I. Základní údaje a charakteristika školského zařízení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I. Základní údaje a charakteristika školského zařízení"

Transkript

1

2 OBSAH str. I. Základní údaje a charakteristika školského zařízení 3 II. Přehled oborů vzdělání 5 III. Údaje o pracovnících školy 9 IV. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 11 V. Údaje o přijímacím řízení 13 VI. Výsledky výchovy a vzdělávání 16 VII. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 25 VIII. Základní údaje o hospodaření školy 29 IX. Údaje o posledních výsledcích kontrol a inspekce provedené ČŠI 30 2

3 I. Základní údaje a charakteristika školského zařízení Ve školním roce 2008/2009 si škola připomněla 15 let své existence. Název školy: Soukromá střední škola pedagogická a sociální s.r.o. Sídlo: Zlín, Gahurova 5265, PSČ Právní forma: Společnost s ručením omezeným (zápis do obchod. rejstříku Krajským rejstříkovým soudem v Brně ze dne 23. června 1997, číslo výpisu 83991/ srpen 1997) Zřizovatel školy: Ing. Josef Mareček Statutární orgán: - jednatel Ing. Josef Mareček Praha 15, Padovská 585/10, PSČ jednatel Mgr. Pavel Horák do Ţlutava 311, Napajedla - ředitel školy Mgr. Pavel Horák do jednatelka Mgr. Alena Kulíšková od Okruţní 4699, Zlín - ředitelka školy Mgr. Alena Kulíšková od IČO: IZO: Datum zřízení školy: Úprava zaměření školy: Soukromá rodinná škola Praha 10, pobočka Zlín Soukromá střední odborná škola, odloučené pracoviště Zlín Soukromá střední odborná škola, Zlín, F.L.Gahury 1 (podle rozhodnutí MŠMT České republiky, č.j / ) Soukromá střední odborná škola Zlín s. r. o., Gahurova Zlín (podle rozhodnutí MŠMT České republiky, č.j /97-61) Soukromá střední škola pedagogická a sociální, s. r. o., Gahurova 5265, Zlín (podle rozhodnutí MŠMT České republiky, č. j /02-21 ze dne ) Ředitelka školy: Mgr. Alena Kulíšková Zlín, Okruţní 4699, PSČ Jmenování do funkce 1. července 2009 Do byl ředitelem školy Mgr. Pavel Horák Zřizovatel školy Ing. Josef Mareček odvolal ředitele školy Mgr. Pavla Horáka k na základě dotazníkové akce mezi pracovníky školy a přihlíţel i k dalším informacím a okolnostem vztahujících k řízení školy. 3

4 Celková kapacita školy: 204 ţáků Kontakt na zařízení: Mgr. Alena Kulíšková, ředitelka školy telefon: Školská rada předsedkyně školské rady: Helena Hlaváčková učitelka v MŠ, zástupce zákonných zástupců nezletilých ţáků místopředsedkyně školské rady: Radka Šmakalová pedagoţka SSŠPgS Zlín, zástupce pedagogických pracovníků další členové školské rady: Filgasová Barbora studentka III. ročníku SSŠPgS Zlín, zástupce zletilých ţáků Štěpánková Radka, Mgr. pedagoţka SSŠPgS Zlín, zástupce pedagogických pracovníků Kapusta Ondřej, FF UP Olomouc, jmenován zřizovatelem školy Šumíčková Ilona, Mgr. speciální poradenství a rekvalifikace, Informační a poradenské středisko pro volbu povolání Úřadu práce Zlín, jmenována zřizovatelem školy Kavanová Alice, Ing. zaměstnanec Střediska sluţeb školám, Střední odborná škola Otrokovice jmenována zřizovatelem školy Školská rada zahájila činnost dne 16. února Ve školním roce 2008/09 se uskutečnila dvě jednání Školské rady ve dnech 9. října 2008 a 19. února Došlo ke změně v obsazení míst zástupců pedagogů, zletilý ţáků a členů jmenovaných zřizovatelem školy. Práce této instituce se především orientovala na průběţné hodnocení stavu školy a nové moţnosti SSŠPgS (např. sponzorství, komunikace s rodiči). Školská rada dále projednala: změny ve školním řádu, výroční zprávu za školní rok 2007/08, prostorové moţnosti školy a její umístění, projektové aktivity, materiální a finanční zabezpečení školy, podobu přijímacího řízení, předmětovou skladbu nové maturity, moţnosti ohledně pořádání školního plesu. 4

5 II. Přehled oborů vzdělání kola nabízí studijní obory: M/008 Výchova dětí předškolního a mladšího školního věku - studium denní - délka studia: 4 roky M/003 Sociální péče pečovatelská činnost - studium denní - délka studia: 4 roky Typ školy Počet tříd Počet ţáků Počet ţáků na třídu Přepočtený počet pedagogických pracovníků Počet ţáků na přepočtených pedagogických pracovníků SOŠ ,52 3. Externí studium dalšího vzdělávání jednotlivých předmětů zakončené maturitní zkouškou (předmětů výše uvedených oborů) Počet přihlášených studentů ke studiu 2008/09 Studium v r ukončeno maturitou Maturita odloţena na r Počet přihlášených studentů ke studiu 2009/10 Celkem Současný stav školy Podle rozhodnutí MŠMT byl od změněn název školy na Soukromá střední škola pedagogická a sociální, s. r. o. Studijní obory - Výchova dětí předškolního a mladšího školního věku a - Sociální péče pečovatelská činnost, profilují školu humanitním směrem. Oba uvedené studijní obory jsou vhodné pro chlapce i dívky. Škola je členem Sdruţení soukromých škola Čech, Moravy a Slezska a členem Asociace středních pedagogických škol ČR. Přehled vzdělávacích programů Vyučované obory ve školním roce 2006/2007 (názvy podle Rozhodnutí o zařazení do sítě škol) Výchova dětí předškolního a mladšího školního věku Sociální péče pečovatelská činnost Kód oboru (KKOV) Součást školy Denní studium Počet ţáků Ukončilo ZZ Ukončilo MZ 7531M M Celkem

