Obecně závazná vyhláška

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obecně závazná vyhláška"

Transkript

1 5. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za uţívání veřejného prostranství Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne vydat podle 44 odst. 3 písm. d) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb., tuto obecně závaznou vyhlášku : 1 Obsah vyhlášky Touto vyhláškou se na území hlavního města Prahy zavádí místní poplatek za uţívání veřejného prostranství (dále jen poplatek ), stanoví konkrétní sazby poplatku, vznik a zánik poplatkové povinnosti, lhŧty pro plnění ohlašovací povinnosti, splatnost, osvobození od poplatku, příslušnost k řízení o poplatku a určují místa, která v hlavním městě Praze podléhají poplatku. 2 Sazby poplatku (1) Sazby poplatku za kaţdý i započatý m 2 a kaţdý i započatý den činí: a) za umístění stavebního zařízení pro provádění staveb a jejich změn a pro související skládky materiálŧ... Kč 10 a za umístění stavebního zařízení u havárií inţenýrských sítí, zejména energetických, telekomunikačních, tepelných a jiných vedení a pro skládky materiálŧ atd Kč 3, b) za umístění reklamních zařízení.... Kč 100, c) za umístění zařízení slouţících pro poskytování prodeje (včetně restauračních zahrádek slouţících k občerstvení, a to i samostatně umístěných) 1. mimo trţiště Kč 100, 2. na trţišti..... Kč 10, d) za umístění zařízení lunaparkŧ a jiných obdobných atrakcí... Kč 50, e) za umístění zařízení cirkusŧ..... Kč 10, f) za umístění zařízení slouţících pro poskytování sluţeb.... Kč 5, g) pro potřeby tvorby filmových a televizních děl.... Kč 10, h) za umístění skládek.... Kč 10, i) pro kulturní akce Kč 4, j) pro sportovní akce... Kč 2, k) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro motorová vozidla..... Kč 10, l) za provádění výkopových prací.... Kč 10, m) za umístění dočasných staveb slouţících pro poskytování prodeje a sluţeb... Kč 10, n) pro reklamní akce..... Kč 10. (2) Podle sazby poplatku uvedené v odstavci 1 se poplatek vybere pouze v případě, ţe příloha č. 1 k této vyhlášce nestanoví pro území jednotlivých městských částí jinak.

2 3 Vznik a zánik poplatkové povinnosti Poplatek se platí od prvého dne, kdy došlo k uţívání veřejného prostranství zpŧsobem uvedeným v 2 aţ do dne, kdy toto uţívání skončilo a veřejné prostranství bylo uvedeno do stavu zpŧsobilého k obecnému uţívání. 4 Lhŧty pro plnění ohlašovací povinnosti (1) Údaje uváděné poplatníkem v ohlášení 1), tj.: a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor 2), byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresu pro doručování; u právnické osoby téţ osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech, b) čísla všech svých účtŧ u poskytovatelŧ platebních sluţeb, včetně poskytovatelŧ těchto sluţeb v zahraničí, uţívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, ţe předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka, c) údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, tj. rozsah (v m 2 ), dobu (tj. první a poslední den) a zpŧsob uţívání veřejného prostranství, je poplatník povinen sdělit správci poplatku nejméně 7 dní před započetím uţívání veřejného prostranství. V případě krátkodobého uţívání veřejného prostranství (do 6 dnŧ) je nutno splnit tuto povinnost 1 den předem. V případě havárií je ohlašovací povinnost nutno splnit do 3 dnŧ od prvního dne záboru veřejného prostranství souvisejícího s pracemi na odstranění havárie. (2) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajŧ poţadovaných v odstavci 1 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování. (3) Dojde-li ke změně údajŧ uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit správci poplatku do 15 dnŧ ode dne, kdy nastala. (4) Ohlášení se podá i v případě, kdy je uţívání veřejného prostranství od poplatku osvobozeno. 5 Splatnost (1) Poplatek je splatný v den, kdy bylo započato s uţíváním veřejného prostranství. (2) Při uţívání veřejného prostranství po dobu delší neţ 30 dnŧ je poplatek splatný ve stejných splátkách tak, ţe první splátka je splatná v den, kdy bylo s uţíváním veřejného 1) 14a zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona č. 281/2009 Sb. 2) 127 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád. 2

3 prostranství započato a další splátky vţdy ke kaţdému třicátému dni uţívání tak, aby celá částka poplatku byla zaplacena ke dni poslední splátky. (3) V případě havárie je poplatek splatný do 15 dnŧ od prvního dne záboru veřejného prostranství souvisejícího s pracemi na odstranění havárie. 6 Osvobození (1) Poplatek se vedle osvobození vyplývajícího ze zákona neplatí v případě: a) vyhrazení trvalého parkovacího místa: 1. Technické správě komunikací hlavního města Prahy v případech, kdy je takové místo provozováno pro stání vozidel TAXI ; 2. vozŧm rychlé lékařské pomoci, Policie České republiky, Městské policie hlavního města Prahy, úřadŧ městských částí hlavního města Prahy a Magistrátu hlavního města Prahy, zastupitelských úřadŧ v České republice v případě reciprocity s příslušným státem; 3. pro motorová vozidla při provozování knihovnických sluţeb; b) umístění objektŧ a zařízení vybudovaných podle smlouvy, v níţ se hlavní město Praha zavázalo, ţe tyto objekty a zařízení nebudou zatěţovány místními poplatky; c) uţívání veřejného prostranství v případech, kdy toto prostranství pouţije pro vlastní potřeby jeho vlastník; d) umístění stavebního zařízení podle 2 odst. 1 písm. a) a provádění výkopových prací podle 2 odst. 1 písm. l) v případě: 1. staveb hrazených z rozpočtu hlavního města Prahy a městských částí hlavního města Prahy, 2. staveb, jejichţ realizací jsou udrţovány, opravovány, rekonstruovány nebo nově budovány stavby dráhy speciální (metro), dráhy tramvajové a dráhy celostátní nebo regionální s převaţujícím podílem městské a příměstské dopravy osob na území hlavního města Prahy; e) umístění stavebního zařízení u havárií inţenýrských sítí podle 2 odst.1 písm.a) a provádění výkopových prací podle 2 odst. 1 písm. l), které nepřesáhne 3 dny; f) sportovních akcí, na které hlavní město Praha nebo městská část hlavního města Prahy poskytuje finanční prostředky. (2) Další osvobození pro vybrané zpŧsoby zvláštního uţívání veřejného prostranství na území jednotlivých městských částí je uvedeno v příloze č Určení míst, která v hlavním městě Praze podléhají poplatku Poplatku v hlavním městě Praze podléhají v příloze č. 2 k této vyhlášce uvedená náměstí, ulice, trţiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné kaţdému bez omezení. 3

