Dodávka telemedicínského zařízení pro vědeckou práci

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dodávka telemedicínského zařízení pro vědeckou práci"

Transkript

1 ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DLE 156 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V SOULADU S VYHL. Č. 232/2012 SB., O PODROBNOSTECH ROZSAHU ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (DÁL JEN VYHLÁŠKA ) Dodávka telemedicínského zařízení pro vědeckou práci Název programu: Název projektu: Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky Evid.č.: Program výzkumu, vývoje a inovací na podporu mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji EUPRO II (LE) Podpora a rozvoj mezinárodní vědecké spolupráce Národního telemedicínského centra Registrační číslo projektu: LE14011 Zadavatel se sídlem : Právní forma zadavatele : Rektor : Univerzita Palackého v Olomouci Křížkovského Olomouc IČ: veřejná vysoká škola prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D. Způsob zadání : otevřené řízení Kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky: Mgr. Petra Jungová tel.č.: , fax: , Profil zadavatele: https:// zakazky.upol.cz Předpokládaná hodnota VZ: ,- Kč bez DPH, tj ,- Kč včetně DPH 1. ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DLE 2 VYHLÁŠKY Veřejný zadavatel popíše změny Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny: Tato zakázka je realizována v rámci projektu Podpora a rozvoj mezinárodní vědecké spolupráce Národního telemedicínského centra. Hlavním cílem projektu je rozvoj mezinárodní vědecké spolupráce Národního telemedicínského centra

2 a) v popisu potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny, b) v popisu předmětu veřejné zakázky, c) vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele, d) v předpokláda ném termín splnění veřejné zakázky, oproti skutečnostem uvedeným v odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení (NTMC) Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci v oblasti ehealth a kardiologie. Mezi dílčí cíle patří posílení institucionální kapacity a systematizace činnosti v rámci základního výzkumu, nastavení systému pro vyhledávání a vyžívání mezinárodních výzkumných příležitostí, věcná příprava několika mezinárodních výzkumných projektů a vytvoření oborového kontaktního místa základního výzkumu pro ehealth v ČR. Předmětem veřejné zakázky je: Předmětem této veřejné zakázky je: 1) Dodávka speciálního zařízení sloužícího pro sběr, analýzu a interpretaci dat v oblasti telemedicíny a kardiologie, které se skládá z: a. Hardwarové zařízení s dotykovou obrazovkou - tablety b. Aplikace určené ke vzdálenému měření základních životních funkcí pacienta c. Odborných lékařských aplikací 2) Dodávka specializovaných měřících zdravotnických přístrojů 3) Dodávka zařízení pro bezdrátový přenos audio/video signálu 4) Základní zaškolení technické obsluhy + technická podpora Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele: Zařízení, které je předmětem této zakázky, bude primárně sloužit k vědecké práci pracovníků zadavatele a zajištění potřebného sběru medicínských dat pro dílčí přípravu v základním výzkumu a posílení infrastruktury pro zapojování pracoviště do mezinárodních projektů. Požadovaný termín ukončení: 1-a) Hardwarové zařízení s dotykovou obrazovkou - tablety Do : 32 kusů do : 8 kusů 1-b) Aplikace určená ke vzdálenému měření základních životních funkcí pacienta Do : 32 licencí do : 8 licencí 1-c) Odborné lékařské aplikace 2) Specializované měřící Do : 32 licencí Do : 3 sady do : 8 licencí

3 zdravotnické přístroje 3) Zařízení pro bezdrátový přenos audio/video signálu 4) Základní zaškolení technické obsluhy + technická podpora Do : 3 kusy Dle aktuální potřeby zadavatele v záruční době 24 měsíců: celkem 50 hodin Popis rizik souvisejících s plněním veřejné zakázky, která zadavatel zohlednil při stanovení zadávacích podmínek. Jde zejména o rizika nerealizace veřejné zakázky, prodlení s plněním veřejné zakázky, snížené kvality plnění, vynaložení dalších finančních nákladů: Veřejný zadavatel může vymezit alternativy naplnění potřeby a zdůvodnění zvolené alternativy veřejné zakázky: Veřejný zadavatel může vymezit, do jaké míry ovlivní Zadavatel ve formě vyhlášení veřejné zakázky v dostatečném časovém předstihu, stanovenými obchodními a technickými podmínkami, se snažil omezit rizika spojená s nerealizací veřejné zakázky, prodlením s plněním veřejné zakázky, sníženou kvalitou plnění a neúčelným a nehospodárným vynaložením finančních prostředků.

4 veřejná zakázka plnění plánovaného cíle. Zadavatel může uvést další informace odůvodňující účelnost veřejné zakázky: 2. ODŮVODNĚNÍ POŽADAVKU NA TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY Odůvodnění požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné zakázky na dodávky podle 3 odst. 1 vyhlášky Veřejný zadavatel odůvodní přiměřenost požadavků na technické kvalifikační předpoklady ve vztahu k předmětu veřejné zakázky a k rizikům souvisejícím s plněním veřejné zakázky Odůvodnění přiměřenosti požadavků na seznam významných dodávek. (Veřejný zadavatel povinně vyplní, pokud požadovaná finanční hodnota všech významných dodávek činí v souhrnu minimálně trojnásobek předpokládané hodnoty veřejné zakázky.) Splnění technických kvalifikačních předpokladů podle 56 odst. 1 písm. a) zákona prokáže dodavatel, který předloží: seznam významných dodávek realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění; přílohou tohoto seznamu musí být 1. osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží dodáno veřejnému zadavateli, 2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo 3. smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně.

5 Způsob prokázání tohoto kvalifikačního předpokladu: Uchazeč prokáže splnění technického kvalifikačního předpokladu dle 56 odst. 1 písm. a), doloží-li, že realizoval v posledních třech letech minimálně jednu zakázku obdobného charakteru minimálně v hodnotě 0,6 mil. Kč bez DPH, přičemž obdobnou zakázkou se rozumí dodávka, instalace a softwarové propojení telemedicínského zařízení/vybavení. Zadavatel stanovuje požadavek, že u všech doložených referenčních zakázek, u kterých nebude uchazeč (subjekt prokazující kvalifikaci člen sdružení, subdodavatel) v pozici generálního dodavatele zakázky, musí být součást osvědčení také vyjádření jeho podílu na realizaci zakázky, přičemž jako referenci lze uznat pouze samotnou hodnotu podílu na realizaci zakázky vztahující se k předmětu reference. Odůvodnění: zadavatel stanovil výše uvedený technický kvalifikační předpoklad vzhledem k vysoce sofistikovanému předmětu plnění a nutnosti zajištění dodávky a instalace systému kvalifikovanou osobou. Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení seznamu techniků či technických útvarů. (Veřejný zadavatel povinně vyplní, pokud požaduje předložení seznamu více než 3 techniků či technických útvarů.) Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení popisu technického vybavení a opatření používaných dodavatelem k zajištění jakosti a popis zařízení či vybavení dodavatele určeného k provádění výzkumu.

