Vydává Obecní úřad - Horní Stropnice - červen 2015 číslo 6

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vydává Obecní úřad - Horní Stropnice - červen 2015 číslo 6"

Transkript

1 Vydává Obecní úřad - Horní Stropnice - červen 2015 číslo 6 Měsíční plán: Čt So Pá So St ,00 hodin místní knihovna veřejné zasedání zastupitelstva obce ,00 hodin koupaliště v Horní Stropnici - oslavy MDD a vítání blížících se prázdnin ,00 hodin koupaliště v Horní Stropnici TLUSTÁ BERTA ,00 hodin Zámecký park Nové Hrady Den ochrany přírody, myslivosti a rybářství ,30 hodin klubovna na faře setkání důchodců Zápis z jednání rady obce Horní Stropnice konané dne Číslo rady: 9/2015 Přítomni: p. Kučera, Ing. Vaněček, PaedDr. Baláš, pí. Valentová, p. Socher Program jednání: 1. Kontrola zápisu z jednání rady obce č. 8/2015 ze dne Schválení rozpočtového opatření č. 5/ Smlouva o poskytnutí dotace mezi Obcí Horní Stropnice a Jihočeským krajem 4. Návrh nájemní smlouvy mezi Obcí Horní Stropnice a O2 Czech Republic a.s., Praha 5. Smlouva o dílo mezi Obcí Horní Stropnice a ČEVAK a.s., České Budějovice 6. Dodatek č. 14 ke smlouvě o dílo č /98 mezi Obcí Horní Stropnice a Marius Pedersen a.s., Hradec Králové 7. Pronájem pozemků k. ú. Dlouhá Stropnice 8. Protokol Krajské hygienické stanice Jčk pořízený při kontrole sauny ve sportovní hale v Horní Stropnici 9. Žádost MO KDU-ČSL o vydání příslušné obecně závazné vyhlášky 10. Žádost Šachového oddílu Hraničář Horní Stropnice o finanční příspěvek 11. Posouzení zákonnosti obecně závazné vyhlášky č. 1/2015 obce Horní Stropnice 12. Zápis OV Dlouhá Stropnice 13. Studie bytového domu pro seniory v Horní Stropnici 14. Stavební a vodoprávní řízení, aj. Návrh na usnesení: Rada obce schvaluje program jednání schůze rady č. 9/2015. Usnesení č. 93/2015 bylo přijato K bodu č. 1 Kontrola zápisu z jednání rady obce č. 8/2015 ze dne Rada provedla kontrolu zápisu z jednání rady obce č. 8/2015 ze dne Návrh na usnesení: Rada schvaluje zápis z jednání rady obce č. 8/2015 ze dne Usnesení č. 94/2015 bylo přijato K bodu č. 2 Schválení rozpočtového opatření č. 5/2015 Rada obce se seznámila s návrhem rozpočtového opatření č. 5/2015, kde příjmy jsou navýšeny o ,05,- Kč a výdaje jsou navýšeny o ,00,- Kč (příloha č. 1). Návrh na usnesení: Rada obce schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2015. Usnesení č. 95/2015 bylo přijato

