MĚSÍČNÍK MĚSTA KOUŘIM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSÍČNÍK MĚSTA KOUŘIM"

Transkript

1 MĚSÍČNÍK MĚSTA KOUŘIM ZÁŘÍ 2012 Č. 9 CENA 14,- Kč Sen noci kouřimské 2012 [Zadejte citát z dokumentu nebo souhrn zajímavého bodu. Textové pole lze umístit kdekoli v dokumentu. Formátování textového pole citátu z vlastního textu lze změnit pomocí karty Nástroje kreslení.] foto: M. Biarinec

2 Zápisy zveřejněny: 1. Na úřední desce v přízemí radnice 2. Na internetové adrese RM zasedala Stavební úpravy místní komunikace na Novém Městě v Kouřimi Cenová nabídka na projektovou dokumentaci pro stavební úpravy místní komunikace na Novém Městě v Kouřimi projektant Aleš Jambor, AJ projekt, Havelcova 70, Kolín. Nabídkové ceny: Projektová činnost Kč Inženýrská činnost Kč Celková částka Kč včetně DPH RM schválila zpracování projektové dokumentace na místní komunikaci na Novém Městě projektantem Alešem Jamborem, AJ projekt Kolín, za nabídnutou částku Kč včetně DPH. Nabídka spolupráce při tvorbě publikace o historických sídlech Kolínska JUDr. PhDr. Vratislav Košťál nabízí nepřímou finanční podporu vydání třetího dílu ediční řady Historická sídla Středočeského kraje, (zpracovává okres Kolín a Kutná Hora) formou odkupu počtu výtisků alespoň v ceně Kč (tj. cca výtisků publikace). RM schvaluje zakoupení 10 ks výtisků publikace Historická sídla Středočeského kraje 3. díl v částce Kč. (Využití - prezentace MK ) RM schvaluje Sazebník úhrad pro zpoplatňování věcných břemen zřizovaných městem Kouřim. RM souhlasí s přidělením uvolněného bytu DPS Barborka čp RM pověřuje tajemníka MěÚ zadáním vypracování projektu a následnému podáním žádosti o dotaci na řešení havarijní situace na městských hradbách. (Realizace r. 2013) úsek v městském parku Komunikace ve městě Komunikace 334/II. úsek Rusko, Komenského, Okružní (Pražská) objízdná trasa z důvodu uzavírky silnice č. I/108. Členové RM se seznámili s dokumenty k dané věci. 2 Komunikace 334/II. úsek ul. Okružní od autobusového nádrazí k ZŠ v ul. Čs. armády Akce začleněna Středočeským krajem pro rok 2013 do seznamu akcí k realizaci. Generální oprava komunikace II/334 v celé délce, jejíž projektová příprava začala v roce 2008, se konat nebude. Na vlastním projektu se již nepracuje - informace majitele Středočeského kraje Truba část ul. Okružní Akce je naplánována na rok 2013 Uzavření průjezdu Pražskou branou (dle potřeb kameníků) do Zastupitelstvo města jednalo Stanovení daně z nemovitosti na rok 2013 Evropská komise každoročně pokrok naplňování strategie Evropa 2020 hodnotí. Nejinak tomu bylo letos. Osobně nerozumím doporučení Komise zvýšit daň z nemovitostí, protože v posledních letech v mnoha obcích tato daň už výrazně vzrostla. Zástupci radnic, kteří mají rozhodování o této dani ve výlučné kompetenci, navíc poukazují na to, že by v době stagnace ekonomiky a zvyšování životních nákladů nebylo správné zatěžovat občany dalšími výdaji. Protože je daň z nemovitostí svěřenou daní, jejíž výnos je příjmem obcí, nemá navíc navyšování této daně dopad na státní rozpočet a jeho deficit, jak Komise mylně předpokládá. Z toho vyplývá, že Komise plně nerozumí situaci v ČR. (Výňatek z článku Ing. Oldřicha Vlasáka, místopředsedy Evropského parlamentu a místopředsedy Svazu pro evropské záležitosti) Stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí Obecně závaznou vyhláškou pro rok 2013 ( k posouzení ZM předává RM) RM doporučuje ZM nezvyšovat daň z nemovitosti na rok (Usnesení RM č. 188) ZM neschvaluje zvyšování daně z nemovitosti pro rok 2013, ponechává koeficient č. 1. Rozpočtové opatření č. 7/2012 ZM schvaluje Rozpočtové opatření č. 7/2012, které je přílohou originálu zápisu. Zřízení školního klubu při Základní škole Miloše Šolleho Kouřim, okres Kolín Dodatek č. 6 ke zřizovací listině ZM souhlasí se zřízením školního klubu při Základní škole Miloše Šolleho Kouřim, okres Kolín a schvaluje dodatek č. 6 ke Zřizovací listině Základní školy

