OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE"

Transkript

1 OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE TEL , FAX , ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM Obor vzdělání M/02 Ekonomické lyceum

2 Obsah 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROFIL ABSOLVENTA...8 CHARAKTERISTIKA PROFESNÍ UPLATNITELNOSTI...8 VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ...8 ZPŮSOB UKONČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ, POTVRZENÍ DOSAŽENÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU...13 ZPŮSOB ROZVOJE KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ...14 ORGANIZACE VÝUKY...17 HODNOCENÍ ŽÁKŮ...17 PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU...24 ORGANIZACE MATURITNÍ ZKOUŠKY...27 VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH UČEBNÍ PLÁN PŘEHLED ROZPRACOVÁNÍ OBSAHU VZDĚLÁVÁNÍ V RVP DO ŠVP UČEBNÍ OSNOVY...38 Český jazyk a literatura...39 ČESKÝ JAZYK 1. ročník ČESKÝ JAZYK 2. ročník ČESKÝ JAZYK 3. ročník ČESKÝ JAZYK 4. ročník LITERATURA 1. ročník...49 LITERATURA 2. ročník...50 LITERATURA 3. ročník...51 LITARATURA 4. ročník...51 Cizí jazyk...53 ANGLICKÝ JAZYK 1. ročník...59 ANGLICKÝ JAZYK 2. ročník...61 ANGLICKÝ JAZYK 3. ročník...63 ANGLICKÝ JAZYK 4. ročník...64 ANGLICKÝ JAZYK (jako druhý cizí jazyk) 1. ročník...66 ANGLICKÝ JAZYK (jako druhý cizí jazyk) 2. ročník...68 ANGLICKÝ JAZYK (jako druhý cizí jazyk) 3. ročník...70 ANGLICKÝ JAZYK (jako druhý cizí jazyk) 4. ročník...72 NĚMECKÝ JAZYK 1. ročník...74 NĚMECKÝ JAZYK 2. ročník...76 NĚMECKÝ JAZYK 3. ročník...78 NĚMECKÝ JAZYK 4. ročník...79 NĚMECKÝ JAZYK (jako druhý cizí jazyk) 1. ročník...80 NĚMECKÝ JAZYK (jako druhý cizí jazyk) 2. ročník...82 NĚMECKÝ JAZYK (jako druhý cizí jazyk) 3. ročník...84 NĚMECKÝ JAZYK (jako druhý cizí jazyk) 4. ročník...85 FRANCOUZSKÝ JAZYK (jako druhý cizí jazyk) 1. ročník...86 FRANCOUZSKÝ JAZYK (jako druhý cizí jazyk) 2. ročník...88 FRANCOUZSKÝ JAZYK (jako druhý cizí jazyk) 3. ročník...90 FRANCOUZSKÝ JAZYK (jako druhý cizí jazyk) 4. ročník...91 Občanská nauka...94 OBČANSKÁ NAUKA 3. ročník...99 OBČANSKÁ NAUKA 4. ročník Psychologie PSYCHOLOGIE 3. ročník Společenská kultura SPOLEČENSKÁ KULTURA 1. ročník Dějepis DĚJEPIS 2. ročník DĚJEPIS 3. ročník DĚJEPIS 4. ročník...124

3 Zeměpis ZEMĚPIS 1. ročník ZEMĚPIS 2. ročník Chemie CHEMIE 1. ročník CHEMIE 2. ročník Fyzika FYZIKA 1. ročník FYZIKA 2. ročník Biologie BIOLOGIE 1. ročník BIOLOGIE 2. ročník Tělesná výchova TĚLESNÁ VÝCHOVA 1. ročník TĚLESNÁ VÝCHOVA 2.ročník TĚLESNÁ VÝCHOVA 3. ročník TĚLESNÁ VÝCHOVA 4. ročník Matematika MATEMATIKA 1. ročník MATEMATIKA 2. ročník MATEMATIKA 3. ročník MATEMATIKA 4. ročník Ekonomika EKONOMIKA 1. ročník EKONOMIKA 2. ročník EKONOMIKA 3. ročník EKONOMIKA 4. ročník Účetnictví ekonomické zaměření ÚČETNICTVÍ 2. ročník ÚČETNICTVÍ 3. ročník ÚČETNICTVÍ 4. ročník Účetnictví společenskovědní zaměření ÚČETNICTVÍ 2. ročník ÚČETNICTVÍ 3. ročník ÚČETNICTVÍ 4. ročník Účetnictví na počítači ekonomické zaměření ÚČETNICTVÍ NA POČÍTAČI 4. ročník Informační technologie INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 1. ročník INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 2. ročník INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 3. ročník Písemná a elektronická komunikace PÍSEMNÁ A ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE 1. ročník PÍSEMNÁ A ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE 2. ročník PÍSEMNÁ A ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE 3. ročník PÍSEMNÁ A ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE 4. ročník Právo PRÁVO 3. ročník PRÁVO 4. ročník Společenskovědní seminář společenskovědní zaměření SPOLEČENSKOVĚDNÍ SEMINÁŘ 3. ročník SPOLEČENSKOVĚDNÍ SEMINÁŘ 4. ročník Seminář z dějepisu společenskovědní zaměření SEMINÁŘ Z DĚJEPISU 3. ročník SEMINÁŘ Z DĚJEPISU 4. ročník Seminář z cizího jazyka (anglického nebo německého jazyka) SEMINÁŘ Z CIZÍHO JAZYKA( ANGLICKÉHO nebo NĚMECKÉHO JAZYKA) 4. ročník Seminář z matematiky SEMINÁŘ Z MATEMATIKY 4. ROČNÍK Odborná praxe ODBORNÁ PRAXE 3. ročník MATERIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VÝUKY ZAMĚSTNANCI ŠKOLY PŘEDMĚTOVÉ KOMISE A JEJICH ČLENOVÉ PERSONÁLNÍ PODMÍNKY REALIZACE ŠVP PODMÍNKY BEZPEČNOSTI PRÁCE A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI VZDĚLÁVACÍCH ČINNOSTECH...285

4 7. 5 TECHNICKÉ ZÁZEMÍ ŠKOLY SPOLUPRÁCE SE SOCIÁLNÍMI PARTNERY AUTORSKÝ KOLEKTIV TVORBY ŠVP ZPRACOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH OSNOV...290

5 OALIB ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Liberec, Šamánkova 500/8, příspěvková organizace tel , fax ,

6 Zřizovatel Liberecký kraj Název školního vzdělávacího programu Ekonomické lyceum Kód a název oboru vzdělání M/02 Ekonomické lyceum Stupeň poskytovaného vzdělání Střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka a forma studia 4 roky, denní studium Jméno ředitele Mgr. Jaroslav Počer Kontakty pro komunikaci se školou: tel.: fax: web: Platnost školního vzdělávacího programu: od 1. září 2009 počínaje 1. ročníkem PROFIL ABSOLVENTA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Liberec, Šamánkova 500/8, příspěvková organizace tel , fax , Zřizovatel: Liberecký kraj Název školního vzdělávacího programu: Ekonomické lyceum Kód a název oboru vzdělání: M/02 Ekonomické lyceum Stupeň poskytovaného vzdělání: Střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka a forma studia: čtyři roky, denní studium Charakteristika profesní uplatnitelnosti Absolvent ekonomického lycea získá složením maturitní zkoušky obecně odborné vzdělání, které mu umožní pokračovat ve studiu na vysoké škole nebo na vyšší odborné škole zejména ekonomického, právního a sociálního zaměření. Při přímém nástupu do praxe je absolvent ekonomického lycea schopen rychle se orientovat a zapracovat. Získané vědomosti, dovednosti a návyky z oblasti všeobecného vzdělání a základů obecně odborného ekonomického vzdělání k tomu vytvářejí vhodné předpoklady. Absolvent může vykonávat dílčí analytické, organizační, administrativní, sekretářské, poradenské a další činnosti ve firmách, ve službách, v cestovním ruchu, v organizacích veřejné správy apod. Jedná se např. o následující činnosti: zpracování podkladů k provádění účetních uzávěrek, statistickou a rozborovou činnost, vedení evidence zaměstnanců a majetku, vedení daňové evidence, zajišťování informačního a poradenského servisu v obchodu a cestovním ruchu, zajišťování odborných administrativně technických činností, příprava a organizace společenských setkání, konferencí a významných shromáždění, zajišťování vzdělávání zaměstnanců, příprava podkladů a účast na obchodních jednáních, komplexní zpracování marketingového průzkumu a další. Absolvent má rovněž předpoklady pro to, aby rozvíjel vlastní podnikatelské aktivity.

7 Výsledky vzdělávání Kompetence absolventa Vzdělávání v oboru směřuje v souladu s cíli středního odborného vzdělávání k tomu, aby si žáci vytvořili na úrovni odpovídající jejich schopnostem a studijním předpokladům následující kompetence, tzn. aby absolventi byli schopni: znát význam vzdělávání pro svoji úspěšnou kariéru a chápat nutnost sebevzdělávání a celoživotního učení prakticky aplikovat poznatky z ekonomiky, práva a marketingu při řešení ekonomických problémů pracovat se zdroji ekonomických a právních informací, samostatně vyhledávat potřebné informace, pracovat s nimi, správně je interpretovat a využívat, efektivně prezentovat výsledky své práce sledovat průběžně aktuální dění v národní, evropské a světové ekonomice, odhadnout dopady opatření hospodářské politiky u nás i v Evropské unii orientovat se v průběhu základních podnikových činností (nákup a přejímka materiálu, pořizování dlouhodobého majetku, získávání zaměstnanců) orientovat se v činnostech bank, pojišťoven, stavebních spořitelen a penzijních fondů pracovat s autentickými údaji a doklady v oblasti finančního trhu účtovat běžné účetní operace a vypočítat daňovou povinnost k obvyklým daním efektivně ovládat klávesnici v normalizované úpravě chápat kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku dodržovat stanovené normy (standardy) a předpisy související se systémem řízení jakosti zavedeným na pracovišti dbát na zabezpečování parametrů (standardů) kvality procesů, výrobků nebo služeb, zohledňovat požadavky klienta (zákazníka, občana) uvědomit si význam, účel a užitečnost vykonávané práce a její finanční, popř. společenské ohodnocení zvažovat při plánování a posuzování určité činnosti (v pracovním procesu i v běžném životě) možné náklady, výnosy a zisk, vliv na životní prostředí a sociální dopady nakládat s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na životní prostředí chápat bezpečnost práce jako součást péče o zdraví své, svých spolupracovníků, klientů a zákazníků i jako součást řízení jakosti a jednu z podmínek pro získání či udržení certifikátu podle příslušných norem počítače a vyhotovovat základní druhy písemností

8 dodržovat příslušné právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany a hygienické předpisy a zásady spolupodílet se na vytváření bezpečného pracovního odpovídajících bezpečnostních a protipožárních předpisů uplatňovat oprávněné nároky týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci či při případném pracovním úrazu jednat odpovědně, samostatně, aktivně a iniciativně, a to nejen ve vlastním zájmu, ale i v zájmu veřejném dbát na dodržování zákonů a pravidel chování, respektovat práva a osobnost jiných lidí, vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci jednat v souladu s morálními principy, přispívat k uplatňování demokratických hodnot uvědomovat si, v rámci plurality a multikulturního soužití, vlastní kulturní, národní a osobní identitu, přistupovat s aktivní tolerancí k identitě jiných lidí ctít tradice a hodnoty svého národa, chápat jeho minulost i současnost v evropském a světovém kontextu aktivně se zajímat o politické a společenské dění u nás a ve světě i o veřejné záležitosti lokálního charakteru chápat význam životního prostředí pro člověka a jednat v duchu udržitelného rozvoje ctít život jako nejvyšší hodnotu, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a řešit své osobní a sociální problémy myslet kriticky tj. zkoumat věrohodnost informací, nenechávat se manipulovat, tvořit si vlastní úsudek a diskutovat o něm s jinými lidmi vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i psaných a vhodně se prezentovat formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově správně používat dva cizí jazyky jako prostředku interkulturní komunikace používat cizí jazyky k získávání informací z různých zdrojů pro potřeby svého pracovního i občanského uplatnění aktivně se účastnit diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje, respektovat názory druhých zpracovávat jednoduché texty na běžná i odborná témata a různé pracovní materiály, dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii písemně zaznamenávat podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí (přednášek, diskusí, porad apod.) vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování prostředí, dbát na dodržování

9 reálně posuzovat své fyzické a duševní možnosti, odhadovat výsledky svého jednání a chování v různých situacích stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní orientace a životních podmínek efektivně se učit a pracovat, vyhodnocovat dosažené výsledky a pokrok, využívat ke svému učení zkušeností jiných lidi, učit se i na základě zprostředkovaných zkušeností přijímat hodnocení svých výsledků a způsobu jednání i ze strany jiných lidí, adekvátně na ně reagovat, přijímat radu i kritiku dále se vzdělávat, pečovat o své fyzické a duševní zdraví adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky a podle svých schopností a možností je ovlivňovat pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností, přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly podněcovat práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů, nezaujatě zvažovat návrhy druhých přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobních konfliktů, nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k jiným lidem porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej, vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení (logické, matematické, empirické, heuristické) a myšlenkové operace volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve pracovat s osobním počítačem a s dalšími prostředky informačních technologií pracovat s běžným základním a aplikačním programovým vybavením, učit se používat nový aplikační software komunikovat elektronickou poštou a využívat další prostředky on-line a off-line komunikace získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak z celosvětové sítě Internet pracovat s informacemi, a to především s využitím prostředků informačních technologií správně používat pojmy kvantifikujícího charakteru zvolit pro řešení úkolu odpovídající matematické postupy a techniky a používat vhodné algoritmy využívat a vytvářet různé formy grafického znázornění (tabulky, diagramy, grafy, schémata apod.) reálných situací a používat je pro řešení správně používat a převádět jednotky

10 nacházet funkční závislosti při řešení praktických úkolů, vymezit je, popsat a využít pro konkrétní řešení provést reálný odhad výsledku řešení praktického úkolu sestavit ucelené řešení praktického úkolu na základě dílčích výsledků mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru a povolání mít reálnou představu o pracovních, platových a jiných podmínkách v oboru a o možnostech profesní kariéry, znát požadavky zaměstnavatelů na pracovníky a srovnávat je se svými předpoklady přizpůsobovat se změněným pracovním podmínkám získávat a vyhodnocovat informace o pracovních nabídkách, využívat poradenských a zprostředkovatelských služeb vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli orientovat se v právech a povinnostech zaměstnavatelů a pracovníků osvojit si základní vědomosti a dovednosti potřebné pro rozvíjení vlastních podnikatelských aktivit Způsob ukončení vzdělávání, potvrzení dosaženého vzdělání a kvalifikace Vzdělávání je ukončeno maturitní zkouškou. Dokladem o dosažení středního vzdělání je vysvědčení o maturitní zkoušce. Obsah a organizace maturitní zkoušky se řídí zákonem o předškolním, základním, středním, vyšším odborným a jiným vzdělávání (školský zákon) č. 561/2004 Sb. Stupeň dosaženého vzdělání je střední odborné vzdělání s maturitní zkouškou. Absolventi také získají EUROPASS, mezinárodně uznávaný dokument, který jednotně pro všechny státy popisuje dosažení vzdělání, kvalifikaci a dovednosti. Údaje v EUROPASSU, v typických modrých deskách, jsou srozumitelně uvedeny v češtině a jednom z cizích jazyků (angličtina, němčina a francouzština). Dodatky k osvědčení v EUROPASSU vysvětlují význam a princip dosaženého vzdělání na Obchodní akademii. EUROPASSY usnadňují komunikaci s budoucími školami i při hledání zaměstnání v zahraničí. Podle Národního ústavu odborného vzdělávání tomuto dokumentu zaměstnavatelé v zahraničí přikládají velkou váhu. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVACÍHO 3. 1 Celkové pojetí vzdělávání ve školním vzdělávacím programu Školní vzdělávací program oboru Ekonomické lyceum vychází z rámcového vzdělávacího programu oboru vzdělání M/02 Ekonomické lyceum. Obecným cílem vzdělávání v oboru Ekonomické lyceum je připravit žáka na úspěšný, smysluplný a odpovědný osobní, občanský i pracovní život v podmínkách měnícího se světa. Vzdělávání je koncipováno se záměrem připravit žáka na vysokoškolské studium. Důraz se klade zejména na roz-

11 víjení takových klíčových kompetencí, všeobecných a odborných vědomostí a dovedností, které utvářejí studijní předpoklady žáka a podporují jeho motivaci k dalšímu studiu na vysoké škole nebo VOŠ. Vzdělávání směřuje k tomu, aby žák v přiměřené míře naplnil čtyři základní cíle vzdělávání, tj. Učit se poznávat, učit se pracovat a jednat, učit se být a učit se žít společně. Metody výuky, které naplňují základní cíle, jsou zaměřeny na rozvíjení studijních dovedností, které žákům usnadní adaptaci na vysokoškolské studium. Převažují metody aktivizující, kterými je žák nucen vyvinout vlastní úsilí při získávání vědomostí a dovedností. Metody pasivní, kdy žák pouze přejímá hotové poznatky, jsou chápány jako doplňkové. Velký význam má praktické vyučování. Teoretická výuka je doplněna hodinami cvičení a laboratorních prací, předměty, ve kterých se procvičují poznatky z jiných předmětů, a praxí v reálném prostředí, kterou do jisté míry nahrazuje předmět fiktivní firma. Výuka je přiměřeně doplňována o samostatnou práci žáků ve formě referátů, ve vyšších ročnících ve formě individuálních nebo týmových projektů. Velký důraz je v průběhu celého studia kladen na jazykové vzdělávání. Po celé čtyři roky žáci rozvíjejí své kompetence v oblasti mateřského jazyka a dvou jazyků cizích. Ve 4. ročníku mají možnost zdokonalovat své jazykové kompetence v semináři z příslušného jazyka. To vytváří dostatečný prostor pro zvládnutí cizího jazyka, resp. cizích jazyků na úrovni odpovídající požadavkům maturitní zkoušky. Cíle školního vzdělávacího programu vyjadřují společenské požadavky na celkový vzdělanostní a osobnostní rozvoj žáků. Jsou formulovány z pozice školy a jejich pedagogických pracovníků. Vzdělávání směřuje ke zvýšení kvality a účinnosti odborného vzdělávání. Cílem je rozvoj základních myšlenkových operací žáků, jejich paměti a schopnosti koncentrace, osvojení si poznatků, pracovních postupů a nástrojů potřebných pro kvalifikovaný výkon povolání a pro uplatnění se na trhu práce. Dále směřuje k vyšší adaptabilitě žáků na nové podmínky, k jejich schopnosti tvořivě do těchto podmínek zasahovat a k zodpovědnému, cílevědomému, soustředěnému, vytrvalému a pečlivému přístupu žáků k týmové i samostatné práci. Žáci jsou vedeni k porozumění vlastní rozvíjející se osobnosti a jejímu utváření v souladu s obecně přijímanými morálními hodnotami. V příznivém klimatu školy, která je řízena na demokratických principech s vnitřní hierarchií a určenými kompetencemi, se žák učí žít s ostatními, spolupracovat s nimi spolupracovat, být schopen podílet se na životě společnosti a nalézt v ní své místo. Neopomenutelným cílem vzdělávání je vést žáky k tomu, aby respektovali život a jeho trvání jako nejvyšší hodnotu, k úctě k živé i neživé přírodě, k ochraně a zlepšování přírodního a ostatního životního prostředí a k chápání globálních problémů světa. Žáci jsou vedeni k slušnému a odpovědnému chování, k tomu, aby se ve vztahu k jiným lidem oprostili od předsudků, xenofobie, intolerance, rasismu, agresivního nacionalismu a etnické, náboženské i jiné nesnášenlivosti. Důraz je kladen zejména na rozvoj: kompetencí k učení kompetencí k řešení problémů komunikativních kompetencí personálních a sociálních kompetencí občanských kompetencí kompetencí k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám matematických kompetencí kompetencí využívat prostředky informačních technologií odborných dovedností

12 3. 2 Způsob rozvoje klíčových kompetencí Školní vzdělávací program je orientován na rozvoj klíčových kompetencí, které jsou široce přenositelné a umožňují studentům operativně reagovat na vývoj nových technologií, čímž roste možnost jejich uplatnění na trhu práce. Kompetence uváděné v programu byly vytipovány a jejich priorita stanovena ve spolupráci se sociálními partnery. Jde v první řadě o kompetence ke komunikaci, k učení, k práci a spolupráci s ostatními lidmi, k řešení pracovních i mimopracovních problémů, k práci s informacemi a prostředky informačních technologií. Tým pedagogů naší školy zvolil společnou strategii při postupech, metodách a formách práce a dalších aktivitách, které vedou k rozvoji klíčových kompetencí žáků na úrovni celé školy, což se odráží v koncepci jednotlivých učebních osnov předmětů. Nezbytnou podmínkou pro rozvíjení klíčových kompetencí ve škole je zejména aplikace vhodných metod a forem práce. Jejich plán je též rozpracován v jednotlivých učebních osnovách předmětů. Začleňování průřezových témat Školním vzdělávacím programem se prolínají čtyři průřezová témata: Občan v demokratické společnosti Člověk a životní prostředí Člověk a svět práce informační technologie Prostupují celým vzděláváním a promítají se v řadě činností ve výuce, včetně praktického vyučování, v žákovských projektech i dalších aktivitách školy (kurzy, besedy, exkurze a soutěže). Při začlenění průřezových témat do ŠVP bylo přihlédnuto k následujícím pravidlům: V průběhu vzdělávání měla být začleněna všechna průřezová témata. Efektivita a forma působení průřezových témat byla svěřena učitelům. Ti dobu a míru začlenění zapracovali přímo do učebních osnov jednotlivých předmětů. Podmínky pro začlenění průřezových témat organizované školou: Občan v demokratické společnosti Zařazení tohoto průřezového tématu se projevuje vytvářením demokratického prostředí ve škole, které je založeno na vzájemném respektování, spolupráci, účasti a dialogu všech subjektů. Škola zapojuje žáky do aktivit, které vedou k poznání fungování demokracie v praxi a jejichž pomocí se seznamují se životem v obci a politikou samosprávních orgánů. Konkrétně pak aktivní pomocí plnoletých studentů při volbách komunálních i parlamentních a účastí na jednáních zastupitelstev obcí a měst. Škola pořádá xkurze do Poslanecké sněmovny a Senátu ČR. Škola se spoluúčastní na projektech v rámci příhraniční spolupráce Saska a Libereckého kraje. Nedílnou součástí výchovy k demokratickému občanství je vyžadování a cílené upevňování slušného chování žáků k sobě navzájem a k pedagogům, jakož i pedagogů k žákům.

13 Žáci školy se pravidelně účastní dobrovolných a charitativních akcí. Člověk a životní prostředí Ekologická hlediska jsou uplatňována v běžném provozu školy. Provoz školy respektuje zásady úspornosti a hospodárnosti s veškerými zdroji, což se odráží i v jednání všech pracovníků školy. Škola má zpracován plán ekologické výchovy na školní rok a důsledně uplatňuje třídění odpadů žáky i učiteli, stejně jako provozními zaměstnanci. Škola se aktivně zapojuje do akcí s environmentální tématikou. Environmentální výchova a vzdělávání je propojené s odborným učivem prostřednictvím odborných exkurzí. K diskusi s ekologickou tématikou je využíván školní časopis. Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty je uložen u ředitele školy. Člověk a svět práce Škola vytváří podmínky pro lepší uplatnění absolventů na trhu práce. Škola se účastní veletrhu vzdělávání a pracovních příležitostí EDUCA, který vede žáky k osvojení kompetencí aktivně rozhodovat o vlastní profesní kariéře, uplatnit se na trhu práce a přizpůsobit se jeho změnám. Škola organizuje odborné praxe přímo na pracovištích právnických a fyzických osob. Pedagogové motivují žáky k tomu, aby si uvědomovali odpovědnost za vlastní život, význam vzdělání pro život a aby byli připraveni k aktivnímu pracovnímu životu. Výchovný poradce prostřednictvím poskytování základní orientace ve světě práce a vzdělávání vede studenty k rozpoznávání jejich reálných kvalit a předpokladů a ke konstruktivnímu zvažování možností svého pracovního uplatnění. Škola má ve svém portfoliu několik vzdělávacích programů celoživotního vzdělávání. Informační technologie Škola vytváří podmínky pro rozvoj schopností žáků efektivně používat prostředky informačních technologií v běžném každodenním životě. Pedagogové vedou žáky k využívání prostředků informačních technologií nejen v rámci specifik dané odborné kvalifikace, ale věnují mu systematickou pozornost po celou dobu jejich studia a prakticky ve všech předmětech, zvláště pak při samostatné práci žáků v předmětech Účetnictví na počítači, Písemná a elektronická komunikace. Vedení školy systematicky vytváří podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, aby tito pracovníci byli schopni používat prostředky informačních technologií na potřebné úrovni. Metody a postupy výuky odpovídají potřebám žáků i možnostem a zkušenostem jednotlivých pedagogů. Zařazení jednotlivých metod je blíže konkretizováno až na úrovni vyučovacích předmětů.

14 Osvojování a rozvoj klíčových kompetencí zabezpečují ve školním vzdělávacím programu stěžejní výukové metody: autodidaktické metody vedoucí k osvojení technik samostatného učení a samostatné práce sociálně komunikativní metody učení metody motivační, podporující vlastní aktivitu a kreativitu žáků podpora účasti v soutěžích odborných, jazykových a jiných metody komplexně využívající informační technologie metody problémového a projektového vyučování metody praktických cvičení vyžadující aplikaci teoretických poznatků v konkrétní praktické situaci i uplatnění mezipředmětových vztahů Odborné kompetence jsou dále rozvíjeny a nejnovější trendy v oboru prezentovány prostřednictvím těchto organizačních forem výuky: exkurze jednodenní i vícedenní, tuzemské i zahraniční; jsou realizovány na mezipředmětovém základě, komplexně rozvíjejí žádoucí osobnostní, profesionální, odborné i jazykové kompetence žáků (návštěva finančních a dalších institucí, výrobních podniků, památek UNESCO, poznávací zahraniční exkurze s tématikou jazyky a kultura evropských států, výchova proti xenofobii, intoleranci, rasismu, agresivnímu nacionalismu, apod.) soutěže představují významnou podporu motivace a seberealizace žáků, jsou součástí marketingové strategie školy besedy a přednášky účast na projektech škola nabízí rozvoj odborných kompetencí i v nepovinných předmětech škola vede žáky ke složení státní zkoušky z kancelářského psaní na klávesnici 3. 3 Organizace výuky Studium je organizováno jako čtyřleté denní. Výuka je realizována z velké části v rámci systému vyučovacích předmětů. Vyučovací předměty obsahující větší míru konkrétních praktických poznatků, které je třeba soustavně procvičovat a upevňovat, jsou vyučovány v odděleních (cizí jazyky, ICT...). Výuka je umístěna zpravidla do odborných učeben, vybavených potřebnou technikou. Kromě toho jsou do vyučování začleněny další organizační formy. V rámci tělesné výchovy a výchovy ke zdraví jsou to především lyžařský výcvikový kurz pro žáky prvních ročníků, sportovně turistický kurz pro žáky druhých ročníků a v každém školním roce sportovní dny. Metodické přístupy k výuce v jednotlivých třídách a ročnících jsou průběžně vyhodnocovány a přizpůsobovány konkrétním cílům vzdělávání a úrovni žáků. Výuka je v průběhu studia doplněna systémem exkurzí a dalších aktivit, které doplňují běžnou výuku o praktické činnosti a zprostředkovávají poznávání odborné reality. V rámci výuky mají žáci možnost výběru z volitelných předmětů, např. společenskovědní seminář, seminář z dějepisu nebo účetnictví na počítači.

15 Pro rozvoj jazykových a odborných kompetencí studentů bylo nutné zaměřit se na spolupráci s podobně zaměřenými školami v Evropě. Od poloviny sedmdesátých let je naším partnerem Obchodní akademie v Dolném Kubíně na Slovensku. S touto školou probíhají pravidelně každým rokem vzájemné výměny studentů. V roce 1999 jsme se zúčastnili projektu Mládež pro Evropu a uskutečnila se výměna s dánskými studenty ze Silkeborgu. Dalšími partnerskými školami se staly v roce 2002 Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Geometri v italském Pinerolu a v roce 2004 Gymnasiums Herrnhut, Städtische Robert-Bosch-Fachoberschule für Wirtschaft v Mnichově a ve stejném roce t Atrium z nizozemského Amersfoortu. Od roku 2005 jsme úspěšní v předkládání projektů Leonardo da Vinci, zaměřených na odborné stáže studentů v zahraničí. V současné době každoročně vyjíždí skupina 13 studentů na třítýdenní stáže do Německa, Itálie, Švédska a na Slovensko. V rámci dalšího projektu EU, projektu Comenius, probíhají výměnné akce a práce na společných projektech s partnery v Holandsku, Norsku, Německu, Irsku, Itálii, Belgii, Francii, Portugalsku a Skotsku. Odborná praxe je rozložena do třetího ročníku studia v podobě 4týdenního bloku (operativně řešeno podle organizačních potřeb školy a termínu státních maturit). Organizace praxe směřuje k nejužšímu sepětí s potřebami úřadů státní správy a samosprávy a vybranými podniky regionu. Praxe je realizována v reálných pracovních podmínkách ve spolupráci a koordinaci se sociálními partnery a na základě Smlouvy o praktickém vyučování žáků (podle 65, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) a ve znění 12, vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání, v platném znění. O průběhu praxe si žáci vedou záznamy, ve kterých dokumentují průběh praxe a výčet vlastních činností. Na základě těchto záznamů žáci vypracují podrobnou zprávu, kterou po ukončení praxe odevzdají. Výsledky praxe jsou hodnoceny v rámci odborných předmětů Hodnocení žáků Základ pro hodnocení chování a prospěchu ve výuce tvoří platná legislativa a Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, která jsou součástí školního řádu. Důraz je kladen zejména na motivační, informativní a výchovnou funkci hodnocení, ve větší míře je uplatňováno sebehodnocení a sebeposuzování, kolektivní hodnocení, individuální přístup k žákům a následná pomoc a spolupráce pedagogů se žáky. Velmi důležité jsou závěry z průběžné pedagogické diagnostiky. Způsob hodnocení spočívá v kombinaci klasifikace, slovního hodnocení, využívání bodového systému a procentuálního vyjádření. Klasifikační řád Tato pravidla stanovují bližší podmínky pro provádění klasifikace žáků v souladu s 30, odst.2 zákona 561/2004 Sb. (Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, tj. školský zákon) a vyhlášky MŠMT č.374/2006 Sb. Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci žáků Podklady pro klasifikaci a hodnocení vědomostí a chování žáků získávají pedagogičtí pracovníci zejména těmito způsoby: soustavným sledováním práce a zapojení žáka ve vyučovacím procesu soustavným sledováním jeho schopností, připravenosti na vyučování a výkonů různými druhy zkoušek hodnocením zadané domácí či školní práce

16 konzultacemi s ostatními pedagogickými pracovníky a v případě potřeby s pracovníky pedagogicko-psychologických poraden Pedagogické zásady Vyučující neklasifikují žáky ihned po jejich návratu do školy po omluvené nepřítomnosti delší než jeden týden. Účelem zkoušení není nacházet mezery ve vědomostech žáka, ale hodnotit co umí. Při určování klasifikačního stupně posuzuje vyučující výsledky práce žáka objektivně; nesmí podléhat žádnému vlivu subjektivnímu ani vnějšímu. Způsob zkoušení /typy a počty zkoušek/ K objektivnímu posouzení vědomostí a schopností žáka je vyučující povinen : rovnoměrně rozložit klasifikaci do celého klasifikačního období a tím vést žáky k soustavné práci využít všech druhů zkoušení podle charakteru předmětu výslednou známku stanovit s přihlédnutím k závažnosti jednotlivých zkoušek a k vývoji práce žáka během klasifikačního období oznamovat žákům výsledky zkoušek zřetelně a okamžitě /ústní zkoušení/, nebo do 10 dnů, v nichž řádně probíhá výuka /písemné zkoušení/ ústní zkoušení usměrnit tak, aby nepřesáhlo 15 minut, příp. této doby využít i k práci ostatních žáků vyvarovat se neefektivního zkoušení jednotlivých žáků na úkor práce ostatních žáků netrvat při zkouškách na memorování textů podle učebnic a sešitů s výjimkou definic, zákonů, pouček apod. písemné zkoušení organizovat jako malé a střední /5-20 minutové/, u některých předmětů i jako velké, tedy jedno a vícehodinové dodržovat velké písemné zkoušky předepsané učebními osnovami podle povahy předmětu při klasifikaci podpořit samostatné postupy a originalitu myšlení objektivně odlišit podstatné učivo od doplňujících vědomostí dbát na kulturu projevu žáka Provádění klasifikace Průběžné hodnocení zkoušek a stupeň prospěchu na konci klasifikačního období stanoví vyučující předmětu. Klasifikace je dána: zvládnutím základního učiva rozsahem a kvalitou vědomostí schopností aplikovat vědomosti při řešení úkolů

17 prokazovanou pílí, nápaditostí a tvořivým přístupem k práci soustavností žákovy práce, trvalostí získaných vědomostí úrovní písemného a ústního projevu Vedení dokumentace a termíny klasifikace Vyučující jsou povinni: vést písemné záznamy o klasifikaci jednotlivých žáků a společně s předepsanými písemnými pracemi je na požádání předložit dodržovat stanovené termíny klasifikace na konci pololetí zapsat výsledné známky do katalogů v termínech určených ředitelem školy na konci čtvrtletí předat třídním podklady pro hodnocení žáků zapsat výsledky opravných a dodatečných zkoušek do katalogů, a to v den vykonání zkoušky upozornit třídní i v průběhu klasifikačního období na výrazné zhoršení studijních výsledků žáka dodržet minimální počet známek stanovený předmětovou komisí projednat s třídním učitelem a ředitelem školy neklasifikování žáka ze závažných důvodů ještě před termínem ukončení klasifikace přihlédnout při klasifikaci žáků se specifickými vývojovými poruchami k lékařskému vyjádření a příslušným metodickým pokynům MŠMT Třídní jsou povinni: /kromě povinností vyučujících/ zajistit přenos výsledků klasifikace od jednotlivých vyučujících ředitelství školy zapsat výsledky klasifikace za jednotlivá pololetí do počítače, včetně absence a výchovných opatření překontrolovat vytištěná vysvědčení navrhnout opatření při řešení studijních a výchovných problémů rodičům, případně pedagogické radě Třídní učitelé mohou pověřit žáky své třídy vedením klasifikačních archů. Informace o hodnocení a klasifikaci žáků Informace o prospěchu a docházce jsou dostupné na webových stánkách školy v odkazu Klasifikace a absence. Vyučující a třídní podávají dále tyto informace průběžně rodičům žáků na jejich žádost a na třídních schůzkách. V případě mimořádného zhoršení prospěchu a chování žáka třídní učitelé neprodleně informují rodiče o situaci jakýmkoliv průkazným způsobem. Kárná opatření a pochvaly sdělují rodičům písemně.

18 S plnoletými žáky jednají zástupci školy přímo, bez prostřednictví rodičů, a veškerá opatření jsou jim sdělována písemně, a to proti jejich podpisu o převzetí. Celkové hodnocení žáka Žáka lze na konci klasifikačního období n e k l a s i f i k o v a t pouze z vážných objektivních příčin (absence převyšující 30 % odučených hodin předmětu, nedostatečný počet známek, individuální studijní plán, neodevzdané všechny předepsané práce apod.). Vyučující je povinen projednat takové případy s třídním a ředitelem školy ještě před termínem ukončení klasifikace. Žák, který není v příslušném pololetí klasifikován, si po domluvě s vyučujícím sám doplní do příslušného termínu všechny náležitosti nutné ke klasifikaci. Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do konce června. Není-li možné žáka hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí. Není-li žák hodnocen z povinného předmětu vyučovaného pouze v prvním pololetí ani v náhradním termínu, neprospěl. Není-li žák hodnocen za první pololetí, vyučující při hodnocení druhého pololetí ověří znalosti žáka za obě pololetí školního roku. Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září následujícího školního roku. Do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník. Není-li žák hodnocen ani v tomto termínu, neprospěl. Komisionální zkoušky Komisionální zkoušky dle zákona č. 561/2004Sb. a Vyhlášky č. 13/2005Sb. ve znění pozdějších předpisů koná žák v těchto případech: při zkoušce z odborných předmětů, které stanoví rámcový vzdělávací program v uměleckých oborech vzdělávání koná-li opravné zkoušky koná-li komisionální přezkoušení Komisionální zkoušku dle bodu b) a c) může žák konat v jednom dni nejvýše jednu. Komisionální přezkoušení se koná vždy: Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne vydání vysvědčení, požádat ředitele školy o přezkoumání výsledků hodnocení žáka. Je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel školy, může požádat o přezkoumání krajský úřad. Pokud není dále stanoveno jinak, ředitel školy nebo krajský úřad nařídí komisionální přezkoušení žáka. To se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem žáka. Česká školní inspekce poskytne součinnost na žádost ředitele školy nebo krajského úřadu. V případě, že se žádost o přezkoumání výsledků hodnocení žáka týká hodnocení chování nebo předmětů výchovného zaměření, posoudí dodržení pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáka stanovených podle 30 odst. 2. ředitel školy. Je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel školy, posoudí dodržení zmíněných pravidel krajský úřad. V případě zjištění porušení těchto pravidel ředitel školy nebo krajský úřad výsledek hodnocení změní. Nebyla-li pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků porušena, výsledek hodnocení potvrdí, a to nejpozději do 14

19 dnů ode dne doručení žádosti. Česká školní inspekce poskytne součinnost na žádost ředitele školy nebo krajského úřadu. V případě pochybností o správnosti hodnocení žáka může být žák v příslušném pololetí z daného předmětu komisionálně zkoušen pouze jednou. Komise pro komisionální zkoušky je nejméně tříčlenná. Jejím předsedou je ředitel školy nebo jím pověřený učitel. Zkoušejícím je učitel vyučující žáka danému předmětu a přísedícím je vyučující, který má odbornou kvalifikaci pro výuku téhož nebo příbuzného předmětu. Pokud je ředitel školy zároveň vyučujícím, jmenuje předsedu komise krajský úřad. Členy komise jmenuje ředitel školy. Výsledek zkoušky vyhlásí předseda veřejně v den konání zkoušky. Komisionální přezkoušení stanovená školním řádem v souladu se zák. č. 561/2004Sb. Jestliže je absence studenta 50% a vyšší z odučených hodin v předmětu za dané pololetí, koná žák komisionální přezkoušení před komisí složenou z vyučujícího daného předmětu a dalších dvou vyučujících, které určí ředitel školy. Výsledná známka tohoto komisionálního přezkoušení je zároveň celkovou výslednou známkou v daném předmětu za dané pololetí na vysvědčení. V případě, že se student bez řádné omluvy k tomuto komisionálnímu přezkoušení nedostaví, bude hodnocen známkou nedostatečně. Na základě žádosti zletilého studenta nebo zákonného zástupce žáka může ředitel školy komisionální zkoušku stanovenou z důvodů absence v daném předmětu prominout. Termín komisionálního přezkoušení stanoví ředitel školy bez zbytečného odkladu. Opravné zkoušky Žák, který na konci druhého pololetí neprospěl nejvýše ze 2 povinných předmětů, koná z těchto předmětů opravnou zkoušku nejpozději do konce příslušného školního roku, v termínu stanoveném ředitelem školy. Opravné zkoušky jsou komisionální. Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl. Ze závažných důvodů může ředitel školy žákovi stanovit náhradní termín opravné zkoušky, a to nejpozději do konce září následujícího školního roku. Do doby náhradního termínu opravné zkoušky navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník. V odůvodněných případech může krajský úřad rozhodnout o konání opravné zkoušky a komisionálního přezkoušení na jiné střední škole. Zkoušky se na žádost krajského úřadu účastní školní inspektor. Opakování ročníku nebude povoleno žákům, kterým byla udělena ředitelská důtka nebo snížena známka z chování. Žák, který po splnění povinné školní docházky nepostoupil do vyššího ročníku, přestává být žákem školy posledním dnem příslušného školního roku nebo dnem následujícím po dni, kdy nevykonal opravnou zkoušku nebo neprospěl při hodnocení v náhradním termínu, anebo dnem následujícím po dni, kdy rozhodnutí o nepovolení opakování ročníku nabylo právní moci. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků na vysvědčení Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu: 1 - výborný 2 - chvalitebný 3 - dobrý 4 - dostatečný 5 - nedostatečný

20 Není-li možné žáka hodnotit z některého předmětu, uvede se na vysvědčení u příslušného předmětu místo stupně prospěchu slovo "nehodnocen(a)". Pokud je žák z vyučování některého předmětu zcela uvolněn, uvede se na vysvědčení u příslušného předmětu místo stupně prospěchu slovo "uvolněn(a)". V denní formě vzdělávání se chování žáka hodnotí stupni hodnocení: 1 - velmi dobré 2 - uspokojivé 3 - neuspokojivé Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni: prospěl(a) s vyznamenáním prospěl(a) neprospěl(a) nehodnocen(a) Žák prospěl s vyznamenáním, pokud klasifikace v žádném povinném předmětu není horší než stupeň 2 chvalitebný, průměrný prospěch z povinných předmětů není horší než 1,50 a chování je hodnoceno jako velmi dobré. Žák prospěl, není-li klasifikace v některém povinném předmětu vyjádřena stupněm 5 nedostatečný. Žák neprospěl, je-li klasifikace v některém povinném předmětu vyjádřena stupněm 5 - nedostatečný nebo není-li žák z některého předmětu na konci druhého pololetí hodnocen. Žák je nehodnocen, pokud ho není možné hodnotit z některého předmětu na konci prvního pololetí ani v náhradním termínu. Výchovná opatření Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření: pochvala třídního učitele, pochvala ředitele školy napomenutí třídního učitele, důtka třídního učitele, důtka ředitele školy podmínečné vyloučení ze studia vyloučení ze studia Podmínky pro udělování a ukládání kázeňských opatření a pochval nebo jiných ocenění: 1. Pochvala třídního učitele propagace školy aktivní práce pro kolektiv třídy soutěže, prospěch, docházka Pochvala ředitele školy výrazný projev školní iniciativy (umístění v oblastním kole SOČ, úspěšná reprezentace školy, práce pro kolektiv apod.)

21 déletrvající úspěšná práce mimořádný projev lidskosti Kázeňské opatření se žákům ukládá za závažné, nebo opakovaná méně závažná provinění proti školnímu řádu. Za jeden přestupek se uděluje žákovi pouze jedno opatření k posílení kázně. Podle závažnosti provinění se ukládá některé z těchto opatření: napomenutí třídního učitele důtka třídního učitele Tato výchovná opatření ukládá třídní učitel podle svého uvážení, zejména za drobná, popř. opakovaná porušení školního řádu nebo za narušování výchovně vzdělávací činnosti. Přihlíží k návrhům a názorům dalších vyučujících. Udělení důtky třídního učitele předem projedná s ředitelem školy nebo v pedagogické radě. důtka ředitele školy podmínečné vyloučení ze studia vyloučení ze studia Tato výchovná opatření jsou v pravomoci ředitele školy. Ukládá je zejména za závažná porušení školního řádu, za závažné narušování výchovně vzdělávací činnosti nebo v případě, že předchozí výchovná opatření nebyla účinná. V rozhodnutí o podmínečném vyloučení ze studia stanoví ředitel školy zkušební lhůtu, a to nejdéle na dobu jednoho roku. Ředitel školy může v případě závažného zaviněného porušení povinností stanovených školským zákonem nebo školním řádem rozhodnout o podmínečném vyloučení nebo vyloučení žáka ze školy. Zvlášť hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka školy vůči pracovníkům školy a úmyslné poškozování majetku školy /popř.jeho krádež/ se vždy považují za závažné zaviněné porušení pravidel stanovených školským zákonem nebo školním řádem. Školní řád i klasifikační řád jsou aktualizovány každý školní rok. Aktuální verze je uložena v dokumentech školy Podmínky přijetí ke studiu V souladu se školským zákonem lze ke vzdělávání přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky, pokud tento zákon nestanoví jinak, a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností a vědomostí. O přijetí uchazeče ke vzdělávání ve střední škole rozhoduje ředitel této školy v souladu s vyhláškou č. 671/2004 Sb., v platném znění, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění. Podle této vyhlášky ředitel školy nejpozději do konce ledna stanoví a zveřejní na veřejně přístupném místě v budově školy a způsobem umožňujícím dálkový přístup jím stanovený počet přijímaných uchazečů do příslušného oboru vzdělání. Kritéria pro přijímání žáků do 1. ročníku 1. Přijímání uchazečů ke studiu ve střední škole se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 243/2008 Sb. a vyhláškou MŠMT č. 671/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 2. Přijímací řízení se uskuteční bez přijímacích zkoušek a bude probíhat společně pro oba studijní obory školy. 3. V rámci přijímacího řízení budou ponechána 2 místa na odvolání.

22 4. Přihlášky ke vzdělávání ve střední škole Přihlášky podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého žáka řediteli střední školy na předepsaném tiskopisu MŠMT (k vyplnění lze použít vzor zveřejněný na webových stránkách MŠMT, školy). Uchazeč na přihlášce uvede pořadí oborů dle svého zájmu. Pokud má uchazeč zájem výslovně jen o jeden z oborů, uvede pouze tento. Součástí přihlášky musí být v případě nezletilého uchazeče jeho souhlasné vyjádření (podpis). Prospěch a ostatní údaje na přihlášce potvrzuje základní škola. Pokud žák studuje na základní škole více jazyků, označí na přihlášce jazyk, který studuje jako první (hlavní). 5. Uchazeči se ZPS přiloží k přihlášce potvrzení specializovaného pracoviště. 6. Kritéria a) celkový průměrný prospěch 2. pololetí 8. třídy (povinné a povinně volitelné předměty) b) celkový průměrný prospěch 1. pololetí 9. třídy (povinné a povinně volitelné předměty) c) průměrný prospěch z českého jazyka, matematiky a 1. cizího jazyka z 2. pololetí 8. třídy d) průměrný prospěch z českého jazyka, matematiky a 1. cizího jazyka z 1. pololetí 9. třídy e) umístění v celostátních, krajských a okresních kolech olympiád z ČJ, CJ a M dle bonifikačních kritérií pokud budou doloženy /umístění z jiných soutěží a jiných předmětů nebudou hodnoceny/ Osmý a devátý ročník základní školy odpovídá tercii a kvartě osmiletého gymnázia. 7. Po obdržení všech přihlášek bude stanoveno pořadí uchazečů dle uvedených kritérií. V případě rovnosti součtů průměrů má přednost uchazeč, který je osobou se ZPS. Při další rovnosti má přednost uchazeč s nižším průměrem dle bodu 6. d. (poté 6. c., 6. b., 6. a.) Přijímací řízení na oba obory bude společné a rozřazení uchazečů do studijních oborů prvních ročníků bude provedeno až na základě celkového pořadí podle dosažených bodů. Pokud uchazeč na přihlášce uvede pouze jeden obor, nemůže být případně přijat na obor druhý. V pořadí uchazečů bude uvedeno, na jaký obor byl uchazeč přijat (bude respektováno pořadí oborů uvedené na přihlášce). 8. Uchazeč obdrží dopis s informací o nekonání přijímací zkoušky, též s informací o místě a termínu případného nahlédnutí a vyjádření se ke spisu před rozhodnutím o přijetí. V dopise bude uvedeno i registrační číslo uchazeče, pod kterým se zveřejňuje pořadí uchazečů v rámci přijímacího řízení. Součástí dopisu budou kritéria pro přijímání žáků do 1. ročníku. 9. Rozhodnutí o přijetí bude odesláno, nebo bude předáno uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče v termínu stanoveném vyhláškou. Zároveň bude moci uchazeč, nebo zákonný zástupce odevzdat zápisový lístek. Tabulka přepočtu celkových průměrných prospěchů za 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy průměr body průměr body průměr body průměr body 1,00 75,00 1,25 56,25 1,50 37,50 1,75 18,75 1,01 74,25 1,26 55,50 1,51 36,75 1,76 18,00 1,02 73,50 1,27 54,75 1,52 36,00 1,77 17,25 1,03 72,75 1,28 54,00 1,53 35,25 1,78 16,50 1,04 72,00 1,29 53,25 1,54 34,50 1,79 15,75 1,05 71,25 1,30 52,50 1,55 33,75 1,80 15,00 1,06 70,50 1,31 51,75 1,56 33,00 1,81 14,25

23 1,07 69,75 1,32 51,00 1,57 32,25 1,82 13,50 1,08 69,00 1,33 50,25 1,58 31,50 1,83 12,75 1,09 68,25 1,34 49,50 1,59 30,75 1,84 12,00 1,10 67,50 1,35 48,75 1,60 30,00 1,85 11,25 1,11 66,75 1,36 48,00 1,61 29,25 1,86 10,50 1,12 66,00 1,37 47,25 1,62 28,50 1,87 9,75 1,13 65,25 1,38 46,50 1,63 27,75 1,88 9,00 1,14 64,50 1,39 45,75 1,64 27,00 1,89 8,25 1,15 63,75 1,40 45,00 1,65 26,25 1,90 7,50 1,16 63,00 1,41 44,25 1,66 25,50 1,91 6,75 1,17 62,25 1,42 43,50 1,67 24,75 1,92 6,00 1,18 61,50 1,43 42,75 1,68 24,00 1,93 5,25 1,19 60,75 1,44 42,00 1,69 23,25 1,94 4,50 1,20 60,00 1,45 41,25 1,70 22,50 1,95 3,75 1,21 59,25 1,46 40,50 1,71 21,75 1,96 3,00 1,22 58,50 1,47 39,75 1,72 21,00 1,97 2,25 1,23 57,75 1,48 39,00 1,73 20,25 1,98 1,50 1,24 57,00 1,49 38,25 1,74 19,50 1,99 0,75 2,00 a vyšší 0,00 Tabulka přepočtů průměrných prospěchů z českého jazyka, matematiky a 1. cizího jazyka za 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy průměr body 1, , ,66 45

24 2, , ,66 a vyšší 0 Bonifikační kritéria za umístění v celostátních, krajských a okresních kolech olympiád z českého jazyka, cizího jazyka a matematiky Okresní bodů kolo Krajské bodů kolo místo 2. místo 3. místo počet počet Celostátní kolo - počet bodů 3. 6 Organizace maturitní zkoušky Maturitní zkouška má podle platné novely školského zákona dvě části: společnou a profilovou. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části. Společná část maturitní zkoušky Skládá se z povinných zkoušek, které musí žák všechny úspěšně absolvovat, aby společnou část vykonal, a až 3 nepovinných zkoušek. Všechny zkoušky společné části zadává Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve stejném termínu a za stejných podmínek. Ministerstvo určuje v rozsahu daném zákonem obsah a formu zkoušek, stanoví také kritéria hodnocení. Všichni maturanti vykonají ve společné části tyto povinné zkoušky, a to ve dvou úrovních obtížnosti. Mohou pak složit ještě až 3 zkoušky nepovinné (nabídka viz: Profilová část maturitní zkoušky Profilová část obsahuje povinné zkoušky, které musí žák všechny úspěšně absolvovat, aby profilovou část vykonal. Kromě těchto povinných zkoušek si žák může zvolit až 3 zkoušky nepovinné. Profilová část maturitní zkoušky slouží k profilaci žáků školy s ohledem na specifika v Rámcovém vzdělávacím programu oboru vzdělání Ekonomického lycea, školního vzdělávacího programu i na možnosti školy, možnosti uplatnění absolventa na trhu práce v regionu, případně možnosti jeho dalšího studia.v profilové části stanovuje v souladu se školským zákonem a vyhláškou obsah, formu, témata a termíny zkoušek ředitel školy.

25 A: Společné části: 1. Český jazyk a literatura 2. Cizí jazyk 3. Volitelný předmět (Žák volí jeden z předmětů: matematika, občanský a společenskovědní základ, informatika.) B: Profilové části: 1. Ústní odborná část 2. Volitelný předmět (Žák volí jeden z předmětů: matematika, cizí jazyk, dějepis, zeměpis, účetnictví, informatika, přičemž nemůže volit předmět, který absolvoval ve společné části maturity.) 3. Praktická maturitní zkouška (Žák může zkoušku absolvovat jako souvislý příklad z ekonomických předmětů, nebo jako projektovou písemnou práci s obhajobou před maturitní komisí.) Kromě toho si žák může zvolit jak ve společné, tak v profilové části nepovinnou maturitní zkoušku z libovolného předmětu, který se ve škole vyučuje alespoň 4 vyučovací hodiny týdně za celé studium Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných Způsob zajišťování vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných vychází z vyhlášky MŠMT ČR č. 73/2005 Sb. Jedná se o žáky se zdravotním postižením, zdravotním nebo sociálním znevýhodněním a žáky mimořádně nadané, kteří na škole studují. Udržuje se stálý kontakt mezi žáky, rodiči, výchovnou poradkyní a Pedagogicko psychologickou poradnou v Liberci. Ve škole pracuje Metodik prevence sociálně patologických jevů. Každoročně je zpracováván, realizován a vyhodnocován Minimální preventivní program, do jehož aktivit patří organizování besed, dotazníkových akcí, školní terénní práce apod. Udržuje se stálý kontakt mezi žáky, rodiči, výchovnou poradkyní a Pedagogicko psychologickou poradnou v Liberci. Obor ekonomické lyceum umožňuje získat střední vzdělání žákům s poměrně širokou škálou zdravotních omezení. Na tyto žáky je uplatňován individuální přístup podle charakteru a závažnosti postižení. Jejich problematiku posuzuje výchovný poradce ve spolupráci s pedagogickopsychologickou poradnou nebo s lékařem a vždy ve spolupráci s rodiči a třídním učitelem. V závažných případech je aplikován individuální vzdělávací plán podle platné legislativy. Těmto konkrétním požadavkům se pak přizpůsobují konkrétní podmínky pro výuku žáka. Vytváření podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami nezahrnuje pouze zdravotně postižené, ale i sociálně znevýhodněné žáky, kterým je rovněž věnována individuální péče-půjčky a splátky Rady rodičů... Výchovná poradkyně se v úzké součinnosti s jednotlivými pedagogy věnuje také žákům s horším prospěchem a pomáhá jim překonat obtíže při jejich vzdělávání. Vede a pravidelně aktualizuje evidenci prospěchu v průběhu jednotlivých čtvrtletí, spolupracuje s pedagogy a rodiči při řešení případných problémů. Na základě vyhodnocení konkrétních vzdělávacích potřeb konkrétního žáka pak ředitel školy stanoví další postup a podmínky, za kterých se bude tento žák vzdělávat tak, aby splnil podmínky pro ukončování studia. Velmi důležitá je i práce s ostatními žáky, jejich seznámení s problematikou týkající se spolužáků s určitým postižením či znevýhodněním. Škola se věnuje i práci s nadanými žáky. Práce s nadanými žáky je neméně důležitou součástí učitelské profese stejně jako péče o žáky se specifickými poruchami učení či zdravotním postižením. Prozatím je ale problematika mimořádného nadání v popředí zájmu jen velmi malé části pedagogické veřejnosti. Nejspíš právě proto, že práce s nadanými žáky často vyžaduje specifické vzdělávací přístupy, jejichž začlenění do výuky je náročné. Vzhledem k běžným povinnostem

26 pedagogů a přibývajícím problémům, kdy mnohdy učitel supluje rodičovskou výchovu, se taková aktivita staví jednoznačně nad rámec obvyklých povinností. Škola musí plnit na prvním místě roli informační, tj. poskytovat zásobárnu vědomostí, dovedností a postojů nutných pro život ve společnosti. Zároveň by ale měla podporovat kreativitu žáků a jednoznačně podporovat rozvoj žáků mimořádně nadaných. V zásadě lze rozlišovat dva typy mimořádného nadání: 1. Celkové nadprůměrné kognitivní schopnosti žáka. Jde o žáka všestranně nadaného, který dosahuje výborných výsledků ve většině oblastí vzdělávání. 2. Specifický typ nadání. Takoví žáci vynikají pouze v některých oblastech, může jít např. o nadprůměrné manuální dovednosti či mimořádný zájem o některý obor případně předmět. Péči o mimořádně nadané žáky na naší škole můžeme rozdělit do 3. etap: 1. Etapa Identifikace mimořádně nadaných žáků Provádíme několika způsoby: a) Upozornění (objevení) učitelem - třídní učitel nebo učitel konkrétního předmětu, kde žák vyniká. (Jednou za rok na poradě pedagogického sboru informuje o stavu výchovný poradce.) Tato forma na naší škole funguje jen jako interní sdělení v rámci třídy mezi vyučujícím a třídním učitelem. Znaky, dle kterých by se měli učitelé řídit: žák svými znalostmi přesahuje stanovené požadavky sklon k perfekcionismu a s tím související způsob komunikace s učiteli, který může být i kontroverzní vytváření vlastních postupů řešení úloh, které umožňují kreativitu rychlá orientace v učebních postupech záliba v řešení problémových úloh zvláště ve spojitosti s vysokými schopnostmi oboru kvalitní koncentrace, dobrá paměť, hledání a nacházení kreativních postupů zvýšená motivace k rozšiřování základního učiva do hloubky Někdy ale také: problematický přístup k pravidlům školní práce tendence k vytváření vlastních pravidel vlastní pracovní tempo malá ochota ke spolupráci v kolektivu Z uvedených charakteristik jednoznačně vyplývá, že ne vždy jde o žáky, kteří pouze vynikají v pozitivním slova smyslu. Při neznalosti celé problematiky může na učitele takový žák působit na první pohled dokonce negativně (nerespektuje pravidla, neochotný ke spolupráci apod.). Výchovný poradce proto každoročně na počátku školního roku při první pedagogické radě upozorňuje zejména nově příchozí pedagogy na pravidla práce či odhalování jak mimořádně nadaných žáků, tak i žáků se specifickými poruchami učení. Vše mají k dispozici na webových stránkách školy pod odkazem Dokumenty Poradenská činnost. Je pravdou, že problematika práce s mimořádně nadanými žáky není ještě zdaleka tak propracována a podchycena jako práce se žáky s nějakou specifikou poruchou učení. b) IQ testy vytvořené pro naše potřeby Mensou České republiky Tyto testy absolvují vždy všichni žáci 1. ročníků přibližně na konci 1. pololetí. Testy probíhají elektronickou formou, žáci jsou vedeni pod přidělenými čísly, takže je zachována naprostá ochrana informací. Test probíhá pod názvem Einsteinův pohár. Test je založen na vyhledávání logických vazeb mezi grafickými symboly a nemá tedy za úkol zjišťovat úroveň získaných informací žáků, nýbrž jen schopnost logického myšlení. Výsledky nevykazují klasicky kvocient, test je jenom pro vnitřní potřeby, tzn., že je bodován. Menza nám pak pro zpracování udala intervaly, do kterých jednotlivé výsledky patři. Jestliže IQ 130 je nadprůměrná inteligence, pak v našem bodování to odpovídá dosažení více jak 56 bodů z 80 možných. Tvůrci tohoto testu upozorňují na to, že jde o test pouze informativní, pro bližší upřesnění kvality IQ by takový žák musel absolvovat podrobnější testy např. v pedagogicko psychologické poradně.

27 Zatím máme zmapovány žáky prvních ročníků za roky 2008, 2009 a Výsledky jsou takové, že v ročnících 2008 a 2010 nemáme žádného žáka, který by dosáhl alespoň 56 bodů, v ročníku 2009 jsou celkem tři. Stejně tak i práce s výsledky IQ testů je zatím takzvaně v plenkách. Zatím proběhly pouze pohovory výchovné poradkyně se žáky, kteří dosáhli v jednotlivých letech nejlepších výsledků. Žáci se měli vyjádřit k tomu, zda se necítí určitým způsobem zbržděni či zda by přivítali nějaké nadstandardní přístupy ze strany školy. Z pohovorů vyplynulo: - Nemají v zásadě pocit, že by jim chyběl nadstandardní přístup. Někteří by se dokonce obávali, kdyby měli zadány úkoly navíc, že by se mohl zhoršit jejich prospěch. Jinými slovy jsou v podstatě spokojeni, že se současným úsilím dosahují výborných výsledků. - Někteří by přivítali větší možnost volit si jednotlivé předměty, které by je zajímaly jako např. třetí cizí jazyk, semináře z odborných předmětů (z oblasti práva, ekonomiky apod.), kde by měla přednost kreativita před splněním striktně daných osnov. c) Dotazníky školní výkonové motivace žáků test Národního ústavu odborného vzdělávání Výsledky testu nám umožňují zmapovat dle jednotlivých tříd potřebu úspěšného výkonu (PÚV) a potřebu vyhnout se neúspěchu (PVN). Orientačně zobrazí výkonové klima ve třídě, případně je možné se zabývat výsledky jednotlivých žáků. S výsledky jednotlivých žáků se zachází obezřetně. Rozhodně nejsou veřejně pre zentovány ani nesmí být podle nich žáci hodnoceni. Výsledky by měli sloužit především učiteli, aby žákům lépe porozuměl a mohl účelněji pracovat s motivačními faktory ve výuce, příp. aby zjistil, jak se mu daří motivaci žáků ve výuce rozvíjet. Dokud nejsou k dispozici normy, které budou vytvořeny na základě výsledků ze škol, musí se učitel orientačně řídit třídním průměrem a s ním výsledky jednotlivých žáků srovnávat. Testy jsou opět v elektronické podobě. V zásadě test vygeneruje 4 skupiny žáků, resp. 4 možné přístupy ke studiu: Zdravý přístup, preferování situací, které umožňují měřit vlastní síly a zvyšovat výkonnost, motivuje k dalšímu růstu (PÚV > PVN). Větší opatrnost a v extrémních případech panické vyhýbání se výkonovým situacím ze strachu z pocitu selhání až už ve vlastních očích, či očích ostatních (PÚV < PVN). Lhostejný přístup k výkonovým situacím a obecně malou výkonovou motivaci. Tento jev se vyskytuje u nízké úrovně obou potřeb (PÚV i PVN). Velké vnitřní napětí ve výkonových situacích, které se může odrážet v bezhlavé soutěživosti, či velkém napětí, které může žáka přímo ochromovat či neurotizovat. Tento jev se projeví tehdy, jsou-li obě potřeby nadprůměrně vysoké. Testy proběhly na naší škole u všech 1. ročníků zatím pouze jednou a výsledky jsou k dispozici třídním jednotlivých tříd a výchovnému poradci. Z výsledků testů vyplývá, že potřeba úspěšného výkonu u našich žáků ve všech třídách převažuje nad potřebou vyhnutí se neúspěchu. Za pozornost by určitě v budoucnu stálo, soustředit se zejména na ty jedince, kteří dosáhnou záporné hodnoty v rozdílu PÚV PVN. Jinými slovy, jde o žáky, u nichž převažuje strach z pocitu selhání (ať už ve vlastních očích nebo třeba v očích svých rodičů, případně spolužáků). 2. Etapa Práce s mimořádně nadanými žáky a) Možné úpravy způsobů výuky mimořádně nadaných žáků (navrhoval by třídní učitel, případně jednotliví vyučující po dohodě s výchovným poradcem) individuální vzdělávací plány (návrhy jednotlivých učitelů zpracuje a bude mít k dispozici třídní učitel)

28 doplnění, rozšíření a prohloubení vzdělávacího obsahu (v rámci jednotlivých předmětů) zadávání specifických úkolů (podpora kreativity) zapojení do samostatných a rozsáhlejších prací a projektů (SOČ, vlastní projekty - posun od řešení problémů k vyhledávání problémů) účast na soutěžích či olympiádách na krajské popř. mezinárodní úrovni účast ve výuce některých předmětů se staršími žáky (obtížná organizace rozvrh hodin) přeřazení do vyššího ročníku bez absolvování předchozího ročníku Aktuální situace na naší škole je taková, že fungují plně jen dva z uvedených bodů: zapojení do samostatných a rozsáhlejších prací a projektů (SOČ) účast na soutěžích či olympiádách na krajské popř. mezinárodní úrovni b) Ostatní aktivity pro mimořádně nadané žáky Žáci, kteří vynikají v některých vybraných oblastech (ať už v ekonomických či společenskovědních sférách) nebo žáci s mimořádnými dovednostmi jako je psaní na počítači či sportovní disciplíny, si mají možnost změřit své schopnosti či síly v různých soutěžích na krajské nebo i mezinárodní úrovni. 3. Etapa Informovanost v oblasti profesního a kariérového poradenství V této oblasti má naše škola již poměrně značné zkušenosti. Výchovný poradce poskytuje potřebné informace o možnostech studia či volby povolání a od roku 1998 systematicky shromažďuje data o umístění našich absolventů. Rekapitulace Vzhledem k tomu, že úspěšnost přijetí na vysoké školy již není v současné době jediným ukazatelem schopností absolventů středních škol, sledujeme od roku 2006 také úspěšnost ve studiu na vysokých školách. Máme tedy zmapováno, jaké procento našich absolventů dokončí minimálně bakalářské studium. V těchto aktivitách nejsou v centru pozornosti jen mimořádně nadaní žáci, ale v podstatě všichni absolventi, tedy například i žáci se specifickými poruchami učení. Úkolem výchovného poradce ale není jen sledování úspěšnosti, to je spíš završení jeho práce. Podstata jeho práce spočívá především v následujících bodech: Skupinové šetření k volbě povolání (dotazníky o představách žáků v souvislosti s jejich další profesní dráhou). Skupinové pohovory, besedy o možnostech dalšího studia, výběru povolání apod. informace o úspěšnosti přijetí na jednotlivé školy a možnosti dalšího uplatnění po absolvování školy. Individuální poradenství k volbě studia. Legislativní podpora vzdělávání nadaných žáků: Ve vzdělávání mimořádné nadaných žáků je upřednostňován model jejich integrace do běžných tříd a řídí se platnou legislativou: Možnosti podpory nadaných a mimořádně nadaných žáků jsou uvedené v 17 a 18 školského zákona. Podrobnosti o zajišťování vzdělávacích potřeb mimořádně nadaných žáků, o průběhu a ukončování jejich vzdělávání, náležitosti individuálního vzdělávacího plánu a podmínky pro přeřazování mimořádně nadaného žáka do vyššího ročníku stanoví vyhláška č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, 12, 13 a 14. K vytváření vhodných podmínek, forem a způsobů práce přispívá systém poradenských služeb. Konkrétní poradenské úkoly škol a školských poradenských zařízení ve vztahu k těmto žákům jsou vymezeny školským zákonem a podrobně rozpracovány ve vyhlášce č. 73/2005 Sb. a ve vyhlášce č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.

