energeticky soběstačné budovy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "energeticky soběstačné budovy"

Transkript

1 energeticky soběstačné budovy První český titul zaměřený na výstavbu a provoz budov s nízkou energetickou náročností Téma: Uhlíková stopa ve stavebnictví BIM v architektonické praxi 79 Kč

2 editorial obsah Rychlý historický exkurz i za hranice dvacátého století ukazuje, že výstavba (a zdaleka ne jen rezidenční) byla (a je!) determinována nějakým trendem. Tento trend měl vždy kořeny ve společensko-kulturním kontextu daného historického období. To znamená, že poptávka po určitém směru ve výstavbě byla (a je!) ovlivňována úrovní vědeckého pokroku, ekonomickými potřebami společnosti, ale také třeba filozofií a uměním. Současnou a v poměrně dlouhém horizontu i budoucí výstavbu zásadně ovlivňuje energetika, což není zdaleka moje myšlenka. Vnukl mně ji sloupek profesora Karla Kabeleho (viz dále v časopise). Vztah konzumentů energií k jejich využívání a ceně, silný akcent na zaměření vědy a výzkumu, na možnosti využití různých druhů energií a jejich dopadů, zelená rétorika politiků to jsou hlavní faktory, které za posledních padesát let posunuly energetiku na výsluní všeobecného zájmu a povýšily ji na energosofii. Těchto několik desítek let také pozvolna přesunulo energii (především její neobnovitelné zdroje) do oblasti luxusních komodit, což se projevilo v celém spektru průmyslu. Stavebnictví je v tomto spektru ovšem poněkud specifické. Podobně jako například v automobilovém průmyslu se v produktech-stavbách odvětví stavebnictví odráží energosofie nejen ve změně technologií, ale v celém konceptu produktu-stavby. Budovy, jež mají ambici mít nízkou energetickou náročnost, často nesou odraz této snahy ve svém architektonickém pojetí, v použitých technologiích a materiálech a hlavně ve způsobu svého používání. Energosofie mění lidské návyky v oblasti bydlení v pozitivním i negativním smyslu, což však může být jen otázkou názoru (každá změna, zvláště u konzervativních jedinců, většinou vyvolá nadšený odpor). Titul Energeticky soběstačné budovy vznikl právě proto, že vydavatel, stejně jako s ním spolupracující organizace, dospěl k závěru nevyhnutelného sjednocení informací o výše popsaném trendu ve stavebnictví. Měl by informovat a pomáhat všem zástupcům odborné stavební veřejnosti, jichž se výstavba a používání staveb s nízkou energetickou náročností týká od těch, kteří stojí jako investoři na počátku, přes projektanty, zhotovitele a výrobce, po uživatele na konci tohoto kruhu. Věříme, že k mnohým z vás se dostalo již pilotní číslo Energeticky soběstačných budov v elektronické interaktivní podobě. Se startem prvního ročníku vydavatel poskytuje i verzi tištěnou. Forma však (aspoň v tomto případě) nestojí před obsahem, a proto doufám, že se redakci podaří naplnit cíl informovat a pomáhat svým čtenářům. Jan Táborský člen redakční rady pohled experta Energie a budovy 6 aktuálně Iniciativa ECO-EPD evropský systém pro EPD 7 komentář Seminář Václava Klause Domy s nulovou spotřebou energie Geniální návrh, nebo nesmyslná regulace EU? 8 krátce 10 interview Jedno opatření při renovaci budovy nikdy účel nesplní 12 uhlíková stopa Jak na uhlíkovou stopu úvod do problematiky 14 Uhlíková stopa staveb porovnání variant řešení pro konkrétní budovu před renovací 16 Dosažení nuly ambiciózní plán Spojeného království 20 Greenwatt Way ulice s nulovou uhlíkovou stopou 22 vnitřní prostředí budov Koncentrace CO 2 ve školních budovách 27 realizace Školicí a výzkumné centrum Moravskoslezského dřevařského klastru 30 Systém osvětlení v budově s nízkou energetickou náročností 34 navrhování staveb Building Information Modeling v architektonické praxi 38 certifikace Certifikace BREEAM v České republice 43 firmy a EPBDII Experimentální dům v Českých Budějovicích 46 analýza Marginálie k současným cenám energií a výhled 48 anketa Anketa s uživateli pasivních domů 52 firmy a EPBDII Koncepce domů e 4 od firmy Wienerberger 54 recenze Třetí průmyslová revoluce a Velmi hladové město 56

3 pohled experta komentář Energie a budovy Každá budova je ve svém výsledku kompromisem, který vychází z požadavků daných zákony, technickou praxí, klientem, osobností architekta, zkušeností projektanta, ekonomií i dostupnými technickými řešeními. Budovy vytvářejí umělé vnitřní prostředí a chrání uživatele proti působení vnějšího prostředí. Tuto primární funkci budovy tvorbu vnitřního prostředí zajišťuje obálka budovy a technická zařízení, jež požadované parametry vnitřního prostředí upravují podle požadavků uživatelů. Ke změně parametrů vnitřního prostředí je potřeba různých forem energie, nejčastěji ve formě tepelné energie. V klimatických podmínkách ČR se tak jedná především o systémy vytápění, chlazení, větrání, úpravu vlhkosti a filtrace vzduchu či umělé osvětlení. Podíl jednotlivých složek spotřeby energie na tvorbu vnitřního prostředí je proměnný jednak v závislosti na účelu budovy (např. plavecký bazén versus rodinný dům), ale také v čase, neboť požadavky na kvalitu obalových konstrukcí budov se vyvíjejí. Např. požadavky na tepelnou izolaci obálky budovy se za posledních dvacet let zvýšily pětkrát. Mezi další významné spotřebiče energie v budovách patří příprava teplé vody pro pokrytí hygienických potřeb člověka. Tato hodnota nevykazuje dlouhodobě výraznější změny a v souvislosti se zvyšováním požadavků na komfort se spíše mírně zvyšuje. Moderní budovy jsou vybaveny elektronickými systémy pro zajištění bezpečnosti budov z hlediska neoprávněného vniknutí, požáru nebo zvýšení koncentrace škodlivin, dále regulačními systémy pro zajištění požadované kvality vnitřního prostředí a informačními systémy pro orientaci v budově nebo přenos informací. Většina těchto zařízení energii spotřebovávají a jejich podíl na celkové spotřebě energie v budovách se postupně zvyšuje. Budovy bývají dále vybaveny dopravními systémy (např. výtahy, eskalátory, travelátory, potrubní poštou) a dalšími technologiemi (kuchyněmi, prádelnami, bazény apod.). Ty opět mohou v závislosti na typu budovy patřit k významným spotřebičům energie. Budovy představují investici s významným dopadem na tvorbu životního prostředí a s dlouhodobým účinkem odrážejícím dobu svého vzniku. Zaměříme- -li se na území ČR, můžeme obdivovat i zatracovat stavební díla ze všech období vývoje české kultury za posledních více než tisíc let. Jako nejstarší dochovaná stavba je uváděna Budečská rotunda z 9. století našeho letopočtu. Podíváme- -li se na vývoj budov na českém území z hlediska energie, jedná se o více než tisíc let vývoje vytápění a přípravy teplé vody, 170 let plynárenství, 150 let vývoje elektrického osvětlení a elektroenergetiky a 80 let klimatizace budov. Historický rozbor hlavních faktorů ovlivňujících stavitelství přesahuje rámec této úvahy, nicméně je možné si jako příklady vybavit gotické chrámy s obdivuhodnou statikou, secesní budovy s výrazným akcentem na estetický výraz, panelové domy jako odraz prefabrikace a mnoho dalších. Byť se obtížně klasifikuje období, ve kterém právě žijeme, lze jej vnímat jako dobu, kdy se významným prvkem ovlivňujícím stavitelství stává energetika. Mnoho budov se proto v současnosti prezentuje přívlastky nízkoenergetická, pasivní, energeticky soběstačná či budova s téměř nulovou spotřebou energie. Tyto pojmy vycházejí jak z komerční sféry, kde tvoří část marketingu, tak ze sféry nástrojů státu pro prosazování svých zájmů. Před architekty, inženýry i investory pak stojí nelehká úloha, jak tyto budovy realizovat. Přejme si, ať i tento časopis přispěje k tomu, že stavitelství prvního desetiletí 21. století bude dalším pozitivním milníkem svého vývoje. Autor: prof. Ing. Karel Kabele, CSc., Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra technických zařízení budov Seminář Václava Klause Domy s nulovou spotřebou energie Geniální návrh, nebo nesmyslná regulace EU? Centrum pro ekonomiku a politiku (CEP) věnovalo první ze svých letošních seminářů tématu tzv. nulových domů. Téma vybral prezident Václav Klaus, jenž také seminář moderoval. Václav Klaus úvodem zdůraznil, že neví, co jsou nulové domy, a očekává, že mu tento pojem objasní čtyři vybraní přednášející: Ing. Pavel Gebauer (Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR), Ivo Strejček (poslanec Evropského parlamentu za ČR), Lukáš Petřík (redaktor Parlamentních listů) a profesor Karel Kabele (Fakulta stavební ČVUT v Praze). S termínem nulové domy se Václav Klaus setkal v článku Lukáše Petříka v Parlamentních listech, který v něm uváděl, že stavět domy s nulovou spotřebou energie vyžaduje po členských státech Evropská komise a Evropský parlament. Z Bruselu se řítí na Českou republiku další problém a může jít o časovanou bombu v miliardových nákladech navíc, zmínil mimo jiné Petřík. Ing. Pavel Gebauer první přednášející Pavel Geabuer (vedoucí oddělení podpory obnovitelných zdrojů Ministerstva průmyslu a obchodu ČR) vysvětlil východiska a cíle druhé evropské směrnice o energetické náročnosti budov (směrnice EP a Rady 2010/31/EU, tzv. EPBD II), charakterizované mottem , tj. snížit o 20 % spotřebu energie a o 20 % emise skleníkových plynů a zvýšit o 20 % výrobu energie z obnovitelných zdrojů to vše do roku Hovořil také o státní energetické koncepci připravované na MPO ČR. Tématu semináře, tedy tomu, co jsou nulové domy, se nevěnoval, což mu moderátor Václav Klaus ihned vytkl. Ivo Strejček druhý přednášející Ivo Strejček (poslanec Evropského parlamentu za ČR) podrobně popsal (a kritizoval) legislativní proces tvorby a přijímání evropských právních předpisů, rozhodující roli Evropské komise v tomto procesu a minimální možnost (či neschopnost) Evropského parlamentu tento proces ovlivnit. Od tématu semináře se však také značně odchýlil. Profesor Karel Kabele třetí přednášející Karel Kabele je vedoucím katedry technických zařízení budov na Fakultě stavební ČVUT v Praze. Na seminář jej delegovala Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Názorně (včetně doprovodné videoprezentace) vysvětlil pojmy nízkoenergetický dům, pasivní dům (nejde o právní pojem, spíše o obchodní značku) a dům téměř s nulovou spotřebou energie. Evropská směrnice ukládá členským státům povinnost zapracovat posledně zmíněný pojem do národních právních řádů a od 1. ledna 2019 navrhovat a stavět nové budovy vlastněné nebo používané orgány veřejné moci v téměř nulovém energetickém standardu. Od 1. ledna 2021 pak mají být všechny budovy s téměř nulovou spotřebou energie. Totéž se bude týkat s určitými výjimkami větších stavebních úprav stávajících budov. U pasivních domů se sleduje roční potřeba energie na vytápění a ohřev teplé vody, která by neměla přesáhnout 15 kwh/m 2. U budov s téměř nulovou spotřebou energie se sleduje veškerá spotřeba energie, tj. kromě vytápění a ohřevu teplé vody také energie na osvětlení, větrání, provoz kuchyňských a dalších spotřebičů. Projektant bude dále povinen v návrhu budovy vždy vzít úvahu možnost využití obnovitelných zdrojů v místě stavby. Národní právní předpisy musí při navrhování a výstavbě budov s téměř nulovou spotřebou energie zohlednit nákladovou optimalizaci stavby. Definice používané evropskou směrnicí jsou pro techniky nejednoznačné a sporné (například pojmy téměř nulová spotřeba nebo místo stavby), problematická je i nákladová optimalizace, jež musí brát v úvahu budoucí vývoj cen energie. V preambuli evropské směrnice se mj. uvádí, že sektor budov je největším uživatelem energie a emiten- 4 5

