Smlouva o poskytnutí přístupu k veřejné komunikační síti Vodafone formou národního roamingu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smlouva o poskytnutí přístupu k veřejné komunikační síti Vodafone formou národního roamingu"

Transkript

1 Smlouva o poskytnutí přístupu k veřejné komunikační síti Vodafone formou národního roamingu

2 Tato smlouva je uzavřena dne. mezi: (1) Vodafone Czech Republic a.s., společností zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B 6064, IČ , se sídlem na adrese Praha 5, Stodůlky, náměstí Junkových 2808/2, PSČ , Česká republika ( Vodafone ); a (2)..., společností zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským/Krajským soudem v, oddíl.., IČ.., se sídlem na adrese.. ( NR partner ) Preambule: (A) Vodafone je dle rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu čj. ČTÚ / /XLI. vyř. ze dne držitelem přídělu rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz (dále jen Příděl nebo Příděl rádiových kmitočtů ). Vodafone uzavírá tuto smlouvu pro splnění závazku národního roamingu dle výše uvedeného přídělu. (B) (C) (D) Vodafone je na základě oznámení u Českého telekomunikačního úřadu registrován k vykonávání komunikačních činností pod osvědčením č NR partner je na základě oznámení u Českého telekomunikačního úřadu registrován k vykonávání komunikačních činností pod osvědčením č.... Obě smluvní strany prohlašují (přičemž každá ze smluvních stran činí níže uvedené prohlášení za sebe), že: (c) (d) jsou oprávněny a mají plnou právní způsobilost v souladu s obecně závaznými právními předpisy uzavřít tuto Smlouvu a plnit své závazky, které z ní vyplývají; disponují veškerými podnikatelskými oprávněními potřebnými k realizaci předmětu této Smlouvy, jakož i k poskytování plnění, které s touto Smlouvou souvisí; Smlouva byla řádně schválena a zakládá platné, závazné a vymahatelné právní povinnosti obou smluvních stran v souladu s obecně závaznými právními předpisy; uzavřením této Smlouvy, ani plněním závazků, které z této Smlouvy vyplývají, nedojde k porušení žádného zakladatelského, korporátního anebo obdobného dokumentu, ani jakéhokoli smluvního či jiného závazku nebo právní povinnosti, vnitřního předpisu, zvyklosti, pravidla, soudního nebo správního rozhodnutí, které je pro danou smluvní stranu závazné nebo se strana 1

3 vztahuje na její majetek či jeho část, ani žádného právního předpisu, který se na danou smluvní stranu vztahuje; (e) (f) (g) (h) k uzavření této Smlouvy nepotřebují žádný další souhlas, udělení výjimky, schválení, prohlášení, ani povolení jakékoli třetí osoby, ani předchozí oznámení či podání jakékoli třetí osobě; mají zajištěny dostatečné zdroje financování na realizaci předmětu této Smlouvy a dále materiální a personální zdroje na realizaci činností uvedených v této Smlouvě a na činnosti s touto Smlouvou související; mají sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě v odpovídající výši; se nenacházejí v úpadku nebo likvidaci, neprobíhá žádné soudní, rozhodčí či správní řízení, které by mohlo jednotlivě nebo v souhrnu s dalšími okolnostmi nepříznivým způsobem ovlivnit schopnost dané smluvní strany splnit jednotlivé povinnosti podle této Smlouvy. (E) NR partner prohlašuje, že nejpozději k datu zahájení poskytování přístupu k síti Vodafone formou národního roamingu bude splňovat všechny podmínky oprávněného zájemce o národní roaming dle Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz a tyto podmínky bude plnit po celou dobu účinnosti této smlouvy. Smluvní strany se dohodly takto: 1. Definice a interpretace 1.1 Pokud kontext nevyžaduje jinak, budou v této smlouvě (včetně jejích příloh) platit tyto definice: Den zahájení ČTÚ IMSI MSISDN" nebo číslo MSISDN Občanský zákoník Práva duševního Den, kdy Vodafone oznámí NR partnerovi, že Služby jsou připraveny ke komerčnímu prodeji v souladu s touto smlouvou; Český telekomunikační úřad; Zkratka pro International Mobile Subscriber Identity, jež představuje unikátní 15-místné číslo, které identifikuje uživatele v síti GSM; Označení telefonního čísla používané převážně v mezinárodním formátu; Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění; Autorská práva, patentová práva, práva k průmyslovým vzorům, strana 2

