PŘIJETÍ DUCHA SVATÉHO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘIJETÍ DUCHA SVATÉHO"

Transkript

1 PŘIJETÍ DUCHA SVATÉHO Studijní poznámky ze série vyučování na CD Vytvořil Pete Game Share Christian Fellowship 1 Parkfield Avenue Eastbourne BN22 9SD Registrovaná nadace č

2 DUCH SVATÝ ÚVOD A ZÁKLADY Přečtěte si 2Pt 1,1-4 Spasení a zmocnění ke službě Ospravedlnění Víra Milost a pokoj Boží moc (Duch svatý) Velká a vzácná zaslíbení (Boží slovo) Účast na Boží přirozenosti Oddělení od zkaženosti světa Klíčem je naše znalost Ducha svatého a vztah s Ním. Kdo je Duch svatý? Bůh, rovný Otci a Synu, v Nové smlouvě je zmíněn více než 250krát. Tyto verše ukazují: Jeho Božské vlastnosti Jeho jedinečnou osobnost v rámci Trojice Jeho spojení s životem Ježíše narozením, křtem, vyučováním, zázraky, smrtí vzkříšením Jeho jednání ve světě, církvi a životech jednotlivých věřících a Velká Boží investice do vykoupení člověka Boží milost se asi nejvíce zjevuje v Jeho plánu, jak vykoupit padlé lidstvo Ježíšovou obětí. Když jsem v Písmu zkoumal detaily tohoto Božího plánu, došel jsem ke vzrušujícímu závěru: Ve všech fázích vykoupení hrála každá z osob Trojice jedinečnou, odlišnou úlohu, jak ukazují následující příklady. Početí (narození) Ježíše. Bůh Otec způsobil početí Ježíše v Mariině lůně skrze Ducha svatého. Lk 1,35 Začátek Ježíšovy služby. Když Ježíš přijal Janův křest, sestoupil na něj Duch svatý podobě holubice a Otec ho potvrdil za svého Syna. Lk 3,21-22 Průběh Ježíšovy služby. Petr to shrnuje ve Sk 10,38: Bůh (Otec) pomazal Duchem svatým a mocí Ježíše, toho z Nazareta, jenž procházel zemí, činil dobře a uzdravoval všechny, kteří trpěli pod mocí ďábla... Ježíšova oběť na kříži....krista, který skrze věčného Ducha sebe samého obětoval neposkvrněného Bohu... Žd 9,14 v 2

3 Vzkříšení Ježíše. Bůh Otec vzkřísil Ježíše mocí Ducha svatého. Viz Ř 1,4; 8,11. Letnice. Když byl Ježíš vyvýšen po pravici Boha Otce, přijal od Něj zaslíbeného Ducha svatého a vylil Jej na čekající učedníky. Sk 2,33 V každé fázi vykoupení hrál Duch svatý svou vlastní, odlišnou roli. Je právem nazýván jak Duchem milosti, tak Duchem slávy. Jde tu o milost vedoucí ke slávě. Viz Žd 10,29; 1 Pt 4,14. Uvedený přehled je převzat z vyučujícího dopisu č. 19 od Dereka Prince, nazvaného Kdo je Duch svatý? Bůh Duch svatý je: Boží přítomnost 1K 3,16-17 Boží moc Sk 1,8 Má být respektován všemi lidmi Mk 3,28-29 Byl a je zapojen do procesu naší spásy Žd 9,14 Je charakteristickým znakem (správcem) místní církve Ef 2,22 Duch svatý je Bohem díky svým božským jménům. Je nazýván Bohem Sk 5,3-4 Duch 1K 2,10; J 3,6-8; Ž 104,30; Gal 2,7; Job 33,4; J 20,22 Duch Boží 1K 3,16 Duch Jahveho (Hospodinův) Iz 11,2; 63,14 Duch živého Boha 2K 3,3 Duch Kristův Ř 8,9 Duch Jeho Syna Gal 4,6 Duch Ježíše Krista Fil 4,19 Duch Ježíšův Sk 16,7 Také je označován jako: Duch svatý Lk 11,13 Duch ohně (Duch žhoucí) Iz 4,4 Spálí všechnu strusku (odpad), přečišťuje, vrhá světlo, dodává energii, osvěcuje, přináší světlo Duch svatosti Ř 1,4 Zaslíbený Duch svatý Ef 1,13 Duch pravdy J 14,17; 15,26; 16,13 Duch života Ř 8,2 Duch moudrosti, rozumnosti, rady, chápání, poznání Iz 11,2 (ČSP, B21) Olej radosti Žd 1,9 Duch milosti Žd 1,29 Duch slávy 1Pt 4,14 Věčný Duch Žd 9,14 Utěšitel řecky Paraklétos J 15,26 Tato pojmenování mohou být oprávněně přisouzena pouze Bohu, ne nějaké nadpřirozené síle nebo lidské či duchovní bytosti. Uvolnění Království 3