6 Odůvodnění přiměřenosti požadavku na provedení kontroly výrobní kapacity veřejným zadavatelem nebo jinou osobou jeho jménem, případně provedení kontroly opatření týkajících se zabezpečení jakosti a výzkumu. Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení vzorků, popisů nebo fotografií zboží určeného k dodání. Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení dokladu prokazujícího shodu požadovaného výrobku vydaného příslušným orgánem. 3. ODŮVODNĚNÍ OBCHODNÍCH PODMÍNEK DLE 4 VYHLÁŠKY Č. 232/2012 SB. DODÁVKY A SLUŽBY Odůvodnění vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky na dodavky a veřejné zakázky na služby ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící delší lhůtu splatnosti faktur než 30 dnů. Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící požadavek na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetím osobám ve výši přesahující dvojnásobek předpokládané hodnoty veřejné zakázky. Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící požadavek bankovní záruky vyšší než je 5 % ceny veřejné zakázky. Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící požadavek záruční lhůtu delší než 24 měsíců. Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící smluvní pokutu za prodlení -- V případě prodlení prodávajícího s odevzdáním kterékoliv části zboží oproti jakékoliv lhůtě

7 dodavatele vyšší než 0,2% z předpokládané hodnoty veřejné zakázky za každý den prodlení. sjednané v čl. III. odst. 1 této smlouvy je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. V případě prodlení prodávajícího s poskytnutí technické podpory a základního zaškolení obsluhy kupujícímu v rozsahu přílohy č. 1 této smlouvy, a to ve smluvně stanoveném termínu, je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení. Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící smluvní pokutu za prodlení zadavatele s úhradou faktur vyšší než 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. Odůvodnění vymezení dalších obchodních podmínek dle 5 odst. 2. Veřejný zadavatel odůvodní vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky na dodávky a veřejné zakázky na služby ve vztahu ke svým potřebám a k rizikům souvisejícím s plněním veřejné zakázky -- Další obchodní podmínky jsou stanoveny v zadávací dokumentaci s ohledem na podmínky OPVK a standardní obchodní zvyklosti v této oblasti předmětu plnění. 4. ODŮVODNĚNÍ TECHNICKÝCH PODMÍNEK Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky podle 5 vyhlášky Zadávací dokumentace obsahuje, v souladu se Zákonem, technické podmínky. Technickými podmínkami se rozumí charakteristiky a požadavky na dodávky stanovené objektivně a jednoznačně způsobem vyjadřujícím účel využití požadovaného plnění zamýšlený Zadavatelem. 2.4 Podrobná specifikace veřejné zakázky Ad 1-a) Hardwarové zařízení s dotykovou obrazovkou tablety Mobilní zařízení /tablet/ s možností připojení na Wi-Fi připojení přes SIM: a také na mobilní internetové Velikost displeje 9,5-10 Minimální rozlišení displeje v pixelech

8 Kapacita uložiště v zařízení minimálně 16 GB Bezdrátový přenos Wi-Fi ( a/b/g/n), Bluetooth, SIM karta (3G/4G LTE), GPS navigace 2 x Fotoaparát s rozlišením minimálně 5 Mpx a 1,2 Mpx Konektivita se všemi zdravotnickými přístroji dle bodu 2) předmětu této zakázky Konektivita se zařízeními pro bezdrátový přenos audio/video signálu dle bodu 3) předmětu této zakázky Operační systém + aktualizace minimálně po dobu záruční lhůty Výrobcem deklarovaná výdrž baterie minimálně 9 hodin Hmotnost maximálně 700 g Datový kabel USB + napájecí adaptér Ochranné pouzdro obal Součástí tohoto zařízení je také dodávka Mobile Device Managementu /MDM/ pro všechny tablety: MDM musí zajišťovat nepřetržitý dohled nad mobilními zařízeními /tablety/ v majetku zadavatele. Dodaná technologie umožní dozorování a lokalizaci na kterémkoliv místě na světe pokrytém připojení k internetové síti. Díky MDM musí být možné ztracené nebo odcizené zařízení nalézt. Dále musí MDM umožňovat vzdálenou instalaci a deaktivaci aplikací jednotlivým uživatelům, smazání dat, informování o novinkách a aktualizacích. Požadavek na instalaci: Součástí dodávky tabletu je příprava a instalace jednotlivých zařízení, instalace lékařských aplikací a aplikace určené ke vzdálenému měření základních životních funkcí pacienta, nastavení jednotlivých aplikací a vytvoření profilů jednotlivých uživatelů. SIM karty a datové přenosy nejsou předmětem dodávky. Požadovaný počet kusů: 40 ks Odůvodnění: Výše požadované parametry představují základní požadavky na hardwarové zařízení s dotykovou obrazovkou, které bude umožňovat automatický a bezdrátový příjem klinických

