4/2009. noviny. Měsíčník pro občany Kyjova / Vydává město Kyjov / zdarma / 3. dubna 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4/2009. noviny. Měsíčník pro občany Kyjova / Vydává město Kyjov / zdarma / 3. dubna 2009"

Transkript

1 KYJOVské Měsíčník pro občany Kyjova / Vydává město Kyjov / zdarma / 3. dubna 2009 noviny 4/2009 Archeolog Jaromír Šmerda byl velmi potěšen nálezy u Vlastivědného muzea (více na straně 14). VÁŽENÍ ČTENÁŘI KYJOVSKÝCH NOVIN, zprvu se mi zdálo velmi laciné psát na tomto místě polemiku o finanční krizi a jejím možném dopadu na rozpočet na šeho města. Katastrofické scénáře bar vitě líčené na stránkách denního tisku, mnohdy povrchně orientovanými autory, mne však k tomu přímo vybízí. Myslím si, že jsou to právě oni, spolu s některými politiky, kteří uměle šroubují možné ne gativní dopady rozkolísaného finančního prostředí a nepřímo tak nutí jednotlivé sub jekty trhu, spotřebitele nevyjímaje, k ne uváženým rozhodnutím. V pár větách se chci proto pouze zmínit o číslech rozpočtu těchto prvních měsíců z pohledu příjmů a výdajů města. Mohu prozatím optimisticky konsta tovat, že daňové příjmy jsou naplňovány v souladu se schváleným rozpočtem. Do mníváme se, že možný výpadek těchto příjmů zaznamenáme až v posledním čtvrt letí tohoto roku. Nejpodstatnější bude zá ležitost DPH, která tvoří třetinu daných příjmů. I přes slibný dosavadní vývoj jsme nastavili některá opatření úsporné po vahy. Většina provozních výdajových po ložek je v daném měsíci čerpána pouze na 1/18 jejich roční výše. Obdobné kroky budeme konzultovat také s řediteli našich příspěvkových organizací. Chceme tím předejít možným úskalím budoucího vý voje. Na druhou stranu Vás mohu ubez pečit, že připravované investiční akce Ky jova, stejně jako dotační politika města ve vztahu k neziskovým organizacím, nej sou omezovány. Jejich realizace a schva lování běží v souladu s naplánovaným har monogramem. Věřím, že všichni budeme moudřejší v druhé polovině roku. Obezřetnější je v otázkách hospoda ření i Jihomoravský kraj. Jeho představi telé, kteří navštívili Kyjov v březnu, in formovali o snížení částek na podporu sportovních, kulturních i sociálních grantů. Naopak podpořili již budované stavby v rámci muzea, gymnázia i střední zdravotnické školy. Do budoucna se ne brání diskuzi například o spolupráci na re konstrukci komunikace Pod Kohoutkem nebo kruhové křižovatky na ulici Neru dova. Ze zřetele rozhodně nepouští ani nutnou investici do nemocnice či možnou do domova důchodců. Společně také hle dáme vhodné dotační programy na rekon strukci koupaliště. Milí spoluobčané, nechci v žádném případě zlehčovat dnešní situaci. Jen možná dokreslit, i když bohužel nejsem malířem, že svět a jeho dění není černo bílé. Nepodléhejme v jednání a chování bezmyšlenkovitě vůli autorit rozličných podob, i když si to přejí, více se řiďme vlastním úsudkem a naslouchejme těm, kterým přirozeně věříme. Jen krásné chvíle mnohdy nevyzpyta telného měsíce dubna Vám všem! František Lukl, Váš starosta Z obsahu / Nové jízdné MAD strana 2 / Jubilant Josef Somr strana 5 / Sportovec města 08 strana 17 Kyjovské noviny / duben 2009 strana 1

2 Radnice Hovory s radními Jihomoravského kraje Během svého prvního výjezdního zasedání zavítali někteří z členů Rady Jihomoravského kraje v polovině března také do Kyjova. Václav Božek, náměstek hejt mana a radní Ivo Polák se zúčastnili také Hovorů s kyjovskými občany, kterých bohužel přišlo velmi málo. Jak uvedl starosta Kyjova Franti šek Lukl, na pořad jednání krajské rady se dostaly otázky životního pro středí ve městě, v poslední době hodně diskutovaná míchárna cytosta tik v kyjovské nemocnici, problémy integrovaného dopravního systému, dopravní infrastruktury a další. Radní schválili řadu investic, které pomo hou v mnoha oblastech zdejšímu re gionu. Patří k nim mimo jiné vy bavení nových učeben gymnázia či pořízení diagnostického přístroje pro plicní oddělení Nemocnice Kyjov. V této souvislosti proto navštívili i ně OD DUBNA NOVÉ JÍZDNÉ V MĚSTSKÉ DOPRAVĚ Od 1. dubna letošního roku platí v Kyjově nové ceny jízdného v městské autobusové dopravě, která je součástí Integrovaného dopravního systému Ji homoravského kraje. O korunu víc zaplatí cestující, kteří si kupují jednorázové jízdenky, a to i za zavazadlo nebo psa. V případě před platních měsíčních jízdenek se zvy šuje cena pro dospělé, děti do 15 let a studenty do 26 let. Naopak se o sto korunu snižuje pro důchodce do 70 let a ti také zaplatí o tři sta méně v pří padě jízdenky čtvrtletní. Bezplatně mohou autobusy měst ské dopravy v Kyjově cestovat děti do šesti let, s průkazem IDS JMK senioři nad sedmdesát let a držitelé průkazů ZTP a ZTP/P. Zdarma vám v městské dopravě přepraví rovněž kočárek s dí tětem, tašku na kolečkách či zava zadla do stanovených rozměrů. Nově cestují bezplatně také držitelé prů kazů PTP VNTP se zvláštním dokladem vydaným společností Kordis JMK. Podle tajemníka MěÚ v Kyjově Mi lana Jagoše se jedná o garantované ceny, které by na současné výši měly setrvat delší dobu. Veškeré další slevy a zvýhodnění zůstávají beze změn. Jízdné v MAD Kyjov od Jednorázové jízdenky: Dospělý 8 Kč Dítě do 15 let 4 Kč Hrazené zavazadlo nebo pes v hotovosti 4 Kč Měsíční jízdenky: Dospělý 240 Kč Dítě do 15 let nebo student do 26 let 120 Kč Důchodce do 70 let 120 Kč Čtvrtletní jízdenky: Dospělý 600 Kč Dítě do 15 let nebo student do 26 let 300 Kč Důchodce do 70 let 300 Kč Hovorů se kromě starosty Františka Lukla zúčastnili radní Jm kraje Václav Božek (uprostřed) a Ivo Polák. které krajem zřizované instituce. Za jímali se například o přístavbu střední zdravotnické a sociální školy, rekon strukci části budovy Klvaňova gym názia či přístavbu Vlastivědného muzea, které rovněž může od kraje očekávat vysoké investice. Přejeme čtenářům veselé Velikonoce Redakce a vydavatel Kyjovských novin Pět děvčátek a čtyři kloučky při vítal mezi občany Kyjova hned první březnovou sobotu v obřadní síni rad nice starosta František Lukl. Slavnostní obřad plný radosti si nenechali ujít ani tentokrát také pra rodiče. Komise pro občanské záleži tosti pozvala, stejně jako celý letošní školní rok, k vítání děti z Mateřské školy U Vodojemu, které svým vystou pením sem tam vyvolají i slzičku dojetí. Podle záznamů z kyjovské ma triky v prvních třech měsících letoš ního roku vybírali rodiče svým muž ským potomkům nejvíce jména Tomáš, Matěj, Tadeáš, Adam, Ond řej a Jan. U holčiček vedou Natá lie a Elišky následované Luciemi, Emami, Nelami a Terezkami. Stoupající porodnost si v Kyjově vyžádá další vítání nových občánků již v květnu. Na hovorech samotných pak za zněly na adresu radních i vedení města konkrétní otázky, které zají maly kyjovské občany v souvislosti např. s bydlením v ulici Mezivodí, místními komunikacemi, ale i lid skými právy. JARNÍ ÚKLID MĚSTA Městský úřad Kyjov, odbor inves tic a rozvoje oznamuje občanům pro vedení jarního úklidu města v období od 13. března do 10. dubna 2009 formou svozu organického odpadu, tj. odvozu vyhrabané trávy a listí z předzahrádek a veřejných prostran ství města. Žádáme občany, aby od pad byl zbaven jakýchkoliv nečistot neorganického původu. Odvoz se netýká organických od padů ze soukromých zahrádek a vi nic, které mohou občané likvidovat na svých pozemcích nebo bezplatně ukládat ve sběrném dvoře odpadů (areál firmy EKOR s. r. o., Kyjov, Havlíčkova 181, provozní doba od pondělí do soboty, od 7.00 do hodin, bližší informace na tel. č , ). Likvidace odpadu spalováním je možná pouze u suchých částí rostlin (větve stromů, keřů, tráva). Spalo vání organického odpadu je nutné hlásit předem na Městskou policii Ky jov, tel Nebezpečný odpad (staré barvy, léky, zářivky, televizory, ledničky apod.) lze celoročně bezplatně ulo žit ve sběrném dvoře firmy EKOR, s. r. o. Kyjov. Neorganický odpad z veřejných prostranství (posypový písek, pa pírky, zbytky plastů apod.) je dle po třeby odvážen průběžně. Přistavování velkoobjemových kontejnerů bude prováděno v lokali tách černých skládek, aby i za po moci a ochoty občanů byla dokon čena jejich likvidace. V případě zájmu o komunální služ by volejte na Městský úřad Kyjov, odbor investic a rozvoje, tel nebo Vážení občané, věříme, že naše žádost i nabídka bude přijata s po chopením a vstřícností. Děkujeme. Jarní vítání nových kyjovských občánků Dáreček i malý šohaj se malé Natálce, Elišce či Terezce? docela zamlouval... Informace z radnice na Foto Emil Saulich strana 2 Kyjovské noviny / duben 2009

3 PRODEJ POZEMKU PRO BYTOVOU VÝSTAVBU Město Kyjov vyhlásilo záměr č. 146/2009 na prodej pozemku pro výstavbu bytových domů v souladu s ÚP města Kyjova, a to části po zemku KN p. č. 607/1 o výměře max m 2 v k. ú. Nětčice u Kyjova (lokalita Za Stadionem). Podmínky zamýšleného prodeje a další informace získají zájemci na odboru majetku Městského úřadu v Kyjově, Masarykovo nám. 30, Mgr. Markéta Pírková, tel , Zájemci se mohou přihlásit do 10. dubna V zalepené obálce předloží celkovou výši nabízené kupní ceny, architektonickou studii se stávající ze situace, pohledů a zjedno dušených půdorysů bytového domu/ /domů, kapacitní řešení parkování, příjezdových komunikací a inženýr ských sítí. Nabídky budou přijímány na od boru majetku MěÚ Kyjov do 14 ho din dne 10. dubna Občané mohou podávat námitky, návrhy a připomínky k zamýšlenému prodeji do 10. dubna 2009 písemně na adresu: Městský úřad v Kyjově, Masarykovo nám. 30 odbor ma jetku, Kyjov. Město Kyjov si vyhrazuje možnost nevybrat žádného zájemce, případně zrušit záměr města. PŘÍŠTÍ KYJOVSKÉ NOVINY VYJDOU VE ČTVRTEK 7. KVĚTNA Informace z jednání rady města Při březnových jednáních se rada zabývala mimo jiné možností výstavby zimního stadionu v Kyjově. Po jednání s externími spolupra covníky se rozhodla podpořit tuto investiční akci. Zatím nebylo rozhod nuto o lokalitě, zvažují se dvě mož nosti: hřiště na městském stadionu, které dnes slouží především pro ho kejbal, a areál sokolovny plocha za její budovou. Součástí jednání rady města byla rovněž valná hromada společnosti Teplo Kyjov, která stanovila ceny pro rok Bližší informace jsou občanům k dispozici na odboru ma jetku MěÚ Kyjov nebo na webových stránkách města: Rada města schválila pořadí spor tovců v nové soutěži Sportovec roku Kyjova za rok Vyhlášení nej lepších jednotlivců a družstev se uskuteční 24. dubna. V souvislosti se sportem ve městě a jeho záze mím se rada zabývala i pronájmem prostor v nové budově na stadionu a pověřila odbor školství a kultury stanovením cen za pronájem. Rada schválila zhotovení pamětní desky rumunským osvoboditelům města Kyjova v dubnu Rumun ští vojáci dosud ve městě žádnou při pomínku na podíl při osvobozování neměli. Zvažujeme, že bychom to ale spoň částečně napravili pamětní des kou na pomníku u Klvaňova gymná zia, dodal tajemník MěÚ Milan Jagoš. Děti, mládež a škola K nejdůležitějším majetkoprávním úkonům, kterými se rada zabývala, patří znovuvyhlášení záměru na pro dej pozemků pro výstavbu bytových domů v lokalitě Za Stadionem. Zá měr bude zveřejněn i prostřednictvím médií, aby o něm byl informován co nejširší okruh zájemců, uvedl Milan Jagoš. Současně zdůraznil, že pod mínky záměru jsou v souladu s plat nou územně plánovací dokumentací, která stanovuje přísné regulativy pro výstavbu. Bližší informace k vyhlá šení záměru na této stránce. Rada rovněž projednávala proná jem plochy k výstavbě sluneční (fo tovoltaické) elektrárny v lokalitě Jih u čistírny odpadních vod. Rozhod nutí v tuto chvíli ještě nepadlo, rada si vyžádala doplnění záměru od po tencionálních investorů. Na pořad jednání rady se dostala i koncepce vytvoření příspěvkové or ganizace města Technické služby Kyjov. Rada doporučila, aby byly do plněny požadované materiály a jejich předložení zastupitelstvu. Pokud ustavení této nové příspěvkové orga nizace ZM schválí, začnou Technické služby fungovat od 1. ledna Příjezdová komunikace ke šrou bárně ze zadní strany areálu už ne bude v dohledné době jen hudbou budoucnosti. Rada zadala odboru Ústřední kolo národní přehlídky soutěže Hra na lidové nástroje, komorní a souborová hra lidových nástrojů Město Kyjov se stane ve dnech 1. a 2. května dějištěm významné hudební události. Z celé České republiky se sem sjedou žáci základních uměleckých škol, aby se zúčastnili Ústředního kola národní soutěže ZUŠ v oborech: soubory lidových nástrojů, hra na cimbál a dudy, komorní hra s tě mito nástroji. Bude to již čtrnáctý ročník soutěže, která se koná každé tři roky. Poslední ročník byl v r v Břeclavi. To, že se tato akce usku teční právě v Kyjově, má své opodstatnění. Právě zde má folklor hluboké kořeny. Dlouholetá tradice je udržována a rozvíjena i v součas nosti. Zásluhu na tom mají nejen výborní muzikanti, zpěváci, tanečníci, ale i obětaví organizátoři. Mnohé z nich k tomu přímo předurčuje příslušnost k rodům, ve kterých láska k folkloru přechází z generace na generaci. Kyjovská škola není ve své vyni kající práci s mladými folkloristy osa mocena. Folklorní hudba zní nejen v ZUŠ tradičních regionů jako je např. Slovácko, Valašsko, Slezsko, Laš sko, Chodsko, ale i tam, kde folklor takové zázemí nemá. Muzicíruje se v Praze, Brně, Ostravě a také ve ško lách malých měst či venkova. Přesný výčet škol s výukou předmětů zamě řených na lidovou hudbu není k dis pozici. Jsou jich však určitě desítky a žáků, kteří je navštěvují, stovky. Je zde realizován projekt, který je svým rozsahem a význa mem unikátní nejen v na šem, ale i mezinárodním měřítku. Z toho musí mít ra dost nejen folkloristé, ale všichni, kterým leží na srdci hudebně este tické či obecně kulturní směřování mladé generace. Je třeba si také zároveň připomenout, že to není dar z nebes, ale výsle dek téměř padesátiletého působení generací hudebních pedagogů folk loristů. Začátkem 60. let to bylo jen ně kolik nadšenců, kteří se snažili pro niknout na posvátnou půdu hudeb ních škol, vyhrazenou pouze tzv. vážné hudbě. Jejich odpůrci tvrdili, že folklor do těchto škol nepatří, že významem a kvalitou zaostává za vy sokým uměním a varovali před zhoub ným účinkem lidové hudby na umě lecký vývoj žáků. První úspěšné výsledky však tuto kritiku vyvrátily. Výuka předmětů s folklorním zamě řením k sobě obrátila pozornost laické i odborné veřejnosti, školám zvýšila renomé a žákům nabídla zají mavou možnost hudebního uplatnění. Postupem času přicházeli mladí, od borně fundovaní pedagogové, kteří úspěšně navázali na průkopnickou činnost svých předchůdců. Soubo rová hra zaměřená na folklor i výuka netradičních nástrojů našly své místo v učebních programech. Soutěže základních uměleckých škol se staly pro účastníky i peda gogy příležitostí k bilancování jejich práce. Pro veřejnost pak nabídkou zhlédnout uměleckou činnost mla dých lidí. Letošní ústřední kolo Ná rodní soutěže ZUŠ v Kyjově slibuje hodnotnou podívanou. Soubory a só listé z celé republiky se představí pro jejich kraj typickými písněmi, hudbou i lidovými kroji. Bude jistě požitkem poslouchat instrumentální a pě vecké výkony plné elánu a vnitřního prožitku soutěžících. Ústřední kolo národní soutěže pořádané ZUŠ Kyjov vyhlašuje Minis terstvo školství, mládeže a tělovýcho vy. Záštitu převzali Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje a Fran tišek Lukl, starosta města Kyjova. Petr Petrů, ředitel ZUŠ Kyjov investic MěÚ dopracovat stavební dokumentaci a připravit ji k udělení stavebního povolení, aby tato inves tiční akce, která odlehčí velmi zatě žované Jiráskově ulici, mohla být co nejrychleji realizovaná. Již poněkolikáté se na pořad jed nání rady města dostala otázka re konstrukce Domu kultury, tentokrát v souvislosti s možným přesunem kina Panorama do jeho prostor. Pře místění kina v současné době rada zamítla. V krátkodobém časovém horizontu to není reálné, reálné to není ani pro značné finanční náklady. Rada proto doporučila provést nej nutnější opravy kina Panorama tak, aby bylo nadále provozuschopné v odpovídajícím prostředí a současně pracovat dál na variantě rekonst rukce Domu kultury, informoval ta jemník Jagoš. Rekonstrukce má být provázána s možnostmi privátních in vestic pro vybudování většího restau račního zařízení, ale současně by měla respektovat požadované ener getické úspory (zateplení budovy, výměna oken aj.). Co nejvíce by také měla vycházet ze studie architekta Radka Ryby, která vznikla jako ur čité vstupní zadání pro rozsáhlejší re konstrukci objektu. Rada schválila smlouvu o spolu práci mezi městem, Nemocnicí Ky jov a Zdravotnickou službou Jm kraje o převozu osob pod vlivem al koholu do zdravotnických zařízení a na záchytku do Brna. ZÁPIS DO MATEŘSKÝCH ŠKOL V KYJOVĚ se koná ve dnech 4. až 29. května Zápis se týká dětí, které mo hou nastoupit do MŠ od září 2009 nebo od ledna až února Rodiče si zvolí mateřskou školu dle místa bydliště, nebo dle vlast ního uvážení: MŠ Střed (Mezi Mlaty) MŠ Za Stadionem MŠ Nádražní ZŠ a MŠ Dr. Joklíka (U Vodojemu) MŠ Boršovská ZŠ a MŠ Bohuslavice VÝUKA ANGLIČTINY ZŠ J. A. Komenského otvírá ve škol ním roce 2009/2010 třídu s rozšíře nou výukou angličtiny pro budoucí žáky 3. ročníku. Písemnou přihlášku mů žete zaslat do na ad resu ZŠ J. A. Komenského, Újezd 990, Kyjov. Informace na tel.: , Kyjovské noviny / duben 2009 strana 3 Ilustrační foto

