Vzdělávací obor Německý jazyk

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzdělávací obor Německý jazyk"

Transkript

1 7. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté 1. POSLECH S Kompetence komunikativní Témata: POROZUMĚNÍM Žák rozumí jednoduchým otázkám Abeceda, pozdravy, dny v týdnu, jazykolamy, čísla 0-20 ( Zempis Německy mluvící země a pokynům učitele, pomalu které a jsou s pečlivou pronášeny Vzdělávací obor Německý jazyk po desítkách) a základní matematické operace, barvy, jména, výslovností a reaguje na ně. lidé a německy mluvící země, internacionalismy, základní Český jazyk Osobní a přivlastňovací osobní informace, rodina, protiklady, základní časové údaje a předložky, jednoduchý popis osoby a věcí, koníčky, škola, základní příkazy a pokyny, dopis ( ), týdenní plán. zájmena v ČJ, slova protikladná, stavba věty jednoduché Vyprávění, popis ročník 2. MLUVENÍ Kompetence komunikativní Gramatika: Vko Rodinné vztahy 3. Žák si osvojuje správnou výslovnost Rod podstatných jmen, určitý a neurčitý člen (1. pád), časování německých hlásek. pravidelných sloves, pomocná slovesa haben a sein, slovosled ve Matematika Obor čísel a základní Žák sdělí jednoduchým způsobem základní větě oznamovací a tázací, W-otázky, zjišťovací otázky, matematické operace informace týkající se jeho samotného, přivlastňovací zájmena (1. pád), pravopis jednoduchých slov a rodiny, školy, volného času a dalších vět Inf Elektronická komunikace 4. osvojovaných témat. Odpovídá na jednoduché otáz. a podobné otázky pokládá. Žák rozšiřuje svou slovní zásobu a vytváří systém. Word 3. ČTENÍ S Kompetence komunikativní Práce s obrazovým materiálem POROZUMNĚNÍM Žák rozumí slovům a jednoduchým větám, sémantizační techniky, jednoduchý popis obrázku které se vztahují k probraným tématům. Kompetence pracovní Žák umí pracovat s cizojazyčnými slovníky. obrázkový příběh Příprava, realizace a prezentace projektů 4. PSANÍ Kompetence sociální a personální Spojení koláží obrazů, textů, fotografií Vyplní základní údaje o sobě ve formuláři. Kompetence k učení Žák pracuje s chybou v NJ nechápe chybu Využití počítače a internetu ve výuce Prezentace v programu Power Point

2 Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté ročník jako nedostatek, ale jako krok ke zlepšení. Zpracování zadaného či volného tématu s využitím slovníku a Žák dokáže zapsat jednoduchá slova a věty. dalších zdrojů práce ve skupině, samostatný slovní výstup, dialog, dramatické a hudební zpracování tématu

3 8. ročník rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají Žák rozumí základním informacím v krátk. poslechových textech týkajících se každo- denních témat. užití slovesa haben, 4. pád podstatných jmen s neurčitým členem, zápor kein, množné číslo podstatných jmen, určování času, konjunktiv slovesa mögen, časování dalších nepravideln. sloves, vazba es gibt, slovesa s odlučitelnou předponou, Výchova k občanství bydlení, slovesa popisující činnosti, popis cesty, můj den Informatika Práce s internetem - vyhledávání informací Čas, tradice, svátky 2. MLUVENÍ Kompetence komunikativní předložky se 3. a 4. pádem, nepřímý pořádek slov ve větě, Matematika Obor čísel a základní Žák se zapojí do jednoduchých rozhovorů. pravopis obtížnějších slov a vět matematické operace Žák sdělí jednoduchým způsobem základní informace zýkající se jeho samotného, Zeměpis Cestování, práce s mapou rodiny, školy, volného času a dalších osvoj. témat. Odpovídá na jednoduché otázky a podobné otázky pokládá. Žák rozlišuje svou slovní zásobu a vytváří systém. 3. ČTENÍ S Kompetence komunikativní Český jazyk Podmiňovací způsob sloves, POROZUMNĚNÍM Žák rozumí slovům a jednoduchým větám, Práce s obrazovým materiálem a literatura množné číslo podstatných které se vztahují k probraným tématům. schématizační techniky, jednoduchý popis obrázku, obrázkový jmen Žák rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům. Žák rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici vizuální podporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci. Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičení) obor navázání na již zvládnuté ročník 1. POSLECH S Kompetence komunikativní Témata: Přírodopis zvířata, péče o domácí POROZUMNĚNÍM Žák rozumí jednoduchým otázkám a poky- Počítač, zvířata, pozvánka, čísla , cestování, prázdniny, mazlíčky nům učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně. Žák se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispizici vizuální oporu. příběh Vzdělávací obor německý jazyk Gramatika: Příprava, realizace a prezentace projektů spojení koláží obrázků, textů, fotografií