3 Miloše Šolleho Kouřim, okres Kolín. Žádost o odprodej pozemků v ul. Zahradní RM schvaluje a předkládá ZM ke schválení prodej pozemků v ul. Zahradní p.č. 2479/5 o výměře 822 m2 za částku 250 Kč. p.č. 2478/1 o výměře 714 m 2, p.č. 2479/1 o výměře m 2, p.č. 2479/4 o výměře 872 m 2, p.č. 2480/2 o výměře 299 m 2, celkem 6312 m 2 (nejsou přivedeny žádné sítě ), kupní cena nebyla stanovena (Usnesení RM č. 205). ZM revokuje své usnesení č. 50/2012 ze dne prodej pozemku p.č. 2479/5 o výměře 822 m 2 za částku 250 Kč/m 2. ZM ukládá tajemníkovi města zajistit na dané pozemky znalecké posudky. Žádost o koupi výše uvedených pozemků projedná ZM v 9/2012. Nákup čerpadla Úpravna vody Kouřim Ponorné čerpadlo do akumulace Úpravna vody Kouřim Celková cena bez DPH Kč RM schvaluje a předkládá ZM ke schválení nákup 2 ks ponorných čerpadel do akumulace - Úpravna vody za částku Kč bez DPH. (Usnesení RM č. 207) ZM schvaluje nákup 2 ks ponorných čerpadel do akumulace - Úpravna vody za částku Kč bez DPH. Povolení vjezdu na pozemek p.č. 1208/1 přes pozemek města p.č. PK 2619 Tento bod programu bude projednán na příštím zasedání ZM. Město Kouřim v této věci svolalo místní šetření za účasti všech stran. Žádost o odkoupení části pozemku p.č. 678/12 v k.ú. Kouřim Strašík Majitel chalupy na Strašíku požádal o odprodej části pozemku p.č. 678/12 v k.ú. Kouřim z majetku města, o výměře 25 m 2. Nabízí díl b dle GP o výměře 26 m 2, který je v jeho vlastnictví, neoplocen a tvoří součást veřejného prostranství, výměnou za část dílu a, který je ve vlastnictví města Kouřim a má celkovou výměru 51 m 2. RM schvaluje a předkládá ZM ke schválení prodej části pozemku p.č. 678/12 v k.ú. Kouřim z vlastnictví města Kouřim o celkové výměře 25 m 2 s tím, že souhlasí s výměnou dílu b za část dílu a o výměře 26 m 2 za těchto podmínek: - kupující strana uhradí sepis smlouvy a správní poplatek za vklad práva do KN - kupní cena bude uhrazena v hotovosti při podpisu kupní smlouvy. Cena za m 2 činí 100 Kč. - náklady na vypracování GP hradí v plné výši kupující. ZM schvaluje výměnu pozemků p.č. 678/12 díl b z vlastnictví majitele chaty za část dílu a, který je ve vlastnictví města, o výměře 26 m 2. ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 678/12 v k.ú. Kouřim z vlastnictví města Kouřim o celkové výměře 25 m 2 za těchto podmínek: - kupující strana uhradí sepis smlouvy a správní poplatek za vklad práva do KN - kupní cena bude uhrazena v hotovosti při podpisu kupní smlouvy - náklady na vypracování GP hradí v plné výši kupující Cena za m 2 činí 100 Kč 3 Žádost o převod pozemků pro potřeby MLS v Kouřimi Jedná se o pozemky ve vlastnictví města Kouřim: v areálu muzea p.č. 1205/2 o výměře 654 m 2, p.č o výměře 1201 m 2 (PK) mimo areál muzea p.č. 1211/3 o výměře 274 m2, p.č. 1201/9 o výměře 337 m 2, p.č. 1202/6 o výměře 1248 m 2, p.č. 1202/7 o výměře 313 m 2, p.č. 2621/1 o výměře 944 m 2, p.č. 2621/2 o výměře 279 m 2 RM doporučuje ZM projednat žádost o převod pozemků pro potřeby MLS v Kouřimi do majetku Středočeského kraje. (Usnesení RM č. 209) ZM nesouhlasí s převodem pozemků p.č. 1205/2 o výměře 654 m 2 a p.č o výměře 1201 m 2 (PK) do majetku Středočeského kraje. (výměna, - budou vedena další jednání). ZM schvaluje pronájem Středočeskému kraji dané cesty, která se skládá z pozemků: p.č. 1211/3 o výměře 274 m 2, p.č. 1201/9 o výměře 337 m 2, p.č. 1202/6 o výměře 1248 m 2, p.č. 1202/7 o výměře 313 m 2, p.č. 2621/1 o výměře 944 m 2, p.č. 2621/2 o výměře 279 m 2 na dobu neurčitou, minimálně však na 5 let. Cesta musí být pro potřeby vlastníků přilehlých pozemků nadále cestou veřejnou. Nájemce upraví do sjízdného stavu danou cestu na vlastní náklady. Sanace areálu Strojobal Kouřim - Molitorov Sanace areálu bývalého podniku Strojobal Kouřim Molitorov V roce 2012 byla zpracována Aktualizace analýzy rizik ohrožení vodního zdroje Kouřim. V rámci AAR byly provedeny průzkumné práce s cílem ověřit současný stav kontaminace lokality a odstaveného zdroje pitné vody

4 pro Město Kouřim- vrtu KJV. Dále ověřit šíření kontaminace od ohniska kontaminace (Strojobal Molitorov) puklinovým systémem k vrtu KJV a případnou možnost ovlivnění dalších zdrojů pitné vody pro město Kouřim. Z výsledků zpracované aktualizace analýzy rizika pro předmětnou lokalitu z roku 2012 vyplývají následující základní negativní skutečnosti: ověření dlouhodobého znečištění podzemních vod v jímacím území města Kouřim, kdy vrt KJV je v současné době kvůli znečištění odstaven z provozu, protože znečištění podzemní vody na tomto objektu překračuje limity stanovené vyhláškou č. 252/2005 Sb., která stanovuje hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody v rozsahu úplného rozboru, zvýšené riziko pro lidské zdraví v případě provádění výkopových prací představují ClU v podzemní vodě a v půdním vzduchu. S ohledem na výše uvedené základní negativní skutečnosti a při zhodnocení veškerých doposud získaných informací o míře, rozsahu a charakteru kontaminace zájmového území byla zájmové lokalitě přiřazena v databázi SEKM kategorie A 3 tedy kategorie, která principiálně charakterizuje další postup jako nutnost bezodkladných nápravných opatření. Z výše uvedeného vyplývá, že je nutné navrhnout konkrétní vhodná nápravná opatření směřující především k eliminaci zjištěných negativních skutečností a rizik. Základní cíle projektovaných nápravných opatření na zájmové lokalitě Strojobal Molitorov jsou tedy následující: odstranění ohnisek kontaminace CLU v nesaturované zóně jako zdroje znečištění podzemních vod, resp. snížení znečištění ClU v nesaturované zóně horninového prostředí pod úroveň cílových parametrů nápravných opatření, snížení znečištění podzemních vod ClU pod úroveň cílových parametrů nápravných opatření. Výsledkem realizace nápravných opatření z hlediska řešení výše uvedených negativních skutečností a rizik bude především: snížení koncentrací ClU v podzemních vodách v ochranném pásmu vodního zdroje pod úroveň legislativně stanovených imisních standardů přípustného znečištění podzemních vod, které jsou v současném stavu překročeny, eliminace zdravotních rizik pro člověka a ekologických rizik vyplývajících ze znečištění horninového prostředí a podzemních vod. Základní koncepce nápravných opatření byla navržena a odsouhlasena v závěrech Analýzy rizik, která byla pro zájmovou 4 lokalitu zpracována v roce Vzhledem k zjištěné míře a rozsahu kontaminace horninového prostředí a podzemních vod na zájmové lokalitě těkavými chlorovanými uhlovodíky (ClU), s ohledem na míru rizika a na shrnutí celkového rizika bude v souladu s odsouhlasenými závěry zpracované analýzy rizika zájmové lokality zahrnovat následující skupiny prací a činností: 1) Projektová příprava zahrnující jak samotnou projektovou dokumentaci nápravných opatření (sanace), tak také studii proveditelnosti 2) Odstranění starých kontaminovaných stavebních konstrukcí 3) Odstranění ohniska kontaminace ClU v nesaturované zóně horninového prostředí formou vymístění 4) Sanaci saturované zóny horninového prostředí formou sanačního čerpání podzemních vod, doplněnou vhodnou podpůrnou sanační technologií (vzhledem k výsledkům posouzení procesů přirozené atenuace se jeví jako vhodné použít metodu aplikace nanočástic nulamocného železa) 5) Aktualizace analýzy rizik Odstranění ohnisek kontaminace ClU v nesaturované zóně horninového prostředí formou vymístění bude spočívat v odtěžení zemin v těchto ohniscích. Odtěžba bude probíhat ve vymezeném prostoru do hloubky -5m pod úroveň terénu. V souvislosti s hloubkou odtěžby a hladinou podzemní vody bude muset vlastním výkopovým pracem předcházet i vybudování sanační stanice na dekontaminaci vod, do které budou sčerpávány podzemní vody ze sanačního výkopu. Současně budou zbudovány následující objekty nutné pro systém sanace podzemních vod: sanační drenážní jímka ve sklepním prostoru hlavní budovy sanační objekt v prostoru mezi plotem a hlavní budovou (v sanační jámě) Sanace saturované zóny horninového prostředí formou čerpání, dekontaminace a zasakování (vypouštění) podzemních vod bude vzhledem ke geologickým a hydrogeologickým podmínkám zájmové lokality a s ohledem na rozsah, míru a charakter kontaminace ClU realizována ve třech etapách a na dvou lokalitách. Nejprve bude prováděno sanační čerpání podzemních vod v areálu (první lokalita) a 1 rok po zahájení sanace v areálu bude sanační čerpání doplněno o objekt odstaveného zdroje pitné vody, tj. o vrt KJV (druhá lokalita). Čerpána bude kontaminovaná voda ze dvou horizontů - ze zavěšené zvodně v kvartérní horizontu a z křídového horizontu. Po jednom roce bude ukončeno čerpání z kvartérní zvodně a bude aplikována metoda ISCR. Kontaminovaná podzemní voda z lokální zavěšené zvodni v kvartérním horizontu bude čerpána ze sanačních jímek jímacích drénů, stávajících vrtů a nově

