Rychle rostoucí dřeviny Fytomasa, druhy RRD, pěstování, hrozby.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rychle rostoucí dřeviny Fytomasa, druhy RRD, pěstování, hrozby."

Transkript

1 Rychle rostoucí dřeviny Fytomasa, druhy RRD, pěstování, hrozby. Ing. Marek Chládek

2 Obsah Co vás čeká Používané pojmy Fytomasa Ryhlerostoucí dřeviny Motivace k pěstování Energie ze štěpky Jak pěstovat VIDEA Hrozby Legislativa a Dotace

3 Pojmy Používané termíny RRD rychle rostoucí dřevina klon jedinec rostoucí z řízků vyšlechtěné RRD Spalné teplo veškerá energie uvolněná při spalování (J/kg) Výhřevnost energie využitelná na vytápění nebo výrobu elektřiny (J/kg) Vlhkost obsah vody ve dřevě (%) prm prostorový metr krychlový (s mezerami mez částicemi, sypaná štěpka, sypaná polínka) plm plnometr je 1m 3 jen dřeva Fytomasa část biomasy, je produktem fotosyntézy rostlin

4 Pojmy prm versus plm Palivová polena 1m 3 = 1plm = 1,55 prm (rovnaného) = 2,55 prm (sypaného) Štěpka 1m 3 = 1plm =? prm (rovnané) = 3 prm (sypané)

5 Fytomasa Energie z fytomasy 1. Fytomasa nabývá různých forem: - dřevo, stonky, listy a oplodí. Obsah těžkých kovů v palivech z fytomasy se přibližuje nule. Záměrná akumulace (šťovík) těžkých kovů (skládky) odloučení ze spalin Energie obsažená ve fytomase (13-18 MJ/kg - dle obsahu vody) je srovnatelná se severočeským hnědým uhlím.

6 Fytomasa Energie z fytomasy 2. Využití: - spalováním nebo ji - biochemicky přeměnit (kvašením, esterifikací) na další ušlechtilá biopaliva jako je bioplyn, bionafta nebo etanol Nejlépe dosažitelná je tzv. zbytková fytomasa, což jsou sklizňové zbytky v zemědělství a dřevní odpad v lesnictví jejichž množství je odhadováno na 8-10 tis tun/rok Typy biopaliva: štěpka, pelety, brikety, balíky, polínka. Popel -hnojivo.

7 Fytomasa Energie z fytomasy 3. Emise z fytomasy jsou výrazně nižší než z fosilních paliv. Fytomasa je tzv. "CO2 neutrální. (spalováním se uvolní tolik CO2, kolik je spotřebováno pro další růst rostlin); ve dřevě není síra, ve slámě je jí 0,1% (2% u hnědého uhlí); dusíku je jen 0,1-0,5% (fosilní mají až 1,4%)

8 RRD RRD = Rychle rostocí dřeviny

9 RRD Charakteristika RRD Rychlé a bujné obrážení po obmýtí Vysoká produkce hmoty za vegetaci (rok-12t/ha) Vysoká odolnost ke škůdcům, houbám

10 RRD Proč energie z RRD využití zejm. méně kvalitní zemědělské půdy pro nepotravinářskou produkci všeobecné zdražení energií pro vytápění /elektřina, plyn, uhlí - vlastní ekonomické a ekologické palivo rozvoj zemědělských oblastí (lepší využití pracovní síly a mechanizace, posílení místní ekonomiky peníze za energii zůstávají v regionu, investice do nových technologií) snížení produkce CO 2 a dalších škodlivin náhradou pevných fosilních paliv a snížení závislosti na jejich dovozu zlepšení obchodní bilance státu několikanásobná sklizeň za životnost plantáže a možnost získání dotací

11 RRD Obecné přínosy RRD? Mohou působit pozitivně na okolní krajinu a životní prostředí člověka. (např. na regeneraci orné půdy, zvyšování biodiverzity krajiny, stabilizaci hydrologického režimu, ochrana k erozi) Jsou především obnovitelným zdrojem energie (OZE). Půda je obohacována živinami - zlepšení celkové bonity (dusíková biosyntéza baktériií na kořenech). Sklizeň vegetační a hnízdní klid Vhodná doplňková činnost pro zemědělce.

12 Vhodné dřeviny Druhy RRD Topoly (Populus sp.) a jejich kříženci bavlníkový korejský maximovičův (maximowicz) chlupatoplodý Kanadský simonův balzámový černý (nigra) osika (tremula) bílá Vrby (Salix sp.) a jejich kříženci jíva košíkářská (viminalis) Olše lepkavá Olše šedá, Jilm horský Ostatní dřeviny lýkovcová Jasan ztepilý Bříza bradavičnatá

13 Druhy RRD Topol (TP) - nejčastější Původ šlechtění: Japonsko (japonský TP) Hustota sušiny: 400 kg/plm, 530 kg/prm Klony -,, J104 (Max 5), J105 (Max4), AF2, AF8 Nároky: do 650mnm, srážky 500mm/rok Výhřevnost (vlhkost 25%): TP 12,3 MJ/kg TP 6500 MJ/prm Dub 13,2 MJ/kg Dub MJ/prm

14 RRD - Topol Trocha historie Topolu Japonský topol kříženec černého a maximowiczova Křížení v Japonsku pro papírnictví Po roce1960 se objevuje jako RRD v Evropě na plantážích Po roce 1980 již výzkumy u nás Z testů vyšli nejlépe pro naše podmínky klony J-105* a J-104 (*85% všech pěstovaných RRD)

15 Typy kultur Matečnice RRD reprodukční porost RRD Výmladková plantáž RRD produkční porost Lesnická lignikultura nebo silvikultura Obvyklé obmýtí 1 rok 3-6 let let Opakování sklizně ano: 10 až 15x ano: 4 až 7x ve stejném porostu není možné Zakládání na půdě zemědělské zemědělské v ČR pouze na lesní Sortiment dřevin pro výsadbu topoly a vrby resp. jejich klony a odrůdy specifikované pokyny MZe, MŽP a předpisy místních obcí topoly dle seznamu uznaných klonů MZe Hustota výsadby ks/ha ks/ha ks/ha Cílový produkt řízky pro zakládání výmladkových plantáží štěpka pro energetické a průmyslové využití sortimenty pro dřevařské využití Výnos za celou existenci porostu 100 až 500 tis. řízků/ha/rok 5-19 t/ha/rok (sušiny*) m3/ha/20-25 let (5-11 t/ha/rok sušiny*) * = 0% vhkosti

16 Druhy RRD Vrba (VR) Původ: Evropa Hustota sušiny: 500 kg/plm, 665 kg/prm Klony -,, RF4, S-195, S469 Nároky: jak topol, mokřejší stanoviště Výhřevnost (vlhkost 25%): VR 12,8 MJ/kg VR 8500 MJ/prm Dub 13,2 MJ/kg Dub MJ/prm

17 Druhy RRD Olše lepkavá, šedá

18 Jilm Druhy RRD Bříza

19 Motivace Motivace

20 Motivace Máme to pěstovat? Využití dřevní hmoty je velké. Dřevní hmoty z RRD je a ještě dlouho bude v ČR velký nedostatek. S pěstováním těchto dřevin jsou již v ČR dobré zkušenosti. Vyplatí se to? Kalkulace, podnikatelský záměr

21 Motivace Kalkulace zisku Předpoklady: - vlastníme pozemek, tj. neuvažujeme náklady s jeho pronájmem či koupí žádné dotace od státu prodáváme dřevní hmotu "nastojato" (všechny náklady spojené se sklizní nese odběratel) Tabulka kalkulace

22 Motivace Ekonomika souhrn - porovnání Pěstování se vyplatí Po překlenutí neziskové periody (po 3 nebo Řepka 6 a obiloviny letech) je do kukuřice konce životnosti RRD plantáže počítáno s vyšším ziskem než u energetických obilovin či kukuřice. Graf - průměrný zisk za 1 rok z jednoho hektaru. V případě topolů se průměr vztahuje ke konci životnosti plantáže (25 let).