2 K bodu č. 3 Smlouva o poskytnutí dotace mezi Obcí Horní Stropnice a Jihočeským krajem Rada obce se seznámila se smlouvou o poskytnutí dotace SDO/OEZI/251/2015 reg. č /15 mezi Obcí Horní Stropnice příjemce a Jihočeským krajem poskytovatel. Účelem dotace je poskytnutí peněžních prostředků na realizaci projektu Obnova venkovních omítek z východní a jižní strany hospodářského objektu farního komplexu Horní Stropnice č. p. 10. Usnesení č. 96/2015 bylo přijato K bodu č. 4 Návrh nájemní smlouvy mezi Obcí Horní Stropnice a O2 Czech Republic a.s., Praha Rada obce se seznámila s návrhem nájemní smlouvou mezi Obcí Horní Stropnice pronajímatel a O2 Czech Republic a.s., Praha nájemce. Důvodem nové nájemní smlouvy, která plně nahrazuje nájemní smlouvu uzavřenou smluvními stranami dne ve znění dodatku č. 1, je to, že na mobilní síti O2 v celé ČR proběhne sdílení s operátorem T mobile a možnost sdílení ve stávající smlouvě není uvedena (jedná se o pronájem části budovy č. p. 193 Horní Stropnice). Návrh na usnesení: Rada obce schvaluje návrh nové nájemní smlouvy. Usnesení č. 97/2015 bylo přijato K bodu č. 5 Smlouva o dílo mezi Obcí Horní Stropnice a ČEVAK a.s., České Budějovice Rada obce se seznámila se smlouvou o dílo mezi Obcí Horní Stropnice objednatel a ČEVAK a.s., České Budějovice zhotovitel, kde předmětem smlouvy je zpracování projektové dokumentace pro územní řízení, pro stavební povolení, pro výběr zhotovitele v rozsahu pro provádění stavby vč. výkazu výměr a položkového rozpočtu na akci Horní Stropnice, Olbramov ČOV dle cenové nabídky ze dne č.j. O (cenová nabídka činila ,00 Kč včetně DPH). Dále se zhotovitel zavazuje k zajištění inženýrské činnosti pro územní rozhodnutí a stavební povolení a k zajištění geodetického zaměření. Návrh na usnesení: Rada obce schvaluje uzavřít smlouvu o dílo. Výsledek hlasování: Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 1 Usnesení č. 98/2015 bylo přijato K bodu č. 6 Dodatek č. 14 ke smlouvě o dílo č /98 mezi Obcí Horní Stropnice a Marius Pedersen a.s., Hradec Králové Rada obce se seznámila s dodatkem č. 14 ke smlouvě o dílo č /98 na sběr, svoz a odstranění komunálního odpadu uzavřené dne mezi Obcí Horní Stropnice objednatel a Marius Pedersen a.s., Hradec Králové zhotovitel. Návrh na usnesení: Rada obce schvaluje dodatek ke smlouvě. Usnesení č. 99/2015 bylo přijato K bodu č. 7 Pronájem pozemků k.ú. Dlouhá Stropnice Starosta seznámil radu obce s žádostí 1. Jihočeské zemědělské a.s., Svébohy o pronájem pozemků parc. č. 2479, 2575, 2582, 2634, 2637, 2656, 2705, 2706, 2722, 2724, 2731, 2741, 2742, 2743, 2744, 2755, 2779 v k. ú. Dlouhá Stropnice (pozemky po KoPÚ). Pronájem pozemků byl zveřejněn na úřední desce od do (příloha č. 2). Návrh na usnesení: Rada obce schvaluje uzavřít nájemní pachtovní smlouvu na dobu určitou a to pět let. Usnesení č. 100/2015 bylo přijato K bodu č. 8 Protokol Krajské hygienické stanice Jčk pořízený při kontrole sauny ve sportovní hale v Horní Stropnici Rada obce se seznámila s protokolem Krajské hygienické stanice Jčk, který byl pořízen při kontrole dne v sauně sportovní haly v Horní Stropnici. Rada obce bere protokol na vědomí. K bodu č. 9 Žádost MO KDU-ČSL o vydání příslušné obecně závazné vyhlášky Rada obce projednala žádost MO KDU-ČSL o vydání příslušné obecně závazné vyhlášky Zákaz podomního a pochůzkového prodeje a pro zasedání zastupitelstva obce vydává negativní vyjádření,

