OBSAH. Úvodní slovo 3

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH. Úvodní slovo 3"

Transkript

1 OBSAH Úvodní slovo 3 ZÁKON č. 561/2004 Sb., (školský zákon) Část první - Obecná ustanovení 23 Předmět úpravy 23 Vzdělávací programy 26 Vzdělávací soustava, školy a školská zařízení a jejich právní postavení 32 Dlouhodobé záměry a výroční zprávy 36 Hodnocení škol, školských zařízení a vzdělávací soustavy 38 Vyučovací jazyk a vzdělávání příslušníků národnostních menšin 39 Vyučování náboženství 41 Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů nadaných 42 Vzdělávání cizinců 46 Práva a povinnosti žáků, studentů a zákonných zástupců dětí a nezletilých žáků 50 Organizace vzdělávání ve školách 52 Dokumentace škol a školských zařízení 57 Bezpečnost a ochrana zdraví ve školách a školských zařízeních 62 Školní řád, vnitřní řád a stipendijní řád 63 Výchovná opatření 64 Zákaz činnosti a propagace politických stran a hnutí, zákaz reklamy 65 Část druhá - Předškolní vzdělávání 67 Část třetí - Povinnost školní docházky a základní vzdělávání 70 Hlava I Povinnost školní docházky 70 Jiný způsob plnění povinné Školní docházky 75 Splnění povinné školní docházky 77 Hlava II Základní vzdělávání 78 Průběh základního vzdělávání 81 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 83 Ukončení základního vzdělávání 87 5

2 Obsah Část čtvrtá - Střední vzdělávání 89 Hlava I Cíle a stupně středního vzdělání, přijímání ke vzdělávání, jeho organizace a průběh 89 Přijímání ke vzdělávání ve střední škole 90 Organizace středního vzdělávání 98 Průběh středního vzdělávání 99 Hlava II Ukončování středního vzdělávání 105 Způsoby ukončování středního vzdělávání 105 Závěrečná zkouška 106 Maturitní zkouška 108 Přezkoumání průběhu a výsledků závěrečné a maturitní zkoušky 122 Hlava III Nástavbové studium a zkrácené studium pro získání středního vzdělání s výučním listem a středního vzdělání s maturitní zkouškou 123 Část pátá - Vzdělávání v konzervatoři 127 Část Šestá - Vyšší odborné vzdělávání 131 Hlava I Cíle a stupeň vyššího odborného vzdělání, přijímání ke vzdělávání, jeho organizace, průběh a ukončování 131 Přijímání ke vzdělávání ve vyšší odborné škole 132 Organizace a průběh vyššího odborného vzdělávání 133 Ukončování vyššího odborného vzdělávání 136 Hlava II Akreditace vzdělávacího programu 139 Část sedmá - Uznávání zahraničního vzdělání 142 Část osmá - Základní umělecké, jazykové a zájmové vzdělávání 145 Část devátá - Další vzdělávání ve školách 148 Část desátá - Školská zařízení a školské služby 153 Část jedenáctá - Hmotné zabezpečení, odměny za produktivní činnost a úplata za vzdělávání a školské služby 157 Část dvanáctá - Školská právnická osoba 161 Část třináctá - Školský rejstřík 177 Část čtrnáctá - Financování škol a školských zařízení ze státního rozpočtu 195 Část patnáctá - Ředitel školy a školského zařízení a školská rada 202 Ředitel školy a školského zařízení 202 Školská rada 206 Část šestnáctá - Ministerstva a Česká školní inspekce 210 Ministerstvo 210 Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo spravedlnosti a Ministerstvo zahraničních věcí 214 Česká školní inspekce 216 6

3 Část sedmnáctá - Působnost Územních samosprávných celků ve školství 222 Obec 222 Kraj 227 Část osmnáctá - Přestupky 229 Část devatenáctá - Společná, přechodná, zrušovací a závěrečná ustanovení 231 Společná ustanovení 231 Přechodná ustanovení 238 Změna právní formy na školskou právnickou osobu 242 Zrušovací ustanovení 245 Část dvacátá - Účinnost 248 Prováděcí předpisy ke školskému zákonu Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb Podrobnosti o podmínkách provozu mateřské školy 255 la Podrobnosti o organizaci mateřské školy Počty přijatých dětí ve třídách mateřské školy Přerušení nebo omezení provozu mateřské Školy Stravování dětí Péče o zdraví a bezpečnost dětí Úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole, kterou zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí Přechodné ustanovení Zrušovací ustanovení Účinnost 259 Seznam odkazů 259 Vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, ve znění vyhlášky č. 225/2009 Sb. 261 ČÁST PRVNÍ DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY ČESKÉ REPUBLIKY A DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY V KRAJI Rámcová struktura a obsah dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Termíny předkládání a zveřejňování dlouhodobých záměrů 262 7

4 Obsah ČÁST DRUHÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA O STAVU A ROZVOJI VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY V KRAJI Rámcová struktura a obsah výroční zprávy o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji Termíny předkládání výroční zprávy v kraji 264 ČÁST TŘETÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy 265 ČÁST ČTVRTÁ VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Rámcová struktura vlastního hodnocení školy Pravidla a termíny vlastního hodnocení školy Účinnost 267 Seznam odkazů 267 Vyhláška č. 17/2005 Sb., o podrobnějších podmínkách organizace České školní inspekce a výkonu inspekční činnosti Podrobnější podmínky organizace České školní inspekce Podrobnější podmínky pro výkon inspekční činnosti Služební průkazy Zrušovací ustanovení Účinnost 269 Seznam odkazů 269 Příloha č. 1 Vzor služebního průkazu školního inspektora 270 Příloha č. 2 Vzor služebního průkazu kontrolního pracovníka 270 Vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, ve znění vyhlášky č. 57/2010 Sb Kniha úrazů Záznam o úrazu Hlášení úrazu Zasílání záznamu o úrazu Účinnost 273 Příloha Vzor formuláře záznamu o úrazu dítěte, žáka a studenta 274 Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb Poskytování poradenských služeb Účel poradenských služeb Školská poradenská zařízení 277 8