5 zbudovaných sanačních vrtů. Kontaminovaná podzemní voda z kvartérního horizontu v areálu bude čerpána ze systému hydrogeologických vrtů zahrnující stávající vrty a nové sanační vrty.podzemní voda kontaminovaná ClU čerpaná ze systému sanačních vrtů a sanačních jímek bude zbavována znečištění ClU na dekontaminační stanici. Tato dekontaminační stanice je navržena tak, aby splnila dva základní požadavky na čištění čerpaných podzemních vod, a to výkon a účinnost. Vzhledem k tomu, že větší část přečištěných vod, která nebude využita v pro provoz technologie, bude vypouštěna do dešťové kanalizace zaústěné do místní vodoteče nebo využita v areálu, musí být účinnost odstraňování ClU v dekontaminační stanice tak vysoká, aby přečištěné vody na výstupu této stanice vykazovaly znečištění max. v úrovni povolených imisních standardů pro znečištění povrchových vod. Čerpání z kvartérního horizontu bude probíhat po dobu 12 měsíců, pak bude využita metoda ISCR s aplikací činidel v délce 12 měsíců. Čerpání z křídového horizontu bude pokračovat dalších 12 měsíců, tj. celkem 24 měsíců. Čerpání z vrtu KJV bude probíhat po dobu 12 měsíců Finanční náklady na realizaci sanačních prací jsou odhadnuty na cca mil. Kč. Informace žádosti o dotaci: Jedná se o dotaci ze Státního fondu životního prostředí do Operačního programu životního prostředí, Prioritní osa 4, Oblast podpory Odstranění starých ekologických zátěží. Termín XL. výzvy je stanoven od do Jedná se zřejmě o poslední výzvu na odstranění ekologických zátěží v programovém období Pro tuto výzvu je stanovena alokace ve výši 500 mil. Kč Budou upřednostňovány projekty, kde je ohroženo jímací území a zdroje pitné vody. Projekt Sanace areálu bývalého podniku Strojobal Kouřim Molitorov je tudíž jedním z nejvhodnějších adeptů na úspěch. ZM souhlasí s podáním žádosti o dotaci na projekt Sanace areálu bývalého podniku Strojobal Kouřim-Molitorov. Zpoplatnění činnosti keramického kroužku při Školním klubu Základní školy Miloše Šolleho Kouřim, okres Kolín ZM schvaluje zpoplatnění činnosti keramického kroužku při Školním klubu Základní školy Miloše Šolleho Kouřim, okres Kolín a to: děti I. stupeň 250 Kč/ školní pololetí děti II. stupeň 500 Kč/školní pololetí 5 Ve dnech 12. a 13. října 2012 proběhnou Volby do zastupitelstva Středočeského kraje. Občané města Kouřim budou volit jako tradičně, ve dvou volebních okrscích, a to: Okrsek č. 1: v Základní škola Miloše Šolleho Kouřim Okrsek č. 2: v sálu přízemí radnice v pátek 12. října 2012 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a sobotu 13. října 2012 od 8,00 hodin do 14,00 hodin. Volič musí předložit doklad totožnosti, tj. občanský průkaz nebo cestovní pas. Výsledky soutěže Členové komise životního prostředí na schůzce 10. září 2012 vyhodnotili soutěž o nejhezčí květinovou výzdobu města. Po náročném rozhodování rozhodli v kategorii nejhezčí balkony takto: 1. místo obsadili manželé Kůsovi mladší v ulici Sadová, jejich balkon je opravdu nepřekonatelný. 2. místo obsadila paní Jana Hudcová ve Spojovací ulici. V kategorii nejhezčí okna se na 1. místě umístila rodina Jakubíčkova. Jejich květiny v oknech stále krásně zdobí náměstí. 2. místo obsadila paní Eva Gondášová v Kolínské ulici, záplava bílých květů v oknech vítá návštěvníky našeho města. 3. místo získali manželé Drahotovi ve Zlické ulici, krása květů v jejich oknech a v truhlících před domem těší kolemjdoucí také každý rok. V kategorii nejhezčí předzahrádky 1. místo obsadili manželé Packovi v Okružní ulici, kteří se o předzahrádku starají s velkou péčí. 2. místo získali manželé Lejnarovi na Novém Městě, jejich květinová výzdoba na chodníku jistě zaujme každého kolemjdoucího. 3. místo získali manželé Vendlovi v Klášterní ulici, jejich květinky před domem vždy potěší. 4. místo obsadila paní Hana Rücklová v Ruské ulici, vodopády červených květů na plotě nás již několik let vítají v této ulici. Členy komise zaujala i další květinová výzdoba ve městě, jako například okna a předzahrádky obyvatel před bytovky čp. 441 v Ruské ulici, okna obyvatel v Pražské ulici a mnoho dalších. Všem děkujeme za jejich úsilí a přejeme jim, aby jim květinky přinášely hodně radosti. Výherce oceníme dárkovými balíčky.

