II. LATINSKÉ ŠKOLY A FILOSOFICKÉ ÚSTAVY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "II. LATINSKÉ ŠKOLY A FILOSOFICKÉ ÚSTAVY"

Transkript

1 II. LATINSKÉ ŠKOLY A FILOSOFICKÉ ÚSTAVY Od středního věku až do poloviny 19. století se pokládala v západní a střední Evropě latina za hlavní předmět vyššího vzdělání. Od doby humanismu se učili žáci na nižších školách latinské mluvnici, na vyšších latinskému čtení, básnění a řečnění. Ve školách se mluvilo pokud možno latinsky a na universitě se latinsky přednášelo. Nový humanismus sice kladl větši váhu na řečtinu, ale ve škole měla stále vrch latina; působil tu vliv katolické církve i tradice latiny jako vědeckého jazyka. V Čechách a na Moravě bylo za Marie Terezie 21 latinských škol v rukou jesuitů, 19 v rukou piaristů a 12 škol náleželo jiným řádům. Základem jesuitských škol byla Ratio studiorum z r a 1599 (otištěna v Mon. Germ. paed. V), vycházející z humanismu; o ni se opírají osnovy pro českou provincii jesuitskou z r (t. XVI, str. 46 n.). Podle nich byla předepsána pro nejnižší třídu gymnasijní (rudimenta) latinská mluvnice (podle E. Alvareza, De institutione grammatica, 1572) a řecké čtení i psaní (podle J. Gretscherových Rudimenta linguae graecae, 1593), pro II. třídu (principia) latinská mluvnice, řecké skloňování a čtení Ciceronových listů, pro III. třídu (grammatica) latinská mluvnice, latinský pravopis, Tursellinova nauka o částicích (0. Torsellino, 1598), řecké stupňování, čteni Ciceronových listů a I. kniha Ovidiových Tristií a pro IV.třídu (syntaxis) latinská skladba, řecké časování, Ciceronovy listy a jeho De senectute, I. kniha Ovidiova Ex Ponto a tři eklogy Vergiliovy. V poetice se učili žáci prosodii, metrice, rétorice (podle C. Soarezovy De arte rhetorica, asi 1565), řecké mluvnici (podle J. Gretscherových lnstitutiones 1593), čtli I. a II. zpěv Aeneidy, I. knihu Horatiových ód, I. a II. knihu Martialových epigramů, Sallustiova Catilinu Ciceronovu I. knihu O povinnostech a řeč za Maniliův zákon. V rétorice se dále učili rétorice a řecké mluvnici, čtli Ciceronovy Partitiones, Divinatio in Caecilium, Senekovu Medeu, I. knihu Florovu a Demosthenovu I. řeč filippickou. Při čtení podával učitel latinsky obsah textu a pak se vykládala stavba vět, původ slov, ukazovalo se na zvláštnosti latiny, na rétorické ozdoby a pojednávalo se o starověkém životě. Za písemné práce se ukládaly nejrozmanitější náměty z antiky, Písma i nového života, které měly být latinsky zpracovány podle vzoru starých spisovatelů (Mon. Germ. paed. XVI, str. 75 a 86 n. podle P. Fr. Wagnera Instructio privata ). Také jesuitští novicové, jak vzpomínal Cornova (Die Jesuiten ale Gymnasiallehrer, 1804), ustavičně latinsky mluvili a čtli, i v jídelně latinsky deklamovali nebo čtli latinské verše; méně se obírali řečtinou a mezi učiteli latiny a řečtiny bývaly sváry (str. 27, 37, 50 n., 64 n.). Podobně jako u jesuitů se učilo starým jazykům také na jiných řádových školách. U piaristů se v I., III. a IV. třídě (podle našeho označování) učilo latinské mluvnici (v II. se učilo hlavně počtům), mimo to se v III. třídě čtly Ciceronovy dopisy a Ovidiova Tristia. V IV. třídě se čtly Ciceronovy listy nebo jeho Laelius, Valerius Maximus, Vergiliovy eklogy nebo Georgika neb Ovidiovo Ex Ponto a učilo se psaní listů. V V. třídě (humanitas) se vykládaly Ciceronovy Povinnosti nebo Laelius, Curtius nebo Sallustius, Horatiova Poetika nebo některá kniha jeho ód, očištěný Martialis a některá kniha Aeneidy ; kromě toho se probírala prosodie, figury, tropy a učilo se řečtině. V nejvyšší třídě (rhetorica) se čtla některá řeč Ciceronova, dále jeho Laelius neb Cato neb De officiis, pak Sallustius neb Livius neb Curtius, některá kniha Horatiových ód, Vergilia a některá tragedie Senekova; mimo to se vykládala rétorika (Mon. Germ.paed. XXX, str. 63 n. podle Constitutiones z r a 1826). Při čtení starých spisovatelů měl učitel nejprve přečíst celé místo (praelegere) a vyložit jeho smysl, pak měl číst, rozbírat (construere) a překládat jednotlivé věty a vykládat je mluvnicky (v nižších třídách), rétoricky (v rétorice) a věcně (t. str. 53 podle Ratio studiorum z r. 1694). Po zrušení jesuitského řádu r přistoupila Marie Terezie k opravě latinských škol. Základem učinila návrh piaristy Gratiana Marxe (1775; otištěn - 7 -

