Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, Dačice č.j. 3H/2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008"

Transkript

1 Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, Dačice č.j. 3H/2008 Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Část I Obecná ustanovení Článek 1 (1) Tato směrnice upravuje postup Středního odborného učiliště zemědělského a služeb, Dačice, (dále jen škola) jako povinného subjektu při poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) a jeho prováděcích předpisů a podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (2) Tato směrnice se nevztahuje na poskytování informací podle 38 (nahlížení do spisu) zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, poskytování informací, které byly předány škole osobou, která povinnost poskytovat informace nemá, a tato osoba s poskytnutím informací nesouhlasí, na zveřejnění informací, které ukládá zákon v předem stanovených termínech až do nejbližšího následujícího období, na informace, jejímž zveřejněním by byla porušena ochrana duševního vlastnictví stanovena zvláštním předpisem a na informace z právě probíhajícího trestního řízení. Článek 2 Orgánem zajišťujícím poskytování informací podle zákona je ředitel školy. Část II Poskytování informací podle zákona Článek 3 (1) Ředitel zajišťuje: a) poskytování informací zveřejněním na všeobecně přístupném místě (informační tabule v přízemí nové budovy na Jemnické ulici, místnost č. 62 v budově na nám. Republiky a na internetu) a dále umožní pořízení kopií, a to těchto informací: - důvod a způsob založení školy, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost, - popis organizační struktury, místo a způsob, jak získat příslušné informace, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí, - místo, lhůtu a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutím školy, a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, - postup, který musí škola dodržovat při vyřizování všech žádostí, návrhů i jiných dožádání občanů, a to včetně příslušných lhůt, které je třeba dodržovat,

2 - přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž škola postupuje, - sazebník úhrad za poskytování informací, - výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací - seznamy hlavních dokumentů, zejména koncepční, strategické a programové povahy, které mohou být poskytnuty podle tohoto zákona b) poskytování informací na písemnou žádost o poskytnutí informace (dále jen písemná žádost ) v případech, kdy je žádosti zcela nebo částečně vyhověno, c) evidenci písemných žádostí a způsob jejich vyřízení, d) rozhodnutí o odmítnutí písemné žádosti. (2) Ostatní zaměstnanci v rámci své věcné působnosti: a) poskytují informace žadatelům přímo na základě ústních žádostí, b) podle požadavku ředitele: - zpracovávají vyjádření k možnosti poskytnout informaci na písemnou žádost, - zpracovávají podklady pro poskytnutí informace na písemnou žádost, c) na požádání zpracovávají podklady pro přípravu: - rozhodnutí o odmítnutí písemně žádosti, - stanoviska ke stížnosti při vyřizování písemně podané žádosti. Článek 4 Ústní žádosti (1) Žádosti sdělené ústně při návštěvě školy nebo telefonicky jsou osloveným zaměstnancem vyřizovány podle možnosti okamžitě nebo v co nejkratší době: a) podáním ústní informace, b) odkazem na zveřejněnou informaci, c) umožněním nahlédnutí do spisu, d) poskytnutím kontaktu na věcně příslušný úsek, v jejíchž působnosti je daná problematika (2) O poskytnutí ústní informace nevede úsek evidenci, ani není povinen hlásit její poskytnutí řediteli. (3) Pokud jsou pochybnosti, zda lze informaci poskytnout nebo je ústní poskytnutí informace příliš složité nebo žadatel požaduje písemnou odpověď, oslovený zaměstnanec nebo jeho vedoucí okamžitě informuje ředitele, který zajistí vyplnění písemné žádosti a její vyřízení. (4) Vedoucí úseků jsou oprávněni určit zaměstnance, kteří vyřizují ústně sdělené žádosti o informace. Článek 5 Písemné žádosti (1) Písemné žádosti jsou přijímány a zpracovávány podle Spisového a skartačního řádu (2) Ředitel po posouzení písemné žádosti: a) vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání písemné žádosti, aby ji doplnil, brání-li nedostatek údajů o žadateli jejímu vyřízení, pokud žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne doručení nevyhoví, sdělí ředitel žadateli, že písemná žádost se odkládá, b) vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání písemné žádosti, aby ji upřesnil, je-li žádost nesrozumitelná, není z ní zřejmé, jaká informace je požadována nebo je formulována příliš obecně; pokud žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne doručení nevyhoví, rozhodne ředitel o odmítnutí žádosti, c) sdělí žadateli do 7 dnů ode dne doručení písemné žádosti, že se tato žádost odkládá