4 Iz 61,1-3 Prorocká pasáž, která nastiňuje Ježíšovu službu Službu učedníků a první církve Službu dnešních učedníků a církve (Toto se může dít pouze skrze službu a moc Ducha svatého.) Musíme hledat Království, pak může Ježíš budovat svou církev. Mt 6,33; 16,13-20 Ježíš je Králem Božího království Máme si zvolit život pod vládou Krále Ježíše Ježíš nám dal klíče Království, abychom mohli činit Jeho vůli (moc a autorita) Když jsme poslušní, Ježíš buduje svou církev Satan a jeho vláda se má poddat (ustoupit) Králi Ježíšovi a Jeho Království Ř 14, K 4,20 Mt 12,27-28 (B21) Boží království není fyzické, ale v Duchu svatém. Boží království nespočívá ve slovech, ale v Boží moci. Ježíš řekl: Vymítám-li však démony Božím Duchem, jistě k vám přišlo Boží království. Můžeme organizovat církev s využitím svých lidských schopností, dobrého programu, hudby a vyučování, bez moci k proměnění životů. Ale pokud budeme hledat a prožívat Boží království v moci Ducha svatého, tak se církev bude proměňovat díky proměně jednotlivců. Mt 3,11-17 Mk 1,7-11 Lk 3,15-18; 24,45-49 J 1,29-32 Sk 1,4-8 Zaslíbení Ducha svatého Všechno, co Ježíš dělal a učil, bylo za účelem: Hlásání Království Demonstrace Království Pozvání lidí do Království Dal svým učedníkům za úkol kázat evangelium Království celému světu Evangelium Království má 3 rozměry: Slovo musí být zvěstováno (co zvěstoval Ježíš a apoštolové) Skutky musí být demonstrováno jako alternativní životní styl/skutky lásky Zázraky setkání s živým Bohem mocí Ducha svatého Vstup do Království: Mk 1,14-15 J 3,1-5 Činit pokání a věřit Znovu se narodit 4

5 Lk 24,47 Mt 28,18-20 Mk 16,15-20 Sk 2,36-41 Pokání a odpuštění hříchů Křest a poslušnost Uvěřit, dát se pokřtít a znamení Pokání, víra, křest a přijetí Ducha svatého Čtyři klíčové podmínky pro vstup do Království a život v něm Pro lepší pochopení toho, co chceme vysvětlit, si představme stůl. Deska stolu spása nebo život v Království. Stůl drží ve správné poloze 4 nohy dejme každé z nich zvláštní jméno. 1. noha Pokání: Toto slovo označuje poznání, že jsem byl špatný, žil jsem nezávisle na Bohu a dělal jsem si, co jsem chtěl (také se tomu říká vzpoura). Zármutek od Boha nás vede k pokání a změně smýšlení, vůle, slov a způsobů a k tomu, že začínáme následovat Boha a Jeho cesty v každé oblasti života. Mt 3,8; Sk 26,20; 2K 7,10 2. noha Víra v Ježíše: Základní věc je porozumět, kdo je Ježíš a co vykonal svým životem, smrtí na kříži a vzkříšením z mrtvých. Toto je samotné jádro evangelia. On se stal obětí za náš hřích a jedině vírou v Něj můžeme být zachráněni. (Mk 16,16-18; Sk 16,31-33; J 3,14-15; Ř 10,8-13) Římanům 10,8-13 jasně říká, že když vyznáme svými ústy Ježíše jako Pána (jde o úplné poddání se Pánu Ježíši) a když uvěříme svým srdcem, že Ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeme zachráněni. 3. noha Křest ve vodě: Křest popisovaný v Písmu bez výjimky ve všech případech následuje po pokání a uvěření v Ježíše, nikdy ne předtím. (Mnoho církví po celém světě křtí novorozence křesťanů a provádí konfirmace v pozdějším věku, nicméně nejedná se o pokračování 1. a 2. nohy, ale o potvrzení členství v církvi.) V celém Písmu je však důvodem křtu pokání člověka a víra. (Sk 2,41; 8,38; 10,43-48) Křest má mnoho důsledků, především: Smytí hříchů Sk 22,16 Křest nám dává čisté svědomí před Bohem 1Pt 3,21 Ve křtu jsme pohřbeni a vzkříšeni s Kristem Kol 2,9-12 Jsme pokřtěni (ponořeni) do Krista Ř 6,4-14 Oblékli jsme Krista Gal 3,27 Někdy se stane, že je člověk pokřtěn nejdříve v Duchu svatém. V tom případě je potřeba přijmout vodní křest (úplné ponoření) co nejdříve poté. Sk 10,39-45 Když přišroubujeme 3 nohy, je jasné, že musíme přidat ještě čtvrtou Křest v Duchu svatém. Křest v Duchu Svatém Co Ježíš řekl o Duchu svatém: J 14,12-26; 15,26; 16,7-14 5