6 Okna 3. místo. Předzahrádka 3. místo. Předzahrádka 4. místo. Předzahrádka 1. místo. Balkon 1. místo. Okna 2. místo. Předzahrádka 2. místo. 6 Balkon 2. místo.

7 Okna 1. místo. Připravte se na podzimní úklid Poslední sobotu v září ( ) můžete mimo jiné odložit do technického dvora mezi nebezpečný odpad. Do nebezpečného odpadu patří: barvy, laky, autobaterie, léky, zářivky, oleje, kyseliny, louhy v původních obalech, obaly od barev (neředitelných vodou) Co do technického dvora? Kovy plechovky, hrnce, kovové nářadí, součástky Hliník - hliníková víčka a alobal.. Velkoobjemový odpad nábytek, koberce, linolea, staré vany, umyvadla.. Stavební suť z drobných úprav v domě (dlaždičky, cihly..) Novodurové trubky, zahradní hadice atd. Elektroodpad všeho druhu Upotřebené oleje Technický dvůr je otevřen pro veřejnost každou poslední sobotu v měsíci od hod. Podzimní úklid města V měsíci říjnu můžete (podle harmonogramu) v jednotlivých ulicích odkládat věci připravené k odvozu přímo před své domy. Technický úsek je odveze po jednotlivých druzích od jednotlivých nemovitostí. 7 Prosíme občany, aby na chodníky skládali nábytek rozložený na desky, případně na prkna, koberce, linolea, staré vany, umyvadla, stavební suť z drobných úprav v domě (dlaždičky, cihly), novodurové trubky, zahradní hadice, elektroodpad-kuchyňské spotřebiče, kabely, elektrické nářadí aj. Můžete odložit vše, kromě nebezpečných odpadů (barvy,ředidla ) a pneumatik Pražská, Hrnčířská Komenského Lipanská Mírové náměstí Zahradní Molitorov Ruská, Rusko Tyršova Čs. armády, Klášterní Kolínská, Ouličky, Na Hradbách Gen. L. Svobody, Sadová Zlická, Židovská Růžová, Na Kopci, Na Schodech Barborka, Okružní v úseku směr Truba, bývalá Nemastilova cihelna, Sítiny Strašík Okružní Podskalí, Ptačí ryneček Dlouhá, Krátká, Spojovací Dubová, Pivovarská Pášov, Bukačov Nové Město Dobropolská, Vrcha Fotbalový oddíl informuje: koncem srpna bylo dokončeno v areálu bývalého kempu tréninkové hřiště o rozměrech 55 x 30 m, které bude sloužit k tréninku mužstvům všech věkových kategorií. Děkujeme všem, kteří se na jeho realizaci podíleli. Jsou to: Milan Kapic Václav Skalník Petr Skalník Jan Břečka Milan Švorba Lukáš Dytrych Petr Vavera Jiří Dlesk Vladimír Richter Pavel Valenta

8 Zvláštní poděkování patří Ing. Ladislavu Jasenovskému, který se na celé realizaci podílel finančně. Výbor fotbalového oddílu TJ Rodinné centrum Knoflíček od zahájilo ve sportovní hale své stálé aktivity: v úterý od hod. aerobik (7-10 let) hod. florbal chlapci do 14 let, u děvčat věk nerozhoduje Co nás čeká v následujících dnech čtvrtek - Svoz žlutých pytlů s plasty, nápojovými kartony a polystyrenem, skla a balíků vytříděného papíru, připravit před dům do Otevřen technický dvůr (velkoobjemový odpad a elektro,..) Sběr nebezpečného odpadu Možnost odložení železa před své domy, prosba občanům o zametení chodníků Týden knihoven Drakiáda spojená nejen s bramborovým dnem, ale i s ořechy 18. ročník Stará Kouřim u kapličky, Podzimní úklid města Muzeum Kouřimska v Kouřimi Putování Kouřimskem I. část 28. červen říjen 2012 Seznámení s historií a památkami obcí na Kouřimsku. Výstavu doprovodí turistický průvodce. Muzeum lidových staveb v Kouřimi VÝSTAVY Putování Kouřimskem II. část 28. červen říjen 2012 Seznámení s historií a památkami obcí na Kouřimsku. Výstavu doprovodí turistický průvodce. 14. říjen Svatohavelské císařské posvícení 8 středa od hod. miniaerobik (3-6 let) hod. aerobik (11-15 let + soutěžní přípravka) hod. zumba pro všechny maminky čtvrtek od hod. hrátky s miminky + batolátky odpolední dětské kurzy Aj Carpinus jazyková škola v klubovně RC Týden knihoven městská knihovna Kouřim výstava - Karel Poláček 120 let narození Bylo nás pět První setkání s knihovnou program pro předškolní děti a 1. stupeň Získat pozitivní vztah ke knihovně, aby se děti do knihovny rády vracely. Získání informací k čemu knihovna slouží a co si zde všechno mohou půjčit. Připomeneme si, jak správně chováme ke knížce. Poslech pohádky, omalovánky, pohádkové kvízy Čtení rodičů s dětmi podzimní setkání v knihovně Podzimní tvoření lucerničky pro broučky - 17:00 hod registrace nových čtenářů do konce roku 2012 zdarma amnestie pro zapomnětlivé čtenáře Vás zveme na 18. KOUŘIMSKOU DRAKIÁDU SPOJENOU S BRAMBOROVÝM ODPOLEDNEM Kdy: od 15:00 17:00 hodin Kde: Stará Kouřim u kapličky sv. Víta Soutěž o: 1) nejlepšího dračího akrobata 2) nejposlušnějšího draka 3) nejoriginálnějšího draka 4) nejdokonalejšího draka vlastní výroby 5) nejzajímavějšího draka 6) nejvytrvalejšího dětského účastníka