4 interview autorka: Petra Šťávová uhlíková stopa autor: doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D. Jedno opatření při renovaci budovy nikdy účel nesplní Nové budovy jsou často stavěny minimálně v nízkoenergetickém standardu nejen díky současným požadavkům v platných předpisech, ale hlavně proto, že jde o aktuální téma a pro developery tak i o marketingovou strategii. Méně se však mluví o potřebě snižovat energetickou náročnost budov stávajících, které přitom mají obrovský potenciál úspor energie. Právě na snížení energetické náročnosti stávajících budov je zaměřena kampaň Renovate Europe, kterou připravila aliance EuroACE. Generální sekretář aliance, Adrian Joyce, se s redakcí podělil o svoje postřehy týkající se nejen renovací budov v Evropě. Mohl byste přiblížit činnost aliance EuroACE? Aliance EuroACE sdružuje v současnosti patnáct firem působících na evropském trhu. Společným cílem je podpořit udržitelné využití energie v budovách. Členské společnosti představují různé segmenty trhu jsou to výrobci i poskytovatelé služeb, jejichž zaměření souvisí s efektivním využitím energie v budovách. Nezaměřujeme se na určité technologie věříme, že komplexní přístup je jedinou správnou cestou ke snížení energetické náročnosti budov. Jedním z našich hlavních cílů je ovlivňovat politiku EU týkající se budov. Během posledních let jsme si všimli, že existujícím budovám se ve srovnání s novostavbami věnuje malá pozornost například úsporná opatření se ve velké míře týkají pouze nových budov. Jako reakce na tento nedostatek vznikla kampaň Renovate Europe. Zapojily se do ní všechny společnosti EuroACE a tři externí organizace. Cíl této kampaně je jednoznačný zajistit, aby energetická náročnost budov byla do roku 2050 snížena o 80 % proti stavu v roce V současnosti probíhá kampaň na úrovni individuálních politických jednání, ale máme ambice rozšířit kampaň do všech členských států, a to pravděpodobně v roce Záleží, jak se bude činnost postupně vyvíjet a jak proběhne schvalování evropské směrnice o energetické účinnosti. Určitě bychom ale chtěli, aby se kampaň na renovaci budov postupně rozběhla i na národních úrovních. Situace týkající se stávajících budov a jejich energetické náročnosti je často skutečně špatná. Máte nějaká doporučení, která by motivovala vlastníky k renovacím? Pokusím se to shrnout. Myslím si, že lidé by skutečně měli budovy renovovat. V prvé řadě proto, že jim to sníží náklady na energii. Za druhé jim to zvýší komfort bydlení. A za třetí je to obecně prospěšné pro společnost dojde ke snížení emisí CO 2 a zvýšení energetické nezávislosti země. Navíc se tím výrazně stimuluje ekonomika v místě renovace vznikají nová pracovní místa, místní řemeslníci mají práci, atd. Existuje více důvodů, proč renovovat. Proč se tedy příliš nerenovuje? S touto otázkou zápasíme. Ve většině zemí EU existují prostředky a nástroje pro stimulování, podporu renovací. Bohužel se ale ukazuje, že existuje celá řada faktorů, které vlastníky od renovací naopak odrazují. V prvé řadě mají lidé strach, zda jim renovace přinese očekávané výsledky pochybují o tom, zda má renovace smysl. V tomto směru je třeba vyvíjet další aktivity a zvýšit informovanost veřejnosti. Cíleně přinášet informace až k lidem, přiblížit jim příklady úspěšných realizací ať už formou osobních rozhovorů, pomocí sociálních sítí či internetových stránek. Dalším důvodem proti uskutečňování renovací, jenž od lidí slýcháme, je fyzický vznik nepohodlí přítomnost prachu, nečistot, narušení jejich soukromí. Přímo to souvisí se skutečností, že stavební průmysl je v oblasti renovací málo efektivní a nemá dobrou pověst přestože má být zakázka hotová za čtyři týdny, není hotová ani za šest a často ani za osm týdnů. Jde tedy o řetěz souvisejících důvodů, s nimiž je třeba pracovat zlepšit špatnou pověst stavebních prací i firem, zapojit do tohoto řešení nejen poskytovatele služeb, ale i výrobce a dodavatele materiálů. Dalším důvodem, proč se budovy málo renovují, je nevyužívání vhodného okamžiku. Moment prodeje, změna vlastnictví takové příhodné okamžiky je třeba využít. Nelze ještě opomenout čtvrtý, avšak velmi podstatný důvod renovace nemají podporu v platných předpisech. Možná by bylo vhodné lidi víc než jen motivovat, protože v celkovém zhodnocení pak jde o přínosy celé společnosti. Zde tedy vidíte vhodný prostor pro uplatnění směrnic EU? Ano, podle mě má Evropská komise v tomto směru velmi jasnou vizi a dobrou strategii a tu podporuje vydáváním tzv. roadmaps, podrobných plánů. V současnosti máme například plán pro Jak na uhlíkovou stopu úvod do problematiky Uhlíková stopa se v poslední době stává termínem, který opustil kuloáry odborníků na životní prostředí a stal se nejen pojmem mediálně známým termínem, ale i předmětem obchodu ve formě uhlíkových povolenek či nástrojem marketingu. Podívejme se podrobněji, co to vlastně uhlíková stopa je a jaká je její vypovídací hodnota. Uhlíková stopa je index popisující, jak velké množství plynů bylo v důsledku určité činnosti vypuštěno do prostředí. Jednotkou uhlíkové stopy je kg CO 2 ekvivalentu. Oxid uhličitý byl zvolen jako referenční látka pro vyjadřování schopnosti všech skleníkových plynů zadržovat v atmosféře energii. V současné době známe několik desítek skleníkových plynů. Na celkové míře antropogenního skleníkového jevu se zhruba z poloviny podílí CO 2 a zbytkem všechny ostatní skleníkové plyny (methan, oxid dusný, freony a další látky). Zaměříme-li se ve snahách po snížení narůstajícího skleníkového jevu pouze na CO 2, budeme tedy řešit problém v nejlepším případě maximálně z poloviny. Významným skleníkovým plynem je rovněž vodní pára, její atmosférická bilance je ovšem na lidských aktivitách prakticky nezávislá. Dle ISO se uhlíková stopa určuje na základě výstupů ze studie životního cyklu LCA, provedené dle ČSN EN ISO 14040/44. Certifikovaným dokumentem obsahujícím informace o uhlíkové stopě určitého výrobku je environmentální prohlášení o produktu (EPD Environmental Product Declaration), jež se sestavuje na základě studie LCA a musí být vytvořeno podle ČSN ISO Hodnota uhlíkové stopy Co nám vlastně hodnota uhlíkové stopy říká? Jak již bylo uvedeno, jedná se o index vyjadřující schopnost emisí skleníkových plynů zadržovat energii, schopnost posilovat skleníkový jev. Poněkud nešťastně se tomuto jevu dnes říká globální oteplování. Zvýšení energie v atmosféře totiž nemusí vést k oteplení, a když už ano, oteplení nemusí být globální. Existují určité modely popisující, jak se změní globální klima v důsledku změny intenzity skleníkového jevu. Kauzální vztah se v tomto případě však obtížně vyhodnocuje. V metodě LCA se řeší tento případ rozdělením environmentálních dopadů do dvou skupin, na midpointy a na endpointy. Midpointové modely jsou založené na hodnocení měřitelných vlastností samotných emisí. V případě skleníkových plynů se jedná právě o schopnost zadržovat energii. Tyto modely sice nevyčíslují reálné škody v prostředí a jejich výsledky se obtížněji interpretují na reálné prostředí, mají však robustní přírodovědný základ. Jedná se o modely založené na co možná nejexaktněji měřitelných vlastnostech elementárních toků. Endpointové modely vyčíslují vztah mezi emisí škodlivé látky, např. CO 2, a konečným projevem poškození životního prostředí, a to například četností extrémních jevů počasí. Současný vědecký konsensus tvrdí, že nárůst skleníkových plynů, posilování skleníkového jevu (midpoint), má celou řadu nežádoucích důsledků, jako je tání ledovců, náhlé změny počasí, lokální i regionální změny klimatu, rozšíření malarických oblastí, desertifikace a další (endpointy). Je tedy zřejmé, že snížením emisí ekvivalentů CO 2 předcházíme zhoršování nežádoucích environmentálních jevů. To ovšem zdaleka nemusí stačit. Na uvedených problémech se totiž podílejí i jiné faktory. Ozónovou dírou například vstupuje do atmosféry větší množství sluneční energie. Změny v hospodaření s vodou v krajině mohou lokální i regionální klima ovlivnit podstatně více než emise skleníkových plynů. Globální oteplování tedy není totéž co klimatická změna. Co z toho plyne v případě snahy o snižování environmentálních dopadů budov? Snižujme uhlíkovou stopu, ale nezůstávejme pouze u toho. Existují další environmentální problémy související s výstavbou či provozem budov, které je třeba řešit. Namátkou zmiňme emise kyselinotvorných látek, nadbytek živin, tvorbu fotooxidantů či uvolňování toxických látek do prostředí. Zjištění správné hodnoty uhlíkové stopy budovy či stavby obecně je analytický úkol, vyžadující značné množství externích dat, na první pohled nesouvisejících s danou stavbou. Je totiž třeba sestavit podrobné schéma všech výrobních procesů, všech vstupů a výstupů souvisejících s danou stavbou, tedy zjistit, jaké emise byly uvolněny do prostředí při výrobě stavebních materiálů a konstrukčních prvků i jaké emise byly vypuštěny při výrobě energií a paliv potřebných k provozu budovy. Zjednodušeně řečeno, je třeba mít data o uvolnění emisí a spotřebě surovin během celého životního cyklu stavby. Tento úkol se řeší metodou posuzování životního cyklu LCA. Výstupem studie LCA je pak informace, jaké problémy životního prostředí celkem jsou stavbou dotčeny a v jaké míře. Při určování 6 7

