Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj www.strukturalni-fondy.cz/iop"

Transkript

1 wwwstrukturalni-fondycz/iop Název projektu: Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Rumburk VYHODNOCENÍ VZTAHU ÚZEMNÍCH PODMÍNEK PRO PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, PRO HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A PRO SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL ÚZEMÍ Objednatel: Zhotovitel: Město Rumburk Geo Data, sro CTN - INFO sro Datum zpracování: listopad

2 wwwstrukturalni-fondycz/iop ORP RUMBURK 1 HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A GEOLOGIE Krajinná pestrost Šluknovského výběžku je dána tím, že se zde stýkají 3 horopisné celky odlišného geologického vývoje, který podmínil i odlišné vnější utváření - Šluknovská pahorkatina tvořící větší část výběžku, na jihu ohraničená tzv Lužickou poruchou Ta probíhá přes Brtníky, Vlčí horu, Rybniště a jižně od Dolního Podluží - Děčínská Vrchovina, severovýchodní cíp na Z a JZ od Krásné Lípy označovaná jako České Švýcarsko - Lužické Hory ohraničující Šluknovský výběžek na JV Šluknovská Pahorkatina mírně zvlněná krajina se střídajícími se lesy, zemědělskou půdou a urbanizačními celky Geologický podklad tvoří většinou žuly a granodiority Výška vrchů se pohybuje okolo 600 mnm (hrazený u Starého Hraběcí 608 mnm, Partizánský Vrch 543 mnm, Dymník 516 mnm Děčínská vrchovina charakter je určován hluboce zaříznutými kaňonovými údolími vodních toků mezi strmými pískovcovými skalami (údolí Vlčího a Brtnického potoka, Doubického potoka) Turisticky atraktivní jsou skalní partie JZ od Doubice Lužické hory nižší partie Lužických hor jsou tvořeny pískovcem, vrcholy jsou znělcové nebo čedičové Geologické pozoruhodnosti- výskyt jurských vápenců podél Lužické poruchy (přírodní rezervace Vápenka u Doubice) Výskyty rud hornictví v minulosti, řada podzemních těžebních prostorů v území a povrchová těžební činnost a zpracování kamene 2

3 wwwstrukturalni-fondycz/iop Geologická mapa: 2 VODNÍ REŽIM Severozápadní část území odvodňuje Vilémovský potok, přítok řeky Sebnitz vlévající se do Labe K povodí Labe patří Spréva, která protéká po státní hranici východně od Jiříkova Z jihovýchodu Šluknovské pahorkatiny přitéká řeka Mandava Území Šluknovského výběžku (ORP Rumburk) je pramennou oblastí celé řady recipientů různé vydatnosti Vodní toky patří do povodí Labe a povodí Ohře Vlhké podnebí podporuje stav husté sítě vodních toků a nádrží Většina toků má přírodní charakter a dobrou kvalitu vody Vody z hlubinných partií jsou bohaté na obsah radonu (problematika jejich používání k vodárenským účelům) Znečištění toků je způsobeno absencí čistících zařízení a vypouštěním splaškových vod od spotřebitelů (organické znečištění a nerozpustné látky) Zásadním problémem je nezbytná realizace kanalizačních a čistících zařízení pro sídlištní celky Oblast je bohatá na rybníky (Šluknov, Lipová, Rumburk, Horní Podluží) Jejich využití spočívá v omezeném hospodaření sportovní rybářství Přínosem v území může být obnova drobných vodních nádrží Předběžné vymezení silně ovlivněných útvarů povrchových vod Rizikové: Lipová, Velký Šenov, Mikulášovice, Rumburk, Krásná Lípa Potenciálně rizikové: Jiříkov, Doubice, Krásná Lípa Nerizikové: Šluknov, Brtníky, Mikulášovice Rizikovost útvaru podzemních vod Nerizikové: Šluknovsko Rizikové: ostatní plocha ORP Celkový stav útvaru povrchových vod Vyhovující: oblast severně od Rumburku (Jiříkov) Potenciálně nevyhovující: Lobendava, Severní, Dolní Poustevna, Mikulášovice, Doubice Nevyhovující: pás od Lipové ve směru na Rumburk (bez západní části) Hodnocení stavu útvaru podzemních vod Potenciálně vyhovující: oblast v okolí Rumburku Nevyhovující: ostatní plocha ORP 3

4 wwwstrukturalni-fondycz/iop Odběry vod: Nedostatečně chráněno před povodněmi: 3 HYGIENA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Ovzduší Omezeně se vyskytující významné zdroje znečištění (kromě města Rumburk a Krásná Lípa) Lokální znečištění v jednotlivých obcích od lokálních topenišť (hnědé uhlí) 4

5 wwwstrukturalni-fondycz/iop V nedávné minulosti zkvalitnění ovzduší přechodem na zemní plyn a zánikem průmyslových podniků a výroben hlavní znečišťovatelé Výhodou je otevřená, provětrávaná krajina, pro příznivý rozptyl škodlivin v ovzduší Územím procházejí dálkově přenášené emise z jihozápadu a severovýchodu Znečištění ovzduší vzrůstá intenzifikací dopravy a nejvíce se projevuje v centrech větších měst (Rumburk, Šluknov, Krásná Lípa) Odpady Komunální odpad ukládán centrálně na skládce v Rožanech s kapacitní perspektivou cca 10 let Zavádění sběru tříděného odpadu Nebezpečný odpad odvoz mimo oblast (ORP) Geologické podloží vysoké radonové riziko Krajina likvidace těžního prostoru Partyzánského vrchu u Velkého Šenova Hluk zatížení hlukem u komunikací a železnice zejména u průjezdů centrálními částmi urbanistické struktury 4 OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY Do území zasahuje CHKO Labské pískovce, CHKO Lužické hory, NP České Švýcarsko, Natura 2000 a ptačí oblast Sídlo správy Národního Parku České Švýcarsko je situováno v Krásné Lípě Podnebí mírnější zimy a chladnější léta, menší výkyvy teplot nejteplejším měsícem v území je červenec (cca + 16 C) nejstudenější leden (- 2,1 C) prům roční teplota je cca + 7 C vodní srážky cca mm Vegetace Pahorkatinný ráz na hlubinných vyvřelinách s krajinnými dominantami (Hrazený, Tanečnice, Vlčí hora) Při jižní hranici krajinný ráz přechází do skalních měst LP Vzhledem ke zvýšené vlhkosti (doznívající oceánské klima) příznivý vývoj vegetace Většinu krajiny pokrývají lesy, převážně monokultury smrku, borovice Ve vlhčích plochách olše, jasan Plochy mezi lesními komplexy vyplňují rozsáhlá území pastvin a luk Cizokrajné dřeviny se vyskytují v arboretu Šluknovské lesnické školy, v parku v Krásné Lípě a v osadě Sněžná Fauna Ptačí oblast, zejména v plochách rezervací v jižní části území (mimo řešenou oblast) Výskyt zejména obojživelníků (vlhké prostředí), ze savců vydra a druhy netopýrů Lesní zvěř srnčí a černá zvěř 5 ZEMĚDĚLSTVÍ, PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ PRO PLNĚNÍ FUNKCE LESA Výjimečná lesnatost území, zejména v severní, západní a jižní části, na hranicích s SRN Lesní celky o celkové výměře cca 23 tis ha 5

