PŘIJETÍ DUCHA SVATÉHO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘIJETÍ DUCHA SVATÉHO"

Transkript

1 PŘIJETÍ DUCHA SVATÉHO Studijní poznámky ze série vyučování na CD Vytvořil Pete Game Share Christian Fellowship 1 Parkfield Avenue Eastbourne BN22 9SD Registrovaná nadace č

2 DUCH SVATÝ ÚVOD A ZÁKLADY Přečtěte si 2Pt 1,1-4 Spasení a zmocnění ke službě Ospravedlnění Víra Milost a pokoj Boží moc (Duch svatý) Velká a vzácná zaslíbení (Boží slovo) Účast na Boží přirozenosti Oddělení od zkaženosti světa Klíčem je naše znalost Ducha svatého a vztah s Ním. Kdo je Duch svatý? Bůh, rovný Otci a Synu, v Nové smlouvě je zmíněn více než 250krát. Tyto verše ukazují: Jeho Božské vlastnosti Jeho jedinečnou osobnost v rámci Trojice Jeho spojení s životem Ježíše narozením, křtem, vyučováním, zázraky, smrtí vzkříšením Jeho jednání ve světě, církvi a životech jednotlivých věřících a Velká Boží investice do vykoupení člověka Boží milost se asi nejvíce zjevuje v Jeho plánu, jak vykoupit padlé lidstvo Ježíšovou obětí. Když jsem v Písmu zkoumal detaily tohoto Božího plánu, došel jsem ke vzrušujícímu závěru: Ve všech fázích vykoupení hrála každá z osob Trojice jedinečnou, odlišnou úlohu, jak ukazují následující příklady. Početí (narození) Ježíše. Bůh Otec způsobil početí Ježíše v Mariině lůně skrze Ducha svatého. Lk 1,35 Začátek Ježíšovy služby. Když Ježíš přijal Janův křest, sestoupil na něj Duch svatý podobě holubice a Otec ho potvrdil za svého Syna. Lk 3,21-22 Průběh Ježíšovy služby. Petr to shrnuje ve Sk 10,38: Bůh (Otec) pomazal Duchem svatým a mocí Ježíše, toho z Nazareta, jenž procházel zemí, činil dobře a uzdravoval všechny, kteří trpěli pod mocí ďábla... Ježíšova oběť na kříži....krista, který skrze věčného Ducha sebe samého obětoval neposkvrněného Bohu... Žd 9,14 v 2

3 Vzkříšení Ježíše. Bůh Otec vzkřísil Ježíše mocí Ducha svatého. Viz Ř 1,4; 8,11. Letnice. Když byl Ježíš vyvýšen po pravici Boha Otce, přijal od Něj zaslíbeného Ducha svatého a vylil Jej na čekající učedníky. Sk 2,33 V každé fázi vykoupení hrál Duch svatý svou vlastní, odlišnou roli. Je právem nazýván jak Duchem milosti, tak Duchem slávy. Jde tu o milost vedoucí ke slávě. Viz Žd 10,29; 1 Pt 4,14. Uvedený přehled je převzat z vyučujícího dopisu č. 19 od Dereka Prince, nazvaného Kdo je Duch svatý? Bůh Duch svatý je: Boží přítomnost 1K 3,16-17 Boží moc Sk 1,8 Má být respektován všemi lidmi Mk 3,28-29 Byl a je zapojen do procesu naší spásy Žd 9,14 Je charakteristickým znakem (správcem) místní církve Ef 2,22 Duch svatý je Bohem díky svým božským jménům. Je nazýván Bohem Sk 5,3-4 Duch 1K 2,10; J 3,6-8; Ž 104,30; Gal 2,7; Job 33,4; J 20,22 Duch Boží 1K 3,16 Duch Jahveho (Hospodinův) Iz 11,2; 63,14 Duch živého Boha 2K 3,3 Duch Kristův Ř 8,9 Duch Jeho Syna Gal 4,6 Duch Ježíše Krista Fil 4,19 Duch Ježíšův Sk 16,7 Také je označován jako: Duch svatý Lk 11,13 Duch ohně (Duch žhoucí) Iz 4,4 Spálí všechnu strusku (odpad), přečišťuje, vrhá světlo, dodává energii, osvěcuje, přináší světlo Duch svatosti Ř 1,4 Zaslíbený Duch svatý Ef 1,13 Duch pravdy J 14,17; 15,26; 16,13 Duch života Ř 8,2 Duch moudrosti, rozumnosti, rady, chápání, poznání Iz 11,2 (ČSP, B21) Olej radosti Žd 1,9 Duch milosti Žd 1,29 Duch slávy 1Pt 4,14 Věčný Duch Žd 9,14 Utěšitel řecky Paraklétos J 15,26 Tato pojmenování mohou být oprávněně přisouzena pouze Bohu, ne nějaké nadpřirozené síle nebo lidské či duchovní bytosti. Uvolnění Království 3

