V Praze dne 31. května 2005 Č.j /

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V Praze dne 31. května 2005 Č.j. 20 556/2005-14"

Transkript

1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy legislativní a právní odbor oddělení školské legislativy V Praze dne 31. května 2005 Č.j / PRÁVNÍ VÝKLADY 1/2005 Obsah: 1. K vykonávání dohledu nad dětmi a nezletilými žáky v zařízení školního stravování s právní subjektivitou 2. Povinnost obce podle 178 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. a způsoby jejího splnění 3. K vymezení školských obvodů spádové školy a společných školských obvodů 4. K délce vzdělávacích programů vyšších odborných škol 5. K pojmu odborný lékař pro účely zákona č. 561/2004 Sb. 6. Ke kompetencím školské rady v přechodném období podle 185 odst. 10 zákona č. 561/2004 Sb. 7. K výuce plavání v základních školách 8. K externí formě studia podle zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 9. Je možné přijmout dítě do mateřské školy od 1. září 2005 s termínem nástupu 1. února 2006? 10. K povinné školní docházce a základnímu vzdělávání osob se zdravotním postižením starších 20 let věku 11. K úplatě za předškolní vzdělávání podle 123 zákona č. 561/2004 Sb. a souvisejícím otázkám 12. K rozhodování ředitele základní školy o odkladu povinné školní docházky 13. K použití obecné a zvláštní úpravy nejnižšího a nejvyššího počtu dětí, žáků a studentů ve třídě, studijní skupině a oddělení 14. Tvorba názvu právnické osoby, která vykonává činnost školy nebo školského zařízení 15. Výklad postupu při nakládání s nevyčerpanými prostředky na projekty spolufinancované rozpočtu Evropské unie u příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (Č.j.: / ) 16. Výklad postupu v případě vzniku finančně nekrytého výsledku hospodaření a jeho rozdělování do peněžních fondů u příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (Č.j.: / ) 1

2 1. K vykonávání dohledu nad dětmi a nezletilými žáky v zařízení školního stravování Z 164 odst. 1 písm. h) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), který nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2005, vyplývá, že ředitel školy a školského zařízení odpovídá za zajištění dohledu nad dětmi a nezletilými žáky ve škole a školském zařízení. Uvedené ustanovení navazuje na 29 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., ze kterého vyplývá povinnost škol a školských zařízení zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví dětí, žáků a studentů při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb. Z právního hlediska tedy ze zákona vyplývá povinnost zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů právnické osobě vykonávající činnost té školy nebo toho školského zařízení, která(é) poskytuje příslušné vzdělávání nebo školské služby. Vzhledem k tomu, že účelem zařízení školního stravování je uskutečňovat školní stravování dětí, žáků a studentů v době jejich pobytu ve škole nebo ve školských zařízeních uvedených v 117 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 561/2004 Sb. a ve školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy ( 119 zákona č. 561/2004 Sb.), má právnická osoba, která vykonává činnost zařízení školního stravování, povinnost zajistit bezpečnost a ochranu zdraví dětí, žáků a studentů strávníků při poskytování školního stravování ( 29 zákona č. 561/2004 Sb.) a vykonávat dohled nad dětmi a nezletilými žáky strávníky ( 164 odst. 1 písm. h) zákona č. 561/2004 Sb.). Poskytování školního stravování dětem, žákům nebo studentům není právní povinností právnické osoby, která vykonává činnost školy. Tato právnická osoba má v souladu s 122 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. pouze povinnost školní stravování pro své děti, žáky a studenty zajistit (tedy buď přímo u této právnické osoby, pokud vykonává zároveň činnost zařízení školního stravování, nebo smluvně u jiné právnické osoby, která vykonává činnost zařízení školního stravování, či ve výjimečných případech i formou tzv. náhradního stravování). Postavení právnické osoby, která vykonává činnost školy, je v této věci obdobné jako v případě zajištění ubytování v domově mládeže či internátě ve smyslu 122 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. Z hlediska odpovědnosti za případnou škodu způsobenou dětem, žákům a studentům je nutné zmínit následující dvojí právní režim. 1. Právnické osoby, které vykonávají činnost základních škol, základních uměleckých škol, středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol, odpovídají svým žákům a studentům za škodu jim způsobenou, pokud vznikla při vyučování nebo v přímé souvislosti s ním v souladu s 206 zákoníku práce a 27 odst. 2, 3 a 4 nařízení vlády č. 108/1994 Sb., kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony. Školní stravování však není ani součást vyučování, ani jej nelze považovat za činnost přímo související s vyučováním (za přímou souvislost s vyučováním lze považovat například přestávky mezi vyučovacími hodinami, nikoliv však přestávku mezi dopoledním a odpoledním vyučováním). Právnická osoba, která vykonává činnost školy, tak nemůže nést odpovědnost za žáky při činnostech, které samostatně uskutečňuje zcela odlišný právní subjekt (právnická osoba, která vykonává činnost zařízení školního stravování). 2

