Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj www.strukturalni-fondy.cz/iop"

Transkript

1 wwwstrukturalni-fondycz/iop Název projektu: Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Rumburk VYHODNOCENÍ VZTAHU ÚZEMNÍCH PODMÍNEK PRO PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, PRO HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A PRO SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL ÚZEMÍ Objednatel: Zhotovitel: Město Rumburk Geo Data, sro CTN - INFO sro Datum zpracování: listopad

2 wwwstrukturalni-fondycz/iop ORP RUMBURK 1 HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A GEOLOGIE Krajinná pestrost Šluknovského výběžku je dána tím, že se zde stýkají 3 horopisné celky odlišného geologického vývoje, který podmínil i odlišné vnější utváření - Šluknovská pahorkatina tvořící větší část výběžku, na jihu ohraničená tzv Lužickou poruchou Ta probíhá přes Brtníky, Vlčí horu, Rybniště a jižně od Dolního Podluží - Děčínská Vrchovina, severovýchodní cíp na Z a JZ od Krásné Lípy označovaná jako České Švýcarsko - Lužické Hory ohraničující Šluknovský výběžek na JV Šluknovská Pahorkatina mírně zvlněná krajina se střídajícími se lesy, zemědělskou půdou a urbanizačními celky Geologický podklad tvoří většinou žuly a granodiority Výška vrchů se pohybuje okolo 600 mnm (hrazený u Starého Hraběcí 608 mnm, Partizánský Vrch 543 mnm, Dymník 516 mnm Děčínská vrchovina charakter je určován hluboce zaříznutými kaňonovými údolími vodních toků mezi strmými pískovcovými skalami (údolí Vlčího a Brtnického potoka, Doubického potoka) Turisticky atraktivní jsou skalní partie JZ od Doubice Lužické hory nižší partie Lužických hor jsou tvořeny pískovcem, vrcholy jsou znělcové nebo čedičové Geologické pozoruhodnosti- výskyt jurských vápenců podél Lužické poruchy (přírodní rezervace Vápenka u Doubice) Výskyty rud hornictví v minulosti, řada podzemních těžebních prostorů v území a povrchová těžební činnost a zpracování kamene 2

3 wwwstrukturalni-fondycz/iop Geologická mapa: 2 VODNÍ REŽIM Severozápadní část území odvodňuje Vilémovský potok, přítok řeky Sebnitz vlévající se do Labe K povodí Labe patří Spréva, která protéká po státní hranici východně od Jiříkova Z jihovýchodu Šluknovské pahorkatiny přitéká řeka Mandava Území Šluknovského výběžku (ORP Rumburk) je pramennou oblastí celé řady recipientů různé vydatnosti Vodní toky patří do povodí Labe a povodí Ohře Vlhké podnebí podporuje stav husté sítě vodních toků a nádrží Většina toků má přírodní charakter a dobrou kvalitu vody Vody z hlubinných partií jsou bohaté na obsah radonu (problematika jejich používání k vodárenským účelům) Znečištění toků je způsobeno absencí čistících zařízení a vypouštěním splaškových vod od spotřebitelů (organické znečištění a nerozpustné látky) Zásadním problémem je nezbytná realizace kanalizačních a čistících zařízení pro sídlištní celky Oblast je bohatá na rybníky (Šluknov, Lipová, Rumburk, Horní Podluží) Jejich využití spočívá v omezeném hospodaření sportovní rybářství Přínosem v území může být obnova drobných vodních nádrží Předběžné vymezení silně ovlivněných útvarů povrchových vod Rizikové: Lipová, Velký Šenov, Mikulášovice, Rumburk, Krásná Lípa Potenciálně rizikové: Jiříkov, Doubice, Krásná Lípa Nerizikové: Šluknov, Brtníky, Mikulášovice Rizikovost útvaru podzemních vod Nerizikové: Šluknovsko Rizikové: ostatní plocha ORP Celkový stav útvaru povrchových vod Vyhovující: oblast severně od Rumburku (Jiříkov) Potenciálně nevyhovující: Lobendava, Severní, Dolní Poustevna, Mikulášovice, Doubice Nevyhovující: pás od Lipové ve směru na Rumburk (bez západní části) Hodnocení stavu útvaru podzemních vod Potenciálně vyhovující: oblast v okolí Rumburku Nevyhovující: ostatní plocha ORP 3

4 wwwstrukturalni-fondycz/iop Odběry vod: Nedostatečně chráněno před povodněmi: 3 HYGIENA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Ovzduší Omezeně se vyskytující významné zdroje znečištění (kromě města Rumburk a Krásná Lípa) Lokální znečištění v jednotlivých obcích od lokálních topenišť (hnědé uhlí) 4