4 Iz 61,1-3 Prorocká pasáž, která nastiňuje Ježíšovu službu Službu učedníků a první církve Službu dnešních učedníků a církve (Toto se může dít pouze skrze službu a moc Ducha svatého.) Musíme hledat Království, pak může Ježíš budovat svou církev. Mt 6,33; 16,13-20 Ježíš je Králem Božího království Máme si zvolit život pod vládou Krále Ježíše Ježíš nám dal klíče Království, abychom mohli činit Jeho vůli (moc a autorita) Když jsme poslušní, Ježíš buduje svou církev Satan a jeho vláda se má poddat (ustoupit) Králi Ježíšovi a Jeho Království Ř 14, K 4,20 Mt 12,27-28 (B21) Boží království není fyzické, ale v Duchu svatém. Boží království nespočívá ve slovech, ale v Boží moci. Ježíš řekl: Vymítám-li však démony Božím Duchem, jistě k vám přišlo Boží království. Můžeme organizovat církev s využitím svých lidských schopností, dobrého programu, hudby a vyučování, bez moci k proměnění životů. Ale pokud budeme hledat a prožívat Boží království v moci Ducha svatého, tak se církev bude proměňovat díky proměně jednotlivců. Mt 3,11-17 Mk 1,7-11 Lk 3,15-18; 24,45-49 J 1,29-32 Sk 1,4-8 Zaslíbení Ducha svatého Všechno, co Ježíš dělal a učil, bylo za účelem: Hlásání Království Demonstrace Království Pozvání lidí do Království Dal svým učedníkům za úkol kázat evangelium Království celému světu Evangelium Království má 3 rozměry: Slovo musí být zvěstováno (co zvěstoval Ježíš a apoštolové) Skutky musí být demonstrováno jako alternativní životní styl/skutky lásky Zázraky setkání s živým Bohem mocí Ducha svatého Vstup do Království: Mk 1,14-15 J 3,1-5 Činit pokání a věřit Znovu se narodit 4

5 Lk 24,47 Mt 28,18-20 Mk 16,15-20 Sk 2,36-41 Pokání a odpuštění hříchů Křest a poslušnost Uvěřit, dát se pokřtít a znamení Pokání, víra, křest a přijetí Ducha svatého Čtyři klíčové podmínky pro vstup do Království a život v něm Pro lepší pochopení toho, co chceme vysvětlit, si představme stůl. Deska stolu spása nebo život v Království. Stůl drží ve správné poloze 4 nohy dejme každé z nich zvláštní jméno. 1. noha Pokání: Toto slovo označuje poznání, že jsem byl špatný, žil jsem nezávisle na Bohu a dělal jsem si, co jsem chtěl (také se tomu říká vzpoura). Zármutek od Boha nás vede k pokání a změně smýšlení, vůle, slov a způsobů a k tomu, že začínáme následovat Boha a Jeho cesty v každé oblasti života. Mt 3,8; Sk 26,20; 2K 7,10 2. noha Víra v Ježíše: Základní věc je porozumět, kdo je Ježíš a co vykonal svým životem, smrtí na kříži a vzkříšením z mrtvých. Toto je samotné jádro evangelia. On se stal obětí za náš hřích a jedině vírou v Něj můžeme být zachráněni. (Mk 16,16-18; Sk 16,31-33; J 3,14-15; Ř 10,8-13) Římanům 10,8-13 jasně říká, že když vyznáme svými ústy Ježíše jako Pána (jde o úplné poddání se Pánu Ježíši) a když uvěříme svým srdcem, že Ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeme zachráněni. 3. noha Křest ve vodě: Křest popisovaný v Písmu bez výjimky ve všech případech následuje po pokání a uvěření v Ježíše, nikdy ne předtím. (Mnoho církví po celém světě křtí novorozence křesťanů a provádí konfirmace v pozdějším věku, nicméně nejedná se o pokračování 1. a 2. nohy, ale o potvrzení členství v církvi.) V celém Písmu je však důvodem křtu pokání člověka a víra. (Sk 2,41; 8,38; 10,43-48) Křest má mnoho důsledků, především: Smytí hříchů Sk 22,16 Křest nám dává čisté svědomí před Bohem 1Pt 3,21 Ve křtu jsme pohřbeni a vzkříšeni s Kristem Kol 2,9-12 Jsme pokřtěni (ponořeni) do Krista Ř 6,4-14 Oblékli jsme Krista Gal 3,27 Někdy se stane, že je člověk pokřtěn nejdříve v Duchu svatém. V tom případě je potřeba přijmout vodní křest (úplné ponoření) co nejdříve poté. Sk 10,39-45 Když přišroubujeme 3 nohy, je jasné, že musíme přidat ještě čtvrtou Křest v Duchu svatém. Křest v Duchu Svatém Co Ježíš řekl o Duchu svatém: J 14,12-26; 15,26; 16,7-14 5

6 Bude přebývat s námi a v nás Vyučovat nás a připomínat nám pravdu Utěšovat nás Obviňovat nás z hříchu Působit naši zkušenost s Ježíšem reálnou Vydávat svědectví o Ježíši Přinášet slávu Ježíši Křest v Duchu svatém Předpovězen ve Staré smlouvě Joel 2,28-32 Vyhlášen Janem Křtitelem Mt 3,11; Mk 1,8; Lk 3,16; J 1,33 Zaslíben Otcem Sk 1,4; 2,32-33 Přijat od Ježíše Sk 1,4-8; 2,32-33 Prožily ho různé skupiny lidí Sk 2,2-4; 8,14-19, Sk 10,44-48; 19,1-7 Jaký význam to má pro jednotlivce a církev dnes? Čtyři otázky - osm odpovědí KDO a) křtí v Duchu? jenom Ježíš b) je křtěn v Duchu? - jenom věřící Ti, kdo činili pokání, uvěřili v Pána Ježíše jako svého Spasitele a v obvyklých případech už byli pokřtěni ve vodě. JAK a) je člověk pokřtěn v Duchu? Zkušenost v Písmu vidíme, že to je vždy jasná až dramatická zkušenost. Mělo by to být zjevné jak tomu, kdo křest přijímá, tak těm, kdo jsou okolo (Sk 19,1-7; Gal 3,2-5). b) víme, kdy k tomu dochází? Projevy v každém případě, kdy lidé byli pokřtěni v Duchu a bylo to zaznamenáno v knize Skutků, jsou zmíněny vnější, viditelné projevy, které potvrzovaly vnitřní naplnění jazyky, chvála a proroctví (nebo nadpřirozeně inspirovaný proslov). KDY dochází ke křtu v Duchu? a) Při obrácení ke Kristu? nebo 6