9 7) nejvytrvalejšího rodiče 8) draka, který nejdříve vzlétne 9) draka, který neposlechne a neposlechne 10) draka, který létá nejvýše 11) nejrychlejšího běžce na trati s drakem ve vzduchu 12) největší mýdlovou bublinu (bublifuky s sebou) 13) vlaštovku, která nejdále doletí 6. mistrovství Kouřimi v hodu vlaštovkou 14) mistra v hodu bramborou 6. mistrovství Kouřimi v hodu bramborou Smějí se děti Výskají tátové Když draci vzletí Vždy je to takové Stalo se od 15. do trávily děti Prázdniny s Knoflíčkem ve Zbraslavicích došlo k požáru nabalíkované slámy u skleníku v Zahradnictví Jandl. Naši hasiči jezdili celou noc pro vodu do Kouřimi, která byla jedinou dostupnou opakovaně zasahovali naši hasiči u hořící slámy v Zahradnictví Jandl byla provedena deratizace potkanů v Ouličkách; opakování do zimy ještě 2x nás navštívil v Kouřimi cirkus Kramer Úžasná akce Skála Postupně firma ZIPR provedla úpravy, které vyvolaly přívalové deště v měsíci červenci zhotovení uliční vpusti ul. Dobropolská zhotovení odvodňovacího žlabu v ul. Čs. armády zhotovení nové uliční vpusti ul. Spojovací umístění zpětné klapky v ul. Kolínská oprava silnice v Podskalí (odtok dešťové vody) oprava silnice ul. Tyršova (nátok na uliční vpusť) zhotovení nové vpusti ul. Na Schodech Nepřijela, přijede příště. Skupina Hašlerka si s úctou i nadsázkou přivlastňuje jméno písničkáře, kabaretiéra, scenáristy, herce, režiséra, podnikatele, vlastence člověka s nekompromisním národním postojem. Člověka, jehož celoživotní dílo je v mnohém z nás hluboce zapsáno. Bez ohledu na naši uspěchanou dobu si každý z nás určitě vybaví pár písní, 9 o kterých ani netuší, že jsou z pera Karla Hašlerka. Po starých zámeckých schodech, Strahováček, Čí je Praha? Naše! Nad Prahou tančily hvězdičky, nezapomenutelná hymnická Česká písnička. Muzikanti z kapely Hašlerka se rozhodli obnovit tradici českého kabaretu počátku minulého století, na jejímž rozmachu měl Karel Hašler lví podíl. Avšak nebojí se do svého repertoáru zahrnout písně z oblasti šansonu, jazzu či dokonce zařadit předvést majstrštyky z oblasti salónní hudby přelomu 19. a 20. století. V jejich programech uslyšíte písničky období c. a k monarchiím, jarmareční popěvky, moritály, vojenské písně nejen doby Josefa Švejka, ryčné songy žižkovských Pepíků, dryjáčnické kousky zpívané v pivovarech a hostincích, kuplety z kabaretů a šantánů (Červená sedma, Montmartre, Lucerna, Hvězda aj.) A v této směsicí naleznete i nemálo písní autorských..a to nás mělo čekat při Snu noci kouřimské. V pátek před akcí 2 muzikanti ze skupiny havarovali v autě. Skončili v nemocnici snad příště to vyjde a zahrají i v Kouřimi, moc si to přáli Projíždějící auto ve směru z města rozbilo dopravní zrcadlo v Komenského ulici byly na náměstí zabetonovány 4 nové odpadní koše a začal nový školní rok. Přejeme všem dětem, učitelům a rodičům samé hezké chvilky. Bezpečnost dětí ve vztahu k autobusové dopravě u autobusového nádraží zajišťují pracovníci H1 Security, u ZŠ 1. týden MO Policie ČR a po celý měsíc pracovník města. Před Prokůpkovým domem byla u autobusové zastávky pro cestující umístěna nová lavička začala druhá - a poslední etapa rekonstrukce Pražské brány. (Práce započaly ) byli na radnici přivítáni noví školáčci - prvňáčci ze ZŠ Miloše Šolleho našim seniorům byl předán k užívání nový klub důchodců v prostorách čp. 1 za městskou knihovnou. Schůdky u vstupu byly opatřeny zábradlím, prostory byly vymalovány Dny evropského dědictví. Krásný den slunečními paprsky rozzářený. Dva autobusy Kouřimáků odjely v ranních hodinách na tradiční akci

