Z jednání Zastupitelstva obce Borová dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z jednání Zastupitelstva obce Borová dne 26.6.2013"

Transkript

1 * 16. ROČNÍK * ČÍSLO 6 * Krásné prázdniny!!! Z jednání rady obce ve dnech 29.5., a RO projednala a schválila přijetí dotace v částce 250 tis. Kč od Pardubického kraje pro DSO Oldřiš Borová na částečnou úhradu nákladů spojených s projektovou přípravou tlakové splaškové kanalizace. RO vzala na vědomí schválení žádosti o poskytnutí dotace v částce ,-- Kč na projekt Loď poznání obecní knihovna v Borové od MAS Sdružení pro rozvoj Poličska o.s. RO vzala na vědomí schválení žádosti o poskytnutí dotace pro Mikroregion Poličsko v částce ,-- Kč na projekt pořízení prosévacího stroje, který bude umístěn na kompostárně bioodpadu v Borové. RO vzala na vědomí zápis z kontroly Státního fondu rozvoje bydlení Olomouc na způsob pronajímání obecních nájemních bytů v č.p. 100, 106, 130, 300, 301, 302. RO vzala na vědomí žádost pana Františka Borovského o provedení opravy části hřbitovní zdi u kostela sv. Markéty. RO schválila smlouvu mezi firmou EKO-KOM a.s. a obcí Borová ve věci výpůjčky sběrných nádob na sklo barevné a bílé. RO schválila výsledky výběrového řízení na zhotovitele akce Realizace úspor energie Borová č.p RO vzala na vědomí kontrolu provozování vodovodu Borová ze dne provedenou KHS Pardubického kraje, pracoviště Svitavy. RO schválila přidělení bytu č. 1 v domě č.p. 176 paní Květuši Hodáňové. RO vzala na vědomí rozhodnutí č Státního fondu životního prostředí o schválení žádosti o poskytnutí dotace na akci Odvádění a čištění odpadních vod DSO Oldřiš Borová. RO schválila uzavření MŠ ve dnech RO schválila podání žádosti o dotaci v částce ,-- Kč, pro DSO Oldřiš - Borová u Pardubického kraje na částečnou úhradu nákladů spojených s projektovou přípravou tlakové splaškové kanalizace. Z jednání Zastupitelstva obce Borová dne Zastupitelstvo obce projednalo a schvalilo: 1. Zápis z jednání ZO, kdy ověřovateli zápisu bylo potvrzeno, že zápis ZO ze dne je autentický dle projednávaného programu. 2. Hospodaření obce za leden až květen Příjmy ,-- Kč, výdaje ,-- Kč. 3. Rozpočtové opatření č. 2. 1

2 4. Zakoupení pozemkové parcely č. 2161/28 o výměře 17 m2 do vlastnictví obce Borová od Františka Macha, bytem Stredná 2407/1 Trebišov, Slovenská republika, za celkovou kupní cenu 850,-- Kč. 5. Zakoupení pozemkových parcel č. 2161/38 o výměře 27 m2 a č. 2161/39 o výměře 56 m2 do vlastnictví obce Borová od spolumajitelek Heleny Kučerové, bytem Borová 121 a Jarmily Vláčilové, bytem Benešova 443 Trutnov Poříčí, za celkovou kupní cenu 4.150,Kč. 6. Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV /VB/1 Borová, 6xRD, Obec BorovákNN mezi obci Borová a ČEZ Distribuce, a.s. Děčín Teplická 874/8. 7. Přijetí dotace od Pardubického kraje na základě Smlouvy o poskytnutí dotace č. 0ŽPZ/13/21108 v částce ,- Kč na akci Rekonstrukce a sanace betonů vodojem Sv. Kateřina v Borové 8. Přijetí dotace od Pardubického kraje na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v částce ,- Kč, na pořízení kalového čerpadla pro zásahovou jednotku SDH Borová. 9. Přijetí dotace od Ministerstva financí v částce ,- Kč na akci Borová ZTV pro RD U ROUBENKY. 10. Přijetí dotace od Státního zemědělského intervenčního fondu v částce ,- Kč na akci Loď poznání Obecní knihovna v Borové. 11. Poskytnutí finančního příspěvku v částce ,- Kč Mikroregionu Poličsko na akci Pořízení prosévacího stroje. 12. Změnu využití finančních prostředků v částce ,- Kč určených jako příspěvek Římskokatolické farnosti Borová na opravu kostela sv. Markéty v Borové na provedení opravy části hřbitovní zdi. 13. Zadání posouzení variantního řešení způsobu odkanalizování území připravované stavby Odvodnění a čištění odpadních vod DSO Oldřiš Borová u Projektové kanceláře ing. Michael Knotek, Šiškova 13, Praha 8. Současně pověřuje starostu obce k vydání všech potřebných dokumentů výše uvedenému projektantovi za účelem posouzení variantního řešení, porovnání investičních a provozních nákladů gravitační a tlakové kanalizace a jejich dopadu na výši stočného. 14. Po provedení odborného posouzení připravované stavby Odvodnění a čištění odpadních vod DSO Oldřiš Borová ing. Michaelem Knotkem bude veřejnosti umožněno podrobně a veřejně se seznámit s jeho výsledky. 15. Umožnit veřejnosti rozhodnout se pro kanalizaci tlakovou nebo gravitační. Zastupitelstvo obce neschvaluje: 16. Prodej pozemkových parcel č. 1135/1 a 1135/5 v k.ú. Borová u Poličky manželům Zolflovým, Borová Prodej části pozemkové parcely č. 1349/4 v k.ú. Borová u Poličky manželům Stodolovým, Borová 143. Věc bude řešena po přepracování stávajícího geometrického plánu opětovným projednáním na zasedání zastupitelstva obce. Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 18. Zápis z kontroly finančního výboru obce Borová ze dne Rozhodnutí a registraci akce Odkanalizování a čištění odpadních vod DSO Oldřiš Borová od Státního fondu životního prostředí. 20. Vyjádření obce Borová k vydání územního rozhodnutí o umístění stavby Hlinsko Polička, Venkovní vedení 110 kv. 21. Informaci ke stavu projednávání návrhu Územního plánu Borová. Úprava koryta Černého potoka Správce toku Černého potoka Lesy České republiky s.p., Hradec Králové, tímto oznamuje, že v rámci akce Černý potok v Borové I. bude provedena úprava koryta v následujících úsecích: 2

