Vydává Obecní úřad - Horní Stropnice - červen 2015 číslo 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vydává Obecní úřad - Horní Stropnice - červen 2015 číslo 6"

Transkript

1 Vydává Obecní úřad - Horní Stropnice - červen 2015 číslo 6 Měsíční plán: Čt So Pá So St ,00 hodin místní knihovna veřejné zasedání zastupitelstva obce ,00 hodin koupaliště v Horní Stropnici - oslavy MDD a vítání blížících se prázdnin ,00 hodin koupaliště v Horní Stropnici TLUSTÁ BERTA ,00 hodin Zámecký park Nové Hrady Den ochrany přírody, myslivosti a rybářství ,30 hodin klubovna na faře setkání důchodců Zápis z jednání rady obce Horní Stropnice konané dne Číslo rady: 9/2015 Přítomni: p. Kučera, Ing. Vaněček, PaedDr. Baláš, pí. Valentová, p. Socher Program jednání: 1. Kontrola zápisu z jednání rady obce č. 8/2015 ze dne Schválení rozpočtového opatření č. 5/ Smlouva o poskytnutí dotace mezi Obcí Horní Stropnice a Jihočeským krajem 4. Návrh nájemní smlouvy mezi Obcí Horní Stropnice a O2 Czech Republic a.s., Praha 5. Smlouva o dílo mezi Obcí Horní Stropnice a ČEVAK a.s., České Budějovice 6. Dodatek č. 14 ke smlouvě o dílo č /98 mezi Obcí Horní Stropnice a Marius Pedersen a.s., Hradec Králové 7. Pronájem pozemků k. ú. Dlouhá Stropnice 8. Protokol Krajské hygienické stanice Jčk pořízený při kontrole sauny ve sportovní hale v Horní Stropnici 9. Žádost MO KDU-ČSL o vydání příslušné obecně závazné vyhlášky 10. Žádost Šachového oddílu Hraničář Horní Stropnice o finanční příspěvek 11. Posouzení zákonnosti obecně závazné vyhlášky č. 1/2015 obce Horní Stropnice 12. Zápis OV Dlouhá Stropnice 13. Studie bytového domu pro seniory v Horní Stropnici 14. Stavební a vodoprávní řízení, aj. Návrh na usnesení: Rada obce schvaluje program jednání schůze rady č. 9/2015. Usnesení č. 93/2015 bylo přijato K bodu č. 1 Kontrola zápisu z jednání rady obce č. 8/2015 ze dne Rada provedla kontrolu zápisu z jednání rady obce č. 8/2015 ze dne Návrh na usnesení: Rada schvaluje zápis z jednání rady obce č. 8/2015 ze dne Usnesení č. 94/2015 bylo přijato K bodu č. 2 Schválení rozpočtového opatření č. 5/2015 Rada obce se seznámila s návrhem rozpočtového opatření č. 5/2015, kde příjmy jsou navýšeny o ,05,- Kč a výdaje jsou navýšeny o ,00,- Kč (příloha č. 1). Návrh na usnesení: Rada obce schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2015. Usnesení č. 95/2015 bylo přijato

2 K bodu č. 3 Smlouva o poskytnutí dotace mezi Obcí Horní Stropnice a Jihočeským krajem Rada obce se seznámila se smlouvou o poskytnutí dotace SDO/OEZI/251/2015 reg. č /15 mezi Obcí Horní Stropnice příjemce a Jihočeským krajem poskytovatel. Účelem dotace je poskytnutí peněžních prostředků na realizaci projektu Obnova venkovních omítek z východní a jižní strany hospodářského objektu farního komplexu Horní Stropnice č. p. 10. Usnesení č. 96/2015 bylo přijato K bodu č. 4 Návrh nájemní smlouvy mezi Obcí Horní Stropnice a O2 Czech Republic a.s., Praha Rada obce se seznámila s návrhem nájemní smlouvou mezi Obcí Horní Stropnice pronajímatel a O2 Czech Republic a.s., Praha nájemce. Důvodem nové nájemní smlouvy, která plně nahrazuje nájemní smlouvu uzavřenou smluvními stranami dne ve znění dodatku č. 1, je to, že na mobilní síti O2 v celé ČR proběhne sdílení s operátorem T mobile a možnost sdílení ve stávající smlouvě není uvedena (jedná se o pronájem části budovy č. p. 193 Horní Stropnice). Návrh na usnesení: Rada obce schvaluje návrh nové nájemní smlouvy. Usnesení č. 97/2015 bylo přijato K bodu č. 5 Smlouva o dílo mezi Obcí Horní Stropnice a ČEVAK a.s., České Budějovice Rada obce se seznámila se smlouvou o dílo mezi Obcí Horní Stropnice objednatel a ČEVAK a.s., České Budějovice zhotovitel, kde předmětem smlouvy je zpracování projektové dokumentace pro územní řízení, pro stavební povolení, pro výběr zhotovitele v rozsahu pro provádění stavby vč. výkazu výměr a položkového rozpočtu na akci Horní Stropnice, Olbramov ČOV dle cenové nabídky ze dne č.j. O (cenová nabídka činila ,00 Kč včetně DPH). Dále se zhotovitel zavazuje k zajištění inženýrské činnosti pro územní rozhodnutí a stavební povolení a k zajištění geodetického zaměření. Návrh na usnesení: Rada obce schvaluje uzavřít smlouvu o dílo. Výsledek hlasování: Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 1 Usnesení č. 98/2015 bylo přijato K bodu č. 6 Dodatek č. 14 ke smlouvě o dílo č /98 mezi Obcí Horní Stropnice a Marius Pedersen a.s., Hradec Králové Rada obce se seznámila s dodatkem č. 14 ke smlouvě o dílo č /98 na sběr, svoz a odstranění komunálního odpadu uzavřené dne mezi Obcí Horní Stropnice objednatel a Marius Pedersen a.s., Hradec Králové zhotovitel. Návrh na usnesení: Rada obce schvaluje dodatek ke smlouvě. Usnesení č. 99/2015 bylo přijato K bodu č. 7 Pronájem pozemků k.ú. Dlouhá Stropnice Starosta seznámil radu obce s žádostí 1. Jihočeské zemědělské a.s., Svébohy o pronájem pozemků parc. č. 2479, 2575, 2582, 2634, 2637, 2656, 2705, 2706, 2722, 2724, 2731, 2741, 2742, 2743, 2744, 2755, 2779 v k. ú. Dlouhá Stropnice (pozemky po KoPÚ). Pronájem pozemků byl zveřejněn na úřední desce od do (příloha č. 2). Návrh na usnesení: Rada obce schvaluje uzavřít nájemní pachtovní smlouvu na dobu určitou a to pět let. Usnesení č. 100/2015 bylo přijato K bodu č. 8 Protokol Krajské hygienické stanice Jčk pořízený při kontrole sauny ve sportovní hale v Horní Stropnici Rada obce se seznámila s protokolem Krajské hygienické stanice Jčk, který byl pořízen při kontrole dne v sauně sportovní haly v Horní Stropnici. Rada obce bere protokol na vědomí. K bodu č. 9 Žádost MO KDU-ČSL o vydání příslušné obecně závazné vyhlášky Rada obce projednala žádost MO KDU-ČSL o vydání příslušné obecně závazné vyhlášky Zákaz podomního a pochůzkového prodeje a pro zasedání zastupitelstva obce vydává negativní vyjádření,