5 wwwstrukturalni-fondycz/iop V nedávné minulosti zkvalitnění ovzduší přechodem na zemní plyn a zánikem průmyslových podniků a výroben hlavní znečišťovatelé Výhodou je otevřená, provětrávaná krajina, pro příznivý rozptyl škodlivin v ovzduší Územím procházejí dálkově přenášené emise z jihozápadu a severovýchodu Znečištění ovzduší vzrůstá intenzifikací dopravy a nejvíce se projevuje v centrech větších měst (Rumburk, Šluknov, Krásná Lípa) Odpady Komunální odpad ukládán centrálně na skládce v Rožanech s kapacitní perspektivou cca 10 let Zavádění sběru tříděného odpadu Nebezpečný odpad odvoz mimo oblast (ORP) Geologické podloží vysoké radonové riziko Krajina likvidace těžního prostoru Partyzánského vrchu u Velkého Šenova Hluk zatížení hlukem u komunikací a železnice zejména u průjezdů centrálními částmi urbanistické struktury 4 OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY Do území zasahuje CHKO Labské pískovce, CHKO Lužické hory, NP České Švýcarsko, Natura 2000 a ptačí oblast Sídlo správy Národního Parku České Švýcarsko je situováno v Krásné Lípě Podnebí mírnější zimy a chladnější léta, menší výkyvy teplot nejteplejším měsícem v území je červenec (cca + 16 C) nejstudenější leden (- 2,1 C) prům roční teplota je cca + 7 C vodní srážky cca mm Vegetace Pahorkatinný ráz na hlubinných vyvřelinách s krajinnými dominantami (Hrazený, Tanečnice, Vlčí hora) Při jižní hranici krajinný ráz přechází do skalních měst LP Vzhledem ke zvýšené vlhkosti (doznívající oceánské klima) příznivý vývoj vegetace Většinu krajiny pokrývají lesy, převážně monokultury smrku, borovice Ve vlhčích plochách olše, jasan Plochy mezi lesními komplexy vyplňují rozsáhlá území pastvin a luk Cizokrajné dřeviny se vyskytují v arboretu Šluknovské lesnické školy, v parku v Krásné Lípě a v osadě Sněžná Fauna Ptačí oblast, zejména v plochách rezervací v jižní části území (mimo řešenou oblast) Výskyt zejména obojživelníků (vlhké prostředí), ze savců vydra a druhy netopýrů Lesní zvěř srnčí a černá zvěř 5 ZEMĚDĚLSTVÍ, PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ PRO PLNĚNÍ FUNKCE LESA Výjimečná lesnatost území, zejména v severní, západní a jižní části, na hranicích s SRN Lesní celky o celkové výměře cca 23 tis ha 5

6 wwwstrukturalni-fondycz/iop Skladba dřevin: % smrk, 20 % buk a další dřeviny 12 honiteb srnčí, černá zvěř, jelení a dančí, omezeně muflon V minulosti intenzivní chov dobytka pastviny (státní statky) V současné době je minimálně subjektů zabývajících se velkochovatelstvím (cca 8 podnikajících subjektů) Nevýhodou zemědělství nízká produkční schopnost půdy daná klimatem a půdními podmínkami Neuspořádanost výrobních poměrů je dána ekonomickým postavením zemědělských subjektů proběhlými restitucemi, nezájem o zemědělské využití, častou spekulací využití pozemků pro výstavbu Část zemědělských ploch v území patří ČR (ve správě pozemkového fondu) STRUKTURA POZEMKŮ ZEMĚDĚLSKÁ PŮDA v % celkové plochy ORP Rumburk 48,6 ČR srovnání 54,3 NEZEMĚDĚLSKÁ PŮDA v % z celkové plochy LESNÍ PLOCHY VODNÍ PLOCHY ZASTAVĚNÁ OSTATNÍ PLOCHY PLOCHA ORP Rumburk 41,3 1,0 1,7 7,4 ČR srovnání 33,4 2 1,6 8,6 Půdní typy: 6 VEŘEJNÁ, DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA Silniční síť silnice Itřídy zajišťující spojení Praha - Česká Lípa Jiříkov hranice ČR (kamionová doprava) 6

7 wwwstrukturalni-fondycz/iop silnice II třídy Rumburk západní část Šluknovského výběžku současný průjezd městem (záměr pro JZ obchvat města) Rumburk Šluknov Velký Šenov - Lobendava (záměr jižní obchvat města) Lipová Lobendava (záměr úpravy úseku u Anenského vrchu) Lobendava státní hranice (záměr úpravy úseku) Silnice II a III tř tvoří relativně hustou síť v území Jejich technické a dopravní parametry jsou celoplošně v území poddimenzované a vyvolávají nároky na velké množství místních úprav jak v zastavěném tak mimo zastavěné území Železniční síť je na území ORP Rumburk stabilizována a je tvořena celostátními tratěmi Rumburk Nymburk, Rumburk - Děčín, Rumburk Jiříkov, Rumburk Dolní Poustevna, Rumburk Mikulášovice 0bce Doubice a Lobendava nemají železniční spojení Vytíženost tratí je převážně pro osobní přepravu Dopravní infrastruktura: Turistické a cyklistické trasy Šluknovský výběžek je vklíněn do území SRN, které jej obklopuje ze tří stran Na území a blízkém okolí je v provozu 15 hraničních přechodů, z nichž nejdůležitější je v Rumburku, Jiříkově a Dolní Poustevně Turistické trasy jsou v území značené Cyklistické a hypokrasy jsou v rozvoji VYBAVENÍ ÚZEMÍ TECHNICKOU INFRASTRUKTOROU Celkový počet obcí s připojením na vodovod (%) kanalizace (%) plynovod (%) ORP Rumburk cca 80 cca 50 cca 40 ČR 77,1 26,8 36,6 Počet ČOV, kanalizace částečně připojeno 10 obcí (vyjma některých kú) Vodovod částečně připojeno 10 obcí (vyjma některých kú) ŽELEZNIČNÍ SÍŤ 7