5 4 Další dokumentace Poradna Centrum Škola Poskytování poradenských služeb za úplatu Zrušovací ustanovení Účinnost 281 PŘÍLOHA Č. 1 STANDARDNÍ ČINNOSTI PORADEN 281 Komplexní nebo zaměřená psychologická a speciálně pedagogická diagnostika 281 Psychologická a speciálně pedagogická intervence 282 Informační a metodická činnost. Příprava podkladů pro vzdělávací opatření, dokumentace apod 282 PŘÍLOHA Č. 2 STANDARDNÍ ČINNOSTI CENTER 283 I. Standardní činnosti společné 283 II. Standardní činnosti speciální 284 PŘÍLOHA Č. 3 STANDARDNÍ ČINNOSTI ŠKOLY 287 I. Standardní činnosti výchovného poradce 287 Poradenské činnosti 287 Metodické a informační činnosti 287 II. Standardní činnosti školního metodika prevence 288 Metodické a koordinační činnosti 288 Informační Činnosti 288 Poradenské činnosti 288 III. Standardní činnosti školního psychologa 289 Diagnostika, depistáž 289 Konzultační, poradenské a intervenční práce 289 Metodická práce a vzdělávací Činnost 289 IV. Standardní činnosti školního speciálního pedagoga 290 Depistážní činnosti 290 Diagnostické a intervenční činnosti (péče o žáka/žáky se speciálními vzdělávacími potřebami) 290 Metodické a koordinační činnosti 290 Seznam odkazů 291 Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění vyhlášky č. 62/2007 Sb. a vyhlášky č. 147/2011 Sb 292 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 292 9

6 Obsah ČÁST DRUHÁ SPECIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Zásady a cíle speciálního vzdělávání Formy speciálního vzdělávání žáků se zdravotním postižením Školy při zdravotnických zařízeních Typy speciálních škol Individuální vzdělávací plán Asistent pedagoga Organizace speciálního vzdělávání Zařazování žáků se zdravotním postižením do speciálního vzdělávání Počty žáků a souběžně působících pedagogických pracovníků Péče o bezpečnost a zdraví žáků 300 ČÁST TŘETÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH Individuální vzdělávací plán Přeřazení do vyššího ročníku 301 ČÁST ČTVRTÁ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Účinnost 303 Seznam odkazů 303 PŘÍLOHA 304 Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 109/2011 Sb 305 ČÁST PRVNÍ SPOLEČNÁ USTANOVENÍ Účastník zájmového vzdělávání Formy zájmového vzdělávání 305 ČÁST DRUHÁ ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Středisko Činnost střediska Účastníci činnosti střediska 306 Klub Činnost klubu Účastníci činnosti klubu 307 Družina

7 8 Činnost družiny Účastníci činnosti družiny Organizace činnosti družiny 308 ČÁST TŘETÍ ÚPLATA ZA ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH ZŘIZOVANÝCH STÁTEM, KRAJEM, OBCÍ NEBO SVAZKEM OBCÍ Podmínky úplaty Stanovení výše úplaty ve středisku Stanovení výše úplaty v klubu Stanovení výše úplaty ve družině 310 ČÁST ČTVRTÁ USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ Zrušovací ustanovení Účinnost 311 Seznam odkazů 311 /yhláška č. 84/2005/Sb.o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky ve znění vyhlášky č. 94/2006 Sb. a vyhlášky č. 17/2008 Sb Předmět úprav 312 Závodní stravování zabezpečované v organizacích ve vlastním zařízení Závodní stravování zabezpečované prostřednictvím organizační složky státu,právnické nebo fyzické osoby Závodní stravování zabezpečované ve vlastním zařízení organizační složkou státu,právnickou nebo fyzickou osobou 314 6a Společná ustanovení Účinnost 315 Seznam odkazů 315 /yhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění vyhlášky č. 107/2008 Sb Úvodní ustanovení Organizace školního stravování Zařízení školního stravování a jejich provoz

8 Obsah 4 Rozsah služeb školního stravování Úplata za školní stravování v zařízeních školního stravování zřízených státem, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí Zrušovací ustanovení Účinnost 319 Seznam odkazů 320 PŘÍLOHA C. 1 VÝŽIVOVÉ NORMY PRO ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ PŘÍLOHA C. 2 FINANČNÍ LIMITY NA NÁKUP POTRAVIN 323 Vyhláška č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních, ve znění vyhlášky č. 436/2010 Sb Typy školských výchovných a ubytovacích zařízení 324 Domov Účel domova Organizace domova Umísťování žáků a studentů v domově Úplata za ubytování v domově zřízeném státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí 326 Internát Účel internátu Organizace internátu Umísťování dětí a žáků se zdravotním postižením do internátu Úplata za ubytování v internátě zřízeném státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí 327 Škola v přírodě Účel školy v přírodě 328 ČÁST DRUHÁ ŠKOLSKÁ ÚČELOVÁ ZAŘÍZENÍ Typy školských účelových zařízení Středisko služeb školám Školní hospodářství Středisko praktického vyučování Školní knihovna Plavecká škola Přípravný stupeň základní školy speciální 329 ČÁST TŘETÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Společná ustanovení Přechodné ustanovení

