Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj www.strukturalni-fondy.cz/iop"

Transkript

1 wwwstrukturalni-fondycz/iop Název projektu: Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Rumburk VYHODNOCENÍ VZTAHU ÚZEMNÍCH PODMÍNEK PRO PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, PRO HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A PRO SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL ÚZEMÍ Objednatel: Zhotovitel: Město Rumburk Geo Data, sro CTN - INFO sro Datum zpracování: listopad

2 wwwstrukturalni-fondycz/iop ORP RUMBURK 1 HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A GEOLOGIE Krajinná pestrost Šluknovského výběžku je dána tím, že se zde stýkají 3 horopisné celky odlišného geologického vývoje, který podmínil i odlišné vnější utváření - Šluknovská pahorkatina tvořící větší část výběžku, na jihu ohraničená tzv Lužickou poruchou Ta probíhá přes Brtníky, Vlčí horu, Rybniště a jižně od Dolního Podluží - Děčínská Vrchovina, severovýchodní cíp na Z a JZ od Krásné Lípy označovaná jako České Švýcarsko - Lužické Hory ohraničující Šluknovský výběžek na JV Šluknovská Pahorkatina mírně zvlněná krajina se střídajícími se lesy, zemědělskou půdou a urbanizačními celky Geologický podklad tvoří většinou žuly a granodiority Výška vrchů se pohybuje okolo 600 mnm (hrazený u Starého Hraběcí 608 mnm, Partizánský Vrch 543 mnm, Dymník 516 mnm Děčínská vrchovina charakter je určován hluboce zaříznutými kaňonovými údolími vodních toků mezi strmými pískovcovými skalami (údolí Vlčího a Brtnického potoka, Doubického potoka) Turisticky atraktivní jsou skalní partie JZ od Doubice Lužické hory nižší partie Lužických hor jsou tvořeny pískovcem, vrcholy jsou znělcové nebo čedičové Geologické pozoruhodnosti- výskyt jurských vápenců podél Lužické poruchy (přírodní rezervace Vápenka u Doubice) Výskyty rud hornictví v minulosti, řada podzemních těžebních prostorů v území a povrchová těžební činnost a zpracování kamene 2

3 wwwstrukturalni-fondycz/iop Geologická mapa: 2 VODNÍ REŽIM Severozápadní část území odvodňuje Vilémovský potok, přítok řeky Sebnitz vlévající se do Labe K povodí Labe patří Spréva, která protéká po státní hranici východně od Jiříkova Z jihovýchodu Šluknovské pahorkatiny přitéká řeka Mandava Území Šluknovského výběžku (ORP Rumburk) je pramennou oblastí celé řady recipientů různé vydatnosti Vodní toky patří do povodí Labe a povodí Ohře Vlhké podnebí podporuje stav husté sítě vodních toků a nádrží Většina toků má přírodní charakter a dobrou kvalitu vody Vody z hlubinných partií jsou bohaté na obsah radonu (problematika jejich používání k vodárenským účelům) Znečištění toků je způsobeno absencí čistících zařízení a vypouštěním splaškových vod od spotřebitelů (organické znečištění a nerozpustné látky) Zásadním problémem je nezbytná realizace kanalizačních a čistících zařízení pro sídlištní celky Oblast je bohatá na rybníky (Šluknov, Lipová, Rumburk, Horní Podluží) Jejich využití spočívá v omezeném hospodaření sportovní rybářství Přínosem v území může být obnova drobných vodních nádrží Předběžné vymezení silně ovlivněných útvarů povrchových vod Rizikové: Lipová, Velký Šenov, Mikulášovice, Rumburk, Krásná Lípa Potenciálně rizikové: Jiříkov, Doubice, Krásná Lípa Nerizikové: Šluknov, Brtníky, Mikulášovice Rizikovost útvaru podzemních vod Nerizikové: Šluknovsko Rizikové: ostatní plocha ORP Celkový stav útvaru povrchových vod Vyhovující: oblast severně od Rumburku (Jiříkov) Potenciálně nevyhovující: Lobendava, Severní, Dolní Poustevna, Mikulášovice, Doubice Nevyhovující: pás od Lipové ve směru na Rumburk (bez západní části) Hodnocení stavu útvaru podzemních vod Potenciálně vyhovující: oblast v okolí Rumburku Nevyhovující: ostatní plocha ORP 3

4 wwwstrukturalni-fondycz/iop Odběry vod: Nedostatečně chráněno před povodněmi: 3 HYGIENA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Ovzduší Omezeně se vyskytující významné zdroje znečištění (kromě města Rumburk a Krásná Lípa) Lokální znečištění v jednotlivých obcích od lokálních topenišť (hnědé uhlí) 4

5 wwwstrukturalni-fondycz/iop V nedávné minulosti zkvalitnění ovzduší přechodem na zemní plyn a zánikem průmyslových podniků a výroben hlavní znečišťovatelé Výhodou je otevřená, provětrávaná krajina, pro příznivý rozptyl škodlivin v ovzduší Územím procházejí dálkově přenášené emise z jihozápadu a severovýchodu Znečištění ovzduší vzrůstá intenzifikací dopravy a nejvíce se projevuje v centrech větších měst (Rumburk, Šluknov, Krásná Lípa) Odpady Komunální odpad ukládán centrálně na skládce v Rožanech s kapacitní perspektivou cca 10 let Zavádění sběru tříděného odpadu Nebezpečný odpad odvoz mimo oblast (ORP) Geologické podloží vysoké radonové riziko Krajina likvidace těžního prostoru Partyzánského vrchu u Velkého Šenova Hluk zatížení hlukem u komunikací a železnice zejména u průjezdů centrálními částmi urbanistické struktury 4 OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY Do území zasahuje CHKO Labské pískovce, CHKO Lužické hory, NP České Švýcarsko, Natura 2000 a ptačí oblast Sídlo správy Národního Parku České Švýcarsko je situováno v Krásné Lípě Podnebí mírnější zimy a chladnější léta, menší výkyvy teplot nejteplejším měsícem v území je červenec (cca + 16 C) nejstudenější leden (- 2,1 C) prům roční teplota je cca + 7 C vodní srážky cca mm Vegetace Pahorkatinný ráz na hlubinných vyvřelinách s krajinnými dominantami (Hrazený, Tanečnice, Vlčí hora) Při jižní hranici krajinný ráz přechází do skalních měst LP Vzhledem ke zvýšené vlhkosti (doznívající oceánské klima) příznivý vývoj vegetace Většinu krajiny pokrývají lesy, převážně monokultury smrku, borovice Ve vlhčích plochách olše, jasan Plochy mezi lesními komplexy vyplňují rozsáhlá území pastvin a luk Cizokrajné dřeviny se vyskytují v arboretu Šluknovské lesnické školy, v parku v Krásné Lípě a v osadě Sněžná Fauna Ptačí oblast, zejména v plochách rezervací v jižní části území (mimo řešenou oblast) Výskyt zejména obojživelníků (vlhké prostředí), ze savců vydra a druhy netopýrů Lesní zvěř srnčí a černá zvěř 5 ZEMĚDĚLSTVÍ, PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ PRO PLNĚNÍ FUNKCE LESA Výjimečná lesnatost území, zejména v severní, západní a jižní části, na hranicích s SRN Lesní celky o celkové výměře cca 23 tis ha 5

