STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ UHERSKÝ BROD. Školní vzdělávací program. Instalatér H/01

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ UHERSKÝ BROD. Školní vzdělávací program. Instalatér 36-52-H/01"

Transkript

1 STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ UHERSKÝ BROD Školní vzdělávací program Instalatér H/

2 Obsah 1. Identifikační údaje Charakteristika vzdělávacího programu Identifikační údaje oboru Charakteristika školního vzdělávacího programu Popis celkového pojetí vzdělávání v daném programu Způsoby rozvoje klíčových kompetencí Realizace průřezových témat Organizace výuky Metody a formy výuky Hodnocení žáků a diagnostika Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Realizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Podmínky pro přijetí ke vzdělání Způsob ukončení vzdělání Charakteristika školy Profil absolventa Základní identifikační údaje Uplatnění absolventa v praxi Klíčové kompetence Odborné kompetence Podmínky realizace ŠVP Personální zabezpečení výuky: Materiální zabezpečení výuky Spolupráce se sociálními partnery Začlenění průřezových témat Občan v demokratické společnosti Člověk a životní prostředí Člověk a svět práce Informační a komunikační technologie Učební plán Přehled rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do ŠVP Ročníkový přehled Učební osnovy Jazykové vzdělávání a komunikace Český jazyk Anglický jazyk Německý jazyk Společenskovědní vzdělávání Občanská nauka Přírodovědné vzdělávání Fyzika Chemie Ekologie Matematické vzdělávání Matematika... 79

3 4.5. Estetické vzdělávání Literatura Vzdělávání pro zdraví Tělesná výchova Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích Informační a komunikační technologie Ekonomické vzdělávání Ekonomika Odborné vzdělávání Materiály Instalace vody a kanalizace Technické kreslení Stavební konstrukce Vytápění Plynárenství Odborná cvičení Odborný výcvik Školní projekty Hodnocení žáků a autoevaluace školy

4 1. Identifikační údaje Předkladatel: název školy Střední odborné učiliště Uherský Brod REDIZO IČ adresa školy Svatopluka Čecha 1110, Uherský Brod, PSČ ředitel Ing. Jiří Polanský hlavní koordinátor Ing. Josef Jankových kontakty telefon www fax Zřizovatel Název Zlínský kraj se sídlem Zlín IČ Kontakt Mgr. Miroslav Gajdošík, Adresa Třída Tomáše Bati 21, Zlín, PSČ Telefon Fax www 2. Charakteristika vzdělávacího programu 2.1. Identifikační údaje oboru název oboru Instalatér kód H/01 stupeň vzdělání Střední vzdělání s výučním listem délka studia 3 forma studia denní forma vzdělávání platnost Charakteristika školního vzdělávacího programu Popis celkového pojetí vzdělávání v daném programu Vzdělávací program je pojat v souladu se základními principy výchovy a vzdělávání. Umožňuje rozvíjet osobnost žáka a tvoří tak jeden ze stupňů celoživotního učení. Jeho cílem