4 vlastnictví práva k databázím, ochranné známky a všechna ostatní práva podobné povahy; Prognóza Prognóza objemu telekomunikačního provozu a počtu Zákazníků uvedená v příloze č.7; Roamingové služby SIM karta" Síť Vodafone Skupina NR partnera Skupina Vodafone Služby Služby elektronických komunikací poskytované prostřednictvím mezinárodního roamingu ve veřejných mobilních sítích; Vyjímatelná karta nebo modul používané při ověřování procedur GSM a obsahující mezinárodní identifikační číslo účastníka (IMSI) veřejná komunikační síť Vodafone; NR partner a jakákoliv současná nebo budoucí dceřiná společnost nebo holdingová společnost nebo jiná osoba ovládající NR partnera nebo ovládaná NR partnerem, kde ovládající osoba" a ovládaná osoba" mají význam ve smyslu ustanovení 74 a násl. Zákona o obchodních korporacích; Vodafone Group plc a jakákoliv současná nebo budoucí dceřiná společnost nebo holdingová společnost nebo jiná osoba ovládající Vodafone nebo ovládaná Vodafone, kde ovládající osoba" a ovládaná osoba" mají význam ve smyslu ustanovení 74 a násl. Zákona o obchodních korporacích; Služby přístupu k veřejné komunikační síti Vodafone formou národního roamingu; nebo další služby, které Vodafone poskytuje NR partnerovi dle této smlouvy; Smlouva Technologie Vodafone Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz Vyšší moc Tato smlouva (včetně všech jejích příloh nebo dodatků a dokumentů na jejím základě dohodnutých); Jakýkoliv software nebo hardware používaný Vodafone k poskytování Služeb; Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz uveřejněného pod čj. ČTÚ / v částce 10/2013 Telekomunikačního věstníku a na elektronické úřední desce Českého telekomunikačního úřadu Znamená jakoukoli okolnost vylučující odpovědnost ve smyslu strana 3

5 2913 odst. 2 Občanského zákoníku; Zákazník Zákon o elektronických komunikacích Zákon o obchodních korporacích Zákon o ochraně osobních údajů Zákazník nebo koncový uživatel služeb NR partnera; Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), v platném znění. Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích); Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění; 1.2 V této smlouvě, pokud kontext nevyžaduje jinak: (c) slova v jednotném čísle zahrnují i množné číslo a naopak; odkaz na jakýkoliv právní předpis, opatření obecné povahy nebo rozhodnutí bude zahrnovat i jakékoliv jejich nové znění, novelu nebo dodatek; odkaz na: (i) (ii) (iii) článek nebo přílohu je odkazem na článek nebo přílohu této smlouvy; smluvní stranu nebo smluvní strany znamená (není-li výslovně uvedeno jinak) Vodafone a NR partnera; názvy článků jsou pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této smlouvy; (d) v případě rozporu mezi ustanoveními těla této smlouvy a jejími přílohami jsou rozhodující ustanovení těla smlouvy. 2. Účinnost smlouvy, odkládací podmínka 2.1 Tato smlouva se uzavírá na dobu 3 let od data její podpisu oběma smluvními stranami [pokud NR partner nepožádá o dobu účinnosti kratší]. Pokud nejpozději k datu podpisu této smlouvy NR partner prokáže splnění veškerých podmínek pro oprávněného zájemce o národní roaming dle Přídělu rádiových kmitočtů, respektive dle Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz, tj. zejména pokryje alespoň 20 % obyvatelstva České republiky svou veřejnou mobilní komunikační sítí s využitím vlastních přídělů rádiových kmitočtů získaných v pásmech 1800 MHz a/nebo 2600 MHz (dále jen Povinnost pokrytí ), pak tato strana 4

6 smlouva nabývá účinnosti datem jejího podpisu. V opačném případě se sjednává odkládací podmínka účinnosti této smlouvy a smlouva nabude účinnosti až okamžikem, kdy NR partner prokáže splnění Povinnosti pokrytí a dalších podmínek pro oprávněného zájemce o národní roaming dle předchozí věty. 2.2 Splnění Povinnosti pokrytí prokáže NR partner písemným potvrzením Českého telekomunikačního úřadu o splnění uvedené povinnosti. 3. Předmět a účel smlouvy 3.1 Předmětem této smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností smluvních stran ohledně přístupu NR partnera formou národního roamingu k veřejné komunikační síti Vodafone využívající technologie [2G, 3G a 4G bude upraveno dle skutečně požadovaného rozsahu služeb], přičemž bližší specifikace sítě Vodafone je uvedena v příloze č Vodafone uzavírá tuto smlouvu za účelem splnění závazku přístupu k veřejné komunikační síti Vodafone formou národního roamingu dle výše uvedeného Přídělu rádiových kmitočtů. 4. Implementace a zprovoznění Služeb 4.1 Nejpozději do 7 dnů od podpisu této smlouvy, případně od doložení splnění Povinnosti pokrytí, je-li to pozdější okamžik, složí NR partner částku ve výši.. Kč (slovy:.korun českých) na bankovní účet společnosti Vodafone č.ú... jako finanční zajištění pro případ porušení smlouvy ze strany NR partnera (včetně mimo jiného neplacení ceny za Služby). Poskytnutím tohoto finančního zajištění není dotčena povinnost NR partnera poskytnout společnosti Vodafone další zajištění v souladu s touto smlouvou. Do doby než NR partner poskytne finanční zajištění dle tohoto článku, není Vodafone povinen zahájit práce na implementaci nebo zprovoznění Služeb. 4.2 Poté co NR partner poskytne společnosti Vodafone finanční zajištění dle bodu 4.1, smluvní strany zahájí práce na technické implementaci, testování a zprovoznění IT systémů nezbytných pro zahájení poskytování Služeb dle této smlouvy, přičemž podrobnosti jsou uvedeny v příloze č. 2. NR partner se zavazuje poskytnout společnosti Vodafone veškerou nezbytnou součinnost pro implementaci a zprovoznění Služeb. 5. Služby 5.1 Podrobnější specifikace Služeb je uvedena v přílohách k této smlouvě. 5.2 Pro vyloučení pochybností se stanoví, že Vodafone není povinen poskytovat služby strana 5

