I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í"

Transkript

1 Monitorovací zpráva o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě Registrační číslo projektu Název projektu Číslo prioritní osy 1.1 Celková výše finanční podpory [Kč] ,64 Částka ESF [Kč] ,54 Křížové financování [Kč] 0,00 Datum zahájení realizace projektu Datum ukončení realizace projektu CZ.1.07/1.1.08/ Modernizace výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů v SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín prostřednictvím využití ICT Číslo právního aktu D/2811/2008/ŘDP (Rozhodnutí/Smlouvy/Opatření) Monitorovací zpráva Pořadové číslo zprávy 03 Monitorované období Začátek 1/4/2009 Konec 30/6/2009 Typ zprávy Průběžná X Závěrečná Mimořádná Žádost o platbu Ano X Ne Datum vypracování zprávy 30/07/ Údaje o příjemci a zhotoviteli zprávy Příjemce Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín IČ/DIČ /CZ Statutární zástupce (jméno a příjmení, funkce) Mgr. Marek Wandrol ředitel Zhotovitel MZ Jméno a příjmení zhotovitele zprávy Mgr. Marek Wandrol ředitel Telefonní číslo/fax / Platné od 1

2 A. VĚCNÁ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY 3. Realizované klíčové aktivity Číslo klíčové aktivity 1 Doplnění materiálního vybavení Období realizace klíčové aktivity v projektu v rámci této MZ Podrobný popis realizace klíčové aktivity Klíčová aktivita byla v tomto monitorovacím období úspěšně završena v souladu s projektovým plánem. Zařízení učeben pro přenos nových výukových materiálů využitím ICT bylo zkompletováno a zprovozněno. V průběhu měsíce dubna byly dokončeny rozvody LAN. Lokální internetovou sítí byly pokryty učebny v pavilonech školy. Byla dokončena naplánovaná struktura projektového webu, konkretizován obsah a forma i-portálu. Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity Naplněním této aktivity došlo k zajištění nezbytného předpokladu pro realizaci ostatních klíčových aktivit. Nakoupení materiálně technického zařízení umožňuje administraci a propagaci projektu, odbornou a metodickou přípravu řešitelů, tvorbu nových výukových materiálů a jejich následný přenos cílové skupině. Problémy při realizaci projektu (časově náročný proces financování projektu, zdlouhavý proces schvalování poskytnutí dotací, problémy s realizací aktivit, neplnění indikátorů, atp.) Při této klíčové aktivitě jsme se setkávali stejně jako v předchozím monitorovacím období s problémem zdlouhavého schvalování požadované finanční částky prostřednictvím Žádosti o platbu. Projektové aktivity jsme i tentokrát byli nuceni hradit z vlastního rozpočtu. Číslo klíčové aktivity 2 Odborná a metodická příprava řešitelů Období realizace klíčové aktivity V projektu V rámci této MZ Podrobný popis realizace klíčové aktivity Klíčová aktivita byla úspěšně ukončena, a to přesně dle harmonogramu v grantové žádosti. Během měsíce dubna proběhly tyto aktivity v rámci odborné a metodické přípravy řešitelů: - dvoudenní školení Animace viz. přílohy - dvoudenní školení Základy zpracování videa viz. přílohy - třídenní školení Technologie SharePoint týmová spolupráce viz. přílohy - dvoudenní školení Použití interaktivní tabule viz. přílohy Realizované vzdělávací aktivity byly evaluovány, přičemž podněty řešitelů sloužily k dalšímu zlepšování úrovně nabízených vzdělávacích aktivit viz. přílohy. Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity Platné od 2

3 Bylo zpracováno celkové hodnocení odborné a metodické přípravy řešitelů viz. samostatná příloha. Odborní řešitelé, kteří se účastnili vzdělávacích aktivit, byli se školeními převážně spokojeni, což se odráží i ve výsledcích celkové evaluace. Výborné a velmi dobré hodnocení klíčové aktivity vyjádřilo kolem 90% účastníků školení. Celkově lze hodnotit odbornou a metodickou přípravu řešitelů na základě jejich zpětné vazby jako přínosnou pro tvorbu nových výukových materiálů. Realizací této klíčové aktivity byl splněn jeden z monitorovacích indikátorů, který předpokládal, že bude v dalším vzdělávání odborně a metodicky proškoleno minimálně 15 osob. Plánovaný počet osob podpořených v dalším vzdělávání byl nakonec překročen, neboť bylo proškoleno celkem 19 osob, což při zachování finančních nároků zvýšilo efektivitu této klíčové aktivity. Problémy při realizaci projektu (časově náročný proces financování projektu, zdlouhavý proces schvalování poskytnutí dotací, problémy s realizací aktivit, neplnění indikátorů, atp.) Při realizaci této aktivity jsme opět intenzivně pocítili dopad časové náročnosti procesu financování projektu. Číslo klíčové aktivity 3 Tvorba nových výukových materiálů Období realizace klíčové aktivity v projektu v rámci této MZ Podrobný popis realizace klíčové aktivity Platné od 3