3 jelikož kontrolu dodržování nařízení nemůže provádět OÚ Horní Stropnice prostřednictvím členů zastupitelstva, ale kontrola může být prováděna k tomu oprávněnými osobami a to veřejnými činiteli např. příslušníky obecní policie či POLICIE ČR. Návrh na usnesení: Rada obce vydává negativní vyjádření a žádost postupuje zastupitelstvu obce, které bude zasedat dne Usnesení č. 101/2015 bylo přijato K bodu č. 10 Žádost Šachového oddílu Hraničář Horní Stropnice o finanční příspěvek Rada obce projednala žádost Šachového oddílu Hraničář Horní Stropnice o finanční příspěvek ve výši 7 000,- Kč na činnost oddílu. Rada obce navrhla přispět ve výši požadované částky. Jiné návrhy vzneseny nebyly. Návrh na usnesení: Rada obce schvaluje finanční dar ve výši 7 000,- Kč. Usnesení č. 102/2015 bylo přijato K bodu č. 11 Posouzení zákonnosti obecně závazné vyhlášky č. 1/2015 obce Horní Stropnice Rada obce se seznámila s posouzením zákonnosti obecně závazné vyhlášky č. 1/2015 obce Horní Stropnice. Ministerstvo vnitra ČR ve svém posouzení uvádí, že předmětná vyhláška je v souladu se zákonem. Rada obce bere posouzení zákonnosti obecně závazné vyhlášky č. 1/2015 na vědomí. K bodu č. 12 Zápis OV Dlouhá Stropnice Rada obce se seznámila se zápisem OV Dlouhá Stropnice. Rada obce bere na vědomí zápis OV Dlouhá Stropnice. K bodu č. 13 Studie bytového domu pro seniory v Horní Stropnici Rada obce projednala studie verze přízemní a verze patrová bytového domu pro seniory v Horní Stropnici a úkoluje starostu s místostarostou, aby záměr projednali se zástupci jednotlivých politických stran, kteří jsou členy ZO Horní Stropnice. Návrh na usnesení: Rada obce úkoluje starostu s místostarostou, aby záměr projednali se zástupci jednotlivých politických stran, kteří jsou členy ZO Horní Stropnice. Termín plnění max. do V. veřejného zasedání ZO Horní Stropnice. Usnesení č. 103/2015 bylo přijato K bodu č. 14 Stavební a vodoprávní řízení, aj. - výzva k účasti na ZKP Krčín výměna a posunutí TS k odběrům el.; č. st.: E.ON Distribuce a.s., České Budějovice (vyřizuje MěÚ Nové Hrady, stavební úřad), - rozhodnutí povolení rozšiřování křížence živočicha do krajiny vypuštění kachen divokých na Kopříkovský rybník označený parc. č. 2474/1 k. ú. Svébohy Myslivecké sdružení Svébohy (vyřizuje MěÚ Trhové Sviny, odbor životního prostředí), - oznámení o zahájení správního řízení ve věci vydání závazného stanoviska rozhodnutím zásah do významného krajinného prvku a povolení k vypouštění kachen na Kopříkovském rybníku označený parc. č. 2474/1 v k. ú. Svébohy (vyřizuje MěÚ Trhové Sviny, odbor životního prostředí), - oznámení zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání Novostavba RD na pozemku parc. č. KN 319/3, k. ú. Hojná Voda Martin Hlavsa, České Budějovice a Renata Tomášová, České Budějovice (vyřizuje MěÚ Nové Hrady, stavební úřad), - rozhodnutí pro společnost ČEVAK a.s., České Budějovice, kterým se povoluje provozování vodovodu a kanalizace (vyřizuje Krajský úřad Jčk, odbor životního prostředí ). Rada obce bere na vědomí stavební a vodoprávní řízení, aj.. Starosta: Václav Kučera Místostarosta: Ing. František Vaněček Zápis z jednání rady obce Horní Stropnice konané dne Číslo rady: 10/2015 Přítomni: p. Kučera, Ing. Vaněček, PaedDr. Baláš, pí. Valentová, p. Socher