23 Vyplatí se OK co dál? Vyplatí se, tak OK ENERGIE ZE ŠTĚPKY

24 Vyplatí se OK co dál? Co se štěpkou? Hlavním odběratelem - lokální a regionálních výtopen a elektráren Nabízí dlouhodobé a stabilní odběratelské smlouvy - jistota Cena štěpky? - rostoucí poptávka po štěpce Cena sušiny: cca 2800,- Kč/t = 500,-Kč/prm oblast energetiky, (bio)rafinérie, papírny Pěstování nebude zlatý důl, ale spíše stabilní a pozitivní zdroj financí

25 Energie Energie ze štěpky Štěpka nejčastější forma Voda ve dřevě : dřevařská vlhkost 50g dřeva + 50 g vody v něm = 100% vlhkost Vlhkost výrazné snížení výhřevnosti Vlhkost při sklizni cca 50% Vlhkost - rok deponie výhonů cca 27% Speciální předsoušecí kotle

26 KOTLE polínka, dřevozplyňující Sklizeň

27 KOTLE na štěpku Sklizeň Video hořák na štěpku

28 Energie Vliv vlhkosti Vliv vlhkosti dřeva na výhřevnost a obj. hmotnost dřeva ( Topolu, smrku aj. měkkých dřevin) Vlhkost [%] Výhřevnost [MJ/kg] Objemová hmotnost [kg/m 3 ] 0 18, , , , , ,1 530

29 Energie

30 Energie Co je doma, to se počítá 100 m 2 200kW/m 2 /rok 20MWh/rok tj. 75GJ/rok

31 Energie Co je doma, to se počítá 75GJ/rok: Cena vyrobené sušiny štěpky: cca 150 Kč/GJ výhřevnosti Tedy: 2100,- Kč/tunu ; 400Kč/prm ; 750Kč/plm Cena kupované sušiny štěpky cca 200 Kč/GJ výhřevnosti 200*75 = Kč za vytápění/rok

32 Energie Co je doma, to se počítá Štěpka spalována v kotli na štěpky (80% účinnost)

33 Energie Chci být samostatný Dobré plantáže dávají 12 t sušiny/ha/rok Výhřevnost sušiny štěpky je minimálně 14 MJ/kg = 14GJ/t Za rok protopím 75GJ tj: 75:14 = 5,4 tuny štěpky Kolik potřebuji plochy plantáže? 5,4: 12 = cca 0,5 hektaru (50*100 metrů)

34 Jak pěstovat Jde se do toho...

35 Jde se do toho Jak pěstovat 1. Rozhodnutí technika, pozemky, ekonomika 2. Výběr vhodné lokality 3. Vhodnost pozemku úřad ŽP 4. Vlastní pozemky? nájem na let 5. Vypracování projektu předložení 6. Realizace příprava ploch a sadba 7. Dotace?

36 Jak pěstovat Chronologie cca 25 let 1. PŘÍPRAVNÉ PRÁCE 2. ZALOŽENÍ PLANTÁŽE 3. PRÁCE BĚHEM RŮSTU 4. SKLIZEŇ OBMÝTÍ 5. OPAKOVÁNÍ 3. A 4 BODU 6. LIKVIDACE PLANTÁŽE 7. Přestávka - pícniny 8. Opět založení nebo návrat k původním plodinám

37 Založení plantáže Jak pěstovat podzim 2011 zorání pole (méně plevele) zima mráz rozruší hroudy, nutno hodně sněhu, vláhy Březen 2012 vláčení a následně brzké sázení Příprava řízků před sadbou máčení, přesné spony, přímé řádky, Sadba (do poloviny dubna 2012) dle typu plantáže, ruční, strojní

38 Příprava plantáže čtyř pluh Jak pěstovat smyk Diskové brány Brány hrotové

39 Jak pěstovat Formy sadby Řízky 20cm dlouhé, Ø 1cm, 2dny máčet Šikmo, 3 pupeny nad zemí (4Kč) Prýty délka 2 metry, Ø 3-4cm (40Kč) Kořenáče drahé, dosazování (20Kč)

40 Formy sadby Jak pěstovat

41 Způsoby sadby Zcela ručně řízky, kořenáče (dosazování) Zemním vrtákem prýty Poloautomatické sazeče řízky i prýty Automatické sazeče Jak pěstovat

42 Způsoby sadby Jak pěstovat

43 Způsoby sadby - VIDEA Zcela ručně Jak pěstovat Zemním vrtákem prýty Poloautomatické sazeče řízky i prýty Automatické sazeče - Řízků, prýtů

44 Sadba pár čísel Jak pěstovat 500 hekterů Plocha RRD v ČR v roce / 200 mm Průměr a délka řízku pro sadbu 2-5 mm Tak vysoko se řeže řízek nad pupenem. +4 C Maximální skladovací teplota řízků pro krátkodobé skladování 8000 ks Optimální množství řízků na jeden hektar 5 let Typická doba od sázení potřebná ke sklizni na dřevo Počet řízků, které lze z matečnic vyrobit třetím rokem z 1 ha 10 let Životnost matečnice let Životnost plantáže na dřevní hmotu Cena sazečky na dva řádky 3, 5 milionu Sklízecí stroj na dřevní štěpku RT

45 Během vegetace Jak pěstovat Po týdnu první lístky Konec dubna zelené řádky červenec 2012 vyšší jak prvňáček Srpen měsíce, kolem 2 metrů podzim 7 měsíců 3metry Zima možný sběr prýtů, vznik matečnice (matečnice zima-video) Jaro 2013 růst matečnic s korunou

46 Jak pěstovat Během vegetace

47 Jak pěstovat Další roky - údržba plantáže mechanicky nebo chemicky

48 Jak pěstovat Po těžbě- možné hnojení

49 Jak pěstovat Další roky - obražení prýtu po zimní těžbě duben 2013

50 Jak pěstovat Další roky - selekce obražení matečnice zima 2013

51 Jak pěstovat Další roky - lignikultura

52 Jak pěstovat Další roky - 4,5 roku Bez těžby prýtů v roce 2013 Polýnkaření

53 Jak pěstovat Další roky - 7 rok Bez těžby prýtů v roce 2013 Polýnkaření těžba motorovou pilou nebo harvestorem

54 Sklizeň Sklizeň, využití dřeva Vegetační klid - zima (50% sušina), bez listí Na prýty po 1-2 letech (matečnice) Na štěpku po 2 až 3 letech (2015) Na kulatinu (polínkáři) po 5 letech (2017) Na překližku (dýha) některé klony 8 leté Na nábytek, sauny, řezbářství apod.