29 Právní předpisy ke vzdělávání a poradenské péči o mimořádně nadané žáky doplňuje Informace ke vzdělávání dětí žáků a studentů mimořádně nadaných, která byla zveřejněna ve Věstníku MŠMT sešit 12/2006. Závěr: Dosud jsme péči o mimořádně nadané žáky nevěnovali žádnou systematickou pozornost. Mělo by tedy dojít k určitým změnám v této oblasti. Řešení jsme rozdělili přibližně do tří kroků: Krok č. 1 Tématická zpráva ČŠI Umíme pracovat s nadanými žáky? Ke konci školního roku vytipuje výchovný poradce mimořádně nadané žáky za uplynulý rok. Podkladem pro něj by byly: výsledky IQ testů mensy dotazníky školní výkonové motivace z NÚOV návrhy třídních učitelů. Zároveň by tomuto výběru přecházel i pohovor těchto žáků s výchovným poradcem, kde by měli možnost se vyjádřit k případným dalším krokům (tj. kde či jakou formou by např. přivítali nějakou nadstandardní péči ). Všichni členové sboru by se samozřejmě měli možnost na poradě vyjádřit, připomínkovat popřípadě návrhy odmítnout s patřičným odůvodněním. Krok č. 2 Na počátku školního roku by byly projednány návrhy na konkrétní možné nabídky pro dříve vytipované žáky. Mohlo by se jednat např. o: mimořádné seminární práce ve vybraných předmětech o práci na SOČ o účast na olympiádě, prezentace. apod. Další náměty by mohly vyplynout z připomínek samotných žáků. Krok č. 3 Na konci následujícího školního roku by pak došlo k vyhodnocení práce s mimořádně nadanými žáky a zároveň by byli členové pedagogického sboru seznámeni i s novými přírůstky.. UČEBNÍ PLÁN Přehled využití týdnů v období září až červen školního roku platný od počínaje 1. ročníkem Činnosti 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník

30 Vyučování podle rozpisu učiva Sportovní výcvikový kurz Odborná praxe Maturitní zkouška Zimní a jarní prázdniny Časová rezerva Celkem týdnů Školní vzdělávací program EKONOMICKÉHO LYCEA PŘEDMĚT ROČNÍK Název Zkratka Český jazyk a literatura První cizí jazyk Druhý cizí jazyk Dějepis Zeměpis Občanská nauka Společenská kultura Matematika Tělesná výchova Informační technologie Písemná a elektron. komunikace Právo Účetnictví Biologie Ekonomika Chemie Fyzika Psychologie Seminář z cizího jazyka/seminář z matematiky 4. EKO 4. SVZ celkem Povinné vyučovací předměty ČJL AJ/NJ NJ/AJ/FJ DEJ ZEM 2 2 OBN 1 1 SPK 2 MAT TEV IT ELK PRA ÚČE BIO EKO CHE FY PSY SAJ/SNJ /SMA ÚPC je realizována ve 3. ročníku EKO 3. SVZ Povinně volitelné předměty Seminář z dějepisu/společenskovědní seminář Účetnictví rozšíření Účetnictví na počítači Odborná praxe 4 týdny Celkem SDJ/SVS

31 Poznámky k učebnímu plánu ekonomické lyceum Ve škole se vyučují tři cizí jazyky anglický, německý a francouzský. Prvním cizím jazykem je míněn jazyk, který se žák učil na ZŠ a v jehož studiu pokračuje na škole střední a pravděpodobně si ho vybere jako maturitní předmět. Druhým cizím jazykem je myšlen jazyk, s jehož studiem žák začíná v prvním ročníku střední školy. Od 3. ročníku jsou žáci podle svého zájmu rozděleni do dvou větví: na společenskovědní zaměření (SVZ) a ekonomické zaměření (EKO). Tomu odpovídají volitelné předměty - ve 3. a 4. ročníku jsou do učebního plánu zařazeny předměty odborné specializace: Společenskovědní seminář nebo Seminář z dějepisu (SVZ), u ekonomického zaměření rozšířené účetnictví a Účetnictví na počítači. Což představuje systém vzájemně propojených poznatků z odborných i všeobecně vzdělávacích předmětů. O zařazení rozhoduje také ředitel školy. Možným kriteriem rozřazení je prospěch žáka. Nabídka volitelných předmětů se může měnit podle vývoje legislativy vztahující se k maturitním zkouškám. O minimálním počtu žáků ve volitelném předmětu rozhoduje ředitel školy podle hlediska hospodárnosti a podle možností školy. Maximální počet žáků je omezen charakterem předmětu. Odborná praxe. Obsah předmětu je tvořen ve spolupráci se sociálními partnery, zohledňuje tedy požadavky reálné praxe. Praxe je realizována v konkrétních firmách regionu. Výuka je v průběhu celého studia systematicky doplňována praktickými aktivitami. Žáci jsou zapojováni do reálných akcí odborného charakteru, a to ve spolupráci se sociálními partnery. V průběhu studia si mohou žáci zvolit i nepovinné předměty, které by odpovídaly jejich zájmu o specializaci. O jejich zavedení rozhoduje ředitel školy podle zájmu žáků a možností školy. Přírodovědné vzdělávání - Fyzika - je realizováno u fyzikálního vzdělávání variantou C z RVP (nižší nároky), Chemie je realizována variantou B z RVP (nižší nároky). Biologické a ekologické vzdělávání je realizováno v předmětu Biologie. 5 PŘEHLED ROZPRACOVÁNÍ OBSAHU VZDĚLÁVÁNÍ DO ŠVP Škola: Kód a název RVP: Název ŠVP: RVP Vzdělávací oblasti a obsahové okruhy OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE EKONOMICKÉ LYCEUM M/02 EKONOMICKÉ LYCEUM ŠVP Minimální počet vypočet vyučovacích hodin za stuučovacích hodin Vyučovací dium za studium předmět týdenní jazykové vzdělávání V RVP celkový týdenní týd/celk celkový

32 český jazyk cizí jazyky I cizí jazyky II společenskovědní vzdělávání přírodovědné vzdělávání český jazyk a literatura první cizí jazyky seminář z cizího jazyka druhé cizí jazyky občanská nauka psychologie dějepis společenská kultura právo společenskovědní seminář (seminář z dějepisu) chemie fyzika biologie (4) (4) matematika vzdělávání v informačních technologiích (2) 5 (2) estetické vzdělávání ekonomické vzdělávání: národní a světová ekonomika podnikání a podnikové činnosti financování a účetnictví tělesná výchova informační technologie účetnictví na poč. písemná a elektronická komunikace český jazyk a literatura zeměpis ekonomika účetnictví účetnictví rozš. právo disponibilní hodiny 27 matematické vzdělávání vzdělávání pro zdraví Celkem Odborná praxe Kurzy 6 UČEBNÍ týdny Celkem Odborná praxe Kurzy (2) týdny 2 týdny (2) OSNOVY

33 Český jazyk a literatura Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmět český jazyk vede žáky k dokonalejšímu ovládání spisovného jazyka, přispívá k rozvoji jazykové kultury, vychovává k humanitě a demokracii. Podstatou vyučování je aktivní rozvoj vyjadřování žáků, které se opírá o stylistické poznatky a výcvik a o obecnější poznání systému jazyka. Žák je vychováván ke kultivovanému jazykovému projevu, k užívání spisovné formy jazyka, k pochopení a ke správné analýze textů. V rámci literárního vyučování je rozvíjen kladný vztah žáka k materiálním a duchovním hodnotám. Literární výchova kromě výchovy ke čtenářství, rozboru a interpretace uměleckých děl vede i k celkovému přehledu o hlavních jevech a pilířích v české a světové literatuře. Poznání textu slouží rovněž k vytváření rozmanitých komunikačních situací, v nichž probíhá dialog žáků s texty a učitelem. Žáci jsou vedeni k esteticky tvořivým aktivitám. Vzdělávání směruje k tomu, aby žáci uplatňovali ve svém životním stylu estetická kritéria, chápali umění jako specifickou výpověď o skutečnosti, chápali význam umění pro člověka, správně formulovali a vyjadřovali své názory, přistupovali s tolerancí k estetickému cítění, vkusu a zájmu druhých lidí, podporovali hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury a měli k nim vytvořen pozitivní vztah, aby získali přehled o kulturním dění ve své zemi a ve svém regionu, aby si uvědomovali vliv prostředků masové komunikace na utváření kultury. Je základem rozvoje většiny klíčových dovedností a schopností, kterými by měl být žák vybaven pro zvládnutí všech ostatních předmětů. Výuka probíhá: Vzdělávání cílům: 1. ročník...4 hod. týdně, z toho 2 hod. literatura, 2 hod. jazyk 2. ročník...3 hod. týdně, z toho 2 hod. literatura, 1 hod. jazyk 3. ročník...3 hod. týdně, z toho 2 hod. literatura, 1 hod. jazyk 4. ročník...3 hod. týdně, z toho 2 hod. literatura, 1 hod. jazyk ve vyučovacím předmětu směřuje k následujícím poskytnout žákům efektivní metody ke zvládnutí studia prostřednictvím rozboru a interpretace vybraných textů z různých funkčních stylů naučit žáky porozumět čtenému textu pěstovat u co největšího počtu žáků schopnost vyhledávat informace a pracovat s nimi naučit žáky základům hygieny duševní práce, vést je k pochopení významu kultury osobního projevu pro společenské a pracovní uplatnění poskytnout žákům základy literárního vzdělání v oblasti vývoje literatury a uměleckých směrů jednotlivých kulturních epoch prostřednictvím rozboru a interpretace vybraných literárních děl se podílet na hodnotové orientaci žáků, utváření jejich morálního profilu a estetického cítění pěstovat u co největší části žáků potřebu číst pomocí znalosti základních literárněvědných poznatků vést žáky k pochopení struktury, významu a funkci literárního díla

34 prohlubovat komunikační dovednosti žáků poskytnout žákům základy jazykovědného vzdělání prohlubovat v žácích kladný vztah k mateřskému jazyku vést žáky k funkční a mediální gramotnosti vychovávat žáky ke sdělnému, kultivovanému, srozumitelnému a souvislému jazykovému projevu rozvíjet komunikační kompetence žáků učit žáky užívat jazyk jako prostředek dorozumívání a myšlení, k přijímání, sdělování a výměně informací na základě jazykových a slohových znalostí, tj. uplatňovat český jazyk v rovině produkce, recepce, reprodukce, interpretace a argumentace prezentovat jazyk jako jev, v němž se odráží historický a kulturní vývoj národa vychovávat žáky k estetickému vnímání uměleckých děl vychovávat žáky ke kulturnímu povědomí o naší zemi i zemích ostatních učit žáky vypracovávat písemnosti související se studovaným oborem a praktickými životními situacemi. Vyučovací předmět je úzce spjat s předměty (mezipředmětové vztahy): občanská nauka dějepis informační technologie písemná a elektronická komunikace cizí jazyky Doporučené metody výuky: výklad učitele a řízený dialog samostatná práce individuální i skupinová samostatná domácí práce společná četba, rozbor a interpretace literárních textů memorování uměleckých textů multimediální metody (podle možností využití počítače, videa, DVD, dataprojektoru, interaktivní tabule)

35 exkurze (knihovna), společná návštěva vybraných filmových a divadelních představení gramatická a stylistická cvičení, diktáty a doplňovací cvičení mluvní cvičení souvislé slohové práce práce s odborným textem (vyhledávání informací, studium odborné literatury, práce s internetem) Metody prověřování a hodnocení žákovských výkonů: ústní zkoušení a mluvní cvičení písemné zkoušení didaktický test gramatická, stylistická cvičení, diktáty a doplňovací cvičení souvislé slohové práce využití multimediálního programu prověřování Class Server Vyučovacím předmětem se prolínají průřezová témata: Občan v demokratické společnosti Žáci jsou vedeni k tomu, aby: měli vhodnou míru sebevědomí, byli si vědomi odpovědnosti a měli schopnost morálního úsudku dovedli jednat s lidmi, diskutovat o citlivých nebo kontroverzních otázkách, hledat kompromisní řešení se dovedli orientovat v masových médiích a pracovat s dostupnými informacemi Člověk a životní prostředí Žáci jsou vedeni k tomu, aby: poznávali svět a lépe mu rozuměli efektivně pracovali s informacemi, tj. uměli je získávat a kriticky vyhodnocovat Člověk a svět práce Žáci jsou vedeni k tomu, aby: si uvědomovali zodpovědnost za vlastní životy a význam vzdělání pro život

36 byli motivováni k aktivnímu pracovnímu životu a úspěšné kariéře se naučili vyhledávat a posuzovat informace o profesních příležitostech, orientovat se v nich a aby si o nich vytvářeli základní představu se písemně i ústně prezentovali při jednání s potencionálními zaměstnavateli, formulovali svá očekávání a své priority zvládali jednání v oficiálních komunikačních situacích, a to jak písemnou, tak ústní formou Informační technologie Žáci jsou vedeni k tomu, aby: používali základní a aplikační programové vybavení počítače, a to nejen pro účely uplatnění se v praxi, ale i pro potřeby dalšího vzdělávání pracovali s informacemi a komunikačními prostředky, internetem a aby vyhledávali potřebné informace rozvíjeli své schopnosti vyhledávat informace Rozvoj klíčových kompetencí žáků: Kompetence k učení: Žák je veden k tomu, aby: byl schopen efektivně se učit, vyhodnocovat dosažené výsledky a pokrok a reálně si stanovovat potřeby a cíle svého dalšího vzdělávání, tzn. aby měl pozitivní vztah k učení a vzdělávání uměl ovládat různé techniky učení, uměl si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky uplatňoval různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení) uměl efektivně vyhledávat a zpracovávat informace s porozuměním poslouchal mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov aj.) pořizoval si poznámky využíval ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i jiných lidí sledoval a hodnotil pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímal hodnocení výsledků svého učení od jiných lidí znal možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání Kompetence k řešení problémů Žák je veden k tomu, aby byl schopen: samostatně řešit běžné pracovní i mimopracovní problémy

37 porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému získat informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení (logické, matematické, empirické) a myšlenkové operace volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení) Komunikativní kompetence Žák je veden k tomu, aby byl schopen: vyjadřovat se přiměřeně v projevech mluvených i psaných a vhodně se prezentovat formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově správně účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje, respektovat názory druhých zpracovávat jednoduché texty na běžná i odborná témata a různé pracovní materiály vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí (přednášek, diskusí, porad apod.) Personální a sociální kompetence Žák je veden k tomu, aby byl schopen: posuzovat reálně své fyzické a duševní možnosti, odhadovat důsledky svého jednání a chování v různých situacích stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní orientace a životních podmínek reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany jiných lidí, přijímat radu i kritiku ověřovat si získané poznatky, kriticky zvažovat názory, postoje a jednání jiných lidí pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly

38 podněcovat práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů, nezaujatě zvažovat návrhy druhých přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním konfliktům, nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým Občanské kompetence a kulturní povědomí Žák je veden k tomu, aby byl schopen: jednat odpovědně, samostatně, aktivně nejen ve vlastním zájmu, ale i v zájmu veřejném jednat v souladu s morálními principy, přispívat k uplatňování hodnot demokracie vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci uvědomovat si v rámci plurality a multikulturního soužití vlastní kulturní, národní a osobnostní identitu, přistupovat s aktivní tolerancí k identitě druhých lidí chápat tradice a hodnoty svého národa, jeho minulost i současnost v evropském a světovém kontextu ctít život jako nejvyšší hodnotu, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život, řešit své osobní a sociální problémy chápat význam životního prostředí pro člověka a jednat v duchu udržitelného rozvoje myslel kriticky, tj. dokázat zkoumat věrohodnost informací, vytvořit si vlastní úsudek a diskutovat o něm s jinými lidmi uznávat hodnotu života, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních orientovat se v hodnotách místní, národní, evropské i světové kultury a vytvořit si k nim pozitivní vztah Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám Žák je veden k tomu, aby byl schopen: mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti, a tedy i vzdělávání uvědomovat si význam celoživotního učení a být připraven přizpůsobovat se měnícím se pracovním podmínkám vhodně komunikovat s potencionálními zaměstnavateli, prezentovat svůj odborný potenciál a své profesní cíle Kompetence využívat prostředky informačních technologií a efektivně pracovat s informacemi Žák je veden k tomu, aby byl schopen: pracovat s běžným základním a aplikačním programovým vybavením

39 komunikovat elektronickou poštou a využívat další prostředky online a offline komunikace získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak z celosvětové sítě internet Odborné kompetence: Žák prostřednictvím studia tohoto předmětu získává tyto odborné kompetence: zvládá mateřský jazyk jako základní předpoklad úspěšného studia dalších předmětů, včetně cizích jazyků zvládá základní metody racionálního samostatného sebevzdělávání a vytváří si trvalý návyk používat normativní jazykové příručky a jinou odbornou literaturu vyhotovuje typické písemnosti v normalizované úpravě ovládá pravidla českého pravopisu provede slovotvornou a morfologickou analýzu slovního tvaru pochopí význam pojmenování provede syntaktickou analýzu věty a souvětí prokáže porozumění celému textu i jeho částem rozezná základní charakter textu analyzuje výstavbu výpovědi a textu porovná texty, rozpozná v jednom textu využití jiného textu uvědomuje si interdisciplinární souvislosti a orientuje se v nich vytvoří text podle zadaných kritérií dovede funkčně použít spisovný jazyk v písemném projevu uplatňuje zásady kompoziční výstavby textu charakterizuje umělecký text charakterizuje neumělecký text formuluje výpovědi v souladu s jazykovými normami a se zásadami jazykové kultury ČESKÝ JAZYK Výsledky vzdělávání 1. ročník Obsah vzdělávání Zdokonalování jazykových vědomostí a dovedností rozlišuje spisovný jazyk a jeho varianty, obecnou češtinu, slangy a argot, dialekty národní jazyk a jeho útvary a podútvary rozpoznává stylově příznakové jevy jazyková kultura

40 a ve vlastním projevu volí prostředky adekvátní komunikační situaci orientuje se v zákonitostech vývoje češtiny orientuje se v soustavě jazyků řídí se zásadami správné výslovnosti ovládá techniku mluveného slova adekvátně využívá emocionální prostředky mluveného i psaného projevu formuluje své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově správně v písemném projevu uplatňuje znalosti českého pravopisu je schopen přednést krátký projev sestaví jednoduché zpravodajské a propagační útvary (zpráva, pozvánka, nabídka ) vhodně používá jednotlivé probrané slohové postupy a základní útvary rozpozná funkční styl, dominantní slohový postup a v typických případech slohový útvar vyjadřuje se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci ústní i psanou formou je schopen organizovat si domácí přípravu podle zásad psychologie rozezná různé typy textů, umí je zpracovat různými formami orientuje se ve výstavbě textu, ovládá a uplatňuje základní principy jeho výstavby dokáže z projevů ústních i písemných vybrat podstatné myšlenky dokáže si podle ústního výkladu učitele nebo textu v učebnici zapsat stručné, srozumitelné a smysluplné poznámky zjišťuje dostupné informace z dostupných zdrojů pracuje s nejnovějšími normativními příručkami českého jazyka vývoj spisovné češtiny a vývojové tendence současné češtiny postavení češtiny mezi ostatními evropskými jazyky pojmenování a slovo zvukové prostředky a ortoepické normy jazyka spisovná výslovnost, výslovnostní styly hlavní principy českého pravopisu Komunikační a slohová výchova slohotvorní činitelé objektivní a subjektivní vyjadřování přímé i zprostředkované technickými prostředky, monologické i dialogické, neformální i formální, připravené i nepřipravené projevy prostě sdělovací, jejich základní znaky, postupy a prostředky osobní dopisy krátké informační útvary vypravování referát ústní a prezentace Práce s textem a získávání informací metody racionálního studia četba, interpretace a transformace různých druhů textů techniky a druhy čtení s důrazem na čtení studijní orientace v textu zpětná reprodukce textu a jeho transformace do jiné podoby metody práce s textem, excerpta, osnova, teze, konspekt, marginálie zdroje informací, knihovny a jejich služby, časopisy a jiná periodika využití internetu ke studiu praktický výcvik v používání Pravidel českého pravopisu, Slovníku spisovné češtiny

41 ČESKÝ JAZYK 2. ročník Výsledky vzdělávání Obsah vzdělávání Zdokonalování jazykových vědomostía dovedností v písemném i mluveném projevu využívá poznatků z tvarosloví gramatické tvary a konstrukce a jejich séodhaluje a odstraňuje jazykové a stylizační mantické funkce nedostatky tvoření slov, stylové rozvrstvení používá adekvátní slovní zásobu včetně a obohacování slovní zásoby příslušné odborné terminologie slovní zásoba, rozlišení stylové nahradí běžné cizí slovo českým ekvivalentem slovní zásoba odborného stylu, a naopak terminologie orientuje se ve výstavbě textu větná skladba, druhy vět z gramatického uplatňuje znalosti ze skladby ve svém logickém a komunikačního hlediska se zaměřením vyjadřování na odborný, administrativní a publicistický styl Komunikační a slohová výchova vyjadřuje se věcně správně, jasně a srozumitelně vystihne charakteristické znaky různých druhů projevu a rozdíly mezi nimi posoudí kompozici textu, jeho slovní zásobu a skladbu sestaví základní projevy administrativního stylu vhodně používá jednotlivé slohové postupy a základní útvary Práce s textem a získávání informací pořizuje z odborného textu výpisky a výtah dělá si poznámky z přednášek a jiných veřejných projevů má přehled o denním tisku a o časopisech dle svého zájmu ČESKÝ JAZYK slohový postup popisný v odborném stylu rysy a druhy administrativních písemností sloh zpravodajství a publicistiky zpravodajské a propagační útvary (zpráva, pozvánka, inzerát) získávání a zpracovávání informací z textu (odborného, administrativního a publicistického, zvláště zpravodajského) transformace textu do jiné podoby práce s různými tiskovinami a texty odborného obsahu 3. ročník Výsledky vzdělávání Obsah vzdělávání Zdokonalování a dovedností orientuje se ve výstavbě textu ovládá a uplatňuje základní principy jeho výstavby uplatňuje znalosti ze skladby ve svém logickém vyjadřování jazykových vědomostí větná skladba, druhy vět z gramatického a komunikačního hlediska se zaměřením na probírané slohové postupy a útvary stavba a tvorba komunikátu

42 odhaluje a odstraňuje jazykové a stylizační nedostatky gramatické tvary a konstrukce a jejich sémantická funce pravidla interpunkce, pravopisný výcvik Komunikační a slohová výchova posuzuje kompozici textu, jeho slovní zásobu a skladbu odborně se vyjadřuje o jevech svého oboru v základních útvarech odborného stylu, využívá především postupu popisného a výkladového napíše fejeton, úvahu, esej vhodně používá jednotlivé slohové postupy a základní útvary odborné projevy výklad, přednáška, psaný referát jazyk a styl publicistiky analytické a smíšené útvary úvaha, esej, reportáž, fejeton literatura faktu a umělecká literatura grafická a formální úprava jednotlivých písemných projevů Práce s textem a získávání informací pořizuje z odborného textu výpisky a výtah dělá si poznámky z přednášek a jiných veřejných projevů umí vypracovat anotaci a rešerši má přehled o denním tisku a tisku své zájmové oblasti publicistické druhy a žánry textu získávání a zpracovávání informací z textu (též odborného, publicistického a uměleckého) např. ve formě anotace, konspektu, resumé,jejich třídění a hodnocení práce s různými příručkami pro školu i veřejnost ČESKÝ JAZYK 4. ročník Výsledky vzdělávání Obsah vzdělávání Zdokonalování a dovedností rozlišuje spisovný jazyk a jeho varianty rozpoznává stylově příznakové jevy a ve vlastním projevu volí prostředky adekvátní komunikační situaci orientuje se v zákonitostech vývoje češtiny pracuje s normativními příručkami českého jazyka orientuje se v soustavě jazyků řídí se zásadami správné výslovnosti v písemném projevu uplatňuje znalosti českého pravopisu v písemném i mluveném projevu využívá poznatků z tvarosloví odhaluje a odstraňuje jazykové a stylizační nedostatky používá adekvátní slovní zásobu včetně příslušné odborné terminologie orientuje se ve výstavbě textu uplatňuje znalosti ze skladby ve svém logickém vyjadřování jazykových vědomostí opakování a prohlubování vědomostí a dovedností z předchozích ročníků procvičování písemného projevu

43 Komunikační a slohová výchova vhodně se prezentuje, umí argumentovat a obhajovat svá stanoviska ovládá techniku mluveného slova, umí klást otázky a vhodně formulovat adekvátně využívá emocionální a emotivní stránky mluveného i psaného slova vyjadřuje postoje neutrální, pozitivní (pochválit) i negativní (kritizovat, polemizovat) vyjadřuje se věcně správně, jasně a srozumitelně vystihne charakteristické znaky různých druhů projevu a rozdíly mezi nimi rozpozná funkční styl, dominantní slohový postup a v typických příkladech slohový útvar posoudí kompozici textu, jeho slovní zásobu a skladbu vhodně používá jednotlivé slohové postupy a základní útvary má přehled o slohových postupech uměleckého stylu napíše předmaturitní slohovou práci, esej na zadané téma Práce s textem a získávání informací samostatně zpracovává informace rozumí obsahu textu i jeho částí pořizuje z odborného textu výpisky a výtah dělá si poznámky z přednášek a jiných veřejných projevů aktivně pracuje s jazykovými příručkami LITERATURA 1. opakování a prohlubování vědomostí a dovedností z předchozích ročníků komunikační situace, komunikační strategie analýza textů literatura faktu a umělecká literatura grafická a formální úprava jednotlivých písemných projevů opakování a prohlubování vědomostí a dovedností z předchozích ročníků práce s různými příručkami pro školu i veřejnost ročník Výsledky vzdělávání Obsah vzdělávání Žák chápe umění jako specifickou výpověď o skutečnosti rozezná umělecký text od neuměleckého, dokáže rozeznat umělecký brak a kýč rozebere umělecký text za použití znalostí z literární teorie a poetiky konkrétní literární díla klasifikuje podle druhů a žánrů orientuje se ve folklóru a ústní lidové slovesnosti (ÚLS), pozná a dovede charakterizovat jednotlivé formy ÚLS umí rozlišit jednotlivé umělecké slohy daného období, popíše jejich charakteristické rysy, zná Literatura a ostatní druhy umění Základy literární vědy a poetiky Folklór a ÚLS, formy ÚLS Literatura starověku nejstarší literární památky bible antika Literatura raného středověku počátky křesťanství evropská literatura

44 jejich významné představitele a stěžejní díla románský styl orientuje se v základních vývojových etapách Počátky literatury na našem území do konce literární historie světové i české 13. století umí zařadit typická díla do jednotlivých uměleckých směrů a příslušných historických staroslověnština latina období zhodnotí význam daného autora nebo čeština literárního díla pro dobu vzniku i pro Umění vrcholného středověku současnost umí vyjádřit vlastní prožitek z uměleckého díla česká literatura 14. a 15. století (knihy, divadelního představení, filmu, období husitského hnutí gotika výtvarného díla aj.) Renesance evropské země Čechy Humanismus latinský český J. A. Komenský Baroko, doba pobělohorská evropské země Čechy Klasicismus, osvícenství, preromantismus Francie Anglie Německo České národní obrození LITERATURA fáze 2. fáze ročník Výsledky vzdělávání Obsah vzdělávání Žák Romantismus zná základní umělecké směry daného období, romantická literatura ve světě jejich hlavní představitele a stěžejní díla romantická literatura v Čechách interpretuje literární texty a diskutuje o nich Realismus a naturalismus při rozboru literárních textů uplatňuje znalosti realistická a naturalistická literatura z literární teorie a poetiky ve světě dokáže vystihnout charakteristické znaky realistická a naturalistická literatura v Čerůzných literárních textů a rozdíly mezi nimi chách vyjadřuje vlastní prožitky z uměleckých děl umí zařadit typická díla do jednotlivých Moderní poezie 19. století uměleckých směrů a příslušných historických impresionisté období symbolisté

45 dekadenti novoromantikové E. A. Poe Umělecké směry na přelomu 19. a 20. století Česká moderna a protispolečenští buřiči P. Bezruč

46 LITERATURA 3. ročník Výsledky vzdělávání Obsah vzdělávání Žák Charakteristika období zná základní umělecké směry daného období, Avantgardní umělecké směry 1. poloviny 20. jejich hlavní představitele a stěžejní díla století čte beletrii, interpretuje literární texty výtvarné umění a diskutuje o nich při rozboru literárních textů uplatňuje znalosti literatura z literární teorie a poetiky Světová próza tradiční a moderní dokáže vystihnout charakteristické znaky americká různých literárních textů a rozdíly mezi nimi anglická vyjadřuje vlastní prožitky z uměleckých děl umí zařadit typická díla do jednotlivých umě- francouzská leckých směrů a příslušných historických obdo- v německy mluvících zemích ruská a sovětská bí Divadlo a dramatické umění ve světě v 1. polovině 20. století Česká literatura v období poezie próza drama LITARATURA 4. ročník Výsledky vzdělávání Obsah vzdělávání Žák Charakteristika období po roce 1945 zná základní umělecké směry daného období, jejich hlavní představitele a stěžejní díla čte krásnou literaturu, interpretuje literární texty a diskutuje o nich při rozboru literárních textů uplatňuje znalosti z literární teorie a poetiky dokáže vystihnout charakteristické znaky různých literárních textů a rozdíly mezi nimi vyjadřuje vlastní prožitky z uměleckých děl umí zařadit typická díla do jednotlivých uměleckých směrů a příslušných historických období má přehled o kulturním dění ve svém městě i v širším regionu orientuje se v nabídce kulturních institucí svět Československo Světová poezie a próza 2. poloviny 20. století americká anglická francouzská italská německá sovětská tzv. třetího světa Divadlo a dramatické v 2. polovině 20. století umění ve světě Významné osobnosti, umělecké směry a generační hnutí v české literatuře v období navštěvuje divadelní představení a umí je , včetně literatury samizdatové interpretovat a exilové

47 poezie próza drama film, televize Vývoj české literatury po roce 1989

48 Cizí jazyk Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmět cizí jazyk vede žáky k osvojení komunikativní kompetence, významně přispívá ke kultivaci člověka, vychovává žáky ke kultivovanému jazykovému projevu, rozšiřuje řečové dovednosti, vede žáky k užívání jazykových prostředků (lingvistické kompetence) v jednotlivých komunikačních situacích a v profesní komunikaci. Rozšiřuje žákům poznatky o cizích ze- mích a přispívá k rozšíření jejich kulturního rozhledu. Žák uplatňuje prostředky verbální a neverbální komunikace v cizím jazyce, uplatňuje znalosti psychologie trhu v obchodním jednání, zvládá efektivní práci s cizojazyčným textem, včetně textu odborného. V souvislosti s výukou se žák seznamuje s racionálními a efektivními postupy při studiu živého jazyka významnými z hlediska celoživotního vzdělávacího procesu. Tato výuka se ve významné míře podílí na intelektuálním a sociálním rozvoji osobnosti žáka, prohlubuje jeho všestranné i odborné vzdělávání, rozvíjí jeho specifické vlohy a zájmy a podmiňuje kvalitu soustavného odborného růstu. Výuka probíhá: první cizí jazyk (AJ, NJ) 1. ročník...4 hodiny týdně 2. ročník...4 hodiny týdně 3. ročník...4 hodiny týdně 4. ročník...4 hodiny týdně Druhý cizí jazyk (AJ, NJ, FJ) 1. ročník...3 hodiny týdně 2. ročník...3 hodiny týdně 3. ročník...3 hodiny týdně 4. ročník...3 hodiny týdně ANJ 1 výuka cizího jazyka I navazuje na výuku na ZŠ (úroveň A2) a po ukončení studia na OA je výstupní úroveň B1, což je v souladu se Společným evropským referenčním rámcem. Další cizí jazyk dosáhne podle Společného evropského referenčního rámce výstupní úrovně A2. Vzdělávání ve vyučovacím předmětu směřuje k: komunikaci v cizím jazyce v různých situacích každodenního osobního, veřejného i pracovního života, v projevech mluvených i psaných, na všeobecná i odborná témata efektivní práci s cizojazyčným textem, včetně textu odborného získávání informací o světě, zvláště o zemích studovaného jazyka, a k využití získaných poznatků ke komunikaci práci s informacemi a zdroji informací v cizím jazyce včetně internetu nebo CD ROM, se slovníky, jazykovými aj. cizojazyčnými příručkami využití vybrané metody a techniky efektivního studia cizího jazyka ke studiu dalších jazyků, případně k dalšímu vzdělávání využití vědomostí a dovedností získaných ve výuce mateřského jazyka při studiu jazyků

49 chápání a respektování tradic, zvyků a odlišných sociálních a kulturních hodnot jiných národů a jazykových oblastí a k respektování představitelů jiných kultur v souladu se zásadami demokracie dovednosti vypracovávat písemnosti při sjednávání a realizaci obchodního jednání uvnitř EU i mimo EU Vyučovací předmět je úzce spjat s (mezipředmětové vztahy): český jazyk a literatura informační technologie písemná a elektronická komunikace ekonomika zeměpis dějepis Doporučené metody výuky: Expoziční metody: motivační vyprávění motivační rozhovor motivační úkol s otevřeným koncem motivační skupinová diskuse Metody osvojování nového učiva: metody slovního projevu popis vysvětlení rozhovor skupinová diskuse metody práce s odborným textem vyhledávání informací překlad studium odborné literatury

50 práce s internetem metody nácviku dovedností poslech rodilého mluvčího práce s obrazem práce s mapou didaktická hra práce s videem fixační metody ústní opakování učiva procvičování praktické upevňování dovedností Doporučené výkonů: metody prověřování Klasické diagnostické metody: ústní zkoušení písemné zkoušení dílčí písemné zkoušení souhrnné didaktický test slohová práce poslechový test Metody získávání diagnostických údajů: pozorování diagnostický rozhovor pedagogická anamnéza a hodnocení žákovských

51 Vyučovacím předmětem se prolínají průřezová témata: Občan v demokratické společnosti Žáci jsou vedeni k tomu, aby: měli vhodnou míru sebevědomí, zodpovědnosti za sebe sama a schopnost morálního úsudku dovedli jednat s lidmi, diskutovat o citlivých nebo kontroverzních otázkách, hledat kompromisní řešení Člověk a životní prostředí Žáci jsou vedeni k tomu, aby: poznávali svět a lépe mu rozuměli efektivně pracovali s informacemi, tj. uměli je získávat a kriticky vyhodnocovat Člověk a svět práce Žáci jsou vedeni k tomu, aby: si uvědomovali odpovědnost za vlastní životy a význam vzdělání pro život byli motivováni k aktivnímu pracovnímu životu a úspěšné kariéře se naučili vyhledávat a posuzovat informace o profesních příležitostech, orientovat se v nich a aby si o nich vytvářeli základní představu se písemně i ústně prezentovali při jednání s potencionálními zaměstnavateli, formulovali svá očekávání a své priority Informační technologie Žáci jsou vedeni k tomu, aby: používali základní a aplikační programové vybavení počítače, a to nejen pro účely uplatnění se v praxi, ale i pro potřeby dalšího vzdělávání pracovali s informacemi a komunikačními prostředky Výchovné a vzdělávací kompetencí žáků: strategie pro rozvoj klíčových Občanské kompetence a kulturní povědomí Vedeme žáky k diskusím na aktuální témata, během nichž argumentují. Vedeme žáky k pozitivnímu vnímání jiných kulturních, duchovních a etických hodnot.

52 Poskytujeme možnost setkávat se s rodilými mluvčími, lidmi různých kultur, a tím poznávat jiné názory a hodnoty. Vedeme žáky k osvojení si základních pravidel lidského soužití. Motivujeme žáky k využívání nabytého vzdělání pro jejich další osobní rozvoj. Komunikativní kompetence Žák prostřednictvím studia tohoto předmětu vyjadřuje se přiměřeně v projevech mluvených i psaných a vhodně se prezentuje formuluje své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově správně účastní se aktivně diskusí, formuluje a obhajuje své názory a postoje, respektuje názory druhých zpracovává jednoduché texty na běžná i odborná témata a různé pracovní materiály vyjadřuje se a vystupuje v souladu se zásadami kultury projevu a chování Kompetence využívat prostředky informačních technologií a efektivně pracovat s informacemi Žák prostřednictvím studia tohoto předmětu pracuje s běžným základním a aplikačním programovým vybavením komunikuje elektronickou poštou a využívá další prostředky online a offline komunikace získává informace z otevřených zdrojů, zejména pak z celosvětové sítě internet Kompetence k učení Preferujeme receptivní, produktivní a interaktivní dovednosti při studiu jazyka a žáky vedeme k tomu, aby si je osvojili. Pracujeme s různými informačními zdroji z učebnic, cvičebnic a dalších materiálů včetně internetu. Vedeme žáky k hledání souvislostí jak u jazykových struktur, tak u slovní zásoby, v některých případech využíváme srovnání s jinými jazyky, které žáci znají, včetně mateřského jazyka. Trváme na soustavné přípravě, studiu a procvičování ekvivalentní slovní zásoby a tvoření slov, gramatických struktur a vět, na práci se slovníky, jazykovými příručkami, multimediálním jazykovým softwarem a internetem jako součásti vyučovacích hodin i domácí přípravy. Pracujeme s autokorekcí chyb. Motivujeme žáky k získání vztahu k jazyku a kultuře dané země četbou upravených i autentických textů.

53 Kompetence k řešení problémů Poskytujeme žákům prostor k samostatné práci nad jazykovými problémy i k jejich různým řešením. Simulujeme modelové situace, se kterými se žáci mohou setkat v praktickém životě (psaní dopisů na různá témata, rozhovory v různých kontextech, poslech rodilých, neznámých mluvčích atd.). Vedeme postupně žáky k řešení prací většího rozsahu a komplexnějšího charakteru (referáty), ve kterých zpracovávají informace z cizojazyčné literatury a dalších zdrojů a posléze prezentují výsledky. Vedeme žáky k rámcovému pochopení obtížného textu a tím u nich rozvíjíme schopnost domýšlet a hledat souvislosti a smysl textu. Vedeme žáky k sebehodnocení a k vlastnímu ověřování stupně nabytých znalostí. Personální a sociální kompetence Žák prostřednictvím studia tohoto předmětu účinně spolupracuje ve skupině podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám Žák je veden k tomu, aby byl schopen: mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti, a tedy i vzdělávání uvědomovat si význam celoživotního učení a být připraven přizpůsobovat se měnícím se pracovním podmínkám vhodně komunikovat s potencionálními zaměstnavateli, prezentovat svůj odborný potenciál a své profesní cíle Odborné kompetence: Žák prostřednictvím studia tohoto předmětu na příslušné úrovni se vyjadřuje v cizím jazyce v různých situacích každodenního osobního nebo veřejného i pracovního života, v projevech mluvených i psaných, na všeobecná i odborná témata, volí adekvátní komunikační strategie a jazykové prostředky efektivně pracuje s cizojazyčným textem včetně odborného, využívá jej jako zdroje poznání i prostředku ke zkvalitňování svých jazykových znalostí a dovedností

54 získává informace o světě, zvláště o zemích studovaného jazykové oblasti, a odborné poznatky ze svého oboru a získané poznatky využívá ke komunikaci pracuje s informacemi a zdroji informací v cizím jazyce včetně internetu nebo CD-ROM, se slovníky, jazykovými aj. cizojazyčnými příručkami, využívá tyto informační zdroje ke studiu jazyka i k prohlubování svých všeobecných vědomostí a dovedností využívá vybrané metody a techniky efektivního studia cizího jazyka ke studiu dalších jazyků, případně k dalšímu vzdělávání využívá vědomosti a dovednosti získané ve výuce mateřského jazyka při studiu jazyků chápe a respektuje tradice, zvyky a odlišné sociální a kulturní hodnoty jiných národů a jazykových oblastí, ve vztahu k cizincům se projevuje v souladu se zásadami demokracie

55 ANGLICKÝ JAZYK 1. ročník Výsledky vzdělávání Obsah vzdělávání Řečové dovednosti rozumí přiměřeným souvislým receptivní řečová dovednost zraková: čtení projevům jednoduchého textu, včetně velmi jednoduchého rozumí školním a pracovním pokynům textu odborného, práce s textem čte s porozuměním věcně i jazykově receptivní řečová dovednost sluchová: poslech jednoduché texty s porozuměním jednoduchých monologických umí shrnout text, reprodukovat a dialogických projevů zřetelně pronášených přiměřeně náročný text pomalým tempem je schopen obměňovat text podle produktivní řečová dovednost ústní: interakce určitého vzoru v běžných jednoduchých každodenních situacích je schopen jednoduché komparace produktivní řečová dovednost písemná: umí prezentovat jemu známé nebo zpracování textu v podobě jednoduché předem probrané téma reprodukce, výpisků a jednoduchých anotací; dokáže sdělit obsah a hlavní myšlenky vyplnění formuláře obsahujícího osobní údaje, přiměřeně náročného textu psaní jednoduchého u a pohledu umí přeložit jednoduchý text interaktivní řečové dovednosti: střídání dokáže pracovat s překladovým jednoduchých receptivních a produktivních slovníkem činností rozlišuje základní zvukové prostředky interakce ústní a písemná jazyka jednoduchý překlad vyslovuje co nejblíže přirozené Jazykové prostředky (lingvistické kompetence) výslovnosti ovládá základní slovní zásobu k daným Výslovnost tematickým celkům přízvuk a intonace slov dokáže si slovní zásobu rozšiřovat umí vytvořit čas přítomný, minulý intonace vět vázání slov ve větě a budoucí fonetická abeceda IPA ovládá běžná nepravidelná slovesa znělé a neznělé souhlásky, samohlásky umí vyjádřit množství tiché hlásky chápe použití členu uplatňuje základní způsoby slovesných hláskování rýmování slov vazeb dokáže vyjádřit blízkou i vzdálenější Slovní zásoba a její tvoření budoucnost větné členy umí stupňovat pravidelná i nepravidelná antonyma přídavná jména homonyma umí jednat v běžných jednoduchých ko synonyma munikačních situacích každodenní fráze vhodně volí fráze a zdvořilostní obraty spojky a spojovací výrazy v běžných každodenních situacích slovesa opačného významu umí sdělit základní údaje o sobě příslovce a svých zájmech určení času dokáže popsat některé základní pocity jídlo umí formulovat jednoduchým vztahy způsobem své plány a cíle obchody, zboží a ceny dokáže popsat svůj denní režim přídavná jména s koncovkou ed a ing

56 umí jednoduchým způsobem popsat pocity místo a cestu k němu město, život ve městě a na venkově umí napsat neformální pohled zprávy umí vyplnit jednoduchý formulář popisná přídavná jména a provést rezervaci on-line Gramatika je schopen vyprávět velmi jednoduché čas přítomný, minulý, budoucí příběhy tvoření otázek a záporů umí se zapojit do rozhovoru má povědomí o vybraných zajímavých oprava chyb přítomný čas prostý x průběhový místech anglicky mluvících zemí sloveso TO HAVE minulý čas prostý x průběhový (pravidelná, nepravidelná slovesa) vyjádření množství, počitatelná x nepočitatelná podstatná jména SOME x ANY určitý, neurčitý, nulový člen slovesné vazby (infinitiv, gerundium) vyjádření budoucnosti (WILL, GOING TO, blízká budoucnost) stupňování přídavných jmen porovnávání vztažná zájmena WHAT LIKE? Frázová slovesa Tematické okruhy, komunikační situace a jazykové funkce běžné společenské výrazy při setkání a loučení osobní údaje, rodina, vzdělání písemný popis blízké osoby konverzační strategie každodenní činnosti psaní u převyprávění jednoduchého příběhu výměna informací nakupování zdvořilostní obraty psaní pohledu plány do budoucna, sny a ambice vyjadřování pocitů eufemismus popis místa Poznatky o zemích vybraná zajímavá místa anglicky mluvících zemí britská kuchyně

57 ANGLICKÝ JAZYK 2. ročník Výsledky vzdělávání Obsah vzdělávání Řečové dovednosti rozumí přiměřeným souvislým receptivní řečová dovednost zraková: čtení projevům jednoduchého textu, včetně jednoduchého textu čte s porozuměním věcně i jazykově odborného, práce s textem jednoduché texty receptivní řečová dovednost sluchová: poslech umí shrnout text, reprodukovat s porozuměním jednoduchých monologických přiměřeně náročný text, umí vypracovat a dialogických projevů, porozumění zřetelně résumé, krátké i delší anotace, pronášeným autentickým zvukovým nahrávkám jednoduchou osnovu produktivní řečová dovednost ústní: interakce je schopen vypracovat text podle v běžných každodenních situacích, diskuse určitého vzoru o běžných praktických záležitostech, interview je schopen komparace produktivní řečová dovednost písemná: umí přednést připravenou prezentaci či zpracování textu v podobě reprodukce, výpisků výklad na známé téma a anotací, psaní formálního a neformálního dokáže sdělit obsah a hlavní myšlenky dopisu/ u, životopisu a jednoduché recenze náročnějšího textu, a to i odborného na knihu nebo film umí přeložit text interaktivní řečové dovednosti: střídání dokáže pracovat s výkladovým náročnějších receptivních a produktivních slovníkem činností rozlišuje základní zvukové prostředky interakce ústní a písemná jazyka složitější překlad vyslovuje co nejblíže přirozené výslovnosti ovládá základní slovní zásobu k daným Jazykové prostředky (lingvistické kompetence) tematickým celkům dokáže si slovní zásobu rozšiřovat Výslovnost umí použít běžná frázová slovesa přízvuk a intonace slov dokáže utvořit a použít předpřítomný intonace vět čas vázání slov ve větě umí vytvořit vedlejší větu časovou fonetická abeceda IPA umí vyjádřit reálnou i nereálnou souhlásky, samohlásky, dvojhlásky podmínku tiché hlásky zná a dokáže vhodně použít daná hláskování modální slovesa výslovnost číselných výrazů umí vytvořit trpný rod dlouhé a krátké samohlásky umí jednat v běžných komunikačních homonyma situacích rýmování slov vhodně volí fráze a zdvořilostní obraty v každodenních situacích dokáže popsat základní pocity umí vyjádřit svůj názor, argumentovat Slovní zásoba a její tvoření a poradit povolání umí se zapojit do rozhovoru, umí vést slovotvorba dialog složená slova, kolokace je schopen vyprávět jednoduché symptomy a nemoci příběhy etapy života dokáže popsat cestu vesmír

58 dokáže jednoduše zhodnotit klady a zápory je schopen popsat reálné i hypotetické situace umí napsat formální i neformální dopis a je schopen vést rozhovor po telefonu umí udělit radu a doporučení má základní poznatky o vybraných přírodních, historických, kulturních a dalších zajímavostech anglicky mluvících zemí počasí telefonování frázová slovesa (doslovná, idiomatická) cestování životní osudy problémy a rady společenské obraty výrazy spojující myšlenky oblečení sporty pocity Internet a moderní technika Gramatika předpřítomný čas x minulý čas (pravidelná, nepravidelná slovesa) FOR, SINCE modální slovesa vyjádření povinnosti reálná a nereálná podmínka trpný rod předminulý časopis časové spojky MIGHT předpřítomný čas průběhový x prostý dovětky předložková spojení Tematické okruhy, komunikační situace a jazykové funkce psaní biografie u lékaře formální, neformální dopis a psaní poznámek diskuse o kladech a záporech telefonování hodnocení knihy nebo filmu důrazná zvolání udílení rady a doporučení vlastní přednes vyplňování formuláře vyjadřování souhlasu poděkování, rozloučení, sdělování novinek Poznatky o zemích ANGLICKÝ JAZYK 3. Výsledky vzdělávání vybraná zajímavá místa anglicky mluvících zemí vybraní autoři anglické literatury ročník Obsah vzdělávání

59 Řečové dovednosti rozumí přiměřeným souvislým projevům receptivní řečová dovednost zraková: čtení čte s porozuměním věcně i jazykově lehce složitého textu, včetně textu odbornésložitější texty ho; vyhledání očekávané informace, práce umí shrnout text, reprodukovat přiměřeně s textem náročný text, umí vypracovat résumé, krátké receptivní řečová dovednost sluchová: i delší anotace, osnovu poslech s porozuměním poněkud je schopen vypracovat text podle určitého složitějších monologických a dialogických vzoru projevů, porozumění delším, zřetelně je schopen komparace pronášeným autentickým zvukovým umí přednést připravenou prezentaci či nahrávkám výklad na přiměřeně obtížné téma produktivní řečová dovednost ústní: dokáže sdělit obsah a hlavní myšlenky interakce v každodenních situacích náročnějšího textu, a to i odborného a obvyklých tématech, náročnější diskuse umí přeložit náročnější text o běžných praktických záležitostech, dokáže pracovat s výkladovým slovníkem interview vyslovuje co nejblíže přirozené výslovnosti, produktivní řečová dovednost písemná: a to včetně intonace zpracování textu v podobě reprodukce, ovládá slovní zásobu k daným tématům shrnutí, výpisků a anotací, zpracování a základní odbornou slovní zásobu ze svého vlastního textu na blízké téma studijního oboru interaktivní řečové dovednosti: střídání dokáže si slovní zásobu rozšiřovat receptivních a produktivních činností zná běžná doslovná i idiomatická frázová na vyšší úrovni slovesa interakce ústní a písemná umí vhodně modifikovat přídavná jména náročnější překlad ovládá číslovky základní i řadové, násobky Jazykové prostředky (lingvistické kompetence) i zlomky, desetinná čísla používá různé časy přítomné, minulé Výslovnost i budoucí umí použít pomocná slovesa k tvoření slovní přízvuk a větný přízvuk otázek, záporu, průběhových časů a perfekta homofona výslovnost samohlásek a samohláskových a krátkých odpovědí skupin umí použít činný i trpný rod dokáže utvořit reálnou i nereálnou podmínku umí použít vedlejší věty časové Slovní zásoba a její tvoření slovní druhy a jejich význam slovotvorba strategie rozšiřování slovní zásoby sport a volný čas umění a literatura frázová slovesa (doslovná a idiomatická) zaměstnání životní styl, minulost a budoucnost životní prostředí, počasí rodina a příbuzenské vztahy přídavná jména popisující charakter a vzhled složená přídavná jména nakupování

60 Gramatika pomocná slovesa DO, BE, HAVE slovesné časy tvoření otázek a záporů krátké odpovědi přítomný čas prostý x průběhový přítomný trpný rod minulý čas prostý x minulý čas průběhový minulý čas prostý x předminulý čas minulý trpný rod modální slovesa (povinnost, svolení, rada) budoucí tvary otázky s LIKE dovětky - question tags umí vhodně jednat i v méně obvyklých Tematické okruhy, komunikační situace situacích a jazykové funkce umí vést dialog (včetně dialogu po telefonu oprava chyb nebo pracovního pohovoru) dopisy a y psaní neformálního dopisu umí se zapojit do debaty zaměstnání umí diskutovat a argumentovat volný čas a sport dokáže souvisle vyprávět umí srovnávat, hodnotit, vyjadřovat vlastní vyjadřování vlastního názoru vypravování názor, oponovat vyjádření nutnosti, svolení, žádosti, nabídky dokáže vyjádřit návrh či podnět a rady dokáže udělit radu, učinit nabídku, vznést zásady konverzace žádost předpověď počasí umí vyjádřit nutnost a udělit svolení popis místa, města, lidí umí popsat situaci, osobu, zážitek rodina a vztahy dokáže popsat reálné i hypotetické situace umí napsat jednoduchou recenzi umí napsat neformální dopis umí sestavit svůj životopis a napsat žádost Poznatky o zemích o zaměstnání kulturní specifika chápe a dokáže tolerovat kulturní odlišnosti životopisy vybraných slavných osobností má základní geografické, historické a kul W. Shakespeare Romeo a Julie turní znalosti zemí dané jazykové oblasti ANGLICKÝ JAZYK 4. ročník Výsledky vzdělávání Obsah vzdělávání Řečové dovednosti rozumí přiměřeným souvislým projevům čte s porozuměním věcně i jazykově složitější texty dokáže hovořit i o tématech, která mu nejsou příliš blízká; umí souvisle hovořit receptivní řečová dovednost zraková: čtení složitějšího textu, včetně náročnějšího textu odborného (specifikovaného typem studia a stupněm osvojení slovní zásoby), práce s textem receptivní řečová dovednost sluchová: poslech s porozuměním složitějších monologických a dialogických projevů, porozumění delším

61 dokáže třetí osobě reprodukovat komunikaci umí shrnout text, reprodukovat přiměřeně náročný text, umí vypracovat résumé, krátké i delší anotace, osnovu je schopen vypracovat text podle určitého vzoru je schopen komparace umí přednést připravenou prezentaci či výklad na přiměřeně obtížné téma dokáže sdělit obsah a hlavní myšlenky náročnějšího textu, a to i odborného umí přeložit náročnější text dokáže pracovat s výkladovým slovníkem vyslovuje co nejblíže přirozené výslovnosti, a to včetně intonace dokáže pomocí přízvuku a intonace měnit význam slov či vět ovládá slovní zásobu k daným tématům a základní odbornou slovní zásobu ze svého studijního oboru dokáže si slovní zásobu rozšiřovat umí použít modální slovesa v jejich sekundární funkci, zejména pro vyjádření pravděpodobnosti umí vyjádřit množství u počitatelných i nepočitatelných podstatných jmen umí utvořit nepřímou otázku dokáže použít dovětek je schopen převést přímou řeč na nepřímou s použitím různých sloves umí zahájit a vést debatu, a to i na věčně i jazykově náročnější témata umí vyjádřit lítost i neporozumění umí shrnout, komentovat a hodnotit získané údaje umí přijmout a odmítnout návrh je schopen formulovat návrhy pozitivní i negativní je schopen vyjádřit vůli, nutnost, preference umí popsat situaci, osobu, zážitek je schopen jazykově rozlišit míru pravděpodobnosti dokáže vhodně spojovat myšlenky do souvislého textu rozlišuje mezi formálním a neformálním textem zná strukturu obchodního dopisu a jeho nejběžnější typy orientuje se ve světě obchodu pronášeným autentickým zvukovým nahrávkám, poslech s porozuměním jednodušších televizních či rozhlasových vysílání, porozumění jasné standardní řeči produktivní řečová dovednost ústní: interakce nejen v každodenních situacích a obvyklých tématech, diskuse o praktických i méně obvyklých záležitostech osobního typu produktivní řečová dovednost písemná: zpracování textu v podobě reprodukce, samostatného delšího textu, výpisků a anotací, vytvoření vlastního textu interaktivní řečové dovednosti: střídání náročných receptivních a produktivních činností interakce ústní a písemná složitý překlad, včetně odborného Jazykové prostředky (lingvistické kompetence) Výslovnost větný přízvuk intonace Slovní zásoba a její tvoření zájmy a vášně telefonování strach a fóbie cestování číslice a data, vyjádření množství idiomy kriminalita synonyma části těla složeniny slovesa uvozující nepřímou řeč věda, technika, vynálezy odborná slovní zásoba obchodu, bankovnictví, obchodní korespondence, trhu práce Gramatika modální slovesa vyjádření pravděpodobnosti přítomné a minulé předpřítomný čas slang nepřímá řeč věty oznamovací, otázky, žádosti rozkazy předpřítomný čas x minulý čas prostý předpřítomný trpný rod reálná a nereálná podmínka členy Tematické okruhy, komunikační situace a jazykové funkce

62 má přehled o hospodářství USA, UK a CZ má povědomí o významných osobnostech ze zemí příslušné jazykové oblasti má přehled o hospodářství USA, UK a CZ zájmy a vášně významné osobnosti popis osobnosti svět kolem nás zajímavosti životní etapy vyjádření postoje oprava chyb návaznost textu koheze, koherence struktura obchodního dopisu psaní formálního a neformálního dopisu/ u základní typy obchodních dopisů obchodování od výrobce po spotřebitele vyprávění příběhu argumentativní esej popis města Poznatky o zemích vybrané slavné osobnosti vybraná kosmopolitní města anglicky mluvících zemí ANGLICKÝ JAZYK (jako druhý cizí jazyk) 1. Výsledky vzdělávání Obsah vzdělávání Řečové dovednosti rozumí přiměřeným souvislým projevům umí jednat v běžných jednoduchých komunikačních situacích rozumí školním a pracovním pokynům čte s porozuměním věcně i jazykově přiměřeně jednoduché texty umí shrnout text, reprodukovat přiměřeně náročný text je schopen obměňovat text podle určitého vzoru je schopen jednoduché komparace umí přednést připravenou prezentaci či výklad na předem probrané a jemu známé téma dokáže sdělit obsah a hlavní myšlenky přiměřeně náročného textu je schopen vyprávět velmi jednoduché příběhy dokáže popsat některé základní pocity umí přeložit text umí se zapojit do rozhovoru dokáže pracovat s překladovým slovníkem receptivní řečová dovednost zraková: čtení velmi jednoduchého textu, včetně velmi jednoduchého textu odborného, práce s textem receptivní řečová dovednost sluchová: poslech s porozuměním velmi jednoduchých monologických a dialogických projevů zřetelně pronášených pomalým tempem produktivní řečová dovednost ústní: interakce v běžných jednoduchých každodenních situacích produktivní řečová dovednost písemná: zpracování textu v podobě velmi jednoduché reprodukce, výpisků a jednoduchých anotací; vyplnění formuláře obsahující osobní údaje interaktivní řečové dovednosti: střídání velmi jednoduchých receptivních a produktivních činností interakce ústní a písemná velmi jednoduchý překlad Jazykové prostředky Výslovnost ročník přízvuk a intonace slov spojování slov, rytmus vět fonetická abeceda IPA

63 rozlišuje základní zvukové prostředky jazyka vyslovuje co nejblíže přirozené výslovnosti využívá získanou slovní zásobu rozumí školním a pracovním pokynům umí jednat v běžných jednoduchých komunikačních situacích požádá o upřesnění nebo zopakování sdělené informace, pokud nezachytí význam je schopen popsat jednoduché situace dokáže vyjádřit některé základní pocity umí se zapojit do rozhovoru na každodenní téma používá základní zdvořilostní fráze běžné pro dané jazykové prostředí důraz důležitých slov hláskování gramatika a slovní zásoba (její tvoření) časování slovesa TO BE přivlastňovací zájmena množné číslo podstatných jmen číslovky použití slovesa TO BE otázka a zápor přivlastňování přítomný čas prostý kladná věta, záporná a otázka vazba THERE IS, THERE ARE otázky na množství předložky místa ukazovací zájmena SOME x ANY Sloveso CAN přítomný a minulý čas, minulý čas slovesa TO BE minulý čas pravidelných a nepravidelných sloves časové výrazy slovní zásoba včetně frazeologie daná rozsahem tematických celků Tematické okruhy, komunikační situace a jazykové funkce uvítání a rozloučení se představování stručná písemná charakteristika sebe sama krátký telefonní rozhovor žádost o jídlo v bufetu a dotazy na ceny vyprávění o rodině osobní ový dopis otázka na čas vyptávání se na přátele a rodinu přirozený styl v písemném projevu omluva vyplňování dotazníku neformální dopis popis místa interview formální dopis rozhovory s časovými údaji popis prázdnin písemný popis zážitků Poznatky o zemích studium v zahraničí vybraná zajímavá místa anglicky mluvících zemí ANGLICKÝ JAZYK (jako druhý cizí jazyk) 2. Výsledky vzdělávání Obsah vzdělávání ročník

64 Řečové dovednosti rozumí přiměřeným souvislým receptivní řečová dovednost zraková: čtení projevům jednoduchého textu, včetně jednoduchého textu umí jednat v běžných komunikačních odborného, práce s textem situacích receptivní řečová dovednost sluchová: poslech čte s porozuměním věcně i jazykově s porozuměním jednoduchých monologických jednoduché texty a dialogických projevů, porozumění krátkým, umí shrnout text, reprodukovat zřetelně pronášeným autentickým zvukovým přiměřeně náročný text, umí vypracovat nahrávkám résumé, krátké i delší anotace, produktivní řečová dovednost ústní: interakce jednoduchou osnovu v běžných každodenních situacích je schopen vypracovat text podle a nenáročných tématech, jednoduchá diskuse určitého vzoru o běžných praktických záležitostech, interview je schopen komparace produktivní řečová dovednost písemná: umí přednést připravenou prezentaci či zpracování textu v podobě jednoduché výklad na známé téma reprodukce, výpisků a anotací, psaní u dokáže sdělit obsah a hlavní myšlenky interaktivní řečové dovednosti: střídání náročnějšího textu, a to i odborného jednoduchých receptivních a produktivních je schopen vyprávět jednoduché příčinností běhy interakce ústní a písemná dokáže popsat základní pocity jednoduchý překlad umí přeložit text Jazykové prostředky umí se zapojit do rozhovoru, umí vést dialog Výslovnost dokáže pracovat s výkladovým přízvuk a intonace slov slovníkem, umí vyjádřit svůj názor intonace vět fonetická abeceda IPA uplatňuje základní způsoby tvoření slov tiché hlásky hláskování v jazyce vyslovuje co nejblíže přirozené intonace zdvořilostních frází transkripce výslovnosti dodržuje základní pravopisné normy rýmující se slova, jazykolamy pacifické hlásky v písemném projevu Slovní zásoba a její tvoření slovní zásoba užívaná v běžných komunikačních situacích umí jednat v běžných předvídatelných slovní zásoba včetně frazeologie v rámci daných komunikačních situacích tematických celků: rozpozná význam obecných sdělení vztahy mezi lidmi a hlášení svátky, slavnostní okamžiky je schopen komparace vynálezy vypráví jednoduché příběhy jídlo, národní jídla popíše základní pocity nakupování je schopen vést dialog na běžné téma popis města a země umí jednoduše vyjádřit svůj názor aktivně používá získanou slovní zásobu lokalizace místa oblečení a frazeologii lidské tělo počasí zná vybrané atraktivní turistické cíle nebezpečné sporty seznámí se s vybranými kulturními pocity

65 aspekty anglicky mluvících zemí v drogerii prostory na letišti a jejich vybavení výjimečné zájmové situace Gramatika minulý čas prostý AGO časové údaje počitatelná a nepočitatelná podstatná jména vyjádření I LIKE a I WOULD LIKE způsoby vyjádření nějaký vyjádření množství stupňování přídavných jmen sloveso TO HAVE přítomný čas průběhový samostatná přivlastňovací zájmena vyjádření chystat se něco udělat účelové věty tázací zájmena odvozování příslovcí od přídavných jmen předpřítomný čas rozlišení předpřítomného a minulého času Tematické okruhy, komunikační situace a jazykové funkce zdvořilé nabídky a žádosti fráze při nakupování vyplňování formuláře elektronická rezervace hotelu udání směru popis a vyprávění o městě situace v obchodě popis osob běžné společenské dotazy žádost o radu, udělení rady psaní pohledu povídky, psaní povídky situační rozhovory na letišti psaní u Poznatky o zemích Londýn cestování sporty, počasí, hudba ANGLICKÝ JAZYK (jako druhý cizí jazyk) 3. Výsledky vzdělávání Obsah vzdělávání ročník

66 rozumí přiměřeným souvislým projevům umí jednat v běžných jednoduchých komunikačních situacích rozumí školním a pracovním pokynům čte s porozuměním věcně i jazykově jednoduché texty umí shrnout text, reprodukovat přiměřeně náročný text je schopen obměňovat text podle určitého vzoru je schopen jednoduché komparace umí prezentovat jemu známé nebo předem probrané téma dokáže sdělit obsah a hlavní myšlenky přiměřeně náročného textu umí sdělit základní údaje o sobě a svých zájmech je schopen vyprávět velmi jednoduché příběhy dokáže popsat některé základní pocity umí přeložit jednoduchý text umí formulovat jednoduchým způsobem své plány a cíle dokáže pracovat s překladovým slovníkem umí se zapojit do rozhovoru aktivně používá získanou slovní zásobu samostatně pracuje na rozšíření své slovní zásoby s pomocí překladových i výkladových slovníků Řečové dovednosti receptivní řečová dovednost zraková: čtení jednoduchého textu, včetně velmi jednoduchého textu odborného, práce s textem receptivní řečová dovednost sluchová: poslech s porozuměním jednoduchých monologických a dialogických projevů zřetelně pronášených pomalým tempem produktivní řečová dovednost ústní: interakce v běžných jednoduchých každodenních situacích produktivní řečová dovednost písemná: zpracování textu v podobě jednoduché reprodukce, výpisků a jednoduchých anotací; vyplnění formuláře obsahující osobní údaje, psaní jednoduchého u a pohledu interaktivní řečové dovednosti: střídání jednoduchých receptivních a produktivních činností interakce ústní a písemná jednoduchý překlad Jazykové prostředky Výslovnost přízvuk a intonace slov intonace vět vázání slov ve větě fonetická abeceda IPA znělé a neznělé souhlásky, samohlásky tiché hlásky hláskování rýmování slov Slovní zásoba a její tvoření větné členy antonyma homonyma synonyma každodenní fráze spojky a spojovací výrazy slovesa opačného významu příslovce určení času jídlo předměty v koupelně obchody, zboží a ceny

67 přídavná jména s koncovkou ed a ing pocity město a život ve městě popisná přídavná jména Gramatika čas přítomný, minulý, budoucí tvoření otázek a záporů oprava chyb přítomný čas prostý x průběhový sloveso TO HAVE minulý čas prostý x průběhový (pravidelná, nepravidelná slovesa) vyjádření množství, počitatelná x nepočitatelná podstatná jména SOME x ANY určitý, neurčitý, nulový člen slovesné vazby (infinitiv, gerundium) vyjádření budoucnosti (WILL, GOING TO, blízká budoucnost) stupňování přídavných jmen porovnávání vztažná zájmena WHAT LIKE? Tematické okruhy, komunikační situace a jazykové funkce domluví se v běžných situacích; požádá o informaci a umí ji podat běžné společenské výrazy při setkání a lou umí před publikem přednést krátkou čení připravenou prezentaci na probrané známé osobní údaje, rodina, vzdělání téma písemný popis blízké osoby vypráví souvisle jednoduché příběhy, zážitky konverzační strategie jednoduše vyjádří a zdůvodní svůj názor popis místnosti na probrané téma každodenní činnosti umí oponovat, vyjádřit protinávrh psaní u převyprávění jednoduchého příběhu výměna informací má základní geografické a kulturní znalosti nakupování zemí dané jazykové oblasti zdvořilostní obraty psaní pohledu diskuze o problému a navrhování řešení plány do budoucna, sny a ambice vyplňování formuláře vyjadřování pocitů eufemizmus popis místa rezervace on-line orientace ve městě Poznatky o zemích vybraná zajímavá místa anglicky mluvících zemí, národní svátky aj.

68 ANGLICKÝ JAZYK (jako druhý cizí jazyk) 4. Výsledky vzdělávání Obsah vzdělávání Řečové dovednosti ročník rozumí přiměřeným souvislým receptivní řečová dovednost zraková: čtení projevům jednoduchého textu, včetně jednoduchého textu umí jednat v běžných komunikačních odborného, práce s textem situacích receptivní řečová dovednost sluchová: poslech čte s porozuměním věcně i jazykově s porozuměním jednoduchých monologických jednoduché texty a dialogických projevů, porozumění zřetelně umí shrnout text, reprodukovat přiměpronášeným autentickým zvukovým nahrávkám řeně náročný text, umí vypracovat produktivní řečová dovednost ústní: interakce résumé, krátké i delší anotace, jednov běžných každodenních situacích, diskuse duchou osnovu o běžných praktických záležitostech, interview je schopen vypracovat text podle produktivní řečová dovednost písemná: určitého vzoru zpracování textu v podobě reprodukce, výpisků je schopen komparace a anotací, psaní formálního a neformálního umí přednést připravenou prezentaci či dopisu/ u, životopisu a jednoduché recenze výklad na známé téma na knihu nebo film dokáže sdělit obsah a hlavní myšlenky interaktivní řečové dovednosti: střídání náročnějšího textu, a to i odborného náročnějších receptivních a produktivních je schopen vyprávět jednoduché příběhy činností dokáže popsat základní pocity interakce ústní a písemná umí přeložit text složitější překlad umí se zapojit do rozhovoru, umí vést Jazykové prostředky dialog dokáže pracovat s výkladovým Výslovnost slovníkem umí vyjádřit svůj názor, argumentovat přízvuk a intonace slov intonace vět a poradit vázání slov ve větě fonetická abeceda IPA a neznělé souhlásky, samohlásky, používá základní slovní zásobu ze své- znělé dvojhlásky ho oboru tiché hlásky odhaduje význam neznámých výrazů hláskování podle kontextu a způsobu tvoření intonace číselných výrazů dlouhé a krátké samohlásky vyřeší většinu běžných denních situací, homofona které se mohou odehrát v prostředí ang- rýmování slov licky mluvících zemí Slovní zásoba a její tvoření orientuje se v anglicky psaných internetových stránkách, vyhledá a zpracuje povolání slovotvorba základní informace složená slova symptomy a nemoci má základní geografické a kulturní zna- ustálené výrazy se slovesy (MAKE, DO, TAKE, losti o zemích dané jazykové oblasti GET, BRING, COME, GO) příslovce místa generační problémy vynálezy a objevy

69 údaje o směru turistické zajímavosti v rodném městě telefonní čísla a fráze frázová slovesa (doslovná, idiomatická) cestování životní osudy problémy a rady společenské obraty výrazy spojující myšlenky Gramatika předpřítomný čas x minulý čas (pravidelná, nepravidelná slovesa) FOR, SINCE modální slovesa vyjádření povinnosti časové věty a spojky reálná podmínka trpný rod nereálná podmínka (+ If I were you) MIGHT vyjádření domněnky předpřítomný čas průběhový x prostý Tematické okruhy, komunikační situace a jazykové funkce rozhovor s osobností psaní biografie u lékaře formální, neformální dopis a orientace ve městě diskuze o kladech a záporech telefonování hodnocení knihy nebo filmu důrazná zvolání udílení rady a doporučení vlastní přednes Poznatky o zemích NĚMECKÝ JAZYK 1. Londýn cestování známé osobnosti národní park Yellowstone ročník Výsledky vzdělávání Obsah vzdělávání Řečové dovednosti rozumí přiměřeným projevům nalezne v promluvě hlavní myšlenky receptivní řečová dovednost zraková: čtení jednoduššího textu na běžná témata, práce s textem

70 Výsledky vzdělávání a důležité informace sdělí hlavní myšlenky slyšeného textu čte se všeobecným porozuměním věcně i jazykově texty, které mohou být i složitější umí shrnout a reprodukovat obsah přiměřeně náročného textu je schopen obměňovat text podle určitého vzoru dokáže pracovat s překladovým slovníkem umí přeložit jednodušší text se slovníkem Obsah vzdělávání receptivní řečová dovednost sluchová: poslech s porozuměním monologických a dialogických projevů zřetelně pronášených přiměřeným tempem produktivní řečová dovednost ústní: interakce v každodenních situacích produktivní řečová dovednost písemná: zpracování textu v podobě jednodušší reprodukce, výpisků a jednoduchých anotací; vyplnění formuláře obsahujícího osobní údaje interaktivní řečové dovednosti: střídání receptivních a produktivních činností interakce ústní a písemná překlad přiměřeného textu Jazykové prostředky rozlišuje základní zvukové Výslovnost prostředky jazyka vyslovuje co nejblíže přirozené jednotlivé samohlásky, souhlásky, dvojhlásky délka samohlásek, přídech, slovní přízvuk, ráz výslovnosti intonace, větný přízvuk využívá získanou slovní zásobu dokáže se vyjadřovat, ústně Slovní zásoba a její tvoření i písemně, k tématům osobního slovní zásoba užívaná v běžných komunikačních života situacích domluví se v běžných situacích, je slovní zásoba včetně frazeologie daná rozsahem schopen získat i podat informace tematických celků základní odborná slovní zásoba: školství, jídlo, míry a váhy, bydlení slovesné předpony Gramatika podst. jm.-skloňování,mn.č. přídavná jména v přísudku i v přívlastku zájmena: osobní; přivlastňovací, tázací základní a řadové číslovky pravidelná i nepravidelná slovesa v přítomném čase způsobová slovesa zápor rozkazovací způsob předložky se 3.pádem, 4. pádem, 3. a 4. pádem podřadící spojka DASS pořádek slov ve větě oznamovací, rozkazovací, tázací stupňování příd.jmen a příslovcí vztažná zájmena zvratná slovesa budoucí čas vazby sloves préteritum slabých, pomocných a způsobových

71 Výsledky vzdělávání Obsah vzdělávání Tematické okruhy, komunikační situace a jazykové funkce rozumí školním a pracovním pokynům umí jednat v běžných jednoduchých komunikačních situacích požádá o upřesnění nebo zopakování sdělené informace, pokud nezachytí význam je schopen popsat jednoduché situace dokáže vyjádřit některé základní pocity umí se zapojit do rozhovoru na každodenní téma osobní údaje, představování, seznámení rodina, návštěva záliby vyučování, školní hodina jídlo a nápoje, v restauraci bydlení, inzerát návštěva lékaře,zubaře péče o zdraví nakupování oblečení, móda telefonování cestování kultura Poznatky o zemích používá základní zdvořilostní fráze běžné v německém prostředí zná atraktivní turistické cíle v Německu NĚMECKÝ JAZYK sloves zeměpisné názvy 2. pozdravy sport, volný čas cestování Berlín ročník Výsledky vzdělávání Obsah vzdělávání Řečové dovednosti rozumí přiměřeným souvislým projevům a diskusím pronášeným ve standardním hovorovém tempu pochopí a sdělí obsah slyšeného textu čte s porozuměním věcně i jazykově složitější texty, orientuje se v textu shrne text, reprodukuje i náročnější text vypracuje resumé, krátké anotace, jednoduchou osnovu textu je schopen vypracovat text podle určitého vzoru přeloží i složitější text receptivní řečová dovednost zraková: čtení i složitějšího textu, včetně jednoduššího textu odborného, práce s textem receptivní řečová dovednost sluchová: poslech s porozuměním monologických a dialogických projevů, pronášených zřetelně, porozumění autentickým zvukovým nahrávkám produktivní řečová dovednost ústní: interakce v běžných každodenních situacích a i náročnějších tématech, diskuse o běžných praktických záležitostech produktivní řečová dovednost písemná: zpracování textu v podobě reprodukce, výpisků a anotací, psaní vzkazů interaktivní řečové dovednosti: střídání náročnějších receptivních a produktivních činností interakce ústní a písemná, dialogy

72 Výsledky vzdělávání Obsah vzdělávání složitější překlad Jazykové prostředky uplatňuje základní způsoby tvoření Slovní zásoba a její tvoření slov v jazyce vyslovuje co nejblíže přirozené slovní zásoba užívaná v běžných komunikačních situacích výslovnosti dodržuje základní pravopisné normy slovní zásoba včetně frazeologie daná rozsahem tematických celků v písemném projevu základní odborná slovní zásoba: lidské tělo, zdraví, aktivně používá získanou slovní záoblékání, zeměpisné názvy, kultura sobu, samostatně pracuje na rozší zpodstatnělá přídavná jména ření své slovní zásoby pomocí pře skládání slov kladových i výkladových slovníků odvozování slov pomocí vybraných předpon a přípon Gramatika umí jednat v běžných komunikačních situacích rozpozná význam obecných sdělení a hlášení je schopen komparace vypráví i složitější příběhy popíše základní pocity je schopen vést dialog na běžné téma umí vyjádřit svůj názor na probrané téma aktivně používá získanou slovní zásobu, včetně vybrané frazeologie v rozsahu daných tématických okruhů, zejména v rutinních situacích každodenního života zná vybrané atraktivní turistické cíle v německy mluvících zemích seznámí se s vybranými kulturními aspekty německy mluvících zemí časové spojky préteritum a perfektum sloves slabých, silných, způsobových a pomocných závislý infinitiv směrová příslovce slovosled v souvětích souřadných i podřadných spojky DASS, DAMIT trpný rod podmiňovací způsob Tematické okruhy, komunikační situace a jazykové funkce návštěva lékaře, zubaře péče o zdraví nakupování oblečení, móda telefonování, sjednání schůzky cestování kultura, hudba Poznatky o zemích cestování Berlín kultura hudba základní poznatky o Německu,Rakousku a Švýcarsku

73 NĚMECKÝ JAZYK 3. ročník Výsledky vzdělávání Obsah vzdělávání Řečové dovednosti rozumí přiměřeným souvislým projevům a diskusím pronášeným ve standardním hovorovém tempu nalezne v promluvě hlavní a vedlejší myšlenky, potřebné informace čte se všeobecným porozuměním věcně i jazykově přiměřeně složité texty reprodukuje písemně či ústně přiměřeně náročný text a zhodnotí obsah vypracuje osobní a formální dopis či odhaduje význam neznámých výrazů podle kontextu a způsobu tvoření receptivní řečová dovednost zraková: čtení složitějšího textu, včetně textu odborného, tj. administrativního; vyhledání patřičné informace, práce s textem receptivní řečová dovednost sluchová: poslech s porozuměním poněkud složitějších monologických a dialogických projevů, porozumění delším, zřetelně pronášeným autentickým zvukovým nahrávkám produktivní řečová dovednost ústní: interakce v každodenních situacích a obvyklých tématech, náročnější diskuse o běžných praktických záležitostech, interview produktivní řečová dovednost písemná: zpracování textu v podobě reprodukce, résumé, výpisků, zpracování vlastního textu na blízké téma, dopis interaktivní řečové dovednosti: střídání receptivních a produktivních činností na vyšší úrovni interakce ústní a písemná složitý překlad Jazykové prostředky aktivně používá získanou slovní záso- Slovní zásoba a její tvoření bu, samostatně pracuje na rozšíření své slovní zásoby s pomocí překla- slovní zásoba užívaná v běžných komunikačních situacích dových i výkladových slovníků slovní zásoba včetně frazeologie daná rozsahem ovládá základní způsoby tvoření slov tematických celků v jazyce a vhodně je uplatňuje základní odborná slovní zásoba: sport, reálie, Praha slovní zásoba k obchodní korespondenci Gramatika opakování probrané gramatiky Tematické okruhy, komunikační situace a jazykové umí před publikem přednést připra- funkce venou krátkou prezentaci či výklad návštěva, nakupování, cestování, restaurace, na předem probrané jemu známé téma životopis, zvyky a obyčeje, škola a vzdělávání, vypráví souvisle příběhy, zážitky roční období, bydlení, životní prostředí, volný čas, vyjádří a zdůvodní svůj názor sport, stravování, rodina na probrané téma obchodní korespondence: poptávka, nabídka, obumí oponovat, vyjádřit protinávrh jednávka umí napsat obchodní dopis

74 Výsledky vzdělávání Obsah vzdělávání Poznatky o zemích prokazuje základní faktografické znalosti především geografických a demografických faktorů německy mluvících zemí rámcově se orientuje v literatuře německy mluvících zemí zná gastronomické zvyklosti německy mluvících zemí umí přečíst s porozuměním lehčí literární text NĚMECKÝ JAZYK 4. přehled o německy mluvících zemích ročník Výsledky vzdělávání Obsah vzdělávání Žák Řečové dovednosti dokáže sdělit obsah, hlavní myšlenky receptivní řečové dovednosti: práce s textem, včetně či informace z vyslechnutého nebo textu odborného, poslech s porozuměním složitějších přečteného textu, vyjádřit svůj názor projevů na text, vyjadřuje se téměř bez- produktivní řečové dovednosti: náročnější diskuse chybně v běžných situacích o běžných záležitostech, zpracování složitějšího dovede písemně zaznamenat textu podstatné myšlenky a informace interaktivní řečové dovednosti: střídání receptivnícch z textu, zformulovat vlastní a produktivních činností na vyšší úrovni myšlenky a vytvořit text složitý překlad o událostech a zážitcích Jazykové prostředky uplatňuje různé techniky čtení textu má velkou slovní zásobu včetně dostatečná slovní zásoba včetně frazeologie daných tematických okruhů frazeologie v rozsahu daných tem.okruhů a slovní zásobu dodržování základních pravopisných norem slovní zásoba pro obchodní korespondenci z obchodní korespondence má dobré znalosti o geografických, Tematické okruhy, komunikační situace a jazykové demografických, hospodářských, funkce politických, kulturních faktorech přátelství zemí dané jazykové oblasti dokáže v komunikaci vhodně denní program uplatnit vybraná sociokulturní reálie Německa, Rakouska, Švýcarska, Lichtenštejnska, Luxemburska specifika daných zemí naše město, naše vlast ovládá cizojazyčnou korespondenci umění zdraví reklama dovolená móda obchodní korespondence: odesílací návěstí, reklamace

75 Poznatky o zemích vybrané poznatky všeobecného i odborného charakteru k poznání země příslušné jazykové oblasti, kultury, umění a literatury, tradic a společenských zvyklostí informace ze sociokulturního prostředí v kontextu znalostí o České republice NĚMECKÝ JAZYK (jako druhý cizí jazyk) Výsledky vzdělávání Obsah vzdělávání Řečové dovednosti rozumí přiměřeným pomalejším projevům nalezne v promluvě hlavní myšlenky a důležité informace sdělí hlavní myšlenky slyšeného jednoduchého textu čte se všeobecným porozuměním věcně i jazykově jednoduché texty umí shrnout a reprodukovat obsah přiměřeně náročného textu je schopen obměňovat text podle určitého vzoru dokáže pracovat s překladovým slovníkem umí přeložit přiměřeně jednoduchý text se slovníkem 1. ročník receptivní řečová dovednost zraková: čtení velmi jednoduchého textu na běžná témata, práce s textem receptivní řečová dovednost sluchová: poslech s porozuměním jednoduchých monologických a dialogických projevů zřetelně pronášených pomalým tempem produktivní řečová dovednost ústní: interakce v jednoduchých každodenních situacích produktivní řečová dovednost písemná: zpracování textu v podobě velmi jednoduché reprodukce, výpisků a jednoduchých anotací; vyplnění formuláře obsahujícího osobní údaje interaktivní řečové dovednosti: střídání velmi jednoduchých receptivních a produktivních činností interakce ústní a písemná jednoduchý překlad Jazykové prostředky rozlišuje základní zvukové Výslovnost prostředky jazyka vyslovuje co nejblíže přirozené jednotlivé samohlásky, souhlásky, dvojhlásky délka samohlásek, přídech, slovní přízvuk, ráz výslovnosti intonace, větný přízvuk využívá získanou slovní zásobu Slovní zásoba a její tvoření slovní zásoba užívaná v běžných komunikačních situacích slovní zásoba včetně frazeologie daná rozsahem tematických celků základní odborná slovní zásoba: školství, jídlo, míry a váhy, bydlení slovesné předpony

76 Gramatika rozumí školním a pracovním pokynům umí jednat v běžných jednoduchých komunikačních situacích požádá o upřesnění nebo zopakování sdělené informace, pokud nezachytí význam je schopen popsat jednoduché situace dokáže vyjádřit některé základní pocity umí se zapojit do rozhovoru na každodenní téma Tematické okruhy, komunikační situace a jazykové funkce používá základní zdvořilostní fráze běžné v německém prostředí užívání členů (určitý, neurčitý) číslo a rod podstatných jmen přídavná jména v přísudku i v přívlastku zájmena: osobní; přivlastňovací, tázací základní a řadové číslovky pravidelná slovesa i nepravidelná slovesa v přítomném čase způsobová slovesa zápor rozkazovací způsob předložky se 3.pádem, 4. pádem, 3. a 4. pádem podřadící spojka dass pořádek slov ve větě oznamovací, rozkazovací, tázací grafická podoba jazyka a pravopis ä, ö, ü, ie, ei, ai, eu, äu osobní údaje, představování, seznámení rodina, návštěva záliby vyučování, školní hodina jídlo a nápoje, v restauraci bydlení, inzerát Poznatky o zemích pozdravy sport, volný čas NĚMECKÝ JAZYK (jako druhý cizí jazyk) Výsledky vzdělávání Obsah vzdělávání Řečové dovednosti rozumí přiměřeným souvislým projevům pochopí a sdělí obsah slyšeného textu čte s porozuměním věcně i jazykově jednoduché texty, orientuje se v textu shrne text, reprodukuje přiměřeně 2. ročník receptivní řečová dovednost zraková: čtení jednoduchého textu, včetně velmi jednoduchého textu odborného, práce s textem receptivní řečová dovednost sluchová: poslech s porozuměním jednoduchých monologických a dialogických projevů, pronášených zřetelně; porozumění krátkým, zřetelně pronášeným

77 náročný text vypracuje resumé, krátké anotace, jednoduchou osnovu textu je schopen vypracovat text podle určitého vzoru přeloží jednoduchý text autentickým zvukovým nahrávkám produktivní řečová dovednost ústní: interakce v běžných každodenních situacích a nenáročných tématech, jednoduchá diskuse o běžných praktických záležitostech produktivní řečová dovednost písemná: zpracování textu v podobě reprodukce, výpisků a anotací, psaní krátkých vzkazů interaktivní řečové dovednosti: střídání náročnějších receptivních a produktivních činností interakce ústní a písemná, dialogy složitější překlad Jazykové prostředky uplatňuje základní způsoby tvoření Výslovnost slov v jazyce vyslovuje co nejblíže přirozené přídech, přízvuk, ráz koncové -r výslovnosti dodržuje základní pravopisné normy Slovní zásoba a její tvoření v písemném projevu slovní zásoba užívaná v běžných komunikačních situacích slovní zásoba včetně frazeologie daná rozsahem tematických celků základní odborná slovní zásoba: lidské tělo, zdraví, oblékání, zeměpisné názvy, kultura zpodstatnělá přídavná jména skládání slov odvozování slov pomocí vybraných předpon a přípon Gramatika umí jednat v běžných předvídatelných komunikačních situacích rozpozná význam obecných sdělení a hlášení je schopen komparace vypráví jednoduché příběhy popíše základní pocity je schopen vést dialog na běžné téma umí jednoduše vyjádřit svůj názor stupňování přídavných jmen a příslovcí vztažná zájmena zvratná slovesa vazby sloves budoucí čas préteritum a perfektum pravidelných sloves závislý infinitiv zájmenná příslovce slovosled v souvětích souřadných i podřadných Tematické okruhy, komunikační situace a jazykové funkce návštěva lékaře, zubaře péče o zdraví nakupování oblečení, móda telefonování, sjednání schůzky cestování kultura, hudba

78 na probrané téma aktivně používá získanou slovní zásobu, včetně vybrané frazeologie v rozsahu daných tematických okruhů, zejména v rutinních situacích každodenního života zná vybrané atraktivní turistické cíle v německy mluvících zemích seznámí se s vybranými kulturními aspekty německy mluvících zemí Poznatky o zemích cestování Berlín kultura, hudba NĚMECKÝ JAZYK (jako druhý cizí jazyk) Výsledky vzdělávání Obsah vzdělávání Řečové dovednosti rozumí přiměřeným souvislým projevům a diskusím pronášeným ve standardním hovorovém tempu nalezne v promluvě hlavní a vedlejší myšlenky, potřebné informace čte se všeobecným porozuměním věcně i jazykově přiměřeně složité texty reprodukuje písemně či ústně přiměřeně náročný text a zhodnotí obsah vypracuje osobní a formální dopis či 3. ročník receptivní řečová dovednost zraková: čtení lehce složitého textu, včetně textu odborného, tj. administrativního; vyhledání patřičné informace, práce s textem receptivní řečová dovednost sluchová: poslech s porozuměním poněkud složitějších monologických a dialogických projevů, porozumění delším, zřetelně pronášeným autentickým zvukovým nahrávkám produktivní řečová dovednost ústní: interakce v každodenních situacích a obvyklých tématech, náročnější diskuse o běžných praktických záležitostech, interview produktivní řečová dovednost písemná: zpracování textu v podobě reprodukce, résumé, výpisků, zpracování vlastního textu na blízké téma, dopis interaktivní řečové dovednosti: střídání receptivních a produktivních činností na vyšší úrovni interakce ústní a písemná složitý překlad Jazykové prostředky aktivně používá získanou slovní zá- Slovní zásoba a její tvoření sobu, samostatně pracuje na rozšíření své slovní zásoby s pomocí překla- slovní zásoba užívaná v běžných komunikačních situacích dových i výkladových slovníků slovní zásoba včetně frazeologie daná rozsahem tematických celků základní odborná slovní zásoba: sport, reálie, Praha Gramatika

79 shrnutí používání členů préteritum a perfektum nepravidelných sloves préteritum a perfektum smíšených sloves trpný rod směrová příslovce číslovky násobné, zpodstatnělé, zlomky vedlejší věty se spojkou aby a jejich krácení infinitivní konstrukcí spojky souřadící Tematické okruhy, komunikační situace a jazykové umí před publikem přednést připra- funkce venou krátkou prezentaci či výklad ranní rituály na předem probrané jemu známé denní program téma sport aktivně či pasivně vypráví souvisle jednoduché příběhy, dovolená zážitky cestování jednoduše vyjádří a zdůvodní svůj volný čas, životní styl názor na probrané téma prohlídka města umí oponovat, vyjádřit protinávrh odborné praxe žáků hlavní město České republiky prokazuje základní faktografické znalosti především o geografických a demografických faktorech německy mluvících zemí Poznatky o zemích Německo základní údaje, významná místa sport NĚMECKÝ JAZYK (jako druhý cizí jazyk) Výsledky vzdělávání Obsah vzdělávání Řečové dovednosti rozumí souvislým projevům a diskusím rodilých mluvčích pronášeným ve standardním hovorovém tempu na běžné téma umí přijmout a odmítnout návrh je schopen vyjádřit vůli, nutnost a přání umí před publikem přednést připravenou prezentaci či výklad a reaguje na jednoduché dotazy umí shrnout, komentovat a hodnotit údaje získané z textu, grafu, tabulky sdělí a zdůvodí svůj názor, písemně či ústně zaúpojí se do běžného hovoru bez 4. ročník receptivní řečová dovednost zraková: čtení složitějšího textu, včetně textu odborného, tj. administrativního, práce s textem receptivní řečová dovednost sluchová: poslech s porozuměním složitějších monologických a dialogických projevů, porozumění delším pronášeným autentickým zvukovým nahrávkám produktivní řečová dovednost ústní: interakce nejenom v každodenních situacích a obvyklých tématech, diskuse o praktických i méně obvyklých záležitostech osobního typu produktivní řečová dovednost písemná: zpracování textu v podobě reprodukce, výpisků a anotací, zpracování vlastního textu interaktivní řečové dovednosti: střídání náročnějších

80 přípravy vyplní jednoduchý neznámý formulář napíše životopis receptivních a produktivních činností interakce ústní a písemná složitější překlad, včetně jednoduchého překladu odborného Jazykové prostředky používá základní slovní zásobu Slovní zásoba a její tvoření ze svého oboru odhaduje význam neznámých výrazů slovní zásoba užívaná v běžných komunikačních situacích podle kontextu a způsobu tvoření slovní zásoba včetně frazeologie daná rozsahem tematických celků základní odborná slovní zásoba: stravování, Gramatika vyřeší většinu běžných denních situací, které se mohou odehrát v německém prostředí orientuje se v německy psaných internetových stránkách, vyhledá a zpracuje základní informace Tematické okruhy, komunikační situace a jazykové funkce prokazuje základní faktografické znalosti především o kulturních, geografických a demografických faktorech příslušných zemí a uplatňuje je také v porovnání s reáliemi České republiky FRANCOUZSKÝ JAZYK jazyk) 1. ročník préteritum a perfektum nepravidelných sloves příčestí minulé a přítomné konjunktiv préterita dovolená osobní život, plány do budoucnosti životopis stravování, kuchyně svátky a zvyky počasí kultura, četba Poznatky o zemích kuchyně německy mluvících zemí svátky a zvyky německy mluvících zemí literatura německy mluvících zemí Rakousko Česká republika Švýcarsko (jako druhý Výsledky vzdělávání Obsah vzdělávání Žák Řečové dovednosti rozumí přiměřeným souvislým projevům umí jednat v běžných jednoduchých komunikačních situacích rozumí školním a pracovním pokynům čte s porozuměním věcně i jazykově cizí receptivní řečová dovednost zraková: čtení velmi jednoduchého textu, včetně velmi jednoduchého textu odborného, práce s textem receptivní řečová dovednost sluchová:

81 přiměřeně jednoduché texty umí shrnout text, reprodukovat přiměřeně náročný text je schopen obměňovat text podle určitého vzoru je schopen jednoduché komparace umí přednést připravenou prezentaci či výklad na předem probrané a jemu známé téma dokáže sdělit obsah a hlavní myšlenky přiměřeně náročného textu je schopen vyprávět velmi jednoduché příběhy dokáže popsat některé základní pocity umí přeložit text umí se zapojit do rozhovoru dokáže pracovat s překladovým slovníkem poslech s porozuměním jednoduchých monologických a dialogických projevů zřetelně pronášených pomalým tempem produktivní řečová dovednost ústní: interakce v běžných jednoduchých každodenních situacích produktivní řečová dovednost písemná: zpracování textu v podobě velmi jednoduché reprodukce, výpisků a jednoduchých anotací; vyplnění formuláře obsahující osobní údaje interaktivní řečové dovednosti: střídání velmi jednoduchých receptivních a produktivních činností interakce ústní a písemná jednoduchý překlad Jazykové prostředky Výslovnost nosové hlásky, polosouhlásky, [ə] opozice hlásek otevřených a zavřených, dlouhých a krátkých, nosových a nenosových intonace, slovní přízvuk Slovní zásoba a její tvoření slovní zásoba užívaná v běžných komunikačních situacích slovní zásoba včetně frazeologie daná rozsahem tematických celků základní odborná slovní zásoba: geografie, školství, sport, hudba, počasí tvoření slov odvozováním (předpony) Gramatika číslo a rod podstatných jmen číslo, rod a shoda přídavných jmen, nepravidelnosti ženského rodu, stupňování přídavných jmen užívání členů (určitý, neurčitý) zájmena: osobní; nesamostatná přivlastňovací, ukazovací, tázací základní číslovky pravidelná slovesa -er, -ir nepravidelná slovesa zápor u sloves slovesné vazby příslovce: si, výrazy množství, stupňování příslovcí, aussi/non plus předložky místa, stahování předložek

82 a členu určitého spojky: que, si pořádek slov ve větě, vyjádření podmětu, zdůraznění podmětu a předmětu tvoření otázek il y a Grafická podoba jazyka a pravopis ê, è, à, ï, û, ù, ô, œ, ç Tematické okruhy, a jazykové funkce komunikační situace osobní údaje, rodina, návštěva záliby, sport, hudba vzdělání a školství podnebí a počasí Česká republika Francie Poznatky o zemích FRANCOUZSKÝ 2. ročník JAZYK geografie, počasí a podnebí sport, volný čas (jako druhý Výsledky vzdělávání Obsah vzdělávání Žák Řečové dovednosti rozumí přiměřeným souvislým projevům umí jednat v běžných komunikačních situacích čte s porozuměním věcně i jazykově jednoduché texty umí shrnout text, reprodukovat přiměřeně náročný text, umí vypracovat résumé, krátké i delší anotace, jednoduchou osnovu je schopen vypracovat text podle určitého vzoru je schopen komparace umí přednést připravenou prezentaci či výklad na známé téma dokáže sdělit obsah a hlavní myšlenky náročnějšího textu, a to i odborného je schopen vyprávět jednoduché příběhy dokáže popsat základní pocity umí přeložit text umí se zapojit do rozhovoru, umí vést dialog dokáže pracovat s výkladovým slovníkem umí vyjádřit svůj názor a argumentovat cizí jazyk) receptivní řečová dovednost zraková: čtení jednoduchého textu, včetně jednoduchého textu odborného, práce s textem receptivní řečová dovednost sluchová: poslech s porozuměním jednoduchých monologických a dialogických projevů, porozumění krátkým, zřetelně pronášeným autentickým zvukovým nahrávkám produktivní řečová dovednost ústní: interakce v běžných každodenních situacích a nenáročných tématech, jednoduchá diskuse o běžných praktických záležitostech, interview produktivní řečová dovednost písemná: zpracování textu v podobě reprodukce, výpisků a anotací, psaní krátkých vzkazů interaktivní řečové dovednosti: střídání náročnějších receptivních a produktivních činností interakce ústní a písemná složitější překlad Jazykové prostředky

83 Výslovnost nosové hlásky polosouhlásky opozice otevřených a zavřených hlásek opozice dlouhých a krátkých hlásek opozice nosových a nenosových hlásek rytmus frázování Slovní zásoba a její tvoření slovní zásoba užívaná v běžných komunikačních situacích slovní zásoba včetně frazeologie daná rozsahem tematických celků základní odborná slovní zásoba: bydlení, kultura, zdraví, architektura tvoření slov odvozováním (předpony) Gramatika zájmena: tout předmět přímý a nepřímý řadové číslovky pravidelná slovesa -re, zvláštnosti časování pravidelných sloves -er nepravidelná slovesa: slovesné vazby zvratná slovesa passé composé futur proche, futur simple opisné tvary a polovětné konstrukce příslovce: personne, rien, jamais, y spojky: ne... que Tematické okruhy, a jazykové funkce komunikační situace dům a domov každodenní život zábava, volný čas, cestování péče o tělo a zdraví frankofonní oblasti Poznatky o zemích FRANCOUZSKÝ 3. ročník Výsledky vzdělávání JAZYK způsoby bydlení, životní styl, rytmus práce cestování kulturní instituce, periodika (jako druhý Obsah vzdělávání cizí jazyk)

84 Žák umí diskutovat a argumentovat umí vést dialog, anketu umí se zapojit do debaty dobře rozpozná administrativní styl, rozpozná dopis soukromý a úřední dokáže souvisle vyprávět umí srovnávat, hodnotit, vyjadřovat vlastní názor, oponovat dokáže vyjádřit návrh či podnět Řečové dovednosti receptivní řečová dovednost zraková: čtení lehce složitého textu, včetně textu odborného, tj. administrativního; vyhledání očekávané informace, práce s textem receptivní řečová dovednost sluchová: poslech s porozuměním poněkud složitějších monologických a dialogických projevů, porozumění delším, zřetelně pronášeným autentickým zvukovým nahrávkám produktivní řečová dovednost ústní: interakce v každodenních situacích a obvyklých tématech, náročnější diskuse o běžných praktických záležitostech, interview produktivní řečová dovednost písemná: zpracování textu v podobě reprodukce, résumé, výpisků a anotací, zpracování vlastního textu na blízké téma interaktivní řečové dovednosti: střídání receptivních a produktivních činností na vyšší úrovni interakce ústní a písemná složitý překlad Jazykové prostředky Slovní zásoba a její tvoření slovní zásoba užívaná v běžných komunikačních situacích slovní zásoba včetně frazeologie daná rozsahem tematických celků základní odborná slovní zásoba: písemná korespondence, historie, obchod, finance, služby tvoření slov odvozováním (předpony, přípony) Gramatika podstatná jména odvozená od číslovek nepravidelné stupňování přídavných jmen vztažná zájmena: qui, que, ce qui, ce que, dont neurčitá zájmena: tout, autre, même, chacun ukazovací zájmena samostatná nepravidelná slovesa spojky: puisque, parce que trpný rod tvoření příslovcí, stupňování a sestupňování, nepravidelné stupňování 2 zájmenné předměty

85 shoda příčestí minulého s předmětem podmiňovací způsob přítomný imperfektum podmínkové souvětí opisné tvary a polovětné konstrukce slovesné vazby Tematické okruhy, komunikační situace a jazykové funkce školství korespondence, včetně obchodní mezilidské vztahy, člověk a svět obchod, finance, služby kultura, výtvarné umění historie literatura frankofonní oblasti Poznatky o zemích FRANCOUZSKÝ 4. ročník JAZYK školství kultura obchod, hospodářství, ekonomika příroda, ekologie (jako druhý Výsledky vzdělávání Obsah vzdělávání Žák Řečové dovednosti umí vést debatu umí shrnout, komentovat a hodnotit získané údaje je schopen popsat pracovní postup, obecně předvést popis umí přijmout a odmítnout návrh dokáže hovořit i o tématech, která mu nejsou příliš blízká; umí souvisle hovořit dokáže třetí osobě reprodukovat komunikaci je schopen formulovat návrhy pozitivní i negativní je schopen vyjádřit vůli, nutnost a přání cizí jazyk) receptivní řečová dovednost zraková: čtení složitějšího textu, včetně náročnějšího textu odborného (specifikovaného typem studia a stupněm osvojení slovní zásoby), práce s textem receptivní řečová dovednost sluchová: poslech s porozuměním složitějších monologických a dialogických projevů, porozumění delším pronášeným autentickým zvukovým nahrávkám, poslech s porozuměním jednodušším televizním či rozhlasovým vysíláním, porozumění jasné standardní řeči produktivní řečová dovednost ústní: interakce nejenom v každodenních situacích a obvyklých tématech, diskuse o praktických i méně obvyklých záležitostech osobního typu produktivní řečová dovednost písemná: zpracování textu v podobě reprodukce, samostatného delšího textu, výpisků a anotací, zpracování vlastního textu

86 interaktivní řečové dovednosti: střídání náročných receptivních a produktivních činností interakce ústní a písemná složitý překlad, včetně odborného Jazykové prostředky Slovní zásoba a její tvoření slovní zásoba užívaná v běžných komunikačních situacích slovní zásoba včetně frazeologie daná rozsahem tematických celků základní odborná slovní zásoba: stravování, turistika a cestování, móda, ekologie a příroda tvoření slov odvozováním (předpony, přípony), skládáním a zkracováním Gramatika člen dělivý neurčité zájmeno: quelqu un nepravidelná slovesa zájmenné příslovce: en přímá a nepřímá řeč konjunktiv přítomný přechodník časová souslednost opisné tvary a polovětné konstrukce. slovesné vazby Tematické okruhy, a jazykové funkce komunikační stravování, kuchyně, restaurace nakupování příroda a ekologie móda turistika a cestování frankofonní země Evropská unie politika Poznatky o zemích kuchyně, stravování příroda, ekologie móda geografie, hospodářství tradice, kultura situace

87 Občanská nauka Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmět žáky hlouběji a komplexněji seznamuje se společenskými, hospodářskými, politickými a kulturními aspekty současného života a psychologickými, etickými a právními kontexty mezilidského styku. Připravuje žáky na soukromý a občanský život, k odpovědnému převzetí sociálních rolí, rozvíjí jejich způsobilost k mravně odpovědnému jednání a k lepšímu poznávání sama sebe i druhých, pěstuje u nich žádoucí míru sebereflexe a seberegulace. Podává základní poznatky jednotlivých společenských věd jako jsou psychologie, sociologie, věda o náboženství, politologie, mezinárodní vztahy, právo, filosofie, logika a etika. Umožňuje žákům utvořit si vlastní názor na společenský vývoj, aby byli schopni odolávat myšlenkové manipulaci a aby byli ochotni angažovat se nejen pro vlastní prospěch, ale i pro veřejné zájmy. Vede žáky k efektivní práci s poznatky společenských věd při získávání a kritickém vyhodnocování informací. Žáci jsou vedeni k tomu, aby byli schopni ocenit všelidské hodnoty jako humanita, svoboda, demokracie, tolerance a kulturnost vztahů mezi lidmi a národy. Výuka probíhá: 3. ročník...1 hodina týdně 4. ročník...2 hodiny týdně Vzdělávání ve vyučovacím předmětu směřuje: k pozitivnímu ovlivnění hodnotové orientace žáků tak, aby byli ve svém životě slušnými lidmi a informovanými aktivními občany svého demokratického státu, aby jednali uvážlivě a odpovědně vůči sobě i občanské komunitě ke kritickému myšlení, schopnosti odolat manipulaci a ke schopnosti co nejvíce rozumět světu, v němž žijí k pravdivému utváření vztahů žáka ke skutečnosti, k formování jeho vnitřního postoje vůči všem důležitým oblastem života, k utváření pozitivní hodnotové orientace a žádoucím modelům lidského chování k utváření a rozvíjení způsobilosti žáků k mravně odpovědnému jednání, formování vědomí odpovědnosti za vlastní život a další životní dráhu, za důsledky svého rozhodování, za kvalitu svěřené práce, mezilidských vztahů a za stav životního prostředí k otevření cesty k sebepoznávání a k přijímání pozitivních životních hodnot k tomu, že žák dovede hledat a nalézat adekvátní způsoby řešení rozmanitých situací a dokáže přiměřeně vyjadřovat, zdůvodňovat a obhajovat vlastní názory a prosazovat své oprávněné zájmy s ohledem na potřeby, názory, zájmy a práva druhých lidí k respektování hodnot a postojů ve vztahu k vědě, kultuře, umění, náboženství, morálce a způsobu života k odpovědnému rozhodování a uvědomění si zodpovědnosti za život vlastní i ostatních občanů k dodržování zákonů a pravidel chování nejen naší země

88 Vyučovací předmět občanská s (mezipředmětové vztahy): dějepis český jazyk a literatura informační technologie ekonomika zeměpis právo základy přírodních věd Doporučené metody výuky: Expoziční metody: motivační vyprávění motivační skupinová diskuse motivační rozhovor Metody osvojování nového učiva: metody slovního projevu výklad popis vysvětlení skupinová diskuse metody práce s odborným textem vyhledávání informací studium odborné literatury práce s internetem metody nácviku dovedností frontální pokus didaktická hra vytváření prezentací nauka je úzce spjat

89 fixační metody ústní opakování učiva písemné opakování učiva referáty Doporučené výkonů: metody prověřování a hodnocení žákovských Klasické diagnostické metody: písemné zkoušení dílčí písemné zkoušení souhrnné vedení diskuse Metody získávání diagnostických údajů: pozorování Vyučovacím předmětem se prolínají průřezová témata: Občan v demokratické společnosti Žáci jsou vedeni k tomu, aby: měli vhodnou míru sebevědomí, odpovědnost za sebe sama a schopnost morálního úsudku dovedli jednat s lidmi, diskutovat o citlivých nebo kontroverzních otázkách, hledat kompromisní řešení Člověk a životní prostředí Žáci jsou vedeni k tomu, aby: poznávali svět a lépe mu rozuměli efektivně pracovali s informacemi, tj. uměli je získávat a kriticky vyhodnocovat se naučili vyhledávat a posuzovat informace o profesních příležitostech, orientovat se v nich a vytvořit si o nich základní představu Člověk a svět práce Žáci jsou vedeni k tomu, aby: si uvědomovali zodpovědnost za vlastní životy a význam vzdělání pro život

90 byli motivováni k aktivnímu pracovnímu životu a úspěšné kariéře se písemně i ústně prezentovali při jednání s potencionálními zaměstnavateli, formulovali svá očekávání a své priority Informační technologie Žáci jsou vedeni k tomu, aby: používali základní a aplikační programové vybavení počítače, a to nejen pro účely uplatnění se v praxi, ale i pro potřeby dalšího vzdělávání pracovali s informacemi a komunikačními prostředky Výchovné a vzdělávací kompetencí žáků: strategie pro rozvoj klíčových Kompetence k učení Žák je veden k tomu, aby byl schopen: efektivně se učit, vyhodnocovat dosažené výsledky a pokrok a reálně si stanovovat potřeby a cíle svého dalšího vzdělávání, tzn. aby měl pozitivní vztah k učení a vzdělávání ovládal různé techniky učení, uměl si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky uplatňoval různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení) uměl efektivně vyhledávat a zpracovávat informace s porozuměním poslouchal mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov aj.) pořizoval si poznámky využíval ke svému učení různé informační zdroje, včetně zkušeností svých i jiných lidí sledoval a hodnotil pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímal hodnocení výsledků svého učení od jiných lidí znal možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání Kompetence k řešení problémů Žák je veden k tomu, aby byl schopen: samostatně řešit běžné pracovní i mimopracovní problémy porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému získat informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky

91 uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení (logické, matematické, empirické) a myšlenkové operace volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení) Komunikativní kompetence Žák je veden k tomu, aby byl schopen: vyjadřovat se přiměřeně v projevech mluvených i psaných a vhodně se prezentovat formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově správně účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje, respektovat názory druhých zpracovávat jednoduché texty na běžná i odborná témata a různé pracovní materiály vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí (přednášek, diskusí, porad apod.) Personální a sociální kompetence Žák je veden k tomu, aby byl schopen: posuzovat reálně své fyzické a duševní možnosti, odhadovat důsledky svého jednání a chování v různých situacích stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní orientace a životních podmínek reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany jiných lidí, přijímat radu i kritiku ověřovat si získané poznatky, kriticky zvažovat názory, postoje a jednání jiných lidí pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly podněcovat práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů, nezaujatě zvažovat návrhy druhých přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a předcházet osobním konfliktům, nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým

92 Občanské kompetence Žák je veden k tomu, aby byl schopen: jednat odpovědně, samostatně a aktivně nejen ve vlastním zájmu, ale i v zájmu veřejném jednat v souladu s morálními principy, přispívat k uplatňování hodnot demokracie vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci uvědomovat si v rámci plurality a multikulturního soužití vlastní kulturní, národní a osobní identitu, přistupovat s aktivní tolerancí k identitě druhých lidí chápat tradice a hodnoty svého národa, jeho minulost i současnost v evropském a světovém kontextu orientovat se v hodnotách místní, národní, evropské i světové kultury a vytvořil si k nim pozitivní vztah ctít život jako nejvyšší hodnotu, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních; řešit své osobní a sociální problémy chápat význam životního prostředí pro člověka a jednat v duchu udržitelného rozvoje myslet kriticky, tj. dokázal zkoumat věrohodnost informací, vytvořit si vlastní úsudek a diskutovat o něm s jinými lidmi Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám Žák je veden k tomu, aby byl schopen: mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti, a tedy i ke vzdělávání uvědomovat si význam celoživotního učení a být připraven přizpůsobovat se měnícím se pracovním podmínkám vhodně komunikovat s potencionálními zaměstnavateli, prezentovat svůj odborný potenciál a své profesní cíle Kompetence využívat prostředky informačních technologií a efektivně pracovat s informacemi Žák je veden k tomu, aby byl schopen: pracovat s běžným základním a aplikačním programovým vybavením komunikovat elektronickou poštou a využívat další prostředky online a offline komunikace získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak z celosvětové sítě Internet

93 Odborné kompetence: Žák prostřednictvím studia tohoto předmětu: je vybaven základními dovednostmi a sociálními návyky pro styk s lidmi zná základní morální normy naší společnosti je poučen o důležitosti zodpovědné volby životního partnera a významu rodinného zázemí je poučen o riziku sociálně patologických jevů a jejich vlivu na utváření společnosti uvažuje o otázkách životní spokojenosti a životního stylu je vybaven základními poznatky o úloze náboženské víry a je si vědom potřeby tolerance k lidem jiné víry je schopen pracovat s příslušnou odbornou literaturou orientuje se ve sdělovacích prostředcích uvědomuje si, jak je důležité využívat volný čas pro všestranný rozvoj osobnosti OBČANSKÁ NAUKA 3. ročník Výsledky vzdělávání Obsah vzdělávání Náboženství vysvětlí rozdíl mezi religionistikou a teologií diskutuje o významu a funkci náboženství uznává právo na svobodu vyznání charakterizuje základní světová náboženství orientuje se v dějinách jednotlivých světových náboženství vyjmenuje prameny a hlavní představitele jednotlivých náboženství objasní postavení církví a věřících v ČR, vysvětlí, čím jsou nebezpečné náboženské sekty a náboženský fundamentalismus základní pojmy charakteristika největších světových náboženství (hinduismus, buddhismus, judaismus, křesťanství, islám) sekty a nová náboženství charakterizuje současnou českou společnost a její strukturu; vysvětlí funkce kultury, doloží význam vědy a umění vysvětlí sociální nerovnost a chudobu, uvede postupy, jimiž lze do jisté míry řešit sociální problémy; popíše, kam se může obrátit, když se dostane do složité sociální situace zná způsoby ovlivňování veřejnosti kriticky přistupuje k masovým médiím Sociologie základní vymezení sociologie, jejího předmětu, metod společnost (její charakteristika a struktura) hmotná kultura, duchovní kultura, normativní systémy současná česká společnost, společenské vrstvy, elity a jejich úloha, sociální skupiny, sociální nerovnost, sociální mobilita, solidarita dav, davové chování masová kultura a média kritický přístup

94 a pozitivně využívá jejich nabídky vysvětlí, proč jsou obě pohlaví rovnocenná, a posoudí, kdy je v praktickém životě rovnost pohlaví porušována debatuje o pozitivech i problémech multikulturního soužití, objasní příčiny migrace lidí OBČANSKÁ NAUKA 4. k médiím, mediální výchova postavení mužů a žen, genderové problémy multikulturní výchova rasy, etnika, národy a národnosti, majorita a minority ve společnosti, multikulturní soužití, migrace, migranti, azylanti ročník Výsledky vzdělávání Obsah vzdělávání Politologie charakterizuje demokracii a objasní, jak funguje a jaké má problémy (korupce, kriminalita...) porovná základní shody a rozdíly mezi totalitními režimy, identifikuje nástroje totalitních režimů, které je udržují u moci vymezí pojem státu s důrazem na jeho definiční znaky (území, obyvatelstvo, státní moc) a základní funkce rozliší různá uspořádání státu (unie, federace, svaz a seskupení států) a základní formy vlády (monarchie a republika) určí základní principy právního státu uvede, jak lze získat české státní občanství a jak ho lze pozbýt charakterizuje Listinu základních práv a svobod a na základě příkladů rozpozná, o jaká lidská práva se jedná identifikuje významná hnutí a organizace zabývající se ochranou lidských práv objasní význam práv, která jsou zakotvena v českých zákonech, a ví, co dělat a kam se obrátit, když jsou lidská práva ohrožena vysvětlí, jaké projevy je možné nazvat politickým radikalismem nebo politickým extremismem (rasismem, neonacismem,...) vysvětlí, proč je nepřijatelné užívat neonacistickou symboliku a jinak propagovat hnutí omezující práva a svobody jiných lidí rozpozná na konkrétních příkladech podporu a propagaci hnutí směřujících k potlačování práv a svobod člověka charakterizuje fašismus a nacismus, srovná nacistický a komunistický totalitarismus charakterizuje současný český politický systém, objasní funkci politických stran základní vymezení předmětu, jeho funkce a členění základní hodnoty a principy demokracie, rozdíly mezi demokracií a totalitními systémy,soudobé totalitní systémy stát vymezení pojmu, typy politických systémů a státních forem v průběhu dějin právní stát a jeho vymezení, státní občanství lidská práva, jejich obhajování a možné zneužívání, veřejný ochránce práv, práva dětí politické ideologie, politický radikalismus a extremismus, současná česká extremistická scéna terorismus současný politický systém ČR, politické strany, volební systémy, volby v ČR pojem občan občanská participace, občanská společnost soudobý svět civilizační sféry, civilizace, velmoci, vyspělé státy, rozvojové země a jejich problémy, konflikty v soudobém světě zahraniční politika a mezinárodní spolupráce evropská integrace EU a její orgány NATO, OSN, bezpečnost obyvatelstva ČR globální problémy soudobého světa globalizace a její důsledky pro svět a ČR

95 a svobodných voleb uvede příklady občanské aktivity ve svém regionu, vysvětlí, co se rozumí občanskou společností debatuje o vlastnostech, které by měl mít občan demokratického státu popíše rozčlenění soudobého světa na civilizační sféry a civilizace vysvětlí, s jakými konflikty a problémy se potýká soudobý svět, jak jsou řešeny, debatuje o jejich možných perspektivách vymezí formy mezinárodní pomoci a spolupráce orientuje se ve vývoji procesu evropské integrace po skončení druhé světové války EU, Rada Evropy identifikuje základní svobody EU (volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu) rozpozná členské země EU rozpozná hlavní mezinárodní organizace určí cíle a strukturu mezinárodních organizací (OSN, NATO) orientuje se v hlavních globálních problémech současného světa uvede na příkladu, jak lze realizovat zásady udržitelného rozvoje v běžném životě rozpozná na konkrétních příkladech dopady globalizace na život občanů ČR chápe příčiny hlavních globálních problémů lidstva a dokáže nastínit možnosti řešení nejdůležitějších z nich vysvětlí, jaké otázky řeší filozofie dokáže používat vybraný pojmový aparát filozofie (ten, který byl součástí učiva) dokáže pracovat s jemu obsahově a formálně dostupným filozofickým textem Filozofie debatuje o praktických filozofických a etických otázkách, charakterizuje na příkladu úlohu svědomí, viny, morálky, mravnosti či volního jednání v lidském životě rozliší na příkladech autonomní a heteronomní morálku úvod do filozofie (základní pojmy a problémy, hlavní filozofické disciplíny) vývoj filozofického myšlení v dějinách význam filozofie v životě člověka, smysl filozofie pro řešení životních situací rozbor základních filozofických textů Etika etika a její předmět, základní pojmy etiky: mravní hodnoty a normy, mravní rozhodování a odpovědnost základní etické problémy současnosti Logika

96 dokáže vysvětlit a použít základní pojmy umí vyřešit jednoduchý sylogismus, odhalí chybu v argumentaci základní logické pojmy jednoduché logické úlohy užití správné argumentace

97 Psychologie Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmět psychologie obsahuje tematické okruhy obecná psychologie, psychologie vývojová, psychologie osobnosti, sociální psychologie, psychohygiena a psychopatologie. Studenti se seznámí se základními pojmy a principy těchto psychologických disciplín. Hlavním cílem vyučování je získání schopnosti poznání sebe sama a druhých lidí v různých situacích díky pochopení struktury a formování lidské osobnosti. Poznatky studenti využívají při jednání s lidmi, při pracovních pohovorech, přijímacích řízeních a v náročných životních situacích. Žáci si osvojují zásady duševní hygieny v režimu učení, práce i odpočinku a zásady zdravého životního stylu. Psychologie připravuje žáky na soukromý, pracovní a občanský život, k odpovědnému převzetí sociálních rolí, rozvíjí jejich způsobilost k odpovědnému jednání a k lepšímu poznávání sama sebe i druhých, pěstuje u nich žádoucí míru sebereflexe a seberegulace. Psychologie rozvíjí komunikační dovednosti studentů a schopnost navazovat sociální vztahy. Umožňuje žákům utvořit si vlastní názor na společenský vývoj, aby byli schopni odolávat myšlenkové manipulaci a byli schopni vhodně reagovat v krizových a náročných životních situacích. Výuka směřuje k tomu, aby žáci jednali aktivně, samostatně, odpovědně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i v zájmu veřejném. Výuka probíhá : 3. ročník... 2 hodiny týdně Vzdělávání ve vyučovacím předmětu směřuje: ke kritickému myšlení, k tomu, aby sebou žáci nenechali manipulovat a aby co nejvíce rozuměli světu, v němž žijí k utváření vztahu žáků ke skutečnosti, formování jejich vnitřního postoje k důležitým oblastem lidského života, k utváření pozitivní hodnotové orientace a žádoucím modelům chování k utváření a rozvíjení osobnosti žáků, k mravně odpovědnému jednaní, k formování vědomí odpovědnosti za vlastní život a další životní dráhu, za důsledky svého rozhodování, za kvalitu svěřené práce, mezilidských vztahů a životního prostředí k otevření cesty k sebepoznávání a k přijímání pozitivních životních hodnot k tomu, že žák dovede hledat a nalézat adekvátní způsoby řešení rozmanitých situací a dokáže přiměřeně vyjadřovat, zdůvodňovat a obhajovat vlastní názory a prosazovat své oprávněné zájmy s ohledem na potřeby, názory, zájmy a práva druhých lidí k respektování hodnot a postojů ve vztahu k vědě, kultuře, umění, náboženství, morálce a způsobu života k odpovědnému rozhodování a uvědomění si zodpovědnosti za vlastní život a životy ostatních občanů

98 Vyučovací předmět psychologie je úzce spjat s (mezipředmětové vztahy): biologie společenská kultura dějepis informační technologie společenskovědní seminář právo Doporučené metody výuky: Expoziční metody: motivační vyprávění motivační skupinová diskuse ilustrační příběhy referáty psychologické testy a hry Metody osvojování nového učiva: metody slovního projevu výklad popis vysvětlení skupinová diskuse metody práce s odborným textem vyhledávání informací studium odborné literatury práce s Internetem práce s grafy, obrázky metody nácviku dovedností frontální pokus

99 didaktická hra fixační metody ústní opakování učiva procvičování Doporučené výkonů: metody prověřování a hodnocení žákovských Klasické diagnostické metody: písemné zkoušení dílčí písemné zkoušení souhrnné Metody získávání diagnostických údajů: pozorování Vyučovacím předmětem se prolínají průřezová témata : Občan v demokratické společnosti Žáci jsou vedeni k tomu, aby: měli vhodnou míru sebevědomí, odpovědnost za sebe sama a schopnost morálního úsudku dokázali jednat s lidmi, diskutovat o citlivých nebo kontroverzních otázkách, hledat kompromisní řešení Člověk a životní prostředí Žáci jsou vedeni k tomu, aby: poznávali svět a lépe mu rozuměli efektivně pracovali s informacemi, tj. uměli je získávat a kriticky vyhodnocovat se naučili vyhledávat a posuzovat informace o profesních příležitostech, orientovat se v nich a aby si o nich vytvářeli základní představu Člověk a svět práce Žáci jsou vedeni k tomu, aby: si uvědomovali zodpovědnost za vlastní životy a význam vzdělání pro život byli motivováni k aktivnímu pracovnímu životu a úspěšné kariéře

100 se písemně i verbálně prezentovali při jednání s potenciálními zaměstnavateli, formulovali svá očekávání a své priority Informační technologie Žáci jsou vedeni k tomu, aby: používali základní a aplikační programové vybavení počítače, a to nejen pro účely uplatnění se v praxi, ale i pro potřeby dalšího vzdělávání pracovali s informacemi a komunikačními prostředky Výchovné a vzdělávací kompetencí žáků: strategie pro rozvoj klíčových Kompetence k učení Žák je veden k tomu, aby byl schopen: efektivně se učit, vyhodnocovat dosažené výsledky a pokrok a reálně si stanovovat potřeby a cíle svého dalšího vzdělávání, tzn. aby měl pozitivní vztah k učení a vzdělávání ovládat různé techniky učení, vytvořit si vhodný studijní režim a podmínky uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijnía analytické čtení) efektivně vyhledávat a zpracovávat informace s porozuměním poslouchat mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov aj.) pořizovat si poznámky využívat ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i jiných lidí sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení výsledků svého učení od jiných lidí posoudit možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání Kompetence k řešení problémů Žák je veden k tomu, aby byl schopen: samostatně řešit běžné pracovní i mimopracovní problémy porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému získat informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky

101 uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení (logické, matematické, empirické) a myšlenkové operace volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro splnění jednotlivých aktivit využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení) Komunikativní kompetence Žák je veden k tomu, aby byl schopen: vyjadřovat se přiměřeně v projevech mluvených i psaných a vhodně se prezentovat formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově správně účastnit se aktivně diskusí, formuluje a obhajovat své názory a postoje, respektovat názory druhých zpracovávat jednoduché texty na běžná i odborná témata a různé pracovní materiály vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí (přednášek, diskusí, porad apod.) Personální a sociální kompetence Žák je veden k tomu, aby byl schopen: posuzovat reálně své fyzické a duševní možnosti, odhadovat důsledky svého jednání a chování v různých situacích stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní orientace a životních podmínek reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany jiných lidí, přijímat radu i kritiku ověřovat si získané poznatky, kriticky zvažovat názory, postoje a jednání jiných lidí pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly podněcovat práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů, nezaujatě zvažovat návrhy druhých přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a předcházet osobnímkonfliktům, nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým

102 Občanské kompetence Žák je veden k tomu, aby byl schopen: jednat odpovědně, samostatně, aktivně nejen ve vlastním zájmu, ale i v zájmu veřejném jednat v souladu s morálními principy, přispívat k uplatňování hodnot demokracie vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci uvědomovat si v rámci plurality a multikulturního soužití vlastní kulturní, národní a osobní identitu, přistupovat s aktivní tolerancí k identitě druhých lidí chápat tradice a hodnoty svého národa, jeho minulost i současnost v evropském a světovém kontextu orientovat se v hodnotách místní, národní, evropské i světové kultury a vytvořen si k nim pozitivní vztah ctít život jako nejvyšší hodnotu, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život, řešit své osobní a sociální problémy chápat význam životního prostředí pro člověka a jednat v duchu udržitelného rozvoje myslel kriticky, tj. zkoumat věrohodnost informací, vytvořit si vlastní úsudek a diskutovat o něm s jinými lidmi uznávat hodnotu života, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám Žák je veden k tomu, aby byl schopen: mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti, a tedy i vzdělávání uvědomovat si význam celoživotního učení a být připraveni přizpůsobovat se měnícím se pracovním podmínkám vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli, prezentovat svůj odborný potenciál a své profesní cíle Kompetence využívat prostředky informačních technologií a efektivně pracovat s informacemi Žák je veden k tomu, aby byl schopen: pracovat s běžným základním a aplikačním programovým vybavením komunikovat elektronickou poštou a využívat další prostředky online a offline komunikace získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak z celosvětové sítě Internet

103 Odborné kompetence Žák prostřednictvím studia tohoto předmětu: osvojuje si poznatky o vývoji osobnosti jedince zvládá základní sociální dovednosti a aplikuje je na konkrétní sociální situace je vybaven základními dovednostmi a sociálními návyky pro styk s lidmi zná základní morální normy naší společnosti je poučen o důležitosti zodpovědné volby životního partnera a významu rodinného zázemí je poučen o riziku sociálně patologických jevů a jejich vlivu na utváření společnosti uvažuje o otázkách životní spokojenosti a životního stylu je vybaven základními poznatky o úloze náboženské víry a je si vědom potřeby tolerance k lidem jiné víry je schopen pracovat s příslušnou odbornou literaturou orientuje se ve sdělovacích prostředcích uvědomuje si, jak je důležité využívat volný čas pro všestranný rozvoj osobnosti

104 PSYCHOLOGIE 3. ročník Výsledky vzdělávání Obsah vzdělávání Úvod do psychologie vymezí předmět psychologie formuluje úkoly a význam psychologie orientuje se v systému psychologických věd seznamuje se základními metodami psychologie, dokáže je využít v praxi charakterizuje vývojové etapy psychiky člověka a diskutuje o problémech jednotlivých období vysvětlí základní projevy psychiky popíše strukturu osobnosti analyzuje základní vlivy, které utvářejí psychiku na základě znalosti jednotlivých psychických jevů je schopen základního sebepoznání a autoregulace i poznání druhých lidí, dokáže odhadnout osobnost a následné jednání druhých lidí, předchází tím konfliktům vymezí a charakterizuje prožívání rozlišuje jednotlivé stránky prožívání dovede se zařadit k příslušnému typu temperamentu a pochopí, k čemu je dobré svůj temperament znát a ovládat jeho projevy dokáže zhodnotit své schopnosti, vědomosti a dovednosti Vývojová psychologie uplatňuje pravidla psychohygieny z hlediska autoregulace i prevence duševních poruch dokáže posoudit vliv návykových látek na zdraví organismu dovede posoudit vliv pracovních podmínek a povolání na své zdraví v dlouhodobé perspektivě a ví, jak by mohl kompenzovat jejich nežádoucí důsledky praktikuje jednoduché relaxační techniky charakteristika lidské psychiky, determinace lidské psychiky psychické vlastnosti (temperament, schopnosti, charakter, motivy a postoje, volní vlastnosti), psychické procesy (poznávací, paměti, motivační, inteligence), psychické stavy (pozornosti, citové) struktura lidské osobnosti základní teorie Sociální psychologie základní etapy lidského vývoje, rozvoj fyzických i psychických vlastností a dovedností, rozvoj lidské osobnosti Psychologie osobnosti obecná psychologie základní vymezení předmětu, základní pojmy, psychologické disciplíny a metody, charakteristika psychologických směrů, využití psychologie v praxi metody sociální psychologie socializace, sociální vztahy, sociální role a pozice, sociální skupiny (rodina, vrstevnická skupina, dav) sociální percepce osob (vztahy mezi lidmi, na pracovišti, mezi partnery) druhy komunikace, poruchy v komunikaci náročné životní situace, strategie řešení problému asertivita Psychohygiena základní charakteristika rizikové faktory poškozující zdraví, vliv návykových látek zásady psychohygieny (duševní a tělesné zdraví) psychologie práce relaxační cvičení lidská sexualita

105 diskutuje a argumentuje o vhodných partnerech a o odpovědném přístupu k pohlavnímu životu debatuje o normálních a patologických rysech osobnosti Psychopatologie problematika normality a deviantní chování, příčiny duševních poruch dělení psychických poruch a jejich základní vymezení

106 Společenská kultura Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmět žáky hlouběji a komplexněji seznamuje se společenskými a kulturními aspekty historie i současného života a kultivuje estetickou percepci. Pěstuje u žáků otevřenost k rozmanitosti hmotné i nehmotné kultury. Podává základní poznatky o projevech kultury v historii i v současnosti v celosvětovém kontextu. Umožňuje žákům utvořit si vlastní názor na projevy kultury a především rozšířit jejich povědomí o její rozmanitosti. Vede žáky k samostatnému a kritickému pohledu na historické i současné výsledky lidské činnosti, společenská pravidla, kulturní životní prostředí. Učí je respektu ke kulturním hodnotám a péči o jejich zachování. Tento předmět je jeden z klíčových pro získání tzv. všeobecného přehledu. Výuka probíhá: 1. ročník...2 hodiny týdně Vzdělávání ve vyučovacím předmětu směřuje k: respektování hodnot a postojů ve vztahu ke kultuře, umění, náboženství, morálce a způsobu života poznání dějin umění a kultury v souvislostech národních i celosvětových respektování svobody umění a ostatních kulturních projevů respektování hodnoty umění a ostatních kulturních projevů kultivaci estetického cítění a vkusu poznání nejbližšího kulturního životního prostředí sebeuvědomění a ujasnění vlastních preferencí v kulturním prostředí Vyučovací předmět je úzce spjat s (mezipředmětové vztahy): dějepis český jazyk a literatura informační technologie společenskovědní seminář seminář z dějepisu psychologie

107 Doporučené metody výuky: Expoziční metody: motivační vyprávění motivační skupinová diskuse motivační rozhovor Metody osvojování nového učiva: metody slovního projevu výklad popis vysvětlení skupinová diskuse metody práce s odborným textem vyhledávání informací studium odborné literatury práce s internetem metody nácviku dovedností didaktická hra demonstrace vytváření prezentací fixační metody ústní opakování učiva písemné opakování učiva dílčí samostatné úkoly Doporučené výkonů: metody Klasické diagnostické metody: hodnocení domácích prací prověřování a hodnocení žákovských

108 písemné zkoušení souhrnné vedení diskuse Metody získávání diagnostických údajů: pozorování Vyučovacím předmětem se prolínají průřezová témata: Občan v demokratické společnosti Žáci jsou vedeni k tomu, aby: měli vhodnou míru sebevědomí, odpovědnost za sebe sama a schopnost morálního úsudku dokázali jednat s lidmi, diskutovat o citlivých nebo kontroverzních otázkách a hledat kompromisní řešení Člověk a životní prostředí Žáci jsou vedeni k tomu, aby: poznávali svět a lépe mu rozuměli efektivně pracovali s informacemi, tj. uměli je získávat a kriticky vyhodnocovat Člověk a svět práce Žáci jsou vedeni k tomu, aby: si uvědomovali zodpovědnost za vlastní životy a význam vzdělání pro život byli motivováni k aktivnímu pracovnímu životu a úspěšné kariéře se písemně i verbálně prezentovali při jednání s potenciálními zaměstnavateli, formulovali svá očekávání a své priority Informační technologie Žáci jsou vedeni k tomu, aby: používali základní a aplikační programové vybavení počítače, a to nejen pro účely uplatnění se v praxi, ale i pro potřeby dalšího vzdělávání pracovali s informacemi a komunikačními prostředky

109 Výchovné a vzdělávací kompetencí žáků: strategie pro rozvoj klíčových Kompetence k učení Žák je veden k tomu, aby byl schopen: efektivně se učit, vyhodnocovat dosažené výsledky a pokrok a reálně si stanovovat potřeby a cíle svého dalšího vzdělávání, tzn. aby měl pozitivní vztah k učení a vzdělávání ovládat různé techniky učení, uměl si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení) efektivně vyhledávat a zpracovávat informace s porozuměním poslouchat mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov aj.) pořizovat si poznámky využívat ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i jiných lidí sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení výsledků svého učení od jiných lidí zhodnotit možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání Kompetence k řešení problémů Žák je veden k tomu, aby byl schopen: samostatně řešit běžné pracovní i mimopracovní problémy porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému získat informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení (logické, matematické, empirické) a myšlenkové operace volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro splnění jednotlivých aktivit využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení)

110 Komunikativní kompetence Žák je veden k tomu, aby byl schopen: vyjadřovat se přiměřeně v projevech mluvených i psaných a vhodně se prezentovat formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově správně účastnit se aktivně diskusí, formuluje a obhajovat své názory a postoje, respektovat názory druhých zpracovávat jednoduché texty na běžná i odborná témata a různé pracovní materiály vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí (přednášek, diskusí, porad apod.) Personální a sociální kompetence Žák je veden k tomu, aby byl schopen: posuzovat reálně své fyzické a duševní možnosti, odhadovat důsledky svého jednání a chování v různých situacích stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní orientace a životních podmínek reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany jiných lidí, přijímat radu i kritiku ověřovat si získané poznatky, kriticky zvažovat názory, postoje a jednání jiných lidí pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly podněcovat práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů, nezaujatě zvažovat návrhy druhých přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a předcházet osobním konfliktům, nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým Občanské kompetence Žák je veden k tomu, aby byl schopen: jednat odpovědně, samostatně, aktivně, nejen ve vlastním zájmu, ale i v zájmu veřejném jednat v souladu s morálními principy, přispívat k uplatňování hodnot demokracie vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci

111 uvědomovat si v rámci plurality a multikulturního soužití vlastní kulturní, národní a osobní identitu, přistupovat s aktivní tolerancí k identitě druhých lidí chápat tradice a hodnoty svého národa, jeho minulost i současnost v evropském a světovém kontextu orientovat se v hodnotách místní, národní, evropské i světové kultury a vytvořen si k nim pozitivní vztah ctít život jako nejvyšší hodnotu, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život, řešit své osobní a sociální problémy chápat význam životního prostředí pro člověka a jednat v duchu udržitelného rozvoje myslel kriticky, tj. dokázal zkoumat věrohodnost informací, vytvořit si vlastní úsudek a diskutovat o něm s jinými lidmi uznávat hodnotu života, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám Žák je veden k tomu, aby byl schopen: mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti, a tedy i vzdělávání uvědomovat si význam celoživotního učení a být připraveni přizpůsobovat se měnícím se pracovním podmínkám vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli, prezentovat svůj odborný potenciál a své profesní cíle Kompetence využívat prostředky informačních technologií a efektivně pracovat s informacemi Žák je veden k tomu, aby byl schopen: pracovat s běžným základním a aplikačním programovým vybavením komunikovat elektronickou poštou a využívat další prostředky online a offline komunikace získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak z celosvětové sítě internet Odborné kompetence Žák prostřednictvím studia tohoto předmětu: je vybaven základními dovednostmi a sociálními návyky pro styk s lidmi zná základní morální normy naší společnosti uvažuje o otázkách životní spokojenosti a životního stylu je vybaven základními poznatky o úloze náboženské víry a je si vědom potřeby tolerance k lidem jiné víry

112 osvojuje si poznatky o vývoji kultury a umění v průběhu dějin a jejich vlivu na vývoj lidského společenství je schopen pracovat s příslušnou odbornou literaturou orientuje se ve sdělovacích prostředcích uvědomuje si, jak je důležité využívat volný čas pro všestranný rozvoj osobnosti SPOLEČENSKÁ KULTURA 1. ročník Výsledky vzdělávání Obsah vzdělávání Kultura vysvětlí, co je součástí kultury a co kulturou není diskutuje o významu kultury a především umělecké tvorby vysvětlí význam péče o kulturní hodnoty, význam vědy a umění zařadí typická díla do jednotlivých uměleckých směrů a příslušných historických období zhodnotí význam daného autora i díla pro dobu, v níž tvořil, pro příslušný umělecký směr i pro další generace vyjádří vlastní prožitky z recepce daných uměleckých děl samostatně vyhledává informace v této oblasti dokáže vysvětlit vznik uměleckého díla zná základní techniky a postupy umělecké tvorby chápe význam autorství rozezná citaci a plagiátorství rozezná neoprávněné a trestné nakládání s dílem dokáže najít aktuální program a komunikovat s těmito institucemi orientuje se v nabídce kulturních institucí; vyhledá o nich základní informace v různých médiích porovná typické znaky kultur hlavních národností na našem území popíše vhodné společenské chování v dané situaci základní vymezení a rozdělení význam kultury kultura všedního dne význam umělecké kultury Dějiny umělecké kultury výtvarné umění a architektura hudba divadlo film Umělecké dílo vznik uměleckého díla umělecké prostředky autorství právní problematika Regionální kulturní instituce galerie muzea divadla kina klubová scéna knihovny

113 Dějepis Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmět poskytuje žákům základní orientaci ve vybraných meznících světových a národních dějin, poskytuje základní orientaci ve vývoji našeho národa v kontextu vývoje lidstva a umožňuje žákům utvořit si vlastní názor na historický vývoj a smysl dějin, aby byli schopni odolávat myšlenkové manipulaci a byli ochotni angažovat se nejen pro vlastní prospěch, ale i pro veřejné zájmy. Vede žáky k efektivnímu využívání poznatků historické vědy při získávání a kritickém vyhodnocování informací. Žáci jsou vedeni k tomu, aby byli schopni ocenit všelidské hodnoty jako je humanita, svoboda, demokracie, tolerance a kulturnost vztahů mezi lidmi a národy. Výuka probíhá: 2. ročník...2 hodiny týdně 3. ročník...2 hodiny týdně 4. ročník...2 hodiny týdně Vzdělávání ve vyučovacím předmětu směřuje k: poznání národních dějin ve vztazích a souvislostech s dějinami ostatních národů. k respektování morálky, svobody a odpovědnosti k respektování hodnot a postojů ve vztahu k vědě, kultuře, umění, náboženství, morálce a způsobu života k poznání regionálních dějin Vyučovací předmět dějepis je úzce spjat s (mezipředmětové vztahy): občanská nauka český jazyk a literatura společenská kultura informační technologie Doporučené metody výuky: Expoziční metody: motivační vyprávění motivační rozhovor motivační skupinová diskuse

114 Metody osvojování si nového učiva: metody slovního projevu výklad vysvětlení skupinová diskuse metody práce s odborným textem vyhledávání informací studium odborné literatury práce s internetem metody nácviku dovedností prezentace odborného tématu fixační metody ústní opakování učiva procvičování tvorba časové historické přímky Metody prověřování a hodnocení žákovských výkonů: ústní zkoušení písemné zkoušení Průřezová témata: Občan v demokratické společnosti Žáci jsou vedeni k tomu, aby: měli vhodnou míru sebevědomí, odpovědnost za sebe sama a schopnost morálního úsudku ovládali zásady profesionálního působení pracovníka v oblasti veřejné správy dokázali jednat s lidmi, diskutovat o citlivých nebo kontroverzních otázkách, hledat kompromisní řešení, orientovat se v masových médiích a odolávat myšlenkové manipulaci

115 Člověk a životní prostředí Žáci jsou vedeni k tomu, aby: poznávali svět a lépe mu rozuměli efektivně pracovali s informacemi, tj. uměli je získávat a kriticky vyhodnocovat se naučili vyhledávat a posuzovat informace o profesních příležitostech, orientovat se v nich a vytvořit si o nich základní představu Člověk a svět práce Žáci jsou vedeni k tomu, aby: si uvědomovali zodpovědnost za vlastní životy a význam vzdělání pro život byli motivováni k aktivnímu pracovnímu životu a úspěšné kariéře se písemně i ústně prezentovali při jednání s potencionálními zaměstnavateli, formulovali svá očekávání a své priority ovládali verbální komunikaci při důležitých jednáních, odpovědně se rozhodovali na základě vyhodnocení získaných informací byli schopni pracovat s informacemi, vyhledávat, vyhodnocovat a využívat informace, identifikovat vlastní priority Informační technologie Žáci jsou vedeni k tomu, aby: používali základní a aplikační programové vybavení počítače, a to nejen pro účely uplatnění se v praxi, ale i pro potřeby dalšího vzdělávání pracovali s informacemi a komunikačními prostředky Výchovné a vzdělávací kompetencí žáků: strategie pro rozvoj klíčových Občanské kompetence a kulturní povědomí Žák je veden k tomu, aby byl schopen: jednat odpovědně, samostatně a aktivně nejen ve vlastním zájmu, ale i v zájmu veřejném jednat v souladu s morálními principy, přispívat k uplatňování hodnot demokracie vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci uvědomovat si v rámci plurality a multikulturního soužití vlastní kulturní, národní a osobní identitu, přistupovat s aktivní tolerancí k identitě druhých lidí

116 chápat tradice a hodnoty svého národa, jeho minulost i současnost v evropském a světovém kontextu orientovat se v hodnotách místní, národní, evropské i světové kultury a vytvořil si k nim pozitivní vztah ctít život jako nejvyšší hodnotu, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních; řešit své osobní a sociální problémy chápat význam životního prostředí pro člověka a jednat v duchu udržitelného rozvoje myslet kriticky, tj. dokázal zkoumat věrohodnost informací, vytvořil si vlastní úsudek a diskutoval o něm s jinými lidmi Komunikativní kompetence Žák je veden k tomu, aby byl schopen: vyjadřovat se přiměřeně v projevech mluvených i psaných a vhodně se prezentovat formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově správně účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje, respektovat názory druhých zpracovávat jednoduché texty na běžná i odborná témata a různé pracovní materiály vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí (přednášek, diskusí, porad apod.) Kompetence využívat prostředky informačních technologií a efektivně pracovat s informacemi Žák je veden k tomu, aby byl schopen: pracovat s běžným základním a aplikačním programovým vybavením komunikovat elektronickou poštou a využívat další prostředky online a offline komunikace získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak z celosvětové sítě Internet Kompetence k učení Žák je veden k tomu, aby: byl schopen efektivně se učit, vyhodnocovat dosažené výsledky a pokrok a reálně si stanovovat potřeby a cíle svého dalšího vzdělávání, tzn. aby měl pozitivní vztah k učení a vzdělávání

117 ovládal různé techniky učení, uměl si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky uplatňoval různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení) uměl efektivně vyhledávat a zpracovávat informace s porozuměním poslouchal mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov aj.) pořizoval si poznámky využíval ke svému učení různé informační zdroje, včetně zkušeností svých i jiných lidí sledoval a hodnotil pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímal hodnocení výsledků svého učení od jiných lidí znal možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání Kompetence k řešení problémů Žák je veden k tomu, aby byl schopen: samostatně řešit běžné pracovní i mimopracovní problémy porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému získat informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení (logické, matematické, empirické) a myšlenkové operace volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení) Personální a sociální kompetence Žák je veden k tomu, aby byl schopen: posuzovat reálně své fyzické a duševní možnosti, odhadovat důsledky svého jednání a chování v různých situacích stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní orientace a životních podmínek reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany jiných lidí, přijímat radu i kritiku ověřovat si získané poznatky, kriticky zvažovat názory, postoje a jednání jiných lidí pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly

118 podněcovat práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů, nezaujatě zvažovat návrhy druhých přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a předcházet osobním konfliktům, nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám Žák je veden k tomu, aby byl schopen: mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti, a tedy i ke vzdělávání uvědomovat si význam celoživotního učení a být připraven přizpůsobovat se měnícím se pracovním podmínkám vhodně komunikovat s potencionálními zaměstnavateli, prezentovat svůj odborný potenciál a své profesní cíle Odborné kompetence Žák prostřednictvím studia tohoto předmětu: osvojuje si poznatky o vývoji ekonomických, politických a kulturních principů v průběhu dějin a o jejich vlivu na vývoj lidského společenství umí vyložit, popř. objasnit souvislosti mezi historickými událostmi, jevy a procesy umí vyhledat příslušné historické prameny je schopen pracovat s příslušnými historickými prameny je schopen zaujímat zdůvodněná kritická stanoviska k obsahu historických informací je schopen posoudit význam důležitých historických událostí, jevů, dokumentů a osobností orientuje se v historii svého oboru, uvede její významné mezníky a osobnosti, vysvětlí přínos studovaného oboru pro život lidí DĚJEPIS 2. ročník Výsledky vzdělávání Obsah vzdělávání Úvod do studia dějepisu na příkladu objasní smysl poznávání minulosti a variabilitu jejího výkladu popíše základní revoluční změny ve středověku a raném novověku vysvětlí vztahy mezi některými evropskými státy v době raného středověku interpretuje vliv církve na společnost význam poznávání minulosti Středověk vývoj raně středověké a středověké Evropy, zvláště s přihlédnutím k vývoji na našem území vliv církve na společnost, zvlášť v období středověku středověká kultura

119 zvláště v období středověku dovede charakterizovat sociální a politickou strukturu středověkých států a roli jednotlivých stavů při vytváření státu Počátky novověku objasní význam osvícenství uvede příklady renesančního umění a vliv humanismu a osvícenství na naše země DĚJEPIS 3. humanismus a renesance zámořské objevy, český stát reformace a protireformace západní a východní Evropa absolutismus a parlamentarismus osvícenství ročník Výsledky vzdělávání Obsah vzdělávání 18. a 19. stol. na příkladu občanských revolucí vysvětlí boj za občanská i národní práva a vznik občanské společnosti popíše situaci v českých zemích v období 18. a 19. století na příkladech vědeckých objevů a jejich uplatnění v průmyslu uvede dopad průmyslové revoluce na změnu sociální struktury společnosti vysvětlí proces modernizace, společnosti a ekonomické teorie s ním spojené popíše evropskou koloniální expanzi objasní roli dělnického hnutí v Evropě a českých zemích, uvede příklady z regionu vysvětlí rozdíly mezi různými sociálními a ekonomickými teoriemi 19. století situace v Evropě (revoluce 1848, českoněmecké vztahy, dualismus v habsburské monarchii) modernizace společnosti, průmyslová revoluce a její vliv na vzdělání vědu a umění v 19. století průmyslová revoluce v Čechách urbanizace Evropské velmoci a jejich soupeření na konci 19. vysvětlí rozdělení světa a rozpory mezi a na začátku 20. století vznik a vývoj koloniální soustavy velmocemi popíše dopad války na obyvatelstvo kolonie 19. století mezinárodní vztahy před 1. svět.válkou a objasní změny ve světě popíše významné změny po 1. sv. válce příčiny 1. světové války průběh války ve světě objasní vznik Československé republiky české země za války první odboj a popíše situaci v meziválečném období vznik ČSR vysvětlí rozdělení světa a rozpory mezi Svět mezi dvěma světovými válkami poválečné uspořádání světa a Evropy

120 velmocemi popíše dopad války na obyvatelstvo a objasní změny ve světě popíše významné změny po 1. sv. válce ve světě objasní vznik Československé republiky a popíše situaci v meziválečném období charakterizuje 1. Československou republiku a srovná její demokracii se situací za tzv. 2. republiky objasní vývoj česko-německých vztahů vysvětlí projevy a důsledky velké hospodářské krize dokáže charakterizovat autoritativní a demokratický režim DĚJEPIS 4. Rusko po 1. světové válce vznik národních států vznik ČSR a vývoj v letech (budování demokracie v ČSR) nástup autoritativních režimů v meziválečném období v Evropě hospodářská krize ročník Výsledky vzdělávání Obsah vzdělávání 2. světová válka, její příčiny, průběh a důsledky vlastními slovy popíše situaci v ČSR za 2. sv. války a mezinárodní vztahy objasní cíle válčících stran ve 2. svět. válce, její totální charakter a její výsledky, popíše válečné zločiny včetně holokaustu dokáže popsat situaci po 2. světové válce, uspořádání a důsledky pro Československo charakterizuje komunistický režim v ČSR/ČSSR/ a snahu o jeho reformu vysvětlí situaci v době normalizace popíše vznik Charty 77 objasní situaci v ČSSR 80. letech a revoluci v roce 1989 objasní situaci v ČSFR a její rozpad na dva nezávislé státy ČR a SR popíše projevy a důsledky studené války popíše vývoj ve vyspělých demokraciích a vývoj evropské integrace popíše dekolonizaci a objasní problémy třetího světa vysvětlí rozpad sovětského bloku uvede příklady úspěchů vědy a techniky ve 20. století situace v protektorátu, odboj v protektorátu, holocaust důsledky války, poválečné uspořádání v Evropě vývoj vztahů mezi velmocemi Komunistický režim v ČSR nástup komunistického režimu 1948 komunistický režim v 50. letech 20. stol. rok 1968 období normalizace změny v roce 1989 rozpad Československa Vztahy mezi velmocemi ve 2. pol. 20. stol. studená válka rozpory tehdejšího světa v 80.letech 20.století, USA x SSSR Gorbačov perestrojka Reagan hvězdné války příčiny rozpadu socialistického bloku, rozpad SSSR

121 vysvětlí s jakými konflikty a problémy se potýká soudobý svět, které řešení je upřednostňováno, politické či vojenské pohovoří o postavení ČR v Evropě a ve světě charakterizuje funkci a cíle EU a její postavení v soudobém světě /USA, Čína/ objasní pojem globalizace a uvede příklady, klady a zápory Soudobý svět Charakteristika a postavení velmocí USA, Čína, Rusko charakteristika postavení vyspělých států a EU charakteristika a postavení rozvojových zuemí a jejich problémy ve světě současné konflikty a jejich řešení /Irák, Severní a Jižní Korea, Blízký východ ČR a vstup do EU a její postavení v rámci EU průběžná aktualizace soudobých problémů, pokud se vyskytnou

122 Zeměpis Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmět zeměpis vede k rozvíjení schopností pochopit vazby lidské společnosti a přírodní sféry, rozvíjí geografické myšlení nezbytné pro pochopení geografických, kulturních, politických a demografických souvislostí světové ekonomiky. Zaměřuje se na vystižení základních vztahů a trendů, dynamiku jevů a procesů. V prvním bloku se zaměřuje na přehled makroregionů světa, charakteristické rysy evropského ekonomického centra a jeho zájmové sféry a hospodářské oblasti evropského ekonomického centra, na sektorovou hospodářskou strukturu a hospodářské oblasti České republiky a jejich perspektivu. Dále je zaměřen na hospodářské oblasti asijského ekonomického centra a jeho zájmové sféry a charakteristické rysy a hospodářské oblasti amerického ekonomického centra a jeho zájmové sféry. Ve druhém bloku se zaměřuje na globální geografické aspekty světového hospodářství a sociální problémy lidstva, na sektorovou strukturu světové ekonomiky, vztahy politiky a ekonomiky a možnosti vzájemného působení člověka a přírody při zachování principů trvale udržitelného rozvoje životního prostředí. Aplikovaná geografie se zaměřuje na využívání geografických informačních systémů a územního plánování. Předmět vede žáky k rozpoznávání podmínek rozvoje, oblastí i středisek hospodářství v kontextu s ostatními politickými i ekonomickými aspekty. Předmět poskytuje žákům ucelený systém informací i příkladů, na kterých lze demonstrovat různé směry rozvoje hospodářských aktivit. Obecným cílem předmětu je kladně a tvořivě motivovat žáky k rozvoji aktivit hospodářství v rámci trvale udržitelného rozvoje na základě příkladů různorodého využívání hospodářských oblastí v Čechách, Evropě i v mimoevropských regionech. Výuka probíhá: 1. ročník 2 hodiny týdně 2. ročník 2 hodiny týdně Vzdělávání ve vyučovacím předmětu směřuje k: pochopení významu rozvoje makroekonomiky světa ze tří základních konkurenčních ekonomických center získání představy o politicko-hospodářské situaci v různých skupinách zemí jednotlivých zájmových ekonomických sfér získání představy srovnání hospodářské pozice České republiky s ostatními státy pochopení důležitosti a souvislosti kontextu historického vývoje zemí s jejich současným stavem ekonomiky a životní úrovně získání trvalého zájmu o světové dění prostřednictvím médií, dokumentární publicistiky a s využitím digitálních informačních médií ke schopnosti porovnání v rámci světového hospodářství a vybraných odvětví (produkce, surovinové a palivové zdroje, odvětví, hlavní výrobci)

123 dovednosti pracovat s mapou pochopení vlivu geografické polohy na ekonomický vývoj světových regionů seznámení se s různorodostí i ekologických problémů světa získání zkušeností a pochopení podstaty globálních problémů za účelem vytváření si vlastních názorů na možnosti jejich řešení a postupné eliminace pochopení současných pozitivních i negativních trendů světové ekonomiky pochopení významu a důležitosti provádění geografických výzkumů a k získání dovednosti jednoduchý geografický výzkum připravit, realizovat a jeho výsledky zformulovat, prezentovat i obhájit schopnosti tvořivě využít získaných geografických poznatků i dovedností k řešení rozvoje regionu profesního působení národnostních, politických, sociálních, ekonomických Vyučovací předmět je úzce spjat s (mezipředmětové vztahy): ekonomika občanská nauka informační technologie dějepis Doporučené metody výuky: Expoziční metody: motivační vyprávění motivační rozhovor motivační úkol s otevřeným koncem motivační skupinová diskuse Metody osvojování si nového učiva: metody slovního projevu výklad popis vysvětlení přednáška

124 rozhovor skupinová diskuse metody práce s odborným textem vyhledávání informací studium odborné literatury práce s internetem metody nácviku dovedností demonstrace frontální pokus didaktická hra fixační metody ústní opakování učiva procvičování praktické upevňování dovedností vypracování ročníkové práce Doporučené výkonů: metody prověřování Klasické diagnostické metody: ústní zkoušení písemné zkoušení dílčí písemné zkoušení souhrnné praktické zkoušení didaktický test ročníková práce Metody získávání diagnostických údajů: pozorování diagnostický rozhovor a hodnocení žákovských

125 Vyučovacím předmětem se prolínají průřezová témata: Občan v demokratické společnosti Žáci jsou vedeni k tomu, aby: měli vhodnou míru sebevědomí a odpovědnost za sebe samai a schopnost morálního úsudku ovládali zásady profesionálního působení pracovníka v oblasti veřejné správy dokázali jednat s lidmi, diskutovat o citlivých nebo kontroverzních otázkách, hledat kompromisní řešení orientovali se v masových médiích, odolávali myšlenkové manipulaci Člověk a životní prostředí Žáci jsou vedeni k tomu, aby: poznávali svět a lépe mu rozuměli efektivně pracovali s informacemi, tj. uměli je získávat a kriticky vyhodnocovat se naučili vyhledávat a posuzovat informace o profesních příležitostech, orientovat se v nich a vytvářet si o nich základní představu Člověk a svět práce Žáci jsou vedeni k tomu, aby: si uvědomovali zodpovědnost za vlastní životy a význam vzdělání pro život byli motivováni k aktivnímu pracovnímu životu a úspěšné kariéře se písemně i ústně prezentovali při jednání s potencionálními zaměstnavateli, formulovali svá očekávání a své priority ovládali verbální komunikaci při důležitých jednáních, odpovědně se rozhodovali na základě vyhodnocení získaných informací byli schopni pracovat s informacemi, vyhledávat, vyhodnocovat a využívat informace, identifikovat vlastní priority Informační technologie Žáci jsou vedeni k tomu, aby: používali základní a aplikační programové vybavení počítače, a to nejen pro účely uplatnění se v praxi, ale i pro potřeby dalšího vzdělávání pracovali s informacemi a komunikačními prostředky

126 Výchovné a vzdělávací kompetencí žáků: strategie pro rozvoj klíčových Občanské kompetence a kulturní povědomí Žák prostřednictvím studia tohoto předmětu: jedná odpovědně, samostatně a aktivně nejen ve vlastním zájmu, ale i v zájmu veřejném jedná v souladu s morálními principy, přispívá k uplatňování hodnot demokracie vystupuje proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci uvědomuje si v rámci plurality a multikulturního soužití vlastní kulturní, národní a osobní identitu, přistupuje s aktivní tolerancí k identitě druhých lidí umí myslet kriticky tj. dokáže zkoumat věrohodnost informací a nenechá se zmanipulovat, vytváří si vlastní úsudek chápe význam životního prostředí pro člověka a jedná v duchu udržitelného rozvoje Komunikativní kompetence Žák prostřednictvím studia tohoto předmětu: se vyjadřuje přiměřeně v projevech mluvených i psaných a vhodně se prezentuje formuluje své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově správně účastní se aktivně diskusí, formuluje a obhajuje své názory a postoje, respektuje názory druhých vyjadřuje se a vystupuje v souladu se zásadami kultury projevu a chování je schopen adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky a podle svých schopností a možností je ovlivňovat Kompetence využívat prostředky informačních technologií a efektivně pracovat s informacemi Žák prostřednictvím studia tohoto předmětu: pracuje s běžným základním a aplikačním programovým vybavením komunikuje elektronickou poštou a využívá další prostředky online a offline komunikace získává informace z otevřených zdrojů, zejména pak z celosvětové sítě Internet

127 Kompetence k učení Žák prostřednictvím studia tohoto předmětu: je schopen efektivně se učit, vyhodnocovat dosažené výsledky a pokrok a reálně si stanovovat potřeby a cíle svého dalšího vzdělávání Kompetence k řešení problémů Žák prostřednictvím studia tohoto předmětu: je schopen samostatně řešit běžné pracovní i mimopracovní problémy Personální a sociální kompetence Žák prostřednictvím studia tohoto předmětu: je připraven stanovovat si na základě poznání své osobnosti přiměřené cíle osobního rozvoje v oblasti zájmové i pracovní, pečovat o své zdraví, spolupracovat s ostatními a přispívat k utváření vhodných mezilidských vztahů Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám Žák prostřednictvím studia tohoto předmětu: je schopen optimálně využít osobnostních a odborných předpokladů pro své úspěšné uplatnění ve světě práce, pro budování a rozvoj své profesní kariéry a s tím související potřebu celoživotního učení Matematické kompetence Žák prostřednictvím studia tohoto předmětu: je schopen funkčně využívat matematické dovednosti v různých životních situacích Odborné kompetence Žák prostřednictvím studia tohoto předmětu: umí pracovat s informačními technologiemi při získávání dat a informací z odborné problematiky regionálních aspektů předmětu umí data systematicky zpracovat za účelem porovnání ekonomických nebo sociálních ukazatelů jednotlivých zemí nebo regionů umí připravit a realizovat jednoduchý geografický průzkum a vyvodit z něj a zformulovat důležité závěry umí si vytvořit vlastní úsudek na základě vyhodnocení zdrojů geografického informačního systému a dálkového průzkumu Země

128 ZEMĚPIS 1. ročník Výsledky vzdělávání Obsah vzdělávání Kartografie používá dostupné kartografické produkty k řešení geografických problémů používá s porozuměním vybranou kartografickou terminologii čte, interpretuje a sestavuje jednoduché grafy a tabulky orientuje se s pomocí map v krajině vytváří a využívá vlastní mentální schémata pro orientaci v konkrétním území objasní mechanismy globální cirkulace atmosféry a její důsledky pro vytváření klimatických pásů porovná na příkladech mechanismy působení endogenních a exogenních procesů a jejich vliv na utváření zemského povrchu a na život lidí rozliší jednotlivé složky hydrosféry a jejich funkci v krajině zhodnotí vodstvo a půdní obal Země jako základ života a zdroje společnosti zhodnotí některá rizika působení přírodních a společenských faktorů na životní prostředí na lokální, regionální a globální úrovni lokalizuje na politické mapě světa hlavní aktuální geopolitické oblasti světa, vymezí jejich hranice, zhodnotí jejich přírodní, kulturní, politické a hospodářské vlastnosti a jednotlivé makroregiony vzájemně porovná rozlišuje makroekonomiku světa ze základních konkurenčních světových ekonomických center má základní představu o politicko-hospodářské situaci v různých skupinách zemí jednotlivých zájmových ekonomických sfér chápe důležitost kontextu historického vývoje zemí v souvislosti s jejich současným stavem ekonomiky a životní úrovně získá trvalý zájem o světové dění prostřednictvím médií, dokumentární publicistiky i digitálních informačních médií provede porovnání v rámci makroregionu, státu či oblasti podle daných kritérií (přírodní podmínky a zdroje, obyvatelstvo, hospodářství) provede porovnání v rámci světového Fyzickogeografická sféra Atmosféra rozdělení, všeobecný oběh atmosféry počasí a podnebí, podnebné pásy Litosféra endogenní pochody vulkanismus, zemětřesení, činnost, georeliéf exogenní pochody horotvorná Hydrosféra oběh vody v přírodě, světový oceán, povrchové vody, podpovrchové vody, ledovce Pedosféra vznik a složení půdy, půdní druhy, půdní typy Globální problémy lidstva Politická mapa světa státní zřízení, politický systém, správní členění hlavní světová ohniska napětí Regionální aspekty světového hospodářství: hlavní světové ekonomické integrace charakteristické rysy asijského ekonomického centra a jeho zájmové sféry charakteristické rysy amerického ekonomického centra a jeho zájmové sféry Jižní Amerika Afrika islámská, tropická, jižní Austrálie

129 hospodářství a vybraných odvětví (produkce, surovinové a palivové zdroje, odvětví, hlavní výrobci) umí pracovat s mapami ZEMĚPIS 2. ročník Výsledky vzdělávání Obsah vzdělávání Regiony světa: lokalizuje na mapách makroregiony světa Evropa pochopí vliv geografické polohy poloha a přírodní podmínky na ekonomický vývoj světových regionů charakteristické rysy evropského a důvody nerovnoměrnosti rozložení světové ekonomického centra a jeho zájmové sféry ekonomiky hospodářské oblasti evropského ekonomickéseznámí se s různorodostí národnostních, ho centra a jeho zájmové sféry politických, sociálních, ekonomických Česká republika i ekologických problémů světa aplikuje zkušenosti z pochopení podstaty poloha a přírodní podmínky globálních problémů při vytváření vlastních obyvatelstvo, demografické charakteristiky názorů na možnostijejich postupné eliminace hospodářství, regiony a řešení pochopí a dokáže vystihnout podstatu současných pozitivních i negativních trendů světové ekonomiky chápe význam a důležitost provádění geografických výzkumů a je schopen jednoduchý geografický výzkum připravit, realizovat a jeho výsledky zformulovat, prezentovat i obhájit je schopen tvořivě využít dosažených geografických poznatků i dovedností k řešení rozvoje regionu svého profesního působení dokáže srovnat hospodářskou pozici České republiky s ostatními státy zhodnotí polohu, přírodní poměry a zdroje České republiky vymezí místní region na mapě podle zvolených kritérií, zhodnotí přírodní, hospodářské a kulturní poměry mikroregionu a jeho vazby k vyšším územním celkům a regionům

130 Chemie Obsahové, časové a organizační vymezení: Výuka chemie klade důraz zejména na poznávání základních přírodovědných poznatků, dále na poznávání významu udržování přírodní rovnováhy a také na uvědomování si užitečnosti přírodovědných poznatků a jejich aplikací v praktickém životě. Velmi důležitou součástí výuky je i učení se schopnosti rozlišovat příčiny a následky chemických dějů, jejich souvislosti a vztahy mezi nimi, a to především ve vazbě na řešení praktických problémů. Nezanedbatelnou součástí výuky je nácvik pozorování jednoduchých chemických dějů při pokusech v laboratoři i v přírodě a vyvozování závěrů. Výuka chemie také významně přispívá k získávání a upevňování znalostí a dovedností odpovědně pracovat podle pravidel bezpečné práce, a to jak při pracovních, tak při soukromých činnostech. Významně se také podílí na utváření správných postojů žáků vůči prostředí, jež je obklopuje. Vyučování chemie je zaměřeno na poznávání jednodušších chemických látek a chemických reakcí s důrazem na to, co občané v běžném životě potřebují. Učivo je koncipováno tak, aby odpovídalo obsahem i rozsahem výuky vzdělávacím potřebám i možnostem žáků. Základ učiva je obsažený v tištěné části učebnice PUMPR, V., ADAMEC, M., BENEŠ, P., SCHEUEROVÁ, V. Základy přírodovědného vzdělávání pro SOŠ a SOU chemie. Praha: Fortuna s. tištěná část, 221 s., část na CD ISBN Jde o minimum teoretického učiva, včetně minima chemických výpočtů a názvosloví, a jsou zde zařazeny i problémové úlohy zohledňující využitelnost učiva chemické povahy v každodenním životě občanů. V nadstavbové části výuky umístěné na CD, jež je součástí výše uvedené učebnice, se předpokládají už i náročnější myšlenkové operace pro vyspělejší žáky. Výuka probíhá: 1. ročník 2 hodiny týdně 2. ročník 2 hodiny týdně Vzdělávání ve vyučovacím předmětu směřuje k: rozvíjení klíčových kompetencí žáků, tedy k procesu, ve kterém se vedle poznatků klade důraz na získávání obecnějších dovedností žáků a vytváření příležitostí pro zvnitřnění hodnot a preferencí odpovídajících modernímu člověku 21. století utváření si vlastního názoru na širokou škálu problémů, které se v běžném životě objevují, kultivované obhajobě vlastních názorů odhadu vlastních schopností a sebehodnocení prezentaci výsledků své práce prezentaci názoru na určitou problematiku v různých rolích nácviku marketingových dovedností vnímání obsahu reklamy na základě vlastního úsudku hodnocení práce své i jiných

131 Vyučovací předmět je úzce spjat s (mezipředmětové vztahy): biologie fyzika matematika český jazyk cizí jazyky občanská nauka informační technologie Doporučené metody výuky: Ve výuce chemie se vedle výkladu a frontálního procvičování učiva preferuje i individuální přístup k žákům. Ten se realizuje především formou zadávání různě obtížných učebních úloh. Do výuky se začleňuje i práce s výpočetní technikou, zvláště při vyhledávání, posuzování a zpracování informací. Důležitou součástí výuky jsou i demonstrační a žákovské pokusy, vždy však s dodržením platné legislativy, uskutečňované v laboratořích TU Liberec, při nasmlouvaných laboratorních praktikách. Během školního roku se žáci zúčastní nejméně jedné exkurze. Metody prověřování a hodnocení žákovských výkonů: V rámci hodnocení žáků se zčásti využívá klasické ústní zkoušení a zkoušení formou didaktických testů. Vedle toho vytváříme prostor pro nácvik sebehodnocení žáků a pro kultivované hodnocení žáků navzájem. Při všech typech hodnocení cíleně využíváme dohodnutá kritéria. Při hodnocení vytváříme prostředí s prvky pozitivní motivace pro další učení. Průřezová témata Člověk a životní prostředí Občan v demokratické společnosti Informační technologie Výchovné a vzdělávací kompetencí žáků strategie pro rozvoj klíčových Kompetence k učení cílené pozorování vlastností látek a jejich přeměn a vyvozování odpovídajících závěrů pro výuku ve škole, ale zejména pro běžný život

132 posuzování věrohodnosti informací, jejich zpracování z hlediska důležitosti a objektivity a jejich využívání k dalšímu učení pro výuku chemie i pro běžný život poznávání souvislostí chemických poznatků s poznatky získávanými v jiných přírodních vědách uvědomělé plánování, organizování a vyhodnocování vlastních učebních činností využívání chyb jako prostředků pozitivní motivace pro další učení a pro vytváření kladného postoje k chemii i k dalším přírodovědným disciplínám Kompetence k řešení problémů hledání, navrhování či používání různých informací a algoritmů při řešení školních úloh i problémů v běžném životě porovnávání odborných názorů, mediálních tvrzení a vlastních znalostí i praktických zkušeností s významem chemie v každodenním životě posuzování řešení problémů z hlediska jejich správnosti, jednoznačnosti a porovnávání efektivity různých řešení řešení problémů souvisejících s užíváním chemikálií v běžném životě předcházení možným problémům ve škole i v běžném životě na základě poznatků a dovedností ze školní výuky (např. předcházení požárům) Komunikativní kompetence přehledné a terminologicky správné vyjadřování (písemné i ústní) výsledků učební činnosti i poznatků z běžného života souvisejících s vlastnostmi látek a jejich přeměn obhajování (písemné i ústní) svých názorů na řešení problémů souvisejících s vlastnostmi látek a jejich přeměn a také s uplatňováním zásad bezpečnosti práce přátelská komunikace se spolužáky při řešení problémů Personální a sociální kompetence poznávání výhod týmové spolupráce při řešení problémů ve škole i při posuzování situací z běžného života porozumění myšlenkám druhých, jejich respektování a adekvátní reakce na ně přijímání kritiky své činnosti, poučení se z ní a vyvození si závěrů pro svou další činnost ve výuce i v běžném životě odhadování důsledků svého jednání a chování v různých situacích při školní výuce i v běžném životě Občanské kompetence a kulturní povědomí respektování možnosti rozvoje a zneužití chemie a přijetí občanské spoluodpovědnosti za udržitelný rozvoj

133 dodržování zásad chování občanů při úniku nebezpečných látek Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám plánování činností při pozorování a při experimentech a zpracovávaní a vyhodnocování získaných dat dodržování zásad bezpečné práce s chemikáliemi v učebně chemie i v běžném životě Matematické kompetence správné používání veličin a jednotek při chemických výpočtech odhadování výsledků při chemických výpočtech využívání tabulek a grafů při získávání konkrétních hodnot veličin zaznamenávání hodnot veličin do tabulek a sestrojování grafů popisujících vztahy mezi veličinami Kompetence využívat prostředky informačních technologií a pracovat s informacemi užívání počítače při studiu z CD a DVD užívání počítače k prezentacím své učební činnosti vyhledávání informací na internetu a posuzování jejich věrohodnosti Člověk a životní prostředí Výsledky vzdělávání Obsah vzdělávání Voda, vzduch zhodnotí význam vody pro život na Zemi zjistí a uvede příklady znečišťování vody a vzduchu v přírodě i v domácnosti navrhne, jak lze v nejbližším okolí omezovat znečišťování vody a vzduchu popíše, co je teplotní inverze vysvětlí pojem smog a uvede příklady zdrojů informací o čistotě ovzduší voda pitná, užitková, odpadní čistota vody čistota ovzduší zhodnotí vliv činnosti člověka na změny ob- Anorganická chemie sahu kyslíku a ozonu v plynném obalu Země popíše vlastnosti a použití vybraných oxidů ozonová vrstva a posoudí vliv těchto látek na životní skleníkový efekt kyselé deště prostředí uvede význam průmyslových hnojiv a po- průmyslová hnojiva (N, P, K, stopové prvky) soudí jejich vliv na životní prostředí uvede příklady fosilních a průmyslově vyrá- Organická chemie běných paliv, popíše jejich vlastnosti obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie a zhodnotí jejich využívání fosilní paliva (uhlí, ropa, zemní plyn)

134 posoudí vliv spalování různých paliv (včetně motorových paliv) na životní prostředí rozliší obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie vyhledá a uvede příklady havárií způsobených ropou, ropnými produkty a zemním plynem orientuje se ve výchozích látkách a produktech dýchání a fotosyntézy uvede podmínky pro průběh fotosyntézy a její význam pro život na Zemi průmyslově vyráběná paliva ropa průmyslové zpracování ropy fotosyntéza

135 uvede příklady prvotných a druhotných su- Chemie v životě člověka rovin posoudí vliv používání plastů na životní polyethylen, polypropylen, polystyren, polvinylchlorid prostředí, pro chemické výroby a zhodnotí je polyamidová a polyesterová vlákna z hlediska udržitelného rozvoje zhodnotí ekonomický a ekologický význam pesticidy biotechnologie, enzymy recyklace odpadů vysvětlí pojem biotechnologie a uvede detergenty potraviny příklady zjistí kde a jak v okolí dochází ke znečiš- chemie a životní prostředí ťování životního prostředí a uvede, jak mu předcházet Občan v demokratické společnosti Výsledky vzdělávání Obsah vzdělávání Voda, vzduch vyhodnocuje pravdivost reklamy ve vztahu voda ke složení vybraných typů vod (balených, vzduch pitných, pramenů...) a jejich účinkům na zdraví člověka vyhodnocuje zprávy týkající se znečištění vody a ovzduší chemickými látkami způsobené činností průmyslových podniků (stavba průmyslových zón, správní řízení, havárie) srovnává znalosti o vybraných sloučeninách Chemie v životě člověka obsažených ve výrobcích běžné spotřeby s hodnocením o účincích těchto výrobků detergenty uváděném v reklamách (prací a čisticí enzymy oxidy síry, dusíku, těžké kovy, pesticidy, prostředky, změkčovače vody) léčiva apod. interpretuje zprávy s chemickou tematikou (vliv sloučenin na ŽP, zdraví člověka, zdraví výbušniny a život dalších organismů, globální mimořádné události problémy) uváděné v médiích a zaujímá k nim stanoviska podložená věcnou odbornou argumentací vytváří vlastní mediální sdělení s chemickou tematikou, vnímá všechny podstatné aspekty jeho vytváření a interpretuje jej

136 Informační technologie Výsledky vzdělávání Obsah vzdělávání V celé výuce chemie užívá počítače při studiu z CD, DVD a dalších přenosných médií vyhledává informace na internetu a posuzuje jejich věrohodnost užívá počítače k prezentacím své učební činnosti CHEMIE 1. průběžně podle pedagogické situace ročník Výsledky vzdělávání Obsah vzdělávání Proč je nutné znát základy chemie uvede příklady fyzikálního a chemického děje a vysvětlí, čím se zabývá chemie rozpozná u běžně známých dějů, zda dochází k přeměnám látek uvede fyzikální a chemické vlastnosti látek rozliší známé látky podle jejich různých vlastností rozliší fyzikální tělesa a látky rozpozná skupenství látek popíše změny skupenství látek vyhledá v tabulkách (u vybraných látek) hodnoty hustoty, teploty tání, teploty varu a orientuje se v jejich hodnotách navrhne a provede jednoduché chemické pokusy a zaznamená jejich výsledek uvede zásady bezpečné práce v chemické pracovně, poskytne a přivolá první pomoc při úrazu uvede příklady nebezpečných chemických látek a zásady bezpečné práce s nimi vysvětlí význam výstražných symbolů, R-vět a S-vět a uvede jejich příklady u výrobků, které se běžně prodávají rozliší různorodé a stejnorodé směsi rozliší suspenzi, emulzi, pěnu, dým, mlhu a uvede jejich příklady z běžného života uvede příklad pevné, kapalné a plynné stejnorodé směsi vymezení chemie chemický a fyzikální děj Rozlišování látek vlastnosti látek barva, skupenství, rozpustnost ve vodě, kujnost, tepelná a elektrická vodivost, hustota látky a tělesa změny skupenství tání, tuhnutí, vypařování, zkapalnění, sublimace zásady bezpečné práce v laboratoři (pracovně) první pomoc při úrazu v laboratoři (poleptání, popálení, pořezání) Chemické látky a jejich směsi různorodé a stejnorodé směsi (roztoky) suspenze, emulze, pěna, mlha, dým složky směsi složení roztoků, hmotnostní zlomek objemový zlomek, koncentrace

137 použije správně (v souvislostech) pojmy: složka roztoku, rozpuštěná látka, rozpouštědlo, rozpustnost, koncentrovanější, zředěnější, nasycený a nenasycený roztok vypočítá složení roztoků (hmotnostní zlomek rozpuštěné látky) a připraví roztok o požadovaném složení vypočítá objemový zlomek a koncentraci rozpuštěné látky sestaví a popíše jednoduchou filtrační aparaturu a provede filtraci popíše jednoduchou destilační aparaturu a vysvětlí princip destilace navrhne postup oddělování složek směsí v běžném životě vysvětlí princip usazování, krystalizace, sublimace a chromatografie uvede příklad chemické výroby založené na oddělování složek směsi rozezná a uvede názvy vody v plynném, kapalném a pevném skupenství zhodnotí význam vody pro život na Zemi uvede základní vlastnosti vody a její využití v praxi rozliší vodu destilovanou, pitnou, užitkovou, odpadní a uvede příklady jejich výskytu a použití rozlišuje vodu tvrdou a měkkou uvede princip výroby pitné vody ve vodárnách vysvětlí oběh vody v přírodě a zhodnotí jeho význam pro život na Zemi charakterizuje kyslík jako nezbytnou složku pro hoření látek popíše, co je teplotní inverze a smog a uvede příklady zdrojů informací o čistotě ovzduší popíše, co je skleníkový efekt, uvede příklady látek, které jeho účinek zvyšují a opatření, která se navrhují k jeho snížení zjistí a uvede příklady znečišťování vody a vzduchu v přírodě i v domácnosti navrhne, jak lze v nejbližším okolí omezovat znečišťování vody a vzduchu usazování, filtrace, destilace, krystalizace, sublimace, chromatografie Voda, vzduch voda destilovaná, pitná, odpadní výroba pitné vody čištění odpadní vody vzduch složení, vlastnosti čistota ovzduší teplotní inverze, smog skleníkový efekt ozon přízemní a stratosferický Stavba atomu, chemická vazba, chemické uvede příklady (z praxe) dokazující, že látky názvosloví se skládají z pohybujících se částic molekuly, atomy používá pojmy atom, molekula ve správných atomové jádro, protony, neutrony souvislostech elektrony, elektronový obal atomu, valenční popíše složení atomu a vznik kationtu elektrony a aniontu z neutrálních atomů ionty

138 rozliší periody a skupiny v periodické soustavě chemických prvků a vyhledá známé prvky s podobnými vlastnostmi používá značky a názvy chemických prvků, vysvětlí, co udává protonové a nukleonové číslo vyhledá v tabulkách názvy prvků ke známým (daným) protonovým číslům a zapíše správně ke značce prvku protonové číslo používá pojmy chemická látka, chemický prvek, chemická sloučenina a chemická vazba ve správných souvislostech rozliší chemickou značku prvku a chemický vzorec sloučeniny odvodí složení chemické látky ze vzorce (a z modelu molekuly) chemické sloučeniny užívá ve správných souvislostech pojmy nuklid a izotop vysvětlí periodický zákon chemických prvků a uvede příklady zákonitostí, které z něj vyplývají rozliší vazby nepolární, polární a iontovou s užitím hodnot elektronegativit atomů prvků provede jednoduché chemické reakce ve školní laboratoři (pracovně) uvede zákon zachování hmotnosti pro chemické reakce zapíše jednoduchými chemickými rovnicemi vybrané chemické reakce přečte zápis chemické rovnice s užitím názvů chemických látek popíše třídění chemických reakcí a uvede příklady praxe odhadne výsledky a vypočítá úlohy s užitím chemických rovnic a veličin n, M, m, V chemické prvky vybrané názvy a značky chemických prvků: Br, Sn, K, N, F, P, He, Al, Mg, Cl, I, Si, O, Li, Mn, Cu, Pb, Pt, S, Na, Ag, C, Ca, H, Zn, Au, Fe protonové číslo periodická soustava chemických prvků nuklidy, izotopy elektronegativita vazba nepolární, polární, iontová Chemické reakce chemický děj, výchozí látky a produkty zákon zachování hmotnosti jednoduché chemické rovnice látkové množství molární hmotnost výpočty z chemických rovnic Výsledky vzdělávání (ANORGANICKÁ CHEMIE) Obsah vzdělávání Chemické prvky rozliší kovy a nekovy a uvede příklady vlastností a praktického využití vybraných kovů, slitin a nekovů zhodnotí vliv činnosti člověka na změny obsahu kyslíku a ozonu v plynném obalu Země rozliší výchozí látky a produkty chemické reakce a určí je správně v konkrétních příkladech určí oxidační číslo atomů prvků v oxidech zapíše z názvů vzorce oxidů a naopak nekovy H, O, halogeny, C, kovy alkalické kovy, Fe, Al, Cu, mosaz a bronz, Ag, Au, Ti, Pt nekovy N, S, P kovy Fe (výroba železa a ocelí), Pb a jeho slitiny, Cu a další její slitiny polokovy Si, Ge Oxidy názvosloví oxidů, oxidační číslo oxid uhličitý,oxid uhelnatý, oxidy dusíku,

139 ze vzorců jejich názvy popíše vlastnosti a použití vybraných oxidů a posoudí vliv těchto látek na životní prostředí oxid siřičitý, oxid vápenatý kyselé deště skleníkový efekt kyselinotvorné, hydroxidotvorné a amfoterní oxidy oxid fosforečný, oxid křemičitý, oxid hlinitý Hydroxidy popíše vlastnosti a použití vybraných hydro- hydroxidy sodný, draselný, vápenatý xidů, jejich bezpečné rozpouštění a první po- názvosloví hydroxidů moc při zasažení lidského těla těmito látkami hydroxid amonný, amoniak zapíše z názvů hydroxidů vzorce a ze vzorců jejich názvy posoudí vliv vybraných hydroxidů (v odpadech) na životní prostředí rozliší, které látky patří mezi soli Kyseliny připraví jednoduchým postupem sůl a uvede kyseliny chlorovodíková, sírová, dusičná příklady přípravy solí zapíše z názvů vybraných solí vzorce ph, indikátory ph kyselé deště a ze vzorců jejich názvy uvede význam průmyslových hnojiv podstata neutralizace názvosloví kyselin a posoudí jejich vliv na životní prostředí popíše složení, vlastnosti a použití kyselina fosforečná nejznámějších stavebních pojiv zapisuje chemické vzorce z názvů vybraných solí a naopak ze vzorců jejich názvy uvede příklady použití různých solí uvede příklady srážecích reakcí a zapíše je chemickou rovnicí a zkráceným iontovým zápisem popíše různé druhy keramiky, princip jejich výroby a příklady jejich použití popíše vlastnosti a použití vybraných kyselin, bezpečné ředění jejich koncentrovaných roztoků a první pomoc při zasažení lidského těla těmito látkami zapíše vzorce probíraných kyselin rozliší kyselé a zásadité roztoky pomocí indikátorů ph a změří ph roztoku univerzálním indikátorovým papírkem vysvětlí vznik kyselých dešťů, zhodnotí jejich vliv na životní prostředí a uvede příklady opatření, kterými jim lze předcházet posoudí vliv vybraných kyselin na životní prostředí provede neutralizaci velmi zředěných roztoků známých kyselin a hydroxidů, uvede názvy a vzorce výchozích látek a produktů a zapíše je chemickými rovnicemi uvede příklady uplatnění v praxi zdůvodní první pomoc při zasažení kyselinami nebo hydroxidy

140 zapisuje chemické vzorce z názvů vybraných kyselin a naopak ze vzorců jejich názvy popíše výroby kyseliny chlorovodíkové, kyseliny sírové a kyseliny dusičné pomocí chemických rovnic znázorní disociaci probíraných anorganických kyselin uvede příklady ph látek známých z běžného života Soli rozliší, které látky patří mezi soli připraví jednoduchým postupem sůl a uvede příklady přípravy solí zapíše z názvů vybraných solí vzorce a ze vzorců jejich názvy uvede význam průmyslových hnojiv a posoudí jejich vliv na životní prostředí popíše složení, vlastnosti a použití nejznámějších stavebních pojiv zapisuje chemické vzorce z názvů vybraných solí a naopak ze vzorců jejich názvy uvede příklady použití různých solí uvede příklady srážecích reakcí a zapíše je chemickou rovnicí a zkráceným iontovým zápisem popíše různé druhy keramiky, princip jejich výroby a příklady jejich použití CHEMIE 2. názvy a vzorce síranů, dusičnanů, uhličitanů průmyslová hnojiva (N, P, K, stopové prvky) stavební pojiva (vápenná malta, sádra, beton) názvosloví solí, jejich vlastnosti a použití srážecí reakce a jejich iontové zápisy keramika ročník Výsledky vzdělávání (ORGANICKÁ CHEMIE)) Obsah vzdělávání Uhlovodíky rozliší anorganické a organické sloučeniny rozliší nejjednodušší uhlovodíky, uvede jejich vzorce, vlastnosti a použití vyhledá a uvede příklady havárií způsobených ropou, ropnými produkty a zemním plynem vyhledá a uvede příklady produktů průmyslového zpracování ropy a zemního plynu uvede příklady fosilních a průmyslově vyráběných paliv, popíše jejich vlastnosti a zhodnotí jejich využívání posoudí vliv spalování různých paliv (včetně motorových paliv) na životní prostředí rozliší obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie používá bezpečně spotřebiče na topné plyny alkany, alkeny, alkiny, areny (methan, ethan, propan, butan, ethylen, benzen, naftalen) fosilní paliva (uhlí, ropa, zemní plyn) klasifikace a názvosloví uhlovodíků průmyslově vyráběná paliva průmyslové zpracování ropy a využití jednotlivých frakcí průmyslové zpracování uhlí

141 v domácnosti a plynové kahany při školních experimentech orientuje se v klasifikaci uhlovodíků orientuje se v názvosloví jednoduchých uhlovodíků rozliší pojmy uhlovodíky a deriváty uhlovodíků rozliší uhlovodíkový zbytek a funkční (charakteristickou) skupinu na příkladech vzorců známých derivátů rozliší a zapíše vzorce vybraných derivátů uhlovodíků uvede vlastnosti a příklady využití vybraných derivátů uhlovodíků uvede výchozí látky a produkty neutralizace a esterifikace orientuje se ve výrobě, vlastnostech a označení piv a vín Deriváty uhlovodíků alkoholy fenoly karboxylové kyseliny neutralizace karboxylových kyselin estery, esterifikace, halogenderiváty dusíkaté deriváty, nitroglyceryn, dynamit aldehydy a ketony vyšší mastné kyseliny pivo, víno

142 Výsledky vzdělávání (BIOCHEMIE) Obsah vzdělávání Přírodní látky se orientuje ve výchozích látkách a produktech dýchání a fotosyntézy uvede podmínky pro průběh fotosyntézy a její význam pro život na Zemi rozliší bílkoviny, tuky, sacharidy a vitaminy, uvede příklady zdrojů těchto látek pro člověka a posoudí různé potraviny z hlediska obecně uznávaných zásad zdravé výživy používá pojmy enzym a hormon ve správných souvislostech, uvede jejich příklady působení v lidském organismu uvede příklady biotechnologií uvede vzorce vybraných sacharidů, jejich vlastnosti a použití popíše výrobu piva orientuje se v živočišných a rostlinných tucích orientuje se ve složení bílkovin a v jejich významu pro lidský organismus rozliší plasty od dalších látek, uvede příklady jejich názvů, vlastností a použití posoudí vliv používání plastů na životní prostředí rozliší přírodní a syntetická vlákna a uvede výhody a nevýhody jejich používání uvede příklady prvotných a druhotných surovin pro chemické výroby a zhodnotí je z hlediska udržitelného rozvoje zhodnotí ekonomický a ekologický význam recyklace odpadů zjistí, kde a jak v okolí dochází ke znečišťování životního prostředí, a uvede, jak tomu předcházet uvede příklady chování při nadměrném znečištění ovzduší zachází bezpečně s běžnými mycími a čisticími prostředky používanými v domácnosti rozpozná označení hořlavých, toxických a výbušných látek, uvede zásady bezpečné práce s běžně prodávanými hořlavinami a výbušninami uvede příklady otravných látek a způsoby boje proti nim uvede příklady volně i nezákonně prodávaných drog a popíše příklady sacharidy, tuky, bílkoviny, vitamíny fotosyntéza enzymy hormony dělení sacharidů tuky v gastronomii peptidická vazba v bílkovinách výroba piv trávení potravy Chemie v životě člověka polyethylen, polypropylen, polystyren, polvinylchlorid polyamiadová a polyesterová vlákna chemické výroby otravné látky pesticidy léčiva drogy detergenty chemické výroby emise, imise

143 následků, kterým se vystavuje jejich konzument zapíše chemickými rovnicemi příklady polymerace vysvětlí princip praní a orientuje se v symbolech pro ošetřování tkanin orientuje se ve skupinách léčiv a drog doloží (na příkladech) význam chemických výrob pro národní hospodářství a pro člověka posoudí různé způsoby likvidace odpadů vzhledem k udržitelnému rozvoji

144 Fyzika Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmět fyzika má funkci všeobecně vzdělávací a funkci průpravnou pro odborné vzdělávání. Vede žáky k efektivní práci s fyzikálními vědomostmi a dovednostmi jak při řešení běžných situací v praktickém životě, tak při aplikování fyzikálních poznatků a postupů v odborné složce vzdělávání. Výuka se snaží o to, aby žáci fyzikální poznatky uměli získávat a kriticky vyhodnocovat. Cílem je výchova přemýšlivého člověka, který bude umět používat fyziku ve všech sférách života, v odborné složce vzdělávání, v dalším studiu, v osobním životě, v budoucím zaměstnání i ve volném čase. Z hlediska klíčových kompetencí klademe důraz zejména na: dovednost analyzovat a řešit problémy aplikaci poznatků v běžném životě využívání poznatků o vzájemných přeměnách různých forem energie a jejich přenosu při řešení konkrétních problémů a úloh zhodnocení výhod a nevýhod využívání různých energetických zdrojů z hlediska vlivu na životní prostředí posílení pozitivních rysů osobnosti (pracovitost, přesnost, důslednost, sebekontrola a odpovědnost, vytrvalost a schopnost překonávat překážky) schopnost pracovat ve skupině, umět prosadit vlastní názory a přijmout myšlenky ostatních Hloubka probíraného učiva je variabilní, ovlivňují ji zejména vstupní vědomosti a dovednosti žáků. Počty vyučovacích hodin u jednotlivých tematických celků jsou pouze orientační. V každém ročníku jsou věnovány 4 hodiny laboratorním pracím. Výuka probíhá: 1. ročník...2 hodiny týdně 2. ročník...2 hodiny týdně Vzdělávání ve vyučovacím předmětu směřuje k: chápání přírodních jevů a jejich souvislostí v přírodě i každodenním životě dovednosti klást si otázky o okolním světě a vyhledávat na ně relevantní, na důkazech založené odpovědi schopnosti rozlišovat fyzikální realitu a fyzikální model získání základní představy o látkové a polní formě hmoty, o struktuře látek a jejich fyzikálních vlastnostech správnému používání fyzikálních jednotek, násobných a dílčích jednotek schopnosti pracovat s fyzikálními rovnicemi, příslušnými jednotkami, grafy a diagramy schopnosti řešit jednoduchý fyzikální problém a umět si k tomu opatřit vhodné informace

145 uplatnění obecných poznatků při vysvětlení konkrétního fyzikálního jevu pochopení přínosu fyzikálního poznávání při objasňování jevů v přírodě pro ochranu životního prostředí i zdraví člověka schopnosti provádět experimenty a měření, zpracovávat a vyhodnocovat získané údaje a zdůvodnit nezbytnost udržitelného rozvoje, tj. rozvoje, který nezničí lidskou civilizaci V afektivní oblasti směřuje fyzikální vzdělávání k tomu, aby žáci získali: motivaci přispět k dodržování zásad udržitelného rozvoje v občanském životě i odborné pracovní činnosti pozitivní postoj k přírodě komunikativní dovednosti motivaci k celoživotnímu vzdělávání v přírodovědné oblasti Vyučovací předmět je úzce spjat s(mezipředmětové vztahy): chemie biologie matematika Doporučené metody výuky Je nutné zohlednit individuální vzdělávací potřeby žáků i jejich intelektuální úroveň a orientovat je směrem k autodidaktickým metodám (vést žáky k osvojení různých technik samostatného učení a práce odpovídajícím jejich schopnostem). Žák by měl probrané pojmy, jevy a zákony pochopit ve vzájemných souvislostech a tak, aby byl schopen si další potřebné poznatky vyhledávat a doplňovat samostatně. Důraz je kladen na sociálně komunikativní aspekty učení a vyučování (diskuse, týmová spolupráce a kooperace projeví se zejména při shrnutí a opakování učiva a při laboratorních pracích. Důležitá je aktualizace učiva soustavné uvádění aplikací fyzikálních jevů v technice a občanském životě, hodnocení jejich vlivu na přírodu a člověka. Vyučující zdůrazňuje pravidla bezpečného zacházení s technickými prostředky a zásady poskytování první pomoci. Důraz je kladen i na motivační činitele ( zařazení jednoduchých pokusů i s improvizovanými prostředky, veřejné prezentace žáků, podpora aktivit mezipředmětového charakteru) a projekce a modelace (využití projekční techniky např. v tématu molekulová fyzika). Po každém tematickém celku následuje shrnutí a opakování učiva.

146 Metody prověřování a hodnocení žákovských výkonů K hodnocení žáků se používá různých forem zjišťování úrovně znalostí: ústní zkoušení, písemné zkoušení (orientační testy, testy s výběrem odpovědí, opakovací testy), hodnocení protokolů laboratorních prací, referátů. Hodnotí se: správnost, přesnost, pečlivost v písemných testech a protokolech z laboratorních prací schopnost samostatného úsudku schopnost výstižné formulace s využitím odborné terminologie Průřezová témata: Člověk a životní prostředí Žák je veden k tomu, aby byl schopen: učit se poznávat svět a lépe mu rozumět vytvářet si úctu k živé a neživé přírodě Člověk a svět práce Žák je veden k tomu, aby byl schopen: vyhledávat a posuzovat informace o profesních příležitostech a o vzdělávací nabídce Člověk a životní prostředí Žák je veden k tomu, aby byl schopen: efektivně pracovat s informacemi, efektivně je vyhodnocovat zapojovat se do ochrany životního prostředí hodnotit sociální chování z hlediska zdraví, spotřeby a prostředí dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci umět posoudit vliv prostředí na lidské zdraví, dobrovolná i vynucená zdravotní rizika znát metody ochrany přírody a společnosti před důsledky havárií v jaderných elektrárnách Informační technologie Žák je veden k tomu, aby byl schopen: pracovat s informacemi, vyhledávat je a zpracováva

147 Výchovné a vzdělávací kompetencí žáků strategie pro rozvoj klíčových Občanské kompetence: Žák je veden k tomu, aby byl schopen: najít vhodnou míru sebevědomí a odpovědnosti za své jednání vlastního úsudku umět prosadit a zdůvodnit vlastní názor a zároveň přijímat kompromisy rozvíjet vyjadřovací schopnost efektivně se učit a pracovat, soustavně se vzdělávat přijímat hodnocení svých výsledků, přijímat radu i kritiku vystihnout jádro problému rozvíjet dovednost aplikovat získané poznatky přijímat odpovědnost za vlastní rozhodování a jednání (v pracovní činnosti i v osobním životě) mít úctu k živé i neživé přírodě a jedinečnosti života na Zemi, respektovat život jako nejvyšší hodnotu, aktivně se zapojovat do ochrany a zlepšování životního prostředí jednat hospodárně, uplatňovat nejen kriterium ekonomické efektivnosti, ale i hledisko ekologické učit se poznávat svět a lépe mu rozumět (rozumět přírodním zákonům, odpovědnost člověka za uchování přírodního prostředí, osvojovat si technologické metody a pracovní postupy šetrné k životnímu prostředí) dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, chápat ji jako součást péče o zdraví své i spolupracovníků pracovat s informacemi a kriticky je vyhodnocovat FYZIKA 1. ročník Výsledky vzdělávání Obsah vzdělávání Úvod do mechaniky rozliší fyzikální veličiny a fyzikální pojmy, obsah a význam fyziky pro rozvoj dalších věd uvede příklady fyzikálních veličin, i pro praktický život orientuje se ve fyzikálních veličinách,zná fyzikální veličiny ( jejich jednotky,soustava jejich značky, počítá veličiny podle vzorců SI, měření fyzikálních veličin,chyby měření ) používá měřidla pro jednotlivé veličiny, určí Kinematika chyby měření

148 určí vztažnou soustavu charakterizuje klid a pohyb těles v různých soustavách rozliší druhy pohybů a řeší jednoduché úlohy na pohyb hmotného bodu vysvětlí pojmy: trajektorie, dráha, rychlost, zrychlení, narýsuje grafy s(t), v(t), a(t) určí síly, které působí na tělesa popíše, jaký druh pohybu tyto síly vyvolávají použije Newtonovy pohybové zákony vysvětlí na příkladech zákon zachování hybnosti určí mechanickou práci, výkon a energii při pohybu tělesa působením stálé síly uvědomuje si souvislost energie a práce, vysvětlí na příkladech platnost zákona zachování mechanické energie rozliší látkovou a polní formu hmoty řeší jednoduché úlohy na pohyb těles v homogenním tíhovém poli určí výslednici sil působících na těleso a momenty jednotlivých sil definuje podmínky pro rovnováhu sil, rozliší druhy rovnovážné polohy určí těžiště tělesa jednoduchého tvaru porovná stabilitu tělesa v různých polohách v závislosti na těžišti porovná reálnou tekutinu a její model aplikuje Pascalův a Archimédův zákon při řešení úloh použije rovnice kontinuity a Bernoulliho rovnici při řešení jednoduchých úloh z praxe Dynamika vzájemná silová působení těles Newtonovy pohybové zákony hybnost tělesa a impuls síly zákon zachování hybnosti Mechanická energie a práce mechanická práce stálé síly energie kinetická a potenciální zákon zachování mechanické energie výkon a účinnost Gravitační pole Newtonův gravitační zákon gravitační a tíhové pole pohyby těles v homogenním tíhovém poli Mechanika tuhého tělesa posuvný a otáčivý pohyb tuhého tělesa kolem pevné osy moment síly, momentová věta skládání sil těžiště tělesa, stabilita tělesa kinetická energie tuhého tělesa Mechanika kapalin a plynů FYZIKA 2. vztažná soustava pohyb rovnoměrný přímočarý pohyb rovnoměrně zrychlený a zpomalený rovnoměrný pohyb hmotného bodu po kružnici skládání pohybů vlastnosti tekutin, ideální kapalina tlak v kapalinách Pascalův zákon Archimédův zákon, plování těles proudění tekutin rovnice kontinuity a Bernoulliho ročník Výsledky vzdělávání Obsah vzdělávání Žák Elektřina a magnetismus popíše elektrické pole z hlediska jeho působení Elektrický náboj a elektrické pole na bodový elektrický náboj vlastnosti elektrického náboje řeší úlohy na užití Coulombova zákona charakterizuje fyzikální veličiny: intenzita elektrická síla, Coulombův zákon

149 elektrického pole, elektrický potenciál intenzita elektrického pole, elektrický rozliší vodiče a izolanty v elektrickém poli potenciál vysvětlí princip a funkci kondenzátoru vodiče a izolanty v elektrickém poli, popíše princip vedení elektrického proudu kapacita vodiče, kondenzátor v kovovém vodiči Elektrický proud v látkách pevných umí zapojit jednoduchý obvod podle schématu elektrický proud v kovech změří elektrický proud a napětí Ohmův zákon pro část obvodu i celý obvod řeší úlohy s elektrickými obvody s použitím elektrický odpor, spojování rezistorů Ohmova zákona (pro část obvodu i celý obvod) elektrická práce a výkon v obvodech určí odpor spotřebiče vysvětlí závislost odporu na vlastnostech stejnosměrného proudu elektrický proud v elektrolytech, plynech vodiče a vakuu určí velikost práce vykonané elektrickým Faradayův zákon elektrolýzy polem rozliší polovodiče a vodiče charakterizuje vedení elektrického proudu v elektrolytech, v plynech a vakuu řeší jednoduché úlohy s využitím Faradayova zákona elektrolýzy zná princip činnosti galvanických článků uvědomuje si výhody a nevýhody energetických zdrojů z hlediska vlivu na životní prostředí určí magnetickou sílu v magnetickém poli vodiče s proudem, objasní princip elektromagnetu a zná jeho využit v praxi, vysvětlí podstatu elektromagnetické indukce a její praktický význam, objasní Faradayův zákon elektromagnetické Magnetické pole indukce magnetické pole elektrického proudu použije ho při řešení jednoduchých příkladů. vzájemné silové působení mezi vodičem s proudem a magnetem, látky v magnetickém poli, magnetování, elektromagnet, demonstruje vznik střídavého proudu, vysvětlí rozdíl mezi stejnosměrným a magnetický indukční tok, elektromagnetická indukce, střídavým proudem, zákon, vlastní indukce, objasní pojem efektivní hodnota střídavého Faradayův indukčnost. proudu, charakterizuje rezistor, cívku a kondenzátor v obvodu střídavého proudu, Střídavý proud demonstruje funkci transformátoru, vznik střídavého proudu, popíše princi generování střídavých proudů a obvody střídavého proudu s rezistorem, jejich využití v energetice(trojfázová soustava, cívkou a alternátor, dynamo, elektromotory), kondenzátorem, popíše rozvodnou síť, výkon střídavého proudu zná velikost napětí a kmitočtu ve transformátor, třífázový proud, spotřebitelské síti ČR, přenos elektrické energie střídavým interpretuje zásady bezpečné manipulace s proudem, elektrickým zařízením. elektrárna.

150 popíše vznik kmitavého pohybu, charakterizuje základní pojmy: perioda, frekvence, amplituda, úhlová rychlost, demonstruje nucené kmitání, rozliší základní druhy mechanického vlnění a Mechanické kmitání a vlnění popíše jejich šíření, uvede příklady z praxe pro jednotlivé druhy kmitání mechanického oscilátoru, kmitavý pohyb, mechanického vlnění, harmonický pohyb, nucené kmitání, charakterizuje základní vlastnosti zvukového rezonance, vlnění. mechanické vlnění (druhy mechanického vlnění a jeho šíření v prostoru, Huygensův princip), zvukové vlnění (vlastnosti zvuku a jeho šíření v látkovém prostředí ). uvede příklady potvrzující kinetickou teorii Molekulová fyzika a termika látek, základní poznatky molekulové fyziky změří teplotu v Celsiově stupnici a vyjádří (částicová stavba látek, vlastnosti látek z jako termodynamickou teplotu, hlediska molekulové fyziky, teplota), vysvětlí pojem vnitřní energie soustavy vnitřní energie (teplo a práce, přeměny (tělesa) a způsob její změny, vnitřní energie tělesa, tepelná kapacita, řeší jednoduché případy tepelné výměny měření tepla), pomocí kalorimetrické rovnice, pevné látky a kapaliny (struktura pevných řeší úlohy na děje v plynech s použitím látek, teplotní roztažnost pevných látek, stavové rovnice pro ideální plyn, struktura a vlastnosti kapalin, teplotní vysvětlí mechanické vlastnosti těles z hlediska objemová roztažnost kapalin), struktur pevných látek, přeměny skupenství látek (skupenské teplo, analyzuje jevy v kapalinách, tání, tuhnutí, vypařování, var, kondenzace, popíše přeměny skupenství látek a jejich sublimace, vlhkost vzduchu). význam v přírodě a v technické praxi.

151 Biologie Obsahové, časové a organizační vymezení Výuka tohoto předmětu je koncipována tak, aby žáky vedla k hlubšímu a komplexnějšímu pochopení vztahů v přírodě. Důraz je kladen na poznávání základních přírodovědných poznatků i jejich uplatnění v praktickém životě. Na základě výuky biologie si tak žák utváří kladný vztah k vlastnímu životu i životu ostatních lidí a organismů a také k životnímu prostředí, které jej bezprostředně obklopuje. Hlavním cílem výuky biologie je vytvořit u žáků pozitivní postoj k přírodě a přírodním vědám, dále pak naučit žáky využívat znalosti a dovednosti z přírodních věd v osobním i profesním životě. Významné je i rozvíjení obecných dovedností žáků (např. řešení problémů, práce s informacemi, využití ICT, práce v týmu, umění diskuse, umění správné argumentace na věcně biologickém podkladu apod.) Předmět biologie vychází z oboru biologické a ekologické vzdělávání. Učivo předmětu se zaměřuje na ty tematické celky, které jsou důležité pro každého občana ČR. Těmito tematickými celky jsou: obecná biologie, biologie člověka, genetika, ekologie a člověk a životní prostředí. V rámci výuky biologie je tak žákům umožněno získat poměrně obsáhlý a ucelený přehled o životě na Zemi. Výuka probíhá: 1. ročník...2 hodiny týdně 2. ročník...2 hodiny týdně Vzdělávání ve vyučovacím předmětu směřuje k: osvojení si pozitivního postoje k životu, přírodě, životnímu prostředí na Zemi dodržování zásad udržitelného rozvoje v občanském životě i odborné pracovní činnosti uvědomění si vlastního názoru a jeho přiměřenému obhajování respektování názorů ostatních lidí ve společnosti získání a uvědomění si odpovědnosti za sebe sama, za svá rozhodnutí a činy chápání spoluodpovědnosti při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních lidí motivaci k celoživotnímu vzdělávání v oblasti přírodních věd Vyučovací předmět jeúzce spjat s (mezipředmětové vztahy): chemie fyzika matematika český jazyk a literatura cizí jazyk

152 Doporučené metody výuky: Metody a formy výuky jsou voleny tak, aby odpovídaly cílům daného tematického celku a zároveň poskytovaly žákům dostatečný prostor pro vlastní práci. Kromě tradiční frontální výuky je volena i výuka skupinová, aby si žáci měli možnost osvojit práci v týmu. V rámci přiblížení některých tematických okruhů učiva se žáci účastní exkurzí. Při výuce je využívána řada učebních pomůcek a didaktická technika, např. přírodniny, modely, nástěnné obrazy, animace, powerpointové prezentace, z didaktické techniky potom zpravidla počítač s dataprojektorem. Metody osvojování si nového učiva slovní dialogické (rozhovor, diskuse) práce s textem názorně-demonstrační pozorování názorně-demonstrační demonstrace problémové metody situační a inscenační metody didaktické hry Hlavní formy vyučování frontální výuka skupinová a kooperativní výuka exkurze Metody prověřování a hodnocení žákovských výkonů Žáci jsou hodnoceni v souladu s klasifikačním řádem školy, který je součástí školního řádu. Jejich hodnocení bude podporovat aktivní přístup k učivu a bude je motivovat k aplikaci získaných vědomostí.v hodnocení je kromě samotného prokázání vědomostí sledována ještě aplikace znalostí, samostatnost při práci, schopnost práce v týmu, tvořivý přístup k úkolům, komunikační dovednosti, řešení problémů. V těchto oblastech jde především o hodnocení v rámci individuálních možností žáka. Formy hodnocení individuální ústní zkoušení písemné zkoušení samostatná práce (např. referáty) pozorování žáka (jde především o hodnocení chování, postojů, zodpovědnosti, atd.)

153 Průřezová témata: Ve výuce biologie se realizují v různé míře všechna průřezová témata z RVP, zejména však Člověk a životní prostředí, Občan v demokratické společnosti, Člověk a svět práce a Informační technologie. Člověk a životní prostředí Pojetí a obsah výuky biologie umožňuje realizovat celé průřezové téma Člověk a životní prostředí. Všechna témata, která toto průřezové téma zahrnuje, jsou součástí vzdělávacího obsahu kapitoly Člověk a životní prostředí oboru Biologické a ekologické vzdělávání. Z tohoto důvodu nejsou na tomto místě uvedena. V kompletní podobě jsou součástí rozpisu učiva a výsledků vzdělávání předmětu biologie. Výchovné a vzdělávací kompetemcí žáků: strategie pro rozvoj klíčových Kompetence k učení Žák je veden k tomu, aby byl schopen: využívat těch stylů učení, které mu nejlépe vyhovují, a v návaznosti na ně plánovat, organizovat a vyhodnocovat své učební činnosti využívat pro učení různých informačních zdrojů (vč. zkušenosti jiných), písemně zaznamenávat podstatné myšlenky či údaje z textů a projevů jiných lidí vyhledávat informace z různých zdrojů, hodnotit jejich spolehlivost a využívat relevantní informace hledat odpovědi na otázky související s průběhem a příčinami různých přírodních procesů Kompetence k řešení problémů Žák je veden k tomu, aby byl schopen: řešit problémy každodenního života (vč. rozpoznání problému, získání informací, návrhů řešení, vyhodnocení nejvhodnějšího způsobu řešení, ověření výsledků) na řešení úkolů spolupracovat, pracovat v týmu; podněcovat práci v týmu vlastními návrhy na zlepšení práce, nezaujatě zvažovat návrhy druhých hodnotit různé způsoby řešení problému z hlediska jejich správnosti a efektivity předcházet možným problémům ve škole i v běžném životě Komunikativní kompetence Žák je veden k tomu, aby byl schopen: formulovat své myšlenky srozumitelně, v logickém sledu, přehledně a jazykově správně

154 aktivně diskutovat formulovat a obhajovat své názory a postoje, ale současně respektovat názory druhých prezentovat výsledky své práce spolupracovníkům i jiným osobám (vyučujícím biologie, vyučujícím jiných předmětů) a adekvátně reagovat na hodnocení vystupování a způsob jednání ze strany jiných lidí, přijímat radu i kritiku Personální a sociální kompetence Žák je veden k tomu, aby byl schopen: posuzovat reálně své možnosti, odhadovat důsledky svého jednání a chování přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly pracovat v týmu a nacházet v něm své uplatnění uznávat hodnotu života, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních; pečovat o svůj fyzický i duševní rozvoj, být si vědom důsledků nezdravého životního stylu a závislostí Občanské kompetence a kulturní povědomí Žák je veden k tomu, aby byl schopen: jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i ve veřejném zájmu dodržovat zákony a další legislativu chápat význam životního prostředí pro člověka a jednat v duchu udržitelného rozvoje Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám Žák je veden k tomu, aby byl schopen: získávat návyky k systematické práci, kterou uplatní v budoucím profesním životě Matematické kompetence Žák je veden k tomu, aby byl schopen: využívat matematického aparátu při zpracování dat z měření a experimentů využívat různých forem grafického znázornění Kompetence využívat prostředky informačních technologií a pracovat s informacemi Žák je veden k tomu, aby byl schopen: zpracovávat výsledky z měření a experimentů za pomoci PC využívat PC pro svou učební činnost

155 Odborné kompetence Žák je veden k tomu, aby byl schopen: aplikovat přírodovědné postupy při řešení technických problémů, zdůvodnit a obhájit vlastní řešení zdůvodnit nutnost vytvoření a respektování zásad a návyků bezpečné práce a zdraví neohrožující pracovní činnosti a tyto zásady sám respektovat rozpoznávat možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví ve škole i při běžných činnostech znát konkrétní postupy poskytování první pomoci a v případě potřeby tyto postupy s rozmyslem aplikovat uvažovat při plánování a posuzování své činnosti (v pracovním procesu i v běžném životě) nejen o možném prospěchu, ale také o vlivu a dopadu této činnosti na životní prostředí nakládat ekonomicky a s ohledem na životní prostředí s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami BIOLOGIE 1. ročník Výsledky vzdělávání Obsah vzdělávání Vznik a vývoj života na Zemi prezentuje různé názory na vznik Země popisuje svými slovy podstatu vybraných vývojových teorií charakterizuje živé soustavy charakterizuje základní funkce buňky rozlišuje buňku prokaryotickou a eukaryotickou, popíše jejich vybrané části rozpoznává základní rozdíly mezi buňkou rostlinnou a živočišnou a uvádí význam těchto rozdílů pro existenci organismů vyjmenuje základní skupiny organismů a uvede jejich význam pro člověka popisuje charakteristické znaky vybraných skupin organismů uvádí rozdíly mezi jednotlivými skupinami organismů používá pojmy dědičnost a proměnlivost ve správných souvislostech rozlišuje alely převládající (dominantní) a potlačené (recesivní) teorie o vzniku Země základní vlastnosti živých soustav Buňka a její vlastnosti DNA jádro, cytoplazma, vakuoly, mitochondrie, buněčná stěna Základní skupiny organismů viry, bakterie prvoci houby, lišejníky rostliny živočichové Dědičnost a proměnlivost DNA, gen, alela mutace

156 používá Mendelovy zákony při řešení jednoduchých úloh uvádí příklady vlivů prostředí, které vyvolávají změny v genetické výbavě organismu vlastními slovy charakterizuje geneticky modifikované organismy, uvádí příklady takových organismů, nastiňuje možné výhody a nevýhody používání GMO

157 Výsledky vzdělávání ČLOVĚKA) (ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Obsah vzdělávání popíše historii vzájemného ovlivňování člověka a přírody a doloží popis konkrétními vybranými významnými historickými událostmi zhodnotí vliv růstu lidské populace na životní prostředí popíše význam vody pro život člověka na Zemi a možnosti přístupů k vodním zdrojům změří množství pitné vody, které spotřebovává denně domácnost, v níž žije posoudí vliv lidské činnosti na znečištění vody posoudí vliv lidské činnosti na znečištění ovzduší uvádí příklady zdrojů znečištění ovzduší ve svém okolí, v České republice i ve světě posoudí vliv lidské činnosti na znečištění půd vyhledává informace o míře znečištění jednotlivých složek prostředí ve svém okolí, v České republice i ve světě v různých informačních zdrojích navrhuje jakým způsobem předcházet znečištění prostředí a dokládá to na příkladu ze svého běžného života charakterizuje působení životního prostředí na člověka a jeho zdraví popisuje, které vlivy prostředí považuje ve vztahu k vlastnímu životu za nejdůležitější charakterizuje přírodní zdroje surovin a energie z hlediska jejich obnovitelnosti, posoudí vliv jejich využívání na prostředí popisuje, které zdroje energie běžně využívá popíše způsoby nakládání s odpady, rozlišuje různé typy odpadů a odpad separuje popíše některé významné globální problémy na Zemi uvede příklady chráněných území v regionu a České republice popíše, čím je chráněné území v regionu významné uvede základní ekonomické, právní a informační nástroje společnosti na ochranu přírody a prostředí zdůvodní vlastní odpovědnost za ochranu Vztahy mezi člověkem a životním prostředím zánik civilizací faktory ovlivňující růst populací průmysl zemědělství domácnosti doprava hluk obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie nerovnoměrnost rozložení přírodních zdrojů na Zemi skládkování, spalování odpadů, separace Ochrana přírody a krajiny státní správa nevládní neziskové organizace občanská sdružení

158 životního prostředí ve vztahu k dalším generacím Udržitelný rozvoj používá termín udržitelný rozvoj ve správných souvislostech vysvětlí základní principy udržitelného rozvoje BIOLOGIE 2. ročník Výsledky vzdělávání (BIOLOGIE ČLOVĚKA) Obsah vzdělávání Orgánové soustavy charakterizuje hlavní funkce orgánových soustav přiřazuje vybrané orgány odpovídajícím orgánovým soustavám charakterizuje funkci vybraných orgánů v lidském těle popisuje základní procesy probíhající v lidském těle (např. dýchání, trávení, smyslové vnímání) uvádí příklady a hlavní charakteristiky vybraných onemocnění orgánových soustav popisuje a v modelové situaci předvádí principy poskytování první pomoci popisuje zásady zdravého způsobu života uvádí příklady tzv. civilizačních onemocnění a vysvětluje příčiny jejich vzniku charakterizuje vybraná infekční onemocnění, vysvětluje možnosti jejich přenosu a způsob obrany proti nim popisuje a v modelové situaci předvádí principy poskytování první pomoci kosterní soustava svalová soustava oběhová soustava dýchací soustava vylučovací soustava trávicí soustava kožní soustava nervová soustava smyslová soustava pohlavní soustava zásady první pomoci Zdraví člověka principy zdravé výživy a zdravého životního stylu, civilizační onemocnění příklady bakteriálních a virových onemocnění možnosti předcházení onemocněním zásady první pomoci Živé organismy a prostředí rozlišuje mezi vědním oborem ekologie a en- ekologie X environmentalistika vironmentalistikou krajinná ekologie, ekologie města jmenuje některé speciální obory ekologie ekologické pojmy používá správně základní ekologické pojmy fyzikální a chemické vlivy prostředí a vysvětluje je horninový cyklus, cyklus vody objasňuje základní podmínky, které po- Vztahy mezi organizmy třebuje organismus pro svou existenci uvádí rozdíl mezi abiotickými a biotickými konkurence, predace, parazitismus, symbióza

159 podmínkami prostředí, jmenuje příklady abiotických a biotických podmínek prostředí popisuje vybrané základní fyzikální vlivy prostředí na organismus popisuje vybrané základní chemické vlivy prostředí na organismus popisuje významné přírodní cykly vysvětluje pojmy jedinec, populace, mortalita, natalita a migrace charakterizuje kladné a záporné vztahy mezi organismy používá pojmy společenstva a ekosystémy ve správných souvislostech uvádí příklady ekosystémů ve svém okolí a rozlišuje různé typy ekosystémů používá pojmy producent, konzument a reducent ve správných souvislostech popíše vybraný potravní řetězec na příkladu vybrané chemické látky popíše způsob hromadění látek v organismu a důsledky pro život člověka pastevně kořistnický potravní řetězec potravní sítě těžké kovy a pesticidy v životním prostředí

160 Tělesná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmět tělesná výchova přispívá ke komplexnímu zvýšení úrovně pohybových dovedností žáka s přihlédnutím k fyzickým dispozicím, zdravotnímu stavu a zájmu. Žáci se seznámí s problematikou ochrany zdraví člověka za mimořádných situací, a to především ve formě nácviku praktických dovedností. Výuka probíhá: 1. ročník...2 hodiny týdně 2. ročník...2 hodiny týdně 3. ročník...2 hodiny týdně 4. ročník...2 hodiny týdně Zároveň s výukou tělesné výchovy probíhají jedenkrát týdně sportovní hry (2 hodiny týdně), jakožto nepovinný předmět, při kterém jsou rozvíjeny především herní dovednosti volejbalu a florbalu. Dále se v rámci nepovinného předmětu mohou děvčata jedenkrát týdně (2 hodiny) zúčastnit lekcí aerobiku, které rozvíjejí fyzickou kondici, rozsah pohybu a rytmické cítění a podílejí se na správném držení a tvarování těla. Vybraná družstva se účastní pořádaných sportovních turnajů a soutěží mezi středními školami v rámci okresu, dále popř. kraje či republiky. Všichni zájemci z řad studentů mají možnost pravidelně navštěvovat školní posilovnu. Vzdělávání ve vyučovacím předmětu tělesná výchova směřuje k: regeneraci a kompenzaci jednostranné zátěže způsobené pobytem ve škole rozvoji pohybových dovedností a kultivaci pohybu poznávání zdraví jako nejdůležitější životní hodnoty rozpoznávání základních situací ohrožujících tělesné a duševní zdraví a k osvojování dovedností těmto situacím předcházet nebo je řešit Vyučovací předmět je úzce spjat s (mezipředmětové vztahy): základy přírodních věd Doporučené metody výuky: Expoziční metody: motivační vyprávění motivační rozhovor motivační úkol s otevřeným koncem motivační skupinová diskuse

161 Metody osvojování nového učiva: metody slovního projevu výklad popis vysvětlení přednáška rozhovor skupinová diskuse metody nácviku dovedností demonstrace frontální pokus didaktická hra fixační metody procvičování praktické upevňování dovedností Doporučené výkonů: metody prověřování a hodnocení žákovských Klasické diagnostické metody: praktické zkoušení Metody získávání diagnostických údajů: pozorování diagnostický rozhovor Vyučovacím předmětem se prolínají průřezová témata: Občan v demokratické společnosti Žáci jsou vedeni k tomu, aby: měli vhodnou míru sebevědomí, zodpovědnosti za sebe sama a schopnost morálního úsudku

162 dovedli jednat s lidmi, diskutovat o citlivých nebo kontroverzních otázkách, hledat kompromisní řešení Člověk a životní prostředí Žáci jsou vedeni k tomu, aby: poznávali svět a lépe mu rozuměli efektivně pracovali s informacemi, tj. uměli je získávat a kriticky vyhodnocovat se naučili vyhledávat a posuzovat informace o profesních příležitostech, orientovat se v nich a vytvořit si o nich základní představu Člověk a svět práce Žáci jsou vedeni k tomu, aby: si uvědomovali zodpovědnost za vlastní životy a význam vzdělání pro život byli motivováni k aktivnímu pracovnímu životu a úspěšné kariéře se písemně i ústně prezentovali při jednání s potencionálními zaměstnavateli, formulovali svá očekávání a své priority Výchovné a vzdělávací kompetencí žáků: strategie pro rozvoj klíčových Občanské kompetence a kulturní povědomí Žák prostřednictvím studia tohoto předmětu: má možnost zažít úspěch učí se spolupracovat na zadaných úkolech jedná odpovědně, samostatně a aktivně nejen ve vlastním zájmu, ale i v zájmu veřejném jedná v souladu s morálními principy, přispívá k uplatňování hodnot demokracie, vystupuje proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci uvědomuje si v rámci plurality a multikulturního soužití vlastní kulturní, národní a osobnostní identitu, přistupuje s aktivní tolerancí k identitě druhých lidí chápe význam životního prostředí pro člověka a jedná v duchu udržitelného rozvoje je hrdý na tradice a hodnoty svého národa, chápe jeho minulost i současnost v evropském a světovém kontextu umí myslet kriticky, tj. dokáže zkoumat věrohodnost informací, vytváří si vlastní úsudek a je schopen o něm diskutovat s jinými lidmi

163 Komunikativní kompetence Žák prostřednictvím studia tohoto předmětu: učí se porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení, vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky uplatňuje při řešení problémů různé metody myšlení vyjadřuje se přiměřeně v projevech mluvených i psaných a vhodně se prezentuje formuluje své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově správně účastní se aktivně diskusí, formuluje a obhajuje své názory a postoje, respektuje názory druhých vyjadřuje se a vystupuje v souladu se zásadami kultury projevu a chování Kompetence využívat prostředky informačních technologií a efektivně pracovat s informacemi Žák je veden k tomu, aby byl schopen: pracovat s běžným základním a aplikačním programovým vybavením komunikovat elektronickou poštou a využívat další prostředky online a offline komunikace k rezervacím volnočasových aktivit získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak z celosvětové sítě Internet Personální a sociální kompetence: Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli připraveni stanovovat si na základě poznání své osobnosti přiměřené cíle osobního rozvoje v oblasti zájmové i pracovní, pečovat o své zdraví, spolupracovat s ostatními a přispívat k utváření vhodných mezilidských vztahů. Žák je veden k tomu, aby byl schopen: posuzovat reálně své fyzické a duševní možnosti, odhadovat důsledky svého jednání a chování v různých situacích stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní orientace a životních podmínek reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany jiných lidí, přijímat radu i kritiku ověřovat si získané poznatky, kriticky zvažovat názory, postoje a jednání jiných lidí mít odpovědnost ke svému zdraví, pečovat o svůj fyzický i duševní rozvoj, být si vědom důsledků nezdravého životního stylu a závislostí pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností

164 přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly podněcovat práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů, nezaujatě zvažovat návrhy druhých přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a předcházet osobním konfliktům, nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým Odborné kompetence: Žák je veden k tomu, aby byl schopen: uvažovat o otázkách zdravého životního stylu uvědomit si význam tělesné aktivity a jejího využití ve volném čase chápat bezpečnost práce jako součást péče o zdraví své i spolupracovníků (i klientů a zákazníků) dodržovat příslušné právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany a hygienické předpisy a zásady používat osobní ochranné pracovní prostředky podle platných předpisů pro jednotlivé činnosti umí uplatňovat oprávněné nároky týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci či v případě pracovního úrazu TĚLESNÁ VÝCHOVA 1. ročník Výsledky vzdělávání Obsah vzdělávání Péče o zdraví popíše vliv fyzické a psychické zátěže na lid- zdraví ský organismus prevence úrazů a nemocí dokáže uplatňovat naučené modelové situace První pomoc k řešení stresových a konfliktních situací úrazy a náhlé zdravotní příhody zdůrazní význam zdravého životního stylu prokáže dovednosti poskytnutí první pomoci stavy bezprostředně ohrožující život vodní záchrana sobě a jiným volí sportovní vybavení (výstroj a výzbroj) od- Tělesná výchova povídající příslušné činnosti a okolním podmínkám (klimatickým, zařízení, hygieně, bez- Teoretické poznatky pečnosti) a dokáže je udržovat a ošetřovat význam pohybu pro zdraví; prostředky komunikuje při pohybových činnostech doke zvyšování síly, rychlosti, vytrvalosti, obdržuje smluvené signály a vhodně používá odratnosti a pohyblivosti bornou terminologii technika a taktika, zásady sportovního trédokáže se zapojit do organizace turnajů a souninku těží a umí zpracovat jednoduchou dokumenta odborné názvosloví, komunikace ci výstroj, výzbroj, údržba dokáže rozhodovat, zapisovat a sledovat výko činnost a výkon ny jednotlivců nebo týmu hygiena a bezpečnost, vhodné oblečení: umí připravit prostředky k plánovaným pohycvičební úbor a obutí

165 bovým činnostem umí sestavit soubory zdravotně zaměřených cvičení, cvičení pro tělesnou a duševní relaxaci umí si připravit kondiční program osobního rozvoje a vyhodnocovat jej umí uplatňovat zásady sportovního tréninku dokáže vyhledat potřebné informace z oblasti zdraví a pohybu dokáže o pohybových činnostech diskutovat, analyzovat je a hodnotit dokáže rozvíjet svalovou sílu, rychlost, vytrvalost, obratnost a pohyblivost ovládá kompenzační cvičení k regeneraci tělesných a duševních sil, i vzhledem k požadavkům budoucího povolání uplatňuje osvojené způsoby relaxace je schopen sladit pohyb s hudbou, umí sestavit pohybové vazby, hudebně pohybové motivy a vytvořit pohybovou sestavu (skladbu) je schopen realizovat všestrannou pohybovou přípravu a zvyšování tělesné zdatnosti dovede uplatňovat techniku a základy taktiky v základních a vybraných sportovních odvětvích uplatňuje zásady bezpečnosti při pohybových aktivitách umí využívat pohybové činnosti participuje na týmových herních činnostech družstva umí rozlišit jednání fair play od nesportovního jednání zvyšuje svou tělesnou kondici a psychickou odolnost má možnost seberealizace, motivace, učí správným návykům záchrana a dopomoc zásady chování a jednání v různém prostředí regenerace a kompenzace relaxace pravidla her, závodů a soutěží rozhodování zásady sestavování a vedení sestav všeobecně rozvíjejících nebo cíleně zaměřených cvičení pohybové testy, měření výkonů zdroje informací Pohybové dovednosti Tělesná cvičení pořadová, všestranně rozvíjející, kondiční, koordinační, kompenzační, relaxační aj. jako součást všech tematických celků Gymnastika a tance gymnastika: cvičení s náčiním, cvičení na nářadí (koza, hrazda, kruhy) prostná ( kotoul vzad, vpřed, přemet stranou, stoj na hlavě) rytmická gymnastika: cvičení bez náčiní a s náčiním kondiční programy cvičení s hudbou (různé formy aerobiku) skoky na trampolíně Atletika běhy (rychlý, vytrvalý), starty skoky do výšky a do dálky vrh koulí Míčové hry basketbal: dribling, střelba fotbal: přihrávky, zpracování, střelba florbal: základy techniky ringo: průprava pro míčové hry (volejbal, házená, basketbal) házená: dribling, střelba Pohybové hry drobné kondiční a koordinační Plavání: pohyb a pobyt ve vodě (splývání) základy plaveckých stylů prsa, znak skok do vody (z bloku) plavecká obrátka

166 hry ve vodě plavání pod hladinou Posilovna metodika kondičního posilování Lyžování volí sportovní vybavení ( výstroj a výzbroj) LVK (týdenní kurz) odpovídající příslušné činnosti a okolním pod- základy sjezdového lyžování (zatáčení, zamínkám ( klimatickým, zařízení, hygieně, bezstavování, sjíždění i přes terénní nepečnosti, a dovede je udržovat a ošetřovat rovnosti) LVK (týdenní kurz) carving základní oblouk chová se v přírodě ekologicky základy běžeckého lyžování dokáže zjistit úroveň pohyblivosti, ukazatele chování při pobytu v horském prostředí své tělesné zdatnosti a korigovat si pohybový snowboarding režim ve shodě se zjištěnými údaji Testování tělesné zdatnosti pozná chybně a správně prováděné činnosti, umí analyzovat a zhodnotit kvalitu pohybové motorické testy činnosti nebo výkonu Kompenzační a relaxační cvičení ověří úroveň tělesné zdatnosti a svalové speciální korektivní cvičení podle druhu nerovnováhy oslabení dokáže rozlišit vhodné a nevhodné pohybové činnosti vzhledem k poruše svého zdraví TĚLESNÁ VÝCHOVA 2.ročník Výsledky vzdělávání Obsah vzdělávání 1 Péče o zdraví zdůvodní význam zdravého životního stylu popíše vliv fyzické a psychické zátěže na lidský organismus dokáže uplatňovat naučené modelové situace při řešení stresových a konfliktních situací prokáže dovednosti poskytnutí první pomoci sobě a jiným volí sportovní vybavení (výstroj a výzbroj)odpovídající příslušné činnosti a okolním podmínkám (klimatickým, zařízení, hygieně, bezpečnosti) a umí je udržovat a ošetřovat komunikuje při pohybových činnostech dodržuje smluvené signály a vhodně používá odbornou terminologii dovede se zapojit do organizace turnajů a soutěží a umí zpracovat jednoduchou dokumentaci dokáže rozhodovat, zapisovat a sledovat výkony jednotlivců nebo týmu umí připravit prostředky k plánovaným pohybovým činnostem zdraví prevence úrazů a nemocí První pomoc úrazy a náhlé zdravotné příhody poranění při hromadném zasažení obyvatel stavy bezprostředně ohrožující život Tělesná výchova Teoretické poznatky význam pohybu pro zdraví prostředky ke zvyšování síly, rychlosti, vytrvalosti, obratnosti a pohyblivosti technika a taktika, zásady sportovního tréninku odborné názvosloví, komunikace výstroj, výzbroj, údržba činnost a výkon hygiena a bezpečnost, vhodné oblečení cvičební úbor a obutí

167 umí sestavit soubory zdravotně zaměřených cvičení, cvičení pro tělesnou a duševní relaxaci umí si připravit kondiční program osobního rozvoje a vyhodnocovat jej umí uplatňovat zásady sportovního tréninku dokáže vyhledat potřebné informace z oblasti zdraví a pohybu záchrana a dopomoc zásady chování a jednání v různém prostředí regenerace a kompenzace relaxace pravidla her, závodů a soutěží rozhodování zásady sestavování a vedení sestav všeobecně rozvíjejících nebo cíleně zaměřených cvičení pohybové testy, měření výkonů zdroje informací TĚLESNÁ VÝCHOVA 3. ročník Výsledky vzdělávání Obsah vzdělávání Péče o zdraví dokáže uplatňovat naučené modelové situace při řešení stresových a konfliktních situací zdůvodní význam zdravého životního stylu popíše vliv fyzické a psychické zátěže na lidský organismus popíše úlohu státu a místní samosprávy při ochraně zdraví a životů obyvatel dovede rozpoznat hrozící nebezpečí a ví, jak je doporučeno na ně reagovat prokáže dovednosti poskytnutí první pomoci sobě a jiným volí sportovní vybavení (výstroj a výzbroj) odpovídající příslušné činnosti a okolním podmínkám (klimatickým, zařízení, hygieně, bezpečnosti) a dovede je udržovat a ošetřovat komunikuje při pohybových činnostech dodržuje smluvené signály a vhodně používá odbornou terminologii dovede se zapojit do organizace turnajů a soutěží a umí zpracovat jednoduchou dokumentaci dokáže rozhodovat, zapisovat a sledovat výkony jednotlivců nebo týmu dovede připravit prostředky k plánovaným pohybovým činnostem umí sestavit soubory zdravotně zaměřených cvičení, cvičení pro tělesnou a duševní relaxaci umí si připravit kondiční program osobního rozvoje a vyhodnocovat jej umí uplatňovat zásady sportovního tréninku dokáže vyhledat potřebné informace zdraví prevence úrazů a nemocí Zásady jednání v situacích osobního ohrožení a za mimořádných událostí mimořádné události (živelné pohromy, havárie, krizové situace aj.) základní úkoly ochrany obyvatelstva (varování, evakuace) První pomoc úrazy a náhlé zdravotní příhody poranění při hromadném zasažení obyvatel stavy bezprostředně ohrožující život Tělesná výchova Teoretické poznatky význam pohybu pro zdraví prostředky ke zvyšování síly, rychlosti, vytrvalosti, obratnosti a pohyblivosti technika a taktika, zásady sportovního tréninku odborné názvosloví, komunikace výstroj, výzbroj, údržba činnost a výkon hygiena a bezpečnost, vhodné oblečení: cvičební úbor a obutí záchrana a dopomoc zásady chování a jednání v různém prostředí regenerace a kompenzace relaxace pravidla her, závodů a soutěží rozhodování, zásady sestavování a vedení

168 z oblasti zdraví a pohybu sestav všeobecně rozvíjejících nebo cíleně zaměřených cvičení pohybové testy; měření výkonů zdroje informací Výsledky vzdělávání Obsah vzdělávání Tělesná výchova umí sladit pohyb s hudbou umí sestavit pohybové vazby dokáže uplatňovat techniku a základy taktiky v základních a vybraných sportovních odvětvích uplatňuje zásady bezpečnosti při pohybových aktivitách umí využívat pohybové činnosti pro všestrannou pohybovou přípravu a zvyšování tělesné zdatnosti participuje na týmových herních činnostech družstva umí rozlišit jednání fair play od nesportovního jednání zvyšuje svou tělesnou kondici a psychickou odolnost umí zacházet s vybraným náčiním chová se v přírodě ekologicky dokáže zjistit úroveň pohyblivosti, ukazatele své tělesné zdatnosti a korigovat si pohybový režim ve shodě se zjištěnými údaji Pohybové dovednosti Tělesná cvičení pořadová, všestranně rozvíjející, kondiční, koordinační, kompenzační, relaxační aj. jako součást všech tematických celků Gymnastika gymnastika prostná (sestava) a nářadí (koza, hrazda, kruhy) rytmická gymnastika: cvičení bez náčiní a s náčiním kondiční programy cvičení s hudbou (různé formy aerobiku) skoky na trampolíně Atletika běhy (rychlý, vytrvalý, štafetový) skoky do výšky a do dálky vrh koulí Míčové hry volejbal: herní situace, hra basketbal: dvojtakt fotbal: herní situace, týmová spolupráce florbal: činnosti jednotlivce, střelba házená: trojtakt, dribling, pravidla, taktika Pohybové hry drobné sportovní (frisbee, stolní tenis, softtenis, lakros, badminton) Úpoly pády základní sebeobrana Posilovna kondiční posilování Testování tělesné zdatnosti motorické testy Kompenzační a relaxační cvičení speciální korektivní cvičení podle druhu

169 oslabení kontraindikované pohybové aktivity

170 TĚLESNÁ VÝCHOVA 4. ročník Výsledky vzdělávání Obsah vzdělávání Péče o zdraví zdůvodní význam zdravého životního stylu popíše vliv fyzické a psychické zátěže na lidský organismus dokáže uplatňovat naučené modelové situace při řešení stresových a konfliktních situací popíše úlohu státu a místní samosprávy při ochraně zdraví a životů obyvatel umí rozpoznat hrozící nebezpečí a ví, jak je doporučeno na ně reagovat dokáže poskytnout první pomoci sobě a jiným volí sportovní vybavení (výstroj a výzbroj) odpovídající příslušné činnosti a okolním podmínkám (klimatickým, zařízení, hygieně, bezpečnosti) a dovede je udržovat a ošetřovat komunikuje při pohybových činnostech dodržuje smluvené signály a vhodně používá odbornou terminologii dovede se zapojit do organizace turnajů a soutěží a umí zpracovat jednoduchou dokumentaci dokáže rozhodovat, zapisovat a sledovat výkony jednotlivců nebo týmu umí připravit prostředky k plánovaným pohybovým činnostem umí sestavit soubory zdravotně zaměřených cvičení, cvičení pro tělesnou a duševní relaxaci umí si připravit kondiční program osobního rozvoje a vyhodnocovat jej umí uplatňovat zásady sportovního tréninku dokáže vyhledat potřebné informace z oblasti zdraví a pohybu Tělesná výchova zdraví prevence úrazů a nemocí Zásady jednání v situacích osobního ohrožení a za mimořádných událostí mimořádné události (živelné pohromy, havárie, krizové situace aj.) základní úkoly ochrany obyvatelstva (varování, evakuace) První pomoc úrazy a náhlé zdravotní příhody poranění při hromadném zasažení obyvatel stavy bezprostředně ohrožující život Tělesná výchova Teoretické poznatky význam pohybu pro zdraví prostředky ke zvyšování síly, rychlosti, vytrvalosti, obratnosti a pohyblivosti technika a taktika, zásady sportovního tréninku odborné názvosloví, komunikace výstroj, výzbroj, údržba činnost a výkon hygiena a bezpečnost, vhodné oblečení cvičební úbor a obutí záchrana a dopomoc zásady chování a jednání v různém prostředí regenerace a kompenzace relaxace pravidla her, závodů a soutěží rozhodování, zásady sestavování a vedení sestav všeobecně rozvíjejících nebo cíleně zaměřených cvičení pohybové testy, měření výkonů zdroje informací umí vyhledat potřebné informace z oblasti Pohybové dovednosti zdraví a pohybu dokáže o pohybových činnostech diskutovat, Tělesná cvičení analyzovat je a hodnotit pořadová, všestranně rozvíjející, kondiční, dovede rozvíjet svalovou sílu, rychlost, koordinační, kompenzační, relaxační aj. jako

171 vytrvalost, obratnost a pohyblivost ovládá kompenzační cvičení k regeneraci tělesných a duševních sil, i vzhledem k požadavkům budoucího povolání uplatňuje osvojené způsoby relaxace je schopen sladit pohyb s hudbou, umí sestavit pohybové skladby dovede uplatňovat techniku ve vybraných sportovních odvětvích uplatňuje zásady bezpečnosti při pohybových aktivitách umí využívat pohybové činnosti pro všestrannou pohybovou přípravu zvyšuje svou tělesnou zdatnost participuje na týmových herních činnostech družstva dovede rozlišit jednání fair play od nesportovního jednání; orientuje se v problematice vybraných sportovních her zná základní pravidla je schopen předvést některé z vybraných činností zvyšování kondice, zvyšování tělesné zdatnosti zvyšování kondice dokáže zjistit ukazatele své tělesné zdatnosti a korigovat si pohybový režim ve shodě se zjištěnými údaji vzhledem k poruše svého zdraví; je schopen zhodnotit své pohybové možnosti a dosahovat osobního výkonu z nabídky pohybových aktivit. součást všech tematických celků Gymnastika gymnastika prostná (sestava) rytmická gymnastika: cvičení bez náčiní a s náčiním kondiční programy cvičení s hudbou aerobik tvorba, příprava a nácvik choreografie (pohybová taneční skladba) Atletika běhy (vytrvalé) vrh koulí Míčové hry 5 sportovních her Pohybové hry drobné sportovní (frisbee, stolní tenis, softtenis, lakros, badminton) Posilovna kondiční posilování Testování tělesné zdatnosti motorické testy Kompenzační a relaxační cvičení speciální korektivní cvičení podle druhu oslabení kontraindikované pohybové aktivity

172 Matematika Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmět matematika má funkci všeobecně vzdělávací a funkci průpravnou pro odborné vzdělávání. Vede žáky k efektivní práci s matematickými vědomostmi a dovednostmi v praktickém životě, při řešení běžných situací vyžadujících efektivní způsoby výpočtu, při aplikování matematických poznatků a postupů v odborné složce vzdělávání tak, aby žáci uměli získávat a kriticky vyhodnocovat ekonomické informace. Cílem je výchova přemýšlivého člověka, který bude umět používat matematiku ve všech sférách života v odborné složce vzdělávání, v dalším studiu, v osobním životě, v budoucím zaměstnání i ve volném čase. Výuka probíhá: 1. ročník...4 hodiny týdně 2. ročník...4 hodiny týdně 3. ročník...3 hodiny týdně 4. ročník...3 hodiny týdně Vzdělávání ve vyučovacím předmětu směřuje k tomu, aby žáci: porozuměli matematickému textu, správně a přesně se matematicky vyjadřovali a argumentovali, vyhodnocovali informace získané z grafů, diagramů, tabulek a internetu aplikovali matematické poznatky a postupy v odborných předmětech vzdělávání, jako jsou ekonomika, účetnictví, statistika aj. matematizovali reálné situace, pracovali s matematickými modely a vyhodnocovali výsledky při praktické situaci zkoumali a vystihli jádro problému, v diskusi posoudili reálnost výsledku a řešení používali a využívali názorné pomůcky, odbornou literaturu, internet, PC, kalkulátor a rýsovací potřeby využívali matematické vědomosti a dovednosti v praktickém životě, při řešení matematických situací, které vyžadují efektivní způsoby výpočtu a aplikaci poznatků měli pozitivní postoj k matematice a zájem o ni a její aplikace měli motivaci k celoživotnímu vzdělávání měli důvěru ve vlastní schopnosti a preciznost při práci Vyučovací předmět je úzce spjat s (mezipředmětové vztahy): ekonomika účetnictví fyzika chemie

173 zeměpis Doporučené metody výuky: Expoziční metody: motivační rozhovor motivační úkol s otevřeným koncem Metody osvojování nového učiva: metody slovního projevu výklad popis vysvětlení rozhovor metody práce s odborným textem vyhledávání informací studium odborné literatury práce s PC Doporučené výkonů: metody prověřování a hodnocení Klasické diagnostické metody: ústní zkoušení písemné zkoušení dílčí po krátkých tematických celcích písemné zkoušení souhrnné 2 kontrolní práce za čtvrtletí Metody získávání diagnostických údajů: pozorování diagnostický rozhovor žákovských

174 Vyučovacím předmětem se prolínají průřezová témata: Občan v demokratické společnosti Žáci jsou vedeni k tomu, aby: měli vhodnou míru sebevědomí, odpovědnost za sebe sami a schopnost morálního úsudku dovedli jednat s lidmi, diskutovat o citlivých nebo kontroverzních otázkách, hledat kompromisní řešení dovedli se orientovat v masových médiích a odolávat jejich myšlenkové manipulaci Člověk a životní prostředí Žáci jsou vedeni k tomu, aby: poznávali svět a lépe mu rozuměli efektivně pracovali s informacemi, tj. uměli je získávat a kriticky vyhodnocovat se naučili vyhledávat a posuzovat informace o profesních příležitostech, orientovat se v nich a vytvářet si o nich základní představu Člověk a svět práce Žáci jsou vedeni k tomu, aby: si uvědomovali zodpovědnost za vlastní život a význam vzdělání pro život byli motivováni k aktivnímu pracovnímu životu a úspěšné kariéře Výchovné a vzdělávací kompetencí žáků: strategie pro rozvoj klíčových Občanské kompetence a kulturní povědomí Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi uznávali hodnoty a postoje podstatné pro život v demokratické společnosti a dodržovali je, jednali v souladu s udržitelným rozvojem a podporovali hodnoty národní, evropské i světové kultury. Žák je veden k tomu, aby byl schopen: jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i v zájmu veřejném dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí (popř. jejich kulturní specifika), vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci jednat v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování, přispívat k uplatňování hodnot demokracie uvědomovat si v rámci plurality a multikulturního soužití vlastní kulturní, národní a osobní identitu, přistupovat s aktivní tolerancí k identitě druhých

175 zajímat se aktivně o politické a společenské dění u nás a ve světě chápat význam životního prostředí pro člověka a jednat v duchu udržitelného rozvoje uznávat hodnotu života, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních uznávat tradice a hodnoty svého národa, chápat jeho minulost i současnost v evropském a světovém kontextu podporovat hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury a vytvořil si k nim pozitivní vztah Komunikativní kompetence Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni vyjadřovat se v písemné i ústní formě v různých učebních, životních i pracovních situacích. Žák je veden k tomu, aby byl schopen: vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i psaných a vhodně se prezentovat formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově správně účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje dodržovat odbornou terminologii vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování Kompetence využívat prostředky informačních technologií a pracovat informacemi Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi pracovali s osobním počítačem a jeho základním a aplikačním programovým vybavením i s dalšími prostředky ICT a aby využívali adekvátní zdroje informací a efektivně pracovali s informacemi. Žák je veden k tomu, aby byl schopen: pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních technologií pracovat s běžným základním a aplikačním programovým vybavením komunikovat elektronickou poštou a využívat další prostředky online a offline komunikace získávat informace z otevřených zdrojů, zejména s využitím celosvětové sítě Internet Kompetence k učení Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni efektivně se učit, vyhodnocovat dosažené výsledky a pokrok a reálně si stanovovat potřeby a cíle svého dalšího vzdělávání. Žák je veden k tomu, aby byl schopen: mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky

176 umět efektivně vyhledávat a zpracovávat informace s porozuměním poslouchat mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov aj.) pořizovat si poznámky využívat ke svému učení různé informační zdroje, včetně zkušeností svých i jiných lidí sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení výsledků svého učení od jiných lidí znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání Kompetence k řešení problémů Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni samostatně řešit běžné pracovní i mimopracovní problémy. Žák je veden k tomu, aby byl schopen: porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k jeho řešení, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení (logické, matematické, empirické) a myšlenkové operace volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení) Personální a sociální kompetence Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli připraveni stanovovat si na základě poznání své osobnosti přiměřené cíle osobního rozvoje v oblasti zájmové i pracovní, pečovat o své zdraví, spolupracovat s ostatními a přispívat k utváření vhodných mezilidských vztahů. Žák je veden k tomu, aby byl schopen: posuzovat reálně své fyzické a duševní možnosti, odhadovat důsledky svého jednání a chování v různých situacích stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní orientace a životních podmínek reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany jiných lidí, přijímat radu i kritiku ověřovat si získané poznatky, kriticky zvažovat názory, postoje a jednání jiných lidí mít odpovědnost ke svému zdraví, pečovat o svůj fyzický i duševní rozvoj, být si vědom důsledků nezdravého životního stylu a závislostí adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky a podle svých schopností

177 pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly podněcovat práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů, nezaujatě zvažovat návrhy druhých přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a předcházet osobním konfliktům, nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni optimálně využívat svých osobnostních a odborných předpokladů pro úspěšné uplatnění ve světě práce, pro budování a rozvoj své profesní kariéry a s tím související potřebu celoživotního učení. Žák je veden k tomu, aby byl schopen: mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti, a tedy i ke vzdělávání uvědomovat si význam celoživotního učení a být připraven přizpůsobovat se měnícím se pracovním podmínkám mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru cílevědomě a zodpovědně rozhodovat o své budoucí profesní a vzdělávací dráze vhodně komunikovat s potencionálními zaměstnavateli, prezentovat svůj odborný potenciál a své profesní cíle Matematické kompetence Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni funkčně využívat matematické dovednosti v různých životních situacích. Žák je veden k tomu, aby byl schopen: správně používat a převádět běžné jednotky používat pojmy kvantifikujícího charakteru provádět reálný odhad výsledku řešení dané úlohy nacházet vztahy mezi jevy a předměty při řešení praktických úkolů, umět je vymezit, popsat a správně využít pro dané řešení číst a vytvářet různé formy grafického znázornění (tabulky, diagramy, grafy, schémata apod.) aplikovat znalosti o základních tvarech předmětů a jejich vzájemné poloze v rovině i v prostoru efektivně aplikovat matematické postupy při řešení různých praktických úkolů v běžných situacích

178 Odborné kompetence Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni funkčně využívat matematické dovednosti v různých životních situacích. Žák je veden k tomu, aby byl schopen: užívat správně matematické pojmy numericky počítat a užívat proměnnou pracovat s rovinnými a prostorovými útvary matematicky argumentovat matematizovat reálné situace, vytvořit matematický model reálné situace, vyhodnotit výsledek vymezit a řešit problém, zvolit vhodnou metodu nebo algoritmus aplikovat osvojené metody řešení problémů v jiných oblastech číst s porozuměním matematický text vyhodnotit informace kvantitativního i kvalitativního charakteru obsažené v diagramech, grafech či tabulkách prezentovat získané informace a výsledky efektivně řešit problémy pomocí kalkulátoru či PC MATEMATIKA 1. ročník Výsledky vzdělávání Obsah vzdělávání Základní množinové pojmy, množina reálných řeší praktické úlohy s využitím procentového čísel základní množinové pojmy a vztahy, množipočtu nové operace provádí aritmetické operace v množině re Vennovy diagramy álných čísel intervaly a operace s intervaly používá různé zápisy reálného čísla používá absolutní hodnotu, zapíše a znázorní číselné obory reálná čísla a jejich vlastnosti interval, provádí operace s intervaly absolutní hodnota reálného čísla intervaly jako číselné množiny (sjednocení, průnik) Mocniny s celým exponentem, druhá a třetí provádí operace s mocninami a odmocninami odmocnina Algebraické výrazy provádí operace s mnohočleny, lomenými výrazy Planimetrie

179 řeší úlohy na polohové i metrické vlastnosti rovinných útvarů užívá věty o shodnosti a podobnosti trojúhelníků v početních i konstrukčních úlohách rozlišuje základní druhy rovinných obrazců, určí jejich obvod a obsah MATEMATIKA 2. zobrazení shodnost, podobnost Euklidovy věty goniometrie pravoúhlého trojúhelníka obvody a obsahy rovinných obrazců ročník Výsledky vzdělávání Obsah vzdělávání Lineární a konstantní funkce, lineární rovnice, rozlišuje jednotlivé druhy funkcí, načrtne nerovnice a jejich soustavy základní pojmy pojem funkce, definiční jejich grafy a určí jejich vlastnosti obor a obor hodnot, graf funkce, konstantní řeší lineární rovnice a jejich soustavy a lineární funkce řeší lineární nerovnice řešení lineárních rovnic, řešení lineárních nerovnic s jednou neznámou a jejich soustav řešení soustavy lineárních rovnic o dvou a třech neznámých vysvětlí pojem výrok rozlišuje jednoduchý a složený výrok, používá výrokové operace, přiřadí pravdivostní hodnotu výroku Výroková logika výrok a jeho pravdivostní hodnota, základní operace s výroky kvantifikované výroky Kvadratické funkce, kvadratické rozlišuje jednotlivé druhy funkcí, načrtne nerovnice a jejich soustavy jejich grafy a určí jejich vlastnosti řeší kvadratické rovnice a jejich soustavy, kvadratické nerovnice třídí úpravy rovnic na ekvivalentní a neekvivalentní a Mocninné funkce rozlišuje jednotlivé druhy funkcí, načrtne jejich grafy a určí jejich vlastnosti rovnice provádí operace s mocninami a odmocninami uvede vztah mezi mocninou s racionálním exponentem a odmocninou kombinuje pravidla pro počítání s mocninami a odmocninami při řešení úloh Mocniny a odmocniny s racionálním exponentem

180 Exponenciální a logaritmická funkce rozlišuje jednotlivé druhy funkcí, načrtne jejich grafy a určí jejich vlastnosti převádí jednoduché reálné situace do matematických struktur, pracuje s matematickým modelem a výsledek vyhodnotí vzhledem k realitě řeší logaritmické a exponenciální rovnice MATEMATIKA 3. inverzní funkce exponenciální a logaritmické funkce logaritmus věty pro počítání s logaritmy exponenciální a logaritmické rovnice ročník Výsledky vzdělávání Obsah vzdělávání Goniometrie obecného úhlu orientovaný úhel velikost úhlu v míře stupňové a obloukové definice goniometrických funkcí v oboru reálných čísel vztahy mezi goniometrickými funkcemi grafy goniometrických funkcí znázorní goniometrické funkce v oboru reálných čísel rozlišuje jednotlivé druhy funkcí, načrtne jejich grafy a určí jejich vlastnosti používá jejich vlastností a vztahů k řešení jednoduchých goniometrických rovnic goniometrické rovnice převádí jednoduché reálné situace do matematických struktur, pracuje s matematickým modelem a výsledek vyhodnotí vzhledem k realitě vysvětlí posloupnost jako zvláštní případ funkce určí posloupnost vzorcem pro n-tý člen, výčtem prvků, graficky rozliší aritmetickou a geometrickou posloupnost provádí výpočty jednoduchých finančních záležitostí a orientuje se v základních pojmech finanční matematiky Trigonometrie sinová a kosinová věta řešení obecného tojúhelníku aplikace Stereometrie určuje vzájemnou polohu dvou přímek, základní přímky a roviny, dvou rovin, odchylku dvou tělesa přímek, vzdálenost bodu od roviny určuje povrch a objem základních těles s využitím funkčních vztahů a trigonometrie užívá vztahy pro počet variací, permutací polohové a metrické vztahy, Posloupnosti a jejich využití aritmetická a geometrická posloupnost a její využití finanční matematika Kombinatorika, pravděpodobnost a statistika variace, permutace a kombinace bez opa-

181 a kombinací bez opakování počítá s faktoriály a kombinačními čísly určí pravděpodobnost náhodného jevu kombinatorickým postupem řeší praktické úlohy užívá pojmy: statistický soubor, absolutní a relativní četnost, variační rozpětí kování, faktoriál, vlastnosti kombinačního čísla binomická věta náhodný jev a jeho pravděpodobnost užití v praktických úlohách statistika základy statistiky

182 MATEMATIKA 4. ročník Výsledky vzdělávání Obsah vzdělávání Komplexní čísla rozlišuje algebraický a goniometrický tvar komplexního čísla přiřadí komplexnímu číslu bod v Gaussově rovině a naopak používá početní operace s komplexními čísly využívá Moivreovu větu při umocňování komplexního čísla řeší kvadratické rovnice v oboru komplexních čísel komplexní číslo, jeho algebraický a goniometrický tvar operace s komplexními čísly Moivreova věta kvadratické rovnice v oboru komplexních čísel Vektorová algebra a analytická geometrie provádí operace s vektory ( součet vektorů, násobení vektoru reálným číslem, skalární součin vektorů, úhel vektorů) vektory užívá různá analytická vyjádření přímky řeší analyticky polohové a metrické vztahy bodů a přímek analyzuje vzájemnou polohu: přímek, rovin, přímky a roviny na základě vlastností vektorů nebo na základě řešení soustavy rovnic přímka a její analytické vyjádření, vzájemná poloha přímek analytické vyjádření roviny vzájemná poloha přímky a roviny vzájemná poloha rovin metrické vztahy bodů, přímek a rovin charakterizuje jednotlivé kuželosečky a používá jejich rovnice vypočítá důležité charakteristiky kuželosečky a graficky ji znázorní řeší úlohy o vzájemné poloze přímky a kuželosečky Analytická geometrie kvadratických útvarů kuželosečky (kružnice, elipsa, hyperbola, parabola s osami rovnoběžnými s osami souřadnými) vzájemná poloha přímky a kuželosečky

183 Ekonomika Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmět ekonomika vede k rozvíjení schopností ekonomicky myslet, uplatňovat při posuzování podnikových činností kritérium efektivnosti, jednat hospodárně a v souladu s etikou podnikání. Předmět poskytuje žákům znalosti a potřebné dovednosti k získání základních ekonomických pojmů a znalostí z oblastí týkajících se jednotlivých součástí hospodářského procesu a posléze integraci znalostí z pohledu mikroekonomie (chování subjektů v tržním prostředí) a makroekonomie (procesy tý- kající se ekonomiky jako celku). Poskytuje žákům základní orientaci v ekonomickém systému ČR, EU i ve světové ekonomice. Vede žáky k tomu, aby uměli efektivně pracovat s ekonomickými informacemi, aby je uměli získávat a kriticky vyhodnocovat. Žáci jsou vedeni k tomu, aby si byli vědomi materiálních a duchovních hodnot a hodnoty zdravého životního prostředí. Výuka probíhá: 1. ročník. 2 hodiny týdně 2. ročník. 2 hodiny týdně 3. ročník. 4 hodiny týdně 4. ročník. 4 hodiny týdně Vzdělávání ve vyučovacím předmětu směřuje k: postupnému osvojení vědomostí a dovedností vytvářejících základ ekonomického vzdělání samostatnému uvažování a hodnocení ekonomických jevů tomu, aby žáci dokázali samostatně vyhledávat a zpracovávat ekonomické informace v součinnosti s využíváním informačních technologií samostatnému učení, k umění pracovat soustavně a promítat do získávaných vědomostí aktuální změny, vyhodnocovat a kontrolovat výsledky své práce respektování morálky, svobody, odpovědnosti respektování hodnot a postojů ve vztahu k vlastnictví a životnímu prostředí odpovědnému rozhodování a uvědomění si zodpovědnosti za vlastní život i život ostatních občanů uvědomění si podstaty podnikání, rozdílu mezi podnikáním a zaměstnaneckým poměrem, výhod a rizik podnikání Vyučovací předmět je úzce spjat s předměty (mezipředmětové vztahy): účetnictví informační technologie zeměpis

184 písemná a elektronická komunikace právo Doporučené metody výuky: Expoziční metody: motivační vyprávění motivační rozhovor motivační úkol s otevřeným koncem motivační skupinová diskuse Metody osvojování nového učiva: metody slovního projevu výklad popis vysvětlení rozhovor skupinová diskuse metody práce s odborným textem vyhledávání informací studium odborné literatury práce s internetem fixační metody ústní opakování učiva procvičování Doporučené výkonů: metody Klasické diagnostické metody: ústní zkoušení písemné zkoušení dílčí prověřování a hodnocení žákovských

185 písemné zkoušení souhrnné Metody získávání diagnostických údajů: pozorování diagnostický rozhovor dotazník Vyučovacím předmětem se prolínají průřezová témata: Občan v demokratické společnosti Žáci jsou vedeni k tomu, aby: měli vhodnou míru sebevědomí, zodpovědnosti za sebe sama a schopnost morálního úsudku uměli jednat s lidmi, diskutovat o citlivých nebo kontroverzních otázkách a hledat kompromisní řešení se orientovali v masových médiích a odolávali myšlenkové manipulaci Člověk a životní prostředí Žáci jsou vedeni k tomu, aby: poznávali svět a lépe mu rozuměli efektivně pracovali s informacemi, tj. uměli je získávat a kriticky vyhodnocovat svou činností chránili životní prostředí si vytvářeli základní představu o přírodě a životním prostředí Člověk a svět práce Žáci jsou vedeni k tomu, aby: si uvědomovali zodpovědnost za vlastní životy a význam vzdělání pro život byli motivováni k aktivnímu pracovnímu životu a úspěšné kariéře se písemně i ústně prezentovali při jednání s potencionálními zaměstnavateli, formulovali svá očekávání a své priority ovládali verbální komunikaci při důležitých jednáních, odpovědně se rozhodovali na základě vyhodnocení získaných informací byli schopni pracovat s informacemi, vyhledávat, vyhodnocovat a využívat informace, identifikovat vlastní priority

186 Informační technologie Žáci jsou vedeni k tomu, aby: používali základní a aplikační programové vybavení počítače, a to nejen pro účely uplatnění se v praxi, ale i pro potřeby dalšího vzdělávání pracovali s informacemi a komunikačními prostředky Výchovné a vzdělávací kompetencí žáků: strategie pro rozvoj klíčových Občanské kompetence a kulturní povědomí Žák je veden k tomu, aby byl schopen: jednat odpovědně, samostatně a aktivně nejen ve vlastním zájmu, ale i v zájmu veřejném jednat v souladu s morálními principy, přispívat k uplatňování hodnot demokracie vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci uvědomovat si, v rámci plurality a multikulturního soužití, vlastní kulturní, národní a osobní identitu, přistupovat s aktivní tolerancí k identitě druhých lidí myslet kriticky, tj. zkoumat věrohodnost informací, odolávat manipulaci a vytvářet si vlastní úsudek chápat význam životního prostředí pro člověka a jednat v duchu udržitelného rozvoje Komunikativní kompetence Žák je veden k tomu, aby byl schopen: vyjadřovat se přiměřeně v projevech mluvených i psaných a vhodně se prezentovat formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově správně účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje, avšak respektovat názory druhých vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky a podle svých schopností a možností je ovlivňovat Kompetence využívat prostředky informačních technologií a efektivně pracovat s informacemi Žák je veden k tomu, aby byl schopen: pracovat s běžným základním a aplikačním programovým vybavením

187 komunikovat elektronickou poštou a využívat další prostředky online a offline komunikace získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak z celosvětové sítě Internet Kompetence k učení Žák je veden k tomu, aby byl schopen: efektivně se učit, vyhodnocovat dosažené výsledky a pokrok a reálně si stanovovat potřeby a cíle svého dalšího vzdělávání Kompetence k řešení problémů Žák je veden k tomu, aby byl schopen: samostatně řešit běžné pracovní i mimopracovní problémy Personální a sociální kompetence Žák je veden k tomu, aby byl schopen: stanovovat si na základě poznání své osobnosti přiměřené cíle osobního rozvoje v oblasti zájmové i pracovní, pečovat o své zdraví, spolupracovat s ostatními a přispívat k utváření vhodných mezilidských vztahů Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám Žák je veden k tomu, aby byl schopen: optimálně využít osobnostních a odborných předpokladů pro své úspěšné uplatnění ve světě práce, pro budování a rozvoj své profesní kariéry a s tím související potřebu celoživotního učení Matematické kompetence Žák je veden k tomu, aby byl schopen: funkčně využívat matematické dovednosti v různých životních situacích Odborné kompetence Žák je veden k tomu, aby: se orientoval v právní úpravě pracovně-právních vztahů a závazkových vztahů uměl vyhledat příslušné právní předpisy se orientoval v zabezpečení podniku oběžným a dlouhodobým majetkem prováděl základní výpočty spojené s nákupem a skladováním zásob, hospodařením s dlouhodobým majetkem, vypočítal odpisy, efektivnost investic, výrobní kapacitu se orientoval v dokladech souvisejících s evidencí zásob a dlouhodobého majetku

188 se orientoval v materiálech při sjednávání a ukončování pracovního poměru, prováděl základní mzdové výpočty se orientoval v používaných marketingových nástrojích se orientoval v kupních smlouvách znal nástroje platebního styku měl základní přehled o právních formách podnikání se orientoval ve způsobech založení podniku i ukončení jeho činnosti se orientoval v možnostech vnitřního uspořádání podniku uměl provést jednoduché propočty při sestavení plánu podniku a kontrole jeho plnění znal možnosti motivace pracovníků uměl provést jednoduché propočty nákladů a výnosů chápal souvislosti ceny, zisku a velikosti prodeje se orientoval v hospodaření domácnosti, měl přehled o využití volných finančních prostředků i možnostech získání úvěru chápal podstatu fungování finančního trhu, znal základní možnosti obchodování s cennými papíry se orientoval v činnosti bank, pojišťoven a ostatních finančních institucí se orientoval v možnostech financování činnosti podniku a prováděl základní propočty chápal podstatu fungování tržní ekonomiky uměl vysvětlit podstatu a příčiny inflace uměl vysvětlit podstatu a příčiny nezaměstnanosti se orientoval v základních principech fungování národního hospodářství uměl vyhledat a posoudit informace o výsledcích národního hospodářství se orientoval v hlavních oblastech hospodářské politiky měl základní přehled o zapojení ČR do světové ekonomiky a členství ČR v mezinárodních organizacích EKONOMIKA 1. ročník Výsledky vzdělávání Obsah vzdělávání Základní ekonomické pojmy na příkladech z běžného života aplikuje základní pojmy potřeby, statky, služby výroba, výrobní faktory, práce

189 vysvětlí vznik tržní rovnováhy provede jednoduché vyhodnocení efektivnosti Zásobování bezpečně rozliší základní druhy oběžného zásoby pojem, členění majetku plánování materiálových zásob ovládá postup při pořizování materiálu pořizování materiálových zásob, právní provádí základní propočty spotřeby a opti- zajištění dodávek, kupní smlouvy malizace zásob a nákupu, správně interpre- evidence materiálových zásob, skladování tuje výsledky materiálu, výdej do spotřeby hospodářství, koloběh v národním hospodářství trh, tržní mechanismus podnik, znaky podniku, druhy podniků podnikání, obchodní firma, jednání jménem podniku jednoduché ekonomické propočty bezpečně rozliší základní druhy dlouhodobého majetku provádí běžné výpočty odpisů, kapacity a jejího využití, efektivnosti investic a správně interpretuje výsledky Investiční činnost dlouhodobý majetek: pojem, členění plánování a pořizování dlouhodobého majetku, způsoby pořízení propočty výrobní kapacity, efektivnosti a návratnosti investic používání dlouhodobého majetku odpisy účetní a daňové evidence dlouhodobého majetku, péče o dlouhodobý majetek vyřazování dlouhodobého majetku EKONOMIKA 2. ročník Výsledky vzdělávání Obsah vzdělávání Personální činnost orientuje se v možnostech získávání a výběru zaměstnanců z hlediska zaměstnance a zaměstnavatele orientuje se v právech a povinnostech zaměstnance a zaměstnavatele na příkladech charakterizuje obsah a průběh příslušné hlavní činnosti provede jednoduché vyhodnocení efektivnosti struktura pracovníků podniku plánování počtu pracovníků získání pracovníků, nábor pracovníků, písemnosti pracovní poměr Hlavní činnost podniku výrobní podniky podniky služeb Odbyt orientuje se v používaných dokladech a průběhu obchodního případu porovná nejběžnější dodací a platební podmínky orientuje se v právní úpravě obchodně závazkových vztahů, např. ukáže, jak řešit trh, výzkum trhu plánování odbytu zásoby výrobků expedice a fakturace obchodně-technické služby evidence a hodnocení odbytu

190 odpovědnost za vady či škodu, srovná prostředky zajištění zákazníků, posoudí důsledky změn závazků aplikuje znalosti o nástrojích marketingu např. stanovení ceny, volba prodejní cesty a vhodná propagace je schopen ve skupině nebo individuálně zpracovat jednoduchý marketingový projekt nebo průzkum trhu stanoví cenu jako součet nákladů, zisku a DPH a vysvětlí, jak se cena liší podle zákazníků, místa a období rozpozná běžné cenové triky a klamavé nabídky kupní smlouvy, reklamace Marketing podstata marketingu průzkum trhu 4 P marketingu (výrobek, cena, distribuce, propagace) EKONOMIKA 3. ročník Výsledky vzdělávání Obsah vzdělávání Hospodaření domácností rozliší pravidelné a nepravidelné příjmy a výdaje a na základě toho sestaví rozpočet domácnosti navrhne, jak řešit schodkový rozpočet a jak naložit s přebytkovým rozpočtem domácnosti navrhne způsoby, jak využít volné finanční prostředky, a vybere nejvýhodnější finanční produkt pro jejich investování vybere nejvýhodnější úvěrový produkt, zdůvodní své rozhodnutí, posoudí způsoby zajištění úvěru a vysvětlí, jak se vyvarovat předlužení dokáže posoudit služby nabízené peněžními ústavy a jinými subjekty a jejich možná rizika vysvětlí princip fungování finančního trhu na příkladech vysvětlí využití cenných papírů a obchodování s nimi Finanční trh a cenné papíry ovládá zpracování vybraných dokladů při styku s bankou (např. zná způsoby komu- osobní rozpočet rozpočet domácností majetek a závazky domácnosti osobní aktiva a pasiva finanční plánování domácností finanční trh: pojem, členění cenné papíry kapitálového trhu cenné papíry peněžního trhu obchodování s cennými papíry Bankovnictví banka: pojem, význam, struktura bankovní soustavy

191 nikace s bankou pomocí přímého bankovnictví) umí používat nejběžnější platební nástroje, směnit peníze podle kursovního lístku vysvětlí způsoby stanovení úrokových sazeb a rozdíl mezi úrokovou sazbou a RPSN orientuje se v problematice získání úvěru orientuje se v nabídce pojistných produktů vybere nejvhodnější pojistný produkt s ohledem na své potřeby Pojišťovnictví provádí jednoduché výpočty spojené se snižováním nákladů a zvyšováním tržeb, správně interpretuje výsledky chápe vzájemné souvislosti ceny, zisku a velikosti prodeje odliší zisk a platební schopnost orientuje se v možnostech financování činnosti podniku provádí výpočty spojené s finančním hospodařením (např. obrátky peněz), chápe podstatu cash-flow, správně interpretuje výsledky provádí výpočty časové hodnoty peněz, vysvětlí protikladnost výnosu a rizika bankovní obchody pasivní a aktivní ostatní druhy bankovních obchodů ČNB platební styk základní pojmy, členění pojištění pojištění majetku pojištění osob pojištění odpovědnosti za škody systém pojišťovnictví v ČR Ekonomická stránka činnosti podniku náklady: podstata, členění nákladové modely výnosy: podstata, členění výsledek hospodaření Financování pojem, členění krátkodobé financování dlouhodobé financování finanční plánování a řízení hodnocení finanční situace podniku EKONOMIKA 4. ročník Výsledky vzdělávání Obsah vzdělávání Management podniku provede jednoduché propočty při sestavení plánu a kontrole jeho plnění graficky vyjádří vhodnou organizační strukturu podniku využije základní rozhodovací metody zhodnotí motivační nástroje charakteristika managementu podniku manažer manažerské funkce (plánování, organizování, rozhodování, komunikace, vedení lidí, kontrola) Podstata fungování tržní ekonomiky

192 na příkladech z běžného života aplikuje základní pojmy vysvětlí vznik tržní rovnováhy, důsledky působení trhu posoudí důsledky regulace cen a důsledky monopolního a dominantního postavení podniku aplikuje své znalosti na konkrétní a aktuální události a zaujme stanovisko k informacím z médií (např regulace cen, důsledky monopolů, vývoj ukazatelů úrovně národního hospodářství, příjmů a výdajů státního rozpočtu atd.) vysvětlí podstatu inflace a její důsledky na finanční situaci obyvatel a na příkladu ukáže, jak se bránit jejím nepříznivým důsledkům odliší cíle expanzivní a restriktivní politiky odhadne vlivy základních opatření vnitřní měnové politiky a fiskální politiky na ekonomiku aplikuje své znalosti sociální politiky na konkrétní případy srovná liberalismus a protekcionismus odhadne důsledky uplatnění prostředků obchodní politiky na vývoz a dovoz podstata tržního mechanizmu nabídka, poptávka, cena konkurence důsledky tržního mechanizmu Národní hospodářství struktura koloběh v národním hospodářství hospodářský cyklus výkonnost ekonomiky, ukazatele nezaměstnanost, inflace Hospodářská politika cíle hospodářské politiky nástroje hospodářské politiky

193 Účetnictví zaměření ekonomické Obsahové, časové a organizační vymezení: Cílem předmětu je naučit žáky ekonomicky myslet a efektivně hospodařit s finančními prostředky jak v profesním, tak i v osobním životě. Žáci se seznamují s fungováním finančního trhu, s financováním podniku a s daňovou soustavou. Žáci se učí zachytit ekonomické procesy podle účetních standardů a nacházet souvislosti mezi ekonomickými jevy. Jsou vedeni k samostatnému vyhledávání a zpracování informací např. při komunikaci s bankou, s pojišťovnami, s finančním úřadem, se správou sociálního zabezpečení apod. Samostatně provádějí potřebné výpočty a učí se je správně interpretovat. Žáci jsou vedeni k samostatnému uvažování při hodnocení ekonomických jevů a při zpracování informací. Učí se důsledně kontrolovat výsledky své práce, pracovat přehledně, soustavně a pečlivě. Výuka probíhá: 2. ročník.2 hodiny týdně 3. ročník. 4 hodiny týdně 4. ročník.2 hodiny týdně Vzdělávání ve vyučovacím předmětu směřuje k: postupnému osvojení dovedností vyhotovovat či zpracovávat účetní doklady, platební doklady, účtovat úvěry a úroky osvojení dovedností účtovat faktury přijaté a vydané postupnému osvojení dovedností účtovat o pořízení, spotřebě nebo opotřebení a vyřazení majetku a zpracovávat pro tyto účely příslušné doklady získání dovednosti provádět potřebné výpočty DPH a účtovat operace s DPH orientaci v prvotní evidenci zaměstnanců a mezd, k dovednosti účtovat mzdy a zpracovávat pro tyto účely příslušné doklady postupnému osvojení dovedností provádět účetní uzávěrku tomu, aby žáci dokázali samostatně vyhledávat a zpracovávat ekonomické informace v součinnosti s využíváním informačních technologií samostatnému učení, k umění pracovat soustavně a promítat do získávaných vědomostí aktuální změny, ke schopnosti vyhodnocovat a kontrolovat výsledky své práce Vyučovací předmět účetnictví je úzce spjat s (mezipředmětové vztahy): ekonomikou informační technologií písemnou a elektronickou komunikací

194 právem účetnictvím na počítači Doporučené metody výuky: Expoziční metody: motivační vyprávění motivační rozhovor motivační úkol s otevřeným koncem motivační skupinová diskuse Metody osvojování nového učiva: metody slovního projevu výklad popis vysvětlení rozhovor skupinová diskuse metody práce s odborným textem vyhledávání informací studium odborné literatury práce s internetem fixační metody ústní opakování učiva procvičování praktické upevňování dovedností Doporučené výkonů: metody Klasické diagnostické metody: ústní zkoušení prověřování a hodnocení žákovských

195 písemné zkoušení dílčí písemné zkoušení souhrnné Vyučovacím předmětem se prolínají průřezová témata : Občan v demokratické společnosti Žáci jsou vedeni k tomu, aby: měli vhodnou míru sebevědomí, odpovědnosti a schopnost morálního úsudku uměli jednat s lidmi, diskutovat o citlivých nebo kontroverzních otázkách a hledat kompromisní řešení se orientovali v masových médiích a odolávali myšlenkové manipulaci Člověk a životní prostředí Žáci jsou vedeni k tomu, aby: poznávali svět a lépe mu rozuměli efektivně pracovali s informacemi, tj. uměli je získávat a kriticky vyhodnocovat se naučili vyhledávat a posuzovat informace o profesních příležitostech, orientovat se v nich a vytvořit si o nich základní představu Člověk a svět práce Žáci jsou vedeni k tomu, aby: si uvědomovali zodpovědnost za vlastní životy a význam vzdělání pro život byli motivováni k aktivnímu pracovnímu životu a úspěšné kariéře se písemně i ústně prezentovali při jednání s potencionálními zaměstnavateli, formulovali svá očekávání a své priority ovládali verbální komunikaci při důležitých jednáních, odpovědně se rozhodovali na základě vyhodnocení získaných informací byli schopni pracovat s informacemi, vyhledávat, vyhodnocovat a využívat informace, identifikovat vlastní priority Informační technologie Žáci jsou vedeni k tomu, aby: používali základní a aplikační programové vybavení počítače, a to nejen pro účely uplatnění se v praxi, ale i pro potřeby dalšího vzdělávání pracovali s informacemi a komunikačními prostředky

196 Výchovné a vzdělávací kompetencí žáků: strategie pro rozvoj klíčových Občanské kompetence a kulturní povědomí Žák je veden k tomu, aby byl schopen: jednat odpovědně, samostatně a aktivně nejen ve vlastním zájmu, ale i v zájmu veřejném jednat v souladu s morálními principy, přispívat k uplatňování hodnot demokracie vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci uvědomovat si v rámci plurality a multikulturního soužití vlastní kulturní, národní a osobní identitu, přistupovat s aktivní tolerancí k identitě druhých lidí myslet kriticky tj. zkoumat věrohodnost informací, odolávat manipulaci a vytvářet si vlastní úsudek chápat význam životního prostředí pro člověka a jednat v duchu udržitelného rozvoje Komunikativní kompetence Žák je veden k tomu, aby byl schopen: vyjadřovat se přiměřeně v projevech mluvených i psaných a vhodně se prezentovat formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově správně účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své postoje, avšak respektovat názory druhých vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky a podle svých schopností a možností je ovlivňovat Kompetence využívat prostředky informačních technologií a efektivně pracovat s informacemi Žák je veden k tomu, aby byl schopen: pracovat s běžným základním a aplikačním programovým vybavením komunikovat elektronickou poštou a využívat další prostředky online a offline komunikace získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak z celosvětové sítě Internet

197 Kompetence k učení Žák je veden k tomu, aby byl schopen: efektivně se učit, vyhodnocovat dosažené výsledky a pokrok a reálně si stanovovat potřeby a cíle svého dalšího vzdělávání Kompetence k řešení problémů Žák je veden k tomu, aby byl schopen: samostatně řešit běžné pracovní i mimopracovní problémy Personální a sociální kompetence Žák je veden k tomu, aby byl schopen: stanovovat si na základě poznání své osobnosti přiměřené cíle osobního rozvoje v oblasti zájmové i pracovní, pečovat o své zdraví, spolupracovat s ostatními a přispívat k utváření vhodných mezilidských vztahů Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám Žák je veden k tomu, aby byl schopen: optimálně využít osobnostních a odborných předpokladů pro své úspěšné uplatnění ve světě práce, pro budování a rozvoj své profesní kariéry a s tím související potřebu celoživotního učení Matematické kompetence Žák je veden k tomu, aby byl schopen: funkčně využívat matematické dovednosti v různých životních situacích Odborné kompetence Žák je veden k tomu, aby: se orientoval v právní úpravě účetnictví vyhledával aktuální právní předpisy a uměl je použít rozuměl platebnímu styku a zpracovával doklady související s hotovostním a bezhotovostním platebním stykem účtoval o pohybu finančních prostředků, zpracovával doklady související s evidencí zásob, evidencí dlouhodobého majetku, účtoval o pořízení a spotřebě zásob, o prodeji výrobků a zboží, o pořízení a vyřazení dlouhodobého majetku rozuměl podstatě DPH, znal její základní projevy v účetnictví

198 prováděl základní mzdové výpočty a účtoval o závazcích, event. pohledávkách z mezd dokázal vypočítat odvod sociálního a zdravotního pojištění účtoval o pohledávkách, závazcích, nákladech, výnosech uměl sestavit jednoduché kalkulace a rozpočty provedl účetní uzávěrku a sestavil jednoduchou závěrku vypočetl a zaúčtoval daňovou povinnost k DPH a k daním z příjmů ÚČETNICTVÍ 2. ročník Výsledky vzdělání Obsah vzdělávání Podstata účetnictví chápe funkci informací v řízení organizace rozumí podstatě zpracování informací v účetnictví zpracovává účetní doklady při běžném účtování zná způsob oprav účetních zápisů při běžném účtování dle Zákona o účetnictví informační systém podniku podstata účetnictví účetní doklady, oběh účetních dokladů a postup při jejich zpracování, opravy dokladů účetní zápisy, účetní knihy, opravy účetních zápisů rozliší oběžný a dlouhodobý majetek Aktiva, pasiva rozvaha a jejich základní druhy druhy majetku, členění na dlouhodobý chápe podstatu zdrojů financování majetku a oběžný majetek a rozliší vlastní a cizí zdroje zdroje financování majetku, vlastní a cizí sestaví rozvahu rozvaha, aktiva, pasiva změny rozvahových stavů umí rozlišit aktiva a pasiva a ovládá zásady Základy účtování platné pro aktivní a pasivní účty rozepsání rozvahy do účtů rozlišuje náklady a výnosy a umí účtovat hospodářské procesy v soustavě účtů, na tyto výsledkové účty rozvahové účty a výsledkové účty chápe změny na rozvahových účtová osnova a účtový rozvrh a výsledkových účtech uzavírání účtů, uzávěrkové účty a zjištění seznamuje se postupně s účtovou osnovou účetního výsledku hospodaření a pracuje s účtovým rozvrhem účetní knihy a účtování do deníku ovládá uzavření účtů, tj. zjištění obratů ko- účetní doklady nečných zůstatků a jejich převod na ko- opravy účetních zápisů nečný účet rozvažný a účet zisků a ztrát ověří náležitosti, připraví doklady k zaúčtování a účtuje podle dokladů využívá znalosti oprav účetních zápisů při běžném účtování

199 umí vyhotovit či zpracovat doklady ho- Peněžní prostředky tovostního a bezhotovostního styku ovládá základní účtování v pokladně doklady hotovostního a bezhotovostního platebního styku a na účtech cenin podle pokladních dokladů účtuje na běžném či úvěrovém účtu podle základy účtování v pokladně, účtování cenin základy účtování na běžném účtu výpisů z bankovního či úvěrového účtu ovládá zpracování vybraných dokladů při základy účtování na úvěrových účtech analytická evidence u peněžních prostředků styku s bankou seznamuje se s vazbami mezi syntetickými a analytickými účty vyhotoví základní účetní doklady k evidenci zásob, vede karty zásob Zásoby orientuje se v používaných dokladech charakteristika, členění, evidence a průběhu obchodního případu příjemka, výdejka, skladní karta ovládá postup pořízení materiálu faktura došlá a faktura vydaná zpracuje fakturu, vede knihy faktur pořízení materiálu a jeho spotřeba zná podstatu DPH, jeho výpočet a účtování daň z přidané hodnoty podstata, výpočet, daně na vstupu a výstupu dle Zákona o DPH účtování s DPH účtuje v syntetické a analytické evidenci rozdíly v účtování u plátce a neplátce DPH o zásobách materiálu a výrobků inventura, inventarizace provede kontrolu a přípravu faktury analytická evidence zásob k zaúčtování, účtuje o nákupu a prodeji účtování výrobků a zboží zboží chápe podstatu inventarizace jako nástroje kontroly věcné správnosti účetnictví vyčíslí inventarizační rozdíly a zaúčtuje je ÚČETNICTVÍ 3. ročník Výsledky vzdělání Obsah vzdělávání Dlouhodobý majetek provádí běžné výpočty odpisů orientuje se v dokladech spojených s pořízením i vyřazením dlouhodobého majetku vede karty dlouhodobého majetku a účtuje o dlouhodobém majetku účtuje na syntetických a analytických účtech o dlouhodobém majetku provádí mzdové výpočty s využitím znalosti o zákonné úpravě mezd včetně právních předpisů souvisejících s povinnými srážkami z mezd vyhotoví podklady pro zaúčtování mezd, propočítá sociální a zdravotní pojištění zaměstnavatele a zaměstnance účtuje o mzdách, zákonném pojištění a dani charakteristika, členění, evidence účetní a daňové odpisy doklady při pořízení a vyřazení, inventární karta pořízení dlouhodobého majetku Zaměstnanci a mzdy struktura mzdy evidence mezd sociální a zdravotní pojištění, záloha na daň z příjmů ze závislé činnosti mzdové výpočty účtování závazků a pohledávek z mezd

200 z příjmů ze závislé činnosti účtuje náklady a výnosy ve finančním účetnictví dovede zjistit zisk nebo ztrátu chápe strukturu a jednoduchý výpočet cestovních náhrad a o nich účtuje Náklady a výnosy hospodářské procesy ovlivňující výsledek hospodaření členění nákladů a výnosů účtování nákladů a výnosů cestovní náhrady Právní úprava účetnictví orientuje se v předpisech upravujících účetnictví DPH v tuzemsku zná podstatu DPH, její výpočet a účtování daně na vstupu a výstupu dle Zákona o DPH pracuje se základními daňovými pojmy vypočte daňovou povinnost DPH provede kontrolu a přípravu faktury k zaúčtování účtuje o nákupu a prodeji zboží v Kč a v cizí měně umí vyhotovit či zpracovat doklady hotovostního a bezhotovostního styku ovládá základní účtování v pokladně a na účtech cenin podle pokladních dokladů účtuje na běžném či úvěrovém účtu podle výpisů z bankovního či úvěrového účtu ovládá zpracování vybraných dokladů při styku s bankou orientuje se v problematice získání úvěru právní předpisy upravující účtování Zákon o účetnictví daň z přidané hodnoty podstata, výpočet, účtování s DPH rozdíly v účtování u plátce a neplátce DPH daňové doklady daňová povinnost a daňové přiznání DPH a zahraničí pořízení zboží ze zemí EU dovoz zboží z třetích zemí dodání zboží do zemí EU vývoz zboží do třetích zemí Finanční účty, cestovní příkazy opakování základů podvojného účetnictví peněžní prostředky kursové rozdíly na finančních účtech výpočty cestovních náhrad podle Zákoníku práce vyhotovení tuzemského cestovního příkazu a jeho vyúčtování Zásoby (způsob A a B evidence zásob) ovládá postup při pořizování materiálu (pro- opakování základů podvojného účetnictví hloubení učiva) zásoby účtuje v syntetické a analytické evidenci o způsob A evidence zásob zásobách materiálu a zásobách vlastní oceňování zásob výroby (prohloubení učiva) účtuje o nákupu a prodeji zboží syntetická a analytická evidence pořízení, skladování a spotřeby materiálu (prohloubení učiva) účtování zásob vlastní výroby účtování zásob zboží zvláštnosti účtování během roku (prodej materiálu, reklamace, zásoby přijaté do úschovy, inventarizační rozdíly) zvláštnosti účtování na konci roku (materiál

201 na cestě, nevyfakturované dodávky) způsob B evidence zásob syntetická a analytická evidence materiálu zvláštnosti účtování během roku zvláštnosti účtování na konci roku (změna stavu zásob) Zúčtovací vztahy porovná nejběžnější dodací a platební podmínky orientuje se v používaných dokladech a průběhu obchodního případu účtuje další pohledávky a závazky na syntetických účtech účtování směnek účtování záloh, zálohových faktur účtování vztahů k finančnímu úřadu účtování kursových rozdílů u pohledávek a závazků účtování jiných pohledávek a závazků Dlouhodobý majetek účtuje na syntetických a analytických účtech o dlouhodobém majetku (prohloubení učiva) chápe a účtuje pořízení dlouhodobého majetku (prohloubení učiva) účtuje o finančním leasingu provádí běžné výpočty odpisů ze vstupní i zvýšené vstupní ceny dlouhodobého majetku chápe a účtuje vyřazení dlouhodobého majetku Mzdy provádí mzdové výpočty s využitím znalostí o zákonné úpravě mezd včetně právních předpisů souvisejících s povinnými srážkami z mezd vyhotoví doklady pro účtování mezd a účtuje o mzdách, zákonném pojištění a dani z příjmů ze závislé činnosti propočítá sociální a zdravotní pojištění ÚČETNICTVÍ 4. opakování základů podvojného účetnictví dlouhodobý majetek účtování pořízení dlouhodobého majetku (prohloubení učiva) výpočty odpisů s technickým zhodnocením účtování technického zhodnocení dlouhodobého majetku účtování finančního leasingu účtování vyřazení dlouhodobého majetku základní pojmy opakování struktura mzdy mzdové výpočty syntetická a analytická evidence mezd účtování odvodů z mezd zaměstnanců ročník Výsledky vzdělání Obsah vzdělávání Náklady a výnosy a jejich časové rozlišení orientuje se v členění nákladů a výnosů dle různých hledisek účtuje náklady a výnosy ve finančním účetnictví, časové rozlišení nákladů a výnosů členění nákladů a výnosů evidence nákladů a výnosů časové rozlišení nákladů a výnosů v užším pojetí časové rozlišení nákladů a výnosů v širším pojetí Účetní uzávěrka a závěrka

202 základní pojmy uzávěrkové účetní operace výpočet daňové povinnosti účetní závěrka pojmy, členění, sestavování zaúčtuje uzávěrkové účetní operace pracuje se Zákonem o účetnictví uzavře rozvahové a výsledkové účty, účet zisků a ztrát, schematicky sestaví rozvahu vypočte výsledek hospodaření v členění potřebném pro účetní výkazy, zaúčtuje jeho tvorbu a rozdělení, charakterizuje dopad zisku nebo ztráty na finanční situaci podniku vypočte a zaúčtuje daň z příjmů právnických osob zná členění účetní závěrky orientuje se v účetních výkazech a příloze Zvláštnosti účtování v s. r. o. k nim orientuje se v založení podniku, pracuje s Obchodním zákoníkem nebo výňatkem z něho, zná postup při založení obchodní společnosti, bezpečně rozliší základní druhy oběžného a dlouhodobého majetku a vlastní a cizí zdroje krytí majetku, sestaví zahajovací rozvahu, aplikuje získané kompetence z předchozích tematických celků: evidence dlouhodobého majetku, zásob, peněžních prostředků, pohledávek a závazků, mezd, uzávěrkové účetní operace, pracuje se základními daňovými pojmy, vypočte daňovou povinnost DPH, orientuje se v problematice daní z příjmu, sociálního a zdravotního pojištění, uzavře rozvahové a výsledkové účty, účet zisků a ztrát, schematicky sestaví rozvahu, vypočte výsledek hospodaření v členění potřebném pro účetní výkazy, zaúčtuje jeho tvorbu a rozdělení, charakterizuje dopad zisku nebo ztráty na finanční situaci podniku, vypočte a zaúčtuje daň z příjmů právnických osob, orientuje se v účetních výkazech a příloze k nim. vede daňovou evidenci. sestaví kalkulace úplných nákladů, neú- Základy daňové evidence

203 plných nákladů a interpretuje výsledky, zpracuje jednoduchý rozpočet. pracuje s novelami účetních a daňových předpisů, aplikuje získané informace do již probraného učiva. Kalkulace, rozpočty a vnitropodnikové účetnictví Změny v právní úpravě účetnictví a v daňové soustavě

204 Účetnictví zaměření společenskovědní Obsahové, časové a organizační vymezení: Cílem předmětu je naučit žáky efektivně hospodařit s finančními prostředky jak v profesním, tak i v osobním životě. Žáci se seznamují s fungováním finančního trhu, s financováním podniku a s daňovou soustavou. Žáci se učí zachytit ekonomické procesy podle účetních standardů a nacházet souvislosti mezi ekonomickými jevy. Jsou vedeni k samostatnému vyhledávání a zpracování informací např. při komunikaci s bankou, s pojišťovnami, s finančním úřadem, se správou sociálního zabezpečení apod. Samostatně provádějí potřebné výpočty a učí se je správně interpretovat. Výuka probíhá: 2. ročník.2 hod/týdně 3. ročník. 2 hod/týdně 4. ročník.2 hod/týdně Vzdělávání ve vyučovacím předmětu směřuje k: postupnému osvojení dovedností vyhotovovat či zpracovávat účetní doklady, platební doklady, účtovat úvěry a úroky osvojení dovedností účtovat faktury přijaté a vydané postupnému osvojení dovedností účtovat o pořízení, spotřebě nebo opotřebení a vyřazení majetku a zpracovávat pro tyto účely příslušné doklady získání dovednosti provádět potřebné výpočty DPH, účtovat operace s DPH orientaci v prvotní evidenci zaměstnanců a mezd, k dovednosti účtovat mzdy a zpracovávat pro tyto účely příslušné doklady postupnému osvojení dovedností provádět účetní uzávěrku k tomu, aby žáci dokázali samostatně vyhledávat a zpracovávat ekonomické informace v součinnosti s využíváním informačních technologií samostatnému učení, k umění pracovat soustavně a promítat do získávaných vědomostí aktuální změny, vyhodnotit a kontrolovat výsledky své práce Vyučovací předmět účetnictví je úzce spjat s (mezipředmětové vztahy): písemná a elektronická komunikace právo ekonomika informační technologie

205 Doporučené metody výuky: Expoziční metody: motivační vyprávění motivační rozhovor motivační úkol s otevřeným koncem motivační skupinová diskuse Metody osvojování nového učiva: metody slovního projevu výklad popis vysvětlení rozhovor skupinová diskuse metody práce s odborným textem vyhledávání informací studium odborné literatury práce s internetem fixační metody ústní opakování učiva procvičování praktické upevňování dovedností Doporučené výkonů: metody Klasické diagnostické metody: ústní zkoušení písemné zkoušení dílčí písemné zkoušení souhrnné prověřování a hodnocení žákovských

206 Vyučovacím předmětem se prolínají průřezová témata: Občan v demokratické společnosti Žáci jsou vedeni k tomu, aby: měli vhodnou míru sebevědomí, odpovědnost za sebe sama a schopnost morálního úsudku uměli jednat s lidmi, diskutovat o citlivých nebo kontroverzních otázkách, hledat kompromisní řešení se orientovali v masových médiích a dokázali odolávat myšlenkové manipulaci Člověk a životní prostředí Žáci jsou vedeni k tomu, aby: poznávali svět a lépe mu rozuměli efektivně pracovali s informacemi, tj. uměli je získávat a kriticky vyhodnocovat Člověk a svět práce Žáci jsou vedeni k tomu, aby: si uvědomovali zodpovědnost za vlastní životy a význam vzdělání pro život byli motivováni k aktivnímu pracovnímu životu a úspěšné kariéře se písemně i verbálně prezentovali při jednání s potenciálními zaměstnavateli, formulovali svá očekávání a své priority naučili se vyhledávat a posuzovat informace o profesních příležitostech, orientovat se v nich a vytvářet si o nich základní představu byli schopni pracovat s informacemi, vyhledávat, vyhodnocovat a využívat informace, ovládat verbální komunikaci při důležitých jednáních, odpovědně se rozhodovat na základě vyhodnocení získaných informací, identifikovat vlastní priority Informační technologie Žáci jsou vedeni k tomu, aby: používali základní a aplikační programové vybavení počítače, a to nejen pro účely uplatnění se v praxi, ale i pro potřeby dalšího vzdělávání pracovali s informacemi a komunikačními prostředky

207 Výchovné a vzdělávací kompetencí žáků: strategie pro rozvoj klíčových Občanské kompetence a kulturní povědomí Žák je veden k tomu, aby byl schopen: jednat odpovědně, samostatně a aktivně nejen ve vlastním zájmu, ale i v zájmu veřejném jednat v souladu s morálními principy, přispívat k uplatňování hodnot demokracie vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci uvědomovat si v rámci plurality a multikulturního soužití vlastní kulturní, národní a osobní identitu, přistupovat s aktivní tolerancí k identitě druhých lidí myslet kriticky tj. zkoumat věrohodnost informací, odolávat manipulaci a vytvářet si vlastní úsudek chápat význam životního prostředí pro člověka a jednat v duchu udržitelného rozvoje Komunikativní kompetence Žák je veden k tomu, aby byl schopen: vyjadřovat se přiměřeně v projevech mluvených i psaných a vhodně se prezentovat formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově správně účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své postoje, avšak respektovat názory druhých vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky a podle svých schopností a možností je ovlivňovat Kompetence využívat prostředky informačních technologií a efektivně pracovat s informacemi Žák je veden k tomu, aby byl schopen: pracovat s běžným základním a aplikačním programovým vybavením komunikovat elektronickou poštou a využívat další prostředky online a offline komunikace získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak z celosvětové sítě Internet

208 Kompetence k učení Žák je veden k tomu, aby byl schopen: efektivně se učit, vyhodnocovat dosažené výsledky a pokrok a reálně si stanovovat potřeby a cíle svého dalšího vzdělávání Kompetence k řešení problémů Žák je veden k tomu, aby byl schopen: samostatně řešit běžné pracovní i mimopracovní problémy Personální a sociální kompetence Žák je veden k tomu, aby byl schopen: stanovovat si na základě poznání své osobnosti přiměřené cíle osobního rozvoje v oblasti zájmové i pracovní, pečovat o své zdraví, spolupracovat s ostatními a přispívat k utváření vhodných mezilidských vztahů Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám Žák je veden k tomu, aby byl schopen: optimálně využít osobnostních a odborných předpokladů pro své úspěšné uplatnění ve světě práce, pro budování a rozvoj své profesní kariéry a s tím související potřebu celoživotního učení Matematické kompetence Žák je veden k tomu, aby byl schopen: funkčně využívat matematické dovednosti v různých životních situacích Odborné kompetence Žák je veden k tomu, aby: dokázal získávat a vyhodnocovat ekonomické informace se orientoval v právní úpravě účetnictví vyhledával aktuální právní předpisy a uměl je použít rozuměl platebnímu styku a zpracovával doklady související s hotovostním a bezhotovostním platebním stykem účtoval o pohybu finančních prostředků zpracovával doklady související s evidencí zásob, evidencí dlouhodobého majetku účtoval o pořízení a spotřebě zásob, o prodeji výrobků a zboží, o pořízení a vyřazení dlouhodobého majetku

209 rozuměl podstatě DPH, znal její základní projevy v účetnictví prováděl základní mzdové výpočty a o závazcích, event. pohledávkách z mezd dokázal vypočítat odvod sociálního a zdravotního pojištění účtoval o pohledávkách, závazcích, nákladech, výnosech uměl provést účetní uzávěrku a sestavit jednoduchou závěrku ÚČETNICTVÍ 2. Výsledky vzdělání ročník Obsah vzdělávání Podstata účetnictví informační systém podniku chápe funkci informací v řízení organizace podstata účetnictví rozumí podstatě zpracování informací účetní doklady, oběh účetních dokladů v účetnictví a postup při jejich zpracování, opravy zpracovává účetní doklady při běžném dokladů účtování účetní zápisy, účetní knihy, opravy účetních zná způsob oprav účetních zápisů při zápisů běžném účtování dle zákona o účetnictví Aktiva, pasiva rozvaha druhy majetku, členění na dlouhodobý rozliší oběžný a dlouhodobý majetek a oběžný majetek a jejich základní druhy zdroje financování majetku, vlastní a cizí chápe podstatu zdrojů financování majetku rozvaha, aktiva, pasiva a rozliší vlastní a cizí zdroje změny rozvahových stavů sestaví rozvahu k zaúčtování a účtuje podle dokladů využívá znalosti oprav účetních zápisů při běžném účtování Základy účtování umí rozlišit aktiva a pasiva a ovládá zásady rozepsání rozvahy do účtů platné pro aktivní a pasivní účty hospodářské procesy v soustavě účtů, rozlišuje náklady a výnosy a umí účtovat rozvahové účty a výsledkové účty na tyto výsledkové účty účtová osnova a účtový rozvrh chápe změny na rozvahových a uzavírání účtů, uzávěrkové účty a zjištění výsledkových účtech účetního výsledku hospodaření seznamuje se postupně s účtovou osnovou účetní knihy a účtování do deníku a pracuje s účtovým rozvrhem účetní doklady ovládá uzavření účtů, tj. zjištění obratů, opravy účetních zápisů konečných zůstatků a jejich převod na konečný účet rozvažný a účet zisků a ztrát ověří náležitosti, připraví doklady Peněžní prostředky umí vyhotovit či zpracovat doklady ho doklady hotovostního a bezhotovostního tovostního a bezhotovostního styku platebního styku ovládá základní účtování v pokladně základy účtování v pokladně, účtování cenin a na účtech cenin podle pokladních dokladů

210 účtuje na běžném či úvěrovém účtu podle výpisů z bankovního či úvěrového účtu ovládá zpracování vybraných dokladů při styku s bankou seznamuje se s vazbami mezi syntetickými a analytickými účty základy účtování na běžném účtu základy účtování na úvěrových účtech analytická evidence u peněžních prostředků Zásoby vyhotoví základní účetní doklady k evidenci zásob, vede karty zásob orientuje se v používaných dokladech a průběhu obchodního případu ovládá postup pořízení materiálu zpracuje fakturu, vede knihy faktur zná podstatu DPH, jeho výpočet a účtování daně na vstupu a výstupu dle Zákona o DPH účtuje v syntetické a analytické evidenci o zásobách materiálu a výrobků provede kontrolu a přípravu faktury k zaúčtování, účtuje o nákupu a prodeji zboží chápe podstatu inventarizace jako nástroje kontroly věcné správnosti účetnictví vyčíslí inventarizační rozdíly a zaúčtuje je ÚČETNICTVÍ 3. charakteristika, členění, evidence příjemka, výdejka, skladní karta faktura došlá a faktura vydaná pořízení materiálu a jeho spotřeba daň z přidané hodnoty podstata, výpočet, účtování s DPH rozdíly v účtování u plátce a neplátce DPH inventura, inventarizace, účtování inventarizačních rozdílů analytická evidence zásob účtování výrobků a zboží ročník Výsledky vzdělávání Obsah vzdělávání Dlouhodobý majetek vyhotoví základní účetní doklady k evidenci charakteristika, členění, evidence dlouhodobého majetku, vede inventární karty účetní a daňové odpisy účtuje na syntetických a analytických účtech vnitřní účetní doklady, inventární karta o dlouhodobém majetku pořízení dlouhodobého majetku a jeho opochápe a účtuje pořízení dlouhodobéhotřebení majetku provádí běžné výpočty odpisů provádí mzdové výpočty s využitím znalostí o zákonné úpravě mezd včetně právních předpisů souvisejících s povinnými srážkami z mezd vyhotoví doklady pro účtování mezd a účtuje o mzdách, zákonném pojištění a dani z příjmů ze závislé činnosti propočítá sociální a zdravotní pojištění účtuje o mzdách, zákonném pojištění a dani Zaměstnanci a mzdy struktura mzdy výpočty v zúčtovací a výplatní listině evidence mezd účtování dle zúčtovací a výplatní listiny účtování plateb vyplývajících z účtování mezd zaměstnanců

211 z příjmů ze závislé činnosti účtuje náklady a výnosy ve finančním účetnictví dokáže zjistit zisk nebo ztrátu chápe strukturu a jednoduchý výpočet cestovních náhrad a o nich účtuje orientuje se v předpisech upravujících účetnictví vyhledává aktuální právní předpisy a umí je použít zná podstatu DPH, její výpočet a účtování, daně na vstupu a výstupu dle zákona o DPH pracuje se základními daňovými pojmy vypočte daňovou povinnost DPH účtuje o nákupu a prodeji zboží v Kč a v cizí měně Náklady a výnosy Právní úprava účetnictví umí vyhotovit či zpracovat doklady hotovostního a bezhotovostního styku ovládá základní účtování v pokladně a na účtech cenin podle pokladních dokladů účtuje na běžném či úvěrovém účtu podle výpisů z bankovního či úvěrového účtu ovládá postup pořízení materiálu (prohloubení učiva) účtuje v syntetické a analytické evidenci o zásobách materiálu a zásobách vlastní výroby (prohloubení učiva) účtuje o nákupu a prodeji zboží (prohloubení učiva) podstata, výpočet a účtování s DPH rozdíly v účtování plátce a neplátce DPH daňové doklady daňová povinnost a daňové přiznání DPH a zahraničí Zákon o účetnictví vyhlášky k zákonu o účetnictví české účetní standardy vnitřní směrnice účetní jednotky DPH v tuzemsku hospodářské procesy ovlivňující výsledek hospodaření členění nákladů a výnosů účtování nákladů a výnosů výpočet a účtování cestovních náhrad zaměstnance pořízení zboží ze zemí EU dovoz zboží z třetích zemí dodání zboží do zemí EU vývoz zboží do třetích zemí Finanční účty, cestovní náhrady opakování základů podvojného účetnictví peněžní prostředky kursové rozdíly na finančních účtech vyhotovení tuzemského cestovního příkazu Zásoby (způsob A a B evidence zásob) opakování základů podvojného účetnictví zásoby způsob A evidence zásob oceňování zásob účtování pořízení a vyřazení nakupovaných zásob účtování zásob vlastní výroby účtování zásob zboží způsob B evidence zásob účtování inventarizační rozdílů u zásob

212 ÚČETNICTVÍ 4. ročník Výsledky vzdělání Obsah vzdělávání Dlouhodobý majetek účtuje na syntetických a analytických účtech opakování základů podvojného účetnictví o dlouhodobém majetku (prohloubení dlouhodobý majetek učiva) účtování pořízení dlouhodobého majetku chápe a účtuje pořízení dlouhodobého (prohloubení učiva) majetku (prohloubení učiva) účtování technického zhodnocení dlouhodo provádí běžné výpočty odpisů ze vstupní bého majetku i zvýšené vstupní ceny dlouhodobého účtování vyřazení dlouhodobého majetku majetku chápe a účtuje vyřazení dlouhodobého majetku účtuje další pohledávky a závazky na syntetických účtech účtuje náklady a výnosy ve finančním účetnictví (prohloubení učiva) účtuje časové rozlišení nákladů a výnosů uzavře rozvahové a výsledkové účty, účet zisku a ztráty, schematicky sestaví rozvahu Zúčtovací vztahy Náklady, výnosy a jejich časové rozlišení chápe princip daňové evidence vede daňovou evidenci sestaví kalkulace úplných nákladů, neúplných nákladů a interpretuje výsledky zpracuje jednoduchý rozpočet účtování časového rozlišení nákladů a výnosů v užším pojetí účtování časového rozlišení nákladů a výnosů v širším pojetí Účetní uzávěrka a závěrka účtování vztahů k finančnímu úřadu účtování kursových rozdílů u pohledávek a závazků účtování uzávěrkových operací účtování uzavření rozvahových účtů účtování uzavření výsledkových účtů Daňová evidence zachycení změn majetku a závazků v peněžním deníku a ostatních knihách Kalkulace a rozpočty

213 Účetnictví na počítači ekonomické zaměření Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmět poskytuje žákům potřebné dovednosti nezbytné k vyhledávání ekonomických informací, zpracování účetních a daňových dokladů, ovládání typického účetního programového vybavení při řešení ekonomických úloh a vyhotovování písemností. Žáci jsou vedeni ke správnému užívání pojmů z oblasti ekonomiky, účetnictví a právních předpisů. Výuka probíhá: 4. ročník...2 hodiny týdně Vzdělávání ve vyučovacím předmětu směřuje k: dovednosti vyhotovení účetních a daňových dokladů praktickému ověřování získaných teoretických vědomostí a dovedností v účetním softwaru pochopení logické struktury účetního softwaru a provázanosti jednotlivých modulů Vyučovací předmět Účetnictví s (mezipředmětové vztahy): účetnictví ekonomika písemná a elektronická komunikace informační technologie právo Doporučené metody výuky: Expoziční metody: motivační úkol s otevřeným koncem motivační skupinová diskuse Metody osvojování nového učiva: metody slovního projevu výklad vysvětlení na počítači je úzce spjat

214 skupinová diskuse metody práce s odborným textem vyhledávání informací práce s internetem metody nácviku dovedností demonstrace fixační metody ústní opakování učiva procvičování praktické upevňování dovedností Doporučené výkonů: metody prověřování a hodnocení žákovských Klasické diagnostické metody: písemné zkoušení dílčí písemné zkoušení souhrnné Metody získávání diagnostických údajů: pozorování Vyučovacím předmětem se prolínají průřezová témata: Občan v demokratické společnosti Žáci jsou vedeni k tomu, aby: měli vhodnou míru sebevědomí, odpovědnosti a schopnost morálního úsudku uměli jednat s lidmi, diskutovat o citlivých nebo kontroverzních otázkách a hledat kompromisní řešení se orientovali v masových médiích a odolávali myšlenkové manipulaci Člověk a životní prostředí Žáci jsou vedeni k tomu, aby: poznávali svět a lépe mu rozuměli

215 efektivně pracovali s informacemi, tj. uměli je získávat a kriticky vyhodnocovat se naučili vyhledávat a posuzovat informace o profesních příležitostech, orientovat se v nich a vytvářet si o nich základní představu Člověk a svět práce Žáci jsou vedeni k tomu, aby: si uvědomovali zodpovědnost za vlastní životy a význam vzdělání pro život byli motivováni k aktivnímu pracovnímu životu a úspěšné kariéře se písemně i ústně prezentovali při jednání s potencionálními zaměstnavateli, formulovali svá očekávání a své priority ovládali verbální komunikaci při důležitých jednáních, odpovědně se rozhodovali na základě vyhodnocení získaných informací byli schopni pracovat s informacemi, vyhledávat, vyhodnocovat a využívat informace, identifikovat vlastní priority Informační technologie Žáci jsou vedeni k tomu, aby: používali základní a aplikační programové vybavení počítače, a to nejen pro účely uplatnění se v praxi, ale i pro potřeby dalšího vzdělávání pracovali s informacemi a komunikačními prostředky Výchovné a vzdělávací kompetencí žáků: strategie pro rozvoj klíčových Občanské kompetence a kulturní povědomí Žák je veden k tomu, aby byl schopen: jednat odpovědně, samostatně a aktivně nejen ve vlastním zájmu, ale i v zájmu veřejném jednat v souladu s morálními principy, přispívat k uplatňování hodnot demokracie vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci uvědomovat si v rámci plurality a multikulturního soužití vlastní kulturní, národní a osobní identitu a přistupovat s aktivní tolerancí k identitě druhých lidí chápat význam životního prostředí pro člověka a jednat v duchu udržitelného rozvoje být hrdý na tradici a hodnoty svého národa, chápat jeho minulost i současnost v evropském a světovém kontextu

216 myslet kriticky, tj. zkoumat věrohodnost informací, vytvářet si vlastní úsudek a diskutovat o něm s jinými lidmi Komunikativní kompetence Žák je veden k tomu, aby byl schopen: vyjadřovat se přiměřeně v projevech mluvených i psaných a vhodně se prezentovat formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově správně účastnit se aktivně diskusí, formulovat a o obhajovat své názory a postoje, avšak respektovat názory druhých vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování Kompetence využívat prostředky informačních technologií a efektivně pracovat s informacemi Žák je veden k tomu, aby byl schopen: pracovat s běžným základním a aplikačním programovým vybavením komunikovat elektronickou poštou a využívat další prostředky online a offline komunikace získávat informace z otevřených zdrojů, zejména z celosvětové sítě Internet Kompetence k učení Žák je veden k tomu, aby byl schopen: efektivně se učit, vyhodnocovat dosažené výsledky Kompetence k řešení problémů Žák je veden k tomu, aby byl schopen: samostatně řešit běžné pracovní i mimopracovní problémy Personální a sociální kompetence Žák je veden k tomu, aby byl schopen: stanovovat si přiměřené cíle osobního rozvoje v oblasti zájmové i pracovní, pečovat o své zdraví, spolupracovat s ostatními a přispívat k utváření vhodných mezilidských vztahů

217 Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám Žák je veden k tomu, aby byl schopen: optimálně využít osobnostních a odborných předpokladů pro své úspěšné uplatnění ve světě práce, pro budování a rozvoj své profesní kariéry a s tím související potřebu celoživotního vzdělávání Matematické kompetence Žák je veden k tomu, aby byl schopen: funkčně využívat matematické dovednosti v různých životních situacích Odborné kompetence: Žák je veden k tomu, aby byl schopen: získávat a vyhodnocovat ekonomické informace orientovat se v právních ekonomických předpisech vyhotovovat a zpracovávat účetní a daňové doklady orientovat se v účetních výkazech sestavovat daňová přiznání k DPH a orientovat se v podkladech pro tato přiznání v účetním softwaru vést daňovou evidenci plátce a neplátce DPH v účetním softwaru vést účetnictví plátce a neplátce DPH orientovat se v jednotlivých modulech účetního softwaru účtovat o majetku a závazcích účetní jednotky ÚČETNICTVÍ NA POČÍTAČI 4. ročník Výsledky vzdělání Obsah vzdělávání Souvislý příklad na zpracování účetních dokladů vyhotovuje a zpracovává účetní doklady při běžném účtování provádí opravy účetních zápisů při běžném účtování v souladu se Zákonem o účetnictví orientuje se v používaných dokladech a průběhu obchodního případu pracuje s účtovým rozvrhem účtuje na syntetických a analytických účtech podle pokladních dokladů, výpisů z účtů, faktur došlých a vydaných, vnitřních účetních dokladů a dalších dokladů

218 orientuje se v Zákoníku práce umí aplikovat výpočty do předepsaného formuláře účtuje účetní operace spojené s evidencí cestovních náhrad Účetní software výkladový příklad znalosti z konkrétního účetního softwaru umí aplikovat i na další účetní software využívá nápovědy a manuálu pro práci s aplikačním programovým vybavením má vytvořeny předpoklady učit se používat nové aplikace, zejména za pomoci manuálu a nápovědy umí založit v adresáři účetnictví nové firmy umí nastavit číselníky a upravit parametry účtované firmy účtuje na syntetických a analytických účtech podle pokladních dokladů, výpisů z účtů, faktur došlých a vydaných, vnitřních účetních dokladů a dalších dokladů umí vyhledat potřebné informace umí upravit a vytisknout požadované sestavy Cestovní příkaz umí založit v adresáři účetnictví nové firmy umí nastavit číselníky a upravit parametry účtované firmy účtuje na syntetických a analytických účtech podle pokladních dokladů, výpisů z účtů, faktur došlých a vydaných, vnitřních účetních dokladů a dalších dokladů umí zaznamenat fakturu do evidence závazků a pohledávek a do účetního deníku chápe vazby mezi závazky a pohledávkami, účetním deníkem a hlavní knihou umí zaúčtovat bankovní výpis chápe vazby mezi pokladnou, deníkem a hlavní knihou umí proúčtovat obecné účetní doklady provádí mzdové výpočty s využitím znalostí o zákonné úpravě mezd a autentických podkladů vyhotoví doklady pro zaúčtování mezd a účtuje o mzdách, zákonném pojištění a dani z příjmů ze závislé činnosti umí vyhledat potřebné informace umí upravit a vytisknout požadované Souvislý příklad neplátce DPH