9 20 Zrušovací ustanovení Účinnost 330 Seznam odkazů 331 Vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), ve znění vyhlášky č. 389/2006 Sb., vyhlášky č. 226/2007 Sb. a vyhlášky č. 208/2009 Sb 332 Rozsah a forma vedení školní matriky Předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky a Účinnost 334 Seznam odkazů 334 PŘÍLOHA Č. 1 PŘEDÁVÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH ÚDAJŮ 335 ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB PŘEDÁVÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH ÚDAJŮ 335 Čl. 1 Termíny předávání údajů, rozhodné datum, forma předávání a použité technické prostředky 335 ČÁST DRUHÁ PŘEDÁVÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH ÚDAJŮ PRÁVNICKÝMI OSOBAMI VYKONÁVAJÍCÍMI ČINNOST ŠKOLY 335 Čl. 2 Předávání individuálních údajů ze školní matriky a dokumentace vyšší odborné školy 335 Čl. 3 Předávání individuálních údajů ze školní matriky a dokumentace konzervatoře 337 Čl. 4 Předávání individuálních údajů ze školní matriky a dokumentace střední školy 338 Čl. 5 Předávání individuálních údajů ze školní matriky a dokumentace základní školy 339 PŘÍLOHA C. 2 PŘEDÁVÁNÍ AGREGOVANÝCH ÚDAJŮ 340 ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB PŘEDÁVÁNÍ AGREGOVANÝCH ÚDAJŮ 340 Čl. 1 Termíny předávání údajů, rozhodné datum, forma předávání a použité technické prostředky

10 Obsah ČÁST DRUHÁ PŘEDÁVÁNÍ AGREGOVANÝCH ÚDAJŮ PRÁVNICKÝMI OSOBAMI VYKONÁVAJÍCÍMI ČINNOST ŠKOLY 341 Čl. 2 Předávání agregovaných údajů o právnické osobě vykonávající činnost školy 341 Čl. 3 Předávání agregovaných údajů ze školních matrik a dokumentace škol 342 Čl. 4 Předávání agregovaných údajů ze školní matriky a dokumentace mateřské školy 342 Čl. 5 Předávání agregovaných údajů ze školní matriky a dokumentace základní školy a základní školy speciální 342 Čl. 6 Předávání agregovaných údajů ze školní matriky a dokumentace mateřské nebo základní školy při zdravotnickém zařízení 343 Čl. 7 Předávání agregovaných údajů ze školní matriky a dokumentace střední školy 343 Čl. 8 Předávání agregovaných údajů ze školní matriky a dokumentace konzervatoře 343 Čl. 8a Předávání agregovaných údajů ze školní matriky a dokumentace střední školy a konzervatoře týkajících se přijímacího řízení ke vzdělávání 344 Čl. 9 Předávání agregovaných údajů o přípravných třídách základní školy a přípravném stupni základní školy speciální 344 Čl. 10 Předávání agregovaných údajů ze školní matriky a dokumentace jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky 344 Čl. 11 Předávání agregovaných údajů ze školní matriky a dokumentace základní umělecké školy 345 Čl. 12 Předávání agregovaných údajů ze školní matriky a dokumentace střední školy o sportovní přípravě a o třídě zaměřené na výuku tělesné výchovy 345 Čl. 13 Předávání agregovaných údajů ze školní matriky a dokumentace školy týkajících se zahájení povinné školní docházky 345 ČÁST TŘETÍ PŘEDÁVÁNÍ AGREGOVANÝCH ÚDAJŮ PRÁVNICKÝMI OSOBAMI VYKONÁVAJÍCÍMI ČINNOST ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ 345 Čl. 14 Společné ustanovení 345 Čl. 15 Předávání agregovaných údajů ze školní matriky a dokumentace školní družiny a školního klubu

11 Čl Čl. 17 Předávání agregovaných údajů ze školní matriky a dokumentace zařízení pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy 345 Čl. 18 Předávání agregovaných údajů ze školní matriky a dokumentace střediska volného času 346 Čl. 19 Předávání agregovaných údajů ze školní matriky a dokumentace zařízení školního stravování 346 Čl. 20 Předávání agregovaných údajů ze školní matriky a dokumentace domova mládeže a internátu 347 Čl. 21 Předávání agregovaných údajů ze školní matriky a dokumentace pedagogicko - psychologické poradny 347 Čl. 22 Předávání agregovaných údajů ze školní matriky a dokumentace střediska praktického vyučování 347 Čl. 23 Předávání agregovaných údajů ze školní matriky a dokumentace speciálně pedagogického centra 347 Čl. 24 Předávání agregovaných údajů ze školní matriky a dokumentace střediska výchovné péče 347 Čl. 25 Předávání agregovaných údajů ze školní matriky a dokumentace školní knihovny 348 ČÁST ČTVRTÁ PŘEDÁVÁNÍ NĚKTERÝCH AGREGOVANÝCH ÚDAJŮ PRÁVNICKÝMI OSOBAMI VYKONÁVAJÍCÍMI ČINNOST ŠKOLY NEBO ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ 348 Čl. 26 Předávání agregovaných údajů z dokumentace škol a školských zařízení, týkajících se úrazů dětí, žáků a studentů 348 Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění vyhlášky č. 343/2009 Sb Základní ustanovení Výklad pojmů 349 Prostorové podmínky a 352 4b Školy v přírodě

12 Obsah Ubytování Vybavení nábytkem a rozsazení žáků 354 Osvětlení Mikroklimatické podmínky Zásobování vodou Provozní podmínky 358 Úklid a výměna lůžkovin Přechodná a závěrečná ustanovení Účinnost 360 Příloha č. 1 Požadavky na hygienická zařízení 361 Příloha č. 2 Zásady pro práci žáků vsedě a ergonomické parametry školního nábytku 362 Příloha č. 3 Požadavky na větrání a parametry mikroklimatických podmínek 363 Seznam odkazů 363 Vyhláška č. 492/2005 Sb., o krajských normativech, ve znění vyhlášky č. 47/2008 Sb., vyhlášky č, 33/2009 Sb., vyhlášky č. 8/2010 Sb., vyhlášky č. 11/2011 Sb. a vyhlášky č. 110/2011 Sb Jednotky výkonu pro jednotlivé krajské normativy Ukazatele rozhodné pro stanovení krajských normativů 367 Členění krajských normativů a vztah mezi ukazateli a jednotkami výkonu

