4/2009. noviny. Měsíčník pro občany Kyjova / Vydává město Kyjov / zdarma / 3. dubna 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4/2009. noviny. Měsíčník pro občany Kyjova / Vydává město Kyjov / zdarma / 3. dubna 2009"

Transkript

1 KYJOVské Měsíčník pro občany Kyjova / Vydává město Kyjov / zdarma / 3. dubna 2009 noviny 4/2009 Archeolog Jaromír Šmerda byl velmi potěšen nálezy u Vlastivědného muzea (více na straně 14). VÁŽENÍ ČTENÁŘI KYJOVSKÝCH NOVIN, zprvu se mi zdálo velmi laciné psát na tomto místě polemiku o finanční krizi a jejím možném dopadu na rozpočet na šeho města. Katastrofické scénáře bar vitě líčené na stránkách denního tisku, mnohdy povrchně orientovanými autory, mne však k tomu přímo vybízí. Myslím si, že jsou to právě oni, spolu s některými politiky, kteří uměle šroubují možné ne gativní dopady rozkolísaného finančního prostředí a nepřímo tak nutí jednotlivé sub jekty trhu, spotřebitele nevyjímaje, k ne uváženým rozhodnutím. V pár větách se chci proto pouze zmínit o číslech rozpočtu těchto prvních měsíců z pohledu příjmů a výdajů města. Mohu prozatím optimisticky konsta tovat, že daňové příjmy jsou naplňovány v souladu se schváleným rozpočtem. Do mníváme se, že možný výpadek těchto příjmů zaznamenáme až v posledním čtvrt letí tohoto roku. Nejpodstatnější bude zá ležitost DPH, která tvoří třetinu daných příjmů. I přes slibný dosavadní vývoj jsme nastavili některá opatření úsporné po vahy. Většina provozních výdajových po ložek je v daném měsíci čerpána pouze na 1/18 jejich roční výše. Obdobné kroky budeme konzultovat také s řediteli našich příspěvkových organizací. Chceme tím předejít možným úskalím budoucího vý voje. Na druhou stranu Vás mohu ubez pečit, že připravované investiční akce Ky jova, stejně jako dotační politika města ve vztahu k neziskovým organizacím, nej sou omezovány. Jejich realizace a schva lování běží v souladu s naplánovaným har monogramem. Věřím, že všichni budeme moudřejší v druhé polovině roku. Obezřetnější je v otázkách hospoda ření i Jihomoravský kraj. Jeho představi telé, kteří navštívili Kyjov v březnu, in formovali o snížení částek na podporu sportovních, kulturních i sociálních grantů. Naopak podpořili již budované stavby v rámci muzea, gymnázia i střední zdravotnické školy. Do budoucna se ne brání diskuzi například o spolupráci na re konstrukci komunikace Pod Kohoutkem nebo kruhové křižovatky na ulici Neru dova. Ze zřetele rozhodně nepouští ani nutnou investici do nemocnice či možnou do domova důchodců. Společně také hle dáme vhodné dotační programy na rekon strukci koupaliště. Milí spoluobčané, nechci v žádném případě zlehčovat dnešní situaci. Jen možná dokreslit, i když bohužel nejsem malířem, že svět a jeho dění není černo bílé. Nepodléhejme v jednání a chování bezmyšlenkovitě vůli autorit rozličných podob, i když si to přejí, více se řiďme vlastním úsudkem a naslouchejme těm, kterým přirozeně věříme. Jen krásné chvíle mnohdy nevyzpyta telného měsíce dubna Vám všem! František Lukl, Váš starosta Z obsahu / Nové jízdné MAD strana 2 / Jubilant Josef Somr strana 5 / Sportovec města 08 strana 17 Kyjovské noviny / duben 2009 strana 1

2 Radnice Hovory s radními Jihomoravského kraje Během svého prvního výjezdního zasedání zavítali někteří z členů Rady Jihomoravského kraje v polovině března také do Kyjova. Václav Božek, náměstek hejt mana a radní Ivo Polák se zúčastnili také Hovorů s kyjovskými občany, kterých bohužel přišlo velmi málo. Jak uvedl starosta Kyjova Franti šek Lukl, na pořad jednání krajské rady se dostaly otázky životního pro středí ve městě, v poslední době hodně diskutovaná míchárna cytosta tik v kyjovské nemocnici, problémy integrovaného dopravního systému, dopravní infrastruktury a další. Radní schválili řadu investic, které pomo hou v mnoha oblastech zdejšímu re gionu. Patří k nim mimo jiné vy bavení nových učeben gymnázia či pořízení diagnostického přístroje pro plicní oddělení Nemocnice Kyjov. V této souvislosti proto navštívili i ně OD DUBNA NOVÉ JÍZDNÉ V MĚSTSKÉ DOPRAVĚ Od 1. dubna letošního roku platí v Kyjově nové ceny jízdného v městské autobusové dopravě, která je součástí Integrovaného dopravního systému Ji homoravského kraje. O korunu víc zaplatí cestující, kteří si kupují jednorázové jízdenky, a to i za zavazadlo nebo psa. V případě před platních měsíčních jízdenek se zvy šuje cena pro dospělé, děti do 15 let a studenty do 26 let. Naopak se o sto korunu snižuje pro důchodce do 70 let a ti také zaplatí o tři sta méně v pří padě jízdenky čtvrtletní. Bezplatně mohou autobusy měst ské dopravy v Kyjově cestovat děti do šesti let, s průkazem IDS JMK senioři nad sedmdesát let a držitelé průkazů ZTP a ZTP/P. Zdarma vám v městské dopravě přepraví rovněž kočárek s dí tětem, tašku na kolečkách či zava zadla do stanovených rozměrů. Nově cestují bezplatně také držitelé prů kazů PTP VNTP se zvláštním dokladem vydaným společností Kordis JMK. Podle tajemníka MěÚ v Kyjově Mi lana Jagoše se jedná o garantované ceny, které by na současné výši měly setrvat delší dobu. Veškeré další slevy a zvýhodnění zůstávají beze změn. Jízdné v MAD Kyjov od Jednorázové jízdenky: Dospělý 8 Kč Dítě do 15 let 4 Kč Hrazené zavazadlo nebo pes v hotovosti 4 Kč Měsíční jízdenky: Dospělý 240 Kč Dítě do 15 let nebo student do 26 let 120 Kč Důchodce do 70 let 120 Kč Čtvrtletní jízdenky: Dospělý 600 Kč Dítě do 15 let nebo student do 26 let 300 Kč Důchodce do 70 let 300 Kč Hovorů se kromě starosty Františka Lukla zúčastnili radní Jm kraje Václav Božek (uprostřed) a Ivo Polák. které krajem zřizované instituce. Za jímali se například o přístavbu střední zdravotnické a sociální školy, rekon strukci části budovy Klvaňova gym názia či přístavbu Vlastivědného muzea, které rovněž může od kraje očekávat vysoké investice. Přejeme čtenářům veselé Velikonoce Redakce a vydavatel Kyjovských novin Pět děvčátek a čtyři kloučky při vítal mezi občany Kyjova hned první březnovou sobotu v obřadní síni rad nice starosta František Lukl. Slavnostní obřad plný radosti si nenechali ujít ani tentokrát také pra rodiče. Komise pro občanské záleži tosti pozvala, stejně jako celý letošní školní rok, k vítání děti z Mateřské školy U Vodojemu, které svým vystou pením sem tam vyvolají i slzičku dojetí. Podle záznamů z kyjovské ma triky v prvních třech měsících letoš ního roku vybírali rodiče svým muž ským potomkům nejvíce jména Tomáš, Matěj, Tadeáš, Adam, Ond řej a Jan. U holčiček vedou Natá lie a Elišky následované Luciemi, Emami, Nelami a Terezkami. Stoupající porodnost si v Kyjově vyžádá další vítání nových občánků již v květnu. Na hovorech samotných pak za zněly na adresu radních i vedení města konkrétní otázky, které zají maly kyjovské občany v souvislosti např. s bydlením v ulici Mezivodí, místními komunikacemi, ale i lid skými právy. JARNÍ ÚKLID MĚSTA Městský úřad Kyjov, odbor inves tic a rozvoje oznamuje občanům pro vedení jarního úklidu města v období od 13. března do 10. dubna 2009 formou svozu organického odpadu, tj. odvozu vyhrabané trávy a listí z předzahrádek a veřejných prostran ství města. Žádáme občany, aby od pad byl zbaven jakýchkoliv nečistot neorganického původu. Odvoz se netýká organických od padů ze soukromých zahrádek a vi nic, které mohou občané likvidovat na svých pozemcích nebo bezplatně ukládat ve sběrném dvoře odpadů (areál firmy EKOR s. r. o., Kyjov, Havlíčkova 181, provozní doba od pondělí do soboty, od 7.00 do hodin, bližší informace na tel. č , ). Likvidace odpadu spalováním je možná pouze u suchých částí rostlin (větve stromů, keřů, tráva). Spalo vání organického odpadu je nutné hlásit předem na Městskou policii Ky jov, tel Nebezpečný odpad (staré barvy, léky, zářivky, televizory, ledničky apod.) lze celoročně bezplatně ulo žit ve sběrném dvoře firmy EKOR, s. r. o. Kyjov. Neorganický odpad z veřejných prostranství (posypový písek, pa pírky, zbytky plastů apod.) je dle po třeby odvážen průběžně. Přistavování velkoobjemových kontejnerů bude prováděno v lokali tách černých skládek, aby i za po moci a ochoty občanů byla dokon čena jejich likvidace. V případě zájmu o komunální služ by volejte na Městský úřad Kyjov, odbor investic a rozvoje, tel nebo Vážení občané, věříme, že naše žádost i nabídka bude přijata s po chopením a vstřícností. Děkujeme. Jarní vítání nových kyjovských občánků Dáreček i malý šohaj se malé Natálce, Elišce či Terezce? docela zamlouval... Informace z radnice na Foto Emil Saulich strana 2 Kyjovské noviny / duben 2009