2 v Mon. Germ. paed. XXX, str.229 n.). Podle něho mělo gymnasium tři třídy gramatické a dvě humanitní. V gramatických třídách se učilo latinské mluvnici, jejíž základy si měl žák přinést z hlavní nebo normální školy, a řecké mluvnici. Při latině se užívalo výtahu z Komenského Orbis pictus. V II. třídě se čtly články z latinských spisovatelů a z Erasmových Chiliad a v III. třídě výňatky ze Sulpicia Severa, Eutropia, Aurelia Victora, Nepota a Flora; po absolvování III. třídy měl žák zběžně a čistě latinsky mluvit i psát. V I. třídě humanitní se četl Suetonius, oba Pliniové, Vitruvius, Seneca, Celsus, řeči vyňaté z Curtia, Sallustia, Livia a šest řečí Ciceronových; vedle toho se probírala nauka o skládání dopisu, periodách, tropech a figurách, římské starožitnosti a životopisy čtených spisovatelů. V II. třídě se čtli Plautus, Terentius, Phaedrus, Ovidius, Vergilius, Horatius, Iuvenalis a Persius; mimo to se vykládala prosodie, slovesné druhy, bájesloví a životopisy čtených spisovatelů (Mon. Germ. paed. XXX, str. 242 n.). Z římských spisovatelů poznávali žáci jen výňatky obsažené v čítankách francouzského pedagoga Pierra Chompré ( ; Selecta latini sermonis exemplaria ); že může žák číst výbor místo celých spisů, které se čítaly v humanistických školách, odůvodňoval Chompré Quntilianovým výrokem (I 8,6): Non auctores modo, sed etiam partes operis elegeris. Řecká čítanka, vydaná z Marxova podnětu piaristou Jaroslavem Schmidem, přinášela ukázky z Ezopa, Lukiana, Isokrata, Xenofonta, Herodota, Thukydida, Demosthena, Plutarcha, Pseudoanakreonta, Homéra, Hesioda, Theokrita, Sofoklea, Euripida, Aristofana a Pindara (Mon. Germ. paed. XXX, str. 199, 588 n.). Vedle latiny a počátků řečtiny se učilo - arci v menším počtu hodin - náboženství, dějepisu, zeměpisu, přírodopisu a matematice (t. str. 240). Podle zprávy o stavu gymnasií v Čechách, kterou podal r jejich ředitel profesor Seibt, vyučovalo se sice v třech nižších třídách německy nebo česky, ale žáci se při tom cvičili v latině, zvlášť Češi mluvili lehce latinsky, a již v II. třídě většina žáků odpovídala ze všech předmětů latinsky. Někteří také dovedli překládat a rozbírat kterékoli místo v řecké učebnici (srov. K. Wotke, Karl Heinrich Ritter von Seibt als Direktor der Gymnasien Böhmens, 1905, str. 202 n.). R za Františka I. došlo k nové opravě latinských škol; byla hlavně dílem piaristy Fr. In. Langa. Gymnasium mělo tři nebo čtyři třídy gramatické (čtyři třídy byly v městech, která měla filosofické studium) a dvě třídy humanitní. Ve všech třídách se učilo po devíti hodinách latině (v humanitních třídách se to nazývalo Styl ) a v poslední třídě gramatické a v obou humanitních po dvou hodinách řečtině. Jiným předmětům - zeměpisu a dějepisu, matematice, přírodopisu, náboženství - byly věnovány dvě neb tři hodiny. Učení latině se mělo vždy spojovat s učením němčiny a za cíl humanitního studia se prohlašovalo: čtením klasiků znázornit pravidla řečnictví a básnictví a tím zjemnit vkus (Sammlung der Verordnungen und Vorschriften , str. 18). V gramatických třídách se učilo mluvnici, překládalo se z němčiny do latiny i naopak a později se čtla Chomprérova chrestomatie (uv. sp. str. 9 n.). V humanitních třídách se čtly výňatky obsažené v Selecta latinae orationis exemplaria (1807) a utříděné podle slovesných druhů, za úlohy se skládaly řeči, metricky se zpracovávala daná látka a opakovala se latinská mluvnice. Při čtení se vyložilo stručně o spisovateli, podal se obsah i smysl celého místa, vykládala se jednotlivá slova mluvnicky, věcně i esteticky a na konec se podal překlad (t. str. 90 n.). V řečtině se probíraly jen hlavní věci z mluvnice a čtla se také čítanka (t. str. 201, 205). Jak viděti, cíl a způsob vyučování starým jazykům se valně nezměnil proti Marxově opravě. Podle nové opravy z r byla zavedena řečtina již do III. třídy gramatické a měla po třech hodinách. Mnoho se však nežádalo; Jakub Malý vypraví, že při zkoušce na konci l. běhu III. třídy dostal jen otázku; Jaké je to (S ) písmeno? (Vzpomínky a úvahy starého vlastence, 1872, str. 33). V latině bylo zavedeno učení římským starožitnostem; celkem měla latina ve všech třídách 63 hodin. Kdežto podle Langovy opravy učili na gymnasiích odborní učitelé, nyní - 8 -

3 (vlastně již od r. 1818) byli obnoveni třídní učitelé, učící všem předmětům, a gymnasia měla všude šest tříd. Ač se v latinských školách většinou mluvilo latinsky, byly latinské učebnice pro české žáky skládány česky. Některé se zachovaly, tak v 1. díle Krátkých pravidel k latinské řeči (1764), užívaných v jesuitských školách, se pojednává o písmenech, slabikách, částech řeči - v nich bylo vždy těžiště mluvnice - a o skladbě; zároveň s latinskou mluvnici se vykládá o české. Na konci je slovníček latinských a českých názvů mluvnických, vybrané výroky Horatiovy, Terentiovy, Ciceronovy, Senekovy atd., ukázky latiny z Cicerona a Nepota a výtah z Canisiova katechismu. U některých příkladů ze skladby se uvádí i pramen, na př. bona fide dicere, emere, Plaut. (str. 98). Mluvnické názvy jsou podle Rosova příkladu doslovně překládány do češtiny, na př. jménovní slovo (nomen), namistné slovo (pronomen), oučást-slovo (participium), předsadilka (praepositio), přisadilka (adverbium), vhodilka (interiectio), uchylka (declinatio), spusob neustanovující (infinitiv). Proti těmto a podobným zčešťováním se stavěl Dobrovský v posudku Uvedení k latinské řeči I z r (Böhm. Lit., 1779, str. 328 n.). Třetí díl Krátkého uvedení k latinské řeči (1771) podává skladbu, rozdělenou podle druhů slov a hledící vedle latiny opět k češtině. Příklady se uvádějí s jmény spisovatelů a výklad je dost podrobný, na př. latet mihi zdá se lepší býti než latet me. Neb Cicero nikdy latet s čtvrtým pádem neužívá (str. 41). Mluvnické názvy jsou opět zčešťovány, na př. misto-jména osedlitlivá (possessiva), spětovrátná (reflexiva), prohaska (interiectio), předsadka (praepositio). Na konci je zase výtah z Canisiova katechismu, dále text prvních šesti knih Caesarovy Války gallské a výňatky z Ciceronových děl De natura deorum, De officiis a De senectute. Tyto i jiné jesuitské učebnice byly zpracovány podle učebnice Alvarezovy, jejímž základem byl starověký Donatus. O vyučování latině se v Čechách zasloužil úředník školního nakladatelství, gramatik, slovnikář a lidovýchovný spisovatel František Jan Tomsa ( ). Vydal r krátkou učebnici Elementarwerk der Böhmisch-deutsch-und lateinischen Sprache (I, 1784); ostatek nevyšel. V předmluvě píše, že Němci, kteří mají poučovat Čechy nebo jim zjednávat spravedlnost, musí umět jejich jazyk, pokud žije, a že se při učení latině nehledívá k rozdílu mezi latinou, češtinou a němčinou. Svou učebnici rozdělil v pět částí. I. nejdelší, obsahuje česko-německo-latinská úsloví, na př.: Kdo je tu? Wer ist hier? Quis adest? (str. l), Punčochářko, přivřete drobet (dveře), prosím vás. Strumpfwirkerinn, machet ein wenig zu, ich bitte euch. Uxor textoris tibialium, claude, quaeso, paululum (str. 32). V II. části jsou německo-česko-latinská úsloví, mimo jiné osvícensky moralisující rozhovor otce Cleanta a dětí, jimž vše shořelo, ale rodiče se zachránili. V III. části jsou latinsko-německo-česká úsloví, zvláště z Terentia a Cicerona, na př. Terentius (Andr. 321): Pamphile, si id facis, hodie postremum me vides. Pamphilus, wenn sie es tun, so sehen Sie mich heut zum letztenmal. Pamphile, jestli to udělají, tak mě dnes naposledy vidějí (str. 49). Ve IV. části jsou německo-české články a v V. krátké dopisy Ciceronovy. Pod čarou jsou slovíčka. Pro překlad do latiny užíval Tomsa F.J.G. Schellerova slovníku Ausführliches und möglichst vollständiges lateinisch-deutsches und deutsch lateinisches Lexikon oder Wörterbuch (1783-4). Jeho též užil v svém slovníku Vollständiges Wörterbuch der böhmisch-deutsch- und lateinischen Sprache (1791). Chtěl v něm podat pokud možno úplný slovní poklad češtiny; těžil při tom z Thámova slovníku a užíval rad Dobrovského. Do slovníku pojal obecná i vlastní jména, na př.: oumrti, n. das Absterben, obitus, mors (sl. 14), Aunětice... Aunietitz, Aunietium (t.), jakož i úsloví, na př. Ani číst neumí, er kann nicht einmal lesen, ne legere quidem scit" (sl.6). Rozsáhlý německo-česko-latinský slovník (Deutsch-Böhmisch-und Lateinisches Lexikon) sestavil též kancléř na Novém Městě Jan Josef Zeberer ( ). Rukopis (v knihovně Národního musea IV A l) má osm silných svazků, ale, ač byl - 9 -

