Nadčasové hry. Aktuální internetové noviny na Plzeňský rozhled 13/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nadčasové hry. Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz. Plzeňský rozhled 13/2013"

Transkript

1 Nadčasové hry Antonína Procházky Pozoruhodný a vtipný vánoční dárek můžete dát svým blízkým, pokud jim koupíte netradiční knihu Nadča sové hry Antonína Procházky, v níž najdete jak texty všech jeho 12 her, tak některé básně. Plzeňský herec a režisér Antonín Procházka patří k nejhranějším současným dramati kům, jeho hry však souborně vychá zejí vůbec poprvé. S nápadem vydat je přišel rovněž herec a režisér Vilém Dubnička, který knihu pojal jako dá rek k autorovým 60. narozeninám. Kniha má podobu dřevěné kra bičky knihovničky, ve které je ulože no v jednotlivých sešitech celkem de set komedií a dva muzikály. Sou částí krabičky je i autorský šuplík s dosud nevydanými básněmi Anto nína Pro cházky. Svůj sen s názvem Divadlo komedie Antonína Procházky do šuplí ku připsal herec Petr Ná rožný, který už deset let úspěšně křižuje Českou re publiku v inscenaci S tvojí dcerou ne. Vý stižnou glosu připojil i Pro cházkův dlouholetý kamarád herec Jiří Lábus: Přesto, že mě fotbalové zápasy nebaví, do Plzně za nimi pravidelně dobrovolně jezdím. Ne na stadion, ale do divadla, kde se odehrávají pre miéry komedií Tondy Procházky. Diváci totiž během večera reagují, ja ko když jejich milované mužstvo dá gól. Je to doslova vroucí kotel. A Tonda do něj přikládá jako velezku šený topič hned v několika pro fesích: jako autor, režisér a he rec. Dělá to báječně a moc mu za to děkuju. A jak se taková hra tvoří? Na psaná je prý přibližně za měsíc, ovšem nejdřív musí být myšlen ka, nápad, a to je někdy záleži tost dlouhodobější: Nejdříve nosím téma v hlavě, kde si to hezky srovnám. Na pa píře mám jenom několik základ ních poznámek. Vycházím z to ho, co jsem kde slyšel, četl nebo viděl. Při psaní pak myslím i na konkrétní osoby, které už do scé náře zapracovávám a počítám samozřejmě i s možnostmi, které v divadle máme, třeba s herecký mi, prozradil Antonín Procházka. Jeho komedie se hrají teprve pětadvacet let. Za tu dobu už ovšem pobavily statisíce divá ků. Pokud si některý z nich chtěl při pomenout nějakou vtipnou repliku, oblíbenou scénu, nebo přečíst celou hru ve formě, v jaké ji dostanou herci na první čtené zkoušce, doposud ne měl tu možnost. Proto vznikla tato kniha. Nemá být pomníkem, naopak jsme se sna žili, aby byla živá, aby byla hravá a plná překvapení, říká v úvodu pro ducent Vilém Dubnička. Nadčasové hry Antonína Pro cházky budou k dostání pouze v Di vadle J. K. Tyla v Plzni, a to v poklad ně předprodeje v Sedláčkově ulici č. 2., a večer před představením v pokladně Komorního divadla. Rád bych se s vámi podělil o svoje dojmy z návštěvy Vánočních trhů, kte ré se konaly přímo v prostorách Krajského úřadu v Plzni. Byl jsem mile překvapen tím, že šlo opravdu o vánoční zboží a ne nějaké cetky, jak jsme na to většinou zvyklí z jiných trhů. Většinou studenti nebo žáci středních škol nabízeli jak cukroví na vánoční stůl, tak třeba staročeské lokše na ochutnání přímo na místě. Škoda, že na tak pěknou akci je jen tak málo místa. Vybral jsem si adventní věneček a ochutnal lokši s klobásou a zelím, domů jsem si pak odnesl i vánoční perníček. Děkuji za tak pěkný zážitek. Antonín Jiřička, Plzeň 17

2 Přijměte pozvání od starosty Železné Rudy Ing. Michala Šnebergra U nás přivítáte Nový rok na sněhu Pane starosto, jaký byl ten letošní rok? Začněme od těch příjemnějších věcí. Mám radost z toho, že se nám daří udr žet počet dětí na naší základní škole. V současné době školu navštěvuje 160 dětí a v mateřské škole jich máme 80. Myslím si, že na malé město jakým je Železná Ruda, jsou to velmi pěkné počty. Radost mi dělá aktivita spolků, což jen dokazuje, že město žije. Máme jich poměrně dost a chci všem jejím členům poděkovat za jejich práci, čas a píli. Podařilo se nám také získávat pe níze z evropských fondů, které jsme využili k tomu, abychom investo vali nejen do městských akcí, ale také do rozvoje turistického ruchu. Železno rudsko bude žít z návštěvnosti. Jiná alternativa tady není. V tomto směru musíte spolupracovat se sportovními a lyžařskými areály. Spolupráce je výborná a všichni si uvědomujeme, že jsme v tomto smě ru na jedné lodi. Pro letošní zimu ly žařské areály investovaly nemalé pe níze. Takže se mohou malí i velcí, zku šení i méně zkušení lyžaři včetně dětí na co těšit. Pro běžkaře bude město upravovat lyžařské stopy. Letos jsme pro ně připravili novou trasu do Jednou z významných letošních akcí měs ta bylo otevření Tetřeví stezky, shodují se starosta města Ing. Michal Šnebergr (vle vo) s místostarostou Ing. Milanem Křížem. Bavorska až k hraničnímu nádraží Alž bětín. Sníh nám všem na Železno rudsku dělá radost. Podívejme se na letošek z pohledu člověka, který zde žije. To už nejsem takový optimista. Stále proti sobě z pohledu dalšího rozvoje Šumavy stojí dvě koncepce. Na jedné straně mít zde divočinu nebo Šumavu otevřít návštěvníkům za podmínek respektující ochranu přírody. Lidé, kteří tady trvale žijí potřebují mít eko nomické jistoty a ty jím divočina nikdy nedá, naopak. Jste optimistou? Musím být, protože mým zájmem je, aby Železnorudsko obrazně řečeno otevřelo svou náruč všem, kteří k nám přijedou. Proto napří klad nevzdáme boj za obnovu Lávkové cesty, která nabízí jedinečné výhledy na Čertovo jezero. Železnorudsko je v srdci Šumavy, spor tovním a lyžařským zázemím se řadí k největším v západních Čechách a svý mi přírodními krásami na jedno z před ních míst v České republice. Mým záj mem a zároveň přáním je, aby lidé, kteří zde trvale bydlí měli životní i ekonomické jistoty v podobě zaměstnanosti a náv štěvníkům nabídnou všechny krásy Šumavy včetně turistického a sportovní ho vyžití v průběhu celého roku. Zvu všechny k nám na Železno rudsko. Sníh už máme. Přivítejte rok 2014 u nás. (re) 18

3 Plzeňský Orfeus 2014 Již podesáté je připravena Cena Nadace 700 let města Plzně v hudební oblasti Plzeňský Orfeus. Je určena jednotlivcům od 15 let (věku 15 let je nutno dosáhnout k 31. pro sinci roku, za který je cena udělována) středoškol ským a vysokoškolským studentům nebo studentům základ ních uměleckých škol, kteří studují v Plzni a mimořádným způsobem se zasloužili o reprezentaci města Plzně v oblasti klasické hudby v daném roce. Kandidáty navrhují výhradně jednotli vé školy prostřednictvím svých zástupců. Fyzické osoby nemohou návrhy podávat. Cena bude předána na plese nadace 14. února 2014 v Měš ťanské bese dě. Součástí ceny je i skleněná plas tika a pamětní list. Posledních něko lik let dává také Plzeňská filharmonie laureátům možnost vystoupit na společném koncertě. Potřetí bude udělen Plzeňský Orfeus junior pro děti do patnácti let. Podmínky pro ocenění jsou stejné jako u Plzeň ského Orfea, v této kategorii však ne ní cena spojena s finančním ohodno cením. Laureát obdrží na plesu nada ce skleněnou plastiku a pamětní list. Formuláře pro navržení vhodných kandidátů je možné vyzvednout v kan celáři Nadace 700 let města Plzně, nám. Republiky 1, Plzeň od 2. prosince 2013 nebo si je stáh nout z webových stránek na dace: www. nadace700.cz. Ná vr hy se ode vzdávají do 10. ledna 2014 včetně. HUDEBNÍ ADVENT A VÁNOCE PLZEŇ 2013 Už 11. rokem pokračují v katedrále sv. Bartoloměje tradiční Adventní půlho dinky, při kterých opět přední čeští var haníci předvedou své improvizační schopnosti a při nichž si návštěvníci mo hou vychutnat pravou atmosféru adven tu a zklidnění v předvánočním ruchu. Začátek vždy v 15.00, vstup volný Jaroslav Tůma v hodin proběhne v kated rále sv. Bartoloměje slavnostní vánoční koncert, při kterém vystoupí smíšený pě vecký sbor Pražší pěvci pod vedením sbormistra Stanislava Mistra. Budou uve deny sborové kompozice na vánoční texty napříč hudebními styly. Na varhany zahra je regenschori Pavel Šmolík Závěrem roku již tradičně zveme na dal ší Benefiční koncert na opravu varhan v kostele Panny Marie Nanebevzaté (U Františkánů), který se uskuteční v ne děli od hodin v témže kostele. Vystoupí při něm varhaník Pavel Šmolík a sopranistka Kateřina Falcníková. První neděli po Novém roce se koná tradiční Tříkrálový koncert v ka tedrále sv. Bartoloměje v hodin, kdy vystoupí Komorní smíšený sbor Dr. Vladimíra Vepřeka (Příbram) a členové Příbramské filharmonie pod vedením prof. Pavla Šmolíka. Zazní skladby zej ména české provenience s tříkrálovou tématikou: tříkrálové kantáty F. X. a Š. Brixiů a další. Vánoce 2013 biskup Mons. František Radkovský hod. katedrála sv. Bartoloměje mše sv. s přijetím Betlémského světla :00 hod. nám. Republiky v Plzni zahájení živého Betléma 12:30 hod. Biskupství plzeňské set kání a zpívání koled s osamělými lidmi, pořádá Městská charita Plzeň 14:00 hod. nám. Republiky zpívání koled u vánočního stromu 22:00 hod. kostel Nanebevzetí Panny Marie v Plzni, Františkánská ul. mše sv. z Narození Páně 24:00 hod. katedrála sv. Bartoloměje půlnoční bohoslužba slova :30 hod. katedrála sv. Bartoloměje pontifikální mše sv. 16:00 hod. katedrála sv. Bartoloměje pontifikální nešpory :00 hod. kostel sv. Jana Nepomuckého v Plzni, Chodské nám. mše sv :30 hod. katedrála sv. Bartoloměje mše sv. ze svátku Svaté rodiny s obno vou manželských slibů :00 hod. katedrála sv. Bartoloměje mše sv. na závěr občanského roku 24:00 hod. kostel Nanebevzetí Panny Marie v Plzni, Františkánská ul. mše sv. 19