4 Děti, alkohol, drogy a Velikonoce Výchova představuje náročný úkol, který není možné zvládat bezchybně, naopak je důležité, abychom se poučovali z chyb a čerpali z nich podněty pro další výchovu. Velikonoční svátky jsou především významným křesťanským svátkem a sou časně krásnou lidovou tradicí. Přesto, že je náš vztah k těmto svátkům různý, pro jevujeme péči k domácímu prostředí, zkrášlujeme je, uklízíme, chystáme se na návštěvu blízkých. Nakupujeme dob roty, vaříme, pečeme. Projevuje se naše typická pohostinnost, smysl pro tradice, nebo třeba jenom chuť přivítat jaro a na stupující teplo a slunko. Na velikonoční pondělí svátečně oblečené děti s tatínky, pak chlapci a skoro chlapi chodí za pomlázkou, po návštěvách, přejí, veršují a vyplácejí. A domácí mají radost, chtějí pohostit koledníky z celého srdce. Vajíčka va řená, čokoládová, koláčky, chlebíčky a co na pití? Kapku vínečka, náprstek vaječného koňáčku, jen trošičku na chuť, jenom pro tentoktrát. Pak později potkáváme tyto chlapce rozesmáté, vrá vorající, na pokraji opilosti, nebo opilé. Jistě to tak nikdo nemyslel, ale tímto to obvykle končí. Divíme se, ří káme si, to je hrozné, nebo jiní se usmějí a vzpomenou si na svoje mládí, přece se nic nestalo. Opravdu? Nalévalo se dětem a mladistvým. Myslím, že je důležité, jakou zprávu dá vají dospělí dětem, když porušují zákon. Kam posunuli hranice, co se může a co ne ve světle současné doby, kdy veřej ná kontrola sousedů, známých už nemá takový zásadní význam. Dnes se rodiče musí spoléhat především na sebe, je to jejich zodpovědnost chránit svoje děti. Příběh, který se klidně mohl nebo může stát: Příběh je o dívce, kterou jsem na zvala Zita (jméno vybráno čistě náhod ně). Bydlí například v domě na malé vesnici s rodiči, dvěma mladšími bra try, dědou a babičkou. Otec pracuje pro větší firmu, často je na služební cestě, někdy i několik dnů. Máma pracuje třeba na nějakém úřadě a s výchovou dětí jí pomáhají rodiče, se kterými bydlí. Babička je báječná hospodyně, děda je pořád ve vinohradě nebo ve sklípku. Víkendy tráví rodina společně, pracují na zahradě, chodí do přírody, sportují. Teď už většinou bez sedmnáctileté Zity. Má svoje zájmy, kamarády, ti jí rozumí podle ní víc než rodiče. Na základce se neučila špatně, máma chtěla, aby šla na obchodní akademii, tam šla, ale nešlo jí to, nejdřív se snažila, pak po stupně přestala chodit do školy a vyčí tala volbu rodičům.chtěla být kadeřnicí jako její kamarádka. Zdálo se, že to je dobré řešení. S kamarádkou měly velké plány a velké tajnosti. Občas u kama rádky přespávala, zkoušely si nové účesy. Doma se zavírala do svého po koje, bratři byli pro ni otravové a odmí tala makat, když všichni ostatní ka marádi můžou být venku. Změnila styl oblečení, hádala se, nebo nemluvila. Ukázalo se, že ve škole má velké pro blémy, bylo jí to líto, slibovala, že se to změní. Omluvili to pubertou. Chvíli to fungovalo. Po čase byli rodiče pozvaní do školy, Zita má neomluvené hodiny, učení ji nezajímá, její chování je pode zřelé. Rodiče slíbili nápravu, přece je důležité, aby se Zita vyučila. Když se vrátili domů, dcera doma nebyla. Našli ji u kamarádky, byla opilá, nechtěla s nimi jít domů. To už bylo příliš. Přišly zákazy a kontrola. Rodiče chodili do práce, když byli doma, tlačili na ni. Babička utěšovala Zitu a měla pro ni pochopení, snažila se vyvážit tvrdost rodičů. A tak se Zita naučila v tom cho dit. Když rodiče usnuli, utíkala ven. Když na to rodiče přišli, byli vyděšeni. Promluvili si s ní a trochu to zmírnili, aby nemusela utíkat. Přesto to nepo mohlo, hledali ji častěji a častěji a kro mě toho, že bývala opilá, začala kouřit marihuanu. A tak by to mohlo pokračo vat, může to skončit různě, většinou to skončí špatně. Takové a jiné příběhy vedou k závislosti. Na alkoholu, dro gách, automatech. Příběhů jsou stov ky, každý klient má ten svůj, v tomto jsem použila kousky příběhů, které možná znáte i vy. Všechny ale končí podobně, rodiče jsou bezmocní, v ro dině je příliš zklamání, bolesti, zra nění. Rodiče si vyčítají, co udělali ve výchově špatně. Mohou rodiče ovlivnit to, jestli bu dou jejich děti pít alkohol a brát drogy? Týmy zahraničních odborníků proka zují, že rodiče podstatně ovlivňují to, zda budou jejich děti kouřit, pít nebo zneužívat návykové látky. Jako zvláště důležité se ukázaly následující činitele: Dostatečně silná vazba dítěte na rodinu měřitelná časem, který tráví rodiče s dítětem. Jasná a důsledně prosazovaná rodinná pravidla, přiměřený dohled a přiměřené prosazovaní kázně. Schopnost konstruktivně řešit ro dinné problémy. Zjistilo se, že dospívající ve věku 18 let, na které rodiče přiměřeně ne dohlíželi, měli 2x častěji zkušenost s nelegálními drogami. Zkušenost s ne legálními drogami je také 2x častější v rodinách, kde se důsledně neprosazo vala pravidla. U dospívajících ve věku 15 let, s nimiž rodiče trávili málo času, byla zkušenost s nelegálními drogami 3x častější. V rodinách, kde se nedařilo zvlá dat konflikty, se u dětí 2x častěji vysky tovala zkušenost s nelegálními drogami. Dobré rady pro rodiče: Prevence problémů působených alko holem a drogami u dětí a dospívají cích v rodině má smysl a je důležitá. S dítětem nebo dospívajícím je třeba trávit přiměřený čas, pokud možno každý den. Naučte se dítěti naslouchat, snažte se porozumět tomu, co vám říká nejen slovy, ale i výrazem tváře nebo tónem hlasu. Povzbuzujte dítě, aby s vámi mluvilo, zkuste vyjádřit to, co vám dítě řekne, vlastními slovy, a zeptejte se ho, jestli to tak sku tečně myslelo. Dávejte pozor také na vlastní reak ce, zejména na takové, které by si dítě mohlo vykládat jako posměch nebo odmítnutí. Pomáhá naopak vřelost a respekt. Posilujte zdravé sebevědomí dítěte, při vhodné příležitosti ho chvalte, učte ho zdravému sebevědomí. To mu usnadní odmítání alkoholu a drog. Zdůrazněte dítěti, že jste za ně právně zodpovědní. Máte právo a povinnost kontrolovat, kde dítě je, co dělá a s kým se stýká. Vřelost je třeba spojit s pevností a prosazováním rozumných pravidel, zejména co se týče nepřijatelnosti alkoholu a drog u dětí. Jestliže dítě toto pravidlo poruší, mělo by nést přiměřené následky. Buďte připraveni o drogách disku tovat, opatřete si potřebné informa ce, abyste věděli víc než vaše dítě. Při výchově spolupracujte s dalšími členy rodiny. I rozvedení rodiče by při výchově měli spolupracovat, do hodnout společný postup nebo se alespoň informovat, jinak by dítě mohlo jejich rozporu zneužívat. Problémy se vyskytují v každé ro dině, ale dobře fungující rodiny umí problémy řešit. Informace, které byste měli vědět: Alkohol je potřeba považovat za tvr dou, silně návykovou drogu. Její nebez pečí je o to větší, že je všude a patří k různým rituálům (oslavy, svátky atd.). Roční spotřeba alkoholu v ČR za po sledních 70 let vzrostla téměř trojnásob ně. Vyplývá to z údajů Českého statistic kého úřadu. Závislými na alkoholu jsou v ČR desítky tisíc lidí, problém s alko holem má dle statistik v ČR víc než každý čtvrtý muž a každá desátá žena. Nastala zvláštní doba, kdy u mlá deže není outsiderem ten, kdo pije al kohol, ale ten, kdo abstinuje. V dospívání je rychlý rozvoj závislosti na alkoholu a drogách či přechod z al koholu na jiné drogy. Během dospí vání dochází k tělesným i duševním změnám a také k vytváření nových sítí mozkových buněk. I jen mírné poško zení paměti a schopnosti učení alko holem nebo drogami vede k horším studijním a později pracovním výsled kům. Poškození paměti v dospívání může přetrvávat i později, když spotřeba drog a alkoholu klesne. Máte li pocit, že vám problém (ne mám na mysli pouze drogy, ale vý chovné problémy obecně) přerůstá přes hlavu, neváhejte a navštivte odborné pracoviště. Vězte, že návštěvou odbor ného zařízení se zcela jistě nedegra dujete na rodinu feťáka. Naopak vám bude patřit chvála za to, že nejste z těch, co umí vše vyřešit a nikoho z venku nepotřebují. Včasné zahájení nápravy mnohdy zabrání daleko větším nepříjemnostem. Občanské sdružení Krok v Agen tuře pro občany poskytuje bezplatné služby: odborné poradenství, tj. rodinné poradenství, právní poradenství, soci ální poradenství, občanskou poradnu a sociálně aktivizační služby s nabíd kou pro rodiny a její členy pro podporu rodinného systému, pomoc při řešení problémů. Kontakty: , Poradenství v problematice drog a drogových závislostí, léčbu závislostí v Terapeutické komunitě Krok na Ko menského ulici v Kyjově, Program ná sledné péče pro abstinující závislé. Kontakty: , Mgr. Hana Čamlíková Pochvala a poděkování nejen za karneval MŠ Nádražní Většinou děkuje mateřská škola sponzorům, rodičům a všem, kteří se nějak podílejí na akcích nebo na čem koliv, co se školy týká. Já bych ale chtěla naopak poděko vat Mateřské škole Nádražní v Kyjově, tzn. všem zaměstnancům, kteří se po Karneval je důvodem k setkání malých s dospělými. dílejí na přípravě akcí a na provozu. Ráda bych očima rodiče zhodnotila karneval, jednu z mnoha akcí, které byly velice vydařené. Jistě mi dají za pravdu i ostatní rodiče. My vidíme akci už jako hotovou, nablýskanou věc, kde se nám i dětem líbí a kam přijdeme a zase odejdeme. Ale paní učitelky a ostatní zaměstnanci mají jistě s pří pravami obrovskou práci a starosti, za což jsou jim odměnou radostné úsměvy a spokojenost dětí. Ale tato práce není samozřejmost a zaměstnanci ji dělají právě kvůli našim dětem. Karneval byl perfektně organizovaný a díky tomu byla atmosféra, jak má být. Spokojené děti, které se podle libosti vyřádily a spokojení rodiče, kteří, i když na chvíli ztratili svoje ratolesti z očí, věděli, že se o ně nemusejí bát, protože děti jsou ve známém pro středí. Ale co chci zmínit určitě, je celková spokojenost s mateřskou školou. Týká se to jak pří stupu pedagogů i ostatního personálu, tak předškolního vzdělávání. Děti mají paní učitelky i ostatní velice rády a do školky se těší, což také nemusí být samozřejmostí. Ne všude se vidí tak kama rádský a zároveň maminkov ský a babičkovský přístup k prckům jako tady. A ne všude dítě ráno doma poví, že chce ve školce po obědě spinkat a pak si ještě dlouho hrát. Co se týká vzdělávání, mohu posou dit jako rodič i pedagog. Děti odchází do prvních tříd připravené, je na první pohled jasné, že paní učitelky se jim pečlivě věnují jak z logopedické strán ky, tak z motorické a také ve všeobec ných znalostech a rozhledu. Ani si ne musím číst Vzdělávací program školy, abych viděla, že je kvalitní a že je pl něn svědomitě. Práce s dětmi je velice krásná věc, ale také velice těžká. Proto přejme naší školce, aby pro naše děti byla i nadále těma rukama, do kterých je svěříme s radostí a bez starostí. Za rodiče Andrea Chludilová strana 4 Kyjovské noviny / duben 2009 Foto soukromý archiv Placená inzerce

