Smlouva o poskytnutí přístupu k veřejné komunikační síti Vodafone formou národního roamingu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smlouva o poskytnutí přístupu k veřejné komunikační síti Vodafone formou národního roamingu"

Transkript

1 Smlouva o poskytnutí přístupu k veřejné komunikační síti Vodafone formou národního roamingu

2 Tato smlouva je uzavřena dne. mezi: (1) Vodafone Czech Republic a.s., společností zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B 6064, IČ , se sídlem na adrese Praha 5, Stodůlky, náměstí Junkových 2808/2, PSČ , Česká republika ( Vodafone ); a (2)..., společností zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským/Krajským soudem v, oddíl.., IČ.., se sídlem na adrese.. ( NR partner ) Preambule: (A) Vodafone je dle rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu čj. ČTÚ / /XLI. vyř. ze dne držitelem přídělu rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz (dále jen Příděl nebo Příděl rádiových kmitočtů ). Vodafone uzavírá tuto smlouvu pro splnění závazku národního roamingu dle výše uvedeného přídělu. (B) (C) (D) Vodafone je na základě oznámení u Českého telekomunikačního úřadu registrován k vykonávání komunikačních činností pod osvědčením č NR partner je na základě oznámení u Českého telekomunikačního úřadu registrován k vykonávání komunikačních činností pod osvědčením č.... Obě smluvní strany prohlašují (přičemž každá ze smluvních stran činí níže uvedené prohlášení za sebe), že: (c) (d) jsou oprávněny a mají plnou právní způsobilost v souladu s obecně závaznými právními předpisy uzavřít tuto Smlouvu a plnit své závazky, které z ní vyplývají; disponují veškerými podnikatelskými oprávněními potřebnými k realizaci předmětu této Smlouvy, jakož i k poskytování plnění, které s touto Smlouvou souvisí; Smlouva byla řádně schválena a zakládá platné, závazné a vymahatelné právní povinnosti obou smluvních stran v souladu s obecně závaznými právními předpisy; uzavřením této Smlouvy, ani plněním závazků, které z této Smlouvy vyplývají, nedojde k porušení žádného zakladatelského, korporátního anebo obdobného dokumentu, ani jakéhokoli smluvního či jiného závazku nebo právní povinnosti, vnitřního předpisu, zvyklosti, pravidla, soudního nebo správního rozhodnutí, které je pro danou smluvní stranu závazné nebo se strana 1

3 vztahuje na její majetek či jeho část, ani žádného právního předpisu, který se na danou smluvní stranu vztahuje; (e) (f) (g) (h) k uzavření této Smlouvy nepotřebují žádný další souhlas, udělení výjimky, schválení, prohlášení, ani povolení jakékoli třetí osoby, ani předchozí oznámení či podání jakékoli třetí osobě; mají zajištěny dostatečné zdroje financování na realizaci předmětu této Smlouvy a dále materiální a personální zdroje na realizaci činností uvedených v této Smlouvě a na činnosti s touto Smlouvou související; mají sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě v odpovídající výši; se nenacházejí v úpadku nebo likvidaci, neprobíhá žádné soudní, rozhodčí či správní řízení, které by mohlo jednotlivě nebo v souhrnu s dalšími okolnostmi nepříznivým způsobem ovlivnit schopnost dané smluvní strany splnit jednotlivé povinnosti podle této Smlouvy. (E) NR partner prohlašuje, že nejpozději k datu zahájení poskytování přístupu k síti Vodafone formou národního roamingu bude splňovat všechny podmínky oprávněného zájemce o národní roaming dle Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz a tyto podmínky bude plnit po celou dobu účinnosti této smlouvy. Smluvní strany se dohodly takto: 1. Definice a interpretace 1.1 Pokud kontext nevyžaduje jinak, budou v této smlouvě (včetně jejích příloh) platit tyto definice: Den zahájení ČTÚ IMSI MSISDN" nebo číslo MSISDN Občanský zákoník Práva duševního Den, kdy Vodafone oznámí NR partnerovi, že Služby jsou připraveny ke komerčnímu prodeji v souladu s touto smlouvou; Český telekomunikační úřad; Zkratka pro International Mobile Subscriber Identity, jež představuje unikátní 15-místné číslo, které identifikuje uživatele v síti GSM; Označení telefonního čísla používané převážně v mezinárodním formátu; Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění; Autorská práva, patentová práva, práva k průmyslovým vzorům, strana 2

4 vlastnictví práva k databázím, ochranné známky a všechna ostatní práva podobné povahy; Prognóza Prognóza objemu telekomunikačního provozu a počtu Zákazníků uvedená v příloze č.7; Roamingové služby SIM karta" Síť Vodafone Skupina NR partnera Skupina Vodafone Služby Služby elektronických komunikací poskytované prostřednictvím mezinárodního roamingu ve veřejných mobilních sítích; Vyjímatelná karta nebo modul používané při ověřování procedur GSM a obsahující mezinárodní identifikační číslo účastníka (IMSI) veřejná komunikační síť Vodafone; NR partner a jakákoliv současná nebo budoucí dceřiná společnost nebo holdingová společnost nebo jiná osoba ovládající NR partnera nebo ovládaná NR partnerem, kde ovládající osoba" a ovládaná osoba" mají význam ve smyslu ustanovení 74 a násl. Zákona o obchodních korporacích; Vodafone Group plc a jakákoliv současná nebo budoucí dceřiná společnost nebo holdingová společnost nebo jiná osoba ovládající Vodafone nebo ovládaná Vodafone, kde ovládající osoba" a ovládaná osoba" mají význam ve smyslu ustanovení 74 a násl. Zákona o obchodních korporacích; Služby přístupu k veřejné komunikační síti Vodafone formou národního roamingu; nebo další služby, které Vodafone poskytuje NR partnerovi dle této smlouvy; Smlouva Technologie Vodafone Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz Vyšší moc Tato smlouva (včetně všech jejích příloh nebo dodatků a dokumentů na jejím základě dohodnutých); Jakýkoliv software nebo hardware používaný Vodafone k poskytování Služeb; Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz uveřejněného pod čj. ČTÚ / v částce 10/2013 Telekomunikačního věstníku a na elektronické úřední desce Českého telekomunikačního úřadu Znamená jakoukoli okolnost vylučující odpovědnost ve smyslu strana 3