4 Tvorba nových výukových materiálů probíhala přesně podle časového harmonogramu. Po přípravné fázi, která zahrnovala odbornou a metodickou přípravu odborných řešitelů pro úspěšné vytváření projektových produktů včetně přípravy pro zveřejňování produktů na nově vytvořeném webovém portálu, zabezpečení nezbytného materiálně technického vybavení pro tvůrce, vytvoření plánu tvorby výukových materiálů, nastavení obsahové a formální úrovně nově vytvářených produktů, byla zahájena vlastní tvorba výukových materiálů odbornými řešiteli. Pro zabezpečení průběžného vypracovávání a odevzdávání nových výukových materiálů byl upřesněn hlavním vedoucím projektu a vedoucími odborných řešitelů na skupinových individuálních schůzkách s odbornými řešiteli podrobný plán tvorby výukových materiálů a systém práce a dodržování termínů průběžného odevzdávání projektových produktů. Byla zahájena kontrola a připomínkování formy a obsahu nově vytvořených výukových materiálů ze strany hlavního vedoucího projektu a vedoucích odborných řešitelů. V rámci kontroly vytvořených výukových materiálů byly odborným řešitelům prezentovány ukázky pozitiv a nedostatků těchto nových výukových materiálů. Po realizaci kontroly a připomínkování byly odsouhlasené výukové materiály ukládány odbornými řešiteli na nově vytvořený i-portál. Kompletní přehled všech, v tomto monitorovaném období nově vytvořených výukových materiálů, je pak uveden v samostatné příloze. Nově vytvořené výukové materiály budou pilotovány a především evaluovány v průběhu příštího školního roku. Je velmi pravděpodobné, že na základě připomínek pedagogických pracovníků z partnerských škol a odborníků z praxe, bude muset u některých z nich dojít ke korekcím, a proto by bylo vzhledem k obrovskému množství zpracovávaného materiálu velmi neekonomické, tyto nově vytvářené výukové materiály odevzdávat při průběžných monitorovacích zprávách, ať už v písemné nebo elektronické podobě. Z tohoto důvodu jsou nově vytvořené výukové materiály k dispozici na nově vzniklém i-portálu, který je koneckonců také jedním z nastavených monitorovacích indikátorů tohoto projektu, na internetových adresách mvpict.sosvsetin.cz a mv.sosvsetin.cz. Tento i-portál bude sloužit pro průběžné ukládání nově vytvořených výukových materiálů, stejně jako pro kontroly v rámci průběžných monitorovacích zpráv. Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity Odborní řešitelé, odborně a metodicky proškolení zahájili průběžné vytváření nových výukových materiálů, které byly managementem projektu studovány, kontrolovány a připomínkovány. Byla nastartována vlastní tvorba nových výukových materiálů a plánem organizace práce zabezpečen její bezproblémový průběh. Problémy při realizaci projektu (časově náročný proces financování projektu, zdlouhavý proces schvalování poskytnutí dotací, problémy s realizací aktivit, neplnění indikátorů, atp.) Při realizaci této aktivity jsme také intenzivně pocítili dopad časové náročnosti procesu financování projektu. Číslo klíčové aktivity 4 Evaluace vytvořených produktů Období realizace klíčové aktivity V projektu V rámci této MZ Podrobný popis realizace klíčové aktivity Platné od 4

5 K evaluaci vytvořených produktů byly realizovány tyto projektové aktivity: - sestavení podrobného plánu evaluačních aktivit managamentem projektu - vytváření týmů externích a interních hodnotitelů - vytváření dílčích evaluačních nástrojů pro vstupní analýzu u cílové skupiny - realizace vstupní analýzy u cílové skupiny žáků prostřednictvím dotazníkového šetření viz. příloha. Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity Pečlivá příprava v rámci této klíčové aktivity (včetně analýzy kontrolní cílové skupiny žáků) zabezpečila, že nově vytvářené výukové materiály projdou důkladným evaluačním procesem. Výsledkem je průběžné získávání dat a podnětů ke zvýšení kvality vznikajících projektových produktů. Problémy při realizaci projektu (časově náročný proces financování projektu, zdlouhavý proces schvalování poskytnutí dotací, problémy s realizací aktivit, neplnění indikátorů, atp.) V rámci této klíčové aktivity jsme se nesetkali s žádným problémem. Číslo klíčové aktivity 6 Propagace projektových aktivit Období realizace klíčové aktivity V projektu V rámci této MZ Podrobný popis realizace klíčové aktivity Podrobný popis realizace klíčové aktivity je popsán v bodě 6 této MZ č. 3. Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity Propagace projektových aktivit byla v souladu s harmonogramem projektu, s nároky kladenými na propagaci projektových aktivit a s požadavky vyplývajícími z Manuálu vizuální identity. Jedním z výsledků klíčové aktivity v tomto monitorovaném období byla informovat odborné i široké veřejnosti o aktuálním stavu projektových aktivit prostřednictvím masmédií. Problémy při realizaci projektu (časově náročný proces financování projektu, zdlouhavý proces schvalování poskytnutí dotací, problémy s realizací aktivit, neplnění indikátorů, atp.) Při propagaci projektových aktivit jsme se nesetkali s žádným problémem. Pouze jsme pocítili dopad časové náročnosti procesu financování projektu. Číslo klíčové aktivity 7. Administrace projektu Období realizace klíčové aktivity V projektu V této příští MZ Podrobný popis realizace klíčové aktivity Platné od 5