4 Kraje pro bezpečný internet Plzeňský kraj se připojil k projektu Kraje pro bezpečný internet, jehož cílem je zajistit dostatečnou infor movanost ohrožených skupin o rizi cích pohybu v kyberprostoru a záro veň o možnostech, jak jim předchá zet nebo se jim bránit. Touto relativ ně novou formou nebezpečí, která má v mnoha případech i charakter trestné činnosti, jsou ohroženy všechny skupiny obyvatel, které elektronickou komunikaci využívají. Nejzranitel nější jsou děti, pro kterou je tato forma komunikace nejpřiro zenější a často používaná. Společný projekt krajů má působit především osvětově a preventivně. Plzeňský kraj už do roku 2011 za účelem rozšířit povědomí o rizicích v prostředí internetu zavedl projekt ebezpečnost, v jehož rámci byli v oblasti bezpečnosti na internetu proškolováni učitelé a žáci základ ních a středních škol. Hlavní myš lenkou bylo poučit žáky atraktivní formou soutěžního kvízu o tom, jak se na internetu chovat. V roce 2011 bylo tématem ebez pečnosti kyber šikana, rok poté Facebook a letos se projekt zaměřil na on line naku pování. Na financování projektu se budou kraje snažit získat prostřed ky z národních a evropských grantů a na spolufinancování některých společných aktivit se budou podílet také z vlastních zdrojů. Nový portál zlepší komunikaci Nový portál, jehož cílem je usnadnit komunikaci ZČU s podnikatelskými subjekty, bude spuštěn na Silvestra letošního roku. Vzešel ze společ ného úsilí Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest a Ústavu celoživotního vzdělávání Západočeské univerzity v Plzni. Základní myšlenka celého portá lu spočívá v tom, že podnikatelské subjekty potřebují jedno kontaktní místo pro navázání spolupráce se ZČU. Jinak se v její struktuře orien tují velmi složitě, vysvětlil ředitel Ústavu celoživotního vzdělávání Martin Dezort. Portál je kromě firemní sféry určen také všem studentům ZČU, kteří zde mohou hledat potenciální stáže, pra xi či témata pro své kvalifikační prá ce. Z toho plyne i široký záběr mož ných spolupracujících subjektů z řad podniků, státní a veřejné správy či neziskových organizací. Fejeton Fejeton Fejeton Fejeton Fejeton Fejeton Fejeton Už je čas vždyť jsou Vánoce... Slavnostně nasvícené ozdobené stromy, přivezené z hlubokých lesů k navození vánoční atmosféry do našich měst a městeček, koledy, vánoční trhy, vůně jmelí, spousta dobrot a lákavých věciček, světla, světýlka, slavnostní nálada. Nemyslím, že tím nutně nastal čas pobíhat po obchodech, zoufat si, že nebude dost peněz na dárky a ostatní vánoční radosti, nebo do konce brát si půjčky. Podléhat re klamnímu vábení ve prospěch ob chodů, které už málem zatlačilo tradiční, slavnostní a přece skrom né české vánoce někam za impor tovanou komerci, prezentovanou přezdobenými interiéry i exteriéry, až místo oslav narození božího dí těte připomínají pozlátkový kýč. Už dlouhou dobu se trh snaží vsuge rovat nám nezbytnost fenoménu peněz, bez nichž údajně nelze býti úspěšnými, a dokonce ani šťastný mi, ale i my všichni jsme měli stej ně dlouhou dobu na poznání, že ja kési číslo na účtě s pocitem lidské ho štěstí vůbec nesouvisí. Za pení ze si můžeš koupit dům, ale ne do mov, nekoupíš si lásku ani přátel ství, protože nejcennější lidské hodnoty se koupit nedají. Své by o tom mohla vyprávět řada lidí, kteří mají dost peněz na to, aby byli vždy a všude středem pozornosti, na mediálních spo lečenských aktivitách předvádí, že šaty dělaj člověka, ale právě tihle lidé na vánoce ujíždějí z pře plá caných měst do malých měste ček a vesnic,kde si před svými sousedy nemusejí na nic hrát, a dopřávají si tradiční české svátky s vyprávěním, koledami, klasickým skromným kouzlem a romantikou. Váno ce, které bývaly vždycky ra dostné a vřelé bez ohledu na pe níze, oslavované v rodinách u jed noho stolu s členy všech generací, i se sou sedy, kteří se scházeli, protože cítili sousedskou sounále žitost a i v těžkých dobách si vzá jemně pomáhali. Lásku, přátelství, a oporu jednoho v druhém potřebu je každý člověk k životu jako ryba vodu, jsou to hodnoty v životě nej cennější, a nikdo nám je nemůže vzít, ani zdanit. Krásné jsou jiskřičky v očích dí těte, když rozbaluje pod rozsvíce ným stromečkem svůj dárek, ale oči dospěláků dovedou být pře krásné, jestliže odrážejí světlo du še, nasvícené láskou k rodičům, dětem, sousedům ke všem lidem dobré vůle. Nesmíme zapomenout, že vánoce jsou především oslavou v obyčejném chlévě narozeného dítě te, které pak svou smrtí vzalo na sebe všechny lidské hříchy, aby všichni mohli být vůči sobě na vzájem bližními a boží vzkaz cokoliv učiníte bližnímu svému, ja ko mně samotnému byste byli uči nili.by se měl plnit. Proto nikdo nemá být opuštěný, smutný, ne šťastný, nebo strádající, a největší radost by měl člověku přinášet po cit, že udělal radost jiným. Nejsou li peníze na stromeček, stačí ozdobená větvička vlastno ručně utržená v lese, kde jsme byli na procházce s někým blízkým, a i jen ve světle svíčky poslech hudby s vánoční mší Jakuba Jana Ryby, či lidové písně sněží, a na še koně běží, domů vezou nás, vždyť jsou vánoce přinesou du chovní zážitek, který v každém srd ci přetrvá dlouho. Obyčejná lidská láska, pocit vnitřní harmonie, štěstí a radosti, uzdravuje i srdce nemoc ná smutkem a beznadějí. Až vánoční svátky skončí, vše chna světla zhasnou, krásné stro my budou odvezeny, a život se vrátí ke každodenní všednosti, je jen na nás, jestli budou dále svítit slav nostní světla v našich srdcích jestli je nenecháme zhasnout mar ností a sobectvím. Dagmar Hermanová 20

5 Milý čtenáři, stejně jako v prosinci 2012, tak ani letos nedorazil do naší právní rubri ky žádný dotaz. Stejně jako loni Vám to nemám za zlé, neboť vím, že probírat se pestrou nabídkou vá nočních dárků a porovnávat ji se stavem své peněženky, resp. účtu, je činnost náročná nejen na nervy, ale i na čas. Těm však, kteří vydrží číst tento můj článek až do konce, slibuji tip na vánoční dárek, a to dá rek kvalitní, užitečný a hlavně ceno vě dostupný. V loňském vánočním článku jsem Vás informoval o tom, jak v souladu se zákonem zabít kapra. Pro ty, kteří ho nečetli, připomínám, že: Vykrvování ryb se provádí po omráčení silným úderem tupým předmětem na temeno hlavy, přetě tím žaberních oblouků nebo přetě tím míchy a cév řezem bezpro středně za hlavou. Vzpomínáte si? Pro rok 2013 to ještě platí, jak to bude v příštím roce, tak to sám ne vím, neboť při dalekosáhlých změ nách našeho právního řádu plat ných od mi mohlo ta ké leccos uniknout. V každém přípa dě to zjistím a budu Vás informovat v listopadovém nejpozději v prosin covém čísle roku 2014, tak abyste i příští rok mohli kapra zabíjet v souladu s platnou právní úpravou. Od totiž vstupuje v účinnost nejen nový občanský zákoník, ale i zákon o obchodních korporacích, katastrální zákon, zá kon o mezinárodním právu sou kromém a procesním, ale desítky právních předpisů se tímto datem zrušují (např. obchodní zákoník, zákon o rodině, zákon o vlastnictví bytů, zákon o nájmu a pronájmu nebytových prostor, zákon o sdru žování občanů, zákon o cenných papírech, zákon o pojistné smlou vě, zákon o obecně prospěšných společnostech atd.) nebo se pod statně novelizují (autorský zákon, zákon o účetnictví, občanský soud ní řád, zákon o dani dědické, daro vací a dani z převodu nemovitostí, zákon o soudních poplatcích, atd.). Takže se probudíme my všichni, jak právníci, tak ne právníci, do poněkud jiného světa, kterému budeme o něco méně rozumět. Byli bychom proto rádi, aby naše pravidelná rubrika byla pro Vás i zdrojem informací o tom to novém právním světě a chtěli bychom, abyste k jejich šíření při spěli i Vy svými konkrétními dota zy. Tyto změny totiž zasáhnou do života nás všech. Slibovaný tip na vánoční dárek. Chcete potěšit své bližní užitečným dárkem? Kupte jim nový občanský zákoník. Hezké Vánoce 2013 všem čtenářům přeje Advokátní kancelář JUDr. Václava Koreckého a Mgr. Radka Chaloupky Sportovní gymnázium otevírá své dveře Den otevøených dveøí v úterý 7. ledna :30 hod. pro uchazeče z 9. tříd se zájmem o čtyřletý obor vzdělání Gymnázium (třída B, všechny druhy sportu). Zároveň mohou přijít uchazeči z 9. tříd a kvart, kteří se zajímají o studium čtyřletého oboru vzdělání Gymnázium (kvinta, všechny druhy sportu, k doplnění počtu žáků třídy). Ve čtvrtek 9. ledna :30 hod. se škola otevře žákům 5. tříd základních škol, kteří se hlásí do osmiletého oboru vzdělání Gymnázium (všechny druhy sportu). Zájemci získají informace o přijímacím řízení, přípravných kurzech z českého jazyka a matematiky a přijímacích zkouškách nanečisto do třídy B čtyřletého gymnázia. Sportovní gymnázium sídlí v Táborské ulici 28 v Plzni Slovanech naproti hale TJ Lokomotivy a v blízkosti plzeňského bazénu. Mgr. Milena Majerová, ředitelka školy Tel.: (ústøedna) Tel./fax: E mail: http: Univerzitní upír bodoval Patnáctý Univerzitní upír přilákal 261 dárců, což je druhé největší číslo v historii této akce, přičemž 63 z nich přišlo darovat krev vůbec poprvé. Mezi dárci byli zastoupeni studenti všech fakult, zaměstnanci, absolventi i lidé, kteří nejsou se ZČU nijak spřízněni. Nejvíce účastníků přišlo z fakult pedago gické, ekonomické a filozofické. Počet mužů a žen byl tentokrát téměř vyrovnán, přičemž opět mír ně převažovaly ženy (51 %). Mož nost darovat krev v předtermínu využilo 73 lidí. Úspěch letos slavili organizátoři i s doprovodnou akcí, uspořádanou ve spolupráci s národním registrem dárců kostní dřeně. Přímo na uni verzitní půdě se ve dvou listopado vých termínech zapsalo do registru téměř 60 studentů i zaměstnanců. 21

6 Na návštěvě u manželů Juliena a Veroniky Herrero Nejkrásnější dárek Luby Skořepové Manželé Julien a Veronika Herre ro žijí v Libákovicích, což je obec na okrese Plzeň jih. Letos 26. června se jim v klatovské porodni ci narodil syn Maxim praprasy novec slavné české herečky Luby Skořepové. S prasynovcem Luby Skořepové Ju lienem Herrero a jeho manželkou Veroni kou jsme se setkali doma, v pří jemně vytopeném rodinném dom ku. Kolem nás už byla cítit vánoční nálada prod chnutá všudypřítomnou vůní dřeva. S vánočním dárkem pro Lubu Skořepovou jste si pospíšili. Už v létě jste ji pravděpo dobně udělali prvorozeným synem Maxi mem asi tu nej větší radost. Byla nesmírně šťastná. Ještě než se narodil, každý den nám volala a manželku neustále upozorňovala, aby si dávala na sebe velký pozor. Hrozně se těšila a nejméně třikrát denně telefonovala a to i ve chvíli, kdy jsme byli na porodním sále v nové moder ní klatovské nemocnici. Jinak mu sím moc pochválit personál kla tovské porodnice. Výborná péče, všichni byli příjemní, starali se o nás. Když jsem jí zavolal, že máme syna Maxima, dojetím chvíli mlčela a pak následoval doslova vodopád těch nejkrásnějších slov. Měla ob rovskou radost a byla šťastná. A ne ní se čemu divit. Strašně toužila mít děti, ale osud jí to nedopřál. Ma teřské štěstí jí bylo odepřeno. Podnikatele trápí dlouhé lhůty pro vyřízení podnětů Především nová právní úprava za dávání veřejných zakázek zajímala účastníky setkání s předsedou Úřa du pro ochranu hospodářské soutěže Ing. Petrem Rafajem. Už podruhé ho uspořádala Regionální hospodář ská komora Plzeňského kraje pro své členy, které právě tato oblast podnikání v diskusi s předsedou ÚHOS velmi zaujala, stejně jako příliš dlouhé termíny pro vyřízení jejich podnětů. Co se týká termínů, přiznávám, že se někdy protahují, ale je to hlavně proto, že nám zadavatel neposkytne všechny potřebné podklady pro šetře ní. Z našich průzkumů vyplývá, že Asi o tom nerada mluví. Prateta se vdala ve třiadvaceti letech a jejím prvním mužem byl herec a loutkář Josef Pehra. Chtěli mít mi minko, ale pak došlo k události, která ji nemilosrdně změnila život. Jednou jela s kolegy z Národního divadla na vystoupení a cestou se Luba Skořepová ve společnosti jediných příbuzných manželů Juliena a Veroniky Herrero a jejich syna Maxima. stala nehoda. Náklaďák, který herce převážel, havaroval. Všichni vylétli ven na dlažbu a měli těžká zranění. Po tomto úrazu už nikdy nemohla mít prateta děti. Byla to pro ni obrov ská rána. Tím, že ji pánbůh nedopřál děti, vrhla všechnu svoji energii do divadla. Maxim bude asi velkým mazlíčkem Luby Skořepové. Nedala mu do vínku velký kus svého hereckého talentu? Někdo se jí ptal, zda Maxim nebude také hercem. Odpověděla takovým stylem, že mu to moc nedoporuču je. Tak uvidíme. Jinak s pratetou konzultujeme spoustu věcí a stále se ptá, jaké pokroky už Maxim dělá. Mám ji jako babičku. Ona mě bere jako vnuka a můj tatínek je pro ni ja ko její syn. Máme mezi sebou moc hezký vztah. Je jí 90 let a má tolik energie, že ji padesátnice mo hou závidět. Je to asi tím, že má stále moc prá ce. Když ji voláme, aby přijela, podívá se do notýsku a jen si povzdych ne, že má každý den nějaké před stavení. Je nesmír ně pohodová, ne problémová, prak tická a umí si se vším poradit. Má velký smysl pro humor. Žije na plno. Důkazem toho je například, že u příležitosti svých narozenin nafotila se svou kamarádkou fotografkou ka lendář. Každý den si dává skleničku vína a cigaretku. Po představení po každé vypije dvojku vína a tím dává najevo, že se jí herecký výkon poda řil. Jejím oblíbeným autem byl Trabant. Životní filosofií mojí pratety je, že člověk musí žít v pokoře a lás ce nejen ve dnech radosti, ale i v těž kých chvílích našeho života. Vy sám nemáte herecké nebo umě lecké sklony? Herectví mě nebere. Jako malý kluk jsem byl v hereckém kroužku, ale nijak mě to nenadchlo a tím moje he recká dráha skončila. Tatínek byl vý tvarník, maloval, nadání měl po ba bičce, ale i tyto umělecké sklony se mi vyhnuly velkým obloukem. Jsem nejraději v lese, miluji přírodu. To je můj svět. Jak to souvisí s tím, že jste se usídlil v Libákovicích? Moje prateta Luba Skořepová do stala v restituci zpátky lesy, které nám věnovala, takže jsem lesníkem. Hospodařím v polesí, kterému se tady říká Sukořín. Kvůli restitucím jste odjeli z Fran cie? Přesně tak. Žili jsme na jihu Francie. Tatínek zde měl obchod s výtvarný mi předměty, restauroval obrazy a maminka dělala v knihovně. Bylo mi 10 let, když jsme přijeli z Francie do České republiky. Francouzština se mi hodí a občas chodím tlumočit. Jinak na syna Maxima mluvím fran couzsky, aby jazyk podchytil už od malička. Jak se Vám líbí v Libákovicích. Nestýská se Vám po Francii, po moři? Místo moře mám tady les a to je můj život. V obci jsem založil turnaj v pe tangu, je to taková moje vzpomínka na Francii, který si získal velkou obli bu. Líbí se mi tady moc a s manžel kou Veronikou se už těšíme na to, jak bude reagovat Maxim na rozsvícený vánoční stromeček. Našim tajným přáním je, aby u toho také byla prate ta Luba Skořepová. (re) v průměru stíháme vyřídit podněty za 56 dnů, i když zákon nám vymezuje dnů 60, uvedl Ing. Rafaj. Jak vyplynulo z jeho slov, lhůty se mohou prodloužit také znaleckými po sudky, které jsou často nutné k řádné mu prošetření podaných podnětů. Proto Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v současné době jedná s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, aby se zakázky do 10 miliónů korun vyřizovaly jako jednostupňová roz hodnutí bez možnosti odvolání. Přítomné podnikatele také zajímala problematika evropských fondů, s ni miž se často potýkají nejenom firmy, ale i mnohé obce. 22

