I. Základní údaje a charakteristika školského zařízení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I. Základní údaje a charakteristika školského zařízení"

Transkript

1

2 OBSAH str. I. Základní údaje a charakteristika školského zařízení 3 II. Přehled oborů vzdělání 5 III. Údaje o pracovnících školy 9 IV. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 11 V. Údaje o přijímacím řízení 13 VI. Výsledky výchovy a vzdělávání 16 VII. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 25 VIII. Základní údaje o hospodaření školy 29 IX. Údaje o posledních výsledcích kontrol a inspekce provedené ČŠI 30 2

3 I. Základní údaje a charakteristika školského zařízení Ve školním roce 2008/2009 si škola připomněla 15 let své existence. Název školy: Soukromá střední škola pedagogická a sociální s.r.o. Sídlo: Zlín, Gahurova 5265, PSČ Právní forma: Společnost s ručením omezeným (zápis do obchod. rejstříku Krajským rejstříkovým soudem v Brně ze dne 23. června 1997, číslo výpisu 83991/ srpen 1997) Zřizovatel školy: Ing. Josef Mareček Statutární orgán: - jednatel Ing. Josef Mareček Praha 15, Padovská 585/10, PSČ jednatel Mgr. Pavel Horák do Ţlutava 311, Napajedla - ředitel školy Mgr. Pavel Horák do jednatelka Mgr. Alena Kulíšková od Okruţní 4699, Zlín - ředitelka školy Mgr. Alena Kulíšková od IČO: IZO: Datum zřízení školy: Úprava zaměření školy: Soukromá rodinná škola Praha 10, pobočka Zlín Soukromá střední odborná škola, odloučené pracoviště Zlín Soukromá střední odborná škola, Zlín, F.L.Gahury 1 (podle rozhodnutí MŠMT České republiky, č.j / ) Soukromá střední odborná škola Zlín s. r. o., Gahurova Zlín (podle rozhodnutí MŠMT České republiky, č.j /97-61) Soukromá střední škola pedagogická a sociální, s. r. o., Gahurova 5265, Zlín (podle rozhodnutí MŠMT České republiky, č. j /02-21 ze dne ) Ředitelka školy: Mgr. Alena Kulíšková Zlín, Okruţní 4699, PSČ Jmenování do funkce 1. července 2009 Do byl ředitelem školy Mgr. Pavel Horák Zřizovatel školy Ing. Josef Mareček odvolal ředitele školy Mgr. Pavla Horáka k na základě dotazníkové akce mezi pracovníky školy a přihlíţel i k dalším informacím a okolnostem vztahujících k řízení školy. 3

4 Celková kapacita školy: 204 ţáků Kontakt na zařízení: Mgr. Alena Kulíšková, ředitelka školy telefon: Školská rada předsedkyně školské rady: Helena Hlaváčková učitelka v MŠ, zástupce zákonných zástupců nezletilých ţáků místopředsedkyně školské rady: Radka Šmakalová pedagoţka SSŠPgS Zlín, zástupce pedagogických pracovníků další členové školské rady: Filgasová Barbora studentka III. ročníku SSŠPgS Zlín, zástupce zletilých ţáků Štěpánková Radka, Mgr. pedagoţka SSŠPgS Zlín, zástupce pedagogických pracovníků Kapusta Ondřej, FF UP Olomouc, jmenován zřizovatelem školy Šumíčková Ilona, Mgr. speciální poradenství a rekvalifikace, Informační a poradenské středisko pro volbu povolání Úřadu práce Zlín, jmenována zřizovatelem školy Kavanová Alice, Ing. zaměstnanec Střediska sluţeb školám, Střední odborná škola Otrokovice jmenována zřizovatelem školy Školská rada zahájila činnost dne 16. února Ve školním roce 2008/09 se uskutečnila dvě jednání Školské rady ve dnech 9. října 2008 a 19. února Došlo ke změně v obsazení míst zástupců pedagogů, zletilý ţáků a členů jmenovaných zřizovatelem školy. Práce této instituce se především orientovala na průběţné hodnocení stavu školy a nové moţnosti SSŠPgS (např. sponzorství, komunikace s rodiči). Školská rada dále projednala: změny ve školním řádu, výroční zprávu za školní rok 2007/08, prostorové moţnosti školy a její umístění, projektové aktivity, materiální a finanční zabezpečení školy, podobu přijímacího řízení, předmětovou skladbu nové maturity, moţnosti ohledně pořádání školního plesu. 4

5 II. Přehled oborů vzdělání kola nabízí studijní obory: M/008 Výchova dětí předškolního a mladšího školního věku - studium denní - délka studia: 4 roky M/003 Sociální péče pečovatelská činnost - studium denní - délka studia: 4 roky Typ školy Počet tříd Počet ţáků Počet ţáků na třídu Přepočtený počet pedagogických pracovníků Počet ţáků na přepočtených pedagogických pracovníků SOŠ ,52 3. Externí studium dalšího vzdělávání jednotlivých předmětů zakončené maturitní zkouškou (předmětů výše uvedených oborů) Počet přihlášených studentů ke studiu 2008/09 Studium v r ukončeno maturitou Maturita odloţena na r Počet přihlášených studentů ke studiu 2009/10 Celkem Současný stav školy Podle rozhodnutí MŠMT byl od změněn název školy na Soukromá střední škola pedagogická a sociální, s. r. o. Studijní obory - Výchova dětí předškolního a mladšího školního věku a - Sociální péče pečovatelská činnost, profilují školu humanitním směrem. Oba uvedené studijní obory jsou vhodné pro chlapce i dívky. Škola je členem Sdruţení soukromých škola Čech, Moravy a Slezska a členem Asociace středních pedagogických škol ČR. Přehled vzdělávacích programů Vyučované obory ve školním roce 2006/2007 (názvy podle Rozhodnutí o zařazení do sítě škol) Výchova dětí předškolního a mladšího školního věku Sociální péče pečovatelská činnost Kód oboru (KKOV) Součást školy Denní studium Počet ţáků Ukončilo ZZ Ukončilo MZ 7531M M Celkem

