PŘIJETÍ DUCHA SVATÉHO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘIJETÍ DUCHA SVATÉHO"

Transkript

1 PŘIJETÍ DUCHA SVATÉHO Studijní poznámky ze série vyučování na CD Vytvořil Pete Game Share Christian Fellowship 1 Parkfield Avenue Eastbourne BN22 9SD Registrovaná nadace č

2 DUCH SVATÝ ÚVOD A ZÁKLADY Přečtěte si 2Pt 1,1-4 Spasení a zmocnění ke službě Ospravedlnění Víra Milost a pokoj Boží moc (Duch svatý) Velká a vzácná zaslíbení (Boží slovo) Účast na Boží přirozenosti Oddělení od zkaženosti světa Klíčem je naše znalost Ducha svatého a vztah s Ním. Kdo je Duch svatý? Bůh, rovný Otci a Synu, v Nové smlouvě je zmíněn více než 250krát. Tyto verše ukazují: Jeho Božské vlastnosti Jeho jedinečnou osobnost v rámci Trojice Jeho spojení s životem Ježíše narozením, křtem, vyučováním, zázraky, smrtí vzkříšením Jeho jednání ve světě, církvi a životech jednotlivých věřících a Velká Boží investice do vykoupení člověka Boží milost se asi nejvíce zjevuje v Jeho plánu, jak vykoupit padlé lidstvo Ježíšovou obětí. Když jsem v Písmu zkoumal detaily tohoto Božího plánu, došel jsem ke vzrušujícímu závěru: Ve všech fázích vykoupení hrála každá z osob Trojice jedinečnou, odlišnou úlohu, jak ukazují následující příklady. Početí (narození) Ježíše. Bůh Otec způsobil početí Ježíše v Mariině lůně skrze Ducha svatého. Lk 1,35 Začátek Ježíšovy služby. Když Ježíš přijal Janův křest, sestoupil na něj Duch svatý podobě holubice a Otec ho potvrdil za svého Syna. Lk 3,21-22 Průběh Ježíšovy služby. Petr to shrnuje ve Sk 10,38: Bůh (Otec) pomazal Duchem svatým a mocí Ježíše, toho z Nazareta, jenž procházel zemí, činil dobře a uzdravoval všechny, kteří trpěli pod mocí ďábla... Ježíšova oběť na kříži....krista, který skrze věčného Ducha sebe samého obětoval neposkvrněného Bohu... Žd 9,14 v 2

3 Vzkříšení Ježíše. Bůh Otec vzkřísil Ježíše mocí Ducha svatého. Viz Ř 1,4; 8,11. Letnice. Když byl Ježíš vyvýšen po pravici Boha Otce, přijal od Něj zaslíbeného Ducha svatého a vylil Jej na čekající učedníky. Sk 2,33 V každé fázi vykoupení hrál Duch svatý svou vlastní, odlišnou roli. Je právem nazýván jak Duchem milosti, tak Duchem slávy. Jde tu o milost vedoucí ke slávě. Viz Žd 10,29; 1 Pt 4,14. Uvedený přehled je převzat z vyučujícího dopisu č. 19 od Dereka Prince, nazvaného Kdo je Duch svatý? Bůh Duch svatý je: Boží přítomnost 1K 3,16-17 Boží moc Sk 1,8 Má být respektován všemi lidmi Mk 3,28-29 Byl a je zapojen do procesu naší spásy Žd 9,14 Je charakteristickým znakem (správcem) místní církve Ef 2,22 Duch svatý je Bohem díky svým božským jménům. Je nazýván Bohem Sk 5,3-4 Duch 1K 2,10; J 3,6-8; Ž 104,30; Gal 2,7; Job 33,4; J 20,22 Duch Boží 1K 3,16 Duch Jahveho (Hospodinův) Iz 11,2; 63,14 Duch živého Boha 2K 3,3 Duch Kristův Ř 8,9 Duch Jeho Syna Gal 4,6 Duch Ježíše Krista Fil 4,19 Duch Ježíšův Sk 16,7 Také je označován jako: Duch svatý Lk 11,13 Duch ohně (Duch žhoucí) Iz 4,4 Spálí všechnu strusku (odpad), přečišťuje, vrhá světlo, dodává energii, osvěcuje, přináší světlo Duch svatosti Ř 1,4 Zaslíbený Duch svatý Ef 1,13 Duch pravdy J 14,17; 15,26; 16,13 Duch života Ř 8,2 Duch moudrosti, rozumnosti, rady, chápání, poznání Iz 11,2 (ČSP, B21) Olej radosti Žd 1,9 Duch milosti Žd 1,29 Duch slávy 1Pt 4,14 Věčný Duch Žd 9,14 Utěšitel řecky Paraklétos J 15,26 Tato pojmenování mohou být oprávněně přisouzena pouze Bohu, ne nějaké nadpřirozené síle nebo lidské či duchovní bytosti. Uvolnění Království 3

4 Iz 61,1-3 Prorocká pasáž, která nastiňuje Ježíšovu službu Službu učedníků a první církve Službu dnešních učedníků a církve (Toto se může dít pouze skrze službu a moc Ducha svatého.) Musíme hledat Království, pak může Ježíš budovat svou církev. Mt 6,33; 16,13-20 Ježíš je Králem Božího království Máme si zvolit život pod vládou Krále Ježíše Ježíš nám dal klíče Království, abychom mohli činit Jeho vůli (moc a autorita) Když jsme poslušní, Ježíš buduje svou církev Satan a jeho vláda se má poddat (ustoupit) Králi Ježíšovi a Jeho Království Ř 14, K 4,20 Mt 12,27-28 (B21) Boží království není fyzické, ale v Duchu svatém. Boží království nespočívá ve slovech, ale v Boží moci. Ježíš řekl: Vymítám-li však démony Božím Duchem, jistě k vám přišlo Boží království. Můžeme organizovat církev s využitím svých lidských schopností, dobrého programu, hudby a vyučování, bez moci k proměnění životů. Ale pokud budeme hledat a prožívat Boží království v moci Ducha svatého, tak se církev bude proměňovat díky proměně jednotlivců. Mt 3,11-17 Mk 1,7-11 Lk 3,15-18; 24,45-49 J 1,29-32 Sk 1,4-8 Zaslíbení Ducha svatého Všechno, co Ježíš dělal a učil, bylo za účelem: Hlásání Království Demonstrace Království Pozvání lidí do Království Dal svým učedníkům za úkol kázat evangelium Království celému světu Evangelium Království má 3 rozměry: Slovo musí být zvěstováno (co zvěstoval Ježíš a apoštolové) Skutky musí být demonstrováno jako alternativní životní styl/skutky lásky Zázraky setkání s živým Bohem mocí Ducha svatého Vstup do Království: Mk 1,14-15 J 3,1-5 Činit pokání a věřit Znovu se narodit 4

