Smlouva o poskytnutí přístupu k veřejné komunikační síti Vodafone formou národního roamingu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smlouva o poskytnutí přístupu k veřejné komunikační síti Vodafone formou národního roamingu"

Transkript

1 Smlouva o poskytnutí přístupu k veřejné komunikační síti Vodafone formou národního roamingu

2 Tato smlouva je uzavřena dne. mezi: (1) Vodafone Czech Republic a.s., společností zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B 6064, IČ , se sídlem na adrese Praha 5, Stodůlky, náměstí Junkových 2808/2, PSČ , Česká republika ( Vodafone ); a (2)..., společností zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským/Krajským soudem v, oddíl.., IČ.., se sídlem na adrese.. ( NR partner ) Preambule: (A) Vodafone je dle rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu čj. ČTÚ / /XLI. vyř. ze dne držitelem přídělu rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz (dále jen Příděl nebo Příděl rádiových kmitočtů ). Vodafone uzavírá tuto smlouvu pro splnění závazku národního roamingu dle výše uvedeného přídělu. (B) (C) (D) Vodafone je na základě oznámení u Českého telekomunikačního úřadu registrován k vykonávání komunikačních činností pod osvědčením č NR partner je na základě oznámení u Českého telekomunikačního úřadu registrován k vykonávání komunikačních činností pod osvědčením č.... Obě smluvní strany prohlašují (přičemž každá ze smluvních stran činí níže uvedené prohlášení za sebe), že: (c) (d) jsou oprávněny a mají plnou právní způsobilost v souladu s obecně závaznými právními předpisy uzavřít tuto Smlouvu a plnit své závazky, které z ní vyplývají; disponují veškerými podnikatelskými oprávněními potřebnými k realizaci předmětu této Smlouvy, jakož i k poskytování plnění, které s touto Smlouvou souvisí; Smlouva byla řádně schválena a zakládá platné, závazné a vymahatelné právní povinnosti obou smluvních stran v souladu s obecně závaznými právními předpisy; uzavřením této Smlouvy, ani plněním závazků, které z této Smlouvy vyplývají, nedojde k porušení žádného zakladatelského, korporátního anebo obdobného dokumentu, ani jakéhokoli smluvního či jiného závazku nebo právní povinnosti, vnitřního předpisu, zvyklosti, pravidla, soudního nebo správního rozhodnutí, které je pro danou smluvní stranu závazné nebo se strana 1

3 vztahuje na její majetek či jeho část, ani žádného právního předpisu, který se na danou smluvní stranu vztahuje; (e) (f) (g) (h) k uzavření této Smlouvy nepotřebují žádný další souhlas, udělení výjimky, schválení, prohlášení, ani povolení jakékoli třetí osoby, ani předchozí oznámení či podání jakékoli třetí osobě; mají zajištěny dostatečné zdroje financování na realizaci předmětu této Smlouvy a dále materiální a personální zdroje na realizaci činností uvedených v této Smlouvě a na činnosti s touto Smlouvou související; mají sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě v odpovídající výši; se nenacházejí v úpadku nebo likvidaci, neprobíhá žádné soudní, rozhodčí či správní řízení, které by mohlo jednotlivě nebo v souhrnu s dalšími okolnostmi nepříznivým způsobem ovlivnit schopnost dané smluvní strany splnit jednotlivé povinnosti podle této Smlouvy. (E) NR partner prohlašuje, že nejpozději k datu zahájení poskytování přístupu k síti Vodafone formou národního roamingu bude splňovat všechny podmínky oprávněného zájemce o národní roaming dle Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz a tyto podmínky bude plnit po celou dobu účinnosti této smlouvy. Smluvní strany se dohodly takto: 1. Definice a interpretace 1.1 Pokud kontext nevyžaduje jinak, budou v této smlouvě (včetně jejích příloh) platit tyto definice: Den zahájení ČTÚ IMSI MSISDN" nebo číslo MSISDN Občanský zákoník Práva duševního Den, kdy Vodafone oznámí NR partnerovi, že Služby jsou připraveny ke komerčnímu prodeji v souladu s touto smlouvou; Český telekomunikační úřad; Zkratka pro International Mobile Subscriber Identity, jež představuje unikátní 15-místné číslo, které identifikuje uživatele v síti GSM; Označení telefonního čísla používané převážně v mezinárodním formátu; Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění; Autorská práva, patentová práva, práva k průmyslovým vzorům, strana 2

4 vlastnictví práva k databázím, ochranné známky a všechna ostatní práva podobné povahy; Prognóza Prognóza objemu telekomunikačního provozu a počtu Zákazníků uvedená v příloze č.7; Roamingové služby SIM karta" Síť Vodafone Skupina NR partnera Skupina Vodafone Služby Služby elektronických komunikací poskytované prostřednictvím mezinárodního roamingu ve veřejných mobilních sítích; Vyjímatelná karta nebo modul používané při ověřování procedur GSM a obsahující mezinárodní identifikační číslo účastníka (IMSI) veřejná komunikační síť Vodafone; NR partner a jakákoliv současná nebo budoucí dceřiná společnost nebo holdingová společnost nebo jiná osoba ovládající NR partnera nebo ovládaná NR partnerem, kde ovládající osoba" a ovládaná osoba" mají význam ve smyslu ustanovení 74 a násl. Zákona o obchodních korporacích; Vodafone Group plc a jakákoliv současná nebo budoucí dceřiná společnost nebo holdingová společnost nebo jiná osoba ovládající Vodafone nebo ovládaná Vodafone, kde ovládající osoba" a ovládaná osoba" mají význam ve smyslu ustanovení 74 a násl. Zákona o obchodních korporacích; Služby přístupu k veřejné komunikační síti Vodafone formou národního roamingu; nebo další služby, které Vodafone poskytuje NR partnerovi dle této smlouvy; Smlouva Technologie Vodafone Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz Vyšší moc Tato smlouva (včetně všech jejích příloh nebo dodatků a dokumentů na jejím základě dohodnutých); Jakýkoliv software nebo hardware používaný Vodafone k poskytování Služeb; Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz uveřejněného pod čj. ČTÚ / v částce 10/2013 Telekomunikačního věstníku a na elektronické úřední desce Českého telekomunikačního úřadu Znamená jakoukoli okolnost vylučující odpovědnost ve smyslu strana 3