3 PRODEJ POZEMKU PRO BYTOVOU VÝSTAVBU Město Kyjov vyhlásilo záměr č. 146/2009 na prodej pozemku pro výstavbu bytových domů v souladu s ÚP města Kyjova, a to části po zemku KN p. č. 607/1 o výměře max m 2 v k. ú. Nětčice u Kyjova (lokalita Za Stadionem). Podmínky zamýšleného prodeje a další informace získají zájemci na odboru majetku Městského úřadu v Kyjově, Masarykovo nám. 30, Mgr. Markéta Pírková, tel , Zájemci se mohou přihlásit do 10. dubna V zalepené obálce předloží celkovou výši nabízené kupní ceny, architektonickou studii se stávající ze situace, pohledů a zjedno dušených půdorysů bytového domu/ /domů, kapacitní řešení parkování, příjezdových komunikací a inženýr ských sítí. Nabídky budou přijímány na od boru majetku MěÚ Kyjov do 14 ho din dne 10. dubna Občané mohou podávat námitky, návrhy a připomínky k zamýšlenému prodeji do 10. dubna 2009 písemně na adresu: Městský úřad v Kyjově, Masarykovo nám. 30 odbor ma jetku, Kyjov. Město Kyjov si vyhrazuje možnost nevybrat žádného zájemce, případně zrušit záměr města. PŘÍŠTÍ KYJOVSKÉ NOVINY VYJDOU VE ČTVRTEK 7. KVĚTNA Informace z jednání rady města Při březnových jednáních se rada zabývala mimo jiné možností výstavby zimního stadionu v Kyjově. Po jednání s externími spolupra covníky se rozhodla podpořit tuto investiční akci. Zatím nebylo rozhod nuto o lokalitě, zvažují se dvě mož nosti: hřiště na městském stadionu, které dnes slouží především pro ho kejbal, a areál sokolovny plocha za její budovou. Součástí jednání rady města byla rovněž valná hromada společnosti Teplo Kyjov, která stanovila ceny pro rok Bližší informace jsou občanům k dispozici na odboru ma jetku MěÚ Kyjov nebo na webových stránkách města: Rada města schválila pořadí spor tovců v nové soutěži Sportovec roku Kyjova za rok Vyhlášení nej lepších jednotlivců a družstev se uskuteční 24. dubna. V souvislosti se sportem ve městě a jeho záze mím se rada zabývala i pronájmem prostor v nové budově na stadionu a pověřila odbor školství a kultury stanovením cen za pronájem. Rada schválila zhotovení pamětní desky rumunským osvoboditelům města Kyjova v dubnu Rumun ští vojáci dosud ve městě žádnou při pomínku na podíl při osvobozování neměli. Zvažujeme, že bychom to ale spoň částečně napravili pamětní des kou na pomníku u Klvaňova gymná zia, dodal tajemník MěÚ Milan Jagoš. Děti, mládež a škola K nejdůležitějším majetkoprávním úkonům, kterými se rada zabývala, patří znovuvyhlášení záměru na pro dej pozemků pro výstavbu bytových domů v lokalitě Za Stadionem. Zá měr bude zveřejněn i prostřednictvím médií, aby o něm byl informován co nejširší okruh zájemců, uvedl Milan Jagoš. Současně zdůraznil, že pod mínky záměru jsou v souladu s plat nou územně plánovací dokumentací, která stanovuje přísné regulativy pro výstavbu. Bližší informace k vyhlá šení záměru na této stránce. Rada rovněž projednávala proná jem plochy k výstavbě sluneční (fo tovoltaické) elektrárny v lokalitě Jih u čistírny odpadních vod. Rozhod nutí v tuto chvíli ještě nepadlo, rada si vyžádala doplnění záměru od po tencionálních investorů. Na pořad jednání rady se dostala i koncepce vytvoření příspěvkové or ganizace města Technické služby Kyjov. Rada doporučila, aby byly do plněny požadované materiály a jejich předložení zastupitelstvu. Pokud ustavení této nové příspěvkové orga nizace ZM schválí, začnou Technické služby fungovat od 1. ledna Příjezdová komunikace ke šrou bárně ze zadní strany areálu už ne bude v dohledné době jen hudbou budoucnosti. Rada zadala odboru Ústřední kolo národní přehlídky soutěže Hra na lidové nástroje, komorní a souborová hra lidových nástrojů Město Kyjov se stane ve dnech 1. a 2. května dějištěm významné hudební události. Z celé České republiky se sem sjedou žáci základních uměleckých škol, aby se zúčastnili Ústředního kola národní soutěže ZUŠ v oborech: soubory lidových nástrojů, hra na cimbál a dudy, komorní hra s tě mito nástroji. Bude to již čtrnáctý ročník soutěže, která se koná každé tři roky. Poslední ročník byl v r v Břeclavi. To, že se tato akce usku teční právě v Kyjově, má své opodstatnění. Právě zde má folklor hluboké kořeny. Dlouholetá tradice je udržována a rozvíjena i v součas nosti. Zásluhu na tom mají nejen výborní muzikanti, zpěváci, tanečníci, ale i obětaví organizátoři. Mnohé z nich k tomu přímo předurčuje příslušnost k rodům, ve kterých láska k folkloru přechází z generace na generaci. Kyjovská škola není ve své vyni kající práci s mladými folkloristy osa mocena. Folklorní hudba zní nejen v ZUŠ tradičních regionů jako je např. Slovácko, Valašsko, Slezsko, Laš sko, Chodsko, ale i tam, kde folklor takové zázemí nemá. Muzicíruje se v Praze, Brně, Ostravě a také ve ško lách malých měst či venkova. Přesný výčet škol s výukou předmětů zamě řených na lidovou hudbu není k dis pozici. Jsou jich však určitě desítky a žáků, kteří je navštěvují, stovky. Je zde realizován projekt, který je svým rozsahem a význa mem unikátní nejen v na šem, ale i mezinárodním měřítku. Z toho musí mít ra dost nejen folkloristé, ale všichni, kterým leží na srdci hudebně este tické či obecně kulturní směřování mladé generace. Je třeba si také zároveň připomenout, že to není dar z nebes, ale výsle dek téměř padesátiletého působení generací hudebních pedagogů folk loristů. Začátkem 60. let to bylo jen ně kolik nadšenců, kteří se snažili pro niknout na posvátnou půdu hudeb ních škol, vyhrazenou pouze tzv. vážné hudbě. Jejich odpůrci tvrdili, že folklor do těchto škol nepatří, že významem a kvalitou zaostává za vy sokým uměním a varovali před zhoub ným účinkem lidové hudby na umě lecký vývoj žáků. První úspěšné výsledky však tuto kritiku vyvrátily. Výuka předmětů s folklorním zamě řením k sobě obrátila pozornost laické i odborné veřejnosti, školám zvýšila renomé a žákům nabídla zají mavou možnost hudebního uplatnění. Postupem času přicházeli mladí, od borně fundovaní pedagogové, kteří úspěšně navázali na průkopnickou činnost svých předchůdců. Soubo rová hra zaměřená na folklor i výuka netradičních nástrojů našly své místo v učebních programech. Soutěže základních uměleckých škol se staly pro účastníky i peda gogy příležitostí k bilancování jejich práce. Pro veřejnost pak nabídkou zhlédnout uměleckou činnost mla dých lidí. Letošní ústřední kolo Ná rodní soutěže ZUŠ v Kyjově slibuje hodnotnou podívanou. Soubory a só listé z celé republiky se představí pro jejich kraj typickými písněmi, hudbou i lidovými kroji. Bude jistě požitkem poslouchat instrumentální a pě vecké výkony plné elánu a vnitřního prožitku soutěžících. Ústřední kolo národní soutěže pořádané ZUŠ Kyjov vyhlašuje Minis terstvo školství, mládeže a tělovýcho vy. Záštitu převzali Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje a Fran tišek Lukl, starosta města Kyjova. Petr Petrů, ředitel ZUŠ Kyjov investic MěÚ dopracovat stavební dokumentaci a připravit ji k udělení stavebního povolení, aby tato inves tiční akce, která odlehčí velmi zatě žované Jiráskově ulici, mohla být co nejrychleji realizovaná. Již poněkolikáté se na pořad jed nání rady města dostala otázka re konstrukce Domu kultury, tentokrát v souvislosti s možným přesunem kina Panorama do jeho prostor. Pře místění kina v současné době rada zamítla. V krátkodobém časovém horizontu to není reálné, reálné to není ani pro značné finanční náklady. Rada proto doporučila provést nej nutnější opravy kina Panorama tak, aby bylo nadále provozuschopné v odpovídajícím prostředí a současně pracovat dál na variantě rekonst rukce Domu kultury, informoval ta jemník Jagoš. Rekonstrukce má být provázána s možnostmi privátních in vestic pro vybudování většího restau račního zařízení, ale současně by měla respektovat požadované ener getické úspory (zateplení budovy, výměna oken aj.). Co nejvíce by také měla vycházet ze studie architekta Radka Ryby, která vznikla jako ur čité vstupní zadání pro rozsáhlejší re konstrukci objektu. Rada schválila smlouvu o spolu práci mezi městem, Nemocnicí Ky jov a Zdravotnickou službou Jm kraje o převozu osob pod vlivem al koholu do zdravotnických zařízení a na záchytku do Brna. ZÁPIS DO MATEŘSKÝCH ŠKOL V KYJOVĚ se koná ve dnech 4. až 29. května Zápis se týká dětí, které mo hou nastoupit do MŠ od září 2009 nebo od ledna až února Rodiče si zvolí mateřskou školu dle místa bydliště, nebo dle vlast ního uvážení: MŠ Střed (Mezi Mlaty) MŠ Za Stadionem MŠ Nádražní ZŠ a MŠ Dr. Joklíka (U Vodojemu) MŠ Boršovská ZŠ a MŠ Bohuslavice VÝUKA ANGLIČTINY ZŠ J. A. Komenského otvírá ve škol ním roce 2009/2010 třídu s rozšíře nou výukou angličtiny pro budoucí žáky 3. ročníku. Písemnou přihlášku mů žete zaslat do na ad resu ZŠ J. A. Komenského, Újezd 990, Kyjov. Informace na tel.: , Kyjovské noviny / duben 2009 strana 3 Ilustrační foto