13 Ukazatele pro výpočet minimální úrovně krajských normativů Zásady pro zvýšení krajských normativů Zásady pro zveřejnění krajských normativů Společná ustanovení Zrušovací ustanovení Účinnost Seznam odkazů 374 Vyhláška č. 274/2009 Sb., o školských zařízeních, u nichž se nejvyšší povolené počty dětí, žáků a studentů nebo jiných obdobných jednotek vedených v rejstříku škol a školských zařízení neuvádějí ZÁKON č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících Část první - Pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení 379 Hlava I Obecná ustanovení 379 Hlava II Předpoklady a požadavky pro výkon činnosti pedagogických pracovníků 380 Hlava III Přímá pedagogická činnost 393 Hlava IV Další vzdělávání a kariérní systém pedagogických pracovníků škol zřizovaných ministerstvem, krajem, obcí a svazkem obcí a zařízení sociální péče 395 Hlava V Společná, přechodná a závěrečná ustanovení 400 Část třetí (část druhá je zrušena) - Změna zákona o výkonu ústavní výchovy 405 Část čtvrtá - Změna zákona o platu a odměně za pracovní pohotovost 406 Část pátá - Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech

14 Obsah Část šestá - Změna zákona o vysokých školách 408 Část sedmá - Účinnost 409 Seznam odkazů 410 Prováděcí předpisy k zákonu o pedagogických pracovnících Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění nařízení vlády č. 273/2009 Sb Rozsah působnosti 411 Rozsah hodin přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti Počet tříd rozhodný pro stanovení přímé pedagogické činnosti Společná ustanovení Účinnost 414 Seznam odkazů 414 Příloha Týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti 415 Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb 418 ČÁST PRVNÍ DRUHY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Druhy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 418 Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Studium v oblasti pedagogických věd Studium pedagogiky Studium pro asistenty pedagoga Studium pro ředitele škol a školských zařízení Studium k rozšíření odborné kvalifikace 419 Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky Studium pro výchovné poradce Studium k výkonu specializovaných činností 420 Studium k prohlubování odborné kvalifikace Průběžné vzdělávání

15 ČÁST DRUHÁ AKREDITAČNÍ KOMISE Složení akreditační komise Činnost komise 422 ČÁST TŘETÍ KARIÉRNÍ SYSTÉM PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Podmínky zařazení pedagogických pracovníků do kariérních stupňů 422 ČÁST ČTVRTÁ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Společné ustanovení Přechodná ustanovení Zrušovací ustanovení Účinnost 424 Seznam odkazů 424 PŘÍLOHA Č. 1 UČITEL MATEŘSKÉ ŠKOLY 425 PŘÍLOHA Č. 2 UČITEL ZÁKLADNÍ ŠKOLY, ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, STŘEDNÍ ŠKOLY, KONZERVATOŘE, VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY, JAZYKOVÉ ŠKOLY S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY A ZAŘÍZENÍ PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ (S VÝJIMKOU UČITELE PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ A ODBORNÉHO VÝCVIKU) 426 PŘÍLOHA Č. 3 UČITEL PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ A ODBORNÉHO VÝCVIKU 428 PŘÍLOHA Č. 4 VYCHOVATEL 429 PŘÍLOHA Č. 5 PEDAGOG VOLNÉHO ČASU 432 PŘÍLOHA Č. 6 SPECIÁLNÍ PEDAGOG 433 PŘÍLOHA Č. 7 PSYCHOLOG 435 PŘÍLOHA Č. 8 ASISTENT PEDAGOGA 436 PŘÍLOHA Č. 9 TRENÉR 437 Zásady bezpečnosti při provozu mateřské školy I. Úvod 441 II. Identifikace a posouzení rizika při činnostech v mateřské škole 441 III. Odborná a zdravotní způsobilost a bezpečnost učitelů (zaměstnanců) mateřské školy 460 IV Úrazy učitelů (zaměstnanců) mateřské školy

16 Obsah V Technická zařízení, které se obvykle používají v souvislosti s provozem mateřské školy 477 VI. Bezpečnost dětí 493 VII Úrazy dětí 511 VIII Požární ochrana 514 IX Použité nebo související předpisy 528 Vybrané vzory pracovněprávních úkonů 1. Pracovní smlouva Dohoda o změně pracovní smlouvy Platový výměr ( 136 a 307 ZPr) Plná moc Vypovězení plné moci Rozhodnutí o přiznání odměny Pověření k jednání před soudem za organizační složku státu Dohoda o provedení práce Dohoda o pracovní činnosti Dohoda o rozvázání pracovního poměru Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnavatelem Výpověď z pracovního poměru podaná zaměstnancem Jmenování vedoucího zaměstnance právnické osoby Odvolání vedoucího zaměstnance z funkce Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem Zrušení pracovního poměru ve zkušební době Žádost o poskytnutí dovolené bezprostředně navazující na mateřskou dovolenou Souhlas s převedením části dovolené přesahující 4 týdny ( 218 odst. 5 zákoníku práce) Dohoda o kratší pracovní době Upozornění zaměstnance na neuspokojivé pracovní výsledky

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY A) Právní předpisy 1. Školy a školská zařízení, pedagogičtí pracovníci 2. Věda a výzkum 3. Uznávání výsledků dalšího vzdělávání, uznávání odborné kvalifikace