4 schválen censurou, nebyl vydán. Vedle jednotlivých slov obsahuje slovník též jejich rozličná spojení, na př. Ware, zboží, merx, mercimonium, res promercales; Gute Ware, merx proba, dobré zboží; Falsche Ware, ošemné zboží, fallax, fucosa merx; Verlegene Ware, zleželé zboží, merx invendibilis. Pro vyšší třídy latinských Škol vydal r. 179š profesor v Brně a Olomouci, bývalý jesuita Karel Josef Hanzely ( ) učebnici De re sacra et militari veterum Romanorun libellus ; jednal v ní o římských bozích, knězích, obřadech, hrách, vojenském odvodu, zbroji, šiku, kázni a j. Na několika místech připojil odkazy k starým spisovatelům, obsaženým v předepsaných učebnicích, a z Aeneidy (V ) uvedl část popisu ( trojské hry. Na konci podal obšírný seznam odborných názvů římských s německým překladem a s doklady, na př. Soccus. Schuh mit niedrigen Absätzen. Servi accurrunt, soccos detrahunt. Terent. in Heaut. act. I. Sc. l. Die Bedienten eilen herbei, ziehen mir die Schuhe aus. Hunc socci cepere pedem. Horat. in Arte v. 90. Diese Versart (die jambische) bekam das Lustspiel (str. 95). Při spisování své učebnice se opřel o obšírnou, často vydávanou knihu G. H. Nieupoortovu Rituum qui olim apud Romanos obtinuerunt succincta explicatio (1712). R vydal Hanzely obdobnou učebnici De vita privata veterum Romanorum. Pojednal v ní podle Nieupoorta i v jiných pomůcek o svobodných občanech a otrocích, o oděvu, hostinách, sňatku, pohřbu, penězích, váhách a mírách. Dvě třetiny knihy věnoval výkladu latinských slov a úsloví ab ovo, accumbere, acetabulum, adoptio atd. - s doklady ze starých spisovatelů. V jiné knížce, v Erklarung lateinischer Sprichwörter (1794), podrobně a s doklady vyložil bezmála tři sta latinských úsloví, na př. aberrare a janua, vel tota via, vel toto coelo (str.9), a capite ad calcem (str.16), Pramenem mu byly Erasmovy Chiliady. K některým úslovím dal moderní obdoby, na př.: Dionysius Corinthi - Theodor zu London (bývalý hrabě zchátral v Londýně - str. 111). Na slovenských školách se podobné učilo starým jazykům, avšak latina byla ještě ve vetší vážnosti než u nás; byla úřední řečí až do r a na universitě se latinsky vykládalo do r Latinské školy, jež byly po zrušení jesuitského řádu většinou v rukou piaristů nebo náležely augsburské nebo reformované církvi, měly podle tereziánské Ratio studiorum z r tři nižší třídy a dvě vyšší (poetiku a rétoriku) a žáci tam přicházeli již se znalostí latiny získanou na lidové škole. V III.třídě se již mluvilo latinsky a četl se Cicero, Seneca, Plinius ml., Velerius Maximus, Vergilius, Horatius, Phaedrus, Ovidius a ukázky z Plauta a Terentia. Řečtině se učilo nepovinně. Podle Ratio educationis z r měla nižší škola latinská čtyři třídy. Z celkového počtu 80 hodin týdenních bylo tam věnováno latině 54; ve vyšších dvou třídách z 40 hodin týdenních měla latina 22. Pro slovenské školy vydal r.1801 mošovecký učitel - mezi jeho žáky byl i Kollár - Jan Schulek (Šulek) ( ) stručnou, ale obsažnou Latinskou gramatiku. Držel se v ní obvyklého postupu pocházejícího již ze starého věku. V přístupu vyložil o písmenách, slabikách a druzích slov, pak podal sklonění jmen i zájmen i časování sloves a pojednal o přechodnících, příslovcích, předložkách, spojkách a citoslovcích, konečně v syntaxi ( dobromluvnost ) podal na 80 pravidel latinské skladby, na př. Pronomen qui, quae, quod quando causam significat, regit coniunctivum, ut: Deus solus dignus, qui omnium maxime ametur (str. 91). Tato pravidla podává latinsky, ježto se ve škole tak hovořilo, také mluvnické názvy uvádí latinské, ale pokouší se též o jejich zčeštění, na př. jmenovatel (nominativ), ploditel (genitiv), udavatel (dativ), zložitlivá (deponentia, srov.deponere), učastenost (participium). Ani Šulkova ani jiné tehdejší učebnice valně nepokročily nad humanistické. Z latinských škol přicházeli žáci na filosofii, jež připravovala pro odborné fakulty, bohosloveckou, právnickou a lékařskou; byla jen u některých gymnasií a při universitách (filosofická fakulta). Podle tereziánské úpravy z r.1752 se sice neučilo na filosofických ústavech starým jazykům, ale vyučo

