STANDARDNÍ STAVEBNĚ-HISTORICKÝ PRŮZKUM AREÁLU FRANTIŠKÁNSKÉHO KLÁŠTERA PŘI KOSTELE SV. FRANTIŠKA SERAFÍNSKÉHO VE VOTICÍCH (o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STANDARDNÍ STAVEBNĚ-HISTORICKÝ PRŮZKUM AREÁLU FRANTIŠKÁNSKÉHO KLÁŠTERA PŘI KOSTELE SV. FRANTIŠKA SERAFÍNSKÉHO VE VOTICÍCH (o."

Transkript

1 STANDARDNÍ STAVEBNĚ-HISTORICKÝ PRŮZKUM AREÁLU FRANTIŠKÁNSKÉHO KLÁŠTERA PŘI KOSTELE SV. FRANTIŠKA SERAFÍNSKÉHO VE VOTICÍCH (o. Benešov) Rejstříkové číslo nemovité kulturní památky 28871/2-219 Číslo popisné/orientační: 1 Parcelní číslo: 1, 2/1, 2/2 Zpracováno pro Městský úřad ve Voticích Zpracovalo občanské sdružení Památky pro život 2011

2 Obsah: 1. Anotace 3 2. Úvod 4 3. Dějiny objektu - historická rešerše 5 4. Prameny, mapy, plány, literatura 5. Rozbor objektu, popis současného stavu 6. Stavební historie 7. Hodnotné prvky a detaily 8. Hodnocení areálu, architektonické, urbanistické a památkové závady Obrazová příloha: Mapy a plány: Fotografie současného stavu Plány současného stavu Stavební vývoj Památkové hodnocení 2

3 1. ANOTACE Standardní stavebně historický průzkum (dále jen SHP) byl zpracován na od listopadu 2010 do února Průzkum se týkal areálu františkánského kláštera při kostele sv. Františka Serafínského ve Voticích (o. Benešov). Vlastníkem objektu je františkánská provincie sv. Václava v Praze. Objednatelem SHP je Město Votice, které uvažuje o dlouhodobém pronájmu celého areálu, jenž je od roku 1997 bez využití. Průzkum areálu byl proveden dle platné metodiky SHP, vydané Státním ústavem památkové péče v Praze v roce 1997, opravené podle 2. vydání z roku Standardní stavebně historický průzkum nenahrazuje závazná vyjádření příslušných památkových orgánů a organizací ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb. Předložený elaborát je duševním vlastnictvím uvedených autorů. 3

4 2. ÚVOD Standardní stavebně historický průzkum (dále jen SHP) byl zpracován od listopadu 2010 do února Průzkum se týkal areálu františkánského kláštera při kostele sv. Františka Serafínského ve Voticích (o. Benešov). Vlastníkem objektu vyjma kostela je františkánská provincie sv. Václava v Praze. Kostel je ve vlastnictví Římskokatolické farnosti Votice. Objednatelem SHP je Město Votice, které uvažuje o dlouhodobém pronájmu celého areálu, jenž je od roku 1997 bez využití. Podkladem pro vyhodnocení objektu bylo zaměření provedené v roce 2007 firmou Geoma Cheb v měřítku 1:200. Toto zaměření zachycovalo celý areál, avšak v případě kostela a severního ambitu v obou patrech šlo pouze o schematické zaměření z důvodu nepřístupnosti. V případě kostela proto zhotovitel provedl schematické zakreslení okenních otvorů v obou podlažích. V průběhu průzkumu byly zpřístupněny téměř všechny prostory areálu kromě prostoru 1.09, 1.37, 1.38, 2.02, 2.06, 2.20, Celý areál kromě kostela je od roku 1997 nevyužívaný a tudíž ve špatném stavu především pokud se týká omítek, stropů a rozvodů. Průzkum areálu byl proveden dle platné metodiky SHP, vydané Státním ústavem památkové péče v Praze v roce 1997, opravené podle 2. vydání z roku Obrazová dokumentace je zaměřena především na zachycení dochovaných hodnotných konstrukcí, architektonických prvků a detailů, vyhodnocení archivních pramenů a stavebního vývoje objektu. Autory SHP jsou Petra Oulíková, PhD. archivní rešerše, Mgr. Jindřich Záhorka zbylé kapitoly. Standardní stavebně historický průzkum nenahrazuje závazná vyjádření příslušných památkových orgánů a organizací ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb. 4

5 3. DĚJINY HISTORICKÁ REŠERŠE Františkánský konvent u kostela sv. Františka Serafinského Stavební historie Založení konventu Počátky františkánského konventu ve Voticích na Benešovsku sahají do roku Konvent byl jediným nově založeným řeholním domem české františkánské provincie sv. Václava, který vznikl v neklidných dobách třicetileté války. Česká františkánská provincie patřila od doby svého založení Janem Kapistránem roku 1452 mezi tzv. cismontantské provincie observantské. Počátkem 17. století řádová představení i papežská kurie rozhodli, aby se provincie postupně reformovala a přijala také reformátské stanovy. Na kapitule konané roku 1627 v Brně se zástupci české provincie dohodli, že reformu podle italské vzoru přijmou, ale bez účasti italských reformátů, se kterými měli do té doby špatné zkušenosti. Roku 1632 bylo zkušebně vyhlášeno zachovávání reformátských pravidel ve všech konventech provincie. Po polovině 17. století nebyl v české provincii jediný konvent, který by nezachovával reformu. Ve zprávě pro generální kapitulu v Toledu z roku 1658 čeští františkáni uvádějí, že v patnácti konventech české provincie žije celkem 332 bratří. Ukončení postupného přechodu k reformě bylo definitivně potvrzeno papežem Alexandrem VII. ( ) v breve z 11. srpna 1662 (viz Historia Franciscana, 2004, kat. č. 42, s. 49). Františkáni jakožto mendikantský-žebravý řád byli díky ustanovením své řehole existenčně závislí na naturálních a peněžitých dávkách od různých dobrodinců. Na prvním místě byl život v naprosté chudobě. Františkánské komunity nesměly mít žádný pozemkový majetek, zatímco jiné řády se bez hospodářského zázemí jen 5

6 stěží obešly. Kostely a konventy formálně patřily Svatému stolci, řeholníci je pouze užívali. Chod jednotlivých františkánských konventů tak zabezpečovaly především almužny. Vedle panovníků a církevních hodnostářů to byla zejména vyšší šlechta mající dostatečné prostředky k tomu, aby mohla zajistit stavbu kostela či kláštera a jejich nutné opravy, případně i pravidelné deputáty pro řeholníky. Existenci většiny františkánských konventů podporovaly fundace. Ty šlechtické byly dědičné a zapisovaly se do zemských desek. Františkáni se na oplátku zavazovali svým donátorům k četným službám. Pravidelně se modlili a sloužili mše za zemřelé. S tím souviselo i privilegium pohřbu v konventním kostele, v rodové či ve společné kryptě bratří. Zakladatelem františkánského konventu s kostelem sv. Františka Serafínského byl hrabě Sezima z Vrtby, pocházející se starobylého panského stavu. Sezima byl horlivým katolíkem, povýšeným roku 1624 Ferdinandem II. do hraběcího stavu. Císařovu přízeň si zřejmě získal i tím, že jako přísný katolík postupoval s neúprosnou tvrdostí vůči obyvatelstvu na svých panství, jež tajně zachovávalo věrnost víře pikartů nebo husitů. Sezima z Vrtby postupně zastával vyšší a vyšší úřady v rámci zemské správy. V letech byl nejvyšším královským hofmistrem, roku 1638 se stal nejvyšším sudím, roku 1644 obdržel úřad nejvyššího komořího (Ottův slovník naučný, XXVI, s , Nádherná 1998, s. 43). Sezima z Vrtby získal Votice v rámci pobělohorských konfiskací. Votice koupil roku 1621 za zlatých (T. V. Bílek, 1882, s. 241; jindy uváděn rok 1622 a za cca zlatých). Předcházejícím vlastníkem Votic se stala roku 1604 Eva Kaplířová. Jejím manželem byl Kašpar Kaplíř ze Sulevic, direktor a jeden z vůdců stavovského protihabsburského povstání z let Pro svou účast na odboji byl 21. června 1621 popraven na Staroměstském náměstí v Praze. Votice, které tehdy už patřily jeho vnukům Kašparu Zdeňkovi a Oldřichovi, spravoval příbuzný Pavel Kaplíř Osterský ze Sulevic, rovněž přední účastník povstání. Tomu se po Bílé hoře podařilo tajně utéct z votického zámku a uprchnout z Čech. V roce 6

7 1621 byl Pavel Kaplíř Osterský ze Sulevic v nepřítomnosti odsouzen k smrti a ztrátě cti a statků. O vlastním založení františkánského konventu se v literatuře píše, a to prakticky sto let, že Sezima z Vrtby nemaje dlouhou dobu mužských potomků učinil slib, že pokud se mu narodí dědic, postaví ve Voticích františkánský konvent. K provedení tohoto úmyslu si vyžádal povolení od papeže Urbana VI. a císaře Ferdinanda III. Když pak prý byl Sezimův slib Bohem vyslyšen, založil pan hrabě v roce 1627 nové františkánské sídlo ve Voticích. Kapitula české františkánské provincie sv. Václava schválila založení konventu na svém zasedání v Brně 17. září Skutečnost kolem Sezimovy fundace však byl trochu jiná. Klášterní kronika píše o tom, že Sezima z Vrtby nezaložil klášter až po narození dědice, ale právě naopak (NA Praha, ŘF, kn. 46 Konventní kronika, pag. 1. Ve shodě s konventní kronikou uvádí totéž i Vlasák, 1854, s. 259, Sedáček, 1927, s. 242). Hrabě učinil slib, že založí nejdříve františkánský klášter doufaje, že na přímluvu sv. Františka Serafínského Bůh vyslyší jeho přání a daruje mu mužského potomka. Tak se také později stalo. Sezimovi z Vrtby se narodilo hned několik dědiců, ale až z posledního, čtvrtého manželství, které uzavřel roku 1630 s Barborou Eusebií hraběnkou z Martinic, dcerou Jaroslava Bořity z Martinic. Jaroslav byl zároveň i Sezimovým zetěm, protože se podruhé oženil s jeho dcerou Marií Alžbětou. (Zpravidla se píše, že Sezima z Vrtby byl třikrát ženatý. Genealogická sbírka Dobřenského uložená v Národním archivu v Praze však uvádí čtyři sňatky: 1. žena Kaplířová ze Sulevic, 2. žena Judita Španovská z Lisova, 3. manželství uzavřené 22. února 1609 s Dorotou z Říčan, 4. manželství uzavřené 26. dubna 1630 s Barborou Eusebií roz. z Martinic.) Všechny děti vzešlé s posledního manželství, ať dcery či synové, z vděčnosti k Bohu a sv. Františkovi, dostaly vždy druhé jméno František (Františka). Tento zvyk se udržel v rodě Vrtbů vlastnících Votice až do vymření, do roku