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3. Přehled platných právních předpisů nezbytných pro řízení školy

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3. Přehled platných právních předpisů nezbytných pro řízení školy Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 Přehled platných právních předpisů nezbytných pro řízení školy Právní stav ke dni 1.1. 2013 Seznam obsahuje právní předpisy

Více

H) MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

H) MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY H) MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění zák. č. 383/2005 Sb., č. 112/2006 Sb., 158/2006 Sb.,

Více

Modře podloženy předpisy nevydané MŠMT, avšak s úzkým vztahem k jeho působnosti

Modře podloženy předpisy nevydané MŠMT, avšak s úzkým vztahem k jeho působnosti MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Modře podloženy předpisy nevydané MŠMT, avšak s úzkým vztahem k jeho působnosti Zákon o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY A) Právní předpisy 1. Školy a školská zařízení, pedagogičtí pracovníci 2. Věda a výzkum 3. Uznávání výsledků dalšího vzdělávání, uznávání odborné kvalifikace

Více

Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy

Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy Následující informativní přehled uvádí právní předpisy v resortu školství, mládeže a tělovýchovy ve znění účinném k 1. 6. 2014. Členění

Více

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se pro školy a školská zařízení č. 2/2006 Sb.

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se pro školy a školská zařízení č. 2/2006 Sb. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY A) Právní předpisy 1. Školy a školská zařízení, pedagogičtí pracovníci 2. Vysoké školy, věda a výzkum 3. Uznávání výsledků dalšího vzdělávání, uznávání odborné

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY A) Právní předpisy 1. Školy a školská zařízení, pedagogičtí pracovníci 2. Vysoké školy, věda a výzkum 3. Uznávání výsledků dalšího vzdělávání, uznávání odborné

Více

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se pro školy a školská zařízení č. 2/2006 Sb.

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se pro školy a školská zařízení č. 2/2006 Sb. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY A) Právní předpisy 1. Školy a školská zařízení, pedagogičtí pracovníci 2. Vysoké školy, věda a výzkum 3. Uznávání výsledků dalšího vzdělávání, uznávání odborné

Více

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se pro školy a školská zařízení č. 2/2006 Sb.

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se pro školy a školská zařízení č. 2/2006 Sb. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY A) Právní předpisy 1. Školy a školská zařízení, pedagogičtí pracovníci 2. Vysoké školy, věda a výzkum 3. Uznávání výsledků dalšího vzdělávání, uznávání odborné

Více

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Zdroj: www.drmacek.cz Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Uvedené právní předpisy ani zdaleka nepředstavují úplný výčet všech, jejichž znalost je nutná, nejsou ani úplným

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Zvyšov ování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných dných předmp edmětů Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Modul 3 Školská legislativa RNDr.

Více

Některé právní předpisy pro střední školy

Některé právní předpisy pro střední školy Zdroj: www.drmacek.cz Některé právní předpisy pro střední školy Uvedené právní předpisy ani zdaleka nepředstavují úplný výčet všech, jejichž znalost je nutná, nejsou ani úplným výčtem všech k uvedeným

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

Některé právní předpisy pro střední školy

Některé právní předpisy pro střední školy Zdroj: www.drmacek.cz Některé právní předpisy pro střední školy Uvedené právní předpisy ani zdaleka nepředstavují úplný výčet všech, jejichž znalost je nutná, nejsou ani úplným výčtem všech k uvedeným

Více

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Zdroj: www.drmacek.cz Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Uvedené právní předpisy ani zdaleka nepředstavují úplný výčet všech, jejichž znalost je nutná, nejsou ani úplným

Více

Vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání č. 353/2016 Sb.

Vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání č. 353/2016 Sb. 2.1 PEDAGOG V ZAJETÍ ŠKOLSKÉ LEGISLATIVY http://www.msmt.cz/ministerstvo/urednik 1. Školy a školská zařízení, pedagogičtí pracovníci 2. Vysoké školy, věda a výzkum 3. Uznávání výsledků dalšího vzdělávání,

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. 4557/2010-80 SEZNAM

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. 4557/2010-80 SEZNAM Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. 4557/2010-80 SEZNAM PLATNÝCH PŘEDPISŮ V RESORTU ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY podle stavu k 1. 6. 2010 Seznam platných předpisů v resortu školství,

Více

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL projekt: Vzdělávání napříč KHK METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL autor Mgr. Stanislav Kutálek žadatel Českomoravská vzdělávací, s.r.o. Metodické materiály stáží středních škol Vypracoval: Mgr. Stanislav

Více

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Zdroj: www.drmacek.cz Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Uvedené právní předpisy ani zdaleka nepředstavují úplný výčet všech, jejichž znalost je nutná, nejsou ani úplným

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2015, Čl. I

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2015, Čl. I NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 1, kterým se mění nařízení vlády č. /0 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické pedagogických pracovníků,

Více

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Poznámka redakce: Změny jsou

Více

Chronologický seznam nařízení, zákonů a vyhlášek 1956/54 Sb. Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců 1961/140 Sb. Trestní zákon 1961/141 Sb.

Chronologický seznam nařízení, zákonů a vyhlášek 1956/54 Sb. Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců 1961/140 Sb. Trestní zákon 1961/141 Sb. Chronologický seznam nařízení, zákonů a vyhlášek 1956/54 Sb. Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců 1961/140 Sb. Trestní zákon 1961/141 Sb. Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád) 1963/94 Sb.