8 wwwstrukturalni-fondycz/iop ČÍSLO TRATĚ ÚSEK 080 Nymburk-Česká Lípa-Rumburk 083 Rumburk-Šluknov-Mikulášovice-Dolní Poustevna 084 Rumburk-Panský-Mikulášovice 086 Rumburk-Jiříkov-Ebersbach 081 Děčín hln-rumburk HRANIČNÍ PŘECHODY HRANIČNÍ PŘECHOD Jiříkov-Neugersdorf Dolní Poustevna-Sebnitz Rumburk-Seifhennersdorf Jiříkov-Ebersbach Mikulášovice-Sebnitz Lobendava- Langburkersdorf Kozany-Sohland Mikulášovice-Hinterhermsdorf Lipová-Sohland DRUH silniční silniční silniční železniční, silniční, cyklistický pěší, cyklistický pěší, cyklistický pěší, cyklistický pěší, cyklistický pěší, cyklistický SILNIČNÍ SÍŤ ČÍSLO KOMUNIKACE ÚSEK I/9 Mladá Boleslav-Česká Lípa-Rumburk-Jiříkov-Neugersdorf II/263 Rumburk-Jiříkov-Ebersbach II/265 Krásná Lípa-Velký Šenov II/266 Rumburk-Šluknov-Lobendava II/267 Sebnitz-Lobendava-Severní 7 SOCIODEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY Pro strukturu obyvatelstva je typický vyšší podíl národnostních menšin, především romské, německé, slovenské a v posledním období vietnamské Podíl romského obyvatelstva se v některých obcích pohybuje kolem % Až na výjimky je v území mírný vzrůst počtu obyvatel obcí V oblasti je vysoká míra nezaměstnanosti pohybuje se v míře od 8 % do 20 %, souvisí se zrušením a likvidací výrobních podniků a družstev Školství V minulosti rušené základní školy vzhledem k úbytku počtu obyvatel v jednotlivých obcích Střední školy jsou soustředěné v Rumburku a Šluknově (gymnázium, obchodní akademie, zdravotní škola, polygrafická škola, lesnická škola) Zdravotní péče lůžkové zařízení v Rumburku (nemocnice) zdravotní služba v Rumburku a Velkém Šenově Území se vyznačuje velkou koncentrací sociálních zařízení Na periferní okraj tehdejší ČSR byly umisťovány v poválečných letech, kdy po odsunu německého obyvatelstva zůstalo v obcích množství volných objektů Ústavy jsou v Jiříkově, Lipové, Lobendavě, Starých Křečanech a Šluknově Řada obcí má domy s pečovatelskou službou Vývoj počtu obyvatel - index růstu Max Vilémov 142,8 Rumburk 117,1 Min Lobendava 42,0 St Křečany 60,3 8

9 wwwstrukturalni-fondycz/iop Věková struktura obyvatelstva Nejnižší věkový průměr : Nejvyšší věkový průměr: Vilémov, Rumburk Staré Křečany, Lobendava Index vzdělanosti Nejvyšší: Nejnižší: Lobendava, Lipová Rumburk STATISTICKÉ ÚDAJE OBCÍ ORP RUMBURK: Území: Obec Dolní Podluží Údaj Kód obce Druhy pozemků Celková výměra pozemku (ha) Orná půda (ha) 342 Chmelnice (ha) -2 Vinice (ha) -2 Zahrady (ha) 372 Ovocné sady (ha) 42 Trvalé trávní porosty (ha) 4472 Zemědělská půda (ha) 5222 Lesní půda (ha) 8732 Vodní plochy (ha) 82 Zastavěné plochy (ha) 242 Ostatní plochy (ha) 872 Hospodářská činnost Počet podnikatelských subjektů celkem 2132 podle převažující činnosti podle právní formy Zemědělství, lesnictví, rybolov 142 Průmysl 422 Stavebnictví 262 Doprava a spoje 22 Obchod, prodej a opravy motorových vozidel a spotřebního zboží a pohostinství 732 Ostatní obchodní služby 292 Veřejná správa, obrana, povinné sociální pojištění 22 Školství a zdravotnictví 82 Ostatní veřejné, sociální a osobní služby 172 Státní organizace 32 Akciové společnosti -2 Obchodní společnosti 102 Družstevní organizace -2 Peněžní organizace - počet subjektů -2 9

10 wwwstrukturalni-fondycz/iop Podnikatelé - fyzické osoby 1602 Samostatně hospodařící rolníci 62 Svobodná povolání 132 Zemědělští podnikatelé - fyzické osoby 32 Ostatní právní formy 182 Kultura Veřejná knihovna vč poboček 13 Stálá kina 13 Multikino Divadlo Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků) Galerie (vč poboček a výstavních síní) Kulturní zařízení ostatní 23 Středisko pro volný čas dětí a mládeže Zoologická zahrada Sakrální stavba 13 Hřbitov 13 Krematorium Smuteční síň Lázně Lázeňské léčebny -4 Obecná charakteristika Obyvatelstvo Katastrální plocha (ha) Počet katastrů 12 Počet územně technických jednotek 12 Počet částí obce 32 Živě narození celkem 165 muži 95 ženy 75 Zemřelí celkem 165 muži 95 ženy 75 Přirozený přírůstek celkem -5 muži -5 ženy -5 Přistěhovalí celkem 425 muži 175 ženy 255 Vystěhovalí celkem 715 muži 285 ženy 435 Saldo migrace celkem -295 muži -115 ženy -185 Přírůstek/úbytek celkem -295 muži