5 2913 odst. 2 Občanského zákoníku; Zákazník Zákon o elektronických komunikacích Zákon o obchodních korporacích Zákon o ochraně osobních údajů Zákazník nebo koncový uživatel služeb NR partnera; Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), v platném znění. Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích); Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění; 1.2 V této smlouvě, pokud kontext nevyžaduje jinak: (c) slova v jednotném čísle zahrnují i množné číslo a naopak; odkaz na jakýkoliv právní předpis, opatření obecné povahy nebo rozhodnutí bude zahrnovat i jakékoliv jejich nové znění, novelu nebo dodatek; odkaz na: (i) (ii) (iii) článek nebo přílohu je odkazem na článek nebo přílohu této smlouvy; smluvní stranu nebo smluvní strany znamená (není-li výslovně uvedeno jinak) Vodafone a NR partnera; názvy článků jsou pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této smlouvy; (d) v případě rozporu mezi ustanoveními těla této smlouvy a jejími přílohami jsou rozhodující ustanovení těla smlouvy. 2. Účinnost smlouvy, odkládací podmínka 2.1 Tato smlouva se uzavírá na dobu 3 let od data její podpisu oběma smluvními stranami [pokud NR partner nepožádá o dobu účinnosti kratší]. Pokud nejpozději k datu podpisu této smlouvy NR partner prokáže splnění veškerých podmínek pro oprávněného zájemce o národní roaming dle Přídělu rádiových kmitočtů, respektive dle Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz, tj. zejména pokryje alespoň 20 % obyvatelstva České republiky svou veřejnou mobilní komunikační sítí s využitím vlastních přídělů rádiových kmitočtů získaných v pásmech 1800 MHz a/nebo 2600 MHz (dále jen Povinnost pokrytí ), pak tato strana 4

6 smlouva nabývá účinnosti datem jejího podpisu. V opačném případě se sjednává odkládací podmínka účinnosti této smlouvy a smlouva nabude účinnosti až okamžikem, kdy NR partner prokáže splnění Povinnosti pokrytí a dalších podmínek pro oprávněného zájemce o národní roaming dle předchozí věty. 2.2 Splnění Povinnosti pokrytí prokáže NR partner písemným potvrzením Českého telekomunikačního úřadu o splnění uvedené povinnosti. 3. Předmět a účel smlouvy 3.1 Předmětem této smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností smluvních stran ohledně přístupu NR partnera formou národního roamingu k veřejné komunikační síti Vodafone využívající technologie [2G, 3G a 4G bude upraveno dle skutečně požadovaného rozsahu služeb], přičemž bližší specifikace sítě Vodafone je uvedena v příloze č Vodafone uzavírá tuto smlouvu za účelem splnění závazku přístupu k veřejné komunikační síti Vodafone formou národního roamingu dle výše uvedeného Přídělu rádiových kmitočtů. 4. Implementace a zprovoznění Služeb 4.1 Nejpozději do 7 dnů od podpisu této smlouvy, případně od doložení splnění Povinnosti pokrytí, je-li to pozdější okamžik, složí NR partner částku ve výši.. Kč (slovy:.korun českých) na bankovní účet společnosti Vodafone č.ú... jako finanční zajištění pro případ porušení smlouvy ze strany NR partnera (včetně mimo jiného neplacení ceny za Služby). Poskytnutím tohoto finančního zajištění není dotčena povinnost NR partnera poskytnout společnosti Vodafone další zajištění v souladu s touto smlouvou. Do doby než NR partner poskytne finanční zajištění dle tohoto článku, není Vodafone povinen zahájit práce na implementaci nebo zprovoznění Služeb. 4.2 Poté co NR partner poskytne společnosti Vodafone finanční zajištění dle bodu 4.1, smluvní strany zahájí práce na technické implementaci, testování a zprovoznění IT systémů nezbytných pro zahájení poskytování Služeb dle této smlouvy, přičemž podrobnosti jsou uvedeny v příloze č. 2. NR partner se zavazuje poskytnout společnosti Vodafone veškerou nezbytnou součinnost pro implementaci a zprovoznění Služeb. 5. Služby 5.1 Podrobnější specifikace Služeb je uvedena v přílohách k této smlouvě. 5.2 Pro vyloučení pochybností se stanoví, že Vodafone není povinen poskytovat služby strana 5

7 jiné, než Služby výslovně uvedené v této smlouvě. 5.3 V případě, že vznikne pochybnost o dodržení Garantované úrovně služeb (příloha č. 4), bude příslušná záležitost předložena k vyřešení osobám uvedeným v příloze č. 5 (Eskalační proces). 5.4 NR partner nebude využívat Služby jinak, než jak je výslovně stanoveno touto smlouvou. Smluvní strany výslovně uvádějí, že NR partner není oprávněn poskytnout třetí straně velkoobchodní přístup ke Službám. 6. Další podmínky přístupu k Síti Vodafone 6.1 NR partner nebude používat Technologii Vodafone jinak, než jak je výslovně povoleno touto smlouvou. Touto smlouvou se v žádném případě nepřevádí vlastnictví Technologie Vodafone na NR partnera (nebo jakoukoliv třetí stranu). 7. Používání Služeb a další povinnosti NR partnera 7.1 NR partner je povinen: dodržovat pokyny Vodafone uvedené v příloze č. 6 (Bezpečnostní požadavky); (c) (d) dodržovat veškeré pokyny vydané podle potřeby společností Vodafone ve vztahu k používání Služeb; nepoužívat Služby nebo vědomě nepovolit Zákazníkům nebo jiné třetí straně používat Služby pro rozesílání spamů nebo distribuci nevyžádaných sdělení, nebo pro jakékoliv nemorální, hanlivé, škodlivé, urážlivé nebo jinak nezákonné účely. NR partner je povinen učinit všechny kroky, které jsou nezbytné k prosazení těchto omezení vůči Zákazníkům (včetně pozastavení nebo ukončení přístupu Zákazníka ke službám)a jiným třetím stranám; nahradit společnosti Vodafone veškerou škodu způsobenou porušením povinností dle této smlouvy. 7.2 Smluvní strany jsou povinny: dodržovat veškeré regulační požadavky a příslušné právní předpisy ve vztahu k výkonu svých práv a plnění svých povinností podle této smlouvy; poskytovat si přiměřenou pomoc (na vlastní náklady) za účelem umožnit druhé smluvní straně dodržovat příslušné právní předpisy; 7.3 NR partner se zavazuje, že učiní veškerá opatření, aby při využití Služeb z jeho strany (včetně Zákazníků) nedocházelo k ohrožení či degradaci kvality ostatních služeb strana 6