3 vč. zdůvodnění v případě, že se požadované informace nevztahují na činnost školy, d) sdělí žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace, pokud žádost směřuje k poskytnutí již zveřejněné informace, a to nejpozději do 7 dnů ode dne podání žádosti, (3) Pokud není uplatněn postup podle předchozího odstavce, poskytne ředitel informaci do 15 dnů od přijetí nebo upřesnění žádosti: a) písemně, b) nahlédnutím do spisu, c) umožněním pořídit si kopii, d) poskytnutím informace na paměťových médiích. (4) Ředitel prozkoumá, zda není dán důvod, pro který je nutno prodloužit lhůtu o 10 dnů pro poskytnutí informace; pokud takový důvod nastane, ředitel neprodleně písemně informuje žadatele o prodloužení a důvodech prodloužení lhůty k poskytnutí informace tak, aby žadatel obdržel tuto informaci ve lhůtě pro poskytnutí informace. Článek 6 Rozhodnutí o odmítnutí písemné žádosti (1) Rozhodnutí o odmítnutí písemné žádosti, příp. části písemné žádosti, zpracovává a vydává ředitel. (2) Ředitel vydá rozhodnutí tak, aby je žadatel obdržel ve lhůtě pro poskytnutí informace s poučením o místě, době a formě podání opravného prostředku. (3) Stejnopis rozhodnutí, listiny, které byly podkladem pro vypracování rozhodnutí a doklad o doručení rozhodnutí žadateli ředitel uloží do spisu. (4) Rozhodnutí se doručuje do vlastních rukou. Článek 7 Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí písemné žádosti (1) Odvolání proti rozhodnutí se podává u školy a vyřizuje jej Krajský úřad Jihočeského kraje a to do 15 dnů od doručení rozhodnutí. (2) Škola předá odvolání spolu se spisem KÚ do 7 dnů a ten rozhodne do 15 dnů. (3) Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat. Článek 8 Stížnost na postup při vyřizování písemné žádosti (1) Stížnost na postup při vyřizování písemné žádosti (dále jen stížnost ) přijímá ředitel do 30 dnů od doručení sdělení. (2 ) Stížnosti podané písemně a stížnosti podané ústně, které nebylo možné vyřídit ihned a byl o nich sepsán záznam, předává ředitel KÚ, který dále postupuje obdobně jako při vyřizování odvolání proti rozhodnutí. (3) Proti rozhodnutí o stížnosti se nelze odvolat. Část III Hrazení nákladů Článek 9 (1) Žadatel je povinen uhradit náklady vzniklé na pořízení kopií, vyhledání a zaslání informací podle sazebníku (příloha 1) a platných tarifů České pošty.

4 (2) Pokud žádost směřuje k poskytnutí kopií určitých dokumentů, budou tyto kopie předány žadateli až po prokázání provedení celkové úhrady nákladů. (3) Úhrada se provádí buď osobně na pokladně školy nebo složenkou, na níž bude uveden variabilní symbol, podle něhož se pozná, že se jedná o platbu za informace. (4) V případě ústně podané žádosti je žadatel o tomto způsobu úhrady i o její výši informován při vlastním podání žádosti. U písemných žádostí a u žádostí u nichž není celkovou výši nákladů možno ihned určit, bude žadatel o způsobu a výši úhrady informován písemně, a to do 3 dnů od data obdržení žádosti, ve výzvě k úhradě nákladů. Kopii výzvy k úhradě předá příslušný zaměstnanec vyřizující žádost účetní. (5) Pokud žadatel náklady některým z výše uvedených způsobů neuhradí, nebudou mu informace předány a v případě, že jeho jednáním škole vzniknou zbytečné náklady, bude vůči němu uplatňována náhrada škody. Na tuto skutečnost je třeba žadatele předem upozornit. (6) Pracovníci pověření poskytnutím informace předají ihned po odeslání výzvy k úhradě kopie požadovaných dokumentů v zalepené obálce s nadepsanou adresou žadatele sekretářce. Zároveň jí předají přesné údaje o obsahu a určení obálky. Tato pracovnice potom buď předá obálku žadateli osobně proti předložení dokladu o zaplacení požadované částky v pokladně školy nebo ji zašle žadateli poštou poté, co jí účetní oznámí, že platba složenkou byla realizována.. Část IV Výroční zpráva Článek 10 (1) Zpracování, schválení a zveřejnění výroční zprávy zajišťuje ředitel a to do 1. března. Část V Závěrečná ustanovení Článek 11 (1) Tato směrnice je závazná pro všechny zaměstnance školy. (2) Směrnice o poskytování informací nabývá platnosti i účinnosti dnem V Dačicích dne Mgr. Radek Hillay ředitel školy

