MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Střední Čechy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Střední Čechy"

Transkript

1 MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Střední Čechy Tuto Monitorovací zprávu je třeba odevzdat v tištěné a elektronické podobě poskytovateli finanční dotace. 1. ÚDAJE O PROJEKTU A MONITOROVACÍ ZPRÁVĚ Prioritní osa: Oblast podpory: Registrační číslo projektu: Název projektu: Údaje o projektu Celková výše dotace dle Smlouvy: v Kč: v %: Datum zahájení projektu Datum zahájení realizace projektu: Datum ukončení realizace projektu: Datum ukončení projektu Nutno upravit dle konečné podoby Nutno upravit dle konečné podoby Nutno upravit dle konečné podoby Nutno upravit dle konečné podoby Pořadové číslo zprávy: Monitorovací zpráva Monitorované období: Začátek dd/mm/rrrr Konec dd/mm/rrrr Typ zprávy: Průběžná Závěrečná Datum vypracování zprávy: dd/mm/rrrr

2 2. ÚDAJE O PŘÍJEMCI A ZHOTOVITELI MONITOROVACÍ ZPRÁVY Příjemce IČ/DIČ Název: Adresa: Statutární zástupce: (jméno a příjmení, funkce) Plátce DPH (ANO/Ne): Jméno a příjmení, funkce: Zhotovitel monitorovací zprávy Telefonní číslo/mobil/fax: A. VĚCNÁ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY 3. POPIS REALIZACE PROJEKTU ZA MONITOROVANÉ OBDOBÍ Uvede se podrobný popis doposud provedených prací na projektu za uvedené monitorovací období (přípravné práce, projektové práce, popis vlastních prací na realizaci projektu apod.). V případě závěrečné zprávy se podrobně a chronologicky popíše průběh celé realizace projektu od jeho zahájení až po jeho ukončení. 4. PLNĚNÍ HARMONOGRAMU A FINANČNÍHO PLÁNU Uvede se plnění dosavadního postupu prací na projektu zejména zda je plněn časový harmonogram prací, jak je plněn finanční plán ve vztahu k termínům podání žádosti o platbu. Pokud v průběhu realizace projektu není dodržován časový harmonogram prací nebo finanční plán, je nutné zdůvodnit odchylku a uvést nápravná opatření k eliminaci skluzu včetně termínu, dokdy bude zpoždění odstraněno.

3 5. PŘEDPOKLAD PRACÍ /ČINNOSTÍ V DALŠÍM MONITOROVACÍM OBDOBÍ PROJEKTU Předpokládané období realizace: Popis předpokládaných prací/činností: Od: dd/mm/rrrr do: dd/mm/rrrr Uvedou se informace o plánovaných činnostech a pracích na realizaci projektu v následujícím monitorovacím období (tj. do předložení další žádosti o platbu podle platného finančního plánu projektu). Uvedou se i další informace související s předpokládanými činnostmi (např. informace předpokládaných problémech spojených s realizací projektu v plánovaném období apod.). Pokud doposud provedené práce na realizace projektu nejsou v souladu s platným časovým harmonogramem prací, uvede se informace, zda v následujícím období dojde k jeho eliminaci či alespoň k jeho zmírnění. V případě závěrečné zprávy uvede příjemce, jak předpokládá zajistit udržení dosažených výsledků během období udržitelnosti včetně popisu případných opatření. 6. PUBLICITA Popis zajištění publicity a informování o projektu: Uvedou se informace o zajištění publicity projektu za dané monitorovací období a zda je publicita zajišťována v souladu se Smlouvou o poskytnutí dotace. Je-li to možné, přiloží se ke zprávě doklady o zajištění publicity (fotografie, kopie článků, tiskových zpráv apod.). V případě závěrečné zprávy se provede shrnutí všech provedených aktivit v oblasti zajištění publicity projektu a zhodnotí se jejich úspěšnost z pohledu příjemce. 7. PROBLÉMY PŘI REALIZACI PROJEKTU Popis problémů spojených s realizací projektu, které mohou mít vliv na plnění jeho cílů: V případě, že se v průběhu realizace vyskytly problémy, které mohou ovlivnit splnění cílů, resp. monitorovacích indikátorů, k jejichž naplnění se příjemce smluvně zavázal, popište podrobně jejich podstatu, příčinu jejich vzniku a možný negativní dopad na cíle či indikátory. Popis opatření na odstranění těchto problémů: V návaznosti na předchozí bod popište připravovaná či přijatá opatření na odstranění hrozících či již vzniklých problémů včetně uvedení časových termínů realizace opatření

4 8. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ Zadávací řízení vyhlášená v monitorovaném období: Popis vyhlášených zadávacích řízení: Uveďte stručný popis ZŘ vyhlášeného během monitorovacího období-čeho se týká (dodávka, služby, stavební práce), předpokládanou cenu zakázky, termín předložení nabídek, předpoklad uzavření ZŘ apod. Zadávací řízení uzavřená v monitorovaném období: Popis uzavřených zadávacích řízení: Uveďte stručný popis ZŘ uzavřeného během monitorovacího období-čeho se týkalo (dodávka, služby, stavební práce), konečnou cenu zakázky, počet nabídek, název vybraného uchazeče, datum uzavření smlouvy apod. Zadávací řízení zrušená v monitorovaném období: Popis zrušeného zadávacího řízení včetně uvedení důvodu jeho zrušení: Uveďte stručný popis ZŘ zrušeného během monitorovacího období-čeho se týkalo (dodávka, služby, stavební práce), důvod zrušení ZŘ, datum předpokládaného opětovného vyhlášení ZŘ, popis opatření na zajištění úspěšného uzavření ZŘ (eliminace důvodu předchozího zrušení ZŘ) apod. Zadávací řízení plánovaná v následujícím monitorovacím období Předpokládaný termín vyhlášení ZŘ: dd/mm/rrrr Popis plánovaných zadávacích řízení: Uveďte stručný popis ZŘ jehož vyhlášení je plánováno během následujícího monitorovacího období-čeho se týká (dodávka, služby, stavební práce), předpokládanou cenu zakázky, předpokládaný termín uzavření ZŘ apod. Poznámky: Další podrobnosti o zadávacích řízeních uveďte v příloze č. 2 Monitorovací zprávy Přehled plánovaných, vyhlášených či uzavřených zadávacích řízení. Přehled bude obsahovat mj. tyto informace: druh ZŘ, pořadové číslo ZŘ v rámci projektu, datum zahájení (tj. vyhlášení) ZŘ, datum ukončení ZŘ, způsob vyhlášení ZŘ, konečná celková (smluvní) částka vzešlá ze ZŘ (tj. způsobilé +nezpůsobilé), z toho smluvní částka způsobilých výdajů projektu. V případě, že v daném monitorovacím období bylo zahájeno či ukončeno zadávací řízení, přiloží příjemce ke zprávě kompletní dokumentaci ZŘ, která ke dni zpracování zprávy existuje- příloha č.3 MZ