7 jiné, než Služby výslovně uvedené v této smlouvě. 5.3 V případě, že vznikne pochybnost o dodržení Garantované úrovně služeb (příloha č. 4), bude příslušná záležitost předložena k vyřešení osobám uvedeným v příloze č. 5 (Eskalační proces). 5.4 NR partner nebude využívat Služby jinak, než jak je výslovně stanoveno touto smlouvou. Smluvní strany výslovně uvádějí, že NR partner není oprávněn poskytnout třetí straně velkoobchodní přístup ke Službám. 6. Další podmínky přístupu k Síti Vodafone 6.1 NR partner nebude používat Technologii Vodafone jinak, než jak je výslovně povoleno touto smlouvou. Touto smlouvou se v žádném případě nepřevádí vlastnictví Technologie Vodafone na NR partnera (nebo jakoukoliv třetí stranu). 7. Používání Služeb a další povinnosti NR partnera 7.1 NR partner je povinen: dodržovat pokyny Vodafone uvedené v příloze č. 6 (Bezpečnostní požadavky); (c) (d) dodržovat veškeré pokyny vydané podle potřeby společností Vodafone ve vztahu k používání Služeb; nepoužívat Služby nebo vědomě nepovolit Zákazníkům nebo jiné třetí straně používat Služby pro rozesílání spamů nebo distribuci nevyžádaných sdělení, nebo pro jakékoliv nemorální, hanlivé, škodlivé, urážlivé nebo jinak nezákonné účely. NR partner je povinen učinit všechny kroky, které jsou nezbytné k prosazení těchto omezení vůči Zákazníkům (včetně pozastavení nebo ukončení přístupu Zákazníka ke službám)a jiným třetím stranám; nahradit společnosti Vodafone veškerou škodu způsobenou porušením povinností dle této smlouvy. 7.2 Smluvní strany jsou povinny: dodržovat veškeré regulační požadavky a příslušné právní předpisy ve vztahu k výkonu svých práv a plnění svých povinností podle této smlouvy; poskytovat si přiměřenou pomoc (na vlastní náklady) za účelem umožnit druhé smluvní straně dodržovat příslušné právní předpisy; 7.3 NR partner se zavazuje, že učiní veškerá opatření, aby při využití Služeb z jeho strany (včetně Zákazníků) nedocházelo k ohrožení či degradaci kvality ostatních služeb strana 6

