Vydává Obecní úřad - Horní Stropnice - červen 2015 číslo 6

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vydává Obecní úřad - Horní Stropnice - červen 2015 číslo 6"

Transkript

1 Vydává Obecní úřad - Horní Stropnice - červen 2015 číslo 6 Měsíční plán: Čt So Pá So St ,00 hodin místní knihovna veřejné zasedání zastupitelstva obce ,00 hodin koupaliště v Horní Stropnici - oslavy MDD a vítání blížících se prázdnin ,00 hodin koupaliště v Horní Stropnici TLUSTÁ BERTA ,00 hodin Zámecký park Nové Hrady Den ochrany přírody, myslivosti a rybářství ,30 hodin klubovna na faře setkání důchodců Zápis z jednání rady obce Horní Stropnice konané dne Číslo rady: 9/2015 Přítomni: p. Kučera, Ing. Vaněček, PaedDr. Baláš, pí. Valentová, p. Socher Program jednání: 1. Kontrola zápisu z jednání rady obce č. 8/2015 ze dne Schválení rozpočtového opatření č. 5/ Smlouva o poskytnutí dotace mezi Obcí Horní Stropnice a Jihočeským krajem 4. Návrh nájemní smlouvy mezi Obcí Horní Stropnice a O2 Czech Republic a.s., Praha 5. Smlouva o dílo mezi Obcí Horní Stropnice a ČEVAK a.s., České Budějovice 6. Dodatek č. 14 ke smlouvě o dílo č /98 mezi Obcí Horní Stropnice a Marius Pedersen a.s., Hradec Králové 7. Pronájem pozemků k. ú. Dlouhá Stropnice 8. Protokol Krajské hygienické stanice Jčk pořízený při kontrole sauny ve sportovní hale v Horní Stropnici 9. Žádost MO KDU-ČSL o vydání příslušné obecně závazné vyhlášky 10. Žádost Šachového oddílu Hraničář Horní Stropnice o finanční příspěvek 11. Posouzení zákonnosti obecně závazné vyhlášky č. 1/2015 obce Horní Stropnice 12. Zápis OV Dlouhá Stropnice 13. Studie bytového domu pro seniory v Horní Stropnici 14. Stavební a vodoprávní řízení, aj. Návrh na usnesení: Rada obce schvaluje program jednání schůze rady č. 9/2015. Usnesení č. 93/2015 bylo přijato K bodu č. 1 Kontrola zápisu z jednání rady obce č. 8/2015 ze dne Rada provedla kontrolu zápisu z jednání rady obce č. 8/2015 ze dne Návrh na usnesení: Rada schvaluje zápis z jednání rady obce č. 8/2015 ze dne Usnesení č. 94/2015 bylo přijato K bodu č. 2 Schválení rozpočtového opatření č. 5/2015 Rada obce se seznámila s návrhem rozpočtového opatření č. 5/2015, kde příjmy jsou navýšeny o ,05,- Kč a výdaje jsou navýšeny o ,00,- Kč (příloha č. 1). Návrh na usnesení: Rada obce schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2015. Usnesení č. 95/2015 bylo přijato

2 K bodu č. 3 Smlouva o poskytnutí dotace mezi Obcí Horní Stropnice a Jihočeským krajem Rada obce se seznámila se smlouvou o poskytnutí dotace SDO/OEZI/251/2015 reg. č /15 mezi Obcí Horní Stropnice příjemce a Jihočeským krajem poskytovatel. Účelem dotace je poskytnutí peněžních prostředků na realizaci projektu Obnova venkovních omítek z východní a jižní strany hospodářského objektu farního komplexu Horní Stropnice č. p. 10. Usnesení č. 96/2015 bylo přijato K bodu č. 4 Návrh nájemní smlouvy mezi Obcí Horní Stropnice a O2 Czech Republic a.s., Praha Rada obce se seznámila s návrhem nájemní smlouvou mezi Obcí Horní Stropnice pronajímatel a O2 Czech Republic a.s., Praha nájemce. Důvodem nové nájemní smlouvy, která plně nahrazuje nájemní smlouvu uzavřenou smluvními stranami dne ve znění dodatku č. 1, je to, že na mobilní síti O2 v celé ČR proběhne sdílení s operátorem T mobile a možnost sdílení ve stávající smlouvě není uvedena (jedná se o pronájem části budovy č. p. 193 Horní Stropnice). Návrh na usnesení: Rada obce schvaluje návrh nové nájemní smlouvy. Usnesení č. 97/2015 bylo přijato K bodu č. 5 Smlouva o dílo mezi Obcí Horní Stropnice a ČEVAK a.s., České Budějovice Rada obce se seznámila se smlouvou o dílo mezi Obcí Horní Stropnice objednatel a ČEVAK a.s., České Budějovice zhotovitel, kde předmětem smlouvy je zpracování projektové dokumentace pro územní řízení, pro stavební povolení, pro výběr zhotovitele v rozsahu pro provádění stavby vč. výkazu výměr a položkového rozpočtu na akci Horní Stropnice, Olbramov ČOV dle cenové nabídky ze dne č.j. O (cenová nabídka činila ,00 Kč včetně DPH). Dále se zhotovitel zavazuje k zajištění inženýrské činnosti pro územní rozhodnutí a stavební povolení a k zajištění geodetického zaměření. Návrh na usnesení: Rada obce schvaluje uzavřít smlouvu o dílo. Výsledek hlasování: Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 1 Usnesení č. 98/2015 bylo přijato K bodu č. 6 Dodatek č. 14 ke smlouvě o dílo č /98 mezi Obcí Horní Stropnice a Marius Pedersen a.s., Hradec Králové Rada obce se seznámila s dodatkem č. 14 ke smlouvě o dílo č /98 na sběr, svoz a odstranění komunálního odpadu uzavřené dne mezi Obcí Horní Stropnice objednatel a Marius Pedersen a.s., Hradec Králové zhotovitel. Návrh na usnesení: Rada obce schvaluje dodatek ke smlouvě. Usnesení č. 99/2015 bylo přijato K bodu č. 7 Pronájem pozemků k.ú. Dlouhá Stropnice Starosta seznámil radu obce s žádostí 1. Jihočeské zemědělské a.s., Svébohy o pronájem pozemků parc. č. 2479, 2575, 2582, 2634, 2637, 2656, 2705, 2706, 2722, 2724, 2731, 2741, 2742, 2743, 2744, 2755, 2779 v k. ú. Dlouhá Stropnice (pozemky po KoPÚ). Pronájem pozemků byl zveřejněn na úřední desce od do (příloha č. 2). Návrh na usnesení: Rada obce schvaluje uzavřít nájemní pachtovní smlouvu na dobu určitou a to pět let. Usnesení č. 100/2015 bylo přijato K bodu č. 8 Protokol Krajské hygienické stanice Jčk pořízený při kontrole sauny ve sportovní hale v Horní Stropnici Rada obce se seznámila s protokolem Krajské hygienické stanice Jčk, který byl pořízen při kontrole dne v sauně sportovní haly v Horní Stropnici. Rada obce bere protokol na vědomí. K bodu č. 9 Žádost MO KDU-ČSL o vydání příslušné obecně závazné vyhlášky Rada obce projednala žádost MO KDU-ČSL o vydání příslušné obecně závazné vyhlášky Zákaz podomního a pochůzkového prodeje a pro zasedání zastupitelstva obce vydává negativní vyjádření,