6 Tato klíčová aktivita byla zajišťována managementem projektu, který se pravidelně scházel v měsíčních intervalech. Administrace projektu byla realizována zejména v těchto projektových činnostech: - zpracování některých dílčích hodnocení - zpracování celkového hodnocení školení odborných řešitelů - zpracování podrobného plánu evaluačních aktivit - zpracování evaluačního nástroje potřebného ke vstupní analýze cílové skupiny žáků - sestavení plánu tvorby lokální internetové sítě a vytvoření i-portálu - korekce plánu publicity - zpracování podrobností systému odevzdávání a kontroly vytvářených výukových materiálů - kontrola dodržování harmonogramu činností, finančního čerpání projektových zdrojů, kontrola prezenčních listin - vedení ekonomických záležitostí a účetnictví, mzdových podkladů (viz. Přílohy pracovní výkazy, výplata mezd atd.) - tvorba podkladů k plánu řízení a organizace práce - zhotovování zápisů a fotodokumentace ze schůzek vedení projektu i celého projektového týmu (viz přílohy - zápisy ze schůzek) - příprava podkladů pro monitorovací zprávu a její zpracování. Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity Výsledkem klíčové aktivity bylo administrativní zabezpečení evaluace realizovaných i připravovaných projektových aktivit, podkladů pro zprovoznění LAN a i-portálu, hladkého procesu odevzdávání, kontroly, připomínkování a vykazování tvorby nových výukových materiálů, zabezpečení publicity a celkové organizace práce a řízení projektu. Na zdárné administraci se podílel management projektu i projektový tým. Problémy při realizaci projektu (časově náročný proces financování projektu, zdlouhavý proces schvalování poskytnutí dotací, problémy s realizací aktivit, neplnění indikátorů, atp.) Při plnění této klíčové aktivity jsme neměli žádný problém, pouze jsme pociťovali jako zátěž časově náročný proces financování projektu. 4. Další informace o realizaci projektu V souvislosti s realizaci výše uvedených klíčových aktivit jsme velmi intenzívně pocítili dopad časové náročnosti procesu financování projektu. Na základě smlouvy s vítězem výběrového řízení jsme byli nuceni do zaplatit veškeré jím dodané zařízení. Spolu s platbami za odbornou a metodickou přípravu odborných řešitelů, náklady na tvorbu nových výukových materiálů, na propagaci a administraci projektu, jsme tak do zaplatili celkem ,- Kč. Na realizaci projektu jsme však k tomu samému datu dostali prostřednictvím zálohové platby a platby po schválení 1.monitorovací zprávy celkem pouze ,- Kč.. Z uvedeného vyplývá, že k jsme byli nuceni dotovat realizaci projektu z vlastních prostředků částkou ,- Kč, což je téměř 40% zatím vynaložených nákladů na realizaci projektu. Pokud nebude tato nedobrá situace velmi rychle řešena, může to ohrozit samotnou realizaci tohoto projektu, a to dokonce tak, že by projekt musel být zastaven. Platné od 6

7 5. Plánované klíčové aktivity projektu 1 Číslo klíčové aktivity 3 Tvorba nových výukových materiálů Období realizace klíčové aktivity V projektu V rámci příští MZ Popis a cíl klíčové aktivity Tvorba nových výukových materiálů bude i nadále probíhat dle sestaveného plánu zpracovávání, odevzdávání, kontroly, připomínkování a zveřejňování těchto projektových produktů na i-portálu. Cílem klíčové aktivity bude příprava dostatečného objemu nových výukových materiálů v jednotlivých měsíčních intervalech v požadované kvalitě pro zahájení jejich přenosu cílové skupině žáků a pro pilotní ověřování Číslo klíčové aktivity 4 Evaluace vytvořených produktů Období realizace klíčové aktivity V projektu V rámci příští MZ Popis a cíl klíčové aktivity Evaluační proces bude zabezpečován managementem projektu prostřednictvím periodického sledování kvantitativních a zejména kvalitativních aspektů vytvářených výukových materiálů. Bude připraven plán vnitřních hospitačních činností a evaluační nástroje pro vnitřní a externí hodnotitele. Projektoví pracovníci budou seznámeni s výsledky vstupní analýzy cílové skupiny žáků. Klíčová aktivita povede k průběžnému zkvalitňování vytvářených projektových produktů. Číslo klíčové aktivity 5 Pilotní ověřování produktů Období realizace klíčové aktivity V projektu V rámci příští MZ Popis a cíl klíčové aktivity 1 V případě většího počtu klíčových aktivit zkopírujte tabulku Plánované klíčové aktivity projektu. Každá tabulka je určena pouze pro jednu klíčovou aktivitu. Platné od 7