8 poskytovaných na Síti Vodafone, a to zejména datových služeb, anebo k ohrožení bezpečnosti a integrity Sítě Vodafone. 7.4 Aniž by byla dotčena ostatní práva, Vodafone je oprávněn ukončit s okamžitým účinkem přístup k Síti Vodafone, pokud bude mít důvodné podezření, že NR partner nebo jeho Zákazník používá zařízení, které poškozuje, narušuje nebo ohrožuje Síť Vodafone, nebo jinak používá Služby v rozporu s touto smlouvou. 8. Ceny 8.1 NR partner se zavazuje platit společnosti Vodafone za poskytované Služby cenu dle této smlouvy. 8.2 NR partner zaplatí společnosti Vodafone cenu ve výši.. Kč (slovy: korun českých) bez DPH za plnění Vodafone spočívající v implementaci Řešení a zprovoznění Služeb. Platební podmínky ohledně této ceny jsou uvedeny v příloze č NR partner se zavazuje platit společnosti Vodafone cenu za Služby dle této smlouvy (bez srážek a zápočtů) do 14 dnů od data vystavení faktury Vodafone. Cena bude vypočítána v souladu s přílohou č. 3. Ceny jsou uvedeny v příloze č. 3. v českých korunách (Kč) bez DPH. DPH bude k cenám připočtena, uplatněna a hrazena NR partnerem podle daňových právních předpisů. 8.4 V případě prodlení s platbou ceny dle této smlouvy se NR partner zavazuje zaplatit společnosti Vodafone smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. 8.5 Pokud se některá část vyúčtování ceny za Služby stane předmětem reklamace ze strany NR partnera, použijí se tato ustanovení: NR partner oznámí Vodafone zpochybňovanou částku a popíše v přiměřeném rozsahu důvody, pro které NR partner rozporuje příslušné položky, a to před datem, kdy se příslušná faktura stane splatnou podle článku 8.3; (c) bez ohledu na tento rozpor uplatňovaný NR partnerem, uhradí NR partner zpochybňovanou částku (bez srážek nebo zápočtů); a Záznamy údajů o spojení společnosti Vodafone a výstup z účetních systémů společnosti Vodafone budou hlavním zdrojem pro vyúčtování cen za Služby. 8.6 V případě prodlení s platbou ceny dle této smlouvy se NR partner zavazuje poskytnout společnosti Vodafone dodatečné finanční zajištění nebo zajištění formou bankovní záruky od renomované banky se sídlem nebo organizační složkou v České republice. Základní podmínky bankovní záruky jsou uvedeny v Příloze č. 8. strana 7

9 9. Prognóza 9.1 NR partner bude poskytovat Vodafone průběžnou Prognózu v souladu s přílohou Zachování důvěrnosti 10.1 Každá ze smluvních stran se zavazuje zajistit, aby nedošlo k úniku, zveřejnění nebo šíření důvěrných informací získaných od druhé smluvní strany a zavazuje se chránit tajnost důvěrných informací minimálně stejným způsobem, jakým chrání své obchodní tajemství, vždy však způsobem obvyklým pro ochranu obchodního tajemství. Smluvní strany se zavazují nakládat s důvěrnými informacemi dle tohoto článku smlouvy nejen po celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy, ale i po jejím ukončení, a to po celou dobu, po kterou nebudou důvěrné informace veřejně známé a dostupné, aniž by došlo k porušení tohoto článku smlouvy Smluvní strany se dohodly, že na základě této smlouvy je každá ze smluvních stran oprávněna zpřístupnit důvěrné informace druhé smluvní strany svým právním či daňovým a účetním poradcům. Vodafone i NR partner jsou rovněž oprávněni zpřístupnit důvěrné informace druhé smluvní strany ovládajícím a ovládaným osobám ve smyslu ustanovení 74 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů Povinnosti uvedené v tomto článku 10. se nevztahují na důvěrné informace, které: (c) jsou v době jejich poskytnutí veřejně dostupné, nebo které se po jejich poskytnutí stanou oprávněně a bez porušení této smlouvy dostupnými veřejnosti; nezávisle vznikly nebo byly bez porušení této smlouvy nezávisle nabyty stranou, která je původně jako důvěrné obdržela; je příjemce informací povinen poskytnout podle právních předpisů či na základě rozhodnutí příslušného orgánu veřejné moci, a to za předpokladu, že tato strana okamžitě po vzniku této právní povinnosti oznámila druhé straně danou skutečnost (nebrání-li jí v tom platné právní předpisy nebo rozhodnutí příslušného orgánu veřejné moci) a učinila u zpřístupňovaných informací taková opatření, aby byla u zpřístupňovaných informací zajištěna ochrana v maximální míře přípustné danými právními předpisy nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci. 11. Ochrana osobních údajů 11.1 Při poskytování Služeb podle této smlouvy nebudou ze strany společnosti Vodafone zpracovávány osobní údaje Zákazníků NR partnera. V případě, že by bylo nutné v rámci poskytované Služby zpracovávat osobní údaje Zákazníků NR partnera, lze tak strana 8