3 jelikož kontrolu dodržování nařízení nemůže provádět OÚ Horní Stropnice prostřednictvím členů zastupitelstva, ale kontrola může být prováděna k tomu oprávněnými osobami a to veřejnými činiteli např. příslušníky obecní policie či POLICIE ČR. Návrh na usnesení: Rada obce vydává negativní vyjádření a žádost postupuje zastupitelstvu obce, které bude zasedat dne Usnesení č. 101/2015 bylo přijato K bodu č. 10 Žádost Šachového oddílu Hraničář Horní Stropnice o finanční příspěvek Rada obce projednala žádost Šachového oddílu Hraničář Horní Stropnice o finanční příspěvek ve výši 7 000,- Kč na činnost oddílu. Rada obce navrhla přispět ve výši požadované částky. Jiné návrhy vzneseny nebyly. Návrh na usnesení: Rada obce schvaluje finanční dar ve výši 7 000,- Kč. Usnesení č. 102/2015 bylo přijato K bodu č. 11 Posouzení zákonnosti obecně závazné vyhlášky č. 1/2015 obce Horní Stropnice Rada obce se seznámila s posouzením zákonnosti obecně závazné vyhlášky č. 1/2015 obce Horní Stropnice. Ministerstvo vnitra ČR ve svém posouzení uvádí, že předmětná vyhláška je v souladu se zákonem. Rada obce bere posouzení zákonnosti obecně závazné vyhlášky č. 1/2015 na vědomí. K bodu č. 12 Zápis OV Dlouhá Stropnice Rada obce se seznámila se zápisem OV Dlouhá Stropnice. Rada obce bere na vědomí zápis OV Dlouhá Stropnice. K bodu č. 13 Studie bytového domu pro seniory v Horní Stropnici Rada obce projednala studie verze přízemní a verze patrová bytového domu pro seniory v Horní Stropnici a úkoluje starostu s místostarostou, aby záměr projednali se zástupci jednotlivých politických stran, kteří jsou členy ZO Horní Stropnice. Návrh na usnesení: Rada obce úkoluje starostu s místostarostou, aby záměr projednali se zástupci jednotlivých politických stran, kteří jsou členy ZO Horní Stropnice. Termín plnění max. do V. veřejného zasedání ZO Horní Stropnice. Usnesení č. 103/2015 bylo přijato K bodu č. 14 Stavební a vodoprávní řízení, aj. - výzva k účasti na ZKP Krčín výměna a posunutí TS k odběrům el.; č. st.: E.ON Distribuce a.s., České Budějovice (vyřizuje MěÚ Nové Hrady, stavební úřad), - rozhodnutí povolení rozšiřování křížence živočicha do krajiny vypuštění kachen divokých na Kopříkovský rybník označený parc. č. 2474/1 k. ú. Svébohy Myslivecké sdružení Svébohy (vyřizuje MěÚ Trhové Sviny, odbor životního prostředí), - oznámení o zahájení správního řízení ve věci vydání závazného stanoviska rozhodnutím zásah do významného krajinného prvku a povolení k vypouštění kachen na Kopříkovském rybníku označený parc. č. 2474/1 v k. ú. Svébohy (vyřizuje MěÚ Trhové Sviny, odbor životního prostředí), - oznámení zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání Novostavba RD na pozemku parc. č. KN 319/3, k. ú. Hojná Voda Martin Hlavsa, České Budějovice a Renata Tomášová, České Budějovice (vyřizuje MěÚ Nové Hrady, stavební úřad), - rozhodnutí pro společnost ČEVAK a.s., České Budějovice, kterým se povoluje provozování vodovodu a kanalizace (vyřizuje Krajský úřad Jčk, odbor životního prostředí ). Rada obce bere na vědomí stavební a vodoprávní řízení, aj.. Starosta: Václav Kučera Místostarosta: Ing. František Vaněček Zápis z jednání rady obce Horní Stropnice konané dne Číslo rady: 10/2015 Přítomni: p. Kučera, Ing. Vaněček, PaedDr. Baláš, pí. Valentová, p. Socher

4 Program jednání: 15. Kontrola zápisu z jednání rady obce č. 9/2015 ze dne Schválení rozpočtového opatření č. 6/ Schválení termínu a programu IV. veřejného zasedání ZO Horní Stropnice 18. Schválení darovacích smluv 19. Plná moc pro f. VAK projekt s.r.o., České Budějovice 20. Přidělení bytu č. 8 v č. p. 251 Horní Stropnice 21. Přidělení bytu č. 8 v č. p. 17 Horní Stropnice 22. Žádost TJ Hraničář Horní Stropnice o poskytnutí finančního příspěvku 23. Smlouva o poskytnutí dotace mezi Obcí Horní Stropnice a Jihočeským krajem 24. Smlouva o poskytnutí dotace mezi Obcí Horní Stropnice a Jihočeským krajem 25. Smlouva o poskytnutí dotace mezi Obcí Horní Stropnice a Jihočeským krajem 26. Smlouva o poskytnutí dotace mezi Obcí Horní Stropnice a Jihočeským krajem 27. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi Obcí Horní Stropnice a E.ON Distribuce, a.s., České Budějovice 28. Cenová nabídka na údržbu okrasných stromů od Zdeněk Maťha, Osek u Rokycan 29. Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2015/ C 30. Projednání koncepčního návrhu zástavby Světví 31. Stavební a vodoprávní řízení, aj. Návrh na usnesení: Rada obce schvaluje program jednání schůze rady č. 10/2015. Usnesení č. 104/2015 bylo přijato K bodu č. 1 Kontrola zápisu z jednání rady obce č. 9/2015 ze dne Rada provedla kontrolu zápisu z jednání rady obce č. 9/2015 ze dne Návrh na usnesení: Rada schvaluje zápis z jednání rady obce č. 9/2015 ze dne Usnesení č. 105/2015 bylo přijato K bodu č. 2 Schválení rozpočtového opatření č. 6/2015 Rada obce se seznámila s návrhem rozpočtového opatření č. 6/2015, kde příjmy jsou navýšeny o ,00,- Kč a výdaje jsou navýšeny o ,00,- Kč (příloha č. 1). Návrh na usnesení: Rada obce schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2015. Usnesení č. 106/2015 bylo přijato K bodu č. 3 Schválení termínu a programu IV. veřejného zasedání ZO Horní Stropnice Starosta informoval radu obce, že IV. veřejné zasedání ZO Horní Stropnice se bude konat od 18,00 hod. v knihovně OÚ s tímto programem: 1. Zahájení 2. Informace z jednání rady obce 3. Informace o plnění usnesení zastupitelstva obce 4. Plnění rozpočtu obce k Schválení účetní závěrky za rok Schválení závěrečného účtu Obce Horní Stropnice 7. Projednání návrhu vyhlášky o zákazu podomního a pochůzkového prodeje zboží, předloženou zástupci MO KDU-ČSL 8. Projednání studie na vybudování bezbariérového domu pro seniory 9. Projednání žádosti o změnu v územním plánu v k.ú. H. Voda 10. Dispozice s obecním majetkem 11. Diskuse 12. Závěr Žádné jiné návrhy na doplnění programu vzneseny nebyly Návrh na usnesení: Rada obce schvaluje termín a program IV. veřejného zasedání ZO Horní Stropnice. Usnesení č. 107/2015 bylo přijato

