PODPOŘENO NORSKÝM GRANTEM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PODPOŘENO NORSKÝM GRANTEM"

Transkript

1 PODPOŘENO NORSKÝM GRANTEM V RÁMCI NORSKÉHO FINANČNÍHO MECHANISMU

2 ÚVOD Projekt PERSPEKTIS 21 obnovitelné zdroje perspektiva pro 21. Století vznikl za podpory norského grantu prostřednictvím Norského Finančního Mechanizmu. Projekt představuje stavební rekonstrukce a technologické vybavení vzdělávacího centra obnovitelných zdrojů energie u Střední školy-centra odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179 (www.copth.cz) a výrobu vzdělávacích kurzů pro základní, střední a vysoké školy. Celkové výdaje projektu: EUR 1,232,418 Podpořeno grantem z Norska prostřednictvím Norského Finančního Mechanizmu: EUR 1,008,416 Finanční podpora Magistrátu hlavního města Prahy: EUR 224,002 POPIS PROJEKTU Technologie Projekt PERSPEKTIS 21 disponuje: Solárními fototermickými systémy konfigurace: - kapalinové kolektory o ploše 15 m 2 na stacionárních konstrukcích - kapalinové kolektory o ploše 3 x 2,23 m 2 na pohyblivých konstrukcích ve dvou osách - kapalinové vakuové kolektory o ploše 3 x 1,28 m 2 na pohyblivých konstrukcích ve dvou osách Solárními fotovoltaickými systémy konfigurace: - fotovoltaické panely o elektrickém výkonu 1 kw p na stacionárních konstrukcích - fotovoltaické panely technologie monokrystal o výkonu 12x240 W p na pohyblivých konstrukcích ve dvou osách - fotovoltaické panely technologie polykrystal o výkonu 6x210 W p na pohyblivých konstrukcích ve dvou osách - fotovoltaické panely tenkovrstvé technologie o výkonu 6x145 W p na pohyblivých konstrukcích ve dvou osách

3 Natáčení pohyblivých konstrukcí lze řešit zcela individuelně, ale i automaticky. Sběr dat je řešen speciální řídící jednotkou a zvlášť pro tyto účely vyvinutý software zajišťuje výpočty, vizualizaci a archivaci jednotlivých dat. Celá konfigurace systému je jedinečná v tom, že na jednom místě při stejných klimatických podmínkách jsou porovnávány různé technologie a fyzikální děje, nedojde tudíž ke zkreslování údajů a výuka je tak reálná s korektními porovnávacími výsledky. Technologií tepelných čerpadel v konfiguraci: - hybridní systém země-horizontální kolektory /voda o topném výkonu 10 kw s třemi chladícími okruhy osazenými třemi různými kompresory (každý o výkonu 10 kw). - hybridní systém země-vrty /voda o topném výkonu 10 kw s třemi chladícími okruhy osazenými třemi různými kompresory (každý o výkonu 10 kw). - hybridní systém vzduch /voda o topném výkonu 10 kw s třemi chladícími okruhy osazenými třemi různými kompresory (každý o výkonu 10 kw). Samotné technologie tepelných čerpadel jsou opatřeny sérií měřících zařízení zajišťujících snímání dat prakticky za každým komponentem. Jejich sběr, vizualizaci a aktualizaci zajišťuje řídící jednotka a speciálně vyvinutý software. Některé údaje jsou dopočítávány z naměřených hodnot. Konfigurace primární strany tepelných čerpadel: Primární strana tepelného čerpadla vzduch-voda je řešena dvojitým výparníkem zajišťující kontinuální provoz. Je měřeno i množství kondenzátu vzniklého odtáváním. Primární strana pro tepelné čerpadlo země-horizontální kolektory/voda je řešena třemi horizontálními kolektory o rozměru 3x25 mb x 1m š x 2m hl. Výstroj kružnicové závity - SLINKY.