5 uhlíková stopa autorka: Petra Šťávová 1 Ulice Greenwatt Way v hrabství Berkshire nedaleko Londýna 2 Studie umístění jednotlivých domů a komunitního centra 1 Greenwatt Way ulice s nulovou uhlíkovou stopou Diskuze o domech s téměř nulovou spotřebou energie zaujala nejen odbornou, ale i širší českou veřejnost. Zatímco v České republice jsou realizace takto definovaných domů stále spíše hudbou budoucnosti, ve Spojeném království jsou o několik kroků dále. Kromě spotřeby energie se britské stavební společnosti již cíleně zaměřují i na emise CO 2. Nedaleko Londýna tak vznikla ulice s nulovou uhlíkovou stopou. Projekt Greenwatt Way ve Sloughu (hrabství Berkshire) je i s ohledem na razantní přístup ke snižování emisí CO 2 v Anglii unikátní představuje výzkumný, ale přitom plně funkční projekt ulice s řadovými obytnými domy. Jednotlivé budovy splňují nejvyšší standard udržitelnosti, definovaný britským předpisem Code for Sustainable Homes, a to úroveň Code 6. Cílem projektu bylo zjistit, co představuje dům s nulovou uhlíkovou stopou nejen pro developera, ale i obyvatele domu a lokalitu, kde je dům postaven. Popis projektu Ulici Greenwatt Way tvoří celkem osm řadových domů s deseti byty o podlahové ploše od 45 do 94 m 2. Součástí komplexu je i komunitní centrum, jež slouží k setkávání obyvatel, jako informační centrum, a také jako výtopna v domě je umístěn zdroj tepla i akumulační nádoba pro centrální ohřev teplé vody. Celkový rozpočet projektu činil 3,65 mil. liber, což je relativně vysoká částka zahrnuje však nadstandardní vybavení domů pro výzkumné účely. V ceně je například několik zdrojů tepla, podrobné monitorování energetických ukazatelů a práce výzkumného týmu. Výstavba ulice byla dokončena na konci roku 2010, od té doby probíhá v domech detailní monitorování spotřeby energie a parametrů vnitřního prostředí. Spolu s informacemi od obyvatel mají získané poznatky sloužit pro zlepšení návrhu budoucí výstavby budov bez emisí CO 2. Projekt získal několik významných ocenění, například cenu H & V Award 2011 jako projekt roku s využitím obnovitelné energie. V minulém roce také zvítězil v soutěži Utility Industry Achievement Award. Orientace domů Jedním z prvních kroků návrhu bylo zvážit orientaci jednotlivých bytů. Jižní orientace přináší větší solární zisky a je optimální pro získávání solární energie. Nicméně v rámci urbanistického celku často není možné dosáhnout u bydlení čistě jižní orientace. V tomto případě přicházela v úvahu orientace fasád na východ a západ, což představuje velkou výzvu jak pro pasivní standard domu, tak i pro návrh solárního systému. Konstrukce domu Aby bylo možné lépe pochopit různé aspekty výstavby s nulovou uhlíkovou stopou, mají čtyři domy lehkou dřevěnou konstrukci ze sendvičových panelů, zbytek domů pak tradiční zděnou konstrukci. Pro dosažení minimálních energetických ztrát bylo nutné řešit při návrhu i samotné stavbě domů různá úskalí. Snižování energetické náročnosti Původním záměrem bylo izolovat střechu na úrovni trámů, ale méně kompaktní prostor znamenal vyšší tepelné ztráty, a tak byla navržena izolace na úrovni stropu místností. K dosažení minimálních energetických ztrát bylo třeba použít systém nuceného větrání s vysokou účinností zpětného získávání tepla. Menší střešní okno umístěné nad schodištěm slouží nejen pro osvětlení schodiště, ale i pro odvod horkého vzduchu v létě, čímž se umocňuje provětrávání vnitřního prostoru a odvod nežádoucího tepla. Velký důraz se kladl na vzduchotěsnost konstrukcí všechna místa případných netěsností byla pečlivě utěsněna, což vedlo k dosažení těsnosti překračující předepsané požadavky. Tradiční otvory pro poštovní schránku či satelitní anténu byly uváženy a pokud možno zrušeny například poštovní schránka stojí mimo dům. Jediným nedořešeným případem tak zůstala samouzavírací záklopka pro vstup koček. Pozornost byla věnována například i sklápěcím vstupům na půdu, jež mohou výrazně narušit vzduchotěsnost domu. Pro splnění nejvyššího kódu předpisů (Code 6) bylo třeba dodržet součinitel prostupu tepla menší než 0,8 W/(m 2.K). Nepodařilo se jej dosáhnout u střešních oken, problém byl i u vstupních dveří. Podle návrhu i monitorování spotřeby energie mají domy v současnosti o 90 % nižší spotřebu energie než domy běžné výstavby a o 80 % nižší spotřebu než domy postavené podle předpisů platných v roce Velmi nízkou spotřebu energie tak může v domě pokrýt jedno menší otopné těleso umístěné v přízemí, otopné těleso pro vysoušení ručníků v koupelně a mírný dohřev větracího vzduchu. Pro maximální využití tepelné energie vyrobené bez emisí uhlíku jsou téměř všechny pračky a myčky vybaveny jak vstupem studené, tak teplé vody. Při přebytku tepla v centrálním systému (například v létě) se tak při mytí nádobí a praní prádla ušetří energie na ohřev vody. Hospodaření s vodou Většina domů má zabudovaný systém pro recyklaci odpadní vody z koupelen odpadní voda ze sprch a van se sbírá a později využívá ke splachování toalet. Navíc se využívá i zpětné získávání tepla z odpadní vody slouží k předehřevu venkovního vzduchu. Centrální systém hospodaření s dešťovou vodou sbírá a akumuluje vodu 8 9

6 vnitřní prostředí budov autor: Ing. Roman Šubrt realizace autor: Ing. Josef Pavlík Koncentrace CO 2 ve školních budovách Tento článek vychází ze studie Mikroklima ve veřejných budovách jako důvod instalace rekuperace. Tato studie byla zpracována za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2011 část A Program EFEKT. Oxid uhličitý je plynem produkovaným při respiraci živých tvorů a dále při spalování uhlíkatých sloučenin. Jde o bezbarvý plyn bez zápachu, těžší než kyslík, který je stálou součástí ovzduší. Při zchlazení na 78 C ztuhne v bílou hmotu, tzv. suchý led. Dle vědců byla před několika sty lety koncentrace oxidu uhličitého okolo 250 ppm, nynější koncentrace v ovzduší ve volné přírodě je cca 400 ppm, a to v závislosti na tom, zda se jedná o město, venkov či přímořskou oblast. Pro vnitřní prostředí je definovaná limitní hodnota koncentrace oxidu uhličitého 1000 ppm. Tento limit zavedl Max Joseph von Pettenkofer. Z této hodnoty bylo odvozeno minimální množství větracího vzduchu 25 m 3 /hod na osobu v interiéru. V ložnici běžných rozměrů (cca m 2 ), kde spí dvě osoby, je ráno běžně naměřena koncentrace oxidu uhličitého okolo 3000 ppm. Vzduch vydechovaný dospělým člověkem obsahuje průměrně okolo ppm oxidu uhličitého. Zákonné požadavky Ve vyhlášce č. 20/2012 Sb., která novelizuje vyhlášku č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, je stanovena maximální přípustná koncentrace CO ppm. Tento požadavek je ukazatelem kvality a intenzity větrání. V zákoně č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, se uvádí, že musí být splněny mikroklimatické podmínky na základních, středních, předškolních a školských zařízení s výjimkou školní knihovny, pedagogicko-psychologické poradny a sociálně výchovných zařízení. Dále jsou provozovatelé povinni zajistit vnitřní prostředí pobytových místností v těchto stavbách tak, aby odpovídalo hygienickým limitům chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů, upravených prováděcími právními předpisy. V příloze 3 vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, je stanoveno množství čerstvého přiváděného vzduchu v rozmezí m 3 na žáka v učebnách. V tělocvičnách se pak pohybuje až okolo 90 m 3. V nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, je uvedeno minimální množství přiváděného čerstvého vzduchu v rozsahu dle činností od 50 do 90 m 3 /hod. Přitom platí, že při přívodu 3,8 m 3 vzduchu za hodinu činí koncentrace CO ppm, při 8,5 m 3 vzduchu již pouze 2500 ppm a při 25 m 3 vzduchu za hodinu na osobu je výsledná koncentrace CO ppm. Důsledky zvýšené koncentrace CO 2 Při koncentraci oxidu uhličitého v interiéru nad 1000 ppm dochází obvykle k příznakům únavy či nesoustředěnosti osob. Vzduch s koncentrací oxidu uhličitého nad 1500 ppm v interiéru je považován za vzduch vydýchaný, a tudíž znehodnocený. Bezpečná hranice koncentrace oxidu uhličitého, jež nezpůsobuje člověku vážná zdravotní rizika, je 5000 ppm. Školicí a výzkumné centrum Moravskoslezského dřevařského klastru Realizace pasivního domu výzkumného centra Moravskoslezského dřevařského klastru (MSDK) dospěla do své závěrečné fáze. Centrum vzniklo za účelem plnění tří funkcí: možnosti dlouhodobého sběru dat tepelně technických zařízení, názorného vzdělávacího nástroje a jako školicí středisko. Všechny tři tyto funkce definovaly konstrukci stavby. Tepelné zdroje V pasivním domě školicího střediska MSDK byla instalována výuková sestava tepelných zdrojů a systémů vytápění. Cílem bylo, aby sestava umožňovala po vymezený časový úsek provozovat vybraný tepelný zdroj včetně změn jeho vstupních a výstupních parametrů. U otopných soustav pak sestava musí umožnit po vymezený časový úsek regulovaný provoz s umožněním změn tepelných výkonů. Systém je sestaven tak, aby šlo měřit všechny potřebné veličiny, toky výkonů, a tepelné energie. Měření a regulace bude prováděna ve spolupráci s investorem a výstupy budou vyvedeny na PC s grafickým zobrazením daného schématu, zvoleného zdroje i otopné soustavy. Demonstrační instalované tepelné zdroje i zvolená otopná soustava se využijí i pro vytápění školicího střediska. Ve školicím středisku jsou instalovány následující tepelné zdroje: přímotopný elektrokotel o příkonu 6 kw; plynový kondenzační kotel o regulovatelném výkonu v rozsahu 2 10 kw; automatický kotel na spalování pelet o výkonu cca 12 kw; tepelné čerpadlo země/voda o výkonu 6 kw; solární systém s vakuovými trubicemi o ploše cca 4 m 2. Pro tyto tepelné zdroje lze proporcionálně měnit vstupní parametry topné vody, u tepelného čerpadla pak i teplotu nemrznoucí směsi v systému odvodu chladu. Chlazení přebytečné tepelné energie se provádí vzduchovým povrchovým chladičem dimenzovaným na odvod cca 12 kw při teplotě okolního vzduchu 25 C. V rámci stavby budou realizovány otopné soustavy: desková otopná tělesa dimenzovaná na tepelný spád 50 C/43 C; podlahové vytápění v 1.NP dimenzované na tepelný spád 40 C/35 C; vytápění VZT dimenzované na teplený spád 50 C/43 C; chlazení VZT dimenzované na tepelný spád 6 C/2 C; ohřev teplé vody (TV) dimenzovaný na tepelný spád 55 C/48 C. Základem zařízení je akumulátor tepelné energie o objemu 800 l s integrovanou funkcí chladiče topné vody při přebytku tepelného výkonu. Tepelná energie se dodává z instalovaných tepelných zdrojů o teplotě dané využívaným zařízením. Výstup z akumulátoru je odebírán v nejnižším bodu o teplotě cca 35 C. Pomocí směšovače lze nastavit požadovanou teplotu zpětné vody v rozmezí C. Odvod ztrátového tepla je zajištěn pomocí trubkového tepelného výměníku osazeného ve spodní třetině akumulátoru. Náplň nemrznoucí kapalinou umožní celoroční provoz venkovního chladiče o výkonu cca 12 kw s frekvenčně řízeným ventilátorem tak, aby teplota směsi při provozu neklesla pod 0 C. Tepelné zdroje (elektrokotel, plynový kondenzační kotel, kotel na biomasu a tepelné čerpadlo) jsou napojeny do společného sběrného potrubí. Při výuce a provozu se předpokládá chod vždy pouze jednoho tepelného zdroje. Z tohoto důvodu je řízení teploty vstupní vody a měření tepla pro všechny zdroje společné. Solární systém využívá (pro zjednodušení schématu) napojení do systému nemrznoucí směsi. Při měření je chladicí ventilátor vypnut, v případě přebytku výkonu solárních panelů (což nastane v letním období i mimo provoz střediska) je pomocí ventilátoru zajištěn celoroční odvod přebytečného tepla. Nedojde tak k přehřívání solárního systému ani akumulační nádrže. Pro zdroj chladu pro vzduchotechniku je využito tepelné čerpadlo, chlad je odebírán z primárního systému TČ. Nemrznoucí směs o požadované teplotě je vyvedena do chladiče jednotky VZT. Snížením tepelného spádu na teplotu 3 6 C je možno snížit v letním období teplotu vzduchu až na 12 C a následně jej ohřát. Tímto způsobem lze názorně ilustrovat i odvlhčení vzduchu na hodnotu relativní vlhkosti cca 60 % při libovolných venkovních podmínkách. Topné soustavy odebírají potřebnou tepelnou energii z horních vrstev 10 11