5 Lk 24,47 Mt 28,18-20 Mk 16,15-20 Sk 2,36-41 Pokání a odpuštění hříchů Křest a poslušnost Uvěřit, dát se pokřtít a znamení Pokání, víra, křest a přijetí Ducha svatého Čtyři klíčové podmínky pro vstup do Království a život v něm Pro lepší pochopení toho, co chceme vysvětlit, si představme stůl. Deska stolu spása nebo život v Království. Stůl drží ve správné poloze 4 nohy dejme každé z nich zvláštní jméno. 1. noha Pokání: Toto slovo označuje poznání, že jsem byl špatný, žil jsem nezávisle na Bohu a dělal jsem si, co jsem chtěl (také se tomu říká vzpoura). Zármutek od Boha nás vede k pokání a změně smýšlení, vůle, slov a způsobů a k tomu, že začínáme následovat Boha a Jeho cesty v každé oblasti života. Mt 3,8; Sk 26,20; 2K 7,10 2. noha Víra v Ježíše: Základní věc je porozumět, kdo je Ježíš a co vykonal svým životem, smrtí na kříži a vzkříšením z mrtvých. Toto je samotné jádro evangelia. On se stal obětí za náš hřích a jedině vírou v Něj můžeme být zachráněni. (Mk 16,16-18; Sk 16,31-33; J 3,14-15; Ř 10,8-13) Římanům 10,8-13 jasně říká, že když vyznáme svými ústy Ježíše jako Pána (jde o úplné poddání se Pánu Ježíši) a když uvěříme svým srdcem, že Ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeme zachráněni. 3. noha Křest ve vodě: Křest popisovaný v Písmu bez výjimky ve všech případech následuje po pokání a uvěření v Ježíše, nikdy ne předtím. (Mnoho církví po celém světě křtí novorozence křesťanů a provádí konfirmace v pozdějším věku, nicméně nejedná se o pokračování 1. a 2. nohy, ale o potvrzení členství v církvi.) V celém Písmu je však důvodem křtu pokání člověka a víra. (Sk 2,41; 8,38; 10,43-48) Křest má mnoho důsledků, především: Smytí hříchů Sk 22,16 Křest nám dává čisté svědomí před Bohem 1Pt 3,21 Ve křtu jsme pohřbeni a vzkříšeni s Kristem Kol 2,9-12 Jsme pokřtěni (ponořeni) do Krista Ř 6,4-14 Oblékli jsme Krista Gal 3,27 Někdy se stane, že je člověk pokřtěn nejdříve v Duchu svatém. V tom případě je potřeba přijmout vodní křest (úplné ponoření) co nejdříve poté. Sk 10,39-45 Když přišroubujeme 3 nohy, je jasné, že musíme přidat ještě čtvrtou Křest v Duchu svatém. Křest v Duchu Svatém Co Ježíš řekl o Duchu svatém: J 14,12-26; 15,26; 16,7-14 5

6 Bude přebývat s námi a v nás Vyučovat nás a připomínat nám pravdu Utěšovat nás Obviňovat nás z hříchu Působit naši zkušenost s Ježíšem reálnou Vydávat svědectví o Ježíši Přinášet slávu Ježíši Křest v Duchu svatém Předpovězen ve Staré smlouvě Joel 2,28-32 Vyhlášen Janem Křtitelem Mt 3,11; Mk 1,8; Lk 3,16; J 1,33 Zaslíben Otcem Sk 1,4; 2,32-33 Přijat od Ježíše Sk 1,4-8; 2,32-33 Prožily ho různé skupiny lidí Sk 2,2-4; 8,14-19, Sk 10,44-48; 19,1-7 Jaký význam to má pro jednotlivce a církev dnes? Čtyři otázky - osm odpovědí KDO a) křtí v Duchu? jenom Ježíš b) je křtěn v Duchu? - jenom věřící Ti, kdo činili pokání, uvěřili v Pána Ježíše jako svého Spasitele a v obvyklých případech už byli pokřtěni ve vodě. JAK a) je člověk pokřtěn v Duchu? Zkušenost v Písmu vidíme, že to je vždy jasná až dramatická zkušenost. Mělo by to být zjevné jak tomu, kdo křest přijímá, tak těm, kdo jsou okolo (Sk 19,1-7; Gal 3,2-5). b) víme, kdy k tomu dochází? Projevy v každém případě, kdy lidé byli pokřtěni v Duchu a bylo to zaznamenáno v knize Skutků, jsou zmíněny vnější, viditelné projevy, které potvrzovaly vnitřní naplnění jazyky, chvála a proroctví (nebo nadpřirozeně inspirovaný proslov). KDY dochází ke křtu v Duchu? a) Při obrácení ke Kristu? nebo 6