4 Děti, alkohol, drogy a Velikonoce Výchova představuje náročný úkol, který není možné zvládat bezchybně, naopak je důležité, abychom se poučovali z chyb a čerpali z nich podněty pro další výchovu. Velikonoční svátky jsou především významným křesťanským svátkem a sou časně krásnou lidovou tradicí. Přesto, že je náš vztah k těmto svátkům různý, pro jevujeme péči k domácímu prostředí, zkrášlujeme je, uklízíme, chystáme se na návštěvu blízkých. Nakupujeme dob roty, vaříme, pečeme. Projevuje se naše typická pohostinnost, smysl pro tradice, nebo třeba jenom chuť přivítat jaro a na stupující teplo a slunko. Na velikonoční pondělí svátečně oblečené děti s tatínky, pak chlapci a skoro chlapi chodí za pomlázkou, po návštěvách, přejí, veršují a vyplácejí. A domácí mají radost, chtějí pohostit koledníky z celého srdce. Vajíčka va řená, čokoládová, koláčky, chlebíčky a co na pití? Kapku vínečka, náprstek vaječného koňáčku, jen trošičku na chuť, jenom pro tentoktrát. Pak později potkáváme tyto chlapce rozesmáté, vrá vorající, na pokraji opilosti, nebo opilé. Jistě to tak nikdo nemyslel, ale tímto to obvykle končí. Divíme se, ří káme si, to je hrozné, nebo jiní se usmějí a vzpomenou si na svoje mládí, přece se nic nestalo. Opravdu? Nalévalo se dětem a mladistvým. Myslím, že je důležité, jakou zprávu dá vají dospělí dětem, když porušují zákon. Kam posunuli hranice, co se může a co ne ve světle současné doby, kdy veřej ná kontrola sousedů, známých už nemá takový zásadní význam. Dnes se rodiče musí spoléhat především na sebe, je to jejich zodpovědnost chránit svoje děti. Příběh, který se klidně mohl nebo může stát: Příběh je o dívce, kterou jsem na zvala Zita (jméno vybráno čistě náhod ně). Bydlí například v domě na malé vesnici s rodiči, dvěma mladšími bra try, dědou a babičkou. Otec pracuje pro větší firmu, často je na služební cestě, někdy i několik dnů. Máma pracuje třeba na nějakém úřadě a s výchovou dětí jí pomáhají rodiče, se kterými bydlí. Babička je báječná hospodyně, děda je pořád ve vinohradě nebo ve sklípku. Víkendy tráví rodina společně, pracují na zahradě, chodí do přírody, sportují. Teď už většinou bez sedmnáctileté Zity. Má svoje zájmy, kamarády, ti jí rozumí podle ní víc než rodiče. Na základce se neučila špatně, máma chtěla, aby šla na obchodní akademii, tam šla, ale nešlo jí to, nejdřív se snažila, pak po stupně přestala chodit do školy a vyčí tala volbu rodičům.chtěla být kadeřnicí jako její kamarádka. Zdálo se, že to je dobré řešení. S kamarádkou měly velké plány a velké tajnosti. Občas u kama rádky přespávala, zkoušely si nové účesy. Doma se zavírala do svého po koje, bratři byli pro ni otravové a odmí tala makat, když všichni ostatní ka marádi můžou být venku. Změnila styl oblečení, hádala se, nebo nemluvila. Ukázalo se, že ve škole má velké pro blémy, bylo jí to líto, slibovala, že se to změní. Omluvili to pubertou. Chvíli to fungovalo. Po čase byli rodiče pozvaní do školy, Zita má neomluvené hodiny, učení ji nezajímá, její chování je pode zřelé. Rodiče slíbili nápravu, přece je důležité, aby se Zita vyučila. Když se vrátili domů, dcera doma nebyla. Našli ji u kamarádky, byla opilá, nechtěla s nimi jít domů. To už bylo příliš. Přišly zákazy a kontrola. Rodiče chodili do práce, když byli doma, tlačili na ni. Babička utěšovala Zitu a měla pro ni pochopení, snažila se vyvážit tvrdost rodičů. A tak se Zita naučila v tom cho dit. Když rodiče usnuli, utíkala ven. Když na to rodiče přišli, byli vyděšeni. Promluvili si s ní a trochu to zmírnili, aby nemusela utíkat. Přesto to nepo mohlo, hledali ji častěji a častěji a kro mě toho, že bývala opilá, začala kouřit marihuanu. A tak by to mohlo pokračo vat, může to skončit různě, většinou to skončí špatně. Takové a jiné příběhy vedou k závislosti. Na alkoholu, dro gách, automatech. Příběhů jsou stov ky, každý klient má ten svůj, v tomto jsem použila kousky příběhů, které možná znáte i vy. Všechny ale končí podobně, rodiče jsou bezmocní, v ro dině je příliš zklamání, bolesti, zra nění. Rodiče si vyčítají, co udělali ve výchově špatně. Mohou rodiče ovlivnit to, jestli bu dou jejich děti pít alkohol a brát drogy? Týmy zahraničních odborníků proka zují, že rodiče podstatně ovlivňují to, zda budou jejich děti kouřit, pít nebo zneužívat návykové látky. Jako zvláště důležité se ukázaly následující činitele: Dostatečně silná vazba dítěte na rodinu měřitelná časem, který tráví rodiče s dítětem. Jasná a důsledně prosazovaná rodinná pravidla, přiměřený dohled a přiměřené prosazovaní kázně. Schopnost konstruktivně řešit ro dinné problémy. Zjistilo se, že dospívající ve věku 18 let, na které rodiče přiměřeně ne dohlíželi, měli 2x častěji zkušenost s nelegálními drogami. Zkušenost s ne legálními drogami je také 2x častější v rodinách, kde se důsledně neprosazo vala pravidla. U dospívajících ve věku 15 let, s nimiž rodiče trávili málo času, byla zkušenost s nelegálními drogami 3x častější. V rodinách, kde se nedařilo zvlá dat konflikty, se u dětí 2x častěji vysky tovala zkušenost s nelegálními drogami. Dobré rady pro rodiče: Prevence problémů působených alko holem a drogami u dětí a dospívají cích v rodině má smysl a je důležitá. S dítětem nebo dospívajícím je třeba trávit přiměřený čas, pokud možno každý den. Naučte se dítěti naslouchat, snažte se porozumět tomu, co vám říká nejen slovy, ale i výrazem