VYZÝVÁ k předložení nabídky.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYZÝVÁ k předložení nabídky."

Transkript

1 Výzva k podání nabídky Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje (dále jen RRA PK), nám. Republiky 12, Pardubice, jako zadavatel, vyzývá k podání nabídky na zakázku malého rozsahu - nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Název zakázky: Zpracování účetnictví vč. mezd a personální agendy pro RRA PK Identifikační údaje zadavatele: Obchodní jméno: Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje (dále jen RRA PK) Sídlo: Právní forma: Zájmové sdružení právnických osob IČ: DIČ: CZ Osoba oprávněná za zadavatele jednat: Richard Červenka, ředitel RRA PK Telefonní číslo: Web: Kontaktní osoba zadavatele: Richard Červenka Telefonní číslo: Web: 1. Specifikace předmětu zakázky Zadavatel Vás VYZÝVÁ k předložení nabídky. Jedná se o zakázku malého rozsahu na služby. Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění. Předmětem této zakázky je zpracování účetnictví včetně mezd a personální agendy Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje, z.s.p.o. Doba a místo plnění zakázky jsou uvedeny v bodě 9. této Výzvy. Stránka 1 z 7

2 1.1 Popis předmětu zakázky Předmětem veřejné zakázky je zpracování účetnictví včetně mezd a personální agendy Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje. Jedná se o dlouhodobé poskytování účetních služeb v rámci činnosti Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje. Rozsah požadované práce a služeb: - měsíční zpracování mezd v počtu 10 stálých zaměstnanců (plný úvazek) k tomu variabilně 1 6 dohod o provedení práce nebo dohod o pracovní činnosti. Zpracování mezd bude zajišťovat uchazeč, včetně elektronické komunikace s veřejnou správou (FÚ, OSSZ, ZP, ÚP atd.) - měsíční zpracování účetních dokladů (zadavatel vede účetnictví střediskově - členské říspěvky, projekty financované z EU, ekonomická činnost atd.) v software ve vlastnictví uchazeče, uchazeč uvede, v jakém software bude účtovat; - faktury přijaté v počtu cca 30ks/měsíčně; - faktury vydané v počtu cca 10ks/měsíčně; - interní doklady v počtu cca 10ks/měsíčně; - pokladní doklady v počtu cca 30ks/měsíčně; - bankovní doklady v počtu položek cca 20ks/měsíčně; - kvartální zpracování daňového přiznání k DPH; - roční uzavření účetnictví a spolupráce při rozdělení příjmů a výdajů dle jednotlivých činností na činnosti osvobozené, na činnosti, které nejsou předmětem daně a na činnosti ekonomické. Požadavky na odbornou způsobilost a praxi: - perfektní znalost právních předpisů a jejich aplikace v praxi v oblasti zákona o účetnictví a jeho prováděcí vyhlášky, účetních standardů, zákona o dani z příjmů, zákona o DPH, zákonů o zdravotním a sociálním pojištění, zákoníku práce, zkušenosti s účtováním projektů financovaných z fondů EU, tj. způsoby vyúčtování dotačních prostředků a znalost dalších souvisejících předpisů; - doložení odborné způsobilosti, doložení praktických zkušeností a dovedností v daném oboru, délka působení na trhu v oboru dodavatelského zpracování účetní agendy, mezd a personalistiky v oblasti neziskového sektoru, reference o dosavadním podnikání v této oblasti, počet doposud zpracovávaných neziskových organizací, jejich typy a způsoby vedení účetnictví. 2. Stanovení nabídkové ceny a platební podmínky Uchazeč uvede nabídkovou cenu za 1 kalendářní měsíc. Předpokládaná hodnota zakázky není uvedena. 2.1 Platební podmínky Stránka 2 z 7