7 b) Později, aby nás to pozvedlo na vyšší úroveň? Zasvěcení toto je součást proměny v Ježíšova učedníka (křesťana) bez toho není možné žít křesťanský život. Křest ve vodě a v Duchu jsou oddělené události, nicméně patří k sobě. Není jedno nebo druhé, ale oboje. Pokud ti jedno nebo druhé chybí, nyní je čas to napravit. Začlenění prostřednictvím křtu v Duchu (přijetí Ducha), jsme křtěni do Krista (Jeho těla), církve. Tím začíná pravé duchovní členství ne nějakým vnějším rituálem. Mnoho křesťanů považuje za vstupní bránu křest vodou (někdy i pro novorozence), příp. konfirmaci či křest v dospělosti. Ale 1K 12,12-13 jasně ukazuje, že branou je přijetí/křest v Duchu svatém. Toto místo ale nelze chápat tak, že se člověk stává součástí Těla Kristova až po křtu Duchem. Duch svatý jedná s člověk již při uvěření a činí ho údem Kristova Těla. PROČ být pokřtěn v Duchu? Potřebuji to? a) Pro svoji spásu b) Pro svoji službu Bohu Spása Máme žít nový život, avšak bez křtu v Duchu k tomu nemáme sílu. Také je to potvrzením naší spásy. Naše spasení zahrnuje řešení pro a) minulost, b) přítomnost i c) budoucnost. a) Záchrana před trestem za hřích (ospravedlnění) b) Záchrana od moci hříchu (posvěcení) c) Záchrana od znečištění hříchem (oslavení) Dar Ducha svatého je pečetí/zárukou toho, že jsme přijati Bohem a ujištění o tom, že můžeme žít pro Boha. On jediný nás může učinit svatými. Služba Náš křest v Duchu obohacuje druhé lidi, a to nejen uvnitř církve, ale také slouží k zasažení světa evangeliem Království. (1K 12,1-11; 14,26-32; Sk 1,8 a celá kniha Skutků) Abychom mohli žít v plnosti/moci křtu v Duchu, musíme ho přijmout vnitřně (spása) a projevit to navenek (služba) Duch svatý je Boží moc. Pokud to všechno máte, kde to všechno je? Křest v Duchu činí tvé spasení reálným pro tebe a je svědectvím pro svět. (Výše uvedené body jsou převzaty z knihy Ježíš křtí v jednom Duchu svatém od Davida Pawsona.) Klíče k přijetí křtu v Duchu svatém Věř, že Bůh to pro tebe má teď. Vyznej všechny své hříchy, které si uvědomuješ proklamuj své očištění a přikrytí krví Ježíše. Zaměř se na své minulé kontakty s okultismem jak se o tom píše níže v části Vysvobození z okultismu. Může ti pomoci vyjmenování konkrétních věcí, kterých jsi se nějakým způsobem účastnil, např. horoskopy nebo Tarotové karty. Vyznej Ježíše jako svého Pána vydej se mu se vším, co ti patří. Požádej Ježíše, aby tě pokřtil v Duchu svatém. Očekávej, že Duch svatý přijde, zabydlí se v tobě a dá ti poznat svou přítomnost. Začni děkovat Duchu svatému, že přichází a děkuj Mu. Cele se mu poddej, i svůj hlas, aby mohl prostřednictvím tebe mluvit novými způsoby v modlitbě, chvále a proroctví. Překážky v přijetí křtu v Duchu svatém Nevědomost když nevíme, co Bible učí. 7

8 Chybné učení toto může pocházet z našeho církevního zázemí mnoho církví učí, že křest v Duchu není určen pro dnešní dobu. Nevíra souvisí to s prvními dvěma body jde o důvěřování něčemu nebo někomu jinému než Božímu slovu. Strach a pochybnosti když nemáme dost porozumění, můžeme mít obavy z toho, co se bude dít, nebo pochybnosti o tom, že Bůh to pro mě teď udělá. Nevyznaný hřích pokud si nejsi jist, popros Ducha svatého, aby ti ukázal, jestli je ještě nějaký hřích, ze kterého máš činit pokání. Neodpuštění klíčem k vyslyšené modlitbě je bezpodmínečné odpuštění druhým. Chybné postoje k rodičům, manželskému partnerovi nebo autoritám. Soustředění se na člověka nebo metody je to pouze Ježíš, kdo tě může pokřtít v Duchu svatém. Minulé zapojení se do okultních praktik nebo čarodějnictví viz následující část o vysvobození. Vysvobození z okultismu ROZPOZNÁNÍ: že mám problém a že je to hřích. POKÁNÍ: Uznání, že to, co jsme dělali, bylo špatné a v rozporu s Boží svatostí. Potřebujeme se úplně odvrátit od každého hříchu; přestat se tím zabývat (také to zahrnuje zničení závadných předmětů, knih a praktik). ODMÍTNUTÍ: Po pokání z hříchů potřebujeme odmítnout všechny špatné věci, které jsme dělali a tím odstranit ďáblovu pevnost, kterou měl v našem životě. Lidé to často potřebují vyslovit nahlas. Pane Ježíši Kriste, věřím, že jsi Boží Syn a po smrti na kříži za mé hříchy Tě Bůh vzkřísil z mrtvých. Činím pokání, odvracím se od svých hříchů a nyní podřizuji svůj život minulost, přítomnost i budoucnost pod Tvou vládu a autoritu. Mou touhou je následovat a poslouchat Tě. Jako následovník Ježíše se teď zříkám každého pouta se světem, s hříšnou přirozeností a s ďáblem a s jeho praktikami a odmítám jeho vládu nad svým životem, mým Pánem je nyní Ježíš Kristus. Děkuji Ti, Ježíši, za to, že jsi mě přijal jako své dítě, dej mi, prosím, svého Ducha svatého, aby mi pomáhal. Amen. POSTAV SE NA ODPOR: Když jsi vyslovil tuto modlitbu, potřebuješ spolupracovat s těmi, již se modlí za tvé vysvobození. Oni mohou přikázat silám temnoty, aby od tebe odešly. NÁHRADA/OBNOVA: Když jsi dokončil fázi odporu proti zlým silám, je čas se modlit a žádat Ducha svatého, aby naplnil tvůj život a uzdravil různá zranění a odmítnutí (pamatuj, důležitým klíčem je ODPUŠTĚNÍ). Potom potřebuješ začít obnovovat svou mysl Božím slovem. Učednictví znamená znát, co Bůh říká, mluvit o tom a věřit tomu. A pokud skutečně něčemu věříte, tak to i činíte. Pamatuj, že klíčem k osvobození duchovních zajatců a jejich udržení na svobodě je modlitba a půst. Jedním z stěžejních způsobů, jak obnovovat svou mysl, je vyznávat (nahlas vyslovovat), co říká Boží slovo o nás, o naší spáse v Kristu, o Jeho životě, zástupné smrti a vzkříšení. Následující vyznání je založeno na Božím slovu o krvi Ježíše. Všechno jsou to přítomné skutečnosti, ne pouhá historická fakta. Můžeš je nejenom nahlas vyznávat, ale také použít 8