4 Program jednání: 15. Kontrola zápisu z jednání rady obce č. 9/2015 ze dne Schválení rozpočtového opatření č. 6/ Schválení termínu a programu IV. veřejného zasedání ZO Horní Stropnice 18. Schválení darovacích smluv 19. Plná moc pro f. VAK projekt s.r.o., České Budějovice 20. Přidělení bytu č. 8 v č. p. 251 Horní Stropnice 21. Přidělení bytu č. 8 v č. p. 17 Horní Stropnice 22. Žádost TJ Hraničář Horní Stropnice o poskytnutí finančního příspěvku 23. Smlouva o poskytnutí dotace mezi Obcí Horní Stropnice a Jihočeským krajem 24. Smlouva o poskytnutí dotace mezi Obcí Horní Stropnice a Jihočeským krajem 25. Smlouva o poskytnutí dotace mezi Obcí Horní Stropnice a Jihočeským krajem 26. Smlouva o poskytnutí dotace mezi Obcí Horní Stropnice a Jihočeským krajem 27. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi Obcí Horní Stropnice a E.ON Distribuce, a.s., České Budějovice 28. Cenová nabídka na údržbu okrasných stromů od Zdeněk Maťha, Osek u Rokycan 29. Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2015/ C 30. Projednání koncepčního návrhu zástavby Světví 31. Stavební a vodoprávní řízení, aj. Návrh na usnesení: Rada obce schvaluje program jednání schůze rady č. 10/2015. Usnesení č. 104/2015 bylo přijato K bodu č. 1 Kontrola zápisu z jednání rady obce č. 9/2015 ze dne Rada provedla kontrolu zápisu z jednání rady obce č. 9/2015 ze dne Návrh na usnesení: Rada schvaluje zápis z jednání rady obce č. 9/2015 ze dne Usnesení č. 105/2015 bylo přijato K bodu č. 2 Schválení rozpočtového opatření č. 6/2015 Rada obce se seznámila s návrhem rozpočtového opatření č. 6/2015, kde příjmy jsou navýšeny o ,00,- Kč a výdaje jsou navýšeny o ,00,- Kč (příloha č. 1). Návrh na usnesení: Rada obce schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2015. Usnesení č. 106/2015 bylo přijato K bodu č. 3 Schválení termínu a programu IV. veřejného zasedání ZO Horní Stropnice Starosta informoval radu obce, že IV. veřejné zasedání ZO Horní Stropnice se bude konat od 18,00 hod. v knihovně OÚ s tímto programem: 1. Zahájení 2. Informace z jednání rady obce 3. Informace o plnění usnesení zastupitelstva obce 4. Plnění rozpočtu obce k Schválení účetní závěrky za rok Schválení závěrečného účtu Obce Horní Stropnice 7. Projednání návrhu vyhlášky o zákazu podomního a pochůzkového prodeje zboží, předloženou zástupci MO KDU-ČSL 8. Projednání studie na vybudování bezbariérového domu pro seniory 9. Projednání žádosti o změnu v územním plánu v k.ú. H. Voda 10. Dispozice s obecním majetkem 11. Diskuse 12. Závěr Žádné jiné návrhy na doplnění programu vzneseny nebyly Návrh na usnesení: Rada obce schvaluje termín a program IV. veřejného zasedání ZO Horní Stropnice. Usnesení č. 107/2015 bylo přijato

5 K bodu č. 4 Schválení darovacích smluv Rada obce se seznámila s darovací smlouvou mezi Obcí Horní Stropnice (dárce) a Šachovým oddílem Hraničář Horní Stropnice (obdarovaný). Výše uvedená darovací smlouva má návaznost na schválený finanční dar RO dne Dále se rada obce seznámila s darovací smlouvou mezi Obcí Horní Stropnice (dárce) a BONFIDO, o.p.s., Údolí 91, p. T. Sviny (obdarovaný). Výše uvedená darovací smlouva má návaznost na schválený finanční dar RO dne Návrh na usnesení: Rada obce schvaluje darovací smlouvy. Usnesení č. 108/2015 bylo přijato K bodu č. 5 Plná moc pro f. VAK projekt s.r.o., České Budějovice Rada obce se seznámila s plnou mocí pro f. VAK projekt s.r.o., České Budějovice, která bude obec zastupovat a jejím jménem jednat v právních a organizačně administrativních záležitostech ohledně územního rozhodnutí a stavebního povolení (vodohospodářské rozhodnutí stavby) pro akci Horní Stropnice, Olbramov ČOV. Návrh na usnesení: Rada obce plnou moc schvaluje. Usnesení č. 109/2015 bylo přijato K bodu č. 6 Přidělení bytu č. 8 v č. p. 251 Horní Stropnice Rada obce posoudila došlé žádosti, celkem bylo přijato 8 žádostí, a navrhla přidělit byt Janu Blehovi a Janě Valíčkové. Návrh na usnesení: Rada obce schvaluje přidělení bytu dle předloženého návrhu. Usnesení č. 110/2015 bylo přijato K bodu č. 7 Přidělení bytu č. 8 v č. p. 17 Horní Stropnice Rada obce posoudila došlé žádosti, celkem bylo přijato 5 žádostí, a navrhla přidělit byt Ivetě Prouzové. Návrh na usnesení: Rada obce schvaluje přidělení bytu dle předloženého návrhu. Usnesení č. 111/2015 bylo přijato K bodu č. 8 Žádost TJ Hraničář Horní Stropnice o poskytnutí finančního příspěvku Rada obce se seznámila s žádostí TJ Hraničář Horní Stropnice o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5 000,- Kč na propagaci obce a zajištění pohoštění družstva FK Fričovice ze Slovenska při jejich návštěvě ve dnech Rada obce nedoporučuje přispět výše uvedenou finanční částkou, ale navrhuje nákup pohárů pro vítěze do 1500,- Kč. Návrh na usnesení: Rada obce schvaluje nákup pohárů pro vítězná družstva do 1500,- Kč. Usnesení č. 112/2015 bylo přijato K bodu č. 9 Smlouva o poskytnutí grantové dotace mezi Obcí Horní Stropnice a Jihočeským krajem Rada obce se seznámila se smlouvou o poskytnutí dotace SDO/OEZI/1055/2015 reg. č /15 mezi Obcí Horní Stropnice příjemce a Jihočeským krajem poskytovatel. Účelem dotace je poskytnutí peněžních prostředků na realizaci projektu Rožmberské dny, aneb v Hojné Vodě před 420 léty Sklářské slavnosti. Výše dotace činí ,- Kč. Usnesení č. 113/2015 bylo přijato K bodu č. 10 Smlouva o poskytnutí grantové dotace mezi Obcí Horní Stropnice a Jihočeským krajem Rada obce se seznámila se smlouvou o poskytnutí dotace SDO/OEZI/918/15 reg. č /15 mezi Obcí Horní Stropnice příjemce a Jihočeským krajem poskytovatel. Účelem dotace je poskytnutí peněžních prostředků na realizaci projektu Pořízení fotoaparátu pro kroužek mladých hasičů v Horní Stropnici. Výše dotace činí ,- Kč.