5 9. NEPODSTATNÉ ZMĚNY PROJEKTU Nepodstatné změny projektu v monitorovaném období: Popis nepodstatné změny v monitorovaném období: Uvede se popis charakteru změny (čeho se změna týká) Stav řešení nepodstatné změny: Uvede se informace o aktuálním stavu nepodstatné změny v době vypracování zprávy (zda a kdy byla změna oznámena, zda, popř. kdy byla ze strany ORPP změna posouzena a vzata na vědomí) 10. PODSTATNÉ ZMĚNY PROJEKTU Podstatné změny projektu v monitorovaném období: Popis podstatné změny v monitorovaném období: Uvede se popis charakteru změny (čeho se změna týká) Stav řešení podstatné změny: Uvede se informace o aktuálním stavu podstatné změny v době vypracování zprávy (zda a kdy byla změna oznámena a zda (popř. kdy) byla ze strany ORPP změna posouzena a schválena) Změnový dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace vypracován a podepsán ze strany příjemce () Datum podpisu změnového dodatku příjemcem: dd/mm/rrrr Změnový dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace podepsán ze strany ŘO () Datum podpisu změnového dodatku ŘO: dd/mm/rrrr

6 11. KONTROLY Kontrola provedená v monitorovaném období: Ano /Ne Název subjektu, který provádí/provedl kontrolu: Datum kontroly: Číslo kontroly: Závěry kontroly: Uveďte závěry kontroly (případně na zvláštní samostatné příloze) Nápravná opatření uložena (): Nápravná opatření splněna (/Částečně): Poznámky: 12. PLNĚNÍ MONITOROVACÍCH INDIKÁTORŮ Indikátor 1 projektu Měrná Jednotka Plánované množství dle Smlouvy Skutečnost za monitorované období Skutečnost od počátku realizace do konce monitorovaného období Předpokládané navýšení v dalším monitorovacím období Poznámka Komentář k plnění monitorovacích indikátorů: Uvede se, zda plnění probíhá v souladu s plánem či v opačném případě je nutno zdůvodnit neplnění plánu a opatření přijatá k nápravě Zdroje dat pro monitorovací indikátory: Zde se uvedou názvy dokumentů dokládající splnění monitorovacích indikátorů (zápisy o předání a převzetí jednotlivých částí díla, zápisy o provedených zkouškách apod.). Vlastní dokumenty budou součástí přílohy č.4 Monitorovací zprávy. U projektů, kde je to relevantní, uvede příjemce u indikátoru Pracovní místa v prvním monitorovacím hlášení či monitorovací zprávě (podle toho, co nastane dříve) přepočtený stav 1 V případě indikátoru Počet vytvořených pracovních míst příjemce navíc rozliší počet vytvořených pracovních míst zvlášť pro muže a zvlášť pro ženy (do sloupce Poznámka).

7 zaměstnanců za období 6ti předcházejících kalendářních měsíců, které předcházely datu zahájení realizace projektu. Dále příjemce doloží počet zaměstnanců ostatních subjektů, pokud u nich má také dojít ke sledovanému nárůstu pracovních míst v rámci realizace projektu, a to ke stejnému výše uvedenému datu. V případě, že tyto subjekty zaměstnávají také pracovníky na zkrácený pracovní úvazek nebo sezónní zaměstnance, doloží přepočtený stav zaměstnanců. V případě nárůstu pracovních míst příjemce v monitorovací zprávě a v první monitorovací zprávě o udržitelnosti projektu uvede přepočtený nárůst nových pracovních míst ve své organizaci i u dalších subjektů. V případě nárůstu pracovních míst příjemce k monitorovací zprávě (monitorovací zprávě o udržitelnosti) dokládá: o přehled výpočtu přepočteného stavu zaměstnanců příjemce o přehled výpočtu přepočteného stavu zaměstnanců ostatních subjektů (např. provozovatelů investice apod.) o pracovní smlouvy zaměstnanců na pozicích, které vznikly v souvislosti s projektem o pracovní náplně těchto nových zaměstnanců, o potvrzení zaměstnavatele o hrubém měsíčním výdělku nových zaměstnanců. 13. HORIZONTÁLNÍ TÉMATA Rovné příležitosti: V případě průběžné zprávy se uvede, jak jsou závazky příjemce v této oblasti uvedené v Žádosti o poskytnutí dotace a ve Smlouvě o poskytnutí dotace naplňovány v průběhu monitorovaného období. V případě, že nejsou tyto závazky řádně plněny, uvede se důvod neplnění a opatření stanovená k nápravě. Zároveň bude specifikován předpoklad naplňování závazků v dalším monitorovacím období. V případě závěrečné zprávy se popíše průběh naplňování závazků příjemce v této oblasti za celé období realizace projektu včetně případných problémů a jejich odstranění a zhodnocení dosažených výsledků v porovnání se závazky. Zároveň bude popsáno, jakým způsobem předpokládá zachovat dosažené výsledky během období udržitelnosti. Udržitelný rozvoj: V případě průběžné zprávy dtto viz výše se zaměřením na udržitelný rozvoj V případě závěrečné zprávy- dtto viz výše se zaměřením na udržitelný rozvoj 14. POPIS ZAPOJENÍ PARTNERŮ DO PROJEKTU Uvede se popis zapojení partnera/ů do realizace projektu-kdy se partner zapojil, jakým způsobem, případně kdy a jak předpokládá příjemce zapojení partnera do projektu a zda účast partnera na projektu probíhá v souladu s údaji obsaženými v Žádosti a ve Smlouvě o poskytnutí dotace. V případě, že partner se již zapojil do projektu, zhodnotí příjemce jeho účast na realizaci projektu. V případě závěrečné zprávy bude chronologicky shrnuto zapojení partnera do projektu a následně

8 zhodnoceno za celé období realizace projektu. B. FINANČNÍ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY 15. PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU PROJEKTU Zjednodušená žádost o platbu je podávána v termínu v souladu s finančním plánem projektu: V případě odchylky uveďte zdůvodnění: Ano Výše požadované částky k proplacení je v souladu s finančním plánem projektu: V případě odchylky uveďte zdůvodnění: * Je pravděpodobné, že částka v žádosti o platbu nebude na 1 Kč přesně stejná jako částka ve finančním plánu projektu. Zde stačí napsat stručné zdůvodnění. Pokud by se jednalo o velkou změnu (vis Pokyny pro žadatele a příjemce pro danou výzvu), musí to být uvedeno i v tabulce č. 9 či 10 věcné části MZ jako nepodstatná či podstatná změna projektu a nahlášena na formuláři změn, který je součástí Pokynů pro žadatele a příjemce pro konkrétní výzvu. 16. MONITORING VÝDAJŮ A PŘÍJMŮ PROJEKTU ZA UPLYNULÉ MONITOROVACÍ OBDOBÍ Plánované výdaje/příjmy: Investiční výdaje: ,00 Komentář [v1]: Zde se uvádějí data z finančního plánu projektu a plánované příjmy. Neinvestiční výdaje: ,00 Nezpůsobilé výdaje : ,00 Příjmy projektu připadající na způsobilé výdaje: 0,00 Příjmy projektu připadající na nezpůsobilé výdaje: 0,00 Skutečné výdaje/příjmy Investiční výdaje: ,00 Komentář [v2]: Zde se uvádí skutečné proinvestované prostředky a skutečné příjmy projektu. Neinvestiční výdaje: ,00 Nezpůsobilé výdaje : ,00 Příjmy projektu připadající na způsobilé výdaje: 0,00