8 Klíčová aktivita bude nastartována v měsíci září v souvislosti se zahájením nového školního roku, ve kterém budou nově vytvořené výukové materiály poskytovány cílové skupině žáků v souladu s harmonogramem projektových činností. Pilotní ověřování produktů bude probíhat v rámci standardní výuky, a tudíž mzdové náklady nebudou hrazeny z rozpočtu projektu. Ke zdárnému zajištění této klíčové aktivity bude zapotřebí: - vytvořit pilotní tým z řad odborných řešitelů, tvůrců nových výukových materiálů - z řádného rozvrhu hodin školy vytvořit rozvrh hodin pro pilotní ověřování projektových produktů - vytvořit systém vykazování odpilotovaných vyučovacích hodin - zahájit realizaci vlastního pilotního ověřování u cílové skupiny žáků ve vyučovacích hodinách v daných vyučovacích předmětech - vytvořit plán hospitací v pilotovaných vyučovacích hodinách. Číslo klíčové aktivity 6 Propagace projektových aktivit Období realizace klíčové aktivity V projektu V rámci příští MZ Popis a cíl klíčové aktivity Publicita bude v příštím monitorovaném období vycházet z harmonogramu projektové žádosti a bude zaměřena zejména na: - přípravu tiskového informačního materiálu letáku - aktualizaci webových stránek - aktualizaci nástěnek - zhotovování fotodokumentace atd. Cílem propagace bude seznámení veřejnosti s projektovými aktivitami, které jsou umožněny EU a ESF. Číslo klíčové aktivity 7 Administrace projektu Období realizace klíčové aktivity V projektu V rámci příští MZ Popis a cíl klíčové aktivity Administrace projektu bude korespondovat s časovým harmonogramem projektu a s aktuálními projektovými aktivitami. Na pravidelných schůzkách managementu projektu bude plánováno, zajišťováno a hodnoceno řízení a organizace práce v daném monitorovaném období. Pozornost bude věnována zejména administraci činností spojených s: - tvorbou nových výukových materiálů - evaluací vytvořených produktů - pilotním ověřováním produktů - a propagací projektových aktivit. Cílem bude zajištění kvality a efektivity projektových činností prostřednictvím plánování, kontroly, hodnocení, koordinace a korekce. Platné od 8

9 6. Publicita projektu Popis zajištění publicity a informování o EU, ESF a o projektu (vydané propagační materiály, inzerce v periodikách, informace na www. stránkách, atd.) Ve sledovaném monitorovaném období byla publicita a informovanost podložena těmito aktivitami: - tiskové zprávy o projektu v masmédiích viz. příloha Dokumentace k zajištění publicity - aktualizace webových stránek - aktualizace nástěnek - zhotovování fotodokumentace z projektových činností viz. příloha Fotodokumentace klíčových aktivit - podávání informací o projektu pracovníkům školy a cílové skupině žáků. 7. Zadávací řízení ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ (ZŘ) vyhlášená v monitorovaném období Popis vyhlášených ZŘ Zadávací řízení uzavřená v monitorovaném období Popis uzavřených ZŘ Poznámky Ano Ano Ne Ne Podrobný přehled uzavřených zadávacíh řízení spolu s dalšími dokumenty k zadávacím řízením bude uveden v příloze č. 2 Monitorovací zprávy. 8. Veřejná podpora Veřejná podpora poskytnutá přímo příjemci Ano Ne Typ veřejné podpory Výše veřejné podpory poskytnuté příjemci v Kč v EUR Poskytování veřejné podpory dalším subjektům Ano Ne Počet čerpaných veřejných podpor Postup při poskytování veřejné podpory dalším subjektům Podrobnosti o poskytnutí a čerpání jednotlivých veřejných podpor uveďte v příloze č. 3A Monitorovací zprávy a/nebo v příloze č. 3B Monitorovací zprávy. 9. Kontrola na místě Kontrola provedená v monitorovaném období Název subjektu, který provádí/provedl kontrolu Ano Ne Platné od 9

10 Číslo kontroly Datum kontroly Nápravná opatření splněna Lhůta ke splnění nápravných opatření Poznámky Ano Ne Částečně Nebyla uložena Datum 10. Podstatné a nepodstatné změny v projektu Podstatné změny v monitorovaném období (V případě podstatných změn projektu se postupuje podle Opatření vrchního ředitele/rozhodnutí o poskytnutí dotace/smlouvě o realizaci GP a verze Příručky pro příjemce, která je uvedena ve výše jmenovaném dokumentu.) Nepodstatné změny Formální změny v monitorovaném období Věcné změny v monitorovaném období Změny rozpočtu v monitorovaném období Kapitola 5 Průběh projektu ukázal, že není tak velká potřeba školících materiálů, ale podstatně potřebnější pro odborné řešitele projektu jsou odborná školení. Z toho důvodu došlo k navýšení položky školení o dva tisíce. Toto navýšení bylo kompenzováno snížením již zmiňované položky publikace a školící materiály. Rozdíl ve výši 206,00 Kč byl dorovnán v položce závěrečný hodnotící seminář. Z toho důvodu dochází k úpravě Kapitoly 5 rozpočtu dle přílohy Přepracovaný rozpočet projektu, a to takto: Položka (Publikace/školící materiály/manuály) snížena o 1 794,00 Kč Položka (Závěrečný hodnotící seminář) snížen o 206,00 Kč Sníženo celkem: 2 000,- Kč Položka (Školení pro odborné řešitele projektu) zvýšena o 2 000,00 Kč Zvýšeno celkem: 2 000,- Kč Celkové hodnocení Uvedené změny rozpočtu neohrožují celkovou realizaci projektu. Změny rozpočtu projektu se vyplní do přílohy č. 9 Monitorovací zprávy. 11. Monitorovací indikátory Zdroje dat pro monitorovací indikátory a komentář (Výkazy o provedené práci, prezenční listiny, certifikáty, atd. tj. doklady, kterými můžete prokázat dosažené číselné hodnoty.) Platné od 10