5 je rozvoj znalostí, dovedností a schopností žáka ve všech oblastech vzdělávání a další formování jeho charakterových vlastností. Ve vzdělávacím programu je chápáno jako prostředek k osvojení žádaných klíčových a odborných kompetencí. Škola definuje svou vzdělávací strategii v oboru instalatér jako jednotlivé zásady, které musí prolínat celým výchovně vzdělávacím procesem. Vytvářet v žácích profesionální návyky, které budoucí zaměstnavatel bude využívat a které dostatečně ekonomicky ocení. Vytvářet v žácích profesionální hrdost a kladný vztah k instalatérskému řemeslu. Začlenit žáky již během studia mezi odborníky, o kterých instalatérská veřejnost ví a umožňovat žákům navazovat kladné interpersonální vztahy, kterých si žáci mohou vážit, a které mohou využívat při svém budoucím zaměstnání. K tomu slouží účast na různých soutěžích a seminářích v rámci regionu i celé ČR, kontakty se sociálními partnery již v průběhu studia, kontakty mezi žáky stejného oboru z jiných škol ČR Způsoby rozvoje klíčových kompetencí Komunikativní kompetence: Nejvíce se rozvíjí v českém jazyce. Je kladen důraz na rozšiřování a obohacování slovní zásoby, získávání nové terminologie z dějin literatury, literárních druhů a žánrů, žáci se zúčastní divadelních a filmových představení, je kladen důraz na chování, vystupování, reprezentaci školy i na dalších akcích pořádaných školou. Interpretací literárních děl zdůvodňuje své názory, postoje a myšlenky. Žáci vyjadřují vlastní prožitky z literárních děl, zpracovávají referáty písemnou formou. Potřebné informace získávají z odborné literatury a internetu. Pracují s textem, interpretují ho, vyjadřují vlastní názor referátem a diskusí. Hodnotí zhlédnuté divadelní a filmové představení, posoudí také chování spolužáků, jejich estetické vystupování na veřejnosti, popíší vhodné společenské chování. V odborných předmětech žáci řeší zadané odborné problémy. Určí vhodné materiály pro různé možnosti použití, charakterizují vlastnosti různých výrobků a jejich vliv na kvalitu díla, využívají znalosti přírodovědných předmětů pro problematiku různých rozvodů, vysvětlují vlastnosti látek a jejich chování za různých podmínek. Řeší technologické výpočty a technologické problémy, navrhnou vhodné řešení a podmínky pro montáž různých zařízení a rozvodů. Charakterizují možné výhody a nevýhody daného řešení a uvedou jak, ovlivní kvalitu díla. Své řešení prezentují, vysvětlí je a obhajují před spolužáky, reagují na jejich dotazy. To vede k rozvíjení schopnosti formulovat myšlenky srozumitelně a vyjadřovat se přiměřeně komunikační situaci v ústním projevu. V anglickém jazyce zvládají slovní zásobu jak obecnou tak i odbornou, frazeologii a související gramatické jevy. Zpracovávají překladová a gramatická cvičení, pracují s textem, výsledky své práce prezentují a rozvíjí tak schopnosti formulovat své myšlenky v cizím jazyce, jak ústně, tak i písemně, v dané komunikační situaci. Žáci si osvojí odbornou slovní zásobu pro svůj obor v cizím jazyce. Mají dostatečnou slovní zásobu a dokáží pojmenovat používané materiály a zařízení ve svém oboru. Umí komunikovat v běžných životních situacích, poskytnout osobní údaje, rozumí přiměřeně náročnému textu. S žáky se jedná tak, aby se posílilo jejich sebevědomí při používání cizího jazyka a zlepšila se jejich schopnost komunikace s lidmi v cizím jazyce.