4 Primární strana pro tepelné čerpadlo země-vrty/voda je řešena jedním 90 m hlubokým vrtem vystrojeným jednou smyčkou potrubí o průměru 40 mm, jedním vrtem o hloubce 50 m vystrojeným dvěma smyčkami potrubí o průměru 32 mm a jedním vrtem o hloubce 50 m vystrojeným speciální výstrojí Vrty i horizontální kolektory mají systém měření teploty v prostoru výstroje. Sledování teplotních projevů při různém zatížení primárních systémů zajišťují ještě mělké monitorovací vrty o hloubce 20 m a 5 m. Bude možno provádět měření toku tepla v horninách při různých podmínkách, které dokážeme cíleně ovlivňovat. Sběr dat je řešen specielní řídící jednotkou a speciálně vyvinutý software zajišťuje výpočty, vizualizaci a archivaci jednotlivých dat. Takováto konfigurace s měřením v jednom místě neexistuje nikde v České republice. Technologická infrastruktura představuje vysokou přidanou hodnotu nejen pro vlastní poznávání a vzdělávání, ale vytváří podmínky i pro vědu a výzkum ze stran mladých studentů z vysokých škol, ale i odborné veřejnosti. Data lze systémově přenášet elektronickým způsobem prostřednictvím serverů a zvláštního software, takže zájemci mohou být do jednotlivých dějů napojeni ONLINE ze svých pracovišť bez časových omezení.

5 Kurzy Elektronické kurzy se zaměřením na obnovitelné zdroje energie jsou postaveny pro úroveň základního, středního i vysokého školství. Jednotlivá témata jsou pojednávána populární formou, srozumitelnou pro každou úroveň vzdělávání. Zásadní důraz byl kladen na animace dějů pro lepší představitelnost a pochopitelnost konkrétních výukových procesů. Na tvorbě kurzů se podíleli přední odborníci v daných tématech (převážně z vysokých škol) podle odborné metodiky, způsobu a systému tvorby e-learningových kurzů a didaktické supervize expertních pracovníků v tomto oboru. Grafické animace byly zpracovány profesionálními studii. Kurzy budou mít k dispozici zdarma všechna školská zařízení, která projeví zájem a mohou jednotlivá témata použít v rámci environmentálního vzdělávání průřezově u většiny školských vzdělávacích programů. Kurzy usnadní učitelům práci při shánění potřebných informací a dostanou garantovaný nástroj na profesionální výuku. Solární energie Kurz solární energie představuje následující témata vzdělávání: - Vznik sluneční energie, její šíření prostorem a dopad na Zemi - Přímé využití sluneční energie - pasivní principy - Přímé využití sluneční energie - aktivní principy - Přeměna na teplo (fototermická) - Solární zařízení na ohřev TUV a vytápění - princip činnosti zařízení a jeho základní součásti - Zásady dimenzování prvků solárních zařízení - Přeměna na elektřinu (fotovoltaická) - Účinnost fotovoltaických článků a přibližný výpočet vyrobené elektřiny v daném místě - Výroba elektřiny ze slunečního záření termodynamickou cestou - Sluneční elektrárny s koncentrací přímého záření zrcadly (rovinnými, parabolickými) - Sluneční elektrárny s akumulací energie do slané vody - Solární elektrárna se vzduchovými turbínami (solární komín) Větrná energie Kurz větrné energie představuje následující témata vzdělávání: - Vznik a měření rychlosti větru - Rychlostní profil větru nad terénem - Křivka četnosti rychlosti větru - Větrná mapa ČR - Kinetická energie větru a její využití - Větrná elektrárna - větrný motor a+ generátor elektrického proudu - Větrné motory vztlakové - Přibližný výpočet ročního množství vyrobené elektřiny

6 Vodní energie Kurz vodní energie představuje následující témata vzdělávání: - Energetický potenciál vodního toku a jeho zjišťování - Základní typy vodních děl - Křivka četnosti průtoků a návrhový průtok vodního zdroje - vodní elektrárny - Účinnost vodních strojů - Výpočet navrhovaného výkonu vodního stroje - Výpočet vyrobené elektřiny (např. za rok) daného vodního stroje Biomasa/fytomasa Kurz Biomasa/fytomasa představuje následující témata vzdělávání: - Fotosyntéza - princip fytomasy a ostatní biomasy na základě potravinového řetězce - Základní typy rychle rostoucích dřevin/rostlin - Energetický obsah fytomasy - Využití biomasy - metanové/etanové kvašení (fermentace) - Energetické využití fytomasy - Spalovací zařízení (kotle) a jejich příslušenství - Kogenerační zařízení - Bio - olej z olejnatých rostlin - Esterifikace rostlinných olejů - bionafta - Výroba metanu (bioplynu) z organických odpadů - Výroba etanolu a jeho využití pro tepelné motory - Skládky tuhých komunálních odpadů - Tvorba, zachycování a energetické využití bioplynu ze skládek tuhých komunálních odpadů Geotermální energie Kurz geotermální energie představuje následující témata vzdělávání - Obecná charakteristika geotermální energie - Teplota Země - Fyzikální charakteristika tepla - Obsahy tepla v zemských strukturách - Geotermální energie Země - Hodnocení geologických struktur - Technologická řešení možnosti využití geotermální energie - Geotermální potenciál našeho území - Geotermální energie a životní prostředí - Geotermální teplo jako energetický zdroj pro výrobu elektrické energie