5 K bodu č. 4 Schválení darovacích smluv Rada obce se seznámila s darovací smlouvou mezi Obcí Horní Stropnice (dárce) a Šachovým oddílem Hraničář Horní Stropnice (obdarovaný). Výše uvedená darovací smlouva má návaznost na schválený finanční dar RO dne Dále se rada obce seznámila s darovací smlouvou mezi Obcí Horní Stropnice (dárce) a BONFIDO, o.p.s., Údolí 91, p. T. Sviny (obdarovaný). Výše uvedená darovací smlouva má návaznost na schválený finanční dar RO dne Návrh na usnesení: Rada obce schvaluje darovací smlouvy. Usnesení č. 108/2015 bylo přijato K bodu č. 5 Plná moc pro f. VAK projekt s.r.o., České Budějovice Rada obce se seznámila s plnou mocí pro f. VAK projekt s.r.o., České Budějovice, která bude obec zastupovat a jejím jménem jednat v právních a organizačně administrativních záležitostech ohledně územního rozhodnutí a stavebního povolení (vodohospodářské rozhodnutí stavby) pro akci Horní Stropnice, Olbramov ČOV. Návrh na usnesení: Rada obce plnou moc schvaluje. Usnesení č. 109/2015 bylo přijato K bodu č. 6 Přidělení bytu č. 8 v č. p. 251 Horní Stropnice Rada obce posoudila došlé žádosti, celkem bylo přijato 8 žádostí, a navrhla přidělit byt Janu Blehovi a Janě Valíčkové. Návrh na usnesení: Rada obce schvaluje přidělení bytu dle předloženého návrhu. Usnesení č. 110/2015 bylo přijato K bodu č. 7 Přidělení bytu č. 8 v č. p. 17 Horní Stropnice Rada obce posoudila došlé žádosti, celkem bylo přijato 5 žádostí, a navrhla přidělit byt Ivetě Prouzové. Návrh na usnesení: Rada obce schvaluje přidělení bytu dle předloženého návrhu. Usnesení č. 111/2015 bylo přijato K bodu č. 8 Žádost TJ Hraničář Horní Stropnice o poskytnutí finančního příspěvku Rada obce se seznámila s žádostí TJ Hraničář Horní Stropnice o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5 000,- Kč na propagaci obce a zajištění pohoštění družstva FK Fričovice ze Slovenska při jejich návštěvě ve dnech Rada obce nedoporučuje přispět výše uvedenou finanční částkou, ale navrhuje nákup pohárů pro vítěze do 1500,- Kč. Návrh na usnesení: Rada obce schvaluje nákup pohárů pro vítězná družstva do 1500,- Kč. Usnesení č. 112/2015 bylo přijato K bodu č. 9 Smlouva o poskytnutí grantové dotace mezi Obcí Horní Stropnice a Jihočeským krajem Rada obce se seznámila se smlouvou o poskytnutí dotace SDO/OEZI/1055/2015 reg. č /15 mezi Obcí Horní Stropnice příjemce a Jihočeským krajem poskytovatel. Účelem dotace je poskytnutí peněžních prostředků na realizaci projektu Rožmberské dny, aneb v Hojné Vodě před 420 léty Sklářské slavnosti. Výše dotace činí ,- Kč. Usnesení č. 113/2015 bylo přijato K bodu č. 10 Smlouva o poskytnutí grantové dotace mezi Obcí Horní Stropnice a Jihočeským krajem Rada obce se seznámila se smlouvou o poskytnutí dotace SDO/OEZI/918/15 reg. č /15 mezi Obcí Horní Stropnice příjemce a Jihočeským krajem poskytovatel. Účelem dotace je poskytnutí peněžních prostředků na realizaci projektu Pořízení fotoaparátu pro kroužek mladých hasičů v Horní Stropnici. Výše dotace činí ,- Kč.

6 Usnesení č. 114/2015 bylo přijato K bodu č. 11 Smlouva o poskytnutí grantové dotace mezi Obcí Horní Stropnice a Jihočeským krajem Rada obce se seznámila se smlouvou o poskytnutí dotace SDO/OEZI/1674/15 reg. č mezi Obcí Horní Stropnice příjemce a Jihočeským krajem poskytovatel. Účelem dotace je poskytnutí peněžních prostředků na realizaci projektu Zajištění max. připravenosti zásahových vozů k záchranným pracím. Výše dotace činí ,- Kč. Usnesení č. 115/2015 bylo přijato K bodu č. 12 Smlouva o poskytnutí grantové dotace mezi Obcí Horní Stropnice a Jihočeským krajem Rada obce se seznámila se smlouvou o poskytnutí dotace SDO/OEZI/964/15 reg. č /15 mezi Obcí Horní Stropnice příjemce a Jihočeským krajem poskytovatel. Účelem dotace je poskytnutí peněžních prostředků na realizaci projektu Podpora provozu a materiálně technického zabezpečení Klubovna Rychnov u Nových Hradů č. p. 45. Výše dotace činí ,- Kč. Usnesení č. 116/2015 bylo přijato K bodu č. 13 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi Obcí Horní Stropnice a E.ON Distribuce, a.s., České Budějovice Rada obce se seznámila se smlouvou č /001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, kde Obec Horní Stropnice figuruje jako budoucí povinná a E.ON Distribuce, a.s., České Budějovice jako budoucí oprávněná. Budoucí oprávněná bude realizovat na pozemcích obce stavbu s názvem Horní Stropnice, K 206, Lhotský NN. Návrh na usnesení: Rada obce schvaluje smlouvu č /001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Usnesení č. 117/2015 bylo přijato K bodu č. 14 Cenová nabídka na údržbu okrasných stromů od Zdeňka Maťhy, Osek u Rokycan Rada obce se seznámila s cenovou nabídkou na údržbu okrasných stromů od Zdeňka Maťhy, Osek u Rokycan 165, Osek u Rokycan, IČ: v celkové výši ,00,- Kč včetně DPH (obsahem nabídky jsou - 4 ks stromů Hojná Voda; 1 ks stromu Horní Stropnice; 5 ks stromů Rychnov u Nových Hradů; 2 ks stromů Konratice). Návrh na usnesení: Rada obce souhlasí s cenovou nabídkou a pověřuje starostu k podpisu smlouvy o dílo. Usnesení č. 118/2015 bylo přijato K bodu č. 15 Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2015/ C Rada obce se seznámila s nařízením Státní veterinární správy č.j. SVS/2015/ C, ve kterém se ukončují mimořádná veterinární opatření proti nebezpečné nákaze moru včelího plodu ve vymezeném ochranném pásmu, do něhož spadala kat. území v naší správě. Rada obce bere na vědomí nařízení Státní veterinární správy. K bodu č. 16 Projednání koncepčního návrhu zástavby Světví Rada obce projednala koncepční návrh zástavby Světví a ztotožňuje se s ním, jen navrženou plochu č. 15 o výměře 1500 m 2 by upřednostňovala pro parkovou úpravu, nikoli pro výstavbu RD. Návrh na usnesení: Rada obce souhlasí s koncepčním návrhem a pověřuje starostu s místostarostou, aby návrh též projednali s OV Světví. Usnesení č. 119/2015 bylo přijato K bodu č. 17 Stavební a vodoprávní řízení, aj. - výzva k účasti na ZKP Změna dokončené stavby stavební úpravy spočívající ve změně užívání části stavby č. p. 1 na pozemku p. č. st. 83/1 a 2498 v k. ú. Horní Stropnice za účelem zřízení MUZEA NOVOHRADSKA CTS INVEST s.r.o., Praha (vyřizuje MěÚ Nové Hrady, stavební úřad),

