Školní vzdělávací program Zdravá škola

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program Zdravá škola"

Transkript

1 Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj schopností každého žáka tak, aby se choval odpovědně ke svému zdraví (duševnímu i fyzickému) i k zdraví druhých. Vzdělávací program je zároveň provázán s projektem Škola podporující zdraví, do kterého je škola zapojena od roku Naplňování projektu poskytuje žákům bezpečné prostředí i možnost rozvíjet svou osobnost po stránce tělesné, duševní, sociální a duchovní. Priority školy: utvářet a rozvíjet zdravé prostředí materiální a sociální, otevřená komunikace na základě partnerství učitel žák rodič veřejnost (zřizovatel, Školská rada, další instituce podporující vzdělávání) školská poradenská zařízení, kvalitní vzdělávání pro život, které bude směřovat k dovednosti aplikovat poznatky získané učením v praktických činnostech a jednání žáků a schopnosti kooperace, podpora a rozvoj jazykové gramotnosti žáků, podpora a rozvoj znalostí a praktických dovedností v oblasti informačních technologií, směřování k výchově sebevědomého občana schopného vnímat svět a společnost v globálních souvislostech, který umí korigovat své jednání a chování i prosazovat své názory, vytváření podmínek pro integraci a vzdělávání žáků se vzdělávacími nebo zdravotními handicapy i žáků mimořádně nadaných, umožnění úspěchu i prospěchově slabším žákům v oblasti jejich zájmů. Výchovné a vzdělávací strategie ŠVP Zdravá škola směřuje k naplňování klíčových kompetencí, které jsou chápány jako souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro rozvoj a uplatnění každého žáka ve společnosti. Škola vede žáky tak, aby po skončení 9. ročníku povinné školní docházky měli osvojené následující klíčové kompetence: kompetence k učení

2 výběru a využívání vhodných a efektivních způsobů svého učení, schopnosti rozplánovat si čas potřebný k učení a organizovat si jej, vyhledávat a třídit informace na potřebné a nepotřebné, důležité a podružné, systemizovat vytříděné informace spolu s poznatky již známými a využívat je v procesu učení i v praktickém životě, operovat se známými i nově poznanými termíny a pojmy a uvádět je do širších souvislostí, získávat komplexní pohled na jevy společenské, přírodní, kulturní, matematické, jazykové aj., samostatně pozorovat, provádět pokusy, porovnávat získané výsledky, zobecňovat je a vyvozovat z nich závěry pro další použití, poznávat smysl a cíl učení, budovat si pozitivní vztah k učení a celoživotnímu vzdělávání, kriticky posuzovat své možnosti a výsledky vzdělávání, kompetence k řešení problémů vnímat problémové situace v učení i v běžném životě, rozpoznávat problémy, snažit se je pochopit, přemýšlet o nesrovnalostech a příčinách, hledat jejich souvislosti a navrhovat způsoby řešení na základě vlastního úsudku a zkušeností, vyhledávat informace vhodné k vyřešení problému, nacházet jejich shodné, podobné i odlišné znaky a snažit se jich využít, hledat různé varianty řešení, nenechat se odradit případným nezdarem, postupovat cílevědomě ke konečnému názoru a řešení problému, problémy řešit samostatně, užívat při tom logické, matematické a empirické postupy, kriticky posuzovat správnost řešení problémů ostatních řešitelů, správná řešení umět přijmout a aplikovat, kriticky myslet, uvážlivě rozhodovat, rozhodnutí obhájit a nést za ně zodpovědnost, kompetence komunikativní naslouchat promluvám druhých, porozumět jim, vhodně na ně reagovat, ovládat řeč těla (neverbální komunikace), formu ústní i písemné komunikace, formulovat a vyjadřovat své myšlenky kultivovaně, výstižně a v logickém sledu, zapojovat se do diskuse, uplatňovat a obhajovat svůj názor, vhodně argumentovat,

