Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010"

Transkript

1 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok

2 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 adresa školy Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 právní forma příspěvková organizace IČO IZO identifikátor školy vedení školy Mgr. Květa Pidimová zástupce: Mgr. Petr Hořejš kontakt tel.: fax: odloučená pracoviště: Ledeč nad Sázavou, Na Ţiţkově Ledeč nad Sázavou, Stínadla zřizovatel název zřizovatele Kraj Vysočina adresa zřizovatele Věţní 28, Jihlava IČO kontakt tel.: , fax: součásti školy kapacita Základní škola praktická 40 Základní škola speciální 14 Školní druţina 12 Školní klub základní údaje o součástech školy Součást školy Počet tříd/ oddělení Počet dětí/ ţáků ZŠ praktická 2 18 ZŠ speciální 2 15 Školní druţina

3 Školní klub materiálně-technické podmínky školy Učebny, herny 5 kmenových učeben, 1 herna školní druţiny Odborné pracovny, knihovna, multimediální učebna Odpočinkový areál, zahrada, hřiště Sportovní zařízení Dílny a pozemky Ţákovský nábytek Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod. Vybavení ţáků učebnicemi a učebními texty knihovna, počítačová učebna s přístupem na internet, cvičná kuchyň zahrada a malá hrací plocha malá hrací plocha na hry s míčem, stoly na stolní tenis Vyuţíváme tělocvičny ZŠ v Nádraţní ulici, stadion fotbalové a házenkářské hřiště vyuţíváme dílny ZŠ v Nádraţní ulici pozemky v okolí obou školních budov pro ţáky s těţkým zdravotním postiţením nábytek speciální na dobré úrovni, ze sportovního vybavení máme mimo jiné lyţe sjezdové i běţecké pro ţáky, brusle chlapecké i dívčí pro všechny ročníky s 10% rezervou Vybavení školy audiovizuální a výpočetní 5 ţákovských počítačů, 1 pro učitele, technikou 1 dataprojektor, 2 videorekordéry, 2 televizory 2 projektory, 3x rádio s CD přehrávačem, 2 počítače v ředitelně, 3 notebooky, velkoplošná obrazovka pro ţáky v rehabilitační třídě 1.6 Údaje o školské radě Datum zřízení Počet členů školské rady 3 Kontakt Mgr. Jana Krajíčková Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 2.1 Přehled oborů základního vzdělávání Kód Obor vzdělání Zařazené třídy C/001 Základní škola III., IV., B/001 Pomocná škola I., II 2.2 Vzdělávací programy Vzdělávací program Zařazené třídy ŠVP2 pro základní vzdělávání ţáků s lehkým mentálním postiţením ročníky: 1,-3., Zvláštní škola - č.j /97-22 ročníky: 4., 5.,9. Pomocná škola - č.j / třída 3

4 Rehabilitační vzdělávací program - č.j / třída 3. Přehled pracovníků školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků 12 Počet učitelů ZŠ 6 Počet vychovatelů 1 Počet asistentů pedagoga 3 Počet správních zaměstnanců Údaje o pedagogických pracovnících Pedagogičtí Funkce Úvazek. Roků Stupeň Aprobace pracovníci ped.praxe vzdělání 1 ředitelka 1,0 35 VŠ M+Ch+Speciální ped.22 učitelka 1,0 27 VŠ Speciální ped.+logopedie 3 učitelka 1,0 27 VŠ Speciální ped.+logopedie 4 učitelka 0,5 35 SPŠ vychovatelství 5 zást. ředitelky 1,0 15 VŠ Tv+Pv pro zdrav.postiţené 6 asistent ped. 1,0 13 SPgŠ vychovatelství 7 učitelka 1,0 21 VŠ speciální pedagogika 8 vychovatelka 0,5 34 SPgŠ vychovatelství 9 asistent ped. 1,0 1 VOŠ soc. a past. práce 10 asistent ped. 1, 0 SŠ studium Asistent pedagoga 11 učitel 0, VŠ st. + Vv + Spec. Ped. 3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce Odborná kvalifikace Učitelé 66% Vychovatelky ŠD 100% Asistenti pedagoga 100% 3.4 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby Do 35 let let let nad 55 let v důchod. Celkem do důch. věku věku muţi ţeny muţi ţeny muţi ţeny muţi ţeny muţi ţeny muţi ţeny

