Učitelé pravdy v archaickém Řecku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Učitelé pravdy v archaickém Řecku"

Transkript

1 Cahiers du CEFRES N 13, Politika paměti Françoise Mayer (Ed.) Marcel DETIENNE Učitelé pravdy v archaickém Řecku Référence électronique / electronic reference : Marcel Detienne, «Učitelé pravdy v archaickém Řecku», Cahiers du CEFRES. N 13, Politika paměti (ed. Françoise Mayer). Mis en ligne en janvier 2012 / published on : january 2012 URL : Editeur / publisher : CEFRES USR 3138 CNRS-MAEE Ce document a été généré par l éditeur. CEFRES USR 3138 CNRS-MAEE

2 72 M. DETIENNE Učitelé pravdy v archaickém Řecku Marcel Detienne II. PAMĚŤ BÁSNÍKOVA Múza, 1 vzývaná básníkem na začátku zpěvu, má odhalit minulé události: 2 Nyní mi povězte, Múzy, jež bydlíte v olympských domech, neboť jste bytosti božské, jste při všem, všecko i víte, my však pouhou zvěst jen slyšíme, aniž co víme, kteří vůdcové vojska a vladaři Danaů byli. Počtu bych nemohl říci ni zevrubně vyčísti jména, kdybych i deset měl úst, měl deset jazyků v ústech, hlas měl nezničitelný a v prsou kovové plíce, kdybyste, Olympské Múzy, jež bouřného Dia jste dcery, nepřipomněly (mnésaiath') 3 mi všech, kdož pod hradby Ília přišli. 4 Básníkova slova, 5 v té podobě jaké nabývají v básnické činnosti, jsou nedílně spjata se dvěma, vzájemně se doplňujícími představami: Múzou a Pamětí. Tyto dvě náboženské mocnosti načrtávají celkovou konfiguraci, která dává básnické Alétheia její skutečný a hluboký význam. Jaký význam má Múza, jakou funkci má Paměť? Často bylo poukazováno na to, že v řeckém pantheonu jsou přítomna božstva, nesoucí jméno pocitů, vášní, myšlenkových postojů, intelektuálních vlastností atd Músa je jednou z těch náboženských mocností, které člověka přesahují, dokonce i tehdy, když cítí její přítomnost sám v sobě. 6 Stejně jako rozumová schopnost métis odpovídá Métis, manželce Diově, stejně jako společenská představa thémis odpovídá velké Thémis, jiné Diově manželce, obecné jméno músa odpovídá ve světské rovině Múze řeckého pantheonu. Velmi četná svědectví z klasické doby umožňují domnívat se, že obecné jméno músa označuje zpívanou promluvu, promluvu rytmickou. 7 Dvojí hodnota slova músa obecné jméno, božské mocnost je zvlášť dobře patrná ve starém vyprávění (palaios logos), zaznamenaném Filónem Alexandrijským: Zpívá se staré vyprávění složené moudrými, a předávané zpaměti jako mnohá jiná, z pokolení na pokolení Zní následovně: Když stvořitel dokončil celý svět, zeptal se jednoho ze svých proroků, zda by si přál něco, čeho mezi vším stvořeným na zemi nebylo. Ten odpověděl, že všechny věci jsou zcela dokonalé a úplné, a že chybí jen je- 1 Mnoho bylo napsáno o Múzách, jejich náboženském významu, jejich místě v básnickém myšlení. Omezme se na uvedení 1) M. Mayera, s.v. Musaí, R.-E. (1933), c , jenž shromažďuje a uspořádává bohatý materiál; 2) K. Maróta, Die Anfänge der griechischen Literatur, Ungarische Akademie der Wissenschaften, 1960, str , což je jedno z nejvýznamnějších děl, vydaných v poslední době. K jiným příspěvkům z nedávné doby patří William W. Minton, Homer's Invocations of the Muses: Traditional Patterns, Trans. Proceed. Amer. Philol. Assoc., t. 91, 1960, str ; Invocation and Catalogue in Hesiod and Homer, ibid., t. 93, 1962, str ; S. Accame, L'Invocazione alla Musa e la Verità in Omero e in Esiodo, 736 Riv. fil. instruz. class., 1963, str a Nepochybně se nejedná o minulost historickou. Homérovi hrdinové mají své místo v původním čase, čase básnickém. Srov. poznámky P. Vidal-Naqueta v