7 Olympijské pivo do Soči Zlatí olympionici Kateřina Neu man nová, Jaroslav Špaček a Martin Doktor vypravili z plzeňského pivovaru olympijské pivo Pilsner Urquell určené pro Soči. Zásilka, která urazí přes 2100 km, obsahuje 120 sudů piva, 5 výčepů a unikátní sérii olympijských sklenic pro českou hospodu. Pilsner Urquell reprezentoval Českou republi ku již na šesti olympiádách. Celkem se jím připíjelo na 38 našich olympij ských medailových úspěchů, z toho na 12 zlatých. Na nádvoří plzeňského pivovaru se sešli držitelé zlatých olympij ských medailí Kateřina Neumannová, Jaroslav Špaček a Martin Doktor, aby si spolu s Václavem Berkou, starším obchodním sládkem Plzeňského Prazdroje, připili na zdar české vý pravy při nadcházejících zimních olympijských hrách a odeslali pivo Pilsner Urquell určené právě pro Soči. Zmínění aktéři pode psali symbolický zlatý sud, který bude naražen v den otevření Českého olympijského domu, a zkontrolovali, zda zásil ka obsahuje vše potřeb né. Pivo a veškeré pří slušenství odvezl kamion se speciálním označe ním, aby byl na první po hled jasný účel a cíl zásilky, která nako nec urazí přes kilometrů. Věřím, že vypravení z rukou zla tých olympioniků přinese i letos čes kým sportovcům štěstí a budeme si moci v duchu motta zlato na zlato připít zlatým ležákem z Plzně na zlaté úspěchy v Soči, uvedl Václav Berka, starší obchodní sládek Plzeňského Prazdroje. Záchranná stanice živočichů prošla rekonstrukcí Od roku 1990 působí v Rokycanech záchranná stanice živočichů pracující pod hlavičkou Základní organizace Českého svazu ochránců přírody, ve které bylo za dobu jejího působení při jato a léčeno více než pět tisíc nejrůz nějších živočichů, především ptáků. To představuje zhruba 300 až 350 exemplářů ročně. Hlavním cílem a po sláním stanice je záchrana a léčení zraněných či jinak handicapovaných volně žijících živočichů a jejich přípra va na návrat do volné přírody. Díky spolupráci se státním podni kem Lesy České republiky se v Roky canech podařilo realizovat projekt Rekonstrukce voliér, jehož cílem byla komplexní přestavba stávajících voliér. Zároveň došlo i ke zlepšení pro středí pro péči o chované živočichy a možnost tyto jedince lépe připravit na život ve volné přírodě. Převláda jícím použitým materiálem bylo dřevo v kombinaci s plastovými deskami a pletivem. Živočichové, kteří se nyní dostanou do rokycanské záchranné stanice, tak mají díky Lesům České republiky, s.p., kvalitní prostředí k to mu, aby se po zotavení mohli vrátit zpět tam, kam patří, tedy do krásné české přírody. O tu se společně s Českým svazem ochránců přírody starají právě lesníci. Za patnáct let spolupráce se LČR, s.p., podílely fi nančně nejen na pomoci záchranným stanicím v rámci unikátního projektu Národní síť záchranných stanic, ale pomáhaly významně i jinde. Úspěšnou realizací projektu však práce rokycanským ochráncům příro dy nekončí. I nadále se budou snažit o zkvalitnění péče o volně žijící živoči chy, kteří se dostanou do nesnází. Projekt, jehož realizace trvala více než dva roky, je tedy úspěšně u konce. Zbývá poděkovat nejen Lesům ČR, s.p., za významnou finanční podporu, ale i dalším. Začněme u samotného nápadu rekonstruovat stanici tak, aby odpovídala novým právním předpi sům, projektantce, dotčeným orgá nům státní správy za cenné rady a vy jádření i dodavatelské firmě. Všichni odvedli skvělou práci. Živočichové, kteří se nyní dostanou do rokycanské ho zvířecího centra, mohou být tedy klidní. Čeká je odpovídající chovatel ské zařízení, které zajistí, aby se v pří padě, zdali je to reálné, vrátili zpět do přírody, popřípadě dožili svůj život v podmínkách, které jim budou vyho vovat a odpovídat jejich potřebám. Pavel MOULIS, předseda ZO ČSOP Rokycany Silnice bez děr a propadlých poklopů Jako každou zimu i letošní se obce a kra je obávají stavu vozovek po mrazech, so lení a údržbě. I po této zimě se na vo zovkách objeví nedostatečné a nekvalitní opravy z léta. Jaké má pro nás řešení firma POKLOPSYSTEM s.r.o., jsme se zeptali pana Ing. Ros tisla va Nídla, jedna tele společnosti. Firma POKLOPSYSTEM s. r. o. je firma, která má dvě činnosti, které řeší tento problém. Za prvé jsme firma, která opravuje staré propadlé kanalizační a vodovodní poklopy ve vozovkách a uliční vpusti na okraji vozovek. Máme jedinečný technologický postup, kterým dosáhne me nejvyšší kvality opravovaných míst. V našem technologickém postupu používáme výhradně špičkové české materiály IZOLSAN, rychle tuhnoucí směsi IZOLSAN HF a IZOL SAN FIX. Jako jediná firma v České republice ukládáme při nových pokládkách živice samonivelační poklopy takzvanou bez výřezovou technologií. To v praxi zna mená, že nové samonivelační poklopy ukládáme ihned za finišerem a do vozovky se už nemusí zbytečně řezat a kopat. Za druhé vyrábíme a dodáváme stu denou asfaltovou směs IZOLSAN ASFALT. Tato směs se od ostatních směsí liší tím, že obsahuje kvalitní emulzi a tím se dosahuje vysoké při lnavosti k opravovanému povrchu a oprava vydrží 8krát déle. S naší směsí IZOLSAN ASFALT se opravy výtluků mohou provádět celo ročně jak při +30 O C tak při 25 O C. Vozovka dokonce při aplikaci může být vlhká a nemusí se nijak nahřívat. Závěrem chci říci, že pokud by se u nás při opravách používaly jen kvalit ní materiály a prověřené technologické postupy, tak by naše silnice vypadaly líp, ale hlavně by byly bezpečnější. 23

8 Milan Benedikt Karpíšek Vánoční speciál od Purkmistra evídaný dárek dostanou již zítra milovníci zlatavého moku v Pivo var ském dvoře v Plzni Černicích. Zdejší Purkmistr připravil pro vá noční čas něco výjimečného, co jinak po zbytek roku nemohou ochutnat. Na Vánoce se proto připravují piva silnější, vždy z těch nejkvalit nějších surovin, která zahřejí. Po šesti letech provozu si naši náv štěvníci na vánoční pivo zvykli a sami ho vyžadují. Pro adventní období jsme připravili 14% ví deňský speciál. Tento druh piva přišel na svět díky vídeňskému pi vovarníkovi Anto nínu Dreherovi, který použil na výrobu tohoto piva speciální lehce natažený slad (sla dovaný o něco déle za vyšších teplot, který má tmavší barvu, uvedl Ing. Petr Míč. Výsledkem je pivo jantarově měděné barvy, pro které je cha rakteristická nasládlá hebká sla dovost s příjemným hořkým do zníváním a jemným chmelovým aroma po odrůdě Saaz Late použi té pro druhé chmelení. Kromě ví deňského sladu byl na várku pou žit ještě slad mnichovský a plzeň ský. Toto pivo lze zakoupit i jako dárek v lahvích s 0,75 a 0,5 l s pa tentním uzávěrem, popř. v klasic ké vratné NRW lahvi s korunko vým uzávěrem. Již zítra si však můžete po chutnat na vánočním světlém 17% speciálu o obsahu alkoholu 7,0 %, který je uvařen ze tří druhů žateckého chmele a tří druhů mo ravských sladů. Toto pivo je hut nější a sladší a plnou sladovou chuť střídá v doznívání kombinace hořkosti žateckých chmelů. Již čtvrtým rokem je vystaven na nádvoří Pivovarského dvora ta ké nádherný betlém z lipového dřeva s 21 figurami v životní veli kosti, jehož autorem je řezbář Miroslav Kříž. Životní osudy mého bývalého roz hlasového kolegy i parťáka na hu debních cestách po světě, čer stvého padesátníka Milana Benedikta Kar píška předurčil jeho dědeček Vác lav Benedikt z Čížkova. Byl to velký muzikant trumpetista, křídlovák a ba sista, který mimo jiné působil řadu let mezi světovými válkami v orchestrech světoznámých cirkusů Krone, Sara s sani a dalších. Píšu o něm i ve své knize Za vesnickými muzikanty. Jak to vlastně bylo od začátku? Na to jsem se zeptal Milana Karpíška. Doma odjakživa zněla muzika a ke společnému zpívání se přidávala i ma minka, jen babička tvrdila, že nemá notu. Pak přišla léta učednická v LŠU Chrást Dýšina. Ač jsem pokukoval po trumpetě, dědeček rozhodl, že housle jsou základ všeho, a bylo to. S pubertou přišlo pobláznění bigbítem a od houslí jsem si odskočil k basky taře. Byla mi sympatická, že má taky čtyři struny. Ale ještě předtím ve tři nácti letech mi maminka koupila vy touženou mandolínu, která se skvěla ve výloze na dnešní Americké třídě v Plzni. To byla obrovská radost. Postihla tě také mánie zakládání kapel? No jéje. Na základce se to ještě nezda řilo, ale sotva jsem vylétl z hnízda, hned jsem na gymplu v Rokycanech, mimochodem nádherné období živo ta, dal dohromady kapelu, takový dixík Dynamit. Naší modlou byl tehdy Ivan Mládek, ale pokoušel jsem hudební múzy i ve vlastních věcech. Pak přišla tvrdší éra. Ivana Mládka záhy vystřída li na žebříčku mé obliby: Beatles, to mi ostatně zůstalo dodnes, a Pink Floyd. V jejich duchu jsem napsal rockovou svitu Kapky času děsný umění. Ale pak přišel zase totální zlom v liduš ce, kde jsem zrovna chystal absol ventský houslový koncert. Po létech jsem se potkal s Michalem Polcarem. Zahrál na kytaru, zazpíval a ze mne doslova vylítlo: Michale, budeme spolu hrát folk. Tak vzniklo Experimentální folkové studio čili E. F. S. Léta jsem vás na táčel v Československém rozhlasu, hlavně po vítězství v celostátním finále PORTY. Na zaplněný lochotínský amfiteátr v Plzni se nedá prostě zapomenout, zejména když ti davy lidí tleskají. V rozhlase pak začaly vznikat zajímavé hudebně slovesné projekty, kdy jsem napsal písničky pro redaktorku Květu Bodollovou, například třeba o cirkuse už je plnoletý to bylo moje oblíbené téma z dě dečkových vzpomínek nebo o Radou šovi. Vyhráli jsme i pár soutěží, ale měl jsem pocit, že by to mé kompo nování mělo mít nějaký grunt. Proto jsem začal chodit na hodiny harmonie k profesoru Bažantovi a přihlásil jsem se na postgraduální studia hudební teorie na Akademii múzic Milan Benedikt Karpíšek kých umění v Praze, kde jsem zažil úžasné pány profesory Risingera, Jiránka, Smolku... Moment. Musím dodat, že ty jsi ale původem inženýr. To je dávno zavřená kniha. Vystudoval jsem sice kybernetiku, leč zaplať pán bůh pro mne i okolní svět se tomu ne věnuji, takže společnosti neškodím. V roce 1990 jsme se stali kolegy v hudební redakci ČRo Plzeň a zažili spolu dobré i zlé časy. Člověk vzpomíná hlavně na to dobré. Úžasně kreativní období bylo hlavně těsně po roce 1990 za pana ředitele Fabiána. Vymýšlení nových pořadů, naše hudební dopoledne ještě spolu se Zdeňkem Bláhou, milé telefonáty i hory dopisů od posluchačů. Mnozí si vzpomenou ještě dnes, i když jsem už 13 let na volné noze na pořady Hudební apatyka či Západní music ex pres, což mne moc těší. A to horší, co bylo na sklonku mého, mohl bych říci našeho působení, snad ani nestojí za to, aby se s tím člověk mazal. Odehráli jsme bezpočet koncertů v Německu, v roce 1996 jsme účinko vali za Velkou louží na největším ame rickém festivalu v Silver Dollar City. Ano, ještě předtím jsme tam byli s mojí další kapelou COLLEGIUM FIDDLE DOLCE a to odstartovalo bá ječné období cest do USA. Pak jsme tam jezdili 4 roky s mým dalším pro jektem ŠVEJK BANDEM. Poté přišlo tzv. mexické období. To jsme byli pětkrát v Mexiku, pak přibyla asijská epizoda koncertování ve Vietnamu, Číně, Kazachstánu. Mezitím jsem účinkoval se svými bandy i v různých zemích Evropy jako v Anglie, Francii, Itálii, Švýcarsku, Belgii, Lichtenš tejn sku, Dánsku, Rakousku, Maďarsku, kde býváme častými hosty dosud. Foto Alena Šustrová Také jsme se vydali šířit slávu české muziky do Kolumbie a vloni do Brazílie. Na to se samozřejmě nedá zapome nout. To jsou zážitky doslova na celý život, hlavně jak tam lidé úžasně brali naši muziku, jak byli vstřícní a milí. Však tam vznikla i krásná muzikantská přátelství. A čemu se věnuješ v současnosti? Hodně mě naplňuje tvorba pro děti, ne pro ty své, to už jsou velcí kluci. Tom studuje na AMU, Michal na kon zervatoři a dost často spolu hrajeme. Ale já píšu písničky pro dítka školkou a školou povinná. Teď zrovna do dělávám scénář a muziku k Plzeň ským strašidlům a také k Pohádkám z Brd. Právě v těchto dnech vychází CD dětských písní CESTOVATEL KOMPÁSEK, což je takové pokračová ní cédéčka VESELÉ PÍSNIČKY PRO KLUKY A HOLČIČKY, jehož úspěch mě moc potěšil. Tak snad půjde Kom pásek v jeho stopách. Také mne čím dál víc baví starý jazzík, který provo zujeme s kapelou KING SWING. Tam si dobíjím hudební baterky. Kam bys nás pozval? Do Divadla PLUTO, kde jsem za 14 let existence spáchal taky pár hudeb ních i textových hříchů. Se ŠVEJK BANDEM se těšíme na setkání s na ším publikem kdykoli a kdekoli hlav ně v pohodě a dobrém zdraví. Josef Pospíšil 24