7 CÍL PROJEKTU Záměrem projektu Perspektis 21 byla inovace vzdělávacího centra obnovitelných zdrojů energie u SŠ-COPTH, Praha 9 z presenční formy vzdělávání na vzdělávání distanční s využitím moderních informačních technologií. Centrum nyní dokáže nabídnout široké skupině školských zařízení možnost vzdělávání ONLINE bez časového omezení. Projekt Perspektis 21 je zaměřen na osvětu, výchovu a vzdělávání v obnovitelných zdrojích energie, které jsou z celospolečenského hlediska vnímány jako perspektivní směr lidstva pro šetrné získávání a využívání alternativních zdrojů energie. Využívání obnovitelných zdrojů je rovněž jednou z předních priorit Evropské Unie. Z toho důvodu je také jediným smyslem a cílem projektu Perspektis 21 přispět novým generacím nejenom s poznáním nových možností, ale podnítit motivaci a získat kompetence potřebné pro další rozvoj technologií a způsobů využívání alternativních zdrojů energie. 21 století je z energetického pohledu pro lidstvo klíčovým proto PERSPEKTIS 21 obnovitelné zdroje perspektiva pro 21 století. PŘÍNOSY PROJEKTU Technologie Zájemce školské zařízení bude mít možnost se elektronicky napojit do reálného provozu instalovaných zařízení na SŠ-COPTH Praha 9 v rámci projektu Perspektis 21 a sledovat konkrétní fyzikální děje ON LINE nebo z archivu pořízených dat. Solární fototermické systémy Porovnání dvou technologií v reálném čase a na stejném místě kapalinové kolektory a vakuované kolektory oba na pohyblivých konstrukcích ve dvou osách s porovnáním kapalinových kolektorů na stacionárních konstrukcích. Možnost celé řady laboratorních pokusů. Měření dopad slunečního záření, teplota, průtoky kapalin, tepelný výkon a účinnost každé technologie v závislosti na poloze ke Slunci, zaznamenávání klimatických podmínek pomocí instalované meteorologické stanice. Solární fotovoltaické systémy Porovnání tří technologií monokrystalické, polykrystalické, tenkovrstvé FV články v reálném čase na jednom místě na pohyblivých konstrukcích natáčených ve dvou osách. Měření dopad slunečního záření, teplota, elektrický výkon a účinnost každé technologie v závislosti na poloze ke Slunci, měření výroby elektrické energie, zaznamenávání klimatických podmínek pomocí instalované meteorologické stanice. Možnost celé řady laboratorních pokusů.

8 Tepelná čerpadla Porovnání tří systémů TČ země (vrty) voda, země (horizontální zemní kolektory) voda, vzduch voda v jednom místě. Každé z TČ má tři samostatné chladící okruhy s různými typy kompresorů. Monitoring a porovnání topných faktorů sledovaných technologií v reálném čase, na stejném místě při různě navolitelných podmínkách. Měření celé řady fyzikálních dějů (tlaky, teploty, průtoky) v chladících okruzích, účinnost, ekonomika (výroba tepla - spotřeba elektřiny) a další. Monitoring klimatických podmínek (včetně vlhkosti ve vzduchu) pomocí instalované meteorologické stanice. Možnost celé řady laboratorních pokusů. Možnost výzkumu a vývoje. Primární strana tepelných čerpadel: Zaznamenávání fyzikální jevů v horninovém prostředí, toky tepla, regenerace ochlazovaného horninového prostředí ze zemského - geotermálního zdroje (hlubinné vrty), regenerace ochlazovaného horninového prostředí ze slunečního zdroje (horizontální kolektory). Možnost celé řady laboratorních pokusů. Možnost výzkumu a vývoje. Kurzy Elektronické kurzy představují unikátní řešení přístupu školských zařízení k výukovým textům distanční formou bez časových omezení v tématu obnovitelných zdrojů energie. KONTAKTY Střední škola-centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179 se sídlem: Poděbradská 1/179, Praha 9 zastoupena: ředitelem Mgr. Josefem Ležalem IČ: DIČ: CZ Tel: Fax: Web:

Studijní opora pro studenty prezenčního a kombinovaného studia

Studijní opora pro studenty prezenčního a kombinovaného studia České Budějovice 2012 Studijní opora pro studenty prezenčního a kombinovaného studia Tato publikace byla vytvořena v rámci realizace projektu Efektivní energetický region Jižní Čechy Dolní Bavorsko Zadavatel:

Více

EkoWATT Středisko pro obnovitelné zdroje a úspory energie The Renewable and Energy Efficiency Center

EkoWATT Středisko pro obnovitelné zdroje a úspory energie The Renewable and Energy Efficiency Center Obsah OBSAH... 2 1. IDENTIFIKACE STUDIE... 5 2. ÚVOD... 6 2.1. Energetické plánování OZE v evropském kontextu 6 2.2. Shrnutí 6 3. ZÁKLADNÍ POJMY A DEFINICE... 8 3.1. Potenciály OZE 8 3.1.1. Příklady účelově

Více

Alternativní zdroje energie

Alternativní zdroje energie METODICKÁ PŘÍRUČKA Alternativní zdroje energie Název projektu: Multilaterální vzdělávání v oblasti alternativních zdrojů energie Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.49/02.0004 www.vzdelavani-meres.cz METODICKÁ

Více

2. Fotovoltaika - perspektivní zdroj budoucnosti

2. Fotovoltaika - perspektivní zdroj budoucnosti VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE V PODMÍNKÁCH ČR Ing. Tomáš Kukuczka, Ing. Petr Klimek, Ing. Tomáš Nenička Czech RE Agency, o.p.s. Televizní 2618, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm tomas@czrea.org, tomas.nenicka@czrea.org,

Více

ŠETŘIT ENERGIÍ. Naučíme se

ŠETŘIT ENERGIÍ. Naučíme se CZ/FMP.04/0146 Naučíme se ŠETŘIT ENERGIÍ Energie VĚTRU Energie SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ GEOTERMÁLNÍ energie Energie VODY Energie PŮDY Energie VZDUCHU Energie BIOMASY Energie SKLÁDKOVÉHO PLYNU Energie KALOVÉHO

Více

MĚSTO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

MĚSTO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ENVIROS, s. r. o., PROSINEC 2006 MĚSTO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ STUDIE VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE JAKO NÁSTROJ KE ZLEPŠENÍ ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK OBYVATEL VALAŠSKÉHO MEZIŘÍČÍ OBSAH Název publikace Referenční

Více

Ekonomické zhodnocení investice do fotovoltaické elektrárny. Michaela Opletalová

Ekonomické zhodnocení investice do fotovoltaické elektrárny. Michaela Opletalová Ekonomické zhodnocení investice do fotovoltaické elektrárny Michaela Opletalová Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřena na obnovitelné zdroje energie. Zejména pak na ekonomické

Více

Využití obnovitelných zdrojů energie a úspory energie na venkově

Využití obnovitelných zdrojů energie a úspory energie na venkově Využití obnovitelných zdrojů energie a úspory energie na venkově (studijní materiály k akci) TENTO PROJEKT Na venkově pro venkov JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z EVROPSKÉHO ZEMĚDĚLSKÉHO FONDU PRO ROZVOJ

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. Obnovitelné zdroje energie Ing. Jaroslav Chlubný Ing. Jaroslav Lednický Ing. Radek Sedlačík Mgr. Lenka Slezáčková V rámci projektu Energetická efektivita v

Více

Obnovitelné zdroje. Věda pro život, život pro vědu Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/45.0029. Ing. Blanka Skočilasová, Ph.D.

Obnovitelné zdroje. Věda pro život, život pro vědu Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/45.0029. Ing. Blanka Skočilasová, Ph.D. Obnovitelné zdroje V Sokolově, 28. ledna 2015 Věda pro život, život pro vědu Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/45.0029 Ing. Blanka Skočilasová, Ph.D. Využití sluneční energie Tepelné a fotovoltaické články

Více

ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY (2013-2033) PŘÍLOHA Č. 8 ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI

ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY (2013-2033) PŘÍLOHA Č. 8 ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY (2013-2033) PŘÍLOHA Č. 8 ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI Obsah ČÁST 1 ENERGETICKÝ MANAGEMENT V EU...3 1 ENERGETICKÝ MANAGEMENT CHYTRÝCH MĚST...4 1.1 Platforma pro

Více

Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o.

Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o. Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o. Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o. OBSAH ÚVODNÍ Úvodní slovo 3 O SEVEn 4 Politika SEVEn 4 Historie SEVEn 5 Konsorcium SEVEn 7 Oblasti aktivit SEVEn Energy s.r.o. 8

Více

Krajský program snižování emisí podle přílohy č. 2 odst. 2 k zák. č. 86/2002 Sb.

Krajský program snižování emisí podle přílohy č. 2 odst. 2 k zák. č. 86/2002 Sb. Krajský program snižování emisí podle přílohy č. 2 odst. 2 k zák. č. 86/2002 Sb. NÁVRH INTEGROVANÉHO KRAJSKÉHO PROGRAMU SNIŽOVÁNÍ EMISÍ A NÁVRH KRAJSKÉHO PROGRAMU KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO

Více

Cena Nadace ČEZ 2015. o nejlepší studentskou vědeckotechnickou práci XVI. ročník

Cena Nadace ČEZ 2015. o nejlepší studentskou vědeckotechnickou práci XVI. ročník Cena Nadace ČEZ 2015 o nejlepší studentskou vědeckotechnickou práci XVI. ročník Soutěž je součástí vzdělávacího programu ČEZ Svět energie www.cez.cz/vzdelavaciprogram Vyhlašuje se v těchto oborech: Klasická

Více

TECHNOLOGIE VHODNÉ PRO

TECHNOLOGIE VHODNÉ PRO TECHNOLOGIE VHODNÉ PRO DECENTRALIZOVANOU ENERGETIKU říjen 2008 Ing. Karel Srdečný Ing. Jiří Beranovský, PhD, MBA Identifikační údaje Předmět zakázky: Technologie vhodné pro decentralizovanou energetiku

Více

KOGENERAČNÍ JEDNOTKY ZŘIZOVÁNÍ A PROVOZ. Doc. Ing. Jaroslav Krbek, CSc. Doc. Ing. Bohumil Polesný, CSc.

KOGENERAČNÍ JEDNOTKY ZŘIZOVÁNÍ A PROVOZ. Doc. Ing. Jaroslav Krbek, CSc. Doc. Ing. Bohumil Polesný, CSc. KOGENERAČNÍ JEDNOTKY ZŘIZOVÁNÍ A PROVOZ Doc. Ing. Jaroslav Krbek, CSc. Doc. Ing. Bohumil Polesný, CSc. Praha 2007 Kogenerační jednotky - Zřizování a provoz Vydal GAS s.r.o., Praha Vytiskla tiskárna: PRATR

Více

STUDIE POHONU MOBILNÍHO PROSTŘEDKU S PALIVOVÝM ČLÁNKEM

STUDIE POHONU MOBILNÍHO PROSTŘEDKU S PALIVOVÝM ČLÁNKEM VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Fakulta elektrotechniky a informatiky ČESKÁ ENERGETICKÁ AGENTURA STUDIE POHONU MOBILNÍHO PROSTŘEDKU S PALIVOVÝM ČLÁNKEM Ing. Bohumil HORÁK, Ph.D. Ing. Jiří KOZIOREK, Ph.D.

Více

Elektrotechnický průmysl. Informační a výukový manuál pro žáky základních a středních škol

Elektrotechnický průmysl. Informační a výukový manuál pro žáky základních a středních škol Informační a výukový manuál pro žáky základních a středních škol Elektrotechnický průmysl Vypracoval: Mgr. Lubomír Franek Bc. Miroslav Maďa Ing. Petr Literák Tomáš Nevřela Podpora a rozvoj elektrotechnických

Více

1 Využití sluneční energie

1 Využití sluneční energie 1 Využití sluneční energie 1.1 Pasivní systémy 1.1.1 Okna (systém s přímým ziskem) Nejjednodušší systém je okno orientované na jih. Sluneční záření se dostává zasklením přímo do místnosti a přemění se

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Katedra technické a informační výchovy. Bakalářská práce. Iva Slezáková