9 jako základ svých chval a uctívání. Naše vyznání o Kristově krvi Když osobně dosvědčuji, co pro mě podle Božího slova dělá Ježíšova krev, tak přemáhám Satana. Ježíšovou krví jsem vykoupen z ruky ďábla. Díky Ježíšově krvi jsou všechny mé hříchy odpuštěny. Ježíšova krev mě neustále očišťuje od každého hříchu. Díky Ježíšově krvi jsem ospravedlněn, učiněn spravedlivým, jako kdybych nikdy nezhřešil. Ježíšovou krví jsem posvěcen, učiněn svatým, oddělen pro Boha. Díky Ježíšově krvi mám smělost vejít do Boží přítomnosti. Ježíšova krev za mne nepřetržitě volá k Bohu v nebesích. Uvedená vyznání jsou založena na těchto verších: Zj 12,11; Ef 1,7; 1J 1,7-9; Ř 5,9; Žd 13,12; 10,19; 12,24. Dary Ducha svatého 1K 12,1 14,40 Je mnoho darů, které patří do zkušenosti věřícího. Všechny Boží dary jsou zdarma, NEZASLOUŽENÉ, člověk je nemůže získat jako odměnu, Bůh je dává ve své štědrosti. Duchovní dary uvedené v 1K 12 jsou odlišné od ostatních Božích darů. Jediným zdrojem duchovních darů je Duch svatý (1K 12,4 a 7-11). Je to jako když z věřícího vyzařuje Duch, který v něm přebývá (1K 12,7). Mají nadpřirozenou podstatu, nejde o pouhé rozšíření či vylepšení přirozených schopností nebo sil. Duch svatý je sám rozděluje tak, aby naplnil konkrétní potřeby v konkrétní čas (1K 12,11). Duchovní dary jsou nadpřirozeným obdarováním daným věřícímu z řízení Ducha svatého, aby naplnil konkrétní potřeby v konkrétní čas. Účel darů Ducha 1K 14,3 Vzdělávat budovat jeden druhého vzdělávání Napomínat burcovat jeden druhého povzbuzování Povzbuzovat obvazovat se navzájem útěcha Vyzbrojit naplnit a přikrýt navzájem své slabosti a nedostatky Rozšiřovat pro rozšíření a expanzi Kristova díla mezi lidmi Dary zmíněné v 1K 12,7-11 je možné rozdělit do tří skupin. Zjevení (poznání) 9

10 Slovo poznání: Slovo moudrosti: Rozlišování duchů: Ducha svatého, lidského ducha, nebo zlého ducha. Nadpřirozené poznání něčeho o určitém člověku nebo situaci. Nadpřirozené poznání, co je potřeba udělat nebo jak využít to, co už víme. Schopnost rozpoznávat, zda nějaká řeč nebo skutek je od: Inspirovaný proslov Mluvení různými druhy jazyků Výklad různých druhů jazyků Proroctví slova, obrazy, vize aj. dané člověku od Boha Praktické dary (činy) Dary uzdravování Činění zázraků Dar víry (Předchozí body pocházejí z vyučování P. Mohabira.) Příklady z Písma ohledně používání duchovních darů Slovo moudrosti J 8,7 Slovo poznání Sk 5,1-6 Dar víry Sk 27,20-25; Dary uzdravování Lk 7,1-10 Činění zázraků Sk 3,1-10 Proroctví Sk 19,6; 21,9 Rozlišování duchů Sk 16,16-18 Jazyky (použití na veřejnosti) Sk 2,1-13 Výklad jazyků Sk 2,1-13 2Pt 1,1-11 Gal 5, J 4 Život v Duchu Když jsme byli pokřtěni v Duchu svatém (přijali jsme Ho), nyní se potřebujeme učit žít v Něm, resp. nechat Ho žít skrze nás. 2Pt 1,3 On nám dal/dá vše, co potřebujeme k životu a zbožnosti. Musíme s Ním spolupracovat v našem životě víry a usilovat o následující věci. Dokonalost V některých překladech se uvádí cnost nebo výbornost (znamenitost) hodnota, která může být vidět v našich životech. Měli bychom se snažit být výbornými ve všem, abychom byli dobrým příkladem v církvi, doma i na pracovišti. Poznání 10

11 Věřím, že se to vztahuje na všechny oblasti života, nejen vzdělávání. Je potřeba růst a rozvíjet se v poznání Boha, Jeho Slova a Jeho cest. Bůh nežehná nevědomosti. On nám dal své Slovo k našemu poučení (2Ti 3,16-17). Sebeovládání Toto slovo znamená převzít zodpovědnost za svůj život, zapřít sám sebe a poddat se Bohu a Jeho cestám. Jack Kuhatschek ve své brožurce ukazuje pět oblastí, kde se potřebujeme zbožně ovládat. Náš jazyk Jk 3,1-12 Naše tělo 1K 6,12-20 Naše touhy Jk 4,1-10 Naše chutě Př 23,20-21; 29-35; 28,7 Naše peníze 1Tim 6,6-10; Odpovědí na každou z nich je, oblečte se v Krista (Ř 13,11-14). Vytrvalost Věnovat pozornost a úsilí tomu, co děláme, dokud to nedokončíme, nevzdávat se, neustupovat. Za tuto vlastnost Ježíš církev chválil (Zj 2,2 a 19). Zbožnost Pravá zbožnost neznamená pouze být duchovní nebo superduchovní, ale vychází z oddanosti Kristu. Pokud jsme přijali Boží přirozenost, jsme zcela proměněni zevnitř takovým způsobem, že se radikálně změní způsob, jak přemýšlíme, mluvíme a jednáme. Dalo by se to také nazvat podobnost Bohu. Bratrská náklonnost Být příznivě nakloněn celému Kristovu tělu potřeba vidět nás všechny jako rodinu a v souladu s tím projevovat přirozený zájem a péči jedni o druhé. Viz Sk 2,42-47;4, Láska Milovat tak, jak miluje Bůh (agapé). Bezpodmínečná láska nabízená zdarma všem lidem, protože jsme ji přijali od Boha. Ř 5,5 Boha nikdo nikdy neviděl. Jestliže se milujeme navzájem, Bůh v nás zůstává a jeho láska v nás dosáhla svého cíle. Také se to dá přeložit:...byla v nás plně vyjádřena. 1J 4,12 Gal 5,6 Neboť v Kristu Ježíši nic neznamená obřízka ani neobřízka, ale víra působící skrze lásku. Ř 13,10 Láska bližnímu nepůsobí nic zlého. Naplněním Zákona je tedy láska. To v nás vypůsobí ovoce ducha. Gal 5,22-26 Jedno ovoce devět chutí 11

