V Lipníku n. Bečvou 25. listopadu 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V Lipníku n. Bečvou 25. listopadu 2012"

Transkript

1 V Lipníku n. Bečvou 25. listopadu 2012 List farností: Lipník nad Bečvou, Hlinsko, Týn nad Bečvou KRÁSNÝ ÚKOL ADVENTU JE TENTO: NAVZÁJEM SE OBDAROVÁVAT VZPOMÍNKAMI NA DOBRO, A TAK OTEVÍRAT DVEŘE NADĚJI. Joseph Ratzinger: Boží světlo v naší době Milí farníci, zdravím vás všechny na prahu adventní doby. Na narození dítěte se všichni v rodině těší a připravují se. My křesťané tvoříme rodinu dětí Božích a v následujících dnech se také budeme těšit; budeme se připravovat na narození Božího Syna. Adventní cestou nás při bohoslužbách povedou výrazné postavy: prorok Izaiáš, Jan Křtitel, Panna Maria, mudrci a pastýři. Kterou z těch postav si zvolíme za svůj adventní vzor? Nejlépe všechny: S proroky prožívejme touhu po blízkosti Boží. Podle výzev Jana Křtitele se snažme změnit své špatné smýšlení a jednání. S Marií se radujme a těšme, že se nám narodí Spasitel. S mudrci a pastýři se vydejme na cestu za hvězdou - na cestu, která sice není lehká, ale vede ke Kristu, a tedy k pokoji a radosti. Zvlášť dětem přeji šťastnou cestu jejich adventním vláčkem. Rodiče, pomozte jim prožít advent pěkně, ať u vás doma nechybí chvíle společné modlitby. Ukazujte jim na Ježíše. On nás má přitahovat. Ať s jeho pomocí mineme všechny výhybky zla a dojedeme šťastně do cíle nejen tohoto adventu, ale celého svého života. P. Martin ADVENTNÍ PUTOVÁNÍ V ROCE VÍRY Abychom svého bližního milovali jako sami sebe a všechny podle svých sil přitahovali k tvé lásce!... Všemohoucí Bože, milosrdný Spasiteli. (Sv. František z Assisi) Stejně jako loni budeme cestovat adventem společně dospělí s dětmi naším zvláštním vláčkem vypraveným do Betléma přes zastávky ve stanicích adventních nedělí. Stanice nesou jména poselství evangelia podle sv. Lu- káše: Bdělice (Buďte bdělí), Janovice (Jan Křtitel vyzývá k pokání. Připravte cestu Páně.), Radostín (Radujte se. Pán je blízko.). Zastávka poslední neděle bude Horské Město (setkání Panny Marie s příbuznou Alžbětou v jednom judském městě v horách, od 6. století jej tradice nazývá Ain Karim). Do Betléma vláček dojede v pondělí 24. prosince v noci. I letos budete, děti, dostávat jízdenky, které zaplněné dobrými skutky o další neděli hodíte do okénka vláčku. Kéž se vám daří jako loni v adventní době, kdy jste pomáhaly při vaření, pečení, úklidu, snažily jste se být hodnější, pilnější, lepší k sourozencům i kamarádům, FARNÍ LISTY 7/2012 1