tváře nebo tónem hlasu. Povzbuzujte dítě, aby s vámi mluvilo, zkuste vyjádřit to, co vám dítě řekne, vlastními slovy, a zeptejte se ho, jestli to tak sku tečně myslelo. Dávejte pozor také na vlastní reak ce, zejména na takové, které by si dítě mohlo vykládat jako posměch nebo odmítnutí. Pomáhá naopak vřelost a respekt. Posilujte zdravé sebevědomí dítěte, při vhodné příležitosti ho chvalte, učte ho zdravému sebevědomí. To mu usnadní odmítání alkoholu a drog. Zdůrazněte dítěti, že jste za ně právně zodpovědní. Máte právo a povinnost kontrolovat, kde dítě je, co dělá a s kým se stýká. Vřelost je třeba spojit s pevností a prosazováním rozumných pravidel, zejména co se týče nepřijatelnosti alkoholu a drog u dětí. Jestliže dítě toto pravidlo poruší, mělo by nést přiměřené následky. Buďte připraveni o drogách disku tovat, opatřete si potřebné informa ce, abyste věděli víc než vaše dítě. Při výchově spolupracujte s dalšími členy rodiny. I rozvedení rodiče by při výchově měli spolupracovat, do hodnout společný postup nebo se alespoň informovat, jinak by dítě mohlo jejich rozporu zneužívat. Problémy se vyskytují v každé ro dině, ale dobře fungující rodiny umí problémy řešit. Informace, které byste měli vědět: Alkohol je potřeba považovat za tvr dou, silně návykovou drogu. Její nebez pečí je o to větší, že je všude a patří k různým rituálům (oslavy, svátky atd.). Roční spotřeba alkoholu v ČR za po sledních 70 let vzrostla téměř trojnásob ně. Vyplývá to z údajů Českého statistic kého úřadu. Závislými na alkoholu jsou v ČR desítky tisíc lidí, problém s alko holem má dle statistik v ČR víc než každý čtvrtý muž a každá desátá žena. Nastala zvláštní doba, kdy u mlá deže není outsiderem ten, kdo pije al kohol, ale ten, kdo abstinuje. V dospívání je rychlý rozvoj závislosti na alkoholu a drogách či přechod z al koholu na jiné drogy. Během dospí vání dochází k tělesným i duševním změnám a také k vytváření nových sítí mozkových buněk. I jen mírné poško zení paměti a schopnosti učení alko holem nebo drogami vede k horším studijním a později pracovním výsled kům. Poškození paměti v dospívání může přetrvávat i později, když spotřeba drog a alkoholu klesne. Máte li pocit, že vám problém (ne mám na mysli pouze drogy, ale vý chovné problémy obecně) přerůstá přes hlavu, neváhejte a navštivte odborné pracoviště. Vězte, že návštěvou odbor ného zařízení se zcela jistě nedegra dujete na rodinu feťáka. Naopak vám bude patřit chvála za to, že nejste z těch, co umí vše vyřešit a nikoho z venku nepotřebují. Včasné zahájení nápravy mnohdy zabrání daleko větším nepříjemnostem. Občanské sdružení Krok v Agen tuře pro občany poskytuje bezplatné služby: odborné poradenství, tj. rodinné poradenství, právní poradenství, soci ální poradenství, občanskou poradnu a sociálně aktivizační služby s nabíd kou pro rodiny a její členy pro podporu rodinného systému, pomoc při řešení problémů. Kontakty: , Poradenství v problematice drog a drogových závislostí, léčbu závislostí v Terapeutické komunitě Krok na Ko menského ulici v Kyjově, Program ná sledné péče pro abstinující závislé. Kontakty: , Mgr. Hana Čamlíková Pochvala a poděkování nejen za karneval MŠ Nádražní Většinou děkuje mateřská škola sponzorům, rodičům a všem, kteří se nějak podílejí na akcích nebo na čem koliv, co se školy týká. Já bych ale chtěla naopak poděko vat Mateřské škole Nádražní v Kyjově, tzn. všem zaměstnancům, kteří se po Karneval je důvodem k setkání malých s dospělými. dílejí na přípravě akcí a na provozu. Ráda bych očima rodiče zhodnotila karneval, jednu z mnoha akcí, které byly velice vydařené. Jistě mi dají za pravdu i ostatní rodiče. My vidíme akci už jako hotovou, nablýskanou věc, kde se nám i dětem líbí a kam přijdeme a zase odejdeme. Ale paní učitelky a ostatní zaměstnanci mají jistě s pří pravami obrovskou práci a starosti, za což jsou jim odměnou radostné úsměvy a spokojenost dětí. Ale tato práce není samozřejmost a zaměstnanci ji dělají právě kvůli našim dětem. Karneval byl perfektně organizovaný a díky tomu byla atmosféra, jak má být. Spokojené děti, které se podle libosti vyřádily a spokojení rodiče, kteří, i když na chvíli ztratili svoje ratolesti z očí, věděli, že se o ně nemusejí bát, protože děti jsou ve známém pro středí. Ale co chci zmínit určitě, je celková spokojenost s mateřskou školou. Týká se to jak pří stupu pedagogů i ostatního personálu, tak předškolního vzdělávání. Děti mají paní učitelky i ostatní velice rády a do školky se těší, což také nemusí být samozřejmostí. Ne všude se vidí tak kama rádský a zároveň maminkov ský a babičkovský přístup k prckům jako tady. A ne všude dítě ráno doma poví, že chce ve školce po obědě spinkat a pak si ještě dlouho hrát. Co se týká vzdělávání, mohu posou dit jako rodič i pedagog. Děti odchází do prvních tříd připravené, je na první pohled jasné, že paní učitelky se jim pečlivě věnují jak z logopedické strán ky, tak z motorické a také ve všeobec ných znalostech a rozhledu. Ani si ne musím číst Vzdělávací program školy, abych viděla, že je kvalitní a že je pl něn svědomitě. Práce s dětmi je velice krásná věc, ale také velice těžká. Proto přejme naší školce, aby pro naše děti byla i nadále těma rukama, do kterých je svěříme s radostí a bez starostí. Za rodiče Andrea Chludilová strana 4 Kyjovské noviny / duben 2009 Foto soukromý archiv Placená inzerce