3 jelikož kontrolu dodržování nařízení nemůže provádět OÚ Horní Stropnice prostřednictvím členů zastupitelstva, ale kontrola může být prováděna k tomu oprávněnými osobami a to veřejnými činiteli např. příslušníky obecní policie či POLICIE ČR. Návrh na usnesení: Rada obce vydává negativní vyjádření a žádost postupuje zastupitelstvu obce, které bude zasedat dne Usnesení č. 101/2015 bylo přijato K bodu č. 10 Žádost Šachového oddílu Hraničář Horní Stropnice o finanční příspěvek Rada obce projednala žádost Šachového oddílu Hraničář Horní Stropnice o finanční příspěvek ve výši 7 000,- Kč na činnost oddílu. Rada obce navrhla přispět ve výši požadované částky. Jiné návrhy vzneseny nebyly. Návrh na usnesení: Rada obce schvaluje finanční dar ve výši 7 000,- Kč. Usnesení č. 102/2015 bylo přijato K bodu č. 11 Posouzení zákonnosti obecně závazné vyhlášky č. 1/2015 obce Horní Stropnice Rada obce se seznámila s posouzením zákonnosti obecně závazné vyhlášky č. 1/2015 obce Horní Stropnice. Ministerstvo vnitra ČR ve svém posouzení uvádí, že předmětná vyhláška je v souladu se zákonem. Rada obce bere posouzení zákonnosti obecně závazné vyhlášky č. 1/2015 na vědomí. K bodu č. 12 Zápis OV Dlouhá Stropnice Rada obce se seznámila se zápisem OV Dlouhá Stropnice. Rada obce bere na vědomí zápis OV Dlouhá Stropnice. K bodu č. 13 Studie bytového domu pro seniory v Horní Stropnici Rada obce projednala studie verze přízemní a verze patrová bytového domu pro seniory v Horní Stropnici a úkoluje starostu s místostarostou, aby záměr projednali se zástupci jednotlivých politických stran, kteří jsou členy ZO Horní Stropnice. Návrh na usnesení: Rada obce úkoluje starostu s místostarostou, aby záměr projednali se zástupci jednotlivých politických stran, kteří jsou členy ZO Horní Stropnice. Termín plnění max. do V. veřejného zasedání ZO Horní Stropnice. Usnesení č. 103/2015 bylo přijato K bodu č. 14 Stavební a vodoprávní řízení, aj. - výzva k účasti na ZKP Krčín výměna a posunutí TS k odběrům el.; č. st.: E.ON Distribuce a.s., České Budějovice (vyřizuje MěÚ Nové Hrady, stavební úřad), - rozhodnutí povolení rozšiřování křížence živočicha do krajiny vypuštění kachen divokých na Kopříkovský rybník označený parc. č. 2474/1 k. ú. Svébohy Myslivecké sdružení Svébohy (vyřizuje MěÚ Trhové Sviny, odbor životního prostředí), - oznámení o zahájení správního řízení ve věci vydání závazného stanoviska rozhodnutím zásah do významného krajinného prvku a povolení k vypouštění kachen na Kopříkovském rybníku označený parc. č. 2474/1 v k. ú. Svébohy (vyřizuje MěÚ Trhové Sviny, odbor životního prostředí), - oznámení zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání Novostavba RD na pozemku parc. č. KN 319/3, k. ú. Hojná Voda Martin Hlavsa, České Budějovice a Renata Tomášová, České Budějovice (vyřizuje MěÚ Nové Hrady, stavební úřad), - rozhodnutí pro společnost ČEVAK a.s., České Budějovice, kterým se povoluje provozování vodovodu a kanalizace (vyřizuje Krajský úřad Jčk, odbor životního prostředí ). Rada obce bere na vědomí stavební a vodoprávní řízení, aj.. Starosta: Václav Kučera Místostarosta: Ing. František Vaněček Zápis z jednání rady obce Horní Stropnice konané dne Číslo rady: 10/2015 Přítomni: p. Kučera, Ing. Vaněček, PaedDr. Baláš, pí. Valentová, p. Socher

4 Program jednání: 15. Kontrola zápisu z jednání rady obce č. 9/2015 ze dne Schválení rozpočtového opatření č. 6/ Schválení termínu a programu IV. veřejného zasedání ZO Horní Stropnice 18. Schválení darovacích smluv 19. Plná moc pro f. VAK projekt s.r.o., České Budějovice 20. Přidělení bytu č. 8 v č. p. 251 Horní Stropnice 21. Přidělení bytu č. 8 v č. p. 17 Horní Stropnice 22. Žádost TJ Hraničář Horní Stropnice o poskytnutí finančního příspěvku 23. Smlouva o poskytnutí dotace mezi Obcí Horní Stropnice a Jihočeským krajem 24. Smlouva o poskytnutí dotace mezi Obcí Horní Stropnice a Jihočeským krajem 25. Smlouva o poskytnutí dotace mezi Obcí Horní Stropnice a Jihočeským krajem 26. Smlouva o poskytnutí dotace mezi Obcí Horní Stropnice a Jihočeským krajem 27. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi Obcí Horní Stropnice a E.ON Distribuce, a.s., České Budějovice 28. Cenová nabídka na údržbu okrasných stromů od Zdeněk Maťha, Osek u Rokycan 29. Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2015/ C 30. Projednání koncepčního návrhu zástavby Světví 31. Stavební a vodoprávní řízení, aj. Návrh na usnesení: Rada obce schvaluje program jednání schůze rady č. 10/2015. Usnesení č. 104/2015 bylo přijato K bodu č. 1 Kontrola zápisu z jednání rady obce č. 9/2015 ze dne Rada provedla kontrolu zápisu z jednání rady obce č. 9/2015 ze dne Návrh na usnesení: Rada schvaluje zápis z jednání rady obce č. 9/2015 ze dne Usnesení č. 105/2015 bylo přijato K bodu č. 2 Schválení rozpočtového opatření č. 6/2015 Rada obce se seznámila s návrhem rozpočtového opatření č. 6/2015, kde příjmy jsou navýšeny o ,00,- Kč a výdaje jsou navýšeny o ,00,- Kč (příloha č. 1). Návrh na usnesení: Rada obce schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2015. Usnesení č. 106/2015 bylo přijato K bodu č. 3 Schválení termínu a programu IV. veřejného zasedání ZO Horní Stropnice Starosta informoval radu obce, že IV. veřejné zasedání ZO Horní Stropnice se bude konat od 18,00 hod. v knihovně OÚ s tímto programem: 1. Zahájení 2. Informace z jednání rady obce 3. Informace o plnění usnesení zastupitelstva obce 4. Plnění rozpočtu obce k Schválení účetní závěrky za rok Schválení závěrečného účtu Obce Horní Stropnice 7. Projednání návrhu vyhlášky o zákazu podomního a pochůzkového prodeje zboží, předloženou zástupci MO KDU-ČSL 8. Projednání studie na vybudování bezbariérového domu pro seniory 9. Projednání žádosti o změnu v územním plánu v k.ú. H. Voda 10. Dispozice s obecním majetkem 11. Diskuse 12. Závěr Žádné jiné návrhy na doplnění programu vzneseny nebyly Návrh na usnesení: Rada obce schvaluje termín a program IV. veřejného zasedání ZO Horní Stropnice. Usnesení č. 107/2015 bylo přijato