6 Zkrácené studium pro získávání středního vzdělání s maturitní zkouškou pro obor vzdělání M/008 Výchova dětí předškolního a mladšího školního věku nebylo realizováno. Nově bylo Ministerstvem školství mládeţe a tělovýchovy ČR schváleno zkrácené studium pro získávání středního vzdělání s maturitní zkouškou pro obor vzdělání M/003 Sociální péče pečovatelská činnost. Inovace vzdělávacích programů V tomto školním roce byly v 1. ročnících uplatněny inovované učební plány u obou studijních oborů, které více zohledňují připravenost k maturitním zkouškám, ale i potřeby samotných ţáků. Poprvé byl vyučován předmět - zeměpis. Předmětové komise připravily nabídku nepovinných předmětů tak, aby co nejvíce umoţňovaly rozšíření dovedností pro budoucí profese ţáků (znaková řeč, logopedie, sborový zpěv, výtvarný atelier keramika, hudební seminář, výtvarný seminář, tělovýchovný seminář, seminář biologie, seminář psychologie, konverzace v anglickém jazyce). Byly uskutečněny zavedené projekty - Projekt výtvarné školy v přírodě pro ţáky oboru Výchova dětí předškolního a mladšího školního věku - Projekt komunikativních dovedností pro studijní obor Sociální péče pečovatelská činnost. Jejich realizace je příkladem nadstandardních sluţeb, které naše škola, jako škola soukromá, poskytuje. 6

7 Dále se uskutečnily kurzy, které jsou součástí učebních osnov a jsou pro ţáky povinné: - v měsíci září sportovně turistický kurz II. ročníků na chatě Slovan na Tesáku - v lednu a únoru lyţařský kurz I. ročníků. Další moţné změny by mohly nastat po vyjádření se Zlínského kraje k návrhům (podány v červnu 2009) ke změnám údajů v rejstříku školy (dle 144 Školského zákona) pro školní rok 2010/2011: 1. Navýšení počtu povoleného počtu ţáků u studijního oboru Výchova dětí předškolního a mladšího školního věku (75-31-M/008) ze 104 na 120 při zachování nejvyššího moţného studujících ve škole (204 ţáků). Důvodem je projevující se niţší zájem uchazečů o studijní obor Sociální péče pečovatelské činnosti (75-41-M/003) v denní formě. Třídu, kterou budou tvořit ţáci tohoto oboru, by doplnili zájemci oboru Výchova dětí předškolního a mladšího školního věku (75-31-M/008). U pedagogicky zaměřeného oboru je zájem naopak velký. Tato změna by pomohla uspokojit větší počet uchazečů a pomohla by doplnit pedagogické kvalifikované pracovníky v některých regionech našeho kraje. 2. Povolení u stávajících studijních oborů Výchova dětí předškolního a mladšího školního věku (75-31-M/008) a Sociální péče pečovatelské činnosti (75-41-M/003) k současné denní formě i formu dálkovou. Důvodem je - zájem jiţ stávajících pracovníků školských a sociálních zařízení popř. uchazečů na tato místa - získat kvalifikaci ve zkráceném studiu v dálkové formě. Tato změna pomůţe zachovat chod školy, zabezpečit v plné míře práci pedagogickým pracovníkům v době neţ se opět zvýší populační křivka a bude do středních škol přicházet více zájemců o studium. 7

8 3. Nově povolit - zapsat studijní obor Pedagogické lyceum (78-42-M/003) s kapacitou 100 ţáků bez navyšování nejvyššího moţného počtu studujících ve škole. Důvodem je, ţe v případě trvajícího sniţujícího se zájmu uchazečů o studijní obor Sociální péče pečovatelské činnosti (75-41-M/003) v denní formě, by byl otevřen studijní obor Pedagogické lyceum. Tento studijní obor ve Zlínském kraji má velmi malé zastoupení, zájem o pedagogické středoškolské vzdělání je trvalý a mnohé uchazeče nemůţeme z kapacitních důvodů uspokojit. Nově otevřený studijní obor Pedagogické lyceum by se stalo základnou nejen pro nově otevřený studijní obor Učitelství pro mateřské školy v UTB Zlín, Fakultě humanitních studií, ale i pro dalších studijní obory na vysokých školách. Povolená kapacita by odpovídala dočasně v denní formě neotevřenému oboru Sociální péče pečovatelská činnost. 8

9 III. Údaje o pracovnících školy Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2008/2009: k datu počet fyzických osob přepočtené úvazky Interní pracovníci Externí pracovníci 6 3 Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2008/2009: (u pedagogů důchodového věku D, u absolventů A) Pracovní zařazení funkce Úvazek Kvalifikace (stupeň vzdělání, obor, aprobace, DPS) Roků ped. praxe Aprobace Ext. učitelka A 24 PdF UP Olomouc 1 Učitelství sociálních a zdrav.předmětů pro SŠ učitelka D 8 SPgŠ Kroměříţ 42 učitelka praxe E učitelka 22 PF UP Olomouc 7 Znaková řeč, logopedie učitel D 23 Univerzita Palackého Olomouc 52 český jazyk učitelka D 21 Přírodovědecká fakulta Brno 39 Biologie,filosofie učitelka 17 Univerzita Palackého Olomouc 35 Matematika, fyzika E ředitel 3 Univerzita Palackého Olomouc 13 Pedagogika-správní činnost učitelka 24 Univerzita Palackého Olomouc 29 Výchova a vzdělávání dospělých učitelka D 12 Pedagog.institut, Státní jazyk.škola 36 NJ E zást.řed. 8 Masarykova univerzita Brno, PF 17 Dějepis, ON Pedagogická fakulta J.E. učitelka 27 Turkyně Ústí nad L. 21 HV učitelka 4 Univerzita JEP Brno 1 Chemie E učitel 22 UTB Zlín 2 Výpočetní technika učitelka 25 Slezská univerzita v Opavě 5 AJ, ČJ učitel 24 PdF OU Ostrava 1 TV, ON učitel 25 PdF OU Ostrava 1 HV učitelka 27 PdF OU Ostrava 1 VV učitelka D 8 Pedagog. fakulta Olomouc 47 HV E učitelka 14 SOŠ a SOU-hotelnictví 3 Odborné předměty učitelka 20 Univerzita Palackého Olomouc 16 AJ, výtvarná výchova učitelka 25 PF UP Olomouc 18 ČJ, HV učitelka 22 Masarykova univerzita Brno, PF 5 Speciální pedagogika učitelka D 6 Umělecko-průmyslová škola 26 Grafické předměty E 9

10 Komentář k tabulkám doplňující výše uvedené údaje: Věková struktura pedagogických pracovníků v roce Věk do: 30 let 7 40 let 4 50 let 4 60 let 2 nad 60 let 6 Poţadovaná aprobovanost a stupeň vzdělání učitelů ve školním roce 2008/2009: v % Poţadovaný stupeň vzdělání 73,91 Aprobovanost výuky 71,47 Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2008/2009: k datu počet fyzických osob přepočtené úvazky Interní pracovníci 2 2 Externí pracovníci 2 ţivnost. list Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2008/2009: Ostatní pracovníci - poř. číslo Pracovní zařazení, funkce Úvazek 1. zřizovatel školy 8 2. asistentka ředitele 8 3. mzdová účetní ţivnost. list 4. ekonom ţivnost. list 10

11 IV. Další vzdělávání pedagogických pracovníků školy: Pedagogové se zúčastnili těchto vzdělávacích akcí: Název Místo Kč RVP - Klíčové kompetence Zlín 25 pracovníků školy 4830 BOZP + rizika Zlín 25 pracovníků školy Agrese, poruchová osobnost ţáka, motivace Zlín 25 pracovníků školy 5500 Motivační setkání vyučujících angličtiny (IX.ročník) Zlín Mgr. Oškerová Mgr. Šnédarová 1300 Netradiční hodiny ČJ a literatury -I. část Brno Mgr. Oškerová 666 English lessons 4 english teachers Olomouc Mgr. Šnédarová 1142 Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení Zlín Mgr. Kulíšková 2280 Kurz první pomoci pro pedagogy Liberec Mgr. Horák 500 Bílá - Instruktorský kurz lyţování Beskydy Mgr. Oškerová 3100 Školení ESF Olomouc Bc. Fialová, Šmakalová 3490 Seminář ESF Otrokovice Bc. Fialová 0 Seminář k přijímacímu řízení Zlín Mgr. Horák 0 Aktuální změny právních předpisů Mgr. Horák ve školství ro rok 2009 Zlín Mgr. Kulíšková 1880 Seminář ČJ Krnov Mgr. Štěpánková 0 Velké Mgr. Plaček, Bc.Fialová, Seminář ESF Karlovice Šmakalová 0 Seminář AJ Anglie Mgr. Šnédarová 0 Nová maturita ČJ Otrokovice Mgr. Galásek 0 Nová maturita NJ Otrokovice Kohoutková 0 Mgr. Kulíšková, Seminář Managmant škol Zlín PHDr. Karásková 0 Seminář projekt LEONARDO Praha Mgr. Šnédarová 0 Seminář ESF Zlín Mgr. Plaček, Šmakalová 0 Nová maturita AJ Otrokovice Mgr. Oškerová, Ransdorfová 0 Celkem Kč

12 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků: zástupkyně ředitele dokončení - Funkční studium pro vedoucí pracovníky ve školství I (NIDV Zlín) vyučující VT - dokončení a magisterského studia oboru Sociální pedagogika (UTB Zlín) vyučující VV - dokončení studia Pedagogické studium učitelů odborných předmětů (OU Ostrava) vyučující odborných předmětů pokračuje ve studiu 2. ročník bakalářského studia Dubnický technologický inštitút Dubnica nad Váhom (SR) Učitelství praktické přípravy vzdělávání pedagogů SŠ Zlínského kraje v projektovém řízení (3leté studium) zahájení 2009 (3 pracovníci) vyučující AJ 3 týdenní vzdělávací projekt ve Velké Británii Comenius LLP další vzdělávání pedagogických pracovníků Ester 2009 (Developing Oral Fluency in ELC Secondary) Dále se všichni pedagogové zúčastnili 1-denní vzdělávání pro pedagogy na téma Klíčové kompetence, ŠVP denní vzdělávání na téma : Učitel a ţák Učitelé ve sborovně Učitel a problémový ţák

13 V. Údaje o přijímacím řízení: Pro zájemce o studium na naší škole byly organizovány Dny otevřených dveří ( , ), kde byly poskytovány informace o průběhu studia a představeny ukázky jednotlivých částí přijímacího řízení. Ţáci přihlášení a přijatí ke studiu pro školní rok 2009/2010: Kód Název Délka studia (měs.) Druh studia Počet přihlášených Počet přijatých k Počet odvolání 1.kolo 2.kolo 7531M008 Výchova dětí předškolního a mladšího školního věku 40 denní M003 Sociální péče pečovatelská činnost 40 denní Celkem Na základě rozhodnutí vedení školy ředitel školy zrušil přijímací řízení a stanovil kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2009/10. Obor Výchova dětí předškolního a mladšího školního věku průměr známek z 2. pololetí 8. ročníku základní školy Průměr známek Bodové hodnocení 1,00 1, ,31 1, ,51 1, ,71 2,00 5 2,01-0 průměr známek z 1. pololetí 9. ročníku základní školy Průměr známek Bodové hodnocení 1,00 1, ,31 1, ,51 1, ,71 2,00 5 2,01-0 známka z předmětu český jazyk v 1. pololetí 9. ročníku základní školy Známka Bodové hodnocení

14 hodnocení aktivit uchazeče (doloţené v přihlášce) Aktivita Bodové hodnocení olympiády (od okresního kola) 3 další soutěţe 1 aktivity související se zaměřením studijního oboru 2 studium na ZUŠ 3 V případě rovnosti získaných bodů bude pořadí stanoveno dle lepšího výsledku: 1. Průměr prospěchu za 1. pololetí 9. ročníku ZŠ 2. Průměr prospěchu za 2. pololetí 8. ročníku ZŠ 3. Známky z předmětu český jazyk v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ 4. Známky z předmětu český jazyk v 2. pololetí 8. ročníku ZŠ 5. Známky z předmětu cizí jazyk v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ V přihlášce musí být potvrzení o vyšetření odborníkem z oblasti logopedie. Předpokládá se, ţe uchazeč má předpoklady pro studium hudební, výtvarné, tělesné výchovy a jeho zdravotní stav je dobrý. Obor Sociální péče pečovatelská činnost průměr známek z 2. pololetí 8. ročníku základní školy Průměr známek Bodové hodnocení 1,00 1, ,31 1, ,51 1, ,71 2,00 5 2,01-0 průměr známek z 1. pololetí 9. ročníku základní školy Průměr známek Bodové hodnocení 1,00 1, ,31 1, ,51 1, ,71 2,00 5 2,

15 známka z předmětu český jazyk v 1. pololetí 9. ročníku základní školy Známka Bodové hodnocení hodnocení aktivit uchazeče (doloţené v přihlášce) Aktivita Bodové hodnocení olympiády (od 3 okresního kola) další soutěţe 1 aktivity související se zaměřením studijního oboru 2 studium na ZUŠ 3 V případě rovnosti získaných bodů bude pořadí stanoveno dle lepšího výsledku: 1. Průměr prospěchu za 1. pololetí 9. ročníku ZŠ 2. Průměr prospěchu za 2. pololetí 8. ročníku ZŠ 3. Známky z předmětu český jazyk v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ 4. Známky z předmětu český jazyk v 2. pololetí 8. ročníku ZŠ 5. Známky z předmětu cizí jazyk v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ Předpokládá se, ţe zdravotní stav uchazeče je dobrý. 15

16 VI. Výsledky výchovy a vzdělávání Celkový prospěch ţáků ve škole za školní rok 2008/09: Počet ţáků Prospělo Prospělo Neprospělo Zanechalo k s vyznam. studia, jiné SOŠ Hodnocení ukončení studia: Počet ţáků v posledním ročníku Prospělo s vyznamenáním Prospělo z toho opravný termín Jiné (náhradní termíny apod.) SOŠ Studijní obor Výchova dětí předškolního a mladšího školního věku Sociální péče - pečovatelská činnost Počet studentů ve třídě Předseda maturitní komise Mgr. Lenka Grigárková Mgr. Iveta Šimůnková Gymnázium JB a SPgŠ Přerov SPgŠ a SZŠ Krnov Výsledná klasifikace MZ: prospěl s vyznamenáním 7 5 prospěl neprospěl 0 0 neuzavřená klasifikace 4.r. 0 0 Průměrný prospěch třídy u MZ: 1,91 2,31 Průměrný prospěch II. pololetí IV. ročníku 1,729 1,947 Maturitní předměty: český jazyk a literatura český jazyk a literatura pedagogika sociální péče volitelné. HV s metodikou speciální pedagogika VV s metodikou psychologie TV s metodikou občanská nauka občanská nauka zdravotní nauka psychologie anglický jazyk biologie a hygiena dějepis matematika cizí jazyk (AJ) 16

17 Uplatnění absolventů: Výchova dětí předškolního a mladšího školního věku Sociální péče - pečovatelská činnost Přihlášky na VŠ podalo: Přijato na VŠ 20 7 Jiná škola: 1 4 Do zaměstnání nastoupilo: z toho v oboru: 1 5 mimo obor: 1 2 MD 1 1 ÚP nebo nezjištěno 3 4 Studium neukončili 0 0 Výchovná opatření za rok 2008/09 Druh opatření Počet pochvala třídního učitele 30 pochvala ředitele školy 12 napomenutí třídního učitele 6 důtka třídního učitele 6 důtka ředitele školy 6 podmíněné vyloučení ze studia 1 vyloučení ze studia 0 Sníţené stupně z chování na konci školního roku: Počet % ze všech ţáků školy 2 uspokojivé 1 0, neuspokojivé 0 0 Neomluvené hodiny za školní rok 2008/2009 % ze všech zameškaných Počet hodin 1. pololetí 21 0, pololetí 10 0, za školní rok 31 0, Údaje o integrovaných ţácích: Druh postiţení: Ročník Počet ţáků Tělesné postiţení - 0 Výukové poruchy

18 Externí studium dalšího vzdělávání jednotlivých předmětů zakončené maturitní zkouškou Předmět Počet přihlášených studentů ke studiu 2008/09 Studium v r ukončeno maturitou Maturita odloţena na r Počet přihlášených studentů ke studiu 2009/10 Pedagogika Psychologie Speciální pedagogika Celkem Organizace externího studia jednotlivých předmětů a výše poplatků 1. Přihlášky ke studiu: od 1.3. do předcházejícího školního roku 2. Přihlášky k maturitě: nejpozději do příslušného školního roku, ve kterém chce externista maturovat 3. Maturitní zkoušky vţdy v řádném termínu denního studia (tj. konec května, červen) 4. Poplatky za studium: - registrační poplatek za jeden předmět 500,- Kč při zaslání přihlášky ke studiu (za kaţdý další předmět násobek), bez poplatku nebude přihláška zaregistrována) - poplatek za 1 hodinu konzultace (45 min) 300,- Kč (za kaţdou další započatou hodinu násobek) - poplatek za zkoušku z jednoho předmětu 1.000,- Kč - poplatek za maturitní zkoušku z jednoho předmětu (za kaţdý další předmět násobek) 3.000,- Kč 5. O počtu přijatých studentů v jednotlivých předmětech - pedagogika, - psychologie, - speciální pedagogika v příslušném školním roce rozhoduje ředitel školy. Poplatky za registraci a maturitní zkoušku jsou splatné před zahájením studia a jsou nevratné. A. Výchovné poradenství 1. Základní činnosti - adaptační kurz pro 1. ročníky, chata Tesák, , realizace ve spolupráci s o. s. Unie Kompas Zlín - přehlídka středních škol ve Zlíně a ve Vsetíně - ve škole beseda, profesní orientace na trhu práce, 2.,3. ročníky - ve spolupráci s Europass vyhotovení pro čtvrté ročníky dodatky k vysvědčení pro maturitní ročníky - výchovné poradenství - spolupráce s vedením školy - vyhotovení individuálních vzdělávacích plánů - individuální konzultace s ţáky - řešení aktuálních problémů u ţáků (chování, prospěch, absence, integrace), v třídním kolektivu - komunikace s rodiči, institucemi - zajištění konzultací, odborných vyšetření - pomoc studentům 1. ročníku při začleňování a adaptaci na střední škole - organizace mimoškolních akcí - spolupráce s metodikem prevence 18

19 2. Profesní orientace - průběţné informace o profesních moţnostech, letáky - veletrh pomaturitního a celoţivotního vzdělávání GAUDEAMUS Brno 4. ročníky beseda na úřadu práce pro 4. ročníky individuální konzultace se zájemci o studium na vysoké škole - depistáţ zájmů, hodnot, individuálních schopností a dovedností, orientace při přípravě přijímací zkoušky, kontakty na webové stránky, kurzy přípravy - zpracování přihlášek ke studiu (společné vyplnění, kontrola údajů) - evidence zájmů o další studium, evidence přihlášek a výsledků přijímacích zkoušek, situace na ÚP - dotazníková šetření - 1.ročníky, zájmy, cíle, zdravotní stav - průběţné sledování vývoje profesních zájmů 3. Dokumentace, prevence, další aktivity - zpracování plánu práce pro školní rok, závěrečné zprávy o činnosti výchovného poradenství - informační dotazník pro rodiče ţáků 1.ročníků - průběţné vzdělávání pedagogů po celý školní rok - spolupráce se Školskou radou - průběţně - osvětová činnost rodičů na třídních schůzkách - průběţně Práce je závislá na spolupráci s třídními učiteli, vedením školy (výchovné komise), na dostupnosti důleţitých informaci o ţákovi, rodinných poměrech. Postup řešení problémů : třídní učitel po vyčerpání svých moţností informovat o situaci, předchozích zásazích výchovného poradce, výchovný poradce třídní učitel rodič odborný pracovník, vedení školy (výchovná komise), odborná pracoviště B. Preventivní program Minimální preventivní program byl vytvořen metodičkou prevence ve spolupráci se zástupci rozšířeného vedení školy, Ţákovské rady. Všichni ostatní ţáci a pedagogičtí pracovníci byli s preventivním programem seznámeni prostřednictvím informací na poradě pedagogických pracovníků, třídních zástupců Ţákovské rady a nástěnkou prevence v září průběţné informace byly předávány: - na předmětových komisích - předáváním propagačních materiálů do tříd prostřednictvím třídních učitelů - účast třídních učitelů na některých akcích - veškeré dostupné informace na nástěnce - individuální konzultace s metodikem prevence - nabídka programů primární prevence Rodiče ţáků byli seznámeni s Minimálním preventivním programem na třídních schůzkách třídními učiteli 20. listopadu Oblast aktivit pedagogů - seznámení s preventivním programem vedení školy a všichni pedagogové září průběţná spolupráce metodika prevence s výchovným poradcem - průběţné informování pedagogů po celý školní rok - průběţné mimoškolní aktivity pedagogů - spolupráce se Školní radou - seznámení s návrhem plánu - osvětová činnost rodičů na tř. schůzkách - individuální konzultace s rodiči, ţáky při problémových situacích 19

20 2. Oblast školních aktivit ţáků v rámci preventivního programu - 3. ročníky - exkurze Terezín, Praha Parlament České republiky ročníky Příběhy krve IZS Zlín Velké kino, Exkurze Osvětim pro 2. ročníky, EXIT 316- EXIT TOUR byl koncipován jako multimediální prezentace televizního pořadu České televize, představení alternativních programů, které se uskutečnily po workshopu v odpoledních a večerních hodinách. Celodenní wokshop pro všechny ţáky školy na uvedená témata. Ţáci si z 5 nabídek vybírali 2, které je nejvíc zaujaly a těchto témat se průběhu dne zúčastnili: - Sex, AIDS, vztahy; - Sexuální zneuţívání - Soucit s trpícími - Gamblerství - Image in LA - interaktivní hry v angličtině, "talkshow" o ţivotě v USA, diskuse s muzikanty ve skupinách V úvodní společné a závěrečné části hrála americká skupina DIZMAS. - Tancem proti drogám - Dance no drogs- Velké kino , pro 1. ročníky - Ochrana obyvatelstva za mimořádných událostí, kamerový systém, zásahová jednotka MP, Městská policie Zlín 10. a ročníky 20

21 - Action BESIP, Velké kino Zlín pro 1. ročníky - Výstava Anne Franková odkaz pro současnost, 1. ročníky Velký školní workshop: - Uskutečnil v době písemných maturitních zkoušek pro ţáky ročníků - ţáci si zvolili 2 akce, na kterých se vystřídali - akce se uskutečnila ve školních prostorách - témata: Linka SOS beseda s ředitelem Linky o způsobech řešení krizových situací Návykové chování sebepoškozování, závislosti Verbální a neverbální komunikace praktická cvičení, herecké etudy Integrovaný záchranný systém- beseda s I. Mitáčkem o propojení systému Poruchy příjmu potravy jíst nebo drţet dietu? Řešení problémů a komunikace interaktivní formy - pomoc při výzkumu prevence občanské sdruţení MADIO Beseda s dítětem z vlaku Nikolase Wintona Tomas Graumann Týdenní internátní kurz sociálně komunikativních dovedností na Tesáku - pro ţáky 3. ročníku sociálního oboru s exkurzemi do sociálních zařízení pro seniory, mentálně postiţené, sociálně problémové klienty, červen Oblast mimoškolních aktivit ţáků - dobrovolnické činnosti ţáků v ÚSP a školských zařízeních průběţně ve školním roce cca 25 ţáků - zapojení do činnosti 5P SVP Domek průběţně ve školním roce - 3 ţáci - zaškolení v oblasti PEER 1. ročník CP Zlín průběţně ve školním roce 20 ţáků C. Zajištění odborné praxe Obor: Výchova dětí předškolního a mladšího školního věku Odborná pedagogická praxe je zajišťována dle studijního plánu MŠMT ČR a je organizována jako - praxe průběţná, kterou zajišťuje ve cvičných zařízeních škola a - praxe souvislá, kterou si zajišťují sami ţáci. 21

22 1. Průběţná pedagogická praxe Realizuje se od 3. ročníku, je součástí týdenního rozvrhu ţáka. Kaţdoročně v měsíci září probíhá schůzka s ředitelkami MŠ, kde je hodnocena činnost za uplynulý školní rok a projednána organizace praxe aktuálního roku. - u 3. a 4. ročníku probíhala 1x týdně od září 2008 do (u 4. ročníku) a do (u 3. ročníku) na smluvně zabezpečených pracovištích: - MŠ Osvoboditelů 3778, Zlín ředitelka Mgr.H. Kadlčáková 2.sk. 3. A (vedoucí praxe Mgr. A. Hnízdilová) - MŠ Sokolská, Zlín ředitelka I. Jančová 3.sk. 3. A (vedoucí pí I.Fábíková ) - MŠ Vyhlídka, Zlín ředitelka Bc. Bohuslava Řehůřková 1. sk. 3. A (vedoucí Bc. J. Fialová) - MŠ Santraţiny, Zlín ředitelka Bc. E. Ledvinová 2.sk. 4. A (vedoucí praxe Mgr. A. Hnízdilová, I. Fábíková ) - MŠ Podhoří, Sv. Čecha 516, Zlín ředitelka Mgr. J. Moučková 1.sk. 4. A (vedoucí Bc. I. Fábíková ) - osvědčila se synchronizace ročníků, tj. středa 4. ročníky, úterý 3. ročníky - praxe probíhala dle plánu Září aktivity ve školce náslech v MŠ Louky pro 4. ročníky pracujeme s hudbou a písní pro 3. a 4. ročníky pohybové aktivity v MŠ dle RPPV uvedení do problematiky průbeţné praxe (organizace, bezpečnost, přípravy, RP) Říjen červen - praxe probíhala na jednotlivých pracovištích kaţdá MŠ, i kdyţ pracují dle RPPV, má různý styl práce a je na učitelích praxe koordinovat tak, aby byla pro ţáky přínosem z ohlasů a hodnocení ze souvislých praxí vyplývá, ţe ţáci získávají dovednosti a vědomosti potřebné k úspěšnému výkonu souvislé praxe (viz hodnocení souvislé praxe) do budoucna by bylo zapotřebí zlepšit spolupráci s výchovami HV, VV, TV, ţákyně mají rezervy v metodice a praxi z jednotlivých výchov (málo vyuţívají hry na hudební nástroje, Orffovy nástroje, výtvarných technik, chybí pestrost uţívání nářadí a náčiní v pohybových aktivitách, aj.) v průběhu školního roku jsme zabezpečovali jiţ tradičně spoustu aktivit pro smluvní i ostatní MŠ: o listopad - Divadelní představení Studenti dětem zúčastnilo se 950 dětí ze zlínských MŠ o prosinec - Čert a Mikuláš, vánoční vystoupení pro rodiče v MŠ o leden červen - Zlínský Škrpálek pomoc při organizačním zajištění - divadelní představení pro konkrétní MŠ - Den matek - setkání s rodiči, sportovní den, Den dětí - škola v přírodě 22

23 - pro školní rok 2009/2010 jsou podepsány smlouvy se všemi stávajícími MŠ, - do budoucna je zapotřebí oslovit i jiné MŠ (př. Jiţní svahy) - ţáci jsou klasifikovány od 2. pololetí 3. ročníku - je hodnocena jejich aktivita, praktické výstupy, písemné přípravy, jejich snaha - v případě, ţe ţák nemá 80 % účast na praxi, nahrazuje si neúčast ve volném čase a o této náhradě musí přinést potvrzení Poděkování patří všem mateřským školám, které nám zabezpečují průběţnou praxi! 2. Souvislá pedagogická praxe Je zařazena do přípravy ţáků pedagogických oborů v souladu s učebním plánem v doporučeném rozsahu i obsahu. Ve školním roce 2008/2009 probíhala: 1. A od , tj. rozsah 2 týdny - praxe v MŠ (neslechová) 2. A od , 3 týdny - ŠD (neslechová) 3. A od , 4 týdny - MŠ (aktivní) 4. A od , 3 týdny - praxe v zařízeních dle budoucího zaměření ţáků (MŠ, DM, DD, speciální zařízení) Praxe je zajišťována v součinnosti s příslušnými řediteli jednotlivých zařízení, většinou v místě bydliště ţáků. Hodnocení souvislé praxe: - provádí jednotlivá pracoviště do tiskopisů vypracovaných školou. - Z jejich strany je přijato pozitivně (sjednocuje a urychluje hodnocení) - Kladně je hodnocen zájem o práci s dětmi, o organizaci práce, o metodické materiály, aktivita, ochota, dovednosti, úroveň příprav. - absence byla minimální a omluvená - průběh praxe je kontrolován vyučujícími průběţné praxe, ostatními vyučujícími, vyhodnocením názorů ţáků o průběhu praxe - závěry hodnocení jsou rozebírány předmětovou komisí odborných předmětů, učitelkami praxe a jsou vyuţívány pro zlepšení přípravy ţáků. Obor: Sociální péče - pečovatelská činnost Odborná praxe je dána studijním plánem MŠMT ČR oboru Sociální péče pečovatelská činnost, který ţáci na naší škole studují v rámci čtyřletého maturitního studia. Praxe funguje na dvou úrovních - jako praxe průběţná a souvislá. Náplň praxí se odvíjí od typu zařízení a potřeb organizace, v níţ je praxe vykonávána. Před nástupem studentů na průběţnou praxi, obvykle na začátku měsíce září, je sjednána schůzka všech vedoucích pracovníků zařízení, kde je projednána organizace a průběh činností. 1. Průběţná praxe Probíhá ve 4. ročníku, v rozsahu 4 hodin týdně. Na praxi je vyhrazen jeden den v týdnu (pátek). Ve školním roce 2008/2009 byly cvičnými zařízeními praxe v obou pololetích : Naděje pobočka Otrokovice Domov pro seniory Burešov Zlín Charita sv. Aneţky Otrokovice Domov na Dubíčku Hrobice, zařízení pro mentálně postiţené dospělé občany Hrádek Fryšták, zařízení pro děti a mládeţ s mentálním postiţením Naděje pobočka Zlín oddělení LDN Baťovy krajské nemocnice Zlín 23

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

P L Á N P R Á C E VÝCHOVNÝCH PORADCŮ A METODIKA PREVENCE

P L Á N P R Á C E VÝCHOVNÝCH PORADCŮ A METODIKA PREVENCE S T Ř E D N Í P R Ů M Y S L O V Á Š K O L A Z L Í N P L Á N P R Á C E VÝCHOVNÝCH PORADCŮ A METODIKA PREVENCE ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 SRPEN A ZÁŘÍ Plánování besedy pro žáky ročníku Krajský soud ve Konzultace

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 793 83 Jindřichov 457, okres Bruntál PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Od 1. 9. 2016 je ustanoven školní pracovník, pomocník pro styk s PPP

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 Srpen 27. 8. zahajovací porada všech zaměstnanců školy 28. 8. až 30. 8. komisionální zkoušky za 2. pol. šk. roku 2011/2012 30. 8. klasifikační porada za 2. pol. šk. roku 2011/2012

