Programy v programovém období Autor: Ing. Denisa Veselá

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá"

Transkript

1 Programy v programovém období Autor: Ing. Denisa Veselá

2 Pro nadcházející programové období jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) a to z: Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) Evropského sociálního fondu (ESF) Fondu soudržnosti Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova Evropského námořního a rybářského fondu 2

3 OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Gestor a řídící orgán - Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Cíl - dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené na znalostech a inovacích, jde tedy o schopnost místních firem prosazovat se na světových trzích a vytvářet tak dostatek pracovních míst. 3

4 PO 1 Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace PO 2 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků PO 3 Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin PO 4 Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií PO 5 Technická pomoc 4

5 Celková alokace OP PIK mil. 85 % Evropská unie prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) 15 % národní spolufinancování První výzvy: 1. čtvrtletí roku

6 Gestor MŠMT Hlavní cíl - investice do rozvoje lidského potenciálu 3 prioritní osy: PO 1 Posilování kapacit pro kvalitní výzkum PO 2 Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj PO 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání 6

7 zvýšení kvality vzdělávání snížení rizika neúspěchu mladých lidí ve vzdělání zlepšení kvality a efektivity vzdělávání a odborné přípravy První výzvy 1. čtvrtina roku

8 Řídící orgán - Ministerstvo práce a sociálních věcí Zaměření: Zlepšení lidského kapitálu obyvatel ČR a veřejné správy ČR. Podpora zaměstnanosti: rovné příležitosti žen a mužů adaptabilita zaměstnanců a zaměstnavatelů podpora dalšího vzdělávání sociální začleňování a boj s chudobou 8

9 PO1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly PO2 Sociální začleňování a boj s chudobou PO3 Sociální inovace a mezinárodní spolupráce PO4 Efektivní veřejná správa PO5 Technická pomoc Vyhlášení prvních výzev - konec prvního pololetí

10 Řídící orgán: Ministerstvo dopravy Cíl - zajistit urychlení rozvoje páteřních komunikací v ČR jako podmínky pro zajištění udržitelné konkurenceschopnosti ČR. Nástroj pro naplňování strategických investičních potřeb a řešení klíčových problémů v sektoru dopravy v ČR. 10

11 PO1: Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu PO2: Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu a zlepšení propojení center a regionů, zvýšení bezpečnosti a efektivnosti dopravy PO3: Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T 11

12 Řídí orgán: MŽP Reaguje na aktuální environmentální výzvy, spojené zejména se zvyšujícím se rizikem dopadů změny klimatu. Hlavní cíle: Ochrana a zajištění kvalitního a zdravého prostředí pro život obyvatel ČR Podpora efektivního využívání zdrojů Eliminace negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí a tedy snižování dopadů změn klimatu 12

13 PO1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní PO2: Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech PO3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika PO4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu PO5: Energetické úspory PO6: Technická pomoc 13

14 IROP - Integrovaný regionální operační program Řídící orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Hlavní cíle Snižování územních rozdílů zkvalitněním infrastruktury a posílením konkurenceschopnosti v regionech. Posílení veřejných služeb, zaměstnanosti a podpory vzdělanosti. Posílení institucionální kapacity veřejné správy. 14

15 PO1: Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony PO2: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele PO3: Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí PO4: Komunitně vedený místní rozvoj 15

16 Řídíc orgán: Hlavní město Praha Cíl - podpora fungování otevřeného, dostatečně strukturovaného trhu práce, zvýšení vzdělanostní úrovně obyvatel Prahy a propojení vysokých škol s vědeckovýzkumnými pracovišti. Praha klíčový region v ČR jako jediná oblast ČR v kategorii více rozvinutých regionů max. 50 % spolufinancování z EU, zbytek z národních zdrojů. 16

17 Prioritní osy: PO1: Posílení výzkumu, technologie rozvoje a inovací PO2: Udržitelná mobilita a energetické úspory PO3: Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě PO4: Vzdělání a vzdělanost PO5: Technická pomoc 17