5 K bodu č. 4 Schválení darovacích smluv Rada obce se seznámila s darovací smlouvou mezi Obcí Horní Stropnice (dárce) a Šachovým oddílem Hraničář Horní Stropnice (obdarovaný). Výše uvedená darovací smlouva má návaznost na schválený finanční dar RO dne Dále se rada obce seznámila s darovací smlouvou mezi Obcí Horní Stropnice (dárce) a BONFIDO, o.p.s., Údolí 91, p. T. Sviny (obdarovaný). Výše uvedená darovací smlouva má návaznost na schválený finanční dar RO dne Návrh na usnesení: Rada obce schvaluje darovací smlouvy. Usnesení č. 108/2015 bylo přijato K bodu č. 5 Plná moc pro f. VAK projekt s.r.o., České Budějovice Rada obce se seznámila s plnou mocí pro f. VAK projekt s.r.o., České Budějovice, která bude obec zastupovat a jejím jménem jednat v právních a organizačně administrativních záležitostech ohledně územního rozhodnutí a stavebního povolení (vodohospodářské rozhodnutí stavby) pro akci Horní Stropnice, Olbramov ČOV. Návrh na usnesení: Rada obce plnou moc schvaluje. Usnesení č. 109/2015 bylo přijato K bodu č. 6 Přidělení bytu č. 8 v č. p. 251 Horní Stropnice Rada obce posoudila došlé žádosti, celkem bylo přijato 8 žádostí, a navrhla přidělit byt Janu Blehovi a Janě Valíčkové. Návrh na usnesení: Rada obce schvaluje přidělení bytu dle předloženého návrhu. Usnesení č. 110/2015 bylo přijato K bodu č. 7 Přidělení bytu č. 8 v č. p. 17 Horní Stropnice Rada obce posoudila došlé žádosti, celkem bylo přijato 5 žádostí, a navrhla přidělit byt Ivetě Prouzové. Návrh na usnesení: Rada obce schvaluje přidělení bytu dle předloženého návrhu. Usnesení č. 111/2015 bylo přijato K bodu č. 8 Žádost TJ Hraničář Horní Stropnice o poskytnutí finančního příspěvku Rada obce se seznámila s žádostí TJ Hraničář Horní Stropnice o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5 000,- Kč na propagaci obce a zajištění pohoštění družstva FK Fričovice ze Slovenska při jejich návštěvě ve dnech Rada obce nedoporučuje přispět výše uvedenou finanční částkou, ale navrhuje nákup pohárů pro vítěze do 1500,- Kč. Návrh na usnesení: Rada obce schvaluje nákup pohárů pro vítězná družstva do 1500,- Kč. Usnesení č. 112/2015 bylo přijato K bodu č. 9 Smlouva o poskytnutí grantové dotace mezi Obcí Horní Stropnice a Jihočeským krajem Rada obce se seznámila se smlouvou o poskytnutí dotace SDO/OEZI/1055/2015 reg. č /15 mezi Obcí Horní Stropnice příjemce a Jihočeským krajem poskytovatel. Účelem dotace je poskytnutí peněžních prostředků na realizaci projektu Rožmberské dny, aneb v Hojné Vodě před 420 léty Sklářské slavnosti. Výše dotace činí ,- Kč. Usnesení č. 113/2015 bylo přijato K bodu č. 10 Smlouva o poskytnutí grantové dotace mezi Obcí Horní Stropnice a Jihočeským krajem Rada obce se seznámila se smlouvou o poskytnutí dotace SDO/OEZI/918/15 reg. č /15 mezi Obcí Horní Stropnice příjemce a Jihočeským krajem poskytovatel. Účelem dotace je poskytnutí peněžních prostředků na realizaci projektu Pořízení fotoaparátu pro kroužek mladých hasičů v Horní Stropnici. Výše dotace činí ,- Kč.