5 Životní jubileum jednoho z největších a nejméně okázalých českých herců. Pepa je velkou osobností. Když ho režisér obsazuje, tak to není proto, že do role potřebuje herce, ale proto, že do ní chce Josefa Somra. Je neuvěři telně autentický, pravdivý, pracovitý, má šarm a neopakovatelné kouzlo. (Režisér Josef Rajmont) Nenápadný student Kdykoliv někdo z kamarádů, spolu žáků nebo hereckých kolegů mluví o Jožkovi (v případě Moraváků) nebo o Pepovi (v případě Pražáků), všichni zdůrazňují jeho nenápadnost a skrom nost. Sám se hodnotí lapidárně:... Ne jsem konfliktní typ. Mám rád zaujetí, zápal, ale i pohodu. Nevyžaduji víc místa, než kolik mi náleží. Jožka zůstává po celý svůj život člo věkem respektujícím tradiční hodnoty venkova rodinnou solidaritu a úctu k rodičům, o kterých dodnes mluví jako o mamičce a tatíčkovi. Narodil se 15. dubna 1934 jako prostřední ze tří synů v rodině železničáře ve Vracově. Chodil na kyjovské gymnázium a na vštěvoval technickou třídu, ze které vy růstali budoucí inženýři. Ničím zvlášt ním se od nich Jožka nelišil, hodně sportoval, hrál s vracovskými ochotní ky, kteří v něm vůbec neviděli budoucí hvězdu stříbrného plátna. K uskuteč nění jeho rozhodnutí stát se hercem KLUB MAMINEK KYJOV MŠ Za Stadionem, Pondělí a čtvrtek h Duben Čtvrtek 2. Tvoření veselé modelování Pondělí 6. Tvoření velikonoční výzdoba Čtvrtek 9. Hry a říkadla Angličtina pro nejmenší Pondělí 13. Klub je uzavřen Čtvrtek 16. Hry a říkadla Angličtina pro nejmenší Pondělí 20. Tvoření duben měsíc bezpečnosti Čtvrtek 23. Hry a říkadla Angličtina pro nejmenší Pondělí 27. Tvoření bramborová tiskátka Čtvrtek 30. Hry a říkadla Angličtina pro nejmenší Mlýnská ul., Kyjov Nětčice Otevřeno: PO, ST, PÁ h Duben Pondělí 6., středa 8. a pátek 10. Velikonoční tvoření Středa 15. Zpívání s nástroji Středa 22. Zábavné tvoření štěrchátka Pondělí 27. Beseda s MUDr. Renatou Běťákovou první pomoc pro děti Středa 29. Zábavné tvoření z krepového papíru Osobnosti 75 let Josefa Somra mu pomohl strýc kněz, kterému se podařilo přesvědčit zklamané rodiče, že herec stejně jako kněz může kladně ovlivňovat lidské duše. Druhým byl an gličtinář a tělocvikář, profesor Tonda Novotný, který se mu snažil napravit špatný posudek z gymnázia a nasmě roval ho na JAMU. Jožkova životní dráha je podobná slalomové dráze Studentská léta na Janáčkově aka demii múzických umění znamenala nejen nové jevištní zkušenosti a sezna mování s brněnským kulturním živo tem, ale i na vazování no vých přátelství se spolužáky, často na celý život. Například s Ladislavem Lakomým se setkává v po sledních letech při natáčení Poutních míst pro brněnskou televizi. S Bla ženou Holišo vou a Bořivo jem Navrátilem se setkal po letech v Národ ním divadle. Z JAMU ( ) do stává umístěnku do divadla v Českém Těšíně, které hraje i pro polskou men šinu. V roce 1958 se vrací na tři roky do Brna, kde působí v Divadle bratří Mrštíků. Další štací je divadlo v Pardu bicích ( ), kde zapadne do přá telského kolektivu a patrně by vydržel další léta, kdyby ho herec a režisér Jan Kačer nezískal pro Činoherní klub ve Smečkách. Jožka přijal nabídku stát se spoluzakladatelem nového divadla v době, kdy v celé společnosti dochází k možnosti svobodnějšího projevu. Se tkává se tu s plejádou různorodých osobností, mladých a dychtivých. Patří k nim Hrzán, Čepek, Landovský, Abr hám, Kodet, Divíšková, Fischerová, Kačer, Macháček, Schorm a další. Nadšení ansámblu je znát i na výko nech herců. Stačí si připomenout So mra jako pátera Timofeje v Mandra goře, Osipa v Revizorovi či Tena ve hře Ten, který dostává políčky. Třináct let v Činoherním klubu se stává nejvý znamnějším obdobím jeho divadelní dráhy. V r se svěřuje novináři Zítřku:... V Činoherním klubu jsem hrál asi deset postav, už jsem do konce hostoval v Národním divadle u pana Radoka v takové malé roli ve Vůni květin. Činoherní klub je mladé di vadlo. Mladé tím, že jsou tam mladí herci, režiséři, mladý šéf a tak dále, a dá se říci, že mladé a tudíž i nové je i duchem. Navíc je nás málo, jsme nu ceni šrotit, šrotit a zase šrotit... Jož kův výrok potvrzuje i skutečnost, že v prosinci 1968 hraje současně v osmi hrách. A co říká jeho kamarád Jiří Kodet na začátky divadla:... V divadle jsme i bydleli. Ráno jsme stáli frontu u kou pelny, protože v jedné šatně spal Hr zán, v druhé Čepek a v třetí Somr... Národní divadlo Je nepochybně snem každého herce dostat se do Zlaté kapličky nad Vlta vou. Přesto se domnívám, že Jož kův sen to tak zcela nebyl. Byl to spíše sňatek z rozumu, protože koncem 70. let se charakter Činoherního klubu díky normalizačním tlakům začal pod statně měnit, a tak se chopil příleži tosti, kterou mu nabídl režisér M. Ma cháček, a stal se členem souboru ND. Za dobu téměř čtvrt století tu sehrál řadu pozoruhodných rolí: Claudius v Hamletovi, Gloster v Králi Learovi, Profous ve Vévodkyni valdštejnských vojsk, Klásek v Lucerně, Lízal v Maryši a další. Zazářil ve scénické transkripci literárních děl: v moravské epopeji Rok na vsi jako Kunze v režii M. Krobota, u stejného režiséra jako Jan Dítě III. ve hře Obsluhoval jsem anglického krále a jako František v Hrubínově Ro manci pro křídlovku, za kterou dostal svou první Thalii. Režisér Somrových úspěšných inscenací o něm řekl: Skvělý herec s obrovskou energií, vy baven k vystupování na velkých jeviš tích, jako je Národní divadlo. Lidsky by mu však bylo líp v Činoherním klubu. Cítí se lépe, když má kolem sebe lidi, kteří jsou mu osob ně blízcí. Když v roce 2002 z ND odcházel, bylo kolem toho mnoho dohadů a mediál ního šumu. Někteří staří herci souboru mu vyčítali, že se z ND neodchází a Jožka jim v duchu odpovídal bohu žel! V té době už měl za sebou svou druhou Thalii (2001) za roli Wellera ve hře The Gin Game, která se odehrá vala jen na několika čtverečních met rech pražské Violy. Jožka tu s Blankou Bohdanovou vytvořil nezapomenutel nou dvojici starých lidí, kteří se vyrov návají se samotou. Film, televize a rozhlas Novináři, kteří uvádí počet filmů Josefa Somra, uvádí víc jak 80 až po 120. Bohužel jsem si to nemohl ověřit, protože Jožka si žádnou karto téku nevede a sám si většinu filmů, ve kterých hrál epizodní role, ani nepama tuje. Připomeňme si aspoň ty nejzná mější: Ostře sledované vlaky (1966 Oscar), Žert (1968) dotáčel se už v době sovětské okupace a Jožka jej viděl poprvé téměř po 40 letech na festivalu v Uh. Hradišti. Pozor vizita (1981), Tři veteráni (1983), Helimadoe (1993), Konec starých časů (1989), Josef Somr ve filmu Helimadoe. Jak svět přichází o básníky ( , 5 dílů). V posledních letech hrál ve filmech O rodičích a dětech, U mě dobrý!, Svatba na bitevním poli. Z televizních seriálů stačí připome nout Byl jeden dům a Cirkus Hum berto, kde za roli kapelníka cirkusu do stal od skutečných cirkusových artistů Řád cirkusového umění 1. stupně. A samozřejmě Nemocnice na kraji města, kde se představil jako ředitel nemocnice. Cenu Neviditelný herec dostal od posluchačů rozhlasu jako poděkování za řadu postav v rozhlasových hrách. Jeho hlas posluchači milují a musím přiznat, že také já s manželkou se tě šíme na večery, kdy nám předčítá texty známých autorů. Zmínil jsem se o některých cenách, které Jožka obdržel. Chtěl bych výčet doplnit o Trilobita (1967, 1968) a za sloužilého umělce v bývalém režimu. Posledním oceněním v r Me daile za zásluhy o stát v oblasti kultury a umění. Morava, Slovácko, Vracov a Kyjov Jožka zůstal po celý život duší Mo ravákem. Jako začínají herec pochybo val, že by mohl někdy vystupovat na prknech nějakého českého divadla pro svůj moravský akcent. Přesvědčil se, že svoje rodné Slovácko může divá kovi přiblížit, protože je důvěrně poznal:... Mojí poslední rolí (v ND 2002, pozn. autora) je Lízal v Mrštíkově Maryši, samozřejmě k tomu, co v té Maryši předvádím, jsem hledal předobraz tady na Slovácku. Když mě v tom předsta vení viděli někteří mí krajané, říkali, jé tam vypadáš jako tvůj staříček. A já jsem tomu docela rád... Ve volných chvílích, kterých má i dnes poskrovnu, zajíždí do Vracova, kde má půlku dom ku koupeného před lety se spolužákem Staňou. Odebírá re gionální noviny, aby se dověděl, co je nového v rodném kraji, protože inter valy návratů se pro dlužují. Je dlouho letým členem praž ského Slováckého krúžku, kde si rád zazpívá při cimbálu. Ostatně sám na něj dovede zahrát, ně kdy i pro sebe, když je mu smutno. Do Kyjova jezdí nejen na Slovácké roky, ale vystoupil tu s Blankou Bohda novou ve hře The Gin Game, četl ži dovské povídky v Domě kultury a před čítal bibli ve farním kostele. Vloni přijel i na promítání filmu O rodičích a dětech. V roce 2002 mu město Ky jov udělilo čestné občanství. Josef Somr o sobě: Kdysi jsem si myslel, že jediným smyslem života je práce, pak zase štěstí, ale teď vím, že náplň života tvoří souhrn činitelů. Že se nevyplácí povrchnost a že si člověk musí vážit maličkostí. To jsou slova z r Dnes k tomu dodává, že je třeba si vážit hlavně zdraví. To zdraví mu přejeme za všechny diváky a posluchače. Ať se dožije as poň devadesátky jak jeho tatíček. Jiří Dunděra Kyjovské noviny / duben 2009 strana 5

6 85 let malířky a básnířky Gertrudy Gruberové Goepfertové Malířka, básnířka a prozaička GGG, rodačka z Vysočiny, prožila víc jak dvě třetiny svého života za hranicemi vlasti, ale stále si připomíná těch dvanáct let prožitých v Kyjově, které odstartovaly její uměleckou dráhu. Proto jí také město Kyjov udělilo čestné občanství jako ocenění je jího literárního a výtvarného díla. Rodokmen Po mamince Hedvice byla Gert ruda ze zemanského rodu s kořeny zapuštěnými na Vysočině. Odtud ten celoživotní pocit sounáležitosti s pří rodou, květinami, stromy, zvířaty. Každoroční letní prázdniny v dětství u dědy Františka Veselského na statku Kunemile se sadem, rybníč kem a kouzelným lesem Gertrudě utkvěly hluboko nejen v paměti, ale i v srdci. Děda byl silák, který dovedl zkrotit býka, ale také výborný vyprá věč. Jeho vyprávění zachytila vnučka v řadě časopiseckých povídek a po mnoha letech i v knize Rodokmen (2003). Kunemilský statek nepřestál násilí a ničení minulých desetiletí beze změn a z loukovského velko statku tety Heleny (maminčiny sestry), kam děti jezdily koncem prázdnin, nezbyly ani trosky a bývalý dětský ráj zarostl kopřivami. Tatínkův rod byl sklářský po ně kolik generací. Gertruda se narodila v Janštýně u Jihlavy 16. dubna 1924, kde dědeček František Gőpfert byl ředitelem skláren, kam jezdila malo vat sklo Zdena Braunerová, známá z Kožíkova románu Na křídlech větr ného mlýna. Malířka Braunerová už tenkrát pochválila dětské výtvarné projevy tříleté Gertrudy. Na jaře 1999 Kdo byl MUDr. Josef Keller (2. vzpomínka) Ve vzpomínkách mé maminky Růženy Houšťové je věnováno hodně prostoru vyprávění mé ba bičky, sestry dr. Josefa Kellera o době jeho věznění během 1. svě tové války. Malý výňatek z textu Růženy Houšťové: Ve vídeňském vězení v Mőlls dorfu trýznil vězně hlad. Hlad však již byl i mimo vězení: zásobování za první světové války bylo velmi špatně organizované, takže šmelina, dra hota a hlad jenom kvetly. Maminka i tetička věděly, že by se i po této stránce mělo pro vězně něco udělat. Tetička z boršovského mlýna se hnala potřebné potraviny a jednoho sychravého dne jela moje maminka a její švagr, mlynář Jahoda, s velkým kufrem do Vídně. Nejdříve jeli do Mőll sdorfu, kde si kufr uskladnili a šli žádat o povolení návštěvy a předání potravin. Když přicházeli k věznici, právě vycházel z vrat pohřeb, rakev doprovázel mladý vězeňský kněz. Protože katolická církev byla silně prorakouská a prohabsburská, měla moje maminka na celé duchovenstvo vztek a když se začala v kostele zpí vat rakouská hymna, ihned jej osten stativně opouštěla. Ani když spatřila smutný vězeňský pohřeb, nemohla se udržet. Nejdřív se sice zbožně pokřižovala, ale jak spatřila kněze, velice nápadně si před něj uplivla a česky sykla Ty kryso! Mladý kněz to viděl, ale co si myslel nedal na jevo, ani okem nemrknul. Jistě je ná padné, když elegantní dáma střed ních let se tak neslušně chová. Ve Vídni sice povolení návštěvy dostali, ale ani krajíček chleba hla dovému bratrovi nesměli podat. Smutně se vraceli a když táhli z vě zeňských vrat kufr zpátky, právě se vracel mladý knět z pohřbu. Usmál se na ně a řekl česky: Tak vy jste nic nesměli nechat svému příbuz nému? Ne. Doktor Keller je můj bratr, řekla maminka. Tak paní, chcete li, zaneste to ke mně do bytu. Já k vězňům denně chodím, zpoví dám je, dávám přijímání, sloužím mši a při tom se dá leccos dělat. Jen na to upozorňuji, že ke mně do zpověd nice chodí všichni vězni a všichni mají hlad. To je samozřejmé, důstojný pane, že z toho kufru mohou jíst všichni. Od té doby se do Vídně jezdilo s kufrem pravidelně a páter Drábek krmil místo zpovídání hladové po celou dobu jejich věznění. Sháněl jídlo kde se dalo, někdy ani sám ne jedl. Po válce byl farářem někde na Slovensku a strýce Kellera v Kyjově navštěvoval. Mojí mamince s úsmě vem říkával Já jsem nejen viděl, ale i slyšel... Zemřel poměrně mlád, takže já už si jeho obličej nevyba vuji. Je zajímavé, že feldkurát Katz vešel do české literatury a tento dobrý a ušlechtilý kněz žije jen v úst ním podání v naší rodině. Vždyť čes kých lidí bylo tehdy v Mőllsdorfu věz něno mnoho. Uvědomuji si, že nespolečen ské chování mé babičky pomohlo vězňům v jednom z mnoha vězení v 1. světové válce k troše jídla, ne boť páter Drábek si jí všiml a poznal její smýšlení. Alena Houšťová, Brno při jejím pobytu v Kyjově jsem ji pro vázel do Dubňan, kde před sto lety působil její praděd. Vzpomínám na její dojetí, když našla hrob svého předka a na mramorové desce si pře četla: Zde odpočívá Jan Gőpfert narozen 1844, zemřel 1910 ředitel skláren v Jaronovicích a Dubňanech zakladatel uhelných dolů Pomoc Boží čestný občan obce Dubňan, lidumil a mecenáš zdejšího kraje a jeho šlechetná manželka Eleonora narozena 1847, zemřela 1933 Autoportrét GGG. Gertrudin dědeček František byl jedním z devíti dětí Janových a jeho příbuzenstvo bylo až po Jávu rozle tělé. Tatínek byl také sklářský od borník a musel s rodinou často mě nit místo, když sklárny v době krize upadaly. Z Janštýna se stěhoval do Hudcova u Teplic, kde byly sklárny, odtud do Prahy, kde nastoupil místo disponenta v obchodě na Národní třídě, a z Prahy do Kyjova jako správce sklárny, která vyráběla užit kové sklo. Samozřejmě by raději vy ráběl sklo umělecké, vozil s sebou (i do Kyjova) vzorník barevného skla, se kterým si Gertruda v dětství hrála. Po svých předcích zdědila zřejmě for tel a řemeslnou zručnost s houžev natostí a schopností si pomoci sama v nesnázích. Kyjovské gymnázium. Slovácko jako inspirace Nejprve přišel pocit zklamání ze stěhování z kulturního centra a elit ního gymnázia Elišky Krásnohorské do venkovského města uprostřed Slovácka. Smutek ale záhy vystří dalo nadšení nad ruchem tehdejšího okresního města s pestrými týden ními trhy, které se staly inspirací je jího prvního článku ve Studentském časopisu. Dobře zapadla i do kyjov ského gymnázia, kde potkala řadu spřízněných duší. Patřili k nim její vrstevníci Mirek Skála (1924) a Tom Pantůček (1923), pozdější spoluza kladatelé a autoři satirického diva dla Večerní Brno. K jejím přátelům patřil i starší Ludvík Podéšť z Dub ňan (1921), pozdější hudební skla datel, a literát Jiří Skalička (1922). Pořádali spolu literárně hudební ka barety Měsíčníky a redigovali, dnes už legendární, Almanach kyjovských studentů (AKS). Po své první povídce Trh v Kyjově se stala Gertruda kmenovou dopiso vatelkou nejen Studentského časo pisu, kolem kterého se sou středili básníci Josef Hiršal, Vítězslav Kocourek a Ladislav Fikar, ale i Zahradníčkova Akordu, brněnského Roz květu, Jitra či Řádu. Do všech časopisů posílala kromě po vídek i své kresby. Vývoj mladé malířky podporoval na gymnáziu profesor kreslení, akvarelista Julius Kotůlek (1889), uznával její nadání, ale nutil ji víc k realistickému projevu. Gertruda tíhla spíše ke zkratce, obdivovala jedno duchost románského a lido vého umění, které na ni půso bilo svou nevyumělkovaností a otvíralo okno do světa fan tazie. Proto milovala celníka Rousseaua, Jana Zrzavého či Mistra Theodorika. Škoda, že se na gymnáziu jen mihl v roce mla dý, černovlasý malíř Miloš Kejla (1914), který s sebou přinesl závan svěžího moder nismu. Nejvíc asi Gertrudu ovlivnil Zdeněk Novotný, který pod poroval její samostatnou osobitou tvorbu, a tak díky němu mohla už během studií představit na výstavě své výtvarné dílo. Filozoficky Gertrudu ovlivnily aka demické týdny v Kokorách a na sv. Kopečku, kde se setkala s řadou pozoruhodných osobností Jaku bem Demlem, Klementem Bochořá kem a poznala tam i svého budoucího manžela dr. Leo Grubera. Relativní pohodu v životě studentky ukončila tragická smrt jejího otce, který zahy nul v noci na nechráněném přejez du. Rok po maturitě se provdala za dr. Leo Grubera a od té doby se da tuje její životní logo GGG, pod kte rým je známá doma i v Bavorsku. Po otcově smrti ji stihla ještě další rána. Její mladší bratr Jiří těžce onemocněl a Gertruda byla poslední dva roky protektorátu totálně nasa zena v kyjovské sklárně, kde ještě nedávno dělal její otec správce. Studia ve třech městech Evropy: Praha, Curych, Paříž Ihned po konci 2. světové války nastoupila do prahy na UMPRUM, která měla v té době lepší pověst než Akademie výtvarných umění. Začala u prof. Františka Tichého, posléze přešla k prof. Antonínu Strnadelovi, strana 6 Kyjovské noviny / duben 2009