8 poskytovaných na Síti Vodafone, a to zejména datových služeb, anebo k ohrožení bezpečnosti a integrity Sítě Vodafone. 7.4 Aniž by byla dotčena ostatní práva, Vodafone je oprávněn ukončit s okamžitým účinkem přístup k Síti Vodafone, pokud bude mít důvodné podezření, že NR partner nebo jeho Zákazník používá zařízení, které poškozuje, narušuje nebo ohrožuje Síť Vodafone, nebo jinak používá Služby v rozporu s touto smlouvou. 8. Ceny 8.1 NR partner se zavazuje platit společnosti Vodafone za poskytované Služby cenu dle této smlouvy. 8.2 NR partner zaplatí společnosti Vodafone cenu ve výši.. Kč (slovy: korun českých) bez DPH za plnění Vodafone spočívající v implementaci Řešení a zprovoznění Služeb. Platební podmínky ohledně této ceny jsou uvedeny v příloze č NR partner se zavazuje platit společnosti Vodafone cenu za Služby dle této smlouvy (bez srážek a zápočtů) do 14 dnů od data vystavení faktury Vodafone. Cena bude vypočítána v souladu s přílohou č. 3. Ceny jsou uvedeny v příloze č. 3. v českých korunách (Kč) bez DPH. DPH bude k cenám připočtena, uplatněna a hrazena NR partnerem podle daňových právních předpisů. 8.4 V případě prodlení s platbou ceny dle této smlouvy se NR partner zavazuje zaplatit společnosti Vodafone smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. 8.5 Pokud se některá část vyúčtování ceny za Služby stane předmětem reklamace ze strany NR partnera, použijí se tato ustanovení: NR partner oznámí Vodafone zpochybňovanou částku a popíše v přiměřeném rozsahu důvody, pro které NR partner rozporuje příslušné položky, a to před datem, kdy se příslušná faktura stane splatnou podle článku 8.3; (c) bez ohledu na tento rozpor uplatňovaný NR partnerem, uhradí NR partner zpochybňovanou částku (bez srážek nebo zápočtů); a Záznamy údajů o spojení společnosti Vodafone a výstup z účetních systémů společnosti Vodafone budou hlavním zdrojem pro vyúčtování cen za Služby. 8.6 V případě prodlení s platbou ceny dle této smlouvy se NR partner zavazuje poskytnout společnosti Vodafone dodatečné finanční zajištění nebo zajištění formou bankovní záruky od renomované banky se sídlem nebo organizační složkou v České republice. Základní podmínky bankovní záruky jsou uvedeny v Příloze č. 8. strana 7

9 9. Prognóza 9.1 NR partner bude poskytovat Vodafone průběžnou Prognózu v souladu s přílohou Zachování důvěrnosti 10.1 Každá ze smluvních stran se zavazuje zajistit, aby nedošlo k úniku, zveřejnění nebo šíření důvěrných informací získaných od druhé smluvní strany a zavazuje se chránit tajnost důvěrných informací minimálně stejným způsobem, jakým chrání své obchodní tajemství, vždy však způsobem obvyklým pro ochranu obchodního tajemství. Smluvní strany se zavazují nakládat s důvěrnými informacemi dle tohoto článku smlouvy nejen po celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy, ale i po jejím ukončení, a to po celou dobu, po kterou nebudou důvěrné informace veřejně známé a dostupné, aniž by došlo k porušení tohoto článku smlouvy Smluvní strany se dohodly, že na základě této smlouvy je každá ze smluvních stran oprávněna zpřístupnit důvěrné informace druhé smluvní strany svým právním či daňovým a účetním poradcům. Vodafone i NR partner jsou rovněž oprávněni zpřístupnit důvěrné informace druhé smluvní strany ovládajícím a ovládaným osobám ve smyslu ustanovení 74 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů Povinnosti uvedené v tomto článku 10. se nevztahují na důvěrné informace, které: (c) jsou v době jejich poskytnutí veřejně dostupné, nebo které se po jejich poskytnutí stanou oprávněně a bez porušení této smlouvy dostupnými veřejnosti; nezávisle vznikly nebo byly bez porušení této smlouvy nezávisle nabyty stranou, která je původně jako důvěrné obdržela; je příjemce informací povinen poskytnout podle právních předpisů či na základě rozhodnutí příslušného orgánu veřejné moci, a to za předpokladu, že tato strana okamžitě po vzniku této právní povinnosti oznámila druhé straně danou skutečnost (nebrání-li jí v tom platné právní předpisy nebo rozhodnutí příslušného orgánu veřejné moci) a učinila u zpřístupňovaných informací taková opatření, aby byla u zpřístupňovaných informací zajištěna ochrana v maximální míře přípustné danými právními předpisy nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci. 11. Ochrana osobních údajů 11.1 Při poskytování Služeb podle této smlouvy nebudou ze strany společnosti Vodafone zpracovávány osobní údaje Zákazníků NR partnera. V případě, že by bylo nutné v rámci poskytované Služby zpracovávat osobní údaje Zákazníků NR partnera, lze tak strana 8

10 činit pouze na základě uzavřené smlouvy o zpracování osobních údajů ve smyslu ustanovení 6 Zákona o ochraně osobních údajů 11.2 Pro vyloučení pochybností se stanoví, že je-li společnosti Vodafone uloženo platnou právní úpravou zpracovávat síťové (provozní a lokalizační) údaje, které by mohly naplňovat definici osobního údaje podle Zákona o ochraně osobních údajů či Zákona o elektronických komunikacích, je Vodafone oprávněn takovéto údaje zpracovávat v souladu se zákonem stanoveným oprávněním; Vodafone je oprávněn používat síťové údaje pro účely vytváření zpráv o provozu a používání Sítě Vodafone na souhrnném anonymním základě, což je nutné pro vytváření prognóz, monitorování, analyzování a provozování Sítě Vodafone. 12. Práva duševního vlastnictví 12.1 NR partner není oprávněn žádným způsobem používat obchodní název, ochranné známky, značku ani logo Vodafone. NR partner nemá práva k jakékoli ochranné známce společnosti Vodafone nebo Skupiny Vodafone NR partner se zavazuje, že nezaregistruje ani nebude používat žádný obchodní název, ochrannou známku, značku ani logo, které by byly podobné (zaměnitelné) s obchodním názvem, ochrannou známkou, značkou nebo logem Vodafone nebo Skupiny Vodafone Vodafone tímto uděluje NR partnerovi nevýhradní a nepřevoditelnou licenci (bez práva poskytnout sublicenci) k používání Technologie Vodafone za účelem poskytování Služeb dle této smlouvy. Licence podle tohoto článku trvá pouze po dobu této smlouvy a podléhá níže uvedeným podmínkám: jakýkoli software bude ve formátu objektového kódu a NR partner nesmí zpětně analyzovat, dekompilovat nebo se jinak snažit získat zdrojový kód tohoto software s výjimkou, kdy to nemůže být zakázáno podle příslušných právních předpisů; použití jakékoliv Technologie Vodafone ze strany NR partnera se bude řídit dalšími podmínkami oznámenými společností Vodafone (zejména s ohledem na licenční podmínky třetích stran, resp. dodavatelů Technologie Vodafone). 13. Odpovědnost za škodu 13.1 Společnost Vodafone bude odpovídat pouze za skutečnou škodu způsobenou porušením této smlouvy nebo v souvislosti s touto smlouvou. Vodafone však nebude vůči NR partnerovi odpovídat za jakoukoli nepřímou nebo následnou škodu nebo ušlý zisk a NR partner se výslovně vzdává práva na uplatnění těchto nároků. Ve strana 9