6 Bude přebývat s námi a v nás Vyučovat nás a připomínat nám pravdu Utěšovat nás Obviňovat nás z hříchu Působit naši zkušenost s Ježíšem reálnou Vydávat svědectví o Ježíši Přinášet slávu Ježíši Křest v Duchu svatém Předpovězen ve Staré smlouvě Joel 2,28-32 Vyhlášen Janem Křtitelem Mt 3,11; Mk 1,8; Lk 3,16; J 1,33 Zaslíben Otcem Sk 1,4; 2,32-33 Přijat od Ježíše Sk 1,4-8; 2,32-33 Prožily ho různé skupiny lidí Sk 2,2-4; 8,14-19, Sk 10,44-48; 19,1-7 Jaký význam to má pro jednotlivce a církev dnes? Čtyři otázky - osm odpovědí KDO a) křtí v Duchu? jenom Ježíš b) je křtěn v Duchu? - jenom věřící Ti, kdo činili pokání, uvěřili v Pána Ježíše jako svého Spasitele a v obvyklých případech už byli pokřtěni ve vodě. JAK a) je člověk pokřtěn v Duchu? Zkušenost v Písmu vidíme, že to je vždy jasná až dramatická zkušenost. Mělo by to být zjevné jak tomu, kdo křest přijímá, tak těm, kdo jsou okolo (Sk 19,1-7; Gal 3,2-5). b) víme, kdy k tomu dochází? Projevy v každém případě, kdy lidé byli pokřtěni v Duchu a bylo to zaznamenáno v knize Skutků, jsou zmíněny vnější, viditelné projevy, které potvrzovaly vnitřní naplnění jazyky, chvála a proroctví (nebo nadpřirozeně inspirovaný proslov). KDY dochází ke křtu v Duchu? a) Při obrácení ke Kristu? nebo 6

7 b) Později, aby nás to pozvedlo na vyšší úroveň? Zasvěcení toto je součást proměny v Ježíšova učedníka (křesťana) bez toho není možné žít křesťanský život. Křest ve vodě a v Duchu jsou oddělené události, nicméně patří k sobě. Není jedno nebo druhé, ale oboje. Pokud ti jedno nebo druhé chybí, nyní je čas to napravit. Začlenění prostřednictvím křtu v Duchu (přijetí Ducha), jsme křtěni do Krista (Jeho těla), církve. Tím začíná pravé duchovní členství ne nějakým vnějším rituálem. Mnoho křesťanů považuje za vstupní bránu křest vodou (někdy i pro novorozence), příp. konfirmaci či křest v dospělosti. Ale 1K 12,12-13 jasně ukazuje, že branou je přijetí/křest v Duchu svatém. Toto místo ale nelze chápat tak, že se člověk stává součástí Těla Kristova až po křtu Duchem. Duch svatý jedná s člověk již při uvěření a činí ho údem Kristova Těla. PROČ být pokřtěn v Duchu? Potřebuji to? a) Pro svoji spásu b) Pro svoji službu Bohu Spása Máme žít nový život, avšak bez křtu v Duchu k tomu nemáme sílu. Také je to potvrzením naší spásy. Naše spasení zahrnuje řešení pro a) minulost, b) přítomnost i c) budoucnost. a) Záchrana před trestem za hřích (ospravedlnění) b) Záchrana od moci hříchu (posvěcení) c) Záchrana od znečištění hříchem (oslavení) Dar Ducha svatého je pečetí/zárukou toho, že jsme přijati Bohem a ujištění o tom, že můžeme žít pro Boha. On jediný nás může učinit svatými. Služba Náš křest v Duchu obohacuje druhé lidi, a to nejen uvnitř církve, ale také slouží k zasažení světa evangeliem Království. (1K 12,1-11; 14,26-32; Sk 1,8 a celá kniha Skutků) Abychom mohli žít v plnosti/moci křtu v Duchu, musíme ho přijmout vnitřně (spása) a projevit to navenek (služba) Duch svatý je Boží moc. Pokud to všechno máte, kde to všechno je? Křest v Duchu činí tvé spasení reálným pro tebe a je svědectvím pro svět. (Výše uvedené body jsou převzaty z knihy Ježíš křtí v jednom Duchu svatém od Davida Pawsona.) Klíče k přijetí křtu v Duchu svatém Věř, že Bůh to pro tebe má teď. Vyznej všechny své hříchy, které si uvědomuješ proklamuj své očištění a přikrytí krví Ježíše. Zaměř se na své minulé kontakty s okultismem jak se o tom píše níže v části Vysvobození z okultismu. Může ti pomoci vyjmenování konkrétních věcí, kterých jsi se nějakým způsobem účastnil, např. horoskopy nebo Tarotové karty. Vyznej Ježíše jako svého Pána vydej se mu se vším, co ti patří. Požádej Ježíše, aby tě pokřtil v Duchu svatém. Očekávej, že Duch svatý přijde, zabydlí se v tobě a dá ti poznat svou přítomnost. Začni děkovat Duchu svatému, že přichází a děkuj Mu. Cele se mu poddej, i svůj hlas, aby mohl prostřednictvím tebe mluvit novými způsoby v modlitbě, chvále a proroctví. Překážky v přijetí křtu v Duchu svatém Nevědomost když nevíme, co Bible učí. 7