7 Návrhy GGG na zápalkové krabičky. kde jí prostředí ateliéru lépe vyhovo valo. Získala zde řadu přátel, ke kte rým patřil Zbyněk Sekal, Mikuláš Medek, Stanislav Kolíbal či Jiří Šindler. Za studií na UMPRUM vytvo řila grafickou výzdobu knihy Jakuba Demla Moji přátelé i jeho překlad z latiny Hymnus sv. Vojtěcha. Do stává cenu ministerstva průmyslu v soutěži na návrhy zápalkových kra biček a stipendium do Curychu na praxi v litografickém ateliéru švýcar ské firmy Orell Füssli v r Už před svým odjezdem do Curychu je rozhodnuta emigrovat a domlouvá se s manželem, že ji bude následovat. Ví dobře, že pro umělce s křesťan ským životním názorem nebude v ko munistickém Československu místo. Jako svobodně myslící člověk chce také svobodně žít a vychovávat i své děti. Využívá ještě platného pasu, odjíždí do Paříže, vyřizuje si stipen dium a vstupuje na Ecole Nationale Supérieure des Beaux Arts, což je ob doba naší AVU. Vzápětí za ní do emi grace odchází i její manžel. Ty tři roky jsou pro mladé manžele existenčně velmi těžké. Žijí na studentských kolejích, kde se musí najít místo i pro prvního syna Georgese a pak pro dceru. Mladá maminka si přivy dělává kresbami do časopisů pod pseudonymem Pierrette a tatínek Leo se nebojí dělat práci, která zda leka neodpovídá jeho vzdělání a in telektu. Přes tyto svízelné podmínky se Gertrudě podaří uspořádat dvě výstavy v Paříži, v Masion des Beaux Arts a v prestižní Galerii St. Placid se dvěma kolegy. Stěhování do Bavorska: Mnichov a Rosenheim Po třech letech existenčních pro blémů dostává dr. Leo Gruber na bídku na místo redaktora v Radiu Svobodná Evropa v Mnichově, kde ro dinu čeká i služební byt. První rok po bytu 1953 oslaví příchodem dalšího syna a Gertruda musí přerušit na léta svoji soustavnou výtvarnou činnost. Alespoň přispívá do exilových časo pisů. Patří mezi ně Nový život (Řím), spolupracuje s tamní Křesťanskou akademií, ilustruje některé publikace, vydává tam i svůj Betlém a později i sbírku básní Hejno stehlíků (1966). Kreslí obálky pro knížky Petra Dena, Roberta Vlacha a Zdeňka Rotrekla, píše do mnichovských krajanských časopisů Okno dokořán a Text, také do amerických Perspektiv a Proměn, které vychází v New Yorku a její texty najdeme i v australském Hlasu do mova. V roce 1975 vydává ve Švý carsku sbírku Ohňostroj marnosti, ve které každou báseň provází její lino ryt. Největší veřejnou prací je zá věsný obraz třikrát tři metry v evan gelickém kostele v Oberau. Všeobecně známou v Bavorsku se stala po roce 1978, když se usadila Ještě pět prvních dubnových dnů měli zájemci možnost zhléd nout v kyjovské Radniční galerii výstavu malíře a grafika Zdeňka Hudečka z Uherského Ostrohu. Na zval ji Ve jménu folkloru a zahrnuje kolekci prací z posledních zhruba dvou let. Zdeněk Hudeček tvoří již více jak čtyřicet let, ale folklorní témata se v Rosenheimu už se sedmičlennou rodinou, protože do rodiny mezitím přibyly další dvě dcery. Gertruda během následujících let navštívila víc jak stovku vesnic a městeček v Horním Bavorsku a pl nila skicáky kresbami kostelíků, pa noramatickými pohledy na krajinu, zaznamenávala dřevěné stavby s pa vlačemi, kapličky, kované kříže na hřbitovech, lidičky i zvířata a dopl ňovala je poznámkami z historie, ze starých kronik i vyprávění pamět níků. Vznikaly Listy ze ski cáku, které vycházely nej prve po řadu let v regionál ním tisku a později vyšly i knižně. Karel Trinkiewitz srovnává GGG s českými kreslícími autory Karlem Čap kem a Jiřím Šlitrem. Když si uvědomíme, že Gertruda vy chovala pět dětí a měla řadu samostatných i kolektivních výstav např. v Paříži, Mni chově, Rosenheimu, Berlíně, Bonnu, Mainzu, Coburgu, Beyreuthu, Norimberku, Stut tgartu a v poslední době velkou výstavu na radnici v Prienu, musíme uznat ob rovskou houževnatost a pra covitost této křehké ženy. V roce 1998 vyšla v Rosen heimu krásná monografie GGG s barevnými reproduk cemi jejího díla. Cesty domů Po čtyřiceti letech exilu při jala GGG pozvání do Kyjova a přispěla do sborníku Návraty Ky jovska prózami i básněmi. Na její po čest byla ve spolupráci s autorkou vydána bibliofilie Vzpomínám na pejska s jejími verši a ilustracemi. Konečně po letech vystavovala doma shodou okolností to bylo v Galerii Doma v Kyjově. Představila své akva rely ze starého Kyjova, které vyšly později jako pohlednice. Po Kyjově následovaly výstavy v Havlíčkově Brodě, Náměšti nad Oslavou a Pra Kultura začala na jeho obrazech objevovat až v roce Tehdy poprvé navštívil Slovácký rok v Kyjově a vystoupení CM Jury Petrů a mužského sboru v ostrožském zámku. Obě akce mě oslovily natolik, že jsem je výtvarně zpracoval a po necelých dvou letech jsem mohl kyjovské veřejnosti dát možnost vzpomenout na tyto vý znamné foklorní události i prostřed ze. V roce 1999 byla jmenována čest nou občankou města svého mládí. V dalších letech vydala čtyři knihy: Choroš (2002), Rodokmen (2003), soubor básní zahrnující i předchozí sbírky Zimní klavír (2003) a Půl noční deník. V předvečer 85. narozenin paní Gertrudy Gruberové Gőpfertové přeji uprostřed jara za všechny kyjov ské spoluobčany pevné zdraví a sílu k další práci ženě, která nedovede odpočívat. Starý Kyjov pohledem GGG. JARO pokolikáté už další hloučky pampelišek fotografují slunce snímky stárnou denně v albu země časem zatěžkané jenom záběry v mém nitru oddanými pohledy posbírané jsou stále jarní Jiří Dunděra Zdeněk Hudeček Ve jménu folkloru Jízdu králů při SR zachytil autor na jednom ze svých prvních folklorních pláten. Podepsán je také pod těmito poetickými obrázky. nictvím výtvarných prací, vyjádřil své pocity Hudeček. Jak sám přiznává, jeho poetickou tvorbu ovlivnil i jeho otec, rodák z Hor ňácka, který také rád maloval právě muzikanty. Zdeněk Hudeček se v prů běhu let zařadil k výrazným regionál ním výtvarníkům. Představil se již v galeriích v Uherském Ostrohu, Uher ském Hradišti, Zlíně či Luhačovicích. Kyjovské noviny / duben 2009 strana 7

8 strana 8 Kyjovské noviny / duben 2009

9 Ještě výhodnější produkt společnosti Credit Capital, s.r.o. Krátkodobá půjčka Standard Půjčky do Kč Např. při půjčce Kč vrátíte již od Kč. Tel NĚMECKY slovem i písmem Individuální výuka a doučování studentů. Překlady technických aj. textů, tlumočení. Tel Kyjovské noviny / duben 2009 strana 9

10 strana 10 Kyjovské noviny / duben 2009

11 Hvězdy českého výtvarného nebe na jaře v Kyjově Významný sběratel a znalec umění Vojtěch Petratur, který řadu let spolupracuje s veselskou Ga lerií Ve Dvoře a Městskou galerií v zámeckém parku, připravil na le tošní rok pro kyjovskou Galerii Doma sérii špičkových výstav, které by obstály v ce lonárodním měřítku. První z této série byla výstava kreseb a kvašů Václava Blá hy, Vladimíra Nováka a Michaela Rittsteina z okruhu skupiny 12/ /15 (Rittstein vede ateliér malby na AVU). Další výstavou z cyklu Hvězdy českého vý tvarného nebe byla únorová výstava Petra Veselého. V dubnu probíhají v Galerii Doma dvě výstavy Jindřicha Zeithamla a Moniky Immrové a výstava loňského ab solventa FaVU a ab solventa Klvaňova gymnázia v Kyjově Ol dřicha Bystřického (cyklus Absolventi). Jindřich Zeithaml letos v březnu oslavil šedesátku. Po sovět Kurt Gebauer a Mozart. ské okupaci v roce 1968 emigroval do Německa, kde studoval na pres tižní düsseldorfské akademii, v té době snad nejvěhlasnější evropské výtvarné škole. Zeithaml dostal v Ně mecku řadu ocenění, stipendií, rezi denčních pobytů a v 80. až 90. le tech měl monografické výstavy ve velkých státních galeriích v Kőlnu a Kasselu, vystavuje rov něž v kvalitních francouzských galeriích. Od roku 1995 vede jeden ze sochařských ateliérů na pražské AVU. Monika Immrová, původně Zeithamlova žačka, za chází ještě dále v odkazech na starověké kultury. V Galerii Doma představí tito dva umělci akvarely a grafiku, které jsou stejně důležitou, třebaže ne tak známou, součástí jejich tvorby. Výstava končí 15. dubna. Další výstavu v cyklu tvoří práce Kurta Gebauera, který patří ke generaci umělců naro zených na začátku 40. let. Ge bauer rovněž učí, vede ateliér so chařství na pražské VŠUP. Jeho práce jsou charakteristické gro teskním rozměrem, jsou často figurativní, fungují jako instala ce. Je autorem řady sochařských realizací ve veřejném prostoru. Nej blíže je jeho pomník Mozarta v Brně u Reduty, který byl odhalen loni na jaře. Gebauer se rovněž účastnil řady sympozií u nás i v zahraničí, kde také hojně vystavoval a vystavuje (Smith sonian Institute Washington, New York, Berlín, Tokio, Řím, Vídeň atd. více na Ge bauer se v Kyjově představí v květnu. Z tvorby Igora Korpaczevskiho. Dalšími umělci, které Vojtěch Petratur do Kyjova přivede v rámci cyklu Hvězdy, budou Miloslav Mou cha, kolega Jindřicha Zeithamla malíř, který v 60. letech emigroval do Francie a žije v Lyonu, a Igor Kor paczevski, stále širšími kruhy respek tovaný pražský malíř, asistent v ateli éru malby na AVU u Jiřího Sopka. bl Nenkovští Koumáci v Pokusmánii 2009 Foto Karel Fiala Nenkovští Koumáci v akci. Nenkovští Koumáci se zapojili do nového ročníku celostátní soutěže debrujárských klubů Pokusmánie 2009, kterou letos pořádají debru jáři z Plzně. Soutěž byla zahájena 1. února prv ním z pěti korespondenčních kol a skončí 31. května. Finálové boje se budou konat 9. až 11. října v Plzni. Nenkovští Koumáci se opět vrhli do plnění spousty úkolů, jejichž správné plnění ukáže na týmy, které si zaslouží účast ve finále. Boj to bude opravdu tvrdý, pro tože do jejich kategorie se přihlásilo 14 družstev z celé republiky. Vedle nich se do plnění úkolů zapojilo z okresu Hodonín ještě družstvo debrujárů ze Žarošic, které si říká Mikroši. Už první dvě kola ukázala, že pl zenští debrujáři nasadili laťku po řádně vysoko a otázky jsou velmi těžké a praktické úkoly o to složitější. Koumákům v jejich plnění pomáhá nejen jejich vedoucí Karel Fiala, ale i učitelé fyziky z druhého stupně. Pří padný úspěch družstva se tak stává věcí cti celé školy a nenkovští repre zentanti by rádi zopakovali svůj loňský postup do republikového finále a opět by si rádi odvezli jednu z medailí. Kyjovské noviny / duben 2009 strana 11

12 Správa a údržba nemovitostí Úklidová služba Pavla Kohútová Kyjov Úklid bytových a nebytových prostor Mytí oken, výloh Čištění koberců a čalouněného nábytku Hospodyňské práce Půjčovna čisticích strojů na čalounění a koberce Telefon: Doprava v Kyjově zdarma DT servis spol. s r. o. prodejna Kyjov Jungmannova 1310 (budova České pojišťovny) Certifikát ISO 9001:2001 tel fax Plastová okna a dveře vlastní výroba několik typů 5ti a 6ti komorových německých profilů INOUTIC THYSSEN špičkové německé kování ROTO žaluzie, parapety, sítě, rolety Těšíme se na Vaši návštěvu PO PÁ h strana 12 Kyjovské noviny / duben 2009