3 2. Právnické osoby, které vykonávají činnost zařízení školního stravování, odpovídají za škodu způsobenou dětem a nezletilým žákům jako osoby, které jsou povinny vykonávat nad těmito nezletilými osobami přechodný dohled ve smyslu 422 občanského zákoníku (povinnost vykonávat přechodný dohled nad nezletilými osobami mají vedle fyzických osob i právnické osoby, které vykonávají nějakou činnost pro nezletilé osoby, např. jesle, mateřské školy, školní družiny, internáty, zdravotnická zařízení, tělovýchovné a mládežnické organizace apod.). Důležité v této souvislosti je také to, že zaměstnanci právnické osoby, která vykonává činnost zařízení školního stravování, dohledem pověření, mají při posuzování škody jen pracovněprávní odpovědnost vůči zaměstnavateli. Ustanovení 422 odst. 3 občanského zákoníku totiž stanoví, že vykonává-li dohled právnická osoba, její zaměstnanci dohledem pověření sami za škodu takto vzniklou podle tohoto zákona neodpovídají; jejich odpovědnost podle pracovněprávních předpisů tím není dotčena. Výše uvedenému odpovídá také úprava v článku 14 Pracovního řádu pro zaměstnance škol a školských zařízení zřizovaných státem, krajem nebo obcí, č.j / , publikovaného v sešitu 5/2001 Věstníku MŠMT (dále jen pracovní řád ). Podle tohoto pracovního řádu se v souladu s 39 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, postupuje do vydání nového pracovního řádu podle zákoníku práce (samozřejmě s výjimkou těch ustanovení, která byla překonána přijetím nových školských či jiných právních předpisů). Článek 14 pracovního řádu upravuje dozor nad žáky ve školách a školských zařízeních zřizovaných státem, krajem nebo obcí. V článku 14 odst. 3 pracovního řádu se stanoví, že ředitel školy pověří dozorem zaměstnance dané právnické osoby. Tím je míněn také ředitel školského zařízení (včetně zařízení školního stravování), protože v článku 2 pracovního řádu je zavedena legislativní zkratka školy pro předškolní zařízení, školy a školská zařízení. Slovo zaměstnance pak zahrnuje jak pedagogické pracovníky, tak nepedagogické pracovníky. Pokud jde o pojem dohled (užívaný občanským zákoníkem a zákonem č. 561/2004 Sb.) a pojem dozor (užívaný pracovním řádem), je nutné uvést, že pojem dohled je obecným zákonným pojmem, zatímco pojem dozor je pojmem užívaným pouze v oblasti školství. Z hlediska praktického i právního však v těchto pojmech není žádný rozdíl. Závěrem je tedy možné říci, že povinnost zajistit dohled nad dětmi a nezletilými žáky strávníky v zařízení školního stravování přísluší vždy té právnické osobě, která vykonává činnost zařízení školního stravování. Způsob, jakým tento dohled bude zajištěn, je na rozhodnutí ředitele tohoto zařízení školního stravování. 3

4 2. Povinnost obce podle 178 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. a způsoby jejího splnění Obec je v souladu s 178 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. povinna v samostatné působnosti zajistit podmínky pro plnění povinné školní docházky dětí s místem trvalého pobytu na jejím území a dětí umístěných na jejím území ve školských zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, které se v souladu se zvláštním právním předpisem nevzdělávají ve školách zřízených při těchto školských zařízeních. (Pro zjednodušení bude dále řeč jen o dětech s místem trvalého pobytu na území obce.) Tuto povinnost může obec splnit především zřízením základní školy ( 178 odst. 1 písm. a)). Pokud obec nezřídí základní školu, umožňuje se jí zajistit plnění povinné školní docházky v základní škole zřizované jinou obcí nebo svazkem obcí ( 178 odst. 1 písm. b)). Způsoby, jak lze zajistit plnění povinné školní docházky v základní škole zřizované jinou obcí nebo svazkem obcí, jsou uvedeny v ustanovení 178 odst. 2 písm. c) a 178 odst. 6 a 7 zákona č. 561/2004 Sb. Na prvním místě se uvádí dohoda o společném školském obvodu základní školy a členství obce ve svazku obcí. V souladu s ustanovením 178 odst. 6 a 7 zákona č. 561/2004 Sb. se však obci umožňuje zajistit plnění povinné školní docházky ve škole zřízené jinou obcí nebo svazkem obcí také formou povinnosti hradit za tzv. dojíždějícího žáka obci (nebo svazku obcí), která školu zřizuje, neinvestiční výdaje základní školy připadající na jednoho žáka školy, pokud není dohodnuto jinak. Obecně k pojmu školského obvodu spádové školy Jak vyplývá z 178 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., je povinnost obce zajistit podmínky pro plnění povinné školní docházky vymezena především územním rozsahem, který je totožný s územím obce. Proto zavádí zákon č. 561/2004 Sb. v 178 odst. 2 pojem školský obvod spádové školy, přičemž každé základní škole zřizované obcí (popřípadě svazkem obcí) musí být přiřazeno určité území, pro něž se tato škola stane školou spádovou. (Výjimkou jsou podle 178 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. základní školy, které poskytují vzdělávání výhradně podle vzdělávacích programů pro žáky se zdravotním postižením.) Dětem s místem trvalého pobytu na území školského obvodu se zajišťují podmínky pro plnění povinné školní docházky v dané základní škole. Podle 36 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb. je totiž ředitel základní školy zřízené obcí nebo svazkem obcí povinen přednostně přijmout k základnímu vzdělávání žáky s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu, a to do výše povoleného počtu žáků uvedené ve školském rejstříku. Školský obvod může být tvořen částí území obce, územím obce nebo může zahrnout také území více obcí. V souladu s 178 odst. 2 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb. je školským obvodem pro jedinou základní školu zřízenou obcí ze zákona území obce. Písmeno a) tedy platí i v případě, kdy je v obci kromě základní školy zřízené obcí také základní škola jiného zřizovatele. Písmeno b) se vztahuje na případy, kdy je v obci více základních škol zřizovaných obcí, a ukládá obci stanovit jejich školské obvody obecně závaznou vyhláškou. I zde lze dovodit, že školské obvody stanovené v obecně závazné vyhlášce musí v souhrnu pokrýt celé území obce. Je totiž nepřípustné, aby určité části území obce nebyly zahrnuty do školských obvodů základních škol zřizovaných touto obcí s tím, že dětem s místem trvalého pobytu v těchto částech území se zajišťuje plnění povinné školní docházky ve škole zřízené jinou obcí nebo svazkem obcí. Nelze spoléhat ani na zřizování škol jinými zřizovateli na území obce (tzn. škol, které nezřizuje obec nebo svazek obcí), neboť tato skutečnost nezáleží na vůli obce. 4

