Preventivní program rizikového chování Gymnázia Pierra de Coubertina školní rok 2010/2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Preventivní program rizikového chování Gymnázia Pierra de Coubertina školní rok 2010/2011"

Transkript

1 Gymnázium Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 Preventivní program rizikového chování Gymnázia Pierra de Coubertina školní rok 2010/2011 Metodik prevence rizikového chování: Mgr. Petr Nývlt - 1 -

2 1. Charakteristika školního prostředí Preventivní program je zpracován s ohledem na specifické podmínky naší školy. Specifika školy lze charakterizovat v následujících bodech. a/ výběrová škola, pracující větší mírou s nadanými a motivovanými žáky pro další studium Studium na gymnáziu předpokládá u žáků větší míru nadání a intelektových schopností. Žáci vzhledem k povaze vzdělání rychle vstřebávají informace z různých oblastí. Studenti se často dobře orientují v problematice rizikového chování, především v oblasti zneužívání omamných a návykových látek. Zvýšená schopnost samostatného myšlení žáků se často projevuje jako svébytný názor, který ne vždy musí být v souladu s obecně přijatelnými názory. Prosazování vlastních názorů pak nemusí být v souladu se zásadami správného chování. Škola má charakter všeobecně vzdělávací instituce. Žáci se teprve v průběhu vzdělávání zaměřují konkrétním směrem postupně získávají definitivní názor na své budoucí povolání a místo ve společnosti. V tomto procesu se také dovytváří postoje a žebříček hodnot. Vzhledem k bezproblémovému studiu většiny žáků se jejich rodiče příliš nezapojují do aktivit a chodu školy. Větší iniciativa přichází většinou až s příchodem jakékoliv nenadálé situace, která by mohla ohrozit pozici žáka ve škole. Reakce rodičů mohou být v tomto případě velice vyhraněné. b/ velká koncentrace žáků v budově školy Gymnázium má 26 tříd s celkovým počtem 750 studentů. Většina výuky probíhá v budově školy na Náměstí Františka Křižíka čp Z tohoto důvodu se v době vyučování pohybuje ve škole větší počet žáků. Koncentrace žáků vede k vzájemné intenzivnější komunikaci. Žáci musí při pobytu ve škole se zvýšenou mírou dbát na organizaci výuky, stravování či pobytu v šatnách. c/ vzájemný kontakt žáků rozdílných věkových kategorií Na škole se pohybují žáci víceletého gymnázia odpovídající do kvinty věkem žákům ZŠ /stejně tak i studenti prvního a druhého ročníku bilingvního šestiletého studia/. V budově tak nalezneme žáky od 11 do 19 let. d/ minimální počet národnostních menšin Ve škole se téměř nepohybují žáci, kteří by se mohli hlásit k jiné, než české národnosti. Národnost studentů se nezjišťuje. Větší skupiny jsou přítomny pouze v rámci mezinárodních výměn žáků našeho gymnázia. V současné době ve škole studuje méně než 5 žáků odlišného etnika. e/ velký pedagogický sbor Pedagogický sbor školy čítá cca 50 učitelů na celý úvazek a dalších cca 20 externistů. V takovémto počtu pedagogů nelze bez předem daných zásad dostatečně rychle a efektivně předávat důležité informace osobám, které na ně mají účelně reagovat. Zároveň osoby pověřené prevencí a řešením problémových situací nemohou bez pomoci kolegů především třídních učitelů dostatečně pružně působit. Na škole je ustanoven metodik prevence rizikových jevů a výchovný poradce. Ve školním roce 2009/2010 začíná na škole působit preventivní tým ve složení: RNDr. Miroslav Vácha, Mgr. Milena Šťastná, PhDr. Kateřina Stibalová, Mgr. Petr Nývlt. PhDr. Kateřina Stibalová je od září ustanovena školní psycholožkou. Na poloviční úvazek působí jako pedagožka - 2 -

3 f/ převládající počet žákyň nad žáky Převládající počet žákyň nad žáky se v posledních dvou letech mírně zmenšil. V současné době je ve škole 503 dívek z celkového počtu 750 žáků. g/ školní aktivity Učivo na škole vychází z platných učebních dokumentů. Kromě 3 a 4 ročníku se ve všech třídách učí podle ŠVP. Obecně platí, že převážná část výuky probíhá teoreticky. Praktická cvičení jsou zařazována u přírodovědných předmětů a výchov. Přesto lze konstatovat, že výuka je prokládána v rámci finančních možností školy návštěvou muzeí, divadel, pořádáním sportovních kursů, ekologických výprav, sportovních závodů, mezinárodních výměn atp. Pořádané akce jsou plánovány v souladu s výchovně vzdělávacími záměry jednotlivých předmětových komisí. Školní aktivity doplňuje nabídka Turistického klubu Tábor při gymnáziu, školního pěveckého sboru. Škola se účastní pravidelně grantových projektů Jč. kraje rozvoje talentované mládeže. Všichni studenti mají možnost se zapojit do výše uvedených činností. Faktem zůstává, že se velmi často účastní stále stejní studenti. h/ současný stav rizikového chování a jevů na škole Na škole se neobjevují větší organizované skupiny žáků vytvářející podhoubí pro rozvoj sociálně patologických jevů. Vzniklé problémy jsou téměř vždy spojeny s jednotlivci /bohužel velmi často se špatným rodinným zázemím/. Dále několik poznámek k jednotlivým oblastem prevence: Násilí a šikana Vyskytuje se zřídka v podobě excesů jednotlivců. Více viz bod xenofobie a rasismus Záškoláctví Nejčastější soc. pat. jev vyskytující se na škole. Řeší každý třídní v rámci svých kompetencí. Za záškoláctví nebyl nikdo v uplynulém školním roce vyloučen. Byla udělena jedna důtka ředitele školy. Kriminalita, vandalismus Nejsou známy žádné výrazné projevy tohoto původu. Ohrožení mravnosti Nejsou známy žádné projevy tohoto původu. Xenofobie, rasismus Ve školním roce se ve třídě V2G šetřil jeden případ nevhodného chování skupiny žáků vůči žákovi odlišného etnika. Rozbor třídního klimatu ve třídě ukázal jeho všeobecně nepříznivý stav. Akutní intervence preventivního týmu, výchovná opatření a práce třídního učitele stav zlepšil. Třída se dále monitoruje. Provinilým žákům bylo uděleno výchovné opatření. Na základě diagnostiky bylo vytipováno několik žáků, se kterými se dál individuálně pracuje včetně jejich rodičů. Užívání návykových látek Nebyly řešeny žádné projevy tohoto chování, v posledních letech pozorujeme nárůst konzumace alkoholu především mimo školu. Virtuální drogy, gambling Nejsou oficiálně zaznamenány žádné projevy tohoto původu. Hraní her doma na PC je však poměrně častým jevem. Divácké násilí Nejsou známy žádné projevy tohoto původu. Komerční sexuální zneužívání dětí Nejsou známy žádné projevy tohoto původu. Syndrom týraných zneužívaných dětí Nejsou známy žádné projevy tohoto původu. Sekty a sociálně patologicky nebezpečná náboženská hnutí Nejsou známy žádné projevy tohoto původu. Sociální sítě na základě průzkumu prvních ročníků je komunikace na sociálních sítích častá a počet dat, která by neměla být zveřejněna je podstatná (90% žáků má na soc. sítích fotku, 70% telefon, 100% ) Na škole proběhlo již šestkrát šetření 1. ročníků tendence k sociálně patologickému chování /v rámci grantových programů primární prevence/. Výsledek /v příloze č. 1/ ukázal, že tendence jsou až na výjimky minimální. Nejčastějším důvodem pro náchylnost - 3 -