9 Příjmy projektu připadající na nezpůsobilé výdaje: 0,00 Poznámka: Výše požadované údaje jsou požadovány na základě Metodiky monitorování programů SF a FS verze 2.0 zpracované Ministerstvem pro místní rozvoj. 17. VÝŠE ZJEDNODUŠENÉ ŽÁDOSTI O PLATBU A ČERPÁNÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ Pořadové číslo Zjednodušené žádosti o platbu: 1. a. Schválené celkové způsobilé výdaje projektu dle Smlouvy (v Kč) ,00 b. Způsobilé výdaje prokazované* v monitorovaném období (v Kč) ,00 c. Způsobilé výdaje prokázané** od zahájení realizace projektu 0,00 Komentář [v3]: Pro informaci je součet skutečných prokazovaných způsobilých investičních a neinvestičních výdajů. (v Kč) d. Součet prokazovaných a prokázaných způsobilých výdajů (v Kč) (řádek b. + řádek c.) e. Výše zůstatkové části způsobilých výdajů k čerpání (v Kč) (řádek a. řádek d.) f. Požadováno v přiložené Zjednodušené žádosti o platbu (v Kč) (řádek b. této tabulkyč.17 řádek b. tabulky č. 18 řádek d. tabulky č ) Poznámky , , ,00 Komentář [v4]: Pro informaci tato částka je 92,5% z Kč. *způsobilé výdaje předkládané a dokladované příjemcem za aktuální monitorovací období ke schválení ŘO **způsobilé výdaje předložené a doložené příjemcem v předchozích monitorovacích obdobích a schválené ŘO k financování 18. SPOLUFINANCOVÁNÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ Z VLASTNÍCH ZDROJŮ a. Schválené spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů (v Kč) ,00 Komentář [v5]: Pro informaci tato částka je 7,5% z Kč. b. Prokazované spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů ,00 Komentář [v6]: Pro informaci Tato částka je 7,5% z Kč. 2 Řádek d. tabulky 19 se odečítá až při závěrečné monitorovací zprávě předkládané spolu se závěrečnou Zjednodušenou žádostí o platbu a povinnou přílohou Aktualizovaný výpočet maximální výše podpory z ROP NUTS 2 Střední Čechy pro projekty vytvářející příjmy

10 v monitorovaném období (v Kč) c. Prokázané spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů od zahájení realizace projektu (v Kč) d. Součet prokazovaného a prokázaného financování z vlastních zdrojů (v Kč) (ř. b + řádek c.) e. Výše zůstatkové části spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů (v Kč) (řádek a. řádek d.) 0, , ,00 Komentář [v7]: Pro informaci tato částka je 7,5% z Kč. Poznámky 19. PŘÍJMY PROJEKTU a. Celkové plánované příjmy projektu dle Žádosti (v Kč) 0,00 b. Kumulované příjmy od zahájení realizace projektu (v Kč) c. Snížení závěrečné Zjednodušené žádosti o platbu o vytvořené čisté příjmy (v Kč) 3 d. Výše zůstatkové části plánovaných celkových příjmů projektu (v Kč) Specifikace zdroje příjmů projektu: Poznámky 20. PŘEDPOKLAD NÁSLEDUJÍCÍ ZJEDNODUŠENÉ ŽÁDOSTI O PLATBU Termín předložení: Předpokládaná částka (v Kč): Poznámka: 3 Příjemce projektu vytvářejícího příjmy v souladu s čl. 55 obecného nařízení vyplňuje tento řádek při závěrečné monitorovací zprávě, kdy je o čisté příjmy vzniklé z projektu ponižována výše dotace při závěrečné platbě. Příjemce je povinen při závěrečné monitorovací zprávě předložit povinnou přílohu Aktualizovaný výpočet maximální výše podpory z ROP NUTS 2 Střední Čechy pro projekty vytvářející příjmy.

11 C. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PŘÍJEMCE Jako příjemce finanční dotace z ROP NUTS 2 SČ prohlašuji, že: 1. všechny informace v předložené Monitorovací zprávě a přílohách jsou pravdivé a úplné a že jsem si vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů; 2. projekt je realizován v souladu se Smlouvou o poskytnutí dotace, pravidly ROP a souvisejícími právními předpisy ČR a EU; 3. při realizaci projektu byla dodržena pravidla veřejné podpory a pravidla pro zadávání veřejných zakázek ROP, včetně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů; 4. projekt je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, ochrany životního prostředí a rovných příležitostí, včetně omezování nerovnosti a podporování rovnosti mezi ženami a muži; 5. na aktivity projektu nečerpám a nenárokuji prostředky z jiného finančního nástroje EU (varianta u projektů zakládajících veřejnou podporu: ani z jiných veřejných rozpočtů ČR a jiných členských států EU), než je uvedeno ve Smlouvě o poskytnutí dotace; 6. k dnešnímu dni nemám žádné závazky vůči orgánům státní správy, samosprávy a zdravotním pojišťovnám po lhůtě splatnosti (zejména daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, odvody za porušení rozpočtové kázně, atd.), či další nevypořádané finanční závazky z jiných projektů financovaných ze strukturálních fondů nebo Fondu soudržnosti vůči orgánům, které prostředky z těchto fondů poskytují; (Za splněné podmínky bezdlužnosti se považuje, pokud bylo poplatníkovi (plátci) daně povoleno posečkání daně nebo placení daně ve splátkách dle 60 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, nebo placení pojistného a penále ve splátkách dle 20a zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti). 7. v době podání žádosti ani v uplynulých třech letech nebyl na majetek příjemce podán návrh na prohlášení konkursu ani prohlášen konkurs, ani nebyl zamítnut návrh na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku, nebyl podán návrh na vyrovnání či nebylo potvrzeno nucené vyrovnání, nebyl proti majetku příjemce podán návrh na výkon rozhodnutí nebo návrh na provedení exekuce ani není proti němu veden výkon rozhodnutí či exekuce; příjemce není v úpadku nebo v likvidaci dle zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání v platném znění; nenachází se v procesu dobrovolného zrušení bez právního nástupce (např. likvidace, zrušení nebo zánik živnostenského oprávnění) ani není v procesu dobrovolného zrušení s právním nástupcem (např. sloučení, splynutí, rozdělení obchodní společnosti) 8. požadavky na publicitu projektu byly dodrženy v souladu s ustanoveními Smlouvy o poskytnutí dotace; 9. (Platí pouze pro příjemce dotace, který k dnešnímu dni je plátcem DPH) prohlašuji, že do způsobilých nákladů byla zahrnuta pouze ta část DPH, u níž nelze uplatnit nárok na odpočet. Dále prohlašuji, že v případě, že v budoucnu u této části DPH získám nárok na odpočet, vrátím dobrovolně částku dotace připadající na výši způsobilých nákladů ve