5 V písmeni c) se upravují případy, kdy byla uzavřena dohoda o vytvoření společného školského obvodu nebo se jedná o školu zřízenou svazkem obcí tzn. školský obvod se vymezuje na území více obcí. Zajištění plnění povinné školní docházky v základní škole zřizované jinou obcí nebo svazkem obcí, kdy je naplněno ustanovení 178 odst. 2 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb. a) dohoda o vytvoření společného školského obvodu základní školy a stanovení jeho částí jednotlivými obcemi Ustanovení 178 odst. 2 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb. s účinností od 1. ledna 2005 nově upravuje případy, kdy se jedná o tzv. společný školský obvod. Společný školský obvod základní školy se jako dosud vytváří dohodou obcí, z nichž jedna je zřizovatelem této školy. Ačkoliv povaha dohody o společném školském obvodu není v zákoně č. 561/2004 Sb. výslovně stanovena, lze ji považovat za smlouvu mezi dvěma nebo více obcemi ke splnění konkrétního úkolu podle 48 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. V souladu s citovaným ustanovením obecního zřízení musí být dohoda o vytvoření společného školského obvodu základní školy předem schválena zastupitelstvy obcí a musí mít písemnou podobu, jinak je neplatná. Na rozdíl od předchozí právní úpravy ukládá zákon č. 561/2004 Sb. v návaznosti na uzavřenou dohodu o společném školském obvodu každé ze smluvních stran dohody stanovit příslušnou část společného školského obvodu obecně závaznou vyhláškou. Tuto povinnost má tudíž i obec, která je zřizovatelem školy, i když se jedná o jedinou jí zřizovanou základní školu na území obce (ustanovení 178 odst. 2 písm. c) je v tomto směru ustanovením speciálním vůči písmeni a)). Příslušná část společného školského obvodu základní školy nesmí zahrnout území přesahující území obce, která ji stanoví. V opačném případě by se jednalo o překročení mezí samostatné působnosti obce a obecně závazná vyhláška by v daném rozsahu byla v rozporu s právními předpisy vyšší právní síly. O způsobech, jimiž lze v obecně závazné vyhlášce obce vymezit školský obvod, popřípadě část společného školského obvodu, pojednává stanovisko č. 3. b) stanovení školského obvodu školy zřizované svazkem obcí Svazek obcí je právnickou osobou odlišnou od obcí, které jsou jeho členy, a základní školu jím zřízenou proto nelze považovat za zřízenou některou z členských obcí, popřípadě více těmito obcemi. U základní školy zřízené svazkem obcí se navíc očekává, že v ní bude zajištěna povinná školní docházka dětí s místem trvalého pobytu na území několika nebo všech členských obcí, a z těchto důvodů je nutné, aby příslušné části školského obvodu základní školy zřízené svazkem obcí byly rovněž vymezeny obecně závaznými vyhláškami dotčených obcí. c) úhrada výdajů základní školy v případě stanovení společného školského obvodu a základní školy zřizované svazkem obcí S vytvořením společného školského obvodu souvisí úhrada výdajů za žáky, kteří se vzdělávají v příslušné základní škole. V souladu s 178 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb. obec, která je smluvní stranou dohody o vytvoření společného školského obvodu jedné nebo více základních škol zřizovaných některou z těchto obcí, pokud má žák zajištěny podmínky pro plnění povinné školní docházky v této škole, není povinna hradit neinvestiční výdaje za žáka 5