5 Příloha směrnice č. 1 Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, SOU zemědělského a služeb, Dačice Na základě části III Hrazení nákladů a v souladu s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, vydává ředitel tento Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Úkon Kč 1. Pořízení listiny A4 jednostranně 2,00 2. Pořízení listiny A4 oboustranně 4,00 3. Pořízení listiny A3 jednostranně 4,00 4. Pořízení listiny A3 oboustranně 8,00 5. Pořízení technického nosiče dat (1 ks) a) CD-ROM 15,00 b) disketa 10,00 6. Náklady na poštovní služby dle sazebníku České pošty 7. Každá započatá hodina práce spojená s vyhledáváním 200,00 informací Toto rozhodnutí je platné a účinné od V Dačicích dne Mgr. Radek Hillay ředitel školy

Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Schválena usnesením Rady města Třeboně č. 73/2014-101 ze dne 29.01.2014 Účinnost

Více

Základní škola Pardubice, Bratranců Veverkových 866 ul. Bratranců Veverkových 866, 530 02 Pardubice, IČ: 60 159 154 LVI.

Základní škola Pardubice, Bratranců Veverkových 866 ul. Bratranců Veverkových 866, 530 02 Pardubice, IČ: 60 159 154 LVI. LVI. SVOBODNÝ PŘÍSTUP K INFORMACÍM, OCHRANA INFORMACÍ, VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Č.j.: 056/2015 Vypracoval: Mgr. Leoš Šebela, ředitel školy Schválil: Mgr. Leoš Šebela, ředitel školy Pedagogická rada projednala

Více

SMĚRNICE K APLIKACI ZÁKONA Č. 106/1999 SB.

SMĚRNICE K APLIKACI ZÁKONA Č. 106/1999 SB. VNITŘNÍ SMĚRNICE ORGANIZACE SMĚRNICE K APLIKACI ZÁKONA Č. 106/1999 SB. O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM 2-06 ČLÁNEK 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (1) Tato směrnice upravuje organizační a procedurální otázky pro

Více

Zákon upravuje podmínky práva svobodného přístupu k informacím a stanoví základní podmínky, za nichž jsou informace poskytovány.

Zákon upravuje podmínky práva svobodného přístupu k informacím a stanoví základní podmínky, za nichž jsou informace poskytovány. 106 ZÁKON ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím Změna: 101/2000 Sb. Změna: 159/2000 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ 1 Účel zákona Zákon upravuje podmínky

Více

Zákon č. 106/1999 Sb.

Zákon č. 106/1999 Sb. Zákon č. 106/1999 Sb. Zákon č. 106/1999 Sb. ZÁKON ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím Změna: 101/2000 Sb. Změna: 159/2000 Sb. Změna: 39/2001 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

Účel zákona. Zákon upravuje podmínky práva svobodného přístupu k informacím a stanoví základní podmínky, za nichž jsou informace poskytovány.

