Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU?"

Transkript

1 Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU? Investiční plán pro Evropu bude balíčkem opatření, jímž se po dobu příštích tří let ( ) uvolní investice z veřejného i soukromého sektoru do reálné ekonomiky ve výši nejméně 315 miliard EUR. Investiční plán tvoří tři složky: 1) mobilizace investičních finančních prostředků, aniž by se při tom vytvářel nový veřejný dluh, 2) podpora projektů a investic v klíčových oblastech, jakými jsou infrastruktura, vzdělávání, výzkum a inovace, a 3) odstraňování specifických odvětvových a jiných finančních i nefinančních překážek, jež brání investování. Evropská komise a Evropská investiční banka zahájí partnerství s cílem mobilizovat investice přednostně do strategické infrastruktury, malých a středních podniků a středně kapitalizovaných společností, čímž podpoří konkurenceschopnost EU. Partnerství dosáhne tohoto cíle stimulováním investic ze soukromého sektoru. Spolupráce v něm bude probíhat velmi činorodě a občanům EU, institucím a občanské společnosti poskytne vyšší úroveň transparentnosti tím, že bude investice sledovat a podávat o nich zprávy, a tím přesvědčí o co nejvyšší míře odpovědnosti. MOBILIZOVAT FINANCE NA INVESTICE DOSTAT FINANCE DO REÁLNÉ EKONOMIKY LEPŠÍ INVESTIČNÍ PROSTŘEDÍ Směrování peněz do oblastí, v nichž jsou potřeba Vytváření dalších investičních finančních prostředků nestačí. Prostředky musí směřovat do životaschopných projektů se skutečnou přidanou hodnotou pro evropské hospodářství. Investoři potřebují mít jistotu, že se nepřetržitě vypracovávají spolehlivé projekty, zejména rozsáhlé projekty týkající se infrastruktury. Pro podnícení dalších investic je třeba zvýšit míru transparentnosti a pochopit rizika. S využitím znalostí EIB, a to jak jejích zkušených pracovníků, tak odborných stanovisek daného odvětví, tu partnerství bude právě od toho, aby se rychle zaměřilo na: zaplňování mezer na trhu, jež vyžadují vyšší riziko únosnosti, práci s novými zákazníky a zajištění většího pokrytí odvětví, 1

2 nabídku nových produktů, ve spolupráci s vnitrostátními bankami poskytujícími podporu a finančními institucemi ze soukromého sektoru zajištění nových způsobů poskytování finančních prostředků. Nalezení správných projektů Komisí a Evropskou investiční bankou (EIB) byla zřízena pracovní skupina, aby se společně s členskými státy zabývala možnými překážkami pro investování a vyhodnocovala projekty, pro něž bude možné uvolnit finanční prostředky. Na základě první zprávy od pracovní skupiny, jež bude v dohledné době zveřejněna, bude práce na úrovni EU zintenzivněna, aby se určily a začaly realizovat klíčové investiční projekty a aby byli investoři pravidelně informováni o stavu, v jakém jsou projekty rozpracovány. Skupina EIB zajistí, aby seznam Evropského fondu pro strategické investice byl transparentní a pravidelně aktualizován. Členské státy, včetně místních orgánů a vnitrostátních bank poskytujících podporu, orgány Evropské unie a soukromí investoři budou moci do seznamu přispívat prostřednictvím předkládání nebo financování projektů. To neznamená, že každý projekt v seznamu by měl být nebo bude v rámci plánu financován, avšak díky seznamu bude na investice, pro něž lze uvolnit finanční prostředky, vidět a kritéria, na jejichž základě budou projekty vybírány, budou transparentní. Podpora investic s převzetím rizik, s dostatečnou rychlostí a přizpůsobením různým trhům a odvětvím V plánu se předpokládá zásadní podpora související s riziky s cílem zajistit, aby se předkladatelé projektů pustili do investování a aby se k nim finanční subjekty ze soukromého sektoru připojily. Díky partnerství mezi Komisí a EIB bude uvolněno nejméně 315 miliard EUR na další investice po celé EU. Na základě toho se prostřednictvím produktů odpovídajících potřebám v jednotlivých regionech podpoří růst a tvorba nových pracovních míst. Soukromý sektor s oporou v partnerství získá finanční produkty zahrnující minimum rizik, jež podnítí předkládání nových projektů. Členské státy, vnitrostátní banky poskytující podporu nebo investoři ze soukromého sektoru budou mít příležitost podílet se na jednotlivých projektech a budou mít rovněž užitek z partnerství, jehož prostřednictvím jsou zvýšeny záruky související s riziky. Vzhledem k tomu, že partnerství bylo vyjednáno v rámci skupiny EIB, bude v dohledné době zřízeno a své úkoly začne plnit v roce