10 činit pouze na základě uzavřené smlouvy o zpracování osobních údajů ve smyslu ustanovení 6 Zákona o ochraně osobních údajů 11.2 Pro vyloučení pochybností se stanoví, že je-li společnosti Vodafone uloženo platnou právní úpravou zpracovávat síťové (provozní a lokalizační) údaje, které by mohly naplňovat definici osobního údaje podle Zákona o ochraně osobních údajů či Zákona o elektronických komunikacích, je Vodafone oprávněn takovéto údaje zpracovávat v souladu se zákonem stanoveným oprávněním; Vodafone je oprávněn používat síťové údaje pro účely vytváření zpráv o provozu a používání Sítě Vodafone na souhrnném anonymním základě, což je nutné pro vytváření prognóz, monitorování, analyzování a provozování Sítě Vodafone. 12. Práva duševního vlastnictví 12.1 NR partner není oprávněn žádným způsobem používat obchodní název, ochranné známky, značku ani logo Vodafone. NR partner nemá práva k jakékoli ochranné známce společnosti Vodafone nebo Skupiny Vodafone NR partner se zavazuje, že nezaregistruje ani nebude používat žádný obchodní název, ochrannou známku, značku ani logo, které by byly podobné (zaměnitelné) s obchodním názvem, ochrannou známkou, značkou nebo logem Vodafone nebo Skupiny Vodafone Vodafone tímto uděluje NR partnerovi nevýhradní a nepřevoditelnou licenci (bez práva poskytnout sublicenci) k používání Technologie Vodafone za účelem poskytování Služeb dle této smlouvy. Licence podle tohoto článku trvá pouze po dobu této smlouvy a podléhá níže uvedeným podmínkám: jakýkoli software bude ve formátu objektového kódu a NR partner nesmí zpětně analyzovat, dekompilovat nebo se jinak snažit získat zdrojový kód tohoto software s výjimkou, kdy to nemůže být zakázáno podle příslušných právních předpisů; použití jakékoliv Technologie Vodafone ze strany NR partnera se bude řídit dalšími podmínkami oznámenými společností Vodafone (zejména s ohledem na licenční podmínky třetích stran, resp. dodavatelů Technologie Vodafone). 13. Odpovědnost za škodu 13.1 Společnost Vodafone bude odpovídat pouze za skutečnou škodu způsobenou porušením této smlouvy nebo v souvislosti s touto smlouvou. Vodafone však nebude vůči NR partnerovi odpovídat za jakoukoli nepřímou nebo následnou škodu nebo ušlý zisk a NR partner se výslovně vzdává práva na uplatnění těchto nároků. Ve strana 9

11 smyslu tohoto ustanovení nepřímé nebo následné škody budou zahrnovat zejména ztráty výnosů, zisků, očekávaných výnosů, ztrátu příležitostí nebo ztrátu, kterou NR partner utrpí v souvislosti s poškozením dobré pověsti Výše náhrady škody společnosti Vodafone vůči NR partnerovi za skutečnou škodu způsobenou porušením této smlouvy nebo v souvislosti s touto smlouvou je omezena následovně: do výše 1 milion Kč za každý nárok nebo řadu souvisejících nároků vyplývajících ze stejného případu; a do celkové výše 10 milionů Kč Vodafone neponese odpovědnost za neplnění svých povinností podle této smlouvy, pokud toto neplnění vyplyne z jednání nebo opomenutí NR partnera (včetně neplnění povinností NR partnera vyplývajících z této smlouvy). 14. Vyšší moc 14.1 Žádná ze smluvních stran nebude odpovědná za prodlení nebo neplnění některé ze svých povinností na základě této smlouvy, pokud tyto budou způsobeny Vyšší mocí Pokud se kterákoliv smluvní strana dozví o takovém prodlení nebo neplnění, neprodleně oznámí druhé smluvní straně, že nastala událost Vyšší moci a její předpokládané trvání Pokud takové prodlení nebo neplnění bude trvat více než 60 dnů od data počátku Vyšší moci, bude kterákoliv smluvní strana oprávněna s okamžitým účinkem ukončit tuto smlouvu nebo její příslušnou část ovlivněnou událostí Vyšší mocí. 15. Řešení sporů 15.1 Pokud mezi smluvními stranami vznikne spor ohledně této smlouvy, budou ho smluvní strany řešit podle eskalačního procesu uvedeného v příloze č Ukončení smlouvy, pozastavení Služeb 16.1 Kterákoliv smluvní strana je oprávněna od této smlouvy písemně odstoupit pokud nastane jakákoli z níže uvedených skutečností: druhá smluvní strana poruší tuto smlouvu podstatným způsobem a nenapraví toto porušení ani po uplynutí 15 dnů od data písemné výzvy; nebo strana 10