6 Personální kompetence: Žáci se učí v rámci pracovní skupiny rozvíjet pozitivní interpersonální vztahy, získávají schopnost se správně rozhodnout a nést odpovědnost za vlastní práci i za práci ostatních spolupracovníků. Přítomnost žáků na odborných seminářích a jejich spolupráce s odborníky při ukázce nových výrobků, technologií a technologických postupů, prezentace vědomostí a diskuze při řešení problematiky přírodovědných předmětů s návazností na znalosti z odborných předmětů a poznatky a zkušenosti z odborných praxí a osobního života, učí žáky, jak se chovat v různých situacích, učí je přijímat hodnocení výsledků svých znalostí a dovedností i ze strany jiných lidí, adekvátně reagovat, přijímat radu i kritiku, dále se vzdělávat, pečovat o své fyzické i duševní zdraví. Žák dokáže komunikovat v běžných životních situacích a dokáže propojit poznatky a zkušenosti z odborné praxe s odbornou slovní zásobou. Sociální kompetence: Žáci jsou schopni v hodinách při řešení odborného problému pracovat v týmu, dovedou společně řešit zadané úkoly a podílet se na realizaci společných pracovních činností, přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly, uznávat autoritu nadřízených, přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobních konfliktů, nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k jiným lidem. Na příkladech literárních děl a tvorby autorů, vlastní četbou a tvorbou referátů se seznamují s významem literatury v boji za práva člověka, dokáží zaujmout vlastní stanovisko k této problematice. Řešit samostatně běžné pracovní i mimopracovní problémy: Zadáváním samostatných úkolů a zpracováváním samostatných prací ve všeobecně vzdělávacích předmětech, jako jsou gramatická cvičení a překlady, které umožňují žákům aplikovat znalosti gramatických pravidel a slovní zásoby a zhodnotit a odůvodnit své výsledky, při matematických výpočtech, řešení fyzikálních úloh, provádění jednoduchých pokusů, hledání řešení problémových situací ve vztahu k vlastnostem materiálů, použitým technologiím montáže, zvolenému způsobu vedení potrubí vede u žáků ke schopnosti porozumět zadanému problému, určit jádro problému, získat informace k jeho řešení, navrhnout a zdůvodnit způsob řešení, zhodnotit dosažený výsledek, uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení a myšlenkové operace. Využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a efektivně pracovat s informacemi: Při vyhledávání informací pro zpracování seminárních prací a žákovských projektů se žáci naučí pracovat s osobním počítačem a s dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií, získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak z internetu, pracovat s informacemi, a to především s využitím prostředků informačních a komunikačních technologií. Aplikovat základní matematické postupy: Při řešení příkladů v matematice, a při konkrétních výpočtech v odborných předmětech žáci volí odpovídající matematické postupy a techniky a používají vhodné algoritmy, umí provést reálný odhad výsledku řešení. V odborných předmětech a v odborném výcviku při výpočtech

7 umí používat a správně převádět jednotky. Při těchto výpočtech využívají příslušné tabulky,diagramy a grafy. Kompetence k pracovnímu uplatnění: Odbornými exkurzemi na veletrzích, prací u instruktorů a na stavbách, při návštěvě Úřadu práce a z internetových stránek získávají absolventi přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru a povolání, mají reálnou představu o pracovních, platových a jiných podmínkách v oboru. Seznámí se s Zákoníkem práce a ostatními pracovně právními normami, aby znali práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů. Znají základy podnikové dokumentace a evidence, Živnostenský zákon a Obchodní zákoník, které vedou k získání základních vědomostí a dovedností potřebných pro rozvíjení vlastních podnikatelských aktivit. Zajištěním odborné praxe na různých pracovištích se adaptují na jiná pracovní prostředí, reagují na nové požadavky, přijímají a plní svěřené úkoly, pracují samostatně i v týmu, získávají pozitivní vztah k povolání a k práci jako druhu lidské aktivity, uvědomují si rizika a dopady nezaměstnanosti pro jedince, rodinu a společnost; mají aktuální přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru a povolání, získají reálnou představu o pracovních, platových a jiných podmínkách v oboru a o možnostech profesní kariéry, znají požadavky zaměstnavatelů na zaměstnance a jsou schopni srovnávat je se svými předpoklady a možnostmi. Získají pozitivní vztah k povolání a k práci jako druhu lidské aktivity, uvědomují si rizika a dopady nezaměstnanosti pro jedince, rodinu a společnost Realizace průřezových témat Jednotlivá průřezová témata jsou zařazována do tematických celků tak, aby svým pojetím vedla žáky k odpovědnému jednání ve vztahu k přírodě, k ekologii, k demokratické společnosti, vychovávaly žáka k zodpovědnosti, vztahu k práci a naučily je pracovat s informačními technologiemi při vyhledávání potřebných informací. Občan v demokratické společnosti: Žáci se naučí orientovat v masových médiích, využít je a kriticky hodnotit danou situaci a problematiku. Diskutují o zodpovědnosti instalatérů vůči uživatelům jimi realizovaných zařízení a o potřebě dodržování norem s ohledem na bezpečnost při práci a provozu zhotovených rozvodů a zařízení. Člověk a životní prostředí: tvoří otázka kvality životního prostředí se zaměřením na půdní a klimatické podmínky a jejich vliv na kvalitu potravin, ochrana přírody, prostředí a krajiny. Dále do tohoto okruhu patří téma likvidace odpadních látek a účinky a likvidace toxických látek, ropných produktů, produktů jaderných reakcí a likvidace plastů., využití energií, tepelných motorů, jejich účinnost, teplotní roztažnost, klady a zápory různých druhů elektráren, ochrana před jaderným zářením, využití jaderné energie, život ve Sluneční soustavě. Ve vztahu k ekologii člověka je to zejména problematika koncentrace škodlivých látek v potravním řetězci, význam zdravé životosprávy a význam a vlastnosti celozrnného pečiva. Tyto oblasti jsou realizovány formou referátů a diskusí.