7 realizace autor: Ing. Pavel Šobra 1 Noční osvětlení fasády svítidly Bega 2 Osvětlení schodiště svítidly Perluce 1 Systém osvětlení v budově s nízkou energetickou náročností Dům s názvem Otazník je podle pojetí investorské firmy INTOZA s.r.o., Ostrava, koncipován jako budova s nízkou energetickou náročností a splňuje požadavky pasivního domu. Jednoduchý a funkční půdorys umožňuje optimální využití prostoru a vytvoření kvalitního pracovního prostředí. Místnosti sociálního a technologického zázemí jsou umístěny podél odvrácené severní strany budovy. Zbývající prostor severní části objektu v přízemí při vstupu je využit pro recepci, v dalších podlažích pak jako rohové kanceláře. Ostatní části objektu zabírají podél fasád libovolně dělitelné kancelářské prostory, propojené navzájem, a také se zázemím vnitřní komunikační halou. Pro to, aby budova splnila kritéria pasivního domu, má její konstrukce velmi nízký součinitel prostupu tepla a v plášti byly minimalizovány prosklené plochy. Před přílišným tepelným ziskem v létě a pro omezení nočních tepelných ztrát v zimě jsou okna opatřena účinným venkovním stíněním s regulací. Žaluzie jsou využity nejen ke stínění, ale díky odrazu i pro získávání významného podílu denního světla. Slavnostní otevření budovy proběhlo v září roku Budova kromě tradiční funkce plní i úlohu školicího střediska a sama slouží jako vzorová ukázka budovy s nízkou energetickou náročností. Systém osvětlení Světelné řešení firmy Zumtobel Lighting s.r.o. bylo připraveno v souladu s celkovou energetickou koncepcí budovy, ke které přispívá řízením intenzity osvětlení s regulací venkovních žaluzií podle aktuální intenzity denního světla. Osvětlení v kancelářích, přednáškovém sále, na chodbách, v recepci i na fasádě ovládá řídicí systém Luxmate. Cílem aplikace řídicího systému je dosáhnout co nejvyšších úspor elektrické energie spotřebovávané osvětlovací soustavou při maximálním využití přímé i difúzní složky denního světla přicházejícího do místností okny. Ovládací prvky například řídí podle polohy slunce i jednotlivé okenní žaluzie. Osvětlení schodiště a chodby je vybaveno senzory pohybu, jež umožňují osvětlovat prostor jen v čase, kdy je to opravdu potřeba. Instalovaná svítidla Světelné řešení chodeb využívá kromě umělého i denní světlo. Svítidla FD 1000 typu downlights spolu s pohybovými čidly a regulací hladiny osvětlení zajišťují dostatek světla pro pohyb osob. Na chodby navazují schodiště vybavená svítidly Perluce. Svítidla mají strohý průmyslový design, jenž koresponduje s přiznaným betonem schodiště. I tam jsou instalována čidla pro docílení co nejvyšší úspory energie. Kanceláře a přednášková místnost opticky sjednocují závěsná svítidla Eleea. Tato svítidla se vyznačují kvalitní optikou a výrazně vyšším podílem přímé složky světla (75 %), což zaručuje efektivní nasvětlení pracovních prostor. Nepřímou složku světla (25 %) doplňuje denní světlo pomocí natáčení horní třetiny žaluzií, a to i v čase, kdy je spodní část žaluzií zrovna využita ke stínění. Tato funkce bývá nazývána 3D ovládání žaluzií. Systém nouzového osvětlení Onlite Resclite využívá zdroje LED. Ty zajišťují úsporný provoz a vysokou životnost systému. Vysokovýkonným 2,4 W LED čipům zajišťují optimální tepelné podmínky výkonné chladiče. Systém optiky (čočka a zrcadla) zajišťuje distribuci světla s docílením požadovaných bezpečnostních hodnot. V chodbách a na schodištích jsou použita svítidla z typové řady Resclite. Regulace Systém regulace osvětlení Luxmate přebírá v budově více úkolů, především řídí jednotlivá svítidla v závislosti na intenzitě denního osvětlení. Sofistikovaný centrální senzor denního světla na střeše budovy v podobě meteostanice měří s rozsahem 360 intenzitu a úhel dopadu přímého slunečního záření i difúzního světla dopadajícího na budovu. Na základě dat dodaných čidlem jsou individuálně řízena jednotlivá svítidla v budově (systém stmívání). Díky tomu je do místností přiváděno pouze tolik umělého světla, kolik je podle požadavků v technických normách nutné pro dostačující osvětlení pracovního prostoru. Systém Luxmate také koordinuje řízení venkovních žaluzií. Každá žaluzie je ovládána individuálně podle slunečního záření dopadajícího na fasádu a podle aktuální výšky postavení slunce. Na jedné straně se tím dosahuje vysoké efektivity využití denního světla, na druhé straně zajišťuje systém řízení optimálního osvětlení prostoru v závislosti na denní a roční době. Na základě propojeného digitálního řízení jsou kdykoliv k dispo