4 k patologickému chování je jako v předchozích letech nevytvořený nebo dostatečně nepevný žebříček hodnot a postojů. Nejasně definované zařazení do společnosti. Pocity prázdnoty a marného hledání sama sebe. Z dotazníků vyplívá, že z návykových látek je nejhojněji užíván alkohol. Naopak 74% žáků se ještě neužilo nelegální drogy, což ve srovnání s průměrem republiky nižší číslo. Vzhledem k výsledkům jsme se pro tento rok rozhodli zařadit speciální projekt zaměřený na nadužívání alkoholu. V příloze č. 2 můžeme vidět srovnání po třídách. Zatím co třídy 1. ročníků jsou celkem rovnocenné. Můžeme pozorovat vyšší hodnoty u tříd bilingvního studia a víceletého gymnázia U víceletého gymnázia jsou hodnoty sice nadprůměrné, ale odchylka může být v rámci chyby měření. U tříd dvojjazyčných je odchylka od průměru větší a bude potřeba se tímto hlouběji zabývat. Prioritou proto bude zaměřit se na třídy během prvních ročníků. Výzkum za posledních 6 let ukazuje mírnou progresi směrem k horším hodnotám (viz příloha č 3.). Zhoršení je jak v rámci celkového skóre, tak i v počtu žáků v kategoriích s vyšším rizikem. Pro podporu prevence jsme se rozhodli zařadit preventivní projekt proti nadužívání alkoholu a projekt s názvem Pro tebe i pro sebe, který začal již loni a týká se všech tříd na úrovni ZŠ. Je zaměřen na komplexní prevenci. i/ současné řešení a programy rizikového chování ve škole Řešení drobnějších problémů se většinou odehrává v kompetenci třídních učitelů, případně v konzultaci s výchovným poradcem a metodikem prevence a s návazností na s ředitelství školy. Oproti loňskému roku se zlepšila informovanost všech zainteresovaných stran /učitelé, výchovný poradce, metodik prevence/. Při řešení se postupuje podle platných dokumentů školy. Jedná se především o aktualizovaný školní řád a postup řešení patologických jevů. Důležitými jsou závazné pokyny ředitele školy, který o postupech pravidelně informuje na poradách školy. Další pokyny ohledně postupu při řešení jsou přístupné na nástěnce ve sborovně. Důležité přestupky jsou projednávány na pedagogických radách /případně na mimořádných radách/. Naplno funguje preventivní tým. Výhodou týmu je především vyšší efektivnost, širší záběr a možnost se poradit při řešení problémů. Ve školním roce 2010/11 postupujeme podle Preventivního programu rizikového chování (PPRCH). Podařilo se získat grant z MSMT, který výrazně pomáhá naplnit cíle PPRCH. Realizují se adaptační kurzy pro první ročníky. Proběhne diagnostika 1. ročníků Dr. Němce, diagnostika SORAD 2. ročníků. Metodik prevence se školí ve specializačním studiu akreditovaném na MŠMT KVPG, organizuje Život bez závislosti, o. s. Na škole funguje preventivní tým ve složení: RNDr. Miroslav Vácha ředitel školy, Mgr. Milena Šťastná výchovná poradkyně, PhDr. Kateřina Stibalová - psycholožka, Mgr. Petr Nývlt metodik prevence. Ve sborovně školy je informační místo pro pedagogy s materiály z oblasti prevence. Pokračuje I-drugsfórum a nástěnka s informacemi z oblasti PP pro žáky. V tomto školním roce zahájila oficiálně na půl úvazku činnost školní psycholožka. Součástí prevence jsou i jednotlivé projekty pedagogů školy a vyučované učivo v rámci ŠVP. 2. Cílové skupiny prevence na naší škole Na základě strategie primární prevence Jihočeského kraje pro rok 2005 až 2008 stanovuji čtyři cílové skupiny: 1. žáci školy 2. pedagogičtí pracovníci 3. zákonní zástupci a rodiče 4. specifické skupiny /metodik prevence, výchovný poradce, vedení školy, správní zaměstnanci/ - 4 -

5 3. Oblasti prevence nežádoucích patologických jevů Strategie primární prevence žáků se opírá o tři základní oblasti působení. Do jednotlivých oblastí jsou zahrnuty dílčí sociálně patologické jevy, které budeme nadále monitorovat a preventivně v nich působit. 1. výchova ke zdravému životnímu stylu rozvoj tělesné i duševní zdatnosti /rozvíjení fyzických schopností a nadání žáků; podpora efektivní a rozmanité výuky/ poruchy příjmu potravin /mentální anorexie, mentální bulimie, obezita/ patologické chování vedoucí k narušení zdravého životního stylu a zdraví /konzumace omamných a návykových látek, gambling, nevhodné sexuální chování s rizikem přenosu pohlavních nemocí/ 2. osvojení si pozitivního sociálního chování a rozvoj osobnosti oblast prevence specificky nežádoucího chování ve škole /dodržování školního řádu, vhodná adaptace na kolektiv ve třídě i ve škole jako celku, rozvoj nezávislé a pro společnost prospěšné osobnosti, záškoláctví/ oblast prevence obecně nebezpečného chování /šikana a násilí, xenofobie a rasismus, sekty a sociálně patologicky nebezpečná náboženská hnutí, působení médií, sociální sítě/ 3. odmítnutí všech forem protizákonných aktivit kriminalita a vandalismus /krádeže, násilná činnost, ničení majetku jiných osob a vybavení školy/ distribuce drog a jiných omamných látek /výroba, šíření a prodej drog/ týrání a sexuální zneužívání dětí Na základě diagnostiky 1. ročníků a pozorování sociálního klimatu na škole považujeme za nejdůležitější primární prevenci v oblasti osvojení pozitivního sociálního chování a rozvoj osobnosti. 5. Cíle minimálního preventivního programu 1. krátkodobé cíle pokračovat v projektech SPOLU mimo ŠKOLU a zajistit finanční odměnu pedagogům, kteří se na projektu podílejí pokračovat v diagnostice tendencí k soc. pat. chování žáků a diagnostice SORAD, vyhodnotit dotazníky a pracovat se třídami na základě výsledků maximálně účelně zajistit pedagogům stálý přísun informací z oboru primární prevence, informovat o probíhajících projektech s preventivní problematikou na škole a seznámit je s výsledky diagnostiky. udržet a vylepšit i-drugsfórum provézt zpětnovazební dotazník na adaptační kurzy