3 - podél sportovního areálu u sokolovny u č.p. 32 Ordinace zubního lékaře v Borové , a vždy od do hod. Provoz posilovny - Provoz posilovny v sokolovně bude v měsících červenci a srpnu 2013 přerušen. Uzavření Mateřské školy v Borové!!!! Mateřská škola bude v době školních prázdnin uzavřena od do Provoz bude zahájen Školní kuchyně bude uzavřena od do Informace ZŠ Borová Je konec června, čas, který má své nezaměnitelné kouzlo. Všichni s napětím očekáváme, jestli budou naše letní prožitky příjemné, jak se povede dovolená, vydrží - li pěkné počasí nebo třeba jaká bude borovská pouť. Ale pěkně popořádku. Nejprve čekáme, jaké přinesou děti vysvědčení, a zda se dostaví pocit radosti, zklamání nebo vzteku. Ale věřte, vy zklamaní, máme zase novou naději, že příští rok. Já nevím, jak to všechno dopadne, co ale vím najisto, že z naší školy odchází jedenáct dětí, páťáků, a že mi bude zase chvíli smutno. Tak tedy přeji, za sebe i za ostatní kolegyně, všem dětem z páté třídy, Klee Andrlíkové, Alče Bednářové, Petru Havlíčkovi, Aleši Kerclovi, Báře Konývkové, Eli Lossmannové, Jirkům Mlynářovi a Pražanovi, Nice Totuškové, Lucce Vomočilové a Davidu Votočkovi, hodně štěstí. 3

4 Akce uskutečněné ve 2. pololetí školního roku 2012/2013: Zápis dětí do 1. třídy, dětský karneval ve spolupráci s MŠ Borová, Zdravá pětka beseda o zdravé výživě, Den vody v Poličce, Výlet do Prahy, soutěž Mladý zdravotník, plošné testování žáků 5. ročníku, dětský den ve spolupráci s TJ Sokol Borová, plavecký kurz a další. Rozdělení tříd na školní rok 2013/2014: 1. třída: Mgr. Markéta Romportlová 2. a 3. třída: paní Jana Jílková 4. třída: Mgr. Hana Chadimová 5. třída: paní Petra Stachová ŠD: Bc. Ilona Zvelebilová Ceny pracovních sešitů ročník cca Kč, 5. ročník cca 500 Kč. Levnější sešity je opět možno koupit ve škole. Něco pro zasmání: Paní učitelka: Jé, koukejte, děti, tamhle pod stříškou má hnízdo ptáček. Kdopak ví, jak se jmenuje? Žáček, po delším přemýšlení: To bude asi nějakej cvrlik, paní učitelko. Těšení na prázdniny: Hana Chadimová 4