5 2913 odst. 2 Občanského zákoníku; Zákazník Zákon o elektronických komunikacích Zákon o obchodních korporacích Zákon o ochraně osobních údajů Zákazník nebo koncový uživatel služeb NR partnera; Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), v platném znění. Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích); Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění; 1.2 V této smlouvě, pokud kontext nevyžaduje jinak: (c) slova v jednotném čísle zahrnují i množné číslo a naopak; odkaz na jakýkoliv právní předpis, opatření obecné povahy nebo rozhodnutí bude zahrnovat i jakékoliv jejich nové znění, novelu nebo dodatek; odkaz na: (i) (ii) (iii) článek nebo přílohu je odkazem na článek nebo přílohu této smlouvy; smluvní stranu nebo smluvní strany znamená (není-li výslovně uvedeno jinak) Vodafone a NR partnera; názvy článků jsou pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této smlouvy; (d) v případě rozporu mezi ustanoveními těla této smlouvy a jejími přílohami jsou rozhodující ustanovení těla smlouvy. 2. Účinnost smlouvy, odkládací podmínka 2.1 Tato smlouva se uzavírá na dobu 3 let od data její podpisu oběma smluvními stranami [pokud NR partner nepožádá o dobu účinnosti kratší]. Pokud nejpozději k datu podpisu této smlouvy NR partner prokáže splnění veškerých podmínek pro oprávněného zájemce o národní roaming dle Přídělu rádiových kmitočtů, respektive dle Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz, tj. zejména pokryje alespoň 20 % obyvatelstva České republiky svou veřejnou mobilní komunikační sítí s využitím vlastních přídělů rádiových kmitočtů získaných v pásmech 1800 MHz a/nebo 2600 MHz (dále jen Povinnost pokrytí ), pak tato strana 4

6 smlouva nabývá účinnosti datem jejího podpisu. V opačném případě se sjednává odkládací podmínka účinnosti této smlouvy a smlouva nabude účinnosti až okamžikem, kdy NR partner prokáže splnění Povinnosti pokrytí a dalších podmínek pro oprávněného zájemce o národní roaming dle předchozí věty. 2.2 Splnění Povinnosti pokrytí prokáže NR partner písemným potvrzením Českého telekomunikačního úřadu o splnění uvedené povinnosti. 3. Předmět a účel smlouvy 3.1 Předmětem této smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností smluvních stran ohledně přístupu NR partnera formou národního roamingu k veřejné komunikační síti Vodafone využívající technologie [2G, 3G a 4G bude upraveno dle skutečně požadovaného rozsahu služeb], přičemž bližší specifikace sítě Vodafone je uvedena v příloze č Vodafone uzavírá tuto smlouvu za účelem splnění závazku přístupu k veřejné komunikační síti Vodafone formou národního roamingu dle výše uvedeného Přídělu rádiových kmitočtů. 4. Implementace a zprovoznění Služeb 4.1 Nejpozději do 7 dnů od podpisu této smlouvy, případně od doložení splnění Povinnosti pokrytí, je-li to pozdější okamžik, složí NR partner částku ve výši.. Kč (slovy:.korun českých) na bankovní účet společnosti Vodafone č.ú... jako finanční zajištění pro případ porušení smlouvy ze strany NR partnera (včetně mimo jiného neplacení ceny za Služby). Poskytnutím tohoto finančního zajištění není dotčena povinnost NR partnera poskytnout společnosti Vodafone další zajištění v souladu s touto smlouvou. Do doby než NR partner poskytne finanční zajištění dle tohoto článku, není Vodafone povinen zahájit práce na implementaci nebo zprovoznění Služeb. 4.2 Poté co NR partner poskytne společnosti Vodafone finanční zajištění dle bodu 4.1, smluvní strany zahájí práce na technické implementaci, testování a zprovoznění IT systémů nezbytných pro zahájení poskytování Služeb dle této smlouvy, přičemž podrobnosti jsou uvedeny v příloze č. 2. NR partner se zavazuje poskytnout společnosti Vodafone veškerou nezbytnou součinnost pro implementaci a zprovoznění Služeb. 5. Služby 5.1 Podrobnější specifikace Služeb je uvedena v přílohách k této smlouvě. 5.2 Pro vyloučení pochybností se stanoví, že Vodafone není povinen poskytovat služby strana 5

7 jiné, než Služby výslovně uvedené v této smlouvě. 5.3 V případě, že vznikne pochybnost o dodržení Garantované úrovně služeb (příloha č. 4), bude příslušná záležitost předložena k vyřešení osobám uvedeným v příloze č. 5 (Eskalační proces). 5.4 NR partner nebude využívat Služby jinak, než jak je výslovně stanoveno touto smlouvou. Smluvní strany výslovně uvádějí, že NR partner není oprávněn poskytnout třetí straně velkoobchodní přístup ke Službám. 6. Další podmínky přístupu k Síti Vodafone 6.1 NR partner nebude používat Technologii Vodafone jinak, než jak je výslovně povoleno touto smlouvou. Touto smlouvou se v žádném případě nepřevádí vlastnictví Technologie Vodafone na NR partnera (nebo jakoukoliv třetí stranu). 7. Používání Služeb a další povinnosti NR partnera 7.1 NR partner je povinen: dodržovat pokyny Vodafone uvedené v příloze č. 6 (Bezpečnostní požadavky); (c) (d) dodržovat veškeré pokyny vydané podle potřeby společností Vodafone ve vztahu k používání Služeb; nepoužívat Služby nebo vědomě nepovolit Zákazníkům nebo jiné třetí straně používat Služby pro rozesílání spamů nebo distribuci nevyžádaných sdělení, nebo pro jakékoliv nemorální, hanlivé, škodlivé, urážlivé nebo jinak nezákonné účely. NR partner je povinen učinit všechny kroky, které jsou nezbytné k prosazení těchto omezení vůči Zákazníkům (včetně pozastavení nebo ukončení přístupu Zákazníka ke službám)a jiným třetím stranám; nahradit společnosti Vodafone veškerou škodu způsobenou porušením povinností dle této smlouvy. 7.2 Smluvní strany jsou povinny: dodržovat veškeré regulační požadavky a příslušné právní předpisy ve vztahu k výkonu svých práv a plnění svých povinností podle této smlouvy; poskytovat si přiměřenou pomoc (na vlastní náklady) za účelem umožnit druhé smluvní straně dodržovat příslušné právní předpisy; 7.3 NR partner se zavazuje, že učiní veškerá opatření, aby při využití Služeb z jeho strany (včetně Zákazníků) nedocházelo k ohrožení či degradaci kvality ostatních služeb strana 6