článku Homère et le monde mycénien. A propos d'un livre récent et d'une polémique ancienne, Annales. Économies. Sociétés. Civilisations, 1963, str (zejména ). Je nicméně třeba dodat, že tento básnický čas neznamemá naprostou nepřítomnost historického hlediska: M. Treu, Von Homer zur Lyrik, Mnichov, 1955, str. ssq. a str. 126 sqq. zdůraznil důležitost andres proteroi jako modelů homérských hrdinů. Dnes můžeme číst úvahy M. I. Finleyho, Myth, Memory and History, History and Theory. Studies in the Philosophy and History, t. IV, 1965, str ; The Trojan War, Journ. of Hellenic Studies, t. LXXXIV, 1964, str Řečtina patrně na rozdíl od našich jazyků nerozlišuje mezi slovesy připomínat a zmiňovat mimnéskó má vždy oba významy (jak poznámenává E. Benveniste, Formes et sens de mnaomai, Festschrift A. Debrunner, Bern, 1954, str. 16), ale genealogický, to jest strukturální vztah Múzy a Paměti nám dává právo zdůraznit u slovesa mnésaisthai smysl připomínat. 4 Ílias, II, 484 sqq. Překlad Otomar Vaňorný (upravený). 5 Základním cílem následujících stránek je definování systému básnických představ (Dnes máme k dispozici vynikající antologii, kterou vydal G. Lanata, Poetica pre-platonica: Testimonianze e Frammenti, Biblioteca di Studi Superiori, vol. XLIII, Florencie, 1963): k sociologii antické poesie mohou přispět jen velmi nepřímo. Pokud jde o tuto sociologii, její prostředky, její hranice, viz esej F. Lasserreho, La condition du poète dans la Grèce antique, Études de Lettres, t. V, 1962, str Dílo B. Snella Poetry and Society, publikované v Bloomingtonu roku 1961 je navzdory svému titulu (upřesněnému podtitulem The Role of Poetry in Ancient Greece) jen velmi málo sociologické. 6 Srov. J.-P. Vernant, Aspects mythiques de la Mémoire en Grèce, Journ. de Psychol., 1951, str. 1 sqq., jenž uvádí jako příklady jména Erós, Aidós, Fobos, Pistis, Até, Lyssa, atd (Mythe et Pensée chez les Grecs. Études de psychologie historique, Paříž, F. Maspero, 1965, str. 52 sqq. V následujících poznámkách bude toto dílo uváděno jako M. P. 7 Homérská hymna na Herma, 447: zpívaná promluva, která klidní nesmírné strasti (músa améchaneón meledónón); Aischylos, Eum., 308: zpěv hrůzy (músan stygeran); Prosebnice, 695: zbožné tóny pěvců (eufémon músan); Pindaros, Nem., III, 28: zpívat pro Aiáse (moisan ferein), což lze stejně tak dobře číst Moisan ferein, neboť oba významy se velmi často vyskytují společně; Euripidés, Fén., 50: zpěvy Sfingy (músas Sfingos); Fén., 788: zpívat píseň (melpé músan); Sofoklés, Trach.6, 643: božské zpěvy flétny; Platón, Zákony, 829d: nepřípustná básnická skladba (adokimon músan) (srov. rovněž Ústava, 411c; 548b); Eur., Alkéstis, 962: procházet zpívanými promluvami (dia músas); Pind., Pyth., V, 65: předvést zpívanou promluvu nebo Múzu (didósi moisan nebo Moisan); Eur., Ión, 757: modulovaná řeč (músa); Aristofanés, Oblaka, 313 (músa aulón); Eur., Antiopé, zl. 184 N. 2 ; Sof., zl. 162 N. 2 ; Agathón, zl. 2 N. 2 ; Eur., Palamedés, zl. 588 N.6 2 ; Palatínská antologie, V, 139, 5; Plútarchos, Erot., 759B; Hostina Sedmi mudrců, 156D (Múza a Logos). K lakónské Móa, která je určitým druhem zpěvu smíšeného s promluvou, srov. K. M. T. Chrimes, Ancient Sparta, 2. vyd., Manchester, 1952, str. 119 sqq. Atomistická etymologie jména Músa se stala předmětem různých interpretací, jejichž stručný přehled podává A. Setti, La memoria e il Canto. Saggio di poetica arcaica greca, Studi ital. filologia classica, t. XXX, 1958, str , pozn. 1, a které zkoumá K. Marót, Die Anfänge der griechischen Literatur, 1960, str. 66 sqq.