8 Informační a komunikační technologie: využití softwaru pro tvorbu žákovských projektů, a využití internetu k dalšímu vzdělávání a získávání informací a při tvorbě seminárních prací, žákovského projektu a referátů při hledání podkladů pro jejich zpracování Organizace výuky Formy studia: denní Výuka probíhá denní formou teoretického a praktického vyučování a to: formou běžného (frontálního) vyučování formou praktického vyučování ve školních dílnách formou praktického vyučování a práce přímo na stavbě pod vedením učitele odborného výcviku nebo instruktora, pokud žák vykonává odborný výcvik přímo u odborné firmy formou předváděcích akcí jednotlivých komerčních firem a odborných velkoobchodů dle nabídky těchto firem. formou účasti na přednáškách, výstavách a soutěžích, pořádaných Cechem topenářů a instalatérů ČR, případně jinými profesními organizacemi a přípravou na tyto akce. formou exkurzí na zajímavé stavby, do firem vyrábějících výrobky pro instalatéry a odborné výstavy. Výuka je členěna podle časové dotace jednotlivých předmětů na týdenní ucelené bloky teoretického vyučování a odborného výcviku, které se pravidelně ve dvoutýdenním cyklu střídají Metody a formy výuky Jednotlivé využívané výukové metody jsou blíže popsány u jednotlivých předmětů. Při vzdělávání jsou využívány především tyto formy výuky: Frontální výuka Metoda projektového vyučování Metoda týmové práce Referáty žáků Samostatná práce včetně využívání Hodnocení žáků a diagnostika Hodnocení je nezbytnou součástí vzdělávacího procesu, má motivační charakter, umožňuje porovnávat dosažené, je i způsobem sebehodnocení žáků, umožňuje zjišťovat dosažení klíčových i odborných kompetencí v celém procesu výchovy a vzdělávání. Hodnocení žáků je stanoveno školním řádem, který v této oblasti vychází z 69 školského zákona a 3 a 4 vyhlášky MŠMT č. 13/2005 Sb. o středním vzdělávání v platném znění. K hodnocení výsledků vzdělávání se využívá tradiční pětistupňové škály, kritéria hodnocení jsou dána klíčovými kompetencemi a vnitřním řádem školy. Učitelé přistupují k průběžnému hodnocení vzdělávacích činností žáků s vědomím motivační funkce hodnocení a jeho formativního významu. Jako přirozenou součást hodnocení rozvíjejí sebehodnocení a vzájemné hodnocení žáků. V hodnocení výsledků vzdělávání berou na zřetel úroveň