6 Usnesení č. 114/2015 bylo přijato K bodu č. 11 Smlouva o poskytnutí grantové dotace mezi Obcí Horní Stropnice a Jihočeským krajem Rada obce se seznámila se smlouvou o poskytnutí dotace SDO/OEZI/1674/15 reg. č mezi Obcí Horní Stropnice příjemce a Jihočeským krajem poskytovatel. Účelem dotace je poskytnutí peněžních prostředků na realizaci projektu Zajištění max. připravenosti zásahových vozů k záchranným pracím. Výše dotace činí ,- Kč. Usnesení č. 115/2015 bylo přijato K bodu č. 12 Smlouva o poskytnutí grantové dotace mezi Obcí Horní Stropnice a Jihočeským krajem Rada obce se seznámila se smlouvou o poskytnutí dotace SDO/OEZI/964/15 reg. č /15 mezi Obcí Horní Stropnice příjemce a Jihočeským krajem poskytovatel. Účelem dotace je poskytnutí peněžních prostředků na realizaci projektu Podpora provozu a materiálně technického zabezpečení Klubovna Rychnov u Nových Hradů č. p. 45. Výše dotace činí ,- Kč. Usnesení č. 116/2015 bylo přijato K bodu č. 13 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi Obcí Horní Stropnice a E.ON Distribuce, a.s., České Budějovice Rada obce se seznámila se smlouvou č /001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, kde Obec Horní Stropnice figuruje jako budoucí povinná a E.ON Distribuce, a.s., České Budějovice jako budoucí oprávněná. Budoucí oprávněná bude realizovat na pozemcích obce stavbu s názvem Horní Stropnice, K 206, Lhotský NN. Návrh na usnesení: Rada obce schvaluje smlouvu č /001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Usnesení č. 117/2015 bylo přijato K bodu č. 14 Cenová nabídka na údržbu okrasných stromů od Zdeňka Maťhy, Osek u Rokycan Rada obce se seznámila s cenovou nabídkou na údržbu okrasných stromů od Zdeňka Maťhy, Osek u Rokycan 165, Osek u Rokycan, IČ: v celkové výši ,00,- Kč včetně DPH (obsahem nabídky jsou - 4 ks stromů Hojná Voda; 1 ks stromu Horní Stropnice; 5 ks stromů Rychnov u Nových Hradů; 2 ks stromů Konratice). Návrh na usnesení: Rada obce souhlasí s cenovou nabídkou a pověřuje starostu k podpisu smlouvy o dílo. Usnesení č. 118/2015 bylo přijato K bodu č. 15 Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2015/ C Rada obce se seznámila s nařízením Státní veterinární správy č.j. SVS/2015/ C, ve kterém se ukončují mimořádná veterinární opatření proti nebezpečné nákaze moru včelího plodu ve vymezeném ochranném pásmu, do něhož spadala kat. území v naší správě. Rada obce bere na vědomí nařízení Státní veterinární správy. K bodu č. 16 Projednání koncepčního návrhu zástavby Světví Rada obce projednala koncepční návrh zástavby Světví a ztotožňuje se s ním, jen navrženou plochu č. 15 o výměře 1500 m 2 by upřednostňovala pro parkovou úpravu, nikoli pro výstavbu RD. Návrh na usnesení: Rada obce souhlasí s koncepčním návrhem a pověřuje starostu s místostarostou, aby návrh též projednali s OV Světví. Usnesení č. 119/2015 bylo přijato K bodu č. 17 Stavební a vodoprávní řízení, aj. - výzva k účasti na ZKP Změna dokončené stavby stavební úpravy spočívající ve změně užívání části stavby č. p. 1 na pozemku p. č. st. 83/1 a 2498 v k. ú. Horní Stropnice za účelem zřízení MUZEA NOVOHRADSKA CTS INVEST s.r.o., Praha (vyřizuje MěÚ Nové Hrady, stavební úřad),