12 výši DPH, u níž byl nárok na odpočet dodatečně zjištěn, na účet určený poskytovatelem dotace, a to do 30 dnů ode dne, kdy byl tento odpočet u finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání přiznání k dani z přidané hodnoty); Jméno a příjmení statutárního zástupce/oprávněné osoby:* Funkce v organizaci: Místo a datum: Podpis a razítko Poznámky. *) Pokud Monitorovací zprávu podepisuje oprávněná osoba, musí být jako příloha Monitorovací zprávy přiloženo pověření od statutárního zástupce příjemce. V případě, že pověření bude platné pro celou dobu realizace projektu, stačí ho doložit pouze v 1. Monitorovací zprávě. Pokud bylo pověření pro oprávněnou osobu vydáno pro celý projekt a předloženo již společně se Žádostí o dotaci, není nutné jej k Monitorovací zprávě opětovně dokládat. Tuto skutečnost stačí uvést do Poznámky. V případě projektu oblastí podpory 4.1, 4.2 a 4.3 schvaluje a podepisuje Monitorovací zprávu ředitel ÚRR. D. PŘÍLOHY MONITOROVACÍ ZPRÁVY Příloha č. Název přílohy: Přiloženo: () 1 Pověření oprávněné osoby od statutárního zástupce k podpisu Monitorovací zprávy* (viz poznámka výše) 2 Přehled plánovaných, vyhlášených či uzavřených zadávacích řízení (viz formulář) 3 Kompletní dokumentace z realizovaného či probíhajícího zadávacího řízení (je-li to relevantní za dané monitorovací období; neplatí v případě, že dokumentace byla předložena již v rámci předchozího monitorovacího hlášení)

13 4 Doklady prokazující plnění monitorovacích indikátorů (protokoly o předání a převzetí prací, protokoly o provedených zkouškách apod.) 5 Fotodokumentace dokládající postup prací (včetně publicity) -min. 20 snímků (v tištěné i elektronické podobě) 6 Aktualizovaný rozpočet projektu s vyznačením a zdůvodněním změn (pouze pokud došlo ke změně) 7 Harmonogram prací v členění na jednotlivé objekty a hlavní pracovní operace (svislá osa) a na týdny a měsíce (vodorovná osa) předkládá se k prvnímu monitorovacímu hlášení nebo zprávě, podle toho, co nastane dříve. Harmonogram prací bude vždy podepsán zástupcem příjemce odpovědným za realizaci stavby s uvedením data, od kterého je harmonogram platný. 8 Aktualizovaný harmonogram prací s vyznačením a zdůvodněním změn (pouze pokud došlo ke změně) 9 Pojistná smlouva na majetek pořizovaný v rámci realizace projektu (předkládá se k té Monitorovací zprávě/hlášení, v jejímž období byla uzavřena, nejpozději však k závěrečné monitorovací zprávě) 10 Protokol o předání a převzetí stavebních prací/stavby či obdobný doklad v případě dodávek či služeb (platí pro závěrečnou zprávu) 11 Doklad o užívání stavby - přiloží se kopie Oznámení o užívání stavby včetně originálu čestného prohlášení, že stavební úřad nezakázal rozhodnutím užívání stavby či kolaudační souhlas s užíváním stavby, oboje vydané dle zák. č. 183/2006 Sb. popř. pravomocné kolaudační rozhodnutí vydané dle zák. č. 50/1976 (platí pouze pro závěrečnou zprávu, je-li to pro projekt relevantní) 12 Zaměření skutečného provedení stavby (platí pouze pro závěrečnou zprávu, je-li to pro projekt relevantní) 13 Doklad o zaúčtování účetních případů 4 Přílohy k Monitorovací zprávě/monitorovací zprávě o udržitelnosti v případě vytvoření pracovních míst během projektu 14 Přehled výpočtu přepočteného stavu zaměstnanců příjemce 15 Přehled výpočtu přepočteného stavu zaměstnanců ostatních subjektů (např. provozovatelů investice apod.) 4 Jedná se o výstup/výpis z elektronického účetnictví organizace, z kterého bude zřejmé, že účetní případy související s realizací projektu již byly zúčtovány odděleně od ostatních účetních operací organizace. Neplatí pro projekty v rámci prioritní osy č. 4 Technická pomoc.

14 16 Pracovní smlouvy zaměstnanců na pozicích, které vznikly v souvislosti s projektem 17 Pracovní náplně těchto nových zaměstnanců 18 Potvrzení zaměstnavatele o hrubém měsíčním výdělku nových zaměstnanců Přílohy k závěrečné monitorovací zprávě pro projekty vytvářející příjmy (v souladu s čl. 55 obecného nařízení Rady ES) 19 Aktualizovaný výpočet maximální výše podpory z ROP NUTS 2 Střední Čechy pro projekty vytvářející příjmy

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu v rámci ROP NUTS 2 Střední Čechy - část B

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu v rámci ROP NUTS 2 Střední Čechy - část B MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu v rámci ROP NUTS 2 Střední Čechy - část B Monitorovací zprávu (část A i B), včetně příloh je třeba odevzdat v tištěné a elektronické podobě poskytovateli dotace.

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné a elektronické podobě (na CD nebo disketě) poskytovateli finanční

Více

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Monitorovací zpráva o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné podobě) poskytovateli finanční podpory. 1. Údaje o projektu

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu v rámci ROP NUTS 2 Střední Čechy - část B

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu v rámci ROP NUTS 2 Střední Čechy - část B MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu v rámci ROP NUTS 2 Střední Čechy - část B Monitorovací zprávu (část A i B), včetně příloh je třeba odevzdat v tištěné a elektronické podobě poskytovateli dotace.

Více

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Monitorovací zpráva o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě Registrační číslo projektu CZ.1.07/.. /. Název projektu Číslo prioritní

Více

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Monitorovací zpráva o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě Registrační číslo projektu CZ.1.07/.. /. Název projektu Číslo prioritní

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE Zlepšení prostředí v problémových sídlištích PŘÍLOHA Č. 11 HLÁŠENÍ O POKROKU - VZOR Vydání 01, platnost od 22. května 2009 Hlášení o pokroku 1. Údaje o projektu: Prioritní

Více

PŘÍLOHA Č. 14 VZOR MONITOROVACÍ ZPRÁVY/HLÁŠENÍ O POKROKU. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 12

PŘÍLOHA Č. 14 VZOR MONITOROVACÍ ZPRÁVY/HLÁŠENÍ O POKROKU. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 12 PŘÍLOHA Č. 14 VZOR MONITOROVACÍ ZPRÁVY/HLÁŠENÍ O POKROKU Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 12 Etapová/závěrečná monitorovací zpráva o realizaci projektu/hlášení o pokroku 1 předkládá

Více

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Monitorovací zpráva o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě Registrační číslo projektu CZ.1.07/ 1.1.01/01.0025 Název projektu

Více

VZOR FORMULÁŘE DRUHÉ ČÁSTI MONITOROVACÍ ZPRÁVY (PRŮBĚŽNÉ I ZÁVĚREČNÉ)