6 zjistit, zda se na škole vyskytují žáci s poruchy příjmu potravin nelze z již prováděných výzkumů zajistit informovanost o preventivním programu rodiče, žáky a pedagogy školy zajistit další fungování preventivního týmu realizovat program Pro tebe i pro sebe preventivní den realizovat projekt Alkohol!, zaměřený na prevenci nadužívání alkoholu 2. dlouhodobé cíle pravidelně se pokoušet získávat granty na realizaci primární prevence zavést primární prevenci jako součást běžné výuky převést většinu aktivit spojených s vykonáváním prevence na jednotlivé pedagogy působení metodika především v oblasti metodického vedení kolegů zajistit vstup profesionálních odborníků do primární prevence na škole doplnění vzdělání metodika prevence i ostatních pedagogů v oblasti primární prevence vytvořit proces sebehodnocení proběhlých projektů zlepšit komunikaci na úrovni škola rodiče 6. Společný postup při řešení vzniklých sociálně patologických jevů Možnosti obecného postupu poskytnout první pomoc /je-li potřeba/ zvážit právní aspekty konkrétního případu volat první pomoc, policii ČR vyrozumět vedení školy vyrozumět rodiče vyrozumět třídního učitele vyrozumět metodika prevence sociálně patologických jevů, výchovného poradce projednat situaci na pedagogické radě udělit tresty podle školního řádu veškeré jednání se žáky zapisovat, větší prohřešky projednat ve výchovné komisi (vedení školy, preventivní tým, třídní učitel, dotčení pedagogové, rodiče V obecné rovině je na prvním místě nutno zabránit pokračování aktuálního projevu patologického chování nebo eliminovat jeho důsledky /např. poskytnutí první pomoci, zakázat projevy vulgárního chování/. Vždy musíme zvážit právní aspekty našeho jednání. Nejdůležitější pravidla, která určují náš vztah k žákům při vzniklé situaci, jsou: odpovědnost za žáky v době vyučování, školních akcí, atp. odpovědnost rodičů za nezletilé žáky odpovědnost zletilých žáků za sebe sama povinnost zabránit trestnému činu povinnost poskytnout první pomoci - 6 -

7 osobní práva žáků, zákon na ochranu osobních údajů školní řád Konkrétní situace Násilí při zjištění násilí okamžitě bez emocí a použití násilí ukončit toto jednání řešit situace po skončení aktuálního napadení, s určitým časovým odstupem nutným pro zchladnutí hlav nekonfrontovat přímo napadeného s agresorem pracovat na prevenci s napadeným i agresorem informovat vedení školy situaci řešit ve spolupráci s metodikem prevence, třídním učitelem, rodičem šikanovaného i agresora Zbraň ve škole, na školním výletě najdete-li ve škole zbraň či zbraň u žáka, zbraň odeberte a zajistěte na bezpečném místě informujte vedení školy zavolejte zákonného zástupce Záškoláctví záškoláctví řešíme podle školního řádu využíváme veškeré možnosti třídního učitele k donucení doložit nepřítomnost ve škole /konzultace s rodiči, telefon lékaři, písemné pozvánky, atp. / snažíme se motivovat žáky k chození do školy Kriminalita, vandalismus při zjištění krádeže, poškození majetku školy nahlásíme vše vedení školy pokud nachytáme žáka při činu pokusíme se zjistit jeho totožnost, pokud sám totožnost neposkytne, voláme policii ČR, městskou policii vedení školy zajistí podle okolností informace ostatním pedagogům, metodikovi prevence atd. informovat policii ČR o trestném činu je povinnost ze zákona Užívání návykových látek A/ žák má u sebe látku, o níž si myslíme, že je to droga pokusíme se nenásilně odebrat látku informujeme vedení školy zavoláme policii ČR látku nevyndáváme z obalu, nemanipulujeme s ní vedení školy zajistí podle okolností informace ostatním pedagogům, metodikovi prevence atd. v případě, že tuto okolnost zjistíme při zájezdu do zahraničí, ještě před přejezdem za hranice ČR, DROGU NUTNO ZLIKVIDOVAT!!! /PŘEVOZ I MALÉHO MNOŽSTVÍ DROGY PŘES HRANICE JE TRESTNÝM ČINEM/ B/ nalezneme ve škole látku, o níž si myslíme, že je to droga /nalezneme stříkačku/ zajistíme bezpečné uložení, případně izolaci drogy nebo vybavení informujeme vedení školy zavoláme policii ČR - 7 -

8 C/ žák se jeví, že je pod vlivem drog pokud je to nutné - poskytneme první pomoc, žáka pozorujeme nenecháváme bez dozoru zavoláme rychlou záchrannou službu, trváme na odvozu žáka do nemocnice platí v situaci, kdy nedokážeme sami rozhodnou o možných rizicích intoxikace /například nevoláme, pokud žák požil malé množství alkoholu, není v ohrožení života, je při smyslech a je schopen srozumitelně komunikovat/ informujeme vedení školy informujeme zákonného zástupce D/ žák se svěří s tím, že užívá drogy nabídnout radu a podporu nasměrovat žáka na metodika prevence, výchovného poradce poskytnout informace o zařízeních nabízející pomoc /např. zařízení Auritus/ informovat vedení školy informovat rodiče /záleží na věku žáka/ E/ zjistíte, že v okolí školy lze sehnat drogy informovat vedení školy oznámit na policii ČR, městskou policii je-li vhodné informovat rodiče, žáky F/ žák je přistižen při prodeji, distribuci drog distribuce drog je nezákonná zdržet žáka ve škole informovat vedení školy drogy neodebírat zavolat policii ČR G/ rodič hledá ve škole radu, jak řešit problém s drogami u svého dítěte nabídnete pomoc a kontakt na metodika prevence, výchovného poradce, pedagogicko psychologickou poradnu informujete výše uvedené osoby o možnosti kontaktu s žákem, který má drogový problém informujte vedení školy 7. Program proti šikaně podle metodického pokynu č.j / Postup při výskytu šikany ve škole zamezit aktuálnímu projevu šikany v případě, že je pedagog přítomen překonat počáteční šok vyslechnout oznamovatele šikany vyslechnout svědky, konfrontace svědků vyslechnout oběť/oběti vyslechnout agresora/agresory zajistit ochranu oběti zabránit domluvě agresorů pokud možno veškeré rozhovory vézt za přítomnosti svědky vyhodnotit veškeré informace potrestat agresora dle školního řádu preventivně pracovat s obětí, agresorem a třídou - 8 -