Více

75/2005 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

75/2005 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY /200 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2. ledna 200 o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků Vláda nařizuje

Více

75/2005 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

75/2005 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY Systém ASPI - stav k 24.4.2016 do částky 48/2016 Sb. a 9/2016 Sb.m.s. - RA852 75/2005 Sb. - stanovení rozsahu přímých činností pedagogických pracovníků - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 9.2016

Více

p. č. Obor státní služby 9_Školství, mládež a tělovýchova

p. č. Obor státní služby 9_Školství, mládež a tělovýchova p. č. Obor státní služby 9_Školství, mládež a tělovýchova Vzdělávání a vzdělávací soustava ČR 1. Vymezení druhů škol a jejich charakteristika vycházející z ustanovení zákona č., o předškolním, základním,

Více

Vláda nařizuje podle 23 odst. 5 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů: Rozsah působnosti

Vláda nařizuje podle 23 odst. 5 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů: Rozsah působnosti Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 75/2005 Sb. Nařízení vlády o stanovení rozsahu přímé vyučovací, pří... - znění dle 273/09 Sb. 75/2005 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 26. ledna 2005 o stanovení

Více

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění I. Platné znění zákona o pedagogických pracovnících ČÁST PRVNÍ

Více

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam příloh Příloha č. 1 Příloha č. 2 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam zkratek 1/5 Příloha č. 1 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek,

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY

ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY č. /00 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků ze dne. ledna

Více

Školský rejstřík je veřejný seznam, který je přístupný i v elektronické podobě (http://rejskol.msmt.cz).

Školský rejstřík je veřejný seznam, který je přístupný i v elektronické podobě (http://rejskol.msmt.cz). Vzdělávací soustava České republiky Úvod Cílem následujícího materiálu je popsat vzdělávací soustavu České republiky z úhlu pohledu dítěte, žáka nebo studenta, který volí a uskutečňuje svou vzdělávací

Více

Správní řízení v praxi škol a školských zařízení

Správní řízení v praxi škol a školských zařízení Správní řízení v praxi škol a školských zařízení Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Správní řízení v praxi škol a školských zařízení MONIKA PUŠKINOVÁ FILIP RIGEL Vzor citace: PUŠKINOVÁ,

Více

310/2018 Sb. ze dne 12. prosince o krajských normativech. Jednotky výkonu pro jednotlivé krajské normativy

310/2018 Sb. ze dne 12. prosince o krajských normativech. Jednotky výkonu pro jednotlivé krajské normativy 310/2018 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 12. prosince 2018 o krajských normativech Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 161c odst. 2 písm. b) a 170 písm. f) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Dlouhodobý záměr ČR vychází z dokumentů vztahujících se:

Dlouhodobý záměr ČR vychází z dokumentů vztahujících se: Vyhláška č. 225/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. Nabývá účinnosti od 1. srpna 2009. Vyhláška

Více

563/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 24. září o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

563/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 24. září o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ Systém ASPI - stav k 24.4.2016 do částky 48/2016 Sb. a 9/2016 Sb.m.s. - RA852 563/2004 Sb. - o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů - poslední stav textu Změna: 383/2005 Sb. Změna: 179/2006

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

1 Podrobnosti o podmínkách provozu mateřské školy

1 Podrobnosti o podmínkách provozu mateřské školy V. Platné znění dotčených ustanovení vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb., vyhlášky č. 214/2012 Sb. a vyhlášky č. 197/2016 Sb., s vyznačením změn Ministerstvo

Více

Pedagogický pracovník

Pedagogický pracovník Kurz pro výchovné poradce Právn vní rámec výkonu poradenské Text k předmp edmětu Školské zákony a vyhláš ášky Zákon č.. 563/2004 Sb. Autor: Ing. Vlasta Šormová Pedagogický pracovník Pedagogickým pracovníkem

Více

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Účel zpracování Kategorie Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců Konkurzní řízení na pracovní místa ředitelů škol uchazeči v konkurzním konkurzní komise, a školských zařízení zřizovaných krajem podle:

Více

Osobní údaje Právní titul zpracování Kategorie příjemců. výsledků ve cizinců), adresa pro

Osobní údaje Právní titul zpracování Kategorie příjemců. výsledků ve cizinců), adresa pro : Zajištění přijímání ke ve střední škole Průběh středního Informace o osobních, účelu, kategoriích subjektů, právních důvodech narození, rodné číslo (u oborů podle ustanovení zákona s maturitní zkouškou),

Více

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Aktuálně platné znění 1. září 2012 563/2004 Sb. ZÁKON ze dne 24. září 2004 o pedagogických pracovnících a o změně některých

Více

ČÁST PRVNÍ Pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení. HLAVA I Obecná ustanovení

ČÁST PRVNÍ Pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení. HLAVA I Obecná ustanovení Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 563/2004 Sb. Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých... - znění dle 198/12 Sb. 563/2004 Sb. ZÁKON ze dne 24. září 2004 o pedagogických

Více

Přehled předpisů dle 5 odst. 1 písm. e) z. č. 106/1999 Sb.

Přehled předpisů dle 5 odst. 1 písm. e) z. č. 106/1999 Sb. Přehled dle 5 odst. 1 písm. e) z. č. 106/1999 Sb. Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava ČR - v platném znění, Listina základních práv a svobod vyhlášená pod č. 2/1993 Sb. jako součásti ústavního pořádku

Více

563/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 24. září o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ

563/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 24. září o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ 563/2004 Sb. ZÁKON ze dne 24. září 2004 o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Změna: 383/2005 Sb. Změna: 179/2006 Sb. Změna: 264/2006 Sb. Změna: 189/2008 Sb. Změna: 384/2008 Sb. Změna:

Více

Zákon o pedagogických pracovnících v úplném znění k dnešnímu dni (ve znění účinném od )

Zákon o pedagogických pracovnících v úplném znění k dnešnímu dni (ve znění účinném od ) Zákon o pedagogických pracovnících v úplném znění k dnešnímu dni (ve znění účinném od 1.1.2016) 563/2004 Sb. ZÁKON ze dne 24. září 2004 o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Parlament