3 Dodavatel vystaví zadavateli daňové doklady vždy za měsíční plnění celé zakázky. Fakturace proběhne dle nabídkové ceny se 14 denní splatností od data doručení faktury odběrateli. 3. Způsob zpracování nabídkové ceny Nabídková cena bude uvedena jako nejvýše přípustná cena na zajištění všech činností uvedených v článku 1.1 a to za 1 kalendářní měsíc. Nabídková cena musí být uvedena bez DPH a včetně DPH. 4. Požadavky na zpracování a doručení nabídky Podkladem pro vypracování nabídky je Výzva k podání nabídky. Zadavatel požaduje, aby nabídka byla řazena v následující struktuře a pořadí: 1) Krycí list nabídky. Pro zpracování Krycího listu nabídky použije uchazeč vzor Krycího listu nabídky (Příloha č. 1) a chybějící požadované údaje do něj doplní. Takto vyplněný Krycí list nabídky podepíše a vloží jako první list do nabídky. 2) Doklady k prokázání kvalifikace uchazeče, které mj. doloží uchazeč dle Přílohy č. 2 a Přílohy č. 3 této Výzvy, včetně vlastní nabídky uchazeče (jména osob, které budou zakázku realizovat vč. uvedení jejich vzdělání a relevantních zkušeností, software, ostatní relevantní informace, atp.). 3) Uchazečem podepsaný návrh smlouvy (uchazeč předloží vlastní návrh smlouvy s uvedenou nabídkovou cenou). Každý uchazeč je oprávněn podat pouze jednu nabídku. Předložení nabídky pouze na část předmětu zakázky se nepřipouští. Nabídka bude kvalitním způsobem zpracována tak, aby byla dobře čitelná, nesmí obsahovat opravy a přepisy. Nabídka uchazeče bude doručena v českém jazyce ve stanovené lhůtě osobně nebo prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu zadavatele, a to v jednom tištěném vyhotovení (originál) v souladu s požadavky na strukturu a pořadí dle tohoto bodu Výzvy. Jednotlivé strany nabídky budou očíslovány vzestupně a zabezpečeny proti manipulaci sešitím celé nabídky. Nabídky musí být doručeny v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky Nabídka Zpracování účetnictví vč. mezd a personální agendy pro RRA PK a nápisem NEOTEVÍRAT. Na této obálce bude uvedena kontaktní adresa uchazeče. Na nabídky obdržené jiným způsobem nebo po uplynutí lhůty pro podání nabídek nebude brán zřetel. V případě, že je uchazeč zastoupen na základě plné moci jinou osobou, musí být součástí nabídky odpovídající zmocnění udělené této osobě, a to buď v originále či ověřené kopii. Stránka 3 z 7

4 5. Lhůta a místo pro podání nabídky Nabídky je možné podávat pouze v pracovní dny v době od 8.00 hod. do hod. Lhůta pro podání nabídek končí dne v hodin. Místem podání nabídek je: Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje k rukám Richarda Červenky (budova B, dveře č. 402). 6. Hodnotící kritéria a způsob hodnocení nabídek Hodnotícími kritérii jsou: 1/ nabídková cena bez DPH za 1 měsíc 2/ doložená kvalita odborně způsobilého personálu 3/ doložené reference uchazeče Hodnoceny budou pouze nabídky v českém jazyce v uzavřené (a označené) doručené osobně nebo prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu zadavatele uvedené v bodě 5. Nabídky obdržené jiným způsobem nebo po uplynutí lhůty pro podání nabídek budou z hodnotícího procesu vyřazeny. V tomto případě zadavatel bezodkladně vyrozumí uchazeče o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek a byla z hodnotícího procesu vyřazena. Hodnocení nabídek bude provedeno podle hodnotících kritérií. 7. Požadavky na prokázání kvalifikace uchazeče Kvalifikaci splní uchazeč, který prokáže splnění: a) základních kvalifikačních předpokladů; b) profesních kvalifikačních předpokladů; c) technických kvalifikačních předpokladů. Pravost a stáří dokladů k prokázání kvalifikace: Je-li zadavatelem vyžadováno čestné prohlášení, musí být předložen jeho originál a prohlášení musí být podepsáno statutárním zástupcem uchazeče; v případě podpisu jinou osobou musí být originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění této osoby součástí dokladů, kterými dodavatel prokazuje splnění kvalifikace. a) Základní kvalifikační předpoklady Stránka 4 z 7

