Postup při uzavírání smluv pro segment poskytovatelů lékárenské péče

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Postup při uzavírání smluv pro segment poskytovatelů lékárenské péče"

Transkript

1 Postup při uzavírání smluv pro segment poskytovatelů lékárenské péče 1

2 Obsah: 1. Typová smlouva pro zařízení lékárenské péče Postup při uzavírání smluv se zařízeními lékárenské péče Postup při uzavírání smlouvy s provozovateli, kteří provozují více lékáren Elektronická komunikace se smluvním zařízením lékárenské péče

3 PŘÍLOHY: 1. Protokol o schválení typové smlouvy 2. Vzor typové smlouvy pro zařízení lékárenské péče (jedna lékárna) pro zařízení, která doposud neměla smlouvu s VZP uzavřenu 3. Vzor typové smlouvy pro zařízení lékárenské péče (více lékáren) pro zařízení, která doposud neměla smlouvu s VZP uzavřenu 4. Dodatek ke smlouvě, kterým se sjednává využívání zabezpečené elektronické komunikace mezi smluvním zařízením lékárenské péče a VZP ČR 5. Příloha č. 4 smlouvy Seznam smluvních lékáren provozovaných provozovatelem Zařízení lékárenské péče v působnosti Krajské pobočky VZP ČR 3

4 1. TYPOVÁ SMLOUVA PRO ZAŘÍZENÍ LÉKÁRENSKÉ PÉČE Podle rámcové smlouvy pro zdravotnická zařízení poskytující lékárenskou péči vypracovala VZP ČR typovou smlouvu o poskytování a úhradě léčivých přípravků, potravin pro zvláštní lékařské účely a zdravotnických prostředků. Text typové smlouvy byl dopracován ve spolupráci se zástupci poskytovatelů, kteří reprezentují tento segment (GML grémium majitelů lékáren a APL Asociace provozovatelů lékáren). Dohodu o znění typové smlouvy stvrdili dne účastníci jednání protokolem, jehož kopie tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu. 2. POSTUP PŘI UZAVÍRÁNÍ SMLUV SE ZAŘÍZENÍMI LÉKÁRENSKÉ PÉČE Při uzavírání smluv se zařízeními lékárenské péče platí tyto základní podmínky pro výběr smluvních partnerů: žadatel je držitelem rozhodnutí o registraci žadatel má uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou občanům v souvislosti s poskytováním zdravotní péče žadatel respektuje typovou smlouvu projednanou se zástupci poskytovatelů (včetně Metodiky, Pravidel a Datového rozhraní v platném znění) Výběrové řízení před uzavřením smlouvy se zařízením lékárenské péče se nekoná 3. POSTUP PŘI UZAVÍRÁNÍ SMLOUVY S PROVOZOVATELI, KTEŘÍ PROVOZUJÍ VÍCE LÉKÁREN 1. Pokud provozovatel více lékáren tzv. "řetězec" požádá VZP ČR o uzavření jediné smlouvy, bude smlouva podepisována na KP VZP ČR příslušné podle sídla provozovatele příslušných lékáren provozovatele uvedeného v rozhodnutí o registraci (IČO). V případě, že v tomto kraji provozovatel žádnou lékárnu neprovozuje, podepisuje se smlouva na KP VZP ČR, kde je provozován největší počet lékáren, příp. dle dohody mezi příslušnými KP VZP ČR. 2. K této smlouvě budou uzavírány přílohy č. 4. Vzor přílohy č. 4 smlouvy je uveden v příloze č. 5 - tohoto Postupu. V příloze č. 4 smlouvy bude uveden: přehled lékáren (IČZ, název lékárny, doručovací adresa lékárny, telefon, fax, , bankovní spojení kam bude VZP ČR dávky vyúčtované touto lékárnou hradit, odpovědná osoba za lékárnu, datum od kdy je smlouva pro danou lékárnu účinná a datum do kdy je pro danou smluvní lékárnu smlouva uzavřena) daného zařízení lékárenské péče v působnosti jednotlivých KP VZP ČR. Osobu pro komunikaci s VZP ČR si určí provozovatel zařízení lékárenské péče. přehled ÚP VZP ČR fakturačních míst příslušných k jednání s příslušnými lékárnami uvedenými v této příloze (uvede se číslo smlouvy, pod kterým je 4