5 Životní jubileum jednoho z největších a nejméně okázalých českých herců. Pepa je velkou osobností. Když ho režisér obsazuje, tak to není proto, že do role potřebuje herce, ale proto, že do ní chce Josefa Somra. Je neuvěři telně autentický, pravdivý, pracovitý, má šarm a neopakovatelné kouzlo. (Režisér Josef Rajmont) Nenápadný student Kdykoliv někdo z kamarádů, spolu žáků nebo hereckých kolegů mluví o Jožkovi (v případě Moraváků) nebo o Pepovi (v případě Pražáků), všichni zdůrazňují jeho nenápadnost a skrom nost. Sám se hodnotí lapidárně:... Ne jsem konfliktní typ. Mám rád zaujetí, zápal, ale i pohodu. Nevyžaduji víc místa, než kolik mi náleží. Jožka zůstává po celý svůj život člo věkem respektujícím tradiční hodnoty venkova rodinnou solidaritu a úctu k rodičům, o kterých dodnes mluví jako o mamičce a tatíčkovi. Narodil se 15. dubna 1934 jako prostřední ze tří synů v rodině železničáře ve Vracově. Chodil na kyjovské gymnázium a na vštěvoval technickou třídu, ze které vy růstali budoucí inženýři. Ničím zvlášt ním se od nich Jožka nelišil, hodně sportoval, hrál s vracovskými ochotní ky, kteří v něm vůbec neviděli budoucí hvězdu stříbrného plátna. K uskuteč nění jeho rozhodnutí stát se hercem KLUB MAMINEK KYJOV MŠ Za Stadionem, Pondělí a čtvrtek h Duben Čtvrtek 2. Tvoření veselé modelování Pondělí 6. Tvoření velikonoční výzdoba Čtvrtek 9. Hry a říkadla Angličtina pro nejmenší Pondělí 13. Klub je uzavřen Čtvrtek 16. Hry a říkadla Angličtina pro nejmenší Pondělí 20. Tvoření duben měsíc bezpečnosti Čtvrtek 23. Hry a říkadla Angličtina pro nejmenší Pondělí 27. Tvoření bramborová tiskátka Čtvrtek 30. Hry a říkadla Angličtina pro nejmenší Mlýnská ul., Kyjov Nětčice Otevřeno: PO, ST, PÁ h Duben Pondělí 6., středa 8. a pátek 10. Velikonoční tvoření Středa 15. Zpívání s nástroji Středa 22. Zábavné tvoření štěrchátka Pondělí 27. Beseda s MUDr. Renatou Běťákovou první pomoc pro děti Středa 29. Zábavné tvoření z krepového papíru Osobnosti 75 let Josefa Somra mu pomohl strýc kněz, kterému se podařilo přesvědčit zklamané rodiče, že herec stejně jako kněz může kladně ovlivňovat lidské duše. Druhým byl an gličtinář a tělocvikář, profesor Tonda Novotný, který se mu snažil napravit špatný posudek z gymnázia a nasmě roval ho na JAMU. Jožkova životní dráha je podobná slalomové dráze Studentská léta na Janáčkově aka demii múzických umění znamenala nejen nové jevištní zkušenosti a sezna mování s brněnským kulturním živo tem, ale i na vazování no vých přátelství se spolužáky, často na celý život. Například s Ladislavem Lakomým se setkává v po sledních letech při natáčení Poutních míst pro brněnskou televizi. S Bla ženou Holišo vou a Bořivo jem Navrátilem se setkal po letech v Národ ním divadle. Z JAMU ( ) do stává umístěnku do divadla v Českém Těšíně, které hraje i pro polskou men šinu. V roce 1958 se vrací na tři roky do Brna, kde působí v Divadle bratří Mrštíků. Další štací je divadlo v Pardu bicích ( ), kde zapadne do přá telského kolektivu a patrně by vydržel další léta, kdyby ho herec a režisér Jan Kačer nezískal pro Činoherní klub ve Smečkách. Jožka přijal nabídku stát se spoluzakladatelem nového divadla v době, kdy v celé společnosti dochází k možnosti svobodnějšího projevu. Se tkává se tu s plejádou různorodých osobností, mladých a dychtivých. Patří k nim Hrzán, Čepek, Landovský, Abr hám, Kodet, Divíšková, Fischerová, Kačer, Macháček, Schorm a další. Nadšení ansámblu je znát i na výko nech herců. Stačí si připomenout So mra jako pátera Timofeje v Mandra goře, Osipa v Revizorovi či Tena ve hře Ten, který dostává políčky. Třináct let v Činoherním klubu se stává nejvý znamnějším obdobím jeho divadelní dráhy. V r se svěřuje novináři Zítřku:... V Činoherním klubu jsem hrál asi deset postav, už jsem do konce hostoval v Národním divadle u pana Radoka v takové malé roli ve Vůni květin. Činoherní klub je mladé di vadlo. Mladé tím, že jsou tam mladí herci, režiséři, mladý šéf a tak dále, a dá se říci, že mladé a tudíž i nové je i duchem. Navíc je nás málo, jsme nu ceni šrotit, šrotit a zase šrotit... Jož kův výrok potvrzuje i skutečnost, že v prosinci 1968 hraje současně v osmi hrách. A co říká jeho kamarád Jiří Kodet na začátky divadla:... V divadle jsme i bydleli. Ráno jsme stáli frontu u kou pelny, protože v jedné šatně spal Hr zán, v druhé Čepek a v třetí Somr... Národní divadlo Je nepochybně snem každého herce dostat se do Zlaté kapličky nad Vlta vou. Přesto se domnívám, že Jož kův sen to tak zcela nebyl. Byl to spíše sňatek z rozumu, protože koncem 