7 b) Později, aby nás to pozvedlo na vyšší úroveň? Zasvěcení toto je součást proměny v Ježíšova učedníka (křesťana) bez toho není možné žít křesťanský život. Křest ve vodě a v Duchu jsou oddělené události, nicméně patří k sobě. Není jedno nebo druhé, ale oboje. Pokud ti jedno nebo druhé chybí, nyní je čas to napravit. Začlenění prostřednictvím křtu v Duchu (přijetí Ducha), jsme křtěni do Krista (Jeho těla), církve. Tím začíná pravé duchovní členství ne nějakým vnějším rituálem. Mnoho křesťanů považuje za vstupní bránu křest vodou (někdy i pro novorozence), příp. konfirmaci či křest v dospělosti. Ale 1K 12,12-13 jasně ukazuje, že branou je přijetí/křest v Duchu svatém. Toto místo ale nelze chápat tak, že se člověk stává součástí Těla Kristova až po křtu Duchem. Duch svatý jedná s člověk již při uvěření a činí ho údem Kristova Těla. PROČ být pokřtěn v Duchu? Potřebuji to? a) Pro svoji spásu b) Pro svoji službu Bohu Spása Máme žít nový život, avšak bez křtu v Duchu k tomu nemáme sílu. Také je to potvrzením naší spásy. Naše spasení zahrnuje řešení pro a) minulost, b) přítomnost i c) budoucnost. a) Záchrana před trestem za hřích (ospravedlnění) b) Záchrana od moci hříchu (posvěcení) c) Záchrana od znečištění hříchem (oslavení) Dar Ducha svatého je pečetí/zárukou toho, že jsme přijati Bohem a ujištění o tom, že můžeme žít pro Boha. On jediný nás může učinit svatými. Služba Náš křest v Duchu obohacuje druhé lidi, a to nejen uvnitř církve, ale také slouží k zasažení světa evangeliem Království. (1K 12,1-11; 14,26-32; Sk 1,8 a celá kniha Skutků) Abychom mohli žít v plnosti/moci křtu v Duchu, musíme ho přijmout vnitřně (spása) a projevit to navenek (služba) Duch svatý je Boží moc. Pokud to všechno máte, kde to všechno je? Křest v Duchu činí tvé spasení reálným pro tebe a je svědectvím pro svět. (Výše uvedené body jsou převzaty z knihy Ježíš křtí v jednom Duchu svatém od Davida Pawsona.) Klíče k přijetí křtu v Duchu svatém Věř, že Bůh to pro tebe má teď. Vyznej všechny své hříchy, které si uvědomuješ proklamuj své očištění a přikrytí krví Ježíše. Zaměř se na své minulé kontakty s okultismem jak se o tom píše níže v části Vysvobození z okultismu. Může ti pomoci vyjmenování konkrétních věcí, kterých jsi se nějakým způsobem účastnil, např. horoskopy nebo Tarotové karty. Vyznej Ježíše jako svého Pána vydej se mu se vším, co ti patří. Požádej Ježíše, aby tě pokřtil v Duchu svatém. Očekávej, že Duch svatý přijde, zabydlí se v tobě a dá ti poznat svou přítomnost. Začni děkovat Duchu svatému, že přichází a děkuj Mu. Cele se mu poddej, i svůj hlas, aby mohl prostřednictvím tebe mluvit novými způsoby v modlitbě, chvále a proroctví. Překážky v přijetí křtu v Duchu svatém Nevědomost když nevíme, co Bible učí. 7

8 Chybné učení toto může pocházet z našeho církevního zázemí mnoho církví učí, že křest v Duchu není určen pro dnešní dobu. Nevíra souvisí to s prvními dvěma body jde o důvěřování něčemu nebo někomu jinému než Božímu slovu. Strach a pochybnosti když nemáme dost porozumění, můžeme mít obavy z toho, co se bude dít, nebo pochybnosti o tom, že Bůh to pro mě teď udělá. Nevyznaný hřích pokud si nejsi jist, popros Ducha svatého, aby ti ukázal, jestli je ještě nějaký hřích, ze kterého máš činit pokání. Neodpuštění klíčem k vyslyšené modlitbě je bezpodmínečné odpuštění druhým. Chybné postoje k rodičům, manželskému partnerovi nebo autoritám. Soustředění se na člověka nebo metody je to pouze Ježíš, kdo tě může pokřtít v Duchu svatém. Minulé zapojení se do okultních praktik nebo čarodějnictví viz následující část o vysvobození. Vysvobození z okultismu ROZPOZNÁNÍ: že mám problém a že je to hřích. POKÁNÍ: Uznání, že to, co jsme dělali, bylo špatné a v rozporu s Boží svatostí. Potřebujeme se úplně odvrátit od každého hříchu; přestat se tím zabývat (také to zahrnuje zničení závadných předmětů, knih a praktik). ODMÍTNUTÍ: Po pokání z hříchů potřebujeme odmítnout všechny špatné věci, které jsme dělali a tím odstranit ďáblovu pevnost, kterou měl v našem životě. Lidé to často potřebují vyslovit nahlas. Pane Ježíši Kriste, věřím, že jsi Boží Syn a po smrti na kříži za mé hříchy Tě Bůh vzkřísil z mrtvých. Činím pokání, odvracím se od svých hříchů a nyní podřizuji svůj život minulost, přítomnost i budoucnost pod Tvou vládu a autoritu. Mou touhou je následovat a poslouchat Tě. Jako následovník Ježíše se teď zříkám každého pouta se světem, s hříšnou přirozeností a s ďáblem a s jeho praktikami a odmítám jeho vládu nad svým životem, mým Pánem je nyní Ježíš Kristus. Děkuji Ti, Ježíši, za to, že jsi mě přijal jako své dítě, dej mi, prosím, svého Ducha svatého, aby mi pomáhal. Amen. POSTAV SE NA ODPOR: Když jsi vyslovil tuto modlitbu, potřebuješ spolupracovat s těmi, již se modlí za tvé vysvobození. Oni mohou přikázat silám temnoty, aby od tebe odešly. NÁHRADA/OBNOVA: Když jsi dokončil fázi odporu proti zlým silám, je čas se modlit a žádat Ducha svatého, aby naplnil tvůj život a uzdravil různá zranění a odmítnutí (pamatuj, důležitým klíčem je ODPUŠTĚNÍ). Potom potřebuješ začít obnovovat svou mysl Božím slovem. Učednictví znamená znát, co Bůh říká, mluvit o tom a věřit tomu. A pokud skutečně něčemu věříte, tak to i činíte. Pamatuj, že klíčem k osvobození duchovních zajatců a jejich udržení na svobodě je modlitba a půst. Jedním z stěžejních způsobů, jak obnovovat svou mysl, je vyznávat (nahlas vyslovovat), co říká Boží slovo o nás, o naší spáse v Kristu, o Jeho životě, zástupné smrti a vzkříšení. Následující vyznání je založeno na Božím slovu o krvi Ježíše. Všechno jsou to přítomné skutečnosti, ne pouhá historická fakta. Můžeš je nejenom nahlas vyznávat, ale také použít 8