6 wwwstrukturalni-fondycz/iop Skladba dřevin: % smrk, 20 % buk a další dřeviny 12 honiteb srnčí, černá zvěř, jelení a dančí, omezeně muflon V minulosti intenzivní chov dobytka pastviny (státní statky) V současné době je minimálně subjektů zabývajících se velkochovatelstvím (cca 8 podnikajících subjektů) Nevýhodou zemědělství nízká produkční schopnost půdy daná klimatem a půdními podmínkami Neuspořádanost výrobních poměrů je dána ekonomickým postavením zemědělských subjektů proběhlými restitucemi, nezájem o zemědělské využití, častou spekulací využití pozemků pro výstavbu Část zemědělských ploch v území patří ČR (ve správě pozemkového fondu) STRUKTURA POZEMKŮ ZEMĚDĚLSKÁ PŮDA v % celkové plochy ORP Rumburk 48,6 ČR srovnání 54,3 NEZEMĚDĚLSKÁ PŮDA v % z celkové plochy LESNÍ PLOCHY VODNÍ PLOCHY ZASTAVĚNÁ OSTATNÍ PLOCHY PLOCHA ORP Rumburk 41,3 1,0 1,7 7,4 ČR srovnání 33,4 2 1,6 8,6 Půdní typy: 6 VEŘEJNÁ, DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA Silniční síť silnice Itřídy zajišťující spojení Praha - Česká Lípa Jiříkov hranice ČR (kamionová doprava) 6

7 wwwstrukturalni-fondycz/iop silnice II třídy Rumburk západní část Šluknovského výběžku současný průjezd městem (záměr pro JZ obchvat města) Rumburk Šluknov Velký Šenov - Lobendava (záměr jižní obchvat města) Lipová Lobendava (záměr úpravy úseku u Anenského vrchu) Lobendava státní hranice (záměr úpravy úseku) Silnice II a III tř tvoří relativně hustou síť v území Jejich technické a dopravní parametry jsou celoplošně v území poddimenzované a vyvolávají nároky na velké množství místních úprav jak v zastavěném tak mimo zastavěné území Železniční síť je na území ORP Rumburk stabilizována a je tvořena celostátními tratěmi Rumburk Nymburk, Rumburk - Děčín, Rumburk Jiříkov, Rumburk Dolní Poustevna, Rumburk Mikulášovice 0bce Doubice a Lobendava nemají železniční spojení Vytíženost tratí je převážně pro osobní přepravu Dopravní infrastruktura: Turistické a cyklistické trasy Šluknovský výběžek je vklíněn do území SRN, které jej obklopuje ze tří stran Na území a blízkém okolí je v provozu 15 hraničních přechodů, z nichž nejdůležitější je v Rumburku, Jiříkově a Dolní Poustevně Turistické trasy jsou v území značené Cyklistické a hypokrasy jsou v rozvoji VYBAVENÍ ÚZEMÍ TECHNICKOU INFRASTRUKTOROU Celkový počet obcí s připojením na vodovod (%) kanalizace (%) plynovod (%) ORP Rumburk cca 80 cca 50 cca 40 ČR 77,1 26,8 36,6 Počet ČOV, kanalizace částečně připojeno 10 obcí (vyjma některých kú) Vodovod částečně připojeno 10 obcí (vyjma některých kú) ŽELEZNIČNÍ SÍŤ 7

8 wwwstrukturalni-fondycz/iop ČÍSLO TRATĚ ÚSEK 080 Nymburk-Česká Lípa-Rumburk 083 Rumburk-Šluknov-Mikulášovice-Dolní Poustevna 084 Rumburk-Panský-Mikulášovice 086 Rumburk-Jiříkov-Ebersbach 081 Děčín hln-rumburk HRANIČNÍ PŘECHODY HRANIČNÍ PŘECHOD Jiříkov-Neugersdorf Dolní Poustevna-Sebnitz Rumburk-Seifhennersdorf Jiříkov-Ebersbach Mikulášovice-Sebnitz Lobendava- Langburkersdorf Kozany-Sohland Mikulášovice-Hinterhermsdorf Lipová-Sohland DRUH silniční silniční silniční železniční, silniční, cyklistický pěší, cyklistický pěší, cyklistický pěší, cyklistický pěší, cyklistický pěší, cyklistický SILNIČNÍ SÍŤ ČÍSLO KOMUNIKACE ÚSEK I/9 Mladá Boleslav-Česká Lípa-Rumburk-Jiříkov-Neugersdorf II/263 Rumburk-Jiříkov-Ebersbach II/265 Krásná Lípa-Velký Šenov II/266 Rumburk-Šluknov-Lobendava II/267 Sebnitz-Lobendava-Severní 7 SOCIODEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY Pro strukturu obyvatelstva je typický vyšší podíl národnostních menšin, především romské, německé, slovenské a v posledním období vietnamské Podíl romského obyvatelstva se v některých obcích pohybuje kolem % Až na výjimky je v území mírný vzrůst počtu obyvatel obcí V oblasti je vysoká míra nezaměstnanosti pohybuje se v míře od 8 % do 20 %, souvisí se zrušením a likvidací výrobních podniků a družstev Školství V minulosti rušené základní školy vzhledem k úbytku počtu obyvatel v jednotlivých obcích Střední školy jsou soustředěné v Rumburku a Šluknově (gymnázium, obchodní akademie, zdravotní škola, polygrafická škola, lesnická škola) Zdravotní péče lůžkové zařízení v Rumburku (nemocnice) zdravotní služba v Rumburku a Velkém Šenově Území se vyznačuje velkou koncentrací sociálních zařízení Na periferní okraj tehdejší ČSR byly umisťovány v poválečných letech, kdy po odsunu německého obyvatelstva zůstalo v obcích množství volných objektů Ústavy jsou v Jiříkově, Lipové, Lobendavě, Starých Křečanech a Šluknově Řada obcí má domy s pečovatelskou službou Vývoj počtu obyvatel - index růstu Max Vilémov 142,8 Rumburk 117,1 Min Lobendava 42,0 St Křečany 60,3 8