5 Poděkování Oblastní spolek Českého červeného kříže ve Svitavách děkuje všem občanům obce Borová, kteří se zapojili do sbírky na pomoc lidem v oblastech postižených povodněmi. Poděkování patří také členům místní skupiny Českého červeného kříže v Borové a jejich předsedkyni Ludmile Dvořákové, která sbírku organizovala. Celková hodnota shromážděného materiálu činila cca ,-Kč. Ke dni je na vyhlášené veřejné sbírce ČČK na humanitární pomoc vybráno celkem ,80 Kč (ve výtěžku je započítána i předběžná informace o DMS zaslaných do ). Na povodňovou sbírku ČČK je možné přispět: prostřednictvím sbírkového účtu ČČK č.ú /5500, var. s. 111, dárcovskou SMS z mobilního telefonu s textem: DMS CCK na telefonní číslo Cena DMS je 30,- Kč, na konto ČČK bude připsáno 27,- Kč. Miloslava Burešová ředitelka Úřadu Oblastního spolku Českého červeného kříže ve Svitavách ČČK v Borové se k tomuto poděkování připojuje a těší ho vstřícnost našich občanů. Zveme Vás do Kraje Smetany a Martinů červenec 2013 Bystré od 17:00 hod. Youth camp 2013 společné vystoupení mladých zástupců 11 zahraničních zemí Cultural village of Europe, které bude vyvrcholení týdenního pobytu v Bystrém. Téma: Technika a civilizace v tanci, umění a divadle. Vystoupení se uskuteční na zahradě za hasičskou zbrojnicí. Dále zahraje kapela Do větru, občerstvení. Dolní Újezd od 20:00 hod., ITALSKÁ TANEČNÍ ZÁBAVA v hasičském areálu v Bořkově, Hraje KaM Beat Litomyšl , 18:00 a 19:30, Toulovcovy prázdninové pátky Toulovcovo náměstí, Litomyšl 5

6 Od 18:00 - O lakomé mlynářce - pohádku pro děti uvede Divadlo Pohádka (Praha). Od 19:30 - Jaroslav Uhlíř - folkový koncert. Vstupné dobrovolné. V případě nepříznivého počasí se koná v Music clubu Kotelna. Lubná od 20:00 hod. - Pouťová zábava - Skalka Lubná Oldřiš Pouťové slavnosti Diskotéka za Orlovnou od hod., Taneční zábava za Orlovnou hraje skupina Kyvadlo začátek od hod, v a v hod. slavnostní pouťová mše v kostele Sv. Markéty v Borové v odpoledních hodinách posezení za Orlovnou při občerstvení a hudbě Polička Colour Meeting Polička mezinárodní multižánrový festival v jedinečném prostředí poličských hradeb nabitý hudebním, divadelním i výtvarným potěšením a zábavou. Sebranice od 15:30 hod. - na prostranství u jídelny Agrodružstva v Sebranicích Dětská zábavná show s klaunem a kouzelníkem Čárymáryfukem, dětská diskotéka s výukou diskotanců, soutěže a hry o ceny, skákací hrad. Něco o naší obci KVĚTNÁ Obec Květná patří svými zhruba čtyřmi sty obyvateli mezi ty menší obce, přesto může být příkladem, že i tam se může společenskému životu dařit. A to i přes několik handicapů, které by mohly být kulturnímu vyžití na překážku. Obec nemá totiž žádný kulturní dům či sál pro pořádání akcí a v obci je jen jedna společenská organizace, Sbor dobrovolných hasičů. Také katastrální uspořádání obce, kdy kromě vlastní Květné je její součástí několik kilometrů vzdálená osada Borová krčma a panelová bytovka s přilehlými rodinnými domky vedle vzdálené vojenské posádky by mohlo být na první pohled na překážku. Na druhé straně zase velkým přínosem je letní zábavný areál s kiosky pro občerstvení, tanečním parketem s umělým osvětlením, zastřešenými místy na sezení a hřištěm pro nohejbal, o který se starají členové SDH. V posledních letech se společenskému životu v obci daří a to především velmi agilnímu SDH a paním učitelkám a zaměstnankyním místní Základní a Mateřské školy, kteří za finanční podpory obce veškerý společenský život vymýšlí, uskutečňují a organizačně a pořadatelsky zajišťují. Nelze ovšem zapomenout i na jednotlivce, kteří pořádají především akce sportovního charakteru i na spoustu dobrovolníků, kteří nezištně při všech akcích pomáhají. Abychom akce ukázali pěkně po pořádku, musíme začít již na samém začátku roku, kdy se pořádá již tradiční turnaj v šipkách v místní hospodě U Juříků a to i za účasti soutěžících z okolních vesnic Pomezí či Chmelíka a posléze turnaj ve stolním tenisu, rovněž i tady s účastí přespolních. Poslední dubnový víkend před prvním májem pořádá SDH a škola tradiční slet čarodějnic se spoustou soutěží pro děti, opékání uzenin a na závěr pod dohledem hasičů velká vatra, na které se spálí čarodějnice, kterou si sami děti vyrobí. Následuje pak Den dětí, v Květné i okolí známé jako Cesta pohádkovým lesem. Každý rok se tematicky obměňuje, letos se konal jakožto nábor účinkujících do cirkusu pod názvem Cirkus Květento. Účast byla neuvěřitelná, něco málo přes 100 dětí z širokého okolí. Za pozornost stojí, že na jednotlivých stanovištích se dobrovolně účastní desítky místních občanů a veškeré kostýmy a potřebné rekvizity si zhotovují sami. Další připravovanou akcí je rodinný výlet na kolech na hrad Svojanov a posléze grilování a diskotéka v místním areálu. Protože kostel v obci je zasvěcen sv. Vavřinci, koná se v polovině srpna v sobotu mše v místním kostele a večer pouťová zábava v letním areálu a v neděli pak odpoledne pro děti se skákacím hradem, trampolínou, čtyřkolkami, jízdě na koních a rovněž bohatým 6