4 8 Řízení o poplatku (1) Řízení o poplatku vykonávají příslušné úřady městských částí 3), v jejichţ území leţí veřejné prostranství. Jde-li o veřejné prostranství, kde pŧsobnost silničního správního úřadu vykonává Magistrát hlavního města Prahy, vykonává řízení o poplatku Magistrát hlavního města Prahy. (2) Je-li uţívané veřejné prostranství na území několika městských částí, provádí řízení o poplatku ta městská část, v jejímţ území leţí větší část. 9 Zrušovací ustanovení Zrušuje se: 1. Obecně závazná vyhláška č. 24/2003 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za uţívání veřejného prostranství. 2. Obecně závazná vyhláška č. 13/2005 Sb. hl. m. Prahy, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 24/2003 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za uţívání veřejného prostranství. 3. Obecně závazná vyhláška č. 9/2006 Sb. hl. m. Prahy, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 24/2003 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za uţívání veřejného prostranství, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 13/2005 Sb. hl. m. Prahy. 4. Obecně závazná vyhláška č. 16/2007 Sb. hl. m. Prahy, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 24/2003 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za uţívání veřejného prostranství, ve znění pozdějších předpisŧ. 5. Obecně závazná vyhláška č. 2/2010 Sb. hl. m. Prahy, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 24/2003 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za uţívání veřejného prostranství, ve znění pozdějších předpisŧ. 10 Účinnost Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc., v. r. primátor hlavního města Prahy Ing. Karel Březina, v. r. I. náměstek primátora hlavního města Prahy 4

5 1. 2 odst. 1 písm. c) bod 1 vyhlášky MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1 Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce a) Kč 60 KARLOVA KŘIŢOVNICKÉ NÁMĚSTÍ MALÉ NÁMĚSTÍ NA MŦSTKU b) Kč 50 CELETNÁ DRAŢICKÉHO NÁMĚSTÍ 28. ŘÍJNA HRADČANSKÉ NÁMĚSTÍ c) Kč 20 ANENSKÁ ANENSKÉ NÁM. BARTOLOMĚJSKÁ BARVÍŘSKÁ BENEDIKTSKÁ BESEDNÍ BÍLKOVA BISKUPSKÁ BISKUPSKÝ DVŦR BOLZANOVA BORŠOV ČERNÁ DISKAŘSKÁ DLABAČOV GOGOLOVA HAVELSKÁ ULIČKA HELLICHOVA HELMOVA HLAVSOVA HRADEBNÍ HROZNOVÁ CHARVÁTOVA CHOTKOVA SILNICE JÁNSKÁ JÁNSKÝ VRŠEK KAPUCÍNSKÁ KLÁŠTERSKÁ NA PŘÍKOPĚ PAŘÍŢSKÁ STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ KARLŦV MOST MAISELOVA MALOSTRANSKÉ NÁMĚSTÍ MELANTRICHOVA MOSTECKÁ KOSÁRKOVO NÁBŘEŢÍ KRAKOVSKÁ KRÁLODVORSKÁ KROCÍNOVA LANNOVA LEGEROVA LODECKÁ LODNÍ MLÝNY MAGDALENY RETTIGOVÉ MALÁ KLÁŠTERSKÁ MASNÁ MEZIBRANSKÁ MLYNÁŘSKÁ MYSLÍKOVA NA BAŠTĚ SV. TOMÁŠE NA NÁSPU NA REJDIŠTI NAVRÁTILOVA NEBOVIDSKÁ NEKÁZANKA NOVÉ MLÝNY NOVOMLÝNSKÁ OLIVOVA PELCLOVA PETRSKÁ VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ přístupové cesty a plochy u stanic metra NA KAMPĚ NERUDOVA SEMINÁŘSKÁ ŢELEZNÁ PETRSKÉ NÁM. POLITICKÝCH VĚZŇŦ PRŦCHODNÍ PŘÍČNÁ PURKYŇOVA PŦTOVA ŘÁSNOVKA ŘEZNICKÁ SAMCOVA SENOVÁŢNÉ NÁM. SOUKENICKÁ STÁRKOVA STRAHOVSKÁ STŘÍBRNÁ ŠÍTKOVA ŠKOLSKÁ ŠPORKOVA TĚŠNOV TRUHLÁŘSKÁ U BULHARA U DOBŘENSKÝCH U MILOSRDNÝCH U NEMOCENSKÉ POJIŠŤOVNY U OBECNÍHO DVORA U PLOVÁRNY U STARÉ ŠKOLY U ŢELEZNÉ LÁVKY 5

6 V CÍPU V JIRCHÁŘÍCH V KOTCÍCH VELKOPŘEVORSKÉ NÁM. VOJTĚŠSKÁ ZA HAŠTALEM ZLATÁ ZLATNICKÁ d) Kč 40 umístění prodejního zařízení se sortimentem květiny, tisk a tabák všechna veřejná prostranství, mimo lokality uvedené v písmenu c); e) Kč 5 umístění zařízení před provozovnou prostranství; květiny a knihy (antikvariát) všechna veřejná 2

7 f) Kč 40 všechna veřejná prostranství neuvedená v písmenech a) aţ e) a plocha parku za Staroměstskou radnicí na STAROMĚSTSKÉM NÁMĚSTÍ č. parc. 1/2 v k. ú. Staré Město odst. 1 písm. i) vyhlášky a) Kč 10 všechna veřejná prostranství, mimo kulturní akce uvedené v písmenu b); b) akce, na které Městská část Praha 1 poskytuje finanční prostředky, všechna veřejná prostranství, místní poplatek se nevybírá odst. 1 písm. j) vyhlášky Kč 10 mimo akce uvedené v 6 odst. 1 písm. f) vyhlášky, všechna veřejná prostranství odst. 1 písm. b) vyhlášky Kč 30 na těchto ulicích a náměstích: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 2 ALBERTOV AMERICKÁ ANNY LETENSKÉ APOLINÁŘSKÁ B. NĚMCOVÉ BALBÍNOVA BELGICKÁ BENÁTSKÁ BLANICKÁ BOTIČSKÁ BRUSELSKÁ BUDEČSKÁ ČELAKOVSKÉHO SADY ČERCHOVSKÁ ČERMÁKOVA ČIKLOVA DITTRICHOVA DŘEVNÁ FRIČOVA GORAZDOVA HÁLKOVA HELÉNSKÁ HLAVOVA HORSKÁ HOSTIVÍTOVA CHODSKÁ CHOPINOVA IBSENOVA JANA MASARYKA JENŠTEJNSKÁ K ROTUNDĚ KATEŘINSKÁ KE KARLOVU KLADSKÁ KOPERNÍKOVA KOUBKOVA KORČÁKOVA KRKONOŠSKÁ KROKOVA KUNĚTICKÁ LADOVA LAZARSKÁ LIBUŠINA LICHNICKÁ LÍPOVÁ LONDÝNSKÁ LUBLAŇSKÁ LUMÍROVA LUŢICKÁ MÁCHOVA MALÁ ŠTĚPÁNSKÁ MÁNESOVA MELOUNOVÁ MIKOVCOVA MORAVSKÁ MYSLÍKOVA NA BOJIŠTI NA DĚKANCE NA FOLIMANCE NA HRÁDKU NA HROBCI NA KLEOVCE NA KOZAČCE NA LIBUŠINCE NA MORÁNI NA POŘÍČNÍM PRÁVU NA RYBNÍČKU NA SLOVANECH NA SMETANCE NA ŠVIHANCE NA VÝTONI NA ZBOŘENCI NA ZDERAZE NAD PETRUSKOU NÁM. JIŘÍHO Z PODĚBRAD NÁM. POD EMAUZY NÁPLAVNÍ NEKLANOVA NEZAMYSLOVA ODBORŦ OLDŘICHOVA OMLADINÁŘŦ PERUCKÁ PLAVECKÁ POD KARLOVEM POD NUSELSKÝMI SCHODY POD SLOVANY

