Oni jsou v situaci, kdy mají čas přemýšlet. Kdyby nad podstatnými věcmi přemýšleli dříve, bylo by možná všechno jinak.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Oni jsou v situaci, kdy mají čas přemýšlet. Kdyby nad podstatnými věcmi přemýšleli dříve, bylo by možná všechno jinak."

Transkript

1

2

3 Žijeme v době, která často člověku nedovoluje najít si prostor, aby se zastavil u věcí všedních, u takových, které nebývají podporovány reklamou či kampaní. V náporu, kterému býváme vystavováni, se může lehce stát, že nám unikají chvíle, kterými můžeme být obohaceni a posilněni. A přitom stačí jen několik okamžiků k zastavení se a malému zamyšlení. Jednou z takovýchto příležitostí může být i výstava malířských prací vězňů, vytvořených pro letošní Dny lidí dobré vůle, s podtitulem: To je ta cesta, jděte po ní. Oni jsou v situaci, kdy mají čas přemýšlet. Kdyby nad podstatnými věcmi přemýšleli dříve, bylo by možná všechno jinak. Návštěvníkům výstavy přeji prostor k moudrému zamyšlení a všem - jim i autorům vystavených děl - nalezení té pravé Cesty i vytrvalost k věrnému kráčení k cíli. Jan Graubner Arcibiskup olomoucký a metropolita moravský We live in a time that often does not allow a person to find a while to stop by common things, things that are not supported by advertisements or publicity. In the rush we are exposed to it may happen quite easily that we miss moments that can enrich and fortify us. And yet a few moments of paying attention and brief contemplation are often enough. One of such occasions can be also the exhibition of prisoners paintings created for The Days of the People of Goodwill - this year with the subtitle This is the way, walk in it. They are in situation when they have time for contemplation. If they thought about the important things a bit sooner everything might be different. I wish the visitors of the exhibition the space for wise contemplation and I hope that everybody visitors and authors of the exhibited works will find the right Path and endurance to walk in it. Jan Graubner Archbishop of Olomouc and Moravian Metropolitan

4 Je to asi tak běžné, že člověk úspěšný, prosperující, výkonný a všestranně zdravý příliš nevnímá skryté polohy života, života v nemoci, nemohoucnosti a stáří, ale také života po osudové chybě, kterou se člověku podařilo nějak provést. Tvář z reklamních billboardů se usmívá a neví nic o bolesti a neúspěchu; možná také proto neví o obrovské opuštěnosti těch, kteří se nevejdou do předepsaných a všeobecně uznávaných kategorií. A neví ani o cestě k překonání samoty a bolesti, i životního kolapsu. Tu cestu vyšlapali kdysi věrní Boží svědkové, kteří poslechli Hospodinův hlas a vydali se poslušně směrem ke svobodě. Tou cestou šli učedníci Ježíšovi, kteří uvěřili v poslání svého Mistra; šli tudy posléze i Konstantin a Metoděj, díky nimž jsme pokročili směrem ke křesťanství jako národ, a rovněž i Mistr Jan, díky němuž jsme poznali tíhu rozhodování pro pravdu. A mnozí další, i naši praotcové a pramáti, dědové a babičky, otcové a matky, postě ti, kteří spoluvytvářejí naši minulost. Za ní nemůžeme, ta je daná. Naštěstí ji nemůžeme pokroutit. Můžeme však na ni zapomenout a dělat, že nebyla. Byla, a několikadenní velehradská slavnost je vedena snahou tuto minulost víry našemu národu připomenout. A názorně rovněž ukázat, že jde o dědictví, které může pomoci člověka obnovit. Práce odsouzených, na které se díváme, mají jedno společné: vznikly jako odpověď na výzvu víry. Najednou ožívají dříve mrtvé pojmy, když na sebe berou dramatickou podobu. Vězte, že práce, jež vidíme kolem sebe, nepramení z kratochvíle, ale ze srdce dotčeného biblickou zvěstí. Kdysi věrozvěstové otevřeli perspektivu víry před národem do té doby barbarským. Stejně dnes proniká evangelium do vězení, aby vyrostly plody dobré vůle tam, kde dřív vládla vůle zlá. Jako křesťan věřím, že je to krůček k cíli, k tomu, aby se i v naší zemi uskutečňovala a naplňovala vůle Boží. Není současnost bez minulosti, tak zní motto velehradských slavností. Pro některé lidi v úzkosti může znít motto jinak: tíha jejich zpackané minulosti, životního propadu už tolik netáhne, protože jí překonala milost, nikoliv prezidentská, ale Boží. Není současnosti bez milosti. A za tuto změnu v dikci nemohou v první řadě vězeňští kaplani, ale za to může Ten nad námi. Díky mu za to. Mgr. Bohdan Pivoňka Hlavní kaplan VS ČR (Z úvodního slova k výstavě obrazů vězňů Velehrad 2005)

5 It is probably a common thing that successful, blooming, potent and healthy person does not sense too intensely the hidden levels of life, life in disease, life in hospital, impotence and old age, as well as life after the fatal mistake. The face on billboard smiles and knows nothing about pain and failure; maybe therefore it knows nothing about the huge loneliness of those, who do not fit into the prescribed and generally accepted categories. It knows nothing about the way leading to the overcoming of loneliness, pain and life collapse. The faithful witnesses of God, who obeyed the voice of God and set out obediently to the freedom, trod out for us the way long time ago. This way walked the disciples of Jesus, who believed in the mission of their Master; in this way walked also Constantine and Methodus, thanks to whom we advanced to Christianity as a nation as well as master Jan, owing to whom we recognized the burden of decision for truth and many more of our ancestors, grandfathers and grandmothers, fathers and mothers, those who created our history. We are not responsible for it, it has been given. Fortunately we cannot misinterpret it. We can forget it and pretend it did not happen. It happened and the several days lasting celebration is lead by the afford to restore the history of faith in our nation and demonstrate that it is heritage that can help a person to reborn. The artworks of prisoners we are now contemplating have something in common they were created as the answer to the appeal of faith. The long forgotten terms return to life having a more dramatic shape. The works we see around us do not arise from an amusement but from the heart struck by biblical message. Long time ago the missionaries opened the perspective of faith in front of nation until that time pagan. Analogously the evengel penetrates into penitentiaries to grow the fruit of goodwill where only evil reigned before. As a Christian I do believe that it is a step towards the aim to accomplish and fulfill the will of God. There is no present without past, that is the motto of Velehrad celebrations. The motto may be different for some people in distress: the burden of their spoiled past, collapse of life is not such a burden any more because the mercy overcame it, not the presidential one, but that of God. There is no present without past. And this change in diction is not a credit of penitentiary chaplains but that of Him who is above us. Thank Him for it. Mgr. Bohdan Pivoňka The main chaplain of the Czech Republic prison guard From the introduction to the exhibition of paintings of prisoners Velehrad 2005

6 a na vlastní uši uslyšíš za sebou slovo: To je ta cesta, jděte po ní, ať budete chtít doprava nebo doleva.( Iz 30, 21). Život člověka lze přirovnat k cestě, po které každý z nás putuje. Jsme do ní povoláni, vysláni, aniž bychom předem znali její podmínky i naše vlastní dispozice. Tato životní pouť přitom není nikdy jednoduchá a přímá. Dá se říci, že právě naopak. Mnohdy se totiž ocitáme v místech či situacích, které bychom si sami nikdy nezvolili, nikdy se pro ně nerozhodli. Často se stává, že nás po ní vedou jiní proti naší vůli. Že se všechny okolnosti staví proti nám. Že už nezbývá sil. Přesto je třeba jít stále dál. Prorok Izajáš je hlasem svědomí svého národa. V dobách vnitřního úpadku i vnějšího ohrožení Izraele stojí pevně na straně Boží a zároveň i po boku svého lidu. Je výstrahou i oporou zároveň. Jeho zvolání: To je ta cesta, jděte po ní - bez možnosti už dalšího odbočení, sejití - znamená veliké zaslíbení a závazek ze strany Boží. V situaci, kdy mnozí viděli záchranu svého života v útěku a příklonu k falešným oporám, zaznívá jasný hlas. Do všeho zmatku a tápání přichází Slovo, o které je možno se opřít. Už skončila doba nejistoty. A po takovémto hlasu, který vede pevně a bezpečně po Cestě, touží každý bloudící poutník. Výstavou uměleckých prací vězňů chceme ukázat na jednu z mnoha podob hledání cesty, po níž tito lidé kráčejí. Každý z vystavených obrazů dává nahlédnout do vnitřního světa člověka, který na své cestě zabloudil, upadl, a vyhlíží kudy a jak jít dál. Takovéto hledání není vůbec jednoduché. Vždyť tu nejde pouze o naplňování a využití času, ale především o odkrývání zákoutí a hlubin lidské duše. Vyjádření touhy, ale i zklamaných nadějí. Tyto obrazy jsou pevné body, které dovolují zastavit se, nabrat trochu sil, odpočinout a jít dál. Skrze ně pak můžeme vidět do krajiny svého vlastního bytí novým pohledem. Vnímáme-li svůj život jako putování, potom si můžeme býti jisti, že vždycky se najde nějaká nová cesta, možnost řešení, schopnost pokračovat. Je třeba jen sebrat odvahu, nezůstat na místě, sáhnout hlouběji do vlastního nitra. A možná právě jedině tehdy objevíme na své životní cestě něco, co by nám jinak navždy zůstalo skryto: schopnost, talent nebo obdarování, kterým můžeme dodat odvahu a sílu druhým, těm, kteří putují vedle nás. Nechejme se obdarovat těmi, kteří svůj dar na své cestě objevili. My sami jim můžeme říci jen jediné: ano, TO JE TA CESTA, JDĚTE PO NÍ. Mgr. Otto Broch Zástupce hlavního kaplana a kaplan ve Vazební věznici Olomouc

7 Whether you turn to the right or to the left, your ears will hear a voice behind you, saying, This is the way; walk in it. (Is 30, 21) Life of a person can be compared to a way that everyone of us has to walk. We are called to it and sent out without knowing conditions and our own dispositions. This life pilgrimage is never simple and straight. We find ourselves quite often in places and situations we would never choose for ourselves, we would never decide for them. It happens often that against our will other people lead us along this path, that everything is against us, that there is no strength left. Nevertheless we must continue. Prophet Ezekiel is the voice of his nation s conscience. He stands firmly by God s side as well as by the side of his people in the time of an inner decline and external danger of Israel. He is the warning and support at the same time. His exclamation This is the way; walk in it without the possibility of other turn, departure - means great promise and assurance from God. In situation when many saw the rescue in an escape and attaching themselves toward the false supports, the clear voice sounds. Into the chaos and fumble enters the Word that you can rely on. The period of uncertainty is finished. Every future pilgrim longs for such a voice that leads firmly and securely along the way. By the exhibition of the prisoners artworks we want to point to one of many forms of finding the way this people walk in. Every of the exhibited paintings let us look inside the inner life of a person who got lost, fell and seeks which way to follow now. This search is not easy at all. After all it is not only about filling up and using time but mainly about revealing the corners and depths of human soul. Expression of a desire as well as disappointed hopes. These paintings are solid points that allow us to stop, draw some strength, relax and go on. Via them we can look into the area of our own existence from a new perpective. If we perceive our life as a pilgrimage than we can be sure that there is always some new way, solution and capability to continue. We just have to summon the courage, do not stay on one place, go deeper into one s own heart. And maybe right then we will discover on our way of life something what would be otherwise forever hidden: ability, talent or blessing that we can give the others who walk along us the courage. Let those who found their gift along the way present us with it. We can just say: yes, THIS IS THE WAY, WALK IN IT. Mgr. Otto Broch Deputy of main chaplain and a chaplain in custodial prison Olomouc

8 Jiří JANULÍK (Věznice Mírov / Mírov penitentiary) Já / Myself Jaroslav BŘEZINA (Věznice Mírov / Mírov penitentiary) Zamyšlení / Contemplation

9 Jaroslav BŘEZINA (Věznice Mírov / Mírov penitentiary) Vyber si tu správnou / Choose the right one Miloslav POTIŠKA (Věznice Jiřice / Jiřice penitentiary) Službou ke světlu Samaritán / To the light through the service - Samaritan

10 Marek VIKTORA (Věznice Liberec / Liberec penitentiary) Vize budoucnosti / Vision of the future Marek VIKTORA (Věznice Liberec / Liberec penitentiary) Noční můra / Nightmare

11 Pavol MOJŽÍŠ (Věznice Liberec / Liberec penitentiary) Klaun a cirkus / Clown and circus Marek BALÁŽ (Věznice Břeclav/ Břeclav penitentiary) Hříšník / Sinner

12 Karel BLAŽEK (Věznice Břeclav / Břeclav penitentiary) Boží světlo / Divine light Václav MIKEŠ (Věznice Břeclav / Břeclav penitentiary) Fénix - ASPEKTY / Phoenix - ASPECTS

13 Jaroslav JANKOVSKÝ (Věznice Břeclav / Břeclav penitentiary) Podobenství / Parable Václav MIKEŠ (Věznice Břeclav / Břeclav penitentiary) Terorizmus / Terrorism

14 Václav MIKEŠ (Věznice Břeclav / Břeclav penitentiary) Kaldejský průplav Kebar Ezechiel / Kebar river - Ezekiel Milan SMIŠTÍK (Věznice Vinařice / Vinařice penitentiary)

15 Milan SMIŠTÍK (Věznice Vinařice / Vinařice penitentiary) Dalibor MÍČKO (Věznice Vinařice / Vinařice penitentiary)

16 Marek BALÁŽ (Věznice Břeclav / Břeclav penitentiary) Dáma / Lady Radek SVOZIL (Věznice Karviná / Karviná penitentiary) Pieta / Pieta

17 Petr MUDRUŇKA (Věznice Mírov / Mírov penitentiary) Cesta Betléma / Bethlehem Ilija SOSKIDA (Věznice Rýnovice / Rýnovice penitentiary) Cyril a Metoděj / Cyril a Methodus

18 Miloslav POTIŠKA (Věznice Jiřice / Jiřice penitentiary) Cesta trpělivé modlitby / Path of a patient prayer Ján MADEJ (Věznice Valdice / Valdice penitentiary) Duše vraha / Soul of a murderer

19 Renata (Vazební věznice Ostrava / Custodial prison Ostrava) Dáša M (Vazební věznice Ostrava / Custodial prison Ostrava)

20 Jiří Josef TROMBÍK (Věznice Opava / Opava penitentiary) Nová cesta a třikrát uvězněný Ďábel / New path and three times imprisoned Devil Pavol MOJŽÍŠ (Věznice Liberec / Liberec penitentiary) Vesnice / Village

21 Jiří ŠŤASTNÝ (Věznice Jiřice / Jiřice penitentiary) Cesta naděje / Path of hope Milan JAROSCH (Věznice Rýnovice / Rýnovice penitentiary) Cesta / Path

22 Neznámý autor / Unknown author (Věznice Stráž pod Ralskem / Stráž pod Ralskem penitentiary) To je ta cesta, jděte po ní / This is the way, walk in it Jakub NAJMR (Věznice Stráž pod Ralskem / Stráž pod Ralskem penitentiary) Tvář / Face

23 Generální partneři / General partners: Hlavní partneři / Main partners: Partneři / Partners: Mediální partneři / Media partners: nejčtenější regionální noviny Zdravotní služba / Health care: Zvláštní poděkování dárcům / Special acknowledgement to donors: Produkce a organizace / Production and organisation:

24 Katalog vydal / Publisher: PETARDA PRODUCTION a.s. Autoři textu / Authors of the texts: Mons. Jan Graubner Mgr. Bohdan Pivoňka Mgr. Otto Broch Anglický překlad / Translation: Petra Hlaváčková Fotografie / Photography: Filip Kotek Grafická úprava / Graphic design: Studio 5, v.o.s. Tisk / Printed by: Hudec print ISBN

Karel Kostka, PaedDr. / 2005 ISBN: 80-902259-2-6

Karel Kostka, PaedDr. / 2005 ISBN: 80-902259-2-6 Contributing authors: Daniel Frey, Patricie Nowaková, Jan Pávek, Alice Eichlerová, Renata Buchtová, Markéta Tušková, Zuzana Tarabusová, Hans Rosen, Roman Divín, Stephen Mullen, Rudolf Červenka, Karel Kostka

Více

Modern School for Saxophone. Ivan Myslikovjan

Modern School for Saxophone. Ivan Myslikovjan Modern School for Saxophone Ivan Myslikovjan INTRODUCTION In this introduction, I take the liberty to call the attention of you all who are related to the saxophone in someway - pupils, students, orchestra

Více

In the Name of Revenge Ve jménu pomsty

In the Name of Revenge Ve jménu pomsty Alena Kuzmová In the Name of Revenge Ve jménu pomsty Dvojjazyčné anglicko-české povídky zpracované podle skutečných příběhů Edika Brno 2013 In the Name of Revenge Ve jménu pomsty Alena Kuzmová Ilustrace:

Více

Jindřich Štreit. Víra a odpuštění. Faith and Forgiveness

Jindřich Štreit. Víra a odpuštění. Faith and Forgiveness Jindřich Štreit Víra a odpuštění Faith and Forgiveness Jindřich Štreit Víra a odpuštění Faith and Forgiveness Velehrad 2008 Vážené čtenářky, vážení čtenáři Organizátoři konference k desetiletému výročí

Více

Contents. Moving? Glorious Hope/Slavná nadìje. Let us know By Mail: CZSKBC P. O. Box 441516 Detroit, MI, 48244 Email: info@czskbc.

Contents. Moving? Glorious Hope/Slavná nadìje. Let us know By Mail: CZSKBC P. O. Box 441516 Detroit, MI, 48244 Email: info@czskbc. Contents Editorial Natasha Laurinc... 3 From the President Stan Mantle... 4 Stránka prezidenta Stan Mantle... 5 Walking Wisely In a Wacky World (Part 6 and 7) Judy Shoff... 6 Moudře kráčet neobvyklým světem

Více

Jan Petrus (1962-2012)

Jan Petrus (1962-2012) Jan Petrus (1962-2012) None of us could have expected the tragedy that has befallen us this week here at our school. As Mr. Gray said, We have lost our heart. Honza Petrus created the 1st International

Více

DAVID CAIS KOŤÁTKOVÁ KOVANDA KRÁL SAĽNIKOV PAVLICOVÁ

DAVID CAIS KOŤÁTKOVÁ KOVANDA KRÁL SAĽNIKOV PAVLICOVÁ CAIS KOVANDA KRÁL KOŤÁTKOVÁ DAVID vladimir jiří milan kurátor CZ jiří CZ CZ eva CZ CZ radovan CZ student SAĽNIKOV PAVLICOVÁ RUS petra Vážení přátelé, milovníci umění, již popatnácté máme to štěstí poohlédnout

Více

Nové české hrané filmy Prezentace připravovaných filmových projektů. Upcoming Czech Feature Films Presentation of Films in Development

Nové české hrané filmy Prezentace připravovaných filmových projektů. Upcoming Czech Feature Films Presentation of Films in Development Nové české hrané filmy Prezentace připravovaných filmových projektů Upcoming Czech Feature Films Presentation of Films in Development 2007 PROGRAM MEDIA 2007 * VZDĚLÁVÁNÍ Podpora projektů vzdělávání filmových

Více

Mabel Powers. Indianské pohádky. Indian Tales Stories the Iroquois Tell Their Children

Mabel Powers. Indianské pohádky. Indian Tales Stories the Iroquois Tell Their Children Mabel Powers Indianské pohádky Indian Tales Stories the Iroquois Tell Their Children Edika Brno 2012 Indianské pohádky Indian Tales Stories the Iroquois Tell Their Children Mabel Powers Překlad: Jitka

Více

KNIHOVNY SOUČASNOSTI

KNIHOVNY SOUČASNOSTI SDRUŽENÍ KNIHOVEN ČR ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNICKÁ RADA ČR KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2013 Sborník z 21. konference, konané ve dnech 10. až 12. září 2013 v areálu Univerzity Palackého v Olomouci Září 2013 Vydáno za podpory

Více

Máte oblíbeného autora/ směr z historie architektury a z jakého důvodu Vás oslovuje?

Máte oblíbeného autora/ směr z historie architektury a z jakého důvodu Vás oslovuje? Tak zní krédo úspěšného architektonického Ateliéru Kunc. Jeho majitel a hlavní architekt MgA. Michal Kunc, který Royal Reportu poskytl rozhovor, k tomu dodává: Snažím se, aby moje domy byly pohodlné, aby

Více

Kam na jídlo? E knihovna. Rozhovor s profesorem Červinkou. And much more...

Kam na jídlo? E knihovna. Rozhovor s profesorem Červinkou. And much more... Kam na jídlo? E knihovna Rozhovor s profesorem Červinkou And much more... TABLE OF CONTENTS 2 Words from the editorial board...2 Interview of the Dean...3 Welcome to first year...6 New campus information...10

Více

KRATOCHVÍL BOTMAN DAVID HOUSER ŠPAČEK ZUBEK NEJEZCHLEBOVÁ

KRATOCHVÍL BOTMAN DAVID HOUSER ŠPAČEK ZUBEK NEJEZCHLEBOVÁ BOTMAN HOUSER DAVID ŠPAČEK milan machiel KRATOCHVÍL petr kurátor USA/CZ antonín NL CZ jiří CZ DE/CZ vladimír CZ student ZUBEK NEJEZCHLEBOVÁ DE/CZ klára Jsou na světě jedinečná místa, která si zaslouží

Více

Jak vypadá amatérské testování. Plán, který doopravdy můžete splnit. Proč tak brzo začínáme tou nejtěžší částí. S kým testovat a jak jej najít

Jak vypadá amatérské testování. Plán, který doopravdy můžete splnit. Proč tak brzo začínáme tou nejtěžší částí. S kým testovat a jak jej najít OBSAH ÚVODEM Říkejte mi Izmael 6 Jak tato kniha vznikla, vzdání se nároků a trocha domácího úklidu NALEZENÍ PROBLÉMŮ V POUŽITELNOSTI KAPITOLA 1 A vidíte snad nějaké slony? 16 Co to je vlastní testování,

Více

M A G A Z I N E. Nejlepší sezóna ze všech. Greatest. season ever

M A G A Z I N E. Nejlepší sezóna ze všech. Greatest. season ever Zima Winter 2014-15 M A G A Z I N E Nejlepší sezóna ze všech Greatest season ever 06 12 16 22 26 30 36 38 42 M A G A Z I N E Velké změny nekončí Significant changes are not yet finished Nová tvář klubovny

Více

c:\zaloha\ Poslední změna: 13.8.2009 17:13:32

c:\zaloha\ Poslední změna: 13.8.2009 17:13:32 Strana: 1/126 1: 1. In the name of Allah, the Merciful, the Compassionate. 1. Ve jménu Boha milosrdného, slitovného[19] 2: 2. Praise be to Allah, the Lord of the entire universe. 2. Chvála Bohu, Pánu[20]

Více

Festival profesionálních loutkových divadel s inscenacemi pro děti předškolního věku Liberec 14. 18. června 2011

Festival profesionálních loutkových divadel s inscenacemi pro děti předškolního věku Liberec 14. 18. června 2011 Festival profesionálních loutkových divadel s inscenacemi pro děti předškolního věku Liberec 14. 18. června 2011 Festival of Professional Puppet Theatres Performances for Pre-School Children The City of

Více

20 let obalového designu Twenty Years of Package design. Mladý obal 2015 Young Package 2015

20 let obalového designu Twenty Years of Package design. Mladý obal 2015 Young Package 2015 20 let obalového designu Twenty Years of Package design Mladý obal 2015 Young Package 2015 úvodník editorial Když jsme ve společnosti Model Obaly před dvaceti lety zakládali soutěž Mladý obal, ani se nám

Více

Milí čtenáři a případní posluchači, vydal jsem se do tříd, do ulic a do hospod, abych se lidí zeptal na dvě jednoduché anketní otázky, a čekal jsem,

Milí čtenáři a případní posluchači, vydal jsem se do tříd, do ulic a do hospod, abych se lidí zeptal na dvě jednoduché anketní otázky, a čekal jsem, .---/./.../-/.//.---/.//.---/.-/.-./---//.-/.-.././/--../.-//-././-.-/---/.-../../-.-//-../-./..//-/..-// -.../..-/-.././/.-.././-/---///.-//-/.-/-.-//-/..-//--/.-/--/.//..//.-.././-/-./..//-.-./../.../.-../---//...-/..-///

Více

In Development In Production In Postproduction Finished Feature-length Documentaries

In Development In Production In Postproduction Finished Feature-length Documentaries In Development In Production In Postproduction Finished Feature-length Documentaries Czech.docs Samostatný Panel připravovaných dokumentárních filmů, který od jeho počátků spoluorganizuje Institut dokumentárního