219 sestavy aplikuje získané kompetence pro neplátce DPH v evidenci plátce DPH vypočte daňovou povinnost k DPH a sestaví daňové přiznání k DPH orientuje se v daňových přiznáních k nejobvyklejším daním a v daňových dokladech orientuje se v zákoně o DPH a v zákoně o daních z příjmů účtuje o DPH na vstupu a výstupu umí pracovat s účetními knihami orientuje se v účetních sestavách Souvislý příklad plátce DPH

220 Informační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmět informační technologie připravuje žáky k tomu, aby byli schopni pracovat s informačními a komunikačními prostředky a efektivně je využívali i v jiných předmětech, v dalším studiu, v soukromém i profesním životě. Předmět poskytuje žákům vědomosti a potřebné dovednosti nezbytné k ovládání typického programového vybavení při řešení ekonomických úloh, vyhotovování písemností, vyhledávání informací a při komunikaci. Žáci jsou vedeni k chápání a správnému užívání pojmů z oblasti hardware, software a práce v síti. Je jim umožněno získat dostatečné znalosti a dovednosti pro práci s kancelářským balíkem softwaru. Základní znalosti práce s grafikou jsou rozvíjeny tak, aby nalezly využití jak v pracovních dokumentech, tak ve všech typech prezentací. Významnou součástí dosažených kompetencí je úplné zvládnutí práce s informacemi v prostředí lokální sítě a v síti Internet. Výuka probíhá: 1. ročník. 2 hodiny týdně 2. ročník. 2 hodiny týdně 3. ročník. 1 hodiny týdně Vzdělávání ve vyučovacím předmětu směřuje k těmto obecným cílům: informační technologie Žáci jsou vedeni k tomu, aby: znali základní pojmy z oboru informačních technologií uměli používat počítač a jeho periférie si byli vědomi možností a výhod, ale i rizik a omezení spojených s používáním prostředků informačních technologií se orientovali v běžném systému pochopili strukturu dat a možnosti jejich uložení, rozuměli a orientovali se v systému složek, ovládali operace se soubory, uměli rozpoznat běžné typy souborů a pracovat s nimi rozuměli principům operačního systému a uměli s ním pracovat uměli pracovat s moderními verzemi kancelářských programů uměli pracovat s grafickým editorem uměli používat internet jako základní otevřený informační zdroj a využívat jeho přenosové a komunikační možnosti uměli vytvořit a upravit jednoduché webové stránky

221 Vyučovací předmět informační s (mezipředmětové vztahy): ekonomika účetnictví matematika písemná a elektronická komunikace právo občanská nauka technologie je úzce spjat Doporučené metody výuky: Stěžejní formou výuky je individuální práce žáka na počítači. Těžiště výuky spočívá v provádění praktických úkolů. Ve výuce je kladen důraz na samostatnou práci a řešení komplexních úloh. Při výuce je uplatňován projektový přístup s důrazem na týmovou práci. Hodnocení výsledků žáků: Základem pro hodnocení je průběžná klasifikace individuálně zadávaných úkolů. Důraz je kladen především na praktické dovednosti. Každý tematický celek je zakončen prověřovací prací. Prověřovací okruhy z těchto tematických celků jsou zpracovávány skupinově a individuálně, obsahují nově probranou látku a zároveň i vazby na související problémové okruhy. Hodnocené individuálně zpracovávané okruhy tvoří podklady pro celkové hodnocení žáka. Znalosti z okruhů s popisným tématem jsou ověřovány ústním přezkoušením s důrazem na souvislost a plynulost projevu včetně jeho obsahové správnosti. Vyučovacím předmětem se prolínají průřezová témata: Občan v demokratické společnosti Žáci jsou vedeni k tomu, aby: měli vhodnou míru sebevědomí, zodpovědnosti za sebe sama a schopnost morálního úsudku dokázali jednat s lidmi, diskutovat o citlivých nebo kontroverzních otázkách, hledat kompromisní řešení Člověk a životní prostředí Žáci jsou vedeni k tomu, aby: poznávali svět a lépe mu rozuměli efektivně pracovali s informacemi, tj. uměli je získávat a kriticky vyhodnocovat

222 se naučili vyhledávat a posuzovat informace o profesních příležitostech, orientovat se v nich a aby si o nich vytvářeli základní představu Člověk a svět práce Žáci jsou vedeni k tomu, aby: si uvědomovali zodpovědnost za vlastní životy a význam vzdělání pro život byli motivováni k aktivnímu pracovnímu životu a úspěšné kariéře Informační technologie Žáci jsou vedeni k tomu, aby: používali základní a aplikační programové vybavení počítače, a to nejen pro účely uplatnění se v praxi, ale i pro potřeby dalšího vzdělávání pracovali s informacemi a komunikačními prostředky pracovali v textovém a tabulkovém procesoru využívali komunikačního softwaru Výchovné a vzdělávací kompetencí žáků: strategie pro rozvoj klíčových Občanské kompetence a kulturní povědomí Žák je veden k tomu, aby byl schopen: jednat odpovědně, samostatně a aktivně nejen ve vlastním zájmu, ale i v zájmu veřejném jednat v souladu s morálními principy, přispívat k uplatňování hodnot demokracie vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci uvědomovat si v rámci plurality a multikulturního soužití vlastní kulturní, národní a osobní identitu, přistupovat s aktivní tolerancí k identitě druhých lidí chápat význam životního prostředí pro člověka a jednat v duchu udržitelného rozvoje být hrdý na tradice a hodnoty svého národa, chápat jeho minulost i současnost v evropském a světovém kontextu myslet kriticky,tj. aby dokázal zkoumat věrohodnost informací, vytvářet si vlastní úsudek a diskutovat o něm s jinými lidmi Komunikativní kompetence Žák je veden k tomu, aby byl schopen: vyjadřovat se přiměřeně v projevech mluvených i psaných a vhodně se prezentovat

223 formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově správně účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje, respektovat názory druhých vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování Kompetence využívat prostředky informačních technologií a efektivně pracovat s informacemi Žák je veden k tomu, aby byl schopen: pracovat s běžným základním a aplikačním programovým vybavením komunikovat elektronickou poštou a využívat dalších prostředků online a offline komunikace získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak z celosvětové sítě Internet Kompetence k učení Žák je veden k tomu, aby byl schopen: efektivně se učit, vyhodnocovat dosažené výsledky a pokrok a reálně si stanovovat potřeby a cíle svého dalšího vzdělávání Kompetence k řešení problémů Žák je veden k tomu, aby byl schopen: samostatně řešit běžné pracovní i mimopracovní problémy Profesionální a sociální kompetence Žák je veden k tomu, aby byl schopen: stanovovat si na základě poznání své osobnosti přiměřené cíle osobního rozvoje v oblasti zájmové i pracovní, pečovat o své zdraví spolupracovat s ostatními a přispívat k utváření vhodných mezilidských vztahů Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám Žák je veden k tomu, aby byl schopen: optimálně využít osobnostních a odborných předpokladů pro své úspěšné uplatnění ve světě práce, pro budování a rozvoj své profesní kariéry a s tím související potřebu celoživotního učení

224 Matematické kompetence Žák je veden k tomu, aby byl schopen: funkčně využívat matematické dovednosti v různých životních situacích zvolit pro řešení úkolu odpovídající matematické postupy a techniky, používat vhodné algoritmy využívat a vytvářet různé formy grafického znázornění (tabulky, grafy, diagramy, schémata) správně používat a převádět jednotky provést reálný odhad výsledku řešení praktického úkolu Odborné kompetence Žák je veden k tomu, aby byl schopen: zvolit pro řešení úkolu odpovídající matematické postupy a techniky a použít vhodné algoritmy využívat a vytvářet různé formy grafického znázornění (tabulky, diagramy, grafy, schémata apod.) v reálných situacích a používat je pro řešení praktických příkladů získávat a vyhodnocovat informace o pracovních nabídkách, využívat poradenských a zprostředkovatelských služeb vhodně komunikovat s potencionálními zaměstnavateli pracovat s příslušnou odbornou literaturou INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 1. ročník Výsledky vzdělávání Obsah vzdělávání 1. Základy informačních technologií zná základní pojmy z oboru informačních technologií, rozlišuje kategorie HW a SW umí vysvětlit základní princip činnosti počítače uvědomuje si důsledky neodborných zásahů do počítače umí pojmenovat základní elementy počítačové sestavy samostatně používá počítač a jeho periferní zařízení v základních činnostech dokáže porovnat vlastnosti různých periferních zařízení základní pojmy principy činnosti osobního počítače části osobního počítače periferní zařízení

225 Výsledky vzdělávání Obsah vzdělávání 2. Operační systém umí využívat kontextovou nápovědu operačního systému chápe strukturu ukládaných dat a možností jejich uložení ovládá základní operace se soubory zvládá činnosti spojené s použitím souborového manažera umí definovat rizika spojená se zabezpečením a zneužitím dat, je schopen učinit opatření k minimalizaci těchto rizik používá internet jako základní otevřený informační zdroj a využívá jeho přenosové a komunikační možnosti volí vhodné informační zdroje k vyhledávání informací pracuje s elektronickou poštou orientuje se v získaných informacích třídí je, analyzuje a vyhodnocuje je uvědomuje si nutnost posouzení validity informačních zdrojů a použití informací relevantních pro potřeby řešení konkrétního problému je schopen prezentovat získané informace vhodným způsobem zná oblasti použití prezentačních programů orientuje se v prostředí prezentačního programu, umí jej používat zvládá tvorbu prezentace umí nastavit základní vlastnosti jednotlivých snímků (rozvržení, formátování textu, grafika pozadí, záhlaví a zápatí snímku) dokáže doplnit jednotlivé snímky animačními prvky (přechody snímků a pořadí zobrazovaných prvků) umí nastavit předdefinované cesty mezi snímky (tlačítka akcí) vytvoří nový dokument, uloží dokument ovládá editaci, formátování, styly, tvorbu tabulek umí do textu vložit obrázek a klipart vloží do textu objekty jiných aplikací (např. grafy) ovládá práci s panelem nástrojů kreslení zvládá nastavení parametrů vkládaných objektů nastavení práce s nápovědou data, soubor, složka, manažer ochrana dat souborový 3. Internet internetový prohlížeč informační zdroje na www elektronická komunikace práce s informacemi 4. Prezentace prostředí prezentačního programu prezentace rozvržení snímku základy animací skokové prezentace 5 Textový editor formátování textu vkládání objektů šablony

226 Výsledky vzdělávání Obsah vzdělávání a obrázků vytvoří šablonu dokumentu a pracuje s ní INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 2. ročník Výsledky vzdělávání Obsah vzdělávání 2. Tabulkový procesor chápe podstatu tabulkového procesoru, dokáže vyjmenovat oblasti jeho použití orientuje se v prostředí tabulkového procesoru, umí jej používat vytvoří tabulku a zformátuje ji umí vytvořit vzorce, používat funkce (Min, Max, Průměr, Suma, jednoduchá Když) graficky prezentuje data z tabulek v grafech typu sloupcový, spojnicový a výsečový žák se orientuje v problematice využívání funkcí (vybrané datové, finanční, textové, vyhledávací, statistické a matematické funkce) umí vytvořit a editovat složené funkce (vnořování funkcí) zvládá dodatečné úpravy existujících grafů (dílčí výseče, vedlejší osy) prostředí tabulkového procesoru základní operace tvorba tabulek a formátování základní funkce tvorba vzorců grafy Grafická prezentace dat pokročilá úprava grafů 3. Spolupráce tabulkového procesoru umí vytvořit a editovat vhodnou datovou tabulku a textového editoru pro spolupráci s textovým editorem tvorba hromadné korespondence umí vytvořit vhodné formulářové dokumenty dopis, obálky, štítky zvládá zajistit propojení textového dokumentu a datové tabulky ( hromadná korespondence) INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Výsledky vzdělávání 3. ročník Obsah vzdělávání Žák 1. Databázové funkce zná výhody databází, dokáže definovat oblasti tvorba tabulek jejich použití vyhledávání a filtrování navrhne a vytvoří jednoduchou databázi umí seřadit a vytřídit údaje dle kritérií

227 Výsledky vzdělávání Obsah vzdělávání 2. Počítačová grafika chápe souvislosti mezi základními parametry grafického dokumentu zvládá práci s různými formáty umí nastavit parametry grafického objektu chápe, co je základní kompozice snímku, zná základy digitální fotografie, umí ji upravit a použít v prezentaci zpracuje a obhájí zadané téma formou prezentace zná základní rozdíly mezi používanými prostředky pro tvorbu www stránek umí vytvořit jednoduché www stránky dokáže umístit vytvořené stránky na internetovém serveru umí aktualizovat údaje na vytvořených www stránkách vlastnosti grafického dokumentu základy práce v SW nástrojích digitální fotografie a její úprava tvorba a obhajoba prezentace 3. Tvorba www stránek prostředky pro tvorbu www stránek tvorba www stránek pomocí www editoru správa webových stránek

228 Písemná komunikace a elektronická Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmět poskytuje žákům získání potřebné dovednosti ovládat klávesnici počítače desetiprstovou hmatovou metodou. Poskytuje žákům dovednost vyhotovit na počítači vybrané druhy písemností v normalizované úpravě, popřípadě s využi- tím dopisního předtisku, komunikovat prostřednictvím elektronické pošty a pracovat s webovými stránkami. Vede žáky k efektivní práci s informacemi, tj. učí je informace získávat a kriticky vyhodnocovat a zpracovat kultivovaný písemný projev. Výuka probíhá: 1. ročník.2 hodiny týdně 2. ročník.1 hodinu týdně 3. ročník.1 hodinu týdně 4. ročník.1 hodinu týdne Vzdělávání ve vyučovacím komunikace směřuje k: předmětu písemná a elektronická rychlému a přesnému ovládání klávesnice PC desetiprstovou hmatovou metodou (min. přesnost 0,80 % chyb, min. rychlost 170,0 čistých úhozů/min.), při rozdílných známkách z rychlosti a přesnosti psaní se stanoví výsledná známka té části kontrolní zkoušky, která je hodnocena horším stupněm využívání editační funkce textového editoru samostatné stylizaci standardních písemností vytváření jednoduchých tabulek s využitím tabulkového procesoru správné aplikaci požadavků normalizované úpravy písemností při vypracování dokumentů vytváření písemností a tabulek na dobré profesionální úrovni, tj. věcně, jazykově i formálně správně běžné práci s elektronickou poštou využívání komunikace prostřednictvím internetu Vyučovací předmět je úzce spjat s předměty (mezipředmětové vztahy): český jazyk a literatura informační technologie cizí jazyk ekonomika

229 účetnictví Doporučené metody výuky: Expoziční metody: motivační vyprávění motivační rozhovor Metody osvojování nového učiva: metody slovního projevu výklad vysvětlení rozhovor metody práce s odborným textem vyhledávání informací práce s učebnicí práce s internetem fixační metody procvičování praktické upevňování dovedností při psaní na klávesnici Doporučené výkonů: metody prověřování Klasické diagnostické metody: písemné zkoušení Metody získávání diagnostických údajů: pozorování diagnostický rozhovor a hodnocení žákovských

230 Vyučovacím předmětem se prolínají průřezová témata: Občan v demokratické společnosti Žáci jsou vedeni k tomu, aby: měli vhodnou míru sebevědomí, zodpovědnosti za sebe sama a schopnost morálního úsudku uměli jednat s lidmi a hledat kompromisní řešení Člověk a životní prostředí Žáci jsou vedeni k tomu, aby: poznávali svět a lépe mu rozuměli efektivně pracovali s informacemi, tj. uměli je získávat a kriticky vyhodnocovat se naučili vyhledávat a posuzovat informace o profesních příležitostech, orientovat se v nich a vytvářet si o nich základní představu Člověk a svět práce Žáci jsou vedeni k tomu, aby: si uvědomovali zodpovědnost za vlastní životy a význam vzdělání pro život byli motivováni k aktivnímu pracovnímu životu a úspěšné kariéře se písemně prezentovali při jednání s potencionálními zaměstnavateli, formulovali svá očekávání a své priority Informační technologie Žáci jsou vedeni k tomu, aby: používali základní programové vybavení počítače, a to nejen pro účely uplatnění se v praxi, ale i pro potřeby dalšího vzdělávání pracovali s informacemi a komunikačními prostředky Výchovné a vzdělávací kompetencí žáků: strategie pro rozvoj klíčových Občanské kompetence a kulturní povědomí Žák je veden k tomu, aby byl schopen: jednat odpovědně, samostatně a aktivně nejen ve vlastním zájmu, ale i v zájmu veřejném jednat v souladu s morálními principy, přispívat k uplatňování hodnot demokracie

231 vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci uvědomovat si vlastní kulturní, národní a osobní identitu, přistupovat s aktivní tolerancí k identitě druhých lidí myslet kriticky, tj. zkoumat věrohodnost informací a vytvářet si vlastní úsudek chápat význam životního prostředí pro člověka Komunikativní kompetence Žák je veden k tomu, aby byl schopen: vyjadřovat se přiměřeně především v projevech psaných a vhodně se prezentovat formulovat své myšlenky přehledně a jazykově správně účastnit se diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje, avšak respektovat názory ostatních vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky a podle svých schopností a možností je ovlivňovat Kompetence využívat prostředky informačních technologií a efektivně pracovat s informacemi Žák je veden k tomu, aby byl schopen: pracovat s běžným základním programovým vybavením získávat informace z celosvětové sítě internet komunikovat elektronickou poštou a využívat další prostředky komunikace Kompetence k učení Žák je veden k tomu, aby byl schopen: efektivně se učit, vyhodnocovat dosažené výsledky a reálně si stanovovat potřeby a cíle svého dalšího vzdělávání Kompetence k řešení problémů Žák je veden k tomu, aby byl schopen: samostatně řešit běžné problémy

232 Personální a sociální kompetence Žák je veden k tomu, aby byl schopen: stanovovat si přiměřené cíle osobního rozvoje v oblasti zájmové i pracovní, pečovat o své zdraví, spolupracovat s ostatními a přispívat k utváření vhodných mezilidských vztahů Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám Žák je veden k tomu, aby byl schopen: optimálně využít odborných předpokladů pro své úspěšné uplatnění ve světě práce, pro rozvoj své profesní kariéry a s tím související potřebu celoživotního učení Odborné kompetence Žák je veden k tomu, aby byl schopen: vyhotovovat typické písemnosti v normalizované úpravě orientovat se v písemnostech obchodního případu zpracovávat hlavní písemnosti související s pracovním poměrem pracovat s učebnicí PÍSEMNÁ A ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE 1. ročník Výsledky vzdělávání Obsah vzdělávání efektivně ovládá klávesnici PC a používá desetiprstovou hmatovou metodu dodržuje ustanovení týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence PÍSEMNÁ A nácvik psaní malých a velkých písmen, diakritických a interpunkčních znamének, číslic a značek na klávesnici ve výukovém programu a v textovém editoru ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE 2. ročník Výsledky vzdělávání Obsah vzdělávání vyhotovuje základní písemnosti sestaví tabulky dodržuje ustanovení týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence zvyšování přesnosti a rychlosti psaní v textovém editoru normalizovaná úprava písemností: formální stránka obchodního dopisu, psaní adres, psaní odvolacích údajů zpracování textu v textovém editoru zpracování tabulek podle doporučených pravidel

233 PÍSEMNÁ A ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE 3. ročník Výsledky vzdělávání Obsah vzdělávání stylizuje a napíše na PC běžné obchodní písemnosti upraví text písemnosti v souladu s normou dodržuje ustanovení týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence PÍSEMNÁ A písemná komunikace v obchodním styku: písemnosti při nákupu a prodeji, písemnosti při realizaci dodávky ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE 4. ročník Výsledky vzdělávání Obsah vzdělávání vyhotovuje na PC další písemnosti dodržuje ustanovení týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence jednoduché právní písemnosti osobní dopisy písemnosti při organizaci a řízení podniku žádosti personální písemnosti

234 Právo Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmět poskytuje žákům přehled o právním řádu a systému práva, znalosti a potřebné dovednosti k získání primárního právního vědomí, potřebného pro orientaci a aplikaci v typických situacích. Žáci získají základní orientaci v ústavním právu ČR, aby byli schopni odolávat myšlenkové manipulaci a aby se byli ochotni angažovat nejen pro vlastní prospěch, ale i pro veřejné zájmy. Dále jim tento předmět poskytuje základní orientaci v občanském, obchodním a pracovním právu. Součástí učiva jsou stručné základy trestního, správního a rodinného práva. Tento předmět vede žáky k efektivní práci s informacemi, tj. k jejich získávání a kritickému vyhodnocování. Žáci jsou vedeni k tomu, aby si byli vědomi materiálních a duchovních hodnot a hodnoty zdravého životního prostředí. Výuka probíhá: 3. ročník.1 hodina týdně 4.ročník...2 hodiny týdně Vzdělávání ve vyučovacím předmětu právní nauka směřuje k: získání primárního právního vědomí respektování morálky, svobody, odpovědnosti získání potřebných znalostí a dovedností v jednotlivých právních odvětvích respektování hodnot a postojů ve vztahu k vlastnictví a životnímu prostředí odpovědnému rozhodování a uvědomění si zodpovědnosti za vlastní život i životy ostatních občanů uvědomění si podstaty podnikání, rozdílu mezi podnikáním a zaměstnaneckým poměrem, výhod a rizik podnikání Vyučovací předměty: předmět společenská kultura ekonomika účetnictví informační technologie občanská nauka dějepis právo je úzce spjat s následujícími

235 Doporučené metody výuky: Expoziční metody: motivační vyprávění motivační rozhovor motivační úkol s otevřeným koncem motivační skupinová diskuse Metody osvojování nového učiva: metody slovního projevu výklad vysvětlení rozhovor skupinová diskuse metody práce s odborným textem vyhledávání informací studium odborné literatury práce s internetem metody nácviku dovedností didaktická hra fixační metody ústní opakování učiva procvičování praktické upevňování dovedností Doporučené výkonů: metody Klasické diagnostické metody: ústní zkoušení písemné zkoušení dílčí prověřování a hodnocení žákovských

236 písemné zkoušení souhrnné praktické zkoušení Metody získávání diagnostických údajů: pozorování Vyučovacím předmětem se prolínají průřezová témata: Občan v demokratické společnosti Žáci jsou vedeni k tomu, aby: měli vhodnou míru sebevědomí, odpovědnost za sebe sama a schopnost morálního úsudku uměli jednat s lidmi, diskutovat o citlivých nebo kontroverzních otázkách a hledat kompromisní řešení Člověk a životní prostředí Žáci jsou vedeni k tomu, aby: poznávali svět a lépe mu rozuměli efektivně pracovali s informacemi, tj. uměli je získávat a kriticky vyhodnocovat Člověk a svět práce Žáci jsou vedeni k tomu, aby: si uvědomovali zodpovědnost za vlastní životy a význam vzdělání pro život byli motivováni k aktivnímu pracovnímu životu a úspěšné kariéře se naučili vyhledávat a posuzovat informace o profesních příležitostech, orientovat se v nich a vytvořit si o nich základní představu se písemně i ústně prezentovali při jednání s potencionálními zaměstnavateli, formulovali svá očekávání a své priority Informační technologie Žáci jsou vedeni k tomu, aby: používali základní a aplikační programové vybavení počítače, a to nejen pro účely uplatnění se v praxi, ale i pro potřeby dalšího vzdělávání pracovali s informacemi a komunikačními prostředky

237 Výchovné a vzdělávací kompetencí žáků: strategie pro rozvoj klíčových Občanské kompetence a kulturní povědomí Žák je veden k tomu, aby byl schopen: jednat odpovědně, samostatně a aktivně nejen ve vlastním zájmu, ale i v zájmu veřejném jednat v souladu s morálními principy, přispívat k uplatňování hodnot demokracie vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci uvědomovat si v rámci plurality a multikulturního soužití vlastní kulturní, národní a osobní identitu, přistupovat s aktivní tolerancí k identitě druhých lidí chápat význam životního prostředí pro člověka a jednat v duchu udržitelného rozvoje být hrdý na tradice a hodnoty svého národa, chápat jeho minulost i současnost v evropském a světovém kontextu myslet kriticky, tj. aby dokázal zkoumat věrohodnost informací, vytvořit si vlastní úsudek a diskutovat o něm s jinými lidmi Komunikativní kompetence Žák je veden k tomu, aby byl schopen: vyjadřovat se přiměřeně v projevech mluvených i psaných a vhodně se prezentovat formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově správně účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje, avšak respektovat názory druhých vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování Kompetence využívat prostředky informačních technologií a efektivně pracovat s informacemi Žák je veden k tomu, aby byl schopen: pracovat s běžným základním a aplikačním programovým vybavením komunikovat elektronickou poštou a využívat dalších prostředků online a offline komunikace získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak z celosvětové sítě Internet

238 Kompetence k učení Žák je veden k tomu, aby byl schopen: efektivně se učit vyhodnocovat dosažené výsledky reálně si stanovovat potřeby a cíle svého dalšího vzdělávání Kompetence k řešení problémů Žák je veden k tomu, aby byl schopen: samostatně řešit běžné pracovní i mimopracovní problémy Personální a sociální kompetence Žák je veden k tomu, aby byl schopen: stanovovat si přiměřené cíle osobního rozvoje v oblasti zájmové i pracovní pečovat o své zdraví spolupracovat s ostatními, přispívat k utváření vhodných mezilidských vztahů Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám Žák je veden k tomu, aby byl schopen: optimálně využívat svých osobnostních a odborných předpokladů pro své úspěšné uplatnění ve světě práce využít svých schopností pro budování a rozvoj své profesní kariéry dokáže posoudit potřebu celoživotního učení Matematické kompetence Žák je veden k tomu, aby byl schopen: funkčně využívat matematické dovednosti v různých životních situacích Odborné kompetence Žák je veden k tomu, aby byl schopen: orientovat se v právní úpravě občanských vztahů orientovat se v právní úpravě obchodních vztahů orientovat se v právní úpravě pracovně právních vztahů, vyhledat příslušnou právní úpravu a předpis, pracovat s příslušnými právními předpisy

239 orientovat se v kupních smlouvách vytvořit si základní přehled o právních formách podnikání orientovat se v základních právech a povinnostech zaměstnance a zaměstnavatele PRÁVO 3. ročník Výsledky vzdělávání Obsah vzdělávání Úvod do právní teorie vysvětlí pojem právo, právní stát, uvede příklady právní ochrany a právních vztahů vysvětlí, kdy je člověk způsobilý k právním úkonům objasní význam práv a svobod, které jsou zakotveny v českých zákonech, a popíše způsoby, jak lze ohrožená lidská práva obhajovat popíše soustavu soudů v ČR a činnost policie, soudů, advokacie a notářství základní pojmy: právo, prameny práva, právní řád, právní vědomí, právní normy, právní vztahy charakteristika právních odvětví Ústavní právo ústavní systém ČR charakteristika a interpretace Ústavy ČR a LZPS systém českých soudů, institut ombudsmana, advokacie a notářství popíše, jaké závazky vyplývají z běžných smluv, a na příkladu uká- Občanské právo že možné důsledky vyplývající základní pojmy: vlastnické právo, spoluvlastnictví, z neznalosti smlouvy včetně jejich SJM, dědické právo všeobecných podmínek věcná práva k cizím věcem, věcná břemena, zástavní dovede hájit své spotřebitelské záprávo, zadržovací právo jmy, např. podáním reklamace závazkové právo: vznik, změny, zánik závazků základní druhy smluv, neplnění smluv popíše práva a povinnosti mezi dět- Rodinné právo mi, rodiči a mezi manželi základní pojmy popíše, kde může o této oblasti hle- manželství: vznik, zánik, SJM, výchova dětí, dat informace nebo pomoc při řevyživovací povinnost šení problémů náhradní rodinná výchova, sociálně-právní ochrana dítěte vysvětlí, kdy má člověk trestní od- Správní právo povědnost základní pojmy objasní postupy vhodného jednání, veřejná správa stane-li se obětí nebo svědkem správní řízení jednání jako šikana, lichva, korupce, násilí, vydírání atd.

240 Trestní právo PRÁVO 4. základní pojmy trestní právo hmotné trestní právo procesní ročník Výsledky vzdělávání Obsah vzdělávání Obchodní právo pracuje s obecným ustanovením příslušných právních norem orientuje se v založení podniku (postup založení, právní formy podniků) a ve způsobech ukončení podnikání orientuje se v právní úpravě obchodně závazkových vztahů např. ukáže, jak řešit odpovědnost za vady či škodu, srovná prostředky zajištění závazků, posoudí důsledky změn závazků vyhledá příslušnou právní úpravu v zákoníku práce nebo výňatku z něho orientuje se v právech a povinnostech zaměstnance a zaměstnavatele a ví, jak se bránit tomu, co je v rozporu s právní úpravou vysvětlí základní úkoly a povinnosti organizace při zajišťování BOZP zdůvodní úlohu státního odborného dozoru nad bezpečností práce uvede příklady bezpečnostních rizik, event. nejčastější příčiny úrazů a jejich prevence uvede povinnosti pracovníka i zaměstnavatele v případě pracovního úrazu obecná ustanovení příslušných právních norem podnikání, podnikatel, obchodní firma, jednání jménem podniku, obchodní rejstřík obchodní společnosti a družstvo obchodní závazkové vztahy vznik, změny a zánik smluv, náležitosti, forma, práva a povinnosti stran, neplnění smluv odpovědnosti za škodu, za vady, reklamační řízení kupní smlouvy Pracovní právo základní formy pracovně právních vztahů pracovní poměr: vznik, práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele, zánik dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr bezpečnost a ochrana zdraví při práci pracuje se základními daňovými Daňové právo pojmy daňová soustava České republiky, základní prvky daodliší princip přímých a nepřímých ňové techniky

241 daní přímé daně důchodové, majetkové nepřímé daně

242 Společenskovědní seminář společenskovědní zaměření Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmět žáky hlouběji a komplexněji seznamuje se společenskými, hospodářskými, politickými a kulturními aspekty současného života a psychologickými, etickými a právními kontexty mezilidského styku. Připravuje žáky na soukromý a občanský život, k odpovědnému převzetí sociálních rolí, rozvíjí jejich způsobilost k mravně odpovědnému jednání a k lepšímu poznávání sama sebe i druhých, pěstuje u nich žádoucí míru sebereflexe a seberegulace. Podává základní poznatky jednotlivých společenských věd jako jsou psychologie, sociologie, věda o náboženství, politologie, mezinárodní vztahy, právo, filosofie, logika a etika. Umožňuje žákům utvořit si vlastní názor na společenský vývoj, aby byli schopni odolávat myšlenkové manipulaci a byli ochotni se angažovat nejen pro vlastní prospěch, ale i pro veřejné zájmy. Vede žáky k efektivní práci s poznatky společenských věd, aby uměli získávat a kriticky vyhodnocovat informace. Žáci jsou vedeni k tomu, aby byli schopni ocenit všelidské hodnoty jako je humanita, svoboda, demokracie, tolerance a kulturnost vztahů mezi lidmi a národy. Výuka probíhá: 3. ročník...2 hodiny týdně SVZ 4. ročník...2 hodiny týdně SVZ Vzdělávání ve vyučovacím předmětu směřuje k : pozitivnímu ovlivnění hodnotové orientace žáků tak, aby byli ve svém životě slušnými lidmi a informovanými aktivními občany svého demokratického státu, aby jednali uvážlivě a odpovědně vůči sobě i občanské komunitě rozvoji kritického myšlení, schopnosti odolat manipulaci a ke schopnosti co nejvíce rozumět světu, v němž žijí pravdivému utváření vztahů žáka ke skutečnosti, k formování jeho vnitřního postoje vůči všem důležitým oblastem života, k utváření pozitivní hodnotové orientace a žádoucím modelům lidského chování utváření a rozvíjení způsobilosti žáků k mravně odpovědnému jednání, formování vědomí odpovědnosti za vlastní život a další životní dráhu, za důsledky svého rozhodování, za kvalitu svěřené práce, mezilidských vztahů a za stav životního prostředí otevření cesty k sebepoznávání a k přijímání pozitivních životních hodnot tomu, že žák dovede hledat a nalézat adekvátní způsoby řešení rozmanitých situací a dokáže přiměřeně vyjadřovat, zdůvodňovat a obhajovat vlastní názory a prosazovat své oprávněné zájmy s ohledem na potřeby, názory, zájmy a práva druhých lidí respektování hodnot a postojů ve vztahu ke vědě, kultuře, umění, náboženství, morálky a způsobu života odpovědnému rozhodování a uvědomění si zodpovědnosti za život vlastní i ostatních občanů dodržování zákonů a pravidel chování nejen naší země

243 problémovému vidění společenských věd a jejich metod cílené přípravě pro další formy vzdělávání společenskovědního charakteru Vyučovací předmět je úzce spjat s (mezipředmětové vztahy): dějepis český jazyk a literatura společenská kultura informační technologie biologie ekonomika zeměpis právo občanská nauka seminář z dějepisu psychologie Doporučené metody výuky: Expoziční metody: motivační vyprávění motivační skupinová diskuse motivační rozhovor Metody osvojování nového učiva: metody slovního projevu výklad popis vysvětlení skupinová diskuse metody práce s odborným textem vyhledávání informací

244 studium odborné literatury práce s Internetem metody nácviku dovedností didaktická hra vytváření prezentací fixační metody ústní opakování učiva písemné opakování učiva referáty Doporučené výkonů: metody prověřování a hodnocení žákovských Klasické diagnostické metody: písemné zkoušení dílčí ústní zkoušení dílčí písemné zkoušení souhrnné vedení diskuse Metody získávání diagnostických údajů: pozorování diagnostický pohovor Vyučovacím předmětem se prolínají průřezová témata : Občan v demokratické společnosti Žáci jsou vedeni k tomu, aby: měli vhodnou míru sebevědomí, odpovědnost za sebe sama a schopnost morálního úsudku uměli jednat s lidmi, diskutovat o citlivých nebo kontroverzních otázkách a hledat kompromisní řešení

245 Člověk a životní prostředí Žáci jsou vedeni k tomu, aby: poznávali svět a lépe mu rozuměli efektivně pracovali s informacemi, tj. uměli je získávat a kriticky vyhodnocovat se naučili vyhledávat a posuzovat informace o profesních příležitostech, orientovat se v nich a vytvářet si o nich základní představu Člověk a svět práce Žáci jsou vedeni k tomu, aby: si uvědomovali zodpovědnost za vlastní životy a význam vzdělání pro život byli motivováni k aktivnímu pracovnímu životu a úspěšné kariéře se písemně i verbálně prezentovali při jednání s potencionálními zaměstnavateli, formulovali svá očekávání a své priority Informační technologie Žáci jsou vedeni k tomu, aby: používali základní a aplikační programové vybavení počítače, a to nejen pro účely uplatnění se v praxi, ale i pro potřeby dalšího vzdělávání pracovali s informacemi a komunikačními prostředky Výchovné a vzdělávací kompetencí žáků: strategie pro rozvoj klíčových Kompetence k učení Žák je veden k tomu, aby: byl schopen efektivně se učit, vyhodnocovat dosažené výsledky a pokrok a reálně si stanovovat potřeby a cíle svého dalšího vzdělávání, tzn. aby měl pozitivní vztah k učení a vzdělávání ovládal různé techniky učení, uměl si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky uplatňoval různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení) uměl efektivně vyhledávat a zpracovávat informace s porozuměním poslouchal mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov aj.) pořizoval si poznámky využíval ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i jiných lidí

246 sledoval a hodnotil pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímal hodnocení výsledků svého učení od jiných lidí znal možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání Kompetence k řešení problémů Žák je veden k tomu, aby byl schopen: samostatně řešit běžné pracovní i mimopracovní problémy porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému získat informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení (logické, matematické, empirické) a myšlenkové operace volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro splnění jednotlivých aktivit využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení) Komunikativní kompetence Žák je veden k tomu, aby byl schopen: vyjadřovat se přiměřeně v projevech mluvených i psaných a vhodně se prezentovat formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově správně účastnit se aktivně diskusí, formuluje a obhajovat své názory a postoje, respektovat názory druhých zpracovávat jednoduché texty na běžná i odborná témata a různé pracovní materiály vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí (přednášek, diskusí, porad apod.) Personální a sociální kompetence Žák je veden k tomu, aby byl schopen: posuzovat reálně své fyzické a duševní možnosti, odhadovat důsledky svého jednání a chování v různých situacích

247 stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní orientace a životních podmínek reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany jiných lidí, přijímat radu i kritiku ověřovat si získané poznatky, kriticky zvažovat názory, postoje a jednání jiných lidí pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly podněcovat práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů, nezaujatě zvažovat návrhy druhých přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a předcházet osobním konfliktům nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým Občanské kompetence Žák je veden k tomu, aby byl schopen: jednat odpovědně, samostatně a aktivně nejen ve vlastním zájmu, ale i v zájmu veřejném jednat v souladu s morálními principy, přispívat k uplatňování hodnot demokracie vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci uvědomovat si v rámci plurality a multikulturního soužití vlastní kulturní, národní a osobnostní identitu, přistupovat s aktivní tolerancí k identitě druhých lidí chápat tradice a hodnoty svého národa, jeho minulost i současnost v evropském a světovém kontextu orientovat se v hodnotách místní, národní, evropské i světové kultury a vytvořen si k nim pozitivní vztah ctít život jako nejvyšší hodnotu, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život, řešit své osobní a sociální problémy chápat význam životního prostředí pro člověka a jednat v duchu udržitelného rozvoje myslel kriticky, tj. zkoumat věrohodnost informací, vytvořit si vlastní úsudek a diskutovat o něm s jinými lidmi uznávat hodnotu života, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám Žák je veden k tomu, aby byl schopen: mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti, a tedy i vzdělávání

248 uvědomovat si význam celoživotního učení a být připraveni přizpůsobovat se měnícím se pracovním podmínkám vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli, prezentovat svůj odborný potenciál a své profesní cíle Kompetence využívat prostředky informačních technologií a efektivně pracovat s informacemi Žák je veden k tomu, aby byl schopen: pracovat s běžným základním a aplikačním programovým vybavením komunikovat elektronickou poštou a využívat další prostředky online a offline komunikace získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak z celosvětové sítě Internet Odborné kompetence Žák prostřednictvím studia tohoto předmětu: je vybaven základními dovednostmi a sociálními návyky pro styk s lidmi zná základní morální normy naší společnosti je poučen o důležitosti zodpovědné volby životního partnera a významu rodinného zázemí je poučen o riziku sociálně patologických jevů a jejich vlivu na utváření společnosti uvažuje o otázkách životní spokojenosti a životního stylu je vybaven základními poznatky o úloze náboženské víry a je si vědom potřeby tolerance k lidem jiné víry je schopen pracovat s příslušnou odbornou literaturou orientuje se ve sdělovacích prostředcích uvědomuje si, jak je důležité využívat volný čas pro všestranný rozvoj osobnosti SPOLEČENSKOVĚDNÍ SEMINÁŘ 3. ročník Výsledky vzdělávání Obsah vzdělávání Společenské vědy chápe význam společenských věd vnímá složitost problematiky význam společenských věd a kritického myšlení osvětlení postmoderní situace chápe význam náboženství a propojení sou- Člověk jako kulturní bytost časnosti s minulostí mytologie a náboženství vysvětlí pojem kultura, vnímá rozdíly růz- kultura a její založení ných kultur filozofie dějin

249 diskutuje o různých pohledech na historii a vývoj civilizace chápe určenost člověka po stránce biologické i společenské popíše etickou problematiku určenosti a svobodné vůle diskutuje o problémech sociální nerovnosti ví o základní genderové problematice, vysvětlí, proč jsou obě pohlaví rovnocenná, a posoudí, kdy je v praktickém životě rovnost pohlaví porušována diskutuje a argumentuje o etice v partnerských vztazích, o vhodných partnerech a o odpovědném přístupu k pohlavnímu životu rozumí předmětu zájmu novopositivismu, strukturalismu a fenomenologie Člověk a jeho determinace biologická determinace společenská determinace centrální nervová soustava, psychologie osobnosti člověk jako pohlavní bytost limity a problémy současné společnosti jazyk jako problém zná svoje hodnotové preference uvědomuje si složitost životní situace Člověk jako individualita kriticky hodnotí mediální obraz krásy problém identity lidského těla a komerční reklamu dovede posoudit prospěšné možnosti existenciální otázky sociální tlak, média kultivace a estetizace svého vzhledu chápe otázku po založení světa jako problém chápe otázku po poznání světa jako Svět a problém jeho poznání problém základní ontologické a gnoseologické teorie orientuje se v základních filosofických představách dokáže přečíst s porozuměním text, který přístupným způsobem řeší některou z otázek filosofie 20. století dokáže vysvětlit a použít základní pojmy umí vyřešit jednoduchý sylogismus, odhalí chybu v argumentaci Filosofie 20. století základní směry a díla Logika vysvětlí, jaké otázky řeší filozofie, filo základní logické pojmy zofická etika debatuje o praktických filozofických jednoduché logické úlohy a etických otázkách (ze života kolem sebe, užití správné argumentace z kauz známých z médií, z krásné literatury Etika a jiných druhů umění) mravní hodnoty a normy

250 vysvětlí, proč jsou lidé za své názory, postoje a jednání odpovědni jiným lidem. debatuje o praktických filozofických a etických otázkách charakterizuje na příkladu úlohu svědomí, viny, morálky, mravnosti či volního jednání v lidském životě mravní rozhodování a odpovědnost SPOLEČENSKOVĚDNÍ SEMINÁŘ 4. ročník Výsledky vzdělávání Obsah vzdělávání Globální problémy vysvětlí, co je to globalizace dokáže popsat konkrétní problémy z oblasti ekonomie, ekologie, mezinárodních vztahů proces globalizace nástin společenskovědních disciplín, do kterých problematika zasahuje konkrétní příklady globálních problémů Logika a problémy vědy dokáže vysvětlit a použít základní pojmy umí vyřešit jednoduchý sylogismus, odhalí základní logické pojmy chybu v argumentaci jednoduché logické úlohy chápe, jaká je spojitost mezi metodou, problematiky metody protokolem a teorií filozofická kritika vědeckého dokáže interpretovat kritické postoje vůči ke světu vědeckým teoriím a zná jejich nejvýznamnější představitele Etika debatuje o praktických filozofických a etických otázkách, charakterizuje na příkladu úlohu svědomí, viny, morálky, mravnosti či volního jednání v lidském životě rozliší na příkladech autonomní a heteronomní morálku orientuje se v dějinách etických teorií a různých přístupů ke stanovení morálních pravidel chápe současné etické problémy dokáže se zorientovat v profesní etice některého z oborů lidské činnosti etika a její předmět, základní pojmy etiky: mravní hodnoty a normy, mravní rozhodování a odpovědnost dějiny a založení etických teorií (metaetika) základní etické problémy současnosti profesní etika přístupu debatuje o daném období v dějinách Filosofie z hlediska kultury a hlavních myšlenkových dějiny filosofie (vznik a vývoj) proudů vyjmenuje nejdůležitější představitele významní filosofové a jejich přínos filosofických proudů a směrů, je mu znám hlavní problémy filosofie jejich nejdůležitější přínos pro filosofii jako současná situace filosofie vědu orientuje se v problematice současné filozofie

251 charakterizuje základní světová náboženství objasní postavení církví a věřících v ČR, vysvětlí, čím jsou nebezpečné náboženské Náboženství sekty a náboženský fundamentalismus základní pojmy (víra a atheismus) religionistika a teologie charakteristika největších světových ná boženství (hinduismus, buddhismus, judais charakterizuje demokracii a objasní, jak mus, křesťanství, islám), sekty a nová náfunguje a jaké má problémy (korupce, kriboženství minalita...) Politologie porovná základní shody a rozdíly mezi totalitními režimy, identifikuje nástroje základní vymezení předmětu, jeho funkce a členění totalitních režimů, které je udržují u moci základní hodnoty a principy demokracie vymezí pojem státu s důrazem na jeho definiční znaky (území, obyvatelstvo, státní rozdíly mezi demokracií a totalitními systémy, soudobé totalitní systémy moc) a základní funkce rozliší různá uspořádání státu (unie, federa- stát vymezení pojmu, typy politických systémů a státních forem v průběhu dějin ce, svaz a seskupení států) a základní formy právní stát a jeho vymezení, státní občanství vlády (monarchie a republika) lidská práva, jejich obhajování a možné určí základní principy právního státu zneužívání, veřejný ochránce práv, práva dětí uvede, jak lze získat české státní občanství politické ideologie, politický radikalismus a jak ho lze pozbýt a extremismus, současná česká extremistická charakterizuje Listinu základních práv scéna a svobod a na základě příkladů rozpozná, terorismus o jaká lidská práva se jedná identifikuje významná hnutí a organizace současný politický systém ČR, politické strany, volební systémy, volby v ČR zabývající se ochranou lidských práv objasní význam práv, která jsou zakotvena pojem občan, občanská participace, občanská společnost v českých zákonech, a ví, co dělat, kam soudobý svět civilizační sféry, civilizace, se obrátit, když jsou lidská práva ohrožena velmoci, vyspělé státy, rozvojové země vysvětlí, jaké projevy je možné nazvat polia jejich problémy, konflikty v soudobém světickým radikalismem nebo politickým tě extremismem (rasismem, neonacismem,...) zahraniční politika a mezinárodní spolupráce vysvětlí, proč je nepřijatelné užívat neonacistickou symboliku a jinak evropská integrace propagovat hnutí omezující práva EU a její orgány NATO, OSN, bezpečnost obyvatelstva ČR a svobody jiných lidí rozpozná na konkrétních příkladech podporu a propagaci hnutí směřujících k potlačování práv a svobod člověka charakterizuje současný český politický systém, objasní funkci politických stran a svobodných voleb uvede příklady občanské aktivity ve svém regionu, vysvětlí, co se rozumí občanskou společností debatuje o vlastnostech, které by měl mít občan demokratického státu popíše rozčlenění soudobého světa na civilizační sféry a civilizace

252 vysvětlí, s jakými konflikty a problémy se potýká soudobý svět, jak jsou řešeny, debatuje o jejich možných perspektivách vymezí formy mezinárodní pomoci a spolupráce orientuje se ve vývoji procesu evropské integrace po skončení druhé světové války EU, Rada Evropy identifikuje základní svobody EU (volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu) rozpozná členské země EU rozpozná hlavní mezinárodní organizace určí cíle a strukturu mezinárodních organizací (OSN, NATO) chápe význam sociologie a orientuje se v jejím pojmosloví charakterizuje současnou českou společnost a její strukturu; vysvětlí funkce kultury, doloží význam vědy a umění vysvětlí sociální nerovnost způsoby ovlivňování veřejnosti kriticky přistupuje k masovým médiím a pozitivně využívá jejich nabídky vysvětlí, proč jsou obě pohlaví rovnocenná, a posoudí, kdy je v praktickém životě Sociologie rovnost pohlaví porušována debatuje o pozitivech i problémech mul- základní vymezení sociologie, jejího tikulturního soužití, objasní příčiny migrace předmětu, metod lidí společnost (její charakteristika a struktura) hmotná kultura, duchovní kultura, normativní systémy současná česká společnost, společenské vrstvy, elity a jejich úloha, sociální skupiny, so orientuje se v metodách a pojmosloví vědy ciální nerovnost, sociální mobilita, solidarita dokáže vyjmenovat psychologické disciplí dav, davové chování ny, ví, čím se který obor zabývá a jaký má masová kultura a média, kritický přístup konkrétní dopad v běžném životě k médiím, mediální výchova diskutuje o vybraném směru v psychologii, zná další alternativní přístupy k psychice postavení mužů a žen, genderové problémy multikulturní výchova rasy, etnika, národy člověka a národnosti, majorita a minority charakterizuje etapy lidského život (dětství, ve společnosti, multikulturní soužití, migradospívání, dospělost, stáří), diskutuje ce, migranti, azylanti o problémech jednotlivých období charakterizuje na příkladech, jak Psychologie se projevují psychické vlastnosti a tempera- základní vymezení psychologie, jejího ment jedince v životních situacích, dovede předmětu, metod, psychologické disciplíny se zařadit k příslušnému typu temperamen- dějiny psychologie, významné osobnosti tu a pochopí, k čemu je dobré svůj temperaa směry v psychologii ment znát a ovládat jeho projevy základy vývojové psychologie (jednotlivé vysvětlí základní projevy psychiky (čití

253 a vnímání) dokáže zhodnotit své schopnosti, vědomosti a dovednosti, praktikuje základní pravidla efektivního učení, klade otázky vedoucí k sebehodnocení charakterizuje proces socializace a její instituce (škola, rodina, vrstevníci, církev, média apod.), porozumí pojmu sociální role charakterizuje druhy komunikace mezi jedinci a ve společnosti, rozliší na příkladech úspěšnou a neúspěšnou komunikaci, manipulaci, asertivní jednání, naslouchání a empatii dokáže komunikovat a řešit problémy konstruktivním způsobem praktikuje jednoduché relaxační techniky dokáže posoudit vliv návykových látek na zdraví organismu dokáže posoudit vliv pracovních podmínek a povolání na své zdraví v dlouhodobé perspektivě a ví, jak by mohl kompenzovat jejich nežádoucí důsledky diskutuje a argumentuje o vhodných partnerech a o odpovědném přístupu k pohlavnímu životu etapy lidského života, zvládání krizových etap dospívání, stáří) základy psychologie osobnosti charakteristika osobnosti, psychické vlastnosti (temperament, charakter, volní a seberegulační vlastnosti), psychické procesy (poznávací paměť, inteligence, učení) a psychické stavy základy sociální psychologie socializace, mechanismy socializace, sociální role a pozice, sociální skupiny (rodina, vrstevnická skupina, dav) komunikace a její druhy náročné životní situace a jejich řešení asertivita základy psychohygieny (duševní a tělesné zdraví, relaxační cvičení, vliv návykových látek a jiné závislosti), zdravý životní styl

254 Seminář z dějepisu společenskovědní zaměření Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmět poskytuje žákům základní orientaci ve vybraných meznících světových a národních dějin, poskytuje základní orientaci ve vývoji našeho národa v kontextu vývoje lidstva a umožňuje žákům utvořit si vlastní názor na historický vývoj a smysl dějin, aby byli schopni odolávat myšlenkové manipulaci a byli ochotni se angažovat nejen pro vlastní prospěch, ale i pro veřejné zájmy. Vede žáky k efektivní práci s poznatky historické vědy, snaží se, aby uměli získávat a kriticky vyhodnocovat informace. Žáci jsou vedeni k tomu, aby byli schopni ocenit všelidské hodnoty jako je humanita, svoboda, demokracie, tolerance a kulturnost vztahů mezi lidmi a národy. Výuka probíhá: 3. ročník...2 hodiny týdně SVZ 4. ročník...2 hodiny týdně SVZ Vzdělávání ve vyučovacím předmětu směřuje k: získání poznání národních dějin ve vztazích a souvislostech s dějinami ostatních národů respektování morálky, svobody, odpovědnosti respektování hodnot a postojů ve vztahu ke vědě, kultuře, umění, náboženství, morálky a způsobu života odpovědnému rozhodování a uvědomění si zodpovědnosti za vlastní život a život ostatních občanů poznání regionálních dějin Vyučovací předmět seminář s (mezipředmětové vztahy): občanská nauka český jazyk a literatura dějepis informační technologie Doporučené metody výuky: Expoziční metody: motivační vyprávění z dějepisu je úzce spjat

255 motivační skupinová diskuse Metody osvojování nového učiva: metody slovního projevu výklad vysvětlení přednáška rozhovor skupinová diskuse metody práce s odborným textem vyhledávání informací studium odborné literatury práce s Internetem metody nácviku dovedností prezentace odborného tématu fixační metody ústní opakování učiva procvičování tvorba časové historické přímky Doporučené výkonů: metody prověřování Klasické diagnostické metody: ústní zkoušení písemné zkoušení dílčí písemné zkoušení souhrnné Metody získávání diagnostických údajů: pozorování diagnostický rozhovor a hodnocení žákovských

256 Vyučovacím předmětem se prolínají průřezová témata: Občan v demokratické společnosti Žáci jsou vedeni k tomu, aby: měli vhodnou míru sebevědomí, odpovědnost za sebe samai a schopnost morálního úsudku ovládali zásady profesionálního působení pracovníka v oblasti veřejné správy dokázali jednat s lidmi, diskutovat o citlivých nebo kontroverzních otázkách, hledat kompromisní řešení, orientovat se v masových médiích a odolávat myšlenkové manipulaci Člověk a životní prostředí Žáci jsou vedeni k tomu, aby: poznávali svět a lépe mu rozuměli efektivně pracovali s informacemi, tj. uměli je získávat a kriticky vyhodnocovat se naučili vyhledávat a posuzovat informace o profesních příležitostech, orientovat se v nich a vytvořit si o nich základní představu Člověk a svět práce Žáci jsou vedeni k tomu, aby: si uvědomovali zodpovědnost za vlastní životy a význam vzdělání pro život byli motivováni k aktivnímu pracovnímu životu a úspěšné kariéře se písemně i ústně prezentovali při jednání s potencionálními zaměstnavateli, formulovali svá očekávání a své priority ovládali verbální komunikaci při důležitých jednáních, odpovědně se rozhodovali na základě vyhodnocení získaných informací byli schopni pracovat s informacemi, vyhledávat, vyhodnocovat a využívat informace, identifikovat vlastní priority Informační technologie Žáci jsou vedeni k tomu, aby: používali základní a aplikační programové vybavení počítače, a to nejen pro účely uplatnění se v praxi, ale i pro potřeby dalšího vzdělávání pracovali s informacemi a komunikačními prostředky

257 Výchovné a vzdělávací kompetencí žáků: strategie pro rozvoj klíčových Občanské kompetence a kulturní povědomí Žák je veden k tomu, aby byl schopen: jednat odpovědně, samostatně a aktivně nejen ve vlastním zájmu, ale i v zájmu veřejném jednat v souladu s morálními principy, přispívat k uplatňování hodnot demokracie vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci uvědomovat si v rámci plurality a multikulturního soužití vlastní kulturní, národní a osobní identitu, přistupovat s aktivní tolerancí k identitě druhých lidí chápat tradice a hodnoty svého národa, jeho minulost i současnost v evropském a světovém kontextu orientovat se v hodnotách místní, národní, evropské i světové kultury a vytvořil si k nim pozitivní vztah ctít život jako nejvyšší hodnotu, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních; řešit své osobní a sociální problémy chápat význam životního prostředí pro člověka a jednat v duchu udržitelného rozvoje myslet kriticky, tj. dokázal zkoumat věrohodnost informací, vytvořil si vlastní úsudek a diskutoval o něm s jinými lidmi Komunikativní kompetence Žák je veden k tomu, aby byl schopen: vyjadřovat se přiměřeně v projevech mluvených i psaných a vhodně se prezentovat formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově správně účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje, respektovat názory druhých zpracovávat jednoduché texty na běžná i odborná témata a různé pracovní materiály vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí (přednášek, diskusí, porad apod.)

258 Kompetence využívat prostředky informačních technologií a efektivně pracovat s informacemi Žák je veden k tomu, aby byl schopen: pracovat s běžným základním a aplikačním programovým vybavením komunikovat elektronickou poštou a využívat další prostředky online a offline komunikace získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak z celosvětové sítě Internet Kompetence k učení Žák je veden k tomu, aby: byl schopen efektivně se učit, vyhodnocovat dosažené výsledky a pokrok a reálně si stanovovat potřeby a cíle svého dalšího vzdělávání, tzn. aby měl pozitivní vztah k učení a vzdělávání ovládal různé techniky učení, uměl si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky uplatňoval různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení) uměl efektivně vyhledávat a zpracovávat informace s porozuměním poslouchal mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov aj.) pořizoval si poznámky využíval ke svému učení různé informační zdroje, včetně zkušeností svých i jiných lidí sledoval a hodnotil pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímal hodnocení výsledků svého učení od jiných lidí znal možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání Kompetence k řešení problémů Žák je veden k tomu, aby byl schopen: samostatně řešit běžné pracovní i mimopracovní problémy porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému získat informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení (logické, matematické, empirické) a myšlenkové operace volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve

259 spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení) Personální a sociální kompetence Žák je veden k tomu, aby byl schopen: posuzovat reálně své fyzické a duševní možnosti, odhadovat důsledky svého jednání a chování v různých situacích stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní orientace a životních podmínek reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany jiných lidí, přijímat radu i kritiku ověřovat si získané poznatky, kriticky zvažovat názory, postoje a jednání jiných lidí pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly podněcovat práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů, nezaujatě zvažovat návrhy druhých přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a předcházet osobním konfliktům, nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám Žák je veden k tomu, aby byl schopen: mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti, a tedy i ke vzdělávání uvědomovat si význam celoživotního učení a být připraven přizpůsobovat se měnícím se pracovním podmínkám vhodně komunikovat s potencionálními zaměstnavateli, prezentovat svůj odborný potenciál a své profesní cíle Odborné kompetence Žák prostřednictvím studia tohoto předmětu: osvojuje si poznatky o vývoji ekonomických, politických a kulturních principů v průběhu dějin a o jejich vlivu na vývoj lidského společenství umí vyložit, popř. objasnit souvislosti mezi historickými událostmi, jevy a procesy umí vyhledat příslušné historické prameny je schopen pracovat s příslušnými historickými prameny je schopen zaujímat zdůvodněná kritická stanoviska k obsahu historických informací je schopen posoudit význam důležitých historických událostí, jevů, dokumentů a osobností

260 SEMINÁŘ Z DĚJEPISU 3. ročník Výsledky vzdělávání Obsah vzdělávání Úvod do studia dějepisu na příkladu objasní smysl poznávání minulosti a variabilitu jejího výkladu uvede příklady přínosu rověkých civilizací kultur sta- vysvětlí vztahy mezi některými evropskými státy v době raného středověku interpretuje vliv církve na společnost zvláště v období středověku dokáže charakterizovat sociální a politickou strukturu středověkých států a roli jednotlivých stavů při vytváření státu kultura vybraných s antických států Řecka a Říma vývoj raně středověké a středověké Evropy, zvláště s přihlédnutím k vývoji na našem území vliv církve na společnost, zvláště v období středověku středověká kultura Raný novověk vysvětlí významné změny objasní nerovnoměrnost vývoje objasní význam osvícenství uvede příklady renesančního umění a vliv humanismu a osvícenství na naše země SEMINÁŘ Z Středověk význam poznávání minulosti Starověk humanismus a renesance zámořské objevy, český stát reformace a protireformace západní a východní Evropa absolutismus a parlamentarismus osvícenství DĚJEPISU 4. ročník Výsledky vzdělávání Obsah vzdělávání 18. a 19. stol. na příkladu občanských revolucí vysvětlí boj za občanská i národní práva a vznik občanské společnosti popíše situaci v českých zemích v období 18. a 19. století na příkladech vědeckých objevů a jejich uplatnění v průmyslu uvede dopad průmyslové revoluce na změnu sociální struktury společnosti vysvětlí proces modernizace společnosti a ekonomické teorie s ním spojené situace v Evropě (revoluce 1848, českoněmecké vztahy, dualismus v habsburské monarchii) modernizace společnosti, průmyslová revoluce a její vliv na vzdělání vědu a umění v 19. století průmyslová revoluce v Čechách urbanizace

261 objasní roli dělnického hnutí v Evropě a českých zemích, uvede příklady z regionu vysvětlí rozdíly mezi různými sociálními a ekonomickými teoriemi 19. století vysvětlí rozdělení světa a rozpory mezi velmocemi popíše dopad války na obyvatelstvo a objasní změny ve světě popíše významné změny ve světě po 1. sv. Válce, objasní způsob vzniku národních států objasní vznik Československé republiky a popíše situaci v meziválečném období dokáže charakterizovat autoritativní a demokratický režim vlastními slovy popíše situaci v ČSR za 2. světové války a mezinárodní vztahy dokáže popsat situaci po 2. světové válce charakterizuje komunistický režim v ČSR a snahu o jeho reformu Novověk 20. století vysvětlí situaci v době normalizace popíše vznik Charty 77 objasní situaci v ČSSR 80. letech a revoluci v roce 1989 vztahy mezi velmocemi vznik a vývoj koloniální soustavy kolonie 19. století mezinárodní vztahy před 1. sv.válkou příčiny 1. světové války průběh války ve světě české země za války první odboj vznik ČSR budování demokracie v ČSR poválečné uspořádání světa a Evropy Rusko po 1. světové válce vznik ČSR a vývoj v letech nástup autoritativních režimů v meziválečném období v Evropě hospodářská krize 2. světová válka (situace v protektorátě, odboj v protektorátě, holocaust, důsledky války) poválečné uspořádání v Evropě nástup komunistického režimu 1948 komunistický režim v 50. letech 20. stol., rok 1968 Vztahy mezi velmocemi ve 2. pol. 20. století rozpory tehdejšího světa v 80. letech 20. století, USA x SSSR Gorbačov perestrojka Reagan hvězdné války příčiny rozpadu socialistického bloku

262 Seminář z jazyka (anglického německého jazyka) cizího nebo Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmět cizí jazyk vede žáky k osvojení komunikativní kompetence, významně přispívá ke kultivaci člověka, vychovává žáky ke kultivovanému jazykovému projevu, rozšiřuje řečové dovednosti, vede žáky k užívání jazykových prostředků (lingvistické kompetence) v jednotlivých komunikačních situacích a profesní komunikaci. Rozšiřuje žákům poznatky o cizích zemích a přispívá k rozšíření jejich kulturního rozhledu. Žák uplatňuje prostředky verbální a neverbální komunikace v cizím jazyce, uplatňuje znalosti psychologie trhu v obchodním jednání, zvládá efektivní práci s cizojazyčným textem, a to včetně textu odborného. V souvislosti s výukou se žák seznamuje s racionálními a efektivními postupy při studiu živého jazyka významnými z hlediska celoživotního vzdělávacího procesu. Tato výuka se ve významné míře podílí na intelektuálním a sociálním rozvoji osobnosti žáka, prohlubuje jeho všestranné i odborné vzdělávání, rozvíjí jeho specifické vlohy a zájmy a podmiňuje kvalitu soustavného odborného růstu. Výuka probíhá: 4. ročník...2 hodiny týdně Vzdělávání ve vyučovacím předmětu směřuje k: komunikaci v cizím jazyce v různých situacích každodenního osobního, veřejného i pracovního života, v projevech mluvených i psaných, na všeobecná i odborná témata efektivní práci s cizojazyčným textem včetně odborného získávání informací o světě, zvláště o zemích dané jazykové oblasti, a k využití získaných poznatků ke komunikaci práci s informacemi a zdroji informací v cizím jazyce, včetně internetu nebo CD ROM, se slovníky, jazykovými aj. cizojazyčnými příručkami využití vybrané metody a techniky efektivního studia cizího jazyka ke studiu dalších jazyků, případně k dalšímu vzdělávání využití vědomostí a dovedností získaných ve výuce mateřského jazyka při studiu cizích jazyků chápání a respektování tradic, zvyků a odlišných sociálních a kulturních hodnot jiných národů a jazykových oblastí a k respektování představitelů jiných kultur v souladu se zásadami demokracie dovednosti vypracovávat písemnosti při sjednávání a realizaci obchodního jednání v rámci EU i mimo EU Vyučovací předmět je úzce spjat s (mezipředmětové vztahy): český jazyk a literatura

263 informační technologie písemná a elektronická komunikace ekonomika zeměpis dějepis Doporučené metody výuky: Expoziční metody : motivační vyprávění motivační rozhovor motivační úkol s otevřeným koncem motivační skupinová diskuse Metody osvojování nového učiva: metody slovního projevu popis vysvětlení rozhovor skupinová diskuse metody práce s odborným textem vyhledávání informací překlad studium odborné literatury práce s internetem metody nácviku dovedností poslech rodilého mluvčího práce s obrazem práce s mapou didaktická hra práce s videem

264 fixační metody ústní opakování učiva procvičování praktické upevňování dovedností Doporučené výkonů: metody prověřování a hodnocení žákovských Klasické diagnostické metody: ústní zkoušení písemné zkoušení dílčí písemné zkoušení souhrnné didaktický test slohová práce poslechový test Metody získávání diagnostických údajů: pozorování diagnostický rozhovor pedagogická anamnéza Vyučovacím předmětem se prolínají průřezová témata : Občan v demokratické společnosti Žáci jsou vedeni k tomu, aby: měli vhodnou míru sebevědomí, odpovědnost za sebe samai a schopnost morálního úsudku dovedli jednat s lidmi, diskutovat o citlivých nebo kontroverzních otázkách, hledat kompromisní řešení Člověk a životní prostředí Žáci jsou vedeni k tomu, aby: poznávali svět a lépe mu rozuměli efektivně pracovali s informacemi, tj. uměli je získávat a kriticky vyhodnocovat

265 se naučili vyhledávat a posuzovat informace o profesních příležitostech, orientovat se v nich a vytvořit si o nich základní představu Člověk a svět práce Žáci jsou vedeni k tomu, aby: si uvědomovali zodpovědnost za vlastní životy a význam vzdělání pro život byli motivováni k aktivnímu pracovnímu životu a úspěšné kariéře se písemně i ústně prezentovali při jednání s potencionálními zaměstnavateli, formulovali svá očekávání a své priority Informační technologie Žáci jsou vedeni k tomu, aby: používali základní a aplikační programové vybavení počítače, a to nejen pro účely uplatnění se v praxi, ale i pro potřeby dalšího vzdělávání pracovali s informacemi a komunikačními prostředky Výchovné a vzdělávací kompetencí žáků: strategie pro rozvoj klíčových Občanské kompetence a kulturní povědomí Vedeme žáky k diskusím na aktuální témata, během nichž argumentují. Vedeme žáky k pozitivnímu vnímání jiných kulturních, duchovních a etických hodnot. Poskytujeme možnost setkávat se s rodilými mluvčími, lidmi různých kultur, a tím poznávat jiné názory a hodnoty. Vedeme žáky k osvojení si základních pravidel lidského soužití. Motivujeme žáky k využívání nabytého vzdělání pro jejich další osobní rozvoj. Komunikativní kompetence Žák prostřednictvím studia tohoto předmětu: vyjadřuje se přiměřeně v projevech mluvených i psaných a vhodně se prezentuje formuluje své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově správně účastní se aktivně diskusí, formuluje a obhajuje své názory a postoje, respektuje názory druhých zpracovává jednoduché texty na běžná i odborná témata a různé pracovní materiály

266 vyjadřuje se a vystupuje v souladu se zásadami kultury projevu a chování Kompetence využívat prostředky informačních technologií a efektivně pracovat s informacemi Žák prostřednictvím studia tohoto předmětu: pracuje s běžným základním a aplikačním programovým vybavením komunikuje elektronickou poštou a využívá další prostředky online a offline komunikace získává informace z otevřených zdrojů, zejména pak z celosvětové sítě Internet Kompetence k učení Preferujeme receptivní, produktivní a interaktivní dovednosti při studiu jazyka a žáky vedeme k tomu, aby si je osvojili. Pracujeme s různými informačními zdroji z učebnic, cvičebnic a dalších materiálů včetně internetu. Vedeme žáky k hledání souvislostí jak u jazykových struktur, tak u slovní zásoby, v některých případech využíváme srovnání s jinými jazyky, které žáci znají, včetně mateřského jazyka. Trváme na soustavné přípravě, studiu a procvičování ekvivalentní slovní zásoby a tvoření slov, gramatických struktur a vět, na práci se slovníky, jazykovými příručkami, multimediálním jazykovým softwarem a internetem jako součásti vyučovacích hodin i domácí přípravy. Pracujeme s autokorekcí chyb. Motivujeme žáky k získání vztahu k jazyku a kultuře dané země četbou upravených i autentických textů. Kompetence k řešení problémů Poskytujeme žákům prostor k samostatné práci nad jazykovými problémy i k jejich různým řešením. Simulujeme modelové situace, se kterými se žáci mohou setkat v praktickém životě (psaní dopisů na různá témata, rozhovory v různých kontextech, poslech rodilých, neznámých mluvčích atd.). Vedeme postupně žáky k řešení prací většího rozsahu a komplexnějšího charakteru (referáty), ve kterých zpracovávají informace z cizojazyčné literatury a dalších zdrojů a posléze prezentují výsledky. Vedeme žáky k rámcovému pochopení obtížného textu, a tím u nich rozvíjíme schopnost domýšlet a hledat souvislosti a smysl textu. Vedeme žáky k sebehodnocení a k vlastnímu ověřování stupně nabytých znalostí.