9 wwwstrukturalni-fondycz/iop Věková struktura obyvatelstva Nejnižší věkový průměr : Nejvyšší věkový průměr: Vilémov, Rumburk Staré Křečany, Lobendava Index vzdělanosti Nejvyšší: Nejnižší: Lobendava, Lipová Rumburk STATISTICKÉ ÚDAJE OBCÍ ORP RUMBURK: Území: Obec Dolní Podluží Údaj Kód obce Druhy pozemků Celková výměra pozemku (ha) Orná půda (ha) 342 Chmelnice (ha) -2 Vinice (ha) -2 Zahrady (ha) 372 Ovocné sady (ha) 42 Trvalé trávní porosty (ha) 4472 Zemědělská půda (ha) 5222 Lesní půda (ha) 8732 Vodní plochy (ha) 82 Zastavěné plochy (ha) 242 Ostatní plochy (ha) 872 Hospodářská činnost Počet podnikatelských subjektů celkem 2132 podle převažující činnosti podle právní formy Zemědělství, lesnictví, rybolov 142 Průmysl 422 Stavebnictví 262 Doprava a spoje 22 Obchod, prodej a opravy motorových vozidel a spotřebního zboží a pohostinství 732 Ostatní obchodní služby 292 Veřejná správa, obrana, povinné sociální pojištění 22 Školství a zdravotnictví 82 Ostatní veřejné, sociální a osobní služby 172 Státní organizace 32 Akciové společnosti -2 Obchodní společnosti 102 Družstevní organizace -2 Peněžní organizace - počet subjektů -2 9

10 wwwstrukturalni-fondycz/iop Podnikatelé - fyzické osoby 1602 Samostatně hospodařící rolníci 62 Svobodná povolání 132 Zemědělští podnikatelé - fyzické osoby 32 Ostatní právní formy 182 Kultura Veřejná knihovna vč poboček 13 Stálá kina 13 Multikino Divadlo Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků) Galerie (vč poboček a výstavních síní) Kulturní zařízení ostatní 23 Středisko pro volný čas dětí a mládeže Zoologická zahrada Sakrální stavba 13 Hřbitov 13 Krematorium Smuteční síň Lázně Lázeňské léčebny -4 Obecná charakteristika Obyvatelstvo Katastrální plocha (ha) Počet katastrů 12 Počet územně technických jednotek 12 Počet částí obce 32 Živě narození celkem 165 muži 95 ženy 75 Zemřelí celkem 165 muži 95 ženy 75 Přirozený přírůstek celkem -5 muži -5 ženy -5 Přistěhovalí celkem 425 muži 175 ženy 255 Vystěhovalí celkem 715 muži 285 ženy 435 Saldo migrace celkem -295 muži -115 ženy -185 Přírůstek/úbytek celkem -295 muži

11 wwwstrukturalni-fondycz/iop Školství1 Sociální oblast Sport Zdravotnictví ženy -185 Počet bydlících obyvatel k muži 6022 ženy 6102 Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem 2032 muži 962 ženy 1072 Počet obyvatel ve věku let celkem 8752 muži 4522 ženy 4232 Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem 1342 muži 542 ženy 802 Mateřská škola 1 Základní škola - nižší stupeň (1-5 ročník) Základní škola - vyšší stupeň (1-9 ročník) 1 Střední odborné učiliště Gymnázium Střední odborná škola (včzdravotnické) Škola speciální Základní umělecká škola Vysoká škola-počet Jazyková škola Vyšší odborná škola Ústavy sociální péče pro dospělé Ústavy sociální péče pro mládež Domy s pečovatelskou službou Domovy důchodců Domov-penzion pro důchodce Úřad práce - počet úřadoven Domy pro přechodný pobyt s pečovatelskou službou a zařízení obdobného charakteru Koupaliště a bazény - z toho kryté bazény Hřiště (s provozovatelem nebo správcem) 13 Tělocvičny (vč školních) 13 Stadiony otevřené Stadiony kryté Zimní stadiony kryté i otevřené Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem) 13 Sdružená ambulantní zařízení Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení Ambulantní zařízení 11

12 wwwstrukturalni-fondycz/iop Detašované pracoviště ambulantního zařízení Nemocnice Detašované pracoviště nemocnice Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných) Léčebna pro dlouhodobě nemocné Ostatní lůžková zařízení Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé 13 Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost 13 Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost 16 Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa 14 Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa 13 Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa Samostatná ordinace lékaře specialisty Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty Ostatní samostatná zařízení Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení Zařízení lékárenské péče Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče Jesle Další dětská zařízení Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci Okresní zdravotní ústav Transfusní stanice Území: Obec Doubice Údaj Kód obce Druhy pozemků Celková výměra pozemku (ha) Orná půda (ha) 12 Chmelnice (ha) -2 Vinice (ha) -2 Zahrady (ha) 132 Ovocné sady (ha) -2 Trvalé trávní porosty (ha) 1342 Zemědělská půda (ha) 1482 Lesní půda (ha) Vodní plochy (ha) 92 Zastavěné plochy (ha) 62 12

13 wwwstrukturalni-fondycz/iop Hospodářská činnost Ostatní plochy (ha) 402 Počet podnikatelských subjektů celkem 382 podle převažující činnosti podle právní formy Zemědělství, lesnictví, rybolov 52 Průmysl 32 Stavebnictví 32 Doprava a spoje 12 Obchod, prodej a opravy motorových vozidel a spotřebního zboží a pohostinství 202 Ostatní obchodní služby 12 Veřejná správa, obrana, povinné sociální pojištění 12 Školství a zdravotnictví 12 Ostatní veřejné, sociální a osobní služby 32 Státní organizace -2 Akciové společnosti -2 Obchodní společnosti 42 Družstevní organizace -2 Peněžní organizace - počet subjektů -2 Podnikatelé - fyzické osoby 272 Samostatně hospodařící rolníci 22 Svobodná povolání -2 Zemědělští podnikatelé - fyzické osoby -2 Ostatní právní formy 52 Kultura Veřejná knihovna vč poboček 13 Stálá kina Multikino Divadlo Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků) Galerie (vč poboček a výstavních síní) Kulturní zařízení ostatní Středisko pro volný čas dětí a mládeže Zoologická zahrada Sakrální stavba 13 Hřbitov Krematorium Smuteční síň Lázně Lázeňské léčebny -4 Obecná charakteristika Obyvatelstvo Katastrální plocha (ha) Počet katastrů 12 Počet územně technických jednotek 12 Počet částí obce 12 Živě narození celkem 15 muži -5 ženy 15 13