5 Uchazeč prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení uvedeného v Příloze č. 2 této Výzvy, které bude podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče. b) Profesní kvalifikační předpoklady Uchazeč prokazuje splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení uvedeného v Příloze č. 3 této Výzvy. Profesní kvalifikační předpoklady uchazeč splňuje předložením: výpisu z obchodního rejstříku, či výpisu z jiné evidence, pokud je v ní zapsán, dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícímu plnění zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licence, dokladu o pojištění podnikatelské činnosti (pojištění všeobecné odpovědnosti za škody) v min. výši 1 mil. Kč. Z předložených dokladů musí být zřejmé, že uchazeč je oprávněn vykonávat činnosti, které jsou předmětem plnění této zakázky. Požadované doklady postačuje předložit v prosté kopii. V případě dodatečného vyžádání zadavatelem je uchazeč povinen předložit požadované doklady v originále nebo ověřené kopii. c) Technické kvalifikační předpoklady Technické kvalifikační předpoklady prokáže uchazeč předložením čestného prohlášení o realizaci nejméně 1 uchazečem realizované zakázky, jejímž předmětem plnění bylo provádění účetnictví pro nestátní neziskovou organizaci (dále jen NNO) s uvedením rozsahu poskytované práce nebo poskytování obdobných služeb, které jsou předmětem této Výzvy pro (dále jen NNO), a to v posledních třech letech s uvedením její hodnoty, obsahu a doby poskytnutí, resp. délky trvání. Dále zadavatel požaduje uvedení seznamu garantů (realizátorů) zakázky, kteří budou zakázku realizovat s uvedením jejich pracovních zkušeností, délky praxe (požadováno min. 5 let v oboru), a vzdělání (požadováno min. SŠ ekonomického směru). Uchazeč musí uvést, v jakém účetním software pracuje a v němž by byla realizována zakázka. 8. Otevírání obálek s nabídkami a vyhodnocení nabídek Otevírání obálek a vyhodnocení nabídek proběhne ihned po ukončení příjmu nabídek dne v hodin v Pardubicích, v sídle RRA PK na nám. Republiky 12, v kanceláři B č Otevírání obálek a hodnocení nabídek je neveřejné. Stránka 5 z 7

6 9. Doba a místo plnění zakázky Zadavatel stanovil pro plnění veřejné zakázky následující období: Zahájení realizace zakázky po podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem od na dobu neurčitou s předpokladem dlouhodobé spolupráce. Místem plnění zakázky je sídlo zadavatele a sídlo uchazeče. 10. Zrušení výběrového řízení Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení: - kdykoliv bez uvedení důvodu, nejpozději však do uzavření smlouvy s vybraným uchazečem, - pokud nebyly ve stanovené lhůtě podány žádné nabídky, - pokud nebyly ve stanovené lhůtě podány žádné nabídky splňující požadavky zadavatele na předmět plnění zakázky, resp. byly všechny nabídky vyřazeny, - pokud byly zjištěny vážné nesrovnalosti nebo chyby ve Výzvě k podání nabídky, nebo v průběhu administrace zakázky, - pokud vybraný uchazeč, popř. uchazeč druhý v pořadí, odmítl uzavřít smlouvu nebo neposkytl zadavateli k jejímu uzavření dostatečnou součinnost, - pokud odmítl uzavřít smlouvu i uchazeč třetí v pořadí, s nímž bylo možné smlouvu uzavřít, - pokud se v průběhu výběrového řízení vyskytly důvody, pro které nelze na zadavateli požadovat, aby ve výběrovém řízení pokračoval. Zadavatel je oprávněn: - změnit nebo doplnit podmínky Výzvy, nejpozději však do ukončení lhůty pro podání nabídek, - vrátit uchazeči neotevřenou obálku s nabídkou, která byla doručena vyhlašovateli po uplynutí lhůty pro podání nabídek, - odmítnout všechny podané nabídky, - odmítnout všechny nabídky, které byly vyřazeny z výběrového řízení a nebyly vybrány jako nejvhodnější, - vyřadit nabídky, které nejsou zpracovány dle podmínek této Výzvy, - požadovat po uchazeči vysvětlení příliš nízké nabídkové ceny a případně nabídku obsahující neodůvodněnou příliš nízkou nabídkovou cenu odmítnout. 11. Závěrečná ustanovení - Náklady na vypracování nabídky zadavatel nehradí. Zadavatel nepřiznává uchazeči právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení. - Předložené nabídky zadavatel nevrací. - Zadavatel nepřipouští varianty nabídek. Stránka 6 z 7