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 délka a forma vzdělávání zkrácené studium 2 roky ve večerní formě pro absolventy oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 79-41-K/41 Gymnázium... 2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.AG, 4.AG, 4.BG... 2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum... 4 Platné pro třídy: 1.L, 2.L... 4 78-42-M/003

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 GYMNÁZIUM A SOŠ, ROKYCANY MLÁDEŽNÍKŮ 1115, 337 01 ROKYCANY telefon, fax 371 725 363 IČO : 48 38 02 96 www: www.gasos-ro.cz rancova@gasos-ro.cz Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE:

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Hlavní město Praha 221309 hudební, 38

Hlavní město Praha 221309 hudební, 38 Praha 24.10.2014 Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4, PSČ

Více

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2009/2010. Výroční zpráva

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2009/2010. Výroční zpráva Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 5.10.2010. Předána MÚ Aš OŠKS dne 20.10.2010 1 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Organizace školního roku 2016/2017

Organizace školního roku 2016/2017 Organizace školního roku 2016/2017 1. pololetí SRPEN: Úvodní porada 24/8 - povinnosti a náplň v přípravném týdnu - organizace školního roku Školení BOZP pro pedagogické i nepedagogické pracovníky 25/8

Více

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL Německo 18. 20. března 2010 Realschule v Hilposteinu (partnerská škola Obchodní akademie Rakovník) Ţáci od 5. do 10. třídy (11 17 let) Počet ţáků 1 030 Průměrný

Více

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 79-41-K/41 Gymnázium...2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.AG...2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L...3 78-42-M/003 Pedagogické

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Odborné učiliště a Praktická škola Zlín - Klečůvka. Adresa: Klečůvka 63, 763 11 Zlín 11. Identifikátor školy: 600 035 411

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Odborné učiliště a Praktická škola Zlín - Klečůvka. Adresa: Klečůvka 63, 763 11 Zlín 11. Identifikátor školy: 600 035 411 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Odborné učiliště a Praktická škola Zlín - Klečůvka Adresa: Klečůvka 63, 763 11 Zlín 11 Identifikátor školy: 600 035 411 Termín konání inspekce:

Více

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín náměstí T. G. Masaryka 2734-9, Zlín Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 do studijního oboru 79-41-K/41 Gymnázium

Více

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 Pedagogická fakulta uskutečňuje programy: Bakalářské standardní doba studia 3 roky, přihlásit se mohou všichni

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. Pravidla pro hodnocení ţáka Úvod Hodnocení ţáků je součástí běţné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni. Hodnocení, probíhající

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 Mozartova 449, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 425 Termín konání inspekce: 4. prosinec 2006

Více

ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2009/2010 Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2009/2010 Skupina výchovných poradců školy a okruhy jejich činností: Ing. Aleš Zapletal (současně

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, 464 01 Frýdlant K r i t é r i a h o d n o c e n í projednán na pedagogické radě školy dne 21.11.2007 se schválenou platností od 22.11.2007 Obsah Úvod Článek I Článek II

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát P R O T O K O L

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát P R O T O K O L P R O T O K O L Čj. ČŠIP-911/11-P o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 132 423/99-11055 Oblastní pracoviště č. 13 Signatura: am4as102 Okresní pracoviště Přerov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola V Zahradách 274, 753 66 Hustopeče

Více

Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín. Hradská 888, 760 01 Zlín. Školní rok 2012 2013

Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín. Hradská 888, 760 01 Zlín. Školní rok 2012 2013 Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín Hradská 888, 760 01 Zlín Školní rok 2012 2013 Zlín dne 7. 10. 2013 Vladimír Vágner, ředitel školy Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín Charakteristika

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2004 / 2005 obsah Charakteristika školy Zhodnocení současného stavu školy Vzdělávací programy školy Způsob zabezpečení odborné praxe Personální a statistické

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín náměstí T. G. Masaryka 2734-9, Zlín Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 do studijního oboru 79-41-K/41 Gymnázium

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Karlova 111, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 008

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy 2009/2010

Výroční zpráva. o činnosti školy 2009/2010 Základní umělecká škola Dolní Újezd Dolní Újezd 480 Příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2009/2010 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Přehled oborů vzdělávání

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Výroční zpráva. Z á k l a d n í š k o l a V a r n s d o r f Edisonova 2821 V a r n s d o r f

Výroční zpráva. Z á k l a d n í š k o l a V a r n s d o r f Edisonova 2821 V a r n s d o r f 1 Podklady ke zpracování tabulkové a textové části výroční zprávy za školní rok 2003/2004 v souladu s 17 e odst. 2 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2014 červen 2015 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Rozdělení úkolů podle důležitosti: 1. Úkoly důležité 2. Úkoly 3. Úkoly ostatní a nahodilé Termín plnění Úkol ZÁŘÍ 2015 09. Zpracovat plán kariérového poradenství

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 115 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 008-009 Hradec Králové, říjen 009 Obsah 1.

Více

za období školního roku

za období školního roku V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za období školního roku 2012/2013 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola Zdounky Sídlo: Náměstí 23, Zdounky 768 02 Místa

Více

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 79-41-K/41 Gymnázium...1 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.G...1 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L, 4.L...3 75-31-M/01 Předškolní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

P R A C O V N Í Ř Á D

P R A C O V N Í Ř Á D Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín P R A C O V N Í Ř Á D č.j.: 15/2007 pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem,

Více