6 Zkrácené studium pro získávání středního vzdělání s maturitní zkouškou pro obor vzdělání M/008 Výchova dětí předškolního a mladšího školního věku nebylo realizováno. Nově bylo Ministerstvem školství mládeţe a tělovýchovy ČR schváleno zkrácené studium pro získávání středního vzdělání s maturitní zkouškou pro obor vzdělání M/003 Sociální péče pečovatelská činnost. Inovace vzdělávacích programů V tomto školním roce byly v 1. ročnících uplatněny inovované učební plány u obou studijních oborů, které více zohledňují připravenost k maturitním zkouškám, ale i potřeby samotných ţáků. Poprvé byl vyučován předmět - zeměpis. Předmětové komise připravily nabídku nepovinných předmětů tak, aby co nejvíce umoţňovaly rozšíření dovedností pro budoucí profese ţáků (znaková řeč, logopedie, sborový zpěv, výtvarný atelier keramika, hudební seminář, výtvarný seminář, tělovýchovný seminář, seminář biologie, seminář psychologie, konverzace v anglickém jazyce). Byly uskutečněny zavedené projekty - Projekt výtvarné školy v přírodě pro ţáky oboru Výchova dětí předškolního a mladšího školního věku - Projekt komunikativních dovedností pro studijní obor Sociální péče pečovatelská činnost. Jejich realizace je příkladem nadstandardních sluţeb, které naše škola, jako škola soukromá, poskytuje. 6

7 Dále se uskutečnily kurzy, které jsou součástí učebních osnov a jsou pro ţáky povinné: - v měsíci září sportovně turistický kurz II. ročníků na chatě Slovan na Tesáku - v lednu a únoru lyţařský kurz I. ročníků. Další moţné změny by mohly nastat po vyjádření se Zlínského kraje k návrhům (podány v červnu 2009) ke změnám údajů v rejstříku školy (dle 144 Školského zákona) pro školní rok 2010/2011: 1. Navýšení počtu povoleného počtu ţáků u studijního oboru Výchova dětí předškolního a mladšího školního věku (75-31-M/008) ze 104 na 120 při zachování nejvyššího moţného studujících ve škole (204 ţáků). Důvodem je projevující se niţší zájem uchazečů o studijní obor Sociální péče pečovatelské činnosti (75-41-M/003) v denní formě. Třídu, kterou budou tvořit ţáci tohoto oboru, by doplnili zájemci oboru Výchova dětí předškolního a mladšího školního věku (75-31-M/008). U pedagogicky zaměřeného oboru je zájem naopak velký. Tato změna by pomohla uspokojit větší počet uchazečů a pomohla by doplnit pedagogické kvalifikované pracovníky v některých regionech našeho kraje. 2. Povolení u stávajících studijních oborů Výchova dětí předškolního a mladšího školního věku (75-31-M/008) a Sociální péče pečovatelské činnosti (75-41-M/003) k současné denní formě i formu dálkovou. Důvodem je - zájem jiţ stávajících pracovníků školských a sociálních zařízení popř. uchazečů na tato místa - získat kvalifikaci ve zkráceném studiu v dálkové formě. Tato změna pomůţe zachovat chod školy, zabezpečit v plné míře práci pedagogickým pracovníkům v době neţ se opět zvýší populační křivka a bude do středních škol přicházet více zájemců o studium. 7

8 3. Nově povolit - zapsat studijní obor Pedagogické lyceum (78-42-M/003) s kapacitou 100 ţáků bez navyšování nejvyššího moţného počtu studujících ve škole. Důvodem je, ţe v případě trvajícího sniţujícího se zájmu uchazečů o studijní obor Sociální péče pečovatelské činnosti (75-41-M/003) v denní formě, by byl otevřen studijní obor Pedagogické lyceum. Tento studijní obor ve Zlínském kraji má velmi malé zastoupení, zájem o pedagogické středoškolské vzdělání je trvalý a mnohé uchazeče nemůţeme z kapacitních důvodů uspokojit. Nově otevřený studijní obor Pedagogické lyceum by se stalo základnou nejen pro nově otevřený studijní obor Učitelství pro mateřské školy v UTB Zlín, Fakultě humanitních studií, ale i pro dalších studijní obory na vysokých školách. Povolená kapacita by odpovídala dočasně v denní formě neotevřenému oboru Sociální péče pečovatelská činnost. 8

9 III. Údaje o pracovnících školy Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2008/2009: k datu počet fyzických osob přepočtené úvazky Interní pracovníci Externí pracovníci 6 3 Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2008/2009: (u pedagogů důchodového věku D, u absolventů A) Pracovní zařazení funkce Úvazek Kvalifikace (stupeň vzdělání, obor, aprobace, DPS) Roků ped. praxe Aprobace Ext. učitelka A 24 PdF UP Olomouc 1 Učitelství sociálních a zdrav.předmětů pro SŠ učitelka D 8 SPgŠ Kroměříţ 42 učitelka praxe E učitelka 22 PF UP Olomouc 7 Znaková řeč, logopedie učitel D 23 Univerzita Palackého Olomouc 52 český jazyk učitelka D 21 Přírodovědecká fakulta Brno 39 Biologie,filosofie učitelka 17 Univerzita Palackého Olomouc 35 Matematika, fyzika E ředitel 3 Univerzita Palackého Olomouc 13 Pedagogika-správní činnost učitelka 24 Univerzita Palackého Olomouc 29 Výchova a vzdělávání dospělých učitelka D 12 Pedagog.institut, Státní jazyk.škola 36 NJ E zást.řed. 8 Masarykova univerzita Brno, PF 17 Dějepis, ON Pedagogická fakulta J.E. učitelka 27 Turkyně Ústí nad L. 21 HV učitelka 4 Univerzita JEP Brno 1 Chemie E učitel 22 UTB Zlín 2 Výpočetní technika učitelka 25 Slezská univerzita v Opavě 5 AJ, ČJ učitel 24 PdF OU Ostrava 1 TV, ON učitel 25 PdF OU Ostrava 1 HV učitelka 27 PdF OU Ostrava 1 VV učitelka D 8 Pedagog. fakulta Olomouc 47 HV E učitelka 14 SOŠ a SOU-hotelnictví 3 Odborné předměty učitelka 20 Univerzita Palackého Olomouc 16 AJ, výtvarná výchova učitelka 25 PF UP Olomouc 18 ČJ, HV učitelka 22 Masarykova univerzita Brno, PF 5 Speciální pedagogika učitelka D 6 Umělecko-průmyslová škola 26 Grafické předměty E 9

10 Komentář k tabulkám doplňující výše uvedené údaje: Věková struktura pedagogických pracovníků v roce Věk do: 30 let 7 40 let 4 50 let 4 60 let 2 nad 60 let 6 Poţadovaná aprobovanost a stupeň vzdělání učitelů ve školním roce 2008/2009: v % Poţadovaný stupeň vzdělání 73,91 Aprobovanost výuky 71,47 Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2008/2009: k datu počet fyzických osob přepočtené úvazky Interní pracovníci 2 2 Externí pracovníci 2 ţivnost. list Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2008/2009: Ostatní pracovníci - poř. číslo Pracovní zařazení, funkce Úvazek 1. zřizovatel školy 8 2. asistentka ředitele 8 3. mzdová účetní ţivnost. list 4. ekonom ţivnost. list 10

11 IV. Další vzdělávání pedagogických pracovníků školy: Pedagogové se zúčastnili těchto vzdělávacích akcí: Název Místo Kč RVP - Klíčové kompetence Zlín 25 pracovníků školy 4830 BOZP + rizika Zlín 25 pracovníků školy Agrese, poruchová osobnost ţáka, motivace Zlín 25 pracovníků školy 5500 Motivační setkání vyučujících angličtiny (IX.ročník) Zlín Mgr. Oškerová Mgr. Šnédarová 1300 Netradiční hodiny ČJ a literatury -I. část Brno Mgr. Oškerová 666 English lessons 4 english teachers Olomouc Mgr. Šnédarová 1142 Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení Zlín Mgr. Kulíšková 2280 Kurz první pomoci pro pedagogy Liberec Mgr. Horák 500 Bílá - Instruktorský kurz lyţování Beskydy Mgr. Oškerová 3100 Školení ESF Olomouc Bc. Fialová, Šmakalová 3490 Seminář ESF Otrokovice Bc. Fialová 0 Seminář k přijímacímu řízení Zlín Mgr. Horák 0 Aktuální změny právních předpisů Mgr. Horák ve školství ro rok 2009 Zlín Mgr. Kulíšková 1880 Seminář ČJ Krnov Mgr. Štěpánková 0 Velké Mgr. Plaček, Bc.Fialová, Seminář ESF Karlovice Šmakalová 0 Seminář AJ Anglie Mgr. Šnédarová 0 Nová maturita ČJ Otrokovice Mgr. Galásek 0 Nová maturita NJ Otrokovice Kohoutková 0 Mgr. Kulíšková, Seminář Managmant škol Zlín PHDr. Karásková 0 Seminář projekt LEONARDO Praha Mgr. Šnédarová 0 Seminář ESF Zlín Mgr. Plaček, Šmakalová 0 Nová maturita AJ Otrokovice Mgr. Oškerová, Ransdorfová 0 Celkem Kč

12 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků: zástupkyně ředitele dokončení - Funkční studium pro vedoucí pracovníky ve školství I (NIDV Zlín) vyučující VT - dokončení a magisterského studia oboru Sociální pedagogika (UTB Zlín) vyučující VV - dokončení studia Pedagogické studium učitelů odborných předmětů (OU Ostrava) vyučující odborných předmětů pokračuje ve studiu 2. ročník bakalářského studia Dubnický technologický inštitút Dubnica nad Váhom (SR) Učitelství praktické přípravy vzdělávání pedagogů SŠ Zlínského kraje v projektovém řízení (3leté studium) zahájení 2009 (3 pracovníci) vyučující AJ 3 týdenní vzdělávací projekt ve Velké Británii Comenius LLP další vzdělávání pedagogických pracovníků Ester 2009 (Developing Oral Fluency in ELC Secondary) Dále se všichni pedagogové zúčastnili 1-denní vzdělávání pro pedagogy na téma Klíčové kompetence, ŠVP denní vzdělávání na téma : Učitel a ţák Učitelé ve sborovně Učitel a problémový ţák

13 V. Údaje o přijímacím řízení: Pro zájemce o studium na naší škole byly organizovány Dny otevřených dveří ( , ), kde byly poskytovány informace o průběhu studia a představeny ukázky jednotlivých částí přijímacího řízení. Ţáci přihlášení a přijatí ke studiu pro školní rok 2009/2010: Kód Název Délka studia (měs.) Druh studia Počet přihlášených Počet přijatých k Počet odvolání 1.kolo 2.kolo 7531M008 Výchova dětí předškolního a mladšího školního věku 40 denní M003 Sociální péče pečovatelská činnost 40 denní Celkem Na základě rozhodnutí vedení školy ředitel školy zrušil přijímací řízení a stanovil kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2009/10. Obor Výchova dětí předškolního a mladšího školního věku průměr známek z 2. pololetí 8. ročníku základní školy Průměr známek Bodové hodnocení 1,00 1, ,31 1, ,51 1, ,71 2,00 5 2,01-0 průměr známek z 1. pololetí 9. ročníku základní školy Průměr známek Bodové hodnocení 1,00 1, ,31 1, ,51 1, ,71 2,00 5 2,01-0 známka z předmětu český jazyk v 1. pololetí 9. ročníku základní školy Známka Bodové hodnocení

14 hodnocení aktivit uchazeče (doloţené v přihlášce) Aktivita Bodové hodnocení olympiády (od okresního kola) 3 další soutěţe 1 aktivity související se zaměřením studijního oboru 2 studium na ZUŠ 3 V případě rovnosti získaných bodů bude pořadí stanoveno dle lepšího výsledku: 1. Průměr prospěchu za 1. pololetí 9. ročníku ZŠ 2. Průměr prospěchu za 2. pololetí 8. ročníku ZŠ 3. Známky z předmětu český jazyk v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ 4. Známky z předmětu český jazyk v 2. pololetí 8. ročníku ZŠ 5. Známky z předmětu cizí jazyk v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ V přihlášce musí být potvrzení o vyšetření odborníkem z oblasti logopedie. Předpokládá se, ţe uchazeč má předpoklady pro studium hudební, výtvarné, tělesné výchovy a jeho zdravotní stav je dobrý. Obor Sociální péče pečovatelská činnost průměr známek z 2. pololetí 8. ročníku základní školy Průměr známek Bodové hodnocení 1,00 1, ,31 1, ,51 1, ,71 2,00 5 2,01-0 průměr známek z 1. pololetí 9. ročníku základní školy Průměr známek Bodové hodnocení 1,00 1, ,31 1, ,51 1, ,71 2,00 5 2,

15 známka z předmětu český jazyk v 1. pololetí 9. ročníku základní školy Známka Bodové hodnocení hodnocení aktivit uchazeče (doloţené v přihlášce) Aktivita Bodové hodnocení olympiády (od 3 okresního kola) další soutěţe 1 aktivity související se zaměřením studijního oboru 2 studium na ZUŠ 3 V případě rovnosti získaných bodů bude pořadí stanoveno dle lepšího výsledku: 1. Průměr prospěchu za 1. pololetí 9. ročníku ZŠ 2. Průměr prospěchu za 2. pololetí 8. ročníku ZŠ 3. Známky z předmětu český jazyk v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ 4. Známky z předmětu český jazyk v 2. pololetí 8. ročníku ZŠ 5. Známky z předmětu cizí jazyk v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ Předpokládá se, ţe zdravotní stav uchazeče je dobrý. 15

16 VI. Výsledky výchovy a vzdělávání Celkový prospěch ţáků ve škole za školní rok 2008/09: Počet ţáků Prospělo Prospělo Neprospělo Zanechalo k s vyznam. studia, jiné SOŠ Hodnocení ukončení studia: Počet ţáků v posledním ročníku Prospělo s vyznamenáním Prospělo z toho opravný termín Jiné (náhradní termíny apod.) SOŠ Studijní obor Výchova dětí předškolního a mladšího školního věku Sociální péče - pečovatelská činnost Počet studentů ve třídě Předseda maturitní komise Mgr. Lenka Grigárková Mgr. Iveta Šimůnková Gymnázium JB a SPgŠ Přerov SPgŠ a SZŠ Krnov Výsledná klasifikace MZ: prospěl s vyznamenáním 7 5 prospěl neprospěl 0 0 neuzavřená klasifikace 4.r. 0 0 Průměrný prospěch třídy u MZ: 1,91 2,31 Průměrný prospěch II. pololetí IV. ročníku 1,729 1,947 Maturitní předměty: český jazyk a literatura český jazyk a literatura pedagogika sociální péče volitelné. HV s metodikou speciální pedagogika VV s metodikou psychologie TV s metodikou občanská nauka občanská nauka zdravotní nauka psychologie anglický jazyk biologie a hygiena dějepis matematika cizí jazyk (AJ) 16

17 Uplatnění absolventů: Výchova dětí předškolního a mladšího školního věku Sociální péče - pečovatelská činnost Přihlášky na VŠ podalo: Přijato na VŠ 20 7 Jiná škola: 1 4 Do zaměstnání nastoupilo: z toho v oboru: 1 5 mimo obor: 1 2 MD 1 1 ÚP nebo nezjištěno 3 4 Studium neukončili 0 0 Výchovná opatření za rok 2008/09 Druh opatření Počet pochvala třídního učitele 30 pochvala ředitele školy 12 napomenutí třídního učitele 6 důtka třídního učitele 6 důtka ředitele školy 6 podmíněné vyloučení ze studia 1 vyloučení ze studia 0 Sníţené stupně z chování na konci školního roku: Počet % ze všech ţáků školy 2 uspokojivé 1 0, neuspokojivé 0 0 Neomluvené hodiny za školní rok 2008/2009 % ze všech zameškaných Počet hodin 1. pololetí 21 0, pololetí 10 0, za školní rok 31 0, Údaje o integrovaných ţácích: Druh postiţení: Ročník Počet ţáků Tělesné postiţení - 0 Výukové poruchy

18 Externí studium dalšího vzdělávání jednotlivých předmětů zakončené maturitní zkouškou Předmět Počet přihlášených studentů ke studiu 2008/09 Studium v r ukončeno maturitou Maturita odloţena na r Počet přihlášených studentů ke studiu 2009/10 Pedagogika Psychologie Speciální pedagogika Celkem Organizace externího studia jednotlivých předmětů a výše poplatků 1. Přihlášky ke studiu: od 1.3. do předcházejícího školního roku 2. Přihlášky k maturitě: nejpozději do příslušného školního roku, ve kterém chce externista maturovat 3. Maturitní zkoušky vţdy v řádném termínu denního studia (tj. konec května, červen) 4. Poplatky za studium: - registrační poplatek za jeden předmět 500,- Kč při zaslání přihlášky ke studiu (za kaţdý další předmět násobek), bez poplatku nebude přihláška zaregistrována) - poplatek za 1 hodinu konzultace (45 min) 300,- Kč (za kaţdou další započatou hodinu násobek) - poplatek za zkoušku z jednoho předmětu 1.000,- Kč - poplatek za maturitní zkoušku z jednoho předmětu (za kaţdý další předmět násobek) 3.000,- Kč 5. O počtu přijatých studentů v jednotlivých předmětech - pedagogika, - psychologie, - speciální pedagogika v příslušném školním roce rozhoduje ředitel školy. Poplatky za registraci a maturitní zkoušku jsou splatné před zahájením studia a jsou nevratné. A. Výchovné poradenství 1. Základní činnosti - adaptační kurz pro 1. ročníky, chata Tesák, , realizace ve spolupráci s o. s. Unie Kompas Zlín - přehlídka středních škol ve Zlíně a ve Vsetíně - ve škole beseda, profesní orientace na trhu práce, 2.,3. ročníky - ve spolupráci s Europass vyhotovení pro čtvrté ročníky dodatky k vysvědčení pro maturitní ročníky - výchovné poradenství - spolupráce s vedením školy - vyhotovení individuálních vzdělávacích plánů - individuální konzultace s ţáky - řešení aktuálních problémů u ţáků (chování, prospěch, absence, integrace), v třídním kolektivu - komunikace s rodiči, institucemi - zajištění konzultací, odborných vyšetření - pomoc studentům 1. ročníku při začleňování a adaptaci na střední škole - organizace mimoškolních akcí - spolupráce s metodikem prevence 18

19 2. Profesní orientace - průběţné informace o profesních moţnostech, letáky - veletrh pomaturitního a celoţivotního vzdělávání GAUDEAMUS Brno 4. ročníky beseda na úřadu práce pro 4. ročníky individuální konzultace se zájemci o studium na vysoké škole - depistáţ zájmů, hodnot, individuálních schopností a dovedností, orientace při přípravě přijímací zkoušky, kontakty na webové stránky, kurzy přípravy - zpracování přihlášek ke studiu (společné vyplnění, kontrola údajů) - evidence zájmů o další studium, evidence přihlášek a výsledků přijímacích zkoušek, situace na ÚP - dotazníková šetření - 1.ročníky, zájmy, cíle, zdravotní stav - průběţné sledování vývoje profesních zájmů 3. Dokumentace, prevence, další aktivity - zpracování plánu práce pro školní rok, závěrečné zprávy o činnosti výchovného poradenství - informační dotazník pro rodiče ţáků 1.ročníků - průběţné vzdělávání pedagogů po celý školní rok - spolupráce se Školskou radou - průběţně - osvětová činnost rodičů na třídních schůzkách - průběţně Práce je závislá na spolupráci s třídními učiteli, vedením školy (výchovné komise), na dostupnosti důleţitých informaci o ţákovi, rodinných poměrech. Postup řešení problémů : třídní učitel po vyčerpání svých moţností informovat o situaci, předchozích zásazích výchovného poradce, výchovný poradce třídní učitel rodič odborný pracovník, vedení školy (výchovná komise), odborná pracoviště B. Preventivní program Minimální preventivní program byl vytvořen metodičkou prevence ve spolupráci se zástupci rozšířeného vedení školy, Ţákovské rady. Všichni ostatní ţáci a pedagogičtí pracovníci byli s preventivním programem seznámeni prostřednictvím informací na poradě pedagogických pracovníků, třídních zástupců Ţákovské rady a nástěnkou prevence v září průběţné informace byly předávány: - na předmětových komisích - předáváním propagačních materiálů do tříd prostřednictvím třídních učitelů - účast třídních učitelů na některých akcích - veškeré dostupné informace na nástěnce - individuální konzultace s metodikem prevence - nabídka programů primární prevence Rodiče ţáků byli seznámeni s Minimálním preventivním programem na třídních schůzkách třídními učiteli 20. listopadu Oblast aktivit pedagogů - seznámení s preventivním programem vedení školy a všichni pedagogové září průběţná spolupráce metodika prevence s výchovným poradcem - průběţné informování pedagogů po celý školní rok - průběţné mimoškolní aktivity pedagogů - spolupráce se Školní radou - seznámení s návrhem plánu - osvětová činnost rodičů na tř. schůzkách - individuální konzultace s rodiči, ţáky při problémových situacích 19

20 2. Oblast školních aktivit ţáků v rámci preventivního programu - 3. ročníky - exkurze Terezín, Praha Parlament České republiky ročníky Příběhy krve IZS Zlín Velké kino, Exkurze Osvětim pro 2. ročníky, EXIT 316- EXIT TOUR byl koncipován jako multimediální prezentace televizního pořadu České televize, představení alternativních programů, které se uskutečnily po workshopu v odpoledních a večerních hodinách. Celodenní wokshop pro všechny ţáky školy na uvedená témata. Ţáci si z 5 nabídek vybírali 2, které je nejvíc zaujaly a těchto témat se průběhu dne zúčastnili: - Sex, AIDS, vztahy; - Sexuální zneuţívání - Soucit s trpícími - Gamblerství - Image in LA - interaktivní hry v angličtině, "talkshow" o ţivotě v USA, diskuse s muzikanty ve skupinách V úvodní společné a závěrečné části hrála americká skupina DIZMAS. - Tancem proti drogám - Dance no drogs- Velké kino , pro 1. ročníky - Ochrana obyvatelstva za mimořádných událostí, kamerový systém, zásahová jednotka MP, Městská policie Zlín 10. a ročníky 20

21 - Action BESIP, Velké kino Zlín pro 1. ročníky - Výstava Anne Franková odkaz pro současnost, 1. ročníky Velký školní workshop: - Uskutečnil v době písemných maturitních zkoušek pro ţáky ročníků - ţáci si zvolili 2 akce, na kterých se vystřídali - akce se uskutečnila ve školních prostorách - témata: Linka SOS beseda s ředitelem Linky o způsobech řešení krizových situací Návykové chování sebepoškozování, závislosti Verbální a neverbální komunikace praktická cvičení, herecké etudy Integrovaný záchranný systém- beseda s I. Mitáčkem o propojení systému Poruchy příjmu potravy jíst nebo drţet dietu? Řešení problémů a komunikace interaktivní formy - pomoc při výzkumu prevence občanské sdruţení MADIO Beseda s dítětem z vlaku Nikolase Wintona Tomas Graumann Týdenní internátní kurz sociálně komunikativních dovedností na Tesáku - pro ţáky 3. ročníku sociálního oboru s exkurzemi do sociálních zařízení pro seniory, mentálně postiţené, sociálně problémové klienty, červen Oblast mimoškolních aktivit ţáků - dobrovolnické činnosti ţáků v ÚSP a školských zařízeních průběţně ve školním roce cca 25 ţáků - zapojení do činnosti 5P SVP Domek průběţně ve školním roce - 3 ţáci - zaškolení v oblasti PEER 1. ročník CP Zlín průběţně ve školním roce 20 ţáků C. Zajištění odborné praxe Obor: Výchova dětí předškolního a mladšího školního věku Odborná pedagogická praxe je zajišťována dle studijního plánu MŠMT ČR a je organizována jako - praxe průběţná, kterou zajišťuje ve cvičných zařízeních škola a - praxe souvislá, kterou si zajišťují sami ţáci. 21

22 1. Průběţná pedagogická praxe Realizuje se od 3. ročníku, je součástí týdenního rozvrhu ţáka. Kaţdoročně v měsíci září probíhá schůzka s ředitelkami MŠ, kde je hodnocena činnost za uplynulý školní rok a projednána organizace praxe aktuálního roku. - u 3. a 4. ročníku probíhala 1x týdně od září 2008 do (u 4. ročníku) a do (u 3. ročníku) na smluvně zabezpečených pracovištích: - MŠ Osvoboditelů 3778, Zlín ředitelka Mgr.H. Kadlčáková 2.sk. 3. A (vedoucí praxe Mgr. A. Hnízdilová) - MŠ Sokolská, Zlín ředitelka I. Jančová 3.sk. 3. A (vedoucí pí I.Fábíková ) - MŠ Vyhlídka, Zlín ředitelka Bc. Bohuslava Řehůřková 1. sk. 3. A (vedoucí Bc. J. Fialová) - MŠ Santraţiny, Zlín ředitelka Bc. E. Ledvinová 2.sk. 4. A (vedoucí praxe Mgr. A. Hnízdilová, I. Fábíková ) - MŠ Podhoří, Sv. Čecha 516, Zlín ředitelka Mgr. J. Moučková 1.sk. 4. A (vedoucí Bc. I. Fábíková ) - osvědčila se synchronizace ročníků, tj. středa 4. ročníky, úterý 3. ročníky - praxe probíhala dle plánu Září aktivity ve školce náslech v MŠ Louky pro 4. ročníky pracujeme s hudbou a písní pro 3. a 4. ročníky pohybové aktivity v MŠ dle RPPV uvedení do problematiky průbeţné praxe (organizace, bezpečnost, přípravy, RP) Říjen červen - praxe probíhala na jednotlivých pracovištích kaţdá MŠ, i kdyţ pracují dle RPPV, má různý styl práce a je na učitelích praxe koordinovat tak, aby byla pro ţáky přínosem z ohlasů a hodnocení ze souvislých praxí vyplývá, ţe ţáci získávají dovednosti a vědomosti potřebné k úspěšnému výkonu souvislé praxe (viz hodnocení souvislé praxe) do budoucna by bylo zapotřebí zlepšit spolupráci s výchovami HV, VV, TV, ţákyně mají rezervy v metodice a praxi z jednotlivých výchov (málo vyuţívají hry na hudební nástroje, Orffovy nástroje, výtvarných technik, chybí pestrost uţívání nářadí a náčiní v pohybových aktivitách, aj.) v průběhu školního roku jsme zabezpečovali jiţ tradičně spoustu aktivit pro smluvní i ostatní MŠ: o listopad - Divadelní představení Studenti dětem zúčastnilo se 950 dětí ze zlínských MŠ o prosinec - Čert a Mikuláš, vánoční vystoupení pro rodiče v MŠ o leden červen - Zlínský Škrpálek pomoc při organizačním zajištění - divadelní představení pro konkrétní MŠ - Den matek - setkání s rodiči, sportovní den, Den dětí - škola v přírodě 22

23 - pro školní rok 2009/2010 jsou podepsány smlouvy se všemi stávajícími MŠ, - do budoucna je zapotřebí oslovit i jiné MŠ (př. Jiţní svahy) - ţáci jsou klasifikovány od 2. pololetí 3. ročníku - je hodnocena jejich aktivita, praktické výstupy, písemné přípravy, jejich snaha - v případě, ţe ţák nemá 80 % účast na praxi, nahrazuje si neúčast ve volném čase a o této náhradě musí přinést potvrzení Poděkování patří všem mateřským školám, které nám zabezpečují průběţnou praxi! 2. Souvislá pedagogická praxe Je zařazena do přípravy ţáků pedagogických oborů v souladu s učebním plánem v doporučeném rozsahu i obsahu. Ve školním roce 2008/2009 probíhala: 1. A od , tj. rozsah 2 týdny - praxe v MŠ (neslechová) 2. A od , 3 týdny - ŠD (neslechová) 3. A od , 4 týdny - MŠ (aktivní) 4. A od , 3 týdny - praxe v zařízeních dle budoucího zaměření ţáků (MŠ, DM, DD, speciální zařízení) Praxe je zajišťována v součinnosti s příslušnými řediteli jednotlivých zařízení, většinou v místě bydliště ţáků. Hodnocení souvislé praxe: - provádí jednotlivá pracoviště do tiskopisů vypracovaných školou. - Z jejich strany je přijato pozitivně (sjednocuje a urychluje hodnocení) - Kladně je hodnocen zájem o práci s dětmi, o organizaci práce, o metodické materiály, aktivita, ochota, dovednosti, úroveň příprav. - absence byla minimální a omluvená - průběh praxe je kontrolován vyučujícími průběţné praxe, ostatními vyučujícími, vyhodnocením názorů ţáků o průběhu praxe - závěry hodnocení jsou rozebírány předmětovou komisí odborných předmětů, učitelkami praxe a jsou vyuţívány pro zlepšení přípravy ţáků. Obor: Sociální péče - pečovatelská činnost Odborná praxe je dána studijním plánem MŠMT ČR oboru Sociální péče pečovatelská činnost, který ţáci na naší škole studují v rámci čtyřletého maturitního studia. Praxe funguje na dvou úrovních - jako praxe průběţná a souvislá. Náplň praxí se odvíjí od typu zařízení a potřeb organizace, v níţ je praxe vykonávána. Před nástupem studentů na průběţnou praxi, obvykle na začátku měsíce září, je sjednána schůzka všech vedoucích pracovníků zařízení, kde je projednána organizace a průběh činností. 1. Průběţná praxe Probíhá ve 4. ročníku, v rozsahu 4 hodin týdně. Na praxi je vyhrazen jeden den v týdnu (pátek). Ve školním roce 2008/2009 byly cvičnými zařízeními praxe v obou pololetích : Naděje pobočka Otrokovice Domov pro seniory Burešov Zlín Charita sv. Aneţky Otrokovice Domov na Dubíčku Hrobice, zařízení pro mentálně postiţené dospělé občany Hrádek Fryšták, zařízení pro děti a mládeţ s mentálním postiţením Naděje pobočka Zlín oddělení LDN Baťovy krajské nemocnice Zlín 23

S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a a V y š š í o d b o r n á š k o l a z d r a v o t n i c k á Z l í n

S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a a V y š š í o d b o r n á š k o l a z d r a v o t n i c k á Z l í n S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a a V y š š í o d b o r n á š k o l a z d r a v o t n i c k á Z l í n Příluky 372, 760 01 Zlín, tel.: 577 008 111, fax: 577 008 144 E-mail: szs@zl.inext.cz

Více

GYMNÁZIUM KROMĚŘÍŢ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

GYMNÁZIUM KROMĚŘÍŢ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 GYMNÁZIUM KROMĚŘÍŢ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ 3. PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY 4. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ 5. ÚDAJE

Více

S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a a V y š š í o d b o r n á š k o l a z d r a v o t n i c k á Z l í n

S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a a V y š š í o d b o r n á š k o l a z d r a v o t n i c k á Z l í n S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a a V y š š í o d b o r n á š k o l a z d r a v o t n i c k á Z l í n Broučkova 372, 760 01 Zlín, tel.: 577 008 111, fax: 577 008 144 E-mail: info@szsvzszlin.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 *** Předkládající škola: Střední zdravotnická škola Kroměříž Albertova 4261 Kroměříž e-mail: reditel@szskm.cz www: www.szskm.cz září 2008 Mgr. Dagmar

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY KROMĚŘÍŽ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY KROMĚŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY KROMĚŘÍŽ Zdravotnická škola Kroměříž, jejíž historie sahá do roku 1949, si ve školním roce 2006-2007 připomněla 10. výročí svého působení v nově postavené

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2012-2013 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. a z 7 vyhl. č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 8-2009. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 8-2009. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Výroční zpráva o č i n n o s t i š k o l y z a r o k 2 0 0 8-2009 Zpracovatel: Mgr. Miloš Mayer, ředitel školy OBSAH

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2008-2009

ZA ŠKOLNÍ ROK 2008-2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008-2009 Předkládající škola: Střední zdravotnická škola Kroměříž Albertova 4261 Kroměříž e-mail: reditel@szskm.cz www: www.szskm.cz září 2009 Mgr. Dagmar

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Předkládající škola: Střední zdravotnická škola Kroměříž Albertova 4261 Kroměříž e-mail: reditel@szskm.cz www: www.szskm.cz říjen 2010 Mgr. Dagmar

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Předkládající škola: Střední zdravotnická škola Kroměříž Albertova 4261 Kroměříž e-mail: reditel@szskm.cz www: www.szskm.cz září 2011 Mgr. Dagmar

Více

Výroční zpráva školní rok 2009/2010

Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Gymnázium Děčín, příspěvková organizace Komenského náměstí 4, 405 02, Děčín I Výroční zpráva školní rok 2009/200 V Děčíně 2. 0. 200 Základní údaje o škole GYMNÁZIUM DĚČÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KOMENSKÉHO

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2009/2010 Základní škola T.G.Masaryka Otrokovice příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 zpracována dle 10 odst. 3, 12

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 zpracována dle 10 odst. 3, 12

Více

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009 Výroční zpráva Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Obchodní akademie, Vlašim, V Sadě 1565, 25801 Vlašim Zřizovatel: Středočeský kraj, Zborovská

Více

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Výroční zpráva o č i n n o s t i š k o l y z a r o k 2 0 0 9-2010 Zpracovatel: Mgr. Miloš Mayer, ředitel školy OBSAH

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013/2014 OBSAH:

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013/2014 OBSAH: VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013/2014 OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE, CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A UČEBNÍ PLÁN... 2 2. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY, PŘEHLED PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A ZAMĚSTNANCŮ ŠKOLY...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY A OBCHODNÍ AKADEMIE UHERSKÝ BROD Nivnická 1781, 688 01 Uherský Brod školní rok 2013/2014 Obsah zprávy: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání

Více

Výroční zpráva. Střední škola hotelová Zlín, s. r. o.

Výroční zpráva. Střední škola hotelová Zlín, s. r. o. Výroční zpráva Střední škola hotelová Zlín, s. r. o. školní rok 2008/2009 Výroční zpráva byla projednána 2. 10. 2009 se zřizovatelkou Střední školy hotelové Zlín, s.r.o. Datum: 02. 10. 2009 PhDr. Hana

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Polní 964 735 14 Orlová-Lutyně Email: skola@obaka-orlova.cz Web: www.obaka.cz Výroční zpráva je zpracována

Více

Výroční zpráva. o činnosti Vyšší odborné školy a Střední odborné školy, Březnice, Roţmitálská 340. za rok 2010/2011

Výroční zpráva. o činnosti Vyšší odborné školy a Střední odborné školy, Březnice, Roţmitálská 340. za rok 2010/2011 Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice, Roţmitálská 340 Roţmitálská 340, 262 72 Březnice tel.: 318 682 961, fax: 318 682 964, e-mail: skola@sbrez.cz stránky: www.sbrez.cz Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva. Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola s.r.o.

Výroční zpráva. Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola s.r.o. Výroční zpráva Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola s.r.o. školní rok 8/9 Výroční zpráva byla projednána 7.. 9 se zřizovatelem Střední školy podnikatelské a Vyšší odborné školy, s.r.o. Datum

Více

Střední zdravotnická škola, Chomutov, Palackého 3, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Střední zdravotnická škola, Chomutov, Palackého 3, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Střední zdravotnická škola, Chomutov, Palackého 3, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Školní rok: 2010/2011 O b s a h Základní údaje o škole str. 1 Přehled oborů

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y 2009 2010 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Mladá Boleslav, Jičínská 762 Sídlo školy: Jičínská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Výroční zpráva ZŠ Sušice, Lerchova ul. - 1 - VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Předkladatel: Mgr. Čestmír Kříţ, ředitel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A C H R A S T A V A náměstí 1.máje 228, okres Liberec příspěvková organizace tel/fax. 488880712 IČ: 72741643 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Z Á K L A D N Í Š K O L A C H R A S T A V A náměstí 1.máje 228, okres Liberec příspěvková organizace tel/fax. 488880712 IČ: 72741643 VÝROČNÍ ZPRÁVA Z Á K L A D N Í Š K O L A C H R A S T A V A náměstí 1.máje 228, okres Liberec příspěvková organizace tel/fax. 488880712 IČ: 72741643 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Výroční zpráva

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2013 2014 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. A z 7 vyhl. Č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za školní rok 2009/2010

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za školní rok 2009/2010 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 OBSAH str. I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 4 II. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ 5

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Valašské Meziříčí, Ţerotínova 376, okres Vsetín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Kontakty: tel. 571 611 199 E-mail: zszerotinova@zszerotinova.cz Internet: www.zszerotinova.cz

Více