5 jednotlivá lékárna zavedena do IS, název ÚP VZP ČR, doručovací adresa, telefon, fax, , číslo účtu, ze kterého se budou dané lékárně hradit poskytnuté léčivé přípravky a zdravotnické prostředky, a osoba oprávněná k jednání s danou lékárnou). v praxi to bude znamenat, že ve smlouvě (v papírové) bude uvedeno pouze IČO provozovatele. Do informačního systému se budou lékárny zavádět jednotlivě pod svým IČZ jako samostatné smlouvy, stejně jako se zavádějí doposud. 3. Přílohy budou uzavírány za každou KP VZP ČR (v jejíž působnosti bude alespoň jedna lékárna provozovatele) samostatně a jménem VZP ČR je bude podepisovat ředitel příslušné KP VZP ČR nebo jím pověřený zaměstnanec KP VZP ČR. V záhlaví přílohy bude uvedeno Příloha č. 4_A Z_1 x, přičemž písmeno bude odpovídat označení používané pro příslušný kraj: A - Praha B - Jihomoravský kraj (Brno) C - Jihočeský kraj (České Budějovice) E - Pardubický kraj H - Královéhradecký kraj J - Kraj Vysočina (Jihlava) K - Karlovarský kraj L - Liberecký kraj M - Olomoucký kraj P - Plzeňský kraj S - Středočeský kraj T - Moravskoslezský kraj (Ostrava) U - Ústecký kraj Z - Zlínský kraj a číslice 1 x bude vyjadřovat pořadové číslo přílohy č. 4 k dané smlouvě a KP VZP ČR. Příklad: Příloha č. 4 bude v záhlaví označena: Příloha č. 4_Z_1 ke smlouvě č. 9B72L17 Znamená to, že přílohu č. 4 uzavřela KP VZP pro zlínský kraj (Z) jako první v pořadí, přičemž se jedná o přílohu č. 4 ke smlouvě uzavřené: 9 - smlouva z roku 2009 B - uzavřená s KP Brno 72 - uzavírající UP Brno město L - lékárny 17 - pořadové číslo smlouvy s provozovatelem více lékáren 8. místo bude sloužit pro identifikaci smlouvy v IS příslušného UP, které má ve své působnosti více lékáren daného provozovatele. Toto 8. místo je znakové a je tedy možné vyplnit a-z;a-z;0-9 což je ( =62 možných smluv v rámci UP k této smlouvě). 4. Pokud bude sídlo provozovatele, tj. provozovatele zařízení lékárenské péče (nositele IČO) v působnosti určité KP VZP ČR a současně v působnosti téže KP VZP ČR bude část provozovaných lékáren, uzavře tato KP VZP ČR spolu se základní smlouvou automaticky zároveň i první přílohu č. 4 pro svoji KP VZP ČR. 5