12 Láska Radost Pokoj Trpělivost Laskavost Dobrota Věrnost Mírnost Sebeovládání Ovoce Ducha můžeme jasně vidět v životě Krista i v jeho učení, především Mt 5,1 7,29. Pavel to rozvádí v 1K 13, kde vysvětluje, že duchovní dary nejsou nic, pokud jich neužíváme s láskou. Bez křtu, neustálého naplňování a darů Ducha svatého je nemožné v sobě vypůsobit Kristův život (ovoce Ducha svatého). Každý aspekt tohoto ovoce musí být zrozen a motivován láskou onou Boží agapé vylitou do našich srdcí skrze Ducha svatého. Ježíš od nás očekává normální křesťanský (kristovský) život a zprostředkovává nám ho prostřednictvím Ducha svatého. J 14,

Duch svatý Křest Duchem svatým versus naplnění Duchem Kdy proběhl křest Duchem/v Duchu? Co tento křest znamená? Naplnění Duchem svatým

Duch svatý Křest Duchem svatým versus naplnění Duchem Kdy proběhl křest Duchem/v Duchu? Co tento křest znamená? Naplnění Duchem svatým Duch svatý Křest Duchem svatým versus naplnění Duchem Velmi často diskutovanou otázkou (zejména při styku s charismatickými křesťany) je otázka křtu Duchem svatým. Už jsi byl pokřtěn Duchem svatým? Křest

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Spasení jediné řešení

Spasení jediné řešení Týden od 21. do 27. října 4 Texty na tento týden: Ř 5,12; Ef 1,3 5; Ř 6,8; 5,8; Ef 2,8.9; 2K 5,17 Základní verš Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul,

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

PRVNÍ VĚCI NA PRVNÍ MÍSTO Pete Game (listopad 2012)

PRVNÍ VĚCI NA PRVNÍ MÍSTO Pete Game (listopad 2012) PRVNÍ VĚCI NA PRVNÍ MÍSTO Pete Game (listopad 2012) Když jsem byl na počátku roku 2012 v České republice a chystal se navštívit jeden sbor, byl jsem požádán, abych se zeptal Pána, zda pro ně nemá nějaké

Více

Modlitba před svátostí smíření

Modlitba před svátostí smíření Modlitby Modlitba před svátostí smíření Bože, přesto, že jsi dopředu věděl, kolikrát a jak moc Tě zradíme, daroval jsi nám svobodnou vůli k rozhodování. Odpusť, když jsme tento Tvůj dar zneužili pro konání

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953)

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953) Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 Barth, Karl. Kirchliche Dogmatik IV/1-3, Zollikon-Zürich, 1953-1959. IV/1 (1953) 13. kapitola: předmět a problémy učení o smíření

Více

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo Světlo pro člověka 1. část Boží slovo Úvodní slovo Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Země byla pustá a prázdná, temnota byla nad hlubinou a Duch

Více

neposlušnost porušenost Smrt (Satan) vládne od Adama i nad těmi, kdo hřeší jiným způsobem než Adam. (Řím. 5,14)

neposlušnost porušenost Smrt (Satan) vládne od Adama i nad těmi, kdo hřeší jiným způsobem než Adam. (Řím. 5,14) 3 PLÁN ZÁCHRANY 1 EVANGELIUM V předcházejícím oddíle jsem se pokusil vysvětlit dvojí povahu hříchu, neposlušnost a porušenost. Vysvětlil jsem, že Bůh stvořil člověka obdařeného svobodnou vůlí, která umožnila

Více

Několik informací ke křtu dítěte

Několik informací ke křtu dítěte Několik informací ke křtu dítěte Církev dostala poslání hlásat evangelium a křtít. Proto již od počátku křtila nejen dospělé, nýbrž i děti. V pochopení slov Páně: Nenarodí-li se kdo znovu z vody a Ducha

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi Proč je vlastně důležité zabývat se tím, co naše děti čtou, na co se dívají v televizi, s jakými hračkami si hrají? Není lepší nechat je, aby se o těchto věcech

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně)

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) NEDĚLE TROJIČNÍ formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána

Více

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh No, a to je to zjevení Ježíš Kristus je Bůh.

Více

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм ϵтϵoү ⲁⲁϫϵ oϥ ϵcⲱт ⲁⲣϵϥ cⲱт ϥcϩoүoⲣт ϭɪ oүo ɪ ϵтⲁϯ ⲁɪ ϩⲁ oүⲇⲱⲣo ʜ ϵтʙϵ oүϩϵoүⲱ ʜ ϵтʙϵ oүcⲱ ʜ ϵтʙϵ oүϣтʜ ʜ ϵтʙϵ ⲕϵ ϩⲱʙ тϵɪϵɪϵ Nag Hammadi Library Modlitba apoštola Pavla (codex 1 text 1) přeložil Vagrant

Více

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí.