5 vání se na celé universitě dálo latinsky. Císař Josef nahradil r latinu němčinou, za to však zřizoval na filosofických fakultách stolice klasického písemnictvím Podle Langovy opravy z r se vykládala na filosofii latinsky vlastní filosofie, matematika a fysika, v I. a II.roce byla věnována 1 hodina řečtině, v III. (byl jen u universit) 5 hodin latinským klasikům a pro budoucí bohoslovce a lékaře 2 hodiny řecké filologii. Po opravě z r. 1824, již navrhl olomoucký profesor Th.J.Powondra a jejíž zásady se uchovaly až do r. 1848, učilo se všem předmětům německy a v I. a v II. roce se věnovaly 2 hodiny latinské filologii; při tom se čtla chrestomatie Fr. Fickera (1826) s filosofickými ukázkami a opakovala se řečtina. Mimo to se učilo nepovinně klasické literatuře a řecké filologii. Profesoři pražské filosofické fakulty, kteří učili většinu našich buditelů, byli vesměs milovníky antiky, třebas ne filologickými odborníky. Profesor matematiky jesuita Stanislav Vydra ( ) vypráví v předmluvě svých Epigrammat (1804), že za svých studií u jesuitů v Hradci Králové, v Brně a v Klatovech stále četl latinské klasiky, zvláště Cicerona, Nepota, Sallustia, Caesara, Vergilia, Ovidiovy Heroidy a Ex Ponto, Claudiana, Horatia, a učil se též řecky. Horatius byl jeho stálým druhem na procházkách, a když Vydra oslepl, začal skládat latinské epigramy. Jsou vesměs v elegických dvojverších a asi polovina jich jedná o slepotě. Jsou v nich antické motivy, na př.: De centoculo Argo Centum oculos pastor nocte una perdidit Argus. Perdere num mirum! me potuisse duos,(str.45), a ohlasy z latinských básníků, na př.: De coecitate Me modo conturbat tristissima noctis imago, ah recreet tandem lumine plena dies! (str. 22), srov. Ov. Tr.I 3,1: Cum subit illius tristissima nootis imago. Profesor krásných věd a ředitel gymnasií v Čechách Karl Heinrich Seibt ( ) studoval v Lipsku. Své úvodní Čtení Von dem Einflusse der schönen Wissenschaften (1764) založil na chvále uměni v Ciceronově řeči za Archiu a na Rollinově pedagogickém pojednání. V připojeném náčrtu svých čtení slibuje, že vyloží o knihách a písmu v starém věku, o rukopisech, mincích, gemách, sochách, nápisech a j. V přednášce Von dem Nutzen der Moral in der Beredsamkeit (1777) cituje znova a znova Horatia, hlavně jeho Poetiku, dále Cicerona, Ovidia, Phaedra, Persia a Juvenala. V pojednání Von dem Unterschiede des zierlichen, des Hof-und Curialstyls (1768) dává za příklad Pliniův dopis Traianovi a jeho odpověď (X 47 n.) a opět se dovolává Horatia. V řeči Von den Hilfsmitteln einer guten deutschen Schreibart (1773) uvádí Cicerona, Horatia a Quintiliana a v úvodu k své Akademische Blumenlese (1784) několikrát cituje Quintiliana a jednou Dionysia Halikarnaského. Profesor dějepisu, bývalý jesuita Ignác Cornova ( ) pravil ve svém spise Die Jesuiten als Gymnasiallehrer (1804), že pravá latina je klíčem k důkladné učenosti a tedy první potřebou gymnasijního učitele (str. 27) a že budoucí učitel má znát i řecké písemnictví (str. 64). O sobě říká, že si rozebral celou Iliadu, když začínal učit v poetice (str. 69), a často cituje Horáce, jehož poetiku nazývá zákoníkem zdravého vkusu (str. 195). Antickým dějepisem se obíral profesor estetiky a klasické literatury v letech , osvícenský básník August Gottlieb Meißner ( ), jenž studoval v Lipsku a Wittenbergu. Kromě životopisného románu Alcibiades (1781-8), kde napodobil Wielandova Agathona, vydal Sallustiova Catilinu (1790) s německým překladem, podrobným úvodem a hojnými poznámkami věcnými, obšírně vylíčil život a činy Spartakovy (Spartakus, 1793), Epameinondovy (Epaminondas Biographie, 1788) a Caesarovy (Leben des C. J. Caesar, ;

6 dokončil J. E. L. Haken) a vypsal osudy Capue za války s Hannibalem (Kapuas Abfall und Strafe, 1800). Ve všech těchto pracích se opíral o starověké spisovatele a jejich zprávy podrobil zevrubné kritice. Snažil se psychologicky vysvětlit jednání všech osob a podrobně vykreslil jejich prostředí. Měl sklon k pathosu, avšak nezakrýval vad svých hrdinů; vpravdu pokládal za první cíl životopisu (Leben des C. J. Caesars, I. předml.). O starožitnostech (Altertumskunde) a numismatice vykládal na filosofické fakultě v letech Litoměřičan Fr. Ant. Steinsky ( ) a v letech Jan Nep. Helbling z Hirzenfeldu. Steinsky, jenž byl též malířem, kladl v starožitnostech hlavní váhu na antické stavitelství a sochařství a v numismatice se opřel on i jeho nástupce o zakladatele vědecké numismatiky, Vídeňana J. Eckhela. Helbling založil r.l823 mincovní kabinet podle vzoru vídeňského profesora Arnetha. Odborným filologem byl litoměřický rodák Franc Nic. Titze ( ); učil v letech na litoměřickém gymnasiu, na filosofii v Linci, byl profesorem obecných, rakouských a německých dějin na filosofické fakultě v Praze a odtud byl povolán do Vídně. Byl sčetlý v starých spisovatelích i v nové literatuře filologické, pěstoval textovou kritiku a odvážně řešil otázky vyšší kritiky. R začal vydávat pro školy sbírku Bibliotheca latina classica, která měla přinést v osmi svazcích kritická vydání významných děl latinských. Měla nahradit Chompréovu chrestomatii; Titze ho nazýval lacerator ac dilaniator auctorum latinorum (I,str. VII). I. svazek obsahoval Melu, VII. kn. Plinia st., Catonova disticha a Syrovy sentence, II. svazek (1813) Nepota a Phaedra; ostatní svazky nevyšly. R vydal Titze dopisy Plinia ml. (Caii Plinii Caecilii Secundi Epistolarum libri); při tom se opřel o rukopis pražské Universitní knihovny (XIV A 12 z 14. nebo 15. stol.), jejž arci přecenil. Již dříve, r. 1804, pojednal o dějepisci Florovi (De Epitomes rerum Romanarum quae sub nomine Lucii Annaei sive Flori...) a zevrubným rozborem jeho díla došel závěru, že je totožný s básníkem Florem, o němž mluvil Horatius (Ep.,1. 3, II. 3); co ukazuje v jeho díle na pozdější dobu, prohlásil za cizí složku. S tímto přesvědčením vydal také r Flora (Lucii Iulii Flori Epitomae rerum Romanarum) a mnoho v jeho díle přemístil nebo pokládal za vložku. V poznámkách si kromě textu všímal též Florových pramenů. Ve spisku Aristoteles über die wissenschaftliche Behandlungsart der Naturkunde überhaupt, vorzüglich aber der Tierkunde (1819), věnovaném biskupu Hurdálkovi, dokazoval, že je v našich rukopisech pořádek Aristotelových děl zcela porušen a že úvodem ke všem jeho fysiologickým spisům je I. kniha O částech živočichů. Tuto knihu tam také vydal a s poznámkami přeložil. V předmluvě říkal, že jsme se příliš dlouho drželi Platona, až jsme mu odrostli (str. XII). V pozdějším spise De Aristotelis operum serie et distinctione liber singularis (1826) se snažil zjistit pořádek Aristotelových spisů, vycházeje z Diogenova seznamu. Zvláštní pozornost věnoval stavbě Metafysiky. Konečně z jindřichohradeckého rukopisu, dnes nezvěstného, na který ho upozornil Hanka, vydal r gramatické pojednání Moschopulovo (Manuelis Moschopuli Cretensis opuscula grammatica). Jak vidíme, byl stejně dobrým odborníkem v řecké jako v latinské filologii. To nelze říci o jeho krajanu (pocházel z Úštěku) Aloisu Klarovi ( ), jenž byl žákem Seibtovým a Vydrovým, učil v letech v Litoměřicích a r se stal profesorem klasického studia, řeckého jazyka a řecké filologie na filosofické fakultě. V nástupní řeči Wichtigkeit der griechischen Sprache für Bildung und Gelehrsamkeit in unseren Tagen (1808) dokazoval důležitost řečtiny tím, že všechna naše vzdělanost spočívá na Řecích, že prameny křesťanství - Septuaginta a Nový Zákon - jsou psány řecky a že Řekové, uprchlí z Cařihradu, založili novověkou vzdělanost. Ale odborně ve filologii nepracoval, na fakultě tropil posluchačům šaškovství (srov. W. W. Tomek, Paměti z mého života, I, 1904, str. 30) a jeho přednášky byly podivínské, na př. říkal: Meine Herrn, Cicero hat keine hirschlederne Hosen getragen (Čelakovský, Koresp. I, str. 73)