9 jako základ svých chval a uctívání. Naše vyznání o Kristově krvi Když osobně dosvědčuji, co pro mě podle Božího slova dělá Ježíšova krev, tak přemáhám Satana. Ježíšovou krví jsem vykoupen z ruky ďábla. Díky Ježíšově krvi jsou všechny mé hříchy odpuštěny. Ježíšova krev mě neustále očišťuje od každého hříchu. Díky Ježíšově krvi jsem ospravedlněn, učiněn spravedlivým, jako kdybych nikdy nezhřešil. Ježíšovou krví jsem posvěcen, učiněn svatým, oddělen pro Boha. Díky Ježíšově krvi mám smělost vejít do Boží přítomnosti. Ježíšova krev za mne nepřetržitě volá k Bohu v nebesích. Uvedená vyznání jsou založena na těchto verších: Zj 12,11; Ef 1,7; 1J 1,7-9; Ř 5,9; Žd 13,12; 10,19; 12,24. Dary Ducha svatého 1K 12,1 14,40 Je mnoho darů, které patří do zkušenosti věřícího. Všechny Boží dary jsou zdarma, NEZASLOUŽENÉ, člověk je nemůže získat jako odměnu, Bůh je dává ve své štědrosti. Duchovní dary uvedené v 1K 12 jsou odlišné od ostatních Božích darů. Jediným zdrojem duchovních darů je Duch svatý (1K 12,4 a 7-11). Je to jako když z věřícího vyzařuje Duch, který v něm přebývá (1K 12,7). Mají nadpřirozenou podstatu, nejde o pouhé rozšíření či vylepšení přirozených schopností nebo sil. Duch svatý je sám rozděluje tak, aby naplnil konkrétní potřeby v konkrétní čas (1K 12,11). Duchovní dary jsou nadpřirozeným obdarováním daným věřícímu z řízení Ducha svatého, aby naplnil konkrétní potřeby v konkrétní čas. Účel darů Ducha 1K 14,3 Vzdělávat budovat jeden druhého vzdělávání Napomínat burcovat jeden druhého povzbuzování Povzbuzovat obvazovat se navzájem útěcha Vyzbrojit naplnit a přikrýt navzájem své slabosti a nedostatky Rozšiřovat pro rozšíření a expanzi Kristova díla mezi lidmi Dary zmíněné v 1K 12,7-11 je možné rozdělit do tří skupin. Zjevení (poznání) 9

10 Slovo poznání: Slovo moudrosti: Rozlišování duchů: Ducha svatého, lidského ducha, nebo zlého ducha. Nadpřirozené poznání něčeho o určitém člověku nebo situaci. Nadpřirozené poznání, co je potřeba udělat nebo jak využít to, co už víme. Schopnost rozpoznávat, zda nějaká řeč nebo skutek je od: Inspirovaný proslov Mluvení různými druhy jazyků Výklad různých druhů jazyků Proroctví slova, obrazy, vize aj. dané člověku od Boha Praktické dary (činy) Dary uzdravování Činění zázraků Dar víry (Předchozí body pocházejí z vyučování P. Mohabira.) Příklady z Písma ohledně používání duchovních darů Slovo moudrosti J 8,7 Slovo poznání Sk 5,1-6 Dar víry Sk 27,20-25; Dary uzdravování Lk 7,1-10 Činění zázraků Sk 3,1-10 Proroctví Sk 19,6; 21,9 Rozlišování duchů Sk 16,16-18 Jazyky (použití na veřejnosti) Sk 2,1-13 Výklad jazyků Sk 2,1-13 2Pt 1,1-11 Gal 5, J 4 Život v Duchu Když jsme byli pokřtěni v Duchu svatém (přijali jsme Ho), nyní se potřebujeme učit žít v Něm, resp. nechat Ho žít skrze nás. 2Pt 1,3 On nám dal/dá vše, co potřebujeme k životu a zbožnosti. Musíme s Ním spolupracovat v našem životě víry a usilovat o následující věci. Dokonalost V některých překladech se uvádí cnost nebo výbornost (znamenitost) hodnota, která může být vidět v našich životech. Měli bychom se snažit být výbornými ve všem, abychom byli dobrým příkladem v církvi, doma i na pracovišti. Poznání 10