11 smyslu tohoto ustanovení nepřímé nebo následné škody budou zahrnovat zejména ztráty výnosů, zisků, očekávaných výnosů, ztrátu příležitostí nebo ztrátu, kterou NR partner utrpí v souvislosti s poškozením dobré pověsti Výše náhrady škody společnosti Vodafone vůči NR partnerovi za skutečnou škodu způsobenou porušením této smlouvy nebo v souvislosti s touto smlouvou je omezena následovně: do výše 1 milion Kč za každý nárok nebo řadu souvisejících nároků vyplývajících ze stejného případu; a do celkové výše 10 milionů Kč Vodafone neponese odpovědnost za neplnění svých povinností podle této smlouvy, pokud toto neplnění vyplyne z jednání nebo opomenutí NR partnera (včetně neplnění povinností NR partnera vyplývajících z této smlouvy). 14. Vyšší moc 14.1 Žádná ze smluvních stran nebude odpovědná za prodlení nebo neplnění některé ze svých povinností na základě této smlouvy, pokud tyto budou způsobeny Vyšší mocí Pokud se kterákoliv smluvní strana dozví o takovém prodlení nebo neplnění, neprodleně oznámí druhé smluvní straně, že nastala událost Vyšší moci a její předpokládané trvání Pokud takové prodlení nebo neplnění bude trvat více než 60 dnů od data počátku Vyšší moci, bude kterákoliv smluvní strana oprávněna s okamžitým účinkem ukončit tuto smlouvu nebo její příslušnou část ovlivněnou událostí Vyšší mocí. 15. Řešení sporů 15.1 Pokud mezi smluvními stranami vznikne spor ohledně této smlouvy, budou ho smluvní strany řešit podle eskalačního procesu uvedeného v příloze č Ukončení smlouvy, pozastavení Služeb 16.1 Kterákoliv smluvní strana je oprávněna od této smlouvy písemně odstoupit pokud nastane jakákoli z níže uvedených skutečností: druhá smluvní strana poruší tuto smlouvu podstatným způsobem a nenapraví toto porušení ani po uplynutí 15 dnů od data písemné výzvy; nebo strana 10

12 (c) druhá smluvní strana přijme rozhodnutí o svém zrušení nebo příslušný soud rozhodne o zrušení a likvidaci druhé smluvní strany; nebo druhá smluvní strana se ocitne v úpadku nebo vyhlásí úpadek Vodafone je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit, pokud nastane jakákoli z níže uvedených skutečností: NR partner neuhradí cenu za Služby (nebo její část), případně jinou splatnou pohledávku dle této smlouvy ani po uplynutí 15 dnů od doručení písemné výzvy Vodafone k úhradě takové neuhrazené splatné pohledávky; NR partner neposkytne finanční zajištění nebo bankovní záruku v souladu s touto smlouvou Vodafone má právo tuto smlouvu písemně vypovědět s třicetidenní výpovědní lhůtou, pokud nastane jakákoli z níže uvedených skutečností: Vodafone ztratí oprávnění k poskytování Služeb; nebo Vodafone nebude mít povinnost poskytovat přístup k veřejné komunikační síti Vodafone formou národního roamingu dle Přídělu rádiových kmitočtů Vodafone je oprávněn pozastavit poskytování Služeb nebo části Služeb dle této smlouvy pokud nastane jakákoli z níže uvedených skutečností: (c) (d) (e) (f) v případě Vyšší moci; pokud NR partner neuhradí cenu za Služby (nebo její část), případně jinou splatnou pohledávku dle této smlouvy ani po uplynutí 3 dnů od data splatnosti; jestliže bude Vodafone oprávněn ukončit tuto smlouvu; pokud schopnost Vodafone poskytovat Služby bude omezena podstatným způsobem na základě právního předpisu, opatření obecné povahy, rozhodnutí soudu nebo správního úřadu; z důvodu údržby a/nebo modernizace Sítě Vodafone; nebo z důvodu poruchy Sítě Vodafone nebo poruchy Technologie Vodafone (pokud není výslovně uvedeno jinak v příloze č.4 Garantovaná úroveň služeb). 17. Postoupení a subdodávky 17.1 Vodafone je oprávněn bez souhlasu NR partnera postoupit veškerá svá práva a povinnosti podle této smlouvy kterékoliv společnosti v rámci Skupiny Vodafone. strana 11

13 17.2 NR partner uznává a souhlasí, že Vodafone je oprávněn zajistit poskytování Služeb (nebo jejich části) pomocí třetích stran (subdodavatelů). 18. Oznámení 18.1 Smluvní strany se dohodly, že komunikace ohledně plnění této smlouvy bude probíhat (nikoli však výlučně) mezi níže uvedenými kontaktními osobami: Smluvní strana: Vodafone NR partner K rukám (a v kopii): Telefon: Závěrečná ustanovení 19.1 Neplatnost nebo nevymahatelnost jakéhokoli ustanovení nebo jakéhokoli práva podle ustanovení této smlouvy nebude mít vliv na platnost nebo vymahatelnost kteréhokoli ze zbývajících ustanovení nebo práv podle této smlouvy. Strany se zavazují nahradit neplatné nebo nevymahatelné ustanovení jiným ustanovením, které je platné a vymahatelné a zároveň co nejlépe odpovídá obsahu a smyslu původního ustanovení Tato smlouva představuje úplné ujednání mezi stranami v souvislosti s předmětem této smlouvy a nahrazuje veškerá ostatní ústní i písemná ujednání a prohlášení učiněná kteroukoli ze stran a může být doplněna pouze na základě společné dohody stran, a to písemným dodatkem, podepsaným řádně oprávněnými zástupci obou stran Změny kontaktních osob a dalších oprávněných zástupců smluvních stran mohou být prováděny jednostranně písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá strana obdrží dva stejnopisy. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy Strany výslovně potvrzují, že podmínky sjednané v této smlouvě jsou výsledkem jednání stran a každá ze stran měla příležitost ovlivnit obsah podmínek této smlouvy. 20. Rozhodné právo 20.1 Tato smlouva a veškeré otázky nebo spory z ní vyplývající nebo s ní související se řídí právem České republiky. strana 12