8 Výstavba konventu a kostela sv. Františka Serafínského V roce 1627, kdy byla schválena fundace nového řádového sídla, se přistoupilo k výstavbě prosté konventní budovy a přilehlého kostela. Klášterní areál se nacházel nedaleko votického zámku. Už v roce 1626 sem prý přišli dva františkáni, kteří měli dohlížet na stavbu. Pověst vypráví, že se Sezima nemohl dlouho rozhodnout pro místo. Napřed prý chtěl stavět na návrší stranou Čeřenské hory. Již tam vykopali základy a navezli kámen. Protože se Sezimovi nezdálo toto místo dost důstojným, zanechal stavby a hledal jiné. Tomuto poli se dosud říká Na klášterním, Na klášteře. Pak prý nechal o tom rozhodnout jelena ve své oboře. Kde složí parohy, tam vystaví klášter. Jelen prý složil parohy nedaleko Paseckého domu. A protože tu stála městská pastouška, dal ji Sezima zbořit. Městu dal v náhradu domek blízko Valchy. Během dvou let byl konvent postaven ( ). Klášterní kostel sv. Františka Serafínského vysvětil kardinál Arnošt z Harrachu 20. srpna Kromě hlavního oltáře sv. Františka Serafínského se v kostele nacházely ještě tři boční oltáře. Konvent pro řeholní bratry přiléhal ke kostelu z jižní strany. Byl postaven na mírně obdélníkovém půdorysu (blížícím se spíše k čtverci), uprostřed s rajským dvorem. Západní křídlo navazovalo na průčelí kostela. Z 26. dubna 1628 pochází donační listina Sezimy z Vrtby pro 12 řeholníků. Díky ní bylo zabezpečeno základní živobytí pro obyvatele domu. O dva roky později se do konventu nastěhovalo prvních dvanáct bratří včele s kvardiánem P. Řehořem Lomnickým. Nové řeholníky čekala ve Voticích misijní práce. Kromě jediného katolíka, jímž byl zdejší lazebník, byla celá obec nekatolická. První roky existence konventu spadají také neklidných časů třicetileté války. Františkánské sídlo se stalo hned v listopadu roku 1631 útočištěm pro lidi prchající před saským vojskem. V roce 1645 se zde ukryli místní měšťané po té, co Švédové zvítězili nad císařským vojskem v bitvě u Jankova. Františkáni přežili i následné drancování švédské 8

9 zdivočelé soldatesky. Potravinové zásoby byly vyjedeny, ale kostel i konvent zůstal nepoškozen. Je však logické, že areál potřeboval průběžné opravy. V klášterní kronice se tak dočteme, že si v roce 1684 stěžoval představený konventu kvardián P. Jindřich Labe vrchnosti, že jest střecha na kostele tak bídná, že se bojí, aby na lidi při bohoslužbách nespadla a důtklivě žádal i opravu celého kláštera, který byl v chatrném stavu. Dočkal se alespoň toho, že bylo vybíleno průčelí kostela i konventu. Dále byl opraven krucifix nad vstupem do konventu a na průčelí kostela byl namalován obraz Stigmatizace sv. Františka Serafínského. Daroval rovněž kostelu pozitiv, přenesený z kostela v Janovicích (rozumí se Vrchotových). Tak byl pozitiv 14. listopadu postaven za hlavní oltář v tzv. spodním chóru. Ferdinand František z Vrtby postavil v roce 1684 nový kvardianát s menší knihovnou. V roce 1685 přebývalo v konventu 18 řeholníků, kteří byli částečně živi z almužen, z žebrání, z duchovní služby pro farníky, ale také z roční fundace 78 zlatých, kterou založil roku 1663 velký dobrodinec konventu Jan z Talmberka. Drobné opravy konventní budovy probíhaly v prvním desetiletí 18. století. V roce 1704 byly částečně opraveny, vydlážděny a vybíleny ambity v přízemí i v prvním patře. O dva roky později byla položena nad knihovnu nová šindelová střecha. V kapli sv. Anny (situované za konventem) byla roku 1711 zřízena nová krypta (NA Praha, ŘF, Konventní kronika, pag. 8) Pozdně renesanční podoba františkánského areálu Pakliže víme, že votický klášter zůstal bez větších stavebních změn zachován ve svém původním stavu až do pozdně barokní výstavby nového objektu na sklonku 60. let 18. století, má určitou výpovědní hodnotu i popis konventu tak, jak ho uvádí Severin Wrbczansky ve své historii české františkánské provincie z roku 1746 (Wrbczansky, Nucleus minoriticus, 1746, s. 213). Autor píše, že se v konventu nacházelo mimo jiné 17 cel, místnosti pro hosty (hospitaria) jakož i pokoje pro 9

10 nemocné (infirmaria), dormitář, knihovna, tzv. provincialát, sekretariát, repositorium, zvonící hodiny. Nechyběla samozřejmě kuchyně s refektářem. V době, kdy Severin Wrbczansky dějiny františkánské provincie psal, žilo v klášteře 23 řeholníků, tedy prakticky dvojnásobek než v počátcích jeho založení. Konvent měl podle Wrbczanskeho rozlohu 96 x 80 měřických kroků. Tento údaj je zřejmě nepřesný. Pokud totiž převedeme jeden měřický krok na 88,9 cm, vyjde nám velikost konventu větší, než je současná rozloha. (historické míry uvedeny in: Gustav Hofmann, Metrologická příručka, Státní oblastní archiv v Plzni, Muzeum Šumavy v Sušici 1984, s. 79) Zahrada byla podle Wrbczanskeho dlouhá 468 a široká 218 měřických kroků. Ve Wrbczanskeho knize je publikována i mapa české františkánské provincie, na níž je relativně věrně znázorněno třicet tehdy existujících františkánských konventů a jedna rezidence. Mapa je datována rokem 1737, je tedy o devět let starší než vydání knihy. Votický konvent s kostelem je zobrazen od jihozápadu. Kostel představuje prostou jednolodní stavbu s užším a nižším presbytářem. Nad presbytářem je sanktusníková věžička. Konvent sestává ze čtyř jednopatrových, architektonicky nijak nečleněných křídel, obíhajících kolem rajského dvora. Pouze východní křídlo přesahuje budovu klášterní kvadratury směrem k jihu. Konventní křídla dosahují přibližně poloviční výšky kostela. Za konventem je zachycena drobná stavba s věží, patrně v pramenech zmiňovaná kaple sv. Anny. (mapa provincie reprodukována in: Petr Regalát Beneš Petr Hlaváček (edd.), Historia Franciscana II. Sborník textů, Kostelní Vydří 2005, nečíslovaná příloha) S tímto vyobrazením je prakticky totožná, i když v detailech vzhledem k druhu a velikosti malby samozřejmě přesnější, anonymní veduta františkánského konventu ve Voticích ze sbírek Muzea Podblanicka. (V současnosti se nachází na Městském úřadu ve Voticích. Publikováno Jindřichem Nuskem v roce 2009) Je pravděpodobné, že tato umělecky ne zcela prvotřídní olejomalba vznikla právě jako podklad pro grafické vyobrazení votického konventu na mapě české františkánské provincie, přiložené k Wrbczanského knize Nucleus Minoriticus. 10

11 Malba je hypoteticky datována do období od 30. let 18. století do roku Rok 1765 je dán známým votivním obrazem se sv. Václavem a sv. Florianem, na kterém je znázorněna veduta města Votic. Klášterní kostel je na obraze již zachycen se sanktusníkovou věží poblíž průčelí a se zastřešením presbytáře v jedné rovině s kostelní lodí. Z klášterní kroniky však vyplívá, že kostel se takto upravoval již na sklonku 50. let 18. století. Je tedy nutné datovat vedutu votického františkánského kláštera nejpozději do roku 1758, což samozřejmě neodporuje domněnce, že obraz vznikl jako podklad ke grafickému vyobrazení řádových sídel na mapě české františkánské provincie. Pozdně barokní výstavba konventu Je pravděpodobné, že budovy konventu postupně chátraly a nevyhovovaly běžnému provozu pro tolik řeholních bratří. Proto se v 60. letech 18. století hrabě Arnošt František z Vrtby, tehdejší patron františkánského sídla, odhodlal ke stavbě nové konventní kvadratury. Postupovalo se přitom tak, že bylo vždy zbořeno pouze jedno křídlo a vystavěno nové, takže bratří mohli budovu neustále obývat bez větších těžkostí. O průběhu stavby jsme relativně podrobně informováni díky klášterní kronice (NA Praha, ŘF Konventní kronika, pag ). Dne 20. března roku 1766 se začal bořit starý konvent od kostela u královské cesty, tedy západní křídlo. Dne 7. dubna začali zedníci stavět nové křídlo, přičemž slavnost položení základního kamene se konala v létě 23. července na svátek sv. Apolináře. (V literatuře chybně zaměňován den zahájení výstavby konventu se slavností položení základního kamene, která se zpravidla konala až o několik měsíců později, než bylo započato s budováním nového objektu.) Základní kámen byl položen uprostřed hlavního vstupu do konventu do vnější zdi, a to od vikáře Jana Josefa Mayera, děkana Sedlčanského. Slavnosti se zúčastnilo mnoho urozených pánů, farářů, děkanů, představených české 11