11 Dohody s pracovníky projektu, prezenční listiny, výkazy o provedené práci, třídní knihy, osvědčení, seznam osob poskytujících a podporujících vzdělávací služby. Dosažené hodnoty monitorovacích indikátorů se vykazují pomocí tabulky v excelu nebo sestavy z IS Benefit7 (on-line vyplněné příjemcem), podrobnosti jsou obsaženy v příloze č. 1 Monitorovací zprávy. B. FINANČNÍ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY Vyplňuje se pouze v případě, že je s Monitorovací zprávou zároveň předkládána žádost o platbu. Žádost o platbu (Příloha MZ č. 4) je předkládána pomocí webové aplikace Benefit Výše žádosti o platbu a čerpání způsobilých výdajů Pořadové číslo Žádosti o platbu 3 a. Schválené celkové způsobilé výdaje projektu [Kč] ,64 a1. Z toho křížové financování [Kč] 0,00 b. Způsobilé výdaje prokazované v monitorovaném období [Kč] ,00 b1. Z toho křížové financování [Kč] 0,00 c. Způsobilé výdaje prokázané od zahájení realizace projektu ,00 [Kč] c1. Z toho křížové financování [Kč] 0,00 d. Součet prokazovaných a prokázaných způsobilých výdajů ,00 [Kč] (řádek b. + řádek c.) d1. Z toho křížové financování [Kč] 0,00 (řádek b1. + řádek c1.) e. Výše zůstatkové části způsobilých výdajů k čerpání [Kč] ,64 (řádek a. řádek d.) e1. Z toho křížové financování [Kč] 0,00 (řádek a1. řádek d1.) f. Požadováno v přiložené Žádosti o platbu [Kč] ,79 (řádek b. řádek b. tabulky č. 13 řádek c. tabulky č. 15) f1. Z toho křížové financování [Kč] 0,00 (řádek b1. řádek b1. tabulky č. 13 řádek c1. tabulky č. 15) Poznámky 13. Spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů a. Schválené spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních 0,00 zdrojů [Kč] a1. Z toho křížové financování [Kč] 0,00 b. Prokazované spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů v monitorovaném období [Kč] 0,00 Platné od 11

12 b1. Z toho křížové financování [Kč] 0,00 c. Prokázané spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních 0,00 zdrojů od zahájení realizace projektu [Kč] c1. Z toho křížové financování [Kč] 0,00 d. Součet prokazovaného a prokázaného financování z vlastních zdrojů [Kč] (ř. b + řádek c.) d1. Z toho křížové financování [Kč] (ř. b1. + řádek c1.) e. Výše zůstatkové části spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů [Kč] (řádek a. řádek d.) e1. Z toho křížové financování [Kč] (řádek a1. řádek d1.) Poznámky 0,00 0,00 0,00 0, Příjmy projektu a. Příjmy projektu v monitorovaném období [Kč] 0,21 b. Kumulované příjmy od zahájení realizace projektu [Kč] 31,98 c. Snížení Žádosti o platbu v monitorovaném období [Kč] 0,21 c1. Z toho snížení připadající na křížové financování [Kč] 0,00 d. Kumulované snížení Žádosti o platbu od zahájení realizace 31,98 projektu [Kč] Specifikujte zdroj příjmů projektu Úroky z bankovního účtu Poznámky Mezi příjmy projektu patří rovněž úroky připsané na projektovém účtu (vč. úroků vzniklých na jiných účtech příjemce dotace při předčasných převodech prostředků dotace) a úroky připsané na bankovních projektových účtech partnerů, mají-li Partnerskou smlouvou dánu povinnost je zřídit a je-li jim poskytována záloha na financování projektových výdajů. 15. Odhad následující žádosti o platbu Termín Částka [Kč] ,00 Poznámky (na co bude částka využita pořádání seminářů/školení, platy, atp.) Platné od 12