8 navrhování staveb autor: Ing. arch. Boris Vološin certifikace autor: Chris Owen, MBA Building Information Modeling v architektonické praxi Na trhu v posledním období vznikla reálná poptávka po novém druhu produktu: Informačním Modelu Budovy (BIM). Klienti i stavební firmy tyto modely požadují a mají jasnou představu, proč jsou tyto modely pro ně výhodné. Architekti se snaží na tento požadavek aktivně reagovat. Seznamují se s dostupnými aplikacemi pro tvorbu modelů BIM. Hledají to správné řešení a postupně zavádějí BIM do svých praxí, kde jsou postaveni před zcela nové a doposud neznámé problémy. Je zřejmé, proč je komplexní informační model budovy ve srovnání se standardní dokumentací pro klienta výhodný. BIM je v podstatě přehledná databáze, kde jednotlivé objekty-produkty mají svou jedinečnou identifikaci, vykazují se v tabulce a jsou provázané se svou reprezentací ve 3D. Navíc je možné pracovat i s časovým rozměrem. Rozdíl proti standardní databázi je ten, že je k dispozici grafické zobrazení této databáze ve formě projektové dokumentace. Klient si tak dokáže každý prvek v kterémkoliv výkazu pouhým kliknutím hned najít. Zjistí, kde je v projektu umístěn, zda je správně zkoordinován a získá o něm i další potřebné informace. Prostřednictvím BIM získává jasnou vizuální a následně i cenovou představu o finálním výrobku, se kterou může dál pracovat. Tyto informace pak může velice účinně použít v komunikaci s realizační firmou. Dokáže na model BIM nahlížet různými způsoby. Pokud mu chybí nějaký řez nebo pohled, model mu ho poskytne. Dokáže vygenerovat na základě filtrů i další informace, které by trvalo hodiny ručně zpracovávat. Pojmy 4D a 5D Na pojmy 2D a 3D jsme si již navykli. V posledním období se však často potkáváme s označením 4D a 5D. Od systému práce s výkresy ve 2D jsme se postupně posunuli k modelům 3D. Dimenze 4D je jenom další logický krok. Čtvrtou dimenzi 4D, kterou vnáší tvůrci do svých modelů BIM, označujeme jako časový aspekt. Dimenze 5D pak znamená další rozšíření modelů o cenový parametr. Za účelem vytvoření modelů 4D a 5D je již nutné použít specializovaný software, určený k plánování výstavby. Podkladem je model BIM vytvořený architektem v aplikaci BIM. Na tento model následně umí navázat odborníci na plánování výstavby a vytváří svůj tzv. model výstavby. Ten obsahuje proti modelu vytvořenému architektem právě informace o čase, nákladech a dalších postupech souvisejících s výstavbou. Pokud architekt zpracuje projekt ve 2D, vytvářejí si modely výstavby plánovači výstavby sami. Tato služba klienta samozřejmě něco stojí a u velkých projektů je vytvořit model i velice časově náročné. Proto je výhodnější, pokud lze model výstavby založit již na hotovém modelu BIM od architekta. Jelikož úkoly plánování a naceňování přesahují možnosti aplikací BIM určených pro architekty, neboť jsou zejména zaměřeny na tvorbu modelů a architektonických návrhů, představují nástroje pro tvorbu modelů výstavby většinou samostatné aplikace, které podporují celou řadu formátů BIM. S rozvojem modelů BIM průběžně vzniká celá řada softwarových aplikací, které umí na modely BIM navázat (např. TEKLA či VICO OFFICE). Časový parametr může představovat celou řadu údajů, například kdy bude či kdy byl prvek skutečně osazen, jak dlouho bude trvat jeho výstavba, zda už je na staveništi apod. Kromě parametrů čas a cena je však možné jít ještě dál. Nejenom že je možné si model prohlédnout a vidět, jak bude stavba vypadat, až bude dokončená, a to tak, jak to vidí architekt ve své aplikaci BIM, ale lze se podívat i na stav plánované výstavby v libovolném čase. Je možné sledovat tok financí i materiálů. Lze zjistit, kolik betonu bude třeba ve vybraném časovém úseku v určité části stavby. V čase je možné animovat postup výstavby, výstavbu plánovat, organizovat dodávky a obecně kontrolovat postup výstavby. Model výstavby zůstává tedy aktivní v průběhu celého procesu realizace a jsou do něj průběžně zaváděné veškeré informace. Výstavba se navíc dá pomocí specializovaného software plánovat pro jednotlivé zóny. Cenové plánování je možné provázat s plánováním dodávek materiálů a výrobků podobně rovněž pouze pro vybrané úseky. Systém na základě vyznačených zón dokáže stanovit nutné výměry a spotřeby materiálu, počet pracovníků a podobně. Zhotovitel je schopen porovnávat skutečný stav výstavby se svým plánem. V podstatě lze mluvit o kompletní virtualizaci výstavby v čase i prostoru. Podobně vytvořený model tedy získává úplně jinou informační hodnotu. Je jasné, že stavební firmy, jež se touto cestou vydávají, požadují od architektů modely BIM. Výhody a nevýhody BIM v praxi Tuto otázku si klade spousta architektů, kteří o přechodu na BIM uvažují, ale i ti, kteří aplikace BIM již implementovali. Pokud chce architekt klientovi nabídnout model BIM, nutně potřebuje softwarový Certifikace BREEAM v České republice Evropští investoři a nájemci začínají stále více uznávat výhody, které přináší zavádění opatření na podporu udržitelnosti. Tento trend pak vede ke zvýšení poptávky po mezinárodních zelených certifikátech budov, jako je LEED, BREEAM či DGNB. Certifikát LEED je sice obecně dobře známý, má však určitou nevýhodu ve svém zaměření na trh a podmínky USA, jež jsou pro oblast České republiky dosti vzdálené. Pro ČR je bližší v tomto směru německá certifikace DGNB, nebo britský systém BREEAM. Nedávná studie společnosti Price Waterhouse Coopers obsahující analýzu dat shromážděných institucí RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors) v roce 2011 ukázala, že v České republice probíhá nejrychlejší vývoj certifikací budov v EU, a to i přesto, že má certifikace v tuzemsku malou tradici. Studie také zjistila, že britská certifikace BREEAM je přední evropskou certifikační metodou pro komerční budovy. Obecně certifikace budov přináší pro investory následující možnosti: na trhu stimuluje poptávku po šetrných budovách s malým dopadem na životní prostředí; jistotu, že v budově jsou využity osvědčené a vyzkoušené principy udržitelnosti; inspiraci pro hledání inovativních řešení, jež minimalizují dopad budovy na životní prostředí; standard, který překračuje minimální požadavky v předpisech; pomáhá snížit provozní náklady, zlepšit pracovní a životní prostředí v budovách; rozvoj firemních a organizačních cílů týkajících se ochrany životního prostředí. Mezinárodní vývoj Certifikace BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) byla vyvinuta koncem 80. let minulého století. Velmi rychle našla uplatnění ve Velké Británii a pak i v zahraničí. Například americká certifikace LEED byla v roce 1998 odvozena z principů BREEAM. Aktuální verze BREEAM, jež našla uplatnění i v ČR, je certifikace BREEAM Europe Commercial Ta zahrnuje administrativní, komerční a průmyslové budovy. Certifikaci je možné použít i pro jiné typy nových budov, a to pomocí upravené verze BREEAM International. Pro hodnocení a porovnání stávajících budov je navíc dostupná metodika BREEAM In Use. Hodnocené kategorie I když hlavní charakteristiku představuje energetická účinnost, jež na sebe strhává většinu pozornosti, komplexní hodnocení environmentálního dopadu budovy zahrnuje mnohem více aspektů. BREEAM hodnotí devět kategorií podle jejich relativního vlivu na životní prostředí: energie (19 %), např. energetická účinnost; zdraví a pohoda prostředí (15 %), např. denní osvětlení a možnost přirozeného větrání; materiály (12,5 %), např. použití materiálů s nízkým dopadem životního cyklu na životní prostředí; management (12 %), např. environmentální dopady výstavby; znečišťující látky (10 %), např. použití vhodného chladiva a emise sloučenin NO x ; využití půdy a ekologie (10 %), např. zmírnění dopadu na životní prostředí; doprava (8 %), např. dostupnost veřejnou dopravou a podpora ekologických způsobů dopravy (kolo, elektromobil); odpad (7,5 %), např. stavební odpady a využití recyklace; voda (6 %), např. úsporné spotřebiče a opatření pro detekci úniku vody. Při hodnoticím procesu je zjištěno souhrnné skóre, které je převedeno na celkové hodnocení; například > 70 % = výborný, > 55 % = velmi dobrý. Specifika certifikace BREEAM Hlavním rysem certifikace BREEAM je přidělování kreditů za výkonnostní kritéria, a to i nad rámec místních stavebních předpisů. V praxi to znamená, že žádné kredity nejsou přidělovány za pouhé dodržení platných předpisů. Konkrétní příklad: BREEAM uznává českou národní metodiku výpočtu EPC (Energy Performance Contracting) a kancelářskou budovu s energetickou spotřebou 90 kwh/m 2 by ocenil kredity na základě 50% zlepšení proti požadované hodnotě 182 kwh/m². Stanovení energetické náročnosti budovy dynamickou simulací a modelováním je také možné. Pro ostatní kritéria je vydán referenční list BREEAM pro Českou republiku, který obsahuje platné české i evropské předpisy. Projektanti a dodavatelé se tak mají na co odkazovat. Je zřejmé, že jde o dynamic

9 analýza autor: Mgr. Ing. Milan Cikánek Marginálie k současným cenám energií a výhled Současnou cenovou hladinu energetických surovin a energií formoval vývoj zhruba sto dvacet let. Ceny energetických surovin se zvyšovaly absolutně. V některých dobách šlo o zvyšování cyklické. Vždy však stoupaly vyšším tempem než ostatní statky. Někteří ekonomové usuzují, že vývoj cen se děje v cyklech, přičemž v úsecích zvýšené aktivity se probuzené ceny energií a strategických kovů zvedají až o 30 %. Významné bylo například období od světové ekonomické krize v roce 1929 trvající řekněme do roku 1950 spojené s usazováním se německé ekonomiky v Evropě. Výrazné bylo také období, kdy poskočily ceny ropy mezi roky a vedly k válkám na Blízkém východě. Poslední cyklus rychlejšího růstu cen kovů a energetických surovin začal po roce 2002 a je spojen se zesílením asijských trhů. Přinesl vzestup cen ropy, oceli i šrotu. V této době energetické suroviny růstem své vzácnosti měnily i ceny zemědělských produktů jako možného obnovitelného paliva, jak lze doložit srovnáním časových řad cen ropy a pšenice nebo kukuřice v relaci cenových indexů. Poslední a dosud panující cyklus zvedal výrazně ceny stavebních prací v České republice. Například ve 2. čtvrtletí roku 2005 si mezičtvrtletně (podle ČSÚ) vynutila cena vstupů zvýšení ceny stavební práce nazvané výztuž svislých mostních konstrukcí z betonářské oceli, a to z Kč na Kč za tunu. To je mezičtvrtletní skok ceny díla o 20,45 %. Vlna cyklu, převyšující ostatní inflaci, trvá a pozici stavebnictví zhoršuje [2]. Nerovnoměrnost vývoje cen Nerovnoměrnost vývoje cen lze dokládat na indexních schématech spotřebních koších na nichž se začala měřit inflace v Itálii v polovině 18. století. Výdaje na energie do první světové války nevyčnívaly, nepředstihovaly inflaci ostatní spotřeby. Například Miguel de Cervantes Saavedra v první kapitole svého slavného románu Důmyslný rytíř don Quijote de la Mancha uvádí jakýsi spotřební koš, v němž energie vůbec nejsou. Don Quijote spotřebovává: tři čtvrtiny příjmů na skrovné jídlo, hovězí a holoubata, zbytek na oblečení. O spotřebě energetických surovin není v románu ani slovo, spotřeba na energie činila až do poloviny 19. století nevýznamný díl výdajů. Spotřebu a cenu energetických surovin vyrobil průmysl a železnice, pak automobilový průmysl. Cena ropy i dalších energetických surovin v každém ze tří uvedených cyklů rostla rychleji než ceny jiného zboží. Vlivem cen ropy rostly podle zákonů substituce i ceny těch zdrojů energie, které mohly ropu nahradit. Nesymetričnost vývoje cen, vyšší inflaci u té či oné komodity lze však dokládat i z antické a středověké literatury. Ve válkách rychleji rostly ceny potravin. V Zápiscích o válce občanské Gaius Julius Caesar zaznamenal, že krátkodobým zastavením dopravy ve válce na rozdíl od jiného zboží stoupla cena obilí. Tento stav se zpravidla ještě zhoršuje nejen pro okamžitý nedostatek, nýbrž i z obavy před budoucností Naši lidé se potýkali s velkým nedostatkem základních životních potřeb. Často měli lidé v takových situacích za to, že vychýlení ceny je jakousi hanebností, proti které lze zakročit. Například okolnost, že vyšší poptávka nutně zvedá ceny, brali Francouzi po takzvané malé době ledové (extrémně mrazivému počasí ve druhé polovině 18. století) jako rozmar spekulantů. Mínili, že cenu lze vrátit na původní hladinu ráznou rukou. Neuznávajíce zdražení obilí, kterého bylo vzhledem k mrazům méně, přepadali dobří lidé dopravovanou pšenici a rozebírali si ji s naivním určením správných, tedy již archaických, ekonomicky neúnosných cen. Zmatené útoky hladových lidí na vozy obchodníků se zásobami více méně přerostly v roce 1789 v revoluci, v násilnou změnu systému řízení ekonomiky. Anarchie ekonomiky se zhroutila ne trhem, ale politicky, v thermidoru Nebyla posledním pokusem cenu nějakého spotřebního statku určit mocí. Energie vytlačující jinou spotřebu Ceny energií vytlačují jinou spotřebu a hloubí jako kapky dopadající na kámen svou novou pozici. Jestliže odměna nominálně na rok ustrne a současně výdaje na elektrickou a tepelnou energii (plyn a ostatní paliva) vzrostou v domácnostech například o 5,9 %, musí domácnost hradit elektřinu na úkor koupě jiného zboží. Jak bylo uvedeno, růst cen energií převyšuje ostatní ceny dlouhodobě. Jen namátkou lze uvést několika dat z historie. V prosinci roku 1995 ve srovnání s prosincem roku 1994 byly ceny tepla vyšší o 17,3 %, elektřiny o 12 % a plynu o 10 %, ale celková inflace činila 9,1 % [5]. V roce1995 byly výdaje