12 františkánské provincie. Nechyběl samozřejmě Pater Josef Flor, kvardián votických františkánů s celým konventem, který tehdy čítal 16 kněží, 3 kleriky, 6 laiků a jednoho terciáře. Do základního kamene byla vložena cínová schránka s jedenácti svatými relikviemi - např. ostatky sv. Scholastiky, sv. Agáty, sv. Barbory a sv. Lucie, dále část vlněné látky sv. Františka Serafínského, prach ze zdi Svaté chýše, vera effigies sv. Antonína (in imagine chartacea sculpta), atd. Ekonomický dozor nad průběhem stavby měl ředitel-správce votického panství Daniel Jakub Štorch (director economicus), tzv. ředitelem stavby (director aedificii) byl Josef Čermák a vlastním stavitelem (aedilis) byl Matyáš Tomášek. O Tomáškovi je dosud známo pouze to, že byl zednickým mistrem či stavitelem z Votic a že se podílel na zvětšení kostela sv. Václava ve Voticích. Dále měl postavit věž kostela Navštívení Panny Marie ve Šlapanově a zdejší faru, podílel se rovněž na opravách zvonice u kostela Nanebevzetí Panny Marie v Neustupově (Vlček, 2004, s. 666). Na stavbu nového konventu přispělo roku 1766 několik štědrých dobrodinců. Mezi největší dárce patřil hrabě Jan Josef z Vrtby (daroval 500 zl.), hrabě Jan Jindřich z Bissingen (180 zl.), hrabě František Josef Vratislav z Mitrovic (2 x 50 zl.). Urozená paní Františka hraběnka z Bissingen, roz. z Asfeldu, darovala společně s Ludmilou z Bissingen 235 zl. I představení a významné osobnosti české františkánské provincie poslali nemalou sumu peněz na vybudování nového důstojného sídla (celkem cca 1240 zl.) Pater Šimon Jandera, bechyňský vikář, jindřichohradecký probošt a kanovník u Všech svatých na Pražském Hradě daroval klášteru 150 zlatých. Dohromady dostali bratří františkáni v první fázi budování konventu téměř 2500 zlatých. Kromě peněžitého obnosu obdrželi votičtí františkáni i dřevěné trámy na zhotovení krovu. Štědrými dárci byli tentokrát hrabě František Josef Vratislav z Mitrovic, hrabě František z Kokořova, hrabě Josef z Trautmansdorfu, hrabě Josef z Oppersdorfu a hrabě Karel Josef z Auerspergu. Zajímavá je informace o pořízení oken pro konvent. Jakýsi Antonín Kreidel daroval skleněné tabulky na zhotovení 86 oken, přičemž jednu tabulku počítal po 12

13 12 krejcarech. Jedno okno se pak skládalo z deseti tabulek. Na nová okna tak přispěl A. Kreidel sumou 172 zlatých. Sto padesát měřic (modius) vápna dostali od svobodného pána Františka ze Sternthalu. Do roku 1771 dostali votičtí františkáni na výstavbu konventu dalších téměř 6800 zlatých. Finanční zdroje přicházely tentokrát především z františkánské provincie (např. P. Analectus Burgermeister - provinciál, P. Lucius Hornisch ministr provinciála) Nová konventní budova se tedy začala stavět na jaře roku 1766, a to jejím západním křídlem. Práce postupovaly relativně rychle, takže 7. listopadu již mohli bratří františkáni bydlet v přízemí nového křídla. Do prvního patra se nastěhovali 6. července To se již stavělo druhé křídlo konventu. Staré zdi se začaly bourat 20. března, o čtrnáct dnů později (3. dubna) byly položeny základy druhého traktu. Třetí křídlo staré budovy se bouralo od 6. dubna roku 1768, o měsíc později 7. května začali zedníci stavět nové třetí křídlo konventu. Následující letní měsíce byly pro běžný život františkánů nejkomplikovanější, protože 18. července se začal bourat starý refektář s kuchyní a sousedními celami. Náročné to bylo především kvůli zhotovení nové kanalizace, kterou měli františkáni řádně vyzděnu. Netrvalo dlouho a nový refektář s kuchyní a dalšími místnostmi byl 30. července hotov. O tři dny později, na slavnost Porciunkule (2. srpna) byl refektář Šimonem Janderou, jindřichohradeckým proboštem, kanovníkem u Všech svatých v Praze, vikářem bechyňského kraje a velkým dobrodincem nové stavby, za přítomnosti patrona konventu hraběte Arnošta Františka z Vrtby a dalších urozených pánů slavnostně benedikován. V roce 1769 bylo zaklenuto první patro druhého křídla, kde byla knihovna, kaple pro nemocné a další cely, do nichž se mohli bratří františkáni nastěhovat 13. července téhož roku. 18. září byl nad hlavní vstup do konventu umístěn krucifix. Tento kříž, těšící se velké úcty, se nacházel i nad hlavním vchodem do starého konventu. 13

14 Následujícího roku (1770) 7. května začali bourat poslední čtvrté křídlo přiléhající ke kostelu. Od 22. května se hned stavělo. Zeď čtvrtého křídla byla dokončena 31. července, s klenutím ambitu a zastřešením se začalo 3. srpna. Dne 11. července byla zcela zbořena poslední část starého konventu spolu s kaplí sv. Anny. Mezitím se 18. června se všichni otcové i bratří laici nastěhovali do hotového třetího (východního) křídla nového konventu. Dne 8. srpna byla dokončena v prvním patře kaple Panny Marie Pomocné včetně oltáře, která sloužila jako kaple pro nemocné. (Jde pravděpodobně o místnost v jižní křídle konventu, kde se dochovaly nástěnné malby s mariánskou tematikou.) V klášterní kronice je dále poznamenáno, že vodu z umyvadla ze sakristie odváděli kanálem za levou zeď přes skladiště (repositorium) sakristie až na zahradu. Stavba nového konventu tak byla prakticky dokončena. Dne 12. srpna roku 1771 byl osazen hlavní vstup do objektu. Tím byl celý objekt klauzurně uzavřen. Dále se pokračovalo na vnitřním zařizování objektu, na dokončování kanalizace a dláždění chodeb obíhajících rajský dvůr. Výzdoba refektáře (myšlena s největší pravděpodobností dochovaná štukatura na klenbě) byla dokončena 27. července roku Do konce srpna téhož roku byla střecha čtvrtého křídla, přiléhajícího ke kostelu, pokryta prejzami. Dne 9. srpna byl rovněž vyklenut kanál odvádějící vodu ze společné umývárny směrem ke Královské cestě. Dlažba chodeb kolem rajského dvora se protáhla až do roku Na pořízení čtvercových kamenných desek potřebovali františkáni dostatečné finanční prostředky. V tom jim částečně pomohli představení provincie P. Analectus Burgermeister a P. Lucius Hornisch. V roce 1774 se dláždily dva ambity od refektáře směrem k sakristii a kolem zpovědnic v chodbě u kostela. (Sedm nových zpovědnic bylo do této chodby umístěno v roce Na zpovědnice přispěl pater provinciál Lucius Hornisch 25 zlatými.) K roku 1774 se ještě váže zmínka o kanálu, který přivádí vodu do kašny přes kuchyň a z kašny pak na společné záchody. V roce 1775 se začal dláždit vstup do konventu a část ambitu kolem refektáře. Na tuto 14

15 dlažbu přispěl 114 zl. ministr provinciála P. Anacletus Burgermeister a 30 zl. dal pan Josef Čížkovský, úředník sedlčanského panství. Stejnou částku dal Čížkovský i následujícího roku, aby byla dokončena kamenná dlažba za vstupem do konventu. Konečně roku 1777 byla vydlážděna část ambitu od konventní brány směrem ke kostelu. Touto prací byly vydlážděny všechny ambity v přízemí. 28 zlatými tentokrát přispěl P. Lucius Hornisch. Když byl postaven nový konvent, přistoupili bratří františkáni i k úpravě prostranství před budovou. Kaštany byly 21. dubna roku 1771 na náklady konventu vykáceny. Stejné stromy a také cenné lípy byly pak vysázeny u kaple Božího hrobu. V roce 1771 se překládalo vodovodní potrubí před Královskou cestou, které vedlo vodu z kláštera směrem k městu. Nové potrubí vedlo od rybníků (či jakýchsi nádrží na ryby) přes konventní areál, dále mezi kaštany až za schody před vstupem do klášterního kostela. Vše bylo učiněno na náklady města Votic. V souvislosti s výstavbou nového františkánského konventu bylo postaveno i samostatné hospodářské stavení pro čeledíny, chlévy, skladiště atd. Základy se začaly kopat 28. srpna roku 1770, dne 7. září byly položeny základy zdí. V létě příštího roku (24. července) byla tato budova zaklenuta. Vnitřní zařízení refektáře Ze záznamů uvedených v konventní kronice lze rekonstruovat i vnitřní zařízení refektáře. Klenba refektáře byla zdobena štukaturou z roku Na stěnách viselo několik obrazů. U každého z nich si františkáni poznamenali jeho dárce. Tak obraz Krista v Emauzích daroval hrabě Josef František z Vrtby, obraz sv. Františka z Assisi hrabě Jan Jindřich z Bissingen. Plátno sv. Antonína Paduánského pořídil svobodný pán Josef Jáchym Vančura a obraz sv. Kláry svobodný pán Norbert Sauer. Obrazy sv. Didacha a Paschala daroval františkánům hrabě Josef František Vratislav z Mitrovic. Plátno se sv. Alžbětou Durynskou věnoval Josef Jiří Jeník 15