11 Věřím, že se to vztahuje na všechny oblasti života, nejen vzdělávání. Je potřeba růst a rozvíjet se v poznání Boha, Jeho Slova a Jeho cest. Bůh nežehná nevědomosti. On nám dal své Slovo k našemu poučení (2Ti 3,16-17). Sebeovládání Toto slovo znamená převzít zodpovědnost za svůj život, zapřít sám sebe a poddat se Bohu a Jeho cestám. Jack Kuhatschek ve své brožurce ukazuje pět oblastí, kde se potřebujeme zbožně ovládat. Náš jazyk Jk 3,1-12 Naše tělo 1K 6,12-20 Naše touhy Jk 4,1-10 Naše chutě Př 23,20-21; 29-35; 28,7 Naše peníze 1Tim 6,6-10; Odpovědí na každou z nich je, oblečte se v Krista (Ř 13,11-14). Vytrvalost Věnovat pozornost a úsilí tomu, co děláme, dokud to nedokončíme, nevzdávat se, neustupovat. Za tuto vlastnost Ježíš církev chválil (Zj 2,2 a 19). Zbožnost Pravá zbožnost neznamená pouze být duchovní nebo superduchovní, ale vychází z oddanosti Kristu. Pokud jsme přijali Boží přirozenost, jsme zcela proměněni zevnitř takovým způsobem, že se radikálně změní způsob, jak přemýšlíme, mluvíme a jednáme. Dalo by se to také nazvat podobnost Bohu. Bratrská náklonnost Být příznivě nakloněn celému Kristovu tělu potřeba vidět nás všechny jako rodinu a v souladu s tím projevovat přirozený zájem a péči jedni o druhé. Viz Sk 2,42-47;4, Láska Milovat tak, jak miluje Bůh (agapé). Bezpodmínečná láska nabízená zdarma všem lidem, protože jsme ji přijali od Boha. Ř 5,5 Boha nikdo nikdy neviděl. Jestliže se milujeme navzájem, Bůh v nás zůstává a jeho láska v nás dosáhla svého cíle. Také se to dá přeložit:...byla v nás plně vyjádřena. 1J 4,12 Gal 5,6 Neboť v Kristu Ježíši nic neznamená obřízka ani neobřízka, ale víra působící skrze lásku. Ř 13,10 Láska bližnímu nepůsobí nic zlého. Naplněním Zákona je tedy láska. To v nás vypůsobí ovoce ducha. Gal 5,22-26 Jedno ovoce devět chutí 11

12 Láska Radost Pokoj Trpělivost Laskavost Dobrota Věrnost Mírnost Sebeovládání Ovoce Ducha můžeme jasně vidět v životě Krista i v jeho učení, především Mt 5,1 7,29. Pavel to rozvádí v 1K 13, kde vysvětluje, že duchovní dary nejsou nic, pokud jich neužíváme s láskou. Bez křtu, neustálého naplňování a darů Ducha svatého je nemožné v sobě vypůsobit Kristův život (ovoce Ducha svatého). Každý aspekt tohoto ovoce musí být zrozen a motivován láskou onou Boží agapé vylitou do našich srdcí skrze Ducha svatého. Ježíš od nás očekává normální křesťanský (kristovský) život a zprostředkovává nám ho prostřednictvím Ducha svatého. J 14,

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

Odpovědi na osobní testy

Odpovědi na osobní testy 270 Odpovědi na osobní testy Lekce I 1. a Pravdivé b Pravdivé c Nepravdivé e Nepravdivé 2. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e Pravdivé f Nepravdivé g Pravdivé 3. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e

Více

Duch svatý, chvála a uctívání

Duch svatý, chvála a uctívání Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě. Jan 4,24 (B21) Cíle tohoto kázání: Lépe pochopit, kdo je Duch svatý Více poznat, co říká Bible Silněji motivovat k chvále a uctívání

Více

Duch svatý Křest Duchem svatým versus naplnění Duchem Kdy proběhl křest Duchem/v Duchu? Co tento křest znamená? Naplnění Duchem svatým

Duch svatý Křest Duchem svatým versus naplnění Duchem Kdy proběhl křest Duchem/v Duchu? Co tento křest znamená? Naplnění Duchem svatým Duch svatý Křest Duchem svatým versus naplnění Duchem Velmi často diskutovanou otázkou (zejména při styku s charismatickými křesťany) je otázka křtu Duchem svatým. Už jsi byl pokřtěn Duchem svatým? Křest

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Čas Místo Materiál Metoda

Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Čas Místo Materiál Metoda Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Uvědomuješ si, že když studuješ Písmo, máš při sobě osobního průvodce? Je ti vždy k dispozici, aby ti dal porozumět slovu, které čteš a aby to slovo promlouvalo do

Více

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Růženec Panny Marie V Lurdech a ve Fatimě Panna Marie doporučuje růženec. Růženec, věnec růží, je modlitební úvahou nad životem Ježíše a Marie vybranými evangelijními obrazy: tajemstvími. 16. října 2002

Více

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17)

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) 1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho

Více

1. Ujištění o spasení

1. Ujištění o spasení 1. Ujištění o spasení A to je to svědectví: Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu. Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, ten život nemá. (1J 5,11-12) Kdo dává věčný život? Kde nalezneme

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Sudý týden - sobota Lichý týden - pondělí Modleme se s důvěrou k všemohoucímu Bohu: 1. Dávej své církvi hojnost darů Ducha Svatého. 2. Upevňuj víru všech služebníků církve. 3. Dej všem lidem poznat Krista.