Hodnocení a integrované navrhování budov

Hodnocení a integrované navrhování budov České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Hodnocení a integrované navrhování budov prof. Ing. Karel Kabele, CSc. (C) prof. K. Kabele CKLOP 2011 1 21.století

Více

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Ing. arch. Tereza Vojancová Technický poradce tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz OBSAH 1 ÚVOD 2 ENERGETICKY

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem

Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem České vysoké učení technické v Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem prof.ing.karel 1 Energetický audit

Více

člen Centra pasivního domu

člen Centra pasivního domu Pasivní rodinný dům v Pticích koncept, návrh a realizace dřevostavba se zvýšenou akumulační schopností, Jan Růžička, Radek Začal Charlese de Gaulla 5, Praha 6 atelier@kubus.cz, www.kubus.cz For Pasiv 2014

Více

termín pasivní dům se používá pro mezinárodně uznávaný standard budov s velmi nízkou spotřebou energie a vysokým komfortem bydlení pasivní domy jsou

termín pasivní dům se používá pro mezinárodně uznávaný standard budov s velmi nízkou spotřebou energie a vysokým komfortem bydlení pasivní domy jsou Michal Kovařík, 3.S termín pasivní dům se používá pro mezinárodně uznávaný standard budov s velmi nízkou spotřebou energie a vysokým komfortem bydlení pasivní domy jsou současně základem pro téměř nulové

Více

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV Ing. Jiří Cihlář ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV Stavební veletrhy Seminář PERSPEKTIVY BYDLENÍ 24. dubna 2013, Brno 1 OSNOVA O čem budeme mluvit? - Hodnocení budov obecně přehled metod - Hodnocení energetické

Více

EPBD Semináře Články 8 & 9

EPBD Semináře Články 8 & 9 EPBD Semináře Články 8 & 9 Zdeněk Kodytek Říjen 2005 Požadavky Směrnice v článcích 8 a 9 V článcích 8 a 9 Směrnice požaduje, aby členské státy aplikovaly pravidelné inspekce kotlů spalujících neobnovitelná

Více

Buy Smart+ Zelené nakupování je správná volba. Budovy a jejich prvky/součásti

Buy Smart+ Zelené nakupování je správná volba. Budovy a jejich prvky/součásti Buy Smart+ Zelené nakupování je správná volba Budovy a jejich prvky/součásti Budovy a zelené nakupování Úvod Vysoké investiční náklady Dlouhá životnost budov Kratší životnost TZB Komplexnost budovy sestávají

Více

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti Snížení energetické závislosti Naše domy mají tak malé ztráty tepla. Využívají energii ze slunce, teplo vydávané domácími spotřebiči a samotnými

Více

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ Proč budujeme pasivní dům? 1. Hlavním důvodem je ověření možností dosažení úrovně tzv. téměř nulových budov podle evropské směrnice EPBD II. Co je téměř nulový

Více

Technologie pro energeticky úsporné budovy hlavní motor inovací

Technologie pro energeticky úsporné budovy hlavní motor inovací ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Technologie pro energeticky úsporné budovy hlavní motor inovací prof. Ing. Karel Kabele, CSc. Vedoucí katedry TZB Předseda Společnosti pro

Více

ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOV

ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOV Ing. Jiří Cihlář ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOV Požadavky legislativy a jejich dopad do navrhování a provozování budov Konference Energie pro budoucnost XII 24. dubna 2014, IBF Brno 1 OSNOVA O čem budeme

Více

VÝVOJ LEGISLATIVY A NAVRHOVÁNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÝCH BUDOV

VÝVOJ LEGISLATIVY A NAVRHOVÁNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÝCH BUDOV Ing. Jiří Cihlář VÝVOJ LEGISLATIVY A NAVRHOVÁNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÝCH BUDOV Konference Energie pro budoucnost XV 23. dubna 2015, IBF Brno 1 OSNOVA O čem budeme mluvit? - LEGISLATIVA A JEJÍ NÁVAZNOST NA

Více

10. Energeticky úsporné stavby

10. Energeticky úsporné stavby 10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace

Více

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV - ZMĚNY LEGISLATIVY

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV - ZMĚNY LEGISLATIVY ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV - ZMĚNY LEGISLATIVY Tereza Šulcová tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz Směrnice o energetické náročnosti budov 2010/31/EU Směrnice ze dne 19.května 2010 o energetické

Více

Měření parametrů vnitřního prostředí v pasivní dřevostavbě MSDK

Měření parametrů vnitřního prostředí v pasivní dřevostavbě MSDK Měření parametrů vnitřního prostředí v pasivní dřevostavbě MSDK Měřící úloha č. 1 měření vnitřní teploty vzduchu Měřící úloha č. 2 měření vnitřní relativní vlhkosti vzduchu Měřící úloha č. 3 měření globální

Více

Rekonstrukce základní školy s instalací řízeného větrání

Rekonstrukce základní školy s instalací řízeného větrání Rekonstrukce základní školy s instalací řízeného větrání 1. Historie a současnost Martin Jindrák V roce 1879 byla za cca ½ roku v obci Kostelní Lhota postavena a předána do užívání škola, kterou prošlo

Více

PODPOROVANÁ OPATŘENÍ. Systémy měření a regulace Výroba energie pro vlastní spotřebu

PODPOROVANÁ OPATŘENÍ. Systémy měření a regulace Výroba energie pro vlastní spotřebu POPIS OBVYKLÝCH ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ PODPOROVANÁ OPATŘENÍ Rozvody elektřiny, plynu a tepla v budovách Systémy měření a regulace Výroba energie pro vlastní spotřebu Osvětlení budov a průmyslových areálů Snižování

Více

Slunce # Energie budoucnosti

Slunce # Energie budoucnosti Možnosti využití sluneční energie Slunce # Energie budoucnosti www.nelumbo.cz 1 Globální klimatická změna hrozí Země se ohřívá a to nejrychleji od doby ledové.# Prognózy: další růst teploty o 1,4 až 5,8

Více

Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností

Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností B. Fyzické osoby I. Oblasti podpory Finanční podpora na výměnu

Více

LEGISLATIVNÍ ZMĚNY ING. MICHAL ČEJKA. PORSENNA o.p.s.

LEGISLATIVNÍ ZMĚNY ING. MICHAL ČEJKA. PORSENNA o.p.s. LEGISLATIVNÍ ZMĚNY ING. MICHAL ČEJKA PORSENNA o.p.s. 1 BUDOVY BUDOVY SE PODÍLEJÍ 40% NA CELKOVÉ SPOTŘEBĚ ENERGIE DANÉ ÚZEMÍ OVLIVŇUJÍ NA VELMI DLOUHOU DOBU 2 ZÁKLADNÍ POJMY MĚRNÁ SPOTŘEBA / POTŘEBATEPLA

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO Vytápění a větrání nízkoenergetických a pasivních budov Investice do Vaší budoucnosti Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím Evropského

Více

1. Hodnocení budov z hlediska energetické náročnosti

1. Hodnocení budov z hlediska energetické náročnosti H O D N O C E N Í B U D O V Z H L E D I S K A E N E R G E T I C K É N Á R O Č N O S T I K A P I T O L A. Hodnocení budov z hlediska energetické náročnosti Hodnocení stavebně energetické vlastnosti budov

Více

Ing. Viktor Zbořil BAHAL SYSTEM VĚTRÁNÍ RODINNÝCH DOMŮ

Ing. Viktor Zbořil BAHAL SYSTEM VĚTRÁNÍ RODINNÝCH DOMŮ VĚTRÁNÍ RODINNÝCH DOMŮ (PŘEDEVŠÍM V PASIVNÍCH STANDARDECH) 1. JAK VĚTRAT A PROČ? VĚTRÁNÍ K ZAJIŠTĚNÍ HYGIENICKÝCH POŽADAVKŮ FYZIOLOGICKÁ POTŘEBA ČLOVĚKA Vliv koncentrace CO 2 na člověka 360-400 ppm - čerstvý

Více

Směrnice o energetické náročnosti budov Cíle, podmínky a stav v její implementaci

Směrnice o energetické náročnosti budov Cíle, podmínky a stav v její implementaci Směrnice o energetické náročnosti budov Cíle, podmínky a stav v její implementaci Roger Hitchin Klíčový expert BRE Obsah Směrnice o energetické náročnosti budov (EPBD) Jaké jsou její cíle? Co bude její

Více

Nosné ocelové konstrukce z hlediska trvale udržitelného rozvoje ve výstavbě. AMECO3 software 16.9.2014

Nosné ocelové konstrukce z hlediska trvale udržitelného rozvoje ve výstavbě. AMECO3 software 16.9.2014 Nosné ocelové konstrukce z hlediska trvale udržitelného rozvoje ve výstavbě 3 software 16.9.2014 software : Software pro zhodnocení životního cyklu budov a mostů s ocelovou nosnou konstrukcí Výpočty jsou

Více

POROVNÁNÍ TÉMĚŘ NULOVÉ BUDOVY

POROVNÁNÍ TÉMĚŘ NULOVÉ BUDOVY POROVNÁNÍ TÉMĚŘ NULOVÉ BUDOVY A BUDOVY V PASIVNÍM STANDARDU Pracovní materiál iniciativy Šance pro budovy Jan Antonín, prosinec 2012 1. ÚVOD Studie porovnává řešení téměř nulové budovy podle připravované

Více

Větrání v rekonstrukcích, zahraniční příklady a komunikace s uživateli

Větrání v rekonstrukcích, zahraniční příklady a komunikace s uživateli Větrání v rekonstrukcích, zahraniční příklady a komunikace s uživateli Ing. Juraj Hazucha Centrum pasivního domu juraj.hazucha@pasivnidomy.cz tel. 511111813 www.pasivnidomy.cz Výchozí stav stávající budovy

Více

ing. Roman Šubrt PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

ing. Roman Šubrt PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI ing. Roman Šubrt Energy Consulting o.s. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI e-mail: web: roman@e-c.cz www.e-c.cz tel.: 777 196 154 1 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Zákon 406/2000 Sb. v aktuálním znění

Více

Technologie staveb Tomáš Coufal, 3.S

Technologie staveb Tomáš Coufal, 3.S Technologie staveb Tomáš Coufal, 3.S Co je to Pasivní dům? Aby bylo možno navrhnout nebo certifikovat dům jako pasivní, je třeba splnit následující podmínky: měrná roční potřeba tepla na vytápění je maximálně

Více

Vliv EPBD II, zákona o hospodaření energií a vyhlášky o energetické náročnosti budov na obálku budov

Vliv EPBD II, zákona o hospodaření energií a vyhlášky o energetické náročnosti budov na obálku budov Vliv EPBD II, zákona o hospodaření energií a vyhlášky o energetické náročnosti budov na obálku budov Ing.Jaroslav Maroušek, CSc. ředitel SEVEn Energy předseda pracovní skupiny EPBD při HK ČR 1 Obsah prezentace

Více

Pohled na energetickou bilanci rodinného domu

Pohled na energetickou bilanci rodinného domu Pohled na energetickou bilanci rodinného domu Miroslav Urban Katedra technických zařízení budov Stavební fakulta, ČVUT v Praze Univerzitní centrum energeticky efektivních budov UCEEB 2 Obsah prezentace

Více

Snižování energetické náročnosti Potenciál úspor v ČR

Snižování energetické náročnosti Potenciál úspor v ČR Snižování energetické náročnosti Potenciál úspor v ČR Ing. Petr Kotek, Ph.D. jednatel společnosti EnergySim s.r.o místopředseda Asociace energetických specialistů, o.s. energetický auditor (specialista)

Více

Program Ministerstva životního prostředí ZELENÁ ÚSPORÁM

Program Ministerstva životního prostředí ZELENÁ ÚSPORÁM Program Ministerstva životního prostředí ZELENÁ ÚSPORÁM Zelená úsporám je název nového Programu, který vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí ČR. Cílem programu je podpořit vybraná opatření úspor energie

Více

Energetické vzdělávání. prof. Ing. Ingrid Šenitková, CSc.