9 informovat rodiče oběti informovat rodiče agresora nabídnout pomoc při kontaktování pedagogicko - psychologické poradny, případně jiného specializovaného pracoviště informovat policii ČR jedná-li se o trestný čin šikany Příklady nepřímých a přímých znaků šikanování 1. Nepřímé (varovné) znaky šikanování mohou být např.: Žák je o přestávkách často osamocený, ostatní o něj nejeví zájem, nemá kamarády. Při týmových sportech bývá jedinec volen do mužstva mezi posledními. O přestávkách vyhledává blízkost učitelů. Má-li žák promluvit před třídou, je nejistý, ustrašený. Působí smutně, nešťastně, stísněně, mívá blízko k pláči. Stává se uzavřeným. Jeho školní prospěch se někdy náhle a nevysvětlitelně zhoršuje. Jeho věci jsou poškozené nebo znečištěné, případně rozházené. Zašpiněný nebo poškozený oděv. Stále postrádá nějaké své věci. Odmítá vysvětlit poškození a ztráty věcí nebo používá nepravděpodobné výmluvy. Mění svoji pravidelnou cestu do školy a ze školy. Začíná vyhledávat důvody pro absenci ve škole. Odřeniny, modřiny, škrábance nebo řezné rány, které nedovede uspokojivě vysvětlit. (Zejména je třeba věnovat pozornost mladším žákům nově zařazeným do třídy, neboť přizpůsobovací konflikty nejsou vzácností!) 2. Přímé znaky šikanování Posměšné poznámky na adresu žáka, pokořující přezdívka, nadávky, ponižování, hrubé žerty na jeho účet. Rozhodujícím kritériem je, do jaké míry je daný žák konkrétní přezdívkou nebo "legrací" zranitelný. Kritika žáka, výtky na jeho adresu, zejména pronášené nepřátelským až nenávistným, nebo pohrdavým tónem. Nátlak na žáka, aby dával věcné nebo peněžní dary šikanujícímu nebo za něj platil. Příkazy, které žák dostává od jiných spolužáků, zejména pronášené panovačným tónem, a skutečnost, že se jim podřizuje. Nátlak na žáka k vykonávání nemorálních až trestných činů či k spoluúčasti na nich. Honění, strkání, šťouchání, rány, kopání, které třeba nejsou zvlášť silné, ale je nápadné, že je oběť neoplácí. Rvačky, v nichž jeden z účastníků je zřetelně slabší a snaží se uniknout. Rodiče žáků se doporučuje upozornit zejména na to, aby si všímali těchto možných příznaků šikanování: Za dítětem nepřicházejí domů spolužáci nebo jiní kamarádi. Dítě nemá kamaráda, s nímž by trávilo volný čas, s nímž by se telefonovalo apod. Dítě není zváno na návštěvu k jiným dětem

10 Nechuť jít ráno do školy (zvláště když dříve mělo dítě školu rádo). Dítě odkládá odchod z domova, případně je na něm možno při bedlivější pozornosti pozorovat strach. Ztráta chuti k jídlu. Dítě nechodí do školy a ze školy nejkratší cestou, případně střídá různé cesty, prosí o dovoz či odvoz autem. Dítě chodí domů ze školy hladové (agresoři mu berou svačinu nebo peníze na svačinu). Usíná s pláčem, má neklidný spánek, křičí ze snu, např. "Nechte mě!" Dítě ztrácí zájem o učení a schopnost soustředit se na ně. Dítě bývá doma smutné či apatické nebo se objeví výkyvy nálad, zmínky o možné sebevraždě. Odmítá svěřit se s tím, co je trápí. Dítě žádá o peníze, přičemž udává nevěrohodné důvody (například opakovaně říká, že je ztratilo), případně doma krade peníze. Dítě nápadně často hlásí ztrátu osobních věcí. Dítě je neobvykle, nečekaně agresívní k sourozencům nebo jiným dětem, možná projevuje i zlobu vůči rodičům. Dítě si stěžuje na neurčité bolesti břicha nebo hlavy, možná ráno zvrací, snaží se zůstat doma. Své zdravotní obtíže může přehánět, případně i simulovat (manipulace s teploměrem apod.) Dítě se vyhýbá docházce do školy. Dítě se zdržuje doma víc, než mělo ve zvyku. Stádia šikany První stadium: Zrod ostrakismu Jde o mírné, převážně psychické formy násilí, kdy se okrajový člen skupiny necítí dobře. Je neoblíben a není uznáván. Ostatní ho více či méně odmítají, nebaví se s ním, pomlouvají ho, spřádají proti němu intriky, dělají na jeho účet drobné legrácky apod. Tato situace je již zárodečnou podobou šikanování a obsahuje riziko dalšího negativního vývoje. Druhé stadium: Fyzická agrese a přitvrzování manipulace V zátěžových situacích, kdy ve skupině stoupá napětí, začnou ostrakizovaní žáci sloužit jako hromosvod. Spolužáci si na nich odreagovávají nepříjemné pocity například z očekávané těžké písemné práce, z konfliktu s učitelem nebo prostě jen z toho, že chození do školy je obtěžuje. Manipulace se přitvrzuje a objevuje se zprvu ponejvíce subtilní fyzická agrese. Třetí stadium (klíčový moment): Vytvoření jádra Vytváří se skupina agresorů, úderné jádro. Tito šiřitelé viru začnou spolupracovat a systematicky, nikoliv již pouze náhodně, šikanovat nejvhodnější oběti. V počátku se stávají jejich oběťmi ti, kteří jsou už osvědčeným objektem ostrakizování. Jde o žáky, kteří jsou v hierarchii nejníže, tedy ti slabí. Čtvrté stadium: Většina přijímá normy Normy agresorů jsou přijaty většinou a stanou se nepsaným zákonem. V této době získává neformální tlak ke konformitě novou dynamiku a málokdo se mu dokáže postavit. U členů virem přemožené skupiny dochází k vytvoření jakési alternativní identity, která je