6 Usnesení č. 114/2015 bylo přijato K bodu č. 11 Smlouva o poskytnutí grantové dotace mezi Obcí Horní Stropnice a Jihočeským krajem Rada obce se seznámila se smlouvou o poskytnutí dotace SDO/OEZI/1674/15 reg. č mezi Obcí Horní Stropnice příjemce a Jihočeským krajem poskytovatel. Účelem dotace je poskytnutí peněžních prostředků na realizaci projektu Zajištění max. připravenosti zásahových vozů k záchranným pracím. Výše dotace činí ,- Kč. Usnesení č. 115/2015 bylo přijato K bodu č. 12 Smlouva o poskytnutí grantové dotace mezi Obcí Horní Stropnice a Jihočeským krajem Rada obce se seznámila se smlouvou o poskytnutí dotace SDO/OEZI/964/15 reg. č /15 mezi Obcí Horní Stropnice příjemce a Jihočeským krajem poskytovatel. Účelem dotace je poskytnutí peněžních prostředků na realizaci projektu Podpora provozu a materiálně technického zabezpečení Klubovna Rychnov u Nových Hradů č. p. 45. Výše dotace činí ,- Kč. Usnesení č. 116/2015 bylo přijato K bodu č. 13 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi Obcí Horní Stropnice a E.ON Distribuce, a.s., České Budějovice Rada obce se seznámila se smlouvou č /001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, kde Obec Horní Stropnice figuruje jako budoucí povinná a E.ON Distribuce, a.s., České Budějovice jako budoucí oprávněná. Budoucí oprávněná bude realizovat na pozemcích obce stavbu s názvem Horní Stropnice, K 206, Lhotský NN. Návrh na usnesení: Rada obce schvaluje smlouvu č /001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Usnesení č. 117/2015 bylo přijato K bodu č. 14 Cenová nabídka na údržbu okrasných stromů od Zdeňka Maťhy, Osek u Rokycan Rada obce se seznámila s cenovou nabídkou na údržbu okrasných stromů od Zdeňka Maťhy, Osek u Rokycan 165, Osek u Rokycan, IČ: v celkové výši ,00,- Kč včetně DPH (obsahem nabídky jsou - 4 ks stromů Hojná Voda; 1 ks stromu Horní Stropnice; 5 ks stromů Rychnov u Nových Hradů; 2 ks stromů Konratice). Návrh na usnesení: Rada obce souhlasí s cenovou nabídkou a pověřuje starostu k podpisu smlouvy o dílo. Usnesení č. 118/2015 bylo přijato K bodu č. 15 Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2015/ C Rada obce se seznámila s nařízením Státní veterinární správy č.j. SVS/2015/ C, ve kterém se ukončují mimořádná veterinární opatření proti nebezpečné nákaze moru včelího plodu ve vymezeném ochranném pásmu, do něhož spadala kat. území v naší správě. Rada obce bere na vědomí nařízení Státní veterinární správy. K bodu č. 16 Projednání koncepčního návrhu zástavby Světví Rada obce projednala koncepční návrh zástavby Světví a ztotožňuje se s ním, jen navrženou plochu č. 15 o výměře 1500 m 2 by upřednostňovala pro parkovou úpravu, nikoli pro výstavbu RD. Návrh na usnesení: Rada obce souhlasí s koncepčním návrhem a pověřuje starostu s místostarostou, aby návrh též projednali s OV Světví. Usnesení č. 119/2015 bylo přijato K bodu č. 17 Stavební a vodoprávní řízení, aj. - výzva k účasti na ZKP Změna dokončené stavby stavební úpravy spočívající ve změně užívání části stavby č. p. 1 na pozemku p. č. st. 83/1 a 2498 v k. ú. Horní Stropnice za účelem zřízení MUZEA NOVOHRADSKA CTS INVEST s.r.o., Praha (vyřizuje MěÚ Nové Hrady, stavební úřad),