7 - Zadavatel nenese odpovědnost za omyly, mylná tvrzení, nesprávný výklad nebo jakákoli jiná opomenutí nebo chybné informace získané uchazečem z jiných pramenů. - Dodavatel je vázán mlčenlivostí související s plněním této zakázky 12. Kontaktní osoba zadavatele Richard Červenka, Dotazy ze strany uchazečů musí být doručeny em zadavateli (telefonické dotazy nebudou akceptovány). y budou zasílány na adresu a v předmětu u bude uvedeno Dotaz účetnictví RRA PK V Pardubicích Přílohy Výzvy k podání nabídky: Richard Červenka, v.r. ředitel RRA PK PŘÍLOHA Č. 1 Krycí list nabídky PŘÍLOHA Č. 2 Vzor čestného prohlášení k prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů PŘÍLOHA Č. 3 Vzor čestného prohlášení k prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů Stránka 7 z 7

Opakovaná výzva k podání nabídky

Opakovaná výzva k podání nabídky Opakovaná výzva k podání nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na služby zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,,vzdělávání pro Hradiště

Více

Zadavatel: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 2 Nová Paka 50901 IČ: 15055256

Zadavatel: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 2 Nová Paka 50901 IČ: 15055256 Výzva k podání nabídek (dále jen zadávací dokumentace ) na veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie (VZMR II) v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Nejedná o zadávací

Více

Zadávací dokumentace. k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka výpočetní techniky

Zadávací dokumentace. k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka výpočetní techniky Dodávka výpočetní techniky stránka 1 (6) Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Dodávka výpočetní techniky Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách Název

Více

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace se sídlem Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání

Více

V souladu s ustanovením 38 odst. 1 zákona Vás zadavatel vyzývá k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení:

V souladu s ustanovením 38 odst. 1 zákona Vás zadavatel vyzývá k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení: ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P. O. BOX 77 118 10 Praha 1 Tel.: 257042417 V Praze dne 17. července 2014 PID: 0 Č. j.: MF-52221/2014/9001/Se Věc: Výzva k podání nabídky ve zjednodušeném

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ); jedná se o zadávací řízení mimo režim zákona

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ); jedná se o zadávací řízení mimo režim zákona Kontaktní osoba: Michaela Machálková Tel./fax: 267 994 537/272 936 597 E-mail: michaela.machalkova@sfzp.cz Datum: 11. 1. 2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Město Vimperk Sídlem: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Zastoupený: Ing. Jaroslava Martanová, starostka IČO: 00250805 vyhlašuje veřejnou

Více

Zadávací dokumentace. k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka prezentační techniky a souvisejících služeb

Zadávací dokumentace. k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka prezentační techniky a souvisejících služeb Dodávka prezentační techniky a souvisejících služeb stránka 1 (6) Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Dodávka prezentační techniky a souvisejících služeb Nejedná se o zadávací řízení

Více

Rekonstrukce a výstavba nové místní komunikace Veltruby

Rekonstrukce a výstavba nové místní komunikace Veltruby Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace veřejné zakázky Rekonstrukce a výstavba nové místní komunikace Veltruby Veřejný zadavatel tímto oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na

Více

Nákup zemního plynu pro Město Třeboň a jím zřizované příspěvkové organizace a založené společnosti na období 2016-2019 formou postupného nákupu

Nákup zemního plynu pro Město Třeboň a jím zřizované příspěvkové organizace a založené společnosti na období 2016-2019 formou postupného nákupu Zadávací dokumentace na nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v rámci otevřeného řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Název veřejné zakázky: Nákup zemního plynu

Více

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem VÝZVA ZÁJEMCŮM k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen Výzva ) s názvem ZPRACOVÁNÍ

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Veřejná zakázka je financována z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. V Praze dne 13. 12. 2010 Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Více

MĚSTO DUBÍ. Poskytnutí revolvingového úvěru na předfinancování dotačních projektů