8 POD VĚTROVEM POD ZVONAŘKOU PODSKALSKÁ POLSKÁ PŘEMYSLOVA REJSKOVA RUBEŠOVA RYBALKOVA ŘÍMSKÁ SALMOVSKÁ SARAJEVSKÁ SÁZAVSKÁ SLAVÍKOVA SLAVOJOVA SLOVENSKÁ SOBĚSLAVOVA SPÁLENÁ SPYTIHNĚVOVA v těchto parcích: BEZRUČOVY SADY ČELAKOVSKÉHO SADY HAVLÍČKOVY SADY SADY SVATOPLUKA ČECHA VYŠEHRADSKÉ SADY ZÍTKOVY SADY FOLIMANKA RIEGROVY SADY STUDNIČKOVA SVATOPLUKOVA ŠAFAŘÍKOVA ŠKRÉTOVA ŠMILOVSKÉHO ŠPANĚLSKÁ ŠTĚPÁNSKÁ ŠTULCOVA ŠUBERTOVA ŠUMAVSKÁ TROJANOVA TROJICKÁ TŘEBÍZSKÉHO TYRŠOVA U HAVLÍČKOVÝCH SADŦ U KANÁLKY U NEMOCNICE NÁM. MÍRU LUMÍROVY SADY TYLOVO NÁM. park KARLOVO NÁM. FÜGNEROVO NÁM. JIRÁSKOVO NÁM. KARLOVSKÉ PŘEDMOSTÍ NÁM. I. P. PAVLOVA OSTRČILOVO NÁM. U TRŢNICE U ZVONAŘKY URUGUAYSKÁ V PEVNOSTI V TŦNÍCH VÁCLAVSKÁ VARŠAVSKÁ VINAŘICKÉHO VINIČNÁ VNISLAVOVA VOCELOVA VODIČKOVA VOTOČKOVA VOZOVÁ WENZIGOVA ZÁHOŘANSKÉHO ZÁHŘEBSKÁ PALACKÉHO NÁM. PERUCKÁ STRÁŇ VÝTOŇ ZAHRADA ZTRACENKA BASTION XXXI SV. LONGIN NA RYBNÍČKU POD SLOVANY NA KOZAČCE 2. 2 odst. 1 písm. c) vyhlášky Kč 5 restaurační zahrádky slouţící k občerstvení všechna veřejná prostranství odst. 1 písm. c) bod 1 vyhlášky Kč 25 pro farmářské, vánoční, velikonoční a bleší trhy pořádané na TYLOVĚ NÁM., NÁM. MÍRU, PALACKÉHO NÁM., KARLOVĚ NÁM. a náplavce u RAŠÍNOVA NÁBŘ odst. 1 písm. d) vyhlášky Kč 10 všechna veřejná prostranství odst. 1 písm. i) vyhlášky místní poplatek za uţívání veřejného prostranství se nevybírá odst. 1 písm. j) vyhlášky místní poplatek za uţívání veřejného prostranství se nevybírá odst. 1 písm. n) vyhlášky volební akce v době volební kampaně - místní poplatek za uţívání veřejného prostranství se nevybírá.

9 1. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky a) Kč 20 - ulice, b) Kč 10 - ostatní veřejná prostranství odst. 1 písm. c) bod 1 vyhlášky Kč 10 - všechna veřejná prostranství. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA odst. 1 písm. b) vyhlášky a) Kč 30 - reklamní zařízení do 1 m 2, b) Kč 50 - reklamní zařízení nad 1 m 2. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA odst. 1 písm. c) vyhlášky I. zóna Kč 25 Kačerov parc. č. 2333/5 a 3256/7 v k. ú. Krč; BUDĚJOVICKÁ, ANTALA STAŠKA, NA PANKRÁCI, NA STRŢI, HVĚZDOVA, DĚKANSKÁ VINICE I, NÁM. BRATŘÍ SYNKŦ, DVORECKÁ; II. zóna Kč 15 KLOBOUČNICKÁ, NUSELSKÁ, ŠTÚROVA, THOMAYEROVA, VÍDEŇSKÁ, K PODJEZDU, TÁBORSKÁ, OTAKAROVA; III. zóna Kč 10 ostatní veřejná prostranství nezařazená do I. a II. zóny odst. 1 písm. e) vyhlášky Kč 2 - všechna veřejná prostranství odst. 1 písm. i) vyhlášky místní poplatek za uţívání veřejného prostranství se nevybírá odst. 1 písm. j) vyhlášky místní poplatek za uţívání veřejného prostranství se nevybírá. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA odst. 1 písm. c) bod 1 vyhlášky Kč 12 - na prostranství ohraničeném obrubníkem přilehlého chodníku ul. VLTAVSKÁ, NÁDRAŢNÍ, ZA ŢENSKÝMI DOMOVY, RADLICKÁ, PLZEŇSKÁ, KARTOUZSKÁ, DRTINOVA, HOLEČKOVA, NÁM. KINSKÝCH, ul. ROŠICKÝCH, ÚJEZD, VÍTĚZNÁ a levého břehu Vltavy; Kč 10 - na prostranství ohraničeném obrubníkem přilehlého chodníku ul. MOULÍKOVA, NÁDRAŢNÍ, terminálu MHD, nástupiště ţelezniční stanice Praha - Smíchov, lávkou přes ţelezniční trať, ul. RADLICKÁ, ZA ŢENSKÝMI DOMOVY, NÁDRAŢNÍ a VLTAVSKÁ a levého břehu Vltavy; Kč 5 - ostatní veřejná prostranství.

10 2. 2 odst. 1 písm. k) vyhlášky Kč 1 - v záplavovém území náplavka Hořejší nábřeţí; je-li poplatníkem organizace zřízená nebo zaloţená Městskou částí Praha 5, místní poplatek za uţívání veřejného prostranství se nevybírá, všechna veřejná prostranství odst. 1 písm. b) vyhlášky a) Kč 30 - reklamní zařízení do 1 m 2, b) Kč 50 - reklamní zařízení nad 1 m 2. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA odst. 1 písm. c) bod 1 vyhlášky a) Kč 5 - za umístění restaurační zahrádky slouţící k občerstvení, a to i samostatně umístěné, pokud budou splněny následující podmínky: 1. zahrádka bude vymezena podlahou (pódiem apod.), 2. materiálové řešení zahrádky bude preferovat přírodní materiály s vyloučením pouţití plastových ţidlí a stolkŧ, 3. v zahrádce ani v provozovně souvisejících prostorách nebude umístěno ţádné výherní hrací zařízení viz zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisŧ; 4. provoz zahrádky musí být ukončen do hod.; b) Kč 30 - všechna veřejná prostranství. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA odst. 1 písm. b) vyhlášky a) Kč 10 - reklamní zařízení přenosná do 1 m 2, b) Kč reklamní zařízení ostatní odst. 1 písm. c) bod 1 vyhlášky Kč 10, všechna veřejná prostranství odst. 1 písm. c) vyhlášky umístění prodejního zařízení v rámci akce, na kterou hlavní město Praha nebo Městská část Praha 7 poskytuje finanční prostředky - místní poplatek za uţívání veřejného prostranství se nevybírá odst. 1 písm. e) vyhlášky Kč paušální částka za kaţdý i započatý měsíc záboru veřejného prostranství odst. 1 písm. i) vyhlášky kulturní akce, na kterou hlavní město Praha nebo Městská část Praha 7 poskytuje finanční prostředky - místní poplatek za uţívání veřejného prostranství se nevybírá odst. 1 písm. k) vyhlášky místní poplatek za uţívání veřejného prostranství se nevybírá při vyhrazení trvalého parkovacího místa pro motorová vozidla:

11 - vozŧm zdravotnických a lékařských zařízení na Praze 7, pro potřeby parkování sanitních vozŧ a vozŧ pacientŧ; - vozŧm lékařŧ s trvalým bydlištěm na Praze 7, kteří k výkonu svého povolání a k záchraně lidského ţivota potřebují zjednodušený přístup ke svému vozidlu; - speciálně upraveným vozŧm, které slouţí k výuce autoškoly pro těţce handicapované spoluobčany; - vozŧm zajišťujícím pečovatelské sluţby pro občany hlavního města Prahy odst. 1 písm. n) vyhlášky volební kampaně, za účelem prezentace volebních kandidátŧ - místní poplatek za uţívání veřejného prostranství se nevybírá odst. 1 písm. b) vyhlášky Kč 10 - všechna veřejná prostranství. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA odst. 1 písm. c) bod 1 vyhlášky a) Kč 50 - v ul. SOKOLOVSKÁ - lokalita FLORENC, prostor vymezený ul. KE ŠTVANICI a SOKOLOVSKÁ k rozhraní domŧ č. p. 69 a 45 včetně prŧchodu do ul. ZA POŘÍČSKOU branou č. p. 26, Karlín; b) Kč 40 - v areálu Ládví při ulici STŘELNIČNÁ stanice metra Florenc, Invalidovna, Křiţíkova, Palmovka, Kobylisy a Ládví, na nároţích ul. ČIMICKÁ a K LÁDVÍ, HORŇÁTECKÁ a PŘEMYŠLENSKÁ, PRVNÍHO PLUKU a KŘIŢÍKOVA při Negrelliho viaduktu, na nároţích ul. SOKOLOVSKÁ a KARLÍNSKÉHO NÁM., v ul. ČIMICKÁ, ČUMPELÍKOVA, KE STÍRCE, KE ŠTVANICI - s výjimkou úseku mezi ul. KŘIŢÍKOVA a ZA POŘÍČSKOU BRANOU, v ul. KLAPKOVA, LODŢSKÁ, MAZURSKÁ, NA HRÁZI, NA ŢERTVÁCH - pouze nástupiště autobusového nádraţí MHD Palmovka, v ul. BUDÍNOVA, NOVÁKOVÝCH, ĎÁBLICKÁ, SOKOLOVSKÁ, STŘELNIČNÁ, TANVALDSKÁ, V HOLEŠOVIČKÁCH, VOSMÍKOVÝCH, NA KORÁBĚ a ZENKLOVA - s výjimkou úseku mezi ul. NA HRÁZI a U SYNAGOGY, v ul. ZHOŘELECKÁ; c) Kč 30 - lokalita na Palmovce v ul. NA ŢERTVÁCH - plocha vymezená ul. ZENKLOVA a NOVÁKOVÝCH k pomyslné spojnici ul. LUDMILINA a HEJDUKOVA (pěší zóna); d) Kč 20 - v ul. CHLUMČANSKÉHO včetně nároţí s ul. BUDÍNOVA, na nároţí ul. ZENKLOVA a KOŢELUŢSKÁ, v ul. ZENKLOVA - mezi ul. NA HRÁZI a U SYNAGOGY, v ul. VOJENOVA, na spojnici mezi LIBEŇSKÝM MOSTEM a ul. ZENKLOVA, v ul. ČIMICKÁ - u zastávky MHD BUS Draháň, v ul. K LÁDVÍ, KE KOUPALIŠTI, KŘIVENICKÁ, TROUSILOVA a ŢERNOSECKÁ; e) Kč 10 - na ELZNICOVĚ NÁM. a NÁM. DR. VÁCLAVA HOLÉHO, V UL. BŘEZINOVA, KE ŠTVANICI - úsek mezi UL. KŘIŢÍKOVA a ZA POŘÍČSKOU BRANOU a úsek od ul. SOKOLOVSKÉ, k ul. POBŘEŢNÍ, BOHNICKÁ, KREJČÍHO, KŘIŢÍKOVA, MOLÁKOVA a NA ŢERTVÁCH - s výjimkou plochy od ul. ZENKLOVA k pomyslné spojnici ul. HEYDUKOVA a LUDMILINA (pěší zóna) a ploch nástupišť autobusového nádraţí MHD Palmovka, v ul. KOŢELUŢSKÁ,

12 PIVOVARNICKÁ, PRIMÁTORSKÁ, PROSECKÁ, PRVNÍHO PLUKU s výjimkou nároţí s ul. KŘIŢÍKOVA při Negrelliho viaduktu, v ul. ŘEŠOVSKÁ, ŠALDOVA, TAUSSIGOVA, THÁMOVA, U METEORU,VÍTKOVA a ZELENOHORSKÁ, KARLÍNSKÉ NÁM., SVĚTOVA; f) Kč 10 - na celém území Městské části Praha 8 při umístění restaurační zahrádky slouţící k občerstvení, a to i samostatně umístěné odst. 1 písm. d) vyhlášky Kč 10 - všechna veřejná prostranství odst. 1 písm. b) vyhlášky Kč 10 - všechna veřejná prostranství. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA odst. 1 písm. c) bod 1 vyhlášky Kč 25 - stanice metra Vysočanská a prostranství u stanice metra Vysočanská č. parc. 11/7, 297/1, 1925/1 a 118/1 v k. ú. Vysočany; Kč 30 - parcely okolo metra stanic C Stříţkov a Prosek parc. č. 497/1, 500/105, 500/101 a část v úseku od ul. VYSOČANSKÁ po ul. JABLONECKOU; část 1220 v úseku od ul. PROSECKÁ po ul. LITOMĚŘICKÁ, 643/12, 643/13, 643/17, 643/18, v k. ú. Prosek; Kč 12 - stanice metra Českomoravská, ul. DRAHOBEJLOVA a prostranství u stanice metra Českomoravská č. parc. 3278/1, 3278/2, 3278/3, 3278/4, 3283/1 a část 3911/3 v úseku od ul. K MORAVINĚ po ul. KOVÁŘSKÁ v k. ú. Libeň; Kč 17 - ul. VYSOČANSKÁ parc. č v k. ú. Prosek v úseku zastávek MHD Sídliště Prosek, č. parc. 500/21 v k. ú. Stříţkov a č. parc. 640/9 a 640/36 v k. ú. Prosek; Kč 12 - ul. PROSECKÁ parc. č. 1187/1, 640/34 a 646/3 v k.ú. Prosek a parc. č. 1939/1 v k. ú. Vysočany; Kč 12 - ul. KOLBENOVA, K MORÁVINĚ, LOVOSICKÁ, POD PEKÁRNAMI, SOKOLOVSKÁ, SPOJOVACÍ, RUMBURSKÁ, TEPLICKÁ, UČŇOVSKÁ č. parc. 628/162 a 628/169 v k. ú. Prosek a č. parc. 559 a 560 v k. ú. Vysočany (prostor před ţelezniční stanicí Praha - Libeň); Kč 12 - ul. NOVOVYSOČANSKÁ a č. parc. 500/2 (ul. ČESKOBRODSKÁ) v k. ú. Hrdlořezy, Kč 10 - ostatní veřejná prostranství, Kč 15 - při umístění restaurační zahrádky slouţící k občerstvení, a to i samostatně umístěné odst. 1 písm. f) vyhlášky Kč 10 - všechna veřejná prostranství odst. 1 písm. b) vyhlášky Kč 10 - všechna veřejná prostranství. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10

