Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku Ministerstvo zemědělství

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství"

Transkript

1 Dostupnost primárních zdrojů biomasy a priority jejich rozvoje Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020 Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství

2 Agenda 1. Cíle v rozvoji OZE do roku Akční Plán pro biomasu v ČR na období Mezinárodní aspekty produkce a využití biomasy 4. Závěry a doporučení Akčního plánu pro biomasu

3 OZE v roce 2020 Směrnice 2009/28/ES, o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů aozměně a následném zrušení směrnic 2001/77/ES a 2003/30/ES Součást tzv. klimaticko-energetického k kéh balíku Gesce: MPO, MŽP (intenzivní spolupráce p MZe)

4 Směrnice EU: Závazné cíle Členské státy zajistí, aby podíl OZE v roce 2020 byl nejméně 20 % z celkové hrubé konečné spotřeby energie v EU Cíl pro ČR: 13,5 % Každý členský stát zajistí, aby podíl OZE v dopravě byl v roce 2020 nejméně 10 %

5 Akční plán pro biomasu na období do roku 2020 (APB) Současný vývoj v oblasti OZE v ČR Mezinárodní závazky Energetický přínos biomasy pro diverzifikaci a změnu palivového mixu české energetiky Environmentální přínosy OZE Upevnění pozice MZe v sektorovém propojení rolí s MPO, MŽP

6 Cíle APB na období Stanovit roli zemědělské půdy vč. TTP a lesních pozemků. Určit kvantifikovaný energetický potenciál zemědělské a lesní biomasy a biologických odpadů. Identifikovat a odstranit duplicity finančních podpor. Připravit závěry a doporučení pro vládu.

7 APB Princip efektivnosti Výchozí bod pro APB - Zabezpečení 100% potravinové soběstačnosti státu Efektivní využití zemědělské půdy pro výrobu potravin (princip i udržitelnosti) ti) Efektivní využití volné zemědělské půdy pro výrobu biomasy pro energetické využití Zohlednění ostatních funkcí půdy: protierozní, protipovodňová, ochrana krajiny, biodiverzita, environmentálně-ochranné ě oblasti Energetická efektivnost přeměny a spotřeby biomasy

8 Plocha ZP potřebná k zajištění určité Plocha ZP potřebná k zajištění určité potravinové soběstačnosti

9 Energetické shrnutí potenciálu zemědělské půdyů Původ biomasy Orná půda ů pro energetické využití Rozloha [tis. ha] Hodnota energetického potenciálu [PJ] ,1 76,2 Trvalé travní porosty ,8 29,8 Vedlejší produkty 57,5 80,8 Celkem ,9 186,8

10 Výpočet energetického potenciálu lesní dendromasy Roční produkce LTZ odpovídá energetickému potenciálu 48PJ 4,8 Roční prod. kůry po odečtení objemu pro jiné využití odpovídá energ. potenciálu 4 8 PJ Roční produkce odpadu pilařské výroby a následného zprac. dřeva (např. výroba nábytku) odpovídá 17,5 PJ

11 Celkový energetický potenciál lesní a zemědělské biomasy Druh biomasy Hodnota potenciálu [PJ] Zemědělská biomasa 133,9 186,88 Lesní dendromasa 26,3 30,4 Celkem střední hodnota 160,2-217,2

12 Potenciál využití biologicky rozložitelných odpadů (BRKO) BRKO cca 23% veškeré produkce odpadů v ČR Směrnice EU č. 1999/31/ES ES - omezení skládkování á biologických i odpadů. dů Celkový potenciál BRKO v roce PJ Metoda mechanicko - biologické úpravy (MBÚ) á é ( S) á Kompostárny, Bioplynové stanice (BPS), Tuhá alternativní paliva(tap)

13 Mezinárodní aspekty produkce a využití biomasy Velká Británie přijata legislativní opatření závazných dlouhodobých d h cílů snížení í emisí klimatických ký změn. ě Renewable Energy Roadmap - předpokládá vysoký podíl výroby biomasy v roce 2020 v rozmezí PJ/rok ve srovnání se současnou úrovní ve výši 43 PJ/rok. Metodický přístup Lifecycle metodika porovnávající emisní a energetický přínos bioenergie během celého cyklu výroby, přeměny a jejího energetického využití.

14 Mezinárodní aspekty produkce a využití biomasy Německo Odklon od jaderné energie Bioenergie podporována ve třech hlavních směrech: výroba tepla, elektřiny, kapalných paliv Významná oblast BPS (5 800 BPS v roce 2010,) Silně podporovaný výzkum a vývoj

15 Německý energetický koncept Zvýšení podílu energie z OZE na konečné spotřebě ze současných 10 % na: 18 % (2020) 30 % (2030) 45 % (2040) 60 % (2050) Zvýšení podílu energie z OZE na výrobě el. proudu ze současných 16 % na: 35 % (2020) 50 % (2030) 65 % (2040) 80 % (2050)

16 Stav a vývoj podílu OZE na konečné spotřebě v Německu

17 Souhrn energetika v Německu a možný vývoj V oblasti biomasy jsou pro Německo důležitými partnery zejména sousední PL a ČR. Ačkoliv je Německo do budoucna schopno zajistit si kontrakty na dodávky biomasy i ze vzdálenějších regionů jako je Rusko či Ukrajina, lze ve střednědobém časovém horizontu očekávat zvýšenou poptávku zejména po biomase původem z ČR apl. Lze předpokládat, že v důsledku silné poptávky z Německa i v kontextu s domácími potřebami ČR bude cena biomasy dále růst.

18 Závěry APB pro zemědělství V součtu s lesní dendromasou se může energie z biomasy podílet na konečné spotřebě energie v roce 2020 v ČR až 16-20%. Upravit výši podpory - upřednostnit biomasu mající í povahu vedlejších či odpadních d produktů ů zemědělské výroby.

19 Závěry a doporučení APB pro energetiku Podpora zvyšování energetické účinnosti využití biopaliv z biomasy. Přednostně ě využívat biomasu přímo v místě ě produkce - energetická soběstačnost obcí. Důsledný monitoring při ověřování plnění kritérií udržitelnosti dle směrnice 2009/28/ES u biopaliv pro dopravu.

20 Závěry a doporučení APB pro ekonomiku a dotační politiku Nutná orientace na hledání jiných zdrojů podpory mimo státní rozpočet (emisní povolenky, úvěr. financování apod.) Odstranění duplicit podpor. p Podmínit podpory spalování biomasy u nových zdrojů v budoucnu jen, pochází-li z plnohodnotné KVET (tj. min. celková sezónní účinnost 75 až 70 % dle typu technologie výroby elektřiny). Podmínit podpory výroby energie z bioplynu pro nové zdroje v budoucnu jen, je-li alespoň část biomasy získávána z jiných vstupů než z cíleně pěstované biomasy na orné půdě.

21 Závěry a doporučení APB pro výzkum Podpora dalšího aplikovaného výzkumu v oblasti využití alternativních paliv mající původ ve fytomase. Vyhledávání možností výzkumných záměrů na y ý ý tomto poli s VaV institucemi ze zahraničí.

22 DĚKUJI ZA POZORNOST. Ing. Marek Světlík vedoucí oddělení OZE Ministerstvo zemědělství ČR