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. Svým rozumem člověk poznává hlas Boha, který ho stále volá, aby miloval a konal dobro a vyhýbal se zlu. Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. 2. vatikánský koncil, Gaudium et spes 22 Základní pravdy víry

Více

JEŽÍŠ KRISTUS BYL POČAT Z DUCHA SVATÉHO A NARODIL SE Z MARIE PANNY

JEŽÍŠ KRISTUS BYL POČAT Z DUCHA SVATÉHO A NARODIL SE Z MARIE PANNY 1 JEŽÍŠ KRISTUS BYL POČAT Z DUCHA SVATÉHO A NARODIL SE Z MARIE PANNY Úvodem Jsem si vědom potíží při hledání odpovědi na pravdy naši víry Potíže, jaké pociťovali mnozí Ježíšovi současníci, zůstávají nadále

Více

05/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

05/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 05/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

MODLITBA V NALÉHAVÉ POTŘEBĚ

MODLITBA V NALÉHAVÉ POTŘEBĚ MODLITBA V NALÉHAVÉ POTŘEBĚ Modlitba zahrnuje sedm dní. Pokud jde o velmi vážnou věc, je možné se ji modlit opakovaně 7 týdnů. 50. den byl seslán Duch svatý. 50tý rok byl milostivým létem Božím. O cokoli

Více

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch ---

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch --- MNOH HLASU Felix Porsch JEDNA --- VI RA ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVí PRAHA 1993 OBSAH Předmluval5 POVELlKONOČNÍ NOVÝ ZAČÁTEK: PRVNÍ SVĚDECTVÍ VÍRY O KRISTU Místo vzniku novozákonních knih: křesťanské

Více

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Zveme vás, abyste se připojili k 7-mi denní nepřetržité modlitební stráži v modlitební místnosti. Stráž bude probíhat od pátku 27.3. 18:00 hod. do pátku 3.4. 18:00

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM Radka Josková 1. LEKCE JAN 7,38 CÍL: vzbudit žížeň po Duchu svatém, touhu, otevřít srdce TÉMA: voda v přírodě a jak je to bez ní, voda v Bibli, Boží zaslíbení VĚK: předškolní

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

NESMRTELNOST V KRISTU

NESMRTELNOST V KRISTU NESMRTELNOST V KRISTU I. Náčrt Krátká osnova: 1. Podstata člověka (Gn 2,7; Ez 18,4) 2. Podstata smrti (Ž 146,4; Kaz 9,5; 12,7; J 11,11; 1 Tm 6,16) 3. Kdy člověk dostane nesmrtelnost? (J 5,28.29; 1 Te 4,16.17;

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 5. ročník / 1. číslo

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 5. ročník / 1. číslo Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve leden 2010 5. ročník / 1. číslo Slovo úvodem Milí sourozenci v Kristu, vánoční doba, nejkratší v liturgickém roce, končí svátkem Křtu Páně. Setkáváme

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

2. třída - Poznáváme Boží lásku

2. třída - Poznáváme Boží lásku 2. třída - Poznáváme Boží lásku Vazba učiva 2. ročníku na klíčové kompetence: Kompetence k učení V tematickém celku věnovaném stvoření a počátkům dějin spásy žáci získávají základy lidského a křesťanského

Více

Novéna k Panně Marii Lurdské

Novéna k Panně Marii Lurdské Novéna k Panně Marii Lurdské Ať by byla naše situace mnohdy i beznadějná, touto novénou vždy získáme zvláštní milosti, které nám přinesou klid a posilu. Je však důležité, abychom si uvědomili, že její

Více

LITURGIE BÍLÉ SOBOTY

LITURGIE BÍLÉ SOBOTY LITURGIE BÍLÉ SOBOTY LITURGIE BÍLÉ SOBOTY ÚVOD: Proto jsme přemýšleli, jak dětem a mládeži a možná i mnohým dospělým usnadnit pochopení liturgie Bílé soboty. Tak vznikla tato pomůcka, která se snaží komentáři

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 02/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

42 hodinová modlitební stráž

42 hodinová modlitební stráž 42 hodinová modlitební stráž Hlavní téma modliteb: Evangelizace Zveme vás, abyste se připojili ke 42 hodinové modlitební stráži v modlitební místnosti. Stráž bude probíhat od 5.10. 18:00 do 7.10. 12:00

Více

CHODIT VE SVĚTLE ZNAMENÁ ODVRÁTIT SE OD HŘÍCHU

CHODIT VE SVĚTLE ZNAMENÁ ODVRÁTIT SE OD HŘÍCHU Týden od 12. do 18. července 2009 CHODIT VE SVĚTLE ZNAMENÁ ODVRÁTIT SE OD HŘÍCHU Biblické texty na tento týden: J 3,19; 8,12; Ř 3,10 20; 1 Tm 1,15; 1 J 1,5 2,2 Základní verš Jestliže doznáváme své hříchy,

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Ekumenická liturgie z Limy Praha - Vinohrady LP 1998, verze 2

Ekumenická liturgie z Limy Praha - Vinohrady LP 1998, verze 2 Ekumenická liturgie z Limy Praha - Vinohrady LP 1998, verze 2 (P = předsedající, S = SBOR) I.Úvod 1) Úvodní zpěv 2)Pozdrav P: Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a obecenství Ducha svatého s vámi

Více

Novéna ke sv. Terezii z Avily. panně, řeholnici a učitelce církve

Novéna ke sv. Terezii z Avily. panně, řeholnici a učitelce církve Novéna ke sv. Terezii z Avily panně, řeholnici a učitelce církve Svatá Terezie se narodila 28. března 1515 ve španělské Avile. Matka jí zemřela v pouhých čtrnácti letech, a tak ji vychovával její zbožný

Více

Ježíšova moc nad nemocí a smrtí (Lk 8:40-56)

Ježíšova moc nad nemocí a smrtí (Lk 8:40-56) Ježíšova moc nad nemocí a smrtí (Lk 8:40-56) - Je mi líto, pokud forma mého kázání je pro někoho hůře stravitelná. Nedělám to úmyslně. Kdyby měl někdo ke mně jakékoliv připomínky, tak si je velice rád

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Poznej Bibli. dorost. Vyučování o modlitbě. O: O co učedníci požádali Pána Ježíše, když se přestal modlit?