11 wwwstrukturalni-fondycz/iop Školství1 Sociální oblast Sport Zdravotnictví ženy -185 Počet bydlících obyvatel k muži 6022 ženy 6102 Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem 2032 muži 962 ženy 1072 Počet obyvatel ve věku let celkem 8752 muži 4522 ženy 4232 Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem 1342 muži 542 ženy 802 Mateřská škola 1 Základní škola - nižší stupeň (1-5 ročník) Základní škola - vyšší stupeň (1-9 ročník) 1 Střední odborné učiliště Gymnázium Střední odborná škola (včzdravotnické) Škola speciální Základní umělecká škola Vysoká škola-počet Jazyková škola Vyšší odborná škola Ústavy sociální péče pro dospělé Ústavy sociální péče pro mládež Domy s pečovatelskou službou Domovy důchodců Domov-penzion pro důchodce Úřad práce - počet úřadoven Domy pro přechodný pobyt s pečovatelskou službou a zařízení obdobného charakteru Koupaliště a bazény - z toho kryté bazény Hřiště (s provozovatelem nebo správcem) 13 Tělocvičny (vč školních) 13 Stadiony otevřené Stadiony kryté Zimní stadiony kryté i otevřené Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem) 13 Sdružená ambulantní zařízení Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení Ambulantní zařízení 11

12 wwwstrukturalni-fondycz/iop Detašované pracoviště ambulantního zařízení Nemocnice Detašované pracoviště nemocnice Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných) Léčebna pro dlouhodobě nemocné Ostatní lůžková zařízení Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé 13 Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost 13 Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost 16 Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa 14 Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa 13 Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa Samostatná ordinace lékaře specialisty Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty Ostatní samostatná zařízení Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení Zařízení lékárenské péče Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče Jesle Další dětská zařízení Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci Okresní zdravotní ústav Transfusní stanice Území: Obec Doubice Údaj Kód obce Druhy pozemků Celková výměra pozemku (ha) Orná půda (ha) 12 Chmelnice (ha) -2 Vinice (ha) -2 Zahrady (ha) 132 Ovocné sady (ha) -2 Trvalé trávní porosty (ha) 1342 Zemědělská půda (ha) 1482 Lesní půda (ha) Vodní plochy (ha) 92 Zastavěné plochy (ha) 62 12

13 wwwstrukturalni-fondycz/iop Hospodářská činnost Ostatní plochy (ha) 402 Počet podnikatelských subjektů celkem 382 podle převažující činnosti podle právní formy Zemědělství, lesnictví, rybolov 52 Průmysl 32 Stavebnictví 32 Doprava a spoje 12 Obchod, prodej a opravy motorových vozidel a spotřebního zboží a pohostinství 202 Ostatní obchodní služby 12 Veřejná správa, obrana, povinné sociální pojištění 12 Školství a zdravotnictví 12 Ostatní veřejné, sociální a osobní služby 32 Státní organizace -2 Akciové společnosti -2 Obchodní společnosti 42 Družstevní organizace -2 Peněžní organizace - počet subjektů -2 Podnikatelé - fyzické osoby 272 Samostatně hospodařící rolníci 22 Svobodná povolání -2 Zemědělští podnikatelé - fyzické osoby -2 Ostatní právní formy 52 Kultura Veřejná knihovna vč poboček 13 Stálá kina Multikino Divadlo Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků) Galerie (vč poboček a výstavních síní) Kulturní zařízení ostatní Středisko pro volný čas dětí a mládeže Zoologická zahrada Sakrální stavba 13 Hřbitov Krematorium Smuteční síň Lázně Lázeňské léčebny -4 Obecná charakteristika Obyvatelstvo Katastrální plocha (ha) Počet katastrů 12 Počet územně technických jednotek 12 Počet částí obce 12 Živě narození celkem 15 muži -5 ženy 15 13

14 wwwstrukturalni-fondycz/iop Školství1 Sociální oblast Zemřelí celkem 15 muži 15 ženy -5 Přirozený přírůstek celkem -5 muži -15 ženy 15 Přistěhovalí celkem 25 muži 25 ženy -5 Vystěhovalí celkem 75 muži 45 ženy 35 Saldo migrace celkem -55 muži -25 ženy -35 Přírůstek/úbytek celkem -55 muži -35 ženy -25 Počet bydlících obyvatel k muži 552 ženy 492 Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem 142 muži 62 ženy 82 Počet obyvatel ve věku let celkem 732 muži 422 ženy 312 Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem 172 muži 72 ženy 102 Mateřská škola Základní škola - nižší stupeň (1-5 ročník) Základní škola - vyšší stupeň (1-9 ročník) Střední odborné učiliště Gymnázium Střední odborná škola (včzdravotnické) Škola speciální Základní umělecká škola Vysoká škola-počet Jazyková škola Vyšší odborná škola Ústavy sociální péče pro dospělé Ústavy sociální péče pro mládež 14

15 wwwstrukturalni-fondycz/iop Sport Zdravotnictví Domy s pečovatelskou službou Domovy důchodců Domov-penzion pro důchodce Úřad práce - počet úřadoven Domy pro přechodný pobyt s pečovatelskou službou a zařízení obdobného charakteru Koupaliště a bazény - z toho kryté bazény Hřiště (s provozovatelem nebo správcem) Tělocvičny (vč školních) Stadiony otevřené Stadiony kryté Zimní stadiony kryté i otevřené Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem) 13 Sdružená ambulantní zařízení Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení Ambulantní zařízení Detašované pracoviště ambulantního zařízení Nemocnice Detašované pracoviště nemocnice Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných) Léčebna pro dlouhodobě nemocné Ostatní lůžková zařízení Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa Samostatná ordinace lékaře specialisty Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty Ostatní samostatná zařízení Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení Zařízení lékárenské péče Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče Jesle Další dětská zařízení Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci Okresní zdravotní ústav 15