55 Sklizeň Sklizeň - způsoby Ruční motorovou pilou Štěpkovače na kombajny Štěpkovače stabilní Štěpkovače tahané Mícení, štěpkování suché hmoty z jara Harvestory

56 Sklizeň - VIDEA Sklizeň Ruční motorovou pilou Štěpkovače na kombajny přesílené Mícení na vlečku, štěpkovače stabilní Drtiče a velké stěpkovače Štěpkovač s rukou na plantáži Mícení, štěpkování suché hmoty z jara Mícení drcení balíkování, 2 Harvestory 1, 2

57 Jak pěstovat - likvidace Likvidace / obnova plantáže Existence plantáže let 3-5 leté obmýtí sklizeň 4-8 krát 7-8 leté obmýtí sklizeň 2-3 krát Snížení bonity půdy (hnojení?), staré nevýkonné kořeny Provádění -pozdní podzim, brzké jaro Pařezová fréza, vrták nebo kultivátor Videa: fréza; vrták vnější, dutý; kultivátor Vyorání + sběr, chemicky pařezy bez reziduí Roční přestávka hnojení (i zelené), obilniny

58 Hrozby Hrozby?

59 Hrozby Hrozby? Počasí sucho, vítr a kroupy v 1.roce Zaplevelení brány, chemicky Zvěř rytí prasat, vytloukání srnců, okus Výskyt ojedinělý: Hmyz - požerky listů Houby -dřevokazné, listové, kůry

60 Hrozby Ochrana proti zaplevelení Jedna z největších hrozeb Příprava orbou, diskové bránany Roundup aktiv - před orbou! STOMP - ihned po výsadbě (březen) FUSILADE - na jednoleté plevely v řádcích BASTA - přes pařezy

61 Škůdci -hmyz Mandelinka topolová Larva i brouk se živí listy - video

62 Škůdci Mšice vlnatá Stadia sají šťávu

63 Zobonoska topolová Larva se živí listy Kukla z listu Škůdci

64 Kozlíček osikový Larvy a imaga požerky Škůdci

65 Hranostajník vrbový Larvy požerky Škůdci

66 Ochrana proti hmyzu Karate aplikace se provádí jednou za vegetační období DECIS Škůdci Mospilan hubí především mandelinky topolové a bramborové, což jsou největší škůdci.

67 Houby Škůdci

68 Škůdci Ochrana - houbám Proti virózám, houbám, plísním, baktériím Dithane Kuprikol

69 Škůdci Ochrana proti okusu, rytí Pachové ohradníky pěna na stromy, kůly Pachové a chuťové repelenty - náročné Omaz (hořký a s pískem) - drahé Opláštění 1-3 řady běžných olší kolem plantáže Oplocení - nejbezpečnější

70 Škůdci Ochrana proti okusu, rytí

71 Legislativa Legislativa gislativa.html Nivy ne, nepůvodní druh povolení OŽP CHKO aj. zakázáno Ochranné pásma Natura 2000 Změna v evidenci půdy na OD (okras. druhy)

72 Dotace Legislativa ace.html (Stav k ) Dotace na založení porostů (výmladkových plantáží) pozastaveny Dotace na hektar osázené plochy (SAPS a Top- Up - Žádost do vztahuje se i na již existující porost RRD, vyplácí se každoročně (do 2013) SAPS 2900Kč/ha/rok; Top-Up 1350Kč/ha/rok

73 Legislativa Děkuji za pozornost Ing. Marek Chládek Učitel odborných předmětů dřevooborů SOŠ a SOU MŠP Letovice

Pěstování dřevinné vegetace na zemědělských půdách

Pěstování dřevinné vegetace na zemědělských půdách Pěstování dřevinné vegetace na zemědělských půdách Ing. Václav Hurt, Ph.D. Prof. Ing. Petr Kantor, CSc. Přednáška byla uskutečněna v rámci předmětu Pěstování účelových lesů a projektu INOBIO Tento projekt

Více

Pěstování rychle rostoucích dřevin na zemědělské půdě včetně podmínek ochrany přírody

Pěstování rychle rostoucích dřevin na zemědělské půdě včetně podmínek ochrany přírody Pěstování rychle rostoucích dřevin na zemědělské půdě včetně podmínek ochrany přírody Jan Weger, Jana Jobbiková a kol. odbor fytoenergetiky a biodiverzity VÚKOZ, v.v.i. Průhonice Seminář PRV Hlavatce 7.6.2012

Více

Pěstování rychle rostoucích dřevin (RRD)

Pěstování rychle rostoucích dřevin (RRD) Pěstování rychle rostoucích dřevin (RRD) Regionální sítě pro rozvoj udržitelného Regional Networks trhu s bioenergií for the development v Evropě of a Sustainable Market for Bioenergy in Europe Bioenergetický

Více

Pěstování dřevin na zemědělské půdě

Pěstování dřevin na zemědělské půdě Pěstování dřevin na zemědělské půdě přednáška 6.11.2013 Ing. Luďka Čížková Tato akce se koná v rámci projektu: Inovace biologických a lesnických disciplín pro vyšší konkurenceschopnost (Registrační číslo

Více

Druhy RRD a jejich charakteristika, faktory ovlivňující pěstování RRD a potenciál pro zemědělce ve Zlínském kraji. Ing. L. Čížková, Ph.D.

Druhy RRD a jejich charakteristika, faktory ovlivňující pěstování RRD a potenciál pro zemědělce ve Zlínském kraji. Ing. L. Čížková, Ph.D. Druhy RRD a jejich charakteristika, faktory ovlivňující pěstování RRD a potenciál pro zemědělce ve Zlínském kraji Ing. L. Čížková, Ph.D. 2015 Rychle rostoucí dřeviny A. Zkratka RRD v české legislativě

Více

Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie

Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D. Pracovní materiály pro výuku předmětu. 1 2 1 je hmota organického

Více

VÝNOSNOST & EKONOMIKA pěstování výmladkových plantáží. Leona Šimková CZ Biom České sdružení pro biomasu

VÝNOSNOST & EKONOMIKA pěstování výmladkových plantáží. Leona Šimková CZ Biom České sdružení pro biomasu VÝNOSNOST & EKONOMIKA pěstování výmladkových plantáží Leona Šimková CZ Biom České sdružení pro biomasu Ekonomika energetických plodin Životnost projektů výsadby energetických plodin: PROJEKTY s krátkým

Více

1. generace Podíl vložené a získané energie = 1 : 1,3 2,5 (8) brazilský ethanol Řepka, Pšenice (a kukuřice), Žitovec (obilnina)

1. generace Podíl vložené a získané energie = 1 : 1,3 2,5 (8) brazilský ethanol Řepka, Pšenice (a kukuřice), Žitovec (obilnina) Aktuální poznatky o možnostech trvale udržitelného pěstování energetických rostlin v Ústeckém kraji Jan Weger a kol. odbor fytoenergetiky a biodiverzity VÚKOZ, v. v. i., Průhonice Česko-německý seminář