3 rozumět různým typům textů, záznamů, tabulek, statistik, map a obrazových materiálů, mediálním i elektronickým informacím, přemýšlet o nich, reagovat na ně a využívat je ke svému rozvoji a zapojení do společenského dění, prakticky ovládat a využívat technické komunikační prostředky, získané komunikativní dovednosti využívat k navazování vztahů potřebných pro spolupráci a soužití s ostatními lidmi, kompetence sociální a personální účinně se zapojovat do práce ve skupině, umět rozdělit úkoly pro jednotlivé členy i přijímat úkoly pro sebe, pocitu potřeby spolupracovat efektivně na splnění úkolu s ostatními a zároveň respektování různých myšlenek, hledisek a zkušeností druhých, zodpovědnosti za výsledný podíl své práce v týmu a zároveň k pocitu odpovědnosti za výsledky práce celého týmu, přispívat k diskusi v malé skupině i ve větším kolektivu, podílet se na utváření příznivé pracovní atmosféry, být ohleduplný, mít úctu a uznání k práci druhých, při jednání s ostatními přispívat k utváření dobrých kamarádských vztahů, vztahů k učitelům a ostatním pracovníkům školy i mezilidských vztahů mimo školu, vážit si svých rodičů, uznávat jejich autoritu a dbát na jejich rady, umět pomoci podle svých možností ostatním a zároveň sám umět o pomoc v případě potřeby požádat, vytvářet si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a směřuje k dalšímu jeho rozvoji, ovládat a usměrňovat své chování tak, aby ostatním neubližoval, ani nenechal ubližovat sobě, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty, kompetence občanské uznávat a umět přijmout názor druhých, vážit si lidí a přijímat jimi vyznávané hodnoty, schopnost vcítit se do pocitů druhých, odmítat jakékoli formy násilí, umět jim účinně čelit, znát svá práva a povinnosti, umět se jimi řídit a přijmout důsledky svého jednání, chápat základní principy, z nichž vycházejí morální i zákonné normy,

4 rozhodovat se zodpovědně podle dané situace, poradit si v situacích krizových i v situacích nebezpečí poškození zdraví nebo ohrožení života, uznávat a chránit vlastenecké tradice, kulturní a historické dědictví, pozitivnímu vztahu k umění, k vytváření si vlastního estetického cítění, vedeme je podle svých možností k zapojení do kulturního života, utvářet si pozitivní vztah ke svému zdraví, vědět, co mu prospívá a škodí, aktivně se podle svých možností zapojovat do sportovních a pohybových aktivit, chápat základní ekologické a environmentální souvislosti a problémy, respektovat právo všech na zdravé životní prostředí, chovat se a rozhodovat v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného rozvoje společnosti, kompetence pracovní používat bezpečně a účinně různé pomůcky, nástroje, přístroje a materiály, chovat se bezpečně ve školním, domácím i jiném prostředí, dodržovat pravidla bezpečnosti, plnit závazky a povinnosti z nich vyplývající, umět se přizpůsobit měnícím se pracovním podmínkám, využívat znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých oblastech i znalosti a zkušenosti ostatních ve své vlastní praktické činnosti i v zájmu svého vlastního rozvoje, k výsledkům pracovních činností přistupovat z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti i společenského významu, vážit si hodnot vytvořených svou prací i prací druhých, při praktických činnostech si uvědomovat své možnosti a schopnosti, umět je zhodnotit a využít při rozhodování o své budoucnosti a volbě povolání, na základě informací, které si dovede získat, sebepoznání i za pomoci zkušeností dospělých si hledat cestu ke své budoucí profesi, orientovat se v základních aktivitách potřebných při uskutečňování podnikatelského záměru, chápat přednosti i rizika podnikání, rozvíjet své podnikatelské myšlení. Výuka podle ŠVP Zdravá škola Podle ŠVP Zdravá škola probíhá výuka od školního roku 2007/2008. Na základě zkušeností byl původní vzdělávací program přepracován a od školního roku 2014/2015 jsou podle revidovaného programu vzděláváni žáci postupně od 1. a 6. ročníku. Do revidovaného učebního plánu byl od 6. ročníku zařazen druhý cizí jazyk (možnost volby mezi německým a

5 ruským jazykem) a upravena časová dotace na základě zkušeností z výuky. V některých předmětech bylo učivo upraveno či přeskupeno. I. stupeň ZŠ Učební plán ŠVP Zdravá škola z roku 2007 Časová dotace: předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník roč. Český jazyk D D D D D D Cizí jazyk angličtina němčina*) Matematika D D D D D Prvouka Vlastivěda D D Přírodověda D D Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Pracovní výchova Celkem v ročníku II. stupeň ZŠ Časová dotace předmět 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník roč. Český jazyk a společenská výchova D D D Český jazyk a literatura D D Cizí jazyk anglický jazyk německý jazyk ruský jazyk Druhý cizí jazyk 3 D 3 D 6 D Matematika D D D Dějepis D D Práce a společnost D D Zeměpis D D Přírodopis D D Fyzika Chemie D D Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví D D Tělesná výchova Pracovní výchova Volitelné předměty 2 D 2 D 3 D 7 D Celkem v ročníku Učební plán ŠVP Zdravá škola od roku 2014