16 z Bratřic, apoštolský syndik. Krucifix daroval votický měšťan Václav Hron (NA Praha, ŘF - Konventní kronika, nepag.) V roce 1781 byl v refektáři udělán nový krb-kamna (fornax), zhotoveno 24 míst k sezení (sedes) pro slavnostní příležitosti a celý refektář byl vybílen. Opravy a úpravy konventní budovy v 19. a 20. století V první třetině 19. století se v klášterní kronice uvádějí především opravy střech. V roce 1819 bylo pět cel u knihovny a příslušná část ambitu vybílena, střecha konventu směrem k jižní straně opravena. O pět let později byly na náklady hraběte Josefa Vratislava z Mitrovic opraveny střechy konventu i kostela. V roce 1833 byla opravena část střechy konventního traktu směrem k východu. Další úpravy jsou v literatuře zmiňovány až na začátku 20. století (1901, 1906, viz: Vlček Sommer Foltýn, 1997, s. 686). Tyto i další úpravy z poloviny 20. století však vzhled areálu výrazným způsobem neovlivnily. Uvnitř objektu vznikaly nepochybně nejrůznější příčky, které přepažovaly prostory pronajímané různých spolkům a institucím tak, aby nebyla narušena klášterní klauzura. Z archivních záznamů např. víme, že měla v objektu svou knihovnu Jednota Československého Orla. Ta byla vystěhována v roce (NA Praha, ŘF inv. 2872) Ve 30. letech 20. století se zde též scházel Svaz katolických žen a dívek. V roce 1943 byl do kláštera umístěn okresní úřad ze Sedlčan. Po druhé světové válce byly prostory v 1. patře konventu krátce pronajaty odborné základní škole, a to pouze na školní rok 1948/49. V roce 1949 byl v klášteře také votický okresní úřad. K zásadním stavebním úpravám celého konventu mělo dojít v letech Tehdy se chtěl do téměř celého objektu nastěhovat Okresní národní výbor. Inženýři Igor a Oleg Richterovi ze Stavoprojektu Praha již vypracovali plány na mansardovou nástavbu konventních křídel a na další úpravy. Vzhledem k tomu, že v listopadu roku 1948 byl františkánský klášter ve Voticích prohlášen ministerstvem kultury za stavbu památkově chráněnou, musely být všechny 16

17 stavební úpravy objektu schváleny Státním památkovým úřadem v Praze. Díky zásahu tohoto úřadu nakonec k radikálním stavebním úpravám nakonec nedošlo. Kritizována byla především výstavba podkrovních místností v západním křídle, jež původně nebyla plánována a která by výrazně změnila podobu hlavního průčelí navazujícího na fasádu kostela. Nelíbila se též příliš hmotná a náročná forma vikýřů. Bylo též zakázáno, aby centrální okna po obou stranách hlavního vchodu do konventu v jeho západním průčelí byla přeměněna na obdélná. Ještě v březnu roku 1950 žádá Ing. Dr. Josef Šebek jménem Státního památkového úřadu v Praze III., aby ONV uložilo svému projektantu, aby se s plány dostavil do Státního památkového úřadu, aby se dospělo ke konečnému vyřešení celé záležitosti (NA Praha, ŘF inv. č. 2888). V této souvislosti byla vypracována i smlouva na pronájem místností pro úřadovny ONV ve františkánském konventu. Jednalo o cca 13 místností v přízemí a 20 místností v patře, včetně záchodů a přilehlých chodeb. Této smlouvy nebylo nakonec ani potřeba, jelikož již v dubnu byl celý objekt násilně zabrán. V noci z 13. na 14. dubna 1950 byly totiž všechny mužské kláštery obsazeny Státní bezpečností. Votičtí františkáni (snad 4-5) byli bez svého souhlasu odvezeni do kláštera v Oseku u Duchcova. Část knihovny byla odvezena, část dána do sběru. Od roku 1950 do roku 1997 sloužil bývalý františkánský areál výrobnímu podniku Tesla Votice jako učňovské středisko. V roce 1990 byl objekt navrácen řádu. Od roku 1997 do dnešní doby je areál bez využití. Kostel sv. Františka Serafínského Nedílnou součást františkánského areálu tvoří kostel sv. Františka Serafínského, jenž slavnostně vysvěcen 20. srpna roku Dedikace se slavila vždy v neděli před svátkem sv. Vavřince. Kromě hlavního oltáře sv. Františka měl kostel další tři boční oltáře: na evangelijní straně sv. Barbory a sv. Antonína Paduánského, na straně epištolní Panny Marie Pomocné (viz Klášterní kronika, nepaginováno; dále 17

18 např. Podlaha 1912, s. 185). (Později byl zřízen oltář sv. Josefa.) Kostel byl dlouhý 90 měřičských kroků a široký 36 měřičských kroků (tzv. passus geometricus). Nad chórem byla sanktusníková věžička a v ní dva zvony, kterými se svolávalo k pravidelné chórové modlitbě. Kostel měl dva chóry, jeden pro řeholní bratry, druhý pro světský lid. V kostele se rovněž pohřbívalo. Pro fundátory či patrony a významné dobrodince votického kláštera byla zřízena krypta poblíž oltáře sv. Josefa. Pro bratry františkány byla vybudována samostatná krypta na začátku 18. století v kapli Panny Marie Pomocné. (Třetí krypta, zřízená v roce 1711, se nacházela v kapli sv. Anny, v kronice uváděné jako kaple za konventem.) V roce 1652 bylo při kostele založeno bratrstvo sv. Františka Serafínského, jež se k pravidelným týdenním pobožnostem scházelo u oltáře Panny Marie Pomocné (Wrbczanský, 1746, s. 213). V roce 1684 byl na průčelí kostela namalován obraz Stigmatizace sv. Františka Serafínského. K významné stavební úpravě kostela došlo na začátku 18. století. V roce 1700 byla k severní stěně kostela přistavěna osmiboká kaple Panny Marie Pomocné. V kapli byla zřízena i krypta pro františkánské kněze a bratry laiky. Dne 14. října 1700 byly položeny základy pro stavbu kaple, o necelý měsíc později, 8. listopadu, byl Arnoštem Františkem z Vrtby slavnostně položen základní kámen. Počátkem následujícího roku 8. ledna 1701 daroval Ferdinand František z Vrtby pro františkánskou kryptu velký náhrobní kámen z červeného mramoru za 100 zlatých. Na kameni byl vytesán františkánský znak a donační nápis. Hrabě z Vrtby obstaral 22. června téhož pro budoucí kapli dvě kamenné sochy, představující Ecce Homo a Bolestnou Pannu Marii (NA Praha, ŘF Konventní kronika, pag. 8). V rámci vybudování nové samostatné mariánské kaple došlo i k proměně či obnovení bočních oltářů v kostele. Zásluhou patrona kostela hraběte Ferdinanda Františka z Vrtby byly v letech pořízeny nové sochy pro boční oltáře sv. Barbory, sv. Josefa a sv. Antonína Paduánského. Tak např. v roce 1708 byly na 18

19 oltář sv. Antonína Paduánského umístěny nové sochy sv. Petra z Alcantary a sv. Jana Kapistránského. K poslední stavební úpravě, jež změnila vzhled kostela a jeho vnitřní uspořádání, došlo na sklonku 50. let 18. století. V roce 1759 byl chór pro řeholníky, nacházející se za hlavním oltářem, přemístěn k hlavnímu průčelí kostela. Prakticky tak byla postavena kruchta, kterou nesly dva pilíře, a při té příležitosti byla na průčelí kostela prolomena nová kazulová okna. Dvě okna osvětlují prostor pod kruchtou a tři vlastní kruchtu. Z tohoto důvodu byla nad vstupem do kostela vztyčena i nová sanktusníková věž, dva zvony ze staré věžičky byly pak do ní přeneseny. To se stalo 26. září roku Z roku 1758 pochází i výstavba nové oratoře, umístěné po straně presbytáře nad sakristií. Z tohoto roku pochází též i nová kazatelna, jež byla o rok později (1759) přenesena na pravou stranu k oltáři sv. Josefa a nové oratoři. V roce 1759 byl kostel vybílen a na klenbu nově namalován rodokmen Vrtbů ve formě genealogického stromu a nad ním sv. Ludmila. (NA Praha, ŘF Konventní kronika, pag. 8). Na nový hlavní oltář přispěla 1000 zlatými v roce 1772 baronka Anna Františka z Talmberka (NA Praha, ŘF Konventní kronika, nepag.; Podlaha, 1912, s. 187). 19

20 Kaple Božího hrobu Do františkánského areálu patří hřbitov, na němž byla proti konventní budově postavena roku 1688 kaple Božího hrobu. Fundátorkou kaple, jež byla údajně postavena podle vzoru Božího hrobu v Jeruzalémě, byla dcera Sezimy z Vrtby, Marie Františka po druhé provdaná za hraběte Jana Kristiána z Heisensteinu. Traduje se, že již v roce 1658 poslala hraběnka do Jeruzaléma dva františkány - Innocence Maryšku a Elevata Wienera, aby odtamtud přinesli nákres a přesné rozměry Božího hrobu. (Františkáni byli oficiálními strážci jeruzalémského Božího hrobu.) Když se po létech oba bratří vrátili se žádanými věcmi, koupila Marie Františka z Heisensteinu od Zdeňka Kořenského z Terešova pozemek naproti klášteru. Na něm byla v roce 1688 postavena kaple Božího hrobu a se svolením pražského arcibiskupa byla 13. dubna téhož roku benedikována Václavem Geneliem, děkanem sedlčanským. V literatuře se běžně uvádí rok postavení 1685, patrně podle nápisu na kamenném znaku zakladatelky nad vstupní branou ke kapli. V klášterních análech a samozřejmě též i v Nucleu Minoriticu je však zaznamenám rok 1688 (viz NA Praha, ŘF - Konventní kronika, pag. 2; Wrbczansky, 1746, s. 216). Budování kaple však pokračovalo i v dalších letech, takže až 25. července roku 1694 byla výstavba a zařízení kaple dokončeno. To však neznamenalo, že by se její vnitřní zařízení v průběhu dalších let nemohlo měnit. V klášterní kronice je např. uvedeno, že v roce 1771 byl do kaple Božího hrobu dán nový kříž se sochou Bolestné Panny Marie, u kamene v atriu-předsíni byla umístěna kamenná socha sedícího anděla. Kromě toho byla u kaple (v prostoru obehnaném zdí) vztyčena Kalvárie. V roce 1700 se Ferdinand František hrabě z Vrtby, tehdejší patron františkánského kláštera ve Voticích a bratr Marie Františka z Heisensteinu rozhodl, že kapli Božího hrobu nechá obehnat zdí. Její základy byly položeny 12. října, po uplynutí zimních měsíců, kdy se zpravidla nestavělo, byla zeď roku

Kněž kostel sv. Bartoloměje

Kněž kostel sv. Bartoloměje Kněž kostel sv. Bartoloměje (Opis z knihy Umělecké památky Čech oddíl Čáslavsko od D.A. Birnbaumové, vydané 1929) Filiální kostel sv.bartoloměje, prvně se uvádí jako farní r.1362. Byl tehdy farním kostelem