6 podle 178 odst. 6. Ustanovení 180 odst. 1 proto stanoví zvláštní úpravu pro úhradu výdajů za vzdělávání v případě dohody o společném školském obvodu. Podle 180 odst. 1 část věty za středníkem zákona č. 561/2004 Sb. zabezpečují výdaje základní školy ve společném školském obvodu a školských zařízení jí sloužících dotčené obce, které jsou smluvními stranami dohody, a to poměrně podle počtu žáků s místem trvalého pobytu v jednotlivých obcích, nedojde-li mezi obcemi k jiné dohodě. Citované ustanovení tedy umožňuje dohodnout odlišná pravidla pro vzájemnou úhradu výdajů základní školy a zároveň stanoví pravidlo, které se podpůrně použije, nebude-li taková dohoda uzavřena. Z dikce 180 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. lze zároveň dovodit, že se na rozdíl od 178 odst. 6 jedná o veškeré výdaje s výjimkou výdajů hrazených ze státního rozpočtu, čili nejen o výdaje neinvestiční. I v tomto směru však může případná dohoda obcí zabezpečování výdajů upravit jinak. Z uvedeného jsou patrné výhody, které smluvním stranám dohoda o společném školském obvodu přináší zejména oproti řešení podle 178 odst. 6 a 7 zákona č. 561/2004 Sb. Obec, která školu zřizuje, má ze zákona nárok na úhradu výdajů v širším rozsahu, než podle 178 odst. 6, není-li dohodnuto jinak. Obec, která dohodou o společném školském obvodu zajišťuje plnění povinné školní docházky dětem s místem trvalého pobytu na jejím území, těmto dětem zajišťuje nárok na přednostní přijetí do spádové školy podle 36 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb. Pokud se jedná o školy a školská zařízení zřizované svazkem obcí, jsou co do financování postaveny naroveň školám obecním svazek obcí tak má podle 180 zákona č. 561/2004 Sb. povinnost zajišťovat výdaje právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení, které zřizuje, s výjimkou výdajů hrazených z finančních prostředků státního rozpočtu přidělovaných podle 161 odst. 6 písm. b) a z jiných zdrojů. Ustanovení 180 část věty za středníkem zákona č. 561/2004 Sb. se vzhledem ke své dikci vztahuje také na financování základní školy (a školských zařízení jí sloužících) zřizované svazkem obcí. Vzhledem k podmínce nedojde-li mezi obcemi k jiné dohodě se však citované ustanovení použije pouze subsidiárně ke stanovám svazku obcí, jejichž povinnou náležitostí je podle 50 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. také úprava podílu členských obcí na hospodaření svazku obcí a které jsou přílohou smlouvy o vytvoření svazku obcí. Majetek svazku obcí a jeho finanční hospodaření upravují 38 a 39 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Zajištění plnění povinné školní docházky v základní škole zřizované jinou obcí nebo svazkem obcí, kdy není naplněno ustanovení 178 odst. 2 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb. Obec, která se nerozhodne pro žádný z výše popsaných způsobů, jak dítěti s trvalým pobytem na jejím území zajistit podmínky plnění povinné školní docházky, bude muset použít způsob, který připouští ustanovení 178 odst. 6 a 7 zákona č. 561/2004 Sb. Jedná se o zajištění plnění povinné školní docházky dítěti, které buď nemá spádovou školu (tzn. místo jeho trvalého pobytu nespadá do žádného školského obvodu spádové školy), nebo nebylo do spádové školy z kapacitních důvodů přijato. V praxi se o dětech, jimž se takto zajišťují podmínky plnění povinné školní docházky v základní škole zřizované jinou obcí nebo svazkem obcí, nepřesně hovoří jako o tzv. dojíždějících žácích. V případě úhrady výdajů podle 178 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb. obec nemusí vyvíjet předchozí činnost k zajištění podmínek plnění povinné školní docházky, ale jedná až v návaznosti na skutečnost, že se žák vzdělává v základní škole zřizované jinou obcí nebo svazkem obcí. Za podmínek stanovených zákonem č. 561/2004 Sb. potom obec hradí druhé 6