16 wwwstrukturalni-fondycz/iop Transfusní stanice Území: Obec Jiříkov Údaj Kód obce Druhy pozemků Celková výměra pozemku (ha) Orná půda (ha) 4692 Chmelnice (ha) -2 Vinice (ha) -2 Zahrady (ha) 692 Ovocné sady (ha) -2 Trvalé trávní porosty (ha) 3572 Zemědělská půda (ha) 8952 Lesní půda (ha) 2462 Vodní plochy (ha) 122 Zastavěné plochy (ha) 412 Ostatní plochy (ha) 1372 Hospodářská činnost Počet podnikatelských subjektů celkem 6202 Kultura podle převažující činnosti podle právní formy Zemědělství, lesnictví, rybolov 212 Průmysl 802 Stavebnictví 912 Doprava a spoje 252 Obchod, prodej a opravy motorových vozidel a spotřebního zboží a pohostinství 2552 Ostatní obchodní služby 892 Veřejná správa, obrana, povinné sociální pojištění 22 Školství a zdravotnictví 162 Ostatní veřejné, sociální a osobní služby 412 Státní organizace 72 Akciové společnosti 62 Obchodní společnosti 322 Družstevní organizace -2 Peněžní organizace - počet subjektů -2 Podnikatelé - fyzické osoby 4632 Samostatně hospodařící rolníci 172 Svobodná povolání 282 Zemědělští podnikatelé - fyzické osoby 12 Ostatní právní formy 662 Veřejná knihovna vč poboček 23 Stálá kina 13 16

17 wwwstrukturalni-fondycz/iop Multikino Divadlo Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků) Galerie (vč poboček a výstavních síní) Kulturní zařízení ostatní 13 Středisko pro volný čas dětí a mládeže Zoologická zahrada Sakrální stavba 23 Hřbitov 13 Krematorium Smuteční síň 13 Lázně Lázeňské léčebny -4 Obecná charakteristika Obyvatelstvo Katastrální plocha (ha) Počet katastrů 22 Počet územně technických jednotek 22 Počet částí obce 42 Živě narození celkem 545 muži 285 ženy 265 Zemřelí celkem 755 muži 345 ženy 415 Přirozený přírůstek celkem -215 muži -65 ženy -155 Přistěhovalí celkem 1705 muži 825 ženy 885 Vystěhovalí celkem 1455 muži 565 ženy 895 Saldo migrace celkem 255 muži 265 ženy -15 Přírůstek/úbytek celkem 45 muži 205 ženy -165 Počet bydlících obyvatel k muži ženy Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem 7052 muži 3662 ženy

18 wwwstrukturalni-fondycz/iop Školství1 Sociální oblast Sport Zdravotnictví Počet obyvatel ve věku let celkem muži ženy Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem 5202 muži 1982 ženy 3222 Mateřská škola 1 Základní škola - nižší stupeň (1-5 ročník) Základní škola - vyšší stupeň (1-9 ročník) 1 Střední odborné učiliště Gymnázium Střední odborná škola (včzdravotnické) Škola speciální Základní umělecká škola Vysoká škola-počet Jazyková škola Vyšší odborná škola Ústavy sociální péče pro dospělé 16 Ústavy sociální péče pro mládež Domy s pečovatelskou službou Domovy důchodců 13 Domov-penzion pro důchodce Úřad práce - počet úřadoven Domy pro přechodný pobyt s pečovatelskou službou a zařízení obdobného charakteru Koupaliště a bazény 13 - z toho kryté bazény Hřiště (s provozovatelem nebo správcem) 23 Tělocvičny (vč školních) 33 Stadiony otevřené Stadiony kryté Zimní stadiony kryté i otevřené Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem) 13 Sdružená ambulantní zařízení Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení Ambulantní zařízení Detašované pracoviště ambulantního zařízení Nemocnice Detašované pracoviště nemocnice Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných) Léčebna pro dlouhodobě nemocné Ostatní lůžková zařízení Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení 18

19 wwwstrukturalni-fondycz/iop Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé 23 Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost 13 Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa 23 Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa 13 Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa Samostatná ordinace lékaře specialisty Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty Ostatní samostatná zařízení 13 Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení 17 Zařízení lékárenské péče 13 Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče Jesle Další dětská zařízení Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci Okresní zdravotní ústav Transfusní stanice Území: Obec Krásná Lípa Údaj Kód obce Druhy pozemků Celková výměra pozemku (ha) Orná půda (ha) 4112 Chmelnice (ha) -2 Vinice (ha) -2 Zahrady (ha) 802 Ovocné sady (ha) -2 Trvalé trávní porosty (ha) 6962 Zemědělská půda (ha) Lesní půda (ha) Vodní plochy (ha) 262 Zastavěné plochy (ha) 572 Ostatní plochy (ha) 2492 Hospodářská činnost Počet podnikatelských subjektů celkem 5932 podle převažující činnosti Zemědělství, lesnictví, rybolov 342 Průmysl 762 Stavebnictví