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

Číslo Název prvku Popis prvku Kusů Rozměry Datace fotografie Číslo obrázku

Číslo Název prvku Popis prvku Kusů Rozměry Datace fotografie Číslo obrázku Název Popis Kusů Rozměry Datace fotografie obrázku 1 Dřevěná vnitřní stěna 1 viz.obrázek Období Foto 1 Vnitřní dřevěná stěna plně prosklená, č.1/1,1/2,1/3. s dveřmi dvoukřídlovými otevíravými a pevným

Více

TURISTICKÉ CÍLE NA ŽAMPACHU

TURISTICKÉ CÍLE NA ŽAMPACHU TURISTICKÉ CÍLE NA ŽAMPACHU Obec Žampach je malou obcí v regionu Pardubického kraje ve východní části České republiky. Nachází se nachází 12 km severovýchodně od Ústí nad Orlicí mezi hrady Lanšperkem,

Více

Kostel sv. Jakuba u Bochova

Kostel sv. Jakuba u Bochova Kostel sv. Jakuba u Bochova Nálezová zpráva z archeologického výzkumu Karlovy Vary KMKK, Muzeum Karlovy Vary 15. března 2008 Mgr. Jiří Klsák, Bc. Jan Tajer Lokalizace a historie kostela Kostel sv. Jakuba

Více

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč NEODKLADNÉ ZÁCHRANY OHROŽENÝCH OBJEKTŮ KRITICKY OHROŽENÉ OBJEKTY roky výstavby 2011 2012 2013 2014 2015 příspěvek Piaristická

Více

L I B Č A N Y ROMÁNSKÝ KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

L I B Č A N Y ROMÁNSKÝ KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE S-2 S-5 PŘÍLOHA: C / I / 1 ŠIRŠÍ VZTAHY 1 : 250 (A3) TISK: 11. 10. 2011 S-3 S-1 S-4 PŘÍLOHA: C / II / 1 PŮDORYS V ÚROVNI PŘÍZEMÍ PŘÍLOHA: C / II / 2 PŮDORYS V ÚROVNI EMPORY PŘÍLOHA: C / II / 3 PŮDORYS

Více

KONVERZE A DOSTAVBA PIVOVARU V SEDLCI U KUTNÉ HORY DIPLOMOVÁ PRÁCE FA ČVUT ZS 2011/2012 15114 ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE

KONVERZE A DOSTAVBA PIVOVARU V SEDLCI U KUTNÉ HORY DIPLOMOVÁ PRÁCE FA ČVUT ZS 2011/2012 15114 ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE KONVERZE A DOSTAVBA PIVOVARU V SEDLCI U KUTNÉ HORY DIPLOMOVÁ PRÁCE FA ČVUT ZS 2011/2012 15114 ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE Vypracoval: Vojtěch Listík Vedoucí práce: prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa Konzultant:

Více

BÝVALÝ PIVOVAR V DAŠICÍCH ČP. 27 SKLEPY ING. ARCH. VÁCLAV HÁJEK. vaclav-hajek@post.cz

BÝVALÝ PIVOVAR V DAŠICÍCH ČP. 27 SKLEPY ING. ARCH. VÁCLAV HÁJEK. vaclav-hajek@post.cz konceptní stavebně historický průzkum BÝVALÝ PIVOVAR V DAŠICÍCH ČP. 27 SKLEPY ING. ARCH. VÁCLAV HÁJEK vaclav-hajek@post.cz OBSAH ÚVOD...2 SITUACE 1:2000...3 DĚJINY OBJEKTU...4 IKONOGRAFIE, MAPY A PLÁNY...5

Více

Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko

Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko Sv. Jakub a Filip (nástěnné malby) kapitulní síň strakonického hradu Díky svému rozsáhlému majetku, hospodářskému zázemí a přízni dárců mohli johanité

Více

07. 04. 2016 06:08 1/13 Sušice

07. 04. 2016 06:08 1/13 Sušice 07. 04. 2016 06:08 1/13 Sušice Sušice Vikariát Sušice-Nepomuk Farnost Sušice Kostel sv. Václava, mučedníka (děkanský) sv. Felixe z Kantalicia (klášterní) Nanebevzetí Panny Marie (hřbitovní) sv. Andělů

Více

Renesanční zámek Boskovštejn

Renesanční zámek Boskovštejn Zámek na prodej v České Republice Renesanční zámek Boskovštejn Komplex nemovitostí v obci Boskovštejn nedaleko Znojma se skládá z renesančního zámku, objektu bývalého mlýna s hospodářským stavením, rybníku

Více

JEDNODUCHÉ BYDLENÍ VÍKENDOVÁ CHATA - HORNÍ ZÁLEZLY JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR

JEDNODUCHÉ BYDLENÍ VÍKENDOVÁ CHATA - HORNÍ ZÁLEZLY JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR JEDNODUCHÉ BYDLENÍ VÍKENDOVÁ CHATA - HORNÍ ZÁLEZLY JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR Víkendová chata, Horní Zálezly 10, okres Ústí nad Labem Projekt: Stavitel: ing.

Více

REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012

REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012 REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PRŮVODNÍ ZPRÁVA NÁZEV STAVBY' ' REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP

Více

Renesance a Jindřichův Hradec

Renesance a Jindřichův Hradec Renesance a Jindřichův Hradec ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Zaostřeno na historii a Jindřichův Hradec Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I.

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I. Nové Město na Moravě Historie a současnost část I. VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_08 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Nové Město na Moravě-Historie a současnost 1 Předmět: Zeměpis Autor: Mgr. Benešová

Více

M 1:1000 1040/38 1040/52 1040/62 1040/60 1040/206 1040/42 1040/202 1040/67 1040/40 1040/48 1040/110 1040/63 1040/45 1040/41 1040/205 1040/200 1040/108

M 1:1000 1040/38 1040/52 1040/62 1040/60 1040/206 1040/42 1040/202 1040/67 1040/40 1040/48 1040/110 1040/63 1040/45 1040/41 1040/205 1040/200 1040/108 DIPLOMNÍ PROJEKT KOSTEL S FARNÍM CENTREM NA SÍDLIŠTI BARRANDOV V PRAZE AUTOR : JAROSLAV FILEK VEDOUCÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE : ING. ARCH. AKAD. ARCH. ANTONÍN JENÍČEK AKAD. ROK / SEMESTR : 2010/2011 / LETNÍ KONZULTANT

Více

J. Škabrada, Z. Syrová, J. Syrový: Nové poznatky o nejstarších vesnických domech na Vysočině

J. Škabrada, Z. Syrová, J. Syrový: Nové poznatky o nejstarších vesnických domech na Vysočině J. Škabrada, Z. Syrová, J. Syrový: Nové poznatky o nejstarších vesnických domech na Vysočině grantový projekt SOVAMM / MK ČK 1999-2002: Litomyšlsko - Vysokomýtsko - soupis stávajích archit. a urbanist.

Více

Malé rekreační zařízení v obci Nejdek, oblast Nový Fojtov, okres Karlovy Vary

Malé rekreační zařízení v obci Nejdek, oblast Nový Fojtov, okres Karlovy Vary Příloha k č.j. VS 72/74/001/2011-50/Všeob/540 Malé rekreační zařízení v obci Nejdek, oblast Nový Fojtov, okres Karlovy Vary základní popis nepotřebného nemovitého majetku státu Pozemky - par. č. 1691/1

Více

SVITAP J.H.J. spol. s r.o.

SVITAP J.H.J. spol. s r.o. NABÍDKA PRONÁJMU VOLNÝCH PROSTOR SVITAP J.H.J. spol. s r.o. Kijevská 8, 568 02 Svitavy tel.: 461 568 166 mob.: 605 700 601 e-mail: vinklerova@svitap.cz www.svitap.cz Budovy a provozy na ul. Dimitrovova

Více

Dolní Oldřiš, dům č.e. 3, stavebněhistorický průzkum. 105. Přízemí, bývalé stáje č. A105, celkový pohled k východu.

Dolní Oldřiš, dům č.e. 3, stavebněhistorický průzkum. 105. Přízemí, bývalé stáje č. A105, celkový pohled k východu. 105. Přízemí, bývalé stáje č. A105, celkový pohled k východu. 106. Přízemí, bývalé stáje č. A105, jihovýchodní stěna. 107. Přízemí, bývalé stáje č. A105, celkový pohled k jihozápadu. 108. Přízemí, bývalé

Více

Zámek čp. 26 v Hošťálkovech. Seminář Zámky, na které stát zapomněl 30.-31.7.2015, Slezské Rudoltice

Zámek čp. 26 v Hošťálkovech. Seminář Zámky, na které stát zapomněl 30.-31.7.2015, Slezské Rudoltice Zámek čp. 26 v Hošťálkovech Seminář Zámky, na které stát zapomněl 30.-31.7.2015, Slezské Rudoltice Hošťálkovy Letecký snímek areálu zámku V celém okrese Bruntál unikátně dochovaný zámek Hošťálkovy čp.

Více

TŘI SLÁNSKÁ BAROKNÍ ZASTAVENÍ

TŘI SLÁNSKÁ BAROKNÍ ZASTAVENÍ TŘI SLÁNSKÁ BAROKNÍ ZASTAVENÍ Barokní památky stále pohledově dotvářejí naši českou krajinu a města, Slaný nevyjímaje. Barok na Slánsku a ve Slaném to však není jen monumentální architektura, ale i malba

Více

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Statutární město Hradec Králové 10/2013-12/2014 Kralovehradecký kraj Společnost BAK stavební společnost, a.s. jako vedoucí sdružení se společností RenoArt s.r.o.

Více

STAV PŘED ZAPOČETÍM SANAČNÍCH PRACÍ A PO JEJICH UKONČENÍ ČERVENEC ZÁŘÍ 2013 ČÁST 1. STŘEDNÍ A SEVEROVÝCHODNÍ KŘÍDLO - PŘÍZEMÍ

STAV PŘED ZAPOČETÍM SANAČNÍCH PRACÍ A PO JEJICH UKONČENÍ ČERVENEC ZÁŘÍ 2013 ČÁST 1. STŘEDNÍ A SEVEROVÝCHODNÍ KŘÍDLO - PŘÍZEMÍ Fotodokumentace týkající se i. Etapy záchrany zámku v lipové STAV PŘED ZAPOČETÍM SANAČNÍCH PRACÍ A PO JEJICH UKONČENÍ ČERVENEC ZÁŘÍ 2013 ČÁST 1. STŘEDNÍ A SEVEROVÝCHODNÍ KŘÍDLO - PŘÍZEMÍ Pohled na zámek

Více

RADNICE. Dne 16.června 1538 však vznikl v mincovně požár, při kterém vyhořela radnice a 15 domů v jejím okolí.