6 wwwstrukturalni-fondycz/iop Skladba dřevin: % smrk, 20 % buk a další dřeviny 12 honiteb srnčí, černá zvěř, jelení a dančí, omezeně muflon V minulosti intenzivní chov dobytka pastviny (státní statky) V současné době je minimálně subjektů zabývajících se velkochovatelstvím (cca 8 podnikajících subjektů) Nevýhodou zemědělství nízká produkční schopnost půdy daná klimatem a půdními podmínkami Neuspořádanost výrobních poměrů je dána ekonomickým postavením zemědělských subjektů proběhlými restitucemi, nezájem o zemědělské využití, častou spekulací využití pozemků pro výstavbu Část zemědělských ploch v území patří ČR (ve správě pozemkového fondu) STRUKTURA POZEMKŮ ZEMĚDĚLSKÁ PŮDA v % celkové plochy ORP Rumburk 48,6 ČR srovnání 54,3 NEZEMĚDĚLSKÁ PŮDA v % z celkové plochy LESNÍ PLOCHY VODNÍ PLOCHY ZASTAVĚNÁ OSTATNÍ PLOCHY PLOCHA ORP Rumburk 41,3 1,0 1,7 7,4 ČR srovnání 33,4 2 1,6 8,6 Půdní typy: 6 VEŘEJNÁ, DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA Silniční síť silnice Itřídy zajišťující spojení Praha - Česká Lípa Jiříkov hranice ČR (kamionová doprava) 6

7 wwwstrukturalni-fondycz/iop silnice II třídy Rumburk západní část Šluknovského výběžku současný průjezd městem (záměr pro JZ obchvat města) Rumburk Šluknov Velký Šenov - Lobendava (záměr jižní obchvat města) Lipová Lobendava (záměr úpravy úseku u Anenského vrchu) Lobendava státní hranice (záměr úpravy úseku) Silnice II a III tř tvoří relativně hustou síť v území Jejich technické a dopravní parametry jsou celoplošně v území poddimenzované a vyvolávají nároky na velké množství místních úprav jak v zastavěném tak mimo zastavěné území Železniční síť je na území ORP Rumburk stabilizována a je tvořena celostátními tratěmi Rumburk Nymburk, Rumburk - Děčín, Rumburk Jiříkov, Rumburk Dolní Poustevna, Rumburk Mikulášovice 0bce Doubice a Lobendava nemají železniční spojení Vytíženost tratí je převážně pro osobní přepravu Dopravní infrastruktura: Turistické a cyklistické trasy Šluknovský výběžek je vklíněn do území SRN, které jej obklopuje ze tří stran Na území a blízkém okolí je v provozu 15 hraničních přechodů, z nichž nejdůležitější je v Rumburku, Jiříkově a Dolní Poustevně Turistické trasy jsou v území značené Cyklistické a hypokrasy jsou v rozvoji VYBAVENÍ ÚZEMÍ TECHNICKOU INFRASTRUKTOROU Celkový počet obcí s připojením na vodovod (%) kanalizace (%) plynovod (%) ORP Rumburk cca 80 cca 50 cca 40 ČR 77,1 26,8 36,6 Počet ČOV, kanalizace částečně připojeno 10 obcí (vyjma některých kú) Vodovod částečně připojeno 10 obcí (vyjma některých kú) ŽELEZNIČNÍ SÍŤ 7

8 wwwstrukturalni-fondycz/iop ČÍSLO TRATĚ ÚSEK 080 Nymburk-Česká Lípa-Rumburk 083 Rumburk-Šluknov-Mikulášovice-Dolní Poustevna 084 Rumburk-Panský-Mikulášovice 086 Rumburk-Jiříkov-Ebersbach 081 Děčín hln-rumburk HRANIČNÍ PŘECHODY HRANIČNÍ PŘECHOD Jiříkov-Neugersdorf Dolní Poustevna-Sebnitz Rumburk-Seifhennersdorf Jiříkov-Ebersbach Mikulášovice-Sebnitz Lobendava- Langburkersdorf Kozany-Sohland Mikulášovice-Hinterhermsdorf Lipová-Sohland DRUH silniční silniční silniční železniční, silniční, cyklistický pěší, cyklistický pěší, cyklistický pěší, cyklistický pěší, cyklistický pěší, cyklistický SILNIČNÍ SÍŤ ČÍSLO KOMUNIKACE ÚSEK I/9 Mladá Boleslav-Česká Lípa-Rumburk-Jiříkov-Neugersdorf II/263 Rumburk-Jiříkov-Ebersbach II/265 Krásná Lípa-Velký Šenov II/266 Rumburk-Šluknov-Lobendava II/267 Sebnitz-Lobendava-Severní 7 SOCIODEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY Pro strukturu obyvatelstva je typický vyšší podíl národnostních menšin, především romské, německé, slovenské a v posledním období vietnamské Podíl romského obyvatelstva se v některých obcích pohybuje kolem % Až na výjimky je v území mírný vzrůst počtu obyvatel obcí V oblasti je vysoká míra nezaměstnanosti pohybuje se v míře od 8 % do 20 %, souvisí se zrušením a likvidací výrobních podniků a družstev Školství V minulosti rušené základní školy vzhledem k úbytku počtu obyvatel v jednotlivých obcích Střední školy jsou soustředěné v Rumburku a Šluknově (gymnázium, obchodní akademie, zdravotní škola, polygrafická škola, lesnická škola) Zdravotní péče lůžkové zařízení v Rumburku (nemocnice) zdravotní služba v Rumburku a Velkém Šenově Území se vyznačuje velkou koncentrací sociálních zařízení Na periferní okraj tehdejší ČSR byly umisťovány v poválečných letech, kdy po odsunu německého obyvatelstva zůstalo v obcích množství volných objektů Ústavy jsou v Jiříkově, Lipové, Lobendavě, Starých Křečanech a Šluknově Řada obcí má domy s pečovatelskou službou Vývoj počtu obyvatel - index růstu Max Vilémov 142,8 Rumburk 117,1 Min Lobendava 42,0 St Křečany 60,3 8

9 wwwstrukturalni-fondycz/iop Věková struktura obyvatelstva Nejnižší věkový průměr : Nejvyšší věkový průměr: Vilémov, Rumburk Staré Křečany, Lobendava Index vzdělanosti Nejvyšší: Nejnižší: Lobendava, Lipová Rumburk STATISTICKÉ ÚDAJE OBCÍ ORP RUMBURK: Území: Obec Dolní Podluží Údaj Kód obce Druhy pozemků Celková výměra pozemku (ha) Orná půda (ha) 342 Chmelnice (ha) -2 Vinice (ha) -2 Zahrady (ha) 372 Ovocné sady (ha) 42 Trvalé trávní porosty (ha) 4472 Zemědělská půda (ha) 5222 Lesní půda (ha) 8732 Vodní plochy (ha) 82 Zastavěné plochy (ha) 242 Ostatní plochy (ha) 872 Hospodářská činnost Počet podnikatelských subjektů celkem 2132 podle převažující činnosti podle právní formy Zemědělství, lesnictví, rybolov 142 Průmysl 422 Stavebnictví 262 Doprava a spoje 22 Obchod, prodej a opravy motorových vozidel a spotřebního zboží a pohostinství 732 Ostatní obchodní služby 292 Veřejná správa, obrana, povinné sociální pojištění 22 Školství a zdravotnictví 82 Ostatní veřejné, sociální a osobní služby 172 Státní organizace 32 Akciové společnosti -2 Obchodní společnosti 102 Družstevní organizace -2 Peněžní organizace - počet subjektů -2 9

10 wwwstrukturalni-fondycz/iop Podnikatelé - fyzické osoby 1602 Samostatně hospodařící rolníci 62 Svobodná povolání 132 Zemědělští podnikatelé - fyzické osoby 32 Ostatní právní formy 182 Kultura Veřejná knihovna vč poboček 13 Stálá kina 13 Multikino Divadlo Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků) Galerie (vč poboček a výstavních síní) Kulturní zařízení ostatní 23 Středisko pro volný čas dětí a mládeže Zoologická zahrada Sakrální stavba 13 Hřbitov 13 Krematorium Smuteční síň Lázně Lázeňské léčebny -4 Obecná charakteristika Obyvatelstvo Katastrální plocha (ha) Počet katastrů 12 Počet územně technických jednotek 12 Počet částí obce 32 Živě narození celkem 165 muži 95 ženy 75 Zemřelí celkem 165 muži 95 ženy 75 Přirozený přírůstek celkem -5 muži -5 ženy -5 Přistěhovalí celkem 425 muži 175 ženy 255 Vystěhovalí celkem 715 muži 285 ženy 435 Saldo migrace celkem -295 muži -115 ženy -185 Přírůstek/úbytek celkem -295 muži