Více

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) 2. ledna S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) Prosme za církev, aby byla v dnešním světě prorockým, statečným a kompetentním

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

Novéna před biřmováním

Novéna před biřmováním Novéna před biřmováním Před sesláním Ducha svatého o Letnicích apoštolové setrvávali v modlitbách spolu se ženami, s Ježíšovou matkou Marií a s jeho příbuznými. Církev před velikými svátky spojenými s

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Projevovat milosrdenství svým bližním

Projevovat milosrdenství svým bližním Projevovat milosrdenství svým bližním - poreferovat o English Campu, povzbudit k účasti na programu pro ženy s Marilyn Farnik - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Projevovat (činit) milosrdenství vůči

Více

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem,

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, aby v tom objevil nejvzácnější poklad svého života a sdílel toto bohatství s ostatními lidmi, blízkými i

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo Světlo pro člověka 1. část Boží slovo Úvodní slovo Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Země byla pustá a prázdná, temnota byla nad hlubinou a Duch

Více

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh.

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. Jan 1,1 V něm byl život a ten život byl světlo lidí. Jan 1,4 1 Ježíš k nim opět promluvil: Já jsem světlo světa. Kdo mne následuje, nebude

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Spasení jediné řešení

Spasení jediné řešení Týden od 21. do 27. října 4 Texty na tento týden: Ř 5,12; Ef 1,3 5; Ř 6,8; 5,8; Ef 2,8.9; 2K 5,17 Základní verš Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul,

Více

Být svatý jako Bůh. Bohumil Špinar 13.11.2010

Být svatý jako Bůh. Bohumil Špinar 13.11.2010 Být svatý jako Bůh Bohumil Špinar 13.11.2010 Když tedy toto vše se rozplyne, jak svatě a zbožně musíte žít vy, kteří dychtivě očekáváte příchod Božího dne! 2 Petr 3,11 Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Abychom mohli vést a řídit práci Křesťanského sboru Pyšely (KSP) řádným a biblickým způsobem, stanovujeme a přijímáme jako domácí (viz. čl IV bod 1) následující články.

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43 Slavnost Ježíše Krista Krále Cyklus C Lk 23,35-43 Čtení z druhého listu svatého apoštola Jana. (Vyvolená paní,) měl jsem velikou radost, když jsem našel mezi tvými dětmi takové, které žijí v pravdě, jak

Více

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katecheze a služba slova otevřené problémy Katecheze a Boží slovo Antropologická katecheze? Katecheze ve službě inkulturace Požadavek úplnosti pravd

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

Růst v Kristu. Texty na tento týden: J 8,34; Ř 6,18.22.23; 8,38.39; Ga 4,3.9; Ko 2,12 15

Růst v Kristu. Texty na tento týden: J 8,34; Ř 6,18.22.23; 8,38.39; Ga 4,3.9; Ko 2,12 15 Týden od 28. října do 3. listopadu 5 Texty na tento týden: J 8,34; Ř 6,18.22.23; 8,38.39; Ga 4,3.9; Ko 2,12 15 Základní verš S Kristem jste byli ve křtu pohřbeni a spolu s ním také vzkříšeni vírou v Boha,

Více

DUCHOVNÍ DARY A PROROCTVÍ

DUCHOVNÍ DARY A PROROCTVÍ Týden od 11. ledna do 17. ledna 2009 DUCHOVNÍ DARY A PROROCTVÍ Biblické texty na tento týden: Sk 2,1 11; Ř 12,6 8; 1 K 1,6.7; 13,9; Ef 4,11; 2 Te 2,9.10 Základní verš Jsou rozdílná obdarování, ale tentýž

Více

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм ϵтϵoү ⲁⲁϫϵ oϥ ϵcⲱт ⲁⲣϵϥ cⲱт ϥcϩoүoⲣт ϭɪ oүo ɪ ϵтⲁϯ ⲁɪ ϩⲁ oүⲇⲱⲣo ʜ ϵтʙϵ oүϩϵoүⲱ ʜ ϵтʙϵ oүcⲱ ʜ ϵтʙϵ oүϣтʜ ʜ ϵтʙϵ ⲕϵ ϩⲱʙ тϵɪϵɪϵ Nag Hammadi Library Modlitba apoštola Pavla (codex 1 text 1) přeložil Vagrant

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

102. JEŽÍŠI, DÁVNO UŽ TO VÍM (hudba: AC Bratislava; text: Karel Sedláček) C # mi VÍM, ŽE TI NA MNĚ ZÁLEŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová)

102. JEŽÍŠI, DÁVNO UŽ TO VÍM (hudba: AC Bratislava; text: Karel Sedláček) C # mi VÍM, ŽE TI NA MNĚ ZÁLEŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová) 101. VÍM, Ž TI N MNĚ ZÁLŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová) mi Vím, že Ti záleží na srdci mém, nejsem Ti lhostejný/á. V čase těžkých chvil, ve dnech bouřlivých, Ty dál nade mnou bdíš. mi Ruku mi podáváš,

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008 Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Základní verš Jeho ustanovil Bůh, aby svou vlastní krví se stal smírnou obětí pro ty, kdo

Více

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi Kdysi jsem se zeptal jednoho člověka: Myslíte si, že někteří špatní lidé budou spaseni? Ne, to si nemyslím, odpověděl. Pak nemám žádnou vyhlídku, řekl jsem. Vy máte nějakou? Jistě, nejsem špatný člověk.