13 2. 2 odst. 1 písm. c) bod 1 vyhlášky Kč 70 - přístupová cesta od stanice metra Skalka do sídliště Skalka, Kč 50 - ul. STAROSTRAŠNICKÁ, u stanice metra Strašnická, č. parc. 852/2 v k. ú. Strašnice; Kč 30 - prostranství u stanice metra DEPO HOSTIVAŘ, č. parc. 4058/1 v k. ú. Strašnice, KUBÁNSKÉ NÁM., ul. LITEVSKÁ, podchod a nástupní plochy autobusŧ stanice metra Skalka a ul. JABLOŇOVÁ před poliklinikou; Kč 20 - ostatní veřejná prostranství, - předsunutý prodej před prodejnami, místa pro nabídku zboţí; Kč 10 - restaurační zahrádky a příleţitostný prodej sezónního zboţí odst. 1 písm. d) vyhlášky Kč 10 - všechna veřejná prostranství. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA odst. 1 písm. a) vyhlášky Kč 3 - při regeneraci panelových domŧ, všechna veřejná prostranství odst. 1 písm. b) vyhlášky Kč 10 - všechna veřejná prostranství odst. 1 písm. c) bod 1 vyhlášky Kč 30 - stanice metra Háje, Chodov, Opatov a Roztyly; Kč 20 - prostranství u nákupních středisek, Kč 10 - ostatní veřejná prostranství odst. 1 písm. d) vyhlášky Kč 2 - všechna veřejná prostranství odst. 1 písm. e) vyhlášky Kč 2 - všechna veřejná prostranství odst. 1 písm. i) vyhlášky kulturní akce, na které hlavní město Praha nebo Městská část Praha 11 poskytuje finanční prostředky - místní poplatek za uţívání veřejného prostranství se nevybírá odst. 1 písm. n) vyhlášky volební akce v době volební kampaně - místní poplatek za uţívání veřejného prostranství se nevybírá. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 2 odst. 1 písm. b), písm. c) bod 1 a písm. d) vyhlášky Kč 10 - všechna veřejná prostranství.

14 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA odst. 1 písm. b) vyhlášky Kč 30 - mobilní reklamní zařízení všechna veřejná prostranství, Kč 50 - stabilní reklamní zařízení (billboardy) všechna veřejná prostranství odst. 1 písm. c) vyhlášky Kč 30 - mobilní prodejní zařízení - všechna veřejná prostranství, Kč 15 - stabilní prodejní zařízení - všechna veřejná prostranství, Kč 20 - restaurační zahrádky - všechna veřejná prostranství, Kč 20 - nápojové automaty - všechna veřejná prostranství odst. 1 písm. d) vyhlášky Kč 10 - všechna veřejná prostranství odst. 1 písm. i) vyhlášky akce, na které Městská část Praha 13 poskytuje finanční prostředky, všechna veřejná prostranství, místní poplatek se nevybírá odst. 1 písm. e) vyhlášky Kč 2 - všechna veřejná prostranství odst. 1 písm. k) vyhlášky Kč 5 - všechna veřejná prostranství odst. 1 písm. n) vyhlášky volební kampaně, za účelem prezentace volebních kandidátŧ - místní poplatek za uţívání veřejného prostranství se nevybírá odst. 1 písm. b) vyhlášky Kč 10 - všechna veřejná prostranství. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA odst. 1 písm. c) bod 1 vyhlášky Kč 30 - č. parc. 232/2 v k. ú. Černý most u stanice metra Černý Most, č. parc. 782/21 v k. ú. Hloubětín u stanice metra Hloubětín a č. parc. 72 v k. ú. Černý most u stanice metra Rajská zahrada; Kč 15 - ul. BROUMARSKÁ, DOLEŢALOVA, KPT. STRÁNSKÉHO, GEN. JANOUŠKA, BRYKSOVA, CÍGLEROVA, ČESKOBRODSKÁ, KARDAŠOVSKÁ, KRYLOVECKÁ, MOCHOVSKÁ, OCELKOVA, PODĚBRADSKÁ, RONEŠOVA, SLÉVAČSKÁ, VAŠÁTKOVA, VYBÍRALOVA, ŢÁRSKÁ a podloubí v ul. MOCHOVSKÁ č. p. 40; Kč 10 - ostatní veřejná prostranství odst. 1 písm. d) vyhlášky Kč 10 - veřejné hřiště na křiţovatce ul. BRYKSOVA a OCELKOVA a koupaliště (vodní nádrţ) ALOISOV u ul. POSPÍCHALOVA, Kč 2 - na prostranství podél ul. BRYKSOVA č. parc. 232/7 v k. ú. Černý Most.

15 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 15 2 odst. 1 písm. b), písm. c) bod 1 a písm. d) vyhlášky Kč 10 - všechna veřejná prostranství odst. 1 písm. b) vyhlášky Kč 10 - všechna veřejná prostranství odst. 1 písm. c) bod 1 vyhlášky Kč 20 - všechna veřejná prostranství. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA odst. 1 písm. d) vyhlášky a) Kč 10 - všechna veřejná prostranství s výjimkou veřejného parkoviště u Ondřeje, č. parc. 95/1 v k. ú. Radotín; b) Kč 5 - veřejné parkoviště u Ondřeje, č. parc. 95/1 v k. ú. Radotín. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA odst. 1 písm. a) vyhlášky Kč 3 - při regeneraci panelových domŧ - všechna veřejná prostranství odst. 1 písm. c) vyhlášky Kč 3 - restaurační zahrádky slouţící k občerstvení, a to i samostatně umístěné - všechna veřejná prostranství; Kč 10 - ostatní zpŧsoby uţívání - všechna veřejná prostranství odst. 1 písm. d) vyhlášky Kč 2 - všechna veřejná prostranství odst. 1 písm. e) vyhlášky Kč 1 - všechna veřejná prostranství odst. 1 písm. a) vyhlášky Kč 5 - všechna veřejná prostranství odst. 1 písm. b) vyhlášky Kč 10 -Kč všechna veřejná prostranství odst. 1 písm. c) bod 1 vyhlášky Kč 20 - všechna veřejná prostranství odst. 1 písm. m) vyhlášky Kč 5 - všechna veřejná prostranství. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 18