13 Kulturní, vzdělávací a společenský servis Úterý pátek 3. 4., 9 12 h a h, Vlastivědné muzeum Kyjov VELIKONOCE SE BLÍŽÍ Ukázky tradičních řemeslných technik: Čtvrtek 2. Kraslice dolnoněmčanské, valašské, dírkované zdobené voskem, batikované, dřevěné formy a píštalky, odrátovaná keramika, ozdoby z drátku. Pátek 3. Kraslice batikované, gravírované a malované, vyřezávané dřevěné velikonoční ozdoby, figurky z kuku řičného šústí, velikonoční perník. Výrobky je možné zakoupit a jejich výrobu si vyzkoušet. Středa 1. až čtvrtek 30., MŠ a ZŠ Kyjov, Za Humny Výstava fotografií Antonína Salajky ZIMNÍ REMINISCENCE Přístupno ve všední dny 9 17 h. Čtvrtek 2. v 18 h, městská knihovna Křest knihy výtvarnice OLGY VLASÁKOVÉ VELIKONOČNÍ LIDOVÁ ZDOBNOST Hosté: Doc.PhDr. Jarmila Bednaří ková, CSc. a PaedDr. Jiří Jilík. Pátek 3. v 17 h, loutkový sál DK OS Omega plus,wiky Kyjov, MKS Kyjov OLYMPIJSKÉ VZPOMÍNÁNÍ Beseda s olympijskými reprezentanty: Dana Zátopková oštěp Jiří Daler cyklistika Oldřich a Pavel Svojanovští veslování Karel Engel zápas Ivan Satrapa házená Jiří Adam pětiboj Jiří Čtvrtečka kanoistika Pátek 3. ve 20 h, divadelní sál DK MKS Kyjov LAĎA KERNDL se skupinou Koncert jazzového zpěváka, krále českého swingu s nezamě nitelnou barvou hlasu. Vstupné 220 Kč, v předprodeji 200 Kč. Sobota 4., Dům dětí a mládeže Kyjov VÝTVARNÁ SOBOTA Jarní aranžmá s Jaromírem Koke šem, mistrem ČR ve floristice Dopoledne pro děti, odpoledne pro dospělé. Sobota 4. ve 20 h, Jančovka První z letošních koncertů Čtvero rockových dob Jaro JAZZ Q Jazz rocková a art rocková legendární skupina: Martin Kratochvíl elektrofonické klávesové nástroje, Oskar Petr zpěv, Zdeněk Fišer kytara, Jaromír Helešic bicí. VAGABAND Kyjovská funky rocková kapela: Karel Jura kytara, zpěv, Radim Klígl baskytara, Martin Bílek bicí. Neděle 5., Dům dětí a mládeže Kyjov ZÁJEZD PRO RODIČE S DĚTMI S TURISTICKOU VYCHÁZKOU Lysice, Černá Hora Úterý 7. v 18 h, městská knihovna PŮL ROKU V JIŽNÍ AFRICE Práce, osobnostně rozvojové programy, kultura, cestování. Přednáší Mgr. Petr Kubala. Úterý 7. v 19 h, divadelní sál DK MKS Kyjov Seriál dechových hudeb VALAŠKA z Valašských Klobouk s kapel níkem Jaroslavem Balouškem a uměleckým vedoucím Václavem Maňasem. Nezaměnitelnou tvář si kapela získává především tvorbou Václava Maňase ml. Vstupné 100 Kč. Středa 8., Dům dětí a mládeže Kyjov PŘEDVELIKONOČNÍ PÁRTY v tělocvičně DDM Disko, soutěže, hry. Středa 8. v 17 h, městská knihovna AJURVÉDSKÁ MEDICÍNA Přednáší Zdeněk Zamazal. Středa 8., 15. a 22. vždy v 18 h, LS Domu kultury Apoštolská církev Hodonín Cyklus přednášek JARNÍ ZASTAVENÍ Bůh uzdravuje i dnes, Co nás čeká a nemine, Náboženství západní nebo východní? Sobota 11. ve 20 h, Jančovka VESELÉ VELIKONOCE Hrají Hudci z Kyjova a B. M. Začalovec. Neděle 12. v 15 h, loutkový sál DK MKS Kyjov Loutkové pohádky O NEMOCNÉ PRINCEZNĚ O PEJSKOVI A KOČIČCE, jak myli podlahu Loutkové divadlo Sluníčko: Petr Moudrý, Alena Hrušková, Jana Procházková, Jiřina Holom ková, Jana Kůřilová, Dana Petříč ková. Výtvarná spolupráce Lubomír Mareš, osvětlovač Ladislav Švidroň. Vstupné 20 Kč. Neděle 12. v 16 h, estrádní sál DK MKS Kyjov a Slovácký soubor Kyjov VELIKONOČNÍ VINOTÉKA Výstavu vín doprovází CM Kyjovánku. Ve 20 h BESEDA U CIMBÁLU s CM Jury Petrů Zpívání, košt vín, tanec, půlnoční šlahačka. Vstupné do h 60 Kč, od h 90 Kč. Středa 15. v 17 h, městská knihovna MK a Svaz postižených civilizačními chorobami GEMMOTERAPIE léčebné účinky bylin a výtažků z pupenů rostlin k léčbě a pre venci civilizačních onemocnění Přednáší Mgr. Jarmila Podhorná. Čtvrtek 16. v 16 h, Radniční galerie Vernisáž výstavy ZA HUMNY JE DRAK Výtvarné práce dětí z mateřských škol na téma Den Země. Výstava potrvá do Čtvrtek 16. v 18 h, městská knihovna MK a Nemocnice Kyjov NEBEZPEČNÁ KLÍŠŤATA Přednáší MUDr. Josef Blažek. Pátek 17. v 17 h, Galerie ve škole Vernisáž soutěžní výstavy v kresleném humoru na téma KONĚ Výstava potrvá do Pondělí 20., Galerie Pod Schody Otevření výstavy OBRAZY KONÍ LUCIE KOLÁTOROVÁ Výstava potrvá do Pondělí 27., Vlastivědné muzeum Otevření výstavy JÁ MÁM KONĚ aneb Vše o koních Modely pravěkých koní, součásti postrojů a jejich komplety, umělecká díla a upomínkové předměty zapůjčilo Hippologické muzeum ve Slatiňanech. Na 1. máje přístupno od 9 do 17 h. Všechny tři výstavy jsou doprovod nými akcemi Dne koně, který se uskuteční 1. května. Pátek 17. v h, Galerie Doma Vernisáž výstavy OLDŘICH BYSTŘICKÝ DIPLOMKA Velkoformátové obrazy s tématikou architektury. Loňský absolvent ateliéru Malba I na FaVU v Brně a absolvent Klvaňova gymnázia pracuje v současné době v Národní galerii. Výstava potrvá do 3. května. Pátek 17. v h, kostel Nanebevzetí Panny Marie MSKA a Římskokatolická farnost Kyjov SVATÝ APOŠTOL PAVEL EVROPANŮM Přednáší P. prof. Pavel Ambros, SI, ThD. z Cyrilometodějské teologické fakulty UP v Olomouci. Sobota 18. v h, divadelní sál DK MKS Kyjov Divadelní ochotníci z Bavor JEDNOHO DNE PŘIŠLA Komedie podle hry současného argentinského autora E. Rovnera Přišla jednou v noci. Režie Zdeňka Krososková. Vstupné 90 Kč. Úterý 21. v h, divadelní sál DK MKS Kyjov koncert KPH Klarinetový recitál PETRA VAŠKA Dušan Holý klavír Program: J. Brahms, G. Rossini, B. Martinů... Vstupné 120 Kč, senioři a studenti 85 Kč. Středa 22. v 17 h, městská knihovna VESMÍRNÉ PŘÍZRAKY Beseda se spisovatelem, cesto vatelem, scénáristou a režisérem Arnoštem Vašíčkem. Čtvrtek 23. v h, ZUŠ Kyjov Vernisáž výstavy výtvarného projektu KUDELŮV PEPA Na projektu pracovaly malé děti z přípravného oddělení a 1. a 2. ročníku ZUŠ. Jedinečná příležitost pro rodiče budoucích prvňáčků a druháků vidět, co vše se letos děti naučily. Možnost prohlídky ateliéru a před běžného zápisu do přípravky výtvarného oddělení na příští šk. rok. Dotazy k výuce ráda zodpoví učitelka výtvarného oboru Mgr. Dagmar Pucharová. Výstava potrvá do poloviny června, poté ji vystřídá projekt starších žáků. Čtvrtek 23. v 19 h, městská knihovna MK a Meditační skupina BDC Kyjov RUŠIVÉ EMOCE Přednáší Radek Růžička. Pátek 24. v 16 h, kino Panorama Město Kyjov a Televize Slovácko SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ NEJLEPŠÍHO SPORTOVCE MĚSTA KYJOVA ZA ROK 2008 Pátek 24. v 19 h, divadelní sál DK MKS Kyjov Netradiční cimbálka a world music RIVUS & ST Medicimbal Cesta krajinou hudby, kde se snoubí lidová píseň s rockovými hity. Ladislav Švidroň ml. housle, Roman Veverka cimbál, Jan Hajný basa. Vstupné 100 Kč. Kyjovské noviny / duben 2009 strana 13 Foto soukromý archiv

14 Pátek 24. ve 20 h, Jančovka Jazz do regionů na Jančovce 2009 LES YEUX DE LA TÉTE (Francie) Free rock jazzové trio: Samuel Frin saxofon, Luc Muteau bas kytara, Ivan Guerrand bicí. Repertoár směs vlastních coververzí či předělávek, styl od F. Zappy, I. Stravinského až k A. Piazzolovi a J. Hendrixovi. Sobota 25. a neděle 26., h, Lovčice DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V RÁJI SUKULENTŮ U HONCŮ Bývalá hájenka u rybníka Jordánek. Neděle 26. ve 13 h, amfiteátr Pod Sklepy, Kostelec ŽEHNÁNÍ LISU Vystoupí DH Kostelecká šestka, dětský sbor, mužské sbory z Kostelce a Moravan. Hosté: Jan Vala, Jiří Helán, Stanislav Juránek. Moderuje Waldemar Plch. Ochutnávka vín. Foto archiv J. H. Úterý 28., město Kyjov 64. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ MĚSTA Kladení věnců v h u pomníku padlých v Bohuslavicích, v h u pomníku padlých v Boršově. V 17 h vzpomínkový akt s krátkým kulturním programem a položením věnců u Památníku světových válek před budovou Klvaňova gymnázia. Úterý 28. v 18 h, městská knihovna JE NAŠE SPOLEČNOST ROZUMNÁ? Přednáší ing. Vojtěch Škarecký, CSc. Středa 29. v 17 h, městská knihovna ČIŠTĚNÍ PROSTORŮ A VĚCÍ OD NEGATIVNÍCH ENERGIÍ A JEJICH NABÍJENÍ POZITIVNÍ ENERGIÍ Přednáší Alenka Bednářová. Čtvrtek 30. v 10 h, Informační centrum SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ DVORNÍHO TRAKTU INFORMAČNÍHO CENTRA V nových prostorách přímo v centru města naleznou návštěvníci, zejména cykloturisté, místo pro odpočinek, základní občerstvení a hygienu. Cykloturistům nabídne miniopravnu, půjčovnu a úschovnu jízdních kol. Objekt je certifikován značkou Cyklisté vítáni a byl realizován s finanční podporou EU. Provoz bude zahájen od května. Čtvrtek 30. v 17 h, Masarykovo nám. STAVĚNÍ MÁJE se Slováckým souborem Kyjov a DH ZUŠ Kyjov pod vedením Jiřího Pimka Čtvrtek až neděle 3. 5., DDM Kyjov TURISTICKO POZNÁVACÍ ZÁJEZD ZA KRÁSAMI ŠUMAVY Pátek 1. 5., městský park OS Klub kyjovských koňáků DEN KONĚ 2009 V 9 h vyjedou jezdci na koních po trase Nětčická ul., Komenského, Masarykovo n., Svatoborská, Jung mannova, Urbanova, městský park. U radnice přijetí starostou města. V h zahájení programu v parku: koncert kapely, ukázky plemen koní, výcviku, kovbojské dovednosti, soutěže a projížďky na koních pro děti. Koně z Hipocentra Koryčany, stájí Nechvalín, Bohuslavice, Hýsly, Kyjov, Vracov, Uhřice a jednotli vých chovatelů z Kyjova a okolí. Neděle v 15 h, u garáží Za Stadionem OS Jančovka OTVÍRÁNÍ GARÁŽÍ s kulturním programem. Průvod na Jančovku, program a volná zábava. MKS Kyjov připravuje: DH Vacenovjáci, Argema a Stíny, Den matek, Haasovo kvar teto, Majáles, Den dětí, Kácení máje. Jančovka připravuje: Mh&d, Kájova kapela, Prázdné obaly, Jazz do re gionů na Jančovce Lucien Du buis Trio (CH), Dětský den. DDM Kyjov připravuje: Zájezd pro rodiče s dětmi na Pálavu, Výtvarná sobota tvořivá dílna, Minimiss 2009, Den dětí na Bukovanském mlýnu. Soutěž Synkovy fotohádanky V březnu zůstal autor fotohádanek snad v naprostém centru města. His torický mariánský sloup před radnicí vnímáme většinou jen ve výši našich očí. Stačilo hlavu trochu zvednout a viděli bychom, co viděl a správně identifikoval František Eder z Hýsel. Patří mu březnová odměna. Na vaše postřehy a hlavně na správné odpovědi se v dubnu tě šíme tentokrát do Kyjovská holubička vyletěla podevatenácté Jaro se již po něko lik let stává obdobím, kdy v kyjovském Domě kultury zní desítky li dových písniček z hr del malých zpěváčků při soutěži Vyletěla holubička. Tento rok tomu tak bylo podeva tenácté. Zájem byl opět značný, takže pořada telé z Městského kul turního střediska Kyjov měli plné ruce práce i před samotnou soutě ží. Zpěváčci byli rozdě leni do kategorií podle věku, samostatnou ka tegorii pak tvořila dueta. Zúčastnilo se celkem čtyřicet šest dětí ročníků na rození 1993 až 2005 z Kyjova a okolí. Celkem jsme slyšeli včetně duet pět desítek lidových písniček a porota při hodnocení neměla snadný úkol, infor movala Jana Procházková z programo vého oddělení MKS Kyjov. Chlapce a děvčata doprovázela cim bálová muzika Vracovjan a mnohým s prvním veřejným vystoupením a tré mou také pomáhal moderátor Ladislav Šimeček. Vítězka I. kat. Babeta Růžičková. Sedmičlenná po rota nakonec rozhodla následovně: I. kategorie ( ): 1. Ba beta Růžičková Kyjov, 2. Nathalie Ponticelli Kyjov, 3. Adéla Drobilí ková Moravany II. kategorie ( ): 1. Ma rek Seďa Nenkovice, Martin Ott Dubňany, 3. Hana Zálešáková Kyjov III. kategorie ( ): 1. Eliš ka Pekárková Kyjov, 2. Jakub Kuchař a Martin Vašulka oba Kyjov, 3. Ondřej Pavluš Svatobořice Mistřín IV. kategorie ( ): 1. Kryštof Neduchal Svatobořice Mis třín, 2. Pavla Tuhá Bzenec, 3. Klára Ka zíková Bzenec V. kategorie dueta: 1. Ondřej Pavluš a Kryštof Neduchal Svatobořice Mistřín Vítězové III. a IV. kategorie postu pují do regionálního kola Zpěváček Slo vácka, které se uskuteční ve Vra cově, odkud vítězové zamíří do celo státní soutěže Zpěváček Foto archiv MKS Kyjov Dvůr muzea skrýval významné archeologické nálezy Po zahájení stavebních prací na pří stavbě budovy Vlastivědného muzea v jeho dvorním traktu čekalo pracov níky stavební firmy i muzea malé pře kvapení. Po odkrytí spousty letitých uloženin se objevily mimo jiné pozůstatky pěti pecí. Patří k nejvýznam nějším nálezům v tomto zázemí tzv. zámečku, nebo spíše fary. Jedná se o pece řemeslnického charakteru, které mají dočervena propálené maznicové stěny. Úlomky keramiky, které obsaho valy, jsou datovatelné už do 13. století, informo val o nálezu archeolog Masarykova muzea Ho donín Jaromír Šmerda, který výzkum provádí. Že pece pravděpodobně ne sloužily jen k vypalování keramických nádob, ale také k železář ským účelům dokládá nález strusky v některých z nich. Zdá se, že jde o velice významný areál, protože je v zázemí nejvýznamnější a možná nej starší budovy ve městě a mohl mít ně jakou ekonomicko výrobní a správní funkci, uvedl Jaromír Šmerda. Vzácný úlomek keramiky. Výzkum podle archeologů doložil i přístavbu, která se neobjevuje nikde v písemných pramenech, pouze v ně kolika málo mapových podkladech. Přístavba k faře, pocházející snad z po slední čtvrtiny 16. století, mohla vznik nout ve 30. letech 19. století. Jak dodal Jaromír Šmerda, kýžený zámeček, který měl nahradit tzv. kyjov skou tvrz, zde vlastně zřejmě nestál: Byla tady vždycky jen fara, až do konce 18. století, kdy se sem přesunuli městští úředníci a byl tu městský dvůr. Vzhledem ke svému významu budou veškeré nálezy pečlivě zdoku mentovány a keramické úlomky, z nichž se mož ná podaří sestavit i ně jakou nádobu, naleznou své místo v depozitáři Vlastivědného muzea. I když výzkum asi o čtrnáct dnů po sunul další stavební práce, snaží se archeologové vycházet stavebníkům vstříc fázovitým postupem v terénu. Jako první se tak na řadu dostala sa nace opěrné zdi pod kaplí sv. Josefa. strana 14 Kyjovské noviny / duben 2009