Více

ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ Platné znění části první zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a

Více

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I Platné znění části textu zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrţených změn III. Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

VYHLÁŠKA ze dne 12. prosince 2018 o krajských normativech

VYHLÁŠKA ze dne 12. prosince 2018 o krajských normativech Strana 5298 Sbírka zákonů č. 310 / 2018 310 VYHLÁŠKA ze dne 12. prosince 2018 o krajských normativech Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 161c odst. 2 písm. b) a 170 písm. f) zákona

Více

Bratříků 851, Havlíčkův Brod

Bratříků 851, Havlíčkův Brod Sídlo školy: Odloučené pracoviště: Právní forma: Zřizovatel: Bratříků 851, Havlíčkův Brod Kyjovská 3187, Havlíčkův Brod příspěvková organizace kraj Vysočina IČ: 60126817 IZO RED: 600170748 Telefon: 569

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA. č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů,

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA. č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 383/2005 Sb., č. 179/2006 Sb., č. 264/2006 Sb., č. 189/2008 Sb., č.

Více

ve znění pozdějších předpisů.. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: školy, školy,

ve znění pozdějších předpisů.. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: školy, školy, Strana 2750 Sbírka zákonů č. 198 / 2012 198 ZÁKON ze dne 2. května 2012, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Parlament

Více

Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění

Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění 1. Pravomoci a působnost ředitele školy Ředitel školy: Ing. Jiří Zajíček, jmenován dne 25.7.2000 dekretem Ministerstva školství, mládeže

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů ŠKOLSKÁ LEGISLATIVA

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů ŠKOLSKÁ LEGISLATIVA Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů ŠKOLSKÁ LEGISLATIVA (ZMĚNY V PRÁVNÍCH PŘEDPISECH) Radmila Hýblová OLOMOUC 2011 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a

Více

364/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. září 2005

364/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. září 2005 364/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. září 2005 o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky Změna: 389/2006

Více

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků VYHLÁŠKA č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ze dne 27. července 2005 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

2004/563 Sb. Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

2004/563 Sb. Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů 2004/563 Sb. Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů 563/2004 ve znění 82/2015 (účinnost května 2015) Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Parlament se usnesl

Více

15/2005 Sb. VYHLÁŠKA. Rámcová struktura a obsah dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy

15/2005 Sb. VYHLÁŠKA. Rámcová struktura a obsah dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy 15/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 27. prosince 2004, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen "ministerstvo") stanoví podle 11

Více

ZÁKON ze dne , kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

ZÁKON ze dne , kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů ZÁKON ze dne.. 2012, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.

Více

492/2005 Sb. VYHLÁŠKA

492/2005 Sb. VYHLÁŠKA 492/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 8. prosince 2005 o krajských normativech Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 161 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Odměňování pedagogických pracovníků

Odměňování pedagogických pracovníků Odměňování pedagogických pracovníků "Naši předkové v 19. století dobře věděli - a proto také patřičně zdůrazňovali - že každému učiteli je zapotřebí, vedle určitých osobních vlastností, především dvou

Více

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů ÚKOL č. 1 Školní rok 2010/2011 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení souladu ŠVP s právními předpisy a RVP PV 1.2 Získávání a analyzování informací

Více

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace Povinně zveřejňované informace Povinně zveřejňované informace podle 5, odst. 1 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 1. Název Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, 2. května 500, okres

Více

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Částka: 4/2005 Sb. Datum účinnosti: 11. ledna 2005 Včetně novely č. 225/2009 Sb. s

Více

zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb. a vyhlášky č. 103/2014 Sb., se mění takto:

zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb. a vyhlášky č. 103/2014 Sb., se mění takto: Strana 3074 Sbírka zákonů č. 197 / 2016 Částka 74 197 VYHLÁŠKA ze dne 2. června 2016, kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních,

Více

Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů Informace o zpracování osobních údajů Správce údajů: Zajištění přijímání ke vzdělávání ve střední škole Jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo (u oborů s maturitní zkouškou), státní občanství, místo

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 492/2005 Sb., o krajských normativech

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 492/2005 Sb., o krajských normativech ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 492/2005 Sb., o krajských normativech jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 47/2008 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 161 odst. 4 zákona č. 561/2004

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

Rozsah a forma vedení školní matriky

Rozsah a forma vedení školní matriky Vyhláška č. 364/2005 Sb. o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských

Více

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2015/2016

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2015/2016 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2015/2016 1. Inspekční činnost ve školách a školských zařízeních Česká školní inspekce (dále ČŠI ) ve školách a školských zařízeních zapsaných do

Více

Zákon č. 563/2004 Sb.

Zákon č. 563/2004 Sb. Zákon č. 563/2004 Sb. ZÁKON ze dne 24. září 2004 o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ve znění pozdějších změn provedených zákonem č. 383/2005 Sb. a zákonem č. 179/2006 Sb. Parlament

Více

Základní škola Lukov, příspěvková organizace,

Základní škola Lukov, příspěvková organizace, č.j.: Lš 109/2016 Informace pro veřejnost Na základě ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, je škola subjekt povinný poskytovat veřejnosti informace vztahující se k jeho

Více

273/2009 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

273/2009 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 273/2009 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 17. srpna 2009, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2004 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Citace: 563/2004 Sb. Částka: 190/2004 Sb. Na straně (od-do): 10333-10345

Více

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Změna: 383/2005 Sb. Změna: 179/2006 Sb. Změna: 264/2006 Sb. Změna: 189/2008 Sb. Změna: 384/2008 Sb. Změna: 223/2009 Sb. Změna:

Více

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Přehled účelů zpracování osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 1. Konkurzní řízení na pracovní místa ředitelů škol a

Více

ZÁKON ze dne 24. září o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

ZÁKON ze dne 24. září o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ ZÁKON ze dne 24. září 2004 o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Hlava

Více

OBSAH. Seznam zkratek Právní předpisy citované v knize, Úvod... 16

OBSAH. Seznam zkratek Právní předpisy citované v knize, Úvod... 16 OBSAH Seznam zkratek............................................... 13 Právní předpisy citované v knize,............................... 14 Úvod........................................................ 16

Více

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Platné znění části první zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění (zdroj MŠMT http://www.msmt.cz/dokumenty/aktualni-zneni-zakona-o-pedagogickych-pracovnicich-k-1-

Více

Vyhláška č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních

Vyhláška č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních Vyhláška č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních Částka: 34/2005 Sb. Datum přijetí: 22. února 2005 Datum účinnosti od: 8. března 2005 Ministerstvo

Více

Vyhláška č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních

Vyhláška č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních Vyhláška č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních Částka: 34/2005 Sb. Datum přijetí: 22. února 2005 Datum účinnosti od: 8. března 2005 Ministerstvo

Více

Legislativa týkající se školské problematiky vzdělávání žáků s LMP (Školský zákon, vyhlášky)

Legislativa týkající se školské problematiky vzdělávání žáků s LMP (Školský zákon, vyhlášky) Legislativa týkající se školské problematiky vzdělávání žáků s LMP (Školský zákon, vyhlášky) Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Informace o zpracování osobních údajů, účelu,

Informace o zpracování osobních údajů, účelu, Zajištění Žák Jméno a příjmení, datum Plnění právní povinnosti Správce 10 let přijímání ke narození, rodné číslo (u oborů podle ustanovení zákona č. předává vzdělávání ve s maturitní zkouškou), státní

Více

Správce údajů: Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace. Subjekt údajů. Účel zpracování. Doba uchování.

Správce údajů: Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace. Subjekt údajů. Účel zpracování. Doba uchování. : Informace o osobních, účelu, kategoriích subjektů, právních důvodech a době jejich Osobní údaje Právní titul Kategorie Zajištění přijímání ke ve střední škole Průběh středního narození, rodné číslo (u

Více

Osobní údaje Právní titul zpracování Kategorie příjemců. výsledků ve cizinců), adresa pro

Osobní údaje Právní titul zpracování Kategorie příjemců. výsledků ve cizinců), adresa pro : Zajištění přijímání ke ve střední škole Průběh středního Informace o osobních, účelu, kategoriích subjektů, právních důvodech narození, rodné číslo (u oborů s maturitní zkouškou), státní Centru pro občanství,

Více

ZÁKON č. 563/2004 Sb. ze dne 24. září 2004. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

ZÁKON č. 563/2004 Sb. ze dne 24. září 2004. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ ZÁKON č. 563/2004 Sb. ze dne 24. září 2004 o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Pedagogická dokumentace ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (platné ke dni 15. 2. 2009)

Pedagogická dokumentace ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (platné ke dni 15. 2. 2009) Pedagogická dokumentace ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (platné ke dni 15. 2. 2009) Školskými zařízeními pro zájmové vzdělávání jsou střediska volného času, školní kluby a školní družiny.

Více

Zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Částka: 190/2004 Sb. Datum účinnosti: 1. ledna 2005 Změny a doplňky předpisu: 383/2005., 179/2006 Sb. s. účinností od 5.5.2006

Více

Zákon 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

Zákon 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících Zákon 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících 1. Úvodní část ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ Předmět a rozsah úpravy ( 1) Pedagogický pracovník

Více

108/2005 Sb. VYHLÁŠKA

108/2005 Sb. VYHLÁŠKA 108/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. února 2005 o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních Změna: 436/2010 Sb. (část) Změna: 436/2010 Sb. Ministerstvo školství, mládeže

Více

Osobní údaje Právní titul zpracování Kategorie příjemců. výsledků ve cizinců), adresa pro. informace o schopnostech, 8/2012 Sb.,

Osobní údaje Právní titul zpracování Kategorie příjemců. výsledků ve cizinců), adresa pro. informace o schopnostech, 8/2012 Sb., Zajištění přijímání ke ve střední škole Průběh středního narození, rodné číslo (u oborů s maturitní zkouškou), státní Centru pro občanství, místo trvalého zjišťování pobytu, místo pobytu (u 353/2016 Sb.,

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 436/2010 Sb. Ministerstvo školství, mládeže

Více

108/2005 Sb. VYHLÁŠKA. o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních

108/2005 Sb. VYHLÁŠKA. o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních ze dne 22. února 2005 108/2005 Sb. VYHLÁŠKA o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 121 odst. 1 a 123

Více

Zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Částka: 190/2004 Sb. Datum účinnosti: 1. ledna 2005 Změny a doplňky předpisu: 383/2005., 179/2006 Sb. s. účinností od 5.5.2006

Více

Mateřská škola Studénka. Se sídlem Studénka Komenského 700 742 13 IČO 00848671.

Mateřská škola Studénka. Se sídlem Studénka Komenského 700 742 13 IČO 00848671. Mateřská škola Studénka Se sídlem Studénka Komenského 700 742 13 IČO 00848671. Povinně zveřejňované informace podle 5, odst. 1 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Obsah Povinně zveřejňované

Více

364/2005 Sb. VYHLÁŠKA

364/2005 Sb. VYHLÁŠKA 364/2005 Sb. - o dokumentaci škol a školských zařízení - stav k 10.3.2015 364/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. září 2005 o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1095 101 ZÁKON ze dne 8. března 2017, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů Parlament

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci

Více