9 Vánoční strom ve Vatikánu vyrostl na Domažlicku Na Svatopetrském náměstí ve Vatikánu byl v pátek 13. prosince slavnostně roz sví cen vánoční strom symbolizující přátel ství Čechů a Něm ců. Smrk vysoký 25 metrů je z majetku města Doma žlic, který spravuje spo lečnost Do ma žlické měst ské lesy, s.r.o. Papeži ho darovala nedaleká bavorská obec Wald münchen, která zajišťo vala jeho nákladnou přepravu do Říma. Tradici, že každý rok dodává vánoční strom k chrámu svatého Petra jiná země, dodržuje Vatikán od ro ku O vánočním stromu z Doma žlicka jsme si povídali s jedna telem a zároveň ředitelem spo lečnosti Doma žlické městské lesy s.r.o. v Doma žlicích Ing. Janem Bendou. Jak se zrodila myšlenka do dat vánoční strom do Vati kánu z lesního majetku měs ta Domažlic? Před rokem mi sdělil můj pří tel, bývalý starosta Wald mün chenu, který je nyní zemským radou Chamu, pan Franz Löff ler, že město Wald mün chen připravuje vánoční strom pro Vatikán. Vyjádřil přání, aby chom se na tom také podíleli. Věřil jste tomu, že vánoční strom bude od vás? Po pravdě řečeno ne, ale přesto jsem se svými spolu pracovníky celý ten rok přemýšlel a vyti povával nejvhod nější smrk, který má zavětvení už od země. My les níci říkáme, že je to solitérní strom a takových v lese zase není moc. Nicméně smrk jsme vytipovali, ale ještě měsíc před jeho káce ním jsem nevěřil, že právě od nás bude strom pro Vatikán. O to větší bylo překvapení. Je to pro nás velká událost a zároveň pocta, že si naši bavorští přátelé vybrali smrk Jednatel a ředitel společnosti Doma žlické městské lesy, s.r.o., Ing. Jan Benda z našeho lesního majetku. Je vysoký 25 metrů, na oddenku u pařezu má průměr přes 80 centimetrů a váží 7,2 tuny. Pamětníci z Waldmünchenu z roku 1984, kdy město dodá valo strom pro Vatikán, říkají, že tehdy byl o něco vyšší, ale ten náš je zase bohatší ze jména v jeho horní polovině. Původně se plánovalo, že smrk od nás z Bystřice do Waldmünchenu přemístí heli koptéra. Technic ká závada na ní, ale i váha stromu tuto možnost vyloučila. Strom byl převezen nákladním autem, které jelo přes značnou část našeho městského lesního majetku a to jižními a západ ními svahy Čer chova. Ta cesta byla dojemná, jako by se okol ní lesní porosty s ním loučily a zároveň byly pyšné na to, že jeden z nich bude stát na Svatopetrském náměstí ve Vatikáně. Vánoční strom také symboli zuje přátelství českých a ně meckých lidí. Nesporně. Mohu to potvrdit z vlastní zkušenosti. Byl jsem 16 let místostarostou Klenčí pod Čerchovem, které má nadstandardní příhraniční part nerské vztahy s Waldmün chenem. Stejně tak to platí o Do ma žlicích a bavorském městě Furt in Wald. V našem regionu tato města už od de vadesátých let minulého stole tí velmi úzce spolupracují a vá noční strom je opravdovým symbolem přátelství. Je pří mo z česko bavorské hranice. Na jeho výzdobě se podílely ženy z Wald münchenu. Celý rok připravovaly vánoční ozdoby. (re) 25

10 Nejznámější český psychotronik a vizionář Stanislav Brázda doporučuje: Dejte svému tělu šanci bránit se životním nástrahám Dokud věda nebude schopna odpo vídat na všechny otázky, budou se lidé obracet na kartáře, astrology, psychotroniky atd. Stejně tak bu dou nevyléčitelně nemocní hledat pomoc u léčitelů, dokud si medicí na s těmito nevyléčitelnými nemo cemi neporadí. Z těchto důvodů nelze alternativní způsoby léčby odsuzovat, (samozřejmě za podmí nek, že rady či léčba nepoškozuje zdraví), protože pud zachování života nám velí využít všech mož ností k zachování života a málokdo je schopen se smířit s předčasnou smrtí. Stejně tak byli, jsou a budou lidé, kteří touží po vizích nejenom bu doucnosti a dělají pro to vše možné. Nejčastěji jsou z ovlivňování klientů napadány kartářky. Přitom nejjedno dušší forma ovlivnění je film, při kte rém se mnozí uvádějí do světa vizí, prožívají život někoho jiného a dále nás ovlivňuje televize. Čekání na zá Kontakt: STANISLAV BRÁZDA mobil: e mail: s.cz Některé hudební skupiny zazáří se svým repertoárem na rok či dva, ji ným se to povede na delší čas. Ale jen málokteré uskupení a jejich skladby žijí v povědomí lidí na celém světě ještě po mnoha desetiletích. Tohoto úspěchu se povedlo dosáhnout nej slavnější swingové kapele orchestru Glenna Millera. Uplynulo již více než sedmdesát let od doby, kdy jeden z nejznámějších bandů konce třicá tých a první poloviny čtyřicátých let dosáhl vrcholu své popularity ale jeho nestárnoucí, věčně zelené melodie nás provázejí stále. Občas zazní z rádia, někdy je slyšíme jako doprovodnou hudbu filmů odehrávajících se v minu lé době. Stále tvoří nedílnou součást reper toáru valné většiny velkých ta nečních orchestrů. Jsou i po letech zrak je pro mnoho lidí pohodlné, ale je to ztráta času. Tvrdím, že čekání je největší břemeno. Podle mne není pro nikoho dobré na konci života zjistit, že jsme prosnili a promarnili celý život. Etap, ve kte rých hodnotíme život, je více a u ně koho to začne úrazem, u dalšího když se věk přehoupne do další de sítky atd. Určitě je to kolem čtyřicítky, padesátky, šedesátky (přijdou i horší čísla). Mezníkem je odchod do dů chodového věku. Jen člověk nabitý energií v jakémkoli věku nebude če kat na zázrak, ale sám pro své zdraví bude něco dělat a prodlouží si mládí. Podle mé teorie je možné energii přijímat nejúčinněji ze zdrojů, kde energie je. Na prvním místě jsou to stromy, pak voda, zvířata a lidé. str hu jící a tak výrazně melodické, že se nevyhnuly ani diskotékovému zpra cování např. disc jockeyského sdru žení Jive Bunny and the Master mixers jejichž hit Swing the Mood z r lze s úspěchem pustit i dnes. Snad proto se ke skladbám Glenna Millera vrací i dnešní mladá generace, která dříve původní melo die, gramofonové desky a filmy s je ho orchestrem neviděla a neslyšela. Abychom byli soudní, je nutno poznamenat, že orchestry Duka Ellingtona, Counta Basieho nebo Bennyho Goodmana jsou mezi skal ními příznivci jazzu přijímány s o ně co větší prestiží. Miller se však mezi uznávané taneční party dostal díky silným a přitažlivým melodiím, bez chybnou a profesionální dokonalos Abychom mohli tuto energii přijímat, musí me svůj organismus pomocí mých akupre sur otevřít pro příjem vitamínů, mi nerálů a energie. Jen tak si posílíme imunitní systém. Mám ověřeno za 23 let praxe, že po odblokování mými akupresurami a užívání biologicky účinných látek dokáže organismus cca po třech měsících vytvářet látky, kterými zničí i rakovinu. Tělo se do káže mnoha nástrahám života bránit, dokáže se samo léčit, ale musí mít k tomu podmínky. Co se týká prodloužení mládí, dnes existuje mnoho metod, jak toho do sáhnout. Když jsem viděl dokument o dlouhověkých lidech v Japonsku, bylo jasné, proč se dožívají vysoké ho věku. Japonský rybář, který ve tí. Nejvíce se však o nesmrtelnost je ho melodií postaral původní sound, charakterizovaný zvukovou kombinací klarinetu Wilbura Schvart ze nad čtyř mi saxofony.tuto značku originality a kvality si orchestr udržuje do dneš ních dnů o čemž se milovníci dobré hudby budou moci přesvědčit na koncertu, který se koná ve čtvrtek 14. ledna v plzeňském Parkhotelu. I když hvězdná kariéra Glenna Millera trvala zhruba jen pět let, byla to dostatečně dlouhá doba na to, aby se zapsal do historie jako vůdčí osobnost jednoho z nejpopulárněj ších swingových orchestrů na světě. Život Glenna Millera sice skončil ve věku čtyřiceti let při nikdy nevysvět lené letecké nehodě, kdy letadlo v průběhu 2.světové války na cestě svých sto letech stále denně chodil lovit harpunou ryby, vypadal v doku mentu jako evropský čtyřicátník. Díky neustálému pohybu neměl pro blémy s páteří. Tvrdím, že kdo bude celý život doplňovat biologicky důle žité látky, které chybí ve stravě či je organismus ze stravy nepřijímá, bu de mít trvale dostatek pohybu a péče o páteř a zuby, správně dýchat, může počítat s tím, že bude překypovat zdravím a dobře vypadat. Jestliže si nyní kladete otázky typu v jaké jste kondici, co vaše tělo potřebuje a po dobně, pak vám doporučuji si odpo vědi vyvěštit pomocí mých karet. Jejich součástí je i knížka, v níž je předepsáno více než kombina cí otázek a odpovědí, kterými je možné dostat na jakoukoli otázku jednoznačnou odpověď. Karty mo hou být i vhodným dárkem pod vá noční stromeček svým nejbližším. Stanislav Brázda Nejslavnější orchestr na světě Glenn Miller Orchestra zahraje své věčně zelené skladby 14.ledna v Parkhotelu. Londýna do Paříže zmizelo, ale orchestr pokračoval. Stále s vysoko nastavenou laťkou hráčské kultury a švihem tak typickým pro toto těle so.dnes vede osmnáctičlenný band pianista Wil Salden, který byl do této funkce uveden v r společností, jež spravuje dědictví po Glennu Millerovi. I on přijal za své zakladate lovu kouzelnou formuli: Každý ka pelník sní o vytvoření nezaměnitel ného zvuku, který je okamžitě rozpo znatelný po několika tónech. In the Mood, Šňůra perel, Měsíční serenáda, Pennsylvania , Americká patrola a další slavné, věč ně zelené melodie zazní na koncertu v plzeňském Parkhotelu 14.ledna 2014, v novém, rozšířeném pořadu. Zdeněk Raboch 26