7 - výzva k účasti na ZKP Dvojgaráž pro osobní automobily, k. ú. Horní Stropnice Spilkovi, Horní Stropnice (vyřizuje MěÚ Nové Hrady, stavební úřad), - územní rozhodnutí Domovní studna na pozemku p. č. 708 Konratice Mgr. Anna Roulová, Praha (vyřizuje MěÚ Nové Hrady, stavební úřad), - oznámení zahájení územního řízení Kopaná studna na pozemku p. č. 426/9 Hojná Voda Ing. Petr Nedvěd, Hojná Voda (vyřizuje MěÚ Nové Hrady, stavební úřad), - oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení Novostavba sportovně ubytovacího zařízení, Horní Stropnice parc. č. 604/29 NEMA spol. s r.o., Olešnice (vyřizuje MěÚ Nové Hrady, stavební úřad), - oznámení o zahájení vodoprávního řízení Čištění odpadních vod pro RD v Horní Stropnici, k. ú. Horní Stropnice parc. č. 206 a 228/4 mž. Martin a Monika Lhotských, Horní Stropnice (vyřizuje MěÚ Trhové Sviny, odbor životního prostředí) - oznámení o zahájení správního řízení ve věci vydání závazného stanoviska rozhodnutím zásah do významného krajinného prvku a povolení k vypouštění kachen na rybníky Písař, Veverský, Kamenná hráz, Poitro, Pendlerův, Ovčí velký, Modráček, Nakolický (vyřizuje MěÚ Trhové Sviny, odbor životního prostředí), - VV oznámení o projednávání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Žár (vyřizuje MěÚ Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování) Rada obce bere na vědomí stavební a vodoprávní řízení, aj Starosta: Václav Kučera Místostarosta: Ing. František Vaněček Kurz německého jazyka pro začátečníky Od února 2015 probíhá při místní knihovně v Horní Stropnici kurz německého jazyka pro začátečníky. Kurz jsme rozdělili podle časových možností účastníků (dopolední od 10 hod. a odpolední od a hod.). Scházíme se 1x týdně po dvou vyučovacích hodinách. Cena za vyučovací hodinu se odvíjí od počtu zájemců. Důvod přihlášení do kurzu byl různý (zdokonalit se v jazyce, jít pracovat do německy mluvících zemí, procvičovat a udržovat paměť...), ale atmosféra zde panuje stejná přátelská. Od září 2015 náš kurz pokračuje a zároveň otevíráme nový kurz pro začátečníky. ZÁJEMCI o výuku německého jazyka se mohou hlásit do 15. července 2015 u vedoucí knihovny paní Mirky Kusákové Bližší informace podá vedoucí kurzu Bc. Ivana Hokrová Chtěla bych touto cestou jménem svým i účastníků kurzu poděkovat paní Mirce Kusákové za ochotu, vstřícnost a její pomoc při organizování kurzu německého jazyka a za pěkné prostředí v knihovně, kde se setkáváme. Ivana Hokrová Velikonoční tvořivá dílna Skautské středisko Sirius Horní Stropnice ve spolupráci s Obcí Horní Stropnice uspořádali v klubovně místní fary dne Velikonoční tvořivou dílnu pro děti a rodiče. Na této akci se sešlo 18 dětí a 12 dospělých, kteří si mohli vyzkoušet tradiční výrobu velikonočních kraslic, výrobu velikonočního prostíraní a velikonočních zápichů do květináčů. Děkujeme starostovi obce Horní Stropnice p. Kučerovi za finanční příspěvek. Naše poděkování také patří správkyni klubovny pí. Mikešové především za její vstřícnost, p. Zdeňku Starému a p. Vítku Dračkovi za přípravu občerstvení a všem lektorům akce, kteří ochotně pomáhali dětem a dospělým při tvoření (pí Aleně Sochorové, pí Martině Krtkové a pí Janě Gloznekové), p. Ing. Zdeňku Dorschnerovi ze Zahradního centra Nové Hrady (www.zc-dorschner.cz) za materiální zajištění. Všem velké díky. Za organizační tým skautského střediska SIRIUS Horní Stropnice Alena Sochorová Ája Petr Aksamit Hvězdář

8 DEN ZEMĚ V RYCHNOVĚ U NOVÝCH HRADŮ Dne se v Rychnově u Nových Hradů uskutečnil Den Země, kterého se zúčastnilo celkem 12 žáků ze ZŠ Horní Stropnice, 2 žáci ze ZŠ Benešov nad Černou a 1 žákyně ze ZŠ Trhové Sviny. Tímto by OV Rychnov u Nových Hradů chtěl poděkovat všem zúčastněným dětem a též místním obyvatelům, kteří se zapojili a obohatili průběh dne, především pí. Zoře Tesařové, p. Vladislavu Šnejdovi a p. Josefu Kvasníkovi. Za OV Rychnov u Nových Hradů František Vaněček Foto Vladislav Šnejd ml. SPOLEČENSKÁ KRONIKA Srdečně blahopřejeme všem, kteří se v červnu dožívají svých životních jubileí: Marie Reháková Dobrá Voda Václav Kalvas Horní Stropnice Hana Horáčková Horní Stropnice Bedřiška Kordinová Horní Stropnice Helena Weisová Horní Stropnice Jan Frdlík Dlouhá Stropnice Jaroslav Stanka Horní Stropnice Ludmila Bartáková Dobrá Voda Anna Maroušková Dobrá Voda Marie Němcová Dobrá Voda Zdeněk Vach Dobrá Voda TRANS-SPEDIT s.r.o. Dopravní 1040, CZ Moravské Budějovice Přijmeme řidiče MKD Společnost TRANS-SPEDIT s. r. o., působící na trhu už více než 22 let, hledá z důvodu dalšího rozšiřování vozového parku nové spolupracovníky na pozice řidič MKD s možností nástupu v měsících 06-10/2015. Požadujeme zodpovědnost, spolehlivost, chuť do práce a komunikativnost. Praxe min. 1 rok, ŘP sk. C+E a profesní průkaz. Nabízíme zázemí stabilní dopravní společnosti, moderně vybavená vozidla v dobrém technickém stavu a práci na plný úvazek s finančním ohodnocením: 14-ti denní turnusy Kč měsíčně týdenní turnusy Kč měsíčně Své životopisy zasílejte na popř. nás kontaktujte na tel Odpovíme všem!