6 5. Při každé změně (ukončení činnosti lékárny nebo zahájení činnosti nové lékárny) se uzavře nová příloha č. 4 pro příslušný kraj. Originál přílohy č. 4 bude každá KP VZP ČR zasílat k archivaci té KP VZP ČR, která uzavřela základní smlouvu. 6. KP VZP ČR, která bude uzavírat základní smlouvu, tuto smlouvu zavede jako první do informačního systému. Zároveň provede scan podepsané smlouvy, zašle ho na vědomí ostatním KP VZP ČR, které budou podle této smlouvy a své přílohy č. 4 pořizovat své lékárny (IČZ) do informačního systému. Příklad postupu pro vyplňování přílohy č. 4: Provozovatel více lékáren (jedno IČO) požádá v roce 2009 VZP ČR o uzavření jediné smlouvy a) Provozovatel má sídlo ve Středočeském kraji a v tomto kraji má také jednu lékárnu (Benešov), dále má jednu lékárnu v Ústeckém kraji (Litoměřice) a tři v Plzeňském kraji (jedna v Chebu a dvě v Klatovech) bude podepsána jedna smlouva a to na KP Středočeského kraje. Smlouva bude mít číslo 9S20L01, kde je: 9 smlouva roku 2009 S smlouva uzavřená s KP Středočeský kraj 20 územní pracoviště Benešov, v jejímž obvodu působnosti je sídlo provozovatele více lékáren. L znak pro druh péče 01 pořadové číslo smlouvy s provozovatelem více lékáren k této smlouvě bude uzavřena příloha č. 4 s příslušnou lékárnou. Přílohu uzavírá příslušná KP VZP ČR, v jejíž působnosti bude alespoň jedna lékárna provozovatele. V našem případě to je KP VZP ČR Středočeského kraje, KP VZP ČR Ústeckého kraje a KP VZP ČR Plzeňského kraje. Jednotlivé přílohy č. 4 budou označeny takto: KP Středočeského kraje: Příloha č. 4_S_1 ke smlouvě č. 9S20L01 (v první kolonce této přílohy bude jako číslo smlouvy lékárny v IS VZP uvedeno 9S20L01a); KP Ústeckého kraje: Příloha č. 4_U_2 ke smlouvě 9S20L01 (v první kolonce této přílohy bude jako číslo smlouvy lékárny v IS VZP uvedeno 9S55L01a); KP Plzeňského kraje: Příloha č. 4_P_3 ke smlouvě 9S20L01 (v první kolonce této přílohy bude jako číslo smlouvy lékárny v IS VZP ČR uvedeno v prvním řádku 8S41L01a, ve druhém řádku 9S43L01a a ve třetím řádku 9S43L01b). Poznámka: poslední číslo v označení přílohy č. 4 je uvedeno jen jako příklad, ve skutečnosti vyjadřuje pořadové číslo přílohy č. 4 v rámci číselné řady KP VZP ČR tak, jak je uvedeno výše (nezadává se do informačního systému). b) Provozovatel má sídlo v Jihomoravském kraji a v tomto kraji nemá žádnou lékárnu. Tři lékárny má v Moravskoslezském kraji (Ostrava, Karviná, Frýdek- Místek, dvě v Olomouckém kraji (Olomouc) a tři v Pardubickém kraji (dvě v Pardubicích a jednu v Ústí nad Orlicí) smlouva bude podepsána KP, kde má provozovatel největší počet lékáren. V našem případě, kdy se jedná o 3 lékárny v Pardubickém kraji a 3 lékárny v Moravskoslezském kraji se KP VZP ČR dohodly, že smlouvu podepíše KP VZP ČR Moravskoslezského kraje. Smlouva bude mít tedy číslo 9T91L01, k této smlouvě budou uzavřeny přílohy č. 4. Postup vyplňování přílohy je obdobný, jako je tomu uvedeno v předchozím příkladu. 6