Účel zákona. Zákon upravuje podmínky práva svobodného přístupu k informacím a stanoví základní podmínky, za nichž jsou informace poskytovány. 106/1999 Sb. ZÁKON ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím Změna: 101/2000 Sb. Změna: 159/2000 Sb. Změna: 39/2001 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ 1

Více

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a dalších informací

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a dalších informací Strana 1/ 12 Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a dalších informací Anotace: Tato směrnice upravuje postup při poskytování informací

Více

Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Sídlo: 460 05 Liberec V, Dvorská 447/29

Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Sídlo: 460 05 Liberec V, Dvorská 447/29 Informace vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb. 1) Střední škola gastronomie a služeb, Liberec Dvorská 447/29, 460 05 Liberec 2) Důvod a způsob založení: poskytování vzdělávání a výchovy žáků, příspěvková

Více

106/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 11. května 1999. o svobodném přístupu k informacím. (4) Informací podle tohoto zákona není počítačový program.

106/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 11. května 1999. o svobodném přístupu k informacím. (4) Informací podle tohoto zákona není počítačový program. 106/1999 Sb. ZÁKON ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím Změna: 101/2000 Sb. Změna: 159/2000 Sb. Změna: 39/2001 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 61/2006 Sb. Změna: 110/2007 Sb. Parlament

Více

POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE

POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 1. Název organizace: Domov Korýtko, příspěvková organizace 2. Důvod a způsob založení: Domov poskytuje své služby

Více

SMĚRNICE K SVOBODNÉMU PŘÍSTUPU

SMĚRNICE K SVOBODNÉMU PŘÍSTUPU 1 SMĚRNICE K SVOBODNÉMU PŘÍSTUPU K INFORMACÍM č. j.: Účinnost: od 1. 4. 2015 1. Úvodní ustanovení (1) Tato směrnice stanoví postup školy k zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném

Více

Organizační směrnice 2/2006

Organizační směrnice 2/2006 Organizační směrnice 2/2006 Poskytování informací Ve smyslu: Čl. 17 Listiny základních práv a svobod (č. 2/1993 Sb.) Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Více

ČÁST PRVNÍ. Povinnost poskytovat informace

ČÁST PRVNÍ. Povinnost poskytovat informace Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 106/1999 Sb. Zákon o svobodném přístupu k informacím - znění dle 181/14 Sb. 106/1999 Sb. ZÁKON ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím

Více

106/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 11. května 1999. o svobodném přístupu k informacím ČÁST PRVNÍ. nadpis vypuštěn

106/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 11. května 1999. o svobodném přístupu k informacím ČÁST PRVNÍ. nadpis vypuštěn 106/1999 Sb. ZÁKON ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím Změna: 101/2000 Sb. Změna: 159/2000 Sb. Změna: 39/2001 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 61/2006 Sb. Změna: 110/2007 Sb. Změna:

Více

106/1999 Sb. ZÁKON ze dne 11. května 1999. o svobodném přístupu k informacím ČÁST PRVNÍ. 2 Povinnost poskytovat informace

106/1999 Sb. ZÁKON ze dne 11. května 1999. o svobodném přístupu k informacím ČÁST PRVNÍ. 2 Povinnost poskytovat informace 106/1999 Sb. ZÁKON ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím Změna: 101/2000 Sb. Změna: 159/2000 Sb. Změna: 39/2001 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 61/2006 Sb. Změna: 110/2007 Sb. Změna:

Více

č. 106/1999 Sb. ZÁKON ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím

č. 106/1999 Sb. ZÁKON ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb. ZÁKON ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím Změna: 101/2000 Sb. Změna: 159/2000 Sb. Změna: 39/2001 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 61/2006 Sb. Změna: 110/2007 Sb. Změna:

Více

106/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 11. května 1999. o svobodném přístupu k informacím ČÁST PRVNÍ. nadpis vypuštěn. Povinnost poskytovat informace

106/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 11. května 1999. o svobodném přístupu k informacím ČÁST PRVNÍ. nadpis vypuštěn. Povinnost poskytovat informace Systém ASPI - stav k 20.11.2014 do částky 108/2014 Sb. a 31/2014 Sb.m.s. - RA642 106/1999 Sb. - o svobodném přístupu k informacím - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2015 Změna: 101/2000 Sb.