8 Chybné učení toto může pocházet z našeho církevního zázemí mnoho církví učí, že křest v Duchu není určen pro dnešní dobu. Nevíra souvisí to s prvními dvěma body jde o důvěřování něčemu nebo někomu jinému než Božímu slovu. Strach a pochybnosti když nemáme dost porozumění, můžeme mít obavy z toho, co se bude dít, nebo pochybnosti o tom, že Bůh to pro mě teď udělá. Nevyznaný hřích pokud si nejsi jist, popros Ducha svatého, aby ti ukázal, jestli je ještě nějaký hřích, ze kterého máš činit pokání. Neodpuštění klíčem k vyslyšené modlitbě je bezpodmínečné odpuštění druhým. Chybné postoje k rodičům, manželskému partnerovi nebo autoritám. Soustředění se na člověka nebo metody je to pouze Ježíš, kdo tě může pokřtít v Duchu svatém. Minulé zapojení se do okultních praktik nebo čarodějnictví viz následující část o vysvobození. Vysvobození z okultismu ROZPOZNÁNÍ: že mám problém a že je to hřích. POKÁNÍ: Uznání, že to, co jsme dělali, bylo špatné a v rozporu s Boží svatostí. Potřebujeme se úplně odvrátit od každého hříchu; přestat se tím zabývat (také to zahrnuje zničení závadných předmětů, knih a praktik). ODMÍTNUTÍ: Po pokání z hříchů potřebujeme odmítnout všechny špatné věci, které jsme dělali a tím odstranit ďáblovu pevnost, kterou měl v našem životě. Lidé to často potřebují vyslovit nahlas. Pane Ježíši Kriste, věřím, že jsi Boží Syn a po smrti na kříži za mé hříchy Tě Bůh vzkřísil z mrtvých. Činím pokání, odvracím se od svých hříchů a nyní podřizuji svůj život minulost, přítomnost i budoucnost pod Tvou vládu a autoritu. Mou touhou je následovat a poslouchat Tě. Jako následovník Ježíše se teď zříkám každého pouta se světem, s hříšnou přirozeností a s ďáblem a s jeho praktikami a odmítám jeho vládu nad svým životem, mým Pánem je nyní Ježíš Kristus. Děkuji Ti, Ježíši, za to, že jsi mě přijal jako své dítě, dej mi, prosím, svého Ducha svatého, aby mi pomáhal. Amen. POSTAV SE NA ODPOR: Když jsi vyslovil tuto modlitbu, potřebuješ spolupracovat s těmi, již se modlí za tvé vysvobození. Oni mohou přikázat silám temnoty, aby od tebe odešly. NÁHRADA/OBNOVA: Když jsi dokončil fázi odporu proti zlým silám, je čas se modlit a žádat Ducha svatého, aby naplnil tvůj život a uzdravil různá zranění a odmítnutí (pamatuj, důležitým klíčem je ODPUŠTĚNÍ). Potom potřebuješ začít obnovovat svou mysl Božím slovem. Učednictví znamená znát, co Bůh říká, mluvit o tom a věřit tomu. A pokud skutečně něčemu věříte, tak to i činíte. Pamatuj, že klíčem k osvobození duchovních zajatců a jejich udržení na svobodě je modlitba a půst. Jedním z stěžejních způsobů, jak obnovovat svou mysl, je vyznávat (nahlas vyslovovat), co říká Boží slovo o nás, o naší spáse v Kristu, o Jeho životě, zástupné smrti a vzkříšení. Následující vyznání je založeno na Božím slovu o krvi Ježíše. Všechno jsou to přítomné skutečnosti, ne pouhá historická fakta. Můžeš je nejenom nahlas vyznávat, ale také použít 8

9 jako základ svých chval a uctívání. Naše vyznání o Kristově krvi Když osobně dosvědčuji, co pro mě podle Božího slova dělá Ježíšova krev, tak přemáhám Satana. Ježíšovou krví jsem vykoupen z ruky ďábla. Díky Ježíšově krvi jsou všechny mé hříchy odpuštěny. Ježíšova krev mě neustále očišťuje od každého hříchu. Díky Ježíšově krvi jsem ospravedlněn, učiněn spravedlivým, jako kdybych nikdy nezhřešil. Ježíšovou krví jsem posvěcen, učiněn svatým, oddělen pro Boha. Díky Ježíšově krvi mám smělost vejít do Boží přítomnosti. Ježíšova krev za mne nepřetržitě volá k Bohu v nebesích. Uvedená vyznání jsou založena na těchto verších: Zj 12,11; Ef 1,7; 1J 1,7-9; Ř 5,9; Žd 13,12; 10,19; 12,24. Dary Ducha svatého 1K 12,1 14,40 Je mnoho darů, které patří do zkušenosti věřícího. Všechny Boží dary jsou zdarma, NEZASLOUŽENÉ, člověk je nemůže získat jako odměnu, Bůh je dává ve své štědrosti. Duchovní dary uvedené v 1K 12 jsou odlišné od ostatních Božích darů. Jediným zdrojem duchovních darů je Duch svatý (1K 12,4 a 7-11). Je to jako když z věřícího vyzařuje Duch, který v něm přebývá (1K 12,7). Mají nadpřirozenou podstatu, nejde o pouhé rozšíření či vylepšení přirozených schopností nebo sil. Duch svatý je sám rozděluje tak, aby naplnil konkrétní potřeby v konkrétní čas (1K 12,11). Duchovní dary jsou nadpřirozeným obdarováním daným věřícímu z řízení Ducha svatého, aby naplnil konkrétní potřeby v konkrétní čas. Účel darů Ducha 1K 14,3 Vzdělávat budovat jeden druhého vzdělávání Napomínat burcovat jeden druhého povzbuzování Povzbuzovat obvazovat se navzájem útěcha Vyzbrojit naplnit a přikrýt navzájem své slabosti a nedostatky Rozšiřovat pro rozšíření a expanzi Kristova díla mezi lidmi Dary zmíněné v 1K 12,7-11 je možné rozdělit do tří skupin. Zjevení (poznání) 9