2 více poslouchat rodiče, s úctou a ochotou pomáhat starším, nezapomínat na modlitbu. 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 2. prosince 2012 Stanice: Bdělice Biblické poselství: BUĎTE BDĚLÍ Svatý Lukáš zaznamenal vyprávění Pána Ježíše učedníkům, co všechno se přihodí, až bude blízko království Boží. Budou znamení na slunci, na měsíci a hvězdách, na zemi úzkost národů, bezradných nad hukotem a příbojem moře; lidé budou zmírat strachem a očekáváním toho, co přijde na celý svět, neboť hvězdný svět se zachvěje. A tehdy (lidé) uvidí Syna člověka přicházet v oblaku s velikou mocí a slávou. Až to začne, vzpřimte se a zdvihněte hlavy, protože se blíží vaše vykoupení. Dejte si pozor, aby vaše srdce nebyla zatížena nestřídmostí, opilstvím a pozemskými starostmi, aby vás den (soudu) nezastihl znenadání jako léčka; přijde totiž na všechny, kdo přebývají na celé zemi. Proto bděte a modlete se v každé době, abyste mohli všemu tomu, co se má stát, uniknout a obstát před Synem člověka. Lk 21,25-28,34-36 Máme být bdělí a odpírat zlu, mít se na pozoru před každodenním pokušením. Když učedníci Pána Ježíše podléhali pokušení, také jim říkal: Bděte a modlete se, abyste nepřišli do pokušení. Sv. Pavel nabádá: Oblečme si víru a lásku jako pancíř a naději na spásu jako přilbu. Z této duchovní zbroje božských ctností je nejdůležitější láska. Jejími plody jsou radost, pokoj a milosrdenství. Láska vyžaduje velkodušnost a bratrské napomínání; je vlídností; vzbuzuje vzájemnost, projevuje se nezištností a štědrostí; je přátelstvím a společenstvím. Vynasnažme se, abychom na vánoční obětní stůl v našich chrámech mohli položit alespoň některý z těch vzácných plodů lásky a na naší cestě nechyběly její projevy. 2. NEDĚLE ADVENTNÍ 9. prosince 2012 Stanice: Janovice Biblické poselství: PŘIPRAVTE CESTU PÁNU V evangeliu podle sv. Lukáše čteme: V patnáctém roce vlády císaře Tiberia, když Poncius Pilát byl místodržitelem v Judsku, Herodes údělným knížetem v Galileji, jeho bratr Filip údělným knížetem v Itureji a v Trachonitidě, Lysaniáš údělným knížetem v Abiléně, za velekněží Annáše a Kaifáše, uslyšel na poušti Boží slovo JAN, syn Zachariášův. Šel do celého okolí Jordánu a hlásal křest pokání, aby byly odpuštěny hříchy. Tak je psáno v knize proroka Izaiáše: Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Pánu, vyrovnejte stezky! Každé údolí ať je zasypáno, každá hora a každý pahorek srovnán; kde je co křivého, ať je narovnáno, cesty hrbolaté ať se uhladí! A každý člověk uzří Boží spásu. Lk 3,1-6 Nabídka materiálu pro uhlazení hrbolů: čestnost, upřímnost, srdečnost, důvěryhodnost, skromnost, sebeovládání, ochota, mírnost, spravedlivost, pravdivost, věrnost, pomoc, soucit, dobrota, odpuštění, porozumění, naslouchání, vděčnost, radost, trpělivost, vytrvalost. Dobrý den. Ano, rád. Lituji. Prosím. Děkuji. 3. NEDĚLE ADVENTNÍ 16. prosince 2012 Stanice: Radostín Biblické poselství: RADUJTE SE V PÁNU! Lidé se ptali Jana (Křtitele): Co máme dělat? Odpověděl jim: Kdo má dvoje šaty, ať se rozdělí s tím, kdo nemá žádné. A kdo má něco k jídlu, ať jedná stejně. Přišli také celníci, aby se dali pokřtít, a ptali se ho: Mistře, co máme dělat? On jim odpověděl: Nevybírejte víc, než je stanoveno. I vojáci se ho ptali: A co máme dělat my? Odpověděl jim: Na nikom se nedopouštějte násilí, nikoho nevydírejte, buďte spokojeni se svým žoldem. Lid byl plný očekávání a všichni uvažovali o tom, zdali Jan není Mesiášem. Jan jim všem na to říkal: Já vás křtím vodou. Přichází však mocnější než já; jemu nejsem hoden ani rozvázat řemínek u opánků. On vás bude křtít Duchem Svatým a ohněm. V ruce má lopatu, aby pročistil (obilí) na svém mlatě a pšenici uložil na sýpce; plevy však bude pálit ohněm neuhasitelným. Dával lidu ještě mnoho jiných napomenutí a hlásal mu radostnou zvěst. Lk 3,10-18 Svatý Pavel v listu Filipanům píše: Bratři! Radujte se stále v Pánu, opakuji: Radujte se! Vaše ušlechtilost ať je známa všem lidem. Pán je blízko. O nic nemějte starost! Ale ve všem předkládejte Bohu své potřeby v modlitbě a prosbě s děkováním. Pak Boží pokoj, který převyšuje všecko pomyšlení, uchrání vaše FARNÍ LISTY 7/2012 2

3 srdce a vaše myšlenky v Kristu Ježíši. Buďme radostní. Rozdávejme radost! Radost dělá člověka přístupným pravdě, dobru, krásnu. Kdo je radostně naladěn, dává se s chutí do díla. Radost je hybnou silou mravní výchovy. Radostná nálada je oblohou, pod kterou se daří všemu, kromě jedu! Prameny pravých radostí jsou přirozené a nadpřirozené. Z přirozených tím nejvydatnějším je dobré svědomí (je odměnou věrného plnění povinností k Bohu a povinností svého stavu; předpokladem je sebekázeň). Mnoho podnětů k radosti dává ušlechtilý zpěv a hudba. Prameny nadpřirozenými jsou zvláště modlitba, svátosti, duchovní cvičení. Radost z Boží přírody. Radost ze skutků milosrdenství. I ten nejchudší může dávat almužnu radosti: ochotně poslouží, zdvořile pozdraví, vlídně promluví, přívětivě se usměje, pomodlí se za jiného. 4. NEDĚLE ADVENTNÍ 23. prosince 2012 Stanice: Horské Město (Ain Karim Duchovní setkání) Biblické poselství: BŮH JE S NÁMI BOŽÍ BLÍZKOST Slova svatého evangelia podle Lukáše nás uvádějí do situace po navštívení Panny Marie andělem Gabrielem v Nazaretě a zvěstování, že se stane matkou Ježíše, kdy se dovídá, že i Alžběta čeká narození syna. V těch dnech se Maria vydala na cestu a spěchala do jednoho judského města v horách. Vešla do Zachariášova domu a pozdravila Alžbětu. Jakmile Alžběta uslyšela Mariin pozdrav, dítě se radostně pohnulo v jejím lůně. Alžběta byla naplněna Duchem Svatým a zvolala mocným hlasem: Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého! Jak jsem si zasloužila, že matka mého Pána přišla ke mně? Vždyť jakmile zazněl tvůj pozdrav v mých uších, dítě se živě a radostně pohnulo v mém lůně. Blahoslavená, která jsi uvěřila, že se splní to, co ti bylo řečeno od Pána. Lk 1, V Listu Židům čteme: Když Kristus přicházel na svět, řekl: Oběti krvavé ani nekrvavé jsi nechtěl, ale připravils mi tělo. V celopalech a obětech za hřích jsi neměl zálibu. Proto jsem řekl: Tady jsem, abych plnil, Bože, tvou vůli, jak je o mně psáno ve svitku knihy. Pán Ježíš vždy konal to, co se líbilo Otci. My, jeho učedníci, jsme zváni, abychom jednali také tak. Boha poslouchali podle jeho přikázání a důvěřovali, jak nás to učí svým příkladem Panna Maria: Jsem služebnice Páně, ať se mi stane podle tvého slova. V tomto týdnu se budu častěji ptát, jak by v mé situaci jednal Pán Ježíš, Panna Maria, sv. Josef. Po večerním zpytování svědomí se příštího dne budu snažit trpělivě vytrvat v dobrém tam, kde jsem nejvíce chyboval/a, řečí, skutky. Pomodlím se první a druhý desátek radostného růžence. STANICE BETLÉM noc z 24. na 25. prosince 2012 Náš vláček se o noční mši svaté 24. prosince dostane do Betléma. Najdeme ho odpočívat po náročné cestě mezi smrčky u jesliček. Až budeme očima provázet sošku Děťátka, které po noční mši svaté ponese ve svých dlaních otec Martin do jesliček, až se budeme o Vánocích kdykoliv dívat na Jezulátko, kéž je náš pohled radostný z poctivého daru dobře prožitého adventu: ze svobodného odevzdání se Bohu, snahy poznávat Boží vůli a plnit ji. V tom vánočním čase si připomínejme a uskutečňujme i slova papeže Benedikta XVI. ze září roku 2009, která pronesl u Pražského Jezulátka: OBRACÍM SE NA VÁS, MILÉ DĚTI, A NA VAŠE RODINY. Vy, kdo jste milí Srdci Jezulátka, opětujte Jeho lásku a podle jeho příkladu buďte poslušní, vlídní a laskaví. Učte se být jako Ježíš oporou svých rodičů. Buďte skutečnými Ježíšovými kamarády a vždy se k Němu s důvěrou obracejte. Modlete se za sebe, za své rodiče, příbuzné, učitele a kamarády a modlete se i za mne Ze srdce vám žehnám a vyprošuji vám všem ochranu svatého Jezulátka, jeho Neposkvrněné Matky a svatého Josefa. PS: Při podvečerních setkáních o adventních nedělích můžeme společně s dětmi strávit chvíle v kapli Panny Marie, kde je obraz Zvěstování a také malá soška Dítěte Ježíše Pražského Jezulátka, a pomodlit se například malý růženec k Dítěti Ježíši (dvanáctkrát Zdrávas s připomínkou dvanácti tajemství z Ježíšových dětských let), či jinak, vlastními slovy podle věku dětí. FARNÍ LISTY 7/2012 3

4 POŘAD BOHOSLUŽEB LIPNÍK n. B. od do kostel mši sv. slouží úmysly so :00 sv. František P. Pawel Bilinski Za + sourozence, rodiče a duše v očistci NE :30 sv. Jakub P. Jiří Kopřiva Za čtyři syny s rodinami po út st :30 sv. Jakub P. Petr Utíkal čt pá :30 sv. Jakub z Drahotuš Za duše v očistci so :00 sv. František P. Pawel Bilinski Za + Helenu Žůrovou Za + Josefa Krejčiříka, snachu Marii, rodiče a duše v očistci NE :30 sv. Jakub P. Jiří Kupka Za + ing. Vladimíra Enenkla po út st :30 sv. Jakub P. Stanislav Trčka Za + Ignáce Kubince a jeho čtyři syny čt pá :30 sv. Jakub z Drahotuš Na poděkování Pánu Bohu s prosbou o další pomoc so :00 sv. František P. Pawel Bilinski Za dar zdraví duše i těla NE :30 sv. Jakub P. Jiří Kupka Za Ludmilu Zedkovou, rodiče a živou rodinu po út st :30 sv. Jakub P. Jiří Doležel čt Za + Josefa Hradila, sestru, rodiče a duše v očistci pá :30 sv. Jakub z Drahotuš Za + Josefa a Františku Bergovy so :00 sv. František P. Pawel Bilinski Za + Antonína Sonnka NE :30 sv. Jakub P. Jaroslav Mikeš Za + Ladislava Študenta a rodiče Ranní mše sv. od pondělí do soboty v 8:00 na faře (P. Szczurko). Ve středu po večerní mši sv. návštěva sv. Mikuláše. Předvánoční sv. zpověď - úterý od 16:00 18:00 hodin. P. Jan zpovídá na faře už od 15:00. Návštěvy nemocných: Hlinsko, Týn - čtvrtek odpoledne Lipník - pátek dopoledne HLÁŠENÍ POHŘBŮ - na faře v Hranicích. Tel.: , příp. v Oseku n. B. - tel.: FARNÍ LISTY 7/2012 4

5 PRAŽSKÉ JEZULÁTKO je soška Dítěte Ježíše ve věku asi tří let, vysoká 45 cm, umístěná v kostele Panny Marie Vítězné v Praze na Malé straně. V levé ruce drží zeměkouli, pravou má pozdviženou k žehnání. Pochází ze Španělska. Do Prahy ji přivezla vévodkyně Marie Manrigues de Lara jako svatební dar rodinnou památku, když se roku 1556 provdala za českého šlechtice Vratislava z Pernštejna. Její dcera Polyxena z Lobkovic darovala sošku Jezulátka v roce 1628 malostranskému klášteru bosých karmelitánů. Když za třicetileté války vtrhli do Prahy Sasové, klášter vyplenili. Roku 1637 přišel do Prahy P. Cyril od Matky Boží, sošku našel pohozenou a poničenou za oltářem ve smetí. Nechal ji opravit. Jezulátko se stalo znovu předmětem úcty věřících. Stále více poutníků přicházelo k Jezulátku hledat pomoc a útěchu a mnoho jich bylo vyslyšeno. R byla soška korunována. Byla tak zdůrazněna královská důstojnost Boha, který se stal Dítětem. Za vlády císaře Josefa II. byl klášter zrušen a kostel svěřen do správy Maltézských rytířů. V roce 1993 pražský arcibiskup kardinál Miloslav Vlk požádal bosé karmelitány, aby se vrátili do Prahy a starali se o poutníky z celého světa, kteří k Jezulátku putují a kostel navštěvují. Sestry karmelitánky Jezulátko oblékají podle liturgické doby či různých svátků. Jezulátko nám svou dětskou něhou zpřítomňuje Boží blízkost a lásku. Uvědomujeme si, jakou máme v jeho očích cenu, protože právě díky němu jsme se my sami stali Božími dětmi. Každá lidská bytost je Božím dítětem. Benedikt XVI. JAK SE ŽIJE ČESKÝM DOBROVOLNÍKŮM V INDII Nenechejte si ujít přednášku P. Jaroslava Mikeše. V Lipníku nad Bečvou na faře bude ve čtvrtek 13. prosince od 18 hodin poutavě vyprávět o příjemných i napínavých zážitcích ze své cesty do severní Indie. Jaroslav Mikeš, kněz salesián, se do Indie vypravil počátkem letošního roku. Rozhodl se navštívit místa, do kterých jezdí čeští dobrovolníci, zjistit, jak žijí, a prozkoumat, jaké jsou s nimi zkušenosti. Poznával indické prostředí, místní lidi i podmínky. Například v městě Banghalore, kde žije 11 milionů obyvatel (!), mají salesiáni non-stop služby v jakýchsi stáncích, kam mohou děti přijít a salesiáni se jich ujmou, dají jim možnost bydlení i možnost chodit do školy. Důvod je jednoduchý: pokud se jim nebudou věnovat salesiáni, odchytí je překupníci s lidmi nebo skupiny organizující prostituci a udělají z nich otroky. Děti přicházejí z venkova a myslí si, že jdou za lepším životem. Mnohdy, bohužel, skončí špatně. Salesiáni se v Indii zaměřují na chudou mládež, na ty, kteří by se jinak do školy nedostali. Jaroslav Mikeš objevoval také hlubokou a výraznou stopu, kterou zde zanechal náš krajan P. Jan Med, který v Indii po dlouhá desetiletí působil. Indové říkají, že otec Med byl velký misionář, velký člověk. Úžasně zde nastartoval např. dílo tzv. vesnických škol. Vyprávění P. Jaroslava Mikeše o jeho pobytu v Indii, doplněné promítáním mnoha fotografií a videí, proběhne nejen ve čtvrtek 13. prosince v 18 hodin na faře v Lipníku, ale také v pátek 14. prosince v 18 hodin na faře v Drahotuších a v sobotu 15. prosince v 17:30 hodin na faře v Hranicích. Chcete-li prožít zajímavý večer, přijďte, jste srdečně zváni! VS FARNÍ LISTY 7/2012 5