70. let se charakter Činoherního klubu díky normalizačním tlakům začal pod statně měnit, a tak se chopil příleži tosti, kterou mu nabídl režisér M. Ma cháček, a stal se členem souboru ND. Za dobu téměř čtvrt století tu sehrál řadu pozoruhodných rolí: Claudius v Hamletovi, Gloster v Králi Learovi, Profous ve Vévodkyni valdštejnských vojsk, Klásek v Lucerně, Lízal v Maryši a další. Zazářil ve scénické transkripci literárních děl: v moravské epopeji Rok na vsi jako Kunze v režii M. Krobota, u stejného režiséra jako Jan Dítě III. ve hře Obsluhoval jsem anglického krále a jako František v Hrubínově Ro manci pro křídlovku, za kterou dostal svou první Thalii. Režisér Somrových úspěšných inscenací o něm řekl: Skvělý herec s obrovskou energií, vy baven k vystupování na velkých jeviš tích, jako je Národní divadlo. Lidsky by mu však bylo líp v Činoherním klubu. Cítí se lépe, když má kolem sebe lidi, kteří jsou mu osob ně blízcí. Když v roce 2002 z ND odcházel, bylo kolem toho mnoho dohadů a mediál ního šumu. Někteří staří herci souboru mu vyčítali, že se z ND neodchází a Jožka jim v duchu odpovídal bohu žel! V té době už měl za sebou svou druhou Thalii (2001) za roli Wellera ve hře The Gin Game, která se odehrá vala jen na několika čtverečních met rech pražské Violy. Jožka tu s Blankou Bohdanovou vytvořil nezapomenutel nou dvojici starých lidí, kteří se vyrov návají se samotou. Film, televize a rozhlas Novináři, kteří uvádí počet filmů Josefa Somra, uvádí víc jak 80 až po 120. Bohužel jsem si to nemohl ověřit, protože Jožka si žádnou karto téku nevede a sám si většinu filmů, ve kterých hrál epizodní role, ani nepama tuje. Připomeňme si aspoň ty nejzná mější: Ostře sledované vlaky (1966 Oscar), Žert (1968) dotáčel se už v době sovětské okupace a Jožka jej viděl poprvé téměř po 40 letech na festivalu v Uh. Hradišti. Pozor vizita (1981), Tři veteráni (1983), Helimadoe (1993), Konec starých časů (1989), Josef Somr ve filmu Helimadoe. Jak svět přichází o básníky ( , 5 dílů). V posledních letech hrál ve filmech O rodičích a dětech, U mě dobrý!, Svatba na bitevním poli. Z televizních seriálů stačí připome nout Byl jeden dům a Cirkus Hum berto, kde za roli kapelníka cirkusu do stal od skutečných cirkusových artistů Řád cirkusového umění 1. stupně. A samozřejmě Nemocnice na kraji města, kde se představil jako ředitel nemocnice. Cenu Neviditelný herec dostal od posluchačů rozhlasu jako poděkování za řadu postav v rozhlasových hrách. Jeho hlas posluchači milují a musím přiznat, že také já s manželkou se tě šíme na večery, kdy nám předčítá texty známých autorů. Zmínil jsem se o některých cenách, které Jožka obdržel. Chtěl bych výčet doplnit o Trilobita (1967, 1968) a za sloužilého umělce v bývalém režimu. Posledním oceněním v r Me daile za zásluhy o stát v oblasti kultury a umění. Morava, Slovácko, Vracov a Kyjov Jožka zůstal po celý život duší Mo ravákem. Jako začínají herec pochybo val, že by mohl někdy vystupovat na prknech nějakého českého divadla pro svůj moravský akcent. Přesvědčil se, že svoje rodné Slovácko může divá kovi přiblížit, protože je důvěrně poznal:... Mojí poslední rolí (v ND 2002, pozn. autora) je Lízal v Mrštíkově Maryši, samozřejmě k tomu, co v té Maryši předvádím, jsem hledal předobraz tady na Slovácku. Když mě v tom předsta vení viděli někteří mí krajané, říkali, jé tam vypadáš jako tvůj staříček. A já jsem tomu docela rád... Ve volných chvílích, kterých má i dnes poskrovnu, zajíždí do Vracova, kde má půlku dom ku koupeného před lety se spolužákem Staňou. Odebírá re gionální noviny, aby se dověděl, co je nového v rodném kraji, protože inter valy návratů se pro dlužují. Je dlouho letým členem praž ského Slováckého krúžku, kde si rád zazpívá při cimbálu. Ostatně sám na něj dovede zahrát, ně kdy i pro sebe, když je mu smutno. Do Kyjova jezdí nejen na Slovácké roky, ale vystoupil tu s Blankou Bohda novou ve hře The Gin Game, četl ži dovské povídky v Domě kultury a před čítal bibli ve farním kostele. Vloni přijel i na promítání filmu O rodičích a dětech. V roce 2002 mu město Ky jov udělilo čestné občanství. Josef Somr o sobě: Kdysi jsem si myslel, že jediným smyslem života je práce, pak zase štěstí, ale teď vím, že náplň života tvoří souhrn činitelů. Že se nevyplácí povrchnost a že si člověk musí vážit maličkostí. To jsou slova z r Dnes k tomu dodává, že je třeba si vážit hlavně zdraví. To zdraví mu přejeme za všechny diváky a posluchače. Ať se dožije as poň devadesátky jak jeho tatíček. Jiří Dunděra Kyjovské noviny / duben 2009 strana 5