8 poskytovaných na Síti Vodafone, a to zejména datových služeb, anebo k ohrožení bezpečnosti a integrity Sítě Vodafone. 7.4 Aniž by byla dotčena ostatní práva, Vodafone je oprávněn ukončit s okamžitým účinkem přístup k Síti Vodafone, pokud bude mít důvodné podezření, že NR partner nebo jeho Zákazník používá zařízení, které poškozuje, narušuje nebo ohrožuje Síť Vodafone, nebo jinak používá Služby v rozporu s touto smlouvou. 8. Ceny 8.1 NR partner se zavazuje platit společnosti Vodafone za poskytované Služby cenu dle této smlouvy. 8.2 NR partner zaplatí společnosti Vodafone cenu ve výši.. Kč (slovy: korun českých) bez DPH za plnění Vodafone spočívající v implementaci Řešení a zprovoznění Služeb. Platební podmínky ohledně této ceny jsou uvedeny v příloze č NR partner se zavazuje platit společnosti Vodafone cenu za Služby dle této smlouvy (bez srážek a zápočtů) do 14 dnů od data vystavení faktury Vodafone. Cena bude vypočítána v souladu s přílohou č. 3. Ceny jsou uvedeny v příloze č. 3. v českých korunách (Kč) bez DPH. DPH bude k cenám připočtena, uplatněna a hrazena NR partnerem podle daňových právních předpisů. 8.4 V případě prodlení s platbou ceny dle této smlouvy se NR partner zavazuje zaplatit společnosti Vodafone smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. 8.5 Pokud se některá část vyúčtování ceny za Služby stane předmětem reklamace ze strany NR partnera, použijí se tato ustanovení: NR partner oznámí Vodafone zpochybňovanou částku a popíše v přiměřeném rozsahu důvody, pro které NR partner rozporuje příslušné položky, a to před datem, kdy se příslušná faktura stane splatnou podle článku 8.3; (c) bez ohledu na tento rozpor uplatňovaný NR partnerem, uhradí NR partner zpochybňovanou částku (bez srážek nebo zápočtů); a Záznamy údajů o spojení společnosti Vodafone a výstup z účetních systémů společnosti Vodafone budou hlavním zdrojem pro vyúčtování cen za Služby. 8.6 V případě prodlení s platbou ceny dle této smlouvy se NR partner zavazuje poskytnout společnosti Vodafone dodatečné finanční zajištění nebo zajištění formou bankovní záruky od renomované banky se sídlem nebo organizační složkou v České republice. Základní podmínky bankovní záruky jsou uvedeny v Příloze č. 8. strana 7

9 9. Prognóza 9.1 NR partner bude poskytovat Vodafone průběžnou Prognózu v souladu s přílohou Zachování důvěrnosti 10.1 Každá ze smluvních stran se zavazuje zajistit, aby nedošlo k úniku, zveřejnění nebo šíření důvěrných informací získaných od druhé smluvní strany a zavazuje se chránit tajnost důvěrných informací minimálně stejným způsobem, jakým chrání své obchodní tajemství, vždy však způsobem obvyklým pro ochranu obchodního tajemství. Smluvní strany se zavazují nakládat s důvěrnými informacemi dle tohoto článku smlouvy nejen po celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy, ale i po jejím ukončení, a to po celou dobu, po kterou nebudou důvěrné informace veřejně známé a dostupné, aniž by došlo k porušení tohoto článku smlouvy Smluvní strany se dohodly, že na základě této smlouvy je každá ze smluvních stran oprávněna zpřístupnit důvěrné informace druhé smluvní strany svým právním či daňovým a účetním poradcům. Vodafone i NR partner jsou rovněž oprávněni zpřístupnit důvěrné informace druhé smluvní strany ovládajícím a ovládaným osobám ve smyslu ustanovení 74 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů Povinnosti uvedené v tomto článku 10. se nevztahují na důvěrné informace, které: (c) jsou v době jejich poskytnutí veřejně dostupné, nebo které se po jejich poskytnutí stanou oprávněně a bez porušení této smlouvy dostupnými veřejnosti; nezávisle vznikly nebo byly bez porušení této smlouvy nezávisle nabyty stranou, která je původně jako důvěrné obdržela; je příjemce informací povinen poskytnout podle právních předpisů či na základě rozhodnutí příslušného orgánu veřejné moci, a to za předpokladu, že tato strana okamžitě po vzniku této právní povinnosti oznámila druhé straně danou skutečnost (nebrání-li jí v tom platné právní předpisy nebo rozhodnutí příslušného orgánu veřejné moci) a učinila u zpřístupňovaných informací taková opatření, aby byla u zpřístupňovaných informací zajištěna ochrana v maximální míře přípustné danými právními předpisy nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci. 11. Ochrana osobních údajů 11.1 Při poskytování Služeb podle této smlouvy nebudou ze strany společnosti Vodafone zpracovávány osobní údaje Zákazníků NR partnera. V případě, že by bylo nutné v rámci poskytované Služby zpracovávat osobní údaje Zákazníků NR partnera, lze tak strana 8

10 činit pouze na základě uzavřené smlouvy o zpracování osobních údajů ve smyslu ustanovení 6 Zákona o ochraně osobních údajů 11.2 Pro vyloučení pochybností se stanoví, že je-li společnosti Vodafone uloženo platnou právní úpravou zpracovávat síťové (provozní a lokalizační) údaje, které by mohly naplňovat definici osobního údaje podle Zákona o ochraně osobních údajů či Zákona o elektronických komunikacích, je Vodafone oprávněn takovéto údaje zpracovávat v souladu se zákonem stanoveným oprávněním; Vodafone je oprávněn používat síťové údaje pro účely vytváření zpráv o provozu a používání Sítě Vodafone na souhrnném anonymním základě, což je nutné pro vytváření prognóz, monitorování, analyzování a provozování Sítě Vodafone. 12. Práva duševního vlastnictví 12.1 NR partner není oprávněn žádným způsobem používat obchodní název, ochranné známky, značku ani logo Vodafone. NR partner nemá práva k jakékoli ochranné známce společnosti Vodafone nebo Skupiny Vodafone NR partner se zavazuje, že nezaregistruje ani nebude používat žádný obchodní název, ochrannou známku, značku ani logo, které by byly podobné (zaměnitelné) s obchodním názvem, ochrannou známkou, značkou nebo logem Vodafone nebo Skupiny Vodafone Vodafone tímto uděluje NR partnerovi nevýhradní a nepřevoditelnou licenci (bez práva poskytnout sublicenci) k používání Technologie Vodafone za účelem poskytování Služeb dle této smlouvy. Licence podle tohoto článku trvá pouze po dobu této smlouvy a podléhá níže uvedeným podmínkám: jakýkoli software bude ve formátu objektového kódu a NR partner nesmí zpětně analyzovat, dekompilovat nebo se jinak snažit získat zdrojový kód tohoto software s výjimkou, kdy to nemůže být zakázáno podle příslušných právních předpisů; použití jakékoliv Technologie Vodafone ze strany NR partnera se bude řídit dalšími podmínkami oznámenými společností Vodafone (zejména s ohledem na licenční podmínky třetích stran, resp. dodavatelů Technologie Vodafone). 13. Odpovědnost za škodu 13.1 Společnost Vodafone bude odpovídat pouze za skutečnou škodu způsobenou porušením této smlouvy nebo v souvislosti s touto smlouvou. Vodafone však nebude vůči NR partnerovi odpovídat za jakoukoli nepřímou nebo následnou škodu nebo ušlý zisk a NR partner se výslovně vzdává práva na uplatnění těchto nároků. Ve strana 9