Poznej Bibli. dorost. Vyučování o modlitbě. O: O co učedníci požádali Pána Ježíše, když se přestal modlit? Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Poznej Bibli Vedoucí skupiny: 1. LEKCE: Být křesťanem Vyučování o modlitbě Lukášovo evangelium zaznamenává celou řadu případů, kdy se Pán Ježíš

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 30.9.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE

ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE pro kněze Mariánského kněžského hnutí Panno Maria Fatimská, Matko milosrdenství, Královno nebe a země, Útočiště hříšníků, my, kteří patříme k Mariánskému

Více

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme.

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. b v Zivot Pána Ježíše podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. [ Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. @ 1987 David C. Cook Publishing Co., Elgin,II 60120 rv L Josef a Marie milovali

Více

Kdo je Ježíš Kristus?

Kdo je Ježíš Kristus? Týden od 12. do 18. dubna 3 Texty na tento týden L 1,30 35; 7,18 22; 9,18 20.25.26.28 35; 22,69.70 Základní verš Řekl jim: A za koho mne pokládáte vy? Petr mu odpověděl: Za Božího Mesiáše. (L 9,20) Odpověď

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

Království v celé své slávě - Alan Vincent -

Království v celé své slávě - Alan Vincent - Království v celé své slávě - Alan Vincent - str. 6 a 7 Když budeme procházet Novým zákonem, zjistíme, že to nikdy nebylo evangelium o odpuštění hříchů. Je to evangelium království Přišel jsem k vám, abych

Více

Jak se stát křesťanem

Jak se stát křesťanem Jak se stát křesťanem Výraz "New Testament křesťanství" jednoduše znamená, že dělat věci jako nový zákon popisuje. Bůh má "vzorek zvuku slova" pro křesťanskou víru a jsme na "hold" tohoto vzoru (2 Tim.

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

NABÍDKOVÝ KATALOG ARCHA VÍRY PŘÍBRAM KÁZÁNÍ A VYUČOVÁNÍ

NABÍDKOVÝ KATALOG ARCHA VÍRY PŘÍBRAM KÁZÁNÍ A VYUČOVÁNÍ NABÍDKOVÝ KATALOG ARCHA VÍRY PŘÍBRAM KÁZÁNÍ A VYUČOVÁNÍ ZÁZNAMY KÁZÁNÍ ARCHA VÍRY PŘÍBRAM CD č.1 1) Boží dobrotivost 7) Pojď a následuj mě Lubo Jakab 2) Získej neomezenou vůli 8) Samuel 3) Bůh je láska

Více

RODINNÝ VZTAH. 2. lekce

RODINNÝ VZTAH. 2. lekce 2. lekce RODINNÝ VZTAH "Otče náš... " (Mt 6,9) Modlitba musí začít porozuměním tomu, kým jsme. V Ř 12,3 nám Pavel říká: "Nesmýšlejte výš, nežje třeba smýšlet." (NS) To je dobrá rada. Člověk typu "Já jsem

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

Systematicky studujeme šest velkých základních doktrín křesťanské víry, jak

Systematicky studujeme šest velkých základních doktrín křesťanské víry, jak 17. SLOVO KŘEST Systematicky studujeme šest velkých základních doktrín křesťanské víry, jak byly ustanoveny v Židům 6,1-2. 1. Pokání z mrtvých skutků 2. Víra v Boha 3. Učení o křtech 4. Vkládání rukou

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

PŘÍRUČKA PRO UČITELE 1. LIST JANŮV

PŘÍRUČKA PRO UČITELE 1. LIST JANŮV PŘÍRUČKA PRO UČITELE 1. LIST JANŮV Tyto příručky pro učitele by měly sloužit pouze vedoucímu studia. Příručky pro učitele obsahují: Průvodce lekcí Je míněn jako pomoc učiteli při vedení lekce, avšak nemá

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

Za novou evangelizaci

Za novou evangelizaci Za novou evangelizaci Vstupní antifona Srov. Žl 105 (104), 3-5 Uvažujte o Hospodinu a jeho moci, hledejte ho a pamatujte na divy, které učinil. Vstupní modlitba Bože, tys mocí Ducha Svatého poslal své

Více

Osnova lekce Cíle lekce Studijní aktivity

Osnova lekce Cíle lekce Studijní aktivity 10. lekce BEZPEČí,,Ale vysvobod' nás od toho Zlého." (Mt 6,13 NS) Ďábel je skutečný. Obchází jako řvoucí lev a hledá, koho by pohltil. Přicházív oděvu beránka. Je vládcem duchovních mocností ve vesmíru.

Více

Ježíš Kristus. Ježíš Kristus uprostřed světa. Interiorizace základních postojů člověka k Ježíši Kristu

Ježíš Kristus. Ježíš Kristus uprostřed světa. Interiorizace základních postojů člověka k Ježíši Kristu Ježíš Kristus Téma: Cíl: Obsah: Časová dotace: Doporučený věk: Ježíš Kristus uprostřed světa Interiorizace základních postojů člověka k Ježíši Kristu Meditace a aktivity vedoucí k nalezení a pochopení

Více

nový Život Život křesťana nový Život Blok A 1. studie Křesťan má nový život PřeČTi Si: Jan 3,1-8 a Jan 1,12-13 KlíČový verš: Jan 3,5

nový Život Život křesťana nový Život Blok A 1. studie Křesťan má nový život PřeČTi Si: Jan 3,1-8 a Jan 1,12-13 KlíČový verš: Jan 3,5 BiBlicKý STudiJní Kurz Tato studie patří: 1. studie Život křesťana nový Život Blok A Křesťan má nový život PřeČTi Si: Jan,1-8 a Jan 1,1-1 Předtím, než se budeme zabývat křesťanským životem, připomeňme

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Statut obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s.