Vydává Obecní úřad - Horní Stropnice - březen 2015 číslo 3

Vydává Obecní úřad - Horní Stropnice - březen 2015 číslo 3 Vydává Obecní úřad - Horní Stropnice - březen 2015 číslo 3 Měsíční plán: Út St Čt Čt So Út Pá So So 10. 3. od 19,00 hodin KD T. Sviny Petr Spálený Miluška Voborníková - NEW APOLLO BAND koncert populárních

Více

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing.

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing. Z á p i s z 14. zasedání zastupitelstva Městyse Čestice konaného dne 27.09.2012 od 18.00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomno: 7 zastupitelů 4 zastupitelé omluveni 4 občané ( viz přiložené

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Přítomni: p. Kápl, Ing. Formánek, Ing. Kaněra, Mgr. Klavíková, Ing. Kožmín, Ing. Malát,

Více

Vydává Obecní úřad - Horní Stropnice - únor 2016 číslo 2

Vydává Obecní úřad - Horní Stropnice - únor 2016 číslo 2 Vydává Obecní úřad - Horní Stropnice - únor 2016 číslo 2 Měsíční plán: St 17. 2. 13,30 hodin klubovna na faře setkání důchodců beseda a prohlížení starých fotografií s panem Ing. Hudičákem z Musea Fotoateliéru

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Přítomno: 5 členů zastupitelstva

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Omluveni: Neomluveni: - Hosté: - Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: Obecní úřad

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 2/2015 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 6. 5. 2015 v 18:00 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.17 / 2013, které se konalo dne 9. 12. 2013

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.17 / 2013, které se konalo dne 9. 12. 2013 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.17 / 2013, které se konalo dne 9. 12. 2013 Přítomni : Leo Kordas, Martin

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 2.6.2015 od 19:00 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 2.6.2015 od 19:00 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 2.6.2015 od 19:00 hodin. Přítomní členové ZO: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec, E. Křivancová,

Více

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. 20. června 2014. Přítomní. Program

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. 20. června 2014. Přítomní. Program Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 20. června 2014 Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Petrů Václav Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František Program

Více

Zápis č. 45 z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 4. 12. 2013 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 45 z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 4. 12. 2013 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 45 z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 4. 12. 2013 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA

ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA Dne: 3. června 2015 Přítomni: 4 Omluven: Huszár 1. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 483 v k.ú. Horní Planá v souvislosti se stavbou

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 13. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 08. 06. 2015 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis č. 08/2014 ze schůze obecního zastupitelstva ze dne 28.08.2014 Přítomni: Nepřítomni-omluveni: Přizváni hosté: Určení ověřovatelé zápisu : Veřejnost: p.paták, p.fousek, ing.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva 5/2010 ze dne 20.09.2010 konaného na Obecním úřadě ve Slapech

Zápis ze zasedání zastupitelstva 5/2010 ze dne 20.09.2010 konaného na Obecním úřadě ve Slapech Zápis ze zasedání zastupitelstva 5/2010 ze dne 20.09.2010 konaného na Obecním úřadě ve Slapech Zahájení v 19,05 hod Přítomni: Ing. František Neužil, Jan Vebr, František Domes, Vratislav Adam, Ivan Kotrč,

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14.11.2011.

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14.11.2011. Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14.11.2011. Ověřitelé: ing. Jaromír Palán, Radek Veverka Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku přítomno 13 zastupitelů

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 27. KONANÉ DNE 8.4.2014 v 15.30 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 27. KONANÉ DNE 8.4.2014 v 15.30 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 27 KONANÉ DNE 8.4.2014 v 15.30 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Sylva Kristková Ing. Alois Bayer František

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 19. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 12. 10. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GC0IQ Čj.: MSK 11677/2015 Sp. zn.: KON/3390/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Miroslava Šlégrová

Více

Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015

Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015 Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola

Více

Zápis č. 10/2011 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 03. 09. 2011.