MĚSTO DUBÍ. Poskytnutí revolvingového úvěru na předfinancování dotačních projektů MĚSTO DUBÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na službu s názvem: Poskytnutí revolvingového úvěru na předfinancování dotačních projektů zadávané dle 18 odst. 3 a 6 zákona č. 137/2006

Více

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení v souladu se Zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ ), v souladu se Směrnicí

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky SD11/2013 Název zakázky: Stavební práce Předmět zakázky: Výměna střešní krytiny a klempířských prvků na budově ŠD Typ zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu (dále

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a dle

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Na padesátém 81 100 82 Praha 10 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Více

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ POŘADOVÉ ČÍSLO ÚKONU: 3 Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ Výzva k podání nabídky zadávanou podle

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen výzva ) k veřejné zakázce malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Vzdělávání v České společnosti pro větrnou energii. Zadavatel. Česká společnost pro větrnou energii

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Vzdělávání v České společnosti pro větrnou energii. Zadavatel. Česká společnost pro větrnou energii ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Vzdělávání v České společnosti pro větrnou energii Zadavatel Název zadavatele: Česká společnost pro větrnou energii Sídlo zadavatele: Novotného lávka 200/5, 116 68 Praha 1 IČ: 60448571

Více

VÝBĚR KOORDINÁTORA PROJEKTU ZPĚT DO PRÁCE

VÝBĚR KOORDINÁTORA PROJEKTU ZPĚT DO PRÁCE Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná podle ustanovení 6, 12 odstavec (3) a 18 odstavec (3) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon) VÝBĚR KOORDINÁTORA

Více

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Sídlem: Zastoupený: IČO: Město Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Ing. Jaroslava Martanová, starostka 00250805 vyhlašuje veřejnou

Více

Vytvoření krajinotvorného prvku

Vytvoření krajinotvorného prvku Tento projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie z Operačního programu Životního prostředí včetně spolufinancování ze Státního fondu životního prostředí ČR. Registrační číslo projektu: CZ.1.02./6.3.00/13.19775

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název zakázky:,,havarijní pojištění vozidel a pojízdných strojů a zařízení Části zakázky: Část 1: Havarijní pojištění vozidel Část 2: Pojištění pojízdných strojů a strojních zařízení

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, mimo režim tohoto zákona a dle Směrnice rady města Lovosice

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu. Rekonstrukce dětského hřiště ZŠ Vojtěcha Kováře, Rumburk

Veřejná zakázka malého rozsahu. Rekonstrukce dětského hřiště ZŠ Vojtěcha Kováře, Rumburk Veřejná zakázka malého rozsahu Zadavatel: zastoupený: Město Rumburk, Tř. 9. května 1366/48, 40801 Rumburk IČ: 00261602, DIČ: CZ00261602 Darkem Švábem, místostarostou města Vyzývá uchazeče k předložení

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky Dodávka dalekohledů pro Envicentrum Druh veřejné zakázky: V souladu se Směrnicí Rady Plzeňského kraje č. 1/2014, o zadávání veřejných zakázek

Více

M" OPERA(N[ PROGRAM LIDSKE ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.

M OPERA(N[ PROGRAM LIDSKE ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. evropský SOCiální fond v ČR EVROPSKA UNIE M" OPERA(N[ PROGRAM LIDSKE ZDROJE Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Číslo zakázky: 9939 Název zakázky:

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Analýza vzdělávacích potřeb SFŽP ČR a analýza systému vzdělávání

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Analýza vzdělávacích potřeb SFŽP ČR a analýza systému vzdělávání Kontaktní osoba: Jitka Hurtová Tel.: 267 994 537 Fax: 272 936 386 E-mail: jitka.hurtova@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Zakázka na jazykové kurzy pro ZŠ Ždírec nad Doubravou II

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Zakázka na jazykové kurzy pro ZŠ Ždírec nad Doubravou II ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce s názvem: Zakázka na jazykové kurzy pro ZŠ Ždírec nad Doubravou II Datum vyhlášení zakázky: 7. 7. 2015 Název projektu: Podpora vzdělávání - čteme, mluvíme, rozumíme

Více