14 wwwstrukturalni-fondycz/iop Školství1 Sociální oblast Zemřelí celkem 15 muži 15 ženy -5 Přirozený přírůstek celkem -5 muži -15 ženy 15 Přistěhovalí celkem 25 muži 25 ženy -5 Vystěhovalí celkem 75 muži 45 ženy 35 Saldo migrace celkem -55 muži -25 ženy -35 Přírůstek/úbytek celkem -55 muži -35 ženy -25 Počet bydlících obyvatel k muži 552 ženy 492 Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem 142 muži 62 ženy 82 Počet obyvatel ve věku let celkem 732 muži 422 ženy 312 Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem 172 muži 72 ženy 102 Mateřská škola Základní škola - nižší stupeň (1-5 ročník) Základní škola - vyšší stupeň (1-9 ročník) Střední odborné učiliště Gymnázium Střední odborná škola (včzdravotnické) Škola speciální Základní umělecká škola Vysoká škola-počet Jazyková škola Vyšší odborná škola Ústavy sociální péče pro dospělé Ústavy sociální péče pro mládež 14

15 wwwstrukturalni-fondycz/iop Sport Zdravotnictví Domy s pečovatelskou službou Domovy důchodců Domov-penzion pro důchodce Úřad práce - počet úřadoven Domy pro přechodný pobyt s pečovatelskou službou a zařízení obdobného charakteru Koupaliště a bazény - z toho kryté bazény Hřiště (s provozovatelem nebo správcem) Tělocvičny (vč školních) Stadiony otevřené Stadiony kryté Zimní stadiony kryté i otevřené Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem) 13 Sdružená ambulantní zařízení Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení Ambulantní zařízení Detašované pracoviště ambulantního zařízení Nemocnice Detašované pracoviště nemocnice Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných) Léčebna pro dlouhodobě nemocné Ostatní lůžková zařízení Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa Samostatná ordinace lékaře specialisty Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty Ostatní samostatná zařízení Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení Zařízení lékárenské péče Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče Jesle Další dětská zařízení Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci Okresní zdravotní ústav 15

16 wwwstrukturalni-fondycz/iop Transfusní stanice Území: Obec Jiříkov Údaj Kód obce Druhy pozemků Celková výměra pozemku (ha) Orná půda (ha) 4692 Chmelnice (ha) -2 Vinice (ha) -2 Zahrady (ha) 692 Ovocné sady (ha) -2 Trvalé trávní porosty (ha) 3572 Zemědělská půda (ha) 8952 Lesní půda (ha) 2462 Vodní plochy (ha) 122 Zastavěné plochy (ha) 412 Ostatní plochy (ha) 1372 Hospodářská činnost Počet podnikatelských subjektů celkem 6202 Kultura podle převažující činnosti podle právní formy Zemědělství, lesnictví, rybolov 212 Průmysl 802 Stavebnictví 912 Doprava a spoje 252 Obchod, prodej a opravy motorových vozidel a spotřebního zboží a pohostinství 2552 Ostatní obchodní služby 892 Veřejná správa, obrana, povinné sociální pojištění 22 Školství a zdravotnictví 162 Ostatní veřejné, sociální a osobní služby 412 Státní organizace 72 Akciové společnosti 62 Obchodní společnosti 322 Družstevní organizace -2 Peněžní organizace - počet subjektů -2 Podnikatelé - fyzické osoby 4632 Samostatně hospodařící rolníci 172 Svobodná povolání 282 Zemědělští podnikatelé - fyzické osoby 12 Ostatní právní formy 662 Veřejná knihovna vč poboček 23 Stálá kina 13 16

17 wwwstrukturalni-fondycz/iop Multikino Divadlo Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků) Galerie (vč poboček a výstavních síní) Kulturní zařízení ostatní 13 Středisko pro volný čas dětí a mládeže Zoologická zahrada Sakrální stavba 23 Hřbitov 13 Krematorium Smuteční síň 13 Lázně Lázeňské léčebny -4 Obecná charakteristika Obyvatelstvo Katastrální plocha (ha) Počet katastrů 22 Počet územně technických jednotek 22 Počet částí obce 42 Živě narození celkem 545 muži 285 ženy 265 Zemřelí celkem 755 muži 345 ženy 415 Přirozený přírůstek celkem -215 muži -65 ženy -155 Přistěhovalí celkem 1705 muži 825 ženy 885 Vystěhovalí celkem 1455 muži 565 ženy 895 Saldo migrace celkem 255 muži 265 ženy -15 Přírůstek/úbytek celkem 45 muži 205 ženy -165 Počet bydlících obyvatel k muži ženy Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem 7052 muži 3662 ženy

18 wwwstrukturalni-fondycz/iop Školství1 Sociální oblast Sport Zdravotnictví Počet obyvatel ve věku let celkem muži ženy Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem 5202 muži 1982 ženy 3222 Mateřská škola 1 Základní škola - nižší stupeň (1-5 ročník) Základní škola - vyšší stupeň (1-9 ročník) 1 Střední odborné učiliště Gymnázium Střední odborná škola (včzdravotnické) Škola speciální Základní umělecká škola Vysoká škola-počet Jazyková škola Vyšší odborná škola Ústavy sociální péče pro dospělé 16 Ústavy sociální péče pro mládež Domy s pečovatelskou službou Domovy důchodců 13 Domov-penzion pro důchodce Úřad práce - počet úřadoven Domy pro přechodný pobyt s pečovatelskou službou a zařízení obdobného charakteru Koupaliště a bazény 13 - z toho kryté bazény Hřiště (s provozovatelem nebo správcem) 23 Tělocvičny (vč školních) 33 Stadiony otevřené Stadiony kryté Zimní stadiony kryté i otevřené Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem) 13 Sdružená ambulantní zařízení Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení Ambulantní zařízení Detašované pracoviště ambulantního zařízení Nemocnice Detašované pracoviště nemocnice Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných) Léčebna pro dlouhodobě nemocné Ostatní lůžková zařízení Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení 18