11 HOROSKOP Sestavila zkušená astroložka Alexandra! Astrologické poradenství, výklad karet pro oblast lásky, partnerství a financí. Poradím i VÁM! Zavolejte i vy! Beran Váhy Připravíte se na nutnost věneodmítnete se setkat s přánovat se ekonomickým záleteli, i když vám bude jasné, žitostem intenzivněji než vloni, takže že po vás budou něco chtít. Naštěstí celkem dokážete eliminovat ztráty. se však nenecháte opít rohlíkem. Býk Štír Majetkové poměry v rodině Jupiter bude vaše partnerství se postupem času stabilizuovlivňovat v tom pozitivním jí, což bude mít pozitivní vliv i na váš slova smyslu. Měli byste toho využít, vztah, jenž získá ustálenou podobu. protože nic dobrého netrvá věčně. Blíženci Střelec Budete cítit touhu spontándokážete v příštích týdnech ně komunikovat s lidmi, kteskoro nemožné. Budete totiž ří vám přijdou do cesty. Hrozí přitom oplývat nebývalým životním elánem bohužel, že narazíte na pár gaunerů. a zaplaví vás neutuchající energie. více na tel.: TAROT PORADNA! Zeptejte se karet na to, co vás trápí! děti - nevěra - podnikání - láska - dluhy - nemoc Napište SMS ve tvaru 86AVF a váš dotaz na tel.: Rak Kozoroh Necháte osobní starosti za V následujících dnech dodveřmi a v práci se budestanete příležitost promluvit te projevovat jako vstřícní a přátelští si s lidmi, vůči nimž cítíte jistou vinu. lidé, což vám zajistí velikou oblibu. Vypadá to, že vám všechno odpustí. Lev Vodnář Váš pohled na svět už nebuneberte to jako minus, pode tak růžový, jako byl dokud nyní bude váš partnersud. Přinutíte se brát vážně i věci, nad ský život trochu stereotypní. Alespoň kterými jste zatím vždy mávli rukou. si po hektických svátcích odpočinete. Panna Ryby V zaměstnání se vám bude Dobře uděláte, když neoddařit, což se odrazí na atmomítnete skvělé příležitosti pro sféře u vás doma. Protějšek a zbytek sebevzdělávání, které se vám nabídrodiny si vás začne dost považovat. nou. Všechno totiž už brzo zúročíte. Astrokoutek Volejte na nebo posílejte SMS na Astroložka Dita VAŠE BUDOUCNOST! Láká vás spatřit vaši budoucnost a zjistit co vás čeká v nejbližší době? Na základě přesných astrologických prognóz vám to řeknu! Zavolejte mi na nebo mi napište SMS na číslo s kódem 91HMP a vaším problémem! Čarodějka Daniela TAJEMSTVÍ LÁSKY! Milujete již dlouho jednoho muže a nevíte, jak získat jeho lásku? Já vám jji pomohu přičarovat! Magie se stane vaším průvodcem! Zavolej mi na tel: nebo mi napiš SMS na číslo s kódem 18ZUC a tvou otázkou! Poskytuje: E.M.A. Europe s.r.o., tech. zaj. Materna, 1 SMS/max. 55Kč, 1 min./max. 70Kč, 27

12 ŘÁDKOVÁ INZERCE DOMÁCÍ PRACOVNÍKY kompletace, možnost dodávky domů. Tel.: po pá, h., KŘI PM l ŘÁDKOVÁ INZERCE NOVÁ dřevěná zdvojená okna 6 ks rozměru 106 x 176 cm, cena Kč za kus, zdarma dopravím na místo, tel RR NABÍZÍME dlouhodobé i jednodenní brigády: Práce ve skladu s VZV i bez, vybalování a doplňo vání zboží, pekařské práce a další. Směny dle výběru, týdenní zálohy a další vý hody Kč/hod. Info na tel.: KŘI PM PRÁCE z domu montáž vý robků. Pro informace pište SMS s adresou na tel: KŘI PM NESTAČÍ Vám Vaše pří jmy? Hledáme právě Vás! Zprostředkovatele úvěrů. Podm. ŘP sk. B, SŠ vzdělání, znalost práce na PC. Nabízíme vysoké pro vize. Zkušenosti výhodou. Odpovědi: hypoteky pujc PŘIJMEME zdravotní sestry a pečovatelky pro opatrová ní starých lidí do domác ností do Německa. Znalost NJ, tel.: RR DO NOVĚ vznikající zubní ordinace v Klatovech při jmu zdravotní sestru/zubní instrumentářku na plný úvazek. Nástup 2/2014. V případě zájmu mě kontaktujte na zu DOBŘE zavedený Noční klub Sandra u Nýrska, stá lá klientela, přijme společ nice od 18 let i brigádně, malá konkurence. Bezplat né ubytování zajištěno. Slušné výdělky, diskrétnost zaručena, tel.: RR NÁDRŽE plastové l, šířka 75, výška 170, délka dle objemu cm, vhodné na vodu, naftu, septik, cena 1 Kč za 1 litr, tel.: RR PIANO zn. BARTA, nutno vidět, tel.: Domažlicko. RR PRODÁM sbírku starých známek (cca 100 let), jedno velké album + polovina, dále staré lahve od piva (pi vovar Žichovice a Strako nice) a 2 staré obrazy, jeden malý a jeden velký. Tel.: RR PRODÁM 2 nové náramky z paroží, přívěsek na ře tízek z růžice průměr 6 cm, dvoje grandle, tel: KOUPÍM elektrické a me chanické vláčky všeho dru hu jako Piko, Merkur, Igra a jiné nebo jen trafa s příslu šenstvím. I poškozené. Pro sím ty, kteří jste dříve volali na moji pevnou linku se zá znamníkem, ozvěte se zno vu na můj mobil pro zpětný kontakt! Tel.: PM KOUPÍM staré bakelit. rádio Talisman, Philips, Telefun ken aj. Staré hodinky Ome ga, Heuer, Glasshütte, Prim aj., se stopkami i bez. Por celánové sošky, sklo, lustr + lampičky, obrazy, hračky plechové a bakelit., nábytek, knihy, housle, trumpetu aj. staré věci do r Sběratel. Tel.: PM KOUPÍM nové i použité auto moto díly: Jawa, ČZ, přívěsný vozík PAV, sajdkáru, BMW aj. Tatra, Škoda Spartak, Octavia, STW, 1000 MB, 110 R aj. Knihy o motorismu, au to moto příručky, prospekty, plakáty, staré hračky, ple chovky od oleje, reklamní au to cedule. Dále starou vzdu chovku zlamovací,vojen skou, pouťovou, vzduchovou pistoli, flobertku. Děkuji za nabídku přijedu Tel.: PM KOUPÍM staré, již nepotřeb né housle s pouzdrem i bez pouzdra, dále violu, violon cello, trumpetu, lesní roh, tubu, voj. polnici, klarinet aj. staré nástroje. Sběratel přijedu. Tel.: PM Prodám konzoli Playstation 3 v záruce, spolu s ovladačem Dualshock 3 wireless controller a Playstation move motion controller 2 ks a kamerou, vše krom konzole nové nepoužité! Cena Kč, volejte: l ŘÁDKOVÁ INZERCE STARÉ vojenské věci pro dáte nejlépe sběrateli! Koupím bajonet, dýku, kor dík, lovecký tesák, šavli, helmu, trop. klobouk, uni formu, maskovací oblečení, opasek, opask. přezku, pouzdro na pistoli, zásobní ky a bedny od munice, dale kohled, puškohled, vysílač ku + sluchátka, čutoru, ešus, teletinu, odznaky a vy znamenání, nášivky, letec kou kuklu, bundu, kom binézu, vrtuli, palubní uka zatele a součástky z letadel, tech. příručky, knihy o vo jácích aj. voj. pozůstatky až do r Přijedu, děku ji. Tel.: PM l ŘÁDKOVÁ INZERCE KOUPÍM staré obrazy čes kých i cizích autorů s námě tem krajina, lovecké zátiší, portréty, dívčí akty, lodě na moři, vojenské motivy, po stavy v krojích aj. (i špinavé a poškoz. nebo jen rám). Dále porc. a kovové sošky, mince, hračky, knihy, hodin ky, vyznamenání, ván. ozdo by, pohlednice, betlém aj. staré a starožitné věci do r Děkuji za nabídku přijedu. Tel.: PM SBĚRATEL koupí staré: lout kové divadlo i části, loutky, betlém, vánoční ozdoby, různé staré dokumenty, po hlednice, plakáty, hračky, autíčka na kabel i bez, na klíček, vláčky, pokojík pro panenky, hodiny a hodinky Děkuji za nabídku.tel.: PM KOUPÍM vojenské věci z I. a II. svět. války: Přilby, bo dáky, dýky, šavle, vyzname nání, uniformy, historické pušky, a pistole a další mili tárie. Platba ihned po do mluvě. Tel.: PM Z POZŮSTALOSTI starý ná bytek: Kredenc, skříň, špajz, stůl, ložnici, truhlu, voj. kufr, dále hodiny, obrazy kafem lýnek, lit. bábovku, kořenky, hrnečky, porcelán. figurky, vázy, skleněnou karafu a skleničky aj. věci z do mácnosti do r Tel.: Plzeň město. PM NÁBYTEK našich babiček vyr. do r VÝKUP RE NOVACE PRODEJ (chro movaný, dýhovaný, selský), lustry, hodiny, obrazy a růz né staré věci na dekoraci, možnost vyklizení celé po zůstalosti. Zn. PŘIJEDU. Tel.: , PM KOUPÍM šavli, bajonet, letecký kordík, lovecký tesák, mysliveckou braš nu, lesní roh, housle, vo jenskou vzduchovku, cel tu, medaile, vyznamená ní (vzorný voják, za obra nu vlasti, vojenské učiliš tě, za budování vlasti apod až do r. 1989), ko vový model děla, tanku, automobilu, parní stroj apod. Tel.: PM STARÉ fotoaparáty (Flexa ret, Mikroma, Stereomikro ma, Leica, měchové aj.) ba rometr, theodolit, vánoční ozdoby, loutky, panenky a dětské pokojíčky, vláčky, plechová a bakelitová autíč ka, litinové formy na bábov ku, lívanečník apod. Tel.: PM KOUPÍM vše z pozůstalosti nábytek, lustry, lampičky, sklo, porcelán (hrnky s mo tivem Prodané nevěsty, dětí, kytičky), kořenky, sošky ta nečnic, akty, zvířátka, svíc ny, obrazy, kresby, i samot né rámy, hodiny, lampová rádia, knihy a časopisy o automobilismu, vše skaut ské a junácké, pohlednice a starou bižuterii. Tel.: PM VYKOUPÍME za velice slušné ceny do nově vzni kajícího vojenského muzea okupace a osvobození zá padních Čech vojenskou techniku (i části), motocyk ly, automobily, helmy, dale kohledy, kordíky, bajonety, tesáky, uniformy (i části), voj. boty, vysílačky, vyzna menání, opasky, pouzdra na pistole, plyn. masky, zá sobníky, kanystry, ešusy, čutory, lopatky, torny, tela ta, spacáky, šavle apod. Zájem máme i o fotografie, dokumenty a časopisy. Velice děkujeme za nabíd ky i případné dary. Army muzeum tel.: ŽULOVÉ DESKY z chodníku, dlažbu, prkna z podlahy, pů dovky cihly z půdy, tel.: RR OBRAZY od malíře G. Tomana, tel.: RR PRONAJMU garáž v Plzni v areálu u Papírny, 19 m2, kamerový systém, funkční elektroinstalace. Nájem Kč/čtvrtletně. Tel.: PRONAJMU v KT byt 2+1 v 1. patře RD. Jen dlouho době!! Nájem 5000 Kč + energie. Kauce Kč. Tel.: mezi 16. a 20. hod. RR 31053