Více

ANALÝZA POTENCIÁLU BIOMASY V ČR S RESPEKTOVÁNÍM POTRAVINOVÉ BEZPEČNOSTI

ANALÝZA POTENCIÁLU BIOMASY V ČR S RESPEKTOVÁNÍM POTRAVINOVÉ BEZPEČNOSTI ANALÝZA POTENCIÁLU BIOMASY V ČR S RESPEKTOVÁNÍM POTRAVINOVÉ BEZPEČNOSTI Kamila Vávrová VÚKOZ, v. v. i., Praha OBSAH PŘEDNÁŠKY Potravinová bezpečnost Zdroje biomasy Typologie půd EP Model vývoje pěstebních

Více

Nedostatek energetické biomasy

Nedostatek energetické biomasy Nedostatek energetické biomasy Ing.Vlasta Petříková, DrSc. CZ Biom České sdružení pro biomasu Kontakt : vpetrikova@volny.cz Tel. 736 171 353 Obnovitelné zdroje energie (OZE) lze jednoduše rozdělit na :

Více

SPOTŘEBA ENERGIE ODKUD BEREME ENERGII VÝROBA ELEKTŘINY

SPOTŘEBA ENERGIE ODKUD BEREME ENERGII VÝROBA ELEKTŘINY SPOTŘEBA ENERGIE okamžitý příkon člověka = přibližně 100 W, tímto energetickým potenciálem nás pro přežití vybavila příroda (100Wx24hod = 2400Wh = spálení 8640 kj = 1,5 kg chleba nebo 300 g jedlého oleje)

Více

Rychle rostoucí dřeviny (RRD) základní definice. Vývoj pěstební plochy RRD a důvody růstu: Limity a rizika pěstování RRD. Shrnutí

Rychle rostoucí dřeviny (RRD) základní definice. Vývoj pěstební plochy RRD a důvody růstu: Limity a rizika pěstování RRD. Shrnutí Výzkummý ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i, Průhonice Odbor fytoenergetiky a biodiverzity Rozvíjející se trh s rychle rostoucími dřevinami - biologické, ekonomické a legislativní

Více

Pěstování dřevin na. zemědělské půdě

Pěstování dřevin na. zemědělské půdě PĚSTOVÁNÍ DŘEVIN Pěstování dřevin na NA ZEMĚDĚLSKÉ PŮDĚ zemědělské půdě L. Čížková L. Čížková 2012 2012 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Více

Využívání biomasy lesních dřevin pro energetické účely a další zpracování

Využívání biomasy lesních dřevin pro energetické účely a další zpracování Využívání biomasy lesních dřevin pro energetické účely a další zpracování Soušek Zdeněk Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem pobočka Olomouc Seminář Litomyšl 26.10. 2010 Výběr lesních stanovišť

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_D.1.10 Integrovaná střední škola technická

Více

Kotelna na biomasu a ph

Kotelna na biomasu a ph ZŠ BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM, NÁDRAŽNÍ 615 Kotelna na biomasu a ph Mgr. Dagmar Pivková Jolana Fajmonová, Renata Jarošová, Hana Homolková, Veronika Nosková Rok 2010 Biomasa obnovitelný zdroj, který při své

Více

Pěstování rychle rostoucích dřevin na zemědělské půdě z hlediska ochrany přírody

Pěstování rychle rostoucích dřevin na zemědělské půdě z hlediska ochrany přírody Pěstování rychle rostoucích dřevin na zemědělské půdě z hlediska ochrany přírody Jan Weger a kol. odd. fytoenergetiky VÚKOZ, v.v.i. Průhonice Rychle rostoucí dřeviny topoly a vrby Hlavatce 4.10.2011 Obsah

Více

Energetické plodiny pro vytápění budov

Energetické plodiny pro vytápění budov Energetické plodiny pro vytápění budov Ing.Vlasta Petříková, DrSc. CZ Biom České sdružení pro biomasu, Praha Kontakty - vpetrikova@volny.cz, Tel. 233 356 940, 736 171 353 Význam obnovitelných zdrojů energie

Více

Pěstování rychle rostoucích dřevin na zemědělské půdě včetně podmínek ochrany přírody

Pěstování rychle rostoucích dřevin na zemědělské půdě včetně podmínek ochrany přírody Pěstování rychle rostoucích dřevin na zemědělské půdě včetně podmínek ochrany přírody Jan Weger a kol. odd. fytoenergetiky VÚKOZ, v.v.i. Průhonice Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Energeticky soběstačná obec Žlutice zelené teplo z biomasy

Energeticky soběstačná obec Žlutice zelené teplo z biomasy Energeticky soběstačná obec Žlutice zelené teplo z biomasy Pavlína Voláková spol. Žlutická teplárenská a.s. Energetické zdroje Krajský úřad Karlovarského kraje odbor regionálního rozvoje Karlovy Vary 13.

Více

Pěstování rychle rostoucích dřevin na zemědělské půdě včetně podmínek ochrany přírody přednáška 2.4.2014

Pěstování rychle rostoucích dřevin na zemědělské půdě včetně podmínek ochrany přírody přednáška 2.4.2014 Pěstování rychle rostoucích dřevin na zemědělské půdě včetně podmínek ochrany přírody přednáška 2.4.2014 Jan Weger a kol. odd. fytoenergetiky VÚKOZ, v.v.i. Průhonice Tato akce se koná v rámci projektu:

Více

Energetický potenciál biomasy v MSK

Energetický potenciál biomasy v MSK Energetický potenciál biomasy v MSK Ing. Silvie Petránková Ševčíková, Ph.D. Dny teplárenství a energetiky, 21. 23.4.2015, Hradec Králové VŠB Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum Biomasa

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy Úvod do problematiky Možnosti energetického využití biomasy Cíle Uvést studenta do problematiky energetického využití biomasy Klíčová slova Biomasa, energie, obnovitelný zdroj 1. Úvod Biomasa představuje

Více

WWW.HOLUB-CONSULTING.DE

WWW.HOLUB-CONSULTING.DE WWW.HOLUB-CONSULTING.DE Kukuřice jako monokultura způsobující ekologické problémy Jako například: půdní erozi díky velkým rozestupům mezi jednotlivými řadami a pozdnímu pokrytí půdy, boj proti plevelu

Více

Nízký a střední les. alternativa budoucnosti. Jan Kadavý

Nízký a střední les. alternativa budoucnosti. Jan Kadavý Nízký a střední les alternativa budoucnosti Jan Kadavý Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Kapitola 0 - obsah Obsah prezentace

Více

Další aktivity projektu SRCplus. Ing. Jan Vidomus Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s.