19 wwwstrukturalni-fondycz/iop Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé 23 Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost 13 Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa 23 Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa 13 Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa Samostatná ordinace lékaře specialisty Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty Ostatní samostatná zařízení 13 Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení 17 Zařízení lékárenské péče 13 Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče Jesle Další dětská zařízení Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci Okresní zdravotní ústav Transfusní stanice Území: Obec Krásná Lípa Údaj Kód obce Druhy pozemků Celková výměra pozemku (ha) Orná půda (ha) 4112 Chmelnice (ha) -2 Vinice (ha) -2 Zahrady (ha) 802 Ovocné sady (ha) -2 Trvalé trávní porosty (ha) 6962 Zemědělská půda (ha) Lesní půda (ha) Vodní plochy (ha) 262 Zastavěné plochy (ha) 572 Ostatní plochy (ha) 2492 Hospodářská činnost Počet podnikatelských subjektů celkem 5932 podle převažující činnosti Zemědělství, lesnictví, rybolov 342 Průmysl 762 Stavebnictví

20 wwwstrukturalni-fondycz/iop podle právní formy Doprava a spoje 142 Obchod, prodej a opravy motorových vozidel a spotřebního zboží a pohostinství 2242 Ostatní obchodní služby 802 Veřejná správa, obrana, povinné sociální pojištění 32 Školství a zdravotnictví 182 Ostatní veřejné, sociální a osobní služby 552 Státní organizace 62 Akciové společnosti 12 Obchodní společnosti 442 Družstevní organizace 12 Peněžní organizace - počet subjektů -2 Podnikatelé - fyzické osoby 4372 Samostatně hospodařící rolníci 182 Svobodná povolání 352 Zemědělští podnikatelé - fyzické osoby -2 Ostatní právní formy 512 Kultura Veřejná knihovna vč poboček 13 Stálá kina 13 Multikino Divadlo Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků) 23 Galerie (vč poboček a výstavních síní) 13 Kulturní zařízení ostatní 43 Středisko pro volný čas dětí a mládeže Zoologická zahrada Sakrální stavba 33 Hřbitov 53 Krematorium Smuteční síň 13 Lázně Lázeňské léčebny -4 Obecná charakteristika Obyvatelstvo Katastrální plocha (ha) Počet katastrů 52 Počet územně technických jednotek 52 Počet částí obce 92 Živě narození celkem 495 muži 275 ženy 225 Zemřelí celkem 495 muži 275 ženy 225 Přirozený přírůstek celkem -5 muži -5 20

21 wwwstrukturalni-fondycz/iop Školství1 Sociální oblast ženy -5 Přistěhovalí celkem 1205 muži 675 ženy 535 Vystěhovalí celkem 905 muži 355 ženy 555 Saldo migrace celkem 305 muži 325 ženy -25 Přírůstek/úbytek celkem 305 muži 325 ženy -25 Počet bydlících obyvatel k muži ženy Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem 6322 muži 3402 ženy 2922 Počet obyvatel ve věku let celkem muži ženy Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem 5312 muži 2022 ženy 3292 Mateřská škola 1 Základní škola - nižší stupeň (1-5 ročník) Základní škola - vyšší stupeň (1-9 ročník) 1 Střední odborné učiliště Gymnázium Střední odborná škola (včzdravotnické) Škola speciální Základní umělecká škola Vysoká škola-počet Jazyková škola Vyšší odborná škola Ústavy sociální péče pro dospělé 16 Ústavy sociální péče pro mládež Domy s pečovatelskou službou 23 Domovy důchodců 13 Domov-penzion pro důchodce Úřad práce - počet úřadoven Domy pro přechodný pobyt s pečovatelskou službou a zařízení obdobného 21

22 wwwstrukturalni-fondycz/iop Sport Zdravotnictví charakteru Koupaliště a bazény 23 - z toho kryté bazény Hřiště (s provozovatelem nebo správcem) 13 Tělocvičny (vč školních) 13 Stadiony otevřené Stadiony kryté Zimní stadiony kryté i otevřené Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem) 23 Sdružená ambulantní zařízení Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení Ambulantní zařízení Detašované pracoviště ambulantního zařízení Nemocnice Detašované pracoviště nemocnice Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných) Léčebna pro dlouhodobě nemocné Ostatní lůžková zařízení Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé 23 Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé 16 Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost 13 Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa 13 Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa 3 Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa 17 Samostatná ordinace lékaře specialisty 13 Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty Ostatní samostatná zařízení 13 Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení 8 Zařízení lékárenské péče 13 Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče Jesle Další dětská zařízení Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci Okresní zdravotní ústav Transfusní stanice Území: Obec Lipová Údaj 22

23 wwwstrukturalni-fondycz/iop Kód obce Druhy pozemků Celková výměra pozemku (ha) Orná půda (ha) 1512 Chmelnice (ha) -2 Vinice (ha) -2 Zahrady (ha) 162 Ovocné sady (ha) -2 Trvalé trávní porosty (ha) 4512 Zemědělská půda (ha) 6182 Lesní půda (ha) 5412 Vodní plochy (ha) 272 Zastavěné plochy (ha) 152 Ostatní plochy (ha) 812 Hospodářská činnost Počet podnikatelských subjektů celkem 1082 Kultura podle převažující činnosti podle právní formy Zemědělství, lesnictví, rybolov 112 Průmysl 142 Stavebnictví 72 Doprava a spoje 22 Obchod, prodej a opravy motorových vozidel a spotřebního zboží a pohostinství 462 Ostatní obchodní služby 112 Veřejná správa, obrana, povinné sociální pojištění 12 Školství a zdravotnictví 42 Ostatní veřejné, sociální a osobní služby 122 Státní organizace 22 Akciové společnosti -2 Obchodní společnosti 112 Družstevní organizace -2 Peněžní organizace - počet subjektů -2 Podnikatelé - fyzické osoby 752 Samostatně hospodařící rolníci 62 Svobodná povolání 32 Zemědělští podnikatelé - fyzické osoby -2 Ostatní právní formy 112 Veřejná knihovna vč poboček 13 Stálá kina Multikino Divadlo Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků) Galerie (vč poboček a výstavních síní) Kulturní zařízení ostatní Středisko pro volný čas dětí a mládeže Zoologická zahrada 23

24 wwwstrukturalni-fondycz/iop Sakrální stavba 13 Hřbitov 13 Krematorium Smuteční síň Lázně Lázeňské léčebny -4 Obecná charakteristika Obyvatelstvo Katastrální plocha (ha) Počet katastrů 22 Počet územně technických jednotek 22 Počet částí obce 22 Živě narození celkem 95 muži 85 ženy 15 Zemřelí celkem 135 muži 25 ženy 115 Přirozený přírůstek celkem -45 muži 65 ženy -105 Přistěhovalí celkem 265 muži 95 ženy 175 Vystěhovalí celkem 295 muži 95 ženy 205 Saldo migrace celkem -35 muži -5 ženy -35 Přírůstek/úbytek celkem -75 muži 65 ženy -135 Počet bydlících obyvatel k muži 3132 ženy 3132 Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem 1082 muži 642 ženy 442 Počet obyvatel ve věku let celkem 4222 muži 2202 ženy 2022 Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem 962 muži 292 ženy 672 Školství1 Mateřská škola 1 24

TEREZA RAUCHOVÁ. Analytická část. Vyhlídky, o.s. Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020.