9/2009. noviny. Měsíčník pro občany Kyjova / Vydává město Kyjov / zdarma / 4. září 2009

9/2009. noviny. Měsíčník pro občany Kyjova / Vydává město Kyjov / zdarma / 4. září 2009 KYJOVské Měsíčník pro občany Kyjova / Vydává město Kyjov / zdarma / 4. září 2009 Od otevření je nové hřiště v parku stále plné dětí. Foto Veronika Hollerová noviny 9/2009 VÁŽENÍ ČTENÁŘI KYJOVSKÝCH NOVIN,

Více

2/2010. noviny. Měsíčník pro občany Kyjova / Vydává město Kyjov / zdarma / 5. února 2010

2/2010. noviny. Měsíčník pro občany Kyjova / Vydává město Kyjov / zdarma / 5. února 2010 KYJOVské Měsíčník pro občany Kyjova / Vydává město Kyjov / zdarma / 5. února 2010 noviny 2/2010 Tříkrálová sbírka byla letos v Kyjově velmi úspěšná. MILÍ ČTENÁŘI KYJOVSKÝCH NOVIN, nechci se v následujících

Více

11/ 2009. noviny. Měsíčník pro občany Kyjova / Vydává město Kyjov / zdarma / 6. listopadu 2009

11/ 2009. noviny. Měsíčník pro občany Kyjova / Vydává město Kyjov / zdarma / 6. listopadu 2009 KYJOVské Měsíčník pro občany Kyjova / Vydává město Kyjov / zdarma / 6. listopadu 2009 Poděkování za krásné hřiště vyjádřili školáci ZŠ a MŠ Dr. Joklíka tímto krásným dortem pro starostu Kyjova Františka

Více

Starosta František Lukl při návštěvě oddělení nukleární medicíny Nemocnice Kyjov. Vpravo Jiří Bakala, uprostřed Petr Svoboda.

Starosta František Lukl při návštěvě oddělení nukleární medicíny Nemocnice Kyjov. Vpravo Jiří Bakala, uprostřed Petr Svoboda. KYJOVské Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 2. březen 2012 Starosta František Lukl při návštěvě oddělení nukleární medicíny Nemocnice Kyjov. Vpravo Jiří Bakala, uprostřed Petr Svoboda.

Více

5/2012. noviny. Město zvažuje zřízení technických služeb. Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 4.

5/2012. noviny. Město zvažuje zřízení technických služeb. Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 4. KYJOVské Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 4. květen 2012 STO KORUN NA SIROTKY Komedie s tématikou slováckých soudniček ovládla sál Domu kul tury při pořadu, který zažil premiéru

Více

9/2012. noviny. Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 7. září 2012

9/2012. noviny. Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 7. září 2012 KYJOVské Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 7. září 2012 MULTIŽÁNROVÉ SLAVNOSTI Letošní Kyjovské letní slavnosti se nesly nejen v duchu folkloru, folku, tra dičních řemesel či výstavy

Více

3/2013. noviny. Ocenění pro kyjovské gymnázium. Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 1. březen 2013

3/2013. noviny. Ocenění pro kyjovské gymnázium. Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 1. březen 2013 KYJOVské Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 1. březen 2013 BARVITÝ FAŠAŇK V KYJOVĚ První únorovou neděli jste mohli potkat v ulicích města průvod masek a krojovaných chlapců doprovázených

Více

SVATOBOŘICE MISTŘÍN 1/2014 ZPRAVODAJ. OBCE Zpravodaj obce Svatobořice Mistřín. strana 1

SVATOBOŘICE MISTŘÍN 1/2014 ZPRAVODAJ. OBCE Zpravodaj obce Svatobořice Mistřín. strana 1 SVATOBOŘICE MISTŘÍN ZPRAVODAJ 1/2014 OBCE strana 1 EDITORIAL OBSAH Ilustrační adventní foto Zprávy z radnice PF 2014 (fm)... 3 Slovo starosty Vítejme rok 2014 (fm)... 3 Slovo místostarostky (tč)... 5 Činnost

Více

duben 2014 Nemocnici slouží nová sanitka V Kyjově se množí krádeže Podepsáno memorandum s Prizrenem > více str. 3 > více str. 5 > více str.

duben 2014 Nemocnici slouží nová sanitka V Kyjově se množí krádeže Podepsáno memorandum s Prizrenem > více str. 3 > více str. 5 > více str. duben 2014 Podepsáno memorandum s Prizrenem > více str. 3 V Kyjově se množí krádeže > více str. 5 Nemocnici slouží nová sanitka > více str. 5 foto Marie Kašná První únorová neděle patřila fašankovým oslavám.

Více

ardice 2/2008 náš společný domov Škola v přírodě strana 6 Šardické divadlo Přehlídka dechovek Střípky Šardice opět divizní z Afganistanu

ardice 2/2008 náš společný domov Škola v přírodě strana 6 Šardické divadlo Přehlídka dechovek Střípky Šardice opět divizní z Afganistanu Š 2/2008 ardice náš společný domov Z P R A V O D A J Z A S T U P I T E L S T V A O B C E Škola v přírodě strana 6 Šardické divadlo strana 9 Přehlídka dechovek strana 12 Střípky z Afganistanu strana 14

Více

12/2012. noviny. Říčka Kyjovka zvýšila průtočnost. Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 7. prosinec 2012

12/2012. noviny. Říčka Kyjovka zvýšila průtočnost. Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 7. prosinec 2012 KYJOVské Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 7. prosinec 2012 noviny 12/2012 BĚHALI S TRIKOLOROU Výročí vzniku samostatného čes koslovenského státu si v Kyjově při pomínají také

Více

První elektronická aukce energií

První elektronická aukce energií 2. 9. 2013 9 2013 Ročník: 13 www.hubnetesmilanem.cz více na straně 3 Člověk v popředí zájmu Podle údajů Obchodní a průmyslové komory pro Horní Falcko a Kelheim chybí v jejím okrese již v letošním roce

Více

Stali jsme se centrem kultury v Evropě

Stali jsme se centrem kultury v Evropě 2. 2. 2015 1 2 POZOR! strana Příloha DJKT 2015 Ročník: 15 19-22 opět uvnitř našich novin. Stali jsme se centrem kultury v Evropě Redakce PLZEŇ, Havlíčkova 5, 301 37 Plzeň tel.: 377 221 996; tel./fax: 377

Více

DUBEN 2015 Informační měsíčník pro občany města ZDARMA. Rozhovor se starostou města Zdeňkem Matoušem

DUBEN 2015 Informační měsíčník pro občany města ZDARMA. Rozhovor se starostou města Zdeňkem Matoušem města Krupky DUBEN 2015 Informační měsíčník pro občany města ZDARMA Rozhovor se starostou města Zdeňkem Matoušem Aktuální jarní období u nás přináší jak věci veselé a radostné, tak i vážné a smutnější.