Energetické vzdělávání. prof. Ing. Ingrid Šenitková, CSc. Energetické vzdělávání prof. Ing. Ingrid Šenitková, CSc. Kontrola klimatizačních systémů Podnikat v energetických odvětvích na území ČR lze na základě zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) ve znění

Více

MOŽNOSTI SNIŽOVÁNÍ SPOTŘEBY ENERGIE BUDOV

MOŽNOSTI SNIŽOVÁNÍ SPOTŘEBY ENERGIE BUDOV INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 MOŽNOSTI SNIŽOVÁNÍ SPOTŘEBY ENERGIE

Více

Horizont energetických úspor Energetický management jako významný nástroj pro snížení energetických ztrát měst, obcí a průmyslových podniků

Horizont energetických úspor Energetický management jako významný nástroj pro snížení energetických ztrát měst, obcí a průmyslových podniků Horizont energetických úspor Energetický management jako významný nástroj pro snížení energetických ztrát měst, obcí a průmyslových podniků - energetický management v praxi Dne:18.4.2013, Ing. Roman Ostarek

Více

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Aby bylo možno provést porovnání energetické náročnosti pasivního domu (PD), nízkoenergetického domu

Více

HODNOTICÍ KRITÉRIA SPECIFICKÉHO CÍLE 5.1 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 2020

HODNOTICÍ KRITÉRIA SPECIFICKÉHO CÍLE 5.1 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 2020 HODNOTICÍ KRITÉRIA SPECIFICKÉHO CÍLE 5.1 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 2020 1 Specifický cíl 5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie

Více

Česká komora lehkých obvodových plášťů přehled činnosti

Česká komora lehkých obvodových plášťů přehled činnosti Česká komora lehkých obvodových plášťů přehled činnosti Ing. Jan Bedřich Výkonný ředitel 1 ČKLOP odborná a členská základna Počet zaměstnanců ve firmách ČKLOP a celkový obrat firem ČKLOP za rok 2012 zdroj

Více

Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky:

Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky: Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky: Nová zelená úsporám a zateplování - specifika Příklad možné realizace zateplení podkrovního RD Přehled základních technických požadavků v oblasti podpory

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO Projektování nízkoenergetických a pasivních staveb konkrétní návrhy budov RD Martin Doležal, TÜV SÜD Czech Investice do Vaší budoucnosti Projekt

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA www.hokkaido.cz Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění Tepelné čerpadlo vzduch - voda Omezení emisí CO 2 Spotřeba energie Životní prostředí Principem každého

Více

Akční plán energetiky Zlínského kraje

Akční plán energetiky Zlínského kraje Akční plán energetiky Zlínského kraje Ing. Miroslava Knotková Zlínský kraj 19/12/2013 Vyhodnocení akčního plánu 2010-2014 Priorita 1 : Podpora efektivního využití energie v majetku ZK 1. Podpora přísnějších

Více

Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní RP2 Energetické systémy budov, UCEEB ČVUT v Praze 1/39

Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní RP2 Energetické systémy budov, UCEEB ČVUT v Praze 1/39 Zdroje tepla pro pasivní domy Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní RP2 Energetické systémy budov, UCEEB ČVUT v Praze 1/39 Pasivní domy (ČSN 73 0540-2) PHPP: měrná potřeba primární energie

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO Pasivní rodinný dům v praxi Ing. Tomáš Moučka, TÜV SÜD Czech Investice do Vaší budoucnosti Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím

Více

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Aby bylo možno provést porovnání energetické náročnosti pasivního domu (PD), nízkoenergetického domu

Více

Projekt CEC5, hodnocení CESBA

Projekt CEC5, hodnocení CESBA Projekt CEC5, hodnocení CESBA Ing. arch. Martin Šimůnek, Ing. Karel Srdečný, EkoWATT Projekt CEC5: Demonstrace energetické efektivnosti a využití obnovitelných zdrojů energie ve veřejných budovách CEC5:

Více

Využití sluneční energie díky solárním kolektorům Apricus

Využití sluneční energie díky solárním kolektorům Apricus Využití sluneční energie díky solárním kolektorům Apricus Základní princip solárního ohřevu Absorpce slunečního záření Sluneční energie, která dopadá na zemský povrch během slunečného dne, se dokáže vyšplhat

Více

REFLEXE CÍLE EU 20-20-20 PŘI PROJEKTOVÁNÍ STAVEB. Petr Sopoliga ENVIROS, s.r.o.

REFLEXE CÍLE EU 20-20-20 PŘI PROJEKTOVÁNÍ STAVEB. Petr Sopoliga ENVIROS, s.r.o. REFLEXE CÍLE EU 20-20-20 PŘI PROJEKTOVÁNÍ STAVEB Petr Sopoliga ENVIROS, s.r.o. Cíle 20-20-20 Podíl budov na celkové spotřebě energie v zemích EU činí 40 % Podíl na emisích CO 2 dosahuje 35-36 % Snaha o

Více

EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PASIVNÍ DOMY ING. MICHAL ČEJKA. PORSENNA o.p.s.

EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PASIVNÍ DOMY ING. MICHAL ČEJKA. PORSENNA o.p.s. EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PASIVNÍ DOMY ING. MICHAL ČEJKA PORSENNA o.p.s. 1 ZÁKLADNÍ PARAMETRY PASIVNÍ DŮM JE BUDOVA, KTERÁ DÍKY SVÉ KONSTRUKCI ZARUČUJE KVALITNÍ VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ V LÉTĚ I V ZIMĚ, BEZ TRADIČNÍHO

Více

Moje přednáška má jen stručně poukázat na rozdíl mezi Energetickým štítkem obálky budovy a Průkazem energetické náročnosti budovy a to podle

Moje přednáška má jen stručně poukázat na rozdíl mezi Energetickým štítkem obálky budovy a Průkazem energetické náročnosti budovy a to podle Moje přednáška má jen stručně poukázat na rozdíl mezi Energetickým štítkem obálky budovy a Průkazem energetické náročnosti budovy a to podle vyhl.148/2007 Sb. a vyhl.78/2013 Sb. Na prvním obrázku vidíte

Více

Termodynamické panely = úspora energie

Termodynamické panely = úspora energie Termodynamické panely = úspora energie EnergyPanel se zabývá vývojem a výrobou termodynamických a solárních systémů. Tvoří součást skupiny podniků Macral s podnikatelskou působností více než 20-ti let.

Více

Nízkoenergetické domy versus energetické úspory (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51 Environmentalistika a stavitelství

Nízkoenergetické domy versus energetické úspory (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51 Environmentalistika a stavitelství TENTO DOKUMENT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Nízkoenergetické domy versus energetické úspory (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51

Více

Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby

Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Ústav elektroenergetiky Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby Systémy pro vytápění a přípravu TUV doc. Ing. Petr

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Konference Nová zelená úsporám 2015 Praha, Masarykova kolej ČVUT, 14. dubna 2015 Ing. Jiří Koliba náměstek ministra pro stavebnictví

Více

Národní nástroj pro komplexní hodnocení kvality budov

Národní nástroj pro komplexní hodnocení kvality budov Národní nástroj pro komplexní hodnocení kvality budov Ing. Martin Vonka, Ph.D. Národní platforma SBToolCZ Fakulta stavební, ČVUT v Praze SBToolCZ Certifikační metodika pro udržitelnou výstavbu Hodnotí

Více

Světlo, teplo, vzduch z pohledu vnitřního prostředí budovy

Světlo, teplo, vzduch z pohledu vnitřního prostředí budovy ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Světlo, teplo, vzduch z pohledu vnitřního prostředí budovy prof. Ing. Karel Kabele, CSc. PROSTŘEDÍ 2 Vnitřní prostředí budov Ve vnitřním

Více

EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PASIVNÍ DOMY ING. MICHAL ČEJKA. PORSENNA o.p.s.

EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PASIVNÍ DOMY ING. MICHAL ČEJKA. PORSENNA o.p.s. EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PASIVNÍ DOMY ING. MICHAL ČEJKA PORSENNA o.p.s. 1 ZÁKLADNÍ PARAMETRY PASIVNÍ DŮM JE BUDOVA, KTERÁ DÍKY SVÉ KONSTRUKCI ZARUČUJE KVALITNÍ VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ V LÉTĚ I V ZIMĚ, BEZ TRADIČNÍHO

Více

Vývoj zákona o hospodaření energií v České republice -současnost a budoucnost. Ing. František Plecháč Státní energetická inspekce Česká republika

Vývoj zákona o hospodaření energií v České republice -současnost a budoucnost. Ing. František Plecháč Státní energetická inspekce Česká republika v České republice Ing. František Plecháč Státní energetická inspekce Česká republika 1 Hlavní důvody novelizace zákona: - směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2002/91/ES o energetické náročnosti budov,

Více

Vnitřní prostředí staveb a větrání Zuzana Mathauserová

Vnitřní prostředí staveb a větrání Zuzana Mathauserová Vnitřní prostředí staveb a větrání Zuzana Mathauserová Státní zdravotní ústav Centrum hygieny práce a pracovního lékařství Laboratoř pro fyzikální faktory zmat@szu.cz Vnitřní prostředí staveb Definice

Více

Prezentace: Aktivní dům. Jiří Hirš. Vysoké učení technické v Brně, Fak. stavební. Konference Building Efficiency 7. června 2012, Praha www.beffa.