7 Větší péči než filologii věnoval bohosloví, pedagogice, pořádání studentských deklamací a lidumilné činnosti, hlavně péči o slepce. Filologem nebyl ani jeho nástupce, básník a divadelní i výtvarný kritik Anton Müller ( ), jenž učil v letech estetice a klasické literatuře, latinské a řecké filologii, ani Michal šl. Canaval, jenž vykládal latinskou filologii, klasickou literaturu a estetiku v letech , Na olomouckém ústavu filosofickém (lyceu) učili latině a řečtině tito profesoři a suplenti; Jan Lettinger (v letech ), Jan Bělín ( ), Fr. Ficker ( ), Palackého odpůrce Josef Leonard Knoll ( ), Jakob Schneider (1827), Michal Canaval ( ; pak přešel do Prahy) a Karel Kopetzky ( ) (podle zpráv V. Nešpora a O. Králíka). Z nich byl odborníkem v klasické filologii jen Meißnerův žák Ficker ( ), jenž mimo jiné práce filologické a estetické vydal Einleitung zum Studium der griechischen und römischen Klassiker (1821-5). Tam pojednal o starých jazycích, o výkladu a překládání starých spisovatelů, o nižší i vyšší kritice, o politických dějinách Řeků a Římanů a dějinách jejich písemnictví, o jejich výtvarném umění - nadšeně tu mluvil o Winckelmannovi (III, str. 3) - o hudbě, tanci a herectví. Z Olomouce byl povolán na vídeňskou universitu. Na filosofickém studiu v Brně učili filologii spolu s dějepisem Kinský ( ) o něm dále), místopisec Řehoř Volný ( ) a dějepisec Beda Dudík ( ). První byl piarista, druzí dva rajhradští benediktini. Od Dudíka se zachovaly (v Zemské a universitní knihovně brněnské R 560 a 561) překlady a výklady starých spisovatelů, které si zapsal jako žák II. třídy humanitní (1855), a překlady a výklady Tacita, Velleia a Suetonia, které si připravoval jako profesor (1840-2). Latinští spisovatelé se překládali do němčiny, řečtí do latiny a výklady bývaly dílem latinské, dílem německé; výklady na gymnasiu se týkaly hlavně mluvnice, na filosofii byly převážně věcné. Na prešpurském lyceu vykládali filologii Samuel Zsigmondi a Jan Gross; podle svědectví Palackého (Koresp. I, str. 9, 58, II, str. 57) byli znamenitými učiteli.

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět: LATINA Ročník: KVINTA a I. ROČNÍK Tematická oblast Historický úvod do latinského jazyka Co je latina a odkud pochází; jakým prošla vývojem

Více

3.4.1. Tabulace učebního plánu

3.4.1. Tabulace učebního plánu 3.4.1. Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : LATINA Ročník: KVINTA a I.ROČNÍK Učebnice: Gason, J., Lambert, A., Invitation au Latin 4e :D Enée à César, Magnard, Paris, 1990 Tématická

Více

4.9.1. Základy latiny II

4.9.1. Základy latiny II 4.9.1. Základy latiny II Základy latiny jsou dvouletý volitelný předmět, jehož hlavním cílem je poskytnout žákům základní orientaci v systému latinské gramatiky v rozsahu středoškolského učiva a připravit

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Antika: Řecko MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012 VY_32_INOVACE_VYC2

Antika: Řecko MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012 VY_32_INOVACE_VYC2 Antika: Řecko MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012 Antika: Řecko Období Hlavní autoři Období 1. Ve kterém období existovalo antické Řecko? 2. Co bylo polis? Uveď dva nejznámější zástupce + jejich charakter. 3.

Více

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_28_19 Tématický celek: Umění a kultura Autor: Miroslav

Více

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st.

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. NÁRODNÍ OBROZENÍ = české národní hnutí 18. a 19. století snaha o obnovení potlačené české kultury / jazyka, literatury, divadelního umění / SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. součástí Rakouska / habsburská

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0387 Krok za krokem Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická oblast Česká a světová literatura v počátku 19. století

Více

Jaroslav Pošvář (1900 1984)

Jaroslav Pošvář (1900 1984) Jaroslav Pošvář (1900 1984) Jaroslav Pošvář, další z právních historiků z vůle osudu, patřil spolu s Jiřím Cvetlerem a Hynkem Bulínem k těm málo profesorům brněnské právnické fakulty, kteří na ní působili

Více

Marta Kadlecová. Monografie

Marta Kadlecová. Monografie Marta Kadlecová Monografie Kadlecová, M. (členka aut. kol.): Antologie české právní vědy. Praha, Univerzita Karlova 1993, 302 s. (ISBN 80-7066-697-8) Kadlecová, M.: České a moravské zemské právo procesní

Více

Římská lyrika GYMNÁZIUM A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY ZLÍN

Římská lyrika GYMNÁZIUM A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY ZLÍN Římská lyrika Tematická oblast Antika Datum vytvoření 12. 7. 2013 Ročník Stručný obsah Způsob využití Autor Kód První ročník gymnázia DUM slouží k procvičení a zopakování učiva o římských básnících na

Více

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů NĚMČINA Gymnázium PORG Libeň Němčinu vyučujeme na PORGu Libeň od primy 1 do oktávy jako druhý cizí jazyk. Kromě němčiny vyučujeme jako druhý cizí jazyk také francouzštinu. V průběhu studia jsou studenti