Další aktivity projektu SRCplus. Ing. Jan Vidomus Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. Další aktivity projektu SRCplus Ing. Jan Vidomus Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. Projekt SRCplus Pěstování RRD pro jejich lokální využití Podpora a urychlení rozvoje místních dodavatelských

Více

Zkušenosti s pěstováním rychle rostoucích dřevin. v mikroregionu Bystřice nad Pernštejnem

Zkušenosti s pěstováním rychle rostoucích dřevin. v mikroregionu Bystřice nad Pernštejnem Zkušenosti s pěstováním rychle rostoucích dřevin v mikroregionu Bystřice nad Pernštejnem Kotelna postavena a zpuštěna v roce 2000, kotle typu Urbas o výkonu 2 x 4500 kw Palivo předpoklad 60% dřevní štěpka

Více

lní vývoj a další směr r v energetickém Mgr. Veronika Bogoczová

lní vývoj a další směr r v energetickém Mgr. Veronika Bogoczová Aktuáln lní vývoj a další směr r v energetickém využívání biomasy Mgr. Veronika Bogoczová Hustopeče e 5. 6. května 2010 Obsah prezentace Úvod Výroba elektřiny z biomasy Výroba tepelné energie z biomasy

Více

lní vývoj v ČR Biomasa aktuáln pevnými palivy 2010 Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase 3.11. 4.11.2010 v Hotelu Skalní mlýn

lní vývoj v ČR Biomasa aktuáln pevnými palivy 2010 Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase 3.11. 4.11.2010 v Hotelu Skalní mlýn Biomasa aktuáln lní vývoj v ČR Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase Seminář: Technologické trendy při vytápění pevnými palivy 2010 3.11. 4.11.2010 v Hotelu Skalní mlýn Výroba elektřiny z biomasy

Více

Ing. Matěj Orság Vodní bilance rychle rostoucích dřevin

Ing. Matěj Orság Vodní bilance rychle rostoucích dřevin Ing. Matěj Orság Vodní bilance rychle rostoucích dřevin 16. května 2013, od 9.00 hod, zasedací místnost děkanátu AF (budova C) Akce je realizována vrámci klíčové aktivity 02 Interdisciplinární vzdělávání

Více

DOTACE. Ing. Milan Kouřil Mgr. Martin Střelec DAPHNE ČR Institut aplikované ekologie

DOTACE. Ing. Milan Kouřil Mgr. Martin Střelec DAPHNE ČR Institut aplikované ekologie DOTACE Ing. Milan Kouřil Mgr. Martin Střelec DAPHNE ČR Institut aplikované ekologie Co se dnes dozvíte? Přehled využitelných finančních zdrojů Dotace do prvovýroby Dotace do nezemědělských činností Přehled

Více

1/47. Biomasa. energetické využití druhy biomasy statistiky

1/47. Biomasa. energetické využití druhy biomasy statistiky 1/47 Biomasa energetické využití druhy biomasy statistiky Biomasa 2/47 tradiční zdroj základní zdroj energie v minulosti energetický potenciál 10x převyšuje energetické potřeby společnosti Průmyslov myslová

Více

VY_32_INOVACE_12_ENERGETICKE PLODINY

VY_32_INOVACE_12_ENERGETICKE PLODINY Kód materiálu: Název materiálu: VY_32_INOVACE_12_ENERGETICKE PLODINY Energetické plodiny Předmět: Zeměpis Ročník: 8. Časová dotace: 45 minut Datum ověření: 10. 1. 2013 Jméno autora: Klíčová slova: Výchovné

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan

Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan Chemie chemie ve společnosti kvarta Datum tvorby 2.6.2013 Anotace a)

Více

lní vývoj v biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009

lní vývoj v biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009 Aktuáln lní vývoj v energetickém m využívání biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009 Úvod Státní energetická koncepce Obsah prezentace Národní program hospodárného nakládání s energií

Více

Biomasa & Energetika Praha

Biomasa & Energetika Praha P. Voláková 1,M. Míka 2, B. Klápště 2, O.Jankovský 2,V. Verner 3 1 Žlutická teplárenská, a.s. 2 Ústav skla a keramiky, VŠCHT Praha 3 VERNER, a.s. Biomasa & Energetika 2011 29.11.2011 Praha Blokové uhelné

Více

Databáze zdrojů energetické biomasy Autoři: doc. Ing. Patrik Burg, Ph.D., 1) Ing. Jiří Souček, Ph.D., 2) doc. Ing. Pavel Zemánek, Ph.D.

Databáze zdrojů energetické biomasy Autoři: doc. Ing. Patrik Burg, Ph.D., 1) Ing. Jiří Souček, Ph.D., 2) doc. Ing. Pavel Zemánek, Ph.D. Databáze zdrojů energetické biomasy Autoři: doc. Ing. Patrik Burg, Ph.D., 1) Ing. Jiří Souček, Ph.D., 2) doc. Ing. Pavel Zemánek, Ph.D., 1) 1) Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity v Brně 2) Výzkumný

Více

Pěstování energetických plodin pro výrobu bioplynu

Pěstování energetických plodin pro výrobu bioplynu Pěstování energetických plodin pro výrobu bioplynu Energie z pole České Budějovice 19.3.2009 Jiří Diviš, Jan Moudrý Zemědělská fakulta JU Č.Budějovice ENERGIE Fosilní paliva- omezené zásoby denní celosvětová

Více

ŘÍZENÉ SPALOVÁNÍ BIOMASY

ŘÍZENÉ SPALOVÁNÍ BIOMASY WORKSHOP SLNKO V NAŠICH SLUŽBÁCH 5.4.2013 7.4.2013, OŠČADNICA, SK TENTO MIKROPROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ EURÓPSKOU ÚNIOU, Z PROSTRIEDKOV FONDU MIKROPROJEKTOV SPRAVOVANÉHO TRENČIANSKYM SAMOSPRÁVNYM KRAJOM

Více

Biomasa jako palivo 29.4.2016. Energetické využití biomasy jejím spalováním ENERGETICKÉ VYUŽITÍ BIOMASY

Biomasa jako palivo 29.4.2016. Energetické využití biomasy jejím spalováním ENERGETICKÉ VYUŽITÍ BIOMASY ENERGETICKÉ VYUŽITÍ BIOMASY ENERGETICKÉ VYUŽITÍ BIOMASY Co je to biomasa? Biomasa je souhrn látek tvořících těla všech organismů, jak rostlin, bakterií, sinic a hub, tak i živočichů. Tímto pojmem často

Více

Obnovitelné zdroje energie v roce 2006 a letech minulých - přehled statistických dat -

Obnovitelné zdroje energie v roce 2006 a letech minulých - přehled statistických dat - Obnovitelné zdroje energie v roce 2006 a letech minulých - přehled statistických dat - Ing. Aleš B u f k a Seminář: Nástroje státu na podporu úspor energie a obnovitelných zdrojů Praha 22.11.2007 Pozice

Více

Vývoj v oblasti využití biomasy v Jihomoravském kraji

Vývoj v oblasti využití biomasy v Jihomoravském kraji Vývoj v oblasti využití biomasy v Jihomoravském kraji Odbor životního prostředí KrÚ JMK Ing. Aleš Pantůček 1. Analýza území Jihomoravský kraj je svoji rozlohou čtvrtý největší kraj v ČR, z hlediska počtu

Více

Půdoochranná funkce porostů rychle rostoucích dřevin

Půdoochranná funkce porostů rychle rostoucích dřevin Půdoochranná funkce porostů rychle rostoucích dřevin Ing. L. Čížková, Ph.D. Rychle rostoucí dřeviny - RRD A. Zkratka RRD v české legislativě = SRC: Short Rotation Coppice specifické výmladkové hospodářství

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Akční plán pro biomasu

Akční plán pro biomasu Akční plán pro biomasu Potenciál zemědělské a lesní biomasy Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. OZE v perspektivě EU 2. Národní akční plán pro obnovitelnou energii 3. Akční Plán pro biomasu

Více

Současný stav využívání biomasy ve Zlínském kraji

Současný stav využívání biomasy ve Zlínském kraji Ing. Libor Lenža Regionální energetické centrum, o. p. s. Současný stav využívání biomasy ve Zlínském kraji Odborný seminář Biomasa jako zdroj energie 6. 7. června 2006 Ostravice Zlínský kraj Proč biomasa?