16 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA odst. 1 písm. b) vyhlášky Kč 10 - reklamní zařízení s reklamní plochou do 2 m 2 všechna veřejná prostranství, Kč 70 - reklamní zařízení s reklamní plochou od 2 do 15 m 2 všechna veřejná prostranství, Kč reklamní zařízení s reklamní plochou nad 15 m 2 všechna veřejná prostranství, Kč 10 - parc. č. 2149/1 v k. ú. Kbely odst. 1 písm. c) bod 1 vyhlášky Kč 5 - restaurační zahrádky slouţící k občerstvení - všechna veřejná prostranství, Kč 20 - Centrální park parc. č. 1164, 1165, 1166, 1167/1,1168/3, 1168/4, 1168/6, 2146 a 2154 v k. ú. Kbely, ul. ŢACLÉŘSKÁ, ŢELEZNOBRODSKÁ, volné plochy u rybníka parc. č. 2/4 a 2/6 v k. ú. Kbely, zahrada u Lidového domu parc. č. 868/1 v k. ú. Kbely, plocha před Lidovým domem 2068/1, prostranství mezi Billou, ul. ŢACLÉŘSKOU a ul. TAUFEROVOU; Kč 10 - ostatní veřejná prostranství odst. 1 písm. d) vyhlášky Kč 10 - všechna veřejná prostranství odst. 1 písm. a) vyhlášky Kč 5 - všechna veřejná prostranství. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA odst. 1 písm. b) vyhlášky Kč 20 - reklamní zařízení s reklamní plochou do 1 m 2, přenosné A - všechna veřejná prostranství; Kč 50 - reklamní zařízení s reklamní plochou nad 1 m 2, pevné (s ohlášením na stavebním úřadě) všechna veřejná prostranství odst. 1 písm. c) bod 1 vyhlášky Kč 20 - reklamní zařízení s reklamní plochou do 1 m 2, přenosné A - všechna veřejná prostranství; Kč 50 - reklamní zařízení s reklamní plochou nad 1 m 2, pevné (s ohlášením na stavebním úřadě) všechna veřejná prostranství odst. 1 písm. b) a d) vyhlášky Kč 10 - všechna veřejná prostranství odst. 1 písm. c) bod 1 vyhlášky Kč 15 - všechna veřejná prostranství. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21

17 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA odst. 1 písm. a) vyhlášky za umístění stavebního zařízení u havárií inţenýrských sítí, zejména energetických, telekomunikačních, tepelných a jiných vedení a pro skládky materiálŧ atd. se místní poplatek za uţívání veřejného prostranství nevybírá odst. 1 písm. b), písm. c) bod 1 a písm. d) vyhlášky Kč 20 - všechna veřejná prostranství. není stanovena zvláštní sazba. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA BENICE 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky Kč 10 - všechna veřejná prostranství. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA BĚCHOVICE MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA BŘEZINĚVES 2 odst. 1 písm. b), písm. c) bod 1 a písm. d) vyhlášky Kč 10 - všechna veřejná prostranství. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ČAKOVICE 2 odst. 1 písm. b), písm. c) bod 1 a písm. d) vyhlášky Kč 10 - všechna veřejná prostranství. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - DOLNÍ CHABRY 1. 2 odst. 1 písm. a) vyhlášky za prvních 60 dní uţívání veřejného prostranství se místní poplatek nevybírá, pokud budou splněny následující podmínky: a) pokud je uţíváno veřejné prostranství, jehoţ hranice je společná s nemovitostí, kde se stavební práce provádějí; b) vlastník nemovitosti, kde se provádějí stavební práce, nahlásil změnu reţimu provozu ulice a chodníku odboru dopravy Úřadu městské části Praha 8; c) vlastník nemovitosti, kde se provádějí stavební práce, na vlastní náklady zajistí dopravní značení pro bezpečnost chodcŧ a motoristŧ; d) o zábor veřejného prostranství poţádají vlastníci nemovitostí, které stojí na pozemcích Městské části Praha Dolní Chabry č. parc. 351, 353, 355, 356, 357, 358 a 359 v k. ú. Dolní Chabry v rozsahu 50 m 2 a nemají připojení na kominikaci z dŧvodu skalnatého terénu.

18 2. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky Kč 5 - reklamní zařízení s reklamní plochou do 1 m 2 a přenosná všechna veřejná prostranství, Kč 20 - reklamní zařízení s reklamní plochou nad 1 m 2 všechna veřejná prostranství odst. 1 písm. c) bod 1 vyhlášky Kč 15 - všechna veřejná prostranství. V rámci akce, na kterou hlavní město Praha nebo Městská část Praha Dolní Chabry poskytuje finanční prostředky místní poplatek se nevybírá odst. 1 písm d) vyhlášky Kč 20 - všechna veřejná prostranství odst. 1 písm k) vyhlášky a) Kč 2 - všechna veřejná prostranství, b) místní poplatek za uţívání veřejného prostranství se nevybírá při vyhrazení trvalého parkovacího místa pro motorová vozidla: - speciálně upraveným vozŧm, které slouţí k výuce autoškoly pro těţce handicapované spoluobčany; - vozŧm zajišťujícím pečovatelské sluţby pro občany Městské části Praha Dolní Chabry odst. 1 písm. n) vyhlášky volební kampaně, za účelem prezentace volebních kandidátŧ - místní poplatek za uţívání veřejného prostranství se nevybírá odst. 1 vyhlášky za uţívání veřejného prostranství, které je v pronájmu trvajícím minimálně 1 rok nebo je uţíváno příspěvkovými organizacemi zřízenými Městskou částí Praha Dolní Chabry, se místní poplatek nevybírá. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - DOLNÍ MĚCHOLUPY 2 odst. 1 písm. b), písm. c), bod 1 a písm. d) vyhlášky Kč 10 - všechna veřejná prostranství. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - DOLNÍ POČERNICE 1. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky Kč 5 - reklamní zařízení do 1m 2 a přenosná, Kč 20 - reklamní zařízení nad 1m odst. 1 písm. c) bod 1 vyhlášky místní poplatek za uţívání veřejného prostranství se nevybírá před č. p. STARÁ OBEC 6, 8 a 10, ul. BAKURINOVA před č. p. 9 a 12; Kč 20 - ostatní veřejná prostranství.

19 3. 2 odst. 1 písm. k) vyhlášky Kč 1 - všechna veřejná prostranství. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA DUBEČ 1. 2 odst. 1 písm. a) vyhlášky Kč 4 - za uţívání veřejného prostranství se souhlasem městské části hlavního města Prahy určeného k opravě nemovitosti vlastníka (fyzické osoby) nepřesahující 8 m 2, na dobu uţívání do 3 dnŧ, všechna veřejná prostranství. Za uţívání veřejného prostranství se místní poplatek nevybírá, pokud budou splněny následující podmínky: a) je uţíváno veřejné prostranství, jehoţ hranice je společná s nemovitostí, kde se stavební práce provádějí; b) vlastník nemovitosti, kde se stavební práce provádějí, nahlásil změnu reţimu provozu ulice (případně chodníku) odboru dopravy příslušného úřadu městské části hlavního města Prahy; c) vlastník nemovitosti, kde se provádějí stavební práce, na vlastní náklad zajistí dopravní značení pro bezpečnost chodcŧ a motoristŧ odst. 1 písm. b), písm. c) bod 1 vyhlášky Kč 10 - všechna veřejná prostranství odst. 1 písm. d) a písm. e) vyhlášky Kč 1 - všechna veřejná prostranství odst. 1 písm. i), j) a n) vyhlášky za uţívání veřejného prostranství, které je uţíváno neziskovými organizacemi, všechna veřejná prostranství, místní poplatek se nevybírá odst. 1 vyhlášky u akcí, na které hlavní město Praha nebo Městská část Praha - Dubeč poskytuje finanční prostředky, všechna veřejná prostranství, místní poplatek se nevybírá. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ĎÁBLICE 2 odst. 1 písm. b), písm. c) bod 1 a písm. d) vyhlášky Kč 10 - všechna veřejná prostranství odst. 1 písm. b) vyhlášky Kč 20 - všechna veřejná prostranství. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA KLÁNOVICE 2. 2 odst. 1 písm. c) bod 1 a písm. d) vyhlášky Kč 1 - všechna veřejná prostranství.