7 obci za žáka neinvestiční výdaje dané školy a tím plní nejen povinnost podle 178 odst. 6, ale také povinnost uloženou jí 178 odst. 1. Za účelem vymezit dojíždějící žáky z věcného hlediska používá 178 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb. pozitivní vymezení, které je však v odstavci 7 zpřesněno několika výjimkami. V 178 odst. 6 se stanoví obecně: Jestliže žák plní povinnou školní docházku ve škole zřízené jinou obcí, je obec, ve které má žák místo trvalého pobytu, povinna hradit obci, která školu zřídila, neinvestiční výdaje této školy připadající na jednoho jejího žáka, pokud se dotčené obce nedohodnou jinak Toto ustanovení se použije obdobně v případě, že žák plní povinnou školní docházku ve škole zřízené svazkem obcí, jehož členem není obec, ve které má žák místo trvalého pobytu. V 178 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb. jsou uvedeny výjimky, kdy obec není povinna náklady podle 178 odst. 6 hradit: 1. Obec zřizuje školu, ve které má žák zajištěny podmínky plnění povinné školní docházky. 2. Obec je členem svazku obcí, který zřizuje školu, v níž má žák zajištěny podmínky pro plnění povinné školní docházky. 3. Obec je smluvní stranou dohody několika obcí o vytvoření společného školského obvodu jedné nebo více základních škol zřizovaných některou z těchto obcí, pokud má žák v této škole zajištěny podmínky pro plnění povinné školní docházky. Výjimkami uvedenými v bodech 2 až 3 se jednak zohledňuje existence odlišné úpravy úhrady výdajů za vzdělávání žáka v daných případech (srov. výše), jednak je jejich důvodem stejně jako v případě výjimky v bodu 1 potřeba zohlednit případy, kdy žák plní povinnou školní docházku v jiné škole, než ve které mu obec, na jejímž území má místo trvalého pobytu, zajistila podmínky pro plnění povinné školní docházky. Žáka totiž nelze právně donutit k plnění povinné školní docházky ve škole, v níž mu obec její plnění zajistila. Pokud však obec zajišťuje žákovi podmínky pro plnění povinné školní docházky způsobem podle bodů 1 až 3, nelze po ní spravedlivě zákonem žádat, aby zároveň za něj hradila neinvestiční výdaje jiné obci, neboť by tím došlo ke zdvojení jejích výdajů za vzdělávání žáka. I při splnění některé z podmínek v bodech 1 až 3 bude obec povinna hradit výdaje podle 178 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., jedná-li se o žáka, který se vzdělává v základní škole s vyučovacím jazykem národnostní menšiny. Rozsahu výdajů hrazených podle 178 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb. je věnován zvláštní právní výklad (Stanovisko č. 5 Právních výkladů č. 3/2004 Text aktualizovaný k právnímu stavu od 1. ledna 2005). Zvláštní úprava úhrady neinvestičních výdajů podle 178 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb. v případě dětí umístěných ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy Speciální úprava úhrady neinvestičních výdajů podle 178 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb. je dána 178 odst. 8 v případě dítěte umístěného ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy plnícího povinnou školní docházku v základní škole zřízené obcí nebo svazkem obcí, na jejichž území nemá místo trvalého pobytu. V tomto případě neinvestiční výdaje podle 178 odst. 6 připadající na jednoho žáka této školy obci, která školu zřizuje, hradí právnická osoba vykonávající činnost daného školského zařízení (v tomto ohledu se jedná o změnu oproti právní úpravě zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, podle jehož 14 odst. 6 byly případy dětí umístěných ve školských zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy zcela vyňaty z režimu úhrady neinvestičních výdajů, a tyto tudíž nesla obec, která zřizovala základní školu.). 7

8 3. K vymezení školských obvodů spádové školy a společných školských obvodů Ustanovení 178 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), upravuje vymezení, resp. stanovení školských obvodů spádové školy a společných školských obvodů. Základní vymezení školského obvodu je dáno územím obce, nebo více obcí, popřípadě územím části obce. Pouze s územním hlediskem si však nelze vystačit v četných případech základních škol, které nemají zřízeny všechny ročníky. Obec musí v souladu s 178 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. zajistit podmínky plnění povinné školní docházky dětem (resp. žákům) s místem trvalého pobytu na jejím území. Obec splní tuto povinnost tím, že zřídí základní školu nebo zajistí plnění povinné školní docházky v základní škole zřizované jinou obcí nebo svazkem obcí. Jelikož zákon č. 561/2004 Sb. v 46 odst. 2 umožňuje také existenci základních škol, které nemají všechny ročníky, připadají v praxi v úvahu četné kombinace, kdy obce plní povinnost podle 178 odst. 1 zřízením několika základních škol, z nichž některé nemají zřízeny všechny ročníky, popřípadě zřízením základní školy, která nemá všechny ročníky, a současným zajištěním plnění povinné školní docházky v ostatních ročnících v základní škole zřizované jinou obcí nebo svazkem obcí. V této souvislosti mohou nastat situace, kdy je nutné, aby se školské obvody dvou nebo více základních škol co do území překrývaly. Potom bude vhodné zajistit, aby se působnost těchto škol na území, kde se školské obvody územně překrývají, odlišila a vyloučily se případy, kdy by určití žáci na tomto území měli dvě spádové školy. Samotné překrývání školských obvodů, a tedy příslušnost žáka do školského obvodu dvou nebo i více škol, sice není přímo v rozporu se zákonem č. 561/2004 Sb., v praxi by tím však mohly být způsobeny obtíže. Je totiž nutné mít na paměti, že žák má nárok na přednostní přijetí k plnění povinné školní docházky do základní školy, v jejímž školském obvodu má místo trvalého pobytu, a ředitel spádové školy je povinen přednostně přijímat žáky s místem trvalého pobytu ve školském obvodu této školy až do výše povoleného počtu žáků uvedené ve školském rejstříku ( 36 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb.). Způsob, jímž lze provést uvedené odlišení, spočívá v kombinaci územního a věcného prvku ve školském obvodu. Při stanovení školských obvodů, popřípadě jejich částí se obce pohybují v rámci výkonu samostatné působnosti při vydávání obecně závazných vyhlášek stanoveném v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ustanovení 35 odst. 3 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. ukládá obci řídit se při vydávání obecně závazných vyhlášek zákonem. Z tohoto ustanovení podle našeho názoru nelze dovodit, že by obec byla oprávněna vydat obecně závaznou vyhlášku jen v případě, kdy jí to zákon výslovně umožňuje, resp. ukládá. Uloží-li však zákon obci upravit určitou záležitost obecně závaznou vyhláškou, obec tak musí učinit. Povinnost řídit se při vydávání obecně závazných vyhlášek zákonem dále znamená, že vyhláška nesmí být se zákonem v rozporu. Z toho v souvislosti se stanovením školských obvodů vyplývá, že a) obec v případě potřeby může strukturovat obecně závaznou vyhlášku jiným způsobem než pouhým místopisným výčtem, popřípadě zvolit kombinaci různých způsobů vymezení, b) způsoby vymezení školských obvodů však nejsou zcela předmětem libovůle obce. Obecně závazná vyhláška totiž musí být v souladu nejen s jednotlivými ustanoveními školského zákona, ale se všemi právními předpisy na úrovni běžných zákonů a samozřejmě také zákonů ústavních. 8