4 Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičení) obor navázání na již zvládnuté Kompetence pracovní Žák umí pracovat s cizojazyčnými slovníky. 4. PSANÍ Kompetence sociální a personální Využití počíteče a internetu ve výuce Žák vyplní základní údaje o sobě ve formu- láři. Kompetence komunikativní Žák napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat. Žák stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení. Kompetence k učení Žák pracuje s chybou v NJ - nechápe chybu jako nedostatek, ale jako krok ke zlepšení. prezentace v programu Power point Zpracování zadaného či volného tématu s využitím slovníku a dalších zdrojů práce ve skupině, samostatný slovní výstup, dialog, dramatické a hudební zpracování tématu ročník

5 Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce Vzdělávací obor německý jazyk Potraviny, nákupy, oblečení, číslovky větší než 1000, rozvrh 1. POSLECH S Kompetence komunikativní Témata: POROZUMNĚNÍM Žák rozumí jednoduchým otázkám a pokynům učitele, které jsou pronášeny pomalu a hodin, lidské tělo, nemoci, lékař, doprava, státy Evropy, roční s pečlivou výslovností a reaguje na ně. Žák období a počasí, svátky, pohádka rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají Gramatika: se osvojovaných témat, zejména pokud má Časování dalších nepravidelných sloves se změnou kmenové k dispizici vizuální oporu. souhlásky (helfen, essen ), způsobová slovesa, neurčitý Žák rozumí základním informacím v krátk. podmět man, rozkazovací způsob, osobní zájmena ve 3. a 4. poslechových textech týkajících se každo- pádu, präteritum pomocných sloves sein a haben, předložky denních témat. se 3. pádem, souvětí se spojkou "deshalb", přivlastňovací 2. MLUVENÍ Kompetence komunikativní zájmena 3. a 4. pád, porovnání s "als", perfektum některých Žák se zapojí do jednoduchých rozhovorů. pravidelných a nepravidelných sloves, stupňování přídavných Žák sdělí jednoduchým způsobem základní jmen a příslovcí informace zýkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvoj. témat. Odpovídá na jednoduché otázky a podobné otázky pokládá. Žák rozlišuje svou slovní zásobu a vytváří systém. 3. ČTENÍ S Kompetence komunikativní Práce s obrazovým materiálem POROZUMNĚNÍM Žák rozumí slovům a jednoduchým větám, schématizační techniky, jednoduchý popis obrázku, obrázkový které se vztahují k probraným tématům. příběh Žák rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům. Příprava, realizace a prezentace projektů Žák rozumí krátkému jednoduchému textu spojení koláží obrázků, textů, fotografií zejména, pokud má k dispozici vizuální podporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci. Využití počíteče a internetu ve výuce 9.ročník obor navázání na již zvládnuté ročník

6 Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce Kompetence pracovní prezentace v programu Power point Žák umí pracovat s cizojazyčnými slovníky. Brieffreund - dopisování 4. PSANÍ Kompetence sociální a personální Žák vyplní základní údaje o sobě ve formuláři. Zpracování zadaného či volného tématu s využitím slovníku a Kompetence komunikativní dalších zdrojů Žák napíše jednoduché texty týkající se jeho práce ve skupině, samostatný slovní výstup, dialog, dramatické a samotného, rodiny, školy, volného času a hudební zpracování tématu dalších osvojovaných témat. Žák stručně reaguje na jednoduché písemné Volná reprodukce přečteného nebo vyslechnutého textu sdělení. písemný projev Kompetence k učení Žák pracuje s chybou v NJ - nechápe chybu jako nedostatek, ale jako krok ke zlepšení. obor navázání na již zvládnuté ročník

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku.

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku. Příloha č.5 Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : Předmět Německý jazyk je vyučován v šestém až devátém ročníku druhého stupně jako volitelný

Více

Německý jazyk 7. ročník

Německý jazyk 7. ročník Německý jazyk 7. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Psaní Vyplní základní údaje o sobě ve formuláři. Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného,

Více

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně.

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně. Anglický jazyk 1. Obsahové a organizační vymezení Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný vyučovací předmět od 3. do 9. ročníku. V 1 a 2. ročníku nabízíme Anglický jazyk jako nepovinný předmět. Vzdělávání

Více

5.1.3.1 Další cizí jazyk Německý jazyk (NJ)

5.1.3.1 Další cizí jazyk Německý jazyk (NJ) 5.1.3.1 Další cizí jazyk Německý jazyk (NJ) Charakteristika vyučovacího předmětu Německý jazyk A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Německý jazyk se vyučuje se v rozsahu 2 hodiny

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Zdravá škola pro každého č.j. ZSG 383/2009 Škola: Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Ředitelka školy: Mgr. Květoslava

Více

Učební plán pro 6. 9. ročník základního vzdělávání

Učební plán pro 6. 9. ročník základního vzdělávání Doplněk č.1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání 1. základní školy Napajedla, Komenského 268, č. j.: 1.ZS-67/2013 Učební plán pro 6. 9. ročník rozšířen o druhý cizí jazyk Francouzský

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

NĚMECKÝ JAZYK. Charakteristika předmětu

NĚMECKÝ JAZYK. Charakteristika předmětu VZDĚLÁVACÍ OBOR : DOPLŇUJÍCÍ NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika předmětu Další cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Doplňující vzdělávací obory. Ţáci si ho volí jako druhý cizí jazyk v rámci nabídky volitelných