18 Řídící orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odlišná role oproti jiným OP. Zaměřen na odstranění překážek na úrovni vstupů ostatních operačních programů. Program obsahuje 2 prioritní osy: PO1: Podpora řízení a koordinace Dohody o partnerství PO2: Jednotný monitorovací systém 18

19 Řídící orgán: MMR Určen pro sousedící regiony České republiky a jiné členské státy. Cíl - podpora hospodářské a sociální integrace příhraničních oblastí výstavba a rozvoj hraniční infrastruktury, rozvoj cyklistických stezek, cyklotras, turistických a lyžařských stezek, spolupráce v oblasti vzdělávání, mezilidských vztahů společenských, kulturních a volnočasových aktivit. 19

20 Přeshraniční spolupráce mezi: Českou republikou a Polskou republikou Slovenskou republikou a Českou republikou Rakouskou republikou a Českou republikou Bavorskem a Českou republikou Saskem a Českou republikou 20

21 Podmínka partnerství: nejméně 3 partneři ze 3 států. Přičemž nejméně 2 z nich sídlo v programovém území Central Europe: Rakousko Česká republika Německo Chorvatsko Maďarsko Itálie Polsko Slovenská republika Slovinsko 21

22 Míra spolufinancování: 85 % pro CZ, HR, HU, PL, SK, SI a 80 % pro AT, DE, IT Celkový rozpočet: 298,9 milionu EUR. Prioritní osy programu: Spolupráce v oblasti inovací s cílem zvýšit konkurenceschopnost Střední Evropy Spolupráce v oblasti nízkouhlíkové strategii ve Střední Evropě Spolupráce v oblasti přírodních a kulturních zdrojů pro udržitelný růst ve Střední Evropě Spolupráce v oblasti dopravy s cílem zajistit lepší spojení ve Střední Evropě První výzvy budou vyhlášeny na přelomu leden/únor

23 Nově vznikající program, ještě nemá konečnou podobu. Podpora tzv. Dunajského regionu, tedy 14 států: Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika (celá ČR, není místně omezeno), Německo, Maďarsko, Rakousko, Černá hora, Rumunsko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko, Ukrajina, Moldavsko. Finanční podpora: 85 % pro všechny tyto země. 23

24 Přispění k vyššímu stupni územní integrace regionu Dunaj. Řešení společných problémů a potřeb v oblastech, kde se očekává, že nadnárodní spolupráce přispěje k dobrému výsledku. Rozvoj politického rámce, nástrojů, služeb a konkrétních pilotních investic. Rozpočet zhruba: 240 mil EUR První výzvy: polovina roku

25 Program meziregionální spolupráce Zaměřen na spolupráci mezi veřejnými orgány a institucemi s charakterem veřejných orgánů na regionální a místní úrovni. Cíl - výměna a přenos zkušeností a zajištění společného rozvoje přístupů a nástrojů, které zlepší účinnost politiky regionálního rozvoje. Jde tedy o výměnu zkušeností a vzájemného učení se osoby zapojené do projektu předávají získané znalosti v rámci své instituce. 25

26 Programové území: státy EU, Švýcarsko a Norsko Rozpočet: 359 mil EUR Financování z ERDF: 85 % Projekty mají dvě fáze: Výměna zkušeností a příprava implementace získaných poznatků (doba realizace: 1-3 roky) Monitorování, využití akčního plánu v jednotlivých regionech (doba realizace: 2 roky) První výzvy jsou očekávány v únoru

27 Podporuje územní plánování a regionální rozvoj. Cíl - poskytnout informace, analýzy, scénáře, mapy, databáze, indikátory aj., které přispívají k vyváženému rozvoji regionů či větších územních celků. Partneři programu: státy EU, Švýcarsko, Norsko, Lichtenštejnsko a Island Rozpočet programu: 45 mil. EUR 27