7 Poznámka: Případný dodatek ke Smlouvě o zabezpečené elektronické komunikaci uzavírá ta KP VZP ČR, která uzavírá i papírovou smlouvu. Příloha č. 4 může být v takovém případě rozšířena o sloupce Způsob předávání vyúčtování a Osoby oprávněné k elektronické komunikaci. 4. ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE SE SMLUVNÍM ZAŘÍZENÍM LÉKÁRENSKÉ PÉČE VZP ČR umožní Zdravotnickému zařízení pomocí zabezpečené elektronické komunikace přes Internet skupinu úloh obsluhovaných přes grafické prostředí prohlížeče MS Internet Explorer v části Extranet Portálu VZP ČR (https://portal.vzp.cz). V rámci rozvoje služeb EKK a v souladu s trendy VZP ČR v oblasti zvýšené péče o klienty je nově zaváděna další skupina úloh komunikační kanál B2B. Úlohy, dostupné prostřednictvím kanálu B2B (bussines-to-bussines), budou bez potřeby grafického rozhraní bezobslužně komunikovat mezi základním informačním systémem VZP ČR (ZIS) a informačním systémem na straně klienta. VZP ČR poskytuje na základě dodatku ke smlouvě bezplatně Zdravotnickému zařízení dohodnuté přístupy k zabezpečené elektronické komunikaci dle počtu uživatelů ze strany Zdravotnického zařízení a průkazně, způsobem vylučujícím identifikaci certifikátů třetí osobou, zaregistruje Zdravotnickému zařízení certifikáty. O registraci certifikátů je sepsán protokol. VZP ČR bezplatně registruje klientský přístupový certifikát osob zmocněných Zdravotnickým zařízením k elektronické komunikaci s VZP ČR. Stejně tak bezplatně registruje podpisový certifikát osob zmocněných Zdravotnickým zařízením k zasílání dat v rámci elektronické komunikace s VZP ČR. Povinnosti ZZ v souvislosti s komunikací s VZP ČR pomocí zabezpečené elektronické komunikace: ZZ je povinno pověřit osoby zmocněné k elektronické komunikaci s Pojišťovnou a zajistit jejich vybavení přístupovým (komerčním) a podpisovým (kvalifikovaným) certifikátem vydaným státem akreditovanou certifikační autoritou nebo jinou důvěryhodnou certifikační autoritou akceptovanou VZP ČR, osoby zmocněné Zdravotnickým zařízením k elektronické komunikaci s Pojišťovnou musí před procesem zaregistrování certifikátů/certifikátu v úloze Administrace spolupracujících subjektů u VZP ČR absolvovat nezbytnou kontrolu svých identifikačních údajů podle dokladů/dokladu, které/který předložily při získávání certifikátů/certifikátu; osoby zmocněné za Zdravotnické zařízení k elektronické komunikaci s Pojišťovnou jsou uvedeny v Příloze č. 2 dodatku ke smlouvě, kterým se sjednává zabezpečená elektronická komunikace, registrované certifikáty používá ZZ v souladu s dodanou Certifikační politikou; Pojišťovnou registrovaný certifikát musí zabezpečit proti jeho zneužití třetími osobami, 7

8 ZZ vede evidenci osob, kterým svěřilo přístup k certifikátům, a předá Pojišťovně jejich jmenný seznam a v případě změny osob s přístupem k certifikátům o této skutečnosti Pojišťovnu neprodleně písemně informuje, ZZ si hradí náklady na provoz Internetu a náklady spojené s pořízením a obnovou certifikátů. 8

Postup při uzavírání smluv. s poskytovateli zdravotních služeb v ozdravovnách

Postup při uzavírání smluv. s poskytovateli zdravotních služeb v ozdravovnách Postup při uzavírání smluv s poskytovateli zdravotních služeb v ozdravovnách OBSAH: ČÁST A.... 3 OBECNÁ ČÁST... 3 Pojmy... 3 Čl. 1 Odborná, specializovaná a zvláštní odborná způsobilost lékařů... 3 Čl.

Více

Postup při uzavírání smluv. s poskytovateli primární ambulantní péče (pracoviště smluvní odbornosti 001 a 002)

Postup při uzavírání smluv. s poskytovateli primární ambulantní péče (pracoviště smluvní odbornosti 001 a 002) Postup při uzavírání smluv s poskytovateli primární ambulantní péče (pracoviště smluvní odbornosti 001 a 002) 1 OBSAH ČÁST A... 4 OBECNÁ ČÁST... 4 Pojmy... 4 Čl. 1 Odborná, specializovaná a zvláštní způsobilost

Více

Postup při uzavírání smluv

Postup při uzavírání smluv Postup při uzavírání smluv s poskytovateli domácí péče, fyzioterapie, ergoterapie, porodní asistence, péče ortoptisty, nutriční terapie, péče psychiatrických sester, péče (jedná se o pracoviště smluvní

Více

SMLOUVA č.:... o poskytování a úhradě léčivých přípravků, potravin pro zvláštní lékařské účely a zdravotnických prostředků

SMLOUVA č.:... o poskytování a úhradě léčivých přípravků, potravin pro zvláštní lékařské účely a zdravotnických prostředků SMLOUVA č.:... o poskytování a úhradě léčivých přípravků, potravin pro zvláštní lékařské účely a zdravotnických prostředků Článek I. Smluvní strany Poskytovatel lékárenské péče:.., jehož jménem jedná:,

Více

SMLOUVA o zřízení a poskytování Služby 802 TRUNK číslo: xxxxxxxx 4/xxx

SMLOUVA o zřízení a poskytování Služby 802 TRUNK číslo: xxxxxxxx 4/xxx SMLOUVA o zřízení a poskytování Služby 802 TRUNK číslo: xxxxxxxx 4/xxx 1. Označení smluvních stran 1.1 RIO Media a.s. Sídlo: Ulice Kovanecká 30/2124 Město Praha 9 - Libeň PSČ 190 00 IČ 28216733 DIČ CZ28216733