Prezentace: Aktivní dům. Jiří Hirš. Vysoké učení technické v Brně, Fak. stavební. Konference Building Efficiency 7. června 2012, Praha www.beffa. Prezentace: Aktivní dům Jiří Hirš Vysoké učení technické v Brně, Fak. stavební Konference Building Efficiency 7. června 2012, Praha www.beffa.eu Ak#vní dům Jiří Hirš FAST VUT v Brně Vývoj energe+ckých

Více

Efektivní využití OZE v budovách. Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze

Efektivní využití OZE v budovách. Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze Efektivní využití OZE v budovách Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze OBNOVITELNÉ ZDROJE TEPLA sluneční energie základ v podstatě veškerého

Více

Zpravodaj č. 4 srpen 2014

Zpravodaj č. 4 srpen 2014 Zpravodaj č. 4 srpen 2014 OBSAH ZPRAVODAJE Vhodné nástroje zeleného nakupování v budovách... 1 Projekt zeleného nakupování ve školských objektech... 1 Projekt zeleného nakupování v objektu krytého plaveckého

Více

SC 2.5 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI V SEKTORU BYDLENÍ

SC 2.5 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI V SEKTORU BYDLENÍ SC 2.5 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI V SEKTORU BYDLENÍ Specifická kritéria přijatelnosti pro SC 2.5 Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení Název kritéria Aspekt podle Metodického pokynu pro

Více

AKTIVNÍ DŮM MODEL HOME 2020

AKTIVNÍ DŮM MODEL HOME 2020 AKTIVNÍ DŮM MODEL HOME 2020 MH2020/LFe/ MAY2008 Směrnice EU 2010-31 / EPBD II Evropská směrnice o energetické náročnosti budov od 31. prosince 2020 budou všechny nové budovy stavěny s téměř nulovou spotřebou

Více

Dotace na navrhovaná opatření

Dotace na navrhovaná opatření Dotace na navrhovaná opatření 1. Dotační programy, podporující opatření ke zlepšené tepelně - energetických vlastností obálky budov Obecně lze říci, že opatření, která řeší zlepšení energetických vlastností

Více

Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií

Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií 1 Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií energetickým posudkem písemná zpráva obsahující informace o posouzení plnění předem stanovených

Více

Možnosti snížení provozních nákladů bytových domů Ing. Petr Filip, Chytrý dům s.r.o.

Možnosti snížení provozních nákladů bytových domů Ing. Petr Filip, Chytrý dům s.r.o. Možnosti snížení provozních nákladů bytových domů Ing. Petr Filip, Chytrý dům s.r.o. Chytrý dům s.r.o. 1. Návrh a výstavba pasivních dřevostaveb 2. Projekty energeticky úsporných opatření stávajících domů

Více

EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PASIVNÍ DOMY ING. MICHAL ČEJKA. PORSENNA o.p.s.

EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PASIVNÍ DOMY ING. MICHAL ČEJKA. PORSENNA o.p.s. EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PASIVNÍ DOMY ING. MICHAL ČEJKA PORSENNA o.p.s. Projekt je realizován za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2012

Více

Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP

Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Z jakých podprogramů lze podpořit pořízení kogenerační

Více

Aktualizace energetické koncepce ČR

Aktualizace energetické koncepce ČR Aktualizace energetické koncepce ČR Ing. Zdeněk Hubáček Úvod Státní energetická politika (SEK) byla zpracována MPO schválena v roce 2004 Aktualizace státní energetické politiky České republiky byla zpracována

Více

Metodika komplexního hodnocení budov

Metodika komplexního hodnocení budov SBToolCZ Metodika komplexního hodnocení budov Vznik metodiky Fsv ČVUT v Praze, Výzkumné centrum CIDEAS, Katedra konstrukcí pozemních staveb, pracovní skupina SUBSTANCE spolupráce: -iisbe -CSBS (iisbe Czech)

Více

Růst provozních nákladů a cen vstupů v letech 1996-2000 PREMMI.. 2004-2020 www.infoenergie.cz portál o hospodaření energií

Růst provozních nákladů a cen vstupů v letech 1996-2000 PREMMI.. 2004-2020 www.infoenergie.cz portál o hospodaření energií Růst provozních nákladů a cen vstupů v letech 1996-2000 PREMMI internetové centrum pro energetické řízení Program energetického managementu a monitoringu Úvod Náklady na paliva, energii a vodu se stávají

Více

Energetický audit a hodnocení energetické náročnosti budov

Energetický audit a hodnocení energetické náročnosti budov České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Energetický audit a hodnocení energetické náročnosti budov prof.ing.karel Kabele,CSc. Globální oteplování Výchozí

Více

DOJDETE K VELICE ZAJÍMAVÝM EKONOMICKÝM VÝSLEDKŮM!!!

DOJDETE K VELICE ZAJÍMAVÝM EKONOMICKÝM VÝSLEDKŮM!!! SOLÁRNÍ VAKUOVÉ SYSTÉMY, KTERÉ USPOŘÍ AŽ 70% PROVOZNÍCH NÁKLADŮ JE MOŽNÉ OD NAŠÍ FIRMY ZAPŮJČENÍ TRUBICE A PROVĚŘIT SI TAK ÚČINNOST SYSTÉMU V ZIMNÍCH MĚSÍCÍCH Ceny jednotlivý setů jsou na našich www.pejchal.cz

Více

SOLÁRNÍ SYSTÉM S DLOUHODOBOU AKUMULACÍ TEPLA VE SLATIŇANECH ANALÝZA PROVOZU

SOLÁRNÍ SYSTÉM S DLOUHODOBOU AKUMULACÍ TEPLA VE SLATIŇANECH ANALÝZA PROVOZU SOLÁRNÍ SYSTÉM S DLOUHODOBOU AKUMULACÍ TEPLA VE SLATIŇANECH ANALÝZA PROVOZU Martin Kny student Ph.D., ČVUT v Praze, fakulta stavební, katedra technických zařízení budov martin.kny@fsv.cvut.cz Konference

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 0 8 8 Copyright U k á z k

Více

Pravidla získání podpory z OPŽP v rámci

Pravidla získání podpory z OPŽP v rámci Pravidla získání podpory z OPŽP v rámci prioritní it osy 5 a možnosti kombinace s uplatněním EPC Ing. Ondřej Vrbický Vedoucí oddělení IV, odbor ochrany ovzduší a OZE, SFŽP ČR Ministerstvo životního prostředí

Více

ze zákona 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů:

ze zákona 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů: ZDROJE PROGRAMU ze zákona 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů: Dražba povolenek a využití výnosů z dražby (5) Výnos z dražeb povolenek podle odstavců 1, 2 a

Více

Energetická náročnost budov

Energetická náročnost budov HODNOCENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY 111 Teplá voda Umělé osvětlení Energetická náročnost budov Vytápění Energetická náročnost budov Větrání Chlazení Úprava vlhkosti vzduchu energetickou náročností

Více

Energeticky soběstačně, čistě a bezpečně?

Energeticky soběstačně, čistě a bezpečně? Možnosti ekologizace provozu stravovacích a ubytovacích zařízení Energeticky soběstačně, čistě a bezpečně? Ing. Edvard Sequens Calla - Sdružení pro záchranu prostředí Globální klimatická změna hrozí Země

Více

Požadavky tepelných čerpadel

Požadavky tepelných čerpadel Požadavky tepelných čerpadel na přípravu, pravu, návrh, projekt a stavební dokumentaci seminář ASPIRE v Rožnově pod Radhoštěm Ing. Tomáš Straka, Ph.D. 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 1973 1979

Více

Energetický průkaz a certifikace budov

Energetický průkaz a certifikace budov Energetický průkaz a certifikace budov Ing. Jan Kárník, CITYPLAN spol. s r.o. Konference energetická náročnost staveb 22.září 2006, ForArch Praha CITYPLAN spol. s r.o. Středisko energetiky a životního

Více

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: Českobrodská 575 190 11 Praha - Běchovice kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO Zakládání staveb Legislativní požadavky Martin Doležal, TÜV SÜD Czech Investice do Vaší budoucnosti Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.120.10 Říjen 2011 ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov Část 2: Požadavky Thermal protection of buildings Part 2: Requirements Nahrazení předchozích norem Touto normou se nahrazuje

Více

Vývoj české metodiky. Czech methodology development

Vývoj české metodiky. Czech methodology development SBToolCZ Vývoj české metodiky Czech methodology development lokalizace GBTool a případové studie (2005) spolupráce na GBTool v rámci iisbe SBToolCZ 2007 pilotní verze české verze, testování na 12 případových

Více

Česká politika. Alena Marková

Česká politika. Alena Marková Česká politika Alena Marková Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR schválený vládou v lednu 2010 základní dokument v oblasti udržitelného rozvoje dlouhodobý rámec pro politické rozhodování v kontextu

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE CASE STUDY

PŘÍPADOVÁ STUDIE CASE STUDY PŘÍPADOVÁ STUDIE CASE STUDY červenec 2014 ZERO-CARBON AREA BRONX, BRNO CÍL STUDIE Shrnutí Cíl = nalezení směru - strategie rozvoje lokality jak z pohledu rekonstrukce stávajících budov, tak výstavby nových

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 20 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Program EFEKT slouží k zvýšení úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Je zaměřen

Více

EKOLINE 1237. 209.7 m 2. 4 500 000 Kč 2 720 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2012. 5 151.4 m 2 768.6 m 3

EKOLINE 1237. 209.7 m 2. 4 500 000 Kč 2 720 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2012. 5 151.4 m 2 768.6 m 3 EKOLINE 1237 4 00 000 Kč 2 720 000 Kč 114 m 2 7686 m 3 114 m 2 909 m 2

Více

Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov

Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov Ing. Jan Schwarzer, Ph.D. ČVUT v Praze Ústav techniky prostředí Technická 4 166 07 Praha 6

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 17 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Administrativní budova a školicí středisko v energeticky pasivním standardu

Administrativní budova a školicí středisko v energeticky pasivním standardu Administrativní budova a školicí středisko v energeticky pasivním standardu? Představení společnosti Vznik společnosti r. 1992 Počet zaměstnanců 50 Centrum pasivního domu (CPD) Moravskoslezského energetického

Více

JAK FUNGUJE SLUNEČNÍ ZAŘÍZENÍ PRO OHŘEV UŽITKOVÉ VODY A PRO PŘITÁPĚNÍ?

JAK FUNGUJE SLUNEČNÍ ZAŘÍZENÍ PRO OHŘEV UŽITKOVÉ VODY A PRO PŘITÁPĚNÍ? Sluneční zařízení Energie slunce patří mezi obnovitelné zdroje energie (OZE) a můžeme ji využívat různými způsoby a pro rozdílné účely. Jedním ze způsobů využití energie slunce je výroba tepla na ohřev

Více

Posuzování OZE v rámci PENB. Ing. Jan Schwarzer, Ph.D.

Posuzování OZE v rámci PENB. Ing. Jan Schwarzer, Ph.D. Posuzování OZE v rámci PENB 1 Zákon 406/2000 Sb. O hospodaření energií.. 7 Snižování energetické náročnosti budov 7a Průkaz energetické náročnosti. Vyhláška 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov Průkaz

Více

Rozvoj energetických služeb v kontextu evropské směrnice o energetické účinnosti

Rozvoj energetických služeb v kontextu evropské směrnice o energetické účinnosti Rozvoj energetických služeb v kontextu evropské směrnice o energetické účinnosti Mezinárodní konference o energetických úsporách Úspory energie a metoda EPC hotel Diplomat, 27. 11. 2012 Praha Obsah Postoj

Více