10 Slovo poznání: Slovo moudrosti: Rozlišování duchů: Ducha svatého, lidského ducha, nebo zlého ducha. Nadpřirozené poznání něčeho o určitém člověku nebo situaci. Nadpřirozené poznání, co je potřeba udělat nebo jak využít to, co už víme. Schopnost rozpoznávat, zda nějaká řeč nebo skutek je od: Inspirovaný proslov Mluvení různými druhy jazyků Výklad různých druhů jazyků Proroctví slova, obrazy, vize aj. dané člověku od Boha Praktické dary (činy) Dary uzdravování Činění zázraků Dar víry (Předchozí body pocházejí z vyučování P. Mohabira.) Příklady z Písma ohledně používání duchovních darů Slovo moudrosti J 8,7 Slovo poznání Sk 5,1-6 Dar víry Sk 27,20-25; Dary uzdravování Lk 7,1-10 Činění zázraků Sk 3,1-10 Proroctví Sk 19,6; 21,9 Rozlišování duchů Sk 16,16-18 Jazyky (použití na veřejnosti) Sk 2,1-13 Výklad jazyků Sk 2,1-13 2Pt 1,1-11 Gal 5, J 4 Život v Duchu Když jsme byli pokřtěni v Duchu svatém (přijali jsme Ho), nyní se potřebujeme učit žít v Něm, resp. nechat Ho žít skrze nás. 2Pt 1,3 On nám dal/dá vše, co potřebujeme k životu a zbožnosti. Musíme s Ním spolupracovat v našem životě víry a usilovat o následující věci. Dokonalost V některých překladech se uvádí cnost nebo výbornost (znamenitost) hodnota, která může být vidět v našich životech. Měli bychom se snažit být výbornými ve všem, abychom byli dobrým příkladem v církvi, doma i na pracovišti. Poznání 10

11 Věřím, že se to vztahuje na všechny oblasti života, nejen vzdělávání. Je potřeba růst a rozvíjet se v poznání Boha, Jeho Slova a Jeho cest. Bůh nežehná nevědomosti. On nám dal své Slovo k našemu poučení (2Ti 3,16-17). Sebeovládání Toto slovo znamená převzít zodpovědnost za svůj život, zapřít sám sebe a poddat se Bohu a Jeho cestám. Jack Kuhatschek ve své brožurce ukazuje pět oblastí, kde se potřebujeme zbožně ovládat. Náš jazyk Jk 3,1-12 Naše tělo 1K 6,12-20 Naše touhy Jk 4,1-10 Naše chutě Př 23,20-21; 29-35; 28,7 Naše peníze 1Tim 6,6-10; Odpovědí na každou z nich je, oblečte se v Krista (Ř 13,11-14). Vytrvalost Věnovat pozornost a úsilí tomu, co děláme, dokud to nedokončíme, nevzdávat se, neustupovat. Za tuto vlastnost Ježíš církev chválil (Zj 2,2 a 19). Zbožnost Pravá zbožnost neznamená pouze být duchovní nebo superduchovní, ale vychází z oddanosti Kristu. Pokud jsme přijali Boží přirozenost, jsme zcela proměněni zevnitř takovým způsobem, že se radikálně změní způsob, jak přemýšlíme, mluvíme a jednáme. Dalo by se to také nazvat podobnost Bohu. Bratrská náklonnost Být příznivě nakloněn celému Kristovu tělu potřeba vidět nás všechny jako rodinu a v souladu s tím projevovat přirozený zájem a péči jedni o druhé. Viz Sk 2,42-47;4, Láska Milovat tak, jak miluje Bůh (agapé). Bezpodmínečná láska nabízená zdarma všem lidem, protože jsme ji přijali od Boha. Ř 5,5 Boha nikdo nikdy neviděl. Jestliže se milujeme navzájem, Bůh v nás zůstává a jeho láska v nás dosáhla svého cíle. Také se to dá přeložit:...byla v nás plně vyjádřena. 1J 4,12 Gal 5,6 Neboť v Kristu Ježíši nic neznamená obřízka ani neobřízka, ale víra působící skrze lásku. Ř 13,10 Láska bližnímu nepůsobí nic zlého. Naplněním Zákona je tedy láska. To v nás vypůsobí ovoce ducha. Gal 5,22-26 Jedno ovoce devět chutí 11