3 CAHIERS DU CEFRES 73 diná, a tou je chválící řeč (ton epainetén logon) Otec Všehomíra poslouchal tato slova, a když jim dal za pravdu, stvořil neodkladně pokolení pěvkyň plných harmonie, zrozených z jedné z mocností, které jej obklopovaly, z panny Paměti (Mnémé), jejíž jméno obecný lid pozměňuje a nazývá ji Mnémosyné. 8 Mezi Múzami a zpívanou promluvou zde konkrétně určenou jako pochvalná promluva existuje úzké spojení, spojení, které se ještě zřetelněji promítá do velmi výmluvných jmen dcer Paměti, neboť zde dochází výrazu celá teologie zpívané promluvy: 9 například Kléo se blíží označení slávy (kleos), slávy velkých činů, které básník zprostředkuje budoucím pokolením; jméno Thálie je narážkou na slavnost (thallein) jakožto společenskou podmínku básnické tvorby; Melpoméné a Terpsichora vyvolávají obě dvě obrazy hudby a tance. Ještě další, jako Polymnie a Kalliopé, vyjadřují bohatou rozmanitost zpívané promluvy a mocný hlas, jenž propůjčuje básním život. Výmluvné jsou rovněž nejstarší přídomky Múz: již dlouho před Hésiodem byly Múzy tři. Byly uctívány v jedné velmi staré svatyni na Helikónu a jmenovaly se Meleté, Mnémé, Aiodé; 10 každá byla nositelkou jména jedné podstatné stránky básnického povolání. Meleté 11 označuje disciplínu, nezbytnou k osvojení si řemesla pěvce; k ní patří pozornost, soustředění, duchovní cvičení; Mnémé je jménem psychologické funkce, která umožňuje recitaci a improvizaci. Aiodé 12 je konečným výtvorem, epickým zpěvem, dokončenou básní, završením Meleté a Mnémé. Stejně tak jsou doložena jiná názvosloví. Cicero zaznamenává jedno z nich, v němž se vyskytují celkem čtyři Múzy: Arché, Meleté, Aoidé, Thelxinoé. 13 Dvě z nich jsou rozvinutím zcela nových ohledů: Arché je principem, tím, co je původní, neboť básníkova promluva usiluje o odhalení toho původního, prvopočáteční skutečnosti. 14 Thelxinoé je tím, co láká lidskou mysl, zaříkáváním, jímž zpívaná promluva očaruje druhého člověka. 15 Všechny přívlastky Múzy, jejichž prostřednictvím se rozvíjí opravdová teologie promluvy, tedy svědčí o tom, jak důležitá je v básnickém prostředí inspirovaných pěvců a básníků rovnocennost Múzy a představy zpívané promluvy. 16 Zpívanou promluvu však nelze oddělovat od paměti: v hésiodovské tradici jsou Múzy dcerami Mnémosyné; 17 na ostrově Chios nesou jméno rozpomínek (mneiai); 18 rovněž jejich působením si básník vzpomíná. 19 Jaký je význam paměti? Jaké jsou její vztahy ke zpívané promluvě? Především ale platí, že náboženské postavení paměti, její kult v kruzích pěvců, 20 její důležitost v básnickém myšlení není možné pochopit bez vědomí toho, že řecká civilizace nebyla v době od 12. do 9. století založena na psaném projevu, ale na ústních tradicích. Jaké jen paměti bylo zapotřebí v oněch dobách! Neboť se jim sdělovalo mnoho náznaků o tom, jak poznat určitá místa, vhodnou dobu k činům, k provádění obětí bohům, o hrobkách hrdinů, tajných a obtížně naleznutelných 8 Filón, De Plantatione, 30, 126, t. II, str. 158 vyd. P. Wendland. Opíráme se o překlad F. Cumonta, Un mythe pythagoricien chez Posidonius et Philon, Rev. Philol., t. 43, 1919, str. 79. Srov. rovněž P. Boyancé, Les Muses et l'harmonie de sphères, Mélanges F. Grat, I, Paříž, 1946, str. 16 sqq. 9 Na což upozornil například B. Snell, Die Entdeckung des Geistes, 2. vyd., Hamburg, 1955, str. 66 sqq.; Die Welt der Götter bei Hesiod, La notion du divin depuis Homère jusqu' Platon, Vandoeuvres-Ženeva, 1952, str. 98 sqq. 10 Pausaniás, IX, 29, 2-3. K této tradici viz studii B. A. van Groningena, Les trois Muses de l'hélicon, L'Antiquité classique, 1948, str , která uvádí důvody pro to, že Pausaniás navazuje na tradici, sahající až do doby před Aristotelem. 