MĚSTO DUBÍ. Poskytnutí revolvingového úvěru na předfinancování dotačních projektů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTO DUBÍ. Poskytnutí revolvingového úvěru na předfinancování dotačních projektů"

Transkript

1 MĚSTO DUBÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na službu s názvem: Poskytnutí revolvingového úvěru na předfinancování dotačních projektů zadávané dle 18 odst. 3 a 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o VZ ) 1

2 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATALE NÁZEV: Město Dubí SÍDLO: Ruská 264/128, Dubí 1 IČ: DIČ: OSOBA OPRÁVNĚNÁ JEDNAT ZA ZADAVATELE: KONTAKTNÍ OSOBA: CZ Ing. Petr Pípal, starosta města Ing. Markéta Ostrihoňová, TELEFON: FAX: vedoucí finančního odboru E MAIL: dubi.cz 2. DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY a) Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou dle 18 odst. 3 a 6 zákona o VZ. b) Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí revolvingového úvěru na předfinancování dotačních projektů ve výši 45 mil. Kč. 3. POŽADAVKY NA VARIANTY Zadavatel nepřipouští variantní řešení ve smyslu 70 zákona o VZ. 4.POŽADAVKY NA JEDNOTNÝ ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY. Zadavatel požaduje uvést celkovou cenu poskytované služby, včetně uvedení roční průměrné sazby nákladů (RPSN). Zadavatel požaduje uvést navrhovanou smluvní úrokovou sazbu a požaduje sazbu pohyblivou s vazbou na 1M PRIBOR fixing ke dni , dále požaduje uvést druhy dalších poplatků, provizí a dalších odměn souvisejících s poskytnutím úvěru, s uvedením jejich jednotkových cen použitých při propočtu nabídkové ceny. Nabídková cena bude uvedena v české měně, tj. v Kč. Zadavatel požaduje možnost prodloužení smlouvy o poskytnutí úvěru bez poplatků. Zadavatel požaduje možnost předčasného splacení úvěru bez sankcí a poplatků. Zadavatel požaduje, aby všechny poplatky, provize a odměny banky byly konstantní po celou dobu trvání smlouvy o úvěru. 2

3 Ručení za úvěr: bez zajištění. Pro výpočet nabídkové ceny uchazeč použije následující model čerpání: jednorázově čerpána celá částka úvěru 45 mil. Kč celý úvěr jednorázově splacen (čerpaných 45 mil. Kč) čerpání částky 25 mil. Kč úvěr jednorázově splacen (čerpaných 25 mil. Kč), ukončení smlouvy o úvěru. Model čerpání je určen pouze ke sjednocení nabídek uchazečů, po poskytnutí úvěru bude model čerpání přizpůsoben aktuálním potřebám zadavatele. 5. PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ Uchazeč je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svoji kvalifikaci. Splněním kvalifikace se rozumí: a) splnění základních kvalifikačních předpokladů dle 53 zákona o VZ Tyto předpoklady uchazeč splní předložením těchto dokladů: výpis z evidence Rejstříku trestů dle 53 odst. 1 písm.a),b); potvrzení finančního úřadu a čestné prohlášení ke spotřební dani dle 53 odst. 1 písm. f); potvrzení příslušného orgánu či instituce dle 53 odst. 1 písm. h); čestné prohlášení dle 53 odst. 1 písm. c), d), e), g) a i). b) splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle 54 zákona o VZ Tyto předpoklady uchazeč prokáže předložením těchto dokladů: výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán či výpisem z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán dle 54 písm. a); doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu prokazujícím příslušné živnostenské oprávnění či licenci dle 54 písm. b) c) splnění ekonomických kvalifikačních předpokladů dle 55 zákona o VZ Tyto předpoklady uchazeč prokáže předložením čestného prohlášení, že uchazeč nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti k městu Dubí, jeho příspěvkovým organizacím a organizačním složkám dle 55 odst. 2. Pravost a stáří dokladů V případech, kdy zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení prohlášení uchazeče, musí takové prohlášení obsahovat zadavatelem požadované údaje a musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Pokud za uchazeče jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce předložena platná plná moc v originále nebo úředně ověřená kopie. 3