13 ŘÁDKOVÁ INZERCE ŘÁDKOVÁ INZERCE ŘÁDKOVÁ INZERCE ŘÁDKOVÁ INZERCE PRONAJMU byt 1+1 a 3+1 v Klatovech t RR PRONAJMU garáž u mlé kárny v Klatovech, tel.: RR PRONAJMU byt 2+1 v no vostavbě na domažlickém předměstí v Klatovech 65 m2+7 m2 lodžie, nad standardní vybavení, 4.p bez výtahu. Volný od 1/2014. Kauce nutná. Cena Kč+energie. RK nevolat. Tf RR PRODÁME 3+1 KT, cihla, Plánická ul. T: RR PRODÁM byt 2+1 v OV v 1. patře cihlového domu v Klatovech. Zděné jádro, vana, WC samostatné. Vybavení po domluvě. Při rychlém jednání sleva. Tel.: RR PRODÁM 3+1, cihla, Tyr šova ul. KT, tel RR PRODEJ 1+1 Klatovy, pěk ný tel RR PRODÁME 3+1 v KT, Podhůrčí, tel RR HLEDÁME ke koupi byt v Klatovech RR PRODÁM byt 2+1 v Kla tovech, U Retexu, 2. patro, 60 m2. Ihned k nastěhová ní. tel: , RK NEVOLAT! RR PRODÁM nebo dlouhodobě pronajmu větší RD 2 km od Konst. Lázní, vhodný i ke komerčnímu využití, velká stodola, kotelna, zahrada, projekt na rekonstrukci ho tov. Tel.: DARUJI nemovitost neku řácké rodině. Odpovědi za sílejte do redakce pod č. inzerátu PM MLADÍ manželé shání ke koupi starší chalupu nebo RD do 400 tis., vhodnou k rekonstrukci, sociální zaří zení a zahrada výhodou, vel ké opravy nejsou překáž kou, tel.: RR HLEDÁM domek v KT a okolí, ke koupi. Nabídněte. tel RR PRODÁME RD v Točníku u Klatov. Dohoda RR PRODÁME RD v Makově okr. KT, tel RR PRODÁM chalupu v Par tolticích 17 km od KT RR NABÍZÍM ke koupi RD v Kydlinech u KT, RR PRODÁME novostavbu RD v Tajanově RR PRODÁM pěknou chalupu v malé klidné obci u Blížejova na Domažlicku, 2+1, chlév, 2x stodola, uza vřený dvůr, zahrada, sou kromí, vhodné k rekreaci i trvalému bydlení, Kč. Tel.: RR HLEDÁME ke koupi starý domek nebo chaloupku na venkově, dlouhodobě ne obývaná nebo zchátralý stav nevadí, do 200 tisíc. Tel.: RR PRODÁM CHALUPU ve Stráži u Domažlic, celoroční bydlení, se slevou Kč. Tel.: (T mobile), (O2). RR MLADÁ rodina koupí skrom nější chalupu do 300 tis. Kč, vhodnou k opravě, tel.: RR PRODÁM rodinný dům v Hrádku u Sušice, dispo zičně 3+1 s příslušenstvím, upravený menší pozemek, cena Kč, informa ce na tel.: RR HLEDÁME ke koupi starý domek nebo chaloupku na venkově, dlouhodobě ne obývaná nebo zchátralý stav nevadí, do 200 tisíc. Tel.: PRODÁM Fiat Multipla 6 míst, dobrý stav, spolehli vý. EKO daň zaplacena. Tel.: PRODÁM 4 ks plechové ráfky na Renault 4 x 100 mm, 15 palců, nové nepou žité. Cena 700 Kč/ks. Tel.: KOUPÍM staré motorky JAWA, ČZ, BMW a jiné, plus náhradní díly. Platba ihned po domluvě. Tel: PM PRODÁM MERCEDES BENZ Sprinter 315, nafta, r.v. 2006, nový motor, 5 míst (možnost přestavby na 9 míst), s elektrickou hydraulickou nakládací plošinou. Cena dohodou. Tel.: PM NABÍZÍM k využití auto MERCEDES BENZ 315 s el. hydraul. nakládací ploši nou, 5 míst + nákl. prostor k využití. Možnost pře stavby na 9 míst. Tel PM PRODÁM Peugeot 206 r.v.2004, po 1. majiteli, na jeto pouze 82000km se ser visní knihou, 5 dveří, obsah 1.4 benzin, klima, el. okna, servo, centrál, tónovaná skla, imobiliser proti kráde ži, šedo zlatá metalíza, cena K, Klatovy, telefon RR PRODÁM HYUNDAI 1,6 i 30 cw. Najeto km, cena Kč, šedá me talíza, velká výbava, záru ka ještě 9 měsíců. Tel.: PM PRODÁM Peugeot 307 kombi, r.v.2002, 2.0 hdi, 110ps, modrá metalíza, centrál, imobiliser, klima, po 1. majiteli, po servisní kon trole, nová stk a emise, ha gusy, tónovaná skla, cena k jednání Kč, KT, tel: RR PRODÁM Škoda Fabia kom bi, r. v. 2003, obsah 1.4 mpi, 55kw, klima, servo, centrál, šedá metalíza, tó novaná skla, se servisní knížkou, el. okna, rádio s cd, nová stk a emise, záruka na původ automobilu, po 1. majiteli, cena K, KT, tel: RR PRODÁM obytný karavan Zn. KNAUS. Cena k jednání Kč. Málo využitý. Tel.: RR PRODÁM Citroen C4, obsah 1.6hdi, 2 zónová digi klima, 4 airbagy, serviska, grafito vá metalíza, centrální zamy kání, 2 klíče, el. okna, alu kola+zimní sada pneu, ml hovky, po jednom majiteli, super cena Kč Klatovy, RR KOUPÍM Jawa 350 typ a i poškozené, tel.: RR PRODÁM Peugeot 206, r.v.2000, modrá světlá bar va, alu kola, rádio, obsah 1.4 benzin, tónovaná skla, el. okna, servo, centrál, no vá stk, cena k jednání, Kč, Klatovy, telefon RR Koupím za Vaši cenu do soukromé sbírky motocykly a náhradní díly značek JAWA, ČZ, PRAGA, OGAR od r.v do r.v s doklady i bez. Tel RR AHOJ, hledám sympatic kou dívku let nebo maminku, která by přijala mé nezávazné pozvání na kávu. Jsem veselý a komu nikativní 36/180/90, bez dětný nekuřák z Domaž licka. Tel.: PM HLEDÁM veselou a milou dívku, ženu do 35 let, kterou bych rád pozval na kafčo. Když to zajiskří, můžeme pokračovat. Hledám tr valejší diskrétní vztah. Podnikatel 190/42, normální postavy. Tel.: RR MUŽ středních let, zdravý, diskrétní, finančně zajiště ný, hledá přítelkyni k ob časným schůzkám. SMS na tel.: PM NETTER Mann aus Deut s c h land, 37 Jahre, 181 cm, schlank, sympathisch, le dig (ohne Kind), mit gutem Beruf, wohnhaft in Bayern in der Nähe der tschechi schen Grenze, sucht eine nette Frau (Alter: 20 Jahre bis 39 Jahre) für eine feste Be ziehung und eine glückliche Zukunft. Ich freue mich auf eine Antwort. E Mail Adresse: online.de. Tel. Nr./SMS: , RR HLEDÁM k sobě přítelkyni na krásné chvíle i život. Rozv. 59/172, zajištěný, ku řák, abstinent, klidné pova hy, mezi PM a DO. Štěstí souznění duší. Tel.: RR /180 hledá pohodo vou ženu k návštěvám re laxcenter a výletu do Paříže. Zn.:Foto na poví. Tel.: PM NETTER Herr aus Bayern, gut situiert, sehr guter Beruf, schöne Wohnung, vorzeigbar, 31 Jahre / 176 cm, ortsgebunden, lebe auf dem Land, bei Furt im W., Okres Cham / Opf. Ich suche eine aufgeschlosse ne Frau für eine harmoni sche Beziehung. Ich bin auch etwas sportlich und Unternehmungslustig! Meine Hobbies sind: Natur, Wandern (Osser/Arber) Musik etc Ich suche nur eine Frau aus CZ /!!Tsche chien!! Wenn möglich, bitte mit Foto! Adresse: Josef Münch, Nösswarting, Arnschwang / Deutsch land. Tel.: 0175/ RR SYMPATICKÁ dlouhovlasá 36/165/68, veselá a věčně optimistická maminka tou žící po láskyplném vztahu hledá muže, tatínka, co zů stal sám, nebo s dětmi (všechny s láskou přijmu). Ozvi se, čekáme jen na tebe. Tel.: PM ŽENA 41/171/67 mladšího vzhledu hledá přítele, mu že, který skrze lásku umí žít a milovat. Tel: PM

14 ŘÁDKOVÁ INZERCE ŘÁDKOVÁ INZERCE ŘÁDKOVÁ INZERCE ŘÁDKOVÁ INZERCE 40 letá, štíhlé postavy, hnědé vlasy hledá hodné ho, uřímného sympaťáka, veselé povahy. Vánoce ve dvou. tel.: PM NEKUŘÁK Plzeňák 69/170/ 90 hledá Plzeňáka na po povídání u videa. Ženský mě nechtějí. Pouze Češi. Bydlím Na Vyhlídce v Plzni Božkově. Trolejbusová linka č. 12, výstup v ulici Petřínská. Pouze volejte, SMS neumím. Tel.: PM PROGRAMY účto, mzdy, DPH. Počítače prodej+ servis. tel.: KŘI PM NABÍZÍM zodpovědné hlí dání vašich dětiček i senio rů ve vlastním bytě se za hrádkou nebo u vás doma. 100% spolehlivost. Mož nost i ostatních služeb dle vašich požadavků. Certi fikát odbornosti k nahléd nutí. Tel.: PM Oceňování nemovitostí znalecké posudky. Herzo vá, tel.: RR PROŘEZÁVÁNÍ stromů i ovocných. Údržba zahra dy. Klatovsko a Horažďo vicko. Tel.: RR POSTARÁM se o vaše dítě i postižené, uvařím domácí jídlo. Vzdělání, praxe, slušné jednání. KT a okolí. Tel.: RR ZEDNICKÁ PARTA provádí rekonstrukce, strojní omí tání, obklady, dlažby, jád ra a veškeré zednické práce, tel.: RR ODDLUŽÍME VÁS! Přijďte ihned! Pražská 41, Plzeň, Tel.: KŘI PM NABÍZÍME rekvalifikační kurzy: masér, pedikúra, manikúra, nehtová mode láž, kosmetika a další. Akreditováno MŠMT ČR, MAVO s.r.o., individuální výuka! relax.cz, Tel.: , KŘI PM Hanka/62, Plzeň - sever ráda pozná partnera nejen na výlety. Zatím hrady, zámky, cestování! Ozvi se Mám ráda rybolov, ale samotnou mě to nebaví. Najdu muže podobných zájmů. Kateřina /39/ H.Bříza/ Kateřina/39, od Plzně, tel Najde se muž, se kterým se budu od srdce smát a užívat si krásy života? Jitka (59, PLZ). Ráda chodím po památkách a hledám upřímného partnera, co by se přidal! Více na ! Poskytuje EMA Europe s.r.o., 1 min/70 Kč vč. DPH, www. platmobilem.cz, POHLÍDÁM vašeho psa o vaší dovolené i jindy. K dispozici také vytápěný prostor, zateplené kotce. Zkušený chovatel, vý cvi kář, etolog. Plzeňský kraj. Tel.: PM PRODÁM štěňata NO bez PP, po vynikajících ro di čích, vhodní ke střežení objektů, ne do bytu. Odolní na mrazivé počasí. Odběr leden Tel.: HIT NABÍZÍM připouštění vašich koz 2,5 letým kozlem, vy zkoušený, plodný, Sušice, 150 Kč, tel.: RR PRODÁM 8měsíční krá líky na chov i na maso, vá ha 3,5 kg, možno za bití, Kč/ks, Kdyňsko, tel.: RR Podnikatelka Tereza 41, Domažlice! Nemám čas na známost, chci jen diskrétní SEX bez závazků! Brnkni mi na kód ATM83 Žhavé fotky náruživých žen! Chceš? Napiš si o ně SMS ve tvaru 42UNF a text na NOVINKA Táhne mi na šedesát, jsem osamělá, tudíž bez SEXU! Jsi má poslední naděje! Olga, Plzeň. Ozvi se kód FPZ75 NOVINKA EMA Europe, Materna, 18+, 1sms/max.45Kč, 1min/max.90Kč, Další číslo Plzeňského rozhledu vyjde Najdete nás na Ve schránkách v pondělí, na webu o tři dny dříve! Měsíčník rozšiřovaný zdarma do domácností a firem Vydává Vogel Medien International, s. r. o., se sídlem Vídeňská 218, Klatovy, IČ: Zakladatel: Ing. Richard Vogel Jednatel: Mgr. Josef Šesták mobil: e mail: rozhled.cz Havlíčkova Plzeň tel.: , tel./fax: Šéfredaktorka: Mgr. Jana Mertová mobil: e mail: Regionální redakce: Vídeňská 218, Klatovy tel.: fax: Uzávěrka řádkové inzerce je 24. ledna 2013 Sekretariát, soukromá inzerce: Květoslava Spoustová tel.: e mail: Obchodní poradci: mobil: Irena Poláková, mobil: e mail: Miloslav Šrámek, mobil: e mail: Václav Zickler: mobil: Technický redaktor: Irena Bourová mobil: e mail: Korektor: Mgr. Miloslav Fait tel.: Tiskne NOVOTISK, s.r.o., tiskárna Praha Malešice, U Stavo servisu 1, Praha 10, rozšiřuje Media servis, s.r.o., registrováno MK ČR E Redakce nenese odpovědnost za obsah place né inzerce a článků označených (pr) a (pi). 30

15 31

16

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

Matika I. 2. Čísla, prvky, druhy, čtverce, naučili jsme se lehce, nepropadnem panice, umíme i číslice!