267 Personální a sociální kompetence Žák prostřednictvím studia tohoto předmětu: účinně spolupracuje ve skupině podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám Žák je veden k tomu, aby byl schopen: mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti, a tedy i ke vzdělávání uvědomovat si význam celoživotního učení a být připraven přizpůsobovat se měnícím se pracovním podmínkám vhodně komunikovat s potencionálními zaměstnavateli, prezentovat svůj odborný potenciál a své profesní cíle Odborné kompetence Žák prostřednictvím studia tohoto předmětu na příslušné úrovni: se vyjadřuje v cizím jazyce v různých situacích každodenního osobního nebo veřejného i pracovního života, v projevech mluvených i psaných, na všeobecná i odborná témata, volí adekvátní komunikační strategie a jazykové prostředky efektivně pracuje s cizojazyčným textem včetně odborného, využívá jej jako zdroje poznání i prostředku ke zkvalitňování svých jazykových znalostí a dovedností získává informace o světě, zvláště o zemích dané jazykové oblasti, a odborné poznatky ze svého oboru získané poznatky využívá ke komunikaci pracuje s informacemi a zdroji informací v cizím jazyce, včetně internetu nebo CD-ROM, se slovníky, jazykovými aj. cizojazyčnými příručkami, využívá tyto informační zdroje ke studiu jazyka i k prohlubování svých všeobecných vědomostí a dovedností využívá vybrané metody a techniky efektivního studia cizího jazyka ke studiu dalších jazyků, případně k dalšímu vzdělávání, využívá vědomosti a dovednosti získané ve výuce mateřského jazyka při studiu jazyků chápe a respektuje tradice, zvyky a odlišné sociální a kulturní hodnoty jiných národů a jazykových oblastí, ve vztahu k cizincům se projevuje v souladu se zásadami demokracie SEMINÁŘ Z CIZÍHO JAZYKA( NĚMECKÉHO JAZYKA) 4. ročník Výsledky vzdělávání ANGLICKÉHO Obsah vzdělávání nebo

268 popíše různé koníčky a své vlastní zájmy, činnosti a zábavné aktivity, které zná, rodinné koníčky vyjmenuje běžné letní, zimní, vodní sporty, základní míčové hry popíše běžnou hodinu TV ve škole jmenuje několik nářadí a jiné sportovní potřeby, oblečení vyjmenuje své sportovní aktivity vyjmenuje různé druhy povolání vyjádří, jaké povolání by chtěl vykonávat vyjádří spokojenost či nespokojenost s různými aspekty povolání pojmenuje profese a popíše jejich náplň uchází se o pracovní místo, orientuje se v inzerátech napíše vlastní životopis popíše konkrétní životní situaci ve spojitosti s vyděláváním peněz popíše své plány a ambice do budoucna určí místo, trasu a popíše cestu vyjmenuje dopravní prostředky ve městě i dálkové zhodnotí kvalitu dopr. prostř., cenovou dostupnost, stručně popíše cestu letadlem (od zakoupení letenky, odbavení, ) vyjádří své preference a zdůvodní je zvládne konverzaci na téma cestování objedná si pokoj v hotelu, získá informace o vybavení hotelu a jeho službách napíše pohlednici se svými zážitky přátelům popíše a vyjádří, co jí v různou denní dobu, co jí rád a nerad 1. Koníčky, volný čas Hobbies, leisure time activities Hobbys, Freizeit 2. Sport Sports & Games Sport und Spiele 3. Svět práce, povolání The world of work, jobs Arbeitswelt, Berufe 4. Plány do budoucna, CV Future career, CV Zukunftsplaene, CV 5. Transport Getting around, transport Verkehr 6. Cestování, v hotelu Travelling, Staying in a hotel, Hotel facilities, tourism Reisen, Hotel 7. Stravování, jídlo Good food, healthy way of eating, diets Verpflegung, essen, Diat

269 vyjádří svůj názor na diety a zdravý způsob stravování popíše a vysvětlí jednoduchý recept objedná si jídlo, orientuje se v jídelním lístku, rozumí anglickým/německým označením pro různé pokrmy vyjádří spokojenost/nespokojenost v restauraci vyjádří prosbu, žádost, nabídku i objednávku stručně popíše jídelní lístek pojmenuje a popíše systém vzdělávání a skutečnosti týkající se studijního i společenského života školy, podá základní informace o školách v GB a US/Německu apod. je schopen nakupovat potraviny i ostatní zboží napíše nákupní lístek v cizím jazyce vyjmenuje různé obchody a popíše, co v nich lze nakoupit požádá o zboží, objedná, nakoupí, zaplatí správně označí a popíše součásti šatníku vyjádří svůj názor a postoj k módě popíše oblečení k různým příležitostem (co do divadla, co na výlet, co na dovolenou k moři, do Paříže, do Alp) pojmenuje a popíše byt, jednotlivé místnosti a vybavení, předměty v domácnosti popíše ideální místo k bydlení srovná výhody a nevýhody bydlení v domě a v bytě pojmenuje a popíše předměty v domácnosti informuje o dějích a událostech svého dne, popíše každodenní program a rutinní činnosti denního života srovná program všedního dne a víkendu 8. V restauraci Eating, In a restaurant Restaurant 9. Vzdělávání, škola Education, schooling, Our school Bildung, Schule 10. Nákupy, obchody Shopping, kinds of shops Einkaufe, Handel 11. Oblečení, móda Clothes & fashion Kleidung, Mode 12. Bydlení, byt x dům Housing Wohnen, Haushalt 13. Denní režim Daily routines Tagesregime

270 popíše členy rodiny, jejich zájmy, činnosti a vztahy hovoří o své rodině, životě a vztazích k ostatním lidem zmíní se o rodinných setkáních a jejich významu popíše místo, kde žije, a jeho okolí, porovná výhody a nevýhody života ve městě a na vesnici vyjmenuje některé typické stavby města a vesnice, zmíní se o místní dopravě, možnostech trávení volného času vyjmenuje klimatická pásma a stručně je charakterizuje popíše naše 4 roční období, zmíní se o tom, co se děje v přírodě, jaké je počasí popíše stručně nějaký úkaz (bouřka) popíše, jak se během roku mění stromy ovládá základní zeměpisné názvy a vlastivědné údaje dokáže vysvětlit, co znamenají barvy na mapě, vyjmenuje vodstvo ví, co je vnitrozemský stát zmíní sběrné kontejnery a jejich barvy popíše, jak v domácnosti šetřit vodou, elektřinou zná několik typů ekologického chování ví, jak se chovat v přírodě vyjádří a obhájí svůj postoj a názor na palčivé problémy současného světa popíše život a problémy dnešních teenagerů vyjádří se k cestovnímu ruchu, jeho výhodám a nevýhodám vyjmenuje aktivity kulturního života, co vše 14. Rodina, příbuzní My family & relatives Familie, Verwandschaft 15. Místo, kde žiji The place I live in Mein Wohnort 16. Rok roční období, počasí, klima All the year round, weather, seasons Rund um das Jahr, Wetter, Klima 17. Země, příroda The Earth & nature Erde, Natur 18. Ochrana životního prostředí Ecology, environment Umweltschutz 19. Problémy dnešního světa Problems of today s world Probleme der heutigen Welt 20. Kultura, zábava Entertainment & culture in my life

271 spadá do kultury (kino, divadlo, koncerty...) zmíní kulturní činnosti, které lze realizovat v domácím prostředí dokáže vyjádřit, čemu dává sám přednost a proč základní rozdělení hudby (klasika,...), literární druhy a žánry (lyrika, epika, drama, ), zmíní výtvarné umění, co do něj patří a kde to lze zhlédnout umění v běžném životě, design vyjmenuje nejdůležitější svátky, oslavy a jubilea, popíše tradice a zvyklosti s nimi spojené popřeje, zmíní se, jaké dárky se dávají, kde je můžeme obstarat pohovoří o ne/výhodách volna v létě/zimě, co sám preferuje a proč popíše tradice a zvyklosti popřeje, nakoupí dárky formuluje svá přání navrhne, jaký dárek by pro koho byl vhodný a proč podá osobní údaje hovoří o věcech, které má a nemá rád popíše svá přání, své tužby a ambice hláskuje své jméno a příjmení jmenuje své kvality (dovednosti), se o svých slabinách Holidays and festivals Feste und Ferien Christmas traditions Feste und Brauche 24. Já a mé preference Personal items, that s me Ich, meine Fahigkeiten Kompetenzen popíše vzhled a povahu osoby, kterou zná vyjádří subjektivní pocity ze setkání, popíše první dojmy představí sebe i svou rodinu a přátele 25. Přátelé, láska... People around me Liebe, Freundschaft und zmíní Reading, music, arts in my life Lektuere, Kunst im Leben des Menschen 23. Vánoční a velikonoční tradice a zvyklosti 22. Svátky a prázdniny Kultur, Unterhaltung 21. Čtení, hudba, umění v životě člověka 26. Chování, člověk ve společnosti, na návštěvě pojmenuje a popíše věci a skutečnosti týkající se společenského života a chování Mind your manners vyjádří subjektivní pocity ze setkání a z ná- Der Mensch ein Gesellschaftswesen vštěvy, popíše pocity 27. Zdraví, životní styl, u lékaře

272 na základě znalostí lidského těla vyjádří a popíše tělesné obtíže, symptomy nemoci poskytne vhodnou radu někomu jinému popíše návštěvu lékaře a běžné situace u lékaře orientuje se v masových médiích vyřídí telefonický rozhovor napíše formální i neformální dopis rozlišuje typy dopisů včetně obchodních jmenuje média, která sám nejvíce užívá, vysvětlí proč, porovná je Health and medical care, At the doctor s Gesundheit, Lebensstil, Arzt 28. Komunikace, média Communication, media, correspondence Kommunikation, Medien

273 Seminář z matematiky Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmět seminář z matematiky má funkci všeobecně vzdělávací a funkci průpravnou pro odborné vzdělávání. Vede žáky k efektivní práci s matematickými vědomostmi a dovednostmi jak při řešení běžných situací vyžadujících efektivní způsoby výpočtu v praktickém životě, tak při aplikování matematických poznatků a postupů v odborné složce vzdělávání při získávání a kritickém vyhodnocování ekonomických informací. Cílem je výchova přemýšlivého člověka, který bude umět používat matematiku ve všech sférách života, v odborné složce vzdělávání, v dalším studiu, v osobním životě, v budoucím zaměstnání i ve volném čase. Výuka probíhá: 4. ročník...2 hod./týdně Vzdělávání ve vyučovacím předmětu směřuje k tomu, aby žáci: porozuměli matematickému textu, správně a přesně se matematicky vyjadřovali a argumentovali, vyhodnocovali informace získané z grafů, diagramů, tabulek aplikovali matematické poznatky a postupy v odborných předmětech vzdělávání (ekonomika, účetnictví, statistika aj.) matematizovali reálné situace, pracovali s matematickými modely a vyhodnocovali výsledky při praktické situaci zkoumali a vystihli jádro problému, v diskusi posoudili reálnost výsledku a řešení používali a využívali názorné pomůcky, odbornou literaturu, internet, kalkulátor, rýsovací potřeby využívali matematické vědomosti a dovednosti v praktickém životě při řešení matematických situací, které vyžadují efektivní způsoby výpočtu a aplikaci poznatků V afektivní oblasti směřuje matematické vzdělávání k tomu, aby žáci získali: pozitivní postoj k matematice a zájem o ni a její aplikace motivaci k celoživotnímu vzdělávání důvěru ve vlastní schopnosti a preciznost při práci Vyučovací předmět je úzce spjat s (mezipředmětové vztahy): ekonomika

274 účetnictví statistika matematika Doporučené metody výuky: Expoziční metody: motivační rozhovor motivační úkol s otevřeným koncem Metody osvojování nového učiva: metody slovního projevu výklad popis vysvětlení rozhovor fixační metody ústní opakování učiva procvičování Doporučené metody prověřování a hodnocení žákovských výkonů: Klasické diagnostické metody: ústní zkoušení písemné zkoušení dílčí po krátkých tematických celcích Metody získávání diagnostických údajů: pozorování diagnostický rozhovor

275 Vyučovacím předmětem se prolínají průřezová témata: Občan v demokratické společnosti Žáci jsou vedeni k tomu, aby: měli vhodnou míru sebevědomí, zodpovědnost za sebe sama a schopnost morálního úsudku uměli jednat s lidmi, diskutovat o citlivých nebo kontroverzních otázkách a hledat kompromisní řešení se uměli orientovat v masových médiích a odolávat myšlenkové manipulaci Člověk a životní prostředí Žáci jsou vedeni k tomu, aby: poznávali svět a lépe mu rozuměli efektivně pracovali s informacemi, tj. uměli je získávat a kriticky vyhodnocovat se naučili vyhledávat a posuzovat informace o profesních příležitostech, orientovat se v nich a vytvářet si o nich základní představu Člověk a svět práce Žáci jsou vedeni k tomu, aby: si uvědomovali zodpovědnost za vlastní život a význam vzdělání pro život byli motivováni k aktivnímu pracovnímu životu a úspěšné kariéře Výchovné a vzdělávací kompetencí žáků: strategie pro rozvoj klíčových Kompetence absolventa Vzdělávání v oboru směřuje v souladu s cíli středního odborného vzdělávání k tomu, aby si žáci vytvořili, v návaznosti na základní vzdělávání a na úrovni odpovídající jejich schopnostem a studijním předpokladům, následující klíčové a odborné kompetence. Kompetence k učení Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni efektivně se učit, vyhodnocovat dosažené výsledky a pokrok a reálně si stanovovat potřeby a cíle svého dalšího vzdělávání.

276 Žák je veden k tomu, aby: měl pozitivní vztah k učení a vzdělávání ovládal různé techniky učení, uměl si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky dokázal efektivně vyhledávat a zpracovávat informace uměl s porozuměním poslouchat mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov aj.) a pořizovat si poznámky využíval ke svému učení různé informační zdroje, včetně zkušeností svých i jiných lidí byl schopen sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení výsledků svého učení od jiných lidí znal možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání Kompetence k řešení problémů Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni samostatně řešit běžné pracovní i mimopracovní problémy Žák je veden k tomu, aby byl schopen: porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k jeho řešení, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení (logické, matematické, empirické) a myšlenkové operace volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení) Komunikativní kompetence Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni vyjadřovat se v písemné i ústní formě v různých učebních, životních i pracovních situacích. Žák je veden k tomu, aby byl schopen: vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i psaných a vhodně se prezentovat formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově správně účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje dodržovat odbornou terminologii

277 vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování Personální a sociální kompetence Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli připraveni stanovovat si na základě poznání své osobnosti přiměřené cíle osobního rozvoje v oblasti zájmové i pracovní, pečovat o své zdraví, spolupracovat s ostatními a přispívat k utváření vhodných mezilidských vztahů. Žák je veden k tomu, aby byl schopen: posuzovat reálně své fyzické a duševní možnosti, odhadovat důsledky svého jednání a chování v různých situacích stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní orientace a životních podmínek reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany jiných lidí, přijímat radu i kritiku ověřovat si získané poznatky, kriticky zvažovat názory, postoje a jednání jiných lidí adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky a podle svých schopností možností je ovlivňovat pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly podněcovat práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů, nezaujatě zvažovat návrhy druhých přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a předcházet osobním konfliktům, nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým a Občanské kompetence a kulturní povědomí Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi uznávali hodnoty a postoje podstatné pro život v demokratické společnosti a dodržovali je, jednali v souladu s udržitelným rozvojem a podporovali hodnoty národní, evropské i světové kultury. Žák je veden k tomu, aby byl schopen: jednat odpovědně, samostatně i v zájmu veřejném zájmu a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí (popř. jejich kulturní specifika), vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci jednat v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování přispívat k uplatňování hodnot demokracie uvědomovat si v rámci plurality a multikulturního soužití vlastní kulturní, národní a osobní identitu, přistupovat s aktivní tolerancí k identitě druhých

278 zajímat se aktivně o politické a společenské dění u nás a ve světě chápat význam životního prostředí pro člověka a jednat v duchu udržitelného rozvoje uznávat hodnotu života, uvědomovat si odpovědnost za vlastní a spoluodpovědnost při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních uznávat tradice a hodnoty svého národa, chápat jeho minulost i současnost v evropském a světovém kontextu podporovat hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury a mít k nim vytvořen pozitivní vztah život Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni optimálně využívat svých osobnostních a odborných předpokladů pro své úspěšné uplatnění ve světě práce, pro budování a rozvoj své profesní kariéry a s tím související potřebu celoživotního učení. Žák je veden k tomu, aby: měl odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti, a tedy i vzdělávání si uvědomoval význam celoživotního učení a byl připraven přizpůsobovat se měnícím se pracovním podmínkám měl přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru cílevědomě a zodpovědně rozhodoval o své budoucí profesní a vzdělávací dráze vhodně komunikoval s potenciálními zaměstnavateli, prezentoval svůj odborný potenciál a své profesní cíle Matematické kompetence Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni funkčně využívat matematické dovednosti v různých životních situacích. Žák je veden k tomu, aby byl schopen: správně používat a převádět běžné jednotky používat pojmy kvantifikujícího charakteru provádět reálný odhad výsledku řešení dané úlohy nacházet vztahy mezi jevy a předměty při řešení praktických úkolů, vymezit je, popsat a správně využít pro dané řešení číst a vytvářet různé formy grafického znázornění (tabulky, diagramy, grafy, schémata apod.) aplikovat znalosti o základních tvarech předmětů a jejich vzájemné poloze v rovině i prostoru

279 efektivně aplikovat matematické postupy při řešení různých praktických úkolů v běžných situacích Odborné kompetence: Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni funkčně využívat matematické dovednosti v různých životních situacích. Žák je veden k tomu, aby byl schopen: užívat správně matematické pojmy numericky počítat a užívat proměnnou pracovat s rovinnými a prostorovými útvary matematicky argumentovat matematizovat reálné situace, vytvořit matematický model reálné situace, vyhodnotit výsledek vymezit a řešit problém, zvolit vhodnou metodu nebo algoritmus aplikovat osvojené metody řešení problémů v jiných oblastech číst s porozuměním matematický text vyhodnotit informace kvantitativního v diagramech, grafech či tabulkách prezentovat získané informace a výsledky efektivně řešit problémy pomocí kalkulátoru či PC i kvalitativního charakteru obsažené

280 S E M I N Á Ř Z M AT E M AT I K Y 4. R O Č N Í K Výsledky vzdělávání Obsah vzdělávání Základní teorie množin a matematické logiky používá operací s množinami a výroky při ře- opakování šení úloh Úprava algebraických výrazů upravuje výrazy s mocninami a odmocninami opakování s využitím vět o mocninách a odmocninách upravuje lomené výrazy na základě znalostí Funkce vzorců, pravidel pro vytýkání, vlastností ab lineární, kvadratická, lineární lomená, solutní hodnoty mocninné, exponenciální, inverzní, logaritrozlišuje jednotlivé druhy funkcí, načrtne mická, goniometrické jejich graf a určí jejich vlastnosti opakování využívá vzorců pro aritmetickou a geometrickou posloupnost při řešení úloh Posloupnosti (limita posloupnosti) vysvětlí pojem limity posloupnosti, umí ji vy opakování posloupností počítat limita posloupnosti řeší rovnice a nerovnice Rovnice a nerovnice, soustavy řeší soustavy rovnic a nerovnic řeší diskusi lineární a kvadratické rovnice opakování řeší úlohy s využitím vzorců pro výpočet obvodů a obsahů rovinných obrazců, Pythago- Planimetrie rovy věty, Euklidových vět, sinové a kosi- opakování nové věty řeší úlohy s využitím vzorců pro výpočet pokombinatorika a pravděpodobnost vrchů a objemů těles opakování řeší úlohy s využitím vzorců pro určení počtu kombinatorických skupin, vyčíslí pravděpodobnost jevů

281 Odborná praxe Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmět odborná praxe navazuje na odborné předměty ekonomika, účetnictví, daně, elektronická a písemná komunikace a informační technologie. Předmět poskytuje žákům praktické ověření teoretických znalostí z výše uvedených odborných předmětů. Vede žáky k efektivní práci s informacemi a učí je získávat a kriticky vyhodnocovat ekonomické informace v praxi. Zároveň výuka formuje jejich systém materiálních a duchovních hodnot a jejich postoj k ochraně životního prostředí. Výuka probíhá: 3. ročník.4 týdny Vzdělávání ve vyučovacím předmětu směřuje k: praktickému ověření vědomostí a dovedností tvořících základ ekonomického vzdělání samostatnému uvažování a hodnocení ekonomických jevů tomu, aby žáci dokázali samostatně vyhledávat a zpracovávat ekonomické informace v součinnosti s využíváním informačních technologií samostatné činnosti, k umění pracovat soustavně a promítat do získaných vědomostí aktuální změny, vyhodnocovat a kontrolovat výsledky své práce respektování morálky, svobody, odpovědnosti respektování hodnot a postojů ve vztahu k vlastnictví a životnímu prostředí odpovědnému rozhodování a uvědomění si zodpovědnosti za vlastní život a životy ostatních občanů uvědomění si podstaty podnikání, rozdílu mezi podnikáním a zaměstnaneckým poměrem, výhod a rizik podnikání Vyučovací předmět odborná s (mezipředmětové vztahy): ekonomika účetnictví informační technologie písemná a elektronická komunikace právo praxe je úzce spjat

282 Doporučené metody výuky: Expoziční metody: motivační vyprávění motivační rozhovor motivační úkol s otevřeným koncem motivační skupinová diskuse Metody osvojování nového učiva: metody slovního projevu výklad popis vysvětlení rozhovor skupinová diskuse metody práce s odborným textem vyhledávání informací studium odborné literatury práce s internetem Doporučené metody prověřování a hodnocení žákovských výkonů: Metody získávání diagnostických údajů: pozorování diagnostický rozhovor dotazník výstupní zpráva

283 Vyučovacím předmětem se prolínají průřezová témata: Občan v demokratické společnosti Žáci jsou vedeni k tomu, aby: měli vhodnou míru sebevědomí, zodpovědnost za sebe sama a schopnost morálního úsudku uměli jednat s lidmi, diskutovat o citlivých nebo kontroverzních otázkách a hledat kompromisní řešení se orientovali v masových médiích a odolávali myšlenkové manipulaci Člověk a životní prostředí Žáci jsou vedeni k tomu, aby: poznávali svět a lépe mu rozuměli efektivně pracovali s informacemi, tj. uměli je získávat a kriticky vyhodnocovat se naučili vyhledávat a posuzovat informace o profesních příležitostech, orientovat se v nich a vytvářet si o nich základní představu Člověk a svět práce Žáci jsou vedeni k tomu, aby: si uvědomovali zodpovědnost za vlastní životy, význam vzdělání pro život byli motivováni k aktivnímu pracovnímu životu a úspěšné kariéře se písemně i ústně prezentovali při jednání s potenciálními zaměstnavateli, formulovali svá očekávání a své priority ovládali verbální komunikaci při důležitých jednáních, odpovědně se rozhodovali na základě vyhodnocení získaných informací byli schopni pracovat s informacemi, vyhledávat, vyhodnocovat a využívat informace, ovládat verbální komunikaci při důležitých jednáních, odpovědně se rozhodovat na základě vyhodnocení získaných informací, identifikovat vlastní priority Informační technologie Žáci jsou vedeni k tomu, aby: používali základní a aplikační programové vybavení počítače, a to nejen pro účely uplatnění se v praxi, ale i pro potřeby dalšího vzdělávání pracovali s informacemi a komunikačními prostředky

284 Výchovné a vzdělávací kompetencí žáků: strategie pro rozvoj klíčových Občanské kompetence a kulturní povědomí Žák prostřednictvím studia tohoto předmětu: jednat odpovědně, samostatně a aktivně nejen ve vlastním zájmu, ale i v zájmu veřejném jednat v souladu s morálními principy, přispívat k uplatňování hodnot demokracie vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci uvědomovat si, v rámci plurality a multikulturního soužití, vlastní kulturní, národní a osobní identitu, přistupovat s aktivní tolerancí k identitě druhých lidí myslet kriticky, tj. zkoumat věrohodnost informací, odolávat manipulaci a vytvářet si vlastní úsudek chápat význam životního prostředí pro člověka a jednat v duchu udržitelného rozvoje Komunikativní kompetence Žák prostřednictvím studia tohoto předmětu: vyjadřuje se přiměřeně v projevech mluvených i psaných a vhodně se prezentuje formuluje své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově správně účastní se aktivně diskusí, formuluje a obhajuje své názory a postoje, respektuje názory druhých vyjadřuje se a vystupuje v souladu se zásadami kultury projevu a chování je schopen adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky a podle svých schopností a možností je ovlivňovat Kompetence využívat prostředky informačních technologií a efektivně pracovat s informacemi Žák prostřednictvím studia tohoto předmětu: pracovat s běžným základním a aplikačním programovým vybavením komunikovat elektronickou poštou a využívat další prostředky online a offline komunikace získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak z celosvětové sítě Internet

285 Kompetence k učení Žák prostřednictvím studia tohoto předmětu: je schopen efektivně ověřit a vyhodnocovat dosažené výsledky a pokrok a reálně si stanovovat potřeby a cíle svého dalšího vzdělávání Kompetence k řešení problémů Žák prostřednictvím studia tohoto předmětu: je schopen samostatně řešit běžné pracovní i mimopracovní problémy Personální a sociální kompetence Žák prostřednictvím studia tohoto předmětu: je připraven stanovovat si na základě poznání své osobnosti přiměřené cíle osobního rozvoje v oblasti zájmové i pracovní, pečovat o své zdraví, spolupracovat s ostatními a přispívat k utváření vhodných mezilidských vztahů Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám Žák prostřednictvím studia tohoto předmětu: je schopen optimálně využít osobnostních a odborných předpokladů pro své úspěšné uplatnění ve světě práce, pro budování a rozvoj své profesní kariéry a s tím související potřebu celoživotního učení Matematické kompetence Žák prostřednictvím studia tohoto předmětu: je schopen funkčně využívat matematické dovednosti v různých životních situacích Odborné kompetence Žák prostřednictvím studia tohoto předmětu: orientuje se v právní úpravě pracovně-právních vztahů a závazkových vztahů vyhledává příslušné právní předpisy zabezpečuje hlavní činnost oběžným a dlouhodobým majetkem provádí základní výpočty spojené s nákupem a skladováním zásob, spojené s hospodařením s dlouhodobým majetkem vypočítá odpisy, efektivnost investic, kapacity... zpracovává doklady související s evidencí zásob, evidencí dlouhodobého majetku

286 zpracovává podklady a písemnosti při sjednávání a ukončování pracovního poměru provádí základní mzdové výpočty provede průzkum trhu při využití marketingových nástrojů k prezentaci podniku či jeho produktů orientuje se v kupních smlouvách uplatní poznatky z psychologie prodeje při jednání s klienty a obchodními partnery při nákupu a prodeji provádí platební styk a zpracovává doklady a dokumentaci související s platebním stykem sestavuje kalkulace chápe kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti ODBORNÁ PRAXE 3. ročník Výsledky vzdělávání Obsah vzdělávání Uzavření smlouvy s partnerskou organizací dokáže samostatně vyplnit smlouvu pro partnerskou organizaci dokáže samostatně komunikovat s vedením organizace tak, aby mohl u ní vykonat odbornou praxi umí v praxi uplatnit teoretické a odborné znalosti získané ve vyučovacím procesu socializuje se do pracovního kolektivu komunikuje s lidmi poznává rozhodovací a řídící proces v praxi umí uplatňovat pravidla slušného chování je přítomen na pracovišti, které má uvedeno ve smlouvě informuje školu o případných nedostatcích během praxe sestaví závěrečnou zprávu o své odborné praxi popíše průběh odborné praxe popíše podrobně organizační strukturu partnerské organizace vyhledání vhodné partnerské organizace uzavření smlouvy Odborná praxe v partnerské organizaci praxe pod vedením osoby zodpovědné po celou dobu praxe za žáka Výstupní zpráva z praxe vyhodnocení odborné praxe u partnerské organizace

287 zhodnotí přínos praxe vůči sobě dodržuje pravidla psaní odborných dokumentů dle normy zdokumentuje svoji přítomnost na pracovišti po veškerou dobu stanovenou pro jeho odbornou praxi předloží hodnocení partnerské organizace o průběhu své odborné praxe 2 7 MATERIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VÝUKY 7. 1 Zaměstnanci školy Ředitel školy Mgr. Jaroslav Počer Zástupce ředitele školy Mgr. Jaroslav Šíma Zástupce ředitele pro jazykovou školu Mgr. Lenka Pávová Sekretariát školy Ing. Lenka Dědečková Iva Pecárová Mgr. Ladislav Baryhar Asistentka jazykové školy Alexandra Meierová Správce ICT František Kučera 7. 2 Předmětové komise a jejich členové 1) Český jazyk a společenské předměty Mgr. Zuzana Fabiánová, PaedDr. Ivan Bacmaňák, Mgr. Jakub Ouhrabka, Mgr. Jana Podholová, Mgr. Barbora Urcová, PhDr. Miloš Prokop 2) Západní jazyky Mgr. Vladěna Petržilková, PaedDr. Ivan Bacmaňák, Mgr. Hana Bémová, Mgr. Marta Berglová, Mgr. Daniela Kolmašová, Mgr. Zuzana Machálková, Mgr. Bohdana Příhodová, Mgr. Jolana Rulíková, Mgr. Lenka Sluková, Mgr. Lukáš Valeš, Mgr. Dagmar Váňová, Ing. Monika Záleská

288 3) Matematika, přírodní vědy a tělesná výchova RNDr. Hana Řezníčková, Mgr. Zdena Hronová, Mgr. Jitka Kučerová, Mgr. Ludmila Kulovaná, Mgr. Petr Kitzberger, Mgr. Regina Pfannenstielová, Mgr. Ivana Veselá, Mgr. Gabriela Vohradská 4) Ekonomické předměty Ing. Ludmila Berešová Mgr. Hana Bémová, Ing., Ing. Hana Bystřická, Ing. Simona Daňková (výchovná poradkyně), Mgr. Lenka Dlabolová, Ing. Blanka Kovářová, Ing. Milena Knajblová, Ing. Ludmila Krabsová, Ing. Milena Rokošová, Ing. Jitka Švaříková, Ing. Svatava Tesařová CSc., Ing. Anděla Zavadská, Ing. Ludmila Zbyňková 5) Interní učitelé jazykové školy Mgr. Lenka Pávová, Mgr. Hana Dlasková, Mgr. Hana Havlíková, Mgr. Marta Kopejsková, Mgr. Bohdana Příhodová, Mgr. Dagmar Rajchertová 7. 3 Personální podmínky realizace ŠVP Personální podmínky realizace ŠVP na škole jsou na vysoké úrovni, neboť všichni pedagogičtí pracovníci jsou kvalifikovaní a aprobovaní. Kromě toho jsou průběžně vzděláváni v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) podle předem sestaveného plánu DVPP. Plán DVPP je sestavován s ohledem na konkrétní potřeby následujícího školního roku a zahrnuje různé oblasti. Nejčastější oblastí je aktualizace obsahu vzdělávání v souvislosti s vývojem legislativy. To se týká zejména vedoucích pracovníků (nový systém přijímacího řízení, podmínky k zahájení státních maturit, apod.), učitelů ekonomických předmětů, kteří jsou nuceni k soustavné aktualizaci učiva v souvislosti s častými změnami v ekonomických zákonech apod. Další oblastí je inovace vzdělávacích metod a využívání moderních didaktických pomůcek a prostředků ICT. Samostatnou oblast tvoří vzdělávání koordinátora ICT, výchovného poradce, preventisty a vzdělávání v oblasti BOZP Podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při vzdělávacích činnostech Bezpečnost a ochranu zdraví žáků, včetně prevence proti násilí, šikaně a jiným společensky negativním jevům při vzdělávání a při činnostech, které přímo souvisejí se vzděláváním, řeší především školní řád. Seznámení žáků s jeho pravidly se děje prokazatelně vždy při zahájení školního roku a před zahájením aktivit, které jsou pro zdraví žáků rizikové, jako jsou školní výlety, aktivity zážitkové pedagogiky, sportovně turistický kurs, zimní výcvikový kurs apod. Budova školy a její jednotlivá zařízení procházejí pravidelnými kontrolami a revizemi podle platných legislativních norem, včetně školení pedagogů v oblasti BOZP, PO a td. V rámci možností jsou soustavně zlepšovány bezpečnostní, hygienické a pracovní podmínky při vzdělávacích činnostech.

289 Časová náročnost výuky podle ŠVP je v souladu s bezpečnostními a hygienickými požadavky na práci mladistvých, počet hodin nepřekračuje povolenou hranici a rozvrh hodin respektuje základní hygienické normy na provoz školy a zatížení mladistvých Technické zázemí školy UČEBNY POČET VYBAVENÍ POZNÁMKY Kmenové třídy 12 - standardní učebny - 3 vybavené dataprojektorem dataprojektor v učebnách č. 33, 35, 51 Odborné učebny 4 Odborné učebny jazykové 3 Odborné učebny ICT 6 Posluchárna 1 Knihovna žákovská a učitelská 1 Fitness centrum 1 TV hala 2 - interaktivní tabule s PC a dataprojektorem, internet - možnost televize, video, přehrávač CD - mapy, knihovnička, obrazový didaktický materiál aj počítačů, dataprojektor, napojení na síť školy - vysokorychlostní internet - cca 70 míst - vybavena počítačem a dataprojektorem - vybavena beletrií a odbornou literaturou - každoročně aktuálně doplňovaná - 10 posilovacích strojů - šatny a hygienické zázemí - určena pro míčové hry - šatny a hygienické zázemí Odborné učebny učebna č. 17 učebna č , 41, 42, 43 4, 48, 51 M1, M2, M3, 3, 32, 40 Lze využívat v době mimo vyučování 50 Lze využívat v době mimo vyučování

290 Odborné učebny ICT učebna č. 40 učebna č. 32 učebna č. 3 učebna č. M1 učebna č. M2 učebna č. M3 Posluchárna učebna č. 50 TV hala exteriér interiér

291 Ostatní zázemí parkoviště kantýna šatny multifunkční síťová kopírka knihovna fitness centrum 3 8 SPOLUPRÁCE PARTNERY SE SOCIÁLNÍMI Spolupráce se sociálními partnery je nedílnou součástí chodu školy. Mezi hlavní sociální partnery patří především firmy a instituce, ve kterých studenti školy absolvují své odborné praxe. V průběhu praxe jsou žáci kontrolováni na pracovištích a vyučující odborných předmětů tak mají možnost seznámit se se zázemím výše uvedených organizací. Na závěr této praxe vypracovávají studenti zprávu, ve níž hodnotí své zkušenosti. Sociální partneři naopak vyplňují dotazníky Ty se staly podkladem pro tvorbu ŠVP. V průběhu studia jsou sestavovány žákovské týmy k zajištění konkrétních akcí, jako jsou např. veletrh fiktivních firem, prezentace školy na veřejnosti, den otevřených dveří, účast v týmových soutěžích, komplexní zajištění statistických průzkumů pro sociální partnery, charitativní akce aj. Dále jsou v průběhu školního roku do výuky zařazovány exkurze, přednášky odborníků z praxe, návštěva vysokých škol v rámci jejich dnů otevřených dveří a v neposlední řadě i beseda s pracovníkem Úřadu práce v Liberci. Studenti Obchodní akademie Liberec se rovněž účastní zahraničních praxí v rámci mezinárodních projektů na podporu odborného vzdělávání žáků. V rámci projektu Leonardo da Vinci, který škola realizuje již pátým rokem, se na třítýdenní stáže podaří umístit 13 studentů ročně. Studenti vyjíždějí do Německa, Itálie, Švédska a na Slovensko. O tyto stáže je mezi studenty mimořádný zájem, neboť se z hlediska rozvoje kompetencí seznámí nejen s pracovním prostředím zahraničních firem a institucí, ale zdokonalí se i v cizím jazyce. Škola je Místním centrem CVLK, připravila několik programů celoživotního vzdělávání a zapojila se i jako partner jiných organizací (OHK, CVLK, Atest, ) při přípravě a realizaci kursů celoživotního vzdělávání v rámci aktivit ESF.

2 Profil absolventa. 2.1 Identifikační údaje. 2.2 Uplatnění absolventa v praxi. 2.3 Očekávané výsledky ve vzdělávaní

2 Profil absolventa. 2.1 Identifikační údaje. 2.2 Uplatnění absolventa v praxi. 2.3 Očekávané výsledky ve vzdělávaní 2 Profil absolventa 2.1 Identifikační údaje Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Platnost ŠVP: Ekonomické lyceum Most 78 42-M/02, Ekonomické lyceum

Více

od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem

od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem 2 Profil absolventa 2.1 Identifikační údaje Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Platnost ŠVP: Obchodní akademie Most 63-41-M/02, Obchodní akademie

Více

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (Klasifikační řád) 1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků vycházejí ze zákona 561/2005 Sb., o předškolním,

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ F. KŘIŽÍKA 110 00 PRAHA 1, NA PŘÍKOPĚ 16 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Klasifikační řád SPŠ Ing. Miloš Kodad ředitel školy - 2 - I. Zásady hodnocení průběhu

Více

Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3. Klasifikační řád

Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3. Klasifikační řád Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3 Klasifikační řád Úvod Klasifikační řád popisuje hodnocení a klasifikaci prospěchu žáků a klasifikaci jejich chování. Vychází z vyhlášky č. 48/2005

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE TEL. 485 106 143, FAX 485 105 120, E-MAIL: INFO@OALIB.CZ, WWW.OALIB.CZ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ

Více

Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 186 00 Praha 8 Klasifikační řád Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou vydána v souladu s ustanovením 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU KOMUNIKACE SE ZÁKAZNÍKEM Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium

Více

Hodnocení žáků speciálních tříd

Hodnocení žáků speciálních tříd Příloha č. 2 Hodnocení žáků speciálních tříd Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků je: jednoznačné, srozumitelné, srovnatelné s předem stanovenými kriterii, věcné, všestranné Hodnocení

Více

Klasifikační řád pro dálkové studium

Klasifikační řád pro dálkové studium Klasifikační řád pro dálkové studium 1. Základní zásady klasifikace prospěchu Klasifikace prospěchu je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu. Jejím cílem je vyjádřit příslušným klasifikačním

Více

Popis uplatnění absolventa

Popis uplatnění absolventa Popis uplatnění absolventa Absolvent oboru vzdělání Truhlář je středoškolsky vzdělaný pracovník s odborným vzděláním. Získané odborné dovednosti mu umožní uplatnit se v dřevovýrobách sériových i individuálních

Více

Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77. Klasifikační řád. 2/ Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu.

Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77. Klasifikační řád. 2/ Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu. Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77 Klasifikační řád I. Zásady klasifikace 1/ Klasifikace je jednou ze základních forem zpětné vazby, která poskytuje žákovi informace o správnosti postupu, průběhu či

Více

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 (podle 51-53 zákona č. 561/2004 Sb. ( Školský zákon ) a podle 17 20 Vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb.) Zásady hodnocení průběhu

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ platný od 1. 9. 2012 Obsah 1.

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci.

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci. Příloha č. l KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci. 1. Zásady hodnocení - klasifikace 1.1 Při hodnocení

Více

Vnitřní klasifikační řád pro OA

Vnitřní klasifikační řád pro OA Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř, Na Valech 690 Vnitřní klasifikační řád pro OA 1 Zásady klasifikace Při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci učitel

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní škola Havířov Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků projednáno na pedagogické radě školy dne 30. 8. 2010 1. Pravidla hodnocení klasifikace

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí příslušnými paragrafy školského zákona. Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo prováděcím

Více

5 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD OA

5 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD OA Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14 5 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD OA Číslo jednací: 5/2015 Spisový znak / skartační

Více

Druhy hodnocení: Forma hodnocení: Zaznamenání hodnocení Procenta Elektronická ŽK (6. - 9. ročník) ŽK (zaznamenává žák)

Druhy hodnocení: Forma hodnocení: Zaznamenání hodnocení Procenta Elektronická ŽK (6. - 9. ročník) ŽK (zaznamenává žák) Organizační řád školy Část č. 6 Školní řád Pravidla hodnocení žáků Čj.: Dne: 1. září 2013 Platnost ode dne: 1. září 2013 Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: PRÁVO (PRA) Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 96 (3 hodiny týdně) Platnost: od 1. 9. 2009 počínaje

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1. Při prověřování znalostí a dovedností žáků se učitel řídí zejména těmito zásadami: (a) Obsah a rozsah ústních, písemných, grafických a praktických zkoušek

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola praktická a základní škola speciální Lomnice nad Popelkou Komenského 1000 PSČ 512 51 Lomnice nad Popelkou KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Zásady klasifikace a hodnocení Hodnocení žáka je organickou

Více

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, 464 01 Frýdlant K r i t é r i a h o d n o c e n í projednán na pedagogické radě školy dne 21.11.2007 se schválenou platností od 22.11.2007 Obsah Úvod Článek I Článek II

Více

Základní škola a Mateřská škola, Bílá Třemešná, okres Trutnov (Red_IZO: 650031172) KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

Základní škola a Mateřská škola, Bílá Třemešná, okres Trutnov (Red_IZO: 650031172) KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Směrnice č. 01 Školní řád příloha č. 03 Klasifikační řád KLASIFIKAČNÍ ŘÁD 1. Základní zásady hodnocení a klasifikace a) Hodnocení žáka je součástí výchovně vzdělávacího procesu. Je komplexním posouzením

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. I. Hodnocení vzdělávání

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. I. Hodnocení vzdělávání Gymnázium Jana Opletala, Litovel, Opletalova 189 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení vzdělávání žáků vychází z příslušných ustanovení 51odst.5, 69 zákona č. 561/2004 Sb., školský

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD SŠINFOTECH

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD SŠINFOTECH KLASIFIKAČNÍ ŘÁD SŠINFOTECH Zásady hodnocení a klasifikace prospěchu vycházejí ze zákona č. 561/2004 Sb., a vyhlášky č.13/2005 Sb. a upravují kompetence a postupy pedagogických pracovníků školy. Cílem

Více

Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace

Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace 1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Příloha č. 2 Školního řádu Postup při hodnocení žáků vyplývá z ustanovení 69, odst.

Více

Střední průmyslová škola stavební, Plzeň 301 00 Plzeň, Chodské nám. 2. Příloha Školního řádu 2014 / 2015

Střední průmyslová škola stavební, Plzeň 301 00 Plzeň, Chodské nám. 2. Příloha Školního řádu 2014 / 2015 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání Příloha Školního řádu 2014 / 2015 1.1. Výsledky vzdělávání žáků jsou hodnoceny pětistupňovou klasifikační řadou takto: 1. stupeň - výborný - žák pracuje samostatně,

Více

A příloha - Klasifikační řád (Toto hodnocení vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona a vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání).

A příloha - Klasifikační řád (Toto hodnocení vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona a vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání). A příloha - Klasifikační řád (Toto hodnocení vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona a vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání). 1. Zásady průběžného hodnocení a hodnocení výsledků vzdělávání

Více

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Hodnocení a klasifikace žáků Čl. 1 1. Účelem hodnocení a klasifikace je ověřit, jak žáci dosáhli cílů vzdělávání stanovených

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE TEL. 485 106 143, FAX 485 105 120, E-MAIL: INFO@OALIB.CZ, WWW.OALIB.CZ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ

Více

Popis uplatnění absolventa. Očekávané kompetence absolventa

Popis uplatnění absolventa. Očekávané kompetence absolventa Popis uplatnění absolventa Absolvent školního vzdělávacího programu kuchař-číšník pro pohostinství se uplatní při výkonu činností na úseku výroby a odbytu v provozovnách veřejného i účelového stravování

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 03. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Č.j.: /2011 Vypracoval: Schválil: Pedagogický sbor Mgr. Miloslav Horký, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: Biologie a ekologie (BEK) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 17 (0,5 hodina týdně) Platnost:

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Dodatek č. 4 Platnost: od 1. 2. 2013 Název školy: Adresa: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše

Více

Hodnocení chování a prospěchu žáků - klasifikační řád

Hodnocení chování a prospěchu žáků - klasifikační řád Hodnocení chování a prospěchu žáků - klasifikační řád Tento klasifikační řád je součástí školního řádu. 1. Hodnocení chování Chování žáka se klasifikuje těmito stupni: Stupeň 1 (velmi dobré) žák se chová

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE TEL. 485 106 143, FAX 485 105 120, E-MAIL: INFO@OALIB.CZ, WWW.OALIB.CZ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. (novelizace platná od 17. 2. 2014)

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. (novelizace platná od 17. 2. 2014) Gymnázium Na Pražačce Nad Ohradou 2825/23 130 00 Praha 3-Žižkov www.gymnazium-prazacka.cz gymnazium@gym-prazacka.cz KLASIFIKAČNÍ ŘÁD (novelizace platná od 17. 2. 2014) I. Získávání podkladů pro hodnocení

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků na střední škole

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků na střední škole Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234 Příloha školního řádu čj. 1076/2014, účinnost od 1. 9. 2014 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků na střední škole

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Podnikatelská činnost cestovních je poskytnout žákům ucelenou soustavu vědomostí a dovedností, které jsou nutné

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE LIBEREC

OBCHODNÍ AKADEMIE LIBEREC OBCHODNÍ AKADEMIE LIBEREC MODERNÍ ŠKOLA SE 150 LETOU TRADICÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O STUDIUM 2015 / 2016 OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ

Více

1. ZÁSADY KLASIFIKACE, ZÍSKÁVÁNÍ PODKLADŮ PRO HODNOCENÍ

1. ZÁSADY KLASIFIKACE, ZÍSKÁVÁNÍ PODKLADŮ PRO HODNOCENÍ Klasifikační řád vychází z 69 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ NA PC (UPC) Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 124 (4 hodiny týdně) Platnost: od 1.9.2009

Více

Pravidla hodnocení a klasifikace žáka základní školy

Pravidla hodnocení a klasifikace žáka základní školy Základní škola a Mateřská škola Chrášťany Pravidla hodnocení a klasifikace žáka základní školy 1. Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých předmětech stanovených školním vzdělávacím programem a chování

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ. Název organizace Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, p. o. Mgr. Kateřina Prchalová, ředitelka školy

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ. Název organizace Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, p. o. Mgr. Kateřina Prchalová, ředitelka školy PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Název organizace Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, p. o. Vypracovala: Mgr. Kateřina Prchalová, ředitelka školy Schválila: Mgr. Kateřina Prchalová, ředitelka

Více

Učební osnovy. 1.1 Ekonomické vzdělávání. Ekonomika. Klíčové kompetence

Učební osnovy. 1.1 Ekonomické vzdělávání. Ekonomika. Klíčové kompetence PLACE HERE Zabezpečovací technika a bezpečnostní technologie Název školy Adresa Název ŠVP Platnost Kód a název oboru Novovysočanská 48/280, 190 00 Praha 9 - Vysočany Zabezpečovací technika a bezpečnostní

Více

Klasifikační řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace

Klasifikační řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Klasifikační řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Obsah: 1. Úvod 2. Způsob hodnocení žáků 3. Klasifikace ve vyučovacích předmětech 4. Hodnocení chování žáků 5. Podklady pro klasifikaci

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků příloha Školního řádu - vychází z 51, 52 a 53 zákona 561/2004 Sb.(školský zákon), z vyhlášky MŠMT 48/2005 Sb. Obsah: 1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků

Více

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 7.1 Hodnocení žáků 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků Účelem hodnocení je poskytnout žákům i jejich rodičům co nejčastější zpětnou vazbu. Hodnocení současně přispívá i

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE, PRAHA 1, DUŠNÍ 7 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

OBCHODNÍ AKADEMIE, PRAHA 1, DUŠNÍ 7 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD OBCHODNÍ AKADEMIE, PRAHA 1, DUŠNÍ 7 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Článek 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků vycházejí z 30, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění a vyhlášky

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD VI. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

ŠKOLNÍ ŘÁD VI. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ ŘÁD VI. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD I. Pravidla hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou II. Stupně hodnocení prospěchu a chování při použití klasifikace III.Opravné

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2 Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2 Dokument č. 02.03 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ RG kapitola Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ze školního

Více

Základní škola Spektrum, s.r.o. Klasifikační řád. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Součást Školního řádu ze dne 24. 11.

Základní škola Spektrum, s.r.o. Klasifikační řád. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Součást Školního řádu ze dne 24. 11. Klasifikační řád Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Součást Školního řádu ze dne 24. 11. 2014 Strana 1 (celkem 10) I. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 1. Pojetí a předmět hodnocení a) Hodnocení

Více

Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků

Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků I. Získání podkladů pro klasifikaci 1. Metody získávání podkladů soustavná diagnostická pozorování

Více

Základní škola Jedovnice, okres Blansko. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Č.j.: 1/2013 Spisový znak PRPRHO13 Skartační znak S10

Základní škola Jedovnice, okres Blansko. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Č.j.: 1/2013 Spisový znak PRPRHO13 Skartační znak S10 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Č.j.: 1/2013 Spisový znak PRPRHO13 Skartační znak S10 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 27.8.2013 Směrnice nabývá platnosti ode dne:

Více

1. Klíčové kompetence

1. Klíčové kompetence Příloha č.2 Pokrytí kompetencí Název školy Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace Adresa školy Borovského 2315/1, Karviná - Mizerov Název ŠVP Zdravotnické lyceum Název oboru Zdravotnické

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Marketing cestovního ruchu je poskytnout žákům ucelenou soustavu vědomostí a dovedností z marketingu cestovního

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků příloha Školního řádu - vychází z 51, 52 a 53 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon ve znění pozdějších předpisů a z vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb., ve znění

Více

Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni: výborný chvalitebný dobrý dostatečný nedostatečný

Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni: výborný chvalitebný dobrý dostatečný nedostatečný Hodnocení žáků a autoevaluace školy Nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu ve škole je hodnocení žáků. Hodnocení žáků je běžnou činností, kterou učitel ve škole vykonává průběžně ve výuce (ale

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace Příloha č. 1 školního řádu

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace Příloha č. 1 školního řádu KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace Příloha č. 1 školního řádu 1. Hodnocení žáků na vysvědčení 1. 1. Vzdělávání žáka Výsledky vzdělávání žáka

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Odborné učiliště a Praktická škola, Mohelnice, Vodní 27, 789 85 Mohelnice Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Článek 1 Zásady hodnocení a klasifikace Základním principem hodnocení a klasifikace

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Ekonomika pro život platný od 1. 9. 2013 počínaje 1. ročníkem Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie, vyšší odborné školy cestovního ruchu a jazykové školy

Více

Klasifikační řád je součástí Školního řádu

Klasifikační řád je součástí Školního řádu Klasifikační řád je součástí Školního řádu platný od 1. 9. 2012 Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád

Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád Klasifikační řád projednán na pedagogické radě 21.6.2013 Platnost od 1.9.2013 Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád Článek 1 Zásady hodnocení a klasifikace 1)

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Vnitřní klasifikační řád

Vnitřní klasifikační řád STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE, RUMBURK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Františka Nohy 959/6, 408 30, RUMBURK, P.O.BOX 67 Vnitřní klasifikační řád Mgr. Ladislav Pokorný V Rumburku 1. září 2012

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU: PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU: PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU: PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (dále jen Pravidla) jsou zpracovány v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

PRAVIDLA A KRITÉRIA HODNOCENÍ ŽÁKŮ ZŠ SPECIÁLNÍ

PRAVIDLA A KRITÉRIA HODNOCENÍ ŽÁKŮ ZŠ SPECIÁLNÍ PRAVIDLA A KRITÉRIA HODNOCENÍ ŽÁKŮ ZŠ SPECIÁLNÍ Úvod Hodnocení a klasifikace žáků je nedílnou součástí jejich výchovy a vzdělávání. Účelem hodnocení a klasifikace je přispívat k zodpovědnému vztahu žáka

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6.1. Pravidla pro hodnocení žáků Na naší škole upřednostňujeme pozitivní hodnocení žáků, a to nejen při prověřování vědomostí, ale v celém procesu učení. Při výuce

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6.1 Pravidla pro hodnocení žáků Tato pravidla vycházejí ze zákona č. 561/2004 Sb. Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. Pravidla pro hodnocení ţáka Úvod Hodnocení ţáků je součástí běţné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni. Hodnocení, probíhající

Více

Profil absolventa. Uplatnění absolventa. Kompetence absolventa

Profil absolventa. Uplatnění absolventa. Kompetence absolventa Profil absolventa Název školy: Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 Adresa školy: 612 00 Brno, Křižíkova 11 Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání:

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU OBCHODNÍ KORESPONDENCE Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva): 1.

Více

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávaní žáků. Čl. 1. Charakteristika Pravidel

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávaní žáků. Čl. 1. Charakteristika Pravidel Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Pravidla hodnocení výsledků vzdělávaní žáků Čl. 1 Charakteristika Pravidel Tato Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou součástí

Více

Vnitřní klasifikační řád školy

Vnitřní klasifikační řád školy Vnitřní klasifikační řád školy Obecná pravidla Nejobecnějšími pedagogickými zásadami pro hodnotící činnost učitele jsou objektivnost, srozumitelnost a motivační účinek. Hodnocení a klasifikace žáků Gymnázia

Více

G y m n á z i u m, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace. Pravidla pro hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků. Příloha č.

G y m n á z i u m, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace. Pravidla pro hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků. Příloha č. G y m n á z i u m, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace Příloha č. 1 Pravidla pro hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků Zásady hodnocení výsledků vzdělávání Hodnocení průběhu a výsledků

Více

7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace

7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace 7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace Obecný cíl vyučovacího předmětu Cílem předmětu písemná a elektronická komunikace je umožnit žákům získání potřebné dovednosti ovládat

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

Klasifikační řád. (dle 30, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon)

Klasifikační řád. (dle 30, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon) Obchodní akademie, Praha 10, Heroldovy sady 1 1 Obecné zásady Klasifikační řád (dle 30, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon) 1.1 Klasifikace je jednou z forem hodnocení. Klasifikace je průběžná

Více

Klasifikační řád (dle 30, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon)

Klasifikační řád (dle 30, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon) 1. Obecné zásady Heroldovy sady 1, 101 00 Praha 10 Vršovice Klasifikační řád (dle 30, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon) A) Klasifikace je jednou z forem hodnocení. Klasifikace je průběžná

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ (UCE) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 166 (5 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009 počínaje

Více

7.18 Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace

7.18 Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace 7.18 Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace Obecný cíl vyučovacího předmětu Cílem předmětu písemná a elektronická komunikace je umožnit žákům získání potřebné dovednosti ovládat

Více

Klasifikační řád M A S A R Y K O V A O B C H O D N Í A K A D E M I E R A K O V N Í K, P R A Ž S K Á 1222

Klasifikační řád M A S A R Y K O V A O B C H O D N Í A K A D E M I E R A K O V N Í K, P R A Ž S K Á 1222 M A S A R Y K O V A O B C H O D N Í A K A D E M I E R A K O V N Í K, P R A Ž S K Á 1222 Klasifikační řád Níže uvedená pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ( dále jen Klasifikační řád ) jsou

Více

Základní škola a Mateřská škola Janovice, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Adresa: Janovice 410, 739 02.

Základní škola a Mateřská škola Janovice, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Adresa: Janovice 410, 739 02. Čj: ZšJa/24/2015 Základní škola a Mateřská škola Janovice, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Adresa: Janovice 410, 739 02 Klasifikační řád Hodnocení výsledků vzdělávání žáků vychází z posouzení

Více

Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21, 312 00 Plzeň tel. 377 183 311, fax: 377 183 310, e-mail: gop@pilsedu.cz. Klasifikační řád

Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21, 312 00 Plzeň tel. 377 183 311, fax: 377 183 310, e-mail: gop@pilsedu.cz. Klasifikační řád Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21, 312 00 Plzeň tel. 377 183 311, fax: 377 183 310, e-mail: gop@pilsedu.cz Úvod Klasifikační řád Nedílnou součástí výchovně vzdělávací práce školy je hodnocení klasifikace

Více

HODNOCENÍ PROSPĚCHU ŽÁKA

HODNOCENÍ PROSPĚCHU ŽÁKA HODNOCENÍ PROSPĚCHU ŽÁKA 1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení žáka vychází z cílů stanovených ŠVP. Pravidla obsahují zásady a způsob hodnocení výsledků vzdělávání, charakteristiku

Více

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou součástí Školního řádu Gymnázia Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace a jsou zpracována v souladu

Více

Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání

Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Datum platnosti ŠVP : Dvouleté

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, okres Hodonín, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Máš na to! Příloha č.1: Pravidla pro hodnocení žáků Verze z 30.08.2009 zpracována podle RVP ZV Platnost : 1.9.2009

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 1/ 2012

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 1/ 2012 Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Vypracoval: 1/ 2012 Mgr. Hana Slapničková, ředitelka školy Pedagogická rada

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK Hodnocení studenta je organickou součástí výchovně vzdělávacího procesu a jeho řízení. Klasifikace je jednou z forem hodnocení,

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Cyrilometodějské církevní základní školy

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Cyrilometodějské církevní základní školy 16. srpna 2010 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Cyrilometodějské církevní základní školy Motto: Řekni jim, co se naučí, nauč je, co jsi jim slíbil, a vyzkoušej je z toho, co jsi vyučoval. OBSAH 1. Zásady hodnocení průběhu

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Článek I Zásady klasifikace

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Článek I Zásady klasifikace příloha č. 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků zpracováno podle vyhlášky č. 13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, v platném znění a zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním,

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků V Karlových Varech 29. srpna 2012 Mgr. Jana Hynková ředitelka školy 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve škole při zdravotnických zařízeních

Více