7 občerstvením. Je již zbytečné zdůrazňovat, že organizaci zajišťuje SDH. Na podzim pak se ještě koná drakiáda, kterou akce v areálu většinou končí. Ze sportovních akcí je dále nutno připomenout také již tradiční turnaj v nohejbalu, kromě místních se účastní družstva ze Svitav, Vendolí, Chmelíku a Pomezí. Při této příležitosti se grilují vepřové kýty. Za zvláštní zmínku stojí také pořádání okrskových soutěží v požárním sporu v krásném prostředí za letním areálem, který si zbudovali sami hasiči a ti jej udržují a stále zdokonalují. A určitě to dělají dobře, od roku 2003 se soutěže na přání ostatních družstev z okrsku konají už jenom v Květné a každoročně si odnáší jenom slova pochvaly soutěžících i nadřazených orgánů. V naší obci působí také občanské sdružení Květná Zahrada, které provozuje dům na půl cesty. Kromě toho nabízí i levné ubytování a možnost prožít třeba netradiční dovolenou nebo víkend mezi zvířaty na statku. Vyzkoušet si jak se dojí kráva nebo koza. Zkrátka připomenout si atmosféru prázdnin u babičky jaká bývala kdysi. A to je vše. Na obec velikosti Květné je to snad akcí dost. Vzhledem k stále se zhoršující dopravní obslužnosti ve večerních hodinách, kdy po zrušení zastávek vlaků v Květné se neustále ruší i další autobusové spoje, a večerní kulturní akce ve Svitavách i Poličce se stávají pro dost lidí hůře dostupnými, díky bohu za to, že si lidé v obci umí alespoň nějaký společenský život zajistit sami. Letošní slet čarodějnic BOROVÁ TELECÍ MUŽI Naše premiérová účast ve třetí třídě okresu Svitavy skončila a můžeme rekapitulovat. 7 vítězství, 7 remíz a 12 porážek stačilo letos na dvanácté místo. Byla to sezóna ve které jsme jak vedení, tak i hráči sbírali hlavně zkušenosti, které můžeme zúročit v nadcházející m ročníku. Toto umístění, rozhodně zklamáním není. Domnívám se, že se prezentujeme poměrně atraktivním stylem hry a pouze díky mnoha neproměněným šancím jsme neobsadili příčky vyšší. O samotné setrvání v soutěži jsme bojovali do samého závěru a o to to bylo pro všechny dramatičtější a zajímavější. Kádr se nám podařilo vhodně doplnit, podařilo se nám zapojit do hry mladou generaci. A i proto sem přesvědčen, že v příští sezóně budeme atakovat příčky vyšší. Velmi nám pomáhala velká podpora fanoušků na domácích, ale i na většině venkovních utkáních. Tím to jim moc děkujeme a věříme, že si najdou cestu na stadiony i v sezoně příští. Rád bych se zmínil o práci Míry Justa, který velmi obětavě tým vede jako trenér a zároveň zabezpečuje a organizuje chod klubu. BOROVÁ TELECÍ DO TOHO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! STARŠÍ ŽÁCI Okresní přebor starší žáci 7+1 V desetičlenné soutěži se nám dařilo se střídavými úspěchy a nakonec obsadili 5. místo s 31 body. Na čtvrté místo jsme ztráceli 6 bodů. Bohužel se nám nedařilo v zápasech s mužstvy, která byla v tabulce před námi. S nimi jsme sehráli, až na výjimky, převážně vyrovnané zápasy, v nichž byl ale nakonec šťastnější soupeř. S mužstvy tabulkově za námi jsme si i přes nesčetné problémy se sestavou dokázali poradit. Nejlepší výkon v sezóně jsme paradoxně předvedli na hřišti vítěze 7