7 - výzva k účasti na ZKP Dvojgaráž pro osobní automobily, k. ú. Horní Stropnice Spilkovi, Horní Stropnice (vyřizuje MěÚ Nové Hrady, stavební úřad), - územní rozhodnutí Domovní studna na pozemku p. č. 708 Konratice Mgr. Anna Roulová, Praha (vyřizuje MěÚ Nové Hrady, stavební úřad), - oznámení zahájení územního řízení Kopaná studna na pozemku p. č. 426/9 Hojná Voda Ing. Petr Nedvěd, Hojná Voda (vyřizuje MěÚ Nové Hrady, stavební úřad), - oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení Novostavba sportovně ubytovacího zařízení, Horní Stropnice parc. č. 604/29 NEMA spol. s r.o., Olešnice (vyřizuje MěÚ Nové Hrady, stavební úřad), - oznámení o zahájení vodoprávního řízení Čištění odpadních vod pro RD v Horní Stropnici, k. ú. Horní Stropnice parc. č. 206 a 228/4 mž. Martin a Monika Lhotských, Horní Stropnice (vyřizuje MěÚ Trhové Sviny, odbor životního prostředí) - oznámení o zahájení správního řízení ve věci vydání závazného stanoviska rozhodnutím zásah do významného krajinného prvku a povolení k vypouštění kachen na rybníky Písař, Veverský, Kamenná hráz, Poitro, Pendlerův, Ovčí velký, Modráček, Nakolický (vyřizuje MěÚ Trhové Sviny, odbor životního prostředí), - VV oznámení o projednávání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Žár (vyřizuje MěÚ Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování) Rada obce bere na vědomí stavební a vodoprávní řízení, aj Starosta: Václav Kučera Místostarosta: Ing. František Vaněček Kurz německého jazyka pro začátečníky Od února 2015 probíhá při místní knihovně v Horní Stropnici kurz německého jazyka pro začátečníky. Kurz jsme rozdělili podle časových možností účastníků (dopolední od 10 hod. a odpolední od a hod.). Scházíme se 1x týdně po dvou vyučovacích hodinách. Cena za vyučovací hodinu se odvíjí od počtu zájemců. Důvod přihlášení do kurzu byl různý (zdokonalit se v jazyce, jít pracovat do německy mluvících zemí, procvičovat a udržovat paměť...), ale atmosféra zde panuje stejná přátelská. Od září 2015 náš kurz pokračuje a zároveň otevíráme nový kurz pro začátečníky. ZÁJEMCI o výuku německého jazyka se mohou hlásit do 15. července 2015 u vedoucí knihovny paní Mirky Kusákové Bližší informace podá vedoucí kurzu Bc. Ivana Hokrová Chtěla bych touto cestou jménem svým i účastníků kurzu poděkovat paní Mirce Kusákové za ochotu, vstřícnost a její pomoc při organizování kurzu německého jazyka a za pěkné prostředí v knihovně, kde se setkáváme. Ivana Hokrová Velikonoční tvořivá dílna Skautské středisko Sirius Horní Stropnice ve spolupráci s Obcí Horní Stropnice uspořádali v klubovně místní fary dne Velikonoční tvořivou dílnu pro děti a rodiče. Na této akci se sešlo 18 dětí a 12 dospělých, kteří si mohli vyzkoušet tradiční výrobu velikonočních kraslic, výrobu velikonočního prostíraní a velikonočních zápichů do květináčů. Děkujeme starostovi obce Horní Stropnice p. Kučerovi za finanční příspěvek. Naše poděkování také patří správkyni klubovny pí. Mikešové především za její vstřícnost, p. Zdeňku Starému a p. Vítku Dračkovi za přípravu občerstvení a všem lektorům akce, kteří ochotně pomáhali dětem a dospělým při tvoření (pí Aleně Sochorové, pí Martině Krtkové a pí Janě Gloznekové), p. Ing. Zdeňku Dorschnerovi ze Zahradního centra Nové Hrady (www.zc-dorschner.cz) za materiální zajištění. Všem velké díky. Za organizační tým skautského střediska SIRIUS Horní Stropnice Alena Sochorová Ája Petr Aksamit Hvězdář

8 DEN ZEMĚ V RYCHNOVĚ U NOVÝCH HRADŮ Dne se v Rychnově u Nových Hradů uskutečnil Den Země, kterého se zúčastnilo celkem 12 žáků ze ZŠ Horní Stropnice, 2 žáci ze ZŠ Benešov nad Černou a 1 žákyně ze ZŠ Trhové Sviny. Tímto by OV Rychnov u Nových Hradů chtěl poděkovat všem zúčastněným dětem a též místním obyvatelům, kteří se zapojili a obohatili průběh dne, především pí. Zoře Tesařové, p. Vladislavu Šnejdovi a p. Josefu Kvasníkovi. Za OV Rychnov u Nových Hradů František Vaněček Foto Vladislav Šnejd ml. SPOLEČENSKÁ KRONIKA Srdečně blahopřejeme všem, kteří se v červnu dožívají svých životních jubileí: Marie Reháková Dobrá Voda Václav Kalvas Horní Stropnice Hana Horáčková Horní Stropnice Bedřiška Kordinová Horní Stropnice Helena Weisová Horní Stropnice Jan Frdlík Dlouhá Stropnice Jaroslav Stanka Horní Stropnice Ludmila Bartáková Dobrá Voda Anna Maroušková Dobrá Voda Marie Němcová Dobrá Voda Zdeněk Vach Dobrá Voda TRANS-SPEDIT s.r.o. Dopravní 1040, CZ Moravské Budějovice Přijmeme řidiče MKD Společnost TRANS-SPEDIT s. r. o., působící na trhu už více než 22 let, hledá z důvodu dalšího rozšiřování vozového parku nové spolupracovníky na pozice řidič MKD s možností nástupu v měsících 06-10/2015. Požadujeme zodpovědnost, spolehlivost, chuť do práce a komunikativnost. Praxe min. 1 rok, ŘP sk. C+E a profesní průkaz. Nabízíme zázemí stabilní dopravní společnosti, moderně vybavená vozidla v dobrém technickém stavu a práci na plný úvazek s finančním ohodnocením: 14-ti denní turnusy Kč měsíčně týdenní turnusy Kč měsíčně Své životopisy zasílejte na popř. nás kontaktujte na tel Odpovíme všem!