12 Láska Radost Pokoj Trpělivost Laskavost Dobrota Věrnost Mírnost Sebeovládání Ovoce Ducha můžeme jasně vidět v životě Krista i v jeho učení, především Mt 5,1 7,29. Pavel to rozvádí v 1K 13, kde vysvětluje, že duchovní dary nejsou nic, pokud jich neužíváme s láskou. Bez křtu, neustálého naplňování a darů Ducha svatého je nemožné v sobě vypůsobit Kristův život (ovoce Ducha svatého). Každý aspekt tohoto ovoce musí být zrozen a motivován láskou onou Boží agapé vylitou do našich srdcí skrze Ducha svatého. Ježíš od nás očekává normální křesťanský (kristovský) život a zprostředkovává nám ho prostřednictvím Ducha svatého. J 14,

PRVNÍ VĚCI NA PRVNÍ MÍSTO Pete Game (listopad 2012)

PRVNÍ VĚCI NA PRVNÍ MÍSTO Pete Game (listopad 2012) PRVNÍ VĚCI NA PRVNÍ MÍSTO Pete Game (listopad 2012) Když jsem byl na počátku roku 2012 v České republice a chystal se navštívit jeden sbor, byl jsem požádán, abych se zeptal Pána, zda pro ně nemá nějaké

Více

Systematicky studujeme šest velkých základních doktrín křesťanské víry, jak

Systematicky studujeme šest velkých základních doktrín křesťanské víry, jak 17. SLOVO KŘEST Systematicky studujeme šest velkých základních doktrín křesťanské víry, jak byly ustanoveny v Židům 6,1-2. 1. Pokání z mrtvých skutků 2. Víra v Boha 3. Učení o křtech 4. Vkládání rukou

Více

Víra v dnešním světě

Víra v dnešním světě Studijní texty z náboženství pro 6. ročník ZŠSV zpracováno podle: Belgická biskupská konference, Dar víry, Zvon 1994 Víra v dnešním světě Ve světě, v němž žijeme, existuje mnoho nejrůznějších duchovních,

Více

3. DÍL NA VLNÁCH TRANSCENDENCE OBSAH. ŽIVOT Z VÍRY aneb k čemu náboženské úkony a svátosti. PERFEKTNÍ SPOJENÍ aneb tajemství pro zpevnění manželství

3. DÍL NA VLNÁCH TRANSCENDENCE OBSAH. ŽIVOT Z VÍRY aneb k čemu náboženské úkony a svátosti. PERFEKTNÍ SPOJENÍ aneb tajemství pro zpevnění manželství T A J E M S T V Í Š Ť A S T N É H O M A N Ž E L S T V Í 3. DÍL NA VLNÁCH TRANSCENDENCE OBSAH ŠTĚSTÍ NA DOSAH aneb úvodem ke třetímu dílu POVOLÁNÍ K LÁSCE aneb nejkrásnější úkol ŽIVOT Z VÍRY aneb k čemu

Více

Umění přímluvné modlitby

Umění přímluvné modlitby Kenneth E. Hagin Umění přímluvné modlitby Příručka přímluvy Poděkování Rév. Wilford H. Reidt z Kennewicku ve státě Washington je vynikajícím biblickým učitelem. Wilfordova žena Gertrude je dcera Johna

Více

Nebo základu jiného žádný položiti nemůž, mimo ten, kterýž položen jest jenž jest Ježíš Kristus 1K 3,11

Nebo základu jiného žádný položiti nemůž, mimo ten, kterýž položen jest jenž jest Ježíš Kristus 1K 3,11 Pásmo Základy napsal: Derek Prince I. Základ víry Nebo základu jiného žádný položiti nemůž, mimo ten, kterýž položen jest jenž jest Ježíš Kristus 1K 3,11 Každý, kdož přichází ke mně, a slyší slovo mé,

Více

KŘEST. CO JE ZAPOTŘEBÍ VĚDĚT, NAD ČÍM SE ZAMYSLET? aneb ROZHODNUTÍ PRO SPOLEČENSTVÍ S KRISTEM A JEHO CÍRKVÍ

KŘEST. CO JE ZAPOTŘEBÍ VĚDĚT, NAD ČÍM SE ZAMYSLET? aneb ROZHODNUTÍ PRO SPOLEČENSTVÍ S KRISTEM A JEHO CÍRKVÍ KŘEST Všeobecné udělování křtu se odvozuje z příkazu Ježíše Krista daného apoštolům: Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali

Více

DUCH SVATÝ (podle různých materiálů sestavil David Novák) (Jedná se o poznámky k samostudiu nebo vedení skupinky, ne o vyčerpávající text.