15 Program kina Kino Panorama Kyjov /duben 2009 Předprodej a rezervace vstupenek denně půl hodiny před prvním představením a mezi představeními. Tel. do pokladny: , kancelář kina: , e mail: kyjov.cz Čtvrtek 2. až neděle 5. v h SPIRIT USA. Příběh zavražděného policisty, který se za záhadných okolností vrací na svět jako maskovaný bo jovník se zločinem. 108 min, ne vhodné do 12 let, titulky. Vstupné 70 Kč. Čtvrtek 2. až neděle 5. ve 20 h PO PŘEČTENÍ SPALTE USA. Černá špionážní komedie o bý valém agentovi CIA, který ve slastné nevědomosti napíše vzpomínkovou knihu min, nevhodné do 15 let, titulky. Vstupné 70 Kč. Projekt 100 Středa 8. v 19 h NOSFERATU FANTOM NOCI Německo. Úředník realitní kance láře dostává za úkol zprostředkovat prodej nemovitosti. Kupcem má být hrabě Dracula, který žije na sídle v Karpatech min, MP, titulky. Vstupné 70 (50) Kč. Čtvrtek 9. až neděle 12. v h MĚSTO EMBER USA. Posledních dvě stě let je úto čištěm lidstva podzemní gigantické město Ember. Nyní stojí na pokraji zániku, protože generátor dodá vající energii, začíná selhávat. Je diný způsob jak přežít, je odtud utéct. 95 min, MP, titulky. Vstupné 70 Kč. Čtvrtek 9. až neděle 12. ve 20 h VALKÝRA USA. Skutečný příběh plk. Clause von Stauffenberga, který stál v čele rozsáhlého protinacistického spik nutí s cílem odstranit A. Hitlera a zbavit moci jeho nejvěrnější spo lupracovníky. 120 min, nevhodné do 12 let, titulky. Vstupné 70 Kč. Film a škola Středa 15. v 16 h HLÍDAČ Č. 47 ČR. Železniční hlídač Josef Douša zachrání mladého muže před sko kem pod vlak. Ten se poté zamiluje do Doušovy ženy. Načas ochluchlý Douša předstírá hluchotu i po na vrácení sluchu, aby zjistil, co si lidé říkají za jeho zády. 108 min, ne vhodné do 15 let. Vstupné 80 Kč, studenti 40 Kč. Projekt 100 Středa 15. v 19 h PSYCHO USA. Mladá žena zpronevěří velkou sumu peněz a prchá za svým mi lencem. Na útěku se zastaví v osa mělém motelu. Legendární Hitch cockovo dílo patří právem mezi klenoty světové kinematografie. 109 min, nevhodné do 12 let, ti tulky. Vstupné 70 (50) Kč. Čtvrtek 16. až neděle 19. v h KURÝR 3 Francie. Frank Martin byl přinucen dopravit unesenou dceru ředitele z Marseille do Oděsy. Během cesty se s pomocí inspektora Tarconiho musí poprat s řadou lidí i překážek. 100 min, nevhodné do 12 let, ti tulky. Vstupné 70 Kč. Čtvrtek 16. až neděle 19. ve 20 h AŽ TAK MOC TĚ NEŽERE USA. Filmová adaptace bestselleru G. Behrendta a L. Ticcillo o odliš nosti ženského a mužského pohlaví, nepochopených signálech a nepove dených vztazích min, nevhodné do 12 let, titulky. Vstupné 70 Kč. Projekt 100 Středa 22. v 19 h NĚCO Z ALENKY Švýcarsko. Surrealistický film podle předlohy L. Carrola. Když se Alenka na konci filmu probudí, uvědomí si, že vše se odehrálo během jejího spánku. Až na jednu drobnost min, MP. Vstupné 70 (50) Kč. Čtvrtek 23., sobota 25. a neděle 26. v h POHÁDKY NA DOBROU NOC USA. Dobrodružná komedie, v níž se život hotelového zaměstnance změní poté, když pohádky vyprá věné neteři a synovci, začnou zá hadně ožívat. A přispějí k tomu i ne čekané příspěvky dětí. 99 min, MP, česky. Vstupné 80 Kč. Pátek 24. v h kino nehraje Město Kyjov a Televize Slovácko VYHLÁŠENÍ NEJLEPŠÍCH SPORTOVCŮ KYJOVA 2008 Čtvrtek 23. až neděle 26. ve 20 h GOMORRA Itálie. Nejpravdivější a nejsyrovější film o mafii, jaký byl natočen. Nej úspěšnější evropský film roku Knižní předloha vyšla již ve 33 zemích a stala se celosvětovým bestsellerem. 137 min, nevhodný do 15 let, titulky. Vstupné 70 Kč. Bijásek Středa 29. v 16 h KOZÍ PŘÍBĚH POVĚSTI STARÉ PRAHY ČR. Animovaná komedie z české středověké metropole, plné straši del a rodících se legend. Vesnický mládenec Kuba a jeho prostořeká Koza se připletou k mnoha událos tem. 80 min, MP. Vstupné 40 Kč. Projekt 100 Středa 29. v 19 h SEDM SAMURAJŮ Japonsko. Klasický velkofilm ze zla tého fondu, který se stal předlohou pro western Sedm statečných. Re staurovaná verze, která je oproti v minulosti uváděným projekcím dvakrát tak dlouhá. 207 min, MP, titulky. Vstupné 70 (50) Kč. Čtvrtek 30. až neděle v h MARLEY A JÁ USA. Komedie pro všechny. Novo manželé se rozhodnou opustit drsné zimy Michiganu a začít nový život na Floridě. K tomu si pořídí malého labradora Marleyho, který se záhy změní v padesátikilový parní stroj min, MP, titulky. Vstupné 70 Kč. Čtvrtek 30. až neděle ve 20 h VÉVODKYNĚ Vel. Británie. Příběh šlechtičny Ge orgiany, praprapratetičky princezny Diany. Georgiana byla oslňující, charismatická a veřejností milovaná. V osobním životě jí ale štěstí nepřá lo min, MP, titulky. Vstupné 70 Kč. Připravujeme na květen: 6. Káťa a Škubánek, Paranoid Park, Příběh o Zoufál kovi, Strážci, 13. Farma zvířat, Valčík s Baširem, Bolt, Normal, 20. Podzimní zahrady, Mostra versus Vetřelci, Milionář z chatrče, 27. Zapome nutý ostrov, Na půdě, Baader Meinhof Komplex. Provozovatel MKS Kyjov. Změna programu vyhrazena. / European Union MEDIA Programme Čeká nás Den Země Také letos bude Země slavit v Kyjově svůj den. Tentokrát ve dvou termínech a s řadou zajímavých a zábavných akcí pro děti i do spělé, na nichž se podílí řada orga nizací a společností. V pátek 17. dubna od 9.30 do h uvítá především děti před kyjovskou radnicí propagátor třídění odpadů, postavička Tonda Obal, kte rého spolu s městem pozvala společnost EKOR. Formou soutěží a her bude odpovídat i na otázky, proč se odpady třídí, co se třídí či jak se od pady recyklují. V bohatém doprovodném programu zájemci uvidí simu látor autonehody s rotací vo zidla včetně posádky, ukázky z výcviku psů městské policie či výstavu bioproduktů. Hlavně kluci si mohou prozkoumat pope lářské auto moderní tříosé svo zové vozidlo s lineárním stlačováním. Tzv. elektrický býk se sice k třídění odpadů nehodí, ale zkusili jste si už rodeo na láhvi? A dovedete si před stavit, jaké hory odpadu vyrostou bez třídění? Můžete si zkusit vylézt na sedmimetrovou nafukovací horole zeckou stěnu. Že je třídění důležité i na oběžné dráze kolem Země, to si děti uvědomí v nafukovacím raketo plánu Space Ship při jeho české premiéře. O významu rovnováhy při využívání přírodních surovin děti i do spělé poučí také jízda na jednosto pých vozítkách. Třídění odpadů je důležité i při současné krizi odbytu druhotných Ilustrační foto surovin. Krize jednou skončí, ale cenné suroviny, jakými jsou papír, plasty, sklo a kovy ze skládek již ni kdo nedostane. Ve středu 22. dubna se již po třetí ujme organizace Dne Země v Ky jově OS Kyjovské Slovácko v pohybu spolu se svými partnery a spolupo řadateli. Od 9 hodin jsou v městském parku připraveny ekohry pro děti s názvem Země má narozeniny a je také třeba jí vyrobit dáreček a ten připnout na velkou zeměkouli upro střed parku. Soutěží se v pěti téma tických okruzích: koloběh vody, život semínka, život zvířat, život lidí a od pad nebo smysly. Ve 13 h dojde i na sázení stromů. Od 9 až do 17 h se v Domě kul tury promítají filmy s ekologickou té matikou. Mezi desátou a čtrnáctou hodinou nabídne své služby před Domem kultury ekoporadna a zdravá výživa. V 18 h si v Domě kultury při jdou na své především milovníci ptac tva na přednášce s promítáním Ví tání jara ptactvo na Kyjovsku. Kyjovské noviny / duben 2009 strana 15

16 Společenská rubrika Volnočasové aktivity Výživa NAROZENÍ Štěpán Kotásek JUBILANTI Jarmila Číková Bohumil Kůřil Marie Pešlová Růžena Koblihová Jiří Dlouhý, Dr.PhMr. Vincencie Štibrányiová Josef Beňák Marie Kratochvílová Viera Bednářová Květoslava Vepřovská Ludmila Alexová Marie Jandorová Jaroslav Kouřil Josef Jež František Šťastný Josef Forman Emilie Šimečková Zita Švandová Josef Bílík ÚMRTÍ Ludmila Svobodová Marie Formanová Milan Balus Knihovna 75 let 75 let 80 let 80 let 80 let 80 let 80 let 80 let 80 let 85 let 85 let 85 let 85 let 85 let 85 let 90 let 92 let 92 let 94 let 67 let 88 let 73 let BŘEZEN MĚSÍC INTERNETU Podvanácté se letos uskutečnila celostátní akce Březen měsíc inter netu, dříve známá jako měsíc knihy. S Týdnem otevřených dveří se pravi delně zapojuje i Městská knihovna Kyjov. Také tentokrát připravila nejen pro své čtenáře, ale i širokou veřej nost řadu zajímavých akcí. Přednášky, besedy, exkurze, prak tické bezplatné ukázky práce na inter netu či amnestie upomínek a regis trace čtenářů zdarma, to vše si našlo příznivou odezvu především u střední až starší generace. Podle knihovnice Ivety Knotkové zaznamenala kyjovská knihovna enormní nárůst lidí, kteří v prvním březnovém týdnu přišli bez finančního postihu vrátit knihy na zá kladě třetí až páté upomínky. Stejně tak je v tomto období vysoký zájem o bezplatnou registraci, a to jak no vých, tak stávajících čtenářů. Dojem, že mnozí lidé Týdne otevřených dveří v knihovně až zneužívají, může být oprávněný. Na druhou stranu, jak pra covnice knihovny zdůraznily, jsou rády, že se jim několik měsíců půjčené knihy zase vrátí a mohou být k dispo zici dalším zájemcům. A protože do knihovny se nechodí jen půjčovat knihy a počíst si v čítár ně, ale také zasednout k počítačům s veřejným internetem, byl zájem o cyklus přednášek, jak si s ním pora dit. V tomto případě se ale Týden ote vřených dveří nijak neprojevil, pro tože internet je v městské knihovně zdarma stále. Jen jej v poslední době začínají více využívat klienti OS Krok a také z blízké ubytovny. Tradičně do svého programu zahr nula Březen měsíc internetu rovněž pobočka městské knihovny v Bohusla vicích a SONS oddělení pro nevi domé a slabozraké, které má své sídlo v knihovně a úzce s ní spolupra cuje. Předváleční radioamatéři Myslím, že v historii Kyjova za tím nikde nebylo vzpomenuto před válečných radioamatérů. Víme, že byli tři. O Františku Michálkovi není známo víc, než že bydlel v dnešní Urbanově ulici naproti tenisovým kurtům a vy sokánskou anténu měl za domem v lesíčku. Jeho QSL a tím i jeho volačku se bohužel ani po ročním intezívním pátrání nepodařilo zís kat či někde objevit. Druhý radioamatér Jan Kříž, který byl te legrafistou na poště a bydlel v Kollárově uli ci, je dobře představen na webu a k dispozici je i jeho QSL. Po všech kontinentech volal: ó ká dvje morava morava. Třetím z předváleč ných nadšenců, kteří si QSL Jana Kříže. po celém světě našli přátele prostřednictvím vysílačky, byl Vojtěch Luzar, správce elektrárny a vodárny. Když se s ním v roce 1982 naposled loučil kdosi poměrně QSL Vojtěcha Luzara (obojí z archivu Dany Konečné). mladý z tehdejšího MNV v Kyjově, loučil se s basistou a včelařem, což on sice taky byl, ale hlavně nebyla doba na to, aby bylo vzpomenuto sta tečnosti kyjovských radioamatérů za druhé světové války, stejně jako na Amatérskému loutkovému sou boru Sluníčko je v letošním roce 51 let. Je jedním z nejstarších sou borů tohoto druhu na Kyjovsku i v širším okolí. Prodělal mnoho změn, ale ma ňáskům zůstal věrný po celou dobu. Souborem prošlo více než 70 členů a mnoho z jeho příznivců úzce spolu pracovalo například při nahrávání pohádek, kdy propůjčili své hlasy mnoha zvířátkům, králům, prince znám, Honzovi, ježibabě a dalším po hádkovým postavičkám, které se ob jevovaly v nastudovaných pohádkách. A přátelé s hudebními vlohami složili milé a svižné písničky, které se staly nejednou hity přehlídek, kterých se soubor zúčastnil. Se Sluníčkem vždy úzce spolupracovali i výtvarníci DK, kteří dolaďovali vzhled scény a při pravovali nejrůznější rekvizity. V po vzpomínání na pár desítek členů So kola z Kyjovska, které láska k vlasti stála život. Radioamatéři přežili. Ještě před vznikem protektorátu zakopali důle žité součástky v dobře izolovaných kovových krabicích v zahradě Luza rova tchána (dnes v těch místech začíná nadjezd k nemocnici a kdysi tam stávala i Luzarova vysoká anté na) a mohli je pak klidně předávat poslům ilegálních vysílačů přímo před radnicí. Jak se tehdy říkalo konspi race se dělá na nádraží. Jejich vysílačky, které jim gestapo sebralo hned v noci na 17. března, od počívaly až do května 1945 v radničním skle pě. Během války občas stávaly v Urbanově, Kol lárově a Riegrově ulici odposlouchávací vozy, radioamatéry občas ge stapáci v prvním patře Záložny zmlátili a po slali je domů, aby při jejich sledování mohli najít ilegální vysílače. Není známo, že by Němcům sledo vání kyjovských radioamatérů bylo k užitku. I vzpomínky na druhou svě tovou válku mohou být někdy úsměv né, jako ve francouzských filmech. Dana Konečná Luzarová čátku působení souboru si scénu i re kvizity připravovali loutkaři sami. A jak to bylo s maňásky? Nejdříve maňásky vyráběl pan Jaroslav Nedů chal z Milotic, který byl jedním ze za kladatelů souboru. Dodnes se s ně kterými z nich hraje. Ty modernější maňásky pro nás připravovala výtvar nice loutkového divadla Radost Brno paní Věra Krajná. Všechny loutky, které máme, opa trujeme jako oko v hlavě. Některé jsou již převedeny do expozice Vlastivěd ného muzea Kyjov, aby byly zacho vány jako důkaz dávné kultury pro příští generace. Touto cestou bych chtěla podě kovat všem loutkařům, kteří vodili lout ky nebo jejich příznivcům, kteří se po díleli nemalou měrou na činnosti souboru, za jejich čas a lásku, kterou Sluníčku a jeho divákům věnovali. Koutek pro vaše zdravíčko ČOČKOVÁ POLÉVKA S HOUBIČKOU SHITAKE 8 hrnků vody, 1 cibule, 2 mrkve, 1 petržel, 1 list hlávkového zelí, 1 plá tek dýně, 4 houbičky shitake, 1 hrnek uvařené čočky, špetka soli, 2 lžíce řasy hiziki, 1 lžíce misa, zelená nať (petr žele, cibule, řeřichy, pažitka apod.) Na oleji osmahneme cibuli, přidáme ostatní zeleninu pokrájenou na nudličky, osolíme a mícháme. Když začne zele nina pěkně vonět, přilijeme horkou vodu, přidáme pokrájené, předem namo čené houbičky shitake, čočku a řasu. Vaříme 20 min, po odstavení ochu tíme misem rozmíchaném v trošce po lévky a jemně nasekanou zelenou natí. BUCHTA S JABLKY (1 plech) 35 dkg špaldové celo zrnné mouky, 25 dkg strouhaných jablek, 25 dkg přírodního cukru (sla děnky, medu), 10 dkg rostlinného oleje, 2 lžíce vajahitu (2 vejce), 2 lžíce rumu, 1 prášek do pečiva bez fosfátů, 1/4 l sojového mléka Vše se rozmíchá, nalije na vymaš tění plech a upeče. Po vychladnutí po lijeme karobovou (čokoládovou) po levou. Můžeme posypat oříšky nebo kokosem. SEGEDIN S TEMPEHEM 250 g marinovaného nebo natural tempehu, 2 větší cibule, 1/4 hlávky bílého zelí, 200 g kysaného zelí, mletá červená paprika, kmín, sůl, slunečni cový olej, arowroot (kukuřičný škrob), 4 polévkové lžíce sojanézy. Pokud je tempeh natural: marináda 0,5 l vody, 2 lžíce sojové omáčky shoyu, 2 lžíce rýžového octa. Tempeh natural nakrájíme na kostky a vaříme v připravené marinádě na malém plameni 45 min. (můžeme po užít i tempeh marinovaný nemusí se tepelně upravit). Nakrájíme si cibuli na půlměsíčky, orestujeme je na oleji se špetkou kmínu, přidáme najemno na krájené bílé zelí a na menší kousky pokrájené kysané zelí, ochutíme čer venou mletou paprikou, osolíme a du síme do měkka. Uvařený tempeh i s ma rinádou vlijeme do zelí, promícháme, přivedeme k varu a zahustíme arow rootem rozmíchaným v trošce vody. Na závěr přidáme sojanézu. 51. narozeniny loutkového souboru Sluníčko A co chystáme pro děti v nejbližší době? Nejdříve jim zahrajeme pár star ších pohádek, a protože dětské pub likum se velmi rychle obnovuje, vě říme, že se budou líbit a najdou si své diváky. Jak všichni dobře víme, provozovat v současné době jakoukoliv ama térskou činnost je velmi náročné po všech stránkách. Vedení Městského kulturního stře diska Kyjov je naší činnosti naklo něno a připravované pohádky chce zařadit do svých programů pro nej mladší diváky. Na jejich rozzářené obličeje se již moc těšíme, i když děti jsou těmi nejvšímavějšími kritiky a ne ujde jim ani špatně podaná rekvizita. Ale i proto, nebo právě proto, bychom měli v loutkářské tradici v Kyjově po kračovat. Alena Hrušková strana 16 Kyjovské noviny / duben 2009