Více

Upcoming Czech Feature and Animated Films

Upcoming Czech Feature and Animated Films Nové české hrané a animované filmy Prezentace připravovaných filmových projektů Upcoming Czech Feature and Animated Films Presentation of Films in Development 2008 FINANČNÍ PODPORA EVROPSKÉHO AUDIOVIZUÁLNÍHO

Více

Jak by vypadal dnešní svět, kdyby Pán Ježíš Kristus

Jak by vypadal dnešní svět, kdyby Pán Ježíš Kristus Convention Mission Statement The Czechoslovak Baptist Convention of USA and Canada exists 1) to assist in extending the gospel of our Lord Jesus Christ in lands of central and eastern Europe, particularly

Více

Howard Pyle. Robin Hood. dvojjazyčná kniha

Howard Pyle. Robin Hood. dvojjazyčná kniha Howard Pyle Robin Hood dvojjazyčná kniha Computer Press, a. s. Brno 2011 Robin Hood dvojjazyčná kniha Howard Pyle Computer Press, a. s., 2011. Vydání první. Pro výuku upravili: Anglictina.com Autor anglického

Více

ETHEUNDERSIGNEDAREGRAPHICDESIGNERSPHOTOGRAPHERSAND

ETHEUNDERSIGNEDAREGRAPHICDESIGNERSPHOTOGRAPHERSAND typografie. grafický design. vizuální komunikace typography. graphic design. visual communication ETHEUNDERSIGNEDAREGRAPHICDESIGNERSPHOTOGRAPHERSAND TYPO.21 JUNE2006 TUDENTSWHOHAVEBEENBROUGHTUPINAWORLDINWHICHTHE

Více

Buddy UP. fall 2010. inside. magazine for bringing students together. Interviews. CoMeet Move UP Photos. E S N V S E P r a h a

Buddy UP. fall 2010. inside. magazine for bringing students together. Interviews. CoMeet Move UP Photos. E S N V S E P r a h a Buddy UP magazine for bringing students together fall 2010 E S N V S E P r a h a Buddy System inside Interviews nation2nation CoMeet Move UP Photos BuddyUP / Spring 2010 Buddy UP / fall 2010 MILÍ PŘÁTELÉ,

Více

Texty: Depeche Mode B-stran singlů (1981-1998)

Texty: Depeche Mode B-stran singlů (1981-1998) Texty: Depeche Mode B-stran singlů (1981-1998) Dreaming Of Me Light switch, man switch film was broken only then all the night, fuse tomorrow dancing with a distant friend filming and screening, I picture

Více

1991 2010 > S E T K Á N Í E N C O U N T E R JANACEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO

1991 2010 > S E T K Á N Í E N C O U N T E R JANACEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 1991 2010 > S E T K Á N Í E N C O U N T E R T H E A T R E F A C U L T Y JANACEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO S E T K Á N Í E N C O U N T E R > 1 9 9 1 2 0 1 0 S E T K Á N Í E N C O U N

Více

Mladý obal / young package 2013. Stárnutí / Ageing

Mladý obal / young package 2013. Stárnutí / Ageing Mladý obal / young package 2013 Stárnutí / Ageing 18. ročník mezinárodní s o u t ě ž e M l a d ý o b a l 18 t h y e a r o f t h e i n t e r n a t i o n a l Y o u n g P a c k a g e c o m p e t i t i o

Více

your Nechte informace roztáhnout křídla Let information spread its wings your key to KVADOS

your Nechte informace roztáhnout křídla Let information spread its wings your key to KVADOS Kde se rodí software Where software is born Martin Tomis strana / page 2 your your key to KVADOS Magazín pro klienty společnosti KVADOS Magazine for KVADOS Company Clients Blízká budoucnost mobilit The

Více

Tereza Kerndlová: Věřím v osud. A věřím na pravou a skutečnou lásku.

Tereza Kerndlová: Věřím v osud. A věřím na pravou a skutečnou lásku. Official Magazine of Brno Airport Summer 2015 Travel Face2face Leisure Art & Architecture oficiální magazín Letiště Brno Léto 2015 Tereza Kerndlová: Věřím v osud. A věřím na pravou a skutečnou lásku. Tereza

Více