11 wwwstrukturalni-fondycz/iop Školství1 Sociální oblast Sport Zdravotnictví ženy -185 Počet bydlících obyvatel k muži 6022 ženy 6102 Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem 2032 muži 962 ženy 1072 Počet obyvatel ve věku let celkem 8752 muži 4522 ženy 4232 Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem 1342 muži 542 ženy 802 Mateřská škola 1 Základní škola - nižší stupeň (1-5 ročník) Základní škola - vyšší stupeň (1-9 ročník) 1 Střední odborné učiliště Gymnázium Střední odborná škola (včzdravotnické) Škola speciální Základní umělecká škola Vysoká škola-počet Jazyková škola Vyšší odborná škola Ústavy sociální péče pro dospělé Ústavy sociální péče pro mládež Domy s pečovatelskou službou Domovy důchodců Domov-penzion pro důchodce Úřad práce - počet úřadoven Domy pro přechodný pobyt s pečovatelskou službou a zařízení obdobného charakteru Koupaliště a bazény - z toho kryté bazény Hřiště (s provozovatelem nebo správcem) 13 Tělocvičny (vč školních) 13 Stadiony otevřené Stadiony kryté Zimní stadiony kryté i otevřené Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem) 13 Sdružená ambulantní zařízení Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení Ambulantní zařízení 11

12 wwwstrukturalni-fondycz/iop Detašované pracoviště ambulantního zařízení Nemocnice Detašované pracoviště nemocnice Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných) Léčebna pro dlouhodobě nemocné Ostatní lůžková zařízení Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé 13 Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost 13 Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost 16 Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa 14 Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa 13 Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa Samostatná ordinace lékaře specialisty Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty Ostatní samostatná zařízení Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení Zařízení lékárenské péče Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče Jesle Další dětská zařízení Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci Okresní zdravotní ústav Transfusní stanice Území: Obec Doubice Údaj Kód obce Druhy pozemků Celková výměra pozemku (ha) Orná půda (ha) 12 Chmelnice (ha) -2 Vinice (ha) -2 Zahrady (ha) 132 Ovocné sady (ha) -2 Trvalé trávní porosty (ha) 1342 Zemědělská půda (ha) 1482 Lesní půda (ha) Vodní plochy (ha) 92 Zastavěné plochy (ha) 62 12

13 wwwstrukturalni-fondycz/iop Hospodářská činnost Ostatní plochy (ha) 402 Počet podnikatelských subjektů celkem 382 podle převažující činnosti podle právní formy Zemědělství, lesnictví, rybolov 52 Průmysl 32 Stavebnictví 32 Doprava a spoje 12 Obchod, prodej a opravy motorových vozidel a spotřebního zboží a pohostinství 202 Ostatní obchodní služby 12 Veřejná správa, obrana, povinné sociální pojištění 12 Školství a zdravotnictví 12 Ostatní veřejné, sociální a osobní služby 32 Státní organizace -2 Akciové společnosti -2 Obchodní společnosti 42 Družstevní organizace -2 Peněžní organizace - počet subjektů -2 Podnikatelé - fyzické osoby 272 Samostatně hospodařící rolníci 22 Svobodná povolání -2 Zemědělští podnikatelé - fyzické osoby -2 Ostatní právní formy 52 Kultura Veřejná knihovna vč poboček 13 Stálá kina Multikino Divadlo Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků) Galerie (vč poboček a výstavních síní) Kulturní zařízení ostatní Středisko pro volný čas dětí a mládeže Zoologická zahrada Sakrální stavba 13 Hřbitov Krematorium Smuteční síň Lázně Lázeňské léčebny -4 Obecná charakteristika Obyvatelstvo Katastrální plocha (ha) Počet katastrů 12 Počet územně technických jednotek 12 Počet částí obce 12 Živě narození celkem 15 muži -5 ženy 15 13

14 wwwstrukturalni-fondycz/iop Školství1 Sociální oblast Zemřelí celkem 15 muži 15 ženy -5 Přirozený přírůstek celkem -5 muži -15 ženy 15 Přistěhovalí celkem 25 muži 25 ženy -5 Vystěhovalí celkem 75 muži 45 ženy 35 Saldo migrace celkem -55 muži -25 ženy -35 Přírůstek/úbytek celkem -55 muži -35 ženy -25 Počet bydlících obyvatel k muži 552 ženy 492 Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem 142 muži 62 ženy 82 Počet obyvatel ve věku let celkem 732 muži 422 ženy 312 Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem 172 muži 72 ženy 102 Mateřská škola Základní škola - nižší stupeň (1-5 ročník) Základní škola - vyšší stupeň (1-9 ročník) Střední odborné učiliště Gymnázium Střední odborná škola (včzdravotnické) Škola speciální Základní umělecká škola Vysoká škola-počet Jazyková škola Vyšší odborná škola Ústavy sociální péče pro dospělé Ústavy sociální péče pro mládež 14

15 wwwstrukturalni-fondycz/iop Sport Zdravotnictví Domy s pečovatelskou službou Domovy důchodců Domov-penzion pro důchodce Úřad práce - počet úřadoven Domy pro přechodný pobyt s pečovatelskou službou a zařízení obdobného charakteru Koupaliště a bazény - z toho kryté bazény Hřiště (s provozovatelem nebo správcem) Tělocvičny (vč školních) Stadiony otevřené Stadiony kryté Zimní stadiony kryté i otevřené Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem) 13 Sdružená ambulantní zařízení Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení Ambulantní zařízení Detašované pracoviště ambulantního zařízení Nemocnice Detašované pracoviště nemocnice Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných) Léčebna pro dlouhodobě nemocné Ostatní lůžková zařízení Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa Samostatná ordinace lékaře specialisty Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty Ostatní samostatná zařízení Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení Zařízení lékárenské péče Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče Jesle Další dětská zařízení Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci Okresní zdravotní ústav 15

16 wwwstrukturalni-fondycz/iop Transfusní stanice Území: Obec Jiříkov Údaj Kód obce Druhy pozemků Celková výměra pozemku (ha) Orná půda (ha) 4692 Chmelnice (ha) -2 Vinice (ha) -2 Zahrady (ha) 692 Ovocné sady (ha) -2 Trvalé trávní porosty (ha) 3572 Zemědělská půda (ha) 8952 Lesní půda (ha) 2462 Vodní plochy (ha) 122 Zastavěné plochy (ha) 412 Ostatní plochy (ha) 1372 Hospodářská činnost Počet podnikatelských subjektů celkem 6202 Kultura podle převažující činnosti podle právní formy Zemědělství, lesnictví, rybolov 212 Průmysl 802 Stavebnictví 912 Doprava a spoje 252 Obchod, prodej a opravy motorových vozidel a spotřebního zboží a pohostinství 2552 Ostatní obchodní služby 892 Veřejná správa, obrana, povinné sociální pojištění 22 Školství a zdravotnictví 162 Ostatní veřejné, sociální a osobní služby 412 Státní organizace 72 Akciové společnosti 62 Obchodní společnosti 322 Družstevní organizace -2 Peněžní organizace - počet subjektů -2 Podnikatelé - fyzické osoby 4632 Samostatně hospodařící rolníci 172 Svobodná povolání 282 Zemědělští podnikatelé - fyzické osoby 12 Ostatní právní formy 662 Veřejná knihovna vč poboček 23 Stálá kina 13 16