Matika I. 2. Čísla, prvky, druhy, čtverce, naučili jsme se lehce, nepropadnem panice, umíme i číslice! Matika I ja Když za čí ko ná hra ní, ma ti ka, to ne ní žád hle na ná še pa ni ka, po čí tá vy pa dá ní. to 2. Čísla, prvky, druhy, čtverce, naučili jsme se lehce, nepropadnem panice, umíme i číslice!.

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

Malá knížka o Amálce

Malá knížka o Amálce Malá knížka o Amálce Ahoj, jmenuji se Amalthea, ale říkají mi Amálka. Jsem bájná koza, první pěstounka, která se starala o malého Dia, když se o něj nemohla postarat jeho vlastní maminka. Proto podle mne

Více

POLEČNOU ESTOU 2 MOTTO SLOVO ÚVODEM

POLEČNOU ESTOU 2 MOTTO SLOVO ÚVODEM MOTTO Prosinec 1999 Ty, který jsi začátek a konec, vezmi tento rok do svých rukou a veď nás podle své vůle! Požehnej naše touhy i naše skutky, pomoz, ať se podaří vše, co nás k tobě přibližuje. Kate Walther

Více

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Moje rodina

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Moje rodina Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Moje rodina Jméno a příjmení: Michaela Želichovská Třída: 5. A Školní rok: 2014/2015 Garant / konzultant: Roman Kotlář ml. Datum odevzdání: 23.

Více

Jak najít své EW? Proč a jak budovat svou EW skupinu?! Jednoduše a efektivně

Jak najít své EW? Proč a jak budovat svou EW skupinu?! Jednoduše a efektivně Proč a jak budovat svou EW skupinu?! Jednoduše a efektivně Každý úspěšný člověk, jestliže chce dosáhnout svého cíle, se musí věnovat své práci na 100%. Náš cíl je jasný. Vydělávat snadno, rychle a neomezené

Více

Bilance aktiv a kapitálu podniku

Bilance aktiv a kapitálu podniku KAPITOLA 5 Bilance aktiv a kapitálu podniku Bi lanč ní prin cip, jak jsme již na zna či li v mi nu lé ka pi to le, umož ňu je za chy tit ma je tek (ak ti va) pod ni ku a sou čas ně i zdroj (ka pi tál),

Více

ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA

ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA NA ÚROVNI A1 PODLE SERR PRO TRVALÝ POBYT V ČR (MODELOVÁ VERZE) 1 ČÁST I: Čtení s porozuměním Úloha 1: Čtěte a pracujte s texty. Řešte úlohy 1-7. Je to pravda (ano), nebo není to

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Mělnické kulturní PROGRAM 12/2015 Úterý 1. 12. 17.00 20.00 hodin hudební sál MKD VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Kurz výroby vánočních dekorací s lektorkami SOU Liběchov. Rezervace na tel. 606 613 406 nebo na

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

KULTURA SPORT 2015. Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2015.

KULTURA SPORT 2015. Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2015. KULTURA SPORT 2015 Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2015. VYDALO MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KLATOVY LEDEN - ÚNOR 1. ledna PŘIVÍTÁNÍ NOVÉHO ROKU 2015

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček leden 2015 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu s no vým po moc ným ra zít kem po pře jme no vá ní Ži dov ské ná bo žen ské ob ce na Ži dov skou ra du star ších v Pra ze. /ŽM/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek

Více

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá Datum Čas Název akce Místo konání sobota 1.12. 15.00-18.00 Doneste si zvoneček, rozsvítíme stromeček aneb VELKÝ POHÁDKOVÝ MEJDAN Vánoční dílny neděle 2.12. 09.00-18.00 Advent na náměstí - Reprodukovaná

Více

Pan Miroslav Kostovič - 3. 1. 54 let Paní Zuzana Janušková - 8. 1. 81 let Pan Petr Režňák - 23.1. 53 let Paní Zdeňka Pippingerová - 31.1.

Pan Miroslav Kostovič - 3. 1. 54 let Paní Zuzana Janušková - 8. 1. 81 let Pan Petr Režňák - 23.1. 53 let Paní Zdeňka Pippingerová - 31.1. 1 Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

OTEVŘETE SI PLZEŇ NABÍDKA PRO PARTNERY V CESTOVNÍM RUCHU 2016/2017

OTEVŘETE SI PLZEŇ NABÍDKA PRO PARTNERY V CESTOVNÍM RUCHU 2016/2017 OTEVŘETE SI PLZEŇ NABÍDKA PRO PARTNERY V CESTOVNÍM RUCHU 2016/2017 PRESTIŽNÍ PRŮVODCE LONELY PLANET ŘADÍ PLZEŇ MEZI TOP 10 EVROPSKÝCH DESTINACÍ PRO ROK 2014 Zuzana Koubíková, ředitelka organizace Plzeň

Více

PRINCEZNY TO MAJÍ TĚŽKÉ JINDŘICH MALŠÍNSKÝ

PRINCEZNY TO MAJÍ TĚŽKÉ JINDŘICH MALŠÍNSKÝ PRINCEZNY TO MAJÍ TĚŽKÉ JINDŘICH MALŠÍNSKÝ JINDŘICH MALŠÍNSKÝ verše ALOIS KOLÁŘ PRINCEZNY TO MAJÍ TĚŽKÉ aneb POHÁDKY PRO ANIČKU 2015 Veškerá práva vyhrazena. Žádná část tohoto díla nesmí být přenášena

Více

Tři Věže s.r.o. Sžijte se se svými klienty a zaměstnanci! Prožijte s jejich rodinami báječný den! NETRADIČNÍ AKCE NA KLÍČ PRO RODINY S DĚTMI

Tři Věže s.r.o. Sžijte se se svými klienty a zaměstnanci! Prožijte s jejich rodinami báječný den! NETRADIČNÍ AKCE NA KLÍČ PRO RODINY S DĚTMI Tři Věže s.r.o. Sžijte se se svými klienty a zaměstnanci! Prožijte s jejich rodinami báječný den! NETRADIČNÍ AKCE NA KLÍČ PRO RODINY S DĚTMI Prezentace Tři věže s.r.o. V České republice se bohužel stále

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Veřejný program 2009

Veřejný program 2009 Veřejný program 2009 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2009 11.01.09 Cyklus Objevy :

Více

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Malířství

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Malířství Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Malířství Jméno a příjmení: Dana Kopecká Třída: 5.A Školní rok: 2013/2014 Garant / konzultant: Mgr. Nina Dyčenková Datum odevzdání: 31. 03. 2014

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 číslo: 63

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 číslo: 63 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 číslo: 63 Obsah: Slovo ředitele školy. Jarní prázdniny, plavecký výcvik. Školní projekt- jíme zdravě, divadelní představení,

Více

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33 V poslední době se vám velmi daří. Vydali jste novou desku, sbíráte jedno ocenění za druhým a jste uprostřed vyprodaného turné. Co plánujete po jeho zakončení? 1 / 6 Turné se sice blíží ke svému závěru,

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

ZASTÁVKA NÁDRAŽÍ NEMOCNICE BANKA KINO RESTAURACE OBCHOD HOTEL POŠTA LETIŠTĚ PARK ŠKOLA

ZASTÁVKA NÁDRAŽÍ NEMOCNICE BANKA KINO RESTAURACE OBCHOD HOTEL POŠTA LETIŠTĚ PARK ŠKOLA BANKA HOTEL POŠTA NEMOCNICE OBCHOD ŠKOLA NÁDRAŽÍ ZASTÁVKA RESTAURACE KINO PARK LETIŠTĚ KDE? V / VE / NA ŠKOLA, POŠTA...ŠKOLE, POŠTĚ NEMOCNICE, OBCHOD KINO NÁDRAŽÍ LETIŠTĚ...NEMOCNICI, LETIŠTI...OBCHODĚ...KINĚ...NÁDRAŽÍ

Více

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013 Bůh zajisté chce, aby mezi námi byla namísto násilí láska, namísto hádek prostota víry, místo roztržek

Více

M33-034 M33-033 M33-036 M33-041 M33-032 PRANI H 52 PRANI H 44. Tato přání jsou balena po 10 kusech. Krásné šaty, rudé vlasy, kdopak to sem míří asi.

M33-034 M33-033 M33-036 M33-041 M33-032 PRANI H 52 PRANI H 44. Tato přání jsou balena po 10 kusech. Krásné šaty, rudé vlasy, kdopak to sem míří asi. Blahopřání M33-031 Krásné šaty, rudé vlasy, kdopak to sem míří asi. Modré očka, hebká líčka, zaťukala princeznička. Hodně štěstí moje malá, hlavně ať jsi vždycky zdravá, veselá a usměvavá. Všechno nejlepší

Více

Upozornění!!! Od nového roku mění se pořad mší sv. Zpravodaj Křesťanské Modřany. Drazí farníci, Vánoce 2003 6/2003. Úvodní slovo

Upozornění!!! Od nového roku mění se pořad mší sv. Zpravodaj Křesťanské Modřany. Drazí farníci, Vánoce 2003 6/2003. Úvodní slovo Upozornění!!! Od nového roku mění se pořad mší sv. Farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie Praha 4 - Modřany Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle Úterý Čtvrtek Sobota Neděle 9,30 hod. mše

Více

Fantastický Svět Pana Kaňky

Fantastický Svět Pana Kaňky Fantastický Svět Pana Kaňky Adam Nehůdka je chlapec, jenž velmi rád četl knížky. Doma a ve škole se mu nikdy nic nedařilo, a tak byl poslán do Akademie pana Kaňky. Chodili tam chlapci, jejichž jména začínala

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 ÚVODNÍK Milí čtenáři Děníčku, připomeňme si jeden ze závěrů, který udělal Tomáš Zendulka v minulém čísle Děníčku, a to možný prodej

Více

Neměl by vůbec nic. že jsme našli partnera

Neměl by vůbec nic. že jsme našli partnera Když mladý muž Neměl by vůbec nic. stejného smýšlení. slyšel ropuchu mluvit tak odvážně a logicky, beznadějně se zamiloval. Od té doby se pokaždé, cestou ze školy u ní zastavil na kus řeči. Jednoho dne,

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník Název školy Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity : Výstup klíčové aktivity : Inovace a zkvalitnění

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou opět organizovány nejen kroužky, ale bude i zajištěn dohled nad žáky 4. a 5. třídy (I. oddělení pí. uč. Lucie Špačková) a 2. stupně (II. oddělení pí. uč. Veronika

Více

Finanční gramotnost BONUS

Finanční gramotnost BONUS BONUS Napsala: Darina Schránilová Poznejte, jak funguje svět peněz a začněte budovat své bohatství Lidé často vydělávají peníze jen proto, aby uspokojili své okamžité potřeby a nemyslí na svou budoucnost.

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

Pan Miroslav Kostovič - 3. 1. 55 let Paní Zuzana Janušková - 8. 1. 82 let Pan Petr Režňák - 23.1. 54 let Paní Zdeňka Pippingerová - 31.1.

Pan Miroslav Kostovič - 3. 1. 55 let Paní Zuzana Janušková - 8. 1. 82 let Pan Petr Režňák - 23.1. 54 let Paní Zdeňka Pippingerová - 31.1. Spolek neslyšících Břeclav, z.s., Kapusty 282/12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

PAPER DISNEY HURVÍNEK JOSEF LADA ČESKÁ TELEVIZE

PAPER DISNEY HURVÍNEK JOSEF LADA ČESKÁ TELEVIZE PAPER DISNEY HURVÍNEK JOSE LADA ČESKÁ TELEVIZE blahopřání do obálky pohlednice balicí papíry dárkové tašky dárkové krabičky rozety a stuhy omalovánky pexesa vystřihovánky dopisní papíry diplomy lampiony

Více

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I Z M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U Pro časopis ZÁMEČEK foto, text: František Miker, Lukáš Pěkný, Aleš Dvořák Mukačevo Ukrajina, dne 2. 7.

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

22. základní škola Plzeň

22. základní škola Plzeň 22. základní škola Plzeň Třída: 7. A Jméno: Lenka Hirmanová Datum:29. 11. 2008 1 Skoro každý měl ve školce stejný sen, co by chtěl dělat Jako malá jsem měla různé zájmy, i když některé se moc nezměnily.

Více

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA ČTĚTE NÁS!! Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři a my vám odhalíme další literární a výtvarné

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Úvodní slovo. Milí čtenáři, Blecha Cup. vstoupili jsme do nového roku a já věřím, že pro nás pro všechny bude ještě úspěšnější, než byl ten předchozí.