Více

5/2010. noviny. Měsíčník pro občany Kyjova / Vydává město Kyjov / zdarma / 7. května 2010

5/2010. noviny. Měsíčník pro občany Kyjova / Vydává město Kyjov / zdarma / 7. května 2010 KYJOVské Měsíčník pro občany Kyjova / Vydává město Kyjov / zdarma / 7. května 2010 Eliška Pekárková bude díky svému vynikajícímu pěveckému talentu reprezentovat tento region spolu s dalšími šesti dětmi

Více

4/2013. náš společný domov. prožitkem. jarmark. fara. chovatelé. Ohlédnutí. Výchova. Vánoční. Opravená. Šardičtí

4/2013. náš společný domov. prožitkem. jarmark. fara. chovatelé. Ohlédnutí. Výchova. Vánoční. Opravená. Šardičtí Š ardice 4/2013 náš společný domov Z P R A V O D A J Z A S T U P I T E L S T V A O B C E Ohlédnutí 2013 strana 2 Výchova prožitkem strana 11 Vánoční jarmark strana 16 Opravená fara strana 20 Šardičtí chovatelé

Více

1/2012 ČTVRTLETNÍK OBCE LUŽICE. Vesnice Jihomoravského kraje roku 2009 LUŽICKÝ ZPRAVODAJ

1/2012 ČTVRTLETNÍK OBCE LUŽICE. Vesnice Jihomoravského kraje roku 2009 LUŽICKÝ ZPRAVODAJ LUŽICKÝ ZPRAVODAJ 1/2012 ČTVRTLETNÍK OBCE LUŽICE Vesnice Jihomoravského kraje roku 2009 Slovo starosty SILVESTROVSKÉ PLAVÁNÍ NA CIHELNĚ Foto: Jana Králová LUŽICKÁ LAŤKA Titulní strana: Obraz akademického

Více

V Plzni vyrostlo výzkumné a vývojové centrum

V Plzni vyrostlo výzkumné a vývojové centrum 6. 7. 2015 7 2015 Ročník: 15 Ochrana životního prostředí strana 5 6 Poradna Gabriely Kroupové strana 20 Pracovní nabídky strana 23 26 Stíny horkého léta strana 33 Oblíbený zábavní park u Chamu, NSR strana

Více

MÚZOCHVĚNÍ Více si přečtěte na stránkách 12 a 13. LISTY LANŠKROUNSKA ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU Ročník IX. 22. května 2009 Cena 12 Kč

MÚZOCHVĚNÍ Více si přečtěte na stránkách 12 a 13. LISTY LANŠKROUNSKA ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU Ročník IX. 22. května 2009 Cena 12 Kč LL 10 / 2009 STRANA 1 10 LISTY LANŠKROUNSKA ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU Ročník IX. 22. května 2009 Cena 12 Kč Rudoltice mají vracet miliony ze státních dotací str. 8 HOLLYWOOD Majáles 2009 str. 12 Rozhovor s

Více

Poděbraďák Václav Havel: zběsilý úprk na kole k Nymburku, vyděšené babičky na Riegráku a bodyguard z Velkého Zboží

Poděbraďák Václav Havel: zběsilý úprk na kole k Nymburku, vyděšené babičky na Riegráku a bodyguard z Velkého Zboží Přehledně: letošní akce v Poděbradech Návštěva v ZOO Chleby Basketbalisté plánují spolupráci s Nymburkem Ročník 21 číslo 1 5. ledna 2012 www.podebradskenoviny.cz cena 7 Kč Poděbraďák Václav Havel: zběsilý

Více

4/2009. náš společný domov. rezidence. Návštěva. Kostel. Vánoční. v čele. Nový život. ve škole. po pěti letech. rozhovor. FK Šardice.

4/2009. náš společný domov. rezidence. Návštěva. Kostel. Vánoční. v čele. Nový život. ve škole. po pěti letech. rozhovor. FK Šardice. Š ardice 4/2009 náš společný domov Z P R A V O D A J Z A S T U P I T E L S T V A O B C E Nový život rezidence strana 5 Návštěva ve škole strana 6 Kostel po pěti letech strana 13 Vánoční rozhovor strana

Více

NEČESÁNEK MISTREM REPUBLIKY PEJSKAŘI VENČÍ, ALE NEUKLÍZÍ DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE PO ZMĚNÁCH POKRAČUJE

NEČESÁNEK MISTREM REPUBLIKY PEJSKAŘI VENČÍ, ALE NEUKLÍZÍ DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE PO ZMĚNÁCH POKRAČUJE březen 2015 NEČESÁNEK MISTREM REPUBLIKY > více str. 18 PEJSKAŘI VENČÍ, ALE NEUKLÍZÍ > více str. 5 Najdete nás také na Facebooku www.facebook.com/mestokyjovoficialniprofil DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE PO ZMĚNÁCH

Více

LUHAČOVICKÉ NOVINY. Podívejte se na náš web UDÁLOSTI VE MĚSTĚ SPOLEČNOST

LUHAČOVICKÉ NOVINY. Podívejte se na náš web UDÁLOSTI VE MĚSTĚ SPOLEČNOST LUHAČOVICKÉ NOVINY Květen 2014 ročník XXI. První dáma v Luhačovicích Rozpočet města 2014 Druhá Lázeňská restaurace Jarní setkání seniorů www.luhacovice.cz Podívejte se na náš web UDÁLOSTI VE MĚSTĚ Otevírání

Více

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2014 ÚŘAD INFORMUJE ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY KULTURA SPORT RŮZNÉ INZERCE

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2014 ÚŘAD INFORMUJE ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY KULTURA SPORT RŮZNÉ INZERCE POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2014 ÚŘAD INFORMUJE ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY KULTURA SPORT RŮZNÉ INZERCE Slovo starosty Vážení spoluobčané, rád bych Vám všem touto cestou poděkoval za důvěru, kterou jste mi projevili

Více

10. číslo 20. května 2005 Ročník V. Cena 10 Kč

10. číslo 20. května 2005 Ročník V. Cena 10 Kč LISTY LANŠKROUNSKA Strana 1 10 / 2005 10. číslo 20. května 2005 Ročník V. Cena 10 Kč Dnes si přečtete: Lanškrounští v Landskroně Str. 7 Co se děje v regionu Str. 8 Fotoreportáž z majálesu Str. 11 V sobotu

Více

Zprávu o hospodaření TS a hospodaření s odpady za I. pololetí. 2007 Zprávu o přípravě investičních akcí na rok 2008

Zprávu o hospodaření TS a hospodaření s odpady za I. pololetí. 2007 Zprávu o přípravě investičních akcí na rok 2008 Nový název Základní umělecká škola v Úpici má od 28. září 2007 čestný název Základní umělecká škola A. M. Buxton, Úpice. I přesto, že na Václava si vzalo babí léto náhradní volno a pršelo, na dobré náladě

Více

ROČNÍK 20 ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2005 ČÍSLO 9-10 CENA

ROČNÍK 20 ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2005 ČÍSLO 9-10 CENA ROČNÍK 20 ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2005 ČÍSLO 910 CENA 4 Kč Díků činění Slovo vybrané z církevního kalendáře pro první říjnovou neděli si pro mne připravilo zcela nedávno opět svůj význam. Obléklo si vloni i letos obraz

Více

zpravodaj obèanù Boleradic

zpravodaj obèanù Boleradic Prosinec 2009 èíslo IV. zpravodaj obèanù Boleradic Když v Římě svatořečili Anežku českou, radovali se poutníci s trikolórami v klopě: naše Anežka je svatá, teď už to brzo praskne. Tam nahoře zatím probíhá

Více

Hovorany. jarní ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU. Hovorany Jaro 2012 1

Hovorany. jarní ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU. Hovorany Jaro 2012 1 Hovorany 2012 jarní ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU Hovorany Jaro 2012 1 ÚVODEM Vážení spoluobčané! Vítám Vás letos poprvé nad stránkami našeho jarního Zpravodaje. Co se v naší obci za uplynulé období událo a

Více

Úvodní slovo starosty

Úvodní slovo starosty Jaroslav Koutský Malířská dílna Barvy, štětce nachystali, s chutí do práce se dali. Přesto musí na své děti starý malíř dohlížeti! Vůle pevná, vše se daří, radost vidět ze všech tváří. Na okénku vyrůstají

Více