11 Pokud jde o významy meleté a osud tohoto pojmu ve filosoficko-náboženských kruzích, srov. J.-P. Vernant, Le fleuve Amélés et la Mélété Thanatou, Revue philosophique, 1960, str (= M. P., str ). 12 B. A. van Groningen, op. cit.6, str. 290: V zásadě se může jednat pouze o přednášení rapsódů (pro něž je výraz aidein typickým technickým označením), popřípadě o jednohlasý zpěv, to jest o hrdinskou nebo naučnou epopej a lyrickou poezii podobnou básním Anakréonta a Sapfó. Můžeme poznamenat, že (jak nám připomíná J. Labarbe) tato tři stará pojmenování se poměrně přesně shodují se třemi aspekty básnické úlohy podle teorie, kterou předkládá paní S. J. Suys-Reitsma (Het homerische Epos als orale Schepping van een dichterhetairie, Amsterdam, Srov. J. Labarbe a A. Severyns, La poésie homérique, La Table Ronde, prosinec 1958, str. 72): jde o úlohu organizační, úlohu uchovávací, úlohu tvůrčí. 13 Cicero, De natura deorum, III, 54 ed. Pease, t. II, 1958, str Srov. J.-P. Vernant, Aspects mythiques de la mémoire en Grèce, Journ. Psych., 1959, str. 7 (= M.P., str. 57). 15 Srov. například A. Setti, La memoria e il canto. Saggio di poetica arcaica greca, Studi ital. filol. class., 1958, str. 161 sqq. 16 Kult zasvěcený Múzám musel v prostředí pěvců existovat již od dob archaických, přestože epigrafické (Dittenberger, Sylloge 3, 457, 1117) a archeologické (srov. G. Roux, Le Val des Muses et les Musées chez les auteurs anciens, Bull. Corresp. Hellén., t. 78, 1954, str ) doklady jsou spíše novějšího data. Srov. na toto téma Fiehn, s.v. Thespeia, R.-E. (1936), c. 45 sqq., a M. Mayer, s.v. Musai, R.-E. (1933), c. 696 sqq. Pokud jde o kult Múz u řeckých filosofů, viz zkoumání, která uveřejnil P. Boyancé, Srov. Hésiodos, Zrození bohů, 54 sqq., 135, 915 sqq., ed. Mazon, a texty, které uvádí S. Eitrem, s. v. Mnemosyne, R.-E. (1932), c sqq. Příliš stručný je článek B. Snella, Mnemosyne in der frühgriechischen Dichtung, Archiv für Begriffsgeschichte, Bd. IX, Bonn, 1964, str Plútarchos, Quaest. conviv., IX, 14, str. 743D. Srov. Wilamowitz, Der Glaube der Hellenen, I, Berlín, 1931, str Pro mneia-mnémé, srov. Sofoklés, fr. 96 N Srov. Ílias, II, 492, a Pindaros, Ném., I, 12: Moisa memnasthai filei. Připomeňme však hned, že Múzy mohou také působit zapomnění, to jest odnímat již danou paměť tomu básníkovi, jenž se ukázal být jí nehoden (srov. Ílias, II, : eklelathon). Stejně tak mohou ostatně přivolat zapomnění svými zpěvy. 20 Mnémosyné je královna vrchů na Euléthéru (Hésiodos, Zrození bohů, 54, ed. Mazon. V Mazonově vydání Théogonie, Paříž, 1951 srov. úvodní poznámku, str. 7). Pro různé stránky jejího kultu srov. S. Eitrem, s.v. Mnemosyne, R.-E. (1932), c

4 74 M. DETIENNE v tak odlehlých krajích Řecka. 21 Ústní civilizace vyžaduje rozvíjení paměti, 22 činí nutným propracování velmi přesných technik paměti. Ústní poezie, jejímž dovršením jsou Ílias a Odyssea, nelze pochopit bez postulátu opravdové mnemotechniky. 23 Výzkumy Milmanna Parryho a jeho pokračovatelů, 24 kteří analyzovali techniku užívání formulí, velkou měrou osvětlily postupy skládání, jichž básníci užívali: pěvci skutečně tvořili ústně, nikoli pomocí slov, ale formulí, již hotových skupin slov, předem připravených zapadnout do daktylského hexametru. 