14 21. Protikorupční doložka 21.1 Dodržování příslušných právních předpisů týkajících se úplatkářství a korupce je pro Vodafone záležitostí mimořádného významu. Každá ze smluvních stran se zavazuje, že: (c) (d) (e) bude dodržovat zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim a také jednat v souladu s níže uvedenými platnými právními předpisy týkajícími se úplatkářství a korupce (i když jinak nemusí těmto právním předpisům podléhat): (i) britský protikorupční zákon z roku 2010 (UK Bribery Act 2010) (ii) americký protikorupční zákon (US Foreign Corrupt Practices Act) neučiní ani neopomene učinit nic, co by pravděpodobně zapříčinilo, že druhá smluvní strana poruší některý z výše uvedených právních předpisů; nedá, neslíbí, neobdrží ani nebude žádat žádné úplatky (finanční nebo formou jiné výhody), včetně ve vztahu k veřejným osobám; bude mít účinný protikorupční program navržený tak, aby byly dodržovány právní předpisy podle tohoto článku, včetně sledování jeho plnění a odhalování porušování; a poskytne druhé smluvní straně na její žádost a její náklady přiměřenou součinnost za účelem splnění povinností souvisejících s protikorupčními právními předpisy uvedenými v bodě NR partner neprodleně oznámí společnosti Vodafone jakékoliv obvinění z podvodu, úplatkářství nebo korupce či jiné nezákonné praktiky vznesené proti NR partnerovi v rámci soudního, nebo správního řízení nebo vyšetřování zahájeného v souvislosti s takovým obviněním, a to kdykoliv během doby účinnosti této smlouvy. 22. Seznam příloh 22.1 Nedílnou součást této Smlouvy tvoří následující přílohy: Příloha č. 1 (Služby) Příloha č. 2 (Implementace) Příloha č. 3 (Ceny) Příloha č. 4 (SLA) Příloha č. 5 (Eskalace) strana 13

15 Příloha č. 6 (Bezpečnost) Příloha č. 7 (Prognózy), Příloha č. 7a (struktura prognózy) Příloha č. 8 (Bankovní záruka) Na důkaz souhlasu s textem této smlouvy včetně jejích příloh připojují oprávnění zástupci obou smluvních stran své podpisy. Podepsal Předseda představenstva Vodafone Czech Republic a.s. Podepsal Člen představenstva Vodafone Czech Republic a.s. Podepsal.... podpis osoby oprávněné podepisovat strana 14

16 jménem NR partnera strana 15

Smlouva o přístupu k veřejné komunikační síti Vodafone provozované s využitím rádiových kmitočtů v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz

Smlouva o přístupu k veřejné komunikační síti Vodafone provozované s využitím rádiových kmitočtů v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz Smlouva o přístupu k veřejné komunikační síti Vodafone provozované s využitím rádiových kmitočtů v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz Tato smlouva je uzavřena dne. mezi: (1) Vodafone Czech Republic a.s.,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. 1. Společnost easyresearch.biz s.r.o., se sídlem Praha 2, Londýnská 18, IČ: 27259765, DIČ: CZ27259765, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

SMLOUVA O OCHRANĚ OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ

SMLOUVA O OCHRANĚ OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ SMLOUVA O OCHRANĚ OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ O2 Czech Republic a.s. se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, IČ: 60193336 DIČ: CZ60193336 zastoupený:.... zapsaný v obchodním rejstříku Městského

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen Smlouva

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech ( Smlouva ) SMLUVNÍ

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen Smlouva

Více

Smlouva o partnerské spolupráci

Smlouva o partnerské spolupráci Smlouva o partnerské spolupráci Smluvní strany: 1. WideNet s.r.o. se sídlem: Palác Lucerna, Štěpánská 61, 116 02 Praha 1 IČ: 26767244 jednající jednatelem Vladimírem Vavrochem obchodní společnost WideNet

Více

VÍTKOVICE HOLDING, a.s. SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU

VÍTKOVICE HOLDING, a.s. SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU VÍTKOVICE HOLDING, a.s. a [ ] SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU PRO AUDIT 1.1. VÍTKOVICE HOLDING, a.s., Článek I. Smluvní strany se sídlem: Ostrava, Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02, IČ: 258

Více

SMLOUVA O UŽÍVÁNÍ národní referenční databáze přenesených čísel v prostředí mobilních sítí RNPDB-M (dále jen Smlouva )

SMLOUVA O UŽÍVÁNÍ národní referenční databáze přenesených čísel v prostředí mobilních sítí RNPDB-M (dále jen Smlouva ) SMLOUVA O UŽÍVÁNÍ národní referenční databáze přenesených čísel v prostředí mobilních sítí RNPDB-M (dále jen Smlouva ) uzavřená podle 269 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění, a

Více

Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX

Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX Smluvní strany: Česká republika Technologická agentura České republiky se sídlem Evropská 2589/33b, 160 00 Praha 6 IČ: 72050365

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE společnost Měšťanský pivovar v Poličce, a.s., IČ 601 12 344, se sídlem Polička, Pivovarská 151, PSČ 572 14, zapsaná u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 1057, zastoupena

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č.

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací na síti G-NET č. 1/5 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. (dále jen smlouva ), uzavřená podle ustanovení 63 a násl.

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1 Provozovatel obchodní společnost Úspěšný web s.r.o. se sídlem Rakovník, Sportovní 99, PSČ 269 01 IČ: 242 09 007

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb Smluvní strany Poskytovatel : Sky club Brumlovka s.r.o. se sídlem : Vyskočilova 2, Praha 4, PSČ 140 00 korespondenční adresa : Na Příkopě 25, Praha 1, PSČ 110 00 DIČ : CZ47120479 Zapsaný : v OR vedeném

Více

18. BŘEZNA 2013 PHILIP MORRIS ČR A.S. MARTIN HLAVÁČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

18. BŘEZNA 2013 PHILIP MORRIS ČR A.S. MARTIN HLAVÁČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA 18. BŘEZNA 2013 PHILIP MORRIS ČR A.S. A MARTIN HLAVÁČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA OBSAH ČLÁNEK STRANA 1. PŘEDMĚT SMLOUVY... 1 2. ROZSAH OPRÁVNĚNÍ ČLENA... 2 3. DŮVĚRNOST... 3 4. ODMĚNA

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Mezi. JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka POSTER Infinity s.r.o. (Prodávající) (Kupující)

KUPNÍ SMLOUVA. Mezi. JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka POSTER Infinity s.r.o. (Prodávající) (Kupující) KUPNÍ SMLOUVA Mezi JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka POSTER Infinity s.r.o. (Prodávající) a.. (Kupující) Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany: JUDr. Jan Kubálek,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1 Příloha č.1 Obchodní podmínky (následně smlouva) uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: Článek 1 Smluvní strany Objednatel:

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET Evidenční číslo smlouvy: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET v souladu s ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) uzavřená

Více

se sídlem/místem podnikání:.. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:.. oddíl: vložka:. zastoupená:.. bankovní spojení: PREAMBULE

se sídlem/místem podnikání:.. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:.. oddíl: vložka:. zastoupená:.. bankovní spojení: PREAMBULE Smlouva o zajištění plnění povinností provozovatele solární elektrárny číslo smlouvy: Tuto smlouvu o zajištění plnění povinností provozovatele solární elektrárny (dále jen smlouva ) uzavírají níže uvedeného

Více

Smlouva o poskytování služeb kterou dnešního dne, měsíce a roku uzavírají tyto smluvní strany

Smlouva o poskytování služeb kterou dnešního dne, měsíce a roku uzavírají tyto smluvní strany Jméno : se sídlem : IČ: DIČ: Tel. : Email : Doručovací adresa : Smlouva o poskytování služeb kterou dnešního dne, měsíce a roku uzavírají tyto smluvní strany (dále jen Objenavatel ) a Jan Pril-Prill se

Více

Smlouva o výkonu funkce člena orgánu společnosti

Smlouva o výkonu funkce člena orgánu společnosti Smlouva o výkonu funkce člena orgánu společnosti uzavřená v souladu s ust. 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích, níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi 1. PATRIA Kobylí, a.s. se sídlem

Více

DNE [...] 2010 PHILIP MORRIS ČR A.S. [...]