28 Témata zaměření programu: demografie ekonomický potenciál životní prostředí energie doprava chudoba města venkov trendy atd. První výzvy - druhé čtvrtletí roku

29 Zaměřen na posílení efektivnosti a zkvalitnění aktivit územní spolupráce v členských státech EU a zemí Norsko a Švýcarsko. Cíl - šíření znalostí, zkušeností a dalších výstupů z programů přeshraniční, meziregionální a nadnárodní spolupráce. Zaměřuje se na 3 konkrétní cíle: Zlepšení správy a kontrolních kapacit programů evropské územní spolupráce. Zlepšení kapacity evropské územní spolupráce a sdělování výsledků programů Zlepšení spolupráce pro realizaci inovativních přístupů. 29

30 Jeden z největších a nejvýznamnějších programů financující na evropské úrovni vědu, výzkum a inovace. Rozpočet celého programu : 80mld Eur. V projektech je hodnoceno zejména: Excelentnost Impakt Implementace 30

31 1. Vynikající věda - podporuje excelentní výzkum a vytváří podmínky pro jeho provozování. 2. Vedoucí postavení průmyslu cílem je zlepšení konkurenceschopnosti evropského průmyslu a to zejména prostřednictvím průlomových technologií a podpory financování výzkumu v průmyslu a malých a středních podnicích. 31

32 3. Společenské výzvy 7 společenských výzev: Zdraví, demografické změny a životní pohoda. Potravinové zabezpečení, udržitelné zemědělství, mořský výzkum a bioekonomika. Bezpečné, čisté a účinné energie. Inteligentní, ekologická a integrovaná doprava. Klimatická změna a účinné využívání zdrojů a surovin. Evropa v měnícím se světě: inkluzivní, inovativní a reflektivní společnost. Bezpečné společnosti: ochrana svobody a bezpečnost Evropy a jejich občanů. 32

33 informace možnost e-learningu 33

34

Mezinárodní projekty VaV

Mezinárodní projekty VaV Tvorba mezinárodního vědeckého týmu a zapojování do vědeckých sítí v oblasti nanotechnologií a nekonvenčního tváření materiálu. CZ.1.07/2.3.00/20.0038 Mezinárodní projekty VaV www.comtesfht.cz OBSAH 1.

Více

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Obce a evropské fondy v období 2014-2020 Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014

Více

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi 2. aktualizované vydání. www.dotaceeu.cz

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi 2. aktualizované vydání. www.dotaceeu.cz Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi 2. aktualizované vydání www.dotaceeu.cz 2 2 Evropské fondy 2014 2020:Jednoduše pro lidi Reforma politiky soudržnosti pro programové období 2014 2020...4 Evropské

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Druhá verze Pracovní návrh pro Platformu MPO pro přípravu OP PIK 26. 6. 2013 Praha

Více

Priority a možnosti v programovém období 2014-2020 a hlavní změny oproti programovému období 2007-2013

Priority a možnosti v programovém období 2014-2020 a hlavní změny oproti programovému období 2007-2013 Priority a možnosti v programovém období 2014-2020 a hlavní změny oproti programovému období 2007-2013 Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. ředitel Odboru Dohody o partnerství, evaluací a strategií Evropský fond

Více

Dotační programy pro venkov 2014-2020

Dotační programy pro venkov 2014-2020 Dotační programy pro venkov 2014-2020 Prezentace VP SCLLD MAS HK, Velký Týnec, 25. 6. 2014 Příprava strategií MAS v ČR - SCLLD Aktuální mapa MAS 180 MAS ČR Aktivity přípravy SCLLD (ISRÚ) Kde jsme? 2014

Více

Příležitosti pro obce a města

Příležitosti pro obce a města Evropské strukturální a investiční fondy v programovém období 2014-2020 Příležitosti pro obce a města Jednání měst a obcí v územní působnosti org. složky MAS SERVISO, SERVISO o. p. s. Třebenice, 16.6.2015

Více

Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi

Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi Unie malých a středních podniků ČR Mgr. David Šeich Praha 18.11.2014 OP PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST (OP PIK) Globální cíl Operačního programu:

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Verze programového dokumentu OP PIK vložená do elektronického systému Evropské komise

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor publicity a administrativní kapacity NSRR www.strukturalni-fondy.cz; info@strukturalni-fondy.