Zápis. z jednání rady obce Horní Stropnice konané dne

Zápis. z jednání rady obce Horní Stropnice konané dne Zápis z jednání rady obce Horní Stropnice konané dne 9. 5. 2016 Číslo rady: 27/2016 Přítomni: p. Kučera, PaedDr. Baláš, pí. Valentová, p. Socher, Ing. Vaněček Program jednání: 1. Kontrola zápisu z jednání

Více

Zápis. z jednání rady obce Horní Stropnice konané dne

Zápis. z jednání rady obce Horní Stropnice konané dne Zápis z jednání rady obce Horní Stropnice konané dne 20. 4. 2016 Číslo rady: 26/2016 Přítomni: p. Kučera, PaedDr. Baláš, pí. Valentová, p. Socher, Ing. Vaněček Program jednání: 1. Kontrola zápisu z jednání

Více

Zápis. z jednání rady obce Horní Stropnice konané dne

Zápis. z jednání rady obce Horní Stropnice konané dne Zápis z jednání rady obce Horní Stropnice konané dne 13. 7. 2016 Číslo rady: 30/2016 Přítomni: p. Kučera, PaedDr. Baláš, pí. Valentová, p. Socher, Ing. Vaněček Program jednání: 1. Kontrola zápisu z jednání

Více

Zápis. z jednání rady obce Horní Stropnice konané dne

Zápis. z jednání rady obce Horní Stropnice konané dne Zápis z jednání rady obce Horní Stropnice konané dne 30. 1. 2017 Číslo rady: 39/2017 Přítomni: p. Kučera, PaedDr. Baláš, Ing. Vaněček, p. Socher, pí. Valentová Program jednání: 1. Kontrola zápisu z jednání

Více

Zápis z jednání rady obce Horní Stropnice konané dne

Zápis z jednání rady obce Horní Stropnice konané dne Zápis z jednání rady obce Horní Stropnice konané dne 3. 2. 2014 Číslo rady: 56/2014 Přítomni: PaedDr. Baláš, Mgr. Golombek, p. Kučera, p. Socher Neomluven: p. Vlk Program jednání: 1. Kontrola zápisu z

Více

Vydává Obecní úřad - Horní Stropnice - březen 2015 číslo 3

Vydává Obecní úřad - Horní Stropnice - březen 2015 číslo 3 Vydává Obecní úřad - Horní Stropnice - březen 2015 číslo 3 Měsíční plán: Út St Čt Čt So Út Pá So So 10. 3. od 19,00 hodin KD T. Sviny Petr Spálený Miluška Voborníková - NEW APOLLO BAND koncert populárních

Více

MĚSTO NOVÉ HRADY. Zápis z 31. schůze městské rady ze dne

MĚSTO NOVÉ HRADY. Zápis z 31. schůze městské rady ze dne MĚSTO NOVÉ HRADY Zápis z 31. schůze městské rady ze dne 18.11.2015 Přítomni: členové rady: Mgr. Vladimír Hokr, starosta města Ing. Ladislava Bártová, 1. místostarostka Bc. Josef Vochoska, 2. místostarosta

Více

MĚSTO NOVÉ HRADY. Zápis z 45. schůze městské rady ze dne

MĚSTO NOVÉ HRADY. Zápis z 45. schůze městské rady ze dne MĚSTO NOVÉ HRADY Zápis z 45. schůze městské rady ze dne 4.5.2016 Přítomni: členové rady: Mgr. Vladimír Hokr, starosta města Bc. Josef Vochoska, 2. místostarosta Mgr. Michal Jarolímek, člen rady Miroslav

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.18 / 2014, které se konalo dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.18 / 2014, které se konalo dne Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.18 / 2014, které se konalo dne 12. 2. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Zdeněk

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne 11.12.2016 od 18.00 hodin Přítomni: Josef Němec, Ing. Josef Beran, Josef Beran, Eva Nosková, Pavel Pouček, Jiří Svoboda cca 17 hostů

Více

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing.

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing. Z á p i s z 14. zasedání zastupitelstva Městyse Čestice konaného dne 27.09.2012 od 18.00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomno: 7 zastupitelů 4 zastupitelé omluveni 4 občané ( viz přiložené

Více

Zápis z XII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Horní Stropnice konané dne

Zápis z XII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Horní Stropnice konané dne Zápis z XII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Horní Stropnice konané dne 15. 12. 2016 Číslo ZO: XII/2016 Přítomno zastupitelů: 14 Nepřítomni a omluveni: pí. Raabová Nepřítomni a neomluveni: 0 Přítomno

Více

Vydává Obecní úřad - Horní Stropnice - únor 2016 číslo 2

Vydává Obecní úřad - Horní Stropnice - únor 2016 číslo 2 Vydává Obecní úřad - Horní Stropnice - únor 2016 číslo 2 Měsíční plán: St 17. 2. 13,30 hodin klubovna na faře setkání důchodců beseda a prohlížení starých fotografií s panem Ing. Hudičákem z Musea Fotoateliéru

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 14. listopadu 2016

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 14. listopadu 2016 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 14. listopadu 2016 Jednání zastupitelstva se konalo v místnosti Obecního úřadu od 18.00 hod., ukončeno bylo ve 20.00 hod. Zasedání zastupitelstva jsou

Více

Obec Andělská Hora. IČ: , Andělská Hora 18, , pošta Bochov tel.: ,

Obec Andělská Hora. IČ: , Andělská Hora 18, , pošta Bochov tel.: , Obec Andělská Hora IČ: 00573175, Andělská Hora 18, 364 71, pošta Bochov tel.: 359807901, e-mail: podatelna@andelskahora.cz Zápis z 1. veřejného jednání Zastupitelstva obce Andělská Hora, které se uskutečnilo

Více

Zápis 3/2016. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne , od 19 hodin. na OÚ

Zápis 3/2016. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne , od 19 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 3/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 31. 5. 2016, od 19 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně svoláno

Více

Zápis č.2/12/ zasedání zastupitelstva Obce Volfířov,konaného dne

Zápis č.2/12/ zasedání zastupitelstva Obce Volfířov,konaného dne Zápis č.2/12/2014 2.zasedání zastupitelstva Obce Volfířov,konaného dne 4.12.2014 Místo konání: zasedací místnost OÚ Volfířov Začátek: 18.05 hod. Přítomno: 10 členů zastupitelstva Omluveni: F. Novák Zasedání

Více

Zápis. z jednání rady obce Horní Stropnice konané dne

Zápis. z jednání rady obce Horní Stropnice konané dne Zápis z jednání rady obce Horní Stropnice konané dne 30. 8. 2016 Číslo rady: 32/2016 Přítomni: p. Kučera, PaedDr. Baláš, pí. Valentová, Ing. Vaněček, p. Socher Program jednání: 1. Kontrola zápisu z jednání

Více

MĚSTO NOVÉ HRADY. Zápis z 34. schůze městské rady ze dne

MĚSTO NOVÉ HRADY. Zápis z 34. schůze městské rady ze dne MĚSTO NOVÉ HRADY Zápis z 34. schůze městské rady ze dne 16.12.2015 Přítomni: členové rady: Mgr. Vladimír Hokr, starosta města Ing. Ladislava Bártová, 1. místostarostka Bc. Josef Vochoska, 2. místostarosta

Více

Z á p i s. ze zasedání zastupitelstva Obce Šlapanov konaného dne ve Šlapanově č.p. 40 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Z á p i s. ze zasedání zastupitelstva Obce Šlapanov konaného dne ve Šlapanově č.p. 40 v zasedací místnosti obecního úřadu. Z á p i s ze zasedání zastupitelstva Obce Šlapanov konaného dne 11. 4. 2016 ve Šlapanově č.p. 40 v zasedací místnosti obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 11. 4. 2016 v 18.00 hodin. Přítomni: Ing. Pavlíček

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne 25.11.2015 v Napajedlích Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu 4.