Více

04/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

04/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 04/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther Martin Luther Vize zachráněn pro Boží záměry Izajáš 43,1-4 Nyní chceme společně začít novou sérii témat: Hrdinové víry. Nikoho asi nepřekvapí, že první osoba, kterou chceme blíže prozkoumat je dr. Martin

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO 10 HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO Činnost Ducha svatého je velmi bohatá a pestrá. Klademe si otázku: Existuje nějaká základní, ústřední činnost Ducha, k níž se všechno soustřeďuje? Můžeme najít podstatu,

Více

přijmi pečeť daru Ducha svatého.

přijmi pečeť daru Ducha svatého. Christel Holl Závěrečné setkání kandidátů k biřmování SLAVÍME SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ PRŮBĚH A VÝZNAM OBŘADU metodický postup přijmi pečeť daru Ducha svatého. z liturgie biřmování MYŠLENKY K TÉMATU Blíží se

Více

nový Život Život křesťana Poslušný život Blok B 1. studie Ježíš je Pán PřeČTi Si: Jan 13,12-17

nový Život Život křesťana Poslušný život Blok B 1. studie Ježíš je Pán PřeČTi Si: Jan 13,12-17 BiBlický STudiJní kurz Tato studie patří: 1. studie Poslušný život Blok B Ježíš je Pán PřeČTi Si: Jan 1,1-17 Ježíš měl mnoho učedníků, ale pouze dvanáct z nich vybral, aby se stalo jeho zvláštními společníky.

Více

ŠKOLNÍ KALENDÁŘ 12/ 13. Nová generace

ŠKOLNÍ KALENDÁŘ 12/ 13. Nová generace ŠKOLNÍ KALENDÁŘ 12/ 13 Nová generace Úvod Na českých školách studuje 1.800.000 studentů. Kolik z nich slyšelo evangelium? Nová generace je studentská křesťanská organizace zaměřená na studenty a jejich

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

Dogmatické učení KSP. Příloha č. 2. Bůh. Bůh Otec

Dogmatické učení KSP. Příloha č. 2. Bůh. Bůh Otec Příloha č. 2 Dogmatické učení KSP Starší KSP si uvědomují, že jakékoliv dogmatické tvrzení je jen mylný lidský pokus shrnout a uspořádat bohatství neomylného Božího zjevení. Následující dokument je definicí

Více

Pohřební obřad. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi.

Pohřební obřad. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi. Pohřební obřad V kostele v obřadní síni Otevření Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen Introit A Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi. Introit B Pochválen buď Bůh a Otec našeho

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

Duch svatý jako osoba

Duch svatý jako osoba Týden od 22. do 28. ledna 4 Texty na tento týden J 14,16 18; 15,26; 1K 2,3.4.9.10; Ř 5,5; 15,13 Základní verš Ale Přímluvce, Duch svatý, kterého pošle Otec ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene

Více

./j.q12~! ~;i;;~f~~;;!~: ~

./j.q12~! ~;i;;~f~~;;!~: ~ LEKCE 2 Boží osoba Duch svatý je členem Trojice a rovnoprávným partnerem Boha Otce a Boha Syna. V celém Písmu, počínaje stvořením a poslední kapitolou Zjevení konče, vidíme, jak Duch svatý působí v lidských

Více

2.12.2012 1. neděle adventní

2.12.2012 1. neděle adventní 2.12.2012 1. neděle adventní Milost vám a pokoj od toho, kterýž jest, kterýž byl a kterýž přijíti má. Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král,

Více

Máme se modlit k Ježíši? I. I. Úvod

Máme se modlit k Ježíši? I. I. Úvod Máme se modlit k Ježíši? I. I. Úvod Nedávno mě kontaktoval jeden mladý muž se zájmem o duchovní věci. Kdysi se seznámil se Svědky Jehovými a jejich učení považoval za pravdu. Našel si mezi Svědky přátele

Více

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Pozn: Následující text je převzat z Křestních obřadů křest malých dětí ČBK 1999. Nejedná se o oficiální text, ale pouze pomůcku pro studium nebo osobní potřebu.

Více

5. katecheze - Jan Křtitel - předchůdce Páně

5. katecheze - Jan Křtitel - předchůdce Páně 5. katecheze - Jan Křtitel - předchůdce Páně Povídání o Janu Křtitelovi můžeme rozdělit do třech kapitol. První kapitola je jeho zvěstování a početí. Zvěstování a početí Jana Křtitele (Lk 1, 5-25) Alžběta

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Jan Křtitel. 1. Izrael

Jan Křtitel. 1. Izrael Jan Křtitel 1. Izrael 2. Šema Izrael Lk 1, 5-8 Za dnů judského krále Heroda žil kněz, jménem Zachariáš, z oddílu Abiova; měl manželku z dcer Áronových a ta se jmenovala Alžběta. Oba byli spravedliví před

Více

Duch svatý a Boží slovo

Duch svatý a Boží slovo Týden od 1. do 7. ledna 2017 1 Texty na tento týden 2Pt 1,20.21; 1K 2,11 14; Ž 119,159.160; J 5,36.46.47; 7,37.38 Základní verš Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k

Více

PRVNÍ VĚCI NA PRVNÍ MÍSTO Pete Game (listopad 2012)

PRVNÍ VĚCI NA PRVNÍ MÍSTO Pete Game (listopad 2012) PRVNÍ VĚCI NA PRVNÍ MÍSTO Pete Game (listopad 2012) Když jsem byl na počátku roku 2012 v České republice a chystal se navštívit jeden sbor, byl jsem požádán, abych se zeptal Pána, zda pro ně nemá nějaké

Více

Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA).

Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA). Svatební obřad ELCA Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA). Direktář obřadu Manželství je dar od Boha, zamýšlený

Více

Týden od 16. listopadu do 22. listopadu Biblické texty na tento týden: Mt 1,18 25; 3,13 17; 4,1 11; 9,35; Mk 1,12.13; J 1,1.2.