12 (c) druhá smluvní strana přijme rozhodnutí o svém zrušení nebo příslušný soud rozhodne o zrušení a likvidaci druhé smluvní strany; nebo druhá smluvní strana se ocitne v úpadku nebo vyhlásí úpadek Vodafone je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit, pokud nastane jakákoli z níže uvedených skutečností: NR partner neuhradí cenu za Služby (nebo její část), případně jinou splatnou pohledávku dle této smlouvy ani po uplynutí 15 dnů od doručení písemné výzvy Vodafone k úhradě takové neuhrazené splatné pohledávky; NR partner neposkytne finanční zajištění nebo bankovní záruku v souladu s touto smlouvou Vodafone má právo tuto smlouvu písemně vypovědět s třicetidenní výpovědní lhůtou, pokud nastane jakákoli z níže uvedených skutečností: Vodafone ztratí oprávnění k poskytování Služeb; nebo Vodafone nebude mít povinnost poskytovat přístup k veřejné komunikační síti Vodafone formou národního roamingu dle Přídělu rádiových kmitočtů Vodafone je oprávněn pozastavit poskytování Služeb nebo části Služeb dle této smlouvy pokud nastane jakákoli z níže uvedených skutečností: (c) (d) (e) (f) v případě Vyšší moci; pokud NR partner neuhradí cenu za Služby (nebo její část), případně jinou splatnou pohledávku dle této smlouvy ani po uplynutí 3 dnů od data splatnosti; jestliže bude Vodafone oprávněn ukončit tuto smlouvu; pokud schopnost Vodafone poskytovat Služby bude omezena podstatným způsobem na základě právního předpisu, opatření obecné povahy, rozhodnutí soudu nebo správního úřadu; z důvodu údržby a/nebo modernizace Sítě Vodafone; nebo z důvodu poruchy Sítě Vodafone nebo poruchy Technologie Vodafone (pokud není výslovně uvedeno jinak v příloze č.4 Garantovaná úroveň služeb). 17. Postoupení a subdodávky 17.1 Vodafone je oprávněn bez souhlasu NR partnera postoupit veškerá svá práva a povinnosti podle této smlouvy kterékoliv společnosti v rámci Skupiny Vodafone. strana 11

13 17.2 NR partner uznává a souhlasí, že Vodafone je oprávněn zajistit poskytování Služeb (nebo jejich části) pomocí třetích stran (subdodavatelů). 18. Oznámení 18.1 Smluvní strany se dohodly, že komunikace ohledně plnění této smlouvy bude probíhat (nikoli však výlučně) mezi níže uvedenými kontaktními osobami: Smluvní strana: Vodafone NR partner K rukám (a v kopii): Telefon: Závěrečná ustanovení 19.1 Neplatnost nebo nevymahatelnost jakéhokoli ustanovení nebo jakéhokoli práva podle ustanovení této smlouvy nebude mít vliv na platnost nebo vymahatelnost kteréhokoli ze zbývajících ustanovení nebo práv podle této smlouvy. Strany se zavazují nahradit neplatné nebo nevymahatelné ustanovení jiným ustanovením, které je platné a vymahatelné a zároveň co nejlépe odpovídá obsahu a smyslu původního ustanovení Tato smlouva představuje úplné ujednání mezi stranami v souvislosti s předmětem této smlouvy a nahrazuje veškerá ostatní ústní i písemná ujednání a prohlášení učiněná kteroukoli ze stran a může být doplněna pouze na základě společné dohody stran, a to písemným dodatkem, podepsaným řádně oprávněnými zástupci obou stran Změny kontaktních osob a dalších oprávněných zástupců smluvních stran mohou být prováděny jednostranně písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá strana obdrží dva stejnopisy. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy Strany výslovně potvrzují, že podmínky sjednané v této smlouvě jsou výsledkem jednání stran a každá ze stran měla příležitost ovlivnit obsah podmínek této smlouvy. 20. Rozhodné právo 20.1 Tato smlouva a veškeré otázky nebo spory z ní vyplývající nebo s ní související se řídí právem České republiky. strana 12

14 21. Protikorupční doložka 21.1 Dodržování příslušných právních předpisů týkajících se úplatkářství a korupce je pro Vodafone záležitostí mimořádného významu. Každá ze smluvních stran se zavazuje, že: (c) (d) (e) bude dodržovat zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim a také jednat v souladu s níže uvedenými platnými právními předpisy týkajícími se úplatkářství a korupce (i když jinak nemusí těmto právním předpisům podléhat): (i) britský protikorupční zákon z roku 2010 (UK Bribery Act 2010) (ii) americký protikorupční zákon (US Foreign Corrupt Practices Act) neučiní ani neopomene učinit nic, co by pravděpodobně zapříčinilo, že druhá smluvní strana poruší některý z výše uvedených právních předpisů; nedá, neslíbí, neobdrží ani nebude žádat žádné úplatky (finanční nebo formou jiné výhody), včetně ve vztahu k veřejným osobám; bude mít účinný protikorupční program navržený tak, aby byly dodržovány právní předpisy podle tohoto článku, včetně sledování jeho plnění a odhalování porušování; a poskytne druhé smluvní straně na její žádost a její náklady přiměřenou součinnost za účelem splnění povinností souvisejících s protikorupčními právními předpisy uvedenými v bodě NR partner neprodleně oznámí společnosti Vodafone jakékoliv obvinění z podvodu, úplatkářství nebo korupce či jiné nezákonné praktiky vznesené proti NR partnerovi v rámci soudního, nebo správního řízení nebo vyšetřování zahájeného v souvislosti s takovým obviněním, a to kdykoliv během doby účinnosti této smlouvy. 22. Seznam příloh 22.1 Nedílnou součást této Smlouvy tvoří následující přílohy: Příloha č. 1 (Služby) Příloha č. 2 (Implementace) Příloha č. 3 (Ceny) Příloha č. 4 (SLA) Příloha č. 5 (Eskalace) strana 13