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor publicity a administrativní kapacity NSRR www.strukturalni-fondy.cz; info@strukturalni-fondy. STRUČNÝ PŘEHLED OPERAČNÍCH PROGRAMŮ Vypracovalo Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor publicity a administrativní kapacity NSRR, www.strukturalni-fondy.cz, info@strukturalni-fondy.cz Operační program Podnikání

Více

Možnosti financování projektových záměrů obcí a měst ze zdrojů EU 2014-2020

Možnosti financování projektových záměrů obcí a měst ze zdrojů EU 2014-2020 Možnosti financování projektových záměrů obcí a měst ze zdrojů EU a KHK v novém programovém období 2014-2020 PROGRAM Úvodní slovo Představení hostitelské obce Dotace z fondů Evropské unie 2014 2020 MAS

Více

Informace k verzi 3.0 PD IROP ze dne 20. 9. 2013

Informace k verzi 3.0 PD IROP ze dne 20. 9. 2013 VERZE 2013 3.0 Informace k verzi 3.0 PD IROP ze dne 20. 9. 2013 Informace o verzi 3.0 Programového dokumentu IROP Programový dokument je zpracován v rozsahu 1. a částečně 2. fáze (kap. 5.1.), definované

Více

NÁRODNÍ DOKUMENT K ÚZEMNÍ DIMENZI

NÁRODNÍ DOKUMENT K ÚZEMNÍ DIMENZI NÁRODNÍ DOKUMENT K ÚZEMNÍ DIMENZI Verze: 1.0 ze dne 22. 8. 2014 Ministerstvo pro místní rozvoj Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Vydáno Ministerstvem pro místní rozvoj ČR dne 27. srpna 2014 s účinností

Více

1 SRR byla schválena vládou usnesením č. 344 z 15. května 2013. Tato Strategie (dále SRR) je základním

1 SRR byla schválena vládou usnesením č. 344 z 15. května 2013. Tato Strategie (dále SRR) je základním 3 Popis integrovaného přístupu k územnímu rozvoji, podporovanému fondy nebo shrnutí integrovaných přístupů k územnímu rozvoji na základě obsahu programů podle čl. 15 (2,A) obecného nařízení Základním východiskem

Více

Česká republika a Ústecký kraj

Česká republika a Ústecký kraj Přehled dotačních programů a příležitostí Česká republika a Ústecký kraj duben 2014 Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most 1 1.

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 ČESKÁ REPUBLIKA PŘEDKLADATEL: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci a řízení Dohody o partnerství

Více

Část II. Programové dokumenty z oblasti rozvoje lidských zdrojů pro Moravskoslezsko

Část II. Programové dokumenty z oblasti rozvoje lidských zdrojů pro Moravskoslezsko II Část II. Programové dokumenty z oblasti rozvoje lidských zdrojů pro Moravskoslezsko 32 4. Regionální a programový kontext 4.1 Programové dokumenty v oblasti rozvoje lidských zdrojů Jedním z klíčových

Více

Návrhová část Strategie komunitně vedeného rozvoje MAS Jablunkovsko pro období 2014 2020

Návrhová část Strategie komunitně vedeného rozvoje MAS Jablunkovsko pro období 2014 2020 Návrhová část Strategie komunitně vedeného rozvoje MAS Jablunkovsko pro období 2014 2020 Pracovní verze červenec 2015 Obsah 1. MISE a základní principy... 3 2. Vize:... 5 3. Hierarchie a provázanost cílů

Více

Program spolupráce SN CZ 2014 2020. Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020. v rámci cíle Evropská územní spolupráce