RADNICE. Dne 16.června 1538 však vznikl v mincovně požár, při kterém vyhořela radnice a 15 domů v jejím okolí. RADNICE Radnice v Jáchymově je vynikajícím dokladem pozdně gotického renesančního stavitelství z l. poloviny 16.století. Přes všechny pozdější stavební úpravy si zachovala původní dispozici pozdně gotické

Více

Sokolovská 24/136 Ι Praha 8 Ι Karlín. na prodej. Barokní perla

Sokolovská 24/136 Ι Praha 8 Ι Karlín. na prodej. Barokní perla Sokolovská 24/136 Ι Praha 8 Ι Karlín na prodej Barokní perla INVALIDOVNA BAROKNÍ KLENOT V BLÍZKOSTI CENTRA PRAHY Rozsáhlý historický objekt ležící v širším centru Prahy s výbornou dopravní dostupností.

Více

Zámecký areál ve Svojšíně Aktualizace projektu záchrany

Zámecký areál ve Svojšíně Aktualizace projektu záchrany Zámecký areál ve Svojšíně Aktualizace projektu záchrany Objednatel: Obec Svojšín Zpracoval: Zdeněk Knoflíček Ing.arch. Jitka Pohořalá Památkový atelier Plzeň červen 2010 Identifikační údaje Návrh stavby:

Více

Památky a tradice - jak na to v praxi?

Památky a tradice - jak na to v praxi? MAS -Partnerství Moštěnka Mikroregion Moštěnka Mikroregion Holešovsko Vzájemná spolupráce ve všech oblastech Zámek Dřevohostice Renesanční vodní zámek ze 16.století Do konce 19.stol -hodnotná botanická

Více

Zajímavosti v obci a okolí

Zajímavosti v obci a okolí Zajímavosti v obci a okolí Zámek Kolštejn Zámek se zbytky hradu - více najdete na stránkách www.icbranna.cz v historii obce. Zámek je v rekonstrukci a je možno po dohodě s kastelánem prohlídka hradu. Kastelán:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE

TECHNICKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE TECHNICKÁ ZPRÁVA A OBSAH: 1. Účel objektu...2 2. Architektonické a dispoziční řešení...2 3. Kapacita, podlahová plocha...2 4. Stavebně technické a konstrukční řešení...2 5. Zhodnocení stávajícího stavu

Více

Vanovice ve víře, lásce a naději

Vanovice ve víře, lásce a naději Otisky kamenné historie Vyšehrad 8. 10. 2015 Vanovice ve víře, lásce a naději Osnova 1. Úvod 2. Vanovice 3. Evangelický kostel 3.1 rekonstrukce varhan 3.2 rekonstrukce střechy hlavní lodi 3.3 oprava hlavního

Více

Tab. 6. Veduta města Kroměříž se zámkem a Podzámeckou zahradou, detail. Detail Tab. 5., výřez; stavba v místě zahradníkova domu.

Tab. 6. Veduta města Kroměříž se zámkem a Podzámeckou zahradou, detail. Detail Tab. 5., výřez; stavba v místě zahradníkova domu. Seznam příloh Tab. 1. Celkový pohled na Libosad Justus van den Nypoort podle předlohy G. M. Vischera, Celkový pohled na Libosad, výřez s pohledem na město, zámek a Podzámeckou zahradu, 1691. In: Zatloukal,

Více

PROJEKT Revitalizace autobusových čekáren Proseč

PROJEKT Revitalizace autobusových čekáren Proseč PROJEKT Revitalizace autobusových čekáren Proseč Žadatel: Město Proseč, Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče IČO: 00270741, tel: 469 321 137 Zástupce: Jan Macháček, starosta města A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA a cíle

Více

VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ V PODSTÁVKOVÉM DOMĚ Liberec, 10.10.2014

VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ V PODSTÁVKOVÉM DOMĚ Liberec, 10.10.2014 VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ V PODSTÁVKOVÉM DOMĚ Liberec, 10.10.2014 Ing. arch. Karel Doubner Zkušenosti z praktických realizací obnovy podstávkových domů Projekt rekonstrukce Komunikace s investorem Spolupráce se

Více

PASPORTIZACE STATIKY

PASPORTIZACE STATIKY STATIKON Solutions sro Hostinského 1076/8 155 00 Praha 5 Stodůlky PASPORTIZACE STATIKY RODINNÝ DŮM Název referenční dokument Adresa ZKRÁCENÁ VERZE Počet stran: 35 x A4 Vypracovali: Ing, V Praze, červenec

Více

strana 1 Popis č. 3748/2012 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice

strana 1 Popis č. 3748/2012 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice strana 1 Popis č. 3748/2012 o ceně nemovitostí rodinný dům č.p. 474 na pozemku parc.č. st. 444 a pozemek parc.č. st. 444 včetně součástí a příslušenství; budova a pozemek k datu 21.1.2013 zapsány v katastru

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3975-98/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3975-98/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3975-98/2014 O ceně nemovitých věcí, tj. pozemku p.č.st.96 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 926m 2 včetně stavby bydlení čp.142, jež je součástí pozemku p.č.st.96, vše v obci a k.ú.choustníkovo

Více

Kostelec nad Orlicí, Nový zámek Rekonstrukce malovaných šablonových dekorů na stropech sálů č. 114, 115, 116 Spolupráce: Aleš Kacetl 2 3/2015

Kostelec nad Orlicí, Nový zámek Rekonstrukce malovaných šablonových dekorů na stropech sálů č. 114, 115, 116 Spolupráce: Aleš Kacetl 2 3/2015 NÁSTĚNNÉ MALBY Šternberk, bývalý augustiniánský klášter Odkryv a restaurování barokních maleb ve špaletách a v nástropním zrcadle ve 2. nadzemním podlaží 3 4/2015 Hořovice, zámek Zajištění nástropní malby

Více

strana 1 Popis č. 3796/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice

strana 1 Popis č. 3796/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice strana 1 Popis č. 3796/2013 o ceně nemovitostí rodinný dům č.p. 103 na pozemku parc.č. st. 117/1 a pozemky parc.č. st. 117/1, 14/3 a 214/12 včetně součástí a příslušenství; budova a pozemky k datu 19.2.2013

Více

Mnichovo Hradiště - kapucínský klášter a kaple sv. Anny

Mnichovo Hradiště - kapucínský klášter a kaple sv. Anny Mnichovo Hradiště - kapucínský klášter a kaple sv. Anny V roce 1690 byla na popud majitele mnichovohradišťského panství, hraběte Arnošta Josefa z Valdštejna, při severním okraji zámeckého parku započata

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

Objekt nepřístupný* VSTUP GPS: 50 4'34.468"N, 14 25'8.537"E

Objekt nepřístupný* VSTUP GPS: 50 4'34.468N, 14 25'8.537E Objekt nepřístupný* SPRÁVA ÚČELOVÝCH ZAŘÍZENÍ (SÚZ) VÝDEJNA Karlovo náměstí Karlovo náměstí 13, 121 35 Praha 3 - Nové Město Tel.: 224 357 339 Web: http://www.suz.cvut.cz/menzy/vydejna-karlovonamesti GPS:

Více

ROZVOJOVÁ STRATEGIE. OBCE Kostomlaty pod Milešovkou (místní část Hlince) pro období 2008 2013

ROZVOJOVÁ STRATEGIE. OBCE Kostomlaty pod Milešovkou (místní část Hlince) pro období 2008 2013 ROZVOJOVÁ STRATEGIE OBCE Kostomlaty pod Milešovkou (místní část Hlince) pro období 2008 2013 Historie Obce Kostomlaty pod Milešovkou Kostomlaty pod Milešovkou leží v neobyčejně malebné krajině západní

Více

+420 224 217 217 Knight Frank, Budova Diamant, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com. Na Podkově č.p. 6, Bystré u Poličky

+420 224 217 217 Knight Frank, Budova Diamant, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com. Na Podkově č.p. 6, Bystré u Poličky INFORMAČNÍ MEMORANDUM Na Podkově č.p. 6, Bystré u Poličky Předmětem prodeje je spoluvlastnický podíl Zpětný pronájem ATM České spořitelny, a.s. Roční výnos z pronájmu činí přibližně 140 tis. Kč Kancelářské

Více

1 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 127/2/2016

1 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 127/2/2016 1 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 127/2/2016 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům č.p. 175, Lipová 175, 33441 Dobřany Katastrální údaje : Kraj Plzeňský, okres Plzeň-jih, obec Dobřany, k.ú. Dobřany Adresa nemovité

Více

Farní kostel sv. Havla

Farní kostel sv. Havla Farní kostel sv. Havla Dominantou obce je kostel sv. Havla. Nejstarší záznamy o chotýšanském kostele jsou datovány již od roku 1350.1) Stavba je jednolodní se západní věží. Obdélná loď přechází na východě

Více

Veřejná dražba dobrovolná A1758

Veřejná dražba dobrovolná A1758 Informační memorandum Veřejná dražba dobrovolná A1758 Dům na náměstí s obchodními prostory Česká Lípa Podlahová plocha budovy 246 m 2 Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Poloha objektu...

Více

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh soutěžního návrhu: Obálka Zpáteční adresa Obálka Autor (+CD)

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy NOVAKO Jihlava u dálnice D1

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy NOVAKO Jihlava u dálnice D1 Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy NOVAKO Jihlava u dálnice D1 Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 3 Poloha areálu:... 4 Vzdálenosti:... 4 Výměry:... 5 Sítě:...

Více

Adršpach. V Adršpašských skalách zřícenina Starý hrad (Althaus) založen ve 13. století, zanikl v 15. století.