9 Dále uvádíme několik námětů, jaké způsoby vymezení školského obvodu lze použít jako doplňující k místopisnému určení (A), a naopak jaké způsoby jsou pro rozpor se zákonem nepřípustné (B). Jelikož nelze postihnout všechny myslitelné varianty, budou následující náměty pojaty pouze jako vodítko pro tvorbu obecně závazných vyhlášek, a nejsou tedy vyčerpávající. V této souvislosti upozorňujeme, že mohou nastat i případy, kdy je vhodné na některé základní školy doplňující hlediska vůbec neuplatnit a zachovat překrývání školských obvodů. Jedná se například o základní školy, v nichž převažují třídy s rozšířenou výukou některých předmětů nebo skupin předmětů. Někdy může být doplňující vymezení dáno již samotnou povahou dotčených škol. V případě, kdy jedna obec zřizuje základní školu s prvním stupněm základního vzdělávání a druhá obec základní školu s druhým stupněm, mohou tyto obce uzavřít dohodu o vytvoření společného školského obvodu každé z těchto základních škol. Oba školské obvody mohou být následně vymezeny obecně závaznými vyhláškami dotčených obcí v rozsahu celého jejich území a není potřeba dalšího vymezení, neboť to je již dáno rozsahem ročníků základního vzdělávání na dotčených školách, který se nepřekrývá. V úvahu však připadá také situace, kdy obec X zřizuje základní školu se všemi ročníky a obec Y základní školu s omezeným počtem ročníků, přičemž dojde k uzavření dohody o vytvoření společného školského obvodu úplné základní školy zřizované obcí X (školským obvodem školy obce Y bude podle 178 odst. 2 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb. území obce Y). A. K zajištění toho, aby se školský obvod úplné základní školy vztahoval na území obce Y jen v rozsahu ročníků, které nejsou zřízeny ve škole obce Y, bude však již nutné také další vymezení. Obec X jako zřizovatel úplné základní školy vymezí v obecně závazné vyhlášce příslušnou část školského obvodu základní školy jako celé své území bez další specifikace. Obec Y může uvést jako příslušnou část společného školského obvodu rovněž celé své území s tím, že dále určí, že vymezení příslušné části společného školského obvodu základní školy zřizované obcí X se vztahuje pouze na poskytování základního vzdělávání v konkrétních ročnících (rozumí se ročnících, které nemá škola zřizovaná obcí Y). Podobný postup připadá v úvahu i v rámci jedné obce, která zřizuje více základních škol. Tato obec má v souladu s 178 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb. povinnost stanovit školské obvody škol, jež zřizuje, obecně závaznou vyhláškou. Jednotlivá ustanovení vyhlášky, jejichž základem by mělo být územní vymezení školského obvodu, lze rovněž doplňovat dalšími kritérii. Bude-li tedy určitá obec zřizovat základní školu A, která je úplná, a základní školu B, kde je zřízen pouze první stupeň, stanoví se pro školu B školský obvod jako část území obce a pro školu A jako celé území obce, s výjimkou poskytování základního vzdělávání na prvním stupni základní školy A, kde je školským obvodem část obce, která se nepřekrývá se školským obvodem školy B. Doplňujícím hlediskem k územnímu vymezení by v zásadě mělo být výše uvedené dělení podle ročníků zřízených v základní škole, neboť se jedná o objektivní skutečnost, která je daná zákonem připuštěnou vnitřní organizací základní školy a představuje pro všechny (i potencionální) žáky školy rovné podmínky. Doplňujícím hlediskem naopak nesmí být B. 9