9 dat z dále specifikovaných specializovaných měřících zdravotnických přístrojů a zařízení pro bezdrátový přenos audio/video signálu. Daná specifikace odpovídá požadavkům na snadný a rychlý sběr pacientských dat, jednoduchou práci s aplikacemi pro vzdálenému měření základních životních funkcí a práci se specifikovanými lékařskými aplikacemi. Vzhledem k realizaci práce v nemocničním prostředí je zapotřebí maximální mobilnost zařízení, jeho nízká hmotnost, vysoká výdrž baterie a konektivita k přístupu k datům mimo zařízení včetně příslušného zabezpečení. Vzhledem k práci s medicínskými pacientskými daty je také zapotřebí zabezpečení zařízení formou Mobile Device Managementu. Ad 1-b) Dodávka aplikace určené ke vzdálenému měření základních životních funkcí pacienta Základní popis aplikace: Cílem aplikace (případně souboru aplikací dále jen aplikace ) je zkvalitnění života pacientů, zajištění jejich komfortu a kompliance při pobytu v nemocničním zařízení i mimo něj. Aplikace bude sloužit k měření základních životních funkcí pacienta, na jejímž základě bude lékař schopen diagnostikovat stav pacienta, upravovat jeho léčbu, komunikovat s ním a reagovat na vzniklé situace.. Aplikace bude umožňovat informování pacienta o předepsaných vyšetřeních a zákrocích, které při svém pobytu v nemocnici podstoupí. Aplikace bude podporovat rozlišení displeje jak pro chytrý mobilní telefon, tak pro tablet. Musí být kladen zvláštní důraz na zabezpečení citlivých údajů o pacientovi tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití a to ani v případě zcizení celého zařízení. Aplikace musí být plně kompatibilní s nejaktuálnější verzí operačního systému dodávaných tabletů. Požadavek na zabezpečení dat a komunikace: Komunikace mezi zařízením/tabletem/ a cloudovým úložištěm musí být zprostředkována přes šifrovaná SSL spojení. Data musí být šifrována jak při navazování komunikace, tak i během komunikace. Data, která jsou sdílena mezi aplikacemi a budou využita k jejich ukládání, musí být na serveru ukládána v zašifrované podobě, šifrou min. 128-bit autentizace aplikace s cloudem musí být řešeno přes tzv. Secure Tokens. Odůvodnění: Aplikace určené ke vzdálenému měření základních životních funkcí pacienta je základní

10 prvek systému pro přístup výzkumných pracovníků k datům ze specializovaných měřících zdravotnických přístrojů. Aplikace umožňuje sbírat, vyhodnocovat a zpracovávat data z uvedených přístrojů. Požadavky jsou koncipovány tak, aby bylo pro pacienta komfortním způsobem možno získávat data ze zdravotnických přístrojů, komunikovat s pacienty a dávat jim zpětnou vazbu k naměřeným datům. Součásti požadavků je také bezpečnost na přenos a ukládání pacientských citlivých dat. Zabezpečení zařízení - tabletu: Data na zařízení pro pacienta i pro lékaře musí být šifrována. Šifrování musí probíhat jak softwarově, tak také hardwarově. Přístup k aplikaci případně aplikacím chráněný heslem, případně biometrickým zabezpečením (otiskem prstu nebo oční duhovky). Soukromá data pacienta musí být možno v případě odcizení, zcizení a ztráty zařízení vzdáleně smazat, bez možnosti obnovy těchto dat v zařízení tablet. Aplikace bude obsahovat následující moduly: Krevní tlak Modul ke komunikaci se senzorem pro snímání krevního tlaku. Zobrazuje přehledně na displeji aktuální data o měřeném tlaku, která dokáže odeslat k dalšímu vyhodnocení do zařízení lékaře. Spánek Funkce Závislost o Zobrazení aktuálně naměřených hodnot o Archivace naměřených údajů v lokální databázi o Zobrazení přehledu jednotlivých měření v časovém intervalu o Zařízení třetí strany pro měření krevního tlaku Modul ke komunikaci se senzorem pro snímání kvality spánku. Zobrazuje přehledně na displeji aktuální data o kvalitě spánku, která dokáže odeslat k dalšímu vyhodnocení do zařízení lékaře. Funkce

11 Závislost Hladina cukru v krvi o Zobrazení aktuálních hodnot ze senzoru o Archivace získaných dat v lokální databázi o Zobrazení přehledu záznamů o spánku v určitém období o Zařízení třetí strany pro měření kvality spánku Modul komunikuje se senzorem pro snímání hladiny cukru v krvi, zpracovává a vyhodnocuje naměřená data, která umožňuje odeslat k dalšímu vyhodnocení do zařízení lékaře. Váha Funkce Závislost o Zobrazení aktuálních hodnot ze senzoru o Archivace získaných dat v lokální databázi o Zobrazení přehledu údajů o hladině cukru v krvi za určité období o Zařízení třetí strany pro měření hladiny cukru v krvi Modul komunikuje se senzorem pro snímání váhy a jiných údajů s ní spojených, zpracovává a vyhodnocuje naměřená data, která umožňuje odeslat k dalšímu vyhodnocení do zařízení lékaře. Funkce Závislost Saturace kyslíku v krvi o Zobrazení aktuálních hodnot ze senzoru o Archivace získaných dat v lokální databázi o Zobrazení přehledu údajů za určité období o Zařízení třetí strany pro měření váhy Modul komunikuje se senzorem pro snímání saturace kyslíku v krvi, zpracovává a vyhodnocuje naměřená data.

12 Funkce Závislost Srdeční tep o Zobrazení aktuálních hodnot ze senzoru o Archivace získaných dat v lokální databázi o Zobrazení přehledu údajů za určité období o Zařízení třetí strany pro měření saturace kyslíku v krvi Modul komunikuje se senzorem pro snímání srdečního tepu, zpracovává a vyhodnocuje naměřená data. Funkce Závislost o Zobrazení aktuálních hodnot ze senzoru o Archivace získaných dat v lokální databázi o Zobrazení přehledu údajů za určité období o Komunikace se senzorem o Zařízení třetí strany pro měření srdečního tepu Aplikace bude obsahovat všeobecné informace o pobytu pacienta v nemocnici v rozsahu: Nemocniční řád, mapa s označením umístění sociálních zařízení, ambulancí, ošetřoven a pokoje sester v rámci I. interní kliniky kardiologické, Lékařské fakulty, Univerzity Palackého v Olomouci. Aplikace bude umožňovat vložení vedoucím lékařem obsahu medicínského charakteru, který bude pacienta edukovat o diagnóze a způsobech léčby. Požadovaný počet licencí: 40 ks Odůvodnění: Jedná se o soubor modulů, které umožní získávat, ukládat a zpracovávat data ze specializovaných měřících zdravotnických přístrojů. Požadavky na bezpečnost vycházejí z povahy zpracování citlivých pacientských dat. Požadované moduly krevní tlak, saturace