8 soutěže z Pomezí, kde i přes smolnou prohru jsme si zasloužili slova uznání od soupeře. Za starší žáky v sezóně 2012/2013 nastupovali: Martin Pavliš, Václav Hegr, Daniel Dvořák, Dušan Rompotl, Daniel Lorenc, Vojtěch Stodola, Jan Uher. Dále byli pravidelně doplňovány hráči mladších žáků: David Síla, Libor Šmíd, Martin Bednář, Ladislav Hruška, Aneta Střítežská, Adam Hegr, Bohumil Jukl. Ke konci sezóny nás ještě posílil Ondřej Andrlík. Chtěl bych všem poděkovat za dobrou reprezentaci TJ Sokol Borová/Telecí. Celou sezonu se o náš teenagersteam staral Pepa Hegr /a neměl to vůbec jednoduché/. MLADŠÍ ŽÁCI Konec sezony mladším žákům bohužel nevyšel podle představ v důsledku zranění a velké nemocnosti jsme poslední utkání vždy těsně prohráli a klesli na čtvrté místo ve skupině A. SvratkaBOROVÁ 4:2 (Síla David 2) BOROVÁ-Vír 2:3 (Jukl Bohumil, vlastní), Herálec-BOROVÁ 1:0 O konečné pořadí jsme se utkali s týmem Měřína ze skupiny B. Hrálo se na dvě utkání, V Měříně jsme prohráli 3:2, obě naše branky vstřelila Lada Vondrová, ale doma v dramatickém utkání vyhráli 4:2 (Jukl Bohumil, Síla David, Sílová Jana, Vondrová Lada) a obsadili tak konečné sedmé místo z šestnácti mužstev. V sobotu 22.6.nás ještě čekal turnaj ve Víru, jeli jsme v téměř kompletní sestavě a na naší hře to bylo velmi patrné. Zastavilo nás až ve finále mužstvo Poličky a my přivezli krásný pohár za druhé místo. Fotbalový ročník 2012/13 je za námi a já se těším na sezonu příští, děkuji svým svěřencům za předvedené výkony, velký dík patří rodičům za ochotu pomáhat nám a za to, že své děti u fotbalu drží. Pohodové prázdniny přejí trenéři mladších žáků a žákyň Luboš Síla a Jiří Pokorný. Závěrem bych ještě chtěl zmínit velký úspěch mládežnické kopané v Borové. LADA VONDROVÁ hájící naše barvy a současně hrající první ligu v dresu Pardubic dostala pozvánku do reprezentace. V současné době již má za sebou soustředění ve slovenské Senici - gratulujeme. STARŠÍ PŘÍPRAVKA Jarní část jsme odehráli ve Složení: J.Mlynář,A.Hegr,P.Krejsa,M.Síla,Dom.Martinů,O.Ulrich,J.Myška,D.Horníček,D.Martinů,F.Bauer, E.Hejduk,J.Hegrová, Trenéři Honza Myška, Martin Síla a Vlasta Hejduk. Na počátku jarní sezony se našemu týmu výsledkově příliš nedařilo, ale všichni naši hráči poctivě pracovali a turnaj od turnaje bylo vidět herní zlepšení, které jsme završili vítězstvím na posledním turnaji v domácím prostředí. Poté jsme se zúčastnily finálového turnaje,který se konal v nedaleké Cerekvici, kde jsme po odehrání několika velmi vyrovnaných zápasů obsadili velmi pěkné čtvrté místo. V neděli jsme se zúčastnili v Boskovicích turnaje EON JUNIOR CUP. Tento velmi dobře obsazený turnaj jsme odehráli v této sestavě: O.Ulrich,J.Myška,D.Horníček,D.Martinů,F.Bauer,E.Hejduk,J.Hegrová,A.Břeň,J.Mlynář a A.Břeň, Trenérská dvojice Honza Myška a Vlasta Hejduk. Sehráli jsme postupně 6 velice těžkých zápasů,které se odehráli za velmi teplého počasí,které každou minutou odebíralo našim hráčům velké množství sil. Všichni naši hráči na turnaji předvedli výkony mnohdy za hranicemi svých možností a sáhli si doslova na dno svých sil. I když jsme nakonec obsadili poslední místo myslím si že se nemáme za co stydět a všem dětem patří za předvedené výkony velký dík,zároveň bych chtěl všem popřát krásné prožití následujících dvou měsíců prázdnin a doufám že se po prázdninách všichni sejdeme na počátku další fotbalové sezóny. MLADŠÍ PŘÍPRAVKA Skončila nám fotbalová sezona Podzimní část byla se střídavými úspěchy, ale po zimní přípravě jsme se rozehráli k velmi pěkným výsledkům. Zůčastnili jsme se velkého počtu přátelských utkání a 6-ti ostrých turnajů. Na turnajích jsme předváděli velice kvalitní výkony, které 8