11 zcela poplatná vůdcům. I mírní a ukáznění žáci se začnou chovat krutě aktivně se účastní týrání spolužáka a prožívají při tom uspokojení. Páté stadium: Totalita neboli dokonalá šikana Násilí jako normu přijímají všichni členové třídy. Šikanování se stává skupinovým programem. Obrazně řečeno nastává éra vykořisťování. Žáci jsou rozděleni na dvě sorty lidí, které jsem pro přehlednost označil jako otrokáře a otroky. Jedni mají všechna práva, ti druzí nemají práva žádná. 8. Vyhodnocení minimálního preventivního programu z roku 2009/10 V uplynulém roce probíhala prevence podle Minimální preventivního programu sociálně patologických jevů pro školní rok 2009/2010. Z plánovaných projektů jsme realizovali: adaptační dny SPOLU pro první ročníky, program Start pro primu, sociologický výzkum tendencí k soc. pat. chování žáků 1. ročníků. Na proběhlé akce se čerpaly finanční prostředky žáků školy. Nejčastěji se v rámci školy řeší záškoláctví. Tomuto odpovídají i výsledky diagnostiky soc. pat. jevů, kde opakovaně naši žáci dosahují skóre nejméně rizikové skupiny. Podařilo se získat granty z programu I. Podařilo se naplnit krátkodobé cíle: získání finančních prostředků na primární prevenci. Pokračovat v projektu SPOLU - informačně adaptační program pro první ročníky. Zajistit stálý přísun informací k pedagogům skrze informační místo ve sborovně školy. Z dlouhodobých cílů: zahájení činnosti preventivní tým na konci školního roku. Získat grant na PP. Započít specializační studium metodika prevence. Nepodařilo se zatím zlepšit komunikaci mezi školou a rodiči. Tento úkol se přesouvá do dlouhodobých cílů. 9. Údaje o škole a personální zajištění Adresa: Náměstí Františka Křižíka 860/25, Tábor Telefon: Fax: IČO: Web: Ředitel školy: RNDr. Miroslav Vácha telefon škola: mobil: Metodik prevence s. p. jevů: Mgr. Petr Nývlt Telefon: Výchovná poradkyně: Milena Šťastná Počet žáků: 748 Počet pedagogů: 74 Na celý úvazek:

12 Příloha č. 1 školní rok 2009/20010 Třída: 3. A 1. B 1. C 1. D V5. G celkem druh dotazníku Třídní učitel: M. Velík M. Váchová M. Fučíková M. Prachařová A. Havlíková Chování nevykazuje znaky sociální patologie do 5, DSL Zvýšené riziko k sociálně patologickému chování 5,71-7, dotazník Sociálně patologické chování s prvky antisociálních projevů 7,52-9, sociální Antisociální chování se zvýšeným rizikem k delikventním tendencím 9,61-11, lability Chování vykazující znaky delikvence 11,68 a více průměr 3,03 2,47 3,025 2,38 3,32 2,844 Žádné riziko zneužívání OPL /omamné a psychotropní látky/ 0-1, Tendence Zvýšené tendence ke zneužívání OPL 1,66-1, k zneužívání vysoké riziko ke zneužívání OPL podporované zkušenostmi z experimentů 2,2-2, OPL Zneužívání návykových látek se zvýšeným rizikem vzniku závislost 2, průměr 0,69 0,48 0,69 0,64 0,78 0,656 Chování motivované k pozitivní seberealizaci vycházející ze životních postojů a hodnot, které jsou v mezích normy bez zjevných tendencí k sebedestruktivním projevům. 4,78 a více IPH Životní postoje a hodnoty vykazující zvýšené riziko k sociálně patologickému chování 4,38-4, škála životních Životní postoje a hodnoty vykazující vysoké riziko k sociálně patologickému chování 0-4, postojů a hodnot průměr 4,6 5,4 5,13 5,19 4,96 5,056 výběr otázek zkušenost s drogou mimo alkohol a tabák souhlas 41% 28% 29% 4% 29% 26% alkoho patří k mému životnímu stylu souhlas 70% 28% 43% 28% 54% 45% alkohol piji často souhlas 38% 20% 19% 0% 17% 19% chodím (chodil jsem) za školu souhlas 50% 0% 4% 0% 25% 16%

13 Příloha č. 1 Statistika vybraných odpovědí po třídách A B C D VG P zkušenost s drogou mimo alkohol a tabák 41% 28% 29% 4% 29% 26% alkohol patří k mému životnímu stylu 51% 28% 43% 28% 54% 45% alkohol piji často 22% 20% 19% 0% 17% 19% chodím (chodil jsem) za školu 30% 0% 4% 0% 25% 16%

14 Příloha č. 1 1,2 Tendence k zneužívání OPL Rizika sociálně patologického chování DSL 4,5 Škála životních postojů a hodnot IPH 5, ,5 5,6 0,8 3 5,4 2,5 5,2 0, ,4 1,5 4,8 1 0,2 0,5 4, /5 2005/6 2006/7 2007/8 2008/9 2009/10 A 0,45 0,63 0,77 0,91 1,08 0,58 B 0,69 0,85 0,69 0,69 0,35 0,48 C 0,34 0,7 0,63 0,52 0,65 0,69 D 0,6 0,45 0,52 0,65 0,64 0,64 VG 0,61 0,48 0,54 0,81 0,73 0,78 průměr 0,538 0,622 0,63 0,716 0,69 0, /5 2005/6 2006/7 2007/8 2008/9 2009/10 A 1,7 3,24 3,67 2,84 4,13 2,77 B 2,6 2,78 2,82 2,6 2,14 2,47 C 2,04 2,83 2,55 2,56 2,89 3,03 D 2,33 2,13 3,06 3,25 3,16 2,38 VG 3,22 1,73 1,79 3,4 3,25 3,32 průměr 2,378 2,542 2,778 2,93 3,114 2,794 4,4 2004/5 2005/6 2006/7 2007/8 2008/9 2009/10 A 5,58 5,34 5,03 5 5,09 5,41 B 5,04 5,05 5,04 5,12 5,13 5,4 C 5,27 4,91 5,19 5,14 4,95 5,13 D 5,14 5,24 5,31 4,98 5,19 5,19 VG 5,27 5,32 5,28 5,01 5,02 4,96 průměr 5,26 5,172 5,17 5,05 5,076 5,

15 Příloha č. 2 Porovnání výsledků tříd v letech

16 Příloha č. 2 Porovnání výsledků po třídách za uplynulých 6 let diagnostiky. Nárůst hodnot na ose y představuje větší míru patologického chování. Nárůst hodnot na ose y představuje větší riziko k zneužívání OPL Nárůst hodnot na ose y představuje větší riziko k sociálně patologickému chování

17 Příloha č. 3 Porovnání zastoupení žáků v kategoriích v jednotlivých diagnostikách v letech

Postup při vyšetřování šikanování

Postup při vyšetřování šikanování Postup při vyšetřování šikanování V prvních třech stádiích šikanování bude uplatňován následující postup: 1. Rozhovor s těmi, kteří na šikanování upozornili, a s oběťmi. 2. Nalezení vhodných svědků. 3.

Více

4) Šikana z hlediska zákona: Nezletilému je možné nařídit ústavní výchovu stanovený dohled 5) Prevence šikany Každý pedagog a celé vedení školy

4) Šikana z hlediska zákona: Nezletilému je možné nařídit ústavní výchovu stanovený dohled 5) Prevence šikany Každý pedagog a celé vedení školy Školní program proti šikanování Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, Zavadilská 2472, Tábor Program proti šikanování vychází z Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci

Více

PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D.

PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. Jeroným Klimeš: Týraní dětí při předávání mezi rozvedenými rodiči 1/18 Týrání od vrstevníků = šikana zpracováno především podle Dr. Michala Koláře PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. www.klimes.us Jeroným

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1) Úvod 2) Charakteristika zařízení 3) Cíle 4) Struktura a zaměření preventivních aktivit 5) Plánované akce primární prevence specifické 6)

Více

Krizový plán - prevence šikany na naší škole

Krizový plán - prevence šikany na naší škole Příloha č.2 Krizový plán - prevence šikany na naší škole Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat žáka, případně skupinu žáků. Spočívá v cílených a opakovaných

Více

Preventivní program ve školním roce 2015 2016

Preventivní program ve školním roce 2015 2016 Preventivní program ve školním roce 2015 2016 ZŠ J. A. Komenského Chodov, Smetanova 738, okres Sokolov, příspěvková organizace Smetanova 738, 357 35 Chodov Výchovný poradce Metodik prevence Mgr. Monika

Více

PREVENCE ŠIKANY. A. Hadwigerová, ředitelka školy. Pedagogická rada projednala dne 24.1.2008

PREVENCE ŠIKANY. A. Hadwigerová, ředitelka školy. Pedagogická rada projednala dne 24.1.2008 Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek Chlebovice, Pod Kabáticí 107, příspěvková organizace Vypracovala: PREVENCE ŠIKANY Pedagogická rada projednala dne 24.1.2008 A. Hadwigerová, ředitelka školy

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ NA ŠKOLE PRO ŠKOLNÍ ROK 2010-2015

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ NA ŠKOLE PRO ŠKOLNÍ ROK 2010-2015 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ NA ŠKOLE PRO ŠKOLNÍ ROK 2010-2015 I. PRÁVNÍ VÝCHODISKA: Metodický pokyn MŠMT k řešení šikanování mezi

Více

Co by měly děti vědět o drogách v určitém věku?

Co by měly děti vědět o drogách v určitém věku? Co by měly děti vědět o drogách v určitém věku? Předškolní věk (do 6 let) Pozor na jedovaté a nebezpečné přírodní látky Zodpovědný přístup k užívání léků Informace o alkoholu, cigaretách, drogách podávat

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Vážení rodiče, vzhledem k tomu, že šikana se v zárodečných fázích vyskytuje v téměř každé škole, je potřeba věnovat tomuto jevu zvláštní pozornost. Důraz je nutné zaměřit na vytváření

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ č.j. Š/X/1/01092013 Základní škola Jablonec nad Nisou - Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou výňatek CÍL Cílem programu

Více

Školní program proti šikanování

Školní program proti šikanování Základní škola Ústí nad Orlicí, Komenského 11 se sídlem: Ústí nad Orlicí, Komenského 11, PSČ 562 01 Školní program proti šikanování NEUBLIŽUJ! NENECH SI UBLIŽOVAT! NENECH UBLIŽOVAT! Vnitřní metodický materiál

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANĚ

ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANĚ ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANĚ Program proti šikaně vychází z Metodického pokynu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení č.j. 24 246/2008-6

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracoval: Schválil: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: Směrnice k prevenci šikanování na OA Krizový plán při řešení šikanování na OA Mgr. Ivana Pláteníková pedagogická

Více

Nový metodický pokyn MŠMT Č.j. MSMT- 22294/2013-1. Zpracoval: Mgr. Oberhel Jaroslav Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk

Nový metodický pokyn MŠMT Č.j. MSMT- 22294/2013-1. Zpracoval: Mgr. Oberhel Jaroslav Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk Nový metodický pokyn MŠMT Č.j. MSMT- 22294/2013-1 Zpracoval: Mgr. Oberhel Jaroslav Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk Šikanování je mimořádně nebezpečná forma násilí (agrese),

Více

Základní škola Pouzdřany, okres Břeclav, příspěvková organizace Stepní 279, 691 26 Pouzdřany IČO: 70979375

Základní škola Pouzdřany, okres Břeclav, příspěvková organizace Stepní 279, 691 26 Pouzdřany IČO: 70979375 Základní škola Pouzdřany, okres Břeclav, příspěvková organizace Stepní 279, 691 26 Pouzdřany IČO: 70979375 Č.j.: 260/2008 Organizační směrnice ředitelky ZŠ Pouzdřany PREVENCE ŠIKANY Ředitelka Základní

Více

Školní program proti šikanování

Školní program proti šikanování Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí Vnější charakteristika šikanování Školní program proti šikanování 1. Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit

Více

Školní strategie prevence šikany Školní rok 2014/2015 Prevence šikany

Školní strategie prevence šikany Školní rok 2014/2015 Prevence šikany Školní strategie prevence šikany Školní rok 2014/2015 Prevence šikany Základním prvkem prevence šikany na základní škole ve Větřní je vytváření příjemné a přátelské atmosféry ve škole, ve třídě, ve skupině

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ VE ŠKOLE

ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ VE ŠKOLE Základní škola Třebíč, ul. Kpt. Jaroše 836 Kpt. Jaroše 836, 674 01 Třebíč Školní rok 2015/2016 ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ VE ŠKOLE (příloha Minimálního preventivního programu) dle Metodického pokynu

Více

Základní škola Habrovany, okres Vyškov, příspěvková organizace Habrovany 189, 683 01 Rousínov

Základní škola Habrovany, okres Vyškov, příspěvková organizace Habrovany 189, 683 01 Rousínov Základní škola Habrovany, okres Vyškov, příspěvková organizace Habrovany 189, 683 01 Rousínov Směrnice ředitelky školy Program proti šikanování - prevence a řešení šikanování mezi žáky školy Č.j.: 28/2010

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Jablonec nad Nisou- Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Jablonec nad Nisou- Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Jablonec nad Nisou- Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou Výňatek OBSAH: 1. PRÁVNÍ VÝCHODISKA 2. CÍL 3. ÚKOLY 4. CHARAKTERISTIKA

Více

Základní škola a Mateřská škola Nemojany, okres Vyškov příspěvková organizace, Nemojany 113,68303, p. Luleč. Směrnice ředitele základní školy

Základní škola a Mateřská škola Nemojany, okres Vyškov příspěvková organizace, Nemojany 113,68303, p. Luleč. Směrnice ředitele základní školy Školní program proti šikanování a program prevence šikany mezi žáky základní školy Zpracovala: Předkládá: Mgr. Ilona Kummerová Mgr. Ilona Kummerová Pedagogická rada projednala: 28. 08. 2013 Schválila školská

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM PRO PREVENCI A ŘEŠENÍ ŠIKANY (DOKUMENT PRO ŠKOLNÍ VEŘEJNOST)

ŠKOLNÍ PROGRAM PRO PREVENCI A ŘEŠENÍ ŠIKANY (DOKUMENT PRO ŠKOLNÍ VEŘEJNOST) 14. základní škola Plzeň, Zábělská 25, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PROGRAM PRO PREVENCI A ŘEŠENÍ ŠIKANY (DOKUMENT PRO ŠKOLNÍ VEŘEJNOST) Vypracoval UŽŠÍ REALIZAČNÍ TÝM ŠKOLY Mgr. Hana Kotásková, výchovná