DUCH SVATÝ (podle různých materiálů sestavil David Novák) (Jedná se o poznámky k samostudiu nebo vedení skupinky, ne o vyčerpávající text. DUCH SVATÝ (podle různých materiálů sestavil David Novák) (Jedná se o poznámky k samostudiu nebo vedení skupinky, ne o vyčerpávající text.) 1. Zásady výkladu 1a. Cílem není spekulace ale touha dát se Bohu

Více

Boží uzdravení (článek III)

Boží uzdravení (článek III) Boží uzdravení (článek III) Skrze vykoupení, za které bylo zaplaceno Ježíšem Kristem na kříži, Bůh zajistil pro každého věřícího svoje uzdravení. Nikdy nebylo Boží vůlí pro Jeho lidi, aby byli svázáni

Více

SPRÁVCOVSTVÍ LIVING WORD MISSIONS. www.livingwordmissions.org

SPRÁVCOVSTVÍ LIVING WORD MISSIONS. www.livingwordmissions.org SPRÁVCOVSTVÍ LIVING WORD MISSIONS SPIS TREŚCI I. SPRÁVNÁ PERSPEKTIVA II. BŮH CHCE, ABY JEHO SLUŽEBNÍCI MĚLI ÚSPĚCH - 5. Mojž. 28 III. NEBEZPEČÍ SPOJENÉ S ÚSPĚCHEM IV. KLÍČ K BIBLICKÉMU ÚSPĚCHU V. PRAKTICKÉ

Více

KRISTUS: VIDITELNÉ VYJÁDŘENÍ NEVIDITELNÉHO BOHA

KRISTUS: VIDITELNÉ VYJÁDŘENÍ NEVIDITELNÉHO BOHA LEKCE 3 KRISTUS: VIDITELNÉ VYJÁDŘENÍ NEVIDITELNÉHO BOHA "Je to celý táta." Užjsi někdy slyšel, jak to někdo prohlásilo malém chlapci? Někdy se tážeme sami sebe: "V čem jsou si ti dva vlastně podobni?"

Více

Cást první OSOBNÍ. PRlTEL DUCH SVATÝ:

Cást první OSOBNÍ. PRlTEL DUCH SVATÝ: v Cást první DUCH SVATÝ: OSOBNÍ v, PRlTEL Lekce 1 Dokonalá osoba Když jsem se svou rodinou poprvé přijel na Filipíny, kde jsem měl převzít vedení vysoké školy Immanuel Bible College, personál a studentská

Více

UČÍCÍ SE CÍRKEV ŠESTILETÝ CYKLUS TÉMATICKÝCH HOMILIÍ

UČÍCÍ SE CÍRKEV ŠESTILETÝ CYKLUS TÉMATICKÝCH HOMILIÍ UČÍCÍ SE CÍRKEV ŠESTILETÝ CYKLUS TÉMATICKÝCH HOMILIÍ SEZNAM ZKRATEK Apol Apologetická homilie Ask Asketická homilie Bibl Biblická homilie ČBK Česká biskupská konference Děj Dějepisná homilie Dg Dogmatická

Více

Alan Vincent apoštol Království nyní?

Alan Vincent apoštol Království nyní? 2010 Alan Vincent apoštol Království nyní? Věroučná analýza učení Alana Vincenta Josef Marván BIBLICKÁ APOLOGETIKA 2.12.2010 Obsah 1. Ţivotopis... 5 2. Christologie... 7 2.1 Jeţíšovo boţství... 7 2.2 Jeţíšovo

Více

Z ráje do ráje 2 2012 - Příloha

Z ráje do ráje 2 2012 - Příloha Příloha k časopisu Z ráje do ráje 2 2012 Příloha k časopisu Z ráje do ráje 2 2012 Adresa redakce: Vydavatelství a nakladatelství Jurica Jaroslav - Ráj Lubenská 630 739 11 Frýdlant n. Ostr. IČ: 87221284

Více

čteme: Přijmete ale moc Ducha svatého přicházejícího na vás a budete mými svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku, v Samaří a až na konec světa. (Sk.

čteme: Přijmete ale moc Ducha svatého přicházejícího na vás a budete mými svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku, v Samaří a až na konec světa. (Sk. Deset dnů v horní místnosti Mark A. Finley Obsah: 1. den Vážné prosby 2. den Hlubší víra 3. den Pokání vycházející ze srdce 4. den Čestné a upřímné vyznání 5. den Laskavé a jednotné společenství 6. den

Více

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Předmluva Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Můžeme se stát snadno a rychle křesťanem? Ano i ne. Na jedné straně není snadné proniknout do oné šíře a hloubky

Více

La vie montante TEXTY PRO SPOLEČENSTVÍ SENIORŮ. Třetí fáze života je pro mne ta nejhezčí, neboť je to vigilie věčného života. /Papež Jan XXIII.

La vie montante TEXTY PRO SPOLEČENSTVÍ SENIORŮ. Třetí fáze života je pro mne ta nejhezčí, neboť je to vigilie věčného života. /Papež Jan XXIII. HNUTÍ KŘESŤANŮ TŘETÍHO VĚKU La vie montante TEXTY PRO SPOLEČENSTVÍ SENIORŮ 2010-2011 ARCIBISKUPSTVÍ OLOMOUCKÉ Centrum pro rodinný život Olomouc Třetí fáze života je pro mne ta nejhezčí, neboť je to vigilie