Zápis č. 10/2011 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 03. 09. 2011. Zápis č. 10/2011 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 03. 09. 2011. Bod č. 1) Zahájení zasedání zastupitelstva. Zasedání Zastupitelstva obce Libkov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo

Více

Zápis a usnesení 40. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 19.5.2014 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 40. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 19.5.2014 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 40. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 19.5.2014 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI zastupitelé: Miroslav Nogol, Jan Ondraczka, Roman Pientok, Petr Riedel, Petra Szczuková, Jindřich

Více

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 1. 4. 2009 OD 18:30 HODIN

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 1. 4. 2009 OD 18:30 HODIN Z Á P I S č. 4 / 2 0 0 9 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 1. 4. 2009 OD 18:30 HODIN Zasedání řídil: starosta obce František Ohrazda Přítomni: p. Ohrazda, Trapl,

Více

Zápis z 23. veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 16.10.2013

Zápis z 23. veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 16.10.2013 Zápis z 23. veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 16.10.2013 Program: 1. Volba předsedajícího 2. Schválení programu 3. Volba ověřovatelů zápisu 4. Kontrola úkolů z minulého zasedání 5. Prodej pozemku

Více

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtové opatření č. 2/2015 3. Zpráva o hospodaření

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Usnesení č. 512 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10.05.2010. Usnesení č. 513 Rada města rozhodla uzavřít Pojistnou smlouvu na pojištění

Více

Zápis. z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří.

Zápis. z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Přítomni: 9 členů ZO, 3 občané, viz prezenční listina Omluveni: 0 Neomluveni:

Více

Informační list obecního úřadu

Informační list obecního úřadu Informační list obecního úřadu Vydává Obecní úřad - Horní Stropnice - červen 2016 číslo 6 Měsíční plán: Čt So St Pá 16. 6. 18,00 hodin místní knihovna veřejné zasedání zastupitelstva obce 18. 6. 14,00

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Ing. Jakub

Více

ZÁPIS č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 16:00 hodin dne 19. prosince 2014

ZÁPIS č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 16:00 hodin dne 19. prosince 2014 ZÁPIS č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 16:00 hodin dne 19. prosince 2014 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší (příchod

Více

ZÁPIS č. 04/2014 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Mezouň konaného dne 26. 5. 2014 v budově OÚ v Mezouni

ZÁPIS č. 04/2014 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Mezouň konaného dne 26. 5. 2014 v budově OÚ v Mezouni ZÁPIS č. 04/2014 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Mezouň konaného dne 26. 5. 2014 v budově OÚ v Mezouni Přítomni: Hana Braunová, Ing. Miroslav Hrubý, Ivan Ouřadník, Mgr. Jan Škeřík, Hana

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 11. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 29. 04. 2015 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. března 2011 v přednáškové místnost Muzea a informačního centra ve Vedrovicích

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. března 2011 v přednáškové místnost Muzea a informačního centra ve Vedrovicích Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. března 2011 v přednáškové místnost Muzea a informačního centra ve Vedrovicích Zapisovatel: Jmenovaní ověřovatelé: Přítomni: osm zastupitelů

Více

Zápis č. 1/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 29.1.2014 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu

Zápis č. 1/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 29.1.2014 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Zápis č. 1/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 29.1.2014 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Zúčastnilo se šest členů

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Přítomno: 5 členů zastupitelstva

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 1 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 6. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 14.01. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni: Vítězslav

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Č. j. : Kyselka/66/15/KY Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 21.4.2015 v 19.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 21.4.2015 v 19.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Zápis č. 4/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 21.4.2015 v 19.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Zúčastnilo se sedm členů

Více

Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu

Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Zúčastnilo se pět členů

Více

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO Usnesení z jednání Zastupitelstva města Skalná č. ZM 02 /2014, které se uskutečnilo dne 10. 04. 2014 v zasedací místnosti Městské sportovní haly ve Skalné, Sportovní č.p. 412,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/03/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod.

Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod. Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod. Přítomni: Ing. Josef Čížek, Jan Gerenda, Miloš Břeň, Lenka Hypešová, Karel Bárta a Josef Brom. Nepřítomni: Jiří Novák.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze 75. zasedání zastupitelů obce Bratčice, konaného dne 6. 10. 2014 od 19 hod v budově Obecního úřadu Bratčice 49. Přítomni: Havránek V., Kotrba Vl.,

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Karlová, Matoušek Omluveni: Stehlík Zapisovatel : Ing.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1/2008

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1/2008 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1/2008 Zastupitelstvo obce Těchobuz se konalo 28.2.2008 v 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Těchobuz. Mimo jiné byly projednávány projekty vodovod, kanalizace

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 14. 01. 2015

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 14. 01. 2015 Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 14. 01. 2015 Místo konání: Obecní úřad Strážkovice Začátek: 17.05 hod. Zasedání řídil: Hana Halamová Přítomni: Roman Čermák, Jan Dvořák,

Více

Obec Běleč. 2. Zpráva o hospodaření obce k 30. červnu 2014. email info@obecbelec.cz http://www.obecbelec.cz. tel. 381214530 IDDS 7wjajvb

Obec Běleč. 2. Zpráva o hospodaření obce k 30. červnu 2014. email info@obecbelec.cz http://www.obecbelec.cz. tel. 381214530 IDDS 7wjajvb Zápis ze 49. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 14. srpna 2014 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Přítomni: Stanislav Šmejkal, Josef Mareš, Marcel Fiala, Pavel

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53)

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53) Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53) -Přítomni: L. Daenemarková, Z.Gregor,, H.Huňatová R.Svatoň, J.Žižka = členové zastupitelstva

Více

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 4. března 2015 od 20 00 hodin Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Petrů Václav Plášil Michal Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva 2/2010 ze dne 09.03.2010 konaného na obecním úřadu ve Slapech

Zápis ze zasedání zastupitelstva 2/2010 ze dne 09.03.2010 konaného na obecním úřadu ve Slapech Zápis ze zasedání zastupitelstva 2/2010 ze dne 09.03.2010 konaného na obecním úřadu ve Slapech Zahájení v 18,15 hod Přítomni: Ing. František Neužil, Michael Horáček, Jan Vebr, František Vosmik, František

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 55 konaného dne 19. června 2013