Adršpach. V Adršpašských skalách zřícenina Starý hrad (Althaus) založen ve 13. století, zanikl v 15. století. Adršpach - obec horského rázu rozložená podél silnice má dvě části: Horní a Dolní. Od založení byli původními obyvateli vždy Němci. Jméno znamená vesnice kance. Kolem roku 1250 kraj kolem horního toku

Více

Zámecký areál ve Svojšíně. Aktualizace projektu záchrany Etapa pro roky 2015-2020. Památkový atelier v Plzni

Zámecký areál ve Svojšíně. Aktualizace projektu záchrany Etapa pro roky 2015-2020. Památkový atelier v Plzni Zámecký areál ve Svojšíně Aktualizace projektu záchrany Etapa pro roky 2015-2020 Objednatel: Zpracoval: Obec Svojšín Památkový atelier v Plzni Plzeň červen 2015 Identifikační údaje Návrh stavby: Zámecký

Více

STUDIE RODINNÝCH DOMŮ A ZÁZEMÍ CHOLUPICE, K DÝMAČI

STUDIE RODINNÝCH DOMŮ A ZÁZEMÍ CHOLUPICE, K DÝMAČI STUDIE RODINNÝCH DOMŮ A ZÁZEMÍ CHOLUPICE, K DÝMAČI Investor: Ing. Jan Průcha (zástupce společenství investorů) CS architects Ing. Petra Brzobohatá (petra.brzobohata@centrum.cz; 00420 604 723 762) Ing.

Více

STUDIE - DISPOZICE A FASÁDA - RD PRAHA - KUNRATICE

STUDIE - DISPOZICE A FASÁDA - RD PRAHA - KUNRATICE STUDIE - DISPOZICE A FASÁDA - RD PRAHA - KUNRATICE ZADAVATEL: Jiří Novotný Za Kovářským rybníkem, Praha AUTOR: Ing. arch. Naďa Richterová Zahořany 32, 411 48 Křešice DATUM: 14. 10. 2014 FORMÁT: 23 A4 1

Více

Seznam dokumentace. příloha název měřítko. Průvodní zpráva. B Půdorys přízemí 1 : 50. C Základy domu 1 : 50. D Řez A A 1 : 50. E Pohled Jih 1 : 50

Seznam dokumentace. příloha název měřítko. Průvodní zpráva. B Půdorys přízemí 1 : 50. C Základy domu 1 : 50. D Řez A A 1 : 50. E Pohled Jih 1 : 50 Seznam dokumentace příloha název měřítko A Průvodní zpráva B Půdorys přízemí 1 : 50 C Základy domu 1 : 50 D Řez A A 1 : 50 E Pohled Jih 1 : 50 F Pohled Západ 1 : 50 Průvodní zpráva Příloha A duben 11 Obsah

Více

Zakázka Název : Starovice lokalita vinných sklepů Kraj : Jihomoravský Obec : Starovice Datum zpracování : březen 2011

Zakázka Název : Starovice lokalita vinných sklepů Kraj : Jihomoravský Obec : Starovice Datum zpracování : březen 2011 . TEXTOVÁ ČÁST.1. Identifikační údaje Zakázka Název : Starovice lokalita vinných sklepů Kraj : Jihomoravský Obec : Starovice Datum zpracování : březen 2011 Objednatel Jméno / název : Obec Starovice dresa

Více

Orientační restaurátorský průzkum omítkových event. barevných vrstev v interiéru zámku ÚSP na Žampachu pro II. etapu stavebních prací.

Orientační restaurátorský průzkum omítkových event. barevných vrstev v interiéru zámku ÚSP na Žampachu pro II. etapu stavebních prací. Orientační restaurátorský průzkum omítkových event. barevných vrstev v interiéru zámku ÚSP na Žampachu pro II. etapu stavebních prací. Šárka a Petr Bergerovi akad. mal. a restaurátoři 2007 Na přání zástupců

Více

Vznik dvou náboženských obcí ve Svinově

Vznik dvou náboženských obcí ve Svinově NA PAMÁTKU Vznik dvou náboženských obcí ve Svinově 29. května 2015 Obec Svinov, povýšená v roce 1936 na město, se na přelomu 19. a 20. století stále rychleji přetvářela z původně zemědělské vesnice v moderní

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Kostel Nanebevzetí Panny Marie Kostel Nanebevzetí Panny Marie První písemná zmínka Doba vzniku Skutče není přesně známa, dle písemných pramenů však existovala již před vznikem hradu Rychmburk; roku 1289 ji postoupil král Václav II.

Více

Letecký pohled na obec v roce 2010. Na obecní pečeti z r. 1782 je ve znaku uveden strom lípa.

Letecký pohled na obec v roce 2010. Na obecní pečeti z r. 1782 je ve znaku uveden strom lípa. Obec Lipová se poprvé připomíná v r. 1362, kdy ji drželi synové zemřelého Peška z Veletin. V zakládací listině vizovického kláštera z r. 1261 je uveden Lipovský potok, patrně zde stála i osada Lipová.

Více

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY - PŘEHLED AKCÍ

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY - PŘEHLED AKCÍ R - - běžná hradební zeď radnice MPR - KP 22622/3-2278 Obnova obv.pláště radnice 1995 R Rest. soklu radnice 2000 Rest. ochozu věže radnice 2000 1 - radnice Masarykovo nám. 2262 A/11 2278 MT Obnova radnice

Více

Usnesení č. 10/886/1 - Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 14

Usnesení č. 10/886/1 - Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 14 Usnesení č. 10/886/1 - Příloha č. 2 Strana 1 Seznam náhradních projektů schválených k případnému poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci "Programu obnovy kulturních památek a památkově

Více

1. Svinkův obrázek (na cestě vpravo směr Dašov) 2. Kříž Suchnů (vlevo za obcí směr Želetava) 3. Boží muka (u rybníka U sv.jana)

1. Svinkův obrázek (na cestě vpravo směr Dašov) 2. Kříž Suchnů (vlevo za obcí směr Želetava) 3. Boží muka (u rybníka U sv.jana) 1. Svinkův obrázek (na cestě vpravo směr Dašov) byl postaven v místě, kde ve válce v r.1942 byl pan Svinka německými vojáky zastřelen. Obrázek je na dřevěném sloupu a nechala ho zhotovit manželka p.svinky.

Více

REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA RODINNÉHO DOMU ÚHOLIČKY. Tibor Csukás, Petr Slepánek květen 2012

REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA RODINNÉHO DOMU ÚHOLIČKY. Tibor Csukás, Petr Slepánek květen 2012 REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA RODINNÉHO DOMU ÚHOLIČKY Obsah identifikační údaje stavby PRŮVODNÍ ZPRÁVA PŮDORYS 1.NP... 1:100 PŮDORYS 2.NP... 1:100 PŘÍČNÝ ŘEZ DOMEM... 1:100 POHLEDY... 1:200 ZÁKRES DO FOTOGRAFIE

Více

ČESKÁ GOTIKA Raná gotika přemyslovská Vrcholná gotika = lucemburská Matyáš z Arrasu Petr Parléř Pozdní gotika - vladislavská gotika

ČESKÁ GOTIKA Raná gotika přemyslovská Vrcholná gotika = lucemburská Matyáš z Arrasu Petr Parléř Pozdní gotika - vladislavská gotika ČESKÁ GOTIKA 1 ČESKÁ GOTIKA Raná gotika = přemyslovská (13.století) vláda Přemysla Otakara II. a Václava II. - zakládaní měst, hradů a velkých klášterů, kamenný most v Písku Vrcholná gotika = lucemburská

Více

06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44

06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44 06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44 Město Fryštát, t.j. historické jádro Karviné, bylo založeno v 1. polovině 14. století na mírném návrší nad potokem Mlýnkou. V jižní části jeho oválné půdorysné dispozice je

Více

CHRÁM SV. GOTHARDA VE SLANÉM. Památky Slaného a Slánska (5)

CHRÁM SV. GOTHARDA VE SLANÉM. Památky Slaného a Slánska (5) CHRÁM SV. GOTHARDA VE SLANÉM Památky Slaného a Slánska (5) Památky Slaného a Slánska (5) rám svatého Gotharda ve Slaném je bezesporu jednou Ch z předních památek gotické architektury v kraji. Přesto zůstává

Více

Hrady v našem regionu Hrad Kunětická hora Hrad Lanšperk Hrad Litice Hrad Potštejn Hrad Žampach Zámky v našem regionu Nový zámek Kostelec nad Orlicí

Hrady v našem regionu Hrad Kunětická hora Hrad Lanšperk Hrad Litice Hrad Potštejn Hrad Žampach Zámky v našem regionu Nový zámek Kostelec nad Orlicí Hrady v našem regionu Hrad Kunětická hora Mohutný pozdně gotický hrad na Kunětické hoře tvoří impozantní dominantu a symbol zdejšího kraje.až do husitských válek byla Kunětická hora v majetku blízkého

Více

OBRAZOVÁ PŘÍLOHA. v Brně 1937 1939, interiér, Muzeum města Brna. Reprofoto: Marcela

OBRAZOVÁ PŘÍLOHA. v Brně 1937 1939, interiér, Muzeum města Brna. Reprofoto: Marcela OBRAZOVÁ PŘÍLOHA 1. Otakar Oplatek, fotogalerie Petra Oplatka. Reprofoto: 2. Brno, oddělení územního plánování v padesátých letech na Zemském národním výboře, fotogalerie Petra Oplatka. Reprofoto: 3. Brno,

Více

Přehled nemovitých kulturních památek v Tišnově

Přehled nemovitých kulturních památek v Tišnově Přehled nemovitých kulturních památek v Tišnově Strana seznamu Název Číslo popisné Rejstříkové číslo ÚSKP Datum prohlášení za KP 2 Radnice 111 19615/7-1033 3. 5. 1958 3 Hotel Květnice 120 36161/7-8091

Více

ARCHITEKTONICKÁ STUDIE

ARCHITEKTONICKÁ STUDIE RODINNÝ DŮM - VČELNÁ RODINNÝ DŮM Projektant: Místo stavby: Plocha pozemku: Zastav. plocha domu: Zas. plocha garáže: Obestavěný pr. domu: Zpevněné plochy: Ing. arch. Jan Klein Ing. arch. Jakub Pubal p.č.

Více

5037/14. živ. 4422/46. parkoviště u polikliniky po úpravě 5037/31. živ. Horníkova 5037/30. pro kočárky. hlavní prostranství. pergola.