9 byly oceňovány nejen ze strany ostatních trenérů, ale také ze strany diváků. Výsledkem bylo, že jsme na těchto turnajích prohráli pouze dva zápasy. Za tyto výkony bychom chtěli našim fotbalovým nadějím poděkovat s přáním, aby nová fotbalová sezóna pokračovala ve stejném duchu. Na jaře se do bojů, pod vedením Pavla Tlustého a Vlasty Heduka zapojili: Janička Hegrová, Adélka Břeňová, Anetka Justová, Peťa Hápová, Michal Drahoš, Michal Bednář, Kryštof Tlustý,Josef Mlynář, Daniel Martinů,Adam Lorenc,Adam Břeň,Erik Hejduk,Matěj Simajchl, Jan Háp Marek Sypták. TTT LETNÍ KINO OLDŘIŠ Promítá se v areálu za ORLOVNOU ( v případě nepříznivého počasí pod střechou v altánu ) Pátek :30 hod. TERAPIE LÁSKOU Pátek :30 hod. PROBUDÍM SE VČERA 9

10 Český svaz chovatelů Základní organizace Borová u Poličky pořádá místní výstavu BOROVÁ 2013 ZO ČSCH Borová pořádá tradiční výstavu drobného hospodářského zvířectva a exotů. Prodejní výstavu květin, kaktusů, obrazů, keramiky, chovatelských potřeb, bižuterie, výroba perníků a výrobky ze slámy, myslivecké trofeje a výstava fotografií z přírody, ruční práce žen a jiných výrobků. Výstava se bude konat v areálu Sokolovny ve dnech července v sobotu od 10 do 17 hod v neděli od 8 do 16 hod Občerstvení zajištěno. Vstupné 25 Kč, děti do 15 let 10 Kč, děti do 10 let zdarma. V Borové Obecní úřad Borová tel.č.: , fax:

Z jednání rady obce ve dnech 6.3. a 20.3.2013

Z jednání rady obce ve dnech 6.3. a 20.3.2013 * 16. ROČNÍK * ČÍSLO 3 * Z jednání rady obce ve dnech 6.3. a 20.3.2013 - RO projednala a schválila přidělení obecního bytu v Borová č.p. 352 manželům Zárubovým, bytem Borová 321. RO projednala přípravu

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ Z JEDNÁNÍ RADY OBCE BOROVÁ

ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ Z JEDNÁNÍ RADY OBCE BOROVÁ * 18. ROČNÍK * ČÍSLO 7* ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ Veřejné projednání upraveného a posouzeného návrhu Územního plánu Borová s odborným výkladem se bude konat V ÚTERÝ 1. ZÁŘÍ 2015 V 15.30 HOD. V BUDOVĚ SOKOLOVNY,

Více

NEJNOVĚJŠÍ INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU:

NEJNOVĚJŠÍ INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU: *18. ROČNÍK * ČÍSLO 4 * NEJNOVĚJŠÍ INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU: Vážení spoluobčané, na veřejném jednání s hejtmanem Pardubického kraje JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., dne 5. 2. 2015 zde v Borové bylo přislíbeno,

Více

Slovo starosty. Zprávy obce Žabčice 2/2010. Listopad 2010. 49

Slovo starosty. Zprávy obce Žabčice 2/2010. Listopad 2010. 49 Zprávy obce Žabčice 2/2010. Listopad 2010. 49 Slovo starosty Vážení spoluobčané, toto číslo našeho obecního informačního zpravodaje tentokrát vychází o něco později než je obvyklé. Důvodem tohoto zpoždění

Více

Provoz posilovny v sokolovně bude v měsících červenci a srpnu 2012 pozastaven.

Provoz posilovny v sokolovně bude v měsících červenci a srpnu 2012 pozastaven. * 15. ROČNÍK * ČÍSLO 6 * Z jednání Zastupitelstva obce Borová ze dne 8.6.2012 ZO projednalo a schválilo: - hospodaření obce za leden květen 2012, příjmy 8 961 977,-- Kč, výdaje 4 962 434,-- Kč - rozpočtové

Více

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011 foto: www.nejzahradnictvi.cz V poslední době se poměrně často setkáváme ve všech médiích s různými pohledy na naše školství. Dovolte mi, abych i já vyjádřil svůj názor na tuto součást našeho celospolečenského

Více

Jankovská ročenka. rok 2011

Jankovská ročenka. rok 2011 Jankovská ročenka rok 2011 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vás přivítal na stránkách nové Jankovské ročenky. Máme tu zimní období, venku je ještě velký nečas, a proto je vhodné zbilancovat si předešlý

Více

Vážení čtenáři, občasník obce Ořechov léto 2010 1/2010

Vážení čtenáři, občasník obce Ořechov léto 2010 1/2010 Ořechovský louskáček občasník obce Ořechov léto 2010 1/2010 + Vážení čtenáři, vítáme Vás u stránek letního vydání Ořechovského louskáčku. Přejeme Vám, aby letošní léto po studeném a deštivém jaru přineslo