10 skutečnost, která nemá oporu ve školské legislativě, zejména má-li diskriminující povahu (národnost žáků, pohlaví apod.). Dále je důležitá skutečnost, že přijetím žáka k plnění povinné školní docházky vzniká základní škole povinnost poskytovat žákovi základní vzdělávání postupně v rozsahu všech ročníků, které jsou na škole zřízeny. V rozporu se zákonem č. 561/2004 Sb. by proto bylo vymezení školského obvodu, dle něhož by například úplná základní škola byla pro určité žáky spádovou školou jen v rozsahu prvního stupně a ve druhém stupni by pro tyto žáky byla spádovou školou jiná základní škola. Jediným zákonem zakotveným důvodem pro nucený přestup žáka do jiné základní školy je případ, kdy žákovi již nelze dále v dané škole poskytovat základní vzdělávání, neboť v souladu s 46 odst. 2 nemá zřízeny příslušné vyšší ročníky (obec musí tomuto žákovi zajistit podmínky pro plnění povinné školní docházky v dalších ročnících některým ze způsobů podle 178 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb.). Nepřípustným způsobem doplňujícího vymezení školského obvodu by bylo rovněž ustanovení, které omezuje ředitele základní školy v přijímání žáků k plnění povinné školní docházky nad rámec vyplývající ze samotného institutu školského obvodu a z organizace základní školy. Je například nepřípustné v obecně závazné vyhlášce zakázat řediteli základní školy přijímat k povinné školní docházce žáky s místem trvalého pobytu mimo školský obvod. O přijetí k základnímu vzdělávání totiž ředitel rozhoduje ve správním řízení v rámci výkonu státní správy, přičemž je povinen respektovat podmínky stanovené zákonem, především 36 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb. 10

9 Školství. 9.1 Kdo školství spravuje. PhDr. Marcela Štiková

9 Školství. 9.1 Kdo školství spravuje. PhDr. Marcela Štiková Školství PhDr. Marcela Štiková Šťastný národ, který má hojnost dobrých škol, říká J. A. Komenský, protože má-li se člověk stát člověkem, musí se vzdělat. Škola bývá historicky nedílnou součástí obce. Je

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 103 Rozeslána dne 2. září 2008 Cena Kč 71, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 103 Rozeslána dne 2. září 2008 Cena Kč 71, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 103 Rozeslána dne 2. září 2008 Cena Kč 71, O B S A H : 317. Úplné znění zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

2004/561 Sb. - školský zákon s účinností od 1. září 2015. Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

2004/561 Sb. - školský zákon s účinností od 1. září 2015. Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 2004/561 Sb. - školský zákon s účinností od 1. září 2015 2004/561 Sb. Ve znění 82/2015 (účinnost od 1. září 2015) Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Více

Zákon č. 561/2004 Sb., ČÁST PRVNÍ

Zákon č. 561/2004 Sb., ČÁST PRVNÍ Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb., č. 112/2006 Sb., č. 158/2006 Sb., č. 161/2006 Sb., č. 165/2006

Více

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 561/2004 Sb. ze dne 24. září 2004. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 561/2004 Sb. ze dne 24. září 2004. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání VYBRANÁ USTANOVENÍ ZÁKONA č. 561/2004 Sb. ze dne 24. září 2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) (...) Změna: 58/2008 Sb. Změna: 126/2008 Sb., 189/2008

Více

Studijní materiál - Manažer či pedagog?

Studijní materiál - Manažer či pedagog? Studijní materiál - Manažer či pedagog? Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.05/04.0008 MODUL II Pracovní právo PaedDr. Zdeněk Souček, 2012, 53 stran Materiál je publikován pod licencí Creative Commons

Více

Kapitoly o řízení výchovy a vzdělávání pro vychovatele

Kapitoly o řízení výchovy a vzdělávání pro vychovatele Kapitoly o řízení výchovy a vzdělávání pro vychovatele PaedDr. Zdeňka Hanková Katedra pedagogiky, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na p edf UK

Více

METODIKA PRÁCE ASISTENTA PEDAGOGA

METODIKA PRÁCE ASISTENTA PEDAGOGA METODIKA PRÁCE ASISTENTA PEDAGOGA NÁLEŽITÝ DOHLED ASISTENTA PEDAGOGA Martin Škurek SYSTÉMOVÁ PODPORA INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR METODIKA PRÁCE ASISTENTA PEDAGOGA NÁLEŽITÝ DOHLED ASISTENTA PEDAGOGA Martin

Více

SLOVNÍK POJMŮ PRO OBLAST PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A ZÁKLADNÍHO ŠKOLSTVÍ

SLOVNÍK POJMŮ PRO OBLAST PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A ZÁKLADNÍHO ŠKOLSTVÍ PROJEKT SYSTÉMOVÁ PODPORA ROZVOJE MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE V ČR V RÁMCI ÚZEMÍ SPRÁVNÍCH OBVODŮ OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001 SLOVNÍK POJMŮ PRO OBLAST PŘEDŠKOLNÍ

Více

Nakladatelství: Učitelská unie, Metodějova 1466, 149 00 Praha 4. Řízení ve školství

Nakladatelství: Učitelská unie, Metodějova 1466, 149 00 Praha 4. Řízení ve školství Nakladatelství: Učitelská unie, Metodějova 1466, 149 00 Praha 4 Řízení ve školství Ročník: XXII. Číslo: 4/2014 2014 1 Ř í z e n í v e š k o l s t v í Publikace pro řídící pracovníky ve školství Vychází

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY KONKURZNÍCH ŘÍZENÍ NA FUNKCI ŘEDITELE ŠKOLY

PRÁVNÍ ASPEKTY KONKURZNÍCH ŘÍZENÍ NA FUNKCI ŘEDITELE ŠKOLY Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie PRÁVNÍ ASPEKTY KONKURZNÍCH ŘÍZENÍ NA FUNKCI ŘEDITELE ŠKOLY LEGAL ASPECTS OF THE HEADMASTER S

Více

Studijní materiál - Manažer či pedagog?