Program spolupráce SN CZ 2014 2020. Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020. v rámci cíle Evropská územní spolupráce Program spolupráce SN CZ 2014 2020 Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020 v rámci cíle Evropská územní spolupráce Kód CCI: 2014TC16RFCB017 Znění ze dne 3. března 2015 Znění ze dne 3. března 2015

Více

Přehled dotačních programů a příležitostí

Přehled dotačních programů a příležitostí ČESKÁ REPUBLIKA LEDEN 2015 Přehled dotačních programů a příležitostí www.asistencnicentrum.cz 1 Obsah A. Program Investiční pobídky... 3 A. 1. Program Investiční pobídky... 3 B. Operační program Lidské

Více

Česká republika a Ústecký kraj

Česká republika a Ústecký kraj Přehled dotačních programů a příležitostí Česká republika a Ústecký kraj květen 2014 Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most 1

Více

H. Synergie a komplementarity

H. Synergie a komplementarity H. Synergie a komplementarity I/ Identifikace synergií a komplementarit mezi ESF programy Tabulka č. 40: Výzkum, vývoj OP PIK OP VVV OP PPR PRV OP R Tematický cíl TC 1 TC 1, TC 10 TC 1 TC 1, TC 10 TC 3

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 duben 2015 OBSAH ODDÍL 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat

Více

Česká republika a Ústecký kraj

Česká republika a Ústecký kraj Přehled dotačních programů a příležitostí Česká republika a Ústecký kraj květen 2013 Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most 1

Více

Aktuálníinformace o financovánívýzkumu, vývoje a inovacív novém programovacím období 2014-2020: Klíčové grantové a finanční programy MPO

Aktuálníinformace o financovánívýzkumu, vývoje a inovacív novém programovacím období 2014-2020: Klíčové grantové a finanční programy MPO Aktuálníinformace o financovánívýzkumu, vývoje a inovacív novém programovacím období 2014-2020: Klíčové grantové a finanční programy MPO Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, MPO 13. listopadu

Více

PŘÍLEŽITOSTI PRO OBCE ANEB DOTACE NA MÍRU STAROSTŮM Z EU 2014 2020

PŘÍLEŽITOSTI PRO OBCE ANEB DOTACE NA MÍRU STAROSTŮM Z EU 2014 2020 PŘÍLEŽITOSTI PRO OBCE ANEB DOTACE NA MÍRU STAROSTŮM Z EU 2014 2020 Upozornění: Jedná se o pracovní verze operačních programů, neschválené Evropskou komisí. 1. vydání Regionální operační program regionu

Více

Projekty mezinárodní spolupráce po roce 2014. Jak do projektů úspěšně vstoupit a efektivně je implementovat

Projekty mezinárodní spolupráce po roce 2014. Jak do projektů úspěšně vstoupit a efektivně je implementovat Projekty mezinárodní spolupráce po roce 2014 Jak do projektů úspěšně vstoupit a efektivně je implementovat Vážení čtenáři, evropské programy na podporu mezinárodní spolupráce poskytují těm, kteří je využívají,

Více

Česká republika. Přehled dotačních programů a příležitostí. leden, únor 2013

Česká republika. Přehled dotačních programů a příležitostí. leden, únor 2013 Přehled dotačních programů a příležitostí Česká republika leden, únor 2013 Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most 1 1. Úvodní

Více

Česká republika. Přehled dotačních programů a příležitostí. duben 2013

Česká republika. Přehled dotačních programů a příležitostí. duben 2013 Přehled dotačních programů a příležitostí Česká republika duben 2013 Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most 1 1. Úvodní slovo

Více

PhDr. Jindřiška Gregoriniová. (stručný přehled květen 2008)

PhDr. Jindřiška Gregoriniová. (stručný přehled květen 2008) Fondy Evropské unie PhDr. Jindřiška Gregoriniová (stručný přehled květen 2008) Regionální politika Evropské unie, nazývaná též politika hospodářské a sociální soudržnosti (HSS), je odrazem principu solidarity

Více