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování 1. Předmět Šikanování je mimořádně nebezpečná forma násilí, která ohrožuje základní výchovně vzdělávací cíle školy. Šikana se v zárodečné fázi vyskytuje téměř na každé škole, a

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Zpracovaly: Mgr. Martina Černá, Mgr. Petra Kňurová 1. Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301 KRIZOVÝ PLÁN. DODATEK Č. 3 (aktualizováno k 1. říjnu 2014)

Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301 KRIZOVÝ PLÁN. DODATEK Č. 3 (aktualizováno k 1. říjnu 2014) Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301 KRIZOVÝ PLÁN DODATEK Č. 3 (aktualizováno k 1. říjnu 2014) Krizový plán školy je součástí MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU a slouží k řešení

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Tento Program proti šikanování je součástí Minimálního preventivního programu pro školní rok 2014-15 Vychází z Metodického doporučení MŠMT k primární prevenci rizikového chování

Více

Šikana krizový plán Program minimální prevence ve výskytu šikany ve škole

Šikana krizový plán Program minimální prevence ve výskytu šikany ve škole Šikana krizový plán Co je to šikanování: za šikanování se považuje, když silnější žák nebo žáci pro vlastní potěšení, často opakovaně, ubližuje druhým. V počátku se to děje nenápadně, prostřednictvím různých

Více

Příloha č.2 ke Školní preventivní strategii PREVENCE A ŘEŠENÍ ŠIKANY. na ZŠ Edvarda Beneše v Opavě

Příloha č.2 ke Školní preventivní strategii PREVENCE A ŘEŠENÍ ŠIKANY. na ZŠ Edvarda Beneše v Opavě Příloha č.2 ke Školní preventivní strategii PREVENCE A ŘEŠENÍ ŠIKANY na ZŠ Edvarda Beneše v Opavě Podle aktualizovaného Metodického doporučení MŠMT k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Prevence a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení Základní školy a Mateřské školy Deštná

Prevence a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení Základní školy a Mateřské školy Deštná Prevence a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení Základní školy a Mateřské školy Deštná Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit jedinci, ohrozit nebo zastrašovat jiného

Více

P R O G R A M P R O T I Š I K A N O V Á N Í

P R O G R A M P R O T I Š I K A N O V Á N Í Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Zahradní 10, PSČ 747 28, IČO 70984565 Tel.: 553 675 129, zsstepankovice@volny.cz www.zsstepankovice.skolniweb.cz P R O G R A M P R O

Více

Základní škola Lačnov, okres Vsetín Lačnov 96, Horní Lideč 756 12. PŘÍLOHA: Program proti šikanování

Základní škola Lačnov, okres Vsetín Lačnov 96, Horní Lideč 756 12. PŘÍLOHA: Program proti šikanování Minimální preventivní program ZŠ Lačnov ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Jahodová Olga V Lačnově 2. 9. 2014 PŘÍLOHA: Program proti šikanování Základní údaje o škole Základní škola Lačnov je málotřídní

Více

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013 Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013 Zpracoval: Mgr. Tomáš Krchňák metodik prevence Wichterlovo gymnázia 1. Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Střední odborná škola s.r.o., Školní 268, 273 24 Velvary Tel: 315 761 299, www.sosvelvary.cz Program proti šikanování Program proti šikanování vychází z Metodického pokynu MŠMT k prevenci a řešení šikanování

Více

Kyberšikana a bezpečnost dětí

Kyberšikana a bezpečnost dětí ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ Kyberšikana a bezpečnost dětí Mgr. Vladimíra Sehnalová, Ph.D. Prevence rizikového chování

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola praktická, Roudnice nad Labem, Neklanova 1807, příspěvková organizace Jméno a příjmení ředitele Mgr.

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy, Stachy 253 Program proti šikanování 2010/2011 Program proti šikanování vychází z Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Vymezení základních pojmů 3. Začlenění

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

UŽÍVÁ VAŠE DÍTĚ NÁVYKOVÉ LÁTKY?

UŽÍVÁ VAŠE DÍTĚ NÁVYKOVÉ LÁTKY? UŽÍVÁ VAŠE DÍTĚ NÁVYKOVÉ LÁTKY? Nelze získat stoprocentní jistotu, že se s drogami v rodině nesetkáme. Stejně tak se mohou objevit mezi dětmi ve škole, v místech trávení volného času a podobně. Drogy a

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Sestavil: Mgr. Ivana Dražková Uložení: ředitelna školy metodik prevence Podpis:. Školní rok : 2011/2012 Byl vytvořen jako součást Minimálního preventivního programu na základě

Více

příspěvková organizace Program proti šikanování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016

příspěvková organizace Program proti šikanování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016 příspěvková organizace Program proti šikanování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016 Mgr.Eva Táborová metodička prevence 5. 10. 2011 Právní východiska - Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Cíl programu - vytvoření bezpečného, respektujícího a spolupracujícího prostředí ve škole

Cíl programu - vytvoření bezpečného, respektujícího a spolupracujícího prostředí ve škole Program proti šikanování - je součástí Minimálního preventivního programu - je v souladu s Metodickým pokynem ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ pro rodiče a žáky

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ pro rodiče a žáky PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ pro rodiče a žáky Příloha č.1b Program vychází z Metodického pokynu MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení (Č.j.: 24 246/2008-6) a je součástí

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

SANKČNÍ ŘÁD. Celý sankční řád není vytvořen proto, abychom žáky trestali, ale abychom vytvořili jasná pravidla, vedoucí k příznivému klimatu ve škole.

SANKČNÍ ŘÁD. Celý sankční řád není vytvořen proto, abychom žáky trestali, ale abychom vytvořili jasná pravidla, vedoucí k příznivému klimatu ve škole. SANKČNÍ ŘÁD V souladu s preventivním programem zabývajícím se rizikovými faktory chování žáků jsme vypracovali následující sankční řád, který je nedílnou součástí řádu školy. Je v něm stanoven procesní

Více

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM dlouhodobý V Holicích dne 28.8. 2010 vypracovala: Ing.Smitková

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Je součástí preventivního programu ZŠ Lačnov. Právní východiska Metodický pokyn MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení č. j. 24 264/2008-6, Metodické

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ČESKÉ VELENICE ČSL. LEGIÍ 325 Program proti šikanování Program proti šikanování vychází z Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu)

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Škola : ZŠ Sirotkova 36, Brno 616 00 Metodik prevence : Mgr. Zuzana Košťálová (I. stupeň) Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Cíl: 1. vytvoření krizového plánu pro řešení

Více

M A S A R Y K O V A O B C H O D N Í A K A D E M I E R A K O V N Í K, P R A Ž S K Á 1222

M A S A R Y K O V A O B C H O D N Í A K A D E M I E R A K O V N Í K, P R A Ž S K Á 1222 M A S A R Y K O V A O B C H O D N Í A K A D E M I E R A K O V N Í K, P R A Ž S K Á 1222 Prevence šikany Obecná ustanovení Na základě ustanovení písmene a) odstavce 1 165 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním,