Více

poskytovatele lůžkové péče

poskytovatele lůžkové péče Postup při uzavírání smluv s poskytovateli zdravotních služeb v nemocnicích, odborných léčebných ústavech (včetně LDN), dětských odborných léčebných ústavech, poskytovateli vykazujícími ošetřovací den

Více

SMLOUVA č... o poskytování a úhradě hrazených služeb (pro ambulantní specializovanou péči)

SMLOUVA č... o poskytování a úhradě hrazených služeb (pro ambulantní specializovanou péči) SMLOUVA č.... o poskytování a úhradě hrazených služeb (pro ambulantní specializovanou péči) Článek I. Smluvní strany., poskytovatel zdravotních služeb, se sídlem: obec, ulice a č.p......, PSČ rozhodnutí

Více

ADIS Opt-Out rozhraní na okolní systémy. Technický popis rozhraní s penzijními společnostmi

ADIS Opt-Out rozhraní na okolní systémy. Technický popis rozhraní s penzijními společnostmi ADIS Opt-Out rozhraní na okolní systémy Technický popis rozhraní s penzijními společnostmi Verze: 1.6h Datum verze: 18. 4. 2013 Účel dokumentu: Dokument je návrhem rozhraní systému ADIS na systémy: - penzijních

Více

Metodika pro pořizování a předávání dokladů VZP ČR verze 6.28

Metodika pro pořizování a předávání dokladů VZP ČR verze 6.28 Metodika pro pořizování a předávání dokladů VZP ČR verze 6.28 vytvořená v součinnosti se zástupci zdravotních pojišťoven a zástupci profesních sdružení poskytovatelů zdravotní péče Ústředí Všeobecné zdravotní

Více

Sp. zn.: INSP1-9463/12-20 Praha 21. ledna 2013 KONTROLNÍ PROTOKOL

Sp. zn.: INSP1-9463/12-20 Praha 21. ledna 2013 KONTROLNÍ PROTOKOL UOOUX0055UKB Sp. zn.: INSP1-9463/12-20 Praha 21. ledna 2013 KONTROLNÍ PROTOKOL podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Certifikační politika PostSignum Public CA pro komerční doménové certifikáty

Certifikační politika PostSignum Public CA pro komerční doménové certifikáty Certifikační politika PostSignum Public CA pro komerční doménové certifikáty Verze 2.0 Česká pošta, s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, IČ: 471 14 983, zapsaný v Obchodním rejstříku

Více

ANALÝZA DOPADŮ ZÁKONA Č. 300/2008 Sb.

ANALÝZA DOPADŮ ZÁKONA Č. 300/2008 Sb. ANALÝZA DOPADŮ ZÁKONA Č. 300/2008 Sb. PŘÍLOHA 6 Typový postup implementace malá obec s úřadem Verze: v1.00 (první připomínkování) Datum vydání: 16. 3. 2009 1/16 1 Popis scénáře Scénář je přílohou analýzy

Více

365/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ

365/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ Systém ASPI - stav k 4.8.2013 do částky 91/2013 Sb. a 32/2013 Sb.m.s. 365/2000 Sb. - o informačních systémech veřejné správy - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2015 Změna: 517/2002 Sb. Změna:

Více

N á v r h ZÁKON. o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranné m sboru)

N á v r h ZÁKON. o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranné m sboru) N á v r h ZÁKON ze dne o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranné m sboru) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ

Více

Metodika pro pořizování a předávání dokladů VZP ČR. (verze 6.1)

Metodika pro pořizování a předávání dokladů VZP ČR. (verze 6.1) Metodika pro pořizování a předávání dokladů VZP ČR (verze 6.1) Ústřední pojišťovna Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR Praha leden 2006 Obsah Úvod... 4 I. Výklad základních pojmů a pravidel používaných pro