Studijní materiál - Manažer či pedagog? Studijní materiál - Manažer či pedagog? Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.05/04.0008 MODUL III Financování školy PaedDr. Zdeněk Souček, 2012, 40 stran Materiál je publikován pod licencí Creative

Více

Rumunská 29, 120 00 Praha 2 tel/fax: +420 222 521 446 info@meta-os.cz, www.meta-os.cz Závěrečná zpráva z průzkumu bariér a potřeb mladých migrantů v jejich přístupu ke vzdělání 2007 META o. s. Sdružení

Více

ANALÝZA ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ VYBRANÉHO

ANALÝZA ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ VYBRANÉHO SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku ANALÝZA ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ VYBRANÉHO ŠKOLSKÉHO

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 6317 472 ZÁKON ze dne 20. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Více

PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY. Obor: Veřejná správa. Katedra finančního práva a národního hospodářství. Financing of Regional Education

PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY. Obor: Veřejná správa. Katedra finančního práva a národního hospodářství. Financing of Regional Education PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY Obor: Veřejná správa Katedra finančního práva a národního hospodářství Diplomová práce Financování regionálního školství Financing of Regional Education Bc. Alena

Více

Soubor pedagogicko-organiza ních informací pro mate ské školy, základní školy, st ední školy, konzervato e, vyšší odborné školy, základní um

Soubor pedagogicko-organiza ních informací pro mate ské školy, základní školy, st ední školy, konzervato e, vyšší odborné školy, základní um Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Více

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ VE ŠKOLÁCH

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ VE ŠKOLÁCH BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ VE ŠKOLÁCH Ví vaše škola a její zřizovatel o změnách v této oblasti? V srpnu 2005 zrušilo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) svým opatřením

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 1 VZNIK, ZMĚNA A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU

UČEBNÍ TEXT Č. 1 VZNIK, ZMĚNA A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU UČEBNÍ TEXT Č. 1 VZNIK, ZMĚNA A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU 1 ODBORNÝ GARANT: JUDr. Zdenka Kindlová AUTORKA TEXTU: JUDr. Zdenka Kindlová Učební text č. 1 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu

Více

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26. Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26. Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Autor: Č.j.: 14 269/2001-26 Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.:

Více

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26. Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26. Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26 Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává podle 58 písm.

Více

Metodický výklad Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Metodický výklad Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Metodický výklad Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k novele zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášené pod č. 197/2014

Více

Rodiče a dítě se zdravotním postižením (nejen) na základní škole. Jan Michalík

Rodiče a dítě se zdravotním postižením (nejen) na základní škole. Jan Michalík Rodiče a dítě se zdravotním postižením (nejen) na základní škole Jan Michalík Studio Press s.r.o. pro Společnost pro MPS, 2013 Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními CZ.1.07/1.2.00/14.0040

Více

Problémy financování regionálního školství v ČR a návrh na jeho zdokonalování

Problémy financování regionálního školství v ČR a návrh na jeho zdokonalování Problémy financování regionálního školství v ČR a návrh na jeho zdokonalování Bc. Ivana Sedlářová Diplomová práce 2006 ABSTRAKT Abstrakt Cílem této diplomové práce je provést deskripci legislativní úpravy

Více

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy ALENA CHLÁDKOVÁ PETR BUKOVJAN Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy 5., aktualizované vydání Vzor citace: CHLÁDKOVÁ, Alena.,

Více

METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ ODBOR DOZORU A KONTROLY VEŘEJNÉ SPRÁVY METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ 5.1 Odměňování a ostatní související nároky a peněžitá plnění členů zastupitelstva obce podle právního

Více

Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě. Vydání 2003. Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu

Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě. Vydání 2003. Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě Vydání 2003 Evropská komise STRUKTURY SYSTÉMŮ VZDĚLÁVÁNÍ, ODBORNÉ PŘÍPRAVY

Více

ROZPOR. Ministerstvo financí

ROZPOR. Ministerstvo financí VI. VYPOŘÁDÁNÍ ZÁSADNÍCH PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: Návrhu zákona o státním zastupitelství a o změně souvisejících zákonů (zákon o státním zastupitelství) Ministerstvo financí Obecná Z důvodové zprávy

Více

Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy, a vzdělávání dospělých, v Evropě. Vydání 2008. Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu

Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy, a vzdělávání dospělých, v Evropě. Vydání 2008. Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy, a vzdělávání dospělých, v Evropě Vydání 2008 Evropská komise STRUKTURY SYSTÉMŮ VZDĚLÁVÁNÍ, ODBORNÉ PŘÍPRAVY

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Problematika financování regionálního školství The issue of financing of regional education Iveta HAVLÍČKOVÁ Plzeň 2012 Čestné prohlášení

Více