Více

PŘÍRUČKA pro INVESTORY

PŘÍRUČKA pro INVESTORY PŘÍRUČKA pro INVESTORY Rentabilita pěstování rychle rostoucích dřevin... 2 Cashflow pěstování na jednom hektaru... 4 Mysli obnovitelně... 6 Japol Group - NYNÍ... 6 Japol Group BUDOUCNOST... 7 Investiční

Více

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství Dostupnost primárních zdrojů biomasy a priority jejich rozvoje Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020 Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. Cíle v rozvoji OZE do roku 2020 2.

Více

Z e l e n á e n e r g i e

Z e l e n á e n e r g i e Z e l e n á e n e r g i e Předvídat směry vývoje společnosti ve stále více globalizované společnosti vyžaduje nejen znalosti, ale i určitý stupeň vizionářství. Při uplatnění takových předpovědí v reálném

Více

VYSOKÁ ÚČINNOST VYUŽITÍ BIOMASY = efektivní cesta k naplnění závazku EU a snížení nákladů konečných spotřebitelů elektřiny

VYSOKÁ ÚČINNOST VYUŽITÍ BIOMASY = efektivní cesta k naplnění závazku EU a snížení nákladů konečných spotřebitelů elektřiny VYSOKÁ ÚČINNOST VYUŽITÍ BIOMASY = efektivní cesta k naplnění závazku EU a snížení nákladů konečných spotřebitelů elektřiny Město Třebíč - kraj Vysočina Počet obyvatel: cca. 39.000 Vytápěné objekty: 9.800

Více

Výroba tepelné energie v Centrální výtopně na spalování biomasy ve Žluticích

Výroba tepelné energie v Centrální výtopně na spalování biomasy ve Žluticích Výroba tepelné energie v Centrální výtopně na spalování biomasy ve Žluticích P. Volákov ková 1,M. MíkaM 2, B. Klápště 2, V. Verner 3 1 Žlutická teplárenská, a.s. 2 Ústav skla a keramiky, VŠCHT Praha 3

Více

Můžeme být energeticky soběstační a svobodní? Ing. Jiří Krist ARES

Můžeme být energeticky soběstační a svobodní? Ing. Jiří Krist ARES Můžeme být energeticky soběstační a svobodní? Ing. Jiří Krist ARES 1 všech ploch celkem 1 455 hektarů Kategorie ploch Procento z celkové plochy Plocha Energeticky využitelná produkce Zemědělská půda 678

Více

BIOMASA. Základní údaje o použitelné biomase

BIOMASA. Základní údaje o použitelné biomase BIOMASA Biomasa je nositelem obnovitelných zdrojů energie vznikajících fotosyntézou. Z hlediska energetického využití jde v podmínkách České republiky většinou o dřevo (či jeho odpad), slámu a jiné zemědělské

Více

Může nás krajina energeticky uživit?

Může nás krajina energeticky uživit? Může nás krajina energeticky uživit? Ing. Jiří Krist Seminář: Obce a regiony odolné proti změně klimatu Liberec, 8. prosince 2014 EKOTOXA s.r.o. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v

Více

Projekt: Integrovaný vodohospodářský management v ochranných pásmech vodního zdroje Želivka Registrační číslo sub-projektu: BG FTA EČ: 008 Nositel projektu: Via rustica o.s., nám. Svobody 320, 395 01 Pacov,

Více

Nové normy na specifikace dřevních pelet, dřevních briket, dřevní štěpky a palivového dřeva pro maloodběratele

Nové normy na specifikace dřevních pelet, dřevních briket, dřevní štěpky a palivového dřeva pro maloodběratele Nové normy na specifikace dřevních pelet, dřevních briket, dřevní štěpky a palivového dřeva pro maloodběratele Technologické trendy při vytápění pevnými palivy 2011, Horní Bečva 9. 10.11.2011 TÜV NORD

Více

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba Var. náklady Práce [h/ha] Nafta [l/ha] ZM [kg/ha] Práce

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba Var. náklady Práce [h/ha] Nafta [l/ha] ZM [kg/ha] Práce Tab. č.: 195 Poř. č. Šťovík krmný Uteuša Ukazatel a) Výchozí ukazatele - standard - intenzivní - nižší vstupy 1 Výnos abs. sušiny celkové nadzemní hmoty [t/ha] 6,0 8 4 2 Farmářská cena sušiny [Kč/t] 1000

Více

Ječmen setý. Ječmen setý

Ječmen setý. Ječmen setý Ječmen setý Význam pro krmné účely potravinářství farmaceutický průmysl (maltózové sirupy) pro výrobu sladu - pěstování sladovnického ječmene je náročnější Biologické vlastnosti: forma: ozimá i jarní výška

Více

VÝVOJ V OBLASTI VYUŽITÍ BIOMASY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

VÝVOJ V OBLASTI VYUŽITÍ BIOMASY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Vytápění biomasou VÝVOJ V OBLASTI VYUŽITÍ BIOMASY VE ZLÍNSKÉM KRAJI 7.10.2009 Ing. Miroslava Knotková ENERGETICKÁ AGENTURA ZLÍNSKÉHO KRAJE,O.P.S. Energetická bilance Zlínského kraje Rok 2001: 38,8 PJ Rok

Více

Těžební zbytky u LČR

Těžební zbytky u LČR Těžební zbytky u LČR Základní pojmy Těžební zbytky = dendromasa, zbývající na pracovišti po kácení stromů, odvětvování a po druhování surového dříví, tj. větve, vršky stromů, třísky, manipulační odřezky,

Více

Peletovaná alternativní paliva ze spalitelných zbytků a biomasy

Peletovaná alternativní paliva ze spalitelných zbytků a biomasy Energetické využití biomasy Peletovaná alternativní paliva ze spalitelných zbytků a biomasy Ing. Petr Jevič, CSc., prof. h.c. Ing. Petr Hutla, CSc. Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i. Praha (VÚZT,

Více

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 Nařízení se vztahuje na následující

Více

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Osnova: 1.Dosavadní vývoj českého zemědělství 2.Rozvoj obnovitelných zdrojů energie 3.Pozitiva a rizika obnovitelných

Více

Roční výkaz odvětvových ukazatelů v lesnictví

Roční výkaz odvětvových ukazatelů v lesnictví Roční výkaz odvětvových ukazatelů v lesnictví Les 8- Registrováno ČSÚ ČV 47/5 ze dne 3.0.24 IKF 5 za rok 25 Výkaz je součástí Programu statistických zjišťování na rok 25. Podle zákona č. 89/5 Sb., o státní

Více

Co je BIOMASA? Ekologická definice

Co je BIOMASA? Ekologická definice BIOMASA Co je BIOMASA? Ekologická definice celkový objem všech organismů vyskytujících se v určitém okamžiku na určitém místě všechny organismy v sobě mají chemicky navázanou energii Slunce. Co je BIOMASA?