Více

Město Morkovice-Slížany

Město Morkovice-Slížany Zpravodaj Město Morkovice-Slížany ročník -XVII, číslo 2 - červen 2014 B družstvo mužů vítězem OP Kroměříž Již 4 kola před koncem soutěžního ročníku 2013 14 se B tým mužů FC Morkovice stal jistým vítězem

Více

číslo 235 červenec 2012

číslo 235 červenec 2012 číslo 235 červenec 2012 Vážení spoluobčané, v měsíci červnu, se kterým přišlo kalendářní léto, jsme se mohli těšit z krásných letních dní, ale potrápily nás i časté deště. Naštěstí se nám vyhýbaly bouřky

Více

Sbor dobrovolných hasičů Všemina

Sbor dobrovolných hasičů Všemina červen 2014 Číslo 2 Ročník XVI. V LISTĚ NALEZNETE: Sbor dobrovolných hasičů Všemina Z jednání zastupitelstva obce Ze všeminské matriky str. 2 Příjemně prožitý květnový den Naši jubilanti MO ČČK str. 3

Více

Slovo starosty. Zprávy obce Žabčice 2/2011. Říjen 2011. 51

Slovo starosty. Zprávy obce Žabčice 2/2011. Říjen 2011. 51 Zprávy obce Žabčice 2/2011. Říjen 2011. 51 Slovo starosty Vážení spoluobčané, rok 2011 se přehoupl do své druhé poloviny a zbývá nám už pouze velmi krátká doba k tomu, abychom dokončili vše, co jsme si

Více

Provoz D CENTRA zahájen

Provoz D CENTRA zahájen IČO: 278742, MK ČR E 12735 č í s l o 3 r o č n í k 2 0 1 1 úvodník Milí spoluobčané, dostává se vám do rukou předposlední číslo Dobroučských novin pro rok 2011. Léto skončilo a začala škola. Děti mají

Více

VALEČ. zpravodaj obce PROSINEC 2010 ÚVODEM. Pozvánka na novoroční pozdrav. Krátký pohled zpět do roku 2010

VALEČ. zpravodaj obce PROSINEC 2010 ÚVODEM. Pozvánka na novoroční pozdrav. Krátký pohled zpět do roku 2010 zpravodaj obce PROSINEC 2010 VALEČ Vydává Obec Valeč, 675 53, IČO: 00290637,místo a datum vydání: Valeč, 23. 12. 2010 ÚVODEM Vážení spoluobčané, rád bych Vám u příležitosti vydání zpravodaje poděkoval

Více

Oprava varhan v kapli sv. Anny v Lubné Chcete-li přispět na opravu varhan, můžete peníze darovat nejpozději do 31. 8. 2011:

Oprava varhan v kapli sv. Anny v Lubné Chcete-li přispět na opravu varhan, můžete peníze darovat nejpozději do 31. 8. 2011: Z OBSAHU: OBECNÍ ÚŘAD 1 INFORMACE O ZMĚNÁCH V DOPRAVĚ 9 ZÁKLADNÍ ŠKOLA 10 SALESIÁNSKÉ STŘEDISKO MLÁDEŽE 15 MATEŘSKÁ ŠKOLA 17 ZE ŽIVOTA DPS 18 PROGRAM KINA 19 FOTOOKÉNKO LUBENSKÝCH ZAHRÁDKÁŘŮ 20 SPOLEČENSKÁ

Více

Trnkový tábor 2011. Za obec Městečko Trnávka starosta obce ing. Šedaj Milan

Trnkový tábor 2011. Za obec Městečko Trnávka starosta obce ing. Šedaj Milan OBECNÍHO ÚŘADU MĚSTEČKA TRNÁVKY Září říjen/2011 Blahopřání Farní společenství farnosti Římsko katolické v Městečku Trnávce prostřednictvím Zpravodaje OÚ upřímně blahopřeje duchovnímu správci P. Janu Dobešovi

Více

Začal školní rok 2012-2013

Začal školní rok 2012-2013 září 2012 Číslo 3 Ročník XIV. Začal školní rok 2012-2013 3. září škola opět ožila... Vrátily se děti z prázdnin s očekáváním co jim přinese nový školní rok. Do lavic usedli také noví žáčci 1. ročníku,

Více

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Obecní úřad Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary tel.: 495 458 155 fax: 495 260 758 e-mail: urad@vsestary-obec.cz mobil (předseda): 724 184 485 Valná hromada svazku