20 wwwstrukturalni-fondycz/iop podle právní formy Doprava a spoje 142 Obchod, prodej a opravy motorových vozidel a spotřebního zboží a pohostinství 2242 Ostatní obchodní služby 802 Veřejná správa, obrana, povinné sociální pojištění 32 Školství a zdravotnictví 182 Ostatní veřejné, sociální a osobní služby 552 Státní organizace 62 Akciové společnosti 12 Obchodní společnosti 442 Družstevní organizace 12 Peněžní organizace - počet subjektů -2 Podnikatelé - fyzické osoby 4372 Samostatně hospodařící rolníci 182 Svobodná povolání 352 Zemědělští podnikatelé - fyzické osoby -2 Ostatní právní formy 512 Kultura Veřejná knihovna vč poboček 13 Stálá kina 13 Multikino Divadlo Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků) 23 Galerie (vč poboček a výstavních síní) 13 Kulturní zařízení ostatní 43 Středisko pro volný čas dětí a mládeže Zoologická zahrada Sakrální stavba 33 Hřbitov 53 Krematorium Smuteční síň 13 Lázně Lázeňské léčebny -4 Obecná charakteristika Obyvatelstvo Katastrální plocha (ha) Počet katastrů 52 Počet územně technických jednotek 52 Počet částí obce 92 Živě narození celkem 495 muži 275 ženy 225 Zemřelí celkem 495 muži 275 ženy 225 Přirozený přírůstek celkem -5 muži -5 20

21 wwwstrukturalni-fondycz/iop Školství1 Sociální oblast ženy -5 Přistěhovalí celkem 1205 muži 675 ženy 535 Vystěhovalí celkem 905 muži 355 ženy 555 Saldo migrace celkem 305 muži 325 ženy -25 Přírůstek/úbytek celkem 305 muži 325 ženy -25 Počet bydlících obyvatel k muži ženy Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem 6322 muži 3402 ženy 2922 Počet obyvatel ve věku let celkem muži ženy Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem 5312 muži 2022 ženy 3292 Mateřská škola 1 Základní škola - nižší stupeň (1-5 ročník) Základní škola - vyšší stupeň (1-9 ročník) 1 Střední odborné učiliště Gymnázium Střední odborná škola (včzdravotnické) Škola speciální Základní umělecká škola Vysoká škola-počet Jazyková škola Vyšší odborná škola Ústavy sociální péče pro dospělé 16 Ústavy sociální péče pro mládež Domy s pečovatelskou službou 23 Domovy důchodců 13 Domov-penzion pro důchodce Úřad práce - počet úřadoven Domy pro přechodný pobyt s pečovatelskou službou a zařízení obdobného 21

22 wwwstrukturalni-fondycz/iop Sport Zdravotnictví charakteru Koupaliště a bazény 23 - z toho kryté bazény Hřiště (s provozovatelem nebo správcem) 13 Tělocvičny (vč školních) 13 Stadiony otevřené Stadiony kryté Zimní stadiony kryté i otevřené Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem) 23 Sdružená ambulantní zařízení Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení Ambulantní zařízení Detašované pracoviště ambulantního zařízení Nemocnice Detašované pracoviště nemocnice Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných) Léčebna pro dlouhodobě nemocné Ostatní lůžková zařízení Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé 23 Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé 16 Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost 13 Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa 13 Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa 3 Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa 17 Samostatná ordinace lékaře specialisty 13 Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty Ostatní samostatná zařízení 13 Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení 8 Zařízení lékárenské péče 13 Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče Jesle Další dětská zařízení Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci Okresní zdravotní ústav Transfusní stanice Území: Obec Lipová Údaj 22

23 wwwstrukturalni-fondycz/iop Kód obce Druhy pozemků Celková výměra pozemku (ha) Orná půda (ha) 1512 Chmelnice (ha) -2 Vinice (ha) -2 Zahrady (ha) 162 Ovocné sady (ha) -2 Trvalé trávní porosty (ha) 4512 Zemědělská půda (ha) 6182 Lesní půda (ha) 5412 Vodní plochy (ha) 272 Zastavěné plochy (ha) 152 Ostatní plochy (ha) 812 Hospodářská činnost Počet podnikatelských subjektů celkem 1082 Kultura podle převažující činnosti podle právní formy Zemědělství, lesnictví, rybolov 112 Průmysl 142 Stavebnictví 72 Doprava a spoje 22 Obchod, prodej a opravy motorových vozidel a spotřebního zboží a pohostinství 462 Ostatní obchodní služby 112 Veřejná správa, obrana, povinné sociální pojištění 12 Školství a zdravotnictví 42 Ostatní veřejné, sociální a osobní služby 122 Státní organizace 22 Akciové společnosti -2 Obchodní společnosti 112 Družstevní organizace -2 Peněžní organizace - počet subjektů -2 Podnikatelé - fyzické osoby 752 Samostatně hospodařící rolníci 62 Svobodná povolání 32 Zemědělští podnikatelé - fyzické osoby -2 Ostatní právní formy 112 Veřejná knihovna vč poboček 13 Stálá kina Multikino Divadlo Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků) Galerie (vč poboček a výstavních síní) Kulturní zařízení ostatní Středisko pro volný čas dětí a mládeže Zoologická zahrada 23

24 wwwstrukturalni-fondycz/iop Sakrální stavba 13 Hřbitov 13 Krematorium Smuteční síň Lázně Lázeňské léčebny -4 Obecná charakteristika Obyvatelstvo Katastrální plocha (ha) Počet katastrů 22 Počet územně technických jednotek 22 Počet částí obce 22 Živě narození celkem 95 muži 85 ženy 15 Zemřelí celkem 135 muži 25 ženy 115 Přirozený přírůstek celkem -45 muži 65 ženy -105 Přistěhovalí celkem 265 muži 95 ženy 175 Vystěhovalí celkem 295 muži 95 ženy 205 Saldo migrace celkem -35 muži -5 ženy -35 Přírůstek/úbytek celkem -75 muži 65 ženy -135 Počet bydlících obyvatel k muži 3132 ženy 3132 Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem 1082 muži 642 ženy 442 Počet obyvatel ve věku let celkem 4222 muži 2202 ženy 2022 Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem 962 muži 292 ženy 672 Školství1 Mateřská škola 1 24

ÚAP ORP Český Brod II. aktualizace Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území U-24, s.r.o.