DNE [...] 2010 PHILIP MORRIS ČR A.S. [...] DNE [...] 2010 PHILIP MORRIS ČR A.S. A [...] SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA VÝBORU PRO AUDIT OBSAH ČLÁNEK STRANA 1. PŘEDMĚT SMLOUVY... 1 2. ROZSAH OPRÁVNĚNÍ ČLENA... 2 3. DŮVĚRNOST... 3 4. ODMĚNA ČLENA

Více

1. Definice základních pojmů

1. Definice základních pojmů Všeobecné podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb Všeobecné podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb společnosti iwebs s.r.o., IČ: 26977966, se sídlem Praha, Kunratice, Františka Šimáčka

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK Tento dokument obsahuje VOP aplikací společnosti Imper CZ, s.r.o. Autorská práva k tomuto dokumentu vlastní předkladatel, tedy společnost IMPER CZ, s.r.o.

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘESTAVENSTVA BYTOVÉHO DRUŽSTVA

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘESTAVENSTVA BYTOVÉHO DRUŽSTVA Dne (x) (1) Bytové družstvo SEZEMÍNSKÁ 2030 (2) (Jméno člena představenstva) SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘESTAVENSTVA BYTOVÉHO DRUŽSTVA 1 TATO SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA BYTOVÉHO DRUŽSTVA

Více

DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VODAFONE ONENET Č. 011268 (dále jen Dodatek )

DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VODAFONE ONENET Č. 011268 (dále jen Dodatek ) DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VODAFONE ONENET Č. 011268 (dále jen Dodatek ) Vodafone Czech Republic, a.s. se sídlem Vinohradská 167, 100

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.)

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.) SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.) uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA uzavřená podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů ( Smlouva ) SMLUVNÍ

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Dnešního dne, měsíce a roku smluvní strany Národní hřebčín Kladruby nad Labem,

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. SMLUVNÍ STRANY: Objednatel Základní škola, Základní

Více

Smlouva o výkonu funkce člena představenstva

Smlouva o výkonu funkce člena představenstva Smlouva o výkonu funkce člena představenstva uzavřená dle ustanovení 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění Smluvní strany icom Vision Holding, a.s. IČO 24729353 se

Více

Všeobecné podmínky poskytování služby LiveNet s platností a účinností od 1.1.2009

Všeobecné podmínky poskytování služby LiveNet s platností a účinností od 1.1.2009 Všeobecné podmínky poskytování služby LiveNet s platností a účinností od 1.1.2009 1) Úvodní ustanovení 1.1. Předmětem úpravy jsou podmínky poskytování telekomunikačních služeb prostřednictvím sítě LiveNet

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 566 a násl. zák. č. 513/ 1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

MANDÁTNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 566 a násl. zák. č. 513/ 1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Příloha č. 2 Vzor prováděcí smlouvy MANDÁTNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 566 a násl. zák. č. 513/ 1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Česká televize se sídlem: Kavčí

Více

23. BŘEZNA 2012 PHILIP MORRIS ČR A.S. PETR BUBENÍČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY

23. BŘEZNA 2012 PHILIP MORRIS ČR A.S. PETR BUBENÍČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY 23. BŘEZNA 2012 PHILIP MORRIS ČR A.S. A PETR BUBENÍČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY OBSAH ČLÁNEK STRANA 1. PŘEDMĚT SMLOUVY... 1 2. ROZSAH OPRÁVNĚNÍ ČLENA... 2 3. DŮVĚRNOST... 2 4. ODMĚNA

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE MÍSTOPŘEDSEDY DOZORČÍ RADY

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE MÍSTOPŘEDSEDY DOZORČÍ RADY SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE MÍSTOPŘEDSEDY DOZORČÍ RADY Uzavřená v souladu s ustanovením 59 a násl. Zákona č. 90/2012 o obchodních korporacích, v platném znění mezi Společností Výstaviště České Budějovice a.s.,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM 1 PŘEDMĚT VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK 1.1 Předmětem těchto všeobecných obchodních podmínek jsou podmínky, na základě kterých budou poskytovány

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA KONTROLNÍ KOMISE BYTOVÉHO DRUŽSTVA

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA KONTROLNÍ KOMISE BYTOVÉHO DRUŽSTVA Dne (x) (1) Bytové družstvo SEZEMÍNSKÁ 2030 (2) (Jméno člena kontrolní komise) SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA KONTROLNÍ KOMISE BYTOVÉHO DRUŽSTVA 1 TATO SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA KONTROLNÍ KOMISE BYTOVÉHO

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY Smluvní strany: 1. Poskytovatel: sídlo: IČ: DIČ: bankovní účet číslo:, vedený u zastoupení:, 2. Objednatel: Jihočeský vědeckotechnický park, a.s. sídlo: U Zimního stadionu 1952/2,

Více

Příloha č. 3 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy KUPNÍ SMLOUVA

Příloha č. 3 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy KUPNÍ SMLOUVA Příloha č. 3 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB. Smluvní strany:

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB. Smluvní strany: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB Smluvní strany:., se sídlem, IČ:.., DIČ:.., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném., oddíl., vložka, jednající. bankovní spojení:, číslo účtu:., (dále též Poskytovatel

Více

Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva

Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva uzavřená ve smyslu ustanovení 591 a následujících zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen obchodní zákoník ) mezi těmito smluvními

Více

SMLOUVA č.:... o poskytování a úhradě zdravotní péče (doprava zemřelých pojištěnců k pitvě a z pitvy) Článek I. Smluvní strany

SMLOUVA č.:... o poskytování a úhradě zdravotní péče (doprava zemřelých pojištěnců k pitvě a z pitvy) Článek I. Smluvní strany SMLOUVA č.:... o poskytování a úhradě zdravotní péče (doprava zemřelých pojištěnců k pitvě a z pitvy) Článek I. Smluvní strany Pohřební služba:...., jejímž jménem jedná:, funkce:..., se sídlem: obec, ulice

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Česká Skalice číslo: 320 / 2015 / FPU