Více

Všeobecné obchodní podmínky ke smlouvě o zprostředkování Benefitů

Všeobecné obchodní podmínky ke smlouvě o zprostředkování Benefitů C/02/01 Všeobecné obchodní podmínky ke smlouvě o zprostředkování Benefitů A.SPOLEČNÁ ČÁST I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto VOP podrobně upravují vztahy a vzájemná práva a povinnosti společnosti Sodexo a Klienta

Více

Příloha č. 04A. Vzorový návrh smlouvy

Příloha č. 04A. Vzorový návrh smlouvy Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více

Česká správa sociálního zabezpečení

Česká správa sociálního zabezpečení Česká správa sociálního zabezpečení Provozní řád Informačního a komunikačního rozhraní České správy sociálního zabezpečení pro komunikaci se systémy třetích stran Verze schválena k 27. 1. 2015 Příloha

Více

OI 1/12 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) a dle podmínek Integrovaného operačního plánu, prioritní osa 6.2 (Zavádění ICT

Více

Výzva k předkládání žádostí o podporu

Výzva k předkládání žádostí o podporu Výzva k předkládání žádostí o podporu Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace programů ESF - sociální začleňování vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu

Více

Opatření III.4.1. Získávání dovedností, animace a provádění

Opatření III.4.1. Získávání dovedností, animace a provádění Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní partnerství v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále jen

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: Společnost: se sídlem: Nademlejnská 600/1, Hloubětín, 198 00 Praha 9 spisová značka: C 29514 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013 Smlouvu uzavírají společnosti: RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013 Broker Consulting, a.s. se sídlem: Plzeň, Jiráskovo náměstí 2, PSČ 326 00 IČ: 252 21 736 zapsána: v obchodním rejstříku vedeném

Více

Obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky provozu a užívání SMS platební brány wplatba, která je součástí platební brány wplatba.

Obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky provozu a užívání SMS platební brány wplatba, která je součástí platební brány wplatba. Obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky provozu a užívání SMS platební brány wplatba, která je součástí platební brány wplatba. Provozovatel: MobilBonus s.r.o., se sídlem Úvoz 18, 58601 Jihlava,

Více

Certifikační autorita PostSignum VCA České pošty, s.p.

Certifikační autorita PostSignum VCA České pošty, s.p. Certifikační autorita PostSignum VCA České pošty, s.p. Certifikační politika PostSignum Public CA pro certifikáty zaměstnanců nebo podnikající fyzické osoby Verze 1.50 7. listopadu 2005 Česká pošta, s.p.

Více

(poskytovatel a příjemce každý jednotlivě dále také jen smluvní strana nebo společně jako smluvní strany ) I. Předmět smlouvy

(poskytovatel a příjemce každý jednotlivě dále také jen smluvní strana nebo společně jako smluvní strany ) I. Předmět smlouvy 8 Smlouva o poskytnutí účelové dotace na úhradu sociálních služeb (dále jen Smlouva ) uzavřená v souladu s ustanovením 159 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Certifikační politika PostSignum Qualified CA pro kvalifikované osobní certifikáty

Certifikační politika PostSignum Qualified CA pro kvalifikované osobní certifikáty Certifikační politika PostSignum Qualified CA pro kvalifikované osobní certifikáty Verze 3.0 Česká pošta, s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, IČ: 471 14 983, zapsaný v Obchodním rejstříku

Více

Grantový program hlavního města Prahy pro oblast adiktologických služeb. Metodika pro předkladatele pro rok 2016

Grantový program hlavního města Prahy pro oblast adiktologických služeb. Metodika pro předkladatele pro rok 2016 Grantový program hlavního města Prahy pro oblast adiktologických služeb Metodika pro předkladatele pro rok 2016 Praha 2015 Obsah Strana 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 2. PODMÍNKY PRO POSKYTNUTÍ GRANTU... 5

Více

Rámcová smlouva o úvěru PRONTO PŮJČKA, verze 01/2014, (dále jen Smlouva )

Rámcová smlouva o úvěru PRONTO PŮJČKA, verze 01/2014, (dále jen Smlouva ) Rámcová smlouva o úvěru PRONTO PŮJČKA, verze 01/2014, (dále jen Smlouva ) uzavřená dne.. mezi smluvními stranami PRONTO CREDIT s.r.o., IČ 27525210, se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1,

Více