17 Město se rozhodlo poprvé v his torii vyhlásit Nejlepšího sportovce Kyjova. Letos to bude za rok Mediálním a organizačním partne rem akce je Televize Slovácko. Kdo bude vyhlášen tím nejlepším se nejen sportovní veřejnost dozví již 24. dubna v 16 h v kině Panorama. Na základě zveřejněné výzvy po dávali občané a sportovní kluby pro střednictvím formulářů nominace jednotlivých sportovců a kolektivů. Podmínkou bylo, aby nominovaní sportovci byli členy kyjovského spor tovního klubu. Nominace posoudila a vyhodno tila sportovní komise Rady města Kyjova, která pak doporučila ke schválení umístění v pěti vyhlášených kategoriích. Sport Nejlepší sportovec Kyjova za rok 2008 FOTBAL Sobota 4. v 9 a h, KP žáci 1. FC Kyjov Mikulov Neděle 5. v h, KP muži 1. FC Kyjov Židenice Sobota 11. v a 12.30, KP dorost 1. FC Kyjov Miroslav Sobota 18. v 9 a h, KP žáci 1. FC Kyjov Brno C Neděle 19. v h, KP muži 1. FC Kyjov Velká n. Vel. Sobota ve a 16 h, KP dorost 1. FC Kyjov Blansko Sobota v 9 a h, KP žáci 1. FC Kyjov Hrušovany Neděle v h, KP muži derbyutkání 1. FC Kyjov Ratíškovice Za rok 2008 byli nominováni tito sportovci: Kategorie: žáci/žákyně (do 15 let) Sportovní klub: Jméno a příjmení kandidáta: Oddíl cyklotrialu David Červínek Atletický klub Kyjov Lenka Pazourková Tenis centrum Pintera Josef Zapletal Tenis centrum Pintera Petr Cahlík Tenis centrum Pintera Nikola Struhárová Oddíl moderní gymnastiky Sylvie Cahlíková CK Dacom Pharma Kyjov Tomáš Tesařík Atletika + basketbal Filip Rubecký Kategorie: dorost (do 19 let) Sportovní klub: Jméno a příjmení kandidáta: Atletický klub Kyjov Hana Hálová Oddíl moderní gymnastiky Leona Machálková 1. FC Kyjov Zdeněk Bartoň TJ Sokol Kyjov oddíl stolního tenisu Jaroslav Mikeska Kategorie: družstvo Sportovní klub: Atletický klub Kyjov Tenis centrum Pintera TJ Jiskra Kyjov kolektiv: Družstvo dorostenek Babytenis Družstvo dorostenců U20 Kategorie: uznání za zásluhy pro rozvoj sportu v Kyjově Sportovní klub: Jméno a příjmení kandidáta: Atletický klub Kyjov Alois Vrbovský CK Dacom Pharma Kyjov Vladimír Hušek Kategorie: nejlepší sportovní akce Sportovní klub: Oddíl cyklotrialu Atletický klub Kyjov Motoklub Kyjov TJ Sokol Kyjov šachový oddíl Oddíl moderní gymnastiky CK Dacom Pharma Kyjov TJ Jiskra Kyjov TUNABAK 2008 (+ 1 nominace, která nesplňuje formální náležitosti) Název akce: O Kyjovský Pohár 46. ročník Štěpánského běhu Kyjovský okruh Mistrovství ČR družstev mladších žáků v šachu Pohár města Kyjova v moderní gymnastice Velká cena kyjovského Slovácka ATLETIKA Atletický klub Kyjov Rohálovská desítka, Prusinovice Starší žákyně 800 m: 3. Pavlína Hromková, 4. Markéta Gerspitzerová Starší žáci 800 m: 4. Josef Gerspitzer Juniorky m: 2. Hana Hálová Junioři m: 8. Jan Selucký KOŠÍKOVÁ TJ Jiskra Kyjov domácí zápasy hala na stadionu Sobota Jiskra Kyjov CUBS Velká Bíteš (OP ml. minidívky) Jiskra Kyjov BBK Ives Brno B (OP Ul8 dorostenci) Jiskra Kyjov TJ Žďár n. Sáz. (OP U16 dorostenci) Sobota Jiskra Kyjov TJ OP Prostějov (OP st. minidívky) Jiskra Kyjov SK Žabovřesky (OP ml. minižáci) Bližší info o začátcích zápasů: HLEDÁME TALENTY TJ Jiskra Kyjov, oddíl košíkové hledá do svých žákovských družstev dívky ročníků narození Dívky mohou přijít do sportovní haly na městském stadionu v Kyjově vždy v PO PÁ od do 16 h. Bližší informace Jiří Štěpánek, mobil: Březnové úspěchy TCP Kyjov Cenu Talent roku 2008 v ka tegorii do 15 let převzal v březnu z rukou předsedy OVV ČSTV Hodo nín Miroslava Běťáka Petr Cahlík z Tenis centra Pin tera Kyjov. Byl nomi novaný jako jediný kyjovský sportovec v této okresní sou těži. Ocenění si Petr Cahlík zasloužil pře devším za úspěchy na celostátních tur najích, kdy obsadil 2. místo na turnaji v Kyjově a v Ostra vě. Je rovněž něko likanásobným vítě zem přeboru TCP Kyjov v kategorii ba bytenis a držitelem několika cen ze sou těže Kyjovský kanár. Jako novope čený mladší žák se řadí mezi čtyři nejlepší jižní Moravy ročníku Za svým jen o něco starším spo luhráčem nezůstali pozadu další dva členové TCP. Svůj první velký úspěch si na konto připsal nejmladší Úspěšný Pepík Zapletal. z hráčů Pepík Zapletal (2003), a to prvenstvím na turnaji v Brně. Cesta za tímto titulem při účasti více jak dvaceti dětí roč a mladších z celé ČR a Sloven ska nebyla snadná. O to víc si tento malý tenista zasloužil i no minaci na Sportovce města 2008 v kate gorii žáci/žákyně do 15 let. Na stupních ví tězů stanul v Brně i Martin Šikuta. V ka tegorii babytenistů obsadil 3. místo. Vů bec poprvé se mu podařilo na celo státním turnaji, kte rého se zúčastnilo 19 dětí, dosáhnout takového úspěchu. Ve skupině neztratil ani zápas, pro hrál pouze v semifinále s pozdějším vítězem soutěže. Vše si vynahradil v boji o třetí místo, kdy zápas vybo joval ve svůj prospěch. V příštím roce se už bude na turnajích utkávat s mladšími žáky. Foto TCP Foto KKK Kyjovští karatisté na Národním poháru v Hustopečích. Horní řada zleva: Alice Součková, Daniel Bartoš, Adriana Bartošová, David Horňák, Adam Batěk, Anežka Gajdošová. Dolní řada zleva: Kryštof Brázda, Kristýna Chovancová, Matěj Třešňák, Adam Le, Lukáš Bábíček, Dominik Skalický. Další medaile pro Karate Klub V únoru a březnu se uskutečnila dvě kola Národního poháru Čes kého svazu Karate Goju Ryu. Z obou soutěží karatisté kyjov ského Karate Klubu přivezli další za sloužené medaile. V kategorii ku mite mladší žáci ve věku 9 až 11 let BRH vybojoval v Hustopečích Adam Le stříbro v silné konkurenci devate nácti závodníků. V kumite mladší žákyně ve stejné věkové kategorii získala Alice Součková dvě bron zové medaile za třetí místo v Husto pečích a také v Kroměříži. Přestože další závodníci z obou kyjovských výprav na medaile nedo sáhli, díky umístění na 4. až 8. místě získali body do nominace na Mistrov ství ČR. Zasloužili se o to nejen oni samotní svými výkony, ale podporou i jejich rodiče. Bližší info: kyjov.cz Kyjovské noviny / duben 2009 strana 17

18 Turisté na cestě zimní přírodou Na rozloučení se zimní přírodou se poslední únorovou sobotu vydaly do zasněžených Chřib bezmála tři stovky vyznavačů turistiky. Klub čes kých turistů ve Vřesovicích pro ně již pošesté připravil oblíbený výšlap. Na trasy od osmi do sedmnácti kilometrů mohlo díky sněhu a upra veným stopám vyrazit i patnáct běž kařů. Tentokrát se účastníci sešli a sjeli z osmačtyřiceti míst z celé re Ke konkurenci se na výšlap vypravil i předseda KČT Kyjov Jaroslav Slabák (druhý zleva) s rodinou. ŠACHY Okresní přebor I. tř. 2008/09 Výsledky posledního kola: Š. K Sokol Kyjov B Sokol Kněždub J. Čechal V % : % G. Hala J. Hejda V % : % P. Solařík L. Machala 1 : 0 M. Bartošek I. Pařízek 1 : 0 J. Šraděja R. Matula 1 : 0 P. Bartošek J. F. Kozák % : % M. Čajka V. Jurutka 1 : 0 P. Eliáš J. Šraděja 0 : 1 J. Vítek Závěrečná tabulka: 1. Hodonín B 2. Bzenec 3. Ždánice 4. Veselí n. Mor. C 5. Š. K Sokol Kyjov B 6. Prušánky B 7. Ježov 8. Kněždub 9. Dubňany B 10. Strážnice Š. K Sokol Kyjov B nastupoval v sestavě: M. Racek, J. Čechal, K. Racek, L. Machala, I. Pařízek, R. Matula, A. Poláček, B. Okénka, J. F. Kozák, A. Káčerek, Vl. Jurutka, M. Sláma. Přeboru ČR v kategorii H 10 se zúčastnil Marek Jagoš, který se ziskem 1,5 bodu obsadil 24. místo. publiky. Nechyběli ani naši pravi delní pochodníci, paní Cimbotová z Plzně, ta byla z nejvzdálenějšího místa a pan Rosůlek ze Starého Města. Jako šestaosmdesátiletý byl opět nejstarším pochodníkem, chvá lil zúčastněné předseda pořadatel ského klubu Miroslav Vaculík. Stejně jako Vlasta Cimbotová a Vojtěch Rosůlek si odnesla cenu i malá Rá chel Chromíková (1,5 roku) z Kyjova Foto Miroslav Vaculík jako nejmladší účastnice. Cena pro nejpočetnější rodinu na trati zůstala díky dvanáctičlenné rodině Jany Mer tové ve Vřesovicích. Odtud přišlo také nejvíc lidí (73), druhá nejpočet nější výprava dorazila z Kyjova. Na prostá většina turistů si zvolila opti mální desetikilometrovou trasu. Ve Vřesovicích se všichni mohou sejít již 2. května na osmém Puto vání Moravským Slováckem. Nejmladší Ráchel Chromíková na trasy zatím vyráží jen v doprovodu maminky. 10 Slovácký kopec Násedlovice Sezóna závodů do vrchu 2009 začíná. Již tradičně se utkají jezdci z České republiky, Slovenska, Polska, Maďarska a Rakouska při bojích o každou setinku sekundy v Násedlovicích, tradiční kopcové baště. Ve dnech dubna se po desáté sjedou fanoušci, jezdci a je jich doprovod na kyjovské Slovácko, Zdeno Pastva s Alfou Romeo 156 WTCC. kde začíná mezinárodní seriál v zá vodech automobilů do vrchu KW Berg Trophy. Tento velmi prestižní seriál je letos nově vypsán jako Mis trovství Střední Evropy 2009, který organizuje International Hill Climb As sociation. Pořadatelé očekávají nabité star tovní pole 130 jezdců, kteří s napě tím očekávají první těžký start do sezóny. Letos se mohou fanoušci těšit na obhajobu podzimního vítěz ství sudoměřického Michala Novic kého na voze Reynard 032 F3, na desetinásobného vítěze Slováckého kopce Miloše Zmeškala na dalším formulovém voze Dallara F3, na špič kový 550 koňový vůz Mitsubishi Colt Marka Ryb níčka, na Martina Šípka se sportovním prototypem Lu cchini, na Slováka Zdeno Pastvu s vozem Alfa Ro meo 156 WTCC, Vladi míra Vitvera na speciálu Lotus WR 9 a další výbor né jezdce a krásné vozy. Na stupně vítězů se budou chtít dostat i domácí kyjo vští jezdci v čele se Stani slavem Firtlem jr. na Ško dě Felicii Kit Car, Petrem Šrahůlkem na Škodě 130 RS či Oldřichem Lupačem na voze Suzuki Swift. Tréninkové jízdy začínají v sobotu i neděli od 8 hodin, závodní jízdy po oba dny od 13 hodin. Žádáme divá ky, aby do areálu závodu přicházeli s větším časovým předstihem, a to od obcí Násedlovice, Karlín nebo Čejč. Foto archiv S. F. Foto Miroslav Vaculík KLUB ČESKÝCH TURISTŮ JISKRA KYJOV Pravidelné úterní pochody za kaž dého počasí pro členy i nečleny KČT Bzenec (hrad) Mor. Písek 7.39 h vlak Ostrožská N. Ves Uh. Ostroh Veselí n. M h vlak Dubňany Milotice (hlaváčky) 8.10 h bus Chvalnov Salaš 6.25 h bus Sobota ročník turistického pochodu KYJOVSKÁ PADESÁTKA Trasy: 10, 20, 27, 35 a 50 km po turisticky značených cestách Chřibů. Prezence: 6 9 h, restaurace Sport Billy u měst. stadionu, cíl tamtéž do 18 h. Účastníci obdrží popis trasy s mapkou. Pro rodiče s dětmi: v 9 h jede autobus na zastávku Kameňák, poté pěšky na Zavadilku (3 km). Pro děti připraveny od 10 h soutěže. Zpět do Kyjova pěšky nebo linkovými busy ČSAD. Autobus na Kameňák výhradně jen pro rodiče s dětmi! Nutno nahlásit u prezence na startu. Sobota 2. května, Vřesovice Chřiby KČT Vřesovice 8. ročník turistické akce PUTOVÁNÍ MORAVSKÝM SLOVÁCKEM Prezence: od 8 do 12 h v hostinci Na Palatě ve Vřesovicích Trasy po turisticky značených cestách: 8, 13, 17 a 25 km pro pěší, 14 a 45 km cyklo Cíl: hostinec Na Palatě do 17 h Pamětní dárek a diplom pro všechny účastníky, ceny pro nejmladší, nejstarší a nejvzdále nější a nejpočetnější rodinu. Akce se započítává do soutěže O zlatého turistu a je součástí plnění Oblastního turistického odznaku Slovácko. PLAVÁNÍ V RATÍŠKOVICÍCH Bezplatná autobusová linka na pla vání v krytém bazénu v Ratíškovi cích (hradí město Kyjov). V sobotu 4. a 11. dubna Odjezd: h Bohuslavice (zastávka MAD na návsi) h Boršov (zastávka MAD u ČSAD) h Karla Čapka (zastávka MAD) h Újezd (zastávka MAD Dvořákova ul.) h Masarykovo nám. (zastávka MAD u radnice) h Autobusové nádraží Odjezd z Ratíškovic: přibližně v h. Vstupné si hradí každý sám! Kyjovské noviny vydavatel město Kyjov, Masarykovo nám. 30, IČO Zhotovuje J. D. Production, s. r. o. Uherské Hradiště. Redakce Kyjov, Masarykovo nám. 30, redaktorka Dana Petříčková tel , , e mail: Inzerce: tel Povoleno OÚ Hodonín dne reg. zn /93. Evid. č. MK ČR E Grafický design & typografie KAM Studio Kyjov, tisk Hartpress s. r. o. Otrokovice. Náklad ks. Vychází 1x měsíčně. Neautorizované příspěvky a fotografie v tomto čísle: Dana Petříčková. Uveřejněné příspěvky občanů nemusí být totožné s názory redakce. Redakce si vyhrazuje právo upravovat a zkracovat příspěvky, aniž by byl změněn jejich smysl. Nevyžádané materiály redakce nevrací. Adresy inzerentů nesdělujeme. Uzávěrka tohoto čísla: strana 18 Kyjovské noviny / duben 2009

19 Potřebujete reklamu v Kyjovských novinách? Kyjovské noviny / duben 2009 strana 19

20 GE Money Bank, a. s. Masarykovo náměstí Kyjov tel GE Money Bank, a. s. Národní třída Hodonín tel strana 20 Kyjovské noviny / duben 2009

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ 1. Narodil jsem se v Praze, v rodině chudého mlynářského pomocníka. Naše rodina žila v neustálé bídě. Po základní škole jsem se vydal studovat gymnázium, poději filozofii a nakonec

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam.

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Rodina Příbuzenské vztahy v rodině, orientace v čase, život ve městě x vesnici Ročník

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

22. základní škola Plzeň

22. základní škola Plzeň 22. základní škola Plzeň Třída: 7. A Jméno: Lenka Hirmanová Datum:29. 11. 2008 1 Skoro každý měl ve školce stejný sen, co by chtěl dělat Jako malá jsem měla různé zájmy, i když některé se moc nezměnily.

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

Kytlické vzpomínání. E+E. Sedláček, rodinné archivy

Kytlické vzpomínání. E+E. Sedláček, rodinné archivy Kytlické vzpomínání 2015 E+E. Sedláček, rodinné archivy Jan Fischer 1921-2011 Narodil se a žil v Praze až do roku 1941, kdy byl transportován do Terezína. Následoval koncentrační tábor Osvětim a další

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33 V poslední době se vám velmi daří. Vydali jste novou desku, sbíráte jedno ocenění za druhým a jste uprostřed vyprodaného turné. Co plánujete po jeho zakončení? 1 / 6 Turné se sice blíží ke svému závěru,

Více

Hans Christian Andersen

Hans Christian Andersen Hans Christian Andersen MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_ 04_18 Tématický celek: Evropa

Více

Já se taky zpovídám!