17 wwwstrukturalni-fondycz/iop Multikino Divadlo Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků) Galerie (vč poboček a výstavních síní) Kulturní zařízení ostatní 13 Středisko pro volný čas dětí a mládeže Zoologická zahrada Sakrální stavba 23 Hřbitov 13 Krematorium Smuteční síň 13 Lázně Lázeňské léčebny -4 Obecná charakteristika Obyvatelstvo Katastrální plocha (ha) Počet katastrů 22 Počet územně technických jednotek 22 Počet částí obce 42 Živě narození celkem 545 muži 285 ženy 265 Zemřelí celkem 755 muži 345 ženy 415 Přirozený přírůstek celkem -215 muži -65 ženy -155 Přistěhovalí celkem 1705 muži 825 ženy 885 Vystěhovalí celkem 1455 muži 565 ženy 895 Saldo migrace celkem 255 muži 265 ženy -15 Přírůstek/úbytek celkem 45 muži 205 ženy -165 Počet bydlících obyvatel k muži ženy Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem 7052 muži 3662 ženy

18 wwwstrukturalni-fondycz/iop Školství1 Sociální oblast Sport Zdravotnictví Počet obyvatel ve věku let celkem muži ženy Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem 5202 muži 1982 ženy 3222 Mateřská škola 1 Základní škola - nižší stupeň (1-5 ročník) Základní škola - vyšší stupeň (1-9 ročník) 1 Střední odborné učiliště Gymnázium Střední odborná škola (včzdravotnické) Škola speciální Základní umělecká škola Vysoká škola-počet Jazyková škola Vyšší odborná škola Ústavy sociální péče pro dospělé 16 Ústavy sociální péče pro mládež Domy s pečovatelskou službou Domovy důchodců 13 Domov-penzion pro důchodce Úřad práce - počet úřadoven Domy pro přechodný pobyt s pečovatelskou službou a zařízení obdobného charakteru Koupaliště a bazény 13 - z toho kryté bazény Hřiště (s provozovatelem nebo správcem) 23 Tělocvičny (vč školních) 33 Stadiony otevřené Stadiony kryté Zimní stadiony kryté i otevřené Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem) 13 Sdružená ambulantní zařízení Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení Ambulantní zařízení Detašované pracoviště ambulantního zařízení Nemocnice Detašované pracoviště nemocnice Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných) Léčebna pro dlouhodobě nemocné Ostatní lůžková zařízení Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení 18

19 wwwstrukturalni-fondycz/iop Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé 23 Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost 13 Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa 23 Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa 13 Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa Samostatná ordinace lékaře specialisty Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty Ostatní samostatná zařízení 13 Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení 17 Zařízení lékárenské péče 13 Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče Jesle Další dětská zařízení Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci Okresní zdravotní ústav Transfusní stanice Území: Obec Krásná Lípa Údaj Kód obce Druhy pozemků Celková výměra pozemku (ha) Orná půda (ha) 4112 Chmelnice (ha) -2 Vinice (ha) -2 Zahrady (ha) 802 Ovocné sady (ha) -2 Trvalé trávní porosty (ha) 6962 Zemědělská půda (ha) Lesní půda (ha) Vodní plochy (ha) 262 Zastavěné plochy (ha) 572 Ostatní plochy (ha) 2492 Hospodářská činnost Počet podnikatelských subjektů celkem 5932 podle převažující činnosti Zemědělství, lesnictví, rybolov 342 Průmysl 762 Stavebnictví

20 wwwstrukturalni-fondycz/iop podle právní formy Doprava a spoje 142 Obchod, prodej a opravy motorových vozidel a spotřebního zboží a pohostinství 2242 Ostatní obchodní služby 802 Veřejná správa, obrana, povinné sociální pojištění 32 Školství a zdravotnictví 182 Ostatní veřejné, sociální a osobní služby 552 Státní organizace 62 Akciové společnosti 12 Obchodní společnosti 442 Družstevní organizace 12 Peněžní organizace - počet subjektů -2 Podnikatelé - fyzické osoby 4372 Samostatně hospodařící rolníci 182 Svobodná povolání 352 Zemědělští podnikatelé - fyzické osoby -2 Ostatní právní formy 512 Kultura Veřejná knihovna vč poboček 13 Stálá kina 13 Multikino Divadlo Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků) 23 Galerie (vč poboček a výstavních síní) 13 Kulturní zařízení ostatní 43 Středisko pro volný čas dětí a mládeže Zoologická zahrada Sakrální stavba 33 Hřbitov 53 Krematorium Smuteční síň 13 Lázně Lázeňské léčebny -4 Obecná charakteristika Obyvatelstvo Katastrální plocha (ha) Počet katastrů 52 Počet územně technických jednotek 52 Počet částí obce 92 Živě narození celkem 495 muži 275 ženy 225 Zemřelí celkem 495 muži 275 ženy 225 Přirozený přírůstek celkem -5 muži -5 20

21 wwwstrukturalni-fondycz/iop Školství1 Sociální oblast ženy -5 Přistěhovalí celkem 1205 muži 675 ženy 535 Vystěhovalí celkem 905 muži 355 ženy 555 Saldo migrace celkem 305 muži 325 ženy -25 Přírůstek/úbytek celkem 305 muži 325 ženy -25 Počet bydlících obyvatel k muži ženy Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem 6322 muži 3402 ženy 2922 Počet obyvatel ve věku let celkem muži ženy Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem 5312 muži 2022 ženy 3292 Mateřská škola 1 Základní škola - nižší stupeň (1-5 ročník) Základní škola - vyšší stupeň (1-9 ročník) 1 Střední odborné učiliště Gymnázium Střední odborná škola (včzdravotnické) Škola speciální Základní umělecká škola Vysoká škola-počet Jazyková škola Vyšší odborná škola Ústavy sociální péče pro dospělé 16 Ústavy sociální péče pro mládež Domy s pečovatelskou službou 23 Domovy důchodců 13 Domov-penzion pro důchodce Úřad práce - počet úřadoven Domy pro přechodný pobyt s pečovatelskou službou a zařízení obdobného 21

22 wwwstrukturalni-fondycz/iop Sport Zdravotnictví charakteru Koupaliště a bazény 23 - z toho kryté bazény Hřiště (s provozovatelem nebo správcem) 13 Tělocvičny (vč školních) 13 Stadiony otevřené Stadiony kryté Zimní stadiony kryté i otevřené Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem) 23 Sdružená ambulantní zařízení Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení Ambulantní zařízení Detašované pracoviště ambulantního zařízení Nemocnice Detašované pracoviště nemocnice Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných) Léčebna pro dlouhodobě nemocné Ostatní lůžková zařízení Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé 23 Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé 16 Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost 13 Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa 13 Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa 3 Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa 17 Samostatná ordinace lékaře specialisty 13 Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty Ostatní samostatná zařízení 13 Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení 8 Zařízení lékárenské péče 13 Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče Jesle Další dětská zařízení Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci Okresní zdravotní ústav Transfusní stanice Území: Obec Lipová Údaj 22