3 Příprava projektů Poskytnutí podpory na vypracování a provedení projektů je důležitou součástí plánu. V rámci nového přístupu budou komplexně zpřístupňována stanoviska odborníků z Komise, Evropské investiční banky, vnitrostátních bank poskytujících podporu a řídicích orgánů evropských strukturálních a investičních fondů. Podpora zahrnuje zejména: technickou podporu při strukturování projektu, používání inovativních finančních nástrojů, využívání výstupů z partnerství veřejného a soukromého sektoru. Centrum pro investiční poradenství soustředí všechny investiční poradenské služby a všechny otázky týkající se technické podpory bude směrovat na jediný uživatelsky vstřícný portál s třemi cílovými skupinami: předkladateli projektů, investory a řídicími orgány z veřejného sektoru. Záměrem je posílit a urychlit investování prostřednictvím zevrubného a rychle poskytovaného poradenství s cílem: připravovat a vypracovávat kvalitní projekty a investice, zvyšovat efektivitu využívání a potenciálu evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF), Nástroje pro propojení Evropy (CEF), Horizontu 2020 a jiných fondů EU, a to zejména intenzivnějším a pružnějším využíváním finančních nástrojů odpovídajících potřebám trhu, zlepšovat přístup k dalším veřejným i soukromým zdrojům financování. Centrum pro investiční poradenství bude pomáhat orgánům veřejné správy a předkladatelům projektů v členských státech s určováním, upřednostňováním, přípravou, strukturováním a prováděním strategických projektů s evropskou přidanou hodnotou a zefektivněním využívání fondů EU. Sdružení všech poradenských služeb do společné struktury bude představovat jediný zdroj odborných stanovisek a bude klíčovou vstupní branou pro orgány veřejné správy a předkladatele projektů v EU. Centrum se bude opírat o úspěšné, doposud dostupné nástroje, jako je např. program JASPERS 1, jež budou aktualizovány a rozšířeny, a o novou poradní platformu pro využívání 1 JASPERS (Společná pomoc při podpoře projektů v evropských regionech) poskytuje poradenství třinácti zemím, jež do Evropské unie vstoupily v letech 2004, 2007 a 2013 (Bulharsko, Česká republika, Estonsko, Chorvatsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko), dále pak Řecku, Bývalé jugoslávské republice Makedonii, Černé Hoře a Srbsku při přípravě projektů s cílem pomoci při zlepšování kvality velkých projektů, jež se ucházejí o přidělení finančních prostředků ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti. 3

4 inovativních finančních nástrojů (Fi-Compass). Nové centrum by mělo přispět k posílení sítě vnitrostátních bank poskytujících podporu a obdobných subjektů v celé Evropě. Navazující činnosti na vnitrostátní úrovni Na vnitrostátní, nadnárodní a regionální úrovni budou pořádána pracovní setkání a další informativní akce, jež by měly řešit konkrétní problémy. Pozornost bude zaměřena na přilákání soukromých investorů a na co největší součinnost mezi režimy na vnitrostátní úrovni a na úrovni EU. Druhy projektů Podle politických směrů předsedy Komise Junckera budou další investice směřovat do infrastruktury, zejména do širokopásmových a energetických sítí a do dopravní infrastruktury v průmyslových centrech, do vzdělávání, výzkumu a inovací, jakož i do obnovitelných zdrojů energie a účinného využívání energie. Finanční prostředky budou určeny pro životaschopné projekty se skutečnou přidanou hodnotou pro evropské sociálně-tržní hospodářství. Jedná se zejména o: strategickou infrastrukturu (investice do digitalizace a energetických sítí odpovídající politikám EU), dopravní infrastrukturu v průmyslových centrech, vzdělávání, výzkum a inovace, investice na podporu zaměstnanosti, zejména financováním malých a středních podniků a opatřeními, jejichž prostřednictvím se zvýší zaměstnanost mladých lidí, environmentálně udržitelné projekty, inovace, výzkum a vývoj. Členské státy pracovní skupině zřízené Komisí a EIB v dohledné době dodají seznamy projektů vybraných na základě tří klíčových kritérií: přidané hodnoty EU (projekty podporující cíle EU), ekonomické životaschopnosti a hodnoty upřednostnění projektů s vysokými socioekonomickými přínosy, musí se jednat o projekty, jež se mohou začít realizovat nejpozději během příštích tří let, tj. projekty, u nichž lze oprávněně očekávat kapitálové výdaje v letech U projektů uvedených na seznamech by navíc mělo být možné využívat dalších zdrojů financování. Měly by rovněž mít přiměřenou velikost a možnost rozšíření (a být odlišeny podle odvětví/pododvětví), a to i v případě, kdy se mohou zohledňovat spojení investic menšího rozsahu. 4