Já se taky zpovídám! tonino Lasconi Já se taky zpovídám! Příprava na slavnost svátosti smíření Takže Odkud mám začít? Ilustrace GiUSY capizzi kluci a holky to je kniha pro vás! kniha Já se taky zpovídám! je tady pro vás, kdo

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Projekt spolupráce muzea a školy. Oblastní muzeum Chomutov ZŠ prof. Zdeňka Matějčka v Mostě

Projekt spolupráce muzea a školy. Oblastní muzeum Chomutov ZŠ prof. Zdeňka Matějčka v Mostě Projekt spolupráce muzea a školy Oblastní muzeum Chomutov ZŠ prof. Zdeňka Matějčka v Mostě Návštěva výstavy Svět Krušných hor Oblastního muzea v Chomutově Obecný záměr projektu Obecným záměrem projektu

Více

Časopis Svorka. Třídění odpadu. Škola jede!

Časopis Svorka. Třídění odpadu. Škola jede! Časopis Svorka Škola jede! Ahoj, vítám Vás u prvního vydání časopisu Svorka! Věřte, že tento časopis si zamilujete a vždy tu bude pro Vás. Jakmile dočtete jedno vydání budete dychtit po dalším. Takže,

Více

Dějepisná olympiáda 37. ročník 2007/2008

Dějepisná olympiáda 37. ročník 2007/2008 Č. Jméno.. Adresa školy.. Adresa bydliště.. (Jméno a adresu vyplňte až po ukončení soutěžního kola, především u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut dětí a mládeže MŠMT, Sámova 3, 101

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

22. Základní škola Plzeň. Až já budu velká. Třída: 7. B. Datum: 8. 12. 2008. Jméno: Kamila Šilhánková

22. Základní škola Plzeň. Až já budu velká. Třída: 7. B. Datum: 8. 12. 2008. Jméno: Kamila Šilhánková 22. Základní škola Plzeň Až já budu velká Třída: 7. B Datum: 8. 12. 2008 Jméno: Kamila Šilhánková V pěti letech jsem onemocněla zánětem ledvin a ležela jsem v nemocnici u svatého Jiří. Byla tam veliká

Více

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 Odborná konference SENIOR LIVING se jako jediná v České republice věnovala problematice bydlení seniorů. Stěžejními tématy konference je bydlení a kvalita života seniorů

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 14. 09. 2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_20_ZSV

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 14. 09. 2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_20_ZSV Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 14. 09. 2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_20_ZSV Ročník: I. Základy společenských věd Vzdělávací oblast: Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací obor: Základy

Více

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel Antonín Dvořák 1841-1904 světoznámý hudební skladatel Kořeny slavného hudebníka Dvořákova rodina žila od roku 1818 v Nelahozevsi (střední Čechy). Všichni Antonínovi předci z otcovy strany byly řezníci

Více

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach Celý měsíc se budeme seznamovat s pojmem láska. Musíme poznat co to slovo znamená. Před každým křesťanským kruhem si budeme vyprávět jeden mini příběh a vy samy děti určíte, zda je to láska a pohoda nebo

Více

DOMOVNÍČEK. č. 2/2013. DS Věstonická Domovníček č. 2/2013 Stránka 1

DOMOVNÍČEK. č. 2/2013. DS Věstonická Domovníček č. 2/2013 Stránka 1 DOMOVNÍČEK č. 2/2013 DS Věstonická Domovníček č. 2/2013 Stránka 1 Slovo ředitele Domova pro seniory Věstonická Ing. Rudolf Nytl ředitel DS Věstonická Adventní doba a vánoční svátky jsou čas klidu a pohody,

Více

... ne, pane doktore, byla bych velmi nerada, kdybyste si mé povídání špatně vysvětloval,

... ne, pane doktore, byla bych velmi nerada, kdybyste si mé povídání špatně vysvětloval, ... ne, pane doktore, byla bych velmi nerada, kdybyste si mé povídání špatně vysvětloval, my jsme byly s maminkou vlastně šťastné, měly jsme, a teď já ovšem také mám, ty všední denní problémy, kdo je nemá,

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Hodonín přátelský rodinám. Úspěch města Hodonína v soutěži Obec přátelská rodině 2009

Hodonín přátelský rodinám. Úspěch města Hodonína v soutěži Obec přátelská rodině 2009 Hodonín přátelský rodinám Úspěch města Hodonína v soutěži Obec přátelská rodině Jihomoravský kraj 26 000 obyvatel (únor 2010) Okres Hodonín 82 obcí ORP Hodonín 18 obcí Město Hodonín se do soutěže přihlásilo

Více

1. A I. II. Pohádky v MŠ Ostrovačice Čj Dle nabídky Jou ano 4krát Bruslení Tv ZS Rosice Jou

1. A I. II. Pohádky v MŠ Ostrovačice Čj Dle nabídky Jou ano 4krát Bruslení Tv ZS Rosice Jou Základní škola a Mateřská škola, Ostrovačice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Ríšova 43, 664 81 Ostrovačice Tel.: 546 427 328, 546 428 138 E-mail: info@zsostrovacice.cz Příloha č. 4 Akce (exkurze,

Více

NEVIDITELNÉ OBĚTI KOMUNISMU II.

NEVIDITELNÉ OBĚTI KOMUNISMU II. NEVIDITELNÉ OBĚTI KOMUNISMU II. Toronto - Ottawa - Montreal Projekt Gymnázia F. X. Šaldy v Liberci Neviditelné oběti komunismu II. červenec 2005 strana 2 Neviditelné oběti komunismu II. se uskutečnil za

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Nakládání s penězi VY_62_INOVACE_FG0105.

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Nakládání s penězi VY_62_INOVACE_FG0105. Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

1893-2013. poslední aktualizace: 15. 3.

1893-2013. poslední aktualizace: 15. 3. 1893-2013 poslední aktualizace: 15. 3. Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších novin a staly se médiem kulturních a společenských

Více

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Moje rodina

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Moje rodina Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Moje rodina Jméno a příjmení: Michaela Želichovská Třída: 5. A Školní rok: 2014/2015 Garant / konzultant: Roman Kotlář ml. Datum odevzdání: 23.

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07 LEDEN 2014 ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM www.pustapolom.cz/farnost/ Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02 K Roku rodiny... 03 Ptali jste se... 04 Toulky farní minulostí....... 05 Informační servis...

Více

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014 Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 214 Rozdaných dotazníků: 76 Odevzdaných dotazníků: 7 Z toho: Počet odevzdaných dotazníků

Více

Příklad dobré praxe X

Příklad dobré praxe X Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe X z realizace kariérového poradenství Helena Trinerova, DiS.

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

ČTĚME DĚTEM 20 MINUT DENNĚ. KAŽDÝ DEN! To není JDI A ČTI SI, ale POJĎ, BUDU TI ČÍST

ČTĚME DĚTEM 20 MINUT DENNĚ. KAŽDÝ DEN! To není JDI A ČTI SI, ale POJĎ, BUDU TI ČÍST ČTĚME DĚTEM 20 MINUT DENNĚ. KAŽDÝ DEN! Naším cílem je prostřednictvím společného čtení budovat pevné vazby v rodině a podporovat širší přístup dětí a mládeže ke kulturním statkům. Předčítání rozvíjí paměť

Více

Časopis dětí z DD Opava. Dětský domováček

Časopis dětí z DD Opava. Dětský domováček Časopis dětí z DD Opava Dětský domováček Září 2015 0 Úvodník Stejně jako každý rok s pravidelnou nevyhnutelností přišel první měsíc školního roku září, tak se stejnou pravidelností vychází i váš dětský

Více

1893-2013. poslední aktualizace: 6. 3.

1893-2013. poslední aktualizace: 6. 3. 1893-2013 poslední aktualizace: 6. 3. Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších novin a staly se médiem kulturních a společenských

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 FUTRA, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PRO HORŇÁCKO

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 FUTRA, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PRO HORŇÁCKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 FUTRA, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PRO HORŇÁCKO 1. Základní informace o organizaci 2. Historie a členové 3. Cíle 4. Přehled činností roku 2014 4.1. Jednání Rady 4.2. Přehled realizovaných

Více

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA,

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA 1. Uveďte,

Více

Téma: životopis žák se orientuje v životopise, vyhledává podstatné informace, pohlíží na

Téma: životopis žák se orientuje v životopise, vyhledává podstatné informace, pohlíží na VY_12_INOVACE_číslo přílohy 1_ČJ_5B_16 Úvodní část seznámení s cílem hodiny: životopis Václava Havla Hlavní část životopis a literární tvorba Václava Havla Závěrečná část zpětná vazba probrané látky Shrnutí

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 ÚVODNÍK Milí čtenáři Děníčku, připomeňme si jeden ze závěrů, který udělal Tomáš Zendulka v minulém čísle Děníčku, a to možný prodej

Více

Mikoláš Aleš Mikoláš Aleš

Mikoláš Aleš Mikoláš Aleš Mikoláš Aleš Mikoláš Aleš je jednou z nejvýznamnějších osobností generace Národního divadla. Byl předním malířem českých dějin a bezpochyby se podílel na utváření českého umění. Jeho tvorba byla ovlivněna,zvláště

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Informace www.gtmskola.cz Dvě první třídy a Mravenečci V letošním školním roce

Více

CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015

CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015 CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015 ČERVNOVÉ TISKOVÉ ZPRÁVY 80 tisíc rodin pečuje nonstop o seniory. Co když potřebují vydechnout? PRAHA, 18. června 2015 V Česku žije kolem

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme!

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme! Fokus divadlo 2014 Pod tímto názvem Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě vyhlásila na podzim 1. ročník soutěže o nejlepší divadelní recenzi a kritiku. Jelikož se v literárním semináři

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Základní školy Literární besedy Věková kategorie Svět obrů a čarodějů Roalda Dahla (literární beseda s prvky informační výchovy)

Základní školy Literární besedy Věková kategorie Svět obrů a čarodějů Roalda Dahla (literární beseda s prvky informační výchovy) Tisková zpráva č. 12/2011 Nabídka vzdělávacích akcí pro školy Oddělení pro děti a mládež a hudební oddělení v Ústřední knihovně a obvodní knihovny Krajské knihovny Františka Bartoše připravily na školní

Více

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne z nebe, většinou v nás zraje delší dobu. Po loňských

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým Vážení přátelé, jak možná víte, letos v červnu jsme pořádali historicky první setkání určené teenagerům a dospělým. Konalo se v Rozdrojovicích u Brna a mnozí z Vás mohou potvrdit, že se více než vydařilo.

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 2012 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám to pěkně uběhlo. Dětem skončily prázdniny, nám ostatním zase dny volna a odpočinku. Především srpen se povedl, opět byla plně využita naše upravená požární nádrž, nezahálelo

Více

KNIHA MÉHO SRDCE. Výstavka

KNIHA MÉHO SRDCE. Výstavka KNIHA MÉHO SRDCE Kniha mého srdce (KMS) je cyklus pořadů České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo), který proběhne v období od 4. dubna do října 2009. Je zaměřen na propagaci literatury, četby knih

Více

SÓLO RODIČE A KOMBINACE

SÓLO RODIČE A KOMBINACE SÓLO RODIČE A KOMBINACE PRACOVNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA Radka Dudová, Ph.D. Gender a sociologie Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. PODÍL JEDNORODIČOVSKÝCH RODIN NA VŠECH RODINÁCH SE ZÁVISLÝMI DĚTMI Zdroj:

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Provozní doba knihovna Dolní náměstí a Informační centrum pondělí pátek: 10:00 18:00 sobota: 9:00 12:00 (Informační centrum + půjčovna 2.

Provozní doba knihovna Dolní náměstí a Informační centrum pondělí pátek: 10:00 18:00 sobota: 9:00 12:00 (Informační centrum + půjčovna 2. únor 2/2009 Masarykova veřejná knihovna Vsetín Dolní náměstí 1356, 755 01 Vsetín tel.: 571 412 143, mobil: 720 449 454 web: http://www.mvk.cz, e-mail: mvk@vs.inext.cz Informační centrum Dolní náměstí 1356,

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Škola: Obec: Název: EFHO ZŠ, Komenského 163/2 69301 Hustopeče MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Tento list se stručným souhrnem výsledků z šetření Mapa školy 2011/12 je určen rodičům

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova

Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova Ing. Marta Novotná vedoucí oddělení regionálního rozvoje Krajský úřad Olomouckého kraje Koncepce zemědělsk lské politiky a rozvoje venkova Olomouckého kraje Důsledná

Více

Vzdělavatelský odbor ČOS. soutěž pro mládež. Naše sokolovna. Rok sokolské architektury. Sokolský hrad. Tělocvičná jednota Sokol Moravské Budějovice

Vzdělavatelský odbor ČOS. soutěž pro mládež. Naše sokolovna. Rok sokolské architektury. Sokolský hrad. Tělocvičná jednota Sokol Moravské Budějovice Vzdělavatelský odbor ČOS soutěž pro mládež Naše sokolovna Rok sokolské architektury Sokolský hrad Tělocvičná jednota Sokol Moravské Budějovice Tovačovského sady 80, 676 02 Moravské Budějovice Sokolská

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček leden 2015 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Název: Občanské sdružení ProHandicap Právní forma: občanské sdružení Adresa: U Dubu 1562, 431 11 Jirkov Tel. 474684 432 Fax: 474684 308 Email: o.s.prohandicap@gmail.com

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Ze života Sluncem a stínem Selské písně a České znělky Jiné písně České písně. Nakladatelství Lidové noviny

Ze života Sluncem a stínem Selské písně a České znělky Jiné písně České písně. Nakladatelství Lidové noviny Ze života Sluncem a stínem Selské písně a České znělky Jiné písně České písně Nakladatelství Lidové noviny UOBSAH ZE ŽIVOTA Vítězslavu Hálkovi / 9 Rodné mluvě/12 Píseň lidu / li Mrtvá země /15 Píseň otroků

Více

I. mezinárodní soutěž Vlastimila Lejska

I. mezinárodní soutěž Vlastimila Lejska International Competition of Vlastimil Lejsek I. mezinárodní soutěž Vlastimila Lejska v klavírním duu Brno 13. 14. listopadu 2015 Vždy jsem se snažil psát hudbu pro dobrou pohodu Vlastimil Lejsek Vážení

Více

PRINCEZNY TO MAJÍ TĚŽKÉ JINDŘICH MALŠÍNSKÝ

PRINCEZNY TO MAJÍ TĚŽKÉ JINDŘICH MALŠÍNSKÝ PRINCEZNY TO MAJÍ TĚŽKÉ JINDŘICH MALŠÍNSKÝ JINDŘICH MALŠÍNSKÝ verše ALOIS KOLÁŘ PRINCEZNY TO MAJÍ TĚŽKÉ aneb POHÁDKY PRO ANIČKU 2015 Veškerá práva vyhrazena. Žádná část tohoto díla nesmí být přenášena

Více

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce MONFISH JUNIOR Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 Cílem programu Monfish Junior je budovat v Praze silný klub mladých muškařů a tyto učit muškařským dovednostem. Přivést děti od televizí a počítačů

Více

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908)

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908) FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Prezentace výsledků výzkumu Výzkum - Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Národní institut dětí a mládeže ve spolupráci s Českou asociací streetwork,

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ II/ 2013 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní

Více

Projekt Karneval. 2. třída Broučci

Projekt Karneval. 2. třída Broučci Projekt Karneval 2. třída Broučci školní rok 2010/2011 Bělohradská mateřská škola Horní Nová Ves, Lázně Bělohrad Pracoviště Horní Nová Ves Název třídy: Broučci 2. třída Školní rok: 2010/2011 Učitelky:

Více

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Jana Paulusová Fišerová Datum: 28.10. 2012 Ročník: 6. 9. Vzdělávací oblast: Umění

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Poděkování Nadační fond Algo patří k malým nadačním fondům disponujícím omezenými finančními prostředky. O to více se snaží o maximální využití těchto prostředků za účelem zcela

Více

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 8. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura Literární

Více

Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15

Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15 Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15 Ve školním roce 2014-15 probíhala výuka výtvarné výuky v časových dotacích: Prima celá třída, 2 hodiny týdně Sekunda celá třída, 2

Více

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Zdraví + občan a stát: Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Český červený kříž dnes odpoledne ocenil s podporou Transfúzní služby,

Více

Hana Husenicová: Krajané na Slovensku a kultura

Hana Husenicová: Krajané na Slovensku a kultura Hana Husenicová: Krajané na Slovensku a kultura Český spolek na Slovensku vznikl v krátkém čase po rozdělení Československa za velice pohnutých okolností a citových traumat Čechů, zvláště těch starších.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7 Obsah: Slovo ředitele školy, akce v uplynulém měsíci, dětská tvorba, vyhodnocení sběru Červen 2008 TOCHOVICE 76 262

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

Dejme dětem prostor utvářet město!

Dejme dětem prostor utvářet město! Dejme dětem prostor utvářet město! první město dětí v ČR ožije na 3 týdny o letních prázdninách postaveno v zastřešené hale s přilehlým venkovním areálem veřejně přístupné 5 dní v týdnu od 10-17 hod. Do

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 9. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 10. 2015 Bod pořadu jednání: Návrh na udělení čestného občanství města v letech 2015 a 2016 a medaile města v roce

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

Prezentace filmového projektu VTEŘINA

Prezentace filmového projektu VTEŘINA Prezentace filmového projektu VTEŘINA O autorovi projektu Jméno: Roman Manda Studium: 1. ročník kombinovaného studia oboru Divadlo a výchova na JAMU v Brně Profese: Vyučující na Pedagogickém lyceu na SŠ

Více