25 V pozadí básnické inspirace tak zahlédáme dlouhé cvičení paměti. Homérské básně ostatně nabízejí příklady těchto mnemotechnických cvičení, která měla zajistit mladým pěvcům zvládnutí náročné básnické techniky: 26 jedná se o pasáže známé pod jménem výčtů. Máme zde výčet nejlepších achájských bojovníků, výčet nejlepších koní. Například výčet řeckých a trójských zbraní zabírá polovinu druhého zpěvu Iliady, to jest přibližně čtyři sta veršů, které jsou pro recitátora možností opravdu mistrovského výkonu. Je ale paměť básníků psychologickou funkcí, mající stejné zaměření jako paměť naše? Výzkumy J.-P. Vernanta 27 umožňují tvrdit, že zbožštěná paměť Řeků nemá vůbec tytéž cíle jako ta naše; vůbec neusiluje o rekonstrukci minulosti na základě časového hlediska. Posvátná paměť je především výsadou určitých skupin lidí, které jsou organizovány jako bratrstva: jako taková se zásadně odlišuje od schopnosti rozpomínat se, která je vlastní jiným jedincům. V tomto prostředí inspirovaných básníků je Paměť vševědoucností věštecké povahy; stejně jako věštecké vědění je definována formulí co je, co bude, co bylo. 28 Prostřednictvím své paměti si básník ve svém osobním nazírání zjednává přímý přístup k událostem, které líčí; má výsadu vstupovat do styku s jiným světem. Jeho paměť mu umožňuje rozluštit neviditelné. Paměť tedy není jen hmotným podložím zpívané promluvy, psychologickou funkcí, o niž se opírá technika užívání formulí, ale je také a hlavně náboženskou mocností, která propůjčuje básnickému slovu jeho postavení magicko-náboženské promluvy. 29 Zpívaná promluva, vyslovovaná básníkem nadaným darem jasnozřivosti, je vlastně promluvou účinnou; svou vlastní silou ustavuje symbolickonáboženský svět, jenž je samotnou skutečností. Jaká je tedy básníkova úloha? A k jakým účelům užívá svého daru jasnozřivosti? Jaké jsou rejstříky zpívané promluvy, naroubované na paměť? Jaké místo a hodnotu má v těchto rejstřících Aleia? Úloha básníka je tradičně dvojí: oslavovat nesmrtelné, oslavovat skutky udatných mužů. 30 První případ může ilustrovat příklad Hermův: Pozvedl hlas a když souladně na lyru zahrál, jejíž lahodný zpěv jej doprovázel, vyzpíval (krainón) 31 svou chválou nesmrtelné bohy i temnou zemi; jaký byl počátek jejich a jaký kdo za svůj obdržel úděl 32 Jsme v rovině mýtů o počátcích a o uspořádávání, kosmogonií, theogonií. Vedle příběhů božských však v celé řecké tradici existuje promluva, která oslavuje individuální skutky válečníků. První významnou skutečností je tedy dualita poezie: je zároveň promluvou, která oslavuje lidské činy, a promluvou, která vypráví příběh bohů. Tento dvojí rejstřík zpívané promluvy lze objasnit, připomeneme-li jeho vztah k jednomu základnímu rysu uspořádání mykénské společnosti. Zdá se totiž, 33 že palácovému systému vládla královská osoba, 21 Plútarchos, De Pythiae oraculis, str Srov. Orphicorum fragmenta, zl. 297 c, ed. O. Kern (o uchovávací úloze paměti v dějinách civilizací) a texty, které uvádí F. Vian, Les origines de Thèbes. Cadmos et les Spartes, Paříž, 1963, str G. Dumézil, Mythes et dieux des Germains, Paříž, 1939, str. 5-6 zdůraznil úlohu, kterou v indo-evropské společnosti sehrály kněžské vrstvy, pověřené tím, aby ve své paměti střežily ideální soubor mýtů, rituálů, slov a posvátných výrazů. 22 K problémům ústní tradice viz J. Vansina, De la tradition orale. Essai de mèthode historique, Tervuren, Annales, Sciences humaines, n 36, 1961, a poznámky H. Moniota v textu Les voies de l'histoire de l'afrique: la tradition orale, Annales. E.S.C., 1964, str Srov. James A. Notopoulos, Mnemosyne in Oral Literature, 736 Trans. Amer. Philol. Assoc., t. 69, 1938, str. 465 sqq. 24 Celkový nástin základních otázek, týkajících se problémů formulí, podávají J. Labarbe, L'Homère de Platon, Liège, 1949, str. 16 sqq., