MĚSÍČNÍK MĚSTA KOUŘIM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSÍČNÍK MĚSTA KOUŘIM"

Transkript

1 MĚSÍČNÍK MĚSTA KOUŘIM ZÁŘÍ 2012 Č. 9 CENA 14,- Kč Sen noci kouřimské 2012 [Zadejte citát z dokumentu nebo souhrn zajímavého bodu. Textové pole lze umístit kdekoli v dokumentu. Formátování textového pole citátu z vlastního textu lze změnit pomocí karty Nástroje kreslení.] foto: M. Biarinec

2 Zápisy zveřejněny: 1. Na úřední desce v přízemí radnice 2. Na internetové adrese RM zasedala Stavební úpravy místní komunikace na Novém Městě v Kouřimi Cenová nabídka na projektovou dokumentaci pro stavební úpravy místní komunikace na Novém Městě v Kouřimi projektant Aleš Jambor, AJ projekt, Havelcova 70, Kolín. Nabídkové ceny: Projektová činnost Kč Inženýrská činnost Kč Celková částka Kč včetně DPH RM schválila zpracování projektové dokumentace na místní komunikaci na Novém Městě projektantem Alešem Jamborem, AJ projekt Kolín, za nabídnutou částku Kč včetně DPH. Nabídka spolupráce při tvorbě publikace o historických sídlech Kolínska JUDr. PhDr. Vratislav Košťál nabízí nepřímou finanční podporu vydání třetího dílu ediční řady Historická sídla Středočeského kraje, (zpracovává okres Kolín a Kutná Hora) formou odkupu počtu výtisků alespoň v ceně Kč (tj. cca výtisků publikace). RM schvaluje zakoupení 10 ks výtisků publikace Historická sídla Středočeského kraje 3. díl v částce Kč. (Využití - prezentace MK ) RM schvaluje Sazebník úhrad pro zpoplatňování věcných břemen zřizovaných městem Kouřim. RM souhlasí s přidělením uvolněného bytu DPS Barborka čp RM pověřuje tajemníka MěÚ zadáním vypracování projektu a následnému podáním žádosti o dotaci na řešení havarijní situace na městských hradbách. (Realizace r. 2013) úsek v městském parku Komunikace ve městě Komunikace 334/II. úsek Rusko, Komenského, Okružní (Pražská) objízdná trasa z důvodu uzavírky silnice č. I/108. Členové RM se seznámili s dokumenty k dané věci. 2 Komunikace 334/II. úsek ul. Okružní od autobusového nádrazí k ZŠ v ul. Čs. armády Akce začleněna Středočeským krajem pro rok 2013 do seznamu akcí k realizaci. Generální oprava komunikace II/334 v celé délce, jejíž projektová příprava začala v roce 2008, se konat nebude. Na vlastním projektu se již nepracuje - informace majitele Středočeského kraje Truba část ul. Okružní Akce je naplánována na rok 2013 Uzavření průjezdu Pražskou branou (dle potřeb kameníků) do Zastupitelstvo města jednalo Stanovení daně z nemovitosti na rok 2013 Evropská komise každoročně pokrok naplňování strategie Evropa 2020 hodnotí. Nejinak tomu bylo letos. Osobně nerozumím doporučení Komise zvýšit daň z nemovitostí, protože v posledních letech v mnoha obcích tato daň už výrazně vzrostla. Zástupci radnic, kteří mají rozhodování o této dani ve výlučné kompetenci, navíc poukazují na to, že by v době stagnace ekonomiky a zvyšování životních nákladů nebylo správné zatěžovat občany dalšími výdaji. Protože je daň z nemovitostí svěřenou daní, jejíž výnos je příjmem obcí, nemá navíc navyšování této daně dopad na státní rozpočet a jeho deficit, jak Komise mylně předpokládá. Z toho vyplývá, že Komise plně nerozumí situaci v ČR. (Výňatek z článku Ing. Oldřicha Vlasáka, místopředsedy Evropského parlamentu a místopředsedy Svazu pro evropské záležitosti) Stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí Obecně závaznou vyhláškou pro rok 2013 ( k posouzení ZM předává RM) RM doporučuje ZM nezvyšovat daň z nemovitosti na rok (Usnesení RM č. 188) ZM neschvaluje zvyšování daně z nemovitosti pro rok 2013, ponechává koeficient č. 1. Rozpočtové opatření č. 7/2012 ZM schvaluje Rozpočtové opatření č. 7/2012, které je přílohou originálu zápisu. Zřízení školního klubu při Základní škole Miloše Šolleho Kouřim, okres Kolín Dodatek č. 6 ke zřizovací listině ZM souhlasí se zřízením školního klubu při Základní škole Miloše Šolleho Kouřim, okres Kolín a schvaluje dodatek č. 6 ke Zřizovací listině Základní školy