TEREZA RAUCHOVÁ. Analytická část. Vyhlídky, o.s. Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020. TEREZA RAUCHOVÁ Analytická část Vyhlídky, o.s. Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020. 1. Druhy pozemků Závazné kontextové indikátory území MAS získané

Více

Základní ukazatele o obci

Základní ukazatele o obci Základní ukazatele o obci Název obce: Sádek Druh sledov. místa (statut.město, město, městys...) obec První písemná zpráva 1557 Katastrální plocha 991 Počet katastrů 1 Počet částí obce (CO) 1 Poč.měst.částí(MC),měst.obvodů(MO)

Více

Základní ukazatele o obci

Základní ukazatele o obci Základní ukazatele o obci Název obce: Polička Druh sledov. místa (statut.město, město, městys...) město První písemná zpráva 1200 Katastrální plocha 3311 Počet katastrů 4 Počet částí obce (CO) 6 Poč.měst.částí(MC),měst.obvodů(MO)

Více

PŘÍLOHA Č. 3: TEMATICKÉ MAPY

PŘÍLOHA Č. 3: TEMATICKÉ MAPY PŘÍLOHA Č. 3: TEMATICKÉ MAPY 1. Rozmístění obyvatelstva 2. Index vývoje počtu obyvatel 3. Dynamika obyvatelstva 4. Index demografického stáří 5. Vzdělanostní struktura obyvatelstva 6. Koeficient podnikatelské

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Útěchovice Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 624 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 66 Hustota obyvatel:

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Dušníky

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Dušníky Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Dušníky zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Svépravice Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 515 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 120 Hustota obyvatel:

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Mapové podklady k analytické části

Mapové podklady k analytické části Mapové podklady k analytické části Příloha 3 V této příloze jsou uvedeny vybrané mapové podklady získané od společnosti Ekotoxa, na které je odkazováno v textu analytické části. U každého ukazatele je

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zhořec zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Stojčín Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 387 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 122 Hustota obyvatel:

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Dobrá Voda u Pacova zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Útěchovice pod Stražištěm zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Buřenice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zubrnice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zubrnice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zubrnice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Moraveč Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 901 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 212 Hustota obyvatel: 24 obyv/km 2

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Nová Buková Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 516 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 93 Hustota obyvatel: 18 obyv/km

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Žirovnice Počet částí obce: 6 Počet katastrálních území: 6 Výměra obce: 4440 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 3070 Hustota obyvatel: 69 obyv/km

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Lesná zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

SWOT analýza. Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Rumburk. Objednatel: Město Rumburk

SWOT analýza. Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Rumburk. Objednatel: Město Rumburk Název projektu: Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Rumburk SWOT analýza Objednatel: Město Rumburk Zhotovitel: Geo Data, s.r.o. CTN - INFO s.r.o. Datum zpracování: listopad 2008 1 Území

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany Stránka č. 1 z 8 Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Vysoká Lhota zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Malečov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Vědomice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Vědomice Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Vědomice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice Stránka č. 1 z 9 Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Ctiněves

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Ctiněves Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Ctiněves zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ RUMBURK Zpracovatel: MěÚ Rumburk Úřad územního plánování (odbor regionálního rozvoje a investic) Listopad 2010 1 OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI : 1. aktualizace

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ RUMBURK

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ RUMBURK ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ RUMBURK 3. ú p l n á a k t u a l i z a c e Zpracovatel: MěÚ Rumburk, Úřad územního plánování (Odbor regionálního rozvoje a investic) ve spolupráci

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Pošná zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území Řádek 1. zastavěné území 2. plochy výroby 3. plochy občanského vybavení

Více

FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ Správní obvod Frýdlant nad Ostravicí sousedí na jihu z části se Slovenskem a dále se Zlínským krajem. Na západě jeho hranici tvoří obce správního obvod Frenštát pod Radhoštěm, hranici tvoří obce správního

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Nové Dvory

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Nové Dvory Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Nové Dvory zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

vodní plochy 3,4% lesní pozemky 7,8% trvalé travní porosty 3,1% ovocné sady 0,6%

vodní plochy 3,4% lesní pozemky 7,8% trvalé travní porosty 3,1% ovocné sady 0,6% Neratovice Správní obvod Neratovice se nachází na severu kraje a sousedí s obvody Brandýs nad Labem-St.Bol., Kralupy nad Vltavou a Mělník. Povrch obvodu je nížinatý, rozkládá se kolem řeky Labe a je součástí

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ RUMBURK. 2. ú p l n á a k t u a l i z a c e

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ RUMBURK. 2. ú p l n á a k t u a l i z a c e ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ RUMBURK 2. ú p l n á a k t u a l i z a c e Zpracovatel: MěÚ Rumburk Úřad územního plánování (Odbor regionálního rozvoje a investic) TEXTOVÁ ČÁST

Více

Základní ukazatele o obci

Základní ukazatele o obci Základní ukazatele o obci Název obce: Název ukazatele: Hodnota Jednotka Druh sledov. místa (statut.město, město, městys...) První písemná zpráva Katastrální plocha Počet katastrů Počet částí obce (CO)

Více

SPRÁVNÍ OBVOD ORP STRAKONICE

SPRÁVNÍ OBVOD ORP STRAKONICE Správní obvod obce s rozšířenou působností Strakonice leží na severozápadě kraje při hranicích s Plzeňským krajem. Jeho středem podél řeky Otavy prochází výběžek Českobudějovické pánve. Podél řeky Volyňky

Více

ČESKÝ TĚŠÍN. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj

ČESKÝ TĚŠÍN. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj Správní obvod Český Těšín zahrnuje město Český Těšín a obce Chotěbuz a Ropice. Pověřeným úřadem je Český Těšín. Podle počtu obcí i podílem na rozloze kraje (1,0 %) je na předposledním, tj. 21. místě v

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Doksany

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Doksany Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Doksany zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Počátky Počet částí obce: 6 Počet katastrálních území: 6 Výměra obce: 3084 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 2657 Hustota obyvatel: 86 obyv/km

Více

OSTROV. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Karlovarský kraj 2004

OSTROV. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Karlovarský kraj 2004 Správní obvod Ostrov má rozlohu 318,54 km 2 a žije v něm 28 998 obyvatel. S hustotou osídlení 91 obyvatel na km 2 dosahuje průměru Karlovarského kraje. Ve správním obvodu Ostrov je zahrnuto 14 obcí, kterými