5 3.5 Údaje o nepedagogických pracovnících Ostatní pracovníci Funkce Úvazek Stupeň vzdělání 1 účetní 0,625 SŠ 2 školnice-uklízečka 0,75 SŠ 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 4.1 Zápis k povinné školní docházce K zápisu se nedostavili ţádní rodiče s dítětem 4.2 Výsledky přijímacího řízení a) Během školního roku byli přijati z jiných škol nově zařazeni po přestěhování do základní školy 3 1 do základní školy speciální 0 0 b) počet ţáků, kteří ukončili povinnou školní docházku Počet ţáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy v devátém ročníku vyšším ročníku 1 1 c) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou přijato: z devátých ročníků 1 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků Přehled o prospěchu Základní škola praktická Ročník Počet ţáků Prospělo Prospělo Neprospělo s vyznamenáním Celkem

6 Základní škola speciální Zařazeno celkem 12 ţáků - Dle vzdělávacího programu pomocné školy se vzdělává 7 ţáků 2 ţáci neprospěli - Ve třídě s rehabilitačním vzdělávacím programem zařazeno 8 ţáků.- 3 ţáci neprospěli Celkový přehled o chování Počet ţáků Důtka ŘŠ 2. stupeň 3. stupeň ZŠ praktická ZŠ speciální Celkem Údaje o zameškaných hodinách Počet Počet Počet omluvených omluvených neomluvených hodin hodina na ţáka hodin Celkem Údaje o žácích se zdravotním postižením mimo postižení mentální: ŢS praktická ZŠ speciální 10 ţáků postiţených souběţně více vadami 5.4 Organizace výchovně-vzdělávacího procesu školy Pro ţáky se závaţným zdravotním postiţením je určeno zřízení třídy s rehabilitačním programem a pan učitel ke zkvalitnění práce vyuţívá práce 2 asistentek pedagoga. Ve třídě, vzdělávající děti dle vzdělávacího programu pomocné školy, pracovala téţ asistentka pedagoga. 6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy Institucionální vzdělávání 6.1 Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů a) Studium v oblasti pedagogických věd Bc. Zdena Culková ukončila na Masarykově universitě v Brně 5. ročník dálkového studia speciální pedagogiky a úspěšně sloţila magisterskou zkoušku, Pavlína Hausvaterová ukončila studium Soc. a past. práce VOŠ. 6

7 6.2 Studium k prohlubování odborné kvalifikace c) Specializovaná činnost - studium jazyka Mgr. Květa Pidimová kurz anglického jazyka 4. ročník středně pokročilé Mgr. Jana Krajíčková - kurz anglického jazyka s metodikou 2. ročník d) Specializovaná činnost tvorba a následná koordinace školních vzdělávacích program 7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 7.1 Údaje o významných mimoškolních aktivitách Spolupráce školy a dalších subjektů a) Škola velmi úzce spolupracuje se Stacionářem Petrklíč (zařízení Charity) při organizaci akcí pro děti pronájem učebny, svoz dětí, nabídka terapie, společné výlety, b) S Domem dětí a mládeţe spolupracujeme při organizaci sportovních soutěţí a při tvorbě keramických výrobků. c) Při organizaci akcí k prevenci sociálně patologických jevů spolupracujeme s Pedagogicko psychologickou poradnou z Havlíčkova Brodu. d) Spolupráce se Základní školou v Nádraţní ulici spočívá především v pronájmu tělocvičny k zajištění výuky tělesné výchovy a v pronájmu školní dílny, jsme partnery v projektu Arboretum. e) Školní druţina a školní klub pořádá společné akce se ŠD ze Základní školy v Nádraţní ulici. výlety, soutěţe, zábavná odpoledne f) Spolupráce se Základní školou U Trojice v Havlíčkově Brodě spočívá v organizaci a účasti na společných soutěţích g) Spolupráce se Základní školou Chotěboř - Hradební spočívá v organizaci a účasti na společných soutěţích h) Spolupráce s SPC v Havlíčkově Brodě a Jihlavě IVP, spolupráce při výchovném procesu - ţáci s více vadami i) Nově navázána spolupráce se ZŠ praktickou Zruč nad Sázavou- společná účast na okresním kole v malé kopané 7.2 Účast žáků školy v soutěžích Název soutěţe Počet ţáků Umístění Poznávání větviček a plodů 15 Poznávání rostlin 18 Poznávání rostlin okresní kolo 3 1. místo mladší ţáci Soutěţ ve sběru papíru 7 Sběr léčivých bylin Účast žáků ve sportovních soutěžích Název soutěţe Počet ţáků Umístění turnaj v malé kopané 4 2. turnaj ve vybíjené 8 3. atletická soutěţ - školní kolo 22 7