7 - výzva k účasti na ZKP Dvojgaráž pro osobní automobily, k. ú. Horní Stropnice Spilkovi, Horní Stropnice (vyřizuje MěÚ Nové Hrady, stavební úřad), - územní rozhodnutí Domovní studna na pozemku p. č. 708 Konratice Mgr. Anna Roulová, Praha (vyřizuje MěÚ Nové Hrady, stavební úřad), - oznámení zahájení územního řízení Kopaná studna na pozemku p. č. 426/9 Hojná Voda Ing. Petr Nedvěd, Hojná Voda (vyřizuje MěÚ Nové Hrady, stavební úřad), - oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení Novostavba sportovně ubytovacího zařízení, Horní Stropnice parc. č. 604/29 NEMA spol. s r.o., Olešnice (vyřizuje MěÚ Nové Hrady, stavební úřad), - oznámení o zahájení vodoprávního řízení Čištění odpadních vod pro RD v Horní Stropnici, k. ú. Horní Stropnice parc. č. 206 a 228/4 mž. Martin a Monika Lhotských, Horní Stropnice (vyřizuje MěÚ Trhové Sviny, odbor životního prostředí) - oznámení o zahájení správního řízení ve věci vydání závazného stanoviska rozhodnutím zásah do významného krajinného prvku a povolení k vypouštění kachen na rybníky Písař, Veverský, Kamenná hráz, Poitro, Pendlerův, Ovčí velký, Modráček, Nakolický (vyřizuje MěÚ Trhové Sviny, odbor životního prostředí), - VV oznámení o projednávání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Žár (vyřizuje MěÚ Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování) Rada obce bere na vědomí stavební a vodoprávní řízení, aj Starosta: Václav Kučera Místostarosta: Ing. František Vaněček Kurz německého jazyka pro začátečníky Od února 2015 probíhá při místní knihovně v Horní Stropnici kurz německého jazyka pro začátečníky. Kurz jsme rozdělili podle časových možností účastníků (dopolední od 10 hod. a odpolední od a hod.). Scházíme se 1x týdně po dvou vyučovacích hodinách. Cena za vyučovací hodinu se odvíjí od počtu zájemců. Důvod přihlášení do kurzu byl různý (zdokonalit se v jazyce, jít pracovat do německy mluvících zemí, procvičovat a udržovat paměť...), ale atmosféra zde panuje stejná přátelská. Od září 2015 náš kurz pokračuje a zároveň otevíráme nový kurz pro začátečníky. ZÁJEMCI o výuku německého jazyka se mohou hlásit do 15. července 2015 u vedoucí knihovny paní Mirky Kusákové Bližší informace podá vedoucí kurzu Bc. Ivana Hokrová Chtěla bych touto cestou jménem svým i účastníků kurzu poděkovat paní Mirce Kusákové za ochotu, vstřícnost a její pomoc při organizování kurzu německého jazyka a za pěkné prostředí v knihovně, kde se setkáváme. Ivana Hokrová Velikonoční tvořivá dílna Skautské středisko Sirius Horní Stropnice ve spolupráci s Obcí Horní Stropnice uspořádali v klubovně místní fary dne Velikonoční tvořivou dílnu pro děti a rodiče. Na této akci se sešlo 18 dětí a 12 dospělých, kteří si mohli vyzkoušet tradiční výrobu velikonočních kraslic, výrobu velikonočního prostíraní a velikonočních zápichů do květináčů. Děkujeme starostovi obce Horní Stropnice p. Kučerovi za finanční příspěvek. Naše poděkování také patří správkyni klubovny pí. Mikešové především za její vstřícnost, p. Zdeňku Starému a p. Vítku Dračkovi za přípravu občerstvení a všem lektorům akce, kteří ochotně pomáhali dětem a dospělým při tvoření (pí Aleně Sochorové, pí Martině Krtkové a pí Janě Gloznekové), p. Ing. Zdeňku Dorschnerovi ze Zahradního centra Nové Hrady (www.zc-dorschner.cz) za materiální zajištění. Všem velké díky. Za organizační tým skautského střediska SIRIUS Horní Stropnice Alena Sochorová Ája Petr Aksamit Hvězdář

8 DEN ZEMĚ V RYCHNOVĚ U NOVÝCH HRADŮ Dne se v Rychnově u Nových Hradů uskutečnil Den Země, kterého se zúčastnilo celkem 12 žáků ze ZŠ Horní Stropnice, 2 žáci ze ZŠ Benešov nad Černou a 1 žákyně ze ZŠ Trhové Sviny. Tímto by OV Rychnov u Nových Hradů chtěl poděkovat všem zúčastněným dětem a též místním obyvatelům, kteří se zapojili a obohatili průběh dne, především pí. Zoře Tesařové, p. Vladislavu Šnejdovi a p. Josefu Kvasníkovi. Za OV Rychnov u Nových Hradů František Vaněček Foto Vladislav Šnejd ml. SPOLEČENSKÁ KRONIKA Srdečně blahopřejeme všem, kteří se v červnu dožívají svých životních jubileí: Marie Reháková Dobrá Voda Václav Kalvas Horní Stropnice Hana Horáčková Horní Stropnice Bedřiška Kordinová Horní Stropnice Helena Weisová Horní Stropnice Jan Frdlík Dlouhá Stropnice Jaroslav Stanka Horní Stropnice Ludmila Bartáková Dobrá Voda Anna Maroušková Dobrá Voda Marie Němcová Dobrá Voda Zdeněk Vach Dobrá Voda TRANS-SPEDIT s.r.o. Dopravní 1040, CZ Moravské Budějovice Přijmeme řidiče MKD Společnost TRANS-SPEDIT s. r. o., působící na trhu už více než 22 let, hledá z důvodu dalšího rozšiřování vozového parku nové spolupracovníky na pozice řidič MKD s možností nástupu v měsících 06-10/2015. Požadujeme zodpovědnost, spolehlivost, chuť do práce a komunikativnost. Praxe min. 1 rok, ŘP sk. C+E a profesní průkaz. Nabízíme zázemí stabilní dopravní společnosti, moderně vybavená vozidla v dobrém technickém stavu a práci na plný úvazek s finančním ohodnocením: 14-ti denní turnusy Kč měsíčně týdenní turnusy Kč měsíčně Své životopisy zasílejte na popř. nás kontaktujte na tel Odpovíme všem!