Více

ČÁST PRVNÍ. Povinnost poskytovat informace

ČÁST PRVNÍ. Povinnost poskytovat informace 106/1999 Sb. ZÁKON ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím ve znění zákonů č. 101/2000 Sb., č. 159/2000 Sb., č. 39/2001 Sb., č. 413/2005 Sb., č. 61/2006 Sb., č. 110/2007 Sb., č. 32/2008

Více

106/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 11. května 1999. o svobodném přístupu k informacím. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

106/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 11. května 1999. o svobodném přístupu k informacím. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ 106/1999 Sb. ZÁKON ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím Poslední změna: 167/2012 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ 1 nadpis vypuštěn Tento zákon zapracovává

Více

106/1999 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ

106/1999 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ Systém ASPI - stav k 7.2.2012 do částky 15/2012 Sb. a 8/2012 Sb.m.s. Obsah a text 106/1999 Sb. - stav k 31. 3.2012 Změna: 101/2000 Sb. Změna: 159/2000 Sb. Změna: 39/2001 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna:

Více

Základní škola a mateřská škola Lázně Bohdaneč

Základní škola a mateřská škola Lázně Bohdaneč Základní škola a mateřská škola Lázně Bohdaneč Informační leták o poskytování informací Adresa : Základní škola a mateřská škola Lázně Bohdaneč Masarykovo nám.108, 533 41 Lázně Bohdaneč Telefon : 466 921

Více

Počet příloh: Změny: V souladu s dikcí zákona č.106/1999 Sb. jsem rozhodl o tomto způsobu zveřejňování informací:

Počet příloh: Změny: V souladu s dikcí zákona č.106/1999 Sb. jsem rozhodl o tomto způsobu zveřejňování informací: Škola : ZŠ Bílá Lhota, okres Olomouc, přísp.org. Příkaz ředitele školy k svobodnému přístupu k informacím a k ochraně informací Č.j.: Účinnost od: 1.9.2010 Spisový znak: Počet příloh: Změny: V souladu

Více

POSTUP PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ A PODÁVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

POSTUP PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ A PODÁVÁNÍ STÍŽNOSTÍ POSTUP PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ A PODÁVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Mgr. Martin Černý Přerov 2012 POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ÚDAJE O ZÁKLADNÍ ŠKOLE PŘEROV, VELKÁ DLÁŽKA 5 Základní škola Přerov, Velká Dlážka 5 byla zřízena

Více

Základní škola Šenov Radniční náměstí 1040, Šenov

Základní škola Šenov Radniční náměstí 1040, Šenov Č.j. 2005-08-13 Účinnost: 1.9.2004 Spisový znak: 2-1 Razítko školy: Skartační znak: A5 Počet stran: Podpis ředitele školy: Směrnice o svobodném přístupu k informacím a k ochraně informací Změny: Číslo

Více

Mateřská škola Harmonie Neratovice, V Olšinkách 700, okres Mělník

Mateřská škola Harmonie Neratovice, V Olšinkách 700, okres Mělník Mateřská škola Harmonie Neratovice, V Olšinkách 700, okres Mělník Směrnice k poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb Spisový znak: 2-1 ZOP 8/2014 Účinnost od: 1. 1. 2014 Skartační znak: A 5 Počet

Více

V souladu s dikcí zákona č.106/1999 Sb. jsem rozhodl o tomto způsobu zveřejňování informací:

V souladu s dikcí zákona č.106/1999 Sb. jsem rozhodl o tomto způsobu zveřejňování informací: Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace Pod Šachtami 335, 261 02 Příkaz ředitele školy k svobodnému přístupu k informacím a k ochraně informací

Více

Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace

Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace Škola Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace Směrnice o svobodném přístupu k informacím a k ochraně informací Č.j.: Účinnost od: 1.11.2008 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Datum:

Více

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ QI 42-02-01

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ QI 42-02-01 List číslo: 1 / 7 Druh dokumentu: instrukce Identifikační označení: QI 42-02-01 Výtisk číslo:1 POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ QI 42-02-01 Tato směrnice je majetkem Středního odborného učiliště a Střední odborné

Více

Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha - západ

Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha - západ Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha - západ Pokyn ředitele školy ke svobodnému přístupu k informacím a vyřizování stížností Č. j.: 00281/14/ZS Účinnost od: 26.5.2014 Spisový znak: Počet

Více

Ve Šluknově dne 17. prosince 2007.

Ve Šluknově dne 17. prosince 2007. Vydaná v souladu s 103 odst. 4 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Ve Šluknově dne 17. prosince

Více