Výzva k podání nabídek vč. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výzva k podání nabídek vč. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu"

Transkript

1 Výzva k podání nabídek vč. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Název veřejné zakázky Druh veřejné zakázky CPV veřejné zakázky zejména Pořízení kompostérů pro obec Malenovice Dodávky Kompostovače Vážení, obracíme se na Vás s výzvou k podání nabídky u veřejné zakázky malého rozsahu. Žádáme Vás o přípravu nabídky, která bude vyhovovat všem požadavkům zadavatele uvedeným v těchto zadávacích podmínkách. ČÁST I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Název veřejného zadavatele Obec Malenovice Sídlo zadavatele Malenovice 85, Malenovice IČ zadavatele Právní forma zadavatele Obec Profil zadavatele Zastoupen JUDr. Vladimírem Malarzem, starostou obce Zastoupen na základě plné moci Zmocněnec Dobrá zakázka s.r.o. Adresa zmocněnce Ostrava, Moravská Ostrava, Hlubinská 1378/36, PSČ IČ zmocněnce Kontaktní osoba Ing. Miroslav Jílek Elektronická adresa Telefonní kontakt ČÁST II. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY 2.1. Předmětem veřejné zakázky je dodávka 56 ks kompostérů o objemu min. 1 m 3 a 59 ks kompostérů o objemu min. 2 m 3. Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v příloze č. 1 Technická specifikace. Podmínky plnění předmětu veřejné zakázky jsou dále uvedeny a v příloze č. 2 Obchodní podmínky Předmět veřejné zakázky je spolufinancován Evropskou unií Fondem soudržnosti z Operačního programu Životní prostředí (dále jen OP ŽP ) v rámci projektu Pořízení kompostérů pro obec Malenovice, reg. č. projektu CZ /0.0/0.0/17_068/ Místem plnění je sídlo zadavatele na adrese Malenovice 85, Malenovice Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je ,00 Kč bez DPH. Předpokládaná hodnota je účastníky nepřekročitelná Realizace předmětu veřejné zakázky (doba dodávky) bude maximálně 60 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy s vybraným dodavatelem.

2 2.6. Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ ) Pokud jsou v zadávacích podmínkách obsaženy požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniku, zvláštní označení výrobků, výkonů anebo obchodních materiálů, která platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, popř. patenty a užitné vzory, jsou uvedeny pouze pro upřesnění a přiblížení technických parametrů a zadavatel umožňuje použití i kvalitativně a technicky obdobného řešení. ČÁST III. DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM 3.1. Dodavatel je oprávněn po zadavateli písemně požadovat vysvětlení zadávacích podmínek. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek, a to vždy na elektronickou adresu zmocněnce uvedenou v části I. Vysvětlení zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti. Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí tuto lhůtu dodržet Vysvětlení zadávacích podmínek, včetně přesného znění požadavku podle odst. 3.1., odešle zadavatel současně všem účastníkům výběrového řízení, které vyzval v rámci výzvy a současně uveřejní vysvětlení zadávacích podmínek včetně přesného znění žádosti stejným způsobem, jakým uveřejnil oznámení o zahájení výběrového řízení Zadávací podmínky může zadavatel změnit nebo doplnit před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Změna nebo doplnění zadávací dokumentace musí být uveřejněna nebo oznámena dodavatelům stejným způsobem jako zadávací podmínka, která byla změněna nebo doplněna Pokud to povaha doplnění nebo změna zadávací dokumentace vyžaduje, zadavatel současně přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek. V případě takové změny nebo doplnění zadávacích podmínek, která může rozšířit okruh možných účastníků výběrového řízení, prodlouží zadavatel lhůtu pro podání nabídek tak, aby od odeslání změny nebo doplnění zadávací dokumentace činila nejméně celou svou původní délku. ČÁST IV. PODÁNÍ NABÍDKY 4.1. Lhůta pro doručení nabídky: do 28. března 2018 do 12:00 hod. (Rozhodující je datum přijetí nabídky, nikoliv datum odeslání) Místo pro doručení nabídky (osobní či poštou): Obec Malenovice Malenovice Malenovice 4.3. Osobní doručení je možné na podatelnu zadavatele v úřední hodiny Pondělí a středa: a Způsob doručení nabídky: V uzavřené zabezpečené obálce do výše uvedeného místa pro doručení nabídky. Obálka bude označena štítkem: Veřejná zakázka Pořízení kompostérů pro obec Malenovice NEOTVÍRAT Na obálce bude v levém horním rohu uvedeno označení dodavatele a adresa pro případné zaslání oznámení o pozdním podání nabídky. Výzva k podání nabídky vč. zadávací dokumentace strana 2