6 Z KALENDÁŘE FARNOSTÍ... PROSINEC neděle 1. neděle adventní BUĎTE BDĚLÍ! Rorátní setkání rodin na faře od 15 hodin pondělí Sv. Františka Xaverského 460 let od jeho úmrtí V roce 1622 byl prohlášen za svatého a v r za patrona misií úterý Sv. Barbory Od 18:00 na faře přednáška Fr. Böhmové na téma "Pokoj", poté možnost krátké adorace v kostele sv. Jakuba středa R povýšeno biskupství olomoucké na arcibiskupství. Návštěva sv. Mikuláše po večerní mši svaté čtvrtek Sv. Mikuláše pátek 1. pátek v měsíci sobota Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu neděle 2. neděle adventní PŘIPRAVTE CESTU PÁNU! Rorátní setkání rodin na faře od 15 hodin čtvrtek Od 18:00 na faře přednáška s promítáním přednášející P. Jaroslav Mikeš, salesián téma "Indie a misie" neděle 3. neděle adventní Gaudete RADUJTE SE V PÁNU! Rorátní setkání rodin na faře od 15 hodin pondělí Příprava na vánoční svátky úterý Svátost smíření u sv. Jakuba hodin. P. Jan bude zpovídat na faře už od 15 hodin sobota Instalace stromků do kostela brigáda od 8: neděle 4. neděle adventní BŮH JE S NÁMI! Rorátní setkání rodin na faře od 15 hodin, přitom zdobení stromků a jesliček v kostele pondělí Štědrý den koledy z věže kostela sv. Jakuba, noční mše svatá v Lipníku n. B. u sv. Jakuba TIP NA VÁNOČNÍ DÁREK! Nástěnný farní kalendář na rok 2013 s fotografiemi z akcí farnosti bude v prodeji v sakristii od 1. prosince. Využijte této nabídky a zakupte jej pro sebe či pro své blízké jako originální vánoční dárek! FARNÍ LISTY vydala Římskokatolická farnost Lipník nad Bečvou. Vychází pro vnitřní potřebu farností Lipník nad Bečvou, Týn nad Bečvou, Hlinsko za přispění firmy TRUMF International. Neprodejné! Starší čísla Farních listů a aktuální informace o životě farnosti najdete na internetové adrese Tisk: reklamní agentura VASTAINVEST s.r.o. Příspěvky do Farních listů můžete donést na faru v Lipníku nebo zaslat na FARNÍ LISTY 7/2012 6

3. adventní neděle. VSTUPNÍ ANTIFONA Flp 4,4.5 Radujte se stále v Pánu, opakuji: Radujte se! Pán je blízko.