Týden od 16. listopadu do 22. listopadu Biblické texty na tento týden: Mt 1,18 25; 3,13 17; 4,1 11; 9,35; Mk 1,12.13; J 1,1.2. Týden od 16. listopadu do 22. listopadu 2008 Biblické texty na tento týden: Mt 1,18 25; 3,13 17; 4,1 11; 9,35; Mk 1,12.13; J 1,1.2.14; Ko 2,9; Žd 1,3 Základní verš A víte, že Syn Boží se zjevil, aby hříchy

Více

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky.

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. NEŠPORY SVATÉ RODINY revidovaná verze Kněz: Bo Slyš - že, po - spěš mi Lid: Kněz: na - še vo ÚVODNÍ VERŠ Sláva Otci i Synu, * Lid: po - moc! na - lá - ní! i Du - chu sva jako byla na počátku i nyní i vždycky,

Více

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B 25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B VSTUPNÍ ANTIFONA Srov. Iz 40,5 Pán mi řekl: Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil. Nebo: Radujte se všichni v Pánu, protože se nám narodil Spasitel. Dnes

Více

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh No, a to je to zjevení Ježíš Kristus je Bůh.

Více

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ Přísloví 3, 1-10 Připravené kázání na první kapitoly Genesis stvoření (velmi zajímavé kázání, úplně jiný pohled na stvoření, atd.). Ale když před pár týdny kázal v našem sboru Pete

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

OČIŠŤOVÁNÍ SMYSLŮ SMYSL ZRAKU

OČIŠŤOVÁNÍ SMYSLŮ SMYSL ZRAKU OČIŠŤOVÁNÍ SMYSLŮ SMYSL ZRAKU Můj lide, pro každé mé dítě je zásadní, aby vešlo do období duchovní a fyzické změny. Fyzické smysly člověka musí vejít do harmonie s jeho duchem. Začnete se smyslem zraku.

Více

Obsah. První princip: Pohled na život v celku 10 První kapitola: Pouze Bůh nás může učinit šťastnými 10 Druhá kapitola: Naše štěstí závisí na dokonalé

Obsah. První princip: Pohled na život v celku 10 První kapitola: Pouze Bůh nás může učinit šťastnými 10 Druhá kapitola: Naše štěstí závisí na dokonalé Předmluva: Hluboká důvěra v pohyb života - tvořivá přítomnost živého Boha 5 První princip: Pohled na život v celku 10 První kapitola: Pouze Bůh nás může učinit šťastnými 10 Druhá kapitola: Naše štěstí

Více

ŽIJI VE VÍŘE V SYNA BOŽÍHO

ŽIJI VE VÍŘE V SYNA BOŽÍHO TEOLOGICKÉ STUDIE ŽIJI VE VÍŘE V SYNA BOŽÍHO r ALOIS HONEK 1986 - ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA OBSAH Úvod em I. P o v o I á n í k e s p á s e. 1. Bůh chce naši spásu 2. Kristus nás vykoupil. 3. Kristus nám

Více

poznejbibli Zázraky proměnění vody ve víno biblické studie pro mladé

poznejbibli Zázraky proměnění vody ve víno biblické studie pro mladé Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: biblické studie pro mladé poznejbibli Vedoucí skupiny: 1. lekce Zázraky proměnění vody ve víno Přečti si: Jan 2,1-11 Klíčové verše Jan 14,15

Více

NEDĚLE SVATODUŠNÍ. formulář D1 (bohoslužby s večeří Páně)

NEDĚLE SVATODUŠNÍ. formulář D1 (bohoslužby s večeří Páně) NEDĚLE SVATODUŠNÍ formulář D1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. POZDRAV K: Milost a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista

Více

DŮSLEDKY PŘIJETÍ BOŽÍHO SLOVA (1TE 2,14-16)

DŮSLEDKY PŘIJETÍ BOŽÍHO SLOVA (1TE 2,14-16) BIBLICKÁ CÍRKEV PRAHA DŮSLEDKY PŘIJETÍ BOŽÍHO SLOVA (1TE 2,14-16) Boží hněv se zjevuje z nebe V dnešním textu vidíme důsledky přijetí Božího slova. Boží slovo spojuje ty tři verše, které máme dneska před

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006 Týden od 16. září do 22. září 2006 OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU Text na tento týden: Oz 1 3 Základní verš Hospodin mi řekl: Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin

Více

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše Bible pro děti představuje Narození Ježíše Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY

UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY Ježíš umíral v opuštěnosti, ale odevzdal se do rukou Otce. Tento pokoj se stal příkladem i pro Dysmase, i on chce zcela důvěřovat Bohu, lotr po pravici chce ve své smrti napodobit

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve únor 2009 3. ročník/2. číslo Jsi světlem, Kriste, jsi obrazem Otcovy tváře, Tvá láska září nám v temnotách... Slovo úvodem Milí sourozenci v Kristu, není

Více

Kázání v Kolovratech CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY

Kázání v Kolovratech CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY Kázání v Kolovratech 16.10.2016 CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY Texty ke kázání Jonáš 1 (celá kapitola) Jonáš 4 (celá kapitola) Hlavní body Bůh má vše pod kontrolou Předobraz Krista Historická osoba Povolání Útěk

Více

SVOBODA V KRISTU. Text na tento týden Ř 8,1 17. Základní verš Nyní však není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši.

SVOBODA V KRISTU. Text na tento týden Ř 8,1 17. Základní verš Nyní však není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši. Týden od 21. do 27. srpna 2010 SVOBODA V KRISTU Text na tento týden Ř 8,1 17 Základní verš Nyní však není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši. (Ř 8,1) Osmá kapitola listu Římanům je odpovědí

Více