23 wwwstrukturalni-fondycz/iop Kód obce Druhy pozemků Celková výměra pozemku (ha) Orná půda (ha) 1512 Chmelnice (ha) -2 Vinice (ha) -2 Zahrady (ha) 162 Ovocné sady (ha) -2 Trvalé trávní porosty (ha) 4512 Zemědělská půda (ha) 6182 Lesní půda (ha) 5412 Vodní plochy (ha) 272 Zastavěné plochy (ha) 152 Ostatní plochy (ha) 812 Hospodářská činnost Počet podnikatelských subjektů celkem 1082 Kultura podle převažující činnosti podle právní formy Zemědělství, lesnictví, rybolov 112 Průmysl 142 Stavebnictví 72 Doprava a spoje 22 Obchod, prodej a opravy motorových vozidel a spotřebního zboží a pohostinství 462 Ostatní obchodní služby 112 Veřejná správa, obrana, povinné sociální pojištění 12 Školství a zdravotnictví 42 Ostatní veřejné, sociální a osobní služby 122 Státní organizace 22 Akciové společnosti -2 Obchodní společnosti 112 Družstevní organizace -2 Peněžní organizace - počet subjektů -2 Podnikatelé - fyzické osoby 752 Samostatně hospodařící rolníci 62 Svobodná povolání 32 Zemědělští podnikatelé - fyzické osoby -2 Ostatní právní formy 112 Veřejná knihovna vč poboček 13 Stálá kina Multikino Divadlo Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků) Galerie (vč poboček a výstavních síní) Kulturní zařízení ostatní Středisko pro volný čas dětí a mládeže Zoologická zahrada 23

24 wwwstrukturalni-fondycz/iop Sakrální stavba 13 Hřbitov 13 Krematorium Smuteční síň Lázně Lázeňské léčebny -4 Obecná charakteristika Obyvatelstvo Katastrální plocha (ha) Počet katastrů 22 Počet územně technických jednotek 22 Počet částí obce 22 Živě narození celkem 95 muži 85 ženy 15 Zemřelí celkem 135 muži 25 ženy 115 Přirozený přírůstek celkem -45 muži 65 ženy -105 Přistěhovalí celkem 265 muži 95 ženy 175 Vystěhovalí celkem 295 muži 95 ženy 205 Saldo migrace celkem -35 muži -5 ženy -35 Přírůstek/úbytek celkem -75 muži 65 ženy -135 Počet bydlících obyvatel k muži 3132 ženy 3132 Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem 1082 muži 642 ženy 442 Počet obyvatel ve věku let celkem 4222 muži 2202 ženy 2022 Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem 962 muži 292 ženy 672 Školství1 Mateřská škola 1 24

SWOT analýza. Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Rumburk. Objednatel: Město Rumburk

SWOT analýza. Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Rumburk. Objednatel: Město Rumburk Název projektu: Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Rumburk SWOT analýza Objednatel: Město Rumburk Zhotovitel: Geo Data, s.r.o. CTN - INFO s.r.o. Datum zpracování: listopad 2008 1 Území

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

PŘÍLOHA Č. 3: TEMATICKÉ MAPY

PŘÍLOHA Č. 3: TEMATICKÉ MAPY PŘÍLOHA Č. 3: TEMATICKÉ MAPY 1. Rozmístění obyvatelstva 2. Index vývoje počtu obyvatel 3. Dynamika obyvatelstva 4. Index demografického stáří 5. Vzdělanostní struktura obyvatelstva 6. Koeficient podnikatelské

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území Nová Hradečná Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy.

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy. Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Emise NO x - celkem v t. Emise CO - celkem v t

Emise NO x - celkem v t. Emise CO - celkem v t II/ Specifikace konkrétních pramenů údajů za okresy (obce), podle jednotlivých úseků statistiky. A. Publikováno: Statistická ročenka Ústeckého kraje (roční údaje) 1. Území 1.1. podle okresů stav k 31.12.

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Želechovice Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

výskyt potenciálních sesuvů jen mimo zastavěné území konfigurace terénu omezující využitelnost zastavěného území rozsahem nevýznamné

výskyt potenciálních sesuvů jen mimo zastavěné území konfigurace terénu omezující využitelnost zastavěného území rozsahem nevýznamné Příloha č.2 Vyhodnocení udržitelného rozvoje území SWOT analýza z PR + R Bernartice nad Odrou 2008. (kurzívou psané položky se nevyskytují ve SWOT analýze ÚAP ORP Nový Jičín 2012) 1. Horninové prostředí,

Více

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP MILEVSKA

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP MILEVSKA ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP MILEVSKA ŘÍJEN 2008 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O POŘIZOVATELI POŘIZOVATEL: ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ORP MILEVSKO Městský úřad Milevsko nám. E. Beneše 420, Milevsko Odbor regionálního

Více

2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN

2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN 2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN TEXTOVÁ ČÁST SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ VYVÁŽENOSTI VZTAHU ÚZEMNÍCH PODMÍK A TABULKY S VYHODNOCENÍM SITUACE V CELÉM SPRÁVNÍM ÚZEMÍ ORP ZLÍN 2012

Více

Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY A. ÚVOD 1. Údaje o podkladech a schválení ÚPD 1 2. Obsah a rozsah elaborátu 3 3. Vymezení řešeného území 4 4. Širší vztahy 5 B. ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCÍ PRO ROZBOR ÚZEMNÍHO

Více

ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ PODKLADY název zhotovitel datum poznámky Politika územního rozvoje ČR 2008 (PÚR 2008)

ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ PODKLADY název zhotovitel datum poznámky Politika územního rozvoje ČR 2008 (PÚR 2008) OBEC: MYSLETICE Základní identifikace řešeného území : Status: Obec částí obce: 1 ZUJ (kód obce): 587 559 NUTS 4 CZ0632 - Jihlava NUTS3: CZ063 - Vysočina NUTS2: CZ06 - Jihovýchod Obec s pověřeným obecním

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

Po Šluknově a okolí. (vůdcovská práce) Antonín Matějka

Po Šluknově a okolí. (vůdcovská práce) Antonín Matějka Po Šluknově a okolí (vůdcovská práce) Antonín Matějka 23. února 2008 1 Úvod Dost často k nám na základnu přijíždí různé návštěvy. A proto jsem se rozhodl napsat pár návrhů na výlety po okolí Šluknova.

Více

Staré Hodějovice. Vybavenost obce Požární zbrojnice Sportovní hala Hřiště Obchod Pohostinství

Staré Hodějovice. Vybavenost obce Požární zbrojnice Sportovní hala Hřiště Obchod Pohostinství Staré Hodějovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí 2012 Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum

Více

Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem

Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem Aktualizace projektu, který byl spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj www.strukturalni-fondy.cz/iop Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem

Více

Modelové řešení revitalizace průmyslových regionů a území po těžbě uhlí na příkladu Podkrušnohoří

Modelové řešení revitalizace průmyslových regionů a území po těžbě uhlí na příkladu Podkrušnohoří 1 Univerzita J. E. Purkyně, Fakulta životního prostředí Registrační číslo projektu: MMR WD-44-07-1 Modelové řešení revitalizace průmyslových regionů a území po těžbě uhlí na příkladu Podkrušnohoří Závěrečná

Více

Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě. veřejný vodovod i v části obce. veřejná kanalizace i v části obce. ČOV i pro část obce

Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě. veřejný vodovod i v části obce. veřejná kanalizace i v části obce. ČOV i pro část obce Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě ukazatel není veřejný vodovod i v části obce veřejná kanalizace i v části obce ČOV i pro část obce veřejná kanalizace dešťová i v části obce plynovod

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Mikulov AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Mikulov AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí 2012 Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Mikulov AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRUTNOV

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRUTNOV ÚVOD ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRUTNOV Územně analytické podklady obsahují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, omezení a změn v území z důvodu

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Lanškroun AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Lanškroun AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí 2012 Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Lanškroun AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum

Více

PŘÍLOHA D PŘÍLOHA E. - vzhledem k rozsahu přílohy je tato příloha mimo tento dokument. Metodika vyhodnocení vyváženosti

PŘÍLOHA D PŘÍLOHA E. - vzhledem k rozsahu přílohy je tato příloha mimo tento dokument. Metodika vyhodnocení vyváženosti PŘÍLOHA D - vzhledem k rozsahu přílohy je tato příloha mimo tento dokument PŘÍLOHA E Metodika vyhodnocení vyváženosti Všechna data použitá k vyhodnocení se vztahují k závěru roku 2012. Postup vyhodnocení:

Více

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ ZMĚNY NA ZPF A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUKCE LESA. Úvod

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ ZMĚNY NA ZPF A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUKCE LESA. Úvod VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ ZMĚNY NA ZPF A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUKCE LESA Úvod Celkové vyhodnocení předpokládaných důsledků změny č.4 ÚPnSÚ Nové Hutě na zemědělský půdní fond je zpracováno

Více

ŽÁDOST O STANOVENÍ ZPŮSOBU A PODMÍNEK PRO VYPOUŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH NEBO JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O STANOVENÍ ZPŮSOBU A PODMÍNEK PRO VYPOUŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH NEBO JEHO ZMĚNU Příloha č. 23 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. Městský úřad Pohořelice Odbor životního prostředí Vodoprávní úřad Vídeňská 699 691 23 Pohořelice ŽÁDOST O STANOVENÍ ZPŮSOBU A PODMÍNEK PRO VYPOUŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD

Více

PROGRAM ROZVOJE PLZEŇSKÉHO KRAJE 2014+

PROGRAM ROZVOJE PLZEŇSKÉHO KRAJE 2014+ PROGRAM ROZVOJE PLZEŇSKÉHO KRAJE 2014+ PŘÍLOHY Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p. s. Tým zpracovatele: Ing. Pavel Beneš RNDr. Emil Chochole, CSc. Mgr. Miroslav Pešík RNDr. Milan Svoboda

Více

www.zlinskedumy.cz Ústecký kraj

www.zlinskedumy.cz Ústecký kraj www.zlinskedumy.cz Ústecký kraj Rozloha: 5 335 km 2 Počet obyvatel: 827 223 obyv. Hustota zalidnění: 155 obyv./ km 2 Sídlo krajského úřadu: Ústí nad Labem Okresy: 7 Ústí nad Labem, Most, Chomutov, Louny,

Více

EU V/2 1/Z34. Česká republika. rostlinstvo a živočišstvo, ochrana přírody

EU V/2 1/Z34. Česká republika. rostlinstvo a živočišstvo, ochrana přírody EU V/2 1/Z34 Česká republika rostlinstvo a živočišstvo, ochrana přírody Výukový materiál (prezentace PPTX) lze vyuţít v hodinách zeměpisu v 8. ročníku ZŠ. Tématický okruh: Regionální geografie České republiky

Více

Bor u Karlových Var. Kategorie. Kritéria. Přehledná mapa přispívající plochy. KONEČNÁ VERZE - výstupy kompletního projektu

Bor u Karlových Var. Kategorie. Kritéria. Přehledná mapa přispívající plochy. KONEČNÁ VERZE - výstupy kompletního projektu KONEČNÁ VERZE výstupy kompletního projektu ID plochy: 607274_1 Bor u Karlových Var : Obec: Sadov ORP: Karlovy Vary Souřadnice GPS (ve stupních): N 50.266585 E 12.94245 Kategorie Kategorie plochy dle nebezpečí:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÁ JESENICE VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÁ JESENICE VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚZEMNÍ PLÁN VELKÁ JESENICE VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Červenec 2013 1 Zpracovatel: URBAPLAN spol. s r.o. Autorský kolektiv: Zodpovědný projektant: Ing.

Více

Základní ceny, hodnocené znaky a kvalitativní pásma pro ocenění bytů porovnávacím způsobem

Základní ceny, hodnocené znaky a kvalitativní pásma pro ocenění bytů porovnávacím způsobem 117 Příloha č. 19 k vyhlášce č. 3/2008 Sb. Základní ceny, hodnocené znaky a kvalitativní pásma pro ocenění bytů porovnávacím způsobem Základní ceny za m 2 podlahové plochy v budovách typu J a K KRAJ/ (OBEC)

Více

Katastrální území: Tetín

Katastrální území: Tetín Příloha T1/1 Katastrální území: Tetín Číslo Číslo Druh pozemku Způsob využití Číslo listu Číslo listu Výměra parcely Výměra parcely 87 zastavěná plocha a nádvoří 168 324 150 260 zastavěná plocha a nádvoří

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 4 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm.

Více

SWOT ANALÝZA pro obec Hospozín (Hospozínek)

SWOT ANALÝZA pro obec Hospozín (Hospozínek) SWOT ANALÝZA pro obec Hospozín Téma Silné stránky (Strenghts) Slabé stránky (Weaknesses) Příležitosti (Opportunities) Hrozby (Threats) Horninové prostředí, - těžba černého uhlí (CHLÚ) - malá mocnost pokryvu

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU MÚ Kopřivnice Vodoprávní úřad Štefánikova 1163 742 21 Kopřivnice ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona] 1. Žadatel 1) Obchodní

Více

PŘÍLOHA 1 TABULKY OBJEKTŮ A ATRIBUTŮ K DIAGRAMŮM ONTOLOGIE LEGENDY ZM 10

PŘÍLOHA 1 TABULKY OBJEKTŮ A ATRIBUTŮ K DIAGRAMŮM ONTOLOGIE LEGENDY ZM 10 PŘÍLOHA 1 TABULKY OBJEKTŮ A ATRIBUTŮ K DIAGRAMŮM ONTOLOGIE LEGENDY ZM 10 Tab. 8: ZM 10 - legenda - obsah mapy ATRIBUT polohopis výškopis popis PŘÍSLUŠNÉ OBJEKTY budova, blok budov, budova s popisem, zničená

Více

ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍHO ZDROJE NEBO JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍHO ZDROJE NEBO JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 21 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA 1. Žadatel 1) VODNÍHO ZDROJE NEBO JEHO ZMĚNU [ 30 odst. 6 vodního

Více

PŘÍRODNÍ PODMÍNKY. Z_054_Česká republika_přírodní podmínky. Autor: Mgr. Jitka Kořístková

PŘÍRODNÍ PODMÍNKY. Z_054_Česká republika_přírodní podmínky. Autor: Mgr. Jitka Kořístková Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

na 22. ročník turistické akce

na 22. ročník turistické akce KČT Loko Teplice, Olafplaz - dalkovepochody.cz, Tonerman, CDS holding s.r.o Český Dub, město Mikulášovice připravili a tím zvou všechny turisty, turistky a turistčata, celé turistické oddíly, na toulky

Více

Záměry na provedení změn v území: zmenšení zastavitelných ploch ÚS Třeboňsko-Novohradsko. SWOT analýza:

Záměry na provedení změn v území: zmenšení zastavitelných ploch ÚS Třeboňsko-Novohradsko. SWOT analýza: Lomnice nad Lužnicí KÚ: Lomnice nad Lužnicí Rozloha: 1899 ha Počet obyvatel: 1769 Starosta: Ing. Iva Nováková, místostarosta: MUDr. Roman Bílek, Vladimír Vácha Stav D: platný NSÚ, dále platné změny č.

Více

výměra výměra KÚ parcela druh pozemku způsob využití pozemku LV

výměra výměra KÚ parcela druh pozemku způsob využití pozemku LV 656267 1409/17 lesní pozemek PUPFL 40 10 10 656267 1409/18 lesní pozemek PUPFL 40 172 172 656267 1425/4 ostatní plocha neplodná půda 40 996 996 656267 1417/5 trvalý travní porost zemědělský půdní fond

Více

ÚZEMNĚ ANANLITICKÉ PODKLADY

ÚZEMNĚ ANANLITICKÉ PODKLADY ÚZEMNĚ ANANLITICKÉ PODKLADY ORP BLOVICE 3. ÚPLNÁ AKTUALIZACE 2014 Úvod Třetí úplná aktualizace územně analitických podkladů (dále jen ÚAP ) obce s rozšířenou působností Blovice navazuje na předchozí úplnou

Více

Vyhláška č. 501/2006, o obecných požadavcích na využívání území. Městská, vesnická, archeologická Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.