Vydává Obecní úřad - Horní Stropnice - červenec, srpen 2015 číslo 7, 8

Vydává Obecní úřad - Horní Stropnice - červenec, srpen 2015 číslo 7, 8 Vydává Obecní úřad - Horní Stropnice - červenec, srpen 2015 číslo 7, 8 Měsíční plán: So 11. 7. 14,00 hodin Horní Stropnice slavnostní otevření: Sýpka Stropnice Muzeum Novohradských hor více informací uvnitř

Více

STROPNICKÝ ZPRAVODAJ

STROPNICKÝ ZPRAVODAJ STROPNICKÝ ZPRAVODAJ Vydává Obecní úřad / www.horni-stropnice.cz / Únor 2014 / číslo 236 / Zdarma Leden v našem Domově pro seniory Stáří je etapou života, která čeká každého z nás, a proto bychom ji neměli

Více

Zápis č. 11-02 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 30.3.2011 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 11-02 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 30.3.2011 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 11-02 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 30.3.2011 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Ing. Magdalena

Více

Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací síni OÚ

Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací síni OÚ Č. j. 2/12/2014 - ZO - Z Zápis Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací síni OÚ Program: 1. Rozpočtové opatření č. 7 2. Rozpočet obce na rok 2015 3. Smlouvy -

Více

Přítomni: Omluveni: Program:

Přítomni: Omluveni: Program: - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Přítomni: Omluveni: Program: Z á p

Více

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS Pro schválení zápisu ZÁPIS z jednání: Řádné zasedání rady města RM 121 (ve volebním období 21. zasedání), ze dne: 20.8.2007 - kancelář starosty od 15:00:00 Účast na jednání RM 121 : 1 Mgr. Bronislava Malijovská

Více

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 285 leden 2014 Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice Miluaše a Josef Sládkovi přebírají v sídle středočeského krajského úřadu

Více

Usnesení RM č. 17/2015-RADA ze dne 18.06.2015

Usnesení RM č. 17/2015-RADA ze dne 18.06.2015 17/2015-RADA/872-17. Rada města ověřovatelem zápisu RM Petra Procházku 17/2015-RADA/873-17. Rada města předložený program jednání RM 17/2015-RADA/874-17. Rada města - usnesení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

Úřední hodiny pro veřejnost:

Úřední hodiny pro veřejnost: Obecní úřad Číslo: 7/2012 červenec 2012 Obecní úřad Libějovice Libějovice 26 387 72 Libějovice Úřední hodiny pro veřejnost: Pošta: Pondělí 8-11 12-17 Pondělí 8-10,30 -------------- Úterý -------- --------

Více

Obec Doubice. Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 25. 05. 2015 od 16:00 hodin

Obec Doubice. Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 25. 05. 2015 od 16:00 hodin Obec Doubice Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 25. 05. 2015 od 16:00 hodin Místo konání: Termín konání: Obec Doubice Obecní úřad č.p.50, zasedací místnost 25. 05. 2015 od 16:00

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov. Zasedací místnost Úřadu městyse Sepekov. Martin Filipín, Pavel Benda

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov. Zasedací místnost Úřadu městyse Sepekov. Martin Filipín, Pavel Benda Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov Místo konání: Datum konání: Čas zahájení jednání: Přítomno: 14 členů zastupitelstva Zasedací místnost Úřadu městyse Sepekov Omluveni: Ověřovatelé zápisu:

Více

Předsedající: Zdeňka Marková, starostka města. Přítomno 6 členů rady města:

Předsedající: Zdeňka Marková, starostka města. Přítomno 6 členů rady města: Zápis z 84. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 26. 7. 2010 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103 Starostka města zahájila ve 14,40 hod. dnešní řádnou

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 07.04.2010 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 07.04.2010 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 07.04.2010 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Karlová, Matoušek, Stehlík Omluveni: Zapisovatel : Jana