13 kyslíku v krvi a srdeční tep slouží k měření základních údajů potřebných u kardiologických pacientů. Modul spánek získává informaci o kvalitě spánku pacienta. Modul pro měření hladiny cukru v krvi je klíčový pro výzkum diabetu. Modul váha přináší doplňující informaci o fyzickém stavu pacienta. Možnost vkládání doplňujících informací zvyšuje komfort pacienta a umožňuje výzkumným pracovníkům do systému vkládat další pro pacienta důležité informace. Ad 1-c) Odborné lékařské aplikace Jedná se o odborné lékařské aplikace k vědecké práci s časově neomezenou licencí. 3D kardiologická aplikace 3D vizualizace orgánu srdce a to jak ze strany venkovní, tak vnitřní. Orgán srdce je možné dotykem prstů otáčet ve všech směrech a zobrazovat na jednotlivé části. Aplikace zahrnuje nástroj pro anotace a kreslení na zobrazovaný organ srdce. Tyto anotace a kresby je možno následně sdílet prostřednictvím elektronické cesty/internetu s okolím. Součástí aplikace jsou edukační a vzdělávací videa pro lékaře a pacienty. Ty názorně demonstrují základní funkce srdce a jednotlivé diagnózy a předvádí možností invazivních zákroků. Další nedílnou součásti aplikace je soubor otázek a odpovědí z oblasti problematiky daného orgánu. 3D anatomie člověka 3D vizualizace kompletní anatomie člověka. Celou vizualizaci je možné dotykem prstů otáčet ve všech směrech a zobrazovat na jednotlivé části. Aplikace zahrnuje nástroj pro anotace a kreslení na zobrazované části lidského těla. Tyto anotace a kresby je možno následně sdílet prostřednictvím elektronické cesty s okolím. Další nedílnou součásti aplikace je soubor otázek a odpovědí z oblasti problematiky anatomie. 3D kosterní systém člověka 3D vizualizace kosterního systému. Celou vizualizaci je možné dotykem prstů otáčet ve všech směrech a zobrazovat na jednotlivé části. Aplikace zahrnuje nástroj pro kreslení na zobrazovaný systém. Tyto kresby je možno následně sdílet prostřednictvím elektronické cesty s okolím. Nedílnou součásti aplikace je soubor otázek a odpovědí z oblasti problematiky daného orgánu. Požadovaný počet licencí: 40 ks Odůvodnění:

14 Uvedený soubor lékařských aplikací slouží jako podpůrný informační zdroj pro výzkumné pracovníky při získávání, zpracovávání a vyhodnocování dat o pacientech. Dané aplikace budou dále využity při edukaci pacientů zapojených do výzkumných aktivit projektu. Ad 2) Dodávka specializovaných měřících zdravotnických přístrojů Pro snímání fyziognomických údajů budou používány zařízení třetích stran (dále jen zdravotnické přístroje. Ve všech případech se bude jednat o bezdrátová zařízení založená na přenosu dat prostřednictvím technologie Bluetooth. Zadavatel požaduje dodání níže uvedených zdravotnických přístrojů Tlakoměr pro sledování krevního tlaku a pulsu spolu s jinými hodnotami (hmotnost / tuková hmota). Senzor pro snímání spánku (zaznamenává min. pohyby těla, dechové cykly, tepovou frekvenci) Senzor pro snímání osobní váhy, svalové hmoty, tukové hmoty, BMI (Zadavatel požaduje, aby bylo možno se připojit k tomuto přístroji pomocí technologie Wi-fi) Snímač pro měření saturace kyslíku v krvi a tepové frekvence Mobilní zařízení pro měření hladiny glukózy v krvi Senzor pro snímání srdečního tepu Celkový počet požadovaných kompletních sad zařízení: 3 sady. Odůvodnění: Jedná se o soubor specializovaných měřících zdravotnických přístrojů, které umožní získávat a posílat data do aplikace určené ke vzdálenému měření základních životních funkcí pacienta. Bezdrátový přenos dat je plně v souladu s aktuálním vývojem telemedicínských přístrojů a zvyšuje komfort pacienta i lékaře. Požadované přístroje pro měření krevního tlaku, saturace kyslíku v krvi a srdeční tepu slouží k měření základních údajů potřebných u kardiologických pacientů. Senzor pro spánek získává informaci o kvalitě spánku pacienta. Mobilní zařízení pro měření hladiny glukózyy v krvi je klíčový pro výzkum diabetu. Senzor pro snímání osobní váhy přináší doplňující informaci o fyzickém stavu pacienta. Ad 3) Zařízení pro bezdrátový přenos audio/video signálu Zařízení pro komplexní využití v přednáškových místnostech, které zajistí komfortní

15 bezdrátový přenos video/audio z obrazovky tabletu na dataprojektor nebo LCD/Plazma TV. Je požadovaná konektivita s hardwarovým zařízením s dotykovou obrazovkou tabletem dle bodu 1-a) Celkový počet požadovaných kompletních sad zařízení: 3 sady. Odůvodnění: Dané zařízení je požadováno z důvodu možnosti snadné prezentace získaných a vyhodnocených dat v rámci výzkumné činnosti dalším výzkumným pracovníkům a do výzkumu zapojeným pacientům. Toto zařízení bude sloužit také k snadné edukací pacientů, kteří se budou výzkumu účastnit. Ad 4) Základní zaškolení technické obsluhy + technická podpora Součástí dodávky je dálková technická podpora a údržba systém + školení technické obsluhy systému v místě určeném zadavatelem v rámci města Olomouc. Součástí dodávky vybavení jsou zdravotnické přístroje s kalibrací, pokud se pro daný druh přístroje kalibrace obecně vyžaduje; dodavatel dále uvede, které přístroje a jak často je nutné kalibrovat a které vyžadují zvláštní údržbu. Dodavatel musí upřesnit postupy kalibrace a údržby a zajistit toto po dobu záruky 24 měsíců v rámci své nabídkové ceny. K pořizovaným technologiím zajistí dodavatel řádná školení tak, aby je mohla technická obsluha používat a také mohli instruovat pacienty zařazené do projektu. Dodavatel nabídne školení pro tyto trenéry zadavatele v angličtině nebo češtině dle potřeb zadavatele. Dodavatel musí předložit zadavateli úplný soubor uživatelských příruček pro všechny dodané systémy. Dále předloží jednoduchou uživatelskou dokumentaci (návody) pro přístroje a systémy pro pacienty. Dokumentace musí být v češtině. V případě nepacientské technické dokumentace k systému je požadováno i v angličtině ve formě vhodné pro snadné zpracování a případný překlad na počítači (počítačové soubory). Komunikace (dotazy a žádosti k podpoře systému) klíčových uživatelů s dodavatelem bude probíhat prostřednictvím u. Odezva dodavatele na dotazy resp. žádosti v druhé úrovni musí být do 12 hodin. Servis zdravotnických prostředků (přístrojů), mobilních bran a případných dalších přístrojů musí být zajištěn po dobu jejich záruky (24 měsíců) a nadále formou pozáručního servisu, který již není součástí nabídkové ceny uchazeče nejméně další 2 roky po uplynutí záruky,