11 smyslu tohoto ustanovení nepřímé nebo následné škody budou zahrnovat zejména ztráty výnosů, zisků, očekávaných výnosů, ztrátu příležitostí nebo ztrátu, kterou NR partner utrpí v souvislosti s poškozením dobré pověsti Výše náhrady škody společnosti Vodafone vůči NR partnerovi za skutečnou škodu způsobenou porušením této smlouvy nebo v souvislosti s touto smlouvou je omezena následovně: do výše 1 milion Kč za každý nárok nebo řadu souvisejících nároků vyplývajících ze stejného případu; a do celkové výše 10 milionů Kč Vodafone neponese odpovědnost za neplnění svých povinností podle této smlouvy, pokud toto neplnění vyplyne z jednání nebo opomenutí NR partnera (včetně neplnění povinností NR partnera vyplývajících z této smlouvy). 14. Vyšší moc 14.1 Žádná ze smluvních stran nebude odpovědná za prodlení nebo neplnění některé ze svých povinností na základě této smlouvy, pokud tyto budou způsobeny Vyšší mocí Pokud se kterákoliv smluvní strana dozví o takovém prodlení nebo neplnění, neprodleně oznámí druhé smluvní straně, že nastala událost Vyšší moci a její předpokládané trvání Pokud takové prodlení nebo neplnění bude trvat více než 60 dnů od data počátku Vyšší moci, bude kterákoliv smluvní strana oprávněna s okamžitým účinkem ukončit tuto smlouvu nebo její příslušnou část ovlivněnou událostí Vyšší mocí. 15. Řešení sporů 15.1 Pokud mezi smluvními stranami vznikne spor ohledně této smlouvy, budou ho smluvní strany řešit podle eskalačního procesu uvedeného v příloze č Ukončení smlouvy, pozastavení Služeb 16.1 Kterákoliv smluvní strana je oprávněna od této smlouvy písemně odstoupit pokud nastane jakákoli z níže uvedených skutečností: druhá smluvní strana poruší tuto smlouvu podstatným způsobem a nenapraví toto porušení ani po uplynutí 15 dnů od data písemné výzvy; nebo strana 10

12 (c) druhá smluvní strana přijme rozhodnutí o svém zrušení nebo příslušný soud rozhodne o zrušení a likvidaci druhé smluvní strany; nebo druhá smluvní strana se ocitne v úpadku nebo vyhlásí úpadek Vodafone je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit, pokud nastane jakákoli z níže uvedených skutečností: NR partner neuhradí cenu za Služby (nebo její část), případně jinou splatnou pohledávku dle této smlouvy ani po uplynutí 15 dnů od doručení písemné výzvy Vodafone k úhradě takové neuhrazené splatné pohledávky; NR partner neposkytne finanční zajištění nebo bankovní záruku v souladu s touto smlouvou Vodafone má právo tuto smlouvu písemně vypovědět s třicetidenní výpovědní lhůtou, pokud nastane jakákoli z níže uvedených skutečností: Vodafone ztratí oprávnění k poskytování Služeb; nebo Vodafone nebude mít povinnost poskytovat přístup k veřejné komunikační síti Vodafone formou národního roamingu dle Přídělu rádiových kmitočtů Vodafone je oprávněn pozastavit poskytování Služeb nebo části Služeb dle této smlouvy pokud nastane jakákoli z níže uvedených skutečností: (c) (d) (e) (f) v případě Vyšší moci; pokud NR partner neuhradí cenu za Služby (nebo její část), případně jinou splatnou pohledávku dle této smlouvy ani po uplynutí 3 dnů od data splatnosti; jestliže bude Vodafone oprávněn ukončit tuto smlouvu; pokud schopnost Vodafone poskytovat Služby bude omezena podstatným způsobem na základě právního předpisu, opatření obecné povahy, rozhodnutí soudu nebo správního úřadu; z důvodu údržby a/nebo modernizace Sítě Vodafone; nebo z důvodu poruchy Sítě Vodafone nebo poruchy Technologie Vodafone (pokud není výslovně uvedeno jinak v příloze č.4 Garantovaná úroveň služeb). 17. Postoupení a subdodávky 17.1 Vodafone je oprávněn bez souhlasu NR partnera postoupit veškerá svá práva a povinnosti podle této smlouvy kterékoliv společnosti v rámci Skupiny Vodafone. strana 11

13 17.2 NR partner uznává a souhlasí, že Vodafone je oprávněn zajistit poskytování Služeb (nebo jejich části) pomocí třetích stran (subdodavatelů). 18. Oznámení 18.1 Smluvní strany se dohodly, že komunikace ohledně plnění této smlouvy bude probíhat (nikoli však výlučně) mezi níže uvedenými kontaktními osobami: Smluvní strana: Vodafone NR partner K rukám (a v kopii): Telefon: Závěrečná ustanovení 19.1 Neplatnost nebo nevymahatelnost jakéhokoli ustanovení nebo jakéhokoli práva podle ustanovení této smlouvy nebude mít vliv na platnost nebo vymahatelnost kteréhokoli ze zbývajících ustanovení nebo práv podle této smlouvy. Strany se zavazují nahradit neplatné nebo nevymahatelné ustanovení jiným ustanovením, které je platné a vymahatelné a zároveň co nejlépe odpovídá obsahu a smyslu původního ustanovení Tato smlouva představuje úplné ujednání mezi stranami v souvislosti s předmětem této smlouvy a nahrazuje veškerá ostatní ústní i písemná ujednání a prohlášení učiněná kteroukoli ze stran a může být doplněna pouze na základě společné dohody stran, a to písemným dodatkem, podepsaným řádně oprávněnými zástupci obou stran Změny kontaktních osob a dalších oprávněných zástupců smluvních stran mohou být prováděny jednostranně písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá strana obdrží dva stejnopisy. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy Strany výslovně potvrzují, že podmínky sjednané v této smlouvě jsou výsledkem jednání stran a každá ze stran měla příležitost ovlivnit obsah podmínek této smlouvy. 20. Rozhodné právo 20.1 Tato smlouva a veškeré otázky nebo spory z ní vyplývající nebo s ní související se řídí právem České republiky. strana 12

14 21. Protikorupční doložka 21.1 Dodržování příslušných právních předpisů týkajících se úplatkářství a korupce je pro Vodafone záležitostí mimořádného významu. Každá ze smluvních stran se zavazuje, že: (c) (d) (e) bude dodržovat zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim a také jednat v souladu s níže uvedenými platnými právními předpisy týkajícími se úplatkářství a korupce (i když jinak nemusí těmto právním předpisům podléhat): (i) britský protikorupční zákon z roku 2010 (UK Bribery Act 2010) (ii) americký protikorupční zákon (US Foreign Corrupt Practices Act) neučiní ani neopomene učinit nic, co by pravděpodobně zapříčinilo, že druhá smluvní strana poruší některý z výše uvedených právních předpisů; nedá, neslíbí, neobdrží ani nebude žádat žádné úplatky (finanční nebo formou jiné výhody), včetně ve vztahu k veřejným osobám; bude mít účinný protikorupční program navržený tak, aby byly dodržovány právní předpisy podle tohoto článku, včetně sledování jeho plnění a odhalování porušování; a poskytne druhé smluvní straně na její žádost a její náklady přiměřenou součinnost za účelem splnění povinností souvisejících s protikorupčními právními předpisy uvedenými v bodě NR partner neprodleně oznámí společnosti Vodafone jakékoliv obvinění z podvodu, úplatkářství nebo korupce či jiné nezákonné praktiky vznesené proti NR partnerovi v rámci soudního, nebo správního řízení nebo vyšetřování zahájeného v souvislosti s takovým obviněním, a to kdykoliv během doby účinnosti této smlouvy. 22. Seznam příloh 22.1 Nedílnou součást této Smlouvy tvoří následující přílohy: Příloha č. 1 (Služby) Příloha č. 2 (Implementace) Příloha č. 3 (Ceny) Příloha č. 4 (SLA) Příloha č. 5 (Eskalace) strana 13