15 Příloha č. 6 (Bezpečnost) Příloha č. 7 (Prognózy), Příloha č. 7a (struktura prognózy) Příloha č. 8 (Bankovní záruka) Na důkaz souhlasu s textem této smlouvy včetně jejích příloh připojují oprávnění zástupci obou smluvních stran své podpisy. Podepsal Předseda představenstva Vodafone Czech Republic a.s. Podepsal Člen představenstva Vodafone Czech Republic a.s. Podepsal.... podpis osoby oprávněné podepisovat strana 14

16 jménem NR partnera strana 15

SMLOUVA O PROPOJENÍ VEŘEJNÝCH KOMUNIKAČNÍCH SÍTÍ (dále jen "Smlouva")

SMLOUVA O PROPOJENÍ VEŘEJNÝCH KOMUNIKAČNÍCH SÍTÍ (dále jen Smlouva) SMLOUVA O PROPOJENÍ VEŘEJNÝCH KOMUNIKAČNÍCH SÍTÍ (dále jen "Smlouva") číslo mezi společností Air Telecom a.s. se sídlem: Českomoravská 2408/1a, 190 00 Praha 9 - Libeň IČ: 242 62 137 DIČ: CZ24262137 zápis

Více

SMLOUVA O PROPOJENÍ VEŘEJNÝCH SÍTÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

SMLOUVA O PROPOJENÍ VEŘEJNÝCH SÍTÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SMLOUVA O PROPOJENÍ VEŘEJNÝCH SÍTÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ mezi společnostmi NEW TELEKOM, spol. s r.o. a OLO SMLOUVA O PROPOJENÍ Strana 1 (celkem 21) (dále jen "Smlouva") mezi společností NEW TELEKOM,

Více

SMLOUVA O PROPOJENÍ (dále jen Smlouva )

SMLOUVA O PROPOJENÍ (dále jen Smlouva ) SMLOUVA O PROPOJENÍ (dále jen Smlouva ) Číslo smlouvy :. Označení smluvních stran: RIO Media a.s. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 13521 Se sídlem: Praha 9,

Více

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o Rámcová smlouva na systémovéé a technické poradenské služby v rámci projektu Redesign statistického informačního systému v návaznosti naa zavádění egovernmentu v ČR Dnešního dne uzavřely následující smluvní

Více

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky služeb elektronických komunikací (dále jen Podmínky ) tvoří obecný právní

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování trustových služeb

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování trustových služeb Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování trustových služeb 1 Základní ustanovení 1/1 Tyto všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb společností RSM TACOMA a.s. (dále jen Podmínky ) upravují

Více

Strana 1 ze 6. Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací a jiných služeb poskytovaných společností Náš NET, s.r.o.

Strana 1 ze 6. Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací a jiných služeb poskytovaných společností Náš NET, s.r.o. Strana 1 ze 6 Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací a jiných služeb poskytovaných společností Náš NET, s.r.o. 1. Předmět všeobecných podmínek 1.1. Tyto Všeobecné podmínky

Více

Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s.

Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s. Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny všeobecných obchodních podmínek 1.1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují obecné podmínky

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A PODNIKAJÍCÍ FYZICKÉ OSOBY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A PODNIKAJÍCÍ FYZICKÉ OSOBY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A PODNIKAJÍCÍ FYZICKÉ OSOBY 1. ČERVENEC 2015 Citibank Europe plc, organizační složka ČESKÁ REPUBLIKA - 1 - A. ZÁKLADNÍ PRAVIDLA, JIMIŽ SE ŘÍDÍ VZTAH MEZI

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY CPS společnosti PALMAFONE, a.s.

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY CPS společnosti PALMAFONE, a.s. OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY CPS společnosti PALMAFONE, a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích (dále jen ZoEK ) a ustanoveními 1800 a následujících

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY Commercial Bank VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY VYDÁNÍ 2014 Citibank Europe plc, organizační složka ČESKÁ REPUBLIKA 2 OBSAH A. ZÁKLADNÍ PRAVIDLA, JIMIŽ SE ŘÍDÍ VZTAH MEZI BANKOU

Více

Příloha č. 04A. Vzorový návrh smlouvy

Příloha č. 04A. Vzorový návrh smlouvy Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování daňového poradenství

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování daňového poradenství Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování daňového poradenství 1 Základní ustanovení 1/1 Tyto všeobecné obchodní podmínky pro poskytování daňového poradenství (dále jen Podmínky ) oddělením Daňového