20 není stanovena zvláštní sazba. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA KOLODĚJE 1. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky Kč 5 - všechna veřejná prostranství. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA KOLOVRATY 2. 2 odst. 1 písm. c) bod 1 a písm. d) vyhlášky Kč 10 - všechna veřejná prostranství. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA KRÁLOVICE 2 odst. 1 písm. b), písm. c) bod 1 a písm. d) vyhlášky Kč 10 - všechna veřejná prostranství. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA KŘESLICE 2 odst. 1 písm. b), písm. c) bod 1 a písm. d) vyhlášky Kč 10 - všechna veřejná prostranství odst. 1 písm. b) vyhlášky Kč 5 - všechna veřejná prostranství odst. 1 písm. c) vyhlášky Kč 5 - všechna veřejná prostranství. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA KUNRATICE 1. 2 odst.1 písm. b) vyhlášky Kč 10 - všechna veřejná prostranství. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA LIBUŠ 2. 2 odst. 1 písm. c) bod 1, písm. d), písm. e) a písm. k) vyhlášky Kč 1 - všechna veřejná prostranství. není stanovena zvláštní sazba. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA LOCHKOV

P ř í l o h a. k usnesení Rady městské části Praha 4 č. 7R-338/2014 ze dne 26. 3. 2014

P ř í l o h a. k usnesení Rady městské části Praha 4 č. 7R-338/2014 ze dne 26. 3. 2014 P ř í l o h a k usnesení Rady městské části Praha 4 č. 7R-338/2014 ze dne 26. 3. 2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Návrh

Více

Vymezení spádových obvodů základních škol

Vymezení spádových obvodů základních škol Strana 1 (celkem 14) Vymezení spádových obvodů základních škol 1. MČ Brno-střed ZŠ Brno, Antonínská 3 Antonínská, Botanická po ul. Burešovu (č. 1 lichá, po č. 18 sudá), Cihlářská po ul. Burešovu (od začátku

Více

Žádám o seznam všech provozoven (=adres), které mají oprávnění k provozu loterií, sázkových her a jiných druhů hazardu v režimu kasina na území České

Žádám o seznam všech provozoven (=adres), které mají oprávnění k provozu loterií, sázkových her a jiných druhů hazardu v režimu kasina na území České Žádám o seznam všech provozoven (=adres), které mají oprávnění k provozu loterií, sázkových her a jiných druhů hazardu v režimu kasina na území České republiky. Zároveň žádám o seznam těch kasin (=adres),

Více

OBEC Osice Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2011, o místních poplatcích ČÁST I. ČÁST II. POPLATEK ZE PSŮ

OBEC Osice Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2011, o místních poplatcích ČÁST I. ČÁST II. POPLATEK ZE PSŮ OBEC Osice Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2011, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Osice se na svém zasedání dne 3. 3. 2011 usnesením č. 5.6 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Územně analytické podklady hl. m. Prahy 2012 47

Územně analytické podklady hl. m. Prahy 2012 47 Využití území 2.3 2.3 VYUŽITÍ ÚZEMÍ Obr. Hustota zastavěné plochy budov 2.3.1 ZÁKLADNÍ VYUŽITÍ ÚZEMÍ Způsob využití území a jeho fungování, je možné popisovat z různých hledisek. Jedním z nich je vyhodnocení

Více

GEOGRAFIE CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ REPUBLIKY. Studijní materiály pro posluchače Vyšší obchodně-podnikatelské školy

GEOGRAFIE CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ REPUBLIKY. Studijní materiály pro posluchače Vyšší obchodně-podnikatelské školy GEOGRAFIE CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ REPUBLIKY Studijní materiály pro posluchače Vyšší obchodně-podnikatelské školy Sestavil: PhDr. Slavomír Horák s pomocí internetové stránky www.vokno.cz/lexikon aktualizace:

Více

Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Navštivte webové stránky města: www.usti-nad-labem.cz. Kalendář svozu odpadů.

Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Navštivte webové stránky města: www.usti-nad-labem.cz. Kalendář svozu odpadů. MĚSTSKÉ NOVINY Informační list pro občany města Ústí nad Labem Navštivte webové stránky města: www.usti-nad-labem.cz číslo 52 únor - březen 2009 Aktuality ze ZOO Kalendář svozu odpadů Ústecké divadlo má

Více

ÚPRAVY TRAMVAJOVÝCH LINEK PO OTEVŘENÍ ÚSEKU METRA V.A

ÚPRAVY TRAMVAJOVÝCH LINEK PO OTEVŘENÍ ÚSEKU METRA V.A Alternativní návrh dopravního opatření Ing. Martin Šubrt, 01/2015 ÚPRAVY TRAMVAJOVÝCH LINEK PO OTEVŘENÍ ÚSEKU METRA V.A Návrh vychází z oficiálního návrhu Ropidu a pouze jej dílčím způsobem v některých

Více

OBSAH. Územní plán hlavního města Prahy - koncept

OBSAH. Územní plán hlavního města Prahy - koncept OBSAH Obsah...1 0. Vymezení řešeného a zastavěného území a pojmů...4 0.1 Vymezení řešeného území...4 0.2 Vymezení zastavěného území...4 0.3 Vymezení pojmů...4 1. Koncepce uspořádání krajiny...9 1.1 Krajina...9

Více

10. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

10. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA 10. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat loterie a jiné podobné hry, a kterou se stanoví opatření k omezení jejich propagace Preambule Záměrem Zastupitelstva

Více

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 4/2012. č. 4/2012

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 4/2012. č. 4/2012 č. 4/2012 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města

Více

P L Á N Z I M N Í Ú D R Ž B Y KOMUNIKACÍ HL. M. PRAHY V OBDOBÍ 2014-2015

P L Á N Z I M N Í Ú D R Ž B Y KOMUNIKACÍ HL. M. PRAHY V OBDOBÍ 2014-2015 P L Á N Z I M N Í Ú D R Ž B Y KOMUNIKACÍ HL. M. PRAHY V OBDOBÍ 2014-2015 T e c h n i c k á s p r á v a k o m u n i k a c í h l a v n í h o m ě s t a P r a h y Vypracovalo: oddělení přípravy a řízení letní

Více

Návrh změn linkového vedení PID k otevření metra A do Motola

Návrh změn linkového vedení PID k otevření metra A do Motola Návrh změn linkového vedení PID k otevření metra A do Motola V rámci prodloužení metra A do stanice Nemocnice Motol se k termínu 6. dubna 2015 připravuje také změna linek povrchové dopravy. Pracovní návrh

Více

Doladění metropolitní sítě MHD od 29. 6. 2013

Doladění metropolitní sítě MHD od 29. 6. 2013 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 11/2013 Vyšlo 31. 05. 2013 Obsah Doladění metropolitní sítě MHD od 29. 6. 2013... 1 Seznam trvalých změn od 29. 6. 2013... 3 Podrobnější popis změn autobusů v jednotlivých oblastech...