10 Putování s lívancem. Putovali jsme na hrnčířské trhy do Berouna, které jsou největšími v celé ČR. Někteří účastníci zájezdu navštívili medvědárium a rozhlednu, historické památky i závody dračích lodí.. Nejmladší účastník byl roční Matěj Janák, nejstarší 91 let, paní primářka Naděžda Řeháková. Nádherný výlet, který přinesl i pěkný pocit z toho být spolu. Děkujeme rodině Jirky Šmejkala za finanční a časovou podporu dopravy, Petrovi Březinovi děkujeme za to, že si přivstal a upekl nám úžasné lívance, které jsme si odvezli s sebou do Berouna, kde jsme si na nich pochutnali. Upřesnění, kam nás putování v příštím roce zavede, si budete moci přečíst v diářku akcí na rok 2013(bude vydán na zahájení adventu). Jedno je ale jisté. 12 zájemců o výlet jsme z důvodu kapacity museli odmítnout, ale 6 přihlášených nepřišlo. Škoda - proto v příštím roce vybereme při zápisu zálohu 100 Kč, kterou celou těm, kteří přijdou, zase vrátíme. Dobrý nápad! Mezi hodinou byly zpřístupněny památky v našem městě. Děkujeme Regionálnímu muzeu za organizaci. Večer jsme se sešli již po 19. na Snu noci kouřimské.(blíže celý článek) V příštím roce budeme mít kulaté výročí Těšíme se, co společně na toto výročí vymyslíme technický úsek města vybudoval schody pro průchod ve směru od školy okolo Santiniho kapličky na autobusovou zastávku SÚS opravila v našem městě výtluky na komunikacích ve vlastnictví Středočeského kraje. Ode dne byl na základě podnětu MO Policie ČR opět i po půlnoci zprovozněn celý systém veřejného osvětlení. SKÁLA 2012 ANEB - DEN JAKO Z POHÁDKY Vážení spoluobčané, dovolte nám, abychom se s Vámi podělili o zážitky a radosti z letošního Putování s pohádkou aneb Loučení s prázdninami a hudební vzpomínky na Petra Muka. 13. ohlédnutí za akcí Putování s pohádkou aneb Loučení s prázdninami a za Hudební vzpomínkou na Petra Muka Město Kouřim děkuje všem, kteří akci připravili, a všem, kteří svou účastí akci podpořili. Příprava akce a její realizace je také vlastně pohádkou. Pohádkou o spolupráci velkého množství občanů města Kouřim a jejich přátel. Děkujeme a těšíme se na další setkání. 10 Celkem se do přípravy (včetně sponzorů a dárců pomůcek) a vlastní realizace zapojilo přes 300 občanů města a jejich přátel. U královské rodiny si vyzvedlo putovní knížku (a po 14:45 hodině i volné listy papíru a i papírové tácky na razítka)na putování přes 600 dětí nejen z Kouřimi, ale i z různých koutů nejen naší země, koncertu se zúčastnilo přes návštěvníků. Velké poděkování patří: - sponzorům, kteří věnovali dárečky nebo poskytli finanční prostředky na jejich nákup, sponzorům, kteří podpořili občerstvení, ubytování, nákup látek, galanterie a rekvizit, dopravu., za jejich štědrost Jsou to: občané města za látky na uzlíčky a pokládky do pohádkového obchůdku T-Mobile Ekobat s.r.o. Elektrowin Roman Klement samoobsluha K + K Lonza Biotec, s.r.o. Gasto instant Dana Lacinová - Pavlínková Jatky p. K. Sojky manželé Jaroslava a Miroslav Lacinovi manželé Dagmar a Ladislav Lacinovi manželé Hana a Josef Šmejkalovi Ing. Václav Valentin

11 Olga Vacková ZIPR s.r.o. manželé Jarmila a Jiří Buchalovi Nykos a.s. Ždánice H1 Security - Hakl Vlastimil Robert Dvořák Čs. spořitelka, pobočka Kouřim Jiří Šmejkal Tomáš Waschinger manželé Marcela a Milan Pštrossovi manželé Marcela a Václav Mejzlíkovi Ekoprogres Třebovle Vratislav Žalud Radka Jirkovská Jarka Hrnčaříková - všem, kteří se dokázali na několik hodin stát pohádkovými postavičkami Ing. Josef Klouda Marie Kučerová Michaela Jiroušková Radka Jirkovská Robert Moravec Marek Krása Pavlína Pavlovová Monika Švorbová Alžběta Petrová Magdalena Kozáková Terezka Švarcová Bára Waschingerová a spol. Radek Lakatoš Matěj Bennoua Marek Berky David Jiroušek Jakub Richter Filip Kocourek Klára Suchánková Klára Hubáčková s kamarádkou Aneta Kupcová David Dorošenko Lenka Charouzková st. Lenka Charouzková ml. Sabina Ahnelová Petr Pešta Tomáš Bartůněk Radek Jeník Martin Fiala Marie Makalová Hana Pokorná Verča Kloudová Tereza Kolouchová Verča Bohatová Martin Kašpar Hana Žáková Jan Froněk Andrea Hrstková s kamarádkou Martin Hudeček Dan Šubotník Adam Bohata Honza Kubelka Ilonka Kropáčová Aneta Sznapková Lucka Hölzäpelová Jitka Kumstýřová Standa Filko Láďa, Filip a Míša Nedvědovi Ondra Urbánek Míla Veselý ml. Jiří Kupec Lenka Cháberová Libor Chmel ml. Tereza Kupcová Ing. Libor Chmel Mirka Nováková Jaromír Kubelka Václav Skalník Petra Šťastná Miroslav Vendl st. Petr Škopek Míša Sokolová Andrea a Libor Petržilkovi - za výběr dobrovolného vstupného do královské pokladny Jarušce Poulové Zorce Šustové Marušce Procházkové Ing. Oldřichu Hrachovinovi Evě Burešové Hance Kubátové - za přípravu a prodej občerstvení Hance Královské Petrovi Březinovi Ivě Mičechové Ing. Ireně Rabochové 11 Rudovi Mičechovi rodině Štikových Míle Břečkové Nikolce Královské Pepovi Hasilovi Janě Kašparové Jirkovi Kupcovi Hance Kloudové Míše Führmanové Oxaně Švorbové Hance Kyselové Jarmilce Bergerové Liborovi Kyselovi Ing. Liborovi Chmelovi Jitce Ladýřové Hance Rücklové Hance Jenešové Radce Jirkovské Lence Hasilové Marii Procházkové Zorce Šustové - za přípravu bramboráků Štěpánce Novákové Hance Královské - za upečení buchet Radce Jirkovské - za upečení koláčků Jarce Hrnčaříkové - za upečení jablečných závinů Hance Královské Janě Dvořákové Ivetě Petráskové Hance Ježíkové Pátě Ježíkové Markovi Ježíkovi ml. sestrám Blandovým Petře Čepelákové Štěpánce Novákové Ince Vojtěchovské - za zapůjčení části kostýmů Kolínskému divadlu - za bezplatné ubytování účinkujících Daně Lacinové Pavlínkové Radovanu Waschingerovi Josefu Zahradníčkovi - za ostrahu na náměstí a ve skále Bezpečnostní Agentuře H1 Security Jiřímu Tučkovi a Antonínu Hollerovi (Pánové, výborně zvládnuto!!)

roste nám v Kouřimi i mladá generace lékařů. Starosti mít nebudeme. (Karneval skautů 27. 3. 2011) MĚSÍČNÍK MĚSTA KOUŘIM Od první písemné zprávy

roste nám v Kouřimi i mladá generace lékařů. Starosti mít nebudeme. (Karneval skautů 27. 3. 2011) MĚSÍČNÍK MĚSTA KOUŘIM Od první písemné zprávy MĚSÍČNÍK MĚSTA KOUŘIM DUBEN 2011 Č.4 CENA 14,- Kč 1261 Od první písemné zprávy roste nám v i i mladá generace lékařů. Starosti mít nebudeme. (Karneval skautů 27. 3. 2011) www.kourim-radnice.cz Krásy a

Více

MĚSÍČNÍK MĚSTA KOUŘIM LISTOPAD 2009 Č.11 CENA 14, 7. 11. Čekání na Martina na bílém koni.