VZOR FORMULÁŘE DRUHÉ ČÁSTI MONITOROVACÍ ZPRÁVY (PRŮBĚŽNÉ I ZÁVĚREČNÉ) VZOR FORMULÁŘE DRUHÉ ČÁSTI MONITOROVACÍ ZPRÁVY (PRŮBĚŽNÉ I ZÁVĚREČNÉ) Druhou část monitorovací zprávy o realizaci projektu je třeba vyplnit ve formátu.doc (MS Word), vytisknout a odeslat společně s první

Více

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Monitorovací zpráva o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.09/03.xxxx CZ.1.07/1.2.04/03.xxxx

Více

PŘÍLOHA č. 17a) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. Monitorovací zpráva o realizaci projektu OP VaVpI

PŘÍLOHA č. 17a) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. Monitorovací zpráva o realizaci projektu OP VaVpI PŘÍLOHA č. 17a) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI Monitorovací zpráva o realizaci projektu OP VaVpI Monitorovací zpráva o realizaci projektu Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace Monitorovací

Více

Monitorovací zpráva. Závěrečná monitorovací zpráva o realizaci projektu 1

Monitorovací zpráva. Závěrečná monitorovací zpráva o realizaci projektu 1 Monitorovací zpráva Příjemce vyplní údaje do IS Benefit, vyplněnou MZ vytiskne a podepsanou statutárním zástupcem nebo osobou jím pověřenou odevzdá zprostředkujícímu subjektu v termínech uvedených dle

Více

Příloha č. 9. Závěrečná zpráva o realizaci IPRM

Příloha č. 9. Závěrečná zpráva o realizaci IPRM Příloha č. 9 Závěrečná zpráva o realizaci IPRM ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI IPRM Tato zpráva se odevzdává v tištěné a elektronické podobě na ŘO IOP. 1. ÚDAJE O IPRM A ZPRÁVĚ Údaje o IPRM Registrační číslo

Více

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Monitorovací zpráva o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě Registrační číslo projektu Název projektu CZ.1.7/1.3.6/1.16 Číslo

Více

Etapová/závěrečná monitorovací zpráva o realizaci projektu 1

Etapová/závěrečná monitorovací zpráva o realizaci projektu 1 Etapová/závěrečná monitorovací zpráva o realizaci projektu 1 Informace o projektu Prioritní osa: Název prioritní osy: Oblast podpory: Název oblasti podpory: Název projektu: Evidenční číslo ISPROFIN: Registrační

Více

PŘÍLOHA Č. 5A ETAPOVÁ/ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA

PŘÍLOHA Č. 5A ETAPOVÁ/ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA Příručka pro žadatele a příjemce finanční podpory v rámci Integrovaného operačního programu pro prioritní osu: 1; Oblast podpory: 1.1a a 1.1.b Výzva číslo 07 kontinuální ELEKTRONIZACE SLUŽEB VEŘEJNÉ SPRÁVY

Více

Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod

Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod PŘÍLOHA Č. 2 MONITOROVACÍ HLÁŠENÍ / ZPRÁVA Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod Monitorovací hlášení/etapová/závěrečná zpráva s žádostí o platbu/monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu

Více

Integrovaný operační program Hlášení o udržitelnosti projektu

Integrovaný operační program Hlášení o udržitelnosti projektu Integrovaný operační program Hlášení o udržitelnosti projektu Číslo zprávy Období 1 1) Údaje o projektu: Oblast intervence Aktivita NUTS II Kraj Příjemce Registrační číslo projektu Název projektu Převzal

Více

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Monitorovací zpráva o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě Registrační číslo projektu CZ.1.7/1.3.6/1.16 Název projektu Další

Více

Zjednodušená žádost o platbu

Zjednodušená žádost o platbu RK22201821, př. 2 počet stran: 8 Zjednodušená žádost o platbu Identifikační údaje Číslo projektu: Název projektu: Příjemce projektu: Pořadové číslo ŽoP: Číslo žádosti o platbu: Stav: Stav zpracování: Datum

Více

Vzor Monitorovací zprávy a ţádosti o platbu

Vzor Monitorovací zprávy a ţádosti o platbu Příloha č. 4 Příručky pro ţadatele a příjemce finanční podpory v rámci Integrovaného operačního programu prioritní osa 3 - oblast intervence 3.4 Vzor Monitorovací zprávy a ţádosti o platbu Příručka pro

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné a elektronické podobě (na CD nebo disketě) poskytovateli finanční

Více

PŘÍLOHA Č. 22 VZOR HLÁŠENÍ O UDRŽITELNOSTI PROJEKTU. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 6

PŘÍLOHA Č. 22 VZOR HLÁŠENÍ O UDRŽITELNOSTI PROJEKTU. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 6 PŘÍLOHA Č. 22 VZOR HLÁŠENÍ O UDRŽITELNOSTI PROJEKTU Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 6 Integrovaný operační program Hlášení o udržitelnosti projektu Číslo zprávy Období 1 1) Údaje

Více

o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Monitorovací zpráva o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.2.02/02.0004 Název projektu

Více

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě Monitorovací zpráva o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.01/02.0043 Název projektu

Více

,MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

,MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů ,MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné a elektronické podobě (na CD nebo disketě) poskytovateli finanční

Více

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě Monitorovací zpráva o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.08/01.0026 Název projektu

Více

Společný regionální operační program

Společný regionální operační program Společný regionální operační program Typ zprávy Číslo zprávy PRŮBĚŽNÁ Období 1. Údaje o akci: Priorita Regionální podpora podnikání Opatření Podopatření - Podpora podnikání ve vybraných regionech NUTS

Více

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Monitorovací zpráva o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.08/01.0026 Název projektu

Více

PŘÍLOHA č. 17j) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI Seznam příloh závěrečné monitorovací zprávy a závěrečné žádosti o platbu

PŘÍLOHA č. 17j) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI Seznam příloh závěrečné monitorovací zprávy a závěrečné žádosti o platbu PŘÍLOHA č. 17j) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI Seznam příloh závěrečné monitorovací zprávy a závěrečné žádosti o platbu Verze č. 1.4 Účinnost od 17. 12. 2015 Příloha č. 17j) SEZNAM PŘÍLOH ZÁVĚREČNÉ

Více

PŘÍLOHA č. 17j) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI SEZNAM PŘÍLOH ZÁVĚREČNÉ MONITOROVACÍ ZPRÁVY A ZÁVĚREČNÉ ŽÁDOSTI O PLATBU

PŘÍLOHA č. 17j) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI SEZNAM PŘÍLOH ZÁVĚREČNÉ MONITOROVACÍ ZPRÁVY A ZÁVĚREČNÉ ŽÁDOSTI O PLATBU PŘÍLOHA č. 17j) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI SEZNAM PŘÍLOH ZÁVĚREČNÉ MONITOROVACÍ ZPRÁVY A ZÁVĚREČNÉ ŽÁDOSTI O PLATBU Verze č. 1.3 Účinnost od 22. 6. 2015 SEZNAM ZMĚN Část Změny v textu oproti

Více

PŘÍLOHA č. 17j) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI SEZNAM PŘÍLOH ZÁVĚREČNÉ MONITOROVACÍ ZPRÁVY A ZÁVĚREČNÉ ŽÁDOSTI O PLATBU