3 ČÁST V. PROKÁZÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ 5.1. Dodavatel k prokázání kvalifikačních předpokladů v nabídce předloží: a) Ve vztahu k České republice výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje. Doklad o splnění profesní způsobilosti dle předchozí věty musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců před dnem podání nabídky. b) Doklad o oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky. Tedy oprávnění pokrývající prodej plastových kompostérů (např. oprávnění pro velkoobchod, maloobchod nebo výrobu a následný prodej plastových výrobků). c) Seznam významných dodávek poskytnutých dodavatelem za poslední 3 roky před zahájením této veřejné zakázky (tj. dokončených v období 36 měsíců bezprostředně předcházejících zahájení této veřejné zakázky) s uvedením jejich stručného popisu, hodnoty, odběratele a doby plnění. Z tohoto seznamu musí být zřejmá dodávka nejméně 300 kompostérů. d) Popisy výrobků určených k dodání, ze kterých bude patrné, zda nabízené kompostéry splňují zadavatelem požadované parametry, a to jak kompletním vyplněním přílohy č. 1 této výzvy, tak doložením technického popisu kompostérů (např. technickým listem, či jinou vhodnou formou) Doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích a mohou je nahradit čestným prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle 87 ZZVZ. Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikaci. Podmínky prokázání kvalifikace se řídí 53 odst. 4. ZZVZ. Doklady podle odstavce 5.1. písm. a) a b) dodavatel nemusí předložit, pokud právní předpisy v zemi jeho sídla obdobnou profesní způsobilost nevyžadují. ČÁST VI. OBCHODNÍ PODMÍNKY, VČETNĚ PLATEBNÍCH PODMÍNEK Obchodní podmínky zadavatele, včetně platebních podmínek jsou uvedeny v příloze č. 2 této Výzvy. ČÁST VII. POŽADAVKY NA VARIANTY Zadavatel nepřipouští variantní řešení. ČÁST VIII. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 8.1. Dodavatel stanoví nabídkovou cenu za celé plnění veřejné zakázky Nabídková cena veřejné zakázky bude uvedena v české měně v členění: nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH), samostatně DPH (DPH dle aktuální sazby) a celková nabídková cena včetně DPH Nabídková cena celkem ve výše zmíněné skladbě bude uvedena i na krycím listu nabídky - viz příloha č. 3 této Výzvy. Nabídková cena bude zpracována v souladu s výzvou k podání nabídky, nebo jinou dokumentací obsahující vymezení předmětu zakázky Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná a musí v ní být zahrnuty veškeré náklady spojené s realizací předmětu veřejné zakázky. Výzva k podání nabídky vč. zadávací dokumentace strana 3

4 8.5. Předpokládaná hodnota ( ,00 Kč bez DPH) je nepřekročitelná. Překročení předpokládané hodnoty nabídkovou cenou účastníka je způsobilé k vyloučení takového účastníka z další účasti v této veřejné zakázce. ČÁST IX. PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY 9.1. Dodavatel ve své nabídce uvede své identifikační údaje, a to v rozsahu název obchodní firmy, sídlo/místo podnikání/bydliště, jméno osoby oprávněné jednat jménem dodavatele, IČ, DIČ, telefon, (pro komunikaci v průběhu procesu zadávání zakázky) viz příloha č. 3 této Výzvy Dodavatel ve své nabídce předloží návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka. Pokud návrh smlouvy podepíše zmocněná osoba, musí být součástí nabídky dodavatele též příslušná platná plná moc. Písemný návrh smlouvy musí akceptovat text výzvy k podání nabídky, nebo jiné dokumenty obsahující vymezení předmětu zakázky. Písemný návrh smlouvy musí plně akceptovat text obchodních podmínek, které tvoří přílohu č. 2 této Výzvy, a nelze se od nich odchýlit (dodavatel pouze vyplní vyznačené části návrhu smlouvy - obchodních podmínek či dle poznámek a pouze v jejich rozsahu návrh smlouvy vhodně upraví). Údaje uvedené v návrhu smlouvy se nesmí lišit od údajů uvedených v jiné části nabídky účastníka. V případě rozporů je pak vždy rozhodující písemný návrh smlouvy Nabídka bude předložena v českém nebo slovenském jazyce (není nezbytné u případných prospektů, technických popisů a technických listů nabízeného zboží) Nabídka účastníka nesmí obsahovat přepisy nebo opravy, které by mohly uvést zadavatele v omyl. Zadavatel doporučuje nabídku účastníka zajistit způsobem znemožňujícím manipulaci s jednotlivými listy Zadavatel doporučuje (nepovinně) účastníkům ve své nabídce použít toto pořadí dokumentů: Krycí list nabídky viz příloha č. 3 Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán Doklad o oprávnění k podnikání Seznam významných dodávek Popisy výrobků určených k dodání Návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat za účastníka včetně přílohy viz příloha č. 2 Ostatní dokumenty dle zvážení dodavatele ČÁST X. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK PODLE HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ Základním kritériem pro zadání této zakázky je nejnižší nabídková cena Při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její celková výše bez DPH, která bude uvedena v návrhu smlouvy (článek IV. odst. 1.). ČÁST XI. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ Zadavatel nehradí dodavatelům náklady vzniklé z účasti v tomto řízení. Výzva k podání nabídky vč. zadávací dokumentace strana 4

5 11.2. Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 28. března 2018 ve 12:15 hodin na adrese sídla zadavatele Malenovice 85, Malenovice, sraz účastníků bude před hlavním vchodem obecního úřadu. Otevírání obálek se má právo účastnit jeden oprávněný zástupce účastníka, jehož nabídka byla zadavateli doručena ve lhůtě pro podání nabídek Zadavatel si tímto vyhrazuje právo: - požádat o objasnění předložených údajů, dokladů, nebo doplnění dalších nebo chybějících údajů, dokladů (v souladu s 46 ZZVZ), - postupovat v souladu s 113 ZZVZ (institut mimořádně nízké nabídkové ceny), - zakázku kdykoliv před uzavřením smlouvy zrušit Dle 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. ČÁST XII. PŘÍLOHY VÝZVY Příloha č. 1: Příloha č. 2: Příloha č. 3: Technická specifikace Obchodní podmínky Krycí list nabídky Za zmocněnce v Ostravě dne 15. března Ing. Miroslav Jílek Dobrá zakázka s.r.o. Výzva k podání nabídky vč. zadávací dokumentace strana 5