5037/14. živ. 4422/46. parkoviště u polikliniky po úpravě 5037/31. živ. Horníkova 5037/30. pro kočárky. hlavní prostranství. pergola. pergola pergola pergola SITUACE 1:500, 1:1 G 5037/14 9350 = 346,5 m n.m. HRANICE POZEMKŮ 44/46 9351 Horníkova HRANICE DOTČENÉHO ÚZEMÍ (POZEMKY P.Č. 5037/30, 5037/3, K. Ú. LÍŠEŇ) HRANICE PLOCH STAVEBNÍ

Více

Stará štola Antona Paduánského.

Stará štola Antona Paduánského. Stará štola Antona Paduánského. Ústí štoly se nachází v horní části obce Vyhne v blízkosti silnice. Štola otvírala stejně jmenovanou žílu Anton jihozápadním směrem. Ve výklenku nad portálem štoly je umístěna

Více

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 F1 Pozemní (stavební) objekty: Stavební část 1 - Technická zpráva 2 - Půdorys přízemí - stávající stav + bourací práce 3 - Přízemí - fotodokumentace

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Upozornění... 5 Poloha areálu... 6 Výměry:... 7 Územní

Více

Operativní dokumentace a průzkum historické stavby (OPD) Elaborát nálezové zprávy (NZ)

Operativní dokumentace a průzkum historické stavby (OPD) Elaborát nálezové zprávy (NZ) Operativní dokumentace a průzkum historické stavby (OPD) Elaborát nálezové zprávy (NZ) Evidenční list NÁLEZOVÁ ZPRÁVA OPD č. : Litvínov 567256 k.ú. Horní Litvínov 686042 Objekt: severní pavilón zámku č.p.

Více

městskou památkovou zónu Gabrielův dům /1/ rodný dům Theresy Kronesové morový sloup se sousoším sv. Trojice

městskou památkovou zónu Gabrielův dům /1/ rodný dům Theresy Kronesové morový sloup se sousoším sv. Trojice BRUNT Á L Bruntál Na území České republiky je Bruntál pravděpodobně nejstarším městem z hlediska institucionálního. Z tzv. Uničovské listiny krále Přemysla I. Otakara z r. 1223 lze usoudit, že Bruntál

Více

KOSTEL SV. JAKUBA VĚTŠÍHO V ŽELENICÍCH

KOSTEL SV. JAKUBA VĚTŠÍHO V ŽELENICÍCH KOSTEL SV. JAKUBA VĚTŠÍHO V ŽELENICÍCH Památky Slaného a Slánska ( ) Památky Slaného a Slánska (10) Želenice jsou osídleny od nejstarších fází pravěkého vývoje, jak dokládají významné archeologické nálezy

Více

Region Světelsko a Ledečsko

Region Světelsko a Ledečsko Region Světelsko a Ledečsko Region Světelsko a Ledečsko Církevní památky Zámek Zřícenina Židovské památky Kouty Tvrz Melechov První doložená zmínka o objektu stojícím při severozápadním okraji přírodní

Více

Veřejná dražba dobrovolná A1599

Veřejná dražba dobrovolná A1599 Informační memorandum Veřejná dražba dobrovolná A1599 Objekt bývalé ozdravovny a ZŠ Pec pod Sněžkou plocha pozemku767 m 2, plocha budovy 500 m 2 Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Poloha

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4009-25/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4009-25/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4009-25/2015 O ceně nemovitých věcí, tj. pozemku p.č.st.140 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 226m 2 včetně součástí pozemku tj. stavby bydlení čp.119 a pozemku p.č.211/20 trvalý

Více

Stavební úpravy ubytovacího bloku A na kolejích JAK

Stavební úpravy ubytovacího bloku A na kolejích JAK INVESTIČNÍ ZÁMĚR Stavební úpravy ubytovacího bloku A na kolejích JAK Datum zpracování: říjen / 2014 Zpracovatel: Zadavatel: Ing. Jiřina Dvořáková Mendelova univerzita v Brně Správa kolejí a menz Ing. Jana

Více

ÚZEMNÍ STUDIE VALCHOV. KT architekti, Kroftova 35, 616 00 Brno Tel: 605 944 569 E-mail: ktal@iol.cz www.kt-arch.eu

ÚZEMNÍ STUDIE VALCHOV. KT architekti, Kroftova 35, 616 00 Brno Tel: 605 944 569 E-mail: ktal@iol.cz www.kt-arch.eu ÚZEMNÍ STUDIE VALCHOV Ú P R A V A C E N T R A O B C E P O D É L T O K U V A L C H O V K A Objednatel: Zpracovatel: Obec Valchov KT architekti, Kroftova 35, 616 00 Brno Tel: 605 944 569 E-mail: ktal@iol.cz

Více

strana 1 Popis č. 3773/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice

strana 1 Popis č. 3773/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice strana 1 Popis č. 3773/2013 o ceně nemovitostí rodinný dům č.p. 246 na pozemku parc.č. st. 14/1 a pozemky parc.č. st. 14/1, 3044/6 a 3044/8 včetně součástí a příslušenství; budova a pozemky k datu 24.1.2013

Více

Pavla Hanuše 252/4 500 02 Hradec Králové Pražské Předměstí. potřeby objednatele

Pavla Hanuše 252/4 500 02 Hradec Králové Pražské Předměstí. potřeby objednatele ZNALECKÝ POSUDEK č. 99/2015 o ceně obvyklé pozemku ozn. jako p.č. st. 11/2, pozemku ozn. jako p.č. st. 11/3, pozemku ozn. jako p.č. st. 11/9, na pozemku stojí stavba č.p. 5, jiná st. pozemku ozn. jako

Více

F.1.1.1. Technická zpráva

F.1.1.1. Technická zpráva STAVBA: Zdroj tepla pro objekt Klíčova 7, Tržní 10, Brno List č. 1 Obsah : F.1.1.1.a. F.1.1.1.b. F.1.1.1.c. F.1.1.1.d. F.1.1.1.e. F.1.1.1.f. F.1.1.1.g. F.1.1.1.h. F.1.1.1.i. F.1.1.1.j. F.1.1.1.k. Účel

Více

Knínice vjezd do návesní silnicovky ve směru od Boskovic. Foto Jiří Pokorný, 2010.

Knínice vjezd do návesní silnicovky ve směru od Boskovic. Foto Jiří Pokorný, 2010. Knínice vjezd do návesní silnicovky ve směru od Boskovic. Foto Jiří Pokorný, 2010. Městečko. Vpravo je socha sv. Jana Nepomuckého, v pozadí vpravo za lípou je č.p. 112. Foto Jiří Pokorný, 2010. 160 Severozápadní

Více

Portfolio fa čvut. Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011. rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče

Portfolio fa čvut. Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011. rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče Portfolio fa čvut Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011 rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče průvodní technická zpráva Identifikační údaje Název stavby : Rehabilitace

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4012-28/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4012-28/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4012-28/2015 O ceně nemovitých věcí, tj. pozemku p.č.st.32 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 427m 2 a stavby bydlení čp.32 stojící na pozemku p.č.st.32, oboje v KN zapsáno na LV č.688

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 1996 Obrazová dokumentace Výstavba nové haly a.s. GAMA Oprava fasády č.p. 41 Nová prodejna v Dolní ulici Čistička odpadních vod Kabelizace telefonní sítě Kabelizace telefonní sítě Žabárna

Více

Investiční příležitost - Opočno

Investiční příležitost - Opočno Komplex Kapucínského kláštera Strana 1 ze 5 Základní informace o areálu areál bude v nejbližší době převeden do plného vlastnictví Města Opočno, souhrnná velikost pozemku: 16.569 m 2, souhrnná velkost

Více

K zásobování města Brna vodou z Kartouz

K zásobování města Brna vodou z Kartouz K zásobování města Brna vodou z Kartouz David Merta, Marek Peška, Antonín Zůbek K zásobování Brna vodou v období středověku a raného novověku se naposledy před více než desítkou let souhrnně vyjádřily

Více

Znalecký posudek číslo 2945 175/14

Znalecký posudek číslo 2945 175/14 Znalecký posudek číslo 2945 175/14 O obvyklé ceně pozemku parcelní číslo st. 99, jehož součástí je stavba bydlení číslo popisné 83 a garáže bez čp/če na pozemku jiného vlastníka parcelní číslo st. 183

Více

MĚSTO LANŠKROUN PROGRAM REGENERACE MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY AKTUALIZACE Č. 3 VE ZNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 A 2 OBDOBÍ 2008-2012 DATUM: ZÁŘÍ 2010

MĚSTO LANŠKROUN PROGRAM REGENERACE MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY AKTUALIZACE Č. 3 VE ZNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 A 2 OBDOBÍ 2008-2012 DATUM: ZÁŘÍ 2010 MĚSTO LANŠKROUN PROGRAM REGENERACE MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY AKTUALIZACE Č. 3 VE ZNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 A 2 OBDOBÍ 2008-2012 DATUM: ZÁŘÍ 2010 Schváleno zastupitelstvem města dne 22.12.2010 Usnesení číslo 139/2010

Více

ŠKVORECKÝ ZÁMEK Tìším se dovnitø, já ve Škvorci vyrostla, ale teï poprvé mám možnost do zámku se podívat, nechala se slyšet jedna sedmdesátiletá dáma. Bylo to v sobotu 18. záøí, v rámci Škvoreckého jarmarku,

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

Investor: Praha 6 169 02. Popis objektu:

Investor: Praha 6 169 02. Popis objektu: Zadávací dokumentace "Adaptace prostor na zaměstnaneckou mateřskou školu" pro zhotovení projektové dokumentace ÚVN Praha 2014 Investor: Ústřední vojenská nemocnice Vojenské nemocnice 1200 Praha 6 169 02

Více

AUKČNÍ KARTA. OSTRAVICA TEXTILIA, Ostrava, ul. 28.října 284/58. Označení vyhlašovatele a poskytovatele

AUKČNÍ KARTA. OSTRAVICA TEXTILIA, Ostrava, ul. 28.října 284/58. Označení vyhlašovatele a poskytovatele AUKČNÍ KARTA OSTRAVICA TEXTILIA, Ostrava, ul. 28.října 284/58 Označení vyhlašovatele a poskytovatele Vyhlašovatel: Poskytovatel: AMÁDEUS REAL, a.s. se sídlem Praha 1, Dlouhá 13, PSČ 116 78 IČ: 272 41 131

Více