3 Miloše Šolleho Kouřim, okres Kolín. Žádost o odprodej pozemků v ul. Zahradní RM schvaluje a předkládá ZM ke schválení prodej pozemků v ul. Zahradní p.č. 2479/5 o výměře 822 m2 za částku 250 Kč. p.č. 2478/1 o výměře 714 m 2, p.č. 2479/1 o výměře m 2, p.č. 2479/4 o výměře 872 m 2, p.č. 2480/2 o výměře 299 m 2, celkem 6312 m 2 (nejsou přivedeny žádné sítě ), kupní cena nebyla stanovena (Usnesení RM č. 205). ZM revokuje své usnesení č. 50/2012 ze dne prodej pozemku p.č. 2479/5 o výměře 822 m 2 za částku 250 Kč/m 2. ZM ukládá tajemníkovi města zajistit na dané pozemky znalecké posudky. Žádost o koupi výše uvedených pozemků projedná ZM v 9/2012. Nákup čerpadla Úpravna vody Kouřim Ponorné čerpadlo do akumulace Úpravna vody Kouřim Celková cena bez DPH Kč RM schvaluje a předkládá ZM ke schválení nákup 2 ks ponorných čerpadel do akumulace - Úpravna vody za částku Kč bez DPH. (Usnesení RM č. 207) ZM schvaluje nákup 2 ks ponorných čerpadel do akumulace - Úpravna vody za částku Kč bez DPH. Povolení vjezdu na pozemek p.č. 1208/1 přes pozemek města p.č. PK 2619 Tento bod programu bude projednán na příštím zasedání ZM. Město Kouřim v této věci svolalo místní šetření za účasti všech stran. Žádost o odkoupení části pozemku p.č. 678/12 v k.ú. Kouřim Strašík Majitel chalupy na Strašíku požádal o odprodej části pozemku p.č. 678/12 v k.ú. Kouřim z majetku města, o výměře 25 m 2. Nabízí díl b dle GP o výměře 26 m 2, který je v jeho vlastnictví, neoplocen a tvoří součást veřejného prostranství, výměnou za část dílu a, který je ve vlastnictví města Kouřim a má celkovou výměru 51 m 2. RM schvaluje a předkládá ZM ke schválení prodej části pozemku p.č. 678/12 v k.ú. Kouřim z vlastnictví města Kouřim o celkové výměře 25 m 2 s tím, že souhlasí s výměnou dílu b za část dílu a o výměře 26 m 2 za těchto podmínek: - kupující strana uhradí sepis smlouvy a správní poplatek za vklad práva do KN - kupní cena bude uhrazena v hotovosti při podpisu kupní smlouvy. Cena za m 2 činí 100 Kč. - náklady na vypracování GP hradí v plné výši kupující. ZM schvaluje výměnu pozemků p.č. 678/12 díl b z vlastnictví majitele chaty za část dílu a, který je ve vlastnictví města, o výměře 26 m 2. ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 678/12 v k.ú. Kouřim z vlastnictví města Kouřim o celkové výměře 25 m 2 za těchto podmínek: - kupující strana uhradí sepis smlouvy a správní poplatek za vklad práva do KN - kupní cena bude uhrazena v hotovosti při podpisu kupní smlouvy - náklady na vypracování GP hradí v plné výši kupující Cena za m 2 činí 100 Kč 3 Žádost o převod pozemků pro potřeby MLS v Kouřimi Jedná se o pozemky ve vlastnictví města Kouřim: v areálu muzea p.č. 1205/2 o výměře 654 m 2, p.č o výměře 1201 m 2 (PK) mimo areál muzea p.č. 1211/3 o výměře 274 m2, p.č. 1201/9 o výměře 337 m 2, p.č. 1202/6 o výměře 1248 m 2, p.č. 1202/7 o výměře 313 m 2, p.č. 2621/1 o výměře 944 m 2, p.č. 2621/2 o výměře 279 m 2 RM doporučuje ZM projednat žádost o převod pozemků pro potřeby MLS v Kouřimi do majetku Středočeského kraje. (Usnesení RM č. 209) ZM nesouhlasí s převodem pozemků p.č. 1205/2 o výměře 654 m 2 a p.č o výměře 1201 m 2 (PK) do majetku Středočeského kraje. (výměna, - budou vedena další jednání). ZM schvaluje pronájem Středočeskému kraji dané cesty, která se skládá z pozemků: p.č. 1211/3 o výměře 274 m 2, p.č. 1201/9 o výměře 337 m 2, p.č. 1202/6 o výměře 1248 m 2, p.č. 1202/7 o výměře 313 m 2, p.č. 2621/1 o výměře 944 m 2, p.č. 2621/2 o výměře 279 m 2 na dobu neurčitou, minimálně však na 5 let. Cesta musí být pro potřeby vlastníků přilehlých pozemků nadále cestou veřejnou. Nájemce upraví do sjízdného stavu danou cestu na vlastní náklady. Sanace areálu Strojobal Kouřim - Molitorov Sanace areálu bývalého podniku Strojobal Kouřim Molitorov V roce 2012 byla zpracována Aktualizace analýzy rizik ohrožení vodního zdroje Kouřim. V rámci AAR byly provedeny průzkumné práce s cílem ověřit současný stav kontaminace lokality a odstaveného zdroje pitné vody

4 pro Město Kouřim- vrtu KJV. Dále ověřit šíření kontaminace od ohniska kontaminace (Strojobal Molitorov) puklinovým systémem k vrtu KJV a případnou možnost ovlivnění dalších zdrojů pitné vody pro město Kouřim. Z výsledků zpracované aktualizace analýzy rizika pro předmětnou lokalitu z roku 2012 vyplývají následující základní negativní skutečnosti: ověření dlouhodobého znečištění podzemních vod v jímacím území města Kouřim, kdy vrt KJV je v současné době kvůli znečištění odstaven z provozu, protože znečištění podzemní vody na tomto objektu překračuje limity stanovené vyhláškou č. 252/2005 Sb., která stanovuje hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody v rozsahu úplného rozboru, zvýšené riziko pro lidské zdraví v případě provádění výkopových prací představují ClU v podzemní vodě a v půdním vzduchu. S ohledem na výše uvedené základní negativní skutečnosti a při zhodnocení veškerých doposud získaných informací o míře, rozsahu a charakteru kontaminace zájmového území byla zájmové lokalitě přiřazena v databázi SEKM kategorie A 3 tedy kategorie, která principiálně charakterizuje další postup jako nutnost bezodkladných nápravných opatření. Z výše uvedeného vyplývá, že je nutné navrhnout konkrétní vhodná nápravná opatření směřující především k eliminaci zjištěných negativních skutečností a rizik. Základní cíle projektovaných nápravných opatření na zájmové lokalitě Strojobal Molitorov jsou tedy následující: odstranění ohnisek kontaminace CLU v nesaturované zóně jako zdroje znečištění podzemních vod, resp. snížení znečištění ClU v nesaturované zóně horninového prostředí pod úroveň cílových parametrů nápravných opatření, snížení znečištění podzemních vod ClU pod úroveň cílových parametrů nápravných opatření. Výsledkem realizace nápravných opatření z hlediska řešení výše uvedených negativních skutečností a rizik bude především: snížení koncentrací ClU v podzemních vodách v ochranném pásmu vodního zdroje pod úroveň legislativně stanovených imisních standardů přípustného znečištění podzemních vod, které jsou v současném stavu překročeny, eliminace zdravotních rizik pro člověka a ekologických rizik vyplývajících ze znečištění horninového prostředí a podzemních vod. Základní koncepce nápravných opatření byla navržena a odsouhlasena v závěrech Analýzy rizik, která byla pro zájmovou 4 lokalitu zpracována v roce Vzhledem k zjištěné míře a rozsahu kontaminace horninového prostředí a podzemních vod na zájmové lokalitě těkavými chlorovanými uhlovodíky (ClU), s ohledem na míru rizika a na shrnutí celkového rizika bude v souladu s odsouhlasenými závěry zpracované analýzy rizika zájmové lokality zahrnovat následující skupiny prací a činností: 1) Projektová příprava zahrnující jak samotnou projektovou dokumentaci nápravných opatření (sanace), tak také studii proveditelnosti 2) Odstranění starých kontaminovaných stavebních konstrukcí 3) Odstranění ohniska kontaminace ClU v nesaturované zóně horninového prostředí formou vymístění 4) Sanaci saturované zóny horninového prostředí formou sanačního čerpání podzemních vod, doplněnou vhodnou podpůrnou sanační technologií (vzhledem k výsledkům posouzení procesů přirozené atenuace se jeví jako vhodné použít metodu aplikace nanočástic nulamocného železa) 5) Aktualizace analýzy rizik Odstranění ohnisek kontaminace ClU v nesaturované zóně horninového prostředí formou vymístění bude spočívat v odtěžení zemin v těchto ohniscích. Odtěžba bude probíhat ve vymezeném prostoru do hloubky -5m pod úroveň terénu. V souvislosti s hloubkou odtěžby a hladinou podzemní vody bude muset vlastním výkopovým pracem předcházet i vybudování sanační stanice na dekontaminaci vod, do které budou sčerpávány podzemní vody ze sanačního výkopu. Současně budou zbudovány následující objekty nutné pro systém sanace podzemních vod: sanační drenážní jímka ve sklepním prostoru hlavní budovy sanační objekt v prostoru mezi plotem a hlavní budovou (v sanační jámě) Sanace saturované zóny horninového prostředí formou čerpání, dekontaminace a zasakování (vypouštění) podzemních vod bude vzhledem ke geologickým a hydrogeologickým podmínkám zájmové lokality a s ohledem na rozsah, míru a charakter kontaminace ClU realizována ve třech etapách a na dvou lokalitách. Nejprve bude prováděno sanační čerpání podzemních vod v areálu (první lokalita) a 1 rok po zahájení sanace v areálu bude sanační čerpání doplněno o objekt odstaveného zdroje pitné vody, tj. o vrt KJV (druhá lokalita). Čerpána bude kontaminovaná voda ze dvou horizontů - ze zavěšené zvodně v kvartérní horizontu a z křídového horizontu. Po jednom roce bude ukončeno čerpání z kvartérní zvodně a bude aplikována metoda ISCR. Kontaminovaná podzemní voda z lokální zavěšené zvodni v kvartérním horizontu bude čerpána ze sanačních jímek jímacích drénů, stávajících vrtů a nově

5 zbudovaných sanačních vrtů. Kontaminovaná podzemní voda z kvartérního horizontu v areálu bude čerpána ze systému hydrogeologických vrtů zahrnující stávající vrty a nové sanační vrty.podzemní voda kontaminovaná ClU čerpaná ze systému sanačních vrtů a sanačních jímek bude zbavována znečištění ClU na dekontaminační stanici. Tato dekontaminační stanice je navržena tak, aby splnila dva základní požadavky na čištění čerpaných podzemních vod, a to výkon a účinnost. Vzhledem k tomu, že větší část přečištěných vod, která nebude využita v pro provoz technologie, bude vypouštěna do dešťové kanalizace zaústěné do místní vodoteče nebo využita v areálu, musí být účinnost odstraňování ClU v dekontaminační stanice tak vysoká, aby přečištěné vody na výstupu této stanice vykazovaly znečištění max. v úrovni povolených imisních standardů pro znečištění povrchových vod. Čerpání z kvartérního horizontu bude probíhat po dobu 12 měsíců, pak bude využita metoda ISCR s aplikací činidel v délce 12 měsíců. Čerpání z křídového horizontu bude pokračovat dalších 12 měsíců, tj. celkem 24 měsíců. Čerpání z vrtu KJV bude probíhat po dobu 12 měsíců Finanční náklady na realizaci sanačních prací jsou odhadnuty na cca mil. Kč. Informace žádosti o dotaci: Jedná se o dotaci ze Státního fondu životního prostředí do Operačního programu životního prostředí, Prioritní osa 4, Oblast podpory Odstranění starých ekologických zátěží. Termín XL. výzvy je stanoven od do Jedná se zřejmě o poslední výzvu na odstranění ekologických zátěží v programovém období Pro tuto výzvu je stanovena alokace ve výši 500 mil. Kč Budou upřednostňovány projekty, kde je ohroženo jímací území a zdroje pitné vody. Projekt Sanace areálu bývalého podniku Strojobal Kouřim Molitorov je tudíž jedním z nejvhodnějších adeptů na úspěch. ZM souhlasí s podáním žádosti o dotaci na projekt Sanace areálu bývalého podniku Strojobal Kouřim-Molitorov. Zpoplatnění činnosti keramického kroužku při Školním klubu Základní školy Miloše Šolleho Kouřim, okres Kolín ZM schvaluje zpoplatnění činnosti keramického kroužku při Školním klubu Základní školy Miloše Šolleho Kouřim, okres Kolín a to: děti I. stupeň 250 Kč/ školní pololetí děti II. stupeň 500 Kč/školní pololetí 5 Ve dnech 12. a 13. října 2012 proběhnou Volby do zastupitelstva Středočeského kraje. Občané města Kouřim budou volit jako tradičně, ve dvou volebních okrscích, a to: Okrsek č. 1: v Základní škola Miloše Šolleho Kouřim Okrsek č. 2: v sálu přízemí radnice v pátek 12. října 2012 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a sobotu 13. října 2012 od 8,00 hodin do 14,00 hodin. Volič musí předložit doklad totožnosti, tj. občanský průkaz nebo cestovní pas. Výsledky soutěže Členové komise životního prostředí na schůzce 10. září 2012 vyhodnotili soutěž o nejhezčí květinovou výzdobu města. Po náročném rozhodování rozhodli v kategorii nejhezčí balkony takto: 1. místo obsadili manželé Kůsovi mladší v ulici Sadová, jejich balkon je opravdu nepřekonatelný. 2. místo obsadila paní Jana Hudcová ve Spojovací ulici. V kategorii nejhezčí okna se na 1. místě umístila rodina Jakubíčkova. Jejich květiny v oknech stále krásně zdobí náměstí. 2. místo obsadila paní Eva Gondášová v Kolínské ulici, záplava bílých květů v oknech vítá návštěvníky našeho města. 3. místo získali manželé Drahotovi ve Zlické ulici, krása květů v jejich oknech a v truhlících před domem těší kolemjdoucí také každý rok. V kategorii nejhezčí předzahrádky 1. místo obsadili manželé Packovi v Okružní ulici, kteří se o předzahrádku starají s velkou péčí. 2. místo získali manželé Lejnarovi na Novém Městě, jejich květinová výzdoba na chodníku jistě zaujme každého kolemjdoucího. 3. místo získali manželé Vendlovi v Klášterní ulici, jejich květinky před domem vždy potěší. 4. místo obsadila paní Hana Rücklová v Ruské ulici, vodopády červených květů na plotě nás již několik let vítají v této ulici. Členy komise zaujala i další květinová výzdoba ve městě, jako například okna a předzahrádky obyvatel před bytovky čp. 441 v Ruské ulici, okna obyvatel v Pražské ulici a mnoho dalších. Všem děkujeme za jejich úsilí a přejeme jim, aby jim květinky přinášely hodně radosti. Výherce oceníme dárkovými balíčky.

6 Okna 3. místo. Předzahrádka 3. místo. Předzahrádka 4. místo. Předzahrádka 1. místo. Balkon 1. místo. Okna 2. místo. Předzahrádka 2. místo. 6 Balkon 2. místo.

7 Okna 1. místo. Připravte se na podzimní úklid Poslední sobotu v září ( ) můžete mimo jiné odložit do technického dvora mezi nebezpečný odpad. Do nebezpečného odpadu patří: barvy, laky, autobaterie, léky, zářivky, oleje, kyseliny, louhy v původních obalech, obaly od barev (neředitelných vodou) Co do technického dvora? Kovy plechovky, hrnce, kovové nářadí, součástky Hliník - hliníková víčka a alobal.. Velkoobjemový odpad nábytek, koberce, linolea, staré vany, umyvadla.. Stavební suť z drobných úprav v domě (dlaždičky, cihly..) Novodurové trubky, zahradní hadice atd. Elektroodpad všeho druhu Upotřebené oleje Technický dvůr je otevřen pro veřejnost každou poslední sobotu v měsíci od hod. Podzimní úklid města V měsíci říjnu můžete (podle harmonogramu) v jednotlivých ulicích odkládat věci připravené k odvozu přímo před své domy. Technický úsek je odveze po jednotlivých druzích od jednotlivých nemovitostí. 7 Prosíme občany, aby na chodníky skládali nábytek rozložený na desky, případně na prkna, koberce, linolea, staré vany, umyvadla, stavební suť z drobných úprav v domě (dlaždičky, cihly), novodurové trubky, zahradní hadice, elektroodpad-kuchyňské spotřebiče, kabely, elektrické nářadí aj. Můžete odložit vše, kromě nebezpečných odpadů (barvy,ředidla ) a pneumatik Pražská, Hrnčířská Komenského Lipanská Mírové náměstí Zahradní Molitorov Ruská, Rusko Tyršova Čs. armády, Klášterní Kolínská, Ouličky, Na Hradbách Gen. L. Svobody, Sadová Zlická, Židovská Růžová, Na Kopci, Na Schodech Barborka, Okružní v úseku směr Truba, bývalá Nemastilova cihelna, Sítiny Strašík Okružní Podskalí, Ptačí ryneček Dlouhá, Krátká, Spojovací Dubová, Pivovarská Pášov, Bukačov Nové Město Dobropolská, Vrcha Fotbalový oddíl informuje: koncem srpna bylo dokončeno v areálu bývalého kempu tréninkové hřiště o rozměrech 55 x 30 m, které bude sloužit k tréninku mužstvům všech věkových kategorií. Děkujeme všem, kteří se na jeho realizaci podíleli. Jsou to: Milan Kapic Václav Skalník Petr Skalník Jan Břečka Milan Švorba Lukáš Dytrych Petr Vavera Jiří Dlesk Vladimír Richter Pavel Valenta

8 Zvláštní poděkování patří Ing. Ladislavu Jasenovskému, který se na celé realizaci podílel finančně. Výbor fotbalového oddílu TJ Rodinné centrum Knoflíček od zahájilo ve sportovní hale své stálé aktivity: v úterý od hod. aerobik (7-10 let) hod. florbal chlapci do 14 let, u děvčat věk nerozhoduje Co nás čeká v následujících dnech čtvrtek - Svoz žlutých pytlů s plasty, nápojovými kartony a polystyrenem, skla a balíků vytříděného papíru, připravit před dům do Otevřen technický dvůr (velkoobjemový odpad a elektro,..) Sběr nebezpečného odpadu Možnost odložení železa před své domy, prosba občanům o zametení chodníků Týden knihoven Drakiáda spojená nejen s bramborovým dnem, ale i s ořechy 18. ročník Stará Kouřim u kapličky, Podzimní úklid města Muzeum Kouřimska v Kouřimi Putování Kouřimskem I. část 28. červen říjen 2012 Seznámení s historií a památkami obcí na Kouřimsku. Výstavu doprovodí turistický průvodce. Muzeum lidových staveb v Kouřimi VÝSTAVY Putování Kouřimskem II. část 28. červen říjen 2012 Seznámení s historií a památkami obcí na Kouřimsku. Výstavu doprovodí turistický průvodce. 14. říjen Svatohavelské císařské posvícení 8 středa od hod. miniaerobik (3-6 let) hod. aerobik (11-15 let + soutěžní přípravka) hod. zumba pro všechny maminky čtvrtek od hod. hrátky s miminky + batolátky odpolední dětské kurzy Aj Carpinus jazyková škola v klubovně RC Týden knihoven městská knihovna Kouřim výstava - Karel Poláček 120 let narození Bylo nás pět První setkání s knihovnou program pro předškolní děti a 1. stupeň Získat pozitivní vztah ke knihovně, aby se děti do knihovny rády vracely. Získání informací k čemu knihovna slouží a co si zde všechno mohou půjčit. Připomeneme si, jak správně chováme ke knížce. Poslech pohádky, omalovánky, pohádkové kvízy Čtení rodičů s dětmi podzimní setkání v knihovně Podzimní tvoření lucerničky pro broučky - 17:00 hod registrace nových čtenářů do konce roku 2012 zdarma amnestie pro zapomnětlivé čtenáře Vás zveme na 18. KOUŘIMSKOU DRAKIÁDU SPOJENOU S BRAMBOROVÝM ODPOLEDNEM Kdy: od 15:00 17:00 hodin Kde: Stará Kouřim u kapličky sv. Víta Soutěž o: 1) nejlepšího dračího akrobata 2) nejposlušnějšího draka 3) nejoriginálnějšího draka 4) nejdokonalejšího draka vlastní výroby 5) nejzajímavějšího draka 6) nejvytrvalejšího dětského účastníka

9 7) nejvytrvalejšího rodiče 8) draka, který nejdříve vzlétne 9) draka, který neposlechne a neposlechne 10) draka, který létá nejvýše 11) nejrychlejšího běžce na trati s drakem ve vzduchu 12) největší mýdlovou bublinu (bublifuky s sebou) 13) vlaštovku, která nejdále doletí 6. mistrovství Kouřimi v hodu vlaštovkou 14) mistra v hodu bramborou 6. mistrovství Kouřimi v hodu bramborou Smějí se děti Výskají tátové Když draci vzletí Vždy je to takové Stalo se od 15. do trávily děti Prázdniny s Knoflíčkem ve Zbraslavicích došlo k požáru nabalíkované slámy u skleníku v Zahradnictví Jandl. Naši hasiči jezdili celou noc pro vodu do Kouřimi, která byla jedinou dostupnou opakovaně zasahovali naši hasiči u hořící slámy v Zahradnictví Jandl byla provedena deratizace potkanů v Ouličkách; opakování do zimy ještě 2x nás navštívil v Kouřimi cirkus Kramer Úžasná akce Skála Postupně firma ZIPR provedla úpravy, které vyvolaly přívalové deště v měsíci červenci zhotovení uliční vpusti ul. Dobropolská zhotovení odvodňovacího žlabu v ul. Čs. armády zhotovení nové uliční vpusti ul. Spojovací umístění zpětné klapky v ul. Kolínská oprava silnice v Podskalí (odtok dešťové vody) oprava silnice ul. Tyršova (nátok na uliční vpusť) zhotovení nové vpusti ul. Na Schodech Nepřijela, přijede příště. Skupina Hašlerka si s úctou i nadsázkou přivlastňuje jméno písničkáře, kabaretiéra, scenáristy, herce, režiséra, podnikatele, vlastence člověka s nekompromisním národním postojem. Člověka, jehož celoživotní dílo je v mnohém z nás hluboce zapsáno. Bez ohledu na naši uspěchanou dobu si každý z nás určitě vybaví pár písní, 9 o kterých ani netuší, že jsou z pera Karla Hašlerka. Po starých zámeckých schodech, Strahováček, Čí je Praha? Naše! Nad Prahou tančily hvězdičky, nezapomenutelná hymnická Česká písnička. Muzikanti z kapely Hašlerka se rozhodli obnovit tradici českého kabaretu počátku minulého století, na jejímž rozmachu měl Karel Hašler lví podíl. Avšak nebojí se do svého repertoáru zahrnout písně z oblasti šansonu, jazzu či dokonce zařadit předvést majstrštyky z oblasti salónní hudby přelomu 19. a 20. století. V jejich programech uslyšíte písničky období c. a k monarchiím, jarmareční popěvky, moritály, vojenské písně nejen doby Josefa Švejka, ryčné songy žižkovských Pepíků, dryjáčnické kousky zpívané v pivovarech a hostincích, kuplety z kabaretů a šantánů (Červená sedma, Montmartre, Lucerna, Hvězda aj.) A v této směsicí naleznete i nemálo písní autorských..a to nás mělo čekat při Snu noci kouřimské. V pátek před akcí 2 muzikanti ze skupiny havarovali v autě. Skončili v nemocnici snad příště to vyjde a zahrají i v Kouřimi, moc si to přáli Projíždějící auto ve směru z města rozbilo dopravní zrcadlo v Komenského ulici byly na náměstí zabetonovány 4 nové odpadní koše a začal nový školní rok. Přejeme všem dětem, učitelům a rodičům samé hezké chvilky. Bezpečnost dětí ve vztahu k autobusové dopravě u autobusového nádraží zajišťují pracovníci H1 Security, u ZŠ 1. týden MO Policie ČR a po celý měsíc pracovník města. Před Prokůpkovým domem byla u autobusové zastávky pro cestující umístěna nová lavička začala druhá - a poslední etapa rekonstrukce Pražské brány. (Práce započaly ) byli na radnici přivítáni noví školáčci - prvňáčci ze ZŠ Miloše Šolleho našim seniorům byl předán k užívání nový klub důchodců v prostorách čp. 1 za městskou knihovnou. Schůdky u vstupu byly opatřeny zábradlím, prostory byly vymalovány Dny evropského dědictví. Krásný den slunečními paprsky rozzářený. Dva autobusy Kouřimáků odjely v ranních hodinách na tradiční akci

10 Putování s lívancem. Putovali jsme na hrnčířské trhy do Berouna, které jsou největšími v celé ČR. Někteří účastníci zájezdu navštívili medvědárium a rozhlednu, historické památky i závody dračích lodí.. Nejmladší účastník byl roční Matěj Janák, nejstarší 91 let, paní primářka Naděžda Řeháková. Nádherný výlet, který přinesl i pěkný pocit z toho být spolu. Děkujeme rodině Jirky Šmejkala za finanční a časovou podporu dopravy, Petrovi Březinovi děkujeme za to, že si přivstal a upekl nám úžasné lívance, které jsme si odvezli s sebou do Berouna, kde jsme si na nich pochutnali. Upřesnění, kam nás putování v příštím roce zavede, si budete moci přečíst v diářku akcí na rok 2013(bude vydán na zahájení adventu). Jedno je ale jisté. 12 zájemců o výlet jsme z důvodu kapacity museli odmítnout, ale 6 přihlášených nepřišlo. Škoda - proto v příštím roce vybereme při zápisu zálohu 100 Kč, kterou celou těm, kteří přijdou, zase vrátíme. Dobrý nápad! Mezi hodinou byly zpřístupněny památky v našem městě. Děkujeme Regionálnímu muzeu za organizaci. Večer jsme se sešli již po 19. na Snu noci kouřimské.(blíže celý článek) V příštím roce budeme mít kulaté výročí Těšíme se, co společně na toto výročí vymyslíme technický úsek města vybudoval schody pro průchod ve směru od školy okolo Santiniho kapličky na autobusovou zastávku SÚS opravila v našem městě výtluky na komunikacích ve vlastnictví Středočeského kraje. Ode dne byl na základě podnětu MO Policie ČR opět i po půlnoci zprovozněn celý systém veřejného osvětlení. SKÁLA 2012 ANEB - DEN JAKO Z POHÁDKY Vážení spoluobčané, dovolte nám, abychom se s Vámi podělili o zážitky a radosti z letošního Putování s pohádkou aneb Loučení s prázdninami a hudební vzpomínky na Petra Muka. 13. ohlédnutí za akcí Putování s pohádkou aneb Loučení s prázdninami a za Hudební vzpomínkou na Petra Muka Město Kouřim děkuje všem, kteří akci připravili, a všem, kteří svou účastí akci podpořili. Příprava akce a její realizace je také vlastně pohádkou. Pohádkou o spolupráci velkého množství občanů města Kouřim a jejich přátel. Děkujeme a těšíme se na další setkání. 10 Celkem se do přípravy (včetně sponzorů a dárců pomůcek) a vlastní realizace zapojilo přes 300 občanů města a jejich přátel. U královské rodiny si vyzvedlo putovní knížku (a po 14:45 hodině i volné listy papíru a i papírové tácky na razítka)na putování přes 600 dětí nejen z Kouřimi, ale i z různých koutů nejen naší země, koncertu se zúčastnilo přes návštěvníků. Velké poděkování patří: - sponzorům, kteří věnovali dárečky nebo poskytli finanční prostředky na jejich nákup, sponzorům, kteří podpořili občerstvení, ubytování, nákup látek, galanterie a rekvizit, dopravu., za jejich štědrost Jsou to: občané města za látky na uzlíčky a pokládky do pohádkového obchůdku T-Mobile Ekobat s.r.o. Elektrowin Roman Klement samoobsluha K + K Lonza Biotec, s.r.o. Gasto instant Dana Lacinová - Pavlínková Jatky p. K. Sojky manželé Jaroslava a Miroslav Lacinovi manželé Dagmar a Ladislav Lacinovi manželé Hana a Josef Šmejkalovi Ing. Václav Valentin

11 Olga Vacková ZIPR s.r.o. manželé Jarmila a Jiří Buchalovi Nykos a.s. Ždánice H1 Security - Hakl Vlastimil Robert Dvořák Čs. spořitelka, pobočka Kouřim Jiří Šmejkal Tomáš Waschinger manželé Marcela a Milan Pštrossovi manželé Marcela a Václav Mejzlíkovi Ekoprogres Třebovle Vratislav Žalud Radka Jirkovská Jarka Hrnčaříková - všem, kteří se dokázali na několik hodin stát pohádkovými postavičkami Ing. Josef Klouda Marie Kučerová Michaela Jiroušková Radka Jirkovská Robert Moravec Marek Krása Pavlína Pavlovová Monika Švorbová Alžběta Petrová Magdalena Kozáková Terezka Švarcová Bára Waschingerová a spol. Radek Lakatoš Matěj Bennoua Marek Berky David Jiroušek Jakub Richter Filip Kocourek Klára Suchánková Klára Hubáčková s kamarádkou Aneta Kupcová David Dorošenko Lenka Charouzková st. Lenka Charouzková ml. Sabina Ahnelová Petr Pešta Tomáš Bartůněk Radek Jeník Martin Fiala Marie Makalová Hana Pokorná Verča Kloudová Tereza Kolouchová Verča Bohatová Martin Kašpar Hana Žáková Jan Froněk Andrea Hrstková s kamarádkou Martin Hudeček Dan Šubotník Adam Bohata Honza Kubelka Ilonka Kropáčová Aneta Sznapková Lucka Hölzäpelová Jitka Kumstýřová Standa Filko Láďa, Filip a Míša Nedvědovi Ondra Urbánek Míla Veselý ml. Jiří Kupec Lenka Cháberová Libor Chmel ml. Tereza Kupcová Ing. Libor Chmel Mirka Nováková Jaromír Kubelka Václav Skalník Petra Šťastná Miroslav Vendl st. Petr Škopek Míša Sokolová Andrea a Libor Petržilkovi - za výběr dobrovolného vstupného do královské pokladny Jarušce Poulové Zorce Šustové Marušce Procházkové Ing. Oldřichu Hrachovinovi Evě Burešové Hance Kubátové - za přípravu a prodej občerstvení Hance Královské Petrovi Březinovi Ivě Mičechové Ing. Ireně Rabochové 11 Rudovi Mičechovi rodině Štikových Míle Břečkové Nikolce Královské Pepovi Hasilovi Janě Kašparové Jirkovi Kupcovi Hance Kloudové Míše Führmanové Oxaně Švorbové Hance Kyselové Jarmilce Bergerové Liborovi Kyselovi Ing. Liborovi Chmelovi Jitce Ladýřové Hance Rücklové Hance Jenešové Radce Jirkovské Lence Hasilové Marii Procházkové Zorce Šustové - za přípravu bramboráků Štěpánce Novákové Hance Královské - za upečení buchet Radce Jirkovské - za upečení koláčků Jarce Hrnčaříkové - za upečení jablečných závinů Hance Královské Janě Dvořákové Ivetě Petráskové Hance Ježíkové Pátě Ježíkové Markovi Ježíkovi ml. sestrám Blandovým Petře Čepelákové Štěpánce Novákové Ince Vojtěchovské - za zapůjčení části kostýmů Kolínskému divadlu - za bezplatné ubytování účinkujících Daně Lacinové Pavlínkové Radovanu Waschingerovi Josefu Zahradníčkovi - za ostrahu na náměstí a ve skále Bezpečnostní Agentuře H1 Security Jiřímu Tučkovi a Antonínu Hollerovi (Pánové, výborně zvládnuto!!)

Ohlédnutí za rodinným festivalem Kouřimská skála 2015

Ohlédnutí za rodinným festivalem Kouřimská skála 2015 Bezplatná příloha Kouřimského zpravodaje MĚSTO KOUŘIM ZÁŘÍ 3. 9. 2015 Život je takový, jaký si ho uděláme, Tak to bylo vždycky a vždycky to tak bude. Grandma Mosesová Ohlédnutí za rodinným festivalem Kouřimská

Více

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

MĚSTO KOUŘIM ZÁŘÍ 2013/2 18. 9. 2013

MĚSTO KOUŘIM ZÁŘÍ 2013/2 18. 9. 2013 MĚSTO KOUŘIM ZÁŘÍ 2013/2 18. 9. 2013 do každé domácnosti Ohlédnutí za Kouřimskou skálou 2013 (14. Putování s pohádkou aneb Loučení s prázdninami a 3. koncertování) Akce byla pořádána na základě dohody

Více

Zápis č. 1. ze zasedání ZM ze dne 26. 1. 2011 od 18:00 hod. v sálu přízemí radnice.

Zápis č. 1. ze zasedání ZM ze dne 26. 1. 2011 od 18:00 hod. v sálu přízemí radnice. Zápis č. 1 ze zasedání ZM ze dne 26. 1. 2011 od 18:00 hod. v sálu přízemí radnice. Příští zasedání 23 2. 2011 od 18.00 v sálu přízemí radnice. Přítomni: dle prezenční listiny (14) Nesplněná usnesení: 0

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

Zápis č. 1. ze zasedání ZM ze dne 30. 1. 2013 od 18.00 hod. přízemí sálu radnice

Zápis č. 1. ze zasedání ZM ze dne 30. 1. 2013 od 18.00 hod. přízemí sálu radnice Zápis č. 1 ze zasedání ZM ze dne 30. 1. 2013 od 18.00 hod. přízemí sálu radnice Příští zasedání: 27. 2. 2013 od 18.00 hod. v sálu přízemí radnice Přítomni dle prezenční listiny (11) Nesplněná usnesení:

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

ZM schvaluje výše uvedený program pro dnešní zasedání. ZM schvaluje za ověřovatele zápisu Mgr. Radku Pšeničkovou a p. Luboše Čepeláka.

ZM schvaluje výše uvedený program pro dnešní zasedání. ZM schvaluje za ověřovatele zápisu Mgr. Radku Pšeničkovou a p. Luboše Čepeláka. Zápis č. 9 zasedání ZM ze dne 26.10. 2011 od 18.00 hod. v sálu přízemí radnice. Příští zasedání: 23.11. 2011 od 18.00 hod. v sálu přízemí radnice. Přítomni dle prezenční listiny (11) Nesplněná usnesení:

Více

Zápis č. 1. Přítomni dle prezenční listiny (12) Nesplněná usnesení

Zápis č. 1. Přítomni dle prezenční listiny (12) Nesplněná usnesení Zápis č. 1 ze zasedání ZM ze dne 22. 1. 2014 od 18.00 hod. v obřadní síni radnice 1. patro Příští zasedání: 26. 2. 2014 od 18.00 hod. v obřadní síni radnice 1. patro. Přítomni dle prezenční listiny (12)

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2009 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 7. 2009 od 17. 00 hodin

Více

Zápis č. 8 ze zasedání ZM ze dne 29. 8 2012 od 18.00 hod. přízemí sálu radnice

Zápis č. 8 ze zasedání ZM ze dne 29. 8 2012 od 18.00 hod. přízemí sálu radnice Zápis č. 8 ze zasedání ZM ze dne 29. 8 2012 od 18.00 hod. přízemí sálu radnice Příští zasedání: 26. 9. 2012 od 18.00 hod. v sálu přízemí radnice Přítomni dle prezenční listiny (10) Nesplněná usnesení:

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Zápis č. 5. ze zasedání ZM ze dne 25. 5. 2011 od 18:00 hod. v sálu přízemí radnice.

Zápis č. 5. ze zasedání ZM ze dne 25. 5. 2011 od 18:00 hod. v sálu přízemí radnice. Zápis č. 5 ze zasedání ZM ze dne 25. 5. 2011 od 18:00 hod. v sálu přízemí radnice. Příští zasedání 26.6.2011 od 18.00 v sálu přízemí radnice. Přítomni: dle prezenční listiny (10) Nesplněná usnesení: 0

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Zápis č. 6/2015/9 ze zasedání Zastupitelstva městyse Krucemburk, konaného dne 4.11.2015

Zápis č. 6/2015/9 ze zasedání Zastupitelstva městyse Krucemburk, konaného dne 4.11.2015 Zápis č. 6/2015/9 ze zasedání Zastupitelstva městyse Krucemburk, konaného dne 4.11.2015 Jednání bylo zahájeno v 18 hodin Přítomno: 15 členů ZM dle presenční listiny Hosté: 9 občanů Program: Pozvánka ze

Více

Zápis č. 2. Splněná usnesení: 21/2014n, 106/2015, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22/2016

Zápis č. 2. Splněná usnesení: 21/2014n, 106/2015, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22/2016 Zápis č. 2 ze zasedání ZM ze dne 29. 2. 2016 od 18.00 hod., Mírové náměstí 145, v obřadní síni radnice 1. patro Příští zasedání se bude konat 23. 3. 2016 od 18.00 hod., Mírové náměstí 145, v obřadní síni

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá.

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. 2015 Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. Vážení spoluobčané, je tu konec října, před námi poslední dva měsíce roku a opět vám do schránek přinášíme náš zpravodaj. V obecním zastupitelstvu

Více

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015

Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015 Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava, Hosté : Ing. František Sojka, zástupci JSDHO Komárov

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod. Vladimír Korek, Hynek Čada (příchod v 18.15.), Pavel Havelka, Josef Šnábl, Vítězslav

Více

Město Horažďovice. 19. zasedání zastupitelstva města. konané dne 8. 3. 2010 v 18.00 hod. v Kulturním domě v Horažďovicích.

Město Horažďovice. 19. zasedání zastupitelstva města. konané dne 8. 3. 2010 v 18.00 hod. v Kulturním domě v Horažďovicích. Město Horažďovice Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie,

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 RM schvaluje: 1. Předložený Závěrečný účet Města Tišnova za rok 2006 a doporučuje ZM ke schválení. 2. Předložený výkaz hospodaření ZŠ nám. 28.

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Poskytnuté příspěvky z městského rozpočtu v roce 2010

Poskytnuté příspěvky z městského rozpočtu v roce 2010 Přehled dotací v roce 2010 Poskytovatel Účel Čerpání (Kč) KÚSK Hasiči 11.098,- KÚSK Fond Hejtmana SK 50.000,- SZIF Projekt EAFRD 314.452,- MPSV Úřad práce 216.870,- MPSV Sociální dávky 560.000,- MPSV Sociální

Více

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 3946/2014 spisová značka 3888/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 111. zasedání dne 6. srpna 2014 R M 1 / 1 1 1 / 1 4 program zasedání Rady města Chropyně č. 111. 1. Kontrola

Více

U s n e s e n í ze schůze Rady města Heřmanův Městec ze dne 7. 11. 2005

U s n e s e n í ze schůze Rady města Heřmanův Městec ze dne 7. 11. 2005 - 487 - U s n e s e n í ze schůze Rady města Heřmanův Městec ze dne 7. 11. 2005 k bodu č. 1 k usnesení č. 140/04 ze dne 8. 11. 2004, 14. 2. a 6. 6. 2005 1) s c h v a l u j e - uzavření smlouvy na pronájem

Více

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích.

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích. Vážení bratři a setry, vážení hosté. je tady skoro polovina roku roku 2005. Je tedy ten správný čas zhodnotit uplynulý rok, bilancujeme úspěchy i neúspěchy a zamyslet se na rokem letošním. Poslední valná

Více

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod. Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Vladimír Vališ, Josef Šnábl (od 18.11), František Illek, Jiří Beran,

Více

Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012

Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012 Město Horažďovice Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Zápis ze 10. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. července 2015 v 17.00 hod.

Zápis ze 10. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. července 2015 v 17.00 hod. Zápis ze 10. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. července 2015 v 17.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, David Josef, Mašová Marie, Svoboda Miroslav, Havelka Pavel, Adámek

Více

Kontrola usnesení usnesení č.6/2006

Kontrola usnesení usnesení č.6/2006 Kontrola usnesení Všechna usnesení přijatá v letech 2002 2006 byla ke dni 2.10.2006 nebo budou ke dni voleb splněna. Do dalšího volebního období přechází tato usnesení: usnesení č.6/2006 zpracování dokumentace

Více

USNESENÍ ze sedmého veřejného zasedání zastupitelstva obce Potštejn ze dne 9. prosince

USNESENÍ ze sedmého veřejného zasedání zastupitelstva obce Potštejn ze dne 9. prosince USNESENÍ ze sedmého veřejného zasedání zastupitelstva obce Potštejn ze dne 9. prosince 2015. Zastupitelstvo obce: SCHVALUJE: 7/220/2015 program jednání zastupitelstva obce Potštejn. 7/221/2015 rozpočtová

Více

Zápis č. 2. ze zasedání ZM ze dne 24. 2. 2010 od 18:00 hod. v sálu přízemí radnice.

Zápis č. 2. ze zasedání ZM ze dne 24. 2. 2010 od 18:00 hod. v sálu přízemí radnice. Zápis č. 2 ze zasedání ZM ze dne 24. 2. 2010 od 18:00 hod. v sálu přízemí radnice. Přítomni: dle prezenční listiny (12) Další zasedání se bude konat ve středu dne 31. 3. 2010 od 18:00 hod. v sálu radnice

Více

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Vladimír Korek, Hynek Čada, Josef Šnábl, Josef Adámek, Vladimír Vališ, Josef

Více

USNESENÍ č. 3/2013. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. září 2013 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2013. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. září 2013 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2013 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. září 2013 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 4. zasedání rady města konané dne 16.3.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 4. zasedání rady města konané dne 16.3.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 4. zasedání rady města konané dne 16.3.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, Josef Želinský, Petr Šikola, JUDr.

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N STAROSTA 2. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 11.2. 2009 Bod pořadu jednání: 14) Informace starosty Věc: Informace starosty

Více

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři,

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři, 1/2014 Vážení čtenáři, vítám Vás u prvního letošního čísla našeho Zpravodaje, kterým se Vám snažíme již čtvrtým rokem přinášet informace o dění v obci i místních spolcích. V letošním roce nás kromě jiného

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pátek

Více

4. Vnitřní směrnice č. 3/2014 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce, dodávky a služby

4. Vnitřní směrnice č. 3/2014 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce, dodávky a služby čj. MCH 658/2014 spisová značka 656/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 96. zasedání dne 12. února 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 6 / 1 4 program

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis č. 3. ze zasedání ZM ze dne 31. 3. 2010 od 18:00 hod. v sálu přízemí radnice.

Zápis č. 3. ze zasedání ZM ze dne 31. 3. 2010 od 18:00 hod. v sálu přízemí radnice. Zápis č. 3 ze zasedání ZM ze dne 31. 3. 2010 od 18:00 hod. v sálu přízemí radnice. Přítomni: dle prezenční listiny (8) Další zasedání se bude konat ve středu dne 28. 4. 2010 od 18:00 hod. v sálu radnice

Více

MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ. ze dne 28. 11. 2001

MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ. ze dne 28. 11. 2001 MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ ze dne 28. 11. 2001 Usnesení č. 110 ZM mění své usnesení č. 57 a 58 ze dne 17.9.2001 tak, že části pozemku č.par. 1246/6 pracovně označené jako díl A

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 02 konaného 16. března 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 02 konaného 16. března 2015 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 02 konaného 16. března 2015 Přítomní členové zastupitelstva města: Ponocná Jana (01) Krabec Dušan, Mgr. (08) Hejkrlík Martin, Mgr. (02) Vyšohlíd

Více

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek Zápis z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek Program jednání: 1. Žádost o zajištění zdravotní péče v odbornosti

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Stanovisko rady města k žádostem o odkup či prodej pozemků. Podklad pro jednání Zastupitelstva města Proseč č. 2/2013

Stanovisko rady města k žádostem o odkup či prodej pozemků. Podklad pro jednání Zastupitelstva města Proseč č. 2/2013 Stanovisko rady města k žádostem o odkup či prodej pozemků Podklad pro jednání Zastupitelstva města Proseč č. 2/2013 Schváleno Radou města Proseč dne 21. 5. 2013 1. MĚSTO PROSEČ je vlastníkem pozemku označeného

Více

R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE

R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE ZÁPIS USNESENÍ 12. ŘÍJNA 2007 Přítomni: 5 členů RM Omluveni: tajemník Hosté : / R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE č. RM/767/34/07 RM schvaluje změnu programu schůze s přesunutím bodu 4.9 na příští schůzi

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM:

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM: Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 6-2009 z 6. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 28. 5. 2009 od 17. 00 hodin

Více

Z Á P I S č. 10/2015

Z Á P I S č. 10/2015 Z Á P I S č. 10/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 8. 4. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Tajemník:

Více

Kronika obce Sytno 2012

Kronika obce Sytno 2012 Kronika obce Sytno 2012 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace 1.1 Významná životní výročí 85 let Zdvořanová Marie (č.p.55 ) 75 let Bouzková Vlasta (č.p.55 ) 70 let Hanzalová Jaroslava (č.p.30),palmová Anna

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse

Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Cetkovský, J. Zoubek, Ing. Zapletal, M. Holasová, Ing. J. Vašíček, M. Dvořák,

Více

Zápis č. 5. Splněná usnesení: 120, 121, 122, 123, 125, 126, 127, 129, 130, 131/2016

Zápis č. 5. Splněná usnesení: 120, 121, 122, 123, 125, 126, 127, 129, 130, 131/2016 Zápis č. 5 ze zasedání ZM ze dne 25. 5. 2016 od 18.00 hod., Mírové náměstí 145, v obřadní síni radnice 1. patro. Příští zasedání se bude konat 29. 6. 2016 od 18.00 hod., Mírové náměstí 145, v obřadní síni

Více

Adélka Kavková 3.třída

Adélka Kavková 3.třída Adélka Kavková 3.třída Obsah Obsah...1 Slavíme společně - leden.. 2 Výlet do mýdlárny. 3 Hrátky s čerty.....4 Hurá do kina 5 Prvňáčci v Betlémské kapli 6-7 Adventní dílny ve fotografii.8 Úspěch na IT olympiádě

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Zápis č. 2 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 6.1.2015

Zápis č. 2 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 6.1.2015 Zápis č. 2 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 6.1.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava, Omluven: Bohuslav Ernest Program: 1. Návštěva hasičské zbrojnice 2.

Více

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE (Zásobník projektů pro období 2008-2015) : MĚSTYS CERHENICE Zpracoval: PhDr. Marek Semerád starosta městyse Schválil: Zastupitelstvo městyse Cerhenice, dne 30.

Více

2. Majetkové záležitosti

2. Majetkové záležitosti - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Přítomni: Omluveni: Z á p i s z 75.

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-20-2015 Termín jednání 15. června 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 3 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 107 Vydána dne 1. 2. 2013 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3421. Zpráva o vyřízení interpelací 3422. Návrh plánu

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Obec Drásov Zastupitelstvo obce Drásov Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 11-2008 z 11. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 28.8. 2008 od 18.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 20. 9. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 20. 9. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 20. 9. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Přítomni: Bartůněk František, Haken Jiří, Hubáček František, Slavík Miroslav,

Více

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ roky 1996-2014 1996 v únoru ve věku 51 let zemřel starosta obce pan Vladimír Stehlík v březnu ve věku 87 let zemřela paní Božena Pečová v dubnu slaví zlatou svatbu manželé

Více

zůstatek pro šk.rok 2005/2006 268,- Matouš Ryška

zůstatek pro šk.rok 2005/2006 268,- Matouš Ryška Zůstatek ze šk.roku 2004/2005 0,- Příjmy: příspěvky žáků 4 440,- Sponzoři 2 800,- Zisky z akcí 1 388,- Obecní úřad + příspěvky na karneval 1 856,- 10 484,- výdaje: příspěvek na výlet (66 žáků) 1 650,-

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005

Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005 Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005 Místo konání: MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Čas konání: 16. března 2005 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek (dostavil se 16.40), Ing. Pavel Bartoníček,

Více

Člen rady města Předseda výboru ZM, předseda komise RM 1300,- Kč

Člen rady města Předseda výboru ZM, předseda komise RM 1300,- Kč Výpis z U s n e s e n í č. 2/2014 ze zasedání Rady města, konaného 20.1.2014 na Městském úřadě v Jílovém u Prahy 2.1.14 Rada města bere na vědomí kontrolu úkolů z minulé RM. 2.2.14 Rada města bere na vědomí

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva Lhotecký Občasník Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010 Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva se konalo 22. září v zasedací místnosti obecního úřadu. Dá se říci, že bylo plno. Projednávaly

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod.

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Přítomni: Korek Vladimír, Havelka Pavel, Illek František, Vališ Vladimír (příchod v 17.10 hod.), David

Více

OBEC DOBRÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC DOBRÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC DOBRÁ Obecně závazná vyhláška obce Dobrá č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

č.j. 6/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.9. 2012

č.j. 6/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.9. 2012 1 č.j. 6/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.9. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 20.9.2012 18:02 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 20.9.2012 19:50

Více

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 Divadlo v MŠ divadlo Silesia Ostrava pohádka Byla jednou koťata 2.9.2015 v 9:00 hod. všechny třídy MŠ Schůze výboru KPŠ 8.9.2015 v 15:00 hod. Výbor KPŠ

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 10-2008 z 10. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 7.8. 2008 od 18.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Zápis č. 25/2013. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 8. října 2013 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 25/2013. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 8. října 2013 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 25/2013 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 8. října 2013 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Host: Jan Macháček, František Skála, Karel Hloušek, Pavel Čermák, Mgr. Lenka Žežulková Mgr.

Více

OBEC HUSLENKY. Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného dne 22. 7. 2015 v obřadní síni obecního úřadu

OBEC HUSLENKY. Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného dne 22. 7. 2015 v obřadní síni obecního úřadu Přítomní: Omluveni: Hosté: Začátek: Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného dne 22. 7. 2015 v obřadní síni obecního úřadu Surala Oldřich, Mgr. Jurčíková Helena, Mgr. Kopecká Jarmila,

Více

U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice

U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 210/2007 ze dne

Více

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák.

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák. Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 10-2010 z 10. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 13. 9. 2010 od 17. 00 hodin

Více

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení č. 370/2011 - Určení ověřovatelů zápisu schvaluje ověřovatelem

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 1 č.j. 9/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.12.2014 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 12.12.2014

Více

občanů Rokytnice a Kochavce 3/2014 14. ročník

občanů Rokytnice a Kochavce 3/2014 14. ročník 3/2014 14. ročník Čím déle vlaštovky u nás v říjnu prodlévají, tím déle pěkné a jasné dny potrvají. Když křížový pavouk se v říjnu ukrývá a nevylézá, není daleko od sněhu. Zářijové dny pomalu končí a s

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 5-2008 z 5. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 6.5. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák.

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák. Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 11-2010 z 11. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 9. 2010 od 17. 00 hodin

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více