13 C. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PŘÍJEMCE Jako Příjemce finanční podpory z OP VK prohlašuji, že: 1. Všechny informace v předložené Monitorovací zprávě a přílohách jsou pravdivé a úplné, jsem si vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů; 2. Projekt je realizován v souladu s Opatřením vrchního ředitele/rozhodnutím o poskytnutí dotace /Smlouvou o realizaci GP; 3. Při realizaci projektu byla dodržena pravidla veřejné podpory a pravidla pro zadávání veřejných zakázek, včetně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů; 4. Projekt je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, ochrany životního prostředí a rovných příležitostí, včetně omezování nerovnosti a podporování rovnosti mezi ženami a muži; 5. Na aktivity projektu nečerpám a nenárokuji prostředky z jiného finančního nástroje EU ani z jiných národních veřejných zdrojů než je uvedeno v Opatření vrchního ředitele/rozhodnutí o poskytnutí dotace/smlouvě o realizaci GP/jiném smluvním vztahu; 6. K dnešnímu dni nemám žádné závazky vůči orgánům státní správy, samosprávy a zdravotním pojišťovnám po lhůtě splatnosti (zejména daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, odvody za porušení rozpočtové kázně, atd.), či další nevypořádané finanční závazky z jiných projektů financovaných ze strukturálních fondů nebo Fondu soudržnosti vůči orgánům, které prostředky z těchto fondů poskytují; (Za splněné podmínky bezdlužnosti se považuje, pokud bylo poplatníkovi (plátci) daně povoleno posečkání daně nebo placení daně ve splátkách dle 60 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, nebo placení pojistného a penále ve splátkách dle 20a zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti). 7. Na majetek subjektu nebyl prohlášen konkurs, reorganizace, oddlužení nebo zvláštní způsoby řešení úpadku dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. Proti subjektu není vedena exekuce nebo výkon rozhodnutí a není v likvidaci.; 8. Cílová skupina podpořená v rámci projektu splňuje podmínky územní uznatelnosti pro program OP VK; 9. Požadavky na publicitu projektu byly dodrženy v souladu s ustanoveními v Opatření vrchního ředitele/rozhodnutí o poskytnutí dotace/ Smlouvě o realizaci GP; 10. Žádost o platbu finanční podpory na způsobilé výdaje je založena na výdajích skutečně provedených a průkazně doložených a tyto výdaje byly uskutečněny v souladu s ustanoveními Opatření VŘ/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/ Smlouvy o realizaci GP; 11. Všechny transakce jsou věrně zobrazeny v účetnictví, doložené doklady jsou transparentní a výdaje na nich jsou rozepsány na jednotlivé položky; 12. Originály účetních dokladů, které jsou uvedeny na soupisce, jsou k dispozici a přístupné pro účely kontroly u příjemce; 13. Jsem si vědom/a skutečnosti, že v případě nesplnění podmínek Opatření vrchního ředitele/rozhodnutí o poskytnutí dotace/smlouvy o realizaci GP nebo v případě nesprávně nárokovaných finančních prostředků v této žádosti je možné, že finanční podpora mi nebude Platné od 13

14 vyplacena nebo bude upravena nebo budu požádán/a o navrácení neoprávněně vyplacených prostředků; 14. (Příjemce dotace, který k dnešnímu dni není plátcem DPH) prohlašuji, že v případě, že se v budoucnu stanu plátcem DPH a uplatním nárok na odpočet DPH na vstupu, která byla v přiložené žádosti o platbu zahrnuta do způsobilých nákladů, vrátím dobrovolně částku dotace připadající na výši způsobilých nákladů ve výši vrácené DPH na účet, z něhož byla tato dotace poskytnuta, a to do 30 dnů ode dne, kdy byl tento odpočet u finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání prvního přiznání k dani z přidané hodnoty); 15. (Příjemce dotace, který k dnešnímu dni je plátcem DPH) prohlašuji, že do způsobilých nákladů byla zahrnuta pouze ta část DPH, u níž nelze uplatnit nárok na odpočet. Dále prohlašuji, že v případě, že v budoucnu u této části DPH získám nárok na odpočet, vrátím dobrovolně částku dotace připadající na výši způsobilých nákladů ve výši DPH, u níž byl nárok na odpočet dodatečně zjištěn, na účet, z něhož byla tato dotace poskytnuta, a to do 30 dnů ode dne, kdy byl tento odpočet u finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání přiznání k dani z přidané hodnoty). Jméno a příjmení Mgr. Marek Wandrol statutárního zástupce/oprávněné osoby Funkce v organizaci Ředitel Místo a datum Podpis a razítko Poznámky. *)Pokud Monitorovací zprávu podepisuje oprávněná osoba, musí být jako příloha Monitorovací zprávy přiloženo její pověření od statutárního zástupce uvedeného v Opatření vrchního ředitele/rozhodnutí o poskytnutí dotace/smlouvě o realizaci GP. V případě, že pověření bude platné pro celou dobu realizace projektu, stačí ho doložit pouze v 1. Monitorovací zprávě. Pokud bylo pověření pro oprávněnou osobu vydáno pro celý projekt a předloženo již společně se Žádostí o podporu z OP VK, není nutné jej k Monitorovací zprávě opětovně dokládat. Tuto skutečnost stačí uvést do Poznámky. Platné od 14