Více

PŘEDMĚT: NĚMECKÝ JAZYK (Další cizí jazyk)

PŘEDMĚT: NĚMECKÝ JAZYK (Další cizí jazyk) PŘEDMĚT: NĚMECKÝ JAZYK (Další cizí jazyk) ROČNÍK: TERCIE Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy RECEPTIVNÍ, PRODUKTIVNÍ A INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI Ţák nacvičí výslovnost německých

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Český jazyk, Anglický jazyk a Další cizí jazyk. Vyučovací

Více

Vzdělávací obor Anglický jazyk

Vzdělávací obor Anglický jazyk 1.ročník obor navázání na již zvládnuté ŘEČOVÉ Kompetence k učení, pracovní komunikace v běžných každodenních situacích DOVEDNOSTI soc. a personální,komunikativní pozdrav, poděkování, představení chápe

Více

V.1.3 Druhý cizí jazyk

V.1.3 Druhý cizí jazyk 1/9 V.1.3 Druhý cizí jazyk V.1.3.II 2. stupeň V.1.3.II.1 Charakteristika předmětu Výuka druhého cizího jazyka (DCJ) je pojata komunikativní metodou zdůrazňující hlavní funkci každého jazyka, tj.funkce

Více

6.19 A) Charakteristika vyučovacího předmětu Francouzský jazyk

6.19 A) Charakteristika vyučovacího předmětu Francouzský jazyk 6.19 Další cizí jazyk Další cizí jazyk je vyučován od 7.do 9.ročníku v časové dotaci 3 vyučovací hodiny týdně.v současné době si žáci naší školy mohou zvolit jazyk francouzský nebo ruský. 6.19 A) Charakteristika

Více

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1 Základní škola Soběslav, Komenského 20 4. Učební osnovy Obsah 4. Učební osnovy...1 1 4.1. Jazyk a jazyková komunikace...3 4. 1. 1. Český jazyk...3 4. 1. 2. Anglický jazyk...15 4. 1. 3. Německý jazyk...26

Více

Výuka je koncipována v časové dotaci takto: 1. ročník: 1 hodina týdně 2. ročník: 2 hodiny týdně 3. 9. ročník: 3 hodiny týdně

Výuka je koncipována v časové dotaci takto: 1. ročník: 1 hodina týdně 2. ročník: 2 hodiny týdně 3. 9. ročník: 3 hodiny týdně Příloha č.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování skutečností, poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 5. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 5. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 4. ročníku - gramatické struktury, slovní zásoba Hry, soutěže, práce s obrázky Žák ovládá ústně i písemně slovní zásobu, aktivně používá osvojené gramatické struktury Lekce 1 - Setkání,

Více

Německý jazyk nižší gymnázium

Německý jazyk nižší gymnázium Německý jazyk nižší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Německý jazyk vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, která se realizuje ve vzdělávacích oborech Český jazyk a literatura,

Více

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu anglický jazyk pro 1. stupeň: 3. ročník Řečové dovednosti CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností

Více

JAZYK. Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola. Dodatek č. 4 Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

JAZYK. Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola. Dodatek č. 4 Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola Dodatek č. 4 Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Č.j.: ZS-KT-CAP-301/2013 Schváleno ped. radou dne 19. 6. 2013 Platné od 1. 9. 2013 Ředitelka

Více

5.2. Cizí jazyk, další cizí jazyk

5.2. Cizí jazyk, další cizí jazyk 5.2. Cizí jazyk, další cizí jazyk 5.2.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Cizí jazyk Cizí jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných mateřským

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Časové a organizační vymezení Předmět německý jazyk jako další cizí jazyk je vyučován v 7. 9. ročníku s dotací 2 hodiny týdně. Obsahové vymezení:

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika vyučovacího předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika vyučovacího předmětu UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk je vyučován od prvního až do devátého ročníku. Jeho

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Obsah vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace stanovených RVP

Více

5.1.2. Anglický jazyk pro 1. stupeň

5.1.2. Anglický jazyk pro 1. stupeň 5.1.2. Anglický jazyk pro 1. stupeň Charakteristika: Citace z RVP: Přispívá k chápání a objevování zkušeností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných mateřským jazykem. Poskytují živý jazykový

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: NĚMECKÝ JAZYK A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Znalost němčiny vytváří předpoklady pro pochopení skutečností, které přesahují

Více

Dodatek č. 1 k ŠVP pro základní vzdělávání ZŠ a MŠ Habry

Dodatek č. 1 k ŠVP pro základní vzdělávání ZŠ a MŠ Habry Dodatek č. 1 k ŠVP pro základní vzdělávání ZŠ a MŠ Habry Škola: Základní škola a Mateřská škola Habry Ředitelka školy: Mgr. Eva Doležalová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2013 Dodatek č. 1 k ŠVP pro základní

Více

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk je v rámci RVP zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Další cizí

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Další cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení V rámci výuky dalšího cizího jazyka nabízí škola dva volitelné předměty německý jazyk a

Více