16 popřípadě musí systém umožňovat náhradu jinými prostředky poskytujícími požadované funkce. Požadovaný rozsah technické podpory a údržby systému je 24 měsíců po dobu záruční lhůty a požadovaný rozsah školení pro uživatele systému je 50 hodin. Odůvodnění: Uvedená podpora a zaškolení umožní hladký průběh provozu systému. Uvedený rozsah technické podpory vychází ze zkušeností z realizace obdobných aktivit, Požadavek na odezvu do 12 hodin vychází z povahy využití přístrojů a SW, kdy je potřeba velmi rychle řešit nastalé situace, aby nedošlo k ohrožení zdravotního stavu zapojených sledovaných pacientů. Uvedený rozsah návodu a dokumentace je požadován z důvodu snadné a technicky správné práce s pořizovaným vybavením. 5. ODŮVODNĚNÍ STANOVENÍ ZÁKLADNÍCH A DÍLČÍCH KRITÉRIÍ A ZPŮSOBU HODNOCENÍ NABÍDEK Základním kritériem pro zadání veřejné zakázky je celková nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH jako jediné transparentní kritérium s ohledem na předmět plnění.

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky. nedošlo ke změně. nedošlo ke změně

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky. nedošlo ke změně. nedošlo ke změně Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky Veřejný zadavatel popíše změny oproti skutečnostem uvedeným podle 1. a) v popisu potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny, nedošlo

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky Veřejný zadavatel popíše změny a) v popisu potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny, b) v popisu předmětu veřejné zakázky, c) vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele,

Více

Č.j. PPR-33972-25/ČJ-2014-990656 V Praze 3. března 2015 Počet listů: 5

Č.j. PPR-33972-25/ČJ-2014-990656 V Praze 3. března 2015 Počet listů: 5 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Správa logistického zabezpečení Odbor veřejných zakázek Č.j. PPR-33972-25/ČJ-2014-990656 V Praze 3. března 2015 Počet listů: 5 Odůvodnění veřejné zakázky V souladu s

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky č. 232/2012 Sb.:

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky č. 232/2012 Sb.: Odůvodnění účelnosti dynamického nákupního systému DNS na dodávky audiovizuální techniky zaváděného v otevřeném řízení postupem pro nadlimitní veřejnou zakázku podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

4. Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky Zadavatel předpokládá uzavření smlouvy s vybraným uchazečem na 3 roky.

4. Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky Zadavatel předpokládá uzavření smlouvy s vybraným uchazečem na 3 roky. Odůvodnění veřejné zakázky, vypracované v souladu s ust. 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, (dále jen zákon). Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky nazvané Výběr

Více

Silnice III/29827 Krňovice-Běleč nad Orlicí-Svinary, 1.etapa

Silnice III/29827 Krňovice-Běleč nad Orlicí-Svinary, 1.etapa ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DLE 156 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V SOULADU S VYHL. Č. 232/2012 SB.,O PODROBNOSTECH ROZSAHU ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Více

005_MK_Dynamický nákupní systém pro dodávky výpočetní techniky, elektroniky a příslušenství

005_MK_Dynamický nákupní systém pro dodávky výpočetní techniky, elektroniky a příslušenství ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V souladu s ustanovením 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) 005_MK_Dynamický nákupní systém pro dodávky výpočetní

Více

Odůvodnění veřejné zakázky

Odůvodnění veřejné zakázky Odůvodnění veřejné zakázky podle vyhlášky č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky (dále jen vyhláška ) Název veřejné zakázky: Letní a

Více

Odůvodnění veřejné zakázky podle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek pro nadlimitní veřejnou zakázku na

Odůvodnění veřejné zakázky podle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek pro nadlimitní veřejnou zakázku na K Čj.: 3328/2015- ÚVN Odůvodnění veřejné zakázky podle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek pro nadlimitní veřejnou zakázku na Telekomunikační služby - GSM ZADAVATEL: Ústřední

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů ( zákon ) a dle vyhlášky č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle 156 zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění platných předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Dodávka asfaltové emulze Druh zakázky nadlimitní veřejná

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Zadavatel: Česká republika Ministerstvo financí Sídlo: Letenská

Více

Kynologické vozidlo 3 ks odbor 33

Kynologické vozidlo 3 ks odbor 33 Kynologické vozidlo 3 ks odbor 33 Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky Veřejný zadavatel popíše změny a) v popisu potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny, b) v popisu

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DLE 156 ZÁKONA Č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DLE 156 ZÁKONA Č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Veřejný zadavatel popíše změny a) v popisu potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny, b) v popisu předmětu veřejné zakázky, c) vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele,

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky Vývoj systému Datového skladu.

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky Vývoj systému Datového skladu. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky Vývoj systému Datového skladu. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky Veřejný zadavatel popíše změny a) v popisu potřeb, které mají být splněním veřejné

Více

028_Technické vybavení budovy G

028_Technické vybavení budovy G ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V souladu s ustanovením 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) ZADAVATEL: název: Technická univerzita v Liberci sídlo:

Více

Odůvodnění veřejné zakázky dle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v souladu s vyhláškou 232/2012 Sb.

Odůvodnění veřejné zakázky dle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v souladu s vyhláškou 232/2012 Sb. Odůvodnění veřejné zakázky dle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v souladu s vyhláškou 232/2012 Sb. Název veřejné zakázky: Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky Veřejný zadavatel popíše změny a) v popisu potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny b) v popisu předmětu veřejné zakázky c) vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele

Více

Č.j. PPR-33956-20/ČJ-2014-990656 V Praze 20. ledna 2015 Počet listů: 5

Č.j. PPR-33956-20/ČJ-2014-990656 V Praze 20. ledna 2015 Počet listů: 5 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Správa logistického zabezpečení Odbor veřejných zakázek Č.j. PPR-33956-20/ČJ-2014-990656 V Praze 20. ledna 2015 Počet listů: 5 Odůvodnění veřejné zakázky V souladu s

Více

Není. Neočekává se. Není

Není. Neočekává se. Není Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 Veřejný zadavatel popíše změny a) v popisu potřeb, které mají být splněním Není veřejné zakázky naplněny, b) v popisu předmětu veřejné zakázky, c) vzájemného

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DLE 156 ZÁKONA Č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DLE 156 ZÁKONA Č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů ZADAVATEL: Královéhradecký kraj Sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové Jednající: Bc. Lubomír Franc, hejtman IČ: 70889546 VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: Krajská digitální spisovna a Krajské digitální

Více

b) odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady

b) odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY č.j. KrÚ 30159/2015 v souladu s 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Zadavatel: Pardubický kraj Sídlo: Pardubice,

Více

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA Slezská 7/100, 120 56 Praha 2 Tel.: +420 227 010 142 Fax: +420 227 010 191 elektronická adresa podatelny: epodatelna@svscr.cz ID datové schránky: d2vairv Naše č. j.: SVS/2013/081415-G

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DLE 156 ZÁKONA Č. 137/2006, SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ, V SOULADU S VYHL. Č. 232/2012 SB., O PODROBNOSTECH ROZSAHU ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI VEŘEJNÉ

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s 156 Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská

Více

Česká republika - Státní veterinární správa Slezská 7, 120 56 Praha 2, zastoupený ústředním ředitelem doc. MVDr. Milanem Malenou, Ph.D.

Česká republika - Státní veterinární správa Slezská 7, 120 56 Praha 2, zastoupený ústředním ředitelem doc. MVDr. Milanem Malenou, Ph.D. Státní veterinární správa Slezská 100/7, Praha 2, 120 56 T: +420 227 010 111, F: +420 227 010 191 Elektronická adresa podatelny: epodatelna@svscr.cz ID datové schránky: d2vairv Č. j.: SVS/2015/060055-G

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky. Nedošlo ke změnám

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky. Nedošlo ke změnám Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky Veřejný zadavatel popíše změny a) v popisu potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny, b) v popisu předmětu veřejné zakázky, c) vzájemného

Více

Proti skutečnostem uvedeným v odůvodnění účelnosti zakázky pro účely předběžného oznámení veřejného zadavatele nejsou změny.

Proti skutečnostem uvedeným v odůvodnění účelnosti zakázky pro účely předběžného oznámení veřejného zadavatele nejsou změny. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky Veřejný zadavatel popíše změny a) v popisu potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny b) v popisu předmětu veřejné zakázky c) vzájemného vztahu předmětu

Více

Oproti informacím uvedených dle 1 vyhlášky nedošlo ke změnám.

Oproti informacím uvedených dle 1 vyhlášky nedošlo ke změnám. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky Veřejný zadavatel popíše změny a) v popisu

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle 156 zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění platných předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Svoz a separace BRO Svozová s.r.o. Druh zakázky nadlimitní

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s 156 Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská

Více

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi komunitní práce - Broumovsko

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi komunitní práce - Broumovsko Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi komunitní práce - Broumovsko odůvodnění veřejné zakázky dle 156 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a dle vyhlášky 232/2012 Sb.,

Více

OPVK/2014: Externí paměťová média a další elektronika V.

OPVK/2014: Externí paměťová média a další elektronika V. ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DLE 156 ZÁKONA Č. 137/2006, SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ, V SOULADU S VYHL. Č. 232/2012 SB., O PODROBNOSTECH ROZSAHU ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI VEŘEJNÉ

Více

ODOVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODOVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODOVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: "Zvýšení dostupnosti let služeb

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky Veřejný zadavatel popíše změny a) v popisu potřeb, které mají být splněním a) až d) nemění se. veřejné zakázky naplněny, b) v popisu předmětu veřejné

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky. nedošlo ke změně

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky. nedošlo ke změně Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky Veřejný zadavatel popíše změny a) v popisu potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny, nedošlo ke změně b) v popisu předmětu veřejné

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Zadavatel: SPORTaS s.r.o. Sídlo: Jiráskova 413; 43601 Litvínov

Více

Odstranění stavby pavilon D

Odstranění stavby pavilon D 4597/2014 ÚVN Odůvodnění veřejné zakázky podle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek pro veřejnou zakázku na stavební práce Odstranění stavby pavilon D ZADAVATEL: Ústřední vojenská

Více

Odůvodnění veřejné zakázky

Odůvodnění veřejné zakázky Odůvodnění veřejné zakázky podle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek pro veřejnou zakázku na dodávky postupem podle Vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 232/2012, o podrobnostech

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle 156 zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění platných předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Dodávka teplé obalované směsi Druh zakázky nadlimitní veřejná

Více

Odůvodnění veřejné zakázky dle 156 zákona o veřejných zakázkách (ZVZ)

Odůvodnění veřejné zakázky dle 156 zákona o veřejných zakázkách (ZVZ) Odůvodnění veřejné zakázky dle 156 zákona o veřejných zakázkách (ZVZ) Zadavatel: Městská část Praha 20 Sídlem: Jívanská 647, Praha 9, PSČ 193 21 Veřejná zakázka: Rozvoj ICT služeb na MČ Praha 20 Druh veřejné

Více

Odůvodnění zakázky zadávané v zadávacím řízení

Odůvodnění zakázky zadávané v zadávacím řízení Č. j. SFZP 004027/2013 Odůvodnění zakázky zadávané v zadávacím řízení vypracované v souladu s 156 ZVZ nebo v souladu s 86 ZVZ na základě vyhlášky č. 232/2012 Zadavatel: Státní fond životního prostředí

Více

Odůvodnění veřejné zakázky

Odůvodnění veřejné zakázky Odůvodnění veřejné zakázky podle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek pro veřejnou zakázku na služby postupem podle Vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 232/2012, o podrobnostech

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů ( zákon ) a dle vyhlášky č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné

Více

Popis předmětu veřejné zakázky.

Popis předmětu veřejné zakázky. 1) Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení: Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení Realizací veřejné zakázky dojde k naplnění potřeb zadavatele

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Zadavatel: Česká republika Ministerstvo financí Sídlo: Letenská

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) a vyhlášky č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti

Více

Odůvodnění veřejné zakázky podle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek pro veřejnou zakázku na dodávky

Odůvodnění veřejné zakázky podle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek pro veřejnou zakázku na dodávky Čj.: 5360/2015-ÚVN Odůvodnění veřejné zakázky podle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek pro veřejnou zakázku na dodávky Pozáruční servis pro CT stacionární ZADAVATEL: Ústřední

Více

BRNOINVEST, spol. s r. o., Vlhká 25, 602 00 Brno tel.:+420 543 25 79 89, fax:+420 543 25 79 84, E-mail: brnoinvest@brnoinvest.cz

BRNOINVEST, spol. s r. o., Vlhká 25, 602 00 Brno tel.:+420 543 25 79 89, fax:+420 543 25 79 84, E-mail: brnoinvest@brnoinvest.cz ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle vyhlášky č. 232/2012, ze dne 25. června 2012 o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky Zadavatel: Statutární město Brno, MČ