Více

PROCES. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o

PROCES. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o PROCES 2012 Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Jindřichův Hradec AKTUALIZACE 2012 Část D Vyhodnocení změn RURÚ Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum

Více

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Karlovarský kraj 2004

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Karlovarský kraj 2004 Správní obvod Mariánské Lázně má rozlohu 405,35 km 2 a 24 824 obyvatel. S hustotou počtu 61 obyvatel na km 2 je druhým nejméně obydleným obvodem v kraji. Ve správním obvodu Mariánské Lázně je zahrnuto

Více

JABLUNKOV. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj

JABLUNKOV. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj Správní obvod Jablunkov se nachází na jihovýchodě Moravskoslezského kraje. Na východě a jihu jej ohraničuje státní hranice se Slovenskem a Polskem, na západě jeho hranici tvoří obce správního obvodu Frýdek-Místek

Více

SPRÁVNÍ OBVOD ORP BLATNÁ

SPRÁVNÍ OBVOD ORP BLATNÁ Správní obvod obce s rozšířenou působností Blatná leží v severozápadním koutu Jihočeského kraje. Blatensko je poměrně hustě protkáno sítí potoků, které patří do povodí řeky Otavy, na nichž bylo vybudováno

Více

BÍLOVEC. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj

BÍLOVEC. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj Správní obvod Bílovec leží ve střední části Moravskoslezského kraje. Na severozápadě tvoří jeho hranici obce správního obvodu Opava, na severovýchodě obce správního obvodu Ostrava, na jihovýchodě hraničí

Více

Vybrané ukazatele za správní obvod ORP Nový Jičín v letech

Vybrané ukazatele za správní obvod ORP Nový Jičín v letech 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 ÚZEMÍ (stav k 31. 12.) Výměra půdy celkem ha 32 547 32 550 32 547 32 546 32 544 27 536 27 536 zemědělská půda 22 318 22 313 22 306 22 298 22 292 19 084 19 065 orná půda

Více

PODKLADY - MAPOVÉ, ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ, OSTATNÍ

PODKLADY - MAPOVÉ, ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ, OSTATNÍ OBEC: NOVÁ ŘÍŠE Základní identifikace řešeného území : Status: Městys částí obce: 1 ZUJ (kód obce): 587 591 NUTS 4 CZ0632 - Jihlava NUTS3: CZ063 - Vysočina NUTS2: CZ06 - Jihovýchod Obec s pověřeným obecním

Více

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP MILEVSKA

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP MILEVSKA ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP MILEVSKA ŘÍJEN 2008 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O POŘIZOVATELI POŘIZOVATEL: ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ORP MILEVSKO Městský úřad Milevsko nám. E. Beneše 420, Milevsko Odbor regionálního

Více

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

vodní plochy 1,9% lesní pozemky 29,0%

vodní plochy 1,9% lesní pozemky 29,0% Mnichovo Hradiště Správní obvod Mnichovo Hradiště se nachází v nejsevernější části kraje, kde hraničí s kraji Ústeckým a Královéhradeckým. V rámci Středočeského kraje sousedí pouze s ORP Mladá Boleslav.

Více

RÝMAŘOV. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj

RÝMAŘOV. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj Správní obvod Rýmařov se rozkládá na západní výspě Moravskoslezského kraje. Na severu a východě sousedí s obcemi správního obvodu Bruntál a na západě a jihu jeho hranici tvoří obce Olomouckého kraje. Tento

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území městyse Lukavec zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

zas tavěné plochy a nádvoří 1,8% vodní plochy 0,5% lesní pozemky 45,0%

zas tavěné plochy a nádvoří 1,8% vodní plochy 0,5% lesní pozemky 45,0% V těsné blízkosti Brna je rozmístěno na ploše 17 437 ha 24 obcí správního obvodu Rosice. Žije zde 22 968 obyvatel, tedy 2,0 % všech obyvatel Jihomoravského kraje. Průměrný věk obyvatel dosahuje 40,0 let.

Více

HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A GEOLOGIE ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ OBEC S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ STOD

HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A GEOLOGIE ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ OBEC S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ STOD dobývací prostor chráněné ložiskové území výhradní bilancované ložisko nerostných surovin plocha lesa HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A GEOLOGIE A1 plocha lesa ochranné pásmo vodních zdrojů - bod ochranné pásmo vodních

Více

Emise NO x - celkem v t. Emise CO - celkem v t

Emise NO x - celkem v t. Emise CO - celkem v t II/ Specifikace konkrétních pramenů údajů za okresy (obce), podle jednotlivých úseků statistiky. A. Publikováno: Statistická ročenka Ústeckého kraje (roční údaje) 1. Území 1.1. podle okresů stav k 31.12.

Více

Vybrané ukazatele za správní obvod ORP Karviná v letech

Vybrané ukazatele za správní obvod ORP Karviná v letech 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 ÚZEMÍ (stav k 31. 12.) Výměra půdy celkem ha 10 559 10 559 10 559 10 559 10 559 10 559 10 559 zemědělská půda 4 540 4 525 4 458 4 456 4 432 4 394 4 392 orná půda 3 301

Více

vodní plochy 2,0% lesní pozemky 27,0%

vodní plochy 2,0% lesní pozemky 27,0% Kutná Hora Správní obvod Kutná Hora je okrajovým obvodem Středočeského kraje, leží v jeho jihovýchodní části. Nejdelší hranici má na severozápadě se správním obvodem Kolín, na jihozápadě sousedí s obvody

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Obrataň zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

zastavěné plochy a nádvoří 1,1% vodní plochy 2,2% lesní pozemky 49,5%

zastavěné plochy a nádvoří 1,1% vodní plochy 2,2% lesní pozemky 49,5% Příbram Správní obvod Příbram se nachází v jihozápadním cípu Středočeského kraje na hranicích s kraji Plzeňským a Jihočeským. Sousedí s obvody Hořovice, Dobříš a Sedlčany. Povrch obvodu tvoří dva geomorfologické

Více

Chotěbudice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Chotěbudice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Chotěbudice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

SPRÁVNÍ OBVOD ORP PRACHATICE

SPRÁVNÍ OBVOD ORP PRACHATICE Správní obvod obce s rozšířenou působností Prachatice se nachází v jihozápadní části kraje. Jeho zvláštností je, že sousedí na jihu a jihozápadě se dvěma státy, a to s Rakouskem a Spolkovou republikou