6 I. stupeň ZŠ Časová dotace: předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník roč. Český jazyk D D D D D D Cizí jazyk angličtina Matematika D D D D D Prvouka Vlastivěda D D Přírodověda D D Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Pracovní výchova Celkem v ročníku II. stupeň ZŠ Časová dotace předmět 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník roč. Český jazyk a společenská výchova D D D Český jazyk a literatura D D Cizí jazyk anglický jazyk Druhý cizí jazyk 2 D 2 D 2 D 2 D 8 D Matematika D 4+ 1 D D Dějepis D D Práce a společnost D D Zeměpis D D Přírodopis D D D Fyzika D D Chemie D D Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova Pracovní výchova Volitelné předměty 1 D 1 D 2 D 4 D Celkem v ročníku

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 3, CHELČICKÉHO 43/2614 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CESTY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 3, CHELČICKÉHO 43/2614 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CESTY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 3, CHELČICKÉHO 43/2614 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CESTY Školní vzdělávací program vznikl rozpracováním Rámcového vzdělávacího programu do podmínek

Více

ZŠ a MŠ Jílovice ŠVP ZVONEC. Zajímavou a zábavnou Výukou a výchovou. Otevírat Nové Ekologické Cítění

ZŠ a MŠ Jílovice ŠVP ZVONEC. Zajímavou a zábavnou Výukou a výchovou. Otevírat Nové Ekologické Cítění ZŠ a MŠ Jílovice ŠVP ZVONEC Zajímavou a zábavnou Výukou a výchovou Otevírat Nové Ekologické Cítění Obsah ZŠ A MŠ JÍLOVICE... 1 1. IDENTIFIKČNÍ ÚDAJE... 4 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 2.1. VELIKOST A ÚPLNOST

Více

Výňatek ze Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Cesta za poznáním (celé znění tohoto ŠVP je veřejně přístupné v ředitelně školy)

Výňatek ze Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Cesta za poznáním (celé znění tohoto ŠVP je veřejně přístupné v ředitelně školy) Výňatek ze Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Cesta za poznáním (celé znění tohoto ŠVP je veřejně přístupné v ředitelně školy) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání CESTA

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17 rozšířená výuka matematiky a přírodovědných předmětů Verze 1 pro matematické třídy z 1.

Více

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 2. 1. Zaměření školy Motto našeho školního vzdělávacího programu zní: Vzděláním a výchovou ke svobodě a odpovědnosti. Uvědomujeme si, že generace současných

Více

Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Září 2013 Dodatek k ŠVP ZV Tvořivá škola v galerii 2 Název vzdělávacího programu: Tvořivá škola v galerii Školní

Více

Školní vzdělávací program Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Naše škola" Verze 3 z 31. 08. 2007 Platnost 1.9. 2009 č.j. 5/2007-3... podpis ředitele

Více

Charakteristika školy a ŠVP

Charakteristika školy a ŠVP Školní vzdělávací program Škola - krok k úspěšnému životu Charakteristika školy a ŠVP Obsah 1. Identifikační údaje...3 2. Charakteristika školy a ŠVP 2.1. Charakteristika školy...4 2.2. Charakteristika

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa Výchovné a vzdělávací strategie Společné působení všech učitelů a zaměstnanců školy orientujeme především na: 1. změnu klimatu vnitřního prostředí školy, tj. změnit role učitelů a žáků z rolí nadřazenosti

Více

Školní vzdělávací program ZŠ Kelč

Školní vzdělávací program ZŠ Kelč Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program ZŠ Kelč Základní škola Kelč, okres Vsetín Platnost od 1.9.2013. Školskou radou Školní vzdělávací program ZŠ Kelč schválen 26.8.2013. 1 Obsah Strana 1.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Učíme se pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Učíme se pro život K oord inátor: Mgr. Šárk a Šeďová Ř ed itelk a školy: Mgr. Ha na Vid ličk ov á 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 8 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 9

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 8 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 9 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 8 Předkladatel: 8 Zřizovatel školy: 8 Projednání a schválení dokumentu: 8 Projednání dokumentu: 8 Vydání dokumentu: 8 Platnost dokumentu: 8 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 9 Úplnost a velikost

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Čj.: ŘŠ 120/2013 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka Masarykova 461 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Pro žáky s lehkým mentálním postižením Platnost: tři roky od 1.9.2013

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Zpracovaný podle Rámcově vzdělávacího programu pro základní vzdělávání upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Číslo spisu : 51/07 Spis.