4 Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo nesplní povinnost stanovenou v 58 zákona o VZ, musí být vyloučen z účasti v zadávacím řízení. Zadavatel své rozhodnutí o jeho vyloučení z účasti v zadávacím řízení s uvedením důvodu bezodkladně písemně oznámí. Uchazeč je povinen prokázat splnění kvalifikace ve všech případech doklady předloženými v originále nebo úředně ověřenými kopiemi těchto dokladů. Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů dle 53 odst. 1 zákona o VZ a výpis z obchodního rejstříku dle 54 písm. a) zákona o VZ nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace (tj. ke dni konce lhůty pro podání nabídek), starší 90 kalendářních dnů. 6.FORMÁLNÍ POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Nabídka bude zpracována písemně v tištěné podobě výhradně v českém jazyce, v souladu s touto zadávací dokumentací. Předložena bude v jednom vyhotovení (originál), v řádně uzavřené obálce popř. jiném obalu označené názvem veřejné zakázky, heslem NEOTVÍRAT a přesnou adresou uchazeče, na níž je možné zaslat oznámení podle 71 odst. 6 zákona o VZ. Místo pro podání nabídek je: Městský úřad Dubí Infocentrum, Ruská 264/128, Dubí. Uchazeč může podat pouze jednu nabídku. Varianty nabídky ve smyslu 70 zákona o VZ zadavatel nepřipouští. Nabídka musí být vytištěna tak, aby byla dobře čitelná a včetně příloh svázána či jinak zabezpečena proti možné manipulaci s jednotlivými listy pevným, nerozebíratelným svázáním, ale zároveň tak, aby bylo možné při listování nabídkou jednotlivé listy bezproblémově obracet. Všechny listy včetně příloh musí být označeny nepřerušenou číselnou řadou počínající číslem 1. Nabídka nesmí obsahovat opravy, přepisy a jiné nesrovnalosti, které by zadavatele mohly uvést v omyl. Uchazeči nepřísluší náhrada nákladů za zpracování a podání nabídky. Veškerá prohlášení uchazeče, která budou doložena v nabídce, budou podepsána oprávněnou osobou uchazeče, tzn. fyzickou osobou, osobou vykonávající funkci statutárního orgánu, členem statutárního orgánu uchazeče oprávněným jednat jménem či za uchazeče nebo osobou řádně zmocněnou k zastupování statutárního orgánu uchazeče. K nabídce bude doložena plná moc pro danou zastupující osobu, a to originál nebo úředně ověřená kopie. Veškerá prohlášení nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 ti dnů ode dne jejich vystavení. 4

5 Součástí nabídky bude krycí list nabídky, který bude obsahovat tyto údaje: název veřejné zakázky, identifikační údaje uchazeče v rozsahu uvedeném v 17 písm. d) zákona o VZ, nabídkovou cenu. Dále bude součástí nabídky Návrh smlouvy o poskytnutí úvěru včetně případných všeobecných a zvláštních podmínek uchazeče. Tento návrh musí být jednostranně potvrzený osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. 7. POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK Nabídky předložené po uplynutí lhůty pro podání nabídky nebudou v rámci zadávacího řízení otevřeny a hodnoceny. Nabídky, které nebudou odpovídat zadávacím podmínkám, budou vyloučeny. Nabídky budou otevírány v pořadí, v jakém byly zadavateli doručeny. Kritériem pro hodnocení veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena. 8. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ Uchazeč je povinen do 7 dnů oznámit zadavateli změny, které nastaly po podání jeho nabídky a které se dotýkají identifikačních údajů uchazeče uvedených v krycím listu nabídky. Zadavatel nehradí uchazečům náklady vzniklé z účasti v řízení. Nabídky, kopie ani jednotlivé součásti nabídek uchazečů nebudou vráceny. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zakázku z objektivních důvodů. Zadavatel se zavazuje, že bude dodržena mlčenlivost o obsahu nabídek, až do doby definitivního rozhodnutí. 5

6 9. PŘÍLOHY PŘÍLOHA Č. NÁZEV PŘÍLOHY 1 Krycí list nabídky (vzor) 2 Rozpočtový výhled obce na roky Závěrečné účetní výkazy za roky 2008, 2009 a 2010 Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Výkaz FIN 2 12M 4 Daňové přiznaní za roky 2008, 2009 a Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za roky 2008, 2009 a Schválený rozpočet na rok 2011 V Dubí dne Zpracovala : Ing. Markéta Ostrihoňová, vedoucí finančního odboru Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Ing. Petr Pípal, starosta města Dubí 6

7 Příloha č. 1 KRYCÍ LIST NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA SLUŽBY ZADANÁ VÝZVOU DLE ZÁKONA Č. 137/2006 Sb., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH POSKYTNUTÍ REVOLVINGOVÉHO ÚVĚRU NA PŘEDFINANCOVÁNÍ DOTAČNÍCH PROJEKTŮ ZADAVATEL: Město Dubí, Ruská 264/128, Dubí 1 ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE UCHAZEČE Název, právní forma Sídlo/místo podnikaní Osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče, e mailová adresa, telefon IČ Jméno a funkce statutárního orgánu NABÍDKOVÁ CENA Nabídková cena bez DPH DPH Nabídková cena s DPH Titul, jméno, příjmení Funkce Podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče Datum a razítko Tyto údaje jsou závaznou součástí nabídky a budou využity v rámci procesu hodnocení nabídek. 7

Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách Obec Březník Březník 247 675 74 IČO: 00289132 tel: 568 643 320 fax: 568 643 320 ID DS: pqyatm4 KB, č.ú.:3220711/0100 Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nádražní 4, 69301 Hustopeče se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničního jazykově vzdělávacího pobytu pro žáky a zahraničního jazykového kurzu pro učitele

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničního jazykově vzdělávacího pobytu pro žáky a zahraničního jazykového kurzu pro učitele ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nádražní 4, 69301 Hustopeče se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou

Více

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí Obec Hosty Hosty 84 37501 Týn nad Vltavou IČO: 00581348 Adr. datové schránky: ijbamr6 Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ POŘADOVÉ ČÍSLO ÚKONU: 3 Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ Výzva k podání nabídky zadávanou podle

Více

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH)

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Příloha č. 2) k Pravidlům II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Působnost zadavatele plní: oprávněná osoba (ředitelé příspěvkových

Více

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů veřejné zakázky na dodávky

Více

Výběr dodavatele softwarového řešení internetových stránek pro Českou obec sokolskou

Výběr dodavatele softwarového řešení internetových stránek pro Českou obec sokolskou IČ 00409537 DIČ CZ00409537 ČOS ZAPSÁNA U MV ČR ČJ.: VSP/1-1311/90-R Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu realizovanou výběrovým řízením při zachování principů stanovených v ustanovení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) sp. zn.: CN/1/CN/14 č. j.: 544/14/CN na veřejnou zakázku s názvem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Vybudování

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu Projekt CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu Projekt CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Město Chrastava nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Chrastava oprava komunikace Bílokostelecká

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 C 143253 Výzva k podání nabídek Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE výběrového řízení - zakázka na služby: Výběr dodavatele jazykových kurzů pro společnost DAKO-CZ, a.s. Zadavatel Obchodní firma: DAKO CZ, a.s. sídlem: Budovatelů 323, Třemošnice, PSČ

Více

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Zařízení pro

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: Kancelářské potřeby a tonery Druh zadávacího

Více

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) k otevřenému řízení na veřejnou zakázku s názvem Programové vybavení

Více

Zadávací dokumentace Stránka 1 z 14

Zadávací dokumentace Stránka 1 z 14 Zadávací dokumentace Stránka 1 z 14 Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Komunální

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zadavatel: Se sídlem: Zastoupený: IČ: Město Slušovice nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice Ing. Petr Hradecký, starosta 00284475 všem dodavatelům IČ:, DIČ: Ve Slušovicích dne.. 31 7 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C143209 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.3.00/51.0036

Více

Místní akční skupina mikulovsko o.p.s. Pronájem prostor kanceláře MAS Mikulovsko

Místní akční skupina mikulovsko o.p.s. Pronájem prostor kanceláře MAS Mikulovsko Zadávací dokumentace k zadávacímu řízení (zakázce) dle Pravidel PRV ČR 2007-2013 mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. Zakázka: Zadavatel: Místní akční skupina Mikulovsko o.p.s. K Vápence 69, 69201 Mikulov

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle dle 21,

Více

Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb

Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb zadávaná v otevřeném řízení podle 27 a násl.

Více

"VÝBĚR DODAVATELE SLUŽBY TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA"

VÝBĚR DODAVATELE SLUŽBY TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA "VÝBĚR DODAVATELE SLUŽBY TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA" strana Obsah 2 1 Informace o zadavateli VZ 3 2 Informace o pořadateli VZ 3 3 Předmět plnění veřejné zakázky 3 4 Obchodní podmínky 3 5 Technické podmínky

Více

1. Identifikační údaje zadavatele

1. Identifikační údaje zadavatele infinity - progress o.s. 73998 Mosty u Jablunkova 316 Věc: Písemná výzva k podání nabídky u zadávacího řízení označeného Interaktivní ekologické centrum Dolní Lomné I. a II. etapa Dodávky AV technologií

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr. ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.cz V Praze dne 26. března 2012 Č. j.: MF-32699/2012/23-232 - 2/Se Věc:

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Magdalena Krejsarová Tel.: 267 994 313 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Datum: 9. 9. 2008 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

Provádění zimní údržby komunikací v Rychnově u Jablonce nad Nisou v sezóně 2015/2016

Provádění zimní údržby komunikací v Rychnově u Jablonce nad Nisou v sezóně 2015/2016 MĚSTO RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU Husova 490, 468 02 Rychnov u Jablonce n.n., tel.: 488 880 930, 488 880 921 Datum: 1. července 2015 Vyřizuje: J. Dvořák Tel.: 739 336 567 Zadávací dokumentace a výzva

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky na služby

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky na služby ------------------------------- MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4 ZADAVATEL: se sídlem Praha 4, Antala Staška 2059/80b IČO: 00063584 ZÁSTUPCE ZADAVATELE dle 151 ZVZ ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., se sídlem

Více