9 dosažení cílů středního vzdělávání tak, jak jsou uvedeny ve školském zákoně a dalších souvisejících normách. Hodnocení je veřejné a učitel známku vždy zdůvodní, žáci mají právo se ke známce vyjádřit. Vždy se zohledňuje individualita žáka, jeho schopnosti i možnosti. Hodnocení probíhá odděleně pro jednotlivá pololetí školního roku, v nichž se žákovi vydává vysvědčení. Vždy vychází z dílčí klasifikace během celého pololetí, žák musí být v daném předmětu a pololetí hodnocen nejméně dvěma známkami. Při zjišťování výsledků vzdělávání se používá ústní i písemná forma zkoušení. V hodnocení ústního projevu je hodnocena ucelená a myšlenkově propojená odpověď žáků, zdůvodnění uváděných poznatků, na správné jazykové vyjadřování a na samostatnost při vyjadřování. Pro písemné zjišťování vědomostí jsou voleny různé formy zkoušek - písemné práce, testy, praktické práce Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se řídí platnou právní úpravou, zvl. zákonem č. 561/2004Sb., v platném znění a vyhláškou MŠMT č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. Škola vytváří podmínky pro začleňování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, přičemž za takového žáka považuje: osobu se zdravotním postižením tělesným, zrakovým, sluchovým, dále s autismem, vadou řeči, vývojovou poruchou učení nebo chování, případně s kombinací uvedených postižení, osobu se zdravotním znevýhodněním, tj. zdravotním oslabením, dlouhodobou nemocí či lehčí zdravotní poruchou vedoucí k poruchám učení a chování; osobu se sociálním znevýhodněním; osobu jinak vyčleněnou z běžného životního standardu vyžadující speciální přístup. Do této oblasti spadají i žáci s horším prospěchem a chováním. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vzdělávání, jehož obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem, na vytvoření nezbytných podmínek, které toto vzdělávání umožní a na poradenskou činnost školy. Žákům se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním i sociálním znevýhodněním škola zajistí na základě individuálního přístupu specifické vzdělávací podmínky. O speciálních vzdělávacích potřebách žáků rozhoduje příslušné školské poradenské zařízení. Doporučení odborníků tohoto zařízení, speciálního pedagoga a psychologa, je rozhodujícím kritériem volby metodického přístupu k těmto žákům. Zvláštní pozornost je věnována žákům se sociálním znevýhodněním (rodinné prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy, azylanti apod.). Ve všech případech je uplatňován individuální přístup k žákům. Výchovná poradkyně se v úzké součinnosti s jednotlivými pedagogy věnuje těmto žákům a pomáhá jim překonat obtíže při vzdělávání. Nezastupitelnou úlohu při řešení vzniklých problémů mají rodiče. Do této oblasti spadá rovněž i práce se žáky, kteří mají úpravu organizace vzdělávání z důvodů sportovní reprezentace nebo zdravotních potíží. Je pro ně zpracován individuální vzdělávací plán.

10 V mimořádných případech vedení školy umožní žákům se speciálními vzdělávacími potřebami: odložení klasifikace; uvolnění z vyučování některého předmětu; přerušení studia; Vzdělávání žáků a studentů mimořádně nadaných se řídí platnou právní úpravou, zvl. zákonem č. 561/2004Sb., v platném znění a vyhláškou MŠMT č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. Ředitel školy může mimořádně nadaného žáka přeřadit do vyššího ročníku bez absolvování předchozího ročníku. K přeřazení je třeba písemná žádost zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka nezletilého a vykonání zkoušek z učiva nebo části učiva ročníku, který žák nebude absolvovat. Obsah a rozsah těchto zkoušek stanovuje ředitel školy dle návrhu předmětových komisí Realizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Neoddělitelnou součástí teoretického a praktického vyučování je problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce a požární ochrany. Výchova k bezpečné a zdraví neohrožující práci vychází ve vzdělávacím procesu z požadavků platných právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zákonů, nařízení vlády, vyhlášek, technických předpisů a českých technických norem). Prostory pro výuku musí odpovídat svými podmínkami požadavkům stanoveným vyhláškou č. 108/2001 Sb. a nařízením vlády č. 378/2001 Sb. Poučení žáků o bezpečnosti, hygieně a ochraně zdraví při práci, jakož i ověření znalostí, musí být prokazatelné Podmínky pro přijetí ke vzdělání Podmínky pro přijetí ke studiu splnění povinné školní docházky a úspěšné ukončení základního vzdělání splnění podmínek přijímacího řízení prokázáním vhodných schopností a vědomostí splnění podmínek zdravotní způsobilosti Zdravotní způsobilost vychází z přílohy č. 2 k nařízení vlády č.211/2010 Sb. K přijetí ke studiu je nutný dobrý zdravotní stav dle posouzení příslušného registrujícího praktického lékaře - zejména vylučující: Prognosticky závažná onemocnění podpůrného a pohybového aparátu znemožňující zátěž páteře. Prognosticky závažná onemocnění podpůrného a pohybového aparátu znemožňující činnosti ve vynucené poloze a činnosti vyžadující středně velkou zátěž. Prognosticky závažná onemocnění horních končetin znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů. Prognosticky závažná onemocnění omezující funkce horních nebo dolních končetin (poruchy hrubé i jemné motoriky). Prognosticky závažná chronická onemocnění kůže a spojivek včetně onemocnění alergických Alergická onemocnění kůže, spojivek nebo dýchacích cest.