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI STŘEDNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Obsah. Úvodní poznámka 11 Německý jazyk, spisovná řeč a nářečí 13 Pomůcky ke studiu němčiny 15

Obsah. Úvodní poznámka 11 Německý jazyk, spisovná řeč a nářečí 13 Pomůcky ke studiu němčiny 15 Obsah Úvodní poznámka 11 Německý jazyk, spisovná řeč a nářečí 13 Pomůcky ke studiu němčiny 15 VÝSLOVNOST A PRAVOPIS Německá výslovnost 18 Hlavni rozdíly mezi českou a německou výslovnosti 19 Přízvuk 20

Více

DATUM VYTVOŘENÍ: 10.9. 2012

DATUM VYTVOŘENÍ: 10.9. 2012 VÝUKOVÝ MATERIÁL: JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 10.9. 2012 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: VY_32_INOVACE_ DUM - 6, S7 Bc. Blažena Nováková 1. ročník Studijního maturitního

Více

ONLINE PODPORA VÝUKY NĚMČINY

ONLINE PODPORA VÝUKY NĚMČINY WARUM DEUTSCH LERNEN? Deutsch ist eine lebendige Sprache. Deutsch wird von mehr als 100 Millionen Europäern nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich, in der Schweiz, in Liechtenstein, in Luxemburg,

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vetter Quido, prof.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vetter Quido, prof. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Vetter Quido, prof. (1910-1960) Prozatímní inventární seznam NAD č. 577 evidenční pomůcka č. 215 Honzáková Valerie Praha 1971 Prof. Quido Vetter

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Německý jazyk Obory nástavbového

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma 1.2.3. Všestranné jazykové rozbory Kapitola

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : b PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Eva Slováčková nj9-jes-slo-psa-04 Z á k l a d o v ý t e x t : M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : Tematická

Více

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Lekce 21 Výukový materiál vzdělávacích kurzů v rámci projektu Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura Tento materiál je spolufinancován

Více

Dataprojektor, kodifikační příručky

Dataprojektor, kodifikační příručky Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Český jazyk (CEJ) Jazyková výchova Prima 2 hodiny týdně Dataprojektor, kodifikační příručky Slovní druhy Objasní motivaci pojmenování slovních druhů Vysvětlí

Více

Ústav řeckých a latinských studií DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. 10. ledna 2015

Ústav řeckých a latinských studií DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. 10. ledna 2015 Ústav řeckých a latinských studií DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 10. ledna 2015 ÚSTAV ŘECKÝCH A LATINSKÝCH STUDIÍ Celetná 20, 1. patro, místnost 146 (sekretariát) Telefon: +420 221 619 739 E-mail: urls@ff.cuni.cz

Více

Německý jazyk 7. ročník

Německý jazyk 7. ročník Německý jazyk 7. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Psaní Vyplní základní údaje o sobě ve formuláři. Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného,

Více

Literatura starověku. Český jazyk - literatura

Literatura starověku. Český jazyk - literatura Literatura starověku Tematická oblast Datum vytvoření Ročník Stručný obsah Způsob využití Autor Kód Český jazyk - literatura 1. 6. 2013 1. nebo 2. ročník čtyřletého, 5. nebo 6. ročník osmiletého gymnázia

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

Literatura antického Řecka

Literatura antického Řecka Literatura antického Řecka Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Číslo a název šablony klíčové aktivity: Identifikátor: Škola: Předmět: Tematická oblast: Název: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující

Více

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Projekt: Příjemce: Moravou Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Zařazení materiálu: Šablona: Inovace

Více

TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ

TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ 1. V jakém vztahu je ke mně syn sestry mého otce? a) tchán b) bratr c) bratranec d) strýc 2. Od kolika let má občan ČR volební právo?. 3. Svátek Tří králů se slaví: a) 6.1. b) 6.2. c) 1.1. d) 25.12. 4.

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5 GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 10.4.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Další cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Německý jazyk 4 Ročník: 9.

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Další cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Německý jazyk 4 Ročník: 9. A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Další cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Německý jazyk 4 Ročník: 9. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence pracovní

Více

HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL.

HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL. HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL. František II. (1792 1835) syn Leopolda II. zavedl policejní absolutismus a cenzuru. 1804 zanikla Svatá říše římská místo toho vzniklo Rakouské císařství

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Literatura starověku a antiky - test. VY_32_INOVACE_CJL1.1.05a PhDr. Olga Šimandlová září 2013. Jazyk a jazyková komunikace

Literatura starověku a antiky - test. VY_32_INOVACE_CJL1.1.05a PhDr. Olga Šimandlová září 2013. Jazyk a jazyková komunikace Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Friedrich Nietzsche. Dr. Daniel Toth, www.danieltoth.info

Friedrich Nietzsche. Dr. Daniel Toth, www.danieltoth.info 1844-1900 Narodil se 15. října v rodině evangelického pastora v Röckenu (Sasko) 1850 otec zemřel, rodina se odstěhovala do Naumburku Studuje na gymnáziu v Naumburku. 1864/5 studoval klasické jazyky, teologii

Více

NÁZEV ŠKOLY: ČÍSLO PROJEKTU: NÁZEV MATERIÁLU: TÉMA SADY: ROČNÍK: DATUM VZNIKU: únor 2014 AUTOR:

NÁZEV ŠKOLY: ČÍSLO PROJEKTU: NÁZEV MATERIÁLU: TÉMA SADY: ROČNÍK: DATUM VZNIKU: únor 2014 AUTOR: NÁZEV ŠKOLY: ČÍSLO PROJEKTU: NÁZEV MATERIÁLU: TÉMA SADY: ROČNÍK: GYMNÁZIUM JOSEFA JUNGMANNA, LITOMĚŘICE, Svojsíkova 1, příspěvková organizace CZ.1.07/1.5.00/34.1082 VY_32_INOVACE_6B_16_Římská jména Antické

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik:

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/, mluveného

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Autor Mgr. Jiří Pokorný Číslo VY_32_INOVACE_13_ZSV_2.01_Periodizace antické filozofie

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

Antické ekonomické vztahy

Antické ekonomické vztahy Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

dvouletý volitelný předmět

dvouletý volitelný předmět Název předmětu: Zařazení v učebním plánu: Latina S3A (první rok) dvouletý volitelný předmět Cíle předmětu Seznámení s gramatikou a základní slovní zásobou latinského jazyka, seznámení s jednoduchými texty

Více

XIX. Historické a literární výroky

XIX. Historické a literární výroky Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

NÁVRHY TEMATICKÝCH PLÁNŮ. 1. ročník Počet hodin

NÁVRHY TEMATICKÝCH PLÁNŮ. 1. ročník Počet hodin Návrhy tematických plánů Střední odborná škola 1. Návrh tematického plánu mluvnice 1. ročník Počet hodin Racionální studium textu 1 Základy informatiky získávání a zpracování informací 1 Jazykověda a její

Více

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 1.