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie Obnovitelné zdroje energie Identifikace regionálních disparit v oblasti obnovitelných zdrojů energie na Jesenicku Bc. Krystyna Nováková Komplexní regionální marketing jako koncept rozvoje rurálního periferního

Více

Trh s lesní dendromasou pro energetické účely

Trh s lesní dendromasou pro energetické účely Regionální využití biomasy 27. 4. 2012 Trh s lesní dendromasou pro energetické účely Ing. Dalibor Šafařík Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky strana 2 Úvod Vývoj trhu s lesní energetickou štěpkou.

Více

Eroze a úrodnost půdy. Ing.Vlasta Petříková, DrSc. Kontakt : Tel

Eroze a úrodnost půdy. Ing.Vlasta Petříková, DrSc. Kontakt : Tel Eroze a úrodnost půdy Ing.Vlasta Petříková, DrSc. Kontakt : vpetrikova@volny.cz, Tel. 736 171 353 Hospodaření na orné půdě se zhoršuje Rozsah eroze půdy se zvětšuje Úrodnost se snižuje, zvl. v důsledku

Více

Zpráva o testu dřevin na pozemku ve Stachách na Šumavě

Zpráva o testu dřevin na pozemku ve Stachách na Šumavě Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Oddělení bezpečnosti půdy a lesnictví Zpráva o testu dřevin na pozemku ve Stachách na Šumavě Průběžná zpráva Zpracoval : Dr.Ing. Přemysl Fiala Ing. Dušan

Více

Tematické okruhy závěrečné zkoušky

Tematické okruhy závěrečné zkoušky Tematické okruhy závěrečné zkoušky Obor : Zemědělec farmář Předmět : Pěstování rostlin 1) Půda - její složení, vlastnosti - půdní typy - půdní druhy - rozbor půdy, bonitace půdy 2) Živiny živin - charakteristika

Více

Logistika zbytkové lesní biomasy

Logistika zbytkové lesní biomasy Logistika zbytkové lesní biomasy Ing. Silvie Petránkov nková Ševčíková VŠB-TUO, Výzkumné energetické centrum - 1 - Co to je logistika? Technické, organizační a obchodní zajištění cesty surové biomasy ke

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov TBA1 Vytápění Zdroje tepla - obnovitelné zdroje 1 Obnovitelné zdroje energie Zákon 406/2000 Sb o hospodaření energií OZE=nefosilní přírodní

Více

BRUKVOVITÁ A CIBULOVÁ ZELENINA

BRUKVOVITÁ A CIBULOVÁ ZELENINA OPATŘENÍ PRO PREVENCI ANEBO POTLAČENÍ ŠKODLIVÝCH ORGANISMŮ (MIMO PESTICIDŮ) BRUKVOVITÁ A CIBULOVÁ ZELENINA MARTIN KOUDELA SOUBORU PREVENTIVNÍCH NEBO PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ NEPŘÍMÁ OCHRANA Střídání plodin

Více

Použití vybraných rychle rostoucích druhů rostlin v krátkodobém obmýtním režimu (Evropské zkušenosti)

Použití vybraných rychle rostoucích druhů rostlin v krátkodobém obmýtním režimu (Evropské zkušenosti) www.beckov.cz Použití vybraných rychle ch druhů rostlin v krátkodobém obmýtním režimu (Evropské zkušenosti) Rychle rostliny: TOPOL a VRBA V současné době se šlechtí TAMARIX pro zlepšení získávání dřevní

Více

Pokřivená ekologie biopaliva

Pokřivená ekologie biopaliva Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 8.ročník červenec 2012 Pokřivená ekologie biopaliva Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 8.,9.32 Vzdělávací oblast: Autor: Mgr. Aleš

Více

Biomasa mýtus nebo záchrana?

Biomasa mýtus nebo záchrana? Biomasa mýtus nebo záchrana? Ing. Miroslav Richter, Ph.D., EUR ING miroslav.richter@ujep.cz Ústecký kraj Skupina ČEZ Hospodářská komora ČR Koncepce a plány Plány odpadového hospodářství ČR a krajů (MŽP)

Více

Logistika zbytkové lesní biomasy

Logistika zbytkové lesní biomasy Logistika zbytkové lesní biomasy Ing. Silvie Petránkov nková Ševčíková Seminář: : Technologické trendy při p i vytápění pevnými palivy 2011 9.11. 10.11.2011 v hotelu Mesit, Horní Bečva - 1 - Co to je logistika

Více

Regionální využívání lesní biomasy

Regionální využívání lesní biomasy Regionální využití biomasy - seminář Téma: Biomasa a její regionální využití Brno, 27. 4. 2012 Regionální využívání lesní biomasy Ing. Tomáš Badal Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky strana

Více

Použití vybraných rychle rostoucích druhů rostlin v krátkodobém obmýtním režimu (Evropské zkušenosti)

Použití vybraných rychle rostoucích druhů rostlin v krátkodobém obmýtním režimu (Evropské zkušenosti) www.beckov.cz Použití vybraných rychle ch druhů rostlin v krátkodobém obmýtním režimu (Evropské zkušenosti) Rychle rostliny: TOPOL a VRBA V současné době se šlechtí TAMARIX pro zlepšení získávání dřevní

Více

Význam bioplynových stanic v souvislosti s chovem skotu

Význam bioplynových stanic v souvislosti s chovem skotu Význam bioplynových stanic v souvislosti s chovem skotu 15. listopadu 2012, Agroprogress Trnava Ing. Bohumil BELADA, viceprezident AK ČR Osnova prezentace Strukturální nerovnováha mezi RV a ŽV Potenciál

Více

Předmět: Odborný výcvik Ročník: 2. Téma: Pěstování Rostlin-zahrada. Vypracoval: Bc.Ivana Kadeřábková Materiál: VY32_INOVACE_295 Datum: 9.4.

Předmět: Odborný výcvik Ročník: 2. Téma: Pěstování Rostlin-zahrada. Vypracoval: Bc.Ivana Kadeřábková Materiál: VY32_INOVACE_295 Datum: 9.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 41-51-H/01 Zemědělec farmář Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Odborný výcvik Ročník: 2. Téma: Pěstování

Více

KONFERENCE - Energetické využití biomasy - 2011

KONFERENCE - Energetické využití biomasy - 2011 KONFERENCE - Energetické využití biomasy - 2011 Biomasa v energetice podpora udržitelného rozvoje, nebo další průšvih? Ing. Josef Karafiát, CSc. ORTEP, s.r.o. Popis projektu Prezentovány jsou finální výstupy

Více

Zpráva o testu dřevin na pozemku ve Stachách na Šumavě

Zpráva o testu dřevin na pozemku ve Stachách na Šumavě Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Oddělení půdy a lesnictví Zpráva o testu dřevin na pozemku ve Stachách na Šumavě Průběžná zpráva Zpracoval: Ing. Dušan Reininger, Ph.D Dr.Ing. Přemysl Fiala

Více

Ing. Jan Gallas. Ministerstvo zemědělství. Ředitel odboru environmentálního a ekologického zemědělství

Ing. Jan Gallas. Ministerstvo zemědělství. Ředitel odboru environmentálního a ekologického zemědělství Možnosti nastavení správných zemědělských postupů přispívajících ke zlepšení kvality povrchových i podzemních vod s ohledem na nové nastavení SZP po roce 2015 Ing. Jan Gallas Ředitel odboru environmentálního

Více

TUHÁ BIOPALIVA - EKONOMIKA A KONKURENCESCHOPNOST ECONOMY AND COMPETITIVE LEVEL OF SOLID BIOFUELS

TUHÁ BIOPALIVA - EKONOMIKA A KONKURENCESCHOPNOST ECONOMY AND COMPETITIVE LEVEL OF SOLID BIOFUELS TUHÁ BIOPALIVA - EKONOMIKA A KONKURENCESCHOPNOST ECONOMY AND COMPETITIVE LEVEL OF SOLID BIOFUELS Zdeněk Abrham, Marie Kovářová Výzkumný ústav zemědělské techniky Praha Abstract Paper deals with economy

Více

Výukový modul BIOMASA PRO ENERGII

Výukový modul BIOMASA PRO ENERGII Výukový modul BIOMASA PRO ENERGII ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.0153 1 V rámci projektu Zelený most mezi školou a praxí

Více

VYUŽÍVÁNÍ DŘEVNÍHO ODPADU. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.