5 Typické projekty 2, na něž by mohly být na základě jejich rysů v jednotlivých případech uvolněny finanční prostředky, by mohly zahrnovat projekty určené společnou pracovní skupinou Komise a EIB, jako např.: program výstavby a rekonstrukcí veřejných budov zaměřený na zlepšení jejich energetické účinnosti, na což se v současné době nedostává finančních prostředků, dopravní spojení mezi zeměmi EU, jejichž realizace je odkládána z důvodu vysokých počátečních nákladů na projekt, volně přístupnou laserovou výzkumnou infrastrukturu v zemích, které v současné době potřebují finanční prostředky, aby její realizace nebyla odkládána, program na modernizaci školských zařízení v zemích, jež se potýkají s problémy při provádění a které mají nedostatek finančních prostředků, investice do vodohospodářské infrastruktury, včetně čističek odpadních vod a zařízení pro dodávku vody, jejíž realizaci brání nedostatečné finance, jiné projekty podporující např. rozšíření a modernizaci přepravy zboží a cestujících v přístavech a na letištích, vyhrazená železniční spojení mezi významnými letišti a centry měst, ekologické projekty v oblasti námořní přepravy, infrastrukturu pro alternativní paliva podél hlavních silnic, třetí generaci biorafinerií atd. 2 Upozornění: V případě jakéhokoli z těchto projektů se Evropská komise či EIB nijak finančně nezavazují a žádnému z těchto projektů nebudou přednostně přiděleny finanční prostředky na vnitrostátní úrovni či úrovni EU. Komise, EIB či členové pracovní skupiny je jednotlivě nijak neposuzovali, a proto tyto organizace nevydají žádné konkrétní investiční doporučení na jejich podporu. 5

V Bruselu dne 26.11.2014 COM(2014) 903 final

V Bruselu dne 26.11.2014 COM(2014) 903 final EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.11.2014 COM(2014) 903 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANCE, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU, VÝBORU REGIONŮ A EVROPSKÉ

Více

Investiční plán. Otázky a odpovědi

Investiční plán. Otázky a odpovědi Investiční plán Otázky a odpovědi Obsah 1. Proč je tento přístup k investicím nový a jiný?...3 2. Proč nový Evropský fond pro strategické investice (EFSI)?...3 3. Jak bude fond fungovat v praxi?...4 4.

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o Evropském fondu pro strategické investice a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013 a (EU) č.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o Evropském fondu pro strategické investice a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013 a (EU) č. EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 13.1.2015 COM(2015) 10 final 2015/0009 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o Evropském fondu pro strategické investice a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013

Více

Více úvěrů pro ekonomiku díky navýšení kapitálu EIB a společným iniciativám Komise a EIB

Více úvěrů pro ekonomiku díky navýšení kapitálu EIB a společným iniciativám Komise a EIB Více úvěrů pro ekonomiku díky navýšení kapitálu EIB a společným iniciativám Komise a EIB Společná zpráva Komise a EIB určená Evropské radě, 27.-28. července 2013 Více úvěrů pro ekonomiku díky navýšení

Více

Regionální politika EU 2007 13

Regionální politika EU 2007 13 CS Milý čtenáři, ráda bych vám představila novou regionální politiku Evropské unie, která se opírá o rozmanitost, úkoly a možnosti evropských regionů. Plných 43 % hospodářské produkce a 75 % investic do