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Přítomni: p. Kápl, Ing. Formánek, Ing. Kaněra, Mgr. Klavíková, Ing. Kožmín, Ing. Malát,

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Zápis č. 8/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 8/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 8/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 5. 9. 2011 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

Květen 2014 Zápis 3/2014

Květen 2014 Zápis 3/2014 Květen 2014 Zápis 3/2014 Stránka 1 z 7 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohuslavice, konaného dne 26. 5. 2014 ve 20:00 hod. v kanceláři starosty obecního úřadu. Přítomni: Omluveni: Neomluveni:

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 2/2015 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 6. 5. 2015 v 18:00 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,

Více

Zápis č /2016 a přijatá usnesení

Zápis č /2016 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 16-03/2016 a přijatá usnesení z 16. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 30. 3. 2016, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

dále přítomni: Ředitelka Mateřské školy Nové Hrady paní Eva Heřmanová k bodu

dále přítomni: Ředitelka Mateřské školy Nové Hrady paní Eva Heřmanová k bodu Zápis z 33. schůze rady města ze dne 30. 11. 2009 Přítomni: členové rady: Mgr. Vladimír Hokr, starosta města Ing. Ľudovít Kasan, místostarosta Miroslav Šlenc, místostarosta Mgr. Michal Jarolímek, člen

Více

Zápis o průběhu druhého/2014 zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou konaného dne v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou

Zápis o průběhu druhého/2014 zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou konaného dne v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou Zápis o průběhu druhého/2014 zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou konaného dne 24. 4. 2014 v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou Bod č. 1 Zahájení Starosta obce Ing. Richard Černý

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Omluveni: Neomluveni: - Hosté: - Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: Obecní úřad

Více

Zápis z 83. schůze městské rady ze dne

Zápis z 83. schůze městské rady ze dne Zápis z 83. schůze městské rady ze dne 21.5.2013 Přítomni: členové rady: Mgr. Vladimír Hokr, starosta města Bc. Josef Vochoska, místostarosta Miroslav Šlenc, místostarosta Mgr. Michal Jarolímek, člen rady

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. května Vráto, budova Obecního úřadu ve Vrátě

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. května Vráto, budova Obecního úřadu ve Vrátě Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. května 2016 Místo konání: Vráto, budova Obecního úřadu ve Vrátě Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Přítomno: 5 členů

Více

Zápis. z 41. veřejného zasedání zastupitelstva obce Orlík nad Vltavou. konaného dne 15. srpna 2014.

Zápis. z 41. veřejného zasedání zastupitelstva obce Orlík nad Vltavou. konaného dne 15. srpna 2014. Obec Orlík nad Vltavou, Staré Sedlo 28, 398 07 Orlík nad Vltavou obec@orliknadvltavou.cz www.orliknadvltavou.cz 382 275 118, 382 275 113 IČ 249939 č.ú. 0640022339/0800 Zápis z 41. veřejného zasedání zastupitelstva

Více

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtové opatření č. 2/2015 3. Zpráva o hospodaření

Více

Výpis usnesení z 22. veřejného zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí konaného dne

Výpis usnesení z 22. veřejného zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí konaného dne 1 Výpis usnesení z 22. veřejného zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí konaného dne 26. 6. 2014 Typ zasedání: řádné Přítomno celkem 11 zastupitelů: Špendlík, Svobodová, Paprčková, Gargulák,

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Přítomno: 5 členů zastupitelstva

Více

Zápis z řádného zasedání Zastupitelstva městyse Blížkovice ze dne v hod. v zasedací místnosti Úřadu městyse Blížkovice.

Zápis z řádného zasedání Zastupitelstva městyse Blížkovice ze dne v hod. v zasedací místnosti Úřadu městyse Blížkovice. Zápis z řádného zasedání Zastupitelstva městyse Blížkovice ze dne 26.05.2008 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Úřadu městyse Blížkovice. čj. 4/2008 Starostka zahájila 4. zasedání Zastupitelstva městyse

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis č. 08/2014 ze schůze obecního zastupitelstva ze dne 28.08.2014 Přítomni: Nepřítomni-omluveni: Přizváni hosté: Určení ověřovatelé zápisu : Veřejnost: p.paták, p.fousek, ing.

Více

ZÁPIS č. 04/2014 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Mezouň konaného dne 26. 5. 2014 v budově OÚ v Mezouni

ZÁPIS č. 04/2014 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Mezouň konaného dne 26. 5. 2014 v budově OÚ v Mezouni ZÁPIS č. 04/2014 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Mezouň konaného dne 26. 5. 2014 v budově OÚ v Mezouni Přítomni: Hana Braunová, Ing. Miroslav Hrubý, Ivan Ouřadník, Mgr. Jan Škeřík, Hana

Více

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 1. 4. 2009 OD 18:30 HODIN

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 1. 4. 2009 OD 18:30 HODIN Z Á P I S č. 4 / 2 0 0 9 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 1. 4. 2009 OD 18:30 HODIN Zasedání řídil: starosta obce František Ohrazda Přítomni: p. Ohrazda, Trapl,

Více

Obec Sviny Čj. 7/2014. Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne od 18 hodin.

Obec Sviny Čj. 7/2014. Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne od 18 hodin. Obec Sviny Čj. 7/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 16. 12. 2014 od 18 hodin. Přítomni: Ing. František David, Ing. Pavla Slípková, p.anna Boubelíková, Ing. Martin Havelda,

Více

Zápis č. 34/2015 z jednání Rady města Kostelec nad Černými lesy dne

Zápis č. 34/2015 z jednání Rady města Kostelec nad Černými lesy dne Zápis č. 34/2015 z jednání Rady města Kostelec nad Černými lesy dne 9. 11. 2015 Přítomni: Ing. Jiří Kahoun, MVDr. Jan Černý, Miroslav Zámostný, Ing. Jiří Čvančara, Tomáš Král Omluven: - Hosté: Ing. Ewa

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GC0IQ Čj.: MSK 11677/2015 Sp. zn.: KON/3390/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Miroslava Šlégrová

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 2.6.2015 od 19:00 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 2.6.2015 od 19:00 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 2.6.2015 od 19:00 hodin. Přítomní členové ZO: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec, E. Křivancová,

Více

ZÁPIS č. 03/16 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne

ZÁPIS č. 03/16 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne ZÁPIS č. 03/16 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne 04.04.2016 Přítomni: starosta místostarosta ostatní členové rady Karel Rathouzský Ing. Jan Plaček Mgr. Martin Zaplatílek host Omluveni: Předsedající:

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.17 / 2013, které se konalo dne 9. 12. 2013

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.17 / 2013, které se konalo dne 9. 12. 2013 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.17 / 2013, které se konalo dne 9. 12. 2013 Přítomni : Leo Kordas, Martin

Více

Zápis Z 6. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne , od 17:00 hodin.