VYUŽÍVÁNÍ DŘEVNÍHO ODPADU. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28. VYUŽÍVÁNÍ DŘEVNÍHO ODPADU Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Dřevní odpad je významným sekundárním zdrojem dendromasy VYUŽÍVÁNÍ

Více

VYUŽITÍ ALTERNATIVNÍCH PALIV V MODERNÍM

VYUŽITÍ ALTERNATIVNÍCH PALIV V MODERNÍM VYUŽITÍ ALTERNATIVNÍCH PALIV V MODERNÍM TEPLÁRENSTVÍ A S TÍM SOUVISEJÍCÍ DOPADY NA PROVOZ WORKSHOP NEPOTRAVINÁŘSKÉ VYUŽITÍ ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY PLZEŇ, 12. 4. 2012 Jiří Holoubek Plzeňská teplárenská, a.s. 304

Více

ŘEPA CUKROVKA. Řepa cukrovka. Význam: výroba cukru (technická cukrovka) - má 14 16% sacharidů krmivářství - řízky, melasa.

ŘEPA CUKROVKA. Řepa cukrovka. Význam: výroba cukru (technická cukrovka) - má 14 16% sacharidů krmivářství - řízky, melasa. ŘEPA CUKROVKA Význam: výroba cukru (technická cukrovka) - má 14 16% sacharidů krmivářství - řízky, melasa Biologie řepy: Rostlina dvouletá 1 rok tvoří jen hmotu, 2 rok kvete a má semena Dvouděložné Stavba

Více

Přehled vybraných energeticky využitelných rostlin

Přehled vybraných energeticky využitelných rostlin Přehled vybraných energeticky využitelných rostlin http://biom.cz/index.shtml?x=940486 Rozdělení podle vytrvalosti Jednoleté Energetické obiloviny Čiroky Kukuřičná sláma Konopí seté Laskavec Amaranthus

Více

DŘEVO JAKO ZDROJ ENERGIE NA ŠP HŮRKA

DŘEVO JAKO ZDROJ ENERGIE NA ŠP HŮRKA Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga Písek 397 01 Písek, Lesnická 55 tel.: 382 506 111, fax: 382 506 102, e-mail: lespi@lespi.cz DŘEVO JAKO ZDROJ ENERGIE NA ŠP

Více

Člověk a energie IV. (Energetický potenciál obnovitelných zdrojů a možnosti využití)

Člověk a energie IV. (Energetický potenciál obnovitelných zdrojů a možnosti využití) Člověk a energie IV. (Energetický potenciál obnovitelných zdrojů a možnosti využití) Jaroslav Svoboda Pardubice Moto: Nakládejte se Zemí dobře. Nebyla nám dána do vínku našimi rodiči. Byla nám zapůjčena

Více

VÝVOJ V OBLASTI VYUŽITÍ BIOMASY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

VÝVOJ V OBLASTI VYUŽITÍ BIOMASY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Vytápění biomasou VÝVOJ V OBLASTI VYUŽITÍ BIOMASY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Luhačovice 14. května 2009 Ing. Miroslava Knotková ENERGETICKÁ AGENTURA ZLÍNSKÉHO KRAJE,O.P.S. Energetická bilance Zlínského kraje Rok

Více

Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví. Pěstování a využití biomasy lesních dřevin pro další zpracování a energetické účely

Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví. Pěstování a využití biomasy lesních dřevin pro další zpracování a energetické účely Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví Pěstování a využití biomasy lesních dřevin pro další zpracování a energetické účely Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem 2009 Obsah 1

Více

Marian Mikulík. Možnosti lokálneho vykurovania a výroby elektrickej energie z biomasy

Marian Mikulík. Možnosti lokálneho vykurovania a výroby elektrickej energie z biomasy ZPŮSOBY ZUŠLECH LECHŤOVÁNÍ BIOMASY Marian Mikulík Žilinská univerzita v Žilině Seminář Možnosti lokálneho vykurovania a výroby elektrickej energie z biomasy Žilina, 22. máj 2007 Biomasa představuje p významný

Více

Zkušenosti s Mužákem prorostlým. René Kolbe Generální ředitel Pahren Agrar Kooperation

Zkušenosti s Mužákem prorostlým. René Kolbe Generální ředitel Pahren Agrar Kooperation Zkušenosti s Mužákem prorostlým René Kolbe Generální ředitel Pahren Agrar Kooperation Produkce v oblasti přehrady, Pahren Agrar Kooperation René Kolbe Přírodní poloha Klima Průměrná nadmořská výška 380-420

Více

Řešení centrálních kotelen na biomasu do výkonu 10 MW

Řešení centrálních kotelen na biomasu do výkonu 10 MW Řešení centrálních kotelen na biomasu do výkonu 10 MW Česká energetická agentura 2007 Řešení centrálních kotelen na biomasu do výkonu 10 MW Publikace obsahuje technické podklady o energetickém využití

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VÝROBA ALTERNATIVNÍCH PELET BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ENERGETICKÝ ÚSTAV

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VÝROBA ALTERNATIVNÍCH PELET BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ENERGETICKÝ ÚSTAV BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING ENERGY INSTITUTE ALTERNATIVE PELLETS PRODUCTION BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR'S THESIS AUTOR PRÁCE AUTHOR VEDOUCÍ PRÁCE SUPERVISOR Ing. MAREK

Více

MOŽNOSTI ZPRACOVÁNÍ ENERGETICKÝCH ROSTLIN Z VÝSYPEK K PRODUKCI BIOPLYNU. Ing. Jaime O. MUŇOZ JANS, Ph.D. Výzkumný pracovník, VÚRV-Chomutov

MOŽNOSTI ZPRACOVÁNÍ ENERGETICKÝCH ROSTLIN Z VÝSYPEK K PRODUKCI BIOPLYNU. Ing. Jaime O. MUŇOZ JANS, Ph.D. Výzkumný pracovník, VÚRV-Chomutov MOŽNOSTI ZPRACOVÁNÍ ENERGETICKÝCH ROSTLIN Z VÝSYPEK K PRODUKCI BIOPLYNU Ing. Jaime O. MUŇOZ JANS, Ph.D. Výzkumný pracovník, VÚRV-Chomutov ANALÝZA DEFINICE TYPU A KVALITY SUROVINY MOŽNOST ZAŘAZENÍ VEDLEJŠÍCH

Více