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 55 konaného dne 19. června 2013 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 55 konaného dne 19. června 2013 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Usnesení č. 2. ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 2. 3. 2015

Usnesení č. 2. ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 2. 3. 2015 Usnesení č. 2. ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 2. 3. 2015 1/2/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje: Program jednání 2. zasedání zastupitelstva obce Doplnění programu:

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Usnesení ze schůze rady obce Lužice č. 3 ze dne 8. 12. 2014. Usnesení č. 3/1 3/30

Usnesení ze schůze rady obce Lužice č. 3 ze dne 8. 12. 2014. Usnesení č. 3/1 3/30 Usnesení ze schůze rady obce Lužice č. 3 ze dne 8. 12. 2014 Přítomni členové rady: Tajemník OÚ: Ing. Jaroslav Kreml, Mgr. Jana Ambrožová, Mgr. Jana Líčeníková, Ing. Jakub Buchta, Dis., Marie Gutová Mgr.

Více

Vydává Obecní úřad - Horní Stropnice - březen 2016 číslo 3

Vydává Obecní úřad - Horní Stropnice - březen 2016 číslo 3 Vydává Obecní úřad - Horní Stropnice - březen 2016 číslo 3 Měsíční plán: St 9. 3. 13,30 hodin klubovna na faře - setkání důchodců posezení k MDŽ So 12. 3. 11,00 hodin Hotel Máj Nové Hrady - Novohradská

Více

Zápis 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v budově OÚ v knihovně (volební místnost)

Zápis 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v budově OÚ v knihovně (volební místnost) Zápis 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v budově OÚ v knihovně (volební místnost) datum konání: 20. 8. 2015 začátek: 19.00 hod. ukončení: 20.30 hod. přítomno:

Více

Z Á P I S Z 25. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

Z Á P I S Z 25. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA Z Á P I S Z 25. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA z jednání zastupitelstva Obce Kvilda konaného dne 6.6.2013 na Kvildě. Termín konání zasedání byl zveřejněn na úřední

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu (605/11, 614/13) o Výměna van v BD čp. 261-265

Více

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 27. února 2014 Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Petrů Václav Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František Program

Více

RO 13. Kontrola usnesení z minulých schůzí. 11. 5. 2015. Strana 1 (celkem 4)

RO 13. Kontrola usnesení z minulých schůzí. 11. 5. 2015. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ z 13. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 16:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Zápis. z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse

Zápis. z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Zápis z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. M. Cetkovský, Mgr. M. Randula, J. Zoubek, Z. Zeman, Ing. J. Zapletal, Ing.

Více

U S N E S E N Í č. 12 z 12. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 26. 5. 2015

U S N E S E N Í č. 12 z 12. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 26. 5. 2015 U S N E S E N Í č. 12 z 12. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 26. 5. 2015 I. Rada města schvaluje: - zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 OBEC STAROVIČKY Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 Účast dle prezenční listiny: Program: v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 6 členů ZO 1.

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 16.12. 2007

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 16.12. 2007 Obec Sviny Čj.10 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 16.12. 2007 Přítomni: Hrušková Věra, David František, Kašparová Anna, Ing. Havelda Martin, Ing. David František, Brož Milan,

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Josef Brouček, Stanislav Kahuda, Josef Lácha

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

Zápis č. 2 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 13.11.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice

Zápis č. 2 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 13.11.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Zápis č. 2 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 13.11.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: Guráň Roman, Viktorin Pavel. Volba ověřovatelů

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 1) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod. Vladimír Korek, Hynek Čada (příchod v 18.15.), Pavel Havelka, Josef Šnábl, Vítězslav

Více

Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011

Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011 Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011 Přítomni: Omluveni: 10 zastupitelů dle prezenční listiny Ing. Plešinger Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: Ing.

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

Program 55. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves:

Program 55. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves: Zápis z 55. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 31. 12. 2012 v 15,00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Hosté Marek Košut Eva Gréeová Pavel Šrámek Jaroslav

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 57. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 18. 11. 2013 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni: Vítězslav

Více

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 28.6.2006 ve 20.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 28.6.2006 ve 20.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 28.6.2006 ve 20.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 28.6.2006 se konalo 16. zasedání zastupitelstva obce. Přítomno bylo 12 zastupitelů

Více

Z Á P I S. z 41. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 21.1.2014 ve Stožci

Z Á P I S. z 41. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 21.1.2014 ve Stožci Z Á P I S z 41. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 21.1.2014 ve Stožci Termín konání zasedání byl určen a zveřejněn dosavadním starostou obce na úřední desce OÚ Stožec dne 14.1.2014. Jednání

Více

ZÁPIS č. 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 11. března 2015

ZÁPIS č. 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 11. března 2015 ZÁPIS č. 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 11. března 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Přítomní členové přistoupili ke schválení doplněného programu jednání.

Přítomní členové přistoupili ke schválení doplněného programu jednání. Zápis 12. veřejného jednání ZO Ostrá ze dne 8.12. 2015 od 19:00 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá anonymizovaná verze Přítomni: Bc. Viktor Vokál, Jana Effenbergerová, Ing. Jiří Čenský( od 8. bodu programu),

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 28. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina konaného dne 27. 3. 2014 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina konaného dne 27. 3. 2014 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina konaného dne 27. 3. 2014 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni Přítomni: Ing. Miroslav Hrubý, Karel Jelínek, Vladimír Holovský, Hana Kailová, Libor

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010 Datum : 30.3. 2010 Začátek : 19.00 Místo : OÚ Hatín Zasedání řídil : starosta Ing. Jiří Boček Přítomní členové zastupitelstva

Více