Zápis Z 6. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne , od 17:00 hodin. Obec Velké Chvojno Zastupitelstvo obce Velké Chvojno Zápis Z 6. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne 29.6. 2015, od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis č. 12/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Vilice ze dne 24. června 2016

Zápis č. 12/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Vilice ze dne 24. června 2016 Zápis č. 12/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Vilice ze dne 24. června 2016 Místo konání: kancelář ZO Přítomni: p. Miroslav Břenda, pí.marie Šedivá, sl. Kateřina Javorská, p. Jiří Dobiáš, p. Tomáš Kukla,

Více

ZÁPIS č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 20:00 hodin dne 6. června 2016

ZÁPIS č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 20:00 hodin dne 6. června 2016 ZÁPIS č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 20:00 hodin dne 6. června 2016 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Martin Vaněček, Václav Hořejší, Miroslav

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

OBEC ČESKÁ RYBNÁ. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Česká Rybná, konaného od 19:30 hodin dne

OBEC ČESKÁ RYBNÁ. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Česká Rybná, konaného od 19:30 hodin dne OBEC ČESKÁ RYBNÁ Tel.: 465 629 128 e-mail : ceskarybna@tyhan.cz 561 85 Česká Rybná Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Česká Rybná, konaného od 19:30 hodin dne 08. 06. 2016 Přítomni: Šulcková, Malý,

Více

Zápis 6/2016. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne od hodin. na OÚ

Zápis 6/2016. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne od hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 6/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 25. 11. 2016 od 18.00 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně

Více

Z á p i s. ze zasedání zastupitelstva Obce Šlapanov konaného dne ve Šlapanově č.p. 40 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Z á p i s. ze zasedání zastupitelstva Obce Šlapanov konaného dne ve Šlapanově č.p. 40 v zasedací místnosti obecního úřadu. Z á p i s ze zasedání zastupitelstva Obce Šlapanov konaného dne 17. 8. 2015 ve Šlapanově č.p. 40 v zasedací místnosti obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 17. 8. 2015 v 19.00 hodin. Přítomni: Ing. Pavlíček

Více

Zápis ze 17. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne

Zápis ze 17. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne Zápis ze 17. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 03. 2016 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Omluveni: - Neomluveni: - Hosté: - Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: Obecní

Více

OBEC ČESKÁ RYBNÁ. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Česká Rybná, konaného od 19:00 hodin dne

OBEC ČESKÁ RYBNÁ. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Česká Rybná, konaného od 19:00 hodin dne OBEC ČESKÁ RYBNÁ Tel.: 465 629 128 e-mail : ceskarybna@tyhan.cz 561 85 Česká Rybná Naše č. j.: OBCR/364/2016 Vyřizuje: Vencl Počet listů: 6 Počet příloh: 8/9 Datum: 04. 08. 2016 Zápis ze zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14.11.2011.

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14.11.2011. Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14.11.2011. Ověřitelé: ing. Jaromír Palán, Radek Veverka Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku přítomno 13 zastupitelů

Více

Zápis z 25. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne

Zápis z 25. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne Zápis z 25. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 21. 09. 2016 Místo konání: Obecní úřad Strážkovice Začátek: 17.05 hod. Zasedání řídil: Hana Halamová Přítomni: Roman Čermák, Hana Halamová,

Více

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Špindlerův Mlýn

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Špindlerův Mlýn USNESENÍ z 7. zasedání Zastupitelstva města Špindlerův Mlýn v roce 2013 které se konalo dne 24. 6. 2013 v 16:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ ve Špindlerově Mlýně 1/7/2013-Z Zastupitelstvo města schvaluje

Více

Z Á P I S č. 2/2016. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rpety, které se konalo dne od 19 hod. v zasedací místnosti OÚ Rpety

Z Á P I S č. 2/2016. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rpety, které se konalo dne od 19 hod. v zasedací místnosti OÚ Rpety Z Á P I S č. 2/2016 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rpety, které se konalo dne 21. 4. 2016 od 19 hod. v zasedací místnosti OÚ Rpety Přítomno: 6 členů zastupitelstva obce Rpety dle prezenční listiny

Více

Zápis č. 14/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích

Zápis č. 14/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích Obec Modletice Modletice 6 251 01 Říčany Zápis č. 14/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne 09.10.2014 v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích Přítomni: Ing. Aron Jiří,

Více

Informační list obecního úřadu

Informační list obecního úřadu Informační list obecního úřadu Vydává Obecní úřad - Horní Stropnice - červen 2016 číslo 6 Měsíční plán: Čt So St Pá 16. 6. 18,00 hodin místní knihovna veřejné zasedání zastupitelstva obce 18. 6. 14,00

Více

Zápis č. 8/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích

Zápis č. 8/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích Obec Modletice Modletice 6 251 01 Říčany Zápis č. 8/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne 12.06.2014 v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích Přítomni: Ing. Aron Jiří, Olmr

Více

Zápis č. 2/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Radimovice u Tábora, konaného dne , od hodin.

Zápis č. 2/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Radimovice u Tábora, konaného dne , od hodin. Obec Radimovice u Tábora Zastupitelstvo obce Radimovice u Tábora Zápis č. 2/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Radimovice u Tábora, konaného dne 26. 6. 2016, od 19.30 hodin. Zasedání Zastupitelstva obce

Více

Zápis z 29. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 19:00

Zápis z 29. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 19:00 Zápis z 29. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 29.4.2013 v 19:00 Ve Studené dne 30.4.2013 Zpracoval: Ing. David Fogl Obsah Obsah... 1 1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele... 2 2.

Více

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Nepřítomen:

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Nepřítomen: Zápis z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí 25. 7. 2016 od 16:00 hodin. Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Dana Kodrasová Ing. I. Božáková, Ing. V. Král, Program

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 19. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 12. 10. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ

Více

Zápis č. 45 z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 4. 12. 2013 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 45 z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 4. 12. 2013 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 45 z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 4. 12. 2013 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Zápis a usnesení 40. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 19.5.2014 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 40. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 19.5.2014 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 40. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 19.5.2014 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI zastupitelé: Miroslav Nogol, Jan Ondraczka, Roman Pientok, Petr Riedel, Petra Szczuková, Jindřich

Více

24. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne Přítomni: Hosté:

24. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne Přítomni: Hosté: 1 24. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 3.3.2014. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Pavlíková Helena, Petr Černý, Rejfek Otakar, Hátle Vítězslav, Renata Festová, Jan Hojda, Novák Milan Hosté:

Více

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 02/2016 konaného dne

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 02/2016 konaného dne USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 02/2016 konaného dne 27.04.2016 Usnesení č. 01/02/2016 Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schvaluje program Zasedání Zastupitelstva obce

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 13. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 08. 06. 2015 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis č. 1/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 29.1.2014 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu

Zápis č. 1/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 29.1.2014 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Zápis č. 1/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 29.1.2014 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Zúčastnilo se šest členů

Více

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Zbýšov, konaného dne

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Zbýšov, konaného dne ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Zbýšov, konaného dne 27.10.2016 Zasedání Zastupitelstva obce Zbýšov bylo zahájeno starostkou Květou Němcovou v 18,oo hodin na Obecním úřadě ve Zbýšově. Dnešní zastupitelstvo

Více

Město Netolice Zastupitelstvo města Netolice. Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Netolice, konaného dne od 17,00 hodin.