8 dopravní soutěţ školní kolo všichni ţáci ZŠ praktické dopravní soutěţ okresní kolo 4 4. místo atletická soutěţ okresní kolo 9 chlapci 2. místo., dívky Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Inspekce neproběhla. 9. Základní údaje o hospodaření školy Údaje jsou uvedeny za kalendářní rok 2009 a) příjmy celkové příjmy provozní dotace trţby z prodeje sluţeb školné ostatní příjmy úroky ,91 Kč ,00 Kč 2 310,00 Kč 164,91 Kč b) výdaje 1. investiční výdaje celkem 0 2. neinvestiční výdaje celkem a z toho ,65 Kč - náklady na platy pracovníků školy, ,00 Kč - ostatní osobní náklady, ,00 Kč - zákonné odvody zdravotního a sociálního pojištění, ,00 Kč - výdaje na učebnice, učební texty a učební pomůcky, ,00 Kč - ostatní provozní náklady; ,65 Kč Mgr. Květa Pidimová ředitelka školy V Ledči nad Sázavou

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 2007 Hradec Králové, říjen 2007 Obsah 1 Základní údaje o škole. 2 1.1 Škola..

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín U Nemocnice 1132/5, 408 01 Rumburk IČ : 72744430 Telefon: 412332730 Fax : 412315800 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva ZŠ 1. Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA MALÁ HRAŠTICE, okres Příbram ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA MALÁ HRAŠTICE, okres Příbram ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA MALÁ HRAŠTICE, okres Příbram ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Projednáno na ped. radě dne : 21.9.2012 Schváleno Školskou radou dne : č.j. 65/2012 1 Výroční zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín U Nemocnice 1132/5, 408 01 Rumburk IČ : 72744430 Telefon: 412332730 Fa : 412315800 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva ZŠ 1. Základní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Základní škola a mateřská škola, Chomutice, okres Jičín V Chomuticích dne 14. září 2010 Předkládá: Mgr. Miloš Josefi ředitel školy 1. Základní údaje o škole 1.1 škola

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 2010 Hradec Králové, říjen 2010 Obsah 1 Základní údaje o škole. 3 1.1 Škola..

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy a Mateřské školy Nučice, okres Praha - západ. za školní rok 2010 /2011. Zpracovala: Mgr.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy a Mateřské školy Nučice, okres Praha - západ. za školní rok 2010 /2011. Zpracovala: Mgr. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE, okres Praha - západ Kubrova 136, 252 16 Nučice IČO: 49855255 tel: 311 670 678 www.zs-nucice.cz info@zs-nucice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy a Mateřské školy Nučice,

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Dana Petriková - 1 - Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a Základní škola a mateřská škola Písek, příspěvková organizace V ý r o č n í z p r á v a Za školní rok 2013/2014 Ekonomická zpráva za rok 2013 Zprávu předkládá: Mgr. Dagmar Adamová, ředitelka školy Mgr.

Více

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Božičany okres Karlovy Vary příspěvková organizace

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Božičany okres Karlovy Vary příspěvková organizace Výroční zpráva 2008 2009 Základní škola a mateřská škola Božičany okres Karlovy Vary příspěvková organizace 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Boţičany, okres

Více

Základní škola a mateřská škola, Mladé Buky 542 23 Mladé Buky 160 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola, Mladé Buky 542 23 Mladé Buky 160 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Mladé Buky 542 23 Mladé Buky 160 IČO: 60152885 e-mail: zsbuky@zsbuky.cz http://www.zsbuky.cz Skype: zsbuky.reditelna TEL./ZÁZN.: +420499873129 TEL./FAX/ZÁZN.: +420499773250

Více

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu. Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.cz Čj. ZŠ/164/07 Vyřizuje Pohořelice dne 10. 9. 2007 Nedvědová

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Chomutice, okres Jičín V Chomuticích dne 14. července 2014 Předkládá: Mgr. Miloš Josefi ředitel školy 1 1. Základní údaje o škole

Více

Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice, okres Nový příspěvková organizace. Trojanovice 210, 744 01 Frenštát p.r.

Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice, okres Nový příspěvková organizace. Trojanovice 210, 744 01 Frenštát p.r. 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 75027704 IZO 600138097 identifikátor školy 102232733 Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Kukleny, Pražská 198, 500 04 Hradec Králové

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Kukleny, Pražská 198, 500 04 Hradec Králové ZŠ KUKLENY Hradec Králové Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Kukleny, Pražská 198, 500 04 Hradec Králové tel.:495 535 592, fax:495 535 631, e-mail: zskukleny@zskukleny.cz, www.zskukleny.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRANČICE, OKRES PRAHA - VÝCHOD

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRANČICE, OKRES PRAHA - VÝCHOD VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRANČICE, OKRES PRAHA - VÝCHOD 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRANČICE, OKRES PRAHA VÝCHOD ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní a Mateřské školy Třebívlice

Výroční zpráva o činnosti Základní a Mateřské školy Třebívlice Výroční zpráva o činnosti Základní a Mateřské školy Třebívlice za období školního roku 2012 2013 Zpracoval: Mgr. Tomáš Rulf Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání a vzdělávací programy

Více

Základní škola Ostrava-Vítkovice,Šalounova. Šalounova 56,Ostrava-Vítkovice

Základní škola Ostrava-Vítkovice,Šalounova. Šalounova 56,Ostrava-Vítkovice Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 75027411 IZO 102508526 identifikátor školy 600145174 vedení školy Kontakt ZŠ Šalounova

Více

Základní škola SEVER adresa školy Lužická 1208, Hradec Králové 3 právní forma

Základní škola SEVER adresa školy Lužická 1208, Hradec Králové 3 právní forma Výroční zpráva ZŠ SEVER, Lužická 1208, Hradec Králové 3-2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola SEVER adresa školy Lužická 1208, Hradec Králové 3 právní forma příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 29/21 pro školy samostatně zřízené pro děti a ţáky se zdravotním postiţením 1. Základní údaje o škole Název Základní škola speciální Psáry, Jílovská 141, 252

Více

Výroční zpráva o činnosti ZŠ Albrechtická 732,Praha Kbely za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti ZŠ Albrechtická 732,Praha Kbely za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti ZŠ Albrechtická 732,Praha Kbely za školní rok 2010/2011 I. Základní údaje o škole I.1 škola - název školy Základní škola Albrechtická 732,Praha Kbely - adresa školy Albrechtická

Více

Výroční zpráva - školní rok 2011/2012

Výroční zpráva - školní rok 2011/2012 + Základní škola a mateřská škola Pernink, okr. Karlovy Vary Výroční zpráva - školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 47701617 IZO 047701617 Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ CHYŠKY 2006-2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ CHYŠKY 2006-2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ CHYŠKY 2006-2007. ředitelka školy Výroční zpráva ZŠ Chyšky Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Chyšky adresa školy Chyšky 96, 398 53 Chyšky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY NOVÁ PAKA, KOMENSKÉHO 555. Školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY NOVÁ PAKA, KOMENSKÉHO 555. Školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY NOVÁ PAKA, KOMENSKÉHO 555 Školní rok 2010/2011 Obsah : 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 3. Přehled pracovníků

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013. Zpracovala: Mgr. Jana Manová 24. 7. 2013. Č.j.:171/013.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013. Zpracovala: Mgr. Jana Manová 24. 7. 2013. Č.j.:171/013. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013 Zpracovala: Mgr. Jana 24. 7. 2013 Č.j.:171/013 Stránka 1 z 17 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Šebetov,

Více

Výroční zpráva ZŠ 2013-2014

Výroční zpráva ZŠ 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Výroční zpráva ZŠ 2013-2014 V Ústí nad Labem dne: 4. 8. 2014 Schválena pedagogickou radou dne: 25. 8. 2014 Schválena školskou

Více

Výroční zpráva školní rok 2008/2009

Výroční zpráva školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Výroční zpráva školní rok 2008/2009 adresa školy právní forma IČO 75005239 IZO 600066517 identifikátor školy 600066517 vedení školy kontakt Základní škola

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice Křečovice 37, 257 56 Neveklov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola - název školy Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA HORAŽĎOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE www.zsblatenska.horazdovice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013 1 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní

Více