Úvodní slovo. Milí čtenáři, Blecha Cup. vstoupili jsme do nového roku a já věřím, že pro nás pro všechny bude ještě úspěšnější, než byl ten předchozí. Úvodní slovo Milí čtenáři, vstoupili jsme do nového roku a já věřím, že pro nás pro všechny bude ještě úspěšnější, než byl ten předchozí. Díky výborné práci našeho týmu se podařilo spousta věcí, které

Více

DOMOV SENIORŮ Rybniční 1282, Strakonice

DOMOV SENIORŮ Rybniční 1282, Strakonice DOMOV SENIORŮ Rybniční 1282, Strakonice Leden 2010 ŽIVOT U NÁS Vážení obyvatelé, právě se Vám dostává do ruky výtisk nultého vydání zpravodaje Život u nás Mé přání je, aby tento zpravodaj vycházel pravidelně

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Miroslav Rovenský a jeho přátelé si vás dovolují pozvat na BENEFIČNÍ SENÁTOUR 2011 27. února 2011-17.00 28. února 2011-18.30 4. březen 2011-17.00 5. března 2011-17.00 12. března 2011-17.00 KLADNO, Kostel

Více

Ver.03/2013 SANOMA MEDIA PRAHA 2013 MEDIA DATA

Ver.03/2013 SANOMA MEDIA PRAHA 2013 MEDIA DATA Ver.03/2013 SANOMA MEDIA PRAHA 2013 MEDIA DATA Vlasta Jediný opravdu český týdeník pro ženy Vlasta je tradiční a proto důvěryhodná. Vlasta je moderní a proto stále milovaná a žádaná. Vlasta je partnerkou

Více

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři,

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři, Číslo 3 2015 1 Úvodem Vážení občané, vážení čtenáři, Letos se naposled setkáváme na stránkách našeho občasníku. Není to dlouho, co jsme pročítali stránky podzimního čísla a už je tady zimní vydání. Podzim

Více

Informační magazín Domova Na Zámku Lysá nad Labem Speciál - prosinec 2014

Informační magazín Domova Na Zámku Lysá nad Labem Speciál - prosinec 2014 Zámecké noviny Informační magazín Domova Na Zámku Lysá nad Labem Speciál - prosinec 2014 Vánoce klepou na zámecké dveře a blíží se konec roku 2014. Vánoční svátky přinášejí radost a otevírají srdce Ať

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

pískovaný celopísek jen text (negativ) (pozitiv) Pískování na láhev vína: + cena vína dle Vašeho výběru (pouze láhve VÍNO HRUŠKA) Pískování na přání:

pískovaný celopísek jen text (negativ) (pozitiv) Pískování na láhev vína: + cena vína dle Vašeho výběru (pouze láhve VÍNO HRUŠKA) Pískování na přání: Pískování na láhev vína: 149,- Kč + cena vína dle Vašeho výběru (pouze láhve VÍNO HRUŠKA) Pískování na přání: 199,- Kč (vlastní obrázek, vlastní delší texty) + cena vína dle Vašeho výběru (pouze láhve

Více

Ohlášky 25.12.2014. 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové.

Ohlášky 25.12.2014. 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové. Ohlášky 25.12.2014 Kázání (čtení) : Písně: Varhany: s. f. Mária Jenčová 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové br. Josef Londa.

Více

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Zdraví + občan a stát: Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Český červený kříž dnes odpoledne ocenil s podporou Transfúzní služby,

Více

RC CHVALETTICE, U Stadionu 240 (naproti poště)

RC CHVALETTICE, U Stadionu 240 (naproti poště) RC CHVALETTICE, U Stadionu 240 (naproti poště) 533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 HNÍZDEČKOVÝ ZPRAVODAJ 3/2011 web: rc-chvaletice.wz.cz tel.: 608 240 368 e-mail: rc-chvaletice@seznam.cz RODINNÉ CENTRUM OSLAVILO

Více

Kalendář všech akcí 2016. Divadlo Járy Cimrmana leden 2016 Janské Lázně Pořadatel: OB Lánovy, Naděžda Bezstarosti, tel.

Kalendář všech akcí 2016. Divadlo Járy Cimrmana leden 2016 Janské Lázně Pořadatel: OB Lánovy, Naděžda Bezstarosti, tel. Kalendář všech akcí 2016 Divadlo Járy Cimrmana leden 2016 Janské Lázně Ples mysliveckého sdružení Dolní Lánov 22. 1. 2016 KD Dolní Lánov Tradiční ples myslivců s bohatou tombolou Pořadatel: MS Malá Sněžka

Více

Bulletin číslo 11-12/2013, listopad prosinec

Bulletin číslo 11-12/2013, listopad prosinec Bulletin číslo 11-12/2013, listopad prosinec Nejen prací živ je člověk Chvalský zámek, zadní pohled sídlo - Náchodská čp. 2421/234, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice Vážení podnikatelé a přátelé, je neuvěřitelné,

Více

VINOTÉKA na Krátké, Ostopovice Nabídka sudového piva.

VINOTÉKA na Krátké, Ostopovice Nabídka sudového piva. číslo katalogové číslo: VINOTÉKA na Krátké, Ostopovice Nabídka sudového piva. Vratná cena celkem popis KEG specifikace zálohamnožství s DPH 21% 1 11407 STAROBRNO ležák 12, plochá 30L Tento symbol českého

Více

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz František Ber Jak Ježíšek naděloval radost e-kniha Copyright Fragment, 2014 Všechna práva vyhrazena. Žádná část této

Více

DOMOVNÍČEK. č. 2/2013. DS Věstonická Domovníček č. 2/2013 Stránka 1

DOMOVNÍČEK. č. 2/2013. DS Věstonická Domovníček č. 2/2013 Stránka 1 DOMOVNÍČEK č. 2/2013 DS Věstonická Domovníček č. 2/2013 Stránka 1 Slovo ředitele Domova pro seniory Věstonická Ing. Rudolf Nytl ředitel DS Věstonická Adventní doba a vánoční svátky jsou čas klidu a pohody,

Více

Letní lezení ve Francii

Letní lezení ve Francii Letní lezení ve Francii Někomu se možná může zdát, že jet lézt do Francie v létě je trochu šílené. Neříkám, že ne,ale určitě se tu dají najít krásné oblasti, kde si můžete pohodově zalézt, vykoupat se,

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě

LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě Hodiny čtení ve 4. třídě nejsou jen tréninkem a zdokonalováním se v technice čtení. Většina dětí už je výbornými čtenáři, jejich přednes je velmi kvalitní. A že si pamatujeme,

Více

Test obecné finanční gramotnosti

Test obecné finanční gramotnosti Test obecné finanční gramotnosti Finanční inteligence je něco, co se ve škole nenaučíte. A přitom je to obor stejně důležitý ne-li důležitější než algebra v matematice nebo historie literatury v češtině.

Více

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Počet týmů: 72 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci A-B, mladší dorostenci A-B,

Více

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Vranov nad Dyjí 12.-14.6.2015 Za podpory z kampaně P&G Press trip s ambasadorkou Mirkou Knapkovou Na vodě s Mirkou Aktivity na pláži Výlet do okolí DĚKUJEME!

Více

KALENDÁŘ AKCÍ ČERVEN 2015

KALENDÁŘ AKCÍ ČERVEN 2015 KALENDÁŘ AKCÍ ČERVEN 2015 MĚSTSKÉ DIVADLO Mikulášská 21 www.mikskrnov.cz 12. 6. 17:00 ZÁVĚREČNÁ TANEČNÍ SHOW tanečních souborů SVČ Méďa 18. 6. 19:00 MANON LESCAUT divadelní hra o nekonečné lásce maltézského

Více

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová.

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová. VY_32_INOVACE_PRV_ 485 Vánoční svátky Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování: 16.12. 2012 Datum pilotáže: 20.12. 2012 Metodika: Žáci si s učitelem prohlíží fotografie, zachycující

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou letos organizovány nejen kroužky, ale i dohled nad žáky 5. třídy a 2. stupně. Pro žáky 5. třídy platí stejný režim (omlouvání, odchody, ) jako ve školní družině.

Více

Objevte. vánoční nabídku

Objevte. vánoční nabídku Objevte vánoční nabídku Vánoce jsou již za dveřmi Přemýšlíte nad tím, čím překvapit vaše milované? Hledáte nápad na dokonalý a stylový dárek? Vytvořte si svou osobní sadu nebo si vyberte z jedné z našich

Více

Časopis Svorka. Třídění odpadu. Škola jede!

Časopis Svorka. Třídění odpadu. Škola jede! Časopis Svorka Škola jede! Ahoj, vítám Vás u prvního vydání časopisu Svorka! Věřte, že tento časopis si zamilujete a vždy tu bude pro Vás. Jakmile dočtete jedno vydání budete dychtit po dalším. Takže,

Více

Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce:

Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce: Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce: Někteří se ptají, co by dělali s knihou. Já se spíš ptám, co bych dělal bez knihy. Ivo Ondráček SPgŠ Znojmo Jaro, léto, podzim, zima, číst si knížku

Více

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07 LEDEN 2014 ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM www.pustapolom.cz/farnost/ Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02 K Roku rodiny... 03 Ptali jste se... 04 Toulky farní minulostí....... 05 Informační servis...

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Nakládání s penězi VY_62_INOVACE_FG0105.

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Nakládání s penězi VY_62_INOVACE_FG0105. Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

Už jsme plnoletí aneb Nadšení let 1991 2009 s fotem

Už jsme plnoletí aneb Nadšení let 1991 2009 s fotem Už jsme plnoletí aneb Nadšení let 1991 2009 s fotem Na klatovském náměstí a potom i na faře je teplo, to se však nedá říci o prostorách arciděkanského kostela, kde sice nebylo -13 stupňů jako v Praze při

Více

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015 LIST č. 5 / 2015 Ročník 10 Vážení spoluobčané, podzim, který byl letos opravdu příjemně teplý a krásně barevný, nás pomalu a jistě opouští. Doufáme, že jste stihli zazimovat své zahrádky a připravili se

Více

prosinec 2012 ročník XI číslo 4

prosinec 2012 ročník XI číslo 4 prosinec 2012 ročník XI číslo 4 Trochu obav a pytel legrace a dobrot Letošní mikulášskou nadílku zajistili žáci z 6.A (čert klečící Erik Skalník, stojící zleva čert Terka Kampová, anděl Kristýna Hřídelová,

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC občasník s informacemi o Beřovickém golfu Říjen 2015 Všechny čtenáře chceme hned v úvodu ujistit, že našim cílem je pouze a jen poskytnout z času na čas několik informací a novinek,

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel Antonín Dvořák 1841-1904 světoznámý hudební skladatel Kořeny slavného hudebníka Dvořákova rodina žila od roku 1818 v Nelahozevsi (střední Čechy). Všichni Antonínovi předci z otcovy strany byly řezníci

Více

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 4 6/2008 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 4 6/2008 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 4 6/2008 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. OZNÁMENÍ OÚ 1.1. 1.sraz chodouňských rodáků 1.2. Pomozte nám řešit trvalý nepořádek u kontejnerů

Více

fotografický workshop krajinou jarního Českého Švýcarska v termínu: 3. 5. 6. 5. 2012 xxxx

fotografický workshop krajinou jarního Českého Švýcarska v termínu: 3. 5. 6. 5. 2012 xxxx fotografický workshop krajinou jarního Českého Švýcarska v termínu: 3. 5. 6. 5. 2012 xxxx úvod Vážení, jsem velmi mile potěšen, že Vás mohu přivítat na fotografickém workshopu pořádaným naší společností

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapusty 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

Návrh dotací a darů poskytnutých z rozpočtu Plzeňského kraje v roce 2016

Návrh dotací a darů poskytnutých z rozpočtu Plzeňského kraje v roce 2016 příjemce transferu částka účel podpora de minimis rozpočtová oblast Vojenské sdružení rehabilitovaných AČR, IČO: 49279319 20 tis. Kč Dotace na činnost Ano Zastupitelé Krása v srdci, IČO: 26565471 50 tis.

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, KONCERT PRO ŽÁKY 5. TŘÍD ZŠ Ten vánoční čas, aneb Jak Anděl málem propadl dovolujeme si Vám nabídnout výchovné koncerty, které základní umělecká škola Bedřicha

Více

(pozn. autora: lidé, kteří jsou označeni rámečkem, přežili) 446 - Petr Ginz) viz. vlastní foto

(pozn. autora: lidé, kteří jsou označeni rámečkem, přežili) 446 - Petr Ginz) viz. vlastní foto !" #$ #%"!& Památníku Terezín převzato (č... /+ 01 1 '#( ) #%"!&* + (č. 596!( # #%"!&, (č.968 2 B / 2 2 3 4viz. Lagus, ?@

Více

22. Základní škola Plzeň. Až já budu velká. Třída: 7. B. Datum: 8. 12. 2008. Jméno: Kamila Šilhánková

22. Základní škola Plzeň. Až já budu velká. Třída: 7. B. Datum: 8. 12. 2008. Jméno: Kamila Šilhánková 22. Základní škola Plzeň Až já budu velká Třída: 7. B Datum: 8. 12. 2008 Jméno: Kamila Šilhánková V pěti letech jsem onemocněla zánětem ledvin a ležela jsem v nemocnici u svatého Jiří. Byla tam veliká

Více

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá.

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. 2015 Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. Vážení spoluobčané, je tu konec října, před námi poslední dva měsíce roku a opět vám do schránek přinášíme náš zpravodaj. V obecním zastupitelstvu

Více