MĚSÍČNÍK MĚSTA KOUŘIM LISTOPAD 2009 Č.11 CENA 14, 7. 11. Čekání na Martina na bílém koni. MĚSÍČNÍK MĚSTA KOUŘIM KOUŘIM LISTOPAD 2009 Č.1 Č.11 7. 11. Čekání na Martina na bílém koni. CENA 14, 14,- Kč S láskou pro své mazlíčky Náš další chovatel pan Charouzek je letitý myslivec a jeho mazlíčkové

Více

MĚSÍČNÍK MĚSTA KOUŘIM BŘEZEN 2009 Č.3 CENA 14,- Kč

MĚSÍČNÍK MĚSTA KOUŘIM BŘEZEN 2009 Č.3 CENA 14,- Kč MĚSÍČNÍK MĚSTA KOUŘIM BŘEZEN 2009 Č.3 CENA 14,- Kč Skvělá zpráva! Třídění odpadu ve městě pokračuje!! Po mnohých jednáních se podařilo zajistit odběr vytříděných časopisů a novinového papíru. Poslední

Více

Fotografie dětí v KZ z dětského karnevalu ze dne 22.3

Fotografie dětí v KZ z dětského karnevalu ze dne 22.3 MĚSÍČNÍK MĚSTA KOUŘIM DUBEN 2009 Č.4 CENA 14,- Kč Fotografie dětí v KZ z dětského karnevalu ze dne 22.3 Ve Středočeském kraji k dnešnímu dni chybí mnoho policistů. Město nemá ale problém, vyrůstá mu již

Více

MĚSÍČNÍ K MĚSTA KOUŘIM BŘEZEN 2010 CENA 14,- K č. Dej každému dni šanci, aby se stal tím nejkrásnějším ve Tvém životě.

MĚSÍČNÍ K MĚSTA KOUŘIM BŘEZEN 2010 CENA 14,- K č. Dej každému dni šanci, aby se stal tím nejkrásnějším ve Tvém životě. MĚSÍČNÍ K MĚSTA KOUŘIM BŘEZEN 2010 CENA 14,- K č Dej každému dni šanci, aby se stal tím nejkrásnějším ve Tvém životě. Č.3 Ulice v proměnách času Kolínská ulice dříve a nyní. Prosíme občany města, kteří

Více

Jinecký zpravodaj. titul. www.jince.eu

Jinecký zpravodaj. titul. www.jince.eu Jinecký zpravodaj titul ročník 29 www.jince.eu cena 5 Kč 1 Spoleèenské centrum Josefa Slavíka - è. p. 19 5. února 2009 14. června 2011 2 spoleèenská kronika èervenec - srpen 2011 Jubilanti Vše nejlepší,

Více

Vážení spoluobčané, Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí. www.listy.dobris.net www.mestodobris.cz. Byli jsme opravdu aktivní. www.transitmedia.

Vážení spoluobčané, Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí. www.listy.dobris.net www.mestodobris.cz. Byli jsme opravdu aktivní. www.transitmedia. 02 2014 Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí zdarma V kulturním domě až do 2. března pokračuje výjimečná výstava sbírky kreseb a akvarelů, pocházející z pozůstalosti po předním českém krajináři první

Více

LETOHRADSKÝ SLOVO STAROSTY Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA

LETOHRADSKÝ SLOVO STAROSTY Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA ZPRÁVY Z RADNICE SLOVO STAROSTY 20. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Letohrad 2009 je již minulostí. Počasí bohužel zabránilo scénickému provedení opery Prodaná nevěsta na terase, den před jejím

Více

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Anketní dotazník. Co nového Představujeme odbor rozvoje. Ze společnosti Prázdniny ve Štolmíři

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Anketní dotazník. Co nového Představujeme odbor rozvoje. Ze společnosti Prázdniny ve Štolmíři Ročník 53. / červen 2014 / ZDARMA / www.cesbrod.cz Českobrodský ZPRAVODAJ Co nového Anketní dotazník Co nového Představujeme odbor rozvoje Ze společnosti Prázdniny ve Štolmíři Ze společnosti Podlipanské

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

XLVIII. ročník. Květen - červen 2015 ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO ÚŘADU VE VYSOKÉM NAD JIZEROU

XLVIII. ročník. Květen - červen 2015 ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO ÚŘADU VE VYSOKÉM NAD JIZEROU XLVIII. ročník Květen - červen 2015 ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO ÚŘADU VE VYSOKÉM NAD JIZEROU ZV Úvodní slovo Milí čtenáři, květen utekl jako voda a tak právě držíte v rukou další díl Větrníku. Jak jste možná zaznamenali

Více

Proseč vybavila svou jednotku novým hasičským autem

Proseč vybavila svou jednotku novým hasičským autem zpravodaj obcí Prosečska 11/2013 Nezapomeňte navštívit akce v Proseči: Adventní hrátky s anděly a čerty Hry a rozsvícení vánočního stromu neděle 1. 12. 2013, 15.00 hod. Proseč, náměstí Adventní koncert

Více

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. LEDEN 2009 - číslo 1/2009 - ročník XIX.