Více

2. veřejné zasedání Zastupitelstva města 14.06.2012

2. veřejné zasedání Zastupitelstva města 14.06.2012 Z á p i s 2. veřejné zasedání Zastupitelstva města Benátky nad Jizerou konané dne 14.06.2012 od 18.00 hodin ve velké zasedací místnosti městského úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: dle prezenční

Více

Program: B/ Nihošovice Usnesení č. 2854/2009

Program: B/ Nihošovice Usnesení č. 2854/2009 - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 94. jednání Rady města

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Martina Chvostová, referentka

Více

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2014 konaného v úterý dne 10. 7. 2014

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2014 konaného v úterý dne 10. 7. 2014 Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2014 konaného v úterý dne 10. 7. 2014 Přítomni: při zahájení celkem 10 členů Omluveni: J. Fára, P. Král, Mgr. T. Míka, MUDr. V. Podzimková,

Více

PhDr. Říhová místostarostka. Program:

PhDr. Říhová místostarostka. Program: - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 13/2011

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 13/2011 Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 13/2011 které se konalo ve středu 23. 11. 2011 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný JUDr. Ing. Petr Petržílek,

Více

Usnesení RM č. 16/2015-RADA ze dne 04.06.2015

Usnesení RM č. 16/2015-RADA ze dne 04.06.2015 16/2015-RADA/793-16. Rada města ověřovatelem zápisu RM MUDr. Jiřinu Jirešovou 16/2015-RADA/794-16. Rada města předložený program jednání RM 16/2015-RADA/795-16. Rada města informaci tajemníka MěÚ Žamberk

Více

Přijatá usnesení ze 13. zasedání Rady města Rousínova konaného dne 15.6.2011

Přijatá usnesení ze 13. zasedání Rady města Rousínova konaného dne 15.6.2011 Přijatá usnesení ze 13. zasedání Rady města Rousínova konaného dne 15.6.2011 Usnesení 13/01/11R: Rada města doporučuje ZM schválení dohody o vypořádání nájemného s VaK Vyškov na základě smlouvy o pronájmu

Více

Mgr. Josef Běhan kronikář. Ing. Jan Lipner starosta

Mgr. Josef Běhan kronikář. Ing. Jan Lipner starosta Mgr. Josef Běhan kronikář Ing. Jan Lipner starosta 1 I. Obsah kroniky Obce Horní Suchá za rok 2003 Název kapitoly Strana I. Obsah kroniky Obce Horní Suchá za rok 2003 2-5 II. Stručný životopis kronikáře

Více

Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Ing. Magdalena

Více

Zápis č. 10-03 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 7.6.2010 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 10-03 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 7.6.2010 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 10-03 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 7.6.2010 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Jiří Kučera

Více

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing.

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing. Z á p i s z 14. zasedání zastupitelstva Městyse Čestice konaného dne 27.09.2012 od 18.00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomno: 7 zastupitelů 4 zastupitelé omluveni 4 občané ( viz přiložené

Více

27. května 2004 Ročník X. Číslo 5 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma

27. května 2004 Ročník X. Číslo 5 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma 27. května 2004 Ročník X. Číslo 5 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Představujeme Městský úřad Dvůr Králové nad Labem (I. díl) V únorovém čísle Novin královédvorské radnice jsme seznámili čtenáře

Více

Zápis. Hlasování: pro 11 Zdrţel 1 (Ing. Solanský Martin)

Zápis. Hlasování: pro 11 Zdrţel 1 (Ing. Solanský Martin) Zápis Č.j. 2/12/2010 - ZO - Z Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 20. 12. 2010 v zasedací síni OÚ Program: 1. Zpráva o provedení kontroly plnění usnesení ZO a RO za IV. čtvrtletí

Více

ZÁPIS ZE 126. SCHŮZE RADY MĚSTA

ZÁPIS ZE 126. SCHŮZE RADY MĚSTA ZÁPIS ZE 126. SCHŮZE RADY MĚSTA Dne: 8.ledna 2014 Rada města BERE NA VĚDOMÍ: 693. seznam dlužníků nájemného a služeb spojených s užíváním bytu v bytech obce a doporučuje požádat Úřad práce o stanovení

Více

Zpravodaj obce Dolní Bečva

Zpravodaj obce Dolní Bečva Zpravodaj obce Dolní Bečva ČERVENEC SRPEN 2015 1 BLAHOPŘÁNÍ JUBILANTŮM ČERVENEC SRPEN Poruba Jan 81 Adámková Františka 80 Maléřová Zdenka 77 Solanská Ludmila 72 Slížková Marie 83 Závorka Jan 70 Krhůtková

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 23. června 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 23. června 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 23. června 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman,

Více