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Odborné učiliště Kelč

Odborné učiliště Kelč Odborné učiliště Kelč SMĚRNICE K PREVENCI A ŘEŠENÍ ŠIKANOVÁNÍ MEZI ŽÁKY 1. Směrnice rozpracovává Metodický pokyn ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ VE ŠKOLE

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ VE ŠKOLE PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ VE ŠKOLE Program proti šikanování ve škole slouţí k vytvoření bezpečného, respektujícího a spolupracujícího prostředí ve škole, zaměřuje se především na prevenci šikanování a ukazuje

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Základní škola a mateřská škola, Brno, příspěvková organizace Horníkova 1, Brno 628 00 Program proti šikanování dle Metodického pokynu MŠMT ČR k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie 2013-2018 Úvod: Školní preventivní strategie vychází z pokynu MŠMT, č. j. 14514/2000-51, který do prevence sociálně patologických jevů zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu,

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování 1. Charakteristika šikanování Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice IČO: 49 459 767 Šikanování je jakékoliv chování, jehož

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ DRNHOLEC 2009/2010

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ DRNHOLEC 2009/2010 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ DRNHOLEC 2009/2010 Minimální preventivní program vychází z dokumentů: Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy Zpracovaly: Mgr. Lenka Sýkorová Mgr. Věra Jaborová I. Úvod Nárůst sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek u dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Primární prevence

Více

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz Seminář pro rodiče ŠIKANA Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz tlaky na dítě Šikana je.. Úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem

Více

PROGRAM PREVENCE PROTI ŠIKANĚ a dalším sociálně patologickým jevům pro školní rok 2013-2014

PROGRAM PREVENCE PROTI ŠIKANĚ a dalším sociálně patologickým jevům pro školní rok 2013-2014 ZŠ, ZUŠ a MŠ Lomnice PROGRAM PREVENCE PROTI ŠIKANĚ a dalším sociálně patologickým jevům pro školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Marie Krejčí - 1 - Obsah 1 Předmět programu 1. 1 Základní metodické pokyny

Více

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY Standardní činnosti školy Obsah Standardní činnosti školy...1 1.Standardní činnosti výchovného poradce...2 Poradenské činnosti:...2

Více

Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků

Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků Tento pokyn upravuje postup vyučujících při řešení výchovných, kázeňský

Více

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská k prevenci a řešení šikanování mezi žáky školy a domova mládeže

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská k prevenci a řešení šikanování mezi žáky školy a domova mládeže Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská k prevenci a řešení šikanování mezi žáky školy a domova mládeže Tento Metodický pokyn je zveřejněn na webových stránkách školy a k dispozici je u ředitele

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2015-2017 Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání Krnov, příspěvková organizace

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2015-2017 Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání Krnov, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2015-2017 Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání Krnov, příspěvková organizace Zpracovala: Mgr. Alena Kaňová - školní metodička prevence Úvod Primární prevencí

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA Jihlava, Žižkova 20

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA Jihlava, Žižkova 20 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA Jihlava, Žižkova 20 Minimální preventivní program školy v oblasti zneužívání návykových látek ŠKOLA BEZ DROG a prevence sociálně patologických jevů/prevence rizikového chování

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Škola: Gymnázium, Tišnov, Na Hrádku 20 Úvod Minimální preventivní program vychází z Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci sociálně patologických

Více

. -. (uveďte školní rok)

. -. (uveďte školní rok) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. -. (uveďte školní rok) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1) : 1. 2.

Více

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování (dále jen Strategie) 2013-2015 vychází z: 1. Závěrečné zprávy - hodnocení

Více

ŠIKANA. Zkrácený popis stadií šikanování (Kolář, 2011)

ŠIKANA. Zkrácený popis stadií šikanování (Kolář, 2011) ŠIKANA Šikanování je mimořádně nebezpečná forma násilí (agrese), která ohrožuje naplňování zásad a cílů vzdělávání ve škole a školském zařízení. V místech jejího výskytu dochází ke ztrátě pocitu bezpečí

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Č.j. : /15 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A. 1. 4. Účinnost od : 26. 1. 2015 INFORMACE

Více

Program proti šikaně ve škole

Program proti šikaně ve škole Program proti šikaně ve škole Obsah Předmět 1. Základní body specifické primární prevence šikanování 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 3. Odpovědnost školy

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

PROGRAM PREVENCE, ROZEZNÁNÍ A ŘEŠENÍ ŠKOLNÍ ŠIKANY

PROGRAM PREVENCE, ROZEZNÁNÍ A ŘEŠENÍ ŠKOLNÍ ŠIKANY PROGRAM PREVENCE, ROZEZNÁNÍ A ŘEŠENÍ ŠKOLNÍ ŠIKANY Zpracováno podle Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení vydaného

Více

Manuál pro řešení nežádoucích jevů

Manuál pro řešení nežádoucích jevů Manuál pro řešení nežádoucích jevů ŠIKANA Obsah: OBSAH:... 1 1 ŠIKANOVÁNÍ JE VŠUDYPŘÍTOMNÉ A MŮŽE NÁS DOPROVÁZET PO CELÝ ŽIVOT.... 2 1.1 CO JE A CO NENÍ ŠIKANA.... 2 1.2 PREVENCE ŠIKANY... CHYBA! ZÁLOŽKA

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 2.4 Smíšená šikana 3. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 3.1 Odpovědnost

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Školní program proti šikanování - je součástí Minimálního preventivního programu - je v souladu s Metodickým pokynem ministra

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

PREVENCE ŠIKANY. Čl. 1 Charakteristika šikanování

PREVENCE ŠIKANY. Čl. 1 Charakteristika šikanování PREVENCE ŠIKANY Čl. 1 Charakteristika šikanování (1) Šikanování je jakékoliv chování, jehoţ záměrem je ublíţit jedinci, ohrozit nebo zastrašovat jiného ţáka, případně skupinu ţáků. Je to cílené a obvykle

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ HOSTIVAŘ, Kozinova 1000, 102 00 PRAHA 10 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM zaměřený na primární prevenci drogových a jiných závislostí, sociálně-patologických jevů a kriminality školní rok: 2013/14 Ing.Jana

Více

Charakteristika šikanování. (1) Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat žáka, případně skupinu žáků.

Charakteristika šikanování. (1) Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat žáka, případně skupinu žáků. Šikanování je mimořádně nebezpečná forma násilí, která ohrožuje základní výchovné a vzdělávací cíle školy. V místech jejího výskytu dochází ke ztrátě pocitu bezpečí žáků, který je nezbytný pro harmonický

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Školní rok 2014/2015. Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová

Školní rok 2014/2015. Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Vzdělání: PF UJEP Ústí nad Labem obor učitelství pro 3. stupeň, aprobace: český jazyk dějepis (rok ukončení 2004) Osvědčení o absolvování

Více