ÚAP ORP Český Brod II. aktualizace Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území U-24, s.r.o. ÚAP ORP Český Brod II. aktualizace Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území U-24, s.r.o. prosinec 2012 Objednatel Městský úřad Český Brod Nám. Husovo čp. 70, 282 24 Český Brod Zpracovatel U-24, s.r.o.,

Více

Strategie území správního obvodu ORP Kuřim

Strategie území správního obvodu ORP Kuřim Strategie území správního obvodu ORP Kuřim v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství bezpečnosti a dopravě Dokument je zpracován na období 2015 až 2024

Více

Dokument je zpracován na období 2015-2024

Dokument je zpracován na období 2015-2024 Strategie území správního obvodu ORP Frýdlant nad Ostravicí v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a bezpečnosti Dokument je zpracován na období

Více

Dokument je zpracován na období 2015 až 2024

Dokument je zpracován na období 2015 až 2024 Strategie území správního obvodu ORP Moravská Třebová v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a zaměstnanosti a podpory podnikání Dokument je zpracován

Více

ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ PODKLADY název zhotovitel datum poznámky Politika územního rozvoje ČR 2008 (PÚR 2008)

ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ PODKLADY název zhotovitel datum poznámky Politika územního rozvoje ČR 2008 (PÚR 2008) OBEC: MYSLETICE Základní identifikace řešeného území : Status: Obec částí obce: 1 ZUJ (kód obce): 587 559 NUTS 4 CZ0632 - Jihlava NUTS3: CZ063 - Vysočina NUTS2: CZ06 - Jihovýchod Obec s pověřeným obecním

Více

AKTUALIZACE ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE SPRÁVNÍHO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ BÍLINA

AKTUALIZACE ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE SPRÁVNÍHO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ BÍLINA AKTUALIZACE ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE SPRÁVNÍHO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ BÍLINA DHV CR spol. s r.o., prosinec 2010 DHV CR spol. s r.o., 2010 1 Zadavatel Město Bílina Městský úřad Bílina, úřad

Více

Dokument je zpracován na období 2015 až 2024

Dokument je zpracován na období 2015 až 2024 Strategie území správního obvodu ORP Nepomuk v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a cestovního ruchu a kulturního dědictví Dokument je zpracován

Více

Podklady pro analytickou část Integrované strategie rozvoje území Místní akční skupiny Podbrněnsko

Podklady pro analytickou část Integrované strategie rozvoje území Místní akční skupiny Podbrněnsko Podklady pro analytickou část Integrované strategie rozvoje území Místní akční skupiny Podbrněnsko k 31.1.2014 Datum zpracování: listopad 2013 leden 2014 Autorský tým MAS Podbrněnsko, o.s. Obsah 1. Vymezení

Více

Dokument je zpracován na období 2015 až 2024. verze březen / 2015

Dokument je zpracován na období 2015 až 2024. verze březen / 2015 Strategie území správního obvodu ORP Králíky v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a zdravotnictví Dokument je zpracován na období 2015 až 2024

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ZLATÁ OLEŠNICE

ÚZEMNÍ PLÁN ZLATÁ OLEŠNICE pořizovatel: projektant: Doplňující průzkumy a rozbory ÚZEMNÍ PLÁN ZLATÁ OLEŠNICE Městský úřad Tanvald odbor stavební úřad a ŽP úřad územního plánování Ing. arch. M. Štěpánek, ARCH SEVIS Leknínová 1063,

Více

Dokument je zpracován na období 2015 až 2024. verze březen 2015

Dokument je zpracován na období 2015 až 2024. verze březen 2015 Strategie území správního obvodu ORP Bystřice nad Pernštejnem v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a cestovního ruchu Dokument je zpracován na

Více

Strategie území správního obvodu ORP Hořovice

Strategie území správního obvodu ORP Hořovice Strategie území správního obvodu ORP Hořovice v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství, cestovního ruchu a krajinotvorby Dokument je zpracován na období

Více

Střední Vsetínsko kráčí správným směrem

Střední Vsetínsko kráčí správným směrem Střední Vsetínsko kráčí správným směrem Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Střední Vsetínsko, o.s. pro programové období 2014-2020 Číslo projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00306 OPTP

Více

Dokument je zpracován na období 2014 až 2023. verze 2 / 2014

Dokument je zpracován na období 2014 až 2023. verze 2 / 2014 Strategie území správního obvodu ORP Mariánské Lázně v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a přeshraniční spolupráce Dokument je zpracován na období

Více

Strategie území správního obvodu ORP Konice

Strategie území správního obvodu ORP Konice Strategie území správního obvodu ORP Konice v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a neziskového sektor na venkově Dokument je zpracován na období

Více

HMDIS - pasport Lipno nad Vltavou 545597 - Lipno nad Vltavou - Základní údaje. 545597 - Lipno nad Vltavou - Administrativa

HMDIS - pasport Lipno nad Vltavou 545597 - Lipno nad Vltavou - Základní údaje. 545597 - Lipno nad Vltavou - Administrativa HMDIS - pasport Lipno nad Vltavou 545597 - Lipno nad Vltavou - Základní údaje Pasport municipality (obce/městysu/města) vznikl v rámci řešení výzkumného úkolu podporovaného Ministerstvem pro místní rozvoj

Více

Dokument je zpracován na období 2015 až 2024

Dokument je zpracován na období 2015 až 2024 Strategie území správního obvodu ORP Dvůr Králové nad Labem v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a servisu samosprávám Dokument je zpracován na

Více

Strategický plán. rozvoje obce Albrechtice nad Vltavou 2009 2015

Strategický plán. rozvoje obce Albrechtice nad Vltavou 2009 2015 Strategický plán rozvoje obce Albrechtice nad Vltavou 2009 2015 Termín zpracování: březen září 2009 O b s a h OBSAH 1 ÚVOD... 2 2 SOCIOEKONOMICKÝ PROFIL... 5 3 SWOT ANALÝZY... 33 4 STRATEGICKÝ PLÁN...