11 Prognosticky závažné a nekompenzované formy epilepsie a epileptických syndromů a kolapsové stavy, týká se činností ve výškách, s motorovou mechanizací, s rotujícími stroji, nářadím nebo zařízením nebo činností, při kterých nelze vyloučit ohrožení zdraví. Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením pro přijetí je možné pouze po konzultaci s lékařem Způsob ukončení vzdělání Vzdělání je ukončeno závěrečnou zkouškou podle platných právních předpisů. Závěrečná zkouška se skládá z písemné zkoušky, praktické zkoušky z odborného výcviku a ústní zkoušky. Všechny tři části zahrnují celou odbornou problematiku oboru instalatér. Obsah a organizace závěrečné zkoušky se řídí platnými předpisy. Po úspěšném vykonání všech tří částí závěrečné zkoušky žák dosáhl středního vzdělání s výučním listem a obdrží výuční list Charakteristika školy Střední odborné učiliště Uherský Brod je po optimalizačních krocích jednou z mála škol ve Zlínském kraji, která má nastaveny učební a studijní obory podle požadavků současné praxe. Z rozhodnutí zřizovatele došlo k optimalizaci dvou významných škol regionu - Středního odborného učiliště zemědělského a Odborného učiliště a Středního odborného učiliště stavebního, Odborného učiliště a Učiliště. Vznikl tak nový subjekt- Střední odborné učiliště Uherský Brod se vzdělávací kapacitou pro 715 žáků. Toto školské zařízení, opírající se o více jak stoletou tradici obou sloučených subjektů, svou vzdělávací nabídkou doplňuje požadavky firem regionu po pracovní síle v oblasti stavebnictví, zemědělství, autoopravárenství a potravinářství. Struktura oborů je vhodně volena s možností vzájemného mezioborového prostupu. Škola poskytuje vzdělání v oborech ukončených výučním listem i maturitní zkouškou. Pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami nabízí vzdělávání v oborech bývalého odborného učiliště. Absolventi oborů ukončených výučním listem mají možnost si rozšířit vzdělání denním nebo dálkovým maturitním studiem a pokračovat dále ve studiu na všech typech vysokých škol. Škola rovněž poskytuje celou řadu doplňujícího a rozšiřujícího vzdělávání. Pro žáky školy organizuje výuku ve svařování, v řízení motorových vozidel, kurzy na obsluhu malé zahradní mechanizace, kurz pro práci s motorovou pilou apod. Pro veřejnost se tato nabídka ještě rozšiřuje o školení ITC, obnovovací zkoušky svářečů aj. Škola rovněž nabízí zájemcům získání středního vzdělání s výučním listem v oborech, které vyučuje zkrácenou formou. Součástí školy je Domov mládeže s kapacitou 70 ubytovaných, který je vzdálen 5 minut chůze od samotné školy. Domov mládeže disponuje samostatnými prostorami pro sportovní vyžití a klubovnou. Samostatně organizuje volnočasové aktivity pro ubytované žáky sportovního a kulturního zaměření. Škola není jen vzdělávací subjekt. Intenzivně se zapojuje i do společenského dění v rámci města i regionu. Ve spolupráci se zřizovatelem, městem Uherský Brod i s celou řadou ekologických a dobrovolných organizací se podílí na organizování ukázek řemeslné činnosti, výsadbě a údržbě veřejných prostor, společenských událostí apod. Rovněž v rámci výuky žáci zhotovují různé výrobky pro veřejné instituce, pro firmy i soukromé subjekty (např. pergoly, altány, stavební prvky dekorativní dřevěné prvky, okrasné vazby atd.) Velmi zdařilým