PŘÍLOHA č. 17j) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI SEZNAM PŘÍLOH ZÁVĚREČNÉ MONITOROVACÍ ZPRÁVY A ZÁVĚREČNÉ ŽÁDOSTI O PLATBU PŘÍLOHA č. 17j) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI SEZNAM PŘÍLOH ZÁVĚREČNÉ MONITOROVACÍ ZPRÁVY A ZÁVĚREČNÉ ŽÁDOSTI O PLATBU Verze č. 1.2 Účinnost od 10. 7. 2014 SEZNAM ZMĚN Část Změny v textu oproti

Více

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě Monitorovací zpráva o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě Registrační číslo projektu CZ.1.07/.. /. Název projektu Číslo prioritní

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Monitorovací zpráva o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.2.02/01.0011 Název projektu

Více

2. Informace o projektu/příjemci

2. Informace o projektu/příjemci Sídlo: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 391/96C, 360 06 Karlovy Vary tel.: 354 222 624 e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Více

ZPRÁVA O ZAHÁJENÍ REALIZACE PROJEKTU (dále jako ZZRP ) OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

ZPRÁVA O ZAHÁJENÍ REALIZACE PROJEKTU (dále jako ZZRP ) OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST ZPRÁVA O ZAHÁJENÍ REALIZACE PROJEKTU (dále jako ZZRP ) OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST 1. ÚDAJE O PROJEKTU 1.1. Číslo oblasti podpory 4.4a.1 1.2. Registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.01/89.00116

Více

ROČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA O POSTUPU REALIZACE IPRM

ROČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA O POSTUPU REALIZACE IPRM ROČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA O POSTUPU REALIZACE IPRM Tato zpráva se odevzdává v tištěné a elektronické podobě na ŘO IOP MMR každoročně do 31. 3. za předchozí kalendářní rok. 1. ÚDAJE O IPRM A ZPRÁVĚ Registrační

Více

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Monitorovací zpráva o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.08/01.0026 Název projektu

Více

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Monitorovací zpráva o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.08/01.0026 Název projektu

Více

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Monitorovací zpráva o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě Registrační číslo projektu CZ.1.7/1.3.6/1.16 Název projektu Další

Více

ZPRÁVA O ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNOSTI PROJEKTU

ZPRÁVA O ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNOSTI PROJEKTU ZPRÁVA O ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNOSTI PROJEKTU Pozor! Jedná se o VZOR monitorovacího hlášení / zprávy. Pro vyplnění použijte aktuální formuláře k vyplnění, které naleznete na webových stránkách www.rr-moravskoslezsko.cz

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA 1

MONITOROVACÍ ZPRÁVA 1 Příloha č. 3 MONITOROVACÍ ZPRÁVA 1 I. ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU A ZPRÁVĚ I.1 IDENTIFIKACE PROJEKTU Evidenční číslo projektu: ENF 2010 Název projektu: Priorita: 1 2 3 Číslo opatření: Název opatření:

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor RIMM V Písku dne: 11.2.2013 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.02.2013 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Schválení roční monitorovací zprávy Integrovaného plánu rozvoje města Písek zóna Portyč

Více

o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Monitorovací zpráva o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě Registrační číslo projektu Název projektu Číslo prioritní osy 1.1

Více

VZOR FORMULÁŘE DRUHÉ ČÁSTI MONITOROVACÍ ZPRÁVY (PRŮBĚŽNÉ I ZÁVĚREČNÉ)

VZOR FORMULÁŘE DRUHÉ ČÁSTI MONITOROVACÍ ZPRÁVY (PRŮBĚŽNÉ I ZÁVĚREČNÉ) VZOR FORMULÁŘE DRUHÉ ČÁSTI MONITOROVACÍ ZPRÁVY (PRŮBĚŽNÉ I ZÁVĚREČNÉ) Druhou část monitorovací zprávy o realizaci projektu je třeba vyplnit ve formátu.doc (MS Word), vytisknout a odeslat společně s první

Více

Formulář 8 - Roční zpráva o postupu realizace IPRM

Formulář 8 - Roční zpráva o postupu realizace IPRM Formulář 8 - Roční zpráva o postupu realizace IPRM Tuto zprávu je třeba odevzdat v tištěné a elektronické podobě ŘO ROP. 1. ÚDAJE O IPRM A ZPRÁVĚ Prioritní osa: Oblast podpory: Registrační číslo IPRM:

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu spolufinancované ze zdrojů EU, nespadající pod aplikace zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007-2013, čl. 13 a 14 s názvem:

Více

ZPŮSOB PŘEDKLÁDÁNÍ ZPRÁVY O ZAHÁJENÍ REALIZACE PROJEKTU

ZPŮSOB PŘEDKLÁDÁNÍ ZPRÁVY O ZAHÁJENÍ REALIZACE PROJEKTU POKYNY K VYPLNĚNÍ ZPRÁVY O ZAHÁJENÍ REALIZACE PROJEKTU financovaného v rámci Operačního programu Praha - Adaptabilita verze 1.1 platnost od 1. března 2011 ZPŮSOB PŘEDKLÁDÁNÍ ZPRÁVY O ZAHÁJENÍ REALIZACE

Více

ROČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA O POSTUPU REALIZACE IPRM

ROČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA O POSTUPU REALIZACE IPRM Příloha č. 1 k /3/ZM/2013 ROČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA O POSTUPU REALIZACE IPRM Tato zpráva se odevzdává v tištěné a elektronické podobě na ŘO IOP každoročně do 31. 3. za předchozí kalendářní rok. 1. ÚDAJE

Více

ZPRÁVA O ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNOSTI PROJEKTU

ZPRÁVA O ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNOSTI PROJEKTU ZPRÁVA O ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNOSTI PROJEKTU Pozor! Jedná se o VZOR monitorovacího hlášení / zprávy. Pro vyplnění použijte aktuální formuláře k vyplnění, které naleznete na webových stránkách www.rr-moravskoslezsko.cz

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Monitorovací zpráva. Platné od

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Monitorovací zpráva. Platné od Monitorovací zpráva o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.08/01.0026 Název projektu

Více

POKYNY PRO VYPLNĚNÍ MONITOROVACÍCH ZPRÁV O

POKYNY PRO VYPLNĚNÍ MONITOROVACÍCH ZPRÁV O POKYNY PRO VYPLNĚNÍ MONITOROVACÍCH ZPRÁV O REALIZACI PROJEKTU OP LZZ A JEJICH PŘÍLOH Identifikační číslo: MAD 100 Příloha OM OP LZZ: D 10 Číslo revize: 1 Číslo vydání: 1.1 Stránka: 1 z 63 Obsah 1. ÚVOD...