15 D. PŘÍLOHY MONITOROVACÍ ZPRÁVY Ve sloupci Ano uveďte X u příloh, které jsou k Monitorovací zprávě přiloženy, a ve sloupci Ne u příloh, které nejsou k Monitorovací zprávě přiloženy. č. 1 č. 2 č. 3A Přílohy Monitorovací indikátory (tabulka v excelu nebo sestava vygenerovaná z IS Benefit 7 on-line) Přehled uzavřených zadávacích řízení (soubor v excelu); Dále příjemce přiloží ke každému zadávacímu řízení v nejbližší MZ po uzavření smlouvy s dodavatelem kopie následujících dokumentů: text oznámení o zahájení zadávacího řízení, resp. výzvy, zápis (protokol) o posouzení a hodnocení podaných nabídek podepsaný relevantními osobami, smlouva uzavřená s vybraným dodavatelem, včetně dodatků k ní, text oznámení o výsledku zahájení zadávacího řízení Přehled čerpání veřejné podpory podle blokových výjimek (soubor v excelu, kumulatavivně od začátku realizace projektu) Přehled čerpání veřejné podpory podle de minimis (soubor č. 3B v excelu, kumulatavině od začátku realizace projektu) č. 4 Žádost o platbu (prostřednictvím IS Benefit7 on-line) *1) č. 5 Soupiska účetních dokladů (pouze pokud je zároveň předkládána Žádost o platbu) Kopie účetních dokladů (pouze pokud je zároveň předkládána č. 6 Žádost o platbu) č. 7 Kopie výpisu z účtu projektu (pouze pokud je předkládána Žádost o platbu) č. 8 Přehled čerpání způsobilých výdajů (pouze pokud je předkládána Žádost o platbu a příloha je vyžadována poskytovatelem) č. 9 Přepracovaný rozpočet projektu (aktualizovaný rozpočet je přiložen k nejbližší MZ po provedené změně) č. 10 Přepracovaný harmonogram projektu (aktualizovaný harmonogram je přiložen k nejbližší MZ po provedené změně) č. 11 Podpisové vzory (pouze k první průběžné zprávě a při každé změně) č. 12 Dokladování způsobilých výdajů (PRACOVNÍ VÝKAZ) č. 13 č. 14 Dokladování způsobilých výdajů (MZDOVÉ VÝDAJE administrativní a odborní zaměstnanci) Dokladování způsobilých výdajů (CESTOVNÍ VÝDAJE tuzemské a zahraniční) Přiloženo Ano Ne Platné od 15

o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Monitorovací zpráva o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě Registrační číslo projektu Název projektu Číslo prioritní osy 1.1

Více

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě Monitorovací zpráva o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě Registrační číslo projektu CZ.1.07/3.2.12/01.0029 Název projektu

Více

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Monitorovací zpráva o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.2.02/01.0011 Název projektu

Více

o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Monitorovací zpráva o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.2.02/01.0011 Název projektu

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné a elektronické podobě (na CD nebo disketě) poskytovateli finanční

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné a elektronické podobě (na CD nebo disketě) poskytovateli finanční

Více

Finální verze (VK-GP) Průběžná monitorovací zpráva PROJEKTU Z OP VK

Finální verze (VK-GP) Průběžná monitorovací zpráva PROJEKTU Z OP VK Průběžná monitorovací zpráva PROJEKTU Z OP VK Strana 1 z 18 1. Identifikační údaje Finální verze (VK-GP) Název projektu: Číslo projektu: Název příjemce: IČ příjemce: Plátce DPH: Číslo smlouvy: Datum zahájení

Více

OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013 Vyplňování monitorovací zprávy OP VK monitorovací zprávy OP VK Seminář pro příjemce podpory v rámci PO1 a v oblasti podpory 3.2 9.února 2011

Více

Program semináře. Způsobilé výdaje Ing. Ondřej Nedvěd. Publicita projektů OPPK Ing. Jiří Netík

Program semináře. Způsobilé výdaje Ing. Ondřej Nedvěd. Publicita projektů OPPK Ing. Jiří Netík Program semináře Způsobilé výdaje Ing. Ondřej Nedvěd Publicita projektů OPPK Ing. Jiří Netík Výběr dodavatele v projektech OPPK Ing. Linda Sadílková Coffee break Kontroly projektu, změny v projektu, monitorovací

Více

VZOR FORMULÁŘE DRUHÉ ČÁSTI MONITOROVACÍ ZPRÁVY (PRŮBĚŽNÉ I ZÁVĚREČNÉ)

VZOR FORMULÁŘE DRUHÉ ČÁSTI MONITOROVACÍ ZPRÁVY (PRŮBĚŽNÉ I ZÁVĚREČNÉ) VZOR FORMULÁŘE DRUHÉ ČÁSTI MONITOROVACÍ ZPRÁVY (PRŮBĚŽNÉ I ZÁVĚREČNÉ) Druhou část monitorovací zprávy o realizaci projektu je třeba vyplnit ve formátu.doc (MS Word), vytisknout a odeslat společně s první

Více

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 8 VYDAL: Řídící orgán OP VK DATUM PLATNOSTI: 1. 1. 2014 DATUM ÚČINNOSTI: 29. 1. 2014 Obsah: ÚVOD 7

Více

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro příjemce finanční podpory z OP VK Vydal: ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL:

Více

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro příjemce finanční podpory z OP VK Vydal: ŘO OP VK I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

POKYNY K VYPLNĚNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVY projektu financovaného v rámci Operačního programu Praha - Adaptabilita verze 1.3B platnost od 15.