3. adventní neděle. VSTUPNÍ ANTIFONA Flp 4,4.5 Radujte se stále v Pánu, opakuji: Radujte se! Pán je blízko. 3. adventní neděle VSTUPNÍ ANTIFONA Flp 4,4.5 Radujte se stále v Pánu, opakuji: Radujte se! Pán je blízko. Uvedení do bohoslužby A Stává se v našem životě, že se cítíme bezradní, bezmocní, nemůžeme dál:

Více

fchodoviny ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 6 /2010 Návštěva P. Anthonyho v Komunitním centru Matky Terezy dne 19. dubna str.

fchodoviny ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 6 /2010 Návštěva P. Anthonyho v Komunitním centru Matky Terezy dne 19. dubna str. fchodoviny ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 6 /2010 Milujte spravedlnost, vy, kdo soudíte zemi, smýšlejte správně o Pánovi a hledejte ho v prostotě srdce, protože on se dává nalézt těm, kdo ho nepokoušejí,

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu V září se na Sonusu opět rozběhly pravidelné aktivity, mezi které patří výuka náboženství i pravidelná setkávání nad rozličnými tématy duchovního života. Říjen 2013 Číslo 9

Více

Věstník kostela svaté Zdislavy PROSINEC 2013

Věstník kostela svaté Zdislavy PROSINEC 2013 Věstník kostela svaté Zdislavy PROSINEC 2013 Advent znamená příchod, dvojí očekávání příchodu Pána Ježíše Narození v Betlémě a druhého příchodu na svět na konci času světa. Advento je latinsky přicházet,

Více

SVATÁ HORA. Dobrá kniha Arnošt z Pardubic. Svátosti milníky na cestě k Bohu VIII. ČÍSLO 3 2008

SVATÁ HORA. Dobrá kniha Arnošt z Pardubic. Svátosti milníky na cestě k Bohu VIII. ČÍSLO 3 2008 SVATÁ HORA ČÍSLO 3 2008 Rozhovor s generálními konzultory Juventiem Andrade a Jackem Dembkem I. 30 let od požáru Svaté Hory Z výroční schůze Matice Svatohorské Dobrá kniha Arnošt z Pardubic Kázání apoštolského

Více

život farností Přiznání (nikoliv daňové) 3 Páter Pio vyučuje modlitbě 5 Poselství papeže Františka k postu 5

život farností Přiznání (nikoliv daňové) 3 Páter Pio vyučuje modlitbě 5 Poselství papeže Františka k postu 5 březen 2014 číslo 3 život farností občasník pro farnosti Valašské Meziříčí a Lešná z obsahu Přiznání (nikoliv daňové) 3 Páter Pio vyučuje modlitbě 5 Poselství papeže Františka k postu 5 Bohoslužby o Velikonocích

Více

Modlitba EUCHARISTICKÉHO KONGRESU 2015

Modlitba EUCHARISTICKÉHO KONGRESU 2015 FARNÍ LISTY Velikonoce 2015 adresa: 755 01 Vsetín, Horní nám. 134 tel.: 571 411 692 e-mail: favsetin@ado.cz web: www.farnostvsetin.cz; farnost.valasskapolanka.cz VELIKONOCE 2015 Bože, náš nebeský Otče,

Více

Svatá Anežko Česká, oroduj za nás! Farní dopis č. 124 leden 2014

Svatá Anežko Česká, oroduj za nás! Farní dopis č. 124 leden 2014 Svatá Anežko Česká, oroduj za nás! Farní dopis č. 124 leden 2014 Milí farníci, poutníci a přátelé. V uplynulém měsíci jsme se připravovali k oslavě Kristova narození. Prožili jsme tak čas očekávání, přípravy

Více

PEREGRÍNEK. Zpravodaj pro farnosti Moravany a Ořechov Ročník 8 Číslo 41 Prosinec 2013 PŘÁNÍ NAŠEHO OTCE BISKUPA SLOVO OTCE MARIUSZE

PEREGRÍNEK. Zpravodaj pro farnosti Moravany a Ořechov Ročník 8 Číslo 41 Prosinec 2013 PŘÁNÍ NAŠEHO OTCE BISKUPA SLOVO OTCE MARIUSZE Zpravodaj pro farnosti Moravany a Ořechov Ročník 8 Číslo 41 Prosinec 2013 PŘÁNÍ NAŠEHO OTCE BISKUPA V narozeném Ježíši Kristu se zvláštním způsobem setkává čas s věčností, lidské s božským. V něm se hodnota