Více

207. výročí bitvy tří císařů, ukázka bitvy pod Santonem, 1. prosince 2012

207. výročí bitvy tří císařů, ukázka bitvy pod Santonem, 1. prosince 2012 ROČNÍK 41 ČÍSLO 1 LEDEN ÚNOR 2013 207. výročí bitvy tří císařů, ukázka bitvy pod Santonem, 1. prosince 2012 Jubilanti, 13. prosince 2012 Obsah Slovo starosty 3 Aktuality z obce 5 Informace o proběhlých

Více

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ. červenec 2015 ÚŘAD INFORMUJE CO JSME ZAŽILI ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY CÍRKVE KULTURA SPORT RŮZNÉ

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ. červenec 2015 ÚŘAD INFORMUJE CO JSME ZAŽILI ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY CÍRKVE KULTURA SPORT RŮZNÉ POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ červenec 2015 ÚŘAD INFORMUJE CO JSME ZAŽILI ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY CÍRKVE KULTURA SPORT RŮZNÉ ÚŘAD INFORMUJE Slovo starosty Tak nám začaly prázdniny, dva měsíce, které děti milují. Rozjedou

Více

Úvodní slovo starosty

Úvodní slovo starosty Úvodní slovo starosty Vážení spoluobčané! Skončila plesová sezona, a to je neklamným znamením, že začne jarní období. Podle kalendáře by jaro již mělo být tady, ale počasí v posledních dnech tomu nenasvědčuje.

Více

Libnatovské noviny ÚNOR 2013

Libnatovské noviny ÚNOR 2013 ˇ Libnatovské noviny ÚNOR 2013 Oslavy 120. výročí založení SDH Libňatov Libňatovské noviny - 2 - Úvodní slovo starosty obce Vážení spoluobčané! Držíte v rukách Libňatovské noviny s datem únor 2013 a jistě

Více

Bohdíkovský zpravodaj

Bohdíkovský zpravodaj Bohdíkovský zpravodaj 6. ročník 1. číslo Vydává Obec Bohdíkov 18. února 2008 zdarma Vážení spoluobčané, Je za námi první měsíc roku 2008. Jaký bude, to se teprve ukáže. Jaký byl jeho první víkend, o tom

Více

T Ě CH ONÍ NSK É JARO LISTY. čvrtletník obce Těchonín. CENA 10,- Kč

T Ě CH ONÍ NSK É JARO LISTY. čvrtletník obce Těchonín. CENA 10,- Kč LISTY 2014 T Ě CH ONÍ NSK É JARO čvrtletník obce Těchonín CENA 10,- Kč Úvodní slovo redakce Vážení občané, v předchozích vydáních TL jste byli průběžně informováni o přípravě oslav 500. výročí první písemné

Více

Bořetické LISTY. Veselo hody!

Bořetické LISTY. Veselo hody! Bořetické LISTY ČERVENEC 2015 Číslo 2 Veselo hody! 1. stárkovský pár: Michal Bureš a Marika Kobzová 2. stárkovský pár: Marek Herůfek a Aneta Petrásková 3. stárkovský pár: Tomáš Bukovský a Jana Dofková

Více

NASE NOVINY. NAŠE ŠKOLA Mateřská škola Ždírec nad Doubravou PIETNÍ VZPOMÍNKA U POMNÍKU PADLÝCH 8. KVĚTNA 2015 SETKÁNÍ SENIORŮ V HORNÍM STUDENCI

NASE NOVINY. NAŠE ŠKOLA Mateřská škola Ždírec nad Doubravou PIETNÍ VZPOMÍNKA U POMNÍKU PADLÝCH 8. KVĚTNA 2015 SETKÁNÍ SENIORŮ V HORNÍM STUDENCI NASE NOVINY 2015 PIETNÍ VZPOMÍNKA U POMNÍKU PADLÝCH 8. KVĚTNA 2015 Při příležitosti 70. výročí od konce 2. světové války se uskutečnila v pátek 8. května u pomníku padlých ve Ždírci nad Doubravou pietní

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

Zpravodaj obce Lochovice

Zpravodaj obce Lochovice Číslo 1 /2015 Duben 2015 Zpravodaj obce Lochovice Jistě se každého z nás, občanů Lochovic, dotkla velice smutná zpráva o náhlém odchodu našeho starosty a lochovického rodáka pana Ivana Komzáka. Stalo se

Více

Zpravodaj 1 -- 2/2013 obce Prosenice Červen 2013 oslavy 101. let TJ Sokol, slavnostní předání provozní budovy v parku. Slovo starosty Vážení spoluobčané, Náš zpravodaj za Vámi přichází uprostřed dovolených

Více

obce Řepiště Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012 č. 116

obce Řepiště Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012 č. 116 č. 116 vyšel 10. 6. 2013 obce Řepiště Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012 Pozvánka na Folklorní vystoupení 21.6.2013 Obecní slavnosti 22.6.2013 Letní koncert Moravskoslezské Sinfonietty 23.6.2013

Více