Více

Dokument je zpracován na období 2015 až 2024

Dokument je zpracován na období 2015 až 2024 Strategie území správního obvodu ORP Český Brod v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a dopravy Dokument je zpracován na období 2015 až 2024 Tento

Více

HMDIS - pasport Hrdějovice 544558 - Hrdějovice - Základní údaje. 544558 - Hrdějovice - Administrativa

HMDIS - pasport Hrdějovice 544558 - Hrdějovice - Základní údaje. 544558 - Hrdějovice - Administrativa HMDIS - pasport Hrdějovice 544558 - Hrdějovice - Základní údaje Pasport municipality (obce/městysu/města) vznikl v rámci řešení výzkumného úkolu podporovaného Ministerstvem pro místní rozvoj Název projektu:

Více

Tento dokument byl vytvořen za podpory EU

Tento dokument byl vytvořen za podpory EU ZDRAVÉ MÍSTO PRO ŽIVOT OBČANSKÁ SPOLEČNOST ZAMĚSTNANOST A PODNIKÁNÍ CESTOVNÍ RUCH VOLNÝ ČAS INFRASTRUKTURA ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY ŠKOLSTVÍ Vypracovali: Lenka Křížová, DiS., projektová manažerka

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY 3. úplná aktualizace ÚAP ORP Ústí nad Labem 3. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP ÚSTÍ NAD LABEM ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ Magistrát města Ústí nad Labem Odbor rozvoje města úřad

Více

Rozbor Udržitelného Rozvoje Území ÚAP území ORP Veselí nad Moravou 2010

Rozbor Udržitelného Rozvoje Území ÚAP území ORP Veselí nad Moravou 2010 Aktualizace původního projektu, který byl spolufinancován z prostředků EU Rozbor Udržitelného Rozvoje Území ÚAP území ORP Veselí nad Moravou 2010 Původní zpracování Územně analytických podkladů správního

Více

Územní energetická koncepce

Územní energetická koncepce Město Jeseník Územní energetická koncepce Obsah: 1. Úvod... 6 2. VÝVOJ VNĚJŠÍCH PODMÍNEK A ENERGETICKÉ LEGISLATIVY... 7 2.1 STRATEGICKÉ DOKUMENTY EU... 7 2.1.1 Národní akční plán české republiky pro

Více

HMDIS - pasport obce Křešice 565083 - Křešice - Základní údaje. 565083 - Křešice - Administrativa

HMDIS - pasport obce Křešice 565083 - Křešice - Základní údaje. 565083 - Křešice - Administrativa HMDIS - pasport obce Křešice 565083 - Křešice - Základní údaje Pasport obce vznikl v rámci řešení výzkumného úkolu podporovaného Ministerstvem pro místní rozvoj Název projektu: "Návrh hodnotícího modelu

Více

HMDIS - pasport Rokytnice 517607 - Rokytnice - Základní údaje. 517607 - Rokytnice - Administrativa

HMDIS - pasport Rokytnice 517607 - Rokytnice - Základní údaje. 517607 - Rokytnice - Administrativa HMDIS - pasport Rokytnice 517607 - Rokytnice - Základní údaje Pasport municipality (obce/městysu/města) vznikl v rámci řešení výzkumného úkolu podporovaného Ministerstvem pro místní rozvoj Název projektu:

Více

Obsah odůvodnění Územního plánu Příbora str. 1-3

Obsah odůvodnění Územního plánu Příbora str. 1-3 Obsah odůvodnění Územního plánu Příbora str. 1-3 1. Úvod 1 1.1 Údaje o zadání a podkladech 1 1.2 Obsah a rozsah elaborátu 4 1.3 Hlavní cíle řešení, postup práce 5 2. Vyhodnocení koordinace využívání území

Více

Dokument je zpracován na období 2015 až 2024. finální verze

Dokument je zpracován na období 2015 až 2024. finální verze Strategie území správního obvodu ORP Slaný v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a technické infrastruktury obcí Dokument je zpracován na období

Více

HMDIS - pasport obce Radvanice 579629 - Radvanice - Základní údaje. 579629 - Radvanice - Administrativa

HMDIS - pasport obce Radvanice 579629 - Radvanice - Základní údaje. 579629 - Radvanice - Administrativa HMDIS - pasport obce Radvanice 579629 - Radvanice - Základní údaje Pasport obce vznikl v rámci řešení výzkumného úkolu podporovaného Ministerstvem pro místní rozvoj Název projektu: "Návrh hodnotícího modelu

Více

Strategický plán Mikroregionu Kroměřížsko na léta 2011-2021

Strategický plán Mikroregionu Kroměřížsko na léta 2011-2021 Strategický plán Mikroregionu Kroměřížsko na léta 2011-2021 Zpracovatel Krok, o. p. s. Kontakt Velké nám. 115 PhDr. Jana Pošvancová 767 01 Kroměříž jana.posvancova@mesto-kromeriz.cz 2010 Obsah OBSAH...

Více