Město Netolice Zastupitelstvo města Netolice. Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Netolice, konaného dne od 17,00 hodin. Město Netolice Zastupitelstvo města Netolice Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Netolice, konaného dne 19.12. 2016 od 17,00 hodin. Usnesení č. 105-119/2016 Zasedání Zastupitelstva města Netolice (dále

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Rovná ze dne

Zápis z jednání zastupitelstva obce Rovná ze dne Zápis z jednání zastupitelstva obce Rovná ze dne 3.11.2016 Přítomni: Ing. Jan Kudrle, Vladimír Krejčí, Monika Kubařová, Josef Topka, Jana Mrázová, Dana Cimburková Omluveni: Pavla Rácová, Karel Sokol, Jiří

Více

Soupis přijatých usnesení z 6. zasedání zastupitelstva obce Litvínovice, konaného dne v zasedací místnosti OÚ

Soupis přijatých usnesení z 6. zasedání zastupitelstva obce Litvínovice, konaného dne v zasedací místnosti OÚ Soupis přijatých usnesení z 6. zasedání zastupitelstva obce Litvínovice, konaného dne 3.6.2015 v zasedací místnosti OÚ (upraven v souvislosti se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů) přítomni

Více

Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v hod.

Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v hod. Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Korek Vladimír, Svoboda Miroslav, Havelka Pavel, Adámek Karel, Illek František,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 06/2013, konaného dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 06/2013, konaného dne Obec Jezeřany-Maršovice Jezeřany-Maršovice 1, 671 75, IČ: 00292931 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 06/2013, konaného dne 12.09.2013 Usnesení č. 01/06/2013 Zastupitelstvo

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1/2008

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1/2008 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1/2008 Zastupitelstvo obce Těchobuz se konalo 28.2.2008 v 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Těchobuz. Mimo jiné byly projednávány projekty vodovod, kanalizace

Více

Zápis č. 11/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích

Zápis č. 11/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích Obec Modletice Modletice 6 251 01 Říčany Zápis č. 11/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne 28.08.2014 v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích Přítomni: Ing. Aron Jiří,

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 15. září 2016

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 15. září 2016 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 15. září 2016 Jednání zastupitelstva se konalo v místnosti Obecního úřadu od 18.00 hod., ukončeno bylo ve 20.00 hod. Zasedání zastupitelstva jsou veřejná.

Více

ze 13. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 26. října 2015 od hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň

ze 13. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 26. října 2015 od hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň ZÁPIS ze 13. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 26. října 2015 od 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení

Více

Zápis. z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří.

Zápis. z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Přítomni: 9 členů ZO, 3 občané, viz prezenční listina Omluveni: 0 Neomluveni:

Více

U S N E S E N Í z 19. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice č.p.

U S N E S E N Í z 19. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice č.p. U S N E S E N Í z 19. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 27.6.2016 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice č.p. 197 Zastupitelstvo městyse Prosiměřice určuje ověřovateli zápisu

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více

Obec Jílovice, Jílovice 26 Zápis č. 5/2016 a přijatá usnesení

Obec Jílovice, Jílovice 26 Zápis č. 5/2016 a přijatá usnesení Obec Jílovice, 517 72 Jílovice 26 Zápis č. 5/2016 a přijatá usnesení ze zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu dne 26. října 2016 Na Ohrádce v Jílovici., zahájeno v 19,00 hodin. Přítomni: zastupitelé:

Více

Zápis č. 3/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 3/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 3/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 14.2.2011 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 OBEC STAROVIČKY Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 Účast dle prezenční listiny: Program: v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 6 členů ZO 1.

Více

ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA

ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA Dne: 3. června 2015 Přítomni: 4 Omluven: Huszár 1. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 483 v k.ú. Horní Planá v souvislosti se stavbou

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 23. února 2015

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 23. února 2015 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 23. února 2015 Přítomni: Ivana Vlková, Kateřina Pudivítrová, Michaela Jůzková, Jana Marešová, Josef Novák, Vladimír Šíma, Josef Lácha

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Urbanov ze dne 9. prosince 2013

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Urbanov ze dne 9. prosince 2013 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Urbanov ze dne 9. prosince 2013 Místo: zasedací místnost KD Urbanov Přítomni zastupitelé: Jiří Kotrba, Martin Nosek, Pavel Špaček, Jaroslav Šebesta, Bohdan Staller,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva 5/2010 ze dne 20.09.2010 konaného na Obecním úřadě ve Slapech

Zápis ze zasedání zastupitelstva 5/2010 ze dne 20.09.2010 konaného na Obecním úřadě ve Slapech Zápis ze zasedání zastupitelstva 5/2010 ze dne 20.09.2010 konaného na Obecním úřadě ve Slapech Zahájení v 19,05 hod Přítomni: Ing. František Neužil, Jan Vebr, František Domes, Vratislav Adam, Ivan Kotrč,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Přítomno: 5 členů zastupitelstva

Více

Z á p i s. z XIX. jednání zastupitelstva Obce Horní Stropnice konaného

Z á p i s. z XIX. jednání zastupitelstva Obce Horní Stropnice konaného Z á p i s z XIX. jednání zastupitelstva Obce Horní Stropnice konaného 12. 6. 2014 Číslo zastupitelstva: XIX/2014 Přítomno zastupitelů: 14 omluven: 1 Přítomno občanů: 19 K b o d u č. 1 Starosta zahájil

Více

Zápis č. S ze zasedání Zastupitelstva obce Vilantice, konaného dne od 18:00 hodin.

Zápis č. S ze zasedání Zastupitelstva obce Vilantice, konaného dne od 18:00 hodin. Obec Vilantice Zastupitelstvo obce Vilantice Zápis č. S ze zasedání Zastupitelstva obce Vilantice, konaného dne 16. 03. 2015 od 18:00 hodin. Přítomni: Jarošová D Blahovec Z., Essender P., Hlaváček Z.,

Více

Vydává Obecní úřad - Horní Stropnice - březen 2016 číslo 3

Vydává Obecní úřad - Horní Stropnice - březen 2016 číslo 3 Vydává Obecní úřad - Horní Stropnice - březen 2016 číslo 3 Měsíční plán: St 9. 3. 13,30 hodin klubovna na faře - setkání důchodců posezení k MDŽ So 12. 3. 11,00 hodin Hotel Máj Nové Hrady - Novohradská

Více