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Děkanátní ministrantský víkendový výlet do Brna hoši společně navštívili mnoho zajímavých míst, mezi nimi i Kostnici pod kostelem sv. Jakuba a Kapucínskou hrobku Listopad 2012

Více

O S N O V Y NÁBOŽENSKÉ VÝCHOVY PRO ZŠ

O S N O V Y NÁBOŽENSKÉ VÝCHOVY PRO ZŠ KATECHETICKÁ SEKCE PASTORAČNÍ KOMISE ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE O S N O V Y NÁBOŽENSKÉ VÝCHOVY PRO ZŠ TÉMATA, STANOVENÍ PŘEDPOKLADŮ A CÍLŮ VYUČOVACÍCH HODIN hodinová dotace 1 až 2 hodiny týdně Pro základní

Více

Hejčínské OKO PROSINEC 2014. Jubilejní rok sv. Terezie od Ježíše (čtěte na str. 16) Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně

Hejčínské OKO PROSINEC 2014. Jubilejní rok sv. Terezie od Ježíše (čtěte na str. 16) Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně Hejčínské OKO Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně PROSINEC 2014 Jubilejní rok sv. Terezie od Ježíše (čtěte na str. 16) Úvodní slovo Prosincové Hejčínské oko, které držíte v ruce,

Více

Modlitby a úvahy na téma: Duchovní povolání. Vhodné pro týden modliteb za duchovní povolání. www.hledampovolani.cz

Modlitby a úvahy na téma: Duchovní povolání. Vhodné pro týden modliteb za duchovní povolání. www.hledampovolani.cz Modlitby a úvahy na téma: Duchovní povolání Vhodné pro týden modliteb za duchovní povolání www.hledampovolani.cz Příručka modliteb za duchovní povolání je dílem společenství biskupů, kněží a jejich spolupracovníků.

Více

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu.

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. VĚŽn k Kompas třešťské farnosti Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. Advent Jsou to čtyři neděle, během kterých bychom se měli zamyslet sami nad sebou. 4. listopadu

Více

V Lipníku n. Bečvou 19. února 2012

V Lipníku n. Bečvou 19. února 2012 V Lipníku n Bečvou 19 února 2012 List farností: Lipník nad Bečvou, Hlinsko, Týn nad Bečvou JEDNEJME PODLE BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ A DĚLEJME SKUTKY LÁSKY K BLIŽNÍMU Pouštěmi zloby a bezcestím sobectví jde úzká

Více

První strana obálky: Socha Madony v Příměticích

První strana obálky: Socha Madony v Příměticích Úmysly modliteb Rytířstva Neposkvrněné v roce 1998 (Druhý rok bezprostřední přípravy na Jubileum roku 2000. Téma roku: Duch Svatý) Září - Abychom zakořeněni v lásce mohli vždy pokojně sloužit bratřím.

Více

Hejčínské OKO DUBEN 2015. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně. Foto Hana Vítková

Hejčínské OKO DUBEN 2015. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně. Foto Hana Vítková Hejčínské OKO Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně DUBEN 2015 Foto Hana Vítková Úvodní slovo Ve východních církvích je zvykem, že se křesťané o Velikonocích zdraví jásavým zvoláním:

Více

Farn í zpra v o d a j

Farn í zpra v o d a j Farn í zpra v o d a j Římskokatolické farnosti Rožnov p o d Radhoštěm VI. ro čník POST 2012 číslo 2. Starejme se jeden o druhého a pobízejme se k lásce a k dobrým skutkům. (Žid 10, 24) Ú V O D N Í S L

Více

Zpravodaj. Březen 2015. farnosti sv. Václava na Smíchově Kdo chce jít za Mnou?

Zpravodaj. Březen 2015. farnosti sv. Václava na Smíchově Kdo chce jít za Mnou? 3 Březen 2015 Zpravodaj farnosti sv. Václava na Smíchově Kdo chce jít za Mnou? Kdo chce jít za Mnou, zapři sám sebe, den co den ber na sebe svůj kříž a následuj Mě (Lk 9, 23). Popeleční středou jsme vstoupili

Více

Zpravodaj 5/2011 DO KALENDÁŘE. Ne 18. 12. So 24. 12. Ne 25. 12.