Více

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA Pozor! Jedná se o VZOR monitorovacího hlášení / zprávy. Pro vyplnění použijte aktuální formuláře k vyplnění, které naleznete na webových stránkách www.rr-moravskoslezsko.cz

Více

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2017

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2017 Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2017 Dotační program Individuální žádosti o dotace Dotační titul Sběr žádostí: od: do: Název akce / projektu: 1. Údaje o žadateli Právní statut:

Více

PŘÍLOHA č. 14 b) POSTUP PRO VYPLŇOVÁNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVY/HLÁŠENÍ O POKROKU V IS BENEFIT7

PŘÍLOHA č. 14 b) POSTUP PRO VYPLŇOVÁNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVY/HLÁŠENÍ O POKROKU V IS BENEFIT7 PŘÍLOHA č. 14 b) POSTUP PRO VYPLŇOVÁNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVY/HLÁŠENÍ O POKROKU V IS BENEFIT7 Řízená kopie elektronická Vydání: 1.2 Revize: 2 Strana 1 z 24 Monitorovací zprávy (MZ) - Etapová monitorovací

Více

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2017

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2017 Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2017 Dotační program VZOR - NESLOUŽÍ JAKO FORMULÁŘ ŽÁDOSTI Dotační titul Sběr žádostí: od: do: Název akce / projektu: 1. Údaje o žadateli

Více

ROČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA O POSTUPU REALIZACE IPRM

ROČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA O POSTUPU REALIZACE IPRM ROČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA O POSTUPU REALIZACE IPRM Tato zpráva se odevzdává v tištěné a elektronické podobě na ŘO IOP MMR každoročně do 31. 3. za předchozí kalendářní rok. 1. ÚDAJE O IPRM A ZPRÁVĚ Registrační

Více

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2018

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2018 Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2018 Dotační program Dotace obcím na území OK na řešení mimořádných událostí v oblasti VH infrastruktury 2018 Řešení mimořádné situace na

Více

Seminář pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschoponost. Václav Götz

Seminář pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschoponost. Václav Götz Seminář pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschoponost Václav Götz Doba realizace projektu Zahájení projektu Datum akceptace Rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo

Více

PŘÍLOHA Č. 9 NÁVRH PODMÍNEK REGISTRACE PROJEKTU

PŘÍLOHA Č. 9 NÁVRH PODMÍNEK REGISTRACE PROJEKTU PŘÍLOHA Č. 9 NÁVRH PODMÍNEK REGISTRACE PROJEKTU Řízená kopie elektronická Vydání: 1.3 Revize: 3 Strana 1 z 6 Návrh Podmínek Registrace projektu (projektu) Nedílnou součástí Registrace projektu i. č 113V

Více

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA Číslo monitorovací zprávy Pořadové číslo monitorovací zprávy předkládané příjemcem Období 1 Monitorovací zpráva za období Identifikace projektu Název projektu Registrační

Více

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě Monitorovací zpráva o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě Registrační číslo projektu CZ.1.07/ 1.1.01 /01. 0011 Název projektu

Více

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě Monitorovací zpráva o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě Registrační číslo projektu CZ.1.7/ 1.1.1 /1. 11 Název projektu

Více

DRUHÁ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY (ZÁVĚREČNÉ)

DRUHÁ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY (ZÁVĚREČNÉ) DRUHÁ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY (ZÁVĚREČNÉ) 1. ÚDAJE O PROJEKTU A MONITOROVACÍ ZPRÁVĚ Registrační číslo projektu CZ. 1.04/4.1. 00/40.00083 Název projektu Vzdělávání v e-governmentu Číslo monitorovací zprávy

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. ŽÁDOST O PODPORU v rámci tréninkové výzvy k předkládání žádostí o podporu v rámci Programu rozvoje venkova ČR, opatření III. 4. 1. Získávání dovedností, animace a provádění Číslo žádosti: Datum doručení:

Více

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2017

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2017 Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2017 Dotační program Dotační titul Sběr žádostí: od: do: Název akce / projektu: 1. Údaje o žadateli Právní statut: Fyzická osoba: datum narození:

Více

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2017

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2017 Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2017 Dotační program Dotační titul Program na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže v Olomouckém kraji v roce 2017 VZOR - NESLOUŽÍ JAKO

Více

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2017

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2017 Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2017 Dotační program Dotační titul VZOR - NESLOUŽÍ JAKO FORMULÁŘ ŽÁDOSTI! Sběr žádostí: od: 3. 4. 2017 do: 11. 5. 2017 Název akce / projektu:

Více

REALIZACE PROJEKTŮ. 29. října 2008 Ostrava Ing. Hana Myšková. Datum: Místo: Prezentuje:

REALIZACE PROJEKTŮ. 29. října 2008 Ostrava Ing. Hana Myšková. Datum: Místo: Prezentuje: REALIZACE PROJEKTŮ Datum: Místo: Prezentuje: 29. října 2008 Ostrava Ing. Hana Myšková OBSAH Povinnosti příjemce dotace Monitoring projektu Změny v projektu POVINNOSTI PŘÍJEMCE DOTACE Plnit závazky, které

Více

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2017

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2017 Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2017 Dotační program Dotační titul VZOR - NESLOUŽÍ JAKO FORMULÁŘ ŽÁDOSTI Sběr žádostí: od: 3. 4. 2017 do: 21. 4. 2017 Název akce / projektu:

Více

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2017

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2017 Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2017 Program na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Olomouckém kraji Dotační program v roce 2017 Dotační titul VZOR -

Více

Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále jen Podmínky ) Příjemce: IČ: DIČ: Číslo účtu/podúčtu, na který bude převedena dotace: Obecná ustanovení Část I 1. Stanovují se následující Podmínky, které

Více

PŘÍLOHA Č. 15 ZJEDNODUŠENÁ ŽÁDOST O PLATBU/ ŽÁDOST O PLATBU

PŘÍLOHA Č. 15 ZJEDNODUŠENÁ ŽÁDOST O PLATBU/ ŽÁDOST O PLATBU PŘÍLOHA Č. 15 ZJEDNODUŠENÁ ŽÁDOST O PLATBU/ ŽÁDOST O PLATBU Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 1 z 11 Zjednodušená žádost o platbu 1. Identifikační údaje Název projektu: Číslo projektu:

Více

Grantové schéma Společného regionálního operačního programu

Grantové schéma Společného regionálního operačního programu Grantové schéma Společného regionálního operačního programu Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti akce Číslo zprávy Období 1 1. Údaje o akci: Priorita Opatření Podopatření Kraj Konečný uživatel

Více

Vyplnění projektové žádosti

Vyplnění projektové žádosti Vyplnění projektové žádosti Projektová přihláška Benefit7 www.eu-zadost.cz www.eu-zadost.eu Projektová přihláška Benefit7 Registrace Přihlášení Registrační formulář Potvrzení registrace, aktivace Přihlášení

Více

Příloha č. 1. Jsem si vědom(a) právních důsledků nepravdivosti čestného prohlášení. Jméno žadatele:

Příloha č. 1. Jsem si vědom(a) právních důsledků nepravdivosti čestného prohlášení. Jméno žadatele: Příloha č. 1 Čestné prohlášení žadatele při podání žádosti o poskytnutí finančního příspěvku ze Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na podporu zemědělství pro období

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné a elektronické podobě (na CD nebo disketě) poskytovateli finanční

Více

PŘÍLOHA Č. 12B POSTUP PRO VYPLNĚNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVY/ HLÁŠENÍ O POKROKU. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 1 z 18