Vyhláška č. 501/2006, o obecných požadavcích na využívání území. Městská, vesnická, archeologická Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Metodický návod č. 3 Standard sledovaných jevů pro územně analytické podklady (vyjma údajů o technické a dopravní infrastruktuře, které jsou obsaženy v metodických návodech č. 1 a 2): Zpodrobněná příloha

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY NÁVRH A.D.O. PRAHA. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY NÁVRH A.D.O. PRAHA. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY NÁVRH NEHVIZDY 02/2010 ARCHDAN A.D.O. PRAHA SEZNAM PŘÍLOH : Textová část Odůvodnění Grafická část A. Výkres základního členění území 1:5 000 B. Hlavní výkres 1:5

Více

Libníč. Vybavenost obce Sportovní klub Společenský dům Hostinec Prodejna Domov Libníč Centrum sociálních služeb Empatie.

Libníč. Vybavenost obce Sportovní klub Společenský dům Hostinec Prodejna Domov Libníč Centrum sociálních služeb Empatie. Libníč Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Sportovní

Více

Příloha č. 5 opatření obecné povahy ZÚR MSK. Vyhodnocení vlivů ZÚR MSK na životní prostředí ZÚR MSK - KORIDORY A PLOCHY DOPRAVY.

Příloha č. 5 opatření obecné povahy ZÚR MSK. Vyhodnocení vlivů ZÚR MSK na životní prostředí ZÚR MSK - KORIDORY A PLOCHY DOPRAVY. Vyhodnocení vlivů ZÚR MSK na životní prostředí Tabulka 1.1: ZÚR MSK - KORIDORY A PLOCHY DOPRAVY Silniční doprava DZ1 silnice I/11 Stabilizace koridoru čtyřpruhové směrově dělené silnice I.třídy v úseku

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.2 ÚP OBCE A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP, NÁM.

Více

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení.

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení. Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení Táta, máma a já Vyberte si aktivity z doporučeného přehledu turistických

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Dlouhomilov Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba pořizovatele: Funkce: Jiří Štelc Starosta

Více

HMDIS - pasport obce Malečov 568104 - Malečov - Základní údaje. 568104 - Malečov - Administrativa

HMDIS - pasport obce Malečov 568104 - Malečov - Základní údaje. 568104 - Malečov - Administrativa HMDIS - pasport obce Malečov 568104 - Malečov - Základní údaje Pasport obce vznikl v rámci řešení výzkumného úkolu podporovaného Ministerstvem pro místní rozvoj Název projektu: "Návrh hodnotícího modelu

Více

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ /k 1. 2. 2010/ I. Obce Obecně závazné vyhlášky obcí: 1. zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru LIBČICE nad Vltavou

změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru LIBČICE nad Vltavou změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru LIBČICE nad Vltavou návrh POŘIZOVATEL: Městský úřad Libčice nad Vltavou Náměstí Svobody 90 252 66 Libčice nad Vltavou v zastoupení: Ing. Pavel Bartoš, MBA, starosta

Více

Národní parky I. K. Kovářová a K. Čapková, 2005

Národní parky I. K. Kovářová a K. Čapková, 2005 EVROPA Národní parky I K. Kovářová a K. Čapková, 2005 Národní parky Velkoplošné chráněné území, jehož značnou část zaujímají přirozené, nebo lidskou činností málo ovlivněné ekosystémy, v němž rostliny,

Více

HMDIS - pasport obce Křešice 565083 - Křešice - Základní údaje. 565083 - Křešice - Administrativa

HMDIS - pasport obce Křešice 565083 - Křešice - Základní údaje. 565083 - Křešice - Administrativa HMDIS - pasport obce Křešice 565083 - Křešice - Základní údaje Pasport obce vznikl v rámci řešení výzkumného úkolu podporovaného Ministerstvem pro místní rozvoj Název projektu: "Návrh hodnotícího modelu

Více

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU Společné metodické doporučení Odboru územního plánování MMR a Odboru ochrany horninového a půdního prostředí

Více

HMDIS - pasport Jívová 503142 - Jívová - Základní údaje. 503142 - Jívová - Administrativa

HMDIS - pasport Jívová 503142 - Jívová - Základní údaje. 503142 - Jívová - Administrativa HMDIS - pasport Jívová 503142 - Jívová - Základní údaje Pasport municipality (obce/městysu/města) vznikl v rámci řešení výzkumného úkolu podporovaného Ministerstvem pro místní rozvoj Název projektu: "Návrh

Více

r o z h o d n u t í :

r o z h o d n u t í : Okresní národní výbor, odbor kultury, Litoměřice č.j. 1086-90, ze dne 20.8.1990 R O Z H O D N U T Í o zřízení památkového ochranného pásma městské památkové rezervace Ú š t ě k. Okresní národní výbor,

Více

Příloha č.1 obecně závazné vyhlášky č. 4/2006 o závazných částech územního plánu města Slatiňany.

Příloha č.1 obecně závazné vyhlášky č. 4/2006 o závazných částech územního plánu města Slatiňany. Příloha č.1 obecně závazné vyhlášky č. 4/2006 o závazných částech územního plánu města Slatiňany. FUNKČNÍ REGULACE - PLOCHY BYDLENÍ - NÍZKOPODLAŽNÍ Slouží pro bydlení ve spojení s užitkovým využitím zahrad

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 39 Lesy v ČR Pro potřeby projektu

Více

M ě s t s k ý ú ř a d R u m b u r k Tř. 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk Odbor regionálního rozvoje a investic Úřad územního plánování

M ě s t s k ý ú ř a d R u m b u r k Tř. 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk Odbor regionálního rozvoje a investic Úřad územního plánování M ě s t s k ý ú ř a d R u m b u r k Tř. 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk Odbor regionálního rozvoje a investic Úřad územního plánování Č.j.: ORRI/20854-12/sud/3566-2012 VYŘIZUJE: Lucie Šudomová ODBOR:

Více

4. Ochrana přírody a krajiny Obec Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby 1 Baliny Přírodní park Baliny 2 Blízkov 3 Bory 4 Březejc 5 Březí 6 Březské maloplošné chráněné území - přírodní památky

Více

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA únor 2011 1 3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA dle zákona č.183/2006 Sb. (opatření obecné povahy) Pořizovatel: OÚ SIBŘINA únor 2011 2 OBJEDNATEL: Obec Sibřina zastoupená starostou Ing. Petrem Vítkem Říčanská

Více

HMDIS - pasport Hrdějovice 544558 - Hrdějovice - Základní údaje. 544558 - Hrdějovice - Administrativa

HMDIS - pasport Hrdějovice 544558 - Hrdějovice - Základní údaje. 544558 - Hrdějovice - Administrativa HMDIS - pasport Hrdějovice 544558 - Hrdějovice - Základní údaje Pasport municipality (obce/městysu/města) vznikl v rámci řešení výzkumného úkolu podporovaného Ministerstvem pro místní rozvoj Název projektu:

Více

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují ÚZEMNÍ PLÁN ŽĎÁR NAD METUJÍ Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují etapa: NÁVRH ZMĚNY ÚP Ateliér "AURUM" s.r.o. ateliér ARCHITEKTURA URBANISMUS leden 2013 Zpracovatel: Ateliér "AURUM" s.r.o., Pardubice Zodpovědný

Více

Integrovaná strategie území MAS Horní Pomoraví

Integrovaná strategie území MAS Horní Pomoraví Integrovaná strategie území MAS Horní Pomoraví 2. jednání místních aktérů PŘÍPRAVY INTEGROVANÉ STRATEGIE ÚZEMÍ MAS Horní Pomoraví pro období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa

Více

Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí

Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí Mgr. Alena Lehmannová ENVIC, občanské sdružení Spálené Poříčí, 17. února 2011 1 Síť ENVIC Síť environmentálních informačních

Více

Instruktážní list pro žadatele k vyplnění formuláře. - Žádost o dotaci a zařazení do programu Zalesňování zemědělské půdy -

Instruktážní list pro žadatele k vyplnění formuláře. - Žádost o dotaci a zařazení do programu Zalesňování zemědělské půdy - Instruktážní list pro žadatele k vyplnění formuláře - Žádost o dotaci a zařazení do programu Zalesňování zemědělské půdy - O dotaci na zalesnění z programu Zalesňování zemědělské půdy žádá žadatel prostřednictvím

Více

Ú Z E M N Í P L Á N Z B Y T I N Y Z M Ě N A č. 1

Ú Z E M N Í P L Á N Z B Y T I N Y Z M Ě N A č. 1 Ú Z E M N Í P L Á N Z B Y T I N Y Z M Ě N A č. 1 VYHODNOCENÍ VLIVŮ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU Č.1 NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Zhotovitel: Ing.arch. Dagmar Polcarová, Pomezní 1465/14, 373 16 Dobrá Voda u Č. Budějovic

Více

Katalog služeb pro Šluknovsko - manuál

Katalog služeb pro Šluknovsko - manuál příspěvková Katalog služeb pro Šluknovsko - manuál Katalog služeb je přístupný na webových stránkách http://prosluknovsko.cz/ Katalog služeb obsahuje: Informace o komunitním plánování a činnosti pracovních

Více

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa 13. výzva OPŽP 1.1. Identifikační údaje Název projektu: České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa Zadavatel:

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území Královéhradecký kraj

Rozbor udržitelného rozvoje území Královéhradecký kraj 5.4 OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY 5.4.1 Ochrana přírody Ztráta a poškozování ekosystémů je jednou z hlavních příčin snižování početnosti volně žijících druhů rostlin a živočichů, které může vést až k jejich

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY VOD. Filip Dienstbier, listopad 2013

PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY VOD. Filip Dienstbier, listopad 2013 PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY VOD Filip Dienstbier, listopad 2013 Vody jako složka životního prostředí význam: zdroj pitné vody pro obyvatelstvo pro zemědělství prostředí vodních ekosystémů pro ostatní rostliny

Více

TRHOVÉ SVINY AKTUALIZACE 2014

TRHOVÉ SVINY AKTUALIZACE 2014 AKTUALIZACE 2014 III. úplná aktualizace Územně analytických podkladů pro správní obvod obce s rozšířenou působností Trhové Sviny AKTUALIZACE 2014 TRHOVÉ SVINY Vyhodnocení obcí Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D.

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 1 3.6.2003 Síť zdravotnických zařízení v Jihočeském kraji v roce 2002 Touto aktuální

Více

HMDIS - pasport Rokytnice 517607 - Rokytnice - Základní údaje. 517607 - Rokytnice - Administrativa

HMDIS - pasport Rokytnice 517607 - Rokytnice - Základní údaje. 517607 - Rokytnice - Administrativa HMDIS - pasport Rokytnice 517607 - Rokytnice - Základní údaje Pasport municipality (obce/městysu/města) vznikl v rámci řešení výzkumného úkolu podporovaného Ministerstvem pro místní rozvoj Název projektu:

Více

HMDIS - pasport Hrušovany u Brna 583081 - Hrušovany u Brna - Základní údaje. 583081 - Hrušovany u Brna - Administrativa

HMDIS - pasport Hrušovany u Brna 583081 - Hrušovany u Brna - Základní údaje. 583081 - Hrušovany u Brna - Administrativa HMDIS - pasport Hrušovany u Brna 583081 - Hrušovany u Brna - Základní údaje Pasport municipality (obce/městysu/města) vznikl v rámci řešení výzkumného úkolu podporovaného Ministerstvem pro místní rozvoj

Více

Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) 21972444 m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚPN SÚ)

Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) 21972444 m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚPN SÚ) Základní údaje o obci Název obce Velké Němčice Typ městys Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) 21972444 m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚPN SÚ) 103,0 ha Počet obyvatel (dle SLBD

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ SWOT ANALÝZA MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ SWOT ANALÝZA MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ SWOT ANALÝZA MĚSTA Finální verze prosinec 2008 Na přípravě a zpracování SWOT analýzy Nového Města na Moravě se podíleli: RNDr. Šárka Palcrová Mgr. Radek

Více

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody. Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie

Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody. Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 2 odst. 2 písm. k) Ochrana

Více

508/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 14. října 2002, kterým se vyhlašuje Chráněná krajinná oblast Český ráj

508/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 14. října 2002, kterým se vyhlašuje Chráněná krajinná oblast Český ráj Strana 1 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 14. října 2002, kterým se vyhlašuje Chráněná krajinná oblast Český ráj Vláda nařizuje podle 25 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny: 1 Chráněná krajinná

Více

Velkoplošná chráněná území ČR NP,CHKO

Velkoplošná chráněná území ČR NP,CHKO Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 8.ročník červenec 2012 Velkoplošná chráněná území ČR NP,CHKO Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 7.,9.11 Vzdělávací oblast: Autor: Mgr.

Více

Výstavbový projekt základní pojmy. Doc.Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. heralova@fsv.cvut.cz

Výstavbový projekt základní pojmy. Doc.Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. heralova@fsv.cvut.cz Výstavbový projekt základní pojmy Doc.Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. heralova@fsv.cvut.cz Výstavbový projekt = komplexní, jedinečný, konečný proces přeměny myšlenky dané v investičním záměru

Více

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010.

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010. Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010 Rozpočet města Milevska na rok 2010 parag. polož. Schválený rozpočet 2010 Poznámka TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 92 360.00 1111 DP fyzických osob

Více

(2 % rozlohy ORP) Limit: vodní zdroj povrchové, podzemní vody včetně 44 ochranných pásem

(2 % rozlohy ORP) Limit: vodní zdroj povrchové, podzemní vody včetně 44 ochranných pásem 0. Základní infromace Název obce Kód obce 552615 Počet a názvy katastrálních území 1 Rozloha obce 298,78 ha Počet obyvatel k 31. 12. 2013 285 (2 % rozlohy ORP) 1. Horninové prostředí a geologie 57 dobývací

Více

HMDIS - pasport Bezděkov 555801 - Bezděkov - Základní údaje. 555801 - Bezděkov - Administrativa

HMDIS - pasport Bezděkov 555801 - Bezděkov - Základní údaje. 555801 - Bezděkov - Administrativa HMDIS - pasport Bezděkov 555801 - Bezděkov - Základní údaje Pasport municipality (obce/městysu/města) vznikl v rámci řešení výzkumného úkolu podporovaného Ministerstvem pro místní rozvoj Název projektu:

Více

VODÁRENSKÁ BIOLOGIE 2008

VODÁRENSKÁ BIOLOGIE 2008 REVIZE OCHRANNÝCH PÁSEM VODNÍHO ZDROJE RUDOLEC Petra Oppeltová Jiří Novák Luboš Mazel MZLU v Brně, Ústav aplikované a krajinné ekologie VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., GŘ Brno VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST,

Více

Rodinne domy Lahost. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.rdlahost.cz

Rodinne domy Lahost. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.rdlahost.cz Rodinne domy Lahost Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.rdlahost.cz A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1. Popis širšího okolí 2. Stručná charakteristika obce 3. Popis lokality 3.1. Specifické charakteristiky

Více

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č.1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č. 1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ V Tišnově 01/2011 Výsledky projednání návrhu zadání doplněny dne 2011 1 OBSAH (1) Důvody pro pořízení změny územního

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO určený k projednání. Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více