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 1. ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 1. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2011 Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana 1 z 13 České národní

Více

NĚKTERÁ ZPŮSOBOVÁ SLOVESA

NĚKTERÁ ZPŮSOBOVÁ SLOVESA NĚKTERÁ ZPŮSOBOVÁ SLOVESA MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_37_20 Tématický celek: Gramatika

Více

Žáci umí určit předložky 3. pádu, ví, jak se změní osobní zájmena a umí vědomosti používat ve větách.

Žáci umí určit předložky 3. pádu, ví, jak se změní osobní zájmena a umí vědomosti používat ve větách. Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: VY_ 32_INOVACE_NEMCINA3_09 Osobní zájmena a předložky se 3. pádem Německý jazyk 3.ročník Pracovní list slouží k procvičování předložek a

Více

Ověření ve výuce: Třída:

Ověření ve výuce: Třída: ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 Litoměřice 412 01 www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948 Šablona: 32_01 Sada: III Ověření ve výuce: Třída: 6.B Datum: 4.

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jsou Mgr. Hana Zimová a Anna Nováková. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/21.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jsou Mgr. Hana Zimová a Anna Nováková. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/21. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jsou Mgr. Hana Zimová a Anna Nováková. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/21.1409 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním

Více

Dějepisná olympiáda 37. ročník 2007/2008

Dějepisná olympiáda 37. ročník 2007/2008 Č. Jméno.. Adresa školy.. Adresa bydliště.. (Jméno a adresu vyplňte až po ukončení soutěžního kola, především u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut dětí a mládeže MŠMT, Sámova 3, 101

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Další cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Německý jazyk 4 Ročník: 9.

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Další cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Německý jazyk 4 Ročník: 9. A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Další cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Německý jazyk 4 Ročník: 9. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence pracovní

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

J. A. Komenský. Kdo to byl Komenský a o co usiloval?

J. A. Komenský. Kdo to byl Komenský a o co usiloval? Kdo to byl Komenský a o co usiloval? Životopis Jan Amos Komenský (latinsky Comenius) se narodil 28. března 1592 na jihovýchodní Moravě. Byl posledním biskupem Jednoty bratrské. Místo jeho narození není

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům).

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům). Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_05_Jan Ámos Komenský Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační

Více

Český jazyk a literatura - jazyková výchova

Český jazyk a literatura - jazyková výchova Využívá znalostí získaných v předešlých ročnících. OPAKOVÁNÍ OPAKOVÁNÍ Vysvětlí pojmy: sl.nadřazené, podřazené a slova souřadná.uvede příklady. Rozpozná sl. jednoznač.a mnohoznačná. V textu vyhledá synonyma,

Více

EINE E-MAIL. Grundschule Klasse 6. Zpracovala: Mgr. Jana Jíchová, květen 2014

EINE E-MAIL. Grundschule Klasse 6. Zpracovala: Mgr. Jana Jíchová, květen 2014 EINE E-MAIL Grundschule Klasse 6 Zpracovala: Mgr. Jana Jíchová, květen 2014 EINE E-MAIL Plnění cílů RVP pro Nj - 6. ročník 1. Mluvení Tvoření odpovědí na jednotlivé otázky týkající se školy 2. Čtení s

Více

Vzdělávací obor Německý jazyk

Vzdělávací obor Německý jazyk 7. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté 1. POSLECH S Kompetence komunikativní Témata: POROZUMĚNÍM Žák rozumí jednoduchým otázkám

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Soňa Novotná

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Soňa Novotná Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Soňa Novotná Název materiálu: VY_32_INOVACE_08_NĚMECKÝ JAZYK_P1 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Vzdělávací obor Německý jazyk

Vzdělávací obor Německý jazyk 7. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté ročník Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence sociální a personální

Více

ŘÍMSKÉ CÍSAŘSTVÍ. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr.

ŘÍMSKÉ CÍSAŘSTVÍ. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. S2 VY_32_INOVACE_D_379 ŘÍMSKÉ CÍSAŘSTVÍ Autor: Taťjana Horáková, Mgr. Použití: 6. ročník Datum vypracování: 4. 5. 2013 Datum pilotáže: 22. 5. 2013 Metodika: pomocí prezentace, učebnice a mapy seznámit

Více

Modul NE2-1. Osnova: Arbeitsbuch. Ismaning: Max Hueber, 2002. 504 s. ISBN 3-19-011601-6

Modul NE2-1. Osnova: Arbeitsbuch. Ismaning: Max Hueber, 2002. 504 s. ISBN 3-19-011601-6 Německý jazyk začátečnický V rámci Inovace studijního programu PIS byly u studijního oboru německý jazyk začátečnický (NE2) vymezeny základní aspekty ve výuce tak, aby po ukončení studia byli studenti

Více

Historický fond muzejní knihovny ve Slavkově u Brna. 7. 9. 2010 -Česká Lípa 1

Historický fond muzejní knihovny ve Slavkově u Brna. 7. 9. 2010 -Česká Lípa 1 Historický fond muzejní knihovny ve Slavkově u Brna Lípa 1 Knihovna Historického muzea ve Slavkově u Brna Mgr. Jiří Blažek brzkovak@seznam.cz blazek@zamek-slavkov.cz Zámek Slavkov u Brna - před r. 2007

Více

7. léta 18.století počátek 19.století

7. léta 18.století počátek 19.století 7. léta 18.století počátek 19.století UDÁLOSTI FAKTA Čechy součástí habsburské monarchie vláda Marie Terezie a Josefa II. reformy v duchu osvícenských zásad (1773 zrušení jezuitského řádu, 1774 všeobecná

Více

pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína

pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína Václav Fiala pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína v Klatovech Carrarský mramor, 155 x 500 cm Klatovy, Pražská 23 2012 Čeněk Vosmík: Pavel Kristián z Koldína, 1924 umělý kámen, schodiště klatovské

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Všestranné jazykové rozbory Téma 1.2.3. Všestranné

Více

PhDr. Jana Bros-Svobodová. Počátky psané literatury ve světě. Antická literatura Řecko

PhDr. Jana Bros-Svobodová. Počátky psané literatury ve světě. Antická literatura Řecko Autor: Tematický celek: Učivo (téma): Stručná charakteristika: PhDr. Jana Bros-Svobodová Počátky psané literatury ve světě Antická literatura Řecko Pracovní list má podobu různých typů cvičení, lze je

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma 1.2.3. Všestranné jazykové rozbory Kapitola

Více

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Dějepisná praktika 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DĚJEPIS Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Část V. Osnovy

Více

Letní škola klasických studií XVIII, 2010

Letní škola klasických studií XVIII, 2010 Filosofický ústav Akademie věd ČR Kabinet pro klasická studia, v.v.i. Asociace učitelů klasických jazyků Ústav historických věd Filozofickopřírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě Katedra klasické

Více

Dodatek č. 2 k II. dílu ŠVP. Úpravy osnov předmětů Český jazyk a Německý jazyk

Dodatek č. 2 k II. dílu ŠVP. Úpravy osnov předmětů Český jazyk a Německý jazyk Dodatek č. 2 k II. dílu ŠVP Úpravy osnov předmětů Český jazyk a Německý jazyk Platnost dokumentu : od 1. 9. 2015 Dodatek Školního vzdělávacího programu Gymnázia a SOŠ ekonomické Sedlčany byl v uvedené

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3707 Šablona: III/2 Č. materiálu: VY_32_INOVACE_477 Jméno autora: Mgr. Blanka Fajkisová Datum

Více

RENESANCE ÚVOD VYMEZENÍ POJMU RENESANCE.