12 výtvorem bylo zhotovení betlému s postavami pro Městský úřad Uherský Brod, na kterém se podílelo hned několik učebních oborů různých profesí. V rámci mezinárodních kontaktů škola intenzivně spolupracuje s družební školou v Novém Meste nad Váhom ve Slovenské republice, která má obdobné vzdělávací zaměření. Každoročně jsou pořádány odborné a sportovní soutěže pro žáky a pedagogy obou škol. Rovněž udržuje kontakt s odbornými školami všech našich vyučovacích směrů v Rakousku. Každoročně pořádáme výměnu zkušeností pedagogů vybraných oborů se zahraničními kolegy. Předběžně je sjednán i pobyt našich žáků na území Rakouska, ale podmínkou je dobrá znalost němčiny, což za současných podmínek je určitý handicap. Významným důvodem pro výběr právě naší školy v rámci budoucího vzdělávání jednotlivých žáků může být fakt, že škola nabízí široký záběr velmi žádaných učebních a studijních oborů, má vynikající materiálně technické zázemí, v odborné praxi úzce spolupracuje s vybranými firmami Zlínského kraje, ve kterých se mimo jiné organizuje i odborný výcvik pro žáky školy. Žákům rovněž nabízí ubytování v centru města a v těsné blízkosti školy. Individuálně přistupuje ke vzdělávání žáků podle jejich potřeb, rovněž po dohodě lze zřídit i individuální odborný výcvik v místě bydliště žáků nebo u firmy, se kterou žáci mají zájem spolupracovat. Průběh studia je vhodně doplněn již od 1. ročníku celou řadou odborných exkurzí ve firmách, odborných provozech a na veletrzích. Samotné město Uherský Brod nabízí všem našim žákům celou řadu kulturního a sportovního vyžití včetně kina a moderního Aquaparku Profil absolventa Základní identifikační údaje název školy Střední odborné učiliště Uherský Brod adresa školy Svatopluka Čecha 1110, Uherský Brod, PSČ zřizovatel Zlínský kraj se sídlem Zlín název oboru Instalatér kód H/ Uplatnění absolventa v praxi Absolvent oboru vzdělání Instalatér se uplatní v povolání instalatér a topenář na typových pozicích montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace, topenář, montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení. Absolvent se uplatní při montážích, opravách a údržbě vnitřních rozvodů studené a teplé vody, kanalizace, topení, vnitřních rozvodů plynu včetně montáže armatur, zařizovacích předmětů a spotřebičů. Uplatní se i při montážích rozvodů vzduchotechniky. Součástí vzdělávání je i příprava k získání svářečských certifikátů v rozsahu kurzů ZK 15 P2, ZK 16 P2, ZK 311 W 01 a W 31. Získaným vzděláním má absolvent vytvořeny předpoklady pro další vzdělávání. Délka a forma vzdělávání - 3 roky denní studium Dosažený stupeň vzdělání - střední vzdělání s výučním listem Způsob ukončení, potvrzení dosaženého vzdělání a kvalifikace - závěrečná zkouška, vysvědčení o závěrečné zkoušce, výuční list