Statut obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Statut obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Článek I. Založení společnosti 1. Založení společnosti Dne 1. července 2013 byla zakladatelem, společností ELIM, křesťanská společnost pro evangelizaci

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Nová Evangelizace. Závěrečná práce. Základní škola sv. Voršily v Olomouci Aksamitova 6, 772 00 Olomouc. Autor: Jonatan Kučera.

Nová Evangelizace. Závěrečná práce. Základní škola sv. Voršily v Olomouci Aksamitova 6, 772 00 Olomouc. Autor: Jonatan Kučera. d Základní škola sv. Voršily v Olomouci Aksamitova 6, 772 00 Olomouc Nová Evangelizace Závěrečná práce Autor: Jonatan Kučera Třída: IX Vedoucí práce: P. Gorazd Krušina OPraem. Olomouc 2012 OBSAH ÚVOD 3

Více

Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013

Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013 Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013 introit Ž 117 čtení Lv 25.1-17 text Lk 4.16-30 poslání Ef 2.4-14 písně 163, 680, 694, 422, 685 163 Hospodin sám národů Bůh 680 Nás zavolal jsi, Pane 694

Více

Boží charakter. I. Zdroj zjevení. II. Boží atributy (které se netýkají morálky) A. Můžeš svým hledáním najít Boha? (Job 11,7 - angl.

Boží charakter. I. Zdroj zjevení. II. Boží atributy (které se netýkají morálky) A. Můžeš svým hledáním najít Boha? (Job 11,7 - angl. Boží charakter I. Zdroj zjevení A. Můžeš svým hledáním najít Boha? (Job 11,7 - angl. překlad) B. Jak se Bůh zjevil: 1. Obecným zjevením - prostřednictvím přírody a historie (Ž 19,2-7; Řím 1,18-20). 2.

Více

SVÁTOSTI. Milost Boží. Milost posvěcující

SVÁTOSTI. Milost Boží. Milost posvěcující SVÁTOSTI Milost Boží Lidé stojící mimo Církev vidí často jen její organizační stránku, ale nechápou její vnitřní tajemství. Církev je na prvním místě zprostředkovatelkou neviditelné Boží milosti. Hlavním

Více

Vítězství skrze Ježíše Krista

Vítězství skrze Ježíše Krista Týden od 4. do 10. listopadu 6 Texty na tento týden: Ef 1,17 21; Ř 8,26 39; Jk 4,7; 1Pt 5,6 10; L 9,1.2; 10,19.20; Sk 5,12 16 Základní verš Ale v tom ve všem slavně vítězíme mocí toho, který si nás zamiloval.

Více

Symbol Učení ducha: Člověk. Člověk a lidství

Symbol Učení ducha: Člověk. Člověk a lidství Symbol Učení ducha: Člověk Člověk a lidství FIGU 1998 německy, 2011 česky Některá práva vyhrazena. Pokud není uvedeno jinak, je toto dílo licencováno dle: www.figu.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ch/ Nekomerční

Více

Modlitba, uzdravení a obnova

Modlitba, uzdravení a obnova Týden od 14. do 20. prosince 12 Texty na tento týden Jk 5,13 20 Základní verš Vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého.

Více

Učení církve o očistci a odpustcích: Očistec (Katechismus katolické církve, dále zkratka: KKC, článek 1030-1032)

Učení církve o očistci a odpustcích: Očistec (Katechismus katolické církve, dále zkratka: KKC, článek 1030-1032) Učení církve o očistci a odpustcích: Očistec (Katechismus katolické církve, dále zkratka: KKC, článek 1030-1032) Ti, kdo umírají v Boží milosti a přátelství, ale nejsou dokonale očištěni, i když jsou si

Více

L: Chválu vzdejte Hospodinu a vzývejte jeho jméno, uvádějte národům ve známost jeho skutky,

L: Chválu vzdejte Hospodinu a vzývejte jeho jméno, uvádějte národům ve známost jeho skutky, Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu 2011 téma, úvodní poznámky a obřad I. TÉMA Tam, kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce (Mt 6,21) II. ÚVODNÍ VYSVĚTLENÍ A POZNÁMKY Téma letošní ekumenické

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života

PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života 5. část SDÍLENÍ EVANGELIA O KRISU Máme před sebou závěrečnou část našeho setkávání nad objevováním Božích záměrů pro náš život. Dosud jsme hovořili

Více

NOVÉNA K DUCHU SVATÉMU

NOVÉNA K DUCHU SVATÉMU Od pátku po slavnosti Nanebevstoupení Páně se celá církev po devět dní modlí o nové vylití Ducha svatého. Poprvé se takto před letnicemi modlili Ježíšovi učedníci spolu se ženami, s Ježíšovou Matkou Marií

Více

Roční cyklus A: Čtvrtek po slavnosti Seslání Ducha Svatého Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze Svátek 1. ČTENÍ Gn 22, 9-18 Oběť našeho praotce Abraháma. Čtení z první knihy Mojžíšovy. Abrahám a Izák

Více

Kompendium. katechismu katolické církve

Kompendium. katechismu katolické církve Kompendium katechismu katolické církve Italský originál: Catechismo della Chiesa Cattolica, Compendio Libreria Editrice Vaticana 2005 Překlad z italštiny: Josef Koláček Text neprošel jazykovou úpravou

Více

Zjevení - úvod. Úvod ke knize Zjevení Janovo. Jaký je účel knihy Zjevení? Srpen 2011

Zjevení - úvod. Úvod ke knize Zjevení Janovo. Jaký je účel knihy Zjevení? Srpen 2011 Zjevení - úvod Srpen 2011 Úvod ke knize Zjevení Janovo Kniha Zjevení výrazně ovlivnila křesťanské dějiny. Zejména v dobách krizí. V průběhu dějin vybízela a i dnes vybízí k čistotě víry, hledání Božího

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve říjen 2009 3. ročník /10. číslo Děkujeme, ti Bože, náš Otče, za plody naší práce a za úrodu tohoto roku. Děkujeme Ti za to, že ve své dobrotě zachováváš

Více