Více

Příloha č. 1. Statistická data MAS Moravská cesta

Příloha č. 1. Statistická data MAS Moravská cesta Příloha č. 1 Statistická data MAS Moravská cesta OBSAH Tab. č.1: Základní údaje Druhy pozemků Tab. č.2: Celková výměra, orná půda, chmelnice, vinice, zahrady Tab. č.3: Ovocné sady, trvalé travní porosty,

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Lukavec zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY A. ÚVOD 1. Údaje o podkladech a schválení ÚPD 1 2. Obsah a rozsah elaborátu 3 3. Vymezení řešeného území 4 4. Širší vztahy 5 B. ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCÍ PRO ROZBOR ÚZEMNÍHO

Více

BRUNTÁL. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj

BRUNTÁL. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj Správní obvod Bruntál se rozkládá v západní části Moravskoslezského kraje. Na severovýchodě hraničí s obcemi spadajícími pod správní obvod Krnov, na východě s obcemi správního obvodu Opava, na jihovýchodě

Více

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území Nová Hradečná Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Bechlín

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Bechlín Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Bechlín zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE

MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE OBEC BOHATICE MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE NÁVRH HOSPODÁŘSKÉHO A SOCIÁLNÍHO ROZVOJE OBCE BOHATICE na období 2011 2015 Místní program obnovy vesnice pro obec BOHATICE HISTORICKÝ VÝVOJ OBCE A OKOLÍ První

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí 2012 Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy.

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy. Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Dasný. Vybavenost obce Požární zbrojnice Hostinec Knihovna Hřiště Obchod Mateřská škola Autokemp

Dasný. Vybavenost obce Požární zbrojnice Hostinec Knihovna Hřiště Obchod Mateřská škola Autokemp Dasný Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Požární

Více

Diváky. szuovzs - Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje

Diváky. szuovzs - Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Územní plán obce Rohozec, 2000

Územní plán obce Rohozec, 2000 Územní plán obce Rohozec, 2000 Širší vztahy: -VRT vysokorychlostní trať Praha Brno - vojenské letiště Chotusice-Čáslav (ochranná hluková pásma) - regionální ÚSES -vedení vysokého napětí - vysokotlaký plynovod

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ PODKLADY název zhotovitel datum poznámky Politika územního rozvoje ČR 2008 (PÚR 2008) ----- Dne 20.7.2009

ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ PODKLADY název zhotovitel datum poznámky Politika územního rozvoje ČR 2008 (PÚR 2008) ----- Dne 20.7.2009 MĚSTO: TELČ Základní identifikace řešeného území : Status: Město ZUJ (kód obce): 765546 NUTS 4 CZ0632 - Jihlava NUTS3: CZ063 - Vysočina NUTS2: CZ06 - Jihovýchod Obec s pověřeným obecním úřadem: Telč Obec

Více

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - Střekov

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Stránka č. 1 z 5 Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - Střekov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně

Více

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - Neštěmice

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - Neštěmice Stránka č. 1 z 5 Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - Neštěmice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy.

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. Morkůvky Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Boleradice. szuovzs - Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje

Boleradice. szuovzs - Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje Boleradice Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Želechovice Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

zastavěné plochy a nádvoří 1,9% vodní plochy 1,3% lesní pozemky 39,2%

zastavěné plochy a nádvoří 1,9% vodní plochy 1,3% lesní pozemky 39,2% Beroun Správní obvod Beroun leží v západní části Středočeského kraje. Sousedí s obvody Hořovice, Rakovník, Kladno, Černošice a Dobříš. Povrch obvodu má pahorkatinný až vrchovinný ráz, přísluší k Brdské

Více

Jakubov u Moravských Budějovic - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jakubov u Moravských Budějovic - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jakubov u Moravských Budějovic - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace

Více

vodní plochy 1,0% lesní pozemky 31,1%

vodní plochy 1,0% lesní pozemky 31,1% Kladno Správní obvod Kladno se nachází v severozápadní části Středočeského kraje a sousedí s obvody Rakovník, Slaný, Kralupy n.vlt., Černošice a Beroun. Obvod náleží k Brdské oblasti, rozkládá se na rozhraní

Více

SPRÁVNÍ OBVOD ORP VODŇANY

SPRÁVNÍ OBVOD ORP VODŇANY Správní obvod obce s rozšířenou působností Vodňany leží uvnitř kraje v západní části Českobudějovické pánve a protéká jím řeka Blanice, pravý přítok Otavy. Jeho povrch je mírně zvlněný s četnými rybníky

Více

výskyt potenciálních sesuvů jen mimo zastavěné území konfigurace terénu omezující využitelnost zastavěného území rozsahem nevýznamné

výskyt potenciálních sesuvů jen mimo zastavěné území konfigurace terénu omezující využitelnost zastavěného území rozsahem nevýznamné Příloha č.2 Vyhodnocení udržitelného rozvoje území SWOT analýza z PR + R Bernartice nad Odrou 2008. (kurzívou psané položky se nevyskytují ve SWOT analýze ÚAP ORP Nový Jičín 2012) 1. Horninové prostředí,

Více

Maletín. sse/zus - Stará ekologická zátěž zatěžuje zastavěné území

Maletín. sse/zus - Stará ekologická zátěž zatěžuje zastavěné území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

PROGRAM ROZVOJE PLZEŇSKÉHO KRAJE 2014+

PROGRAM ROZVOJE PLZEŇSKÉHO KRAJE 2014+ PROGRAM ROZVOJE PLZEŇSKÉHO KRAJE 2014+ PŘÍLOHY Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p. s. Tým zpracovatele: Ing. Pavel Beneš RNDr. Emil Chochole, CSc. Mgr. Miroslav Pešík RNDr. Milan Svoboda

Více

zastavěné plochy a nádvoří 1,1% vodní plochy 2,6%

zastavěné plochy a nádvoří 1,1% vodní plochy 2,6% Dobříš Správní obvod Dobříš se nachází v jižní části Středočeského kraje obklopen obvody Příbram, Hořovice, Beroun, Černošice, Benešov a Sedlčany. Povrch tvoří z části Brdská vrchovina a z části Středočeská

Více

NOVÝ BYDŽOV leží v západní části Nový Bydžov řeka Cidlina Hustota obyvatelstva je nízká nejvyšší procento obyvatel (téměř 58 %) žije na venkově.

NOVÝ BYDŽOV leží v západní části Nový Bydžov řeka Cidlina Hustota obyvatelstva je nízká nejvyšší procento obyvatel (téměř 58 %) žije na venkově. Správní obvod Nový Bydžov leží v západní části Královéhradeckého kraje. Na západě sousedí se Středočeským krajem, na severu s obcemi správního obvodu Jičín a Hořice a na východě a jihu se správním obvodem

Více

Dolní Lažany - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Dolní Lažany - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Dolní Lažany - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více