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014 1. Úvodní ustanovení Všeobecné podmínky pro poskytování služeb (dále jen Všeobecné podmínky ) stanovují a upravují práva a povinnosti smluvních

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY Platnost a účinnost od 1. ledna 2014 Citibank Europe plc, organizační složka PRAHA ČESKÁ REPUBLIKA OBSAH VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO FYZICKÉ OSOBY

Více

Příloha č.2 Všeobecné obchodní podmínky poskytování Služeb

Příloha č.2 Všeobecné obchodní podmínky poskytování Služeb Příloha č.2 Všeobecné obchodní podmínky poskytování Služeb 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky poskytování Služeb (dále jen VOP ) blíže upravují vztahy mezi Poskytovatelem a Zákazníkem

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY P POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ SLUŽBY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. Společnost RIGHT POWER SERVICES, s.r.o., sídlem Českobratrská 3321/46,

Více

SMLOUVA O DÍLO. Číslo smlouvy Zhotovitele: MHMP20451 2008/198

SMLOUVA O DÍLO. Číslo smlouvy Zhotovitele: MHMP20451 2008/198 SMLOUVA O DÍLO Číslo smlouvy Objednatele: DIL/40/01/001746/2008 Číslo smlouvy Zhotovitele: MHMP20451 2008/198 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI INVESTCON MOBIL S.R.O. - CHACHAR mobil s účinností od 19. 9. 2014

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI INVESTCON MOBIL S.R.O. - CHACHAR mobil s účinností od 19. 9. 2014 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI INVESTCON MOBIL S.R.O. - CHACHAR mobil s účinností od 19. 9. 2014 1. Úvodní ustanovení Všeobecné podmínky pro poskytování služeb INVESTCON mobil s.r.o.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SKUPINY PILKINGTON (PCP2)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SKUPINY PILKINGTON (PCP2) 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SKUPINY PILKINGTON (PCP2) 1. DEFINICE 1.1 Propojenou osobou se rozumí jakýkoli podnik (společnost), který je: (i) nejvyšší mateřskou společností Kupujícího; (ii) nejvyšší

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů podnikatelů. Platné a účinné od 1. 3. 2015

Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů podnikatelů. Platné a účinné od 1. 3. 2015 Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů podnikatelů Platné a účinné od 1. 3. 2015 mbank.cz 844 777 000 mbank S.A., společnost založená a existující podle polského práva, se sídlem ul. Senatorska

Více

PŘÍLOHA Č. 8 Obchodní, platební a jiné podmínky poskytování služeb provozování, údržby a podpory informačního systému

PŘÍLOHA Č. 8 Obchodní, platební a jiné podmínky poskytování služeb provozování, údržby a podpory informačního systému ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Vývoj, implementace, provozování a podpora Access Point - přístupového místa ČR do Evropské architektury pro výměnu standardizovaných zpráv v oblasti dávek v nemoci

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽEB ABB VOP/ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽBY (2015-1 STANDARD)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽEB ABB VOP/ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽBY (2015-1 STANDARD) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽEB ABB VOP/ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽBY (2015-1 STANDARD) DATUM: 1. ledna 2015 PŘEDMĚT: nákupy hmotných movitých věcí (zboží) a/nebo služeb Společnostmi ze

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Definice pojmů VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

I. Úvodní ustanovení. II. Definice pojmů VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ I. Úvodní ustanovení 1) Tyto Všeobecné podmínky upravují podmínky poskytování služeb elektronických komunikací poskytovaných společností Mikenopa a.s. a jsou nedílnou součástí každé Smlouvy o poskytování

Více

PŘÍLOHA Č. 7 Návrh smlouvy o dodávce informačního systému

PŘÍLOHA Č. 7 Návrh smlouvy o dodávce informačního systému ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Vývoj, implementace, provozování a podpora Access Point - přístupového místa ČR do Evropské architektury pro výměnu standardizovaných zpráv v oblasti dávek v nemoci

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SLUŽBY VIRTUÁLNÍHO MOBILNÍHO OPERÁTORA

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SLUŽBY VIRTUÁLNÍHO MOBILNÍHO OPERÁTORA 1 VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SLUŽBY VIRTUÁLNÍHO MOBILNÍHO OPERÁTORA Společnost TVNET s.r.o., se sídlem: Rezlerova 304, 109 00 Praha 10,

Více

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky služeb elektronických komunikací (dále jen Podmínky ) tvoří obecný právní

Více

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy Touto dohodou o obchodních podmínkách IBM ( Dohoda ) se řídí poskytování licencí k Licencovaným programům a jiným Programům společností IBM Česká republika,

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015 Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015 Obsah 1. Úvodní ustanovení (S kým je Smlouva uzavírána a co vše je součástí Smlouvy)... 2 1.1. S kým je Smlouva uzavírána a co vše je součástí

Více