Více

Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Most, Jana Palacha 1534. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Most, Jana Palacha 1534. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Zpracovaný podle Rámcově vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Pojďme, budeme na sebe hodní! motivační název ŠVP ZV: Základní škola a mateřská škola, Dolní Lánov

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Pojďme, budeme na sebe hodní! motivační název ŠVP ZV: Základní škola a mateřská škola, Dolní Lánov Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání motivační název ŠVP ZV: Pojďme, budeme na sebe hodní! předkladatel: Základní škola a mateřská škola, Dolní Lánov adresa školy: ZŠ a MŠ Dolní Lánov Dolní

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola, Klášterec nad Ohří, Školní 519 Školní vzdělávací program Základní škola.b y s t r ý a z v í d a v ý Verze V. z 30. 6. 2013 Platnost od 1. 9. 2013 1 OBSAH 1. Identifikační údaje 4 2. Charakteristika

Více

školní vzdělávací program č.j. Aktualizace k 1.9.2014 RVP ZV Základní vzdělávání č.j. 81/2013 ŠVP ZV ZŠ a MŠ Brandýsek

školní vzdělávací program č.j. Aktualizace k 1.9.2014 RVP ZV Základní vzdělávání č.j. 81/2013 ŠVP ZV ZŠ a MŠ Brandýsek školní vzdělávací program č.j. Aktualizace k 1.9.2014 č.j. 81/2013 ŠVP ZV HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika ŠVP 3 2.1 Výchovné a

Více

Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život určený pro 1. 9. ročník Základní školy Libouchec Datum platnosti od:

Více

Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život určený

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Odpovídá RVP ZV č.j. 31 504/2004-22 ve znění pozdějších úprav 1 Poznámka: Pokud jsou v dokumentu používány pojmy žák, učitel aj., rozumí se tím pedagogická

Více

5.4.3. Přírodověda. Charakteristika vyučovacího předmětu

5.4.3. Přírodověda. Charakteristika vyučovacího předmětu 5.4.3. Přírodověda Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět přírodověda vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Opírá se o vybrané poznatky různých přírodovědných oborů a svým pojetím

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VĚLÁVACÍHO PROGRAMU aměření školy Školní vzdělávací program vychází z cílů základního vzdělávání formulovaných v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání. Pedagogičtí

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BŘECLAV, KPT. NÁLEPKY 7

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BŘECLAV, KPT. NÁLEPKY 7 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BŘECLAV, KPT. NÁLEPKY 7 Škola zá-klad života Verze III s účinností od 1.9.2010 z 30. 06. 2010 Platnost od 3. 8. 2007 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP ZV a přílohy RVP pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Základní škola praktická a základní škola speciální Lomnice nad Popelkou, příspěvková

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program školní vzdělávací program ŠVP6 Gymtri Aby nás to doopravdy bavilo Školní vzdělávací program HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Charakteristika školy 2 2 Identifikační údaje

Více

Osvojení si strategie učení, motivace k celoživotnímu učení. úroveň chlapec dívka

Osvojení si strategie učení, motivace k celoživotnímu učení. úroveň chlapec dívka A Osvojení si strategie učení, motivace k celoživotnímu učení 1 Při učení bezpečně vybírá a využívá vhodné způsoby, metody a strategie, umí si Při učení bezpečně vybírá a využívá vhodné způsoby, metody

Více

2. základní škola, Rakovník, Husovo náměstí 3

2. základní škola, Rakovník, Husovo náměstí 3 2. základní škola, Rakovník, Husovo náměstí 3 motto: Chceme dát dětem prostor Školní vzdělávací program Otevřená kniha pro 1. 9. ročník Vytvořeno podle Rámcového vzdělávacího programu Předkladatel 2. základní

Více

Charakteristika vzdělávací oblasti pro ZŠ Adamov I. a II. stupeň. Charakteristika - Obor Český jazyk a literatura na I. stupni ZŠ.

Charakteristika vzdělávací oblasti pro ZŠ Adamov I. a II. stupeň. Charakteristika - Obor Český jazyk a literatura na I. stupni ZŠ. Charakteristika vzdělávací oblasti pro ZŠ Adamov I. a II. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková výchova zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré jazykové vzdělání a jazyková komunikace

Více