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. LEDEN 2009 - číslo 1/2009 - ročník XIX. ZPRÁVY Z RADNICE SLOVO STAROSTY Milé dámy, vážení pánové, děti všichni občané krásného města Letohradu, končí se rok, ve kterém jsme s hrdostí důstojně oslavili 700. výročí od první písemné zmínky o osídlení

Více

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ. červenec 2015 ÚŘAD INFORMUJE CO JSME ZAŽILI ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY CÍRKVE KULTURA SPORT RŮZNÉ

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ. červenec 2015 ÚŘAD INFORMUJE CO JSME ZAŽILI ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY CÍRKVE KULTURA SPORT RŮZNÉ POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ červenec 2015 ÚŘAD INFORMUJE CO JSME ZAŽILI ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY CÍRKVE KULTURA SPORT RŮZNÉ ÚŘAD INFORMUJE Slovo starosty Tak nám začaly prázdniny, dva měsíce, které děti milují. Rozjedou

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

noviny informační čtvrtletník o událostech v našem městečku

noviny informační čtvrtletník o událostech v našem městečku Ročník IX. Milí čtenáři novin, Vánoce přicházejí každým rokem pořád ve stejnou dobu, ale většině se nám zdá, že každý rok jsou tady o něco dříve. V každé rodině je slaví jinak, ale podstata Vánoc zůstává

Více

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka ÚNOR 2006 2

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka ÚNOR 2006 2 ROSA Zpravodaj Rosicka Zpravodaj Rosicka ÚNOR 2006 2 Z OBSAHU: Na otázky odpovídá starosta................. 4 Obec Kratochvilka, společenská kronika........ 5 Výpisy z usnesení rady a zastupitelstva..........

Více

Číslo 1., ročník XVI, leden 2011

Číslo 1., ročník XVI, leden 2011 informační měsíčník obce velké losiny Číslo 1., ročník XVI, leden 2011 Usnesení 2. zasedání Zastupitelstva obce Velké Losiny, konaného dne 13. 12. 2010 (upraveno dle zákona o ochraně osobních údajů) Zastupitelstvo

Více

MOCHOVSKÝ ZPRAVODA J. ROčNÍK 6, ZÁŘÍ 2012, číslo 26 AKCÍ V MOCHOVĚ... 42. Fotografie z dětského hřiště poskytla paní Pavla Hanušová

MOCHOVSKÝ ZPRAVODA J. ROčNÍK 6, ZÁŘÍ 2012, číslo 26 AKCÍ V MOCHOVĚ... 42. Fotografie z dětského hřiště poskytla paní Pavla Hanušová MOCHOVSKÝ ZPRAVODA J ROčNÍK 6, ZÁŘÍ 2012, číslo 26 Fotografie z dětského hřiště poskytla paní Pavla Hanušová Redakční sloupek... 3 Z obecního úřadu... 4 Škola, školka, KNIHOVNA... 13 Zajímavosti mochovských

Více

10/11/12 2013 DOLNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ MIKULÁŠ V DOLNÍCH POČERNICÍCH. foto Světla Parkanová

10/11/12 2013 DOLNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ MIKULÁŠ V DOLNÍCH POČERNICÍCH. foto Světla Parkanová 10/11/12 2013 DOLNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ MIKULÁŠ V DOLNÍCH POČERNICÍCH foto Světla Parkanová Úvodník Vážení spoluobčané, v závěru roku bychom měli bilancovat, avšak s Vaším dovolením, se ohlédnutím za rokem

Více

Informační středisko nově otevřeno od 1. 6. do 30. 9. na náměstí Republiky 148 (bývalá prodejna rybářských potřeb naproti zastávce U Husa)

Informační středisko nově otevřeno od 1. 6. do 30. 9. na náměstí Republiky 148 (bývalá prodejna rybářských potřeb naproti zastávce U Husa) 6 MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 22 červen 2013 cena 10,- Kč Informační středisko nově otevřeno od 1. 6. do 30. 9. na náměstí Republiky 148 (bývalá prodejna rybářských potřeb naproti zastávce U Husa)

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2008

Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2008 Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2008 PTÁME SE NA TO, CO VÁS ZAJÍMÁ Hromadí se nám v redakci Vaše dotazy z různých okruhů dění a rozvoje Krucemburku. Jsme rádi, že projevujete zájem o náš městys a jeho budoucnost.

Více

Zprávy z fotbalového oddílu

Zprávy z fotbalového oddílu Ďáblický M ě s í č n í k m ě s t s k é č á s t i P r a h a Ď á b l i c e červenec srpen 2012 Zprávy z fotbalového oddílu na straně 12 Z obsahu... Zprávy z rady městské části...2 Změny jízdních řádů autobusů

Více

Návštěva ministra Gandaloviče. Vinobraní s muzikou a filmem. 25. července 2007 ČÍSLO 14 ROČNÍK VIII ZDARMA

Návštěva ministra Gandaloviče. Vinobraní s muzikou a filmem. 25. července 2007 ČÍSLO 14 ROČNÍK VIII ZDARMA Z P R A V O D A J M Ě S T S K É H O Ú Ř A D U 25. července 2007 ČÍSLO 14 ROČNÍK VIII ZDARMA Začala "dílna" 07 Mikulovské výtvarné sympozium "dílna" 07 bylo v sobotu 21. 7. zahájeno a jeho účastníci začali

Více

Číslo 7-8 červenec - srpen 2003

Číslo 7-8 červenec - srpen 2003 Číslo 7-8 červenec - srpen 2003 Skauting pro život v Kojetíně Hurá, začínají prázdniny! V minulém čísle jsme otiskli informaci o celorepublikové akci, která proběhla 20. 6. ve spolupráci s nadací Kapka,

Více

Zprávu o hospodaření TS a hospodaření s odpady za I. pololetí. 2007 Zprávu o přípravě investičních akcí na rok 2008

Zprávu o hospodaření TS a hospodaření s odpady za I. pololetí. 2007 Zprávu o přípravě investičních akcí na rok 2008 Nový název Základní umělecká škola v Úpici má od 28. září 2007 čestný název Základní umělecká škola A. M. Buxton, Úpice. I přesto, že na Václava si vzalo babí léto náhradní volno a pršelo, na dobré náladě

Více

Moravskokrumlovské noviny

Moravskokrumlovské noviny Moravskokrumlovské noviny Měsíčník Vydává Město Moravský Krumlov Ročník Číslo 5. 5. 008 ZDARMA do všech domácností v Moravském Krumlově, Polánce a Rokytné Informace z radnice, názory, diskuse, polemika,

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 6 červen 2014 Ultimate ramp show - BMX freestyle Adrenalinová exhibice na mobilní rampě u příležitosti Novoměstského hrnce smíchu Foto: Michal Fanta zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK XII ČÍSLO 2 ÚNOR 2014 ZDARMA

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK XII ČÍSLO 2 ÚNOR 2014 ZDARMA ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK XII ČÍSLO 2 ÚNOR 2014 ZDARMA Vážení občané! V letošním roce budeme slavit 50. výročí ustanovení Adamova městem. Představujeme vám logo, které bylo k této příležitosti vytvořeno

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více