PŘÍLOHA Č. 12B POSTUP PRO VYPLNĚNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVY/ HLÁŠENÍ O POKROKU. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 1 z 18 PŘÍLOHA Č. 12B POSTUP PRO VYPLNĚNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVY/ HLÁŠENÍ O POKROKU Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 1 z 18 OBSAH: Konto žádostí... 3 Konto projektů... 3 Záložka Monitorovací

Více

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2018

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2018 Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2018 Dotační program Dotační titul Program na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Olomouckém kraji v roce 2018 VZOR NESLOUŽÍ

Více

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2018

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2018 Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2018 Dotační program Dotační titul č. 1 Dotace obcím na území OK na řešení mimořádných událostí v oblasti VH infrastruktury 2018 Řešení mimořádné

Více

Roční zpráva o postupu realizace IPRM

Roční zpráva o postupu realizace IPRM Roční zpráva o postupu realizace IPRM za rok /období 2011 Tuto zprávu je třeba odevzdat v tištěné a elektronické podobě ŘO ROP. 1. ÚDAJE O IPRM A ZPRÁVĚ Údaje o IPRM Název IPRM: Celková výše alokace dle

Více

Plná žádost. 1. Základní údaje o Plné žádosti. Evidenční číslo projektu:. Název projektu:.

Plná žádost. 1. Základní údaje o Plné žádosti. Evidenční číslo projektu:. Název projektu:. 1. Základní údaje o Plné žádosti Evidenční číslo projektu:. Název projektu:. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR ve spolupráci s agenturou CzechInvest Název programu / podprogramu: Rozvoj Platnost výzvy

Více

VZOR ŽÁDOSTI NESLOUŽÍ JAKO FORMULÁŘ ŽÁDOSTI Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2017

VZOR ŽÁDOSTI NESLOUŽÍ JAKO FORMULÁŘ ŽÁDOSTI Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2017 VZOR ŽÁDOSTI NESLOUŽÍ JAKO FORMULÁŘ ŽÁDOSTI Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2017 Dotační program Program na podporu JSDH 2017 Dotační titul Dotace pro JSDH obcí olomouckého

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E. pro jednání zastupitelstva města dne

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E. pro jednání zastupitelstva města dne S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E pro jednání zastupitelstva města dne 29. 3. 2012 Roční monitorovací zpráva IPRM Rochlice Předkládá: Lukáš Martin, náměstek primátorky, v.r.

Více

Verze: 4. května 2011 ZPRÁVA O POKROKU 6. ETC AUSTRIA - CZECH REPUBLIC Monitorovací období Konec

Verze: 4. května 2011 ZPRÁVA O POKROKU 6. ETC AUSTRIA - CZECH REPUBLIC Monitorovací období Konec Verze: 4. května 2011 Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj ZPRÁVA O POKROKU 6. ETC AUSTRIA - CZECH REPUBLIC 2007-2013 Vyplňte prosím informace ve Vašem jazyce. Zkratka projektu: Číslo partnera

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Verze: 2.1 Platná od 15.2.2007 1. ÚDAJE O PROJEKTU A MONITOROVACÍ ZPRÁVĚ Číslo opatření 3.2 Registrační číslo projektu

Více

Společný regionální operační program

Společný regionální operační program Společný regionální operační program Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu Číslo zprávy 2 Období 1 01.02.2009-31.01.2010 1. Údaje o projektu: Priorita 3 Rozvoj lidských zdrojů Opatření

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné a elektronické podobě (na CD nebo disketě) poskytovateli finanční

Více

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2018

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2018 Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2018 Dotační program Dotační titul Sběr žádostí: od: do: Název akce / projektu: 1. Údaje o žadateli Právní statut: Fyzická osoba: datum narození:

Více

Statutární město Jablonec nad Nisou. vyhlašuje Program obnovy městské památkové zóny Jablonec nad Nisou pro rok 2016

Statutární město Jablonec nad Nisou. vyhlašuje Program obnovy městské památkové zóny Jablonec nad Nisou pro rok 2016 Statutární město Jablonec nad Nisou vyhlašuje Program obnovy městské památkové zóny Jablonec nad Nisou pro rok 2016 1. Identifikace Název programu: Podporovaná aktivita: Celkový finanční objem určený pro

Více

Obec Chodský Újezd,Chodský Újezd 71, zastoupená starostou obce panem Ing. Jiřím Dufkou IČO (poskytovatel)

Obec Chodský Újezd,Chodský Újezd 71, zastoupená starostou obce panem Ing. Jiřím Dufkou IČO (poskytovatel) 1 Smlouva o poskytnutí dotace na celoroční činnost uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových

Více

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2017

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2017 Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2017 Dotační program Dotační titul Sběr žádostí: od: do: Název akce / projektu: 1. Údaje o žadateli VZOR - NESLOUŽÍ JAKO FORMULÁŘ ŽÁDOSTI

Více

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2019

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2019 z rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2019 Dotační program Dotační titul Sběr žádostí: od: 18. 1. 2019 do: 1. 2. 2019 Název akce: VZOR - NESLOUŽÍ JAKO FORMULÁŘ!!! 1. Údaje o žadateli Právní statut: Právnická

Více

POKYNY PRO VYPLNĚNÍ MONITOROVACÍCH ZPRÁV O

POKYNY PRO VYPLNĚNÍ MONITOROVACÍCH ZPRÁV O POKYNY PRO VYPLNĚNÍ MONITOROVACÍCH ZPRÁV O REALIZACI PROJEKTU OP LZZ A JEJICH PŘÍLOH Identifikační číslo: MAD 100 Příloha OM OP LZZ: D 10 Číslo revize: 1 Číslo vydání: 1.1 Stránka: 1 z 64 Obsah 1. ÚVOD...

Více

příloha č. 4 VZOR PRŮBĚŢNÉ (ZÁVĚREČNÉ) ZPRÁVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŢBY verze 1/2012 Průběţnou (závěrečnou) zprávu je třeba vyplnit, elektronicky odeslat objednavateli, následně vytisknout a podepsanou odeslat

Více

Čestné prohlášení. Čestně prohlašuji, že:

Čestné prohlášení. Čestně prohlašuji, že: Čestné prohlášení Čestně prohlašuji, že: - ke dni podání žádosti nemám žádné závazky vůči orgánům veřejné správy po lhůtě splatnosti (zejména daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a na penále

Více

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2019

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2019 Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2019 Dotační program Dotační titul Nadregionální akce cestovního ruchu Sběr žádostí: od: 21.1.2019 do: 31.1.2019 Název akce: 1. Údaje o žadateli

Více

Zkušenosti pro Prahu (registrační číslo: CZ.1.04/2.1.00/70.00019)

Zkušenosti pro Prahu (registrační číslo: CZ.1.04/2.1.00/70.00019) PŘÍLOHA Č. 8 Zkušenosti pro Prahu (registrační číslo: CZ.1.04/2.1.00/70.00019) ŽÁDOST O PŘÍSPĚVEK NA NOVĚ VYTVOŘENÉ PRACOVNÍ MÍSTO A. Identifikační údaje zaměstnavatele: Název zaměstnavatele 1): v souladu

Více

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2018

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2018 Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2018 Dotační program Dotační titul Sběr žádostí: od: do: Název akce / projektu: 1. Údaje o žadateli Právní statut: Fyzická osoba: datum narození:

Více