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Katedra technické a informační výchovy. Bakalářská práce. Iva Slezáková UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra technické a informační výchovy Bakalářská práce Iva Slezáková Využití obnovitelných zdrojů energie v pasivním rodinném domě Případová studie

Více

978-80-7080--65-0. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Technická 5, 166 28 Praha 6 Uzávěrka: 10. 8. 2007. www.vscht.cz

978-80-7080--65-0. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Technická 5, 166 28 Praha 6 Uzávěrka: 10. 8. 2007. www.vscht.cz 978-80-7080--65-0 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Technická 5, 166 28 Praha 6 Uzávěrka: 10. 8. 2007 www.vscht.cz 2 Obsah Program 21. letní školy 5 Servis VŠCHT Praha středním školám - hodina

Více

1. Struktura a cíle prioritní oblasti

1. Struktura a cíle prioritní oblasti Udržitelnost energetiky a materiálových zdrojů: Podrobná specifikace prioritní oblasti Světová energetika je vystavena bezprecedentní nejistotě. Primární zdroje jsou na Zeměkouli nerovnoměrně rozděleny

Více

FINANČNÍ NÁSTROJE - NÁRODNÍ VERZE - Česká republika

FINANČNÍ NÁSTROJE - NÁRODNÍ VERZE - Česká republika FINANČNÍ NÁSTROJE - NÁRODNÍ VERZE - Česká republika OBSAH TABULKA FINANCOVÁNÍ EVROPSKÉ A MEZINÁRODNÍ PROGRAMY 1. INTELIGENTNÍ ENERGIE PRO EVROPU... 5 1.1. PŘÍPADOVÁ STUDIE 1 (SEC TOOLS)... 7 2. PROGRAM

Více

MIX MAX - ENERGETIKA, s. r.o. Štefánikova 38a, 612 00 Brno

MIX MAX - ENERGETIKA, s. r.o. Štefánikova 38a, 612 00 Brno Zastupitelstvo města Uherský Brod Územní energetická koncepce města Uherský Brod Osnova: 1. Informace o zadání a průběhu zpracování Územní energetické koncepce města Uherský Brod (dále jen ÚEK) 2. Shrnutí

Více

B. SPECIÁLNÍ PODPORY

B. SPECIÁLNÍ PODPORY B. SPECIÁLNÍ PODPORY 11. Energetika Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Předmět úpravy 1. Část A Státního programu na podporu

Více

Energetika fotovoltaika využití obnovitelných zdrojů

Energetika fotovoltaika využití obnovitelných zdrojů Energie nedílná součást života Energetika fotovoltaika využití obnovitelných zdrojů Ing. Jan Bedřich Česká komora lehkých obvodových plášťů 1 Energie nedílná součást života Typy energií 1. Elektrická Elektrická

Více

GREENJOBS EKOLOGICKÉ ASPEKTY BUDOV

GREENJOBS EKOLOGICKÉ ASPEKTY BUDOV Vytvořeno v rámci projektu GREENJOBS VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GREENJOBS EKOLOGICKÉ ASPEKTY BUDOV Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy Sezimovo Ústí Spolufinancováno

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011)

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) AKČNÍ PLÁN (2010 2011) Zpracovatel: Centrum EP - regionální rozvojová agentura Soukenická 54 500 03 Hradec Králové Web: www.cep-rra.cz

Více

Nové technologie a aplikace. tepelných čerpadel. rozšiřující možnosti jejich uplatnění (nejen) v podmínkách ČR

Nové technologie a aplikace. tepelných čerpadel. rozšiřující možnosti jejich uplatnění (nejen) v podmínkách ČR Nové technologie a aplikace tepelných čerpadel rozšiřující možnosti jejich uplatnění (nejen) v podmínkách ČR 2014 UPLATNĚNÍ TEPELNÝCH ČERPADEL 6 2 6 2 3a 6 1b 3b 5b 4a 1a 4c 3b 4b 5a EHPA 1 1a 1b 2 3 3a

Více

ENERGETICKÝ PLÁN MĚSTA LITOMĚŘICE. září 2014

ENERGETICKÝ PLÁN MĚSTA LITOMĚŘICE. září 2014 ENERGETICKÝ PLÁN MĚSTA LITOMĚŘICE 2014 2030 září 2014 Obsah Identifikační údaje... 5 Identifikace dodavatele... 5 Identifikace objednatele... 5 1. Manažerský souhrn... 6 1. 1. Přehled spotřeby... 6 1.

Více