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Česká Skalice číslo: 320 / 2015 / FPU 1 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Česká Skalice číslo: 320 / 2015 / FPU (uzavřená dle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů)

Více

Smlouva o zúčtování odchylek (dále jen Smlouva )

Smlouva o zúčtování odchylek (dále jen Smlouva ) Smlouva o zúčtování odchylek (dále jen Smlouva ) Evidenční číslo smlouvy: A 0 / 13 uzavřená podle 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, v souladu s 50 zákona č. 458/2000

Více

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT Níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Společnost: Diners Club Czech, s.r.o. Se sídlem: Široká 5, č. p. 36, 110 00

Více

Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka

Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka uzavřená ve smyslu ustanovení 591 a následujících zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen obchodní zákoník ) mezi těmito smluvními

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí V Praze dne 1. března 2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE,

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA KONTROLNÍ KOMISE

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA KONTROLNÍ KOMISE SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA KONTROLNÍ KOMISE Bytové družstvo Ohradní 1344/51, se sídlem Praha 4, Ohradní 1344/51, PSČ 140 00, IČ: 266 90 934, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

Více

PŘÍLOHA Č. 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE KUPNÍ SMLOUVA

PŘÍLOHA Č. 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE KUPNÍ SMLOUVA PŘÍLOHA Č. 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE KUPNÍ SMLOUVA Smluvní strany: Kupující: Základní škola Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy IČ: 63608944 Sídlo: Kostelní náměstí č.o. 21, 571 01 Moravská

Více

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY e-bond pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY Tyto Všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4. 2009 KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. VPP

Více

Legenda smluvního vzoru

Legenda smluvního vzoru Legenda smluvního vzoru Text psaný kurzivou se užívá tam, kde z uvedených variant je třeba jednu zvolit a ostatní vyškrtnout. Text psaný šedou barvou se užívá u ustanovení, jejichž uvedení ve Smlouvě doporučujeme,

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ust. 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Kupní smlouva. uzavřená dle ust. 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Kupní smlouva uzavřená dle ust. 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Kupující: Základní umělecká škola Nová Paka Se sídlem: Masarykovo náměstí 1 509 01 Nová Paka IČ: IČO: 67440207 Zastoupený:

Více

Smlouva o poskytnutí dat

Smlouva o poskytnutí dat Smlouva o poskytnutí dat Subjekt Lesy České republiky, s.p. se sídlem: Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68 zapsaný: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka

Více

Obchodní podmínky ze dne 1.4.2014. A. Předmět Obchodních podmínek. písemné smlouvy), ve které se na tyto Obchodní podmínky odkazuje.

Obchodní podmínky ze dne 1.4.2014. A. Předmět Obchodních podmínek. písemné smlouvy), ve které se na tyto Obchodní podmínky odkazuje. Všeobecné obchodní podmínky pro dodání zboží a provedení díla, resp. jiných plnění (dále jen Obchodní podmínky ) vydané ve smyslu ustanovení 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

Smlouva o zúčtování odchylek (dále jen Smlouva )

Smlouva o zúčtování odchylek (dále jen Smlouva ) Smlouva o zúčtování odchylek (dále jen Smlouva ) Evidenční číslo smlouvy: A 0 / 13 uzavřená podle 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, v souladu s 50 zákona č. 458/2000

Více

S M L O U V A č. M S N / 2 0 1 5 / O ZŘÍZENÍ MÍSTA ZPĚTNÉHO ODBĚRU

S M L O U V A č. M S N / 2 0 1 5 / O ZŘÍZENÍ MÍSTA ZPĚTNÉHO ODBĚRU S M L O U V A č. M S N / 2 0 1 5 / O ZŘÍZENÍ MÍSTA ZPĚTNÉHO ODBĚRU EKOLAMP s.r.o., se sídlem náměstí I.P.Pavlova 1789/5, 120 00 Praha 2, IČO: 27248801, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Návrh kupní smlouvy. uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva )

Návrh kupní smlouvy. uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva ) Příloha č. 1 zadávací dokumentace Návrh kupní smlouvy uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva ) Nákup nádob na odpad pro obec Vranovice

Více

Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací č.

Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací č. Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací č. uzavřená mezi Michal Šenk Firma: Adresa: U Stadionu 955, 664 34 Kuřim IČ: 75679922 DIČ: CZ8307103827 Tel: +420 777 304 145 E-mail: senk@a1net.cz

Více

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK Rámcová smlouva Rámcová smlouva na poskytování dodávek uzavřená podle 269 odst. 2 s použitím ustanovení 409 a násl., zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany

Více

DOHODA O MIMOSOUDNÍM NAROVNÁNÍ

DOHODA O MIMOSOUDNÍM NAROVNÁNÍ DOHODA O MIMOSOUDNÍM NAROVNÁNÍ DOHODA O MIMOSOUDNÍM NAROVNÁNÍ Smluvní strany: 1. IČ: se sídlem: samostatně jednající: telefon: email: jako zadavatel veřejné zakázky na straně jedné (dále jen Zadavatel

Více

DOHODA O POSKYTNUTÍ NATURÁLNÍHO RABATU dle ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník )

DOHODA O POSKYTNUTÍ NATURÁLNÍHO RABATU dle ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník ) DOHODA O POSKYTNUTÍ NATURÁLNÍHO RABATU dle ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník ) Fresenius Medical Care ČR, s.r.o. IČO: 457 90 884 DIČ:

Více

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix Dále jen Smlouva Smluvní strany Společnost.. zapsaná v. zastoupená IČ: DIČ:. Bank. spojení:., č. účtu:. (dále jen Prodávající) a Centrum pro

Více

plk. prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D., ředitel Bankovní spojení: ČNB Praha 1 Číslo účtu: 32123881/0710 oprávněn jednat ve věcech Ing.

plk. prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D., ředitel Bankovní spojení: ČNB Praha 1 Číslo účtu: 32123881/0710 oprávněn jednat ve věcech Ing. Smlouva o poskytování služeb při zabezpečování činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu realizace akcí v areálu ÚVN Praha uzavřená v souladu s ust. 269 odst. 2

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015 č. zhotovitele: 25/2015 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Zenefit

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Zenefit Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Zenefit společnosti Zentity a.s., IČ: 24783081, se sídlem Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7, zapsané v obchodním rejstříku Městkého soudu v Praze, oddíl B,

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU uzavíraná podle 2395 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník )

SMLOUVA O ÚVĚRU uzavíraná podle 2395 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník ) SMLOUVA O ÚVĚRU uzavíraná podle 2395 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník ) (dále jen Smlouva ) Smlouva číslo: CZLxx12x uzavřená mezi Obchodní firma: Zákaznické číslo:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI. Odbytové družstvo ebioneta. Člen Odbytového družstva ebioneta - Dodavatel

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI. Odbytové družstvo ebioneta. Člen Odbytového družstva ebioneta - Dodavatel SMLOUVA O SPOLUPRÁCI Odbytové družstvo ebioneta a Člen Odbytového družstva ebioneta - Dodavatel Tato SMLOUVA O SPOLUPRÁCI (dále jen Smlouva ) uzavřená dle zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, ve znění

Více

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK Příloha č. 2 SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK dle ustanovení 1879 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Smluvní strany 1. JUDr. Jiří Voda, LL.M., se sídlem Opletalova 57, 110

Více

Smlouva o výkonu funkce

Smlouva o výkonu funkce Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady uzavřená podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech v platném znění ( Zákon o obchodních korporacích ) Smluvní strany: 1. Agria, a.s.