Zpravodaj 5/2011 DO KALENDÁŘE. Ne 18. 12. So 24. 12. Ne 25. 12. Ne 18. 12. So 24. 12. Ne 25. 12. Po 26. 12. Vánoční koncert souboru Cantica (17:00 kostel sv. Jakuba) Betlémské světlo (10:00 Palackého náměstí) Vánoční pásmo P. Jana Uhlíře a Studené Sprchy (16:30 kostel

Více

NÁVŠTĚVA BISKUPA MALÉHO

NÁVŠTĚVA BISKUPA MALÉHO ÚVODNÍ SLOVO Milí farníci, budou vánoce, a já chci říct všem, že Ježíš Kristus, Syn nebeského Otce, vyšel ze svého věčného a bezpečného domova Nejsvětější Trojice, kde dobro, pravda, láska a krása mají

Více

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. Č. 91 Postní doba 2011.

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. Č. 91 Postní doba 2011. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J Č. 91 Postní doba 2011 Bez naděje by člověk živořil. Velikonoce jsou nadějí přeplněny! Z obsahu

Více

Farní občasník Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích

Farní občasník Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích Farní občasník Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích Číslo 2, ročník XXV Neděle 13. dubna 2014 Z obsahu čísla Dopis - tajemství kříže Děti a význam kříže Dělím se s tebou o tvůj kříž Beseda ve

Více

Zpravodaj oveček Dobrého Pastýře --------------------------------------------------------------------- 7. ročník 1. číslo 4/2014

Zpravodaj oveček Dobrého Pastýře --------------------------------------------------------------------- 7. ročník 1. číslo 4/2014 Zpravodaj oveček Dobrého Pastýře --------------------------------------------------------------------- 7. ročník 1. číslo 4/2014 ÚVODNÍ SLOVO OTCE JANA Milí farníci, prožíváme postní období naplněné ztišením,

Více

TÝDEN MODLITEB ZA MLÁDEŽ

TÝDEN MODLITEB ZA MLÁDEŽ TÝDEN MODLITEB ZA MLÁDEŽ 6. 13. dubna 2014 Úvodní slovo Drazí přátelé, v postním období vyhlížíme horizonty naděje řečeno slovy papeže Františka které nám tento čas s velkou naléhavostí připomíná. Nejsme

Více

úvodník Všem přeje pravou vánoční radost z Ježíše uprostřed nás a z jeho štědrých darů, všem

úvodník Všem přeje pravou vánoční radost z Ježíše uprostřed nás a z jeho štědrých darů, všem 1 leden A. D. 2015, ročník XIV, číslo 1 www.farnostvizovice.cz úvodník PASTÝŘSKÝ LIST VÁNOCE 2014 Drazí bratři a sestry, Vánoce, které dnes slavíme, nejsou jen liturgickou oslavou narození Pána Ježíše,

Více

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ. Každá duše, jež má ke mně vztah, bude po celou věčnost rozjímat o mé lásce a mém milosrdenství.

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ. Každá duše, jež má ke mně vztah, bude po celou věčnost rozjímat o mé lásce a mém milosrdenství. Každá duše, jež má ke mně vztah, bude po celou věčnost rozjímat o mé lásce a mém milosrdenství. /Deníček 699/ 4 1. ROČNÍK 2006 2 Drazí přátelé, odevzdáváme do Vašich rukou čtvrté číslo Apoštola. V tomto

Více

ABYCHOM VE VŠEM BYLI VEDENI DUCHEM SVATÝM

ABYCHOM VE VŠEM BYLI VEDENI DUCHEM SVATÝM V Lipníku n. Bečvou 20. května 2012 List farností: Lipník nad Bečvou, Hlinsko, Týn nad Bečvou ABYCHOM VE VŠEM BYLI VEDENI DUCHEM SVATÝM Milí farníci, pomalu ale jistě se blíží léto, doba dovolených a cestování.

Více

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. č. 103 postní doba 2014.

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. č. 103 postní doba 2014. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J č. 103 postní doba 2014 Z obsahu Zprávy z farnosti Výročí posvěcení kostela Kronika Knižní okénko

Více

25. ZÁŘÍ BYLA V ŘÍMĚ BLAHOŘEČENA CHIARA LUCE BADANO

25. ZÁŘÍ BYLA V ŘÍMĚ BLAHOŘEČENA CHIARA LUCE BADANO fchodoviny ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 11 /2010 Mladí jsou budoucnost. Já již nemohu běžet, a proto bych vám chtěla, jako na Olympiádě, předat pochodeň. Máte jen jeden život a stojí za to ho dobře

Více