Více

BIŘMOVÁNÍ KATECHEZE K PLNOSTI KŘESTNÍ MILOSTI

BIŘMOVÁNÍ KATECHEZE K PLNOSTI KŘESTNÍ MILOSTI BIŘMOVÁNÍ» Kristus vícekrát přislíbil vylití Ducha; tento příslib uskutečnil nejprve v den velikonoc a později skvělejším způsobem v den letnic. Apoštolové, plni Ducha svatého, začali hlásat velké Boží

Více

Rozmluvy z Písem se Svědky Jehovovými

Rozmluvy z Písem se Svědky Jehovovými Další informace o svědcích Jehovových www.straznavez.cz Nezávislé informační fórum o Společnosti Strážná Věž a svědcích Jehovových Dokumenty o Společnosti Strážná Věž Rozbory o Společnosti Strážná Věž

Více

VERBUM DOMINI. Svatý otec Benedikt. Apoštolská exhortace Benedikta XVI VERBUM DOMINI. V překladu České sekce Vatikánského rozhlasu

VERBUM DOMINI. Svatý otec Benedikt. Apoštolská exhortace Benedikta XVI VERBUM DOMINI. V překladu České sekce Vatikánského rozhlasu VERBUM DOMINI Svatý otec Benedikt V překladu České sekce Vatikánského rozhlasu Apoštolská exhortace Benedikta XVI VERBUM DOMINI ÚVOD 1. Slovo Páně trvá navěky, totiž slovo evangelia, které vám bylo zvěstováno

Více

VEDEME DĚTI KE KŘTU DUCHEM SVATÝM

VEDEME DĚTI KE KŘTU DUCHEM SVATÝM Zmocnění VEDEME DĚTI KE KŘTU DUCHEM SVATÝM O autorech Rev. Philip a Robin Malcolm stojí ve službě dětem na plný úvazek již od roku 1991. V roce 1998 byli pověřeni organizací The Assemblies of God World

Více

Život v Duchu PŘEDMLUVA

Život v Duchu PŘEDMLUVA Život v Duchu Ernst Sievers Otče, vylij svého Ducha na svůj lid a daruj nám nový pohled na Tvou slávu, nové zakoušení Tvé moci, novou důvěru k Tvému slovu, novou odevzdanost pro Tvou službu, aby Tvoje

Více

UCTÍVÁNÍ, JÍMŽ JE VYHLAŠOVÁNO EVANGELIUM DAN KREIDER

UCTÍVÁNÍ, JÍMŽ JE VYHLAŠOVÁNO EVANGELIUM DAN KREIDER UCTÍVÁNÍ, JÍMŽ JE VYHLAŠOVÁNO EVANGELIUM DAN KREIDER 2 OBSAH Co znamená, uctívat Boha?...1 Jak Bible popisuje uctívání?...5 Písně, jimiž je vyhlašováno evangelium...9 Bohoslužby, jimiž je vyhlašováno evangelium...12

Více

EVANGELIUM PODLE JANA

EVANGELIUM PODLE JANA EVANGELIUM PODLE JANA Záměrem Janova evangelia je ve čtenářích probudit víru. Jan poznal Ježíše zblízka a jeho evangelium nám toto důvěrné poznání zprostředkovává. O sobě mluví jako o učedníku, kterého

Více

Studijní texty z náboženství pro 8. ročník ZŠSV

Studijní texty z náboženství pro 8. ročník ZŠSV Studijní texty z náboženství pro 8. ročník ZŠSV zpracováno podle: Belgická biskupská konference, Dar víry, Zvon 1994 Křesťanská etika - jednat jako křesťan, jednat podle svého svědomí Milióny křesťanů

Více

Křesťanská rodina: Radostná zvěst pro třetí tisíciletí

Křesťanská rodina: Radostná zvěst pro třetí tisíciletí TÉMATA K REFLEXI A ROZHOVORŮM PRO PŘÍPRAVU NA IV. SVĚTOVÉ SETKÁNÍ RODIN Křesťanská rodina: Radostná zvěst pro třetí tisíciletí (Manila, 25. 26. ledna 2003) Křesťanský pohled na manželství jako vzájemný,

Více

Kurs Omega: Praktický výcvik zakladatelů sborů

Kurs Omega: Praktický výcvik zakladatelů sborů Kurs Omega: Praktický výcvik zakladatelů sborů Vydala The Bible League, 16801 Van Dam Road, South Holland, IL 60473 USA Tel: (800) 334-7017 E-mail: info@bibleleague.org www.bibleleague.org Copyright 1999

Více

Program Týdne modliteb za jednotu křesťanů. 18. 25. ledna 2012

Program Týdne modliteb za jednotu křesťanů. 18. 25. ledna 2012 POZVÁNÍ KE SPOLEČNÝM MODLITBÁM Program Týdne modliteb za jednotu křesťanů 18. 25. ledna 2012 Vydala: Česká biskupská konference Ekumenická rada církví Praha 2011 (pro vnitřní potřebu) MODLITBY ZA JEDNOTU

Více

Jak žít autentickým křesťanským životem

Jak žít autentickým křesťanským životem Jak žít autentickým křesťanským životem www.biblickaknihovna.cz Obsah Skutečný křesťan (2K 2,14 3,3)........................... 1 Křesťanství Ježíše a Pavla.............................. 2 Pět neklamných

Více