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - ZAJIŠTĚNÍ ZÁVODNÍHO STRAVOVÁNÍ PRO ZAMĚSTNANCE ČHMÚ V PRAZE

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - ZAJIŠTĚNÍ ZÁVODNÍHO STRAVOVÁNÍ PRO ZAMĚSTNANCE ČHMÚ V PRAZE ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - ZAJIŠTĚNÍ ZÁVODNÍHO STRAVOVÁNÍ PRO ZAMĚSTNANCE ČHMÚ V PRAZE v souladu s 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

Odůvodnění veřejné zakázky

Odůvodnění veřejné zakázky Jihomoravský kraj Psychiatrická nemocnice Brno objednatel dodavatel Příloha č. 2 Odůvodnění veřejné zakázky dle ustanovení 156 odst. 1 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DLE 156 ZÁKONA Č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DLE 156 ZÁKONA Č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů ZADAVATEL: Střední průmyslová škola stavební, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 787 Sídlem: Pospíšilova tř. 787, 500 03 Hradec Králové Jednající: Mgr. Nataša Ungermannová IČ: 626 90 035 VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

Více

Popis předmětu veřejné zakázky. Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele.

Popis předmětu veřejné zakázky. Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele. Odůvodněěníí veeřřeejjnéé zzaakáázzky 1) Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení: Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení Důvodem pro vyhlášení veřejné

Více

ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI

ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI veřejné zakázky na dodávky s názvem Dodávka automobilů pro resort Ministerstva životního prostředí opakování (evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: 507693)

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky Veřejný zadavatel popíše změny a) V popisu potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny, b) V popisu předmětu veřejné zakázky, c) Vzájemného

Více

Odůvodnění veřejné zakázky

Odůvodnění veřejné zakázky Odůvodnění veřejné zakázky v souladu s 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Zadavatel: Česká republika Ministerstvo financí Sídlo: Letenská

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení veřejného zadavatele podle 1 vyhlášky č.

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení veřejného zadavatele podle 1 vyhlášky č. ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Zadavatel: Česká republika Ministerstvo financí Sídlo: Letenská

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Zadavatel: Česká republika Ministerstvo financí Sídlo: Letenská

Více

Odůvodnění zakázky zadávané v zadávacím řízení

Odůvodnění zakázky zadávané v zadávacím řízení Č. j. SFZP 013288/2013 Odůvodnění zakázky zadávané v zadávacím řízení vypracované v souladu s 156 ZVZ nebo v souladu s 86 ZVZ na základě vyhlášky č. 232/2012 Sb. Zadavatel: Státní fond životního prostředí

Více

Odůvodnění veřejné zakázky

Odůvodnění veřejné zakázky Odůvodnění veřejné zakázky v souladu s 156 zákona č 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Zadavatel: Zadavatel ve smyslu zákona: veřejný zadavatel Právní forma

Více

Odůvodnění veřejné zakázky

Odůvodnění veřejné zakázky Odůvodnění veřejné zakázky dle ustanovení 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) a prováděcí vyhlášky č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Název veřejné zakázky: FNUSA-ICRC - Systémy pro spánkové studie Evidenční číslo zadavatele: 363 Druh veřejné zakázky: nadlimitní,

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny. Důvodem pro vyhlášení VZ je potřeba zajistit realizaci manažerských školení

Více

Odůvodnění veřejné zakázky podle 2 vyhlášky Netýká se, nedošlo ke změnám oproti skutečnostem uvedeným podle 1. Veřejná zakázka splní plánovaný cíl.

Odůvodnění veřejné zakázky podle 2 vyhlášky Netýká se, nedošlo ke změnám oproti skutečnostem uvedeným podle 1. Veřejná zakázka splní plánovaný cíl. Veřejný zadavatel popíše změny a) v popisu potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny, b) v popisu předmětu veřejné zakázky, c) vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele,

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky č. 232/2012 Sb.:

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky č. 232/2012 Sb.: Odůvodnění účelnosti dynamického nákupního systému Dynamický nákupní systém na dodávky tonerů, válců do tiskáren a kopírek zaváděného v otevřeném řízení postupem pro nadlimitní veřejnou zakázku podle zákona

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Zadavatel: Česká republika Ministerstvo financí Sídlo: Letenská

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V souladu s ustanovením 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) ZADAVATEL: název: Technická univerzita v Liberci sídlo:

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadavatel: Česká republika-český statistický úřad se sídlem Na padesátém 3268/81, 100 82 Praha, IČO: 000 25 593 Veřejná zakázka nadlimitní na dodávky: Obnova síťových prvků zadávaná v otevřeném řízení

Více

Odůvodnění veřejné zakázky podle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek pro veřejnou zakázku na dodávky

Odůvodnění veřejné zakázky podle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek pro veřejnou zakázku na dodávky Čj. 442/C/2013/DP-ÚVN Odůvodnění veřejné zakázky podle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek pro veřejnou zakázku na dodávky WiFi rozšíření datové sítě ZADAVATEL: Ústřední vojenská

Více

Č.j. PPR-31834-29/ČJ-2013-990656 V Praze 26. února 2014 Počet listů: 6

Č.j. PPR-31834-29/ČJ-2013-990656 V Praze 26. února 2014 Počet listů: 6 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY správa logistického zabezpečení odbor veřejných zakázek Č.j. PPR-31834-29/ČJ-2013-990656 V Praze 26. února 2014 Počet listů: 6 Odůvodnění veřejné zakázky V souladu s

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadavatel: Česká republika Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj Sídlo: Nádražní 869/55, 702 00 Ostrava Zastoupený: Ing. Aleš Uvíra, pověřený

Více

Název veřejné zakázky: Revitalizace historického centra obce Kostomlaty pod Milešovkou část 1.a

Název veřejné zakázky: Revitalizace historického centra obce Kostomlaty pod Milešovkou část 1.a ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle vyhlášky č. 232/2012 Sb. o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky Zadávací řízení: Otevřené řízení podle 27 zákona

Více

č.j.: HSOS - 5513-7 /2015

č.j.: HSOS - 5513-7 /2015 č.j.: HSOS - 5513-7 /2015 ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY podle 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) a vyhlášky č. 232/2012 Sb., o podrobnostech

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Zadavatel: Město Litvínov Sídlo: Litvínov, Náměstí Míru

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky. 2. Popis předmětu veřejné zakázky Oproti skutečnostem uvedeným v předběžném oznámení

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky. 2. Popis předmětu veřejné zakázky Oproti skutečnostem uvedeným v předběžném oznámení K č. j. 1027/2015 Zadavatel: CESNET, zájmové sdružení právnických osob se sídlem Zikova 4, 160 00 Praha 6 IČ: 63839172 zapsané ve spolkovém rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou

Více

Odůvodnění veřejné zakázky

Odůvodnění veřejné zakázky Odůvodnění veřejné zakázky podle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky postupem podle Vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 232/2012,

Více

Odůvodnění veřejné zakázky

Odůvodnění veřejné zakázky Odůvodnění veřejné zakázky podle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek pro veřejnou zakázku na služby postupem podle Vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 232/2012, o podrobnostech

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Veřejná zakázka Název zakázky: Název akce: Druh: Zadávací řízení: Uveřejněno na Věstníku: 26. 05.