RENESANCE ÚVOD VYMEZENÍ POJMU RENESANCE. RENESANCE ÚVOD VYMEZENÍ POJMU RENESANCE www.zlinskedumy.cz RENESANCE Renaissance - z francouzštiny = znovuzrození, obrození antiky původ slova renesance je italský - rinascimento pojem renesance byl poprvé

Více

Český humanismus: literatura v národním jazyce

Český humanismus: literatura v národním jazyce Český humanismus: literatura v národním jazyce Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Číslo a název šablony klíčové aktivity: Identifikátor: Škola: Předmět: Tematická oblast: Název: I/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Lekce 4 Výukový materiál vzdělávacích kurzů v rámci projektu Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura Tento materiál je spolufinancován

Více

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 51. Mgr. Blanka Šteindlerová

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 51. Mgr. Blanka Šteindlerová Identifikátor materiálu EU: ICT 3 51 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět / téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace seznamuje žáky s úkolem, průběhem

Více

Výukové programy - Mgr. Karla Pitáková, tel. 544 240 013

Výukové programy - Mgr. Karla Pitáková, tel. 544 240 013 Výukové programy - Mgr. Karla Pitáková, tel. 544 240 013 ČJ 1 KAP III 001 uvolňovací cviky 1 ČJ 1 KAP III 002 uvolňovací cviky 2 ČJ 1 KAP III 003 ČJ 1 KAP III 004 ČJ 1 KAP III 005 ČJ 1 KAP III 006 ČJ 1

Více

Antika: Řím (lyrika, epika, drama)

Antika: Řím (lyrika, epika, drama) Antika: Řím (lyrika, epika, drama) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012 VY_32_INOVACE_VYC6 Antika: Řím Hlavní autoři a významná díla Hlavní autoři Publius Vergilius Maro Publius Ovidius Naso Titus Maccius Plautus

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 3+1 týdně, volitelný, Cizí jazyk Výměnný pobyt studentů Výsledky vzdělávání Učivo Průřezová témata přesahy do učebních bloků: Žák: čte nahlas, plynule a foneticky správně texty libovolného rozsahu rozumí

Více

CZ 1.07/1.1.32/02.0006

CZ 1.07/1.1.32/02.0006 CZ 1.07/1.1.32/02.0006 KA01 - Prohlubující semináře nad rámec výuky Domluvíme se ve světě NEJ Prohlubující semináře Zertifikat Deutsch Období konání: 10. 10. 2013 10. 6. 2014 Učitel: Radana Litmanová Typ

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ1

SADA VY_32_INOVACE_CJ1 SADA VY_32_INOVACE_CJ1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

PO ŠKOLE DO ŠKOLY CZ 1.07/1.1.32/02.0006

PO ŠKOLE DO ŠKOLY CZ 1.07/1.1.32/02.0006 PO ŠKOLE DO ŠKOLY CZ 1.07/1.1.32/02.0006 Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.32/02.0006 Název projektu: Po škole do školy Příjemce grantu: Gymnázium, Kladno Název výstupu: Prohlubující semináře Domluvíme se ve

Více

pro základní vzdělávání platné od

pro základní vzdělávání platné od Příloha č. 1 k ŠVP ZŠ Volyně Zapracování Úpravy Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání platné od 1. 9. 2013 Čj.: Schváleno radou školy dne: 20. 6. 2013 Na základě Úpravy Rámcového vzdělávacího

Více

Soudní lékařství. Historický přehled. doc. MUDr. Alexander Pilin,CSc.

Soudní lékařství. Historický přehled. doc. MUDr. Alexander Pilin,CSc. Soudní lékařství Historický přehled doc. MUDr. Alexander Pilin,CSc. Definice oboru soudního lékařství Soudní lékařství jest nauka o použití neboli vynaložení vědomostí a zkušeností lékařských k účelům

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/,

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

SLOVESA (VERBA) Slovesa (verba) Vytvořeno dne: Metodický popis anotace:

SLOVESA (VERBA) Slovesa (verba) Vytvořeno dne: Metodický popis anotace: SLOVESA (VERBA) Název materiálu: Název sady: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Téma: Jméno autora: VY_32_INOVACE_CJ2r0111 Morfologie pro 2. ročník Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura

Více

Tato učebnice respektuje nová pravidla německého pravopisu z r. 1996

Tato učebnice respektuje nová pravidla německého pravopisu z r. 1996 Tato učebnice respektuje nová pravidla německého pravopisu z r. 1996 Recenzovali: Mgr. Vanda Mališová Mgr. Tobias Cramer, PhD. Mgr. Eva Payerl Za kritické připomínky, rady a všestrannou pomoc děkuji Janu

Více

Screeningový dotazník specifické poruchy učení

Screeningový dotazník specifické poruchy učení Screeningový dotazník specifické poruchy učení Přečtěte si pozorně následující tvrzení a na uvedené škále označte variantu, která Vás nejlépe vystihuje. Měl/a jste uzpůsobené podmínky konání státní maturitní

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

Dej 2 Osvícenství. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

Dej 2 Osvícenství. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Dej 2 Osvícenství Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Osvícenství období i myšlenkový směr 17.-18. století, věk rozumu a osvěty

Více

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky Příloha č. 1 Seznam výukového softwaru Terasoft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. Čajs 1. Čajs 1. 1.- 5. Čajs 1.- 5. Čajs 1.- 5. Hv Čajs 1.- 5. 4.-6. Čajs Př Čajs Př Čajs Př 8.- 9. Ch Dětský koutek 1 Dětský

Více

ŘÍMSKÁ LITERATURA. Je psána latinsky.

ŘÍMSKÁ LITERATURA. Je psána latinsky. ŘÍMSKÁ LITERATURA Je psána latinsky. Není původní, Římané napodobili literaturu řeckou, převzali její témata i způsob zpracování, ale přizpůsobili ji svým potřebám. Např. epos výchova k národní hrdosti

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Další cizí jazyk. Vzdělávací oblast Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Další cizí jazyk. Vzdělávací oblast Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast Vyučovací předmět : Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Další cizí jazyk Charakteristika předmětu V předmětu Německý jazyk je realizován obsah vzdělávací oblasti Doplňující

Více

příprava s lehkostí Státní maturita Informace a přípravné kurzy

příprava s lehkostí Státní maturita Informace a přípravné kurzy příprava s lehkostí Státní maturita Informace a přípravné kurzy leden 2012 Základní informace o státních maturitách Informace o povinných zkouškách Státní maturitní zkouška se skládá ze dvou částí profilové

Více