Více

Rozpočet Prahy 3 ušetří na běžných výdajích, investice zůstávají stejné. Úsporný rozpočet schválen. Na Žižkov bych se vrátil okamžitě,

Rozpočet Prahy 3 ušetří na běžných výdajích, investice zůstávají stejné. Úsporný rozpočet schválen. Na Žižkov bych se vrátil okamžitě, ROČNÍK 24 ČÍSLO 4/2015 ZDARMA Praha 3 si v rámci akce Barikáda připomene 70 let od konce 2. světové války str. 4 Přehled termínů čištění komunikací str. 10 Na Žižkov bych se vrátil okamžitě, říká fotograf

Více

Městský program regenerace Městské památkové rezervace Kadaň

Městský program regenerace Městské památkové rezervace Kadaň Městský program regenerace Městské památkové rezervace Kadaň SCHVÁLILO ZASTUPITELSTVO MĚSTA KADAŇ DNE 26. ZÁŘI 2013 USNESENÍM Č. 130/2013 1. ÚVOD 1.1. Úvod Městský program regenerace Městské památkové

Více

OBEC KOZLOV. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku ze psů

OBEC KOZLOV. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku ze psů OBEC KOZLOV Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo obce Kozlov se na svém zasedání dne 16.12.2011 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních

Více

ZPRAVODAJ. Památky přitahují pozornost

ZPRAVODAJ. Památky přitahují pozornost LIBERECKY LIBERECKY` ZPRAVODAJ Vychází v nákladu 45 500 kusů Noviny pro občany města Liberce Památky přitahují pozornost ZDARMA IX. 2013 LIPOVÁ ALEJ Na jaře začnou práce na obnově lipové aleje na Masarykově

Více

KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN

KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN I/0 TEXTOVÁ ČÁST POŘIZOVATEL ZPRACOVATEL OBECNÍ ÚŘAD KOSTELNÍ MYSLOVÁ, KRAJ VYSOČINA H-PROJEKT AKCE SVATOJÁNSKÁ 604, 588 56 TELČ ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KOSTELNÍ MYSLOVÁ ZHOTOVITEL

Více

Rozdělení míst pro prodej zboží a poskytování služeb. doba provozu. Druh prodávaného zboží nebo poskytované služby (druh zboží) á část.

Rozdělení míst pro prodej zboží a poskytování služeb. doba provozu. Druh prodávaného zboží nebo poskytované služby (druh zboží) á část. SEZNAM tržnic, tržišť, tržních míst, resturčních zhrádek v době po,00 hod., trhů, trs pro pojízdný prodej zboží nebo poskytování služeb, předsunutých prodejních míst míst pro nbídku zboží 3 4 5 6 7 Městsk

Více

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015.

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015. MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015. Usnesení č. 67/2015 90/2015 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení

Více

Příručka vlastníka kulturní památky a nemovitosti v památkově chráněných územích

Příručka vlastníka kulturní památky a nemovitosti v památkově chráněných územích Příručka vlastníka kulturní památky a nemovitosti v památkově chráněných územích 1 Vážení vlastníci kulturních památek a nemovitostí v památkově chráněných územích, velmi si vážíme Vaší osobní iniciativy,

Více

2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ OCHRANNÝCH PÁSEM DÁLNIC, SILNIC A MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ OCHRANNÝCH PÁSEM DÁLNIC, SILNIC A MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ

Více

SOCIÁLNĚ DEMOGRAFICK Á

SOCIÁLNĚ DEMOGRAFICK Á SOCIÁLNĚ DEMOGRAFICK Á ANALÝZA MĚSTSK É ČÁSTI PRAHA 10 Zpracoval: Centrum pro komunitní práci střední Čechy Na Václavce 46 150 00 Praha 5 OBSAH 1. Cíl sociálně dem ografické analýzy... 4 2. Správní a územ

Více

Nebezpečné přechody pro chodce na silnicích I. tříd na území ČR zaslání podkladů

Nebezpečné přechody pro chodce na silnicích I. tříd na území ČR zaslání podkladů POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Nebezpečné přechody pro chodce na silnicích I. tříd na území ČR zaslání podkladů Na základě závěrů ze společného ústního jednání

Více

Encyklopedie VOä a OA v Koll rovï ulici v KarlÌnÏ STRANA 4 STRANA 2 STRANA 5

Encyklopedie VOä a OA v Koll rovï ulici v KarlÌnÏ STRANA 4 STRANA 2 STRANA 5 POMOC PRO OBYVATELE KARLÍNA A LIBNĚ PRAHU 8 NAVŠTÍVILA DAGMAR HAVLOVÁ STR. 2 NOVINY MÃSTSK» STI PRAHA 8 www.praha8.cz ZDARMA Pam tky Prahy 8 DÏlov k Ìû Ë. p. 128 Na konci listopadu loňského roku byly všechny

Více

Zpracovatelé: SPF Group v.o.s. Monika Přibylová TGR Ing. Jan Štejfa

Zpracovatelé: SPF Group v.o.s. Monika Přibylová TGR Ing. Jan Štejfa ANALÝZA VOLNĚ POHOZENÝCH OD PADŮ V ČESKÉ REPUBLICE Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí Zpracovatelé: SPF Group v.o.s. Monika Přibylová TGR Ing. Jan Štejfa Prosinec 2007 1 Název dokumentu: ANALÝZA

Více

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018 Program rozvoje obce HELVÍKOVICE na období 2013 2018 Červen 2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 Charakteristika obce... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 8 4. Infrastruktura...

Více

Ministerstvo zemědělství ČR Č. j.: 113618/2011-MZE-14113. Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2.

Ministerstvo zemědělství ČR Č. j.: 113618/2011-MZE-14113. Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2. Ministerstvo zemědělství ČR Č. j.: 113618/2011-MZE-14113 Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2. OBSAH I. PODMÍNKY PRO TVORBU FICHE... 3 II. CHARAKTERISTIKA REŢIMŮ PODPORY... 6

Více

2.4 KULTURNÍ HODNOTY A PAMÁTKOVÁ OCHRANA MĚSTA

2.4 KULTURNÍ HODNOTY A PAMÁTKOVÁ OCHRANA MĚSTA 2.4 KULTURNÍ HODNOTY A PAMÁTKOVÁ OCHRANA MĚSTA 2.4.1 CHARAKTERISTIKA PRAHY Z HLEDISKA HISTORICKÝCH A KULTURNÍCH HODNOT Historie města Prahy sahá do hloubi paleolitu. Doloženy jsou archeologické nálezy

Více