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) k veřejné zakázce zadané v otevřeném řízení s názvem Výběr dodavatelů služeb sociální integrace v rámci

Více

Rekvalifikační kurzy pro Úřad práce ČR krajskou pobočku v Liberci II.

Rekvalifikační kurzy pro Úřad práce ČR krajskou pobočku v Liberci II. Odůvodnění veřejné zakázky dle ustanovení 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Rekvalifikační kurzy pro Úřad práce ČR krajskou pobočku v Liberci

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská

Více

Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i.

Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle vyhlášky č. 232/2012 Sb. o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky Zadávací řízení: Otevřené řízení podle 27 zákona

Více

Odůvodnění veřejné zakázky

Odůvodnění veřejné zakázky Odůvodnění veřejné zakázky Úklid komunikací ve správě města Nový Bor dle ustanovení 156 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění platném od 01.04.2012 (dále jen ZVZ ) Zadavatel Název Město Nový

Více

Veřejná zakázka UOČO 3/06/15 Dodávky technických a speciálních plynů pro imisní monitoring od roku 2016

Veřejná zakázka UOČO 3/06/15 Dodávky technických a speciálních plynů pro imisní monitoring od roku 2016 Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky Veřejný zadavatel popíše změny a) v popisu potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny, b) v popisu předmětu veřejné zakázky, c) vzájemného

Více

Odůvodnění veřejné zakázky Projekční systém OS GŘ HZS ČR Integrovaného operačního programu

Odůvodnění veřejné zakázky Projekční systém OS GŘ HZS ČR Integrovaného operačního programu Čj.: MV-52896-3/PO-PSM-2014 Odůvodnění veřejné zakázky Projekční systém OS GŘ HZS ČR Integrovaného operačního programu 1. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky 232/2012 Sb., o podrobnostech

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Zadavatel: Česká republika Ministerstvo financí Sídlo: Letenská

Více

Odůvodnění veřejné zakázky

Odůvodnění veřejné zakázky OPERAČNí PROGRAM ŽiVOTNí PROSTŘEDí * ***......... * *.. * EVROPSKÁ UNIE Pro vodu, Fond soudržnosti vzduch a přírodu Odůvodnění veřejné zakázky dle ust. 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných

Více

P14V00000001 - Rozšíření výrobních kapacit společnosti CYPRIÁN, s.r.o.

P14V00000001 - Rozšíření výrobních kapacit společnosti CYPRIÁN, s.r.o. ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY P14V00000001 - Rozšíření výrobních kapacit společnosti CYPRIÁN, s.r.o. Odůvodnění veřejné zakázky je uveřejněno na profilu zadavatele v souvislosti s oznámením veřejného zadavatele

Více

15-177 Heřmanův Městec laboratorní přístroj

15-177 Heřmanův Městec laboratorní přístroj Odůvodnění veřejné zakázky podle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek pro veřejnou zakázku na dodávky postupem podle Vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 232/2012, o podrobnostech

Více

Elektronizace projektového řízení a nástroje komunikace

Elektronizace projektového řízení a nástroje komunikace Odůvodnění účelnosti nadlimitní veřejné zakázky Elektronizace projektového řízení a nástroje komunikace podle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a v souladu s prováděcí

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky K č. j. 1017/2015 Zadavatel: CESNET, zájmové sdružení právnických osob se sídlem Zikova 4, 160 00 Praha 6 IČ: 63839172 zapsané ve spolkovém rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny. popis předmětu veřejné zakázky

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny. popis předmětu veřejné zakázky Zadavatel: Nemocnice České Budějovice a.s. sídlo: Boženy Němcové 54, 370 01 České Budějovice Zastoupený MUDr. Břetislavem Shonem, předsedou představenstva a Ing. Martinem Bláhou, místopředsedou představenstva

Více

Odůvodnění veřejné zakázky podle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek pro veřejnou zakázku na dodávky

Odůvodnění veřejné zakázky podle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek pro veřejnou zakázku na dodávky K Čj.: 440/2013/DP/ÚVN Odůvodnění veřejné zakázky podle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek pro veřejnou zakázku na dodávky Hmotnostní spektrometr ZADAVATEL: Ústřední vojenská

Více

Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny. Popis předmětu veřejné zakázky.

Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny. Popis předmětu veřejné zakázky. Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny. Popis předmětu veřejné zakázky. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky Sjednocení nabídky propagace českých hor jako celku,

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení Odůvvodněění í vveeřřeej jnéé zzaakkáázzkkyy Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny. Cílem realizace veřejné

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů ( zákon ) a dle vyhlášky č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. v souladu s 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. v souladu s 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Zadavatel: Česká republika Ministerstvo financí Sídlo: Letenská

Více

Podlimitní veřejná zakázka zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem Systém pro správu poruch silniční sítě

Podlimitní veřejná zakázka zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem Systém pro správu poruch silniční sítě Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky Plánovaný cíl veřejné zakázky Efektivní správa a údržba svěřeného majetku Popis vzájemného vztahu mezi realizovanou veřejnou zakázkou a plánovaným cílem. Nástroj kontroly

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. OPVK/2014: Dodávka systému NEXUS 10

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. OPVK/2014: Dodávka systému NEXUS 10 ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DLE 156 ZÁKONA Č. 137/2006, SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ, V SOULADU S VYHL. Č. 232/2012 SB., O PODROBNOSTECH ROZSAHU ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI VEŘEJNÉ

Více

ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název zakázky: Realizace energetických úspor na vybraných objektech v majetku statutárního města Opava metodou EPC, ČÁST DRUHÁ Zadavatel: Statutární město Opava Horní

Více