POKYNY K VYPLNĚNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVY projektu financovaného v rámci Operačního programu Praha - Adaptabilita verze 1.3B platnost od 15. POKYNY K VYPLNĚNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVY projektu financovaného v rámci Operačního programu Praha - Adaptabilita verze 1.3B platnost od 15. září 2011 OBSAH Způsob předkládání Monitorovací zprávy... 1 Vyplnění

Více

Příručka pro příjemce finanční podpory projektů OP RLZ. Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

Příručka pro příjemce finanční podpory projektů OP RLZ. Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Příručka pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Identifikační číslo: MAD 31 Příloha Operačního manuálu N Neřízená kopie 1.5.2005 Číslo vydání: 1 Číslo revize:

Více

Příloha P7. Příručka pro příjemce finanční podpory projektů. Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha

Příloha P7. Příručka pro příjemce finanční podpory projektů. Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha Příloha P7 Příručka pro příjemce finanční podpory projektů Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha IDENTIFIKAČNÍ KÓD: MAD 75 revize: 4 Strana 1 z 131 Vážení přátelé,

Více

1.2.1 Rozvoj integrovaného dopravního systému, přestupní terminály a zastávky

1.2.1 Rozvoj integrovaného dopravního systému, přestupní terminály a zastávky Smlouva o poskytnutí dotace na individuální projekt z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava číslo ÚRR D-2011/0143/OKP (dále jen Smlouva ) uzavřená na základě ustanovení 269

Více

ZPRÁVA O ZAHÁJENÍ REALIZACE PROJEKTU (dále jako ZZRP ) OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

ZPRÁVA O ZAHÁJENÍ REALIZACE PROJEKTU (dále jako ZZRP ) OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST ZPRÁVA O ZAHÁJENÍ REALIZACE PROJEKTU (dále jako ZZRP ) OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST 1. ÚDAJE O PROJEKTU 1.1. Číslo oblasti podpory 4.4a.1 1.2. Registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.01/89.00116

Více

Příručka pro příjemce pro Akci 3

Příručka pro příjemce pro Akci 3 ) Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Program Iniciativy Společenství EQUAL Příručka pro příjemce pro Akci 3 Verze 1.0 červenec 2007 Tato příručka je určena pro příjemce Programu Iniciativy Společenství

Více

Moravskoslezský kraj 1. KOLO VÝZVY

Moravskoslezský kraj 1. KOLO VÝZVY VYHLAŠOVATEL Moravskoslezský kraj BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Oddělení strukturálních fondů odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 4 VYDAL: Řídící orgán OP VK DATUM PLATNOSTI: 30. 6. 2010 DATUM ÚČINNOSTI: 1. 8. 2010 2 Obsah: ÚVOD

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE Prioritní oblast 3 : Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb Oblast intervence : 3.3 c) vybudování a podpora informačně-vzdělávacích středisek Řízená kopie (elektronická)

Více

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 6 VYDAL: Řídící orgán OP VK DATUM PLATNOSTI: 29.6.2012 DATUM ÚČINNOSTI: 29.6.2012 Obsah: ÚVOD 7 1.

Více

Číslo vydání/ aktualizace: 8/5

Číslo vydání/ aktualizace: 8/5 PODMÍNKY poskytnutí dotace v rámci prioritní osy 2. Rozvoj firem, oblasti podpory 2.2 Podpora nových výrobních technologií, ICT a vybraných strategických služeb, programu ICT v Číslo projektu

Více

Jihočeský kraj. Krajský úřad Jihočeského kraje Oddělení řízení grantů a projektů

Jihočeský kraj. Krajský úřad Jihočeského kraje Oddělení řízení grantů a projektů Jihočeský kraj Krajský úřad Jihočeského kraje Oddělení řízení grantů a projektů ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST vyhlašuje 2. VÝZVU k předkládání žádostí o

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační číslo: MAD 92 Příloha OM OP LZZ: D2 Číslo revize: 4 Číslo

Více

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera Kolektiv autorů 2012 Publikace vznikla v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod názvem Řízení financí

Více

KARLOVARSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE 4. KOLO VÝZVY

KARLOVARSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE 4. KOLO VÝZVY ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (OP VK) KARLOVARSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE PROSTŘEDNICTVÍM ODBORU INVESTIC A GRANTOVÝCH SCHÉMAT KRAJSKÉHO ÚŘADU KARLOVARSKÉHO KRAJE

Více

Dotační program Rodina a ochrana práv dětí

Dotační program Rodina a ochrana práv dětí Příloha č. 1 k příkazu ministryně č. 16/2014 Dotační program Rodina a ochrana práv dětí Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu nestátním neziskovým organizacím

Více