Více

www.eib.org Zpráva o činnosti Skupina EIB se skládá z Evropské investiční banky a z Evropského investičního fondu

www.eib.org Zpráva o činnosti Skupina EIB se skládá z Evropské investiční banky a z Evropského investičního fondu Z p r á v a o č i n n o s t i 2 012 Skupina EIB se skládá z Evropské investiční banky a z Evropského investičního fondu Evropská investiční banka 98-100, boulevard Konrad Adenauer L-2950 Luxembourg 3 (+352)

Více

V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final

V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final SDĚLENÍ KOMISE SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANCE, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU, VÝBORU REGIONŮ

Více

2014 Zpráva o činnosti

2014 Zpráva o činnosti 2014 Zpráva o činnosti 2 Úvodní slovo prezidenta 4 Klíčové výsledky v roce 2014 Obsah 6 Rozhodná odpověď na hospodářskou krizi 12 18 Inovacemi k inteligentnímu růstu v Evropě Podpora malých a středních

Více

Zpráva o činnosti. Výroční zpráva za rok 2006. Svazek I. S k u p i n a E v r o p s k é i n v e s t i č n í b a n k y

Zpráva o činnosti. Výroční zpráva za rok 2006. Svazek I. S k u p i n a E v r o p s k é i n v e s t i č n í b a n k y Výroční zpráva za rok 2006 Svazek I Zpráva o činnosti Výroční zpráva skupiny EIB za rok 2006 se skládá ze tří samostatných svazků: Zpráva o činnosti shrnující činnost skupiny EIB během uplynulého roku

Více

(Akty, jejichž zveřejnění je povinné)

(Akty, jejichž zveřejnění je povinné) 31.7.2006 L 210/1 I (Akty, jejichž zveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1080/2006 ze dne 5. července 2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj a o zrušení nařízení (ES)

Více

Pakt pro růst a zaměstnanost: Rok poté

Pakt pro růst a zaměstnanost: Rok poté Pakt pro růst a zaměstnanost: Rok poté Zpráva Evropské radě, 27. a 28. června 2013 PAKT PRO RŮST A ZAMĚSTNANOST: ROK POTÉ ZPRÁVA EVROPSKÉ RADĚ, 27. A 28. ČERVNA 2013 Pakt pro růst a zaměstnanost byl schválen

Více

Zpráva o činnosti a společenské odpovědnosti

Zpráva o činnosti a společenské odpovědnosti Výroční zpráva za rok 2009 Skupina Evropské investiční banky Skupina Evropské investiční banky Skupina Evropské investiční banky Skupina Evropské investiční banky Svazek I Zpráva o činnosti a společenské

Více

Delegace naleznou v příloze dokument Komise KOM(2010) 2020 v konečném znění.

Delegace naleznou v příloze dokument Komise KOM(2010) 2020 v konečném znění. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 5. března 2010 (OR. en) 7110/10 CO EUR-PREP 7 POLGEN 28 AG 3 ECOFIN 136 UEM 55 SOC 174 COMPET 82 RECH 83 ENER 63 TRANS 55 MI 73 IND 33 EDUC 40 ENV 135 AGRI 74 PRŮVODNÍ POZNÁMKA

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Druhá verze Pracovní návrh pro Platformu MPO pro přípravu OP PIK 26. 6. 2013 Praha

Více

Uvolnění potenciálu sociálního podnikání irská praxe

Uvolnění potenciálu sociálního podnikání irská praxe Uvolnění potenciálu sociálního podnikání irská praxe Anotace z anglického originálu: Unlocking the potential of Social Enterprise and Enterpreneurship SEETF Social Enterprise and Entrepreneurship Taskforce

Více

ZELENÁ KNIHA. Učiňme z problémů výhody: na cestě ke společnému strategickému rámci pro financování výzkumu a inovací v EU

ZELENÁ KNIHA. Učiňme z problémů výhody: na cestě ke společnému strategickému rámci pro financování výzkumu a inovací v EU CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 9.2.2011 KOM(2011) 48 v konečném znění ZELENÁ KNIHA Učiňme z problémů výhody: na cestě ke společnému strategickému rámci pro financování výzkumu a inovací v EU CS

Více

L 347/320 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013

L 347/320 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013 L 347/320 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