13 2.4.2 Klíčové kompetence Kompetence k učení je schopen se efektivně učit mít kladný vztah ke učení a ochotu k dalšímu vzdělávání používat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky pracovat efektivně s textem (zvl. studijní a analytické čtení) umět efektivně pracovat s informacemi (vyhledávat, třídit, hodnotit a využívat) chápat mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov aj.) a pořizovat si poznámky využívat přístupné informační zdroje včetně zkušeností svých i jiných lidí využívat autoevaluace (sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů, akceptovat hodnocení výsledků učení od jiných lidí) mít přehled o možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání Kompetence k řešení problémů je schopen odborně řešit problémy pochopit zadání úkolu, pojmenovat jádro problému, získat informace potřebné k řešení, navrhnout způsob řešení, popř. jeho varianty, zdůvodnit, vyhodnotit a ověřit správnost postupu i dosažené výsledky při řešení problémů využívat různé metody myšlení a myšlenkové operace vybrat takové prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky), které jsou vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, přitom navazovat na dřívější zkušenosti a vědomosti kooperovat s jinými lidmi (týmové řešení) Komunikativní kompetence je schopen výstižně komunikovat účelně volit a používat v projevech mluvených i psaných vhodné vyjadřovací prostředky dbát na správnost, srozumitelnost a souvislost jazykových projevů aktivně diskutovat, formulovat a obhajovat své názory a postoje vytvářet běžné administrativní písemnosti a pracovní dokumenty v jazykových projevech dodržovat stylistické normy a používat adekvátní odbornou terminologii dokázat z textu či projevu vybírat podstatné myšlenky a zaznamenávat je ve vyjadřování a vystupování používat zásady kultury projevu a chování dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro základní komunikaci v cizojazyčném prostředí nejméně v jednom cizím jazyce dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro základní pracovní uplatnění dle potřeb a charakteru příslušné odborné kvalifikace (např. porozumět v písemné i ústní formě základní odborné terminologii a základním pracovním pokynům) snažit se prohloubit znalosti cizího jazyka a pochopit výhody znalosti cizích jazyků pro životní i pracovní uplatnění Personální a sociální kompetence je schopen sebereflexe a spolupráce s jinými lidmi být si vědom svých fyzických a duševních možností, přemýšlet o důsledcích svého jednání a chování v různých situacích

14 na základě svých osobních schopností, zájmů a pracovní orientace si stanovit své cíle a priority přiměřeně reagovat na hodnocení svého vystupování a jednání ze strany jiných lidí, přijímat radu i kritiku snažit se ověřovat získané poznatky, kriticky posuzovat názory, postoje a jednání jiných lidí dbát o svůj duševní i fyzický rozvoj a pečovat o své zdraví, být si vědom důsledků nezdravého životního stylu a závislostí přizpůsobit se měnícím se životním a pracovním podmínkám, podle svých schopností a možností je pozitivně ovlivňovat být připraven řešit své sociální i ekonomické záležitosti, být finančně gramotný dokázat spolupracovat s ostatními lidmi svěřené úkoly přijímat a zodpovědně plnit přicházet s vlastními návrhy na zlepšení práce, brát v úvahu i návrhy druhých hledat cestu k druhým, vytvářet vstřícné mezilidské vztahy, předcházet osobním konfliktům a nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým Občanské kompetence a kulturní povědomí je schopen respektovat jiné lidi a kultury jednat odpovědně, samostatně a iniciativně a to jak ve vlastním tak ve veřejném zájmu odmítat nesnášenlivost, xenofobii a diskriminaci, dbát na dodržování zákonů a respektovat práva a osobnost druhých dodržovat zásady společenského chování, uplatňovat demokracii, jednat v souladu s morálními principy vnímat vlastní kulturní, národní a osobnostní identitu a přitom přistupovat s tolerancí k identitě druhých sledovat politické a společenské dění u nás a ve světě pochopit význam životního prostředí pro člověka, jednat v duchu udržitelného rozvoje vážit si vlastního života, přijmout za něj odpovědnost, ochraňovat život a zdraví nejen sobě, ale i ostatním ctít tradice a hodnoty svého národa, porozumět minulost i současnost ve světovém kontextu uznávat národní i světovou kulturu, vytvořit si k nim pozitivní vztah Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám je schopen optimálně využívat svých osobnostních a odborných předpokladů odpovědně přistupovat k vlastní profesní budoucnosti, chápat význam celoživotního učení a umět se přizpůsobovat měnícím se pracovním podmínkám znát možnosti svého uplatnění na trhu práce v daném oboru seznámit se s pracovními a platovými podmínkami svého oboru a požadavky zaměstnavatelů mít informace o poradenských a zprostředkovatelských službách ze světa práce i vzdělávání umět se prezentovat na trhu práce, vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli znát obecná práva a povinnosti jak zaměstnavatelů tak pracovníků reagovat na nabídky trhu práce, rozumět podstatě soukromého podnikání ve všech aspektech