15 Příloha č. 6 (Bezpečnost) Příloha č. 7 (Prognózy), Příloha č. 7a (struktura prognózy) Příloha č. 8 (Bankovní záruka) Na důkaz souhlasu s textem této smlouvy včetně jejích příloh připojují oprávnění zástupci obou smluvních stran své podpisy. Podepsal Předseda představenstva Vodafone Czech Republic a.s. Podepsal Člen představenstva Vodafone Czech Republic a.s. Podepsal.... podpis osoby oprávněné podepisovat strana 14

16 jménem NR partnera strana 15

Smlouva o přístupu k veřejné komunikační síti Vodafone provozované s využitím rádiových kmitočtů v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz

Smlouva o přístupu k veřejné komunikační síti Vodafone provozované s využitím rádiových kmitočtů v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz Smlouva o přístupu k veřejné komunikační síti Vodafone provozované s využitím rádiových kmitočtů v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz Tato smlouva je uzavřena dne. mezi: (1) Vodafone Czech Republic a.s.,

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.)

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.) SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.) uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. 1. Společnost easyresearch.biz s.r.o., se sídlem Praha 2, Londýnská 18, IČ: 27259765, DIČ: CZ27259765, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE společnost Měšťanský pivovar v Poličce, a.s., IČ 601 12 344, se sídlem Polička, Pivovarská 151, PSČ 572 14, zapsaná u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 1057, zastoupena

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č.

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací na síti G-NET č. 1/5 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. (dále jen smlouva ), uzavřená podle ustanovení 63 a násl.

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU uzavíraná podle 2395 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník )

SMLOUVA O ÚVĚRU uzavíraná podle 2395 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník ) SMLOUVA O ÚVĚRU uzavíraná podle 2395 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník ) (dále jen Smlouva ) Smlouva číslo: CZLxx12x uzavřená mezi Obchodní firma: Zákaznické číslo:

Více

18. BŘEZNA 2013 PHILIP MORRIS ČR A.S. MARTIN HLAVÁČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

18. BŘEZNA 2013 PHILIP MORRIS ČR A.S. MARTIN HLAVÁČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA 18. BŘEZNA 2013 PHILIP MORRIS ČR A.S. A MARTIN HLAVÁČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA OBSAH ČLÁNEK STRANA 1. PŘEDMĚT SMLOUVY... 1 2. ROZSAH OPRÁVNĚNÍ ČLENA... 2 3. DŮVĚRNOST... 3 4. ODMĚNA

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY Smluvní strany: 1. Poskytovatel: sídlo: IČ: DIČ: bankovní účet číslo:, vedený u zastoupení:, 2. Objednatel: Jihočeský vědeckotechnický park, a.s. sídlo: U Zimního stadionu 1952/2,

Více

Smlouva o partnerské spolupráci

Smlouva o partnerské spolupráci Smlouva o partnerské spolupráci Smluvní strany: 1. WideNet s.r.o. se sídlem: Palác Lucerna, Štěpánská 61, 116 02 Praha 1 IČ: 26767244 jednající jednatelem Vladimírem Vavrochem obchodní společnost WideNet

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Smluvní strany 1.1 Poskytovatel Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820 1.2 Klient 2. Smluvní vztahy Předmět podnikání Předmětem podnikání

Více

VÍTKOVICE HOLDING, a.s. SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU

VÍTKOVICE HOLDING, a.s. SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU VÍTKOVICE HOLDING, a.s. a [ ] SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU PRO AUDIT 1.1. VÍTKOVICE HOLDING, a.s., Článek I. Smluvní strany se sídlem: Ostrava, Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02, IČ: 258

Více

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Zenefit

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Zenefit Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Zenefit společnosti Zentity a.s., IČ: 24783081, se sídlem Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7, zapsané v obchodním rejstříku Městkého soudu v Praze, oddíl B,

Více

CZ.1.07/2.1.00/32.0071

CZ.1.07/2.1.00/32.0071 Příloha č.3 Smlouva na nákup výpočetní techniky pro vybavení ICT centra a realizaci projektu VOŠ Uničov - Vzdělávací programy dle potřeb praxe reg. číslo projektu CZ.1.07/2.1.00/32.0071 v rámci dotačního

Více

DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VODAFONE ONENET Č. 011268 (dále jen Dodatek )

DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VODAFONE ONENET Č. 011268 (dále jen Dodatek ) DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VODAFONE ONENET Č. 011268 (dále jen Dodatek ) Vodafone Czech Republic, a.s. se sídlem Vinohradská 167, 100

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s.

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s. KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). Smluvní strany Regionální poradenské a vzdělávací

Více

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb Smluvní strany Poskytovatel : Sky club Brumlovka s.r.o. se sídlem : Vyskočilova 2, Praha 4, PSČ 140 00 korespondenční adresa : Na Příkopě 25, Praha 1, PSČ 110 00 DIČ : CZ47120479 Zapsaný : v OR vedeném

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Mezi. JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka POSTER Infinity s.r.o. (Prodávající) (Kupující)

KUPNÍ SMLOUVA. Mezi. JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka POSTER Infinity s.r.o. (Prodávající) (Kupující) KUPNÍ SMLOUVA Mezi JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka POSTER Infinity s.r.o. (Prodávající) a.. (Kupující) Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany: JUDr. Jan Kubálek,

Více

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran Smlouva č. 15/011-0 Smlouva o poskytování poradenských služeb uzavřená na základě 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) Česká republika Úřad vlády České republiky

Více

SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL

SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL 1. Smluvní strany ČP ASISTENCE s.r.o., se sídlem : Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ : 140 21, IČ : 24184985, DIČ : CZ24184985, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ZVÝHODNĚNÉ SLUŽBY (JIHOČESKÉHO PODNIKATELSKÉHO VOUCHERU)

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ZVÝHODNĚNÉ SLUŽBY (JIHOČESKÉHO PODNIKATELSKÉHO VOUCHERU) SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ZVÝHODNĚNÉ SLUŽBY (JIHOČESKÉHO PODNIKATELSKÉHO VOUCHERU) Smluvní strany: 1. Poskytovatel: Jihočeský vědeckotechnický park, a.s. sídlo: U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice,

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1 Provozovatel obchodní společnost Úspěšný web s.r.o. se sídlem Rakovník, Sportovní 99, PSČ 269 01 IČ: 242 09 007

Více

Smlouva o postupně spláceném úvěru

Smlouva o postupně spláceném úvěru Smlouva o postupně spláceném úvěru Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ZVÝHODNĚNÉ SLUŽBY (JIHOČESKÉHO PODNIKATELSKÉHO VOUCHERU)

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ZVÝHODNĚNÉ SLUŽBY (JIHOČESKÉHO PODNIKATELSKÉHO VOUCHERU) SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ZVÝHODNĚNÉ SLUŽBY (JIHOČESKÉHO PODNIKATELSKÉHO VOUCHERU) Smluvní strany: 1. Poskytovatel: Jihočeský vědeckotechnický park, a.s. sídlo: U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice,

Více

23. BŘEZNA 2012 PHILIP MORRIS ČR A.S. PETR BUBENÍČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY

23. BŘEZNA 2012 PHILIP MORRIS ČR A.S. PETR BUBENÍČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY 23. BŘEZNA 2012 PHILIP MORRIS ČR A.S. A PETR BUBENÍČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY OBSAH ČLÁNEK STRANA 1. PŘEDMĚT SMLOUVY... 1 2. ROZSAH OPRÁVNĚNÍ ČLENA... 2 3. DŮVĚRNOST... 2 4. ODMĚNA

Více

Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 6 SMLOUVA

Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 6 SMLOUVA Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 SMLOUVA o úhradě prokazatelné ztráty vzniklé dopravci poskytováním žákovského jízdného v rámci závazku veřejné služby v drážní osobní dopravě Článek 1 SMLUVNÍ

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

("Společnost") a Jméno a příjmení trvale bytem na adrese: datum narození: ("Předseda představenstva")

(Společnost) a Jméno a příjmení trvale bytem na adrese: datum narození: (Předseda představenstva) SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech ("Smlouva")

Více

Všeobecné smluvní podmínky systému Krabičkuj společnosti Hotel Theresia Kolín, a.s.

Všeobecné smluvní podmínky systému Krabičkuj společnosti Hotel Theresia Kolín, a.s. Všeobecné smluvní podmínky systému Krabičkuj společnosti Hotel Theresia Kolín, a.s. Tyto Všeobecné smluvní podmínky upravují smluvní vztah mezi společností Hotel Theresia Kolín, a.s., se sídlem Kolín,

Více

Obchodní podmínky společnosti M E D I A T E L, spol. s r.o. pro službu Rezervuj stůl

Obchodní podmínky společnosti M E D I A T E L, spol. s r.o. pro službu Rezervuj stůl Obchodní podmínky společnosti M E D I A T E L, spol. s r.o. pro službu Rezervuj stůl 1. Základní pojmy 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) vydává společnost M E D I A T E L, spol. s r.o.,

Více

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK Příloha č. 2 SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK dle ustanovení 1879 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Smluvní strany 1. JUDr. Jiří Voda, LL.M., se sídlem Opletalova 57, 110

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

Smlouva o poskytování služeb kterou dnešního dne, měsíce a roku uzavírají tyto smluvní strany

Smlouva o poskytování služeb kterou dnešního dne, měsíce a roku uzavírají tyto smluvní strany Jméno : se sídlem : IČ: DIČ: Tel. : Email : Doručovací adresa : Smlouva o poskytování služeb kterou dnešního dne, měsíce a roku uzavírají tyto smluvní strany (dále jen Objenavatel ) a Jan Pril-Prill se

Více

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011 Všeobecné obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Společnost QuickCode s.r.o., se sídlem Praha 5, Smíchov, Nádražní 349/3, PSČ 150 00, IČO: 278 89 181, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smluvní strany: Objednatel: Město Vyškov Se sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01

Více

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950 Příloha č.1 SMLOUVA O DÍLO na akci Rekonstrukce IT učebny nábytek. uzavřená podle 536 až 565 obchodního zákoníku a 2586 odst.1 NOZ a násl. tohoto zákona ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY Název

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK Tento dokument obsahuje VOP aplikací společnosti Imper CZ, s.r.o. Autorská práva k tomuto dokumentu vlastní předkladatel, tedy společnost IMPER CZ, s.r.o.

Více

Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. [ ]

Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. [ ] Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Smlouva na poskytování právních služeb

Smlouva na poskytování právních služeb P S Y C H I A T R I C K Á L É Č E B N A Š T E R N B E R K Olomoucká 1848/173, 785 01 Šternberk, IČ:00843954 Smlouva na poskytování právních služeb č. VZ 76/2013 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku

Více

zástupci objednatele ) jsou: Ing. Michal Janče a další pracovníci odboru investic a údržby, případně další zástupce objednatele pověřený v průběhu

zástupci objednatele ) jsou: Ing. Michal Janče a další pracovníci odboru investic a údržby, případně další zástupce objednatele pověřený v průběhu Smlouva o dílo č.... na zajištění organizace bezpečnosti práce na staveništi akce Zateplení ZŠ Vimperk Smluvní strany Objednatel: se sídlem zastoupený: Město Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Ing.

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE Příloha č. 5: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE 1. CEJIZA, s.r.o. údaj o zápisu v obchodním rejstříku zastoupená: MUDr. Bořkem Semrádem, jednatelem společnosti sídlo:

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Výroba zpravodaje Kohoutovický kurýr OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Příloha č. 2 výzvy k podání nabídky uzavřená ve smyslu ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v

Více

e-baan Net s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

e-baan Net s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti e-baan Net s.r.o. se sídlem Tovární 537/8, 709 00 Ostrava identifikační číslo: 268 67 257 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka

Více

K VEŘEJNÉ MOBILNÍ KOMUNIKAČNÍ SÍTI. (dále jen Smlouva ) uzavřená mezi

K VEŘEJNÉ MOBILNÍ KOMUNIKAČNÍ SÍTI. (dále jen Smlouva ) uzavřená mezi 1/14 číslo Partner: číslo T-Mobile: SMLOUVA O PŘÍSTUPU K VEŘEJNÉ MOBILNÍ KOMUNIKAČNÍ SÍTI (dále jen Smlouva ) uzavřená mezi Partner jednající: se sídlem: IČ: DIČ: zápis v OR: číslo účtu: (dále jen Partner

Více

Smlouva o poskytnutí telefonního čísla a s ním spojených služeb

Smlouva o poskytnutí telefonního čísla a s ním spojených služeb Smlouva o poskytnutí telefonního čísla a s ním spojených služeb 1. FinCall s.r.o., sídlem Čihákova 872/17, 190 00 Praha - Libeň korespondenční adresa : Šunychleská 1159, 735 81 Bohumín email: mobil@fincall.cz

Více

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Kupující: Sídlo/místo podnikání: Kupní smlouva podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník I. Smluvní strany KOUTECKÝ s.r.o. IČ: 63147084 Jednající osoba: Družby 1413, 419 01

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí V Praze dne 1. března 2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE,

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI I. SMLUVNÍ STRANY Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p., PSČ Město (dále jako Úvěrující ) a Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p.,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti M E D I A T E L, spol. s r.o. Článek 1 Vymezení pojmů

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti M E D I A T E L, spol. s r.o. Článek 1 Vymezení pojmů OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti M E D I A T E L, spol. s r.o. Webové stránky Služby Internet123 (platné od 1.11. 2011) Článek 1 Vymezení pojmů 1. Provozovatel provozovatelem Služby je společnost M E D I

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

(poskytovatel a příjemce každý jednotlivě dále také jen smluvní strana nebo společně jako smluvní strany ) I. Předmět smlouvy

(poskytovatel a příjemce každý jednotlivě dále také jen smluvní strana nebo společně jako smluvní strany ) I. Předmět smlouvy Smlouva o poskytnutí účelové dotace (dále jen Smlouva ) uzavřená v souladu s ustanovením 159 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád ) mezi těmito

Více

Smluvními strany: Dodavatel: Zápis v rejstříku: Městský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 31574. Ševčíkova 427/7, PSČ 460 06 Liberec IČ: 22792988

Smluvními strany: Dodavatel: Zápis v rejstříku: Městský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 31574. Ševčíkova 427/7, PSČ 460 06 Liberec IČ: 22792988 Servisní smlouva (SLA) číslo Níže uvedené smluvní strany uzavírají tuto smlouvu jako obchodněprávní po dohodě podle 262 a 269 odst. 2 obchodního zákoníku - zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany Příloha č. 7 Návrh smlouvy na zajištění jazykových a jazykově-metodických kurzů v zahraničí pro zvýšení kvalifikace pedagogů a zvýšení kvality výuky na 1. Základní škole Holešov Objednatel: Název: 1. Základní

Více

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající )

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod společnosti Sídlo: Jaromírova 146/59, 128 00, Praha 2 Identifikační číslo: 26763028 DIČ: CZ26763028 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování

RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování 1. e-finance Reality, s.r.o. IČ: 255 54 824, DIČ: CZ25554824, plátce DPH zapsaná v Obchodní rejstříku v Brně, oddíl C, vložka 33074 se sídlem Rooseveltova

Více

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI. Odbytové družstvo ebioneta. Člen Odbytového družstva ebioneta - Dodavatel

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI. Odbytové družstvo ebioneta. Člen Odbytového družstva ebioneta - Dodavatel SMLOUVA O SPOLUPRÁCI Odbytové družstvo ebioneta a Člen Odbytového družstva ebioneta - Dodavatel Tato SMLOUVA O SPOLUPRÁCI (dále jen Smlouva ) uzavřená dle zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, ve znění

Více

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost B+J Power s.r.o., se sídlem v Táboře, Údolní 501,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM 1 PŘEDMĚT VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK 1.1 Předmětem těchto všeobecných obchodních podmínek jsou podmínky, na základě kterých budou poskytovány

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA Smlouva č.: SMF/125/2015 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, s ustanovením 10a zákona č.

Více

Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva

Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva uzavřená ve smyslu ustanovení 591 a následujících zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen obchodní zákoník ) mezi těmito smluvními

Více

smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace č../2015

smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace č../2015 1. Město Nové Město na Moravě sídlo: Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě zastoupené: Michalem Šmardou, starostou města IČ: 00294900 DIČ: CZ00294900 bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Více

o zřízení a poskytování řešení T-Mobile ProfiNet

o zřízení a poskytování řešení T-Mobile ProfiNet Smlouva o zřízení a poskytování řešení T-Mobile ProfiNet (dále jen Smlouva ) Číslo 46037165 mezi T-Mobile Czech Republic a.s. Sídlo: Ulice Tomíčkova 2144/1 Město Praha 4 PSČ 149 00 IČ 64949681 DIČ CZ64949681

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka

Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka uzavřená ve smyslu ustanovení 591 a následujících zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen obchodní zákoník ) mezi těmito smluvními

Více

Smlouva o zajištění dodávky a práv k softwarovým produktům Microsoft. I. Smluvní strany

Smlouva o zajištění dodávky a práv k softwarovým produktům Microsoft. I. Smluvní strany Smlouva o zajištění dodávky a práv k softwarovým produktům Microsoft I. Smluvní strany COMPUTER HELP, spol. s r.o. se sídlem Blanická 16, PSČ 120 00 Praha 2 zastoupené jednatelem Petrem Novákem, jednatelem

Více

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT Níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Společnost: Diners Club Czech, s.r.o. Se sídlem: Široká 5, č. p. 36, 110 00

Více

Smlouva o poskytování asistenčních služeb

Smlouva o poskytování asistenčních služeb Smlouva o poskytování asistenčních služeb podle ustanovení 51 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen smlouva ), se níže uvedeného dne uzavírá mezi těmito smluvními stranami: DIXO

Více

Článek I. Smluvní strany. Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava Bc. Martinem Vítečkem, primátorem Mgr. Bc. Pavel Vltavský

Článek I. Smluvní strany. Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava Bc. Martinem Vítečkem, primátorem Mgr. Bc. Pavel Vltavský 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA MMOPP00GDAOR SMLOUVA O SPRÁVĚ NEMOVITOSTI uzavřená podle 2430 a násl. občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany Vlastník: Sídlo: Statutární město Opava Horní náměstí 69, 746

Více

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK Rámcová smlouva Rámcová smlouva na poskytování dodávek uzavřená podle 269 odst. 2 s použitím ustanovení 409 a násl., zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany

Více

Smlouva o přístupu do CS OTE

Smlouva o přístupu do CS OTE (dále jen Smlouva ) uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických

Více

Smlouva o zajištění společného plnění s provozovatelem FVE

Smlouva o zajištění společného plnění s provozovatelem FVE Smlouva o zajištění společného plnění s provozovatelem FVE uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a podle 37p odst. 1 a 2 a 37h odst. 1, písm. c) zákona č. 185/2001 Sb.,

Více

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná..

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná.. SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 1.... se sídlem., za níž jedná.. Výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu této smlouvy č.1 (dále jen Objednatel

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky WVG Solution s.r.o. IČ: 02145138 DIČ: CZ02145138 1. Úvodní ustanovení 1.1 Společnost WVG Solution s.r.o., se sídlem Nad Mazankou 1392/30, Libeň (Praha 8), 182 00 Praha, IČO:

Více

Smlouva o poskytnutí dat

Smlouva o poskytnutí dat Smlouva o poskytnutí dat Subjekt Lesy České republiky, s.p. se sídlem: Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68 zapsaný: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka

Více

Všeobecné obchodní a licenční podmínky ÚRS PRAHA, a.s.

Všeobecné obchodní a licenční podmínky ÚRS PRAHA, a.s. Všeobecné obchodní a licenční podmínky ÚRS PRAHA, a.s. Datové soubory ÚRS a Aplikační programové vybavení KROS plus a SMART plus rok 2015 Ing. Pavel Krajíček Obchodní ředitel ÚRS PRAHA, a.s. VŠEOBECNÉ

Více

Smlouva o poskytnutí grantu (dále Smlouva ) na projekt č. xxxxxxx

Smlouva o poskytnutí grantu (dále Smlouva ) na projekt č. xxxxxxx Smlouva o poskytnutí grantu (dále Smlouva ) na projekt č. xxxxxxx financovaný v rámci priority z prostředků Finančního mechanismu EHP 2009-2014 (dále FM EHP ), v rámci programu CZ03 - Fond pro nestátní

Více

FitCraft Recyklace s.r.o.

FitCraft Recyklace s.r.o. Smlouva o zajištění plnění povinností provozovatele Solární elektrárny při nakládání s elektroodpadem ze Solárních panelů (dále jen Smlouva ) Číslo smlouvy Objednatele:. Číslo smlouvy Zhotovitele:.. uzavřená

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany č.j.: PPR-5402-70/ČJ-2012-990656 Počet listů: 5 SMLOUVA O DÍLO na výměnu oken v objektu ubytovna Barbora uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Smluvní podmínky (Wi-Fi)

Smluvní podmínky (Wi-Fi) Smluvní podmínky (Wi-Fi) Čl. 1 - Předmět smlouvy 1.1. Dodavatel se zavazuje poskytovat Uživateli časově a datově neomezený přístup k síti Internet a jejím službám (dále jen Služby) prostřednictvím pevného

Více

Smlouva o zajištění jazykové výuky

Smlouva o zajištění jazykové výuky Smlouva o zajištění jazykové výuky uzavřené podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany Zadavatel: Zhotovitel: Česká republika Ministerstvo financí Letenská

Více

Provozní řád služby, pokud byl vydán Technická specifikace služby, pokud byla vydána Nabídka zřízení služby, pokud byla vydána

Provozní řád služby, pokud byl vydán Technická specifikace služby, pokud byla vydána Nabídka zřízení služby, pokud byla vydána Všeobecné podmínky firmy LBnet.cz - Ing.Věra Brátová, Ruprechtická 765, 460 01, Liberec, ("poskytovatel"), vydané v návaznosti na 273 odst. 1 zákona č. 513/1991Sb., v platném znění, ("obchodní zákoník"),

Více

SMLOUVA. o poskytování poradenských služeb. uzavřená mezi

SMLOUVA. o poskytování poradenských služeb. uzavřená mezi SMLOUVA o poskytování poradenských služeb uzavřená mezi KOVANDA, TYKALOV Á advokátní kancelář s.r.o. se sídlem Praha 1, Vodičkova 28 za niž jedná Mgr. Eva Tykalová, jednatel IČ: 28499166 bankovní spojení:

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Magdalena Krejsarová Tel.: 267 994 313 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Datum: 9. 9. 2008 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

SMLOUVU O POSKYTOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

SMLOUVU O POSKYTOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Zřizovatel Purkrabka o.s. se sídlem Smiřických 2, 250 83 Škvorec, IČ: 227 11 236 zastoupená předsedkyní rady sdružení Danielou Montoya (dále také jako sdružení ) jménem školské právnické osoby Z á k l

Více

SMLOUVA O PŮJČCE 201110767/MO.DOBCH. Smluvní strany: Městská část Praha 8 IČ: 000 63 797, DIČ: CZ00063797,

SMLOUVA O PŮJČCE 201110767/MO.DOBCH. Smluvní strany: Městská část Praha 8 IČ: 000 63 797, DIČ: CZ00063797, SMLOUVA O PŮJČCE 201110767/MO.DOBCH Smluvní strany: Městská část Praha 8 se sídlem Praha 8, Zenklova 1/35, PSČ 180 48, IČ: 000 63 797, DIČ: CZ00063797, bankovní spojení: česká spořitelna, a. s., číslo

Více

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:..

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. Svazek obcí Čistý Zlechovský potok, 687 10 Zlechov 540, IČ: 75068664 SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. I. Smluvní strany DODAVATEL (provozovatel kanalizace): ODBĚRATEL : Svazek

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

Obchodní podmínky pro poskytování webhostingových služeb

Obchodní podmínky pro poskytování webhostingových služeb Obchodní podmínky pro poskytování webhostingových služeb Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Společnost ASCENSUS, s.r.o. se sídlem: Na Hvězdárnách 411, Lety, 25229 Dobřichovice; IČ: 27255930; DIČ: CZ27255930,

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA PRO RESORT MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA PRO RESORT MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA PRO RESORT MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ uzavřená dle zákona č. 37/2004 S., o pojistné smlouvě, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu

Více

Smlouvu o spolupráci při distribuci sázkových losů

Smlouvu o spolupráci při distribuci sázkových losů Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany: Na straně jedné: Victoria Tip, a.s., se sídlem Letenské náměstí 157/4, PSČ: 170 00, Praha 7 - Bubeneč, IČO: 260 59 517, zapsaná v obchodním

Více

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající )

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající ) Smlouva kupní (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) K níže uvedenému dni, měsíci a roku uzavřely strany Prodávající: Sídlo: Zastupující: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Kontaktní

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Obchodní podmínky pro realizaci internetových reklamních kampaní agenturou BenedaGroup.com na internetových serverech dle příslušného mediaplánu. 1) OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Agentura

Více

Licenční podmínky pro uživatele

Licenční podmínky pro uživatele Licenční podmínky pro uživatele Společnost Plzeňský Prazdroj a.s. se sídlem U Prazdroje 7, 304 97 Plzeň IČ: 45357366 zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, odd. B, vložka 227 (dále jen

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany: Prodávající: Sídlo: Jednající: Bankovní.

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb společnosti EDITEL CZ s.r.o. k 1. 2. 2015

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb společnosti EDITEL CZ s.r.o. k 1. 2. 2015 Všeobecné podmínky pro poskytování služeb společnosti EDITEL CZ s.r.o. k 1. 2. 2015 Úvod Tyto Všeobecné podmínky platí pro všechny dodávky telekomunikačních služeb, služeb v oblasti informační technologie

Více

smlouvu o nájmu nebytových prostor

smlouvu o nájmu nebytových prostor SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad se sídlem: Mírové náměstí 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem IČ: 75082136 DIČ: CZ75082136 (není plátcem DPH) zastoupená: Ing.

Více

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji akcií

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji akcií PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji akcií vyhlášené v souladu s ustanovením 282 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Rámcová smlouva č. 82510/2014

Rámcová smlouva č. 82510/2014 Rámcová smlouva č. 82510/2014 uzavřená ve smyslu ust. 1724 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen jako smlouva ) mezi následujícími smluvními stranami: Západočeská univerzita

Více