Návratné finanční nástroje a jejich role v rámci Kohezní politiky EU

Návratné finanční nástroje a jejich role v rámci Kohezní politiky EU Návratné finanční nástroje a jejich role v rámci Kohezní politiky EU Petr Zahradník Struktura: 1. Definice a deskripce návratných nástrojů Návratné finanční nástroje jsou novým způsobem účinnějšího využívání

Více

AKČNÍ PLÁN PRO STÁTNÍ PODPORY. Cílenější státní podpory a jejich nižší počet: plán pro reformu státní podpory v letech 2005 2009

AKČNÍ PLÁN PRO STÁTNÍ PODPORY. Cílenější státní podpory a jejich nižší počet: plán pro reformu státní podpory v letech 2005 2009 AKČNÍ PLÁN PRO STÁTNÍ PODPORY Cílenější státní podpory a jejich nižší počet: plán pro reformu státní podpory v letech 2005 2009 (Konzultační dokument) CS 1 CS Úvod... 3 I Modernizovaná politika státní

Více

obsah Vážení spoluobčané, přátelé a členové místního partnerství,

obsah Vážení spoluobčané, přátelé a členové místního partnerství, ESIF KUPINY iky AJ E E MAS Cínovecko o.p.s. Místní partnerství Tisá Petrovice Jílové Libouchec lnice Velké Chvojno Labské s Po Chuderov Ryjice Brandov Chlumec ařovice Ústí nad Labem Hora Svaté Kateřiny

Více

20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/289

20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/289 20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/289 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1301/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro regionální rozvoj, o zvláštních ustanoveních týkajících

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ, EVROPSKÉMU PARLAMENTU, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ, EVROPSKÉMU PARLAMENTU, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 1.6.2005 KOM(2005) 229 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ, EVROPSKÉMU PARLAMENTU, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ i2010

Více

OBSAH. Evropská unie Evropský fond regionálního rozvoje politiku. Sdílení řešení pro lepší regionální. Interreg Europe.

OBSAH. Evropská unie Evropský fond regionálního rozvoje politiku. Sdílení řešení pro lepší regionální. Interreg Europe. Evropská unie Evropský fond regionálního rozvoje politiku Sdílení řešení pro lepší regionální Interreg Europe Manuál programu 22. června 2015 OBSAH ÚVOD... 7 A) PROGRAM... 7 1. STRUČNÝ PŘEHLED PROGRAMU...

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.5.2015 COM(2015) 192 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Strategie pro jednotný digitální trh

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE. Akční plán zavádění inteligentních dopravních systémů v Evropě

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE. Akční plán zavádění inteligentních dopravních systémů v Evropě CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 16.12.2008 KOM(2008) 886 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE Akční plán zavádění inteligentních dopravních systémů v Evropě CS CS SDĚLENÍ KOMISE Akční

Více

20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/259

20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/259 20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/259 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1299/2013 ze dne 17. prosincem 2013 o zvláštních ustanoveních týkajících se podpory z Evropského fondu pro

Více

ZELENÁ KNIHA DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ EVROPSKÉ EKONOMIKY. (Text s významem pro EHP) {SWD(2013) 76 final}

ZELENÁ KNIHA DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ EVROPSKÉ EKONOMIKY. (Text s významem pro EHP) {SWD(2013) 76 final} EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.3.2013 COM(2013) 150 final ZELENÁ KNIHA DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ EVROPSKÉ EKONOMIKY (Text s významem pro EHP) {SWD(2013) 76 final} CS CS 1. ÚVOD Evropa v současnosti čelí

Více

REGIONÁLNÍ A STRUKTURÁLNÍ POLITIKA (POLITIKA SOUDRŽNOSTI) EVROPSKÉ UNIE V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007 2013

REGIONÁLNÍ A STRUKTURÁLNÍ POLITIKA (POLITIKA SOUDRŽNOSTI) EVROPSKÉ UNIE V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007 2013 REGIONÁLNÍ A STRUKTURÁLNÍ POLITIKA (POLITIKA SOUDRŽNOSTI) EVROPSKÉ UNIE V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007 2013 René Wokoun V článku je stručně zmíněn vývoj regionální a strukturální politiky (politiky soudržnosti

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE KONZULTACE O BUDOUCÍ STRATEGII EU 2020

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE KONZULTACE O BUDOUCÍ STRATEGII EU 2020 CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 24.11.2009 KOM(2009)647 v konečném znění PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE KONZULTACE O BUDOUCÍ STRATEGII EU 2020 CS CS PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE

Více