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Magdalena Krejsarová Tel.: 267 994 313 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Datum: 9. 9. 2008 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

Smlouva o dílo. číslo smlouvy zhotovitele:

Smlouva o dílo. číslo smlouvy zhotovitele: Smlouva o dílo číslo smlouvy zhotovitele: Obec Kamenné Žehrovice se sídlem Karlovarská 6, 273 01 Kamenné Žehrovice IČO 00234508 Bankovní spojení: 3321141/0100 Telefon: 312 658 007 E-mail: ou@kamennezehrovice.cz

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování

RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování 1. e-finance Reality, s.r.o. IČ: 255 54 824, DIČ: CZ25554824, plátce DPH zapsaná v Obchodní rejstříku v Brně, oddíl C, vložka 33074 se sídlem Rooseveltova

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Smluvní strany 1.1 Poskytovatel Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820 1.2 Klient 2. Smluvní vztahy Předmět podnikání Předmětem podnikání

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Rámcová smlouva na poskytování mobilních datových přenosů pro notebooky Identifikační

Více

Raiffeisenbank a.s. DODATEK Č. 3 Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů

Raiffeisenbank a.s. DODATEK Č. 3 Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů DODATEK Č. 3 Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů Datum vyhotovení tohoto Dodatku Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů je 10. května 2010 1 Rozhodnutím

Více

Článek I Smluvní strany

Článek I Smluvní strany Příloha č. 1 Návrh kupní smlouvy K U P N Í S M L O U V A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

S m l o u v a o d í l o

S m l o u v a o d í l o S m l o u v a o d í l o Článek I. Smluvní strany 1. Město Vimperk se sídlem Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk IČ: 00250805, DIČ: CZ00250805 zastoupené: Ing. Jaroslava Martanová, starostka (dále jen objednatel)

Více

smlouvu o dílo uzavřenou podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, v platném znění (O.Z.): II. Předmět smlouvy

smlouvu o dílo uzavřenou podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, v platném znění (O.Z.): II. Předmět smlouvy Smlouva o dílo č 1 I. SMLUVNÍ STRANY 1.1. Obec Pačejov se sídlem Pačejov nádraží 199, 341 01 Horažďovice IČ 00255963 zastoupena starostou obce Ing. Janem Vavřičkou č. účtu domovské stránky: www. e-mail:

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami

ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami 1. DEDICATION s.r.o. IČ: 243 12 231 se sídlem Prokopova 156/11, 130 00,

Více

SMLOUVA O DÍLO na zateplení MŠ - Týnec nad Labem. uzavřená podle ust. 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

SMLOUVA O DÍLO na zateplení MŠ - Týnec nad Labem. uzavřená podle ust. 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění SMLOUVA O DÍLO na zateplení MŠ - Týnec nad Labem uzavřená podle ust. 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi smluvními stranami: Město Týnec nad Labem Sídlem: Týnec nad Labem,

Více

Článek I. Smluvní strany. Horní náměstí 69, 746 26 Opava

Článek I. Smluvní strany. Horní náměstí 69, 746 26 Opava STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA LICENČNÍ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany Nabyvatel: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535 Číslo účtu: 27-1842619349/0800

Více

Doplňující informace k veřejné zakázce

Doplňující informace k veřejné zakázce Doplňující informace k veřejné zakázce Číslo zakázky: VŘ 12/2014 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název zakázky: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.04/04.0040

Více

Smlouva o přístupu na organizovaný krátkodobý trh s elektřinou (dále jen Smlouva )

Smlouva o přístupu na organizovaný krátkodobý trh s elektřinou (dále jen Smlouva ) Smlouva o přístupu na organizovaný krátkodobý (dále jen Smlouva ) uzavřená podle 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, v souladu s 50 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách

Více

smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace č../2015

smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace č../2015 1. Město Nové Město na Moravě sídlo: Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě zastoupené: Michalem Šmardou, starostou města IČ: 00294900 DIČ: CZ00294900 bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015 č. zhotovitele: 15040/15 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

CZ.1.07/2.1.00/32.0071

CZ.1.07/2.1.00/32.0071 Příloha č.3 Smlouva na nákup výpočetní techniky pro vybavení ICT centra a realizaci projektu VOŠ Uničov - Vzdělávací programy dle potřeb praxe reg. číslo projektu CZ.1.07/2.1.00/32.0071 v rámci dotačního

Více

Návrh smlouvy: Rámcová kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen občanský zákoník)

Návrh smlouvy: Rámcová kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen občanský zákoník) Návrh smlouvy: Rámcová kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen občanský zákoník) Smluvní strany: Objednatel: Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum

Více

Smlouva o distribuci plynu (dále jen smlouva) číslo smlouvy

Smlouva o distribuci plynu (dále jen smlouva) číslo smlouvy Smlouva o distribuci plynu (dále jen smlouva) číslo smlouvy Provozovatel distribuční soustavy Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. sídlo: Praha 4, U Plynárny 500,

Více

Smlouvu o poskytnutí mimořádného jednorázového příspěvku na Opravu domovního fondu na území Prahy 1 pro rok 2015

Smlouvu o poskytnutí mimořádného jednorázového příspěvku na Opravu domovního fondu na území Prahy 1 pro rok 2015 Níže uvedené smluvní strany: název: Městská část Praha 1 sídlo: Vodičkova 681/18, Praha 1, PSČ: 115 68 zastoupená: ing Oldřichem Lomeckým, starostou MČ Praha 1 IČ: 00063410 bank. spojení: Česká Spořitelna

Více

Licenční smlouva k předmětu průmyslového vlastnictví ( 508 a násl. obchodního zákoníku)

Licenční smlouva k předmětu průmyslového vlastnictví ( 508 a násl. obchodního zákoníku) Licenční smlouva k předmětu průmyslového vlastnictví ( 508 a násl. obchodního zákoníku) Smluvní strany: Společnost: MEDISPA, zájmové sdružení právnických osob DIČ: CZ75053829 sídlem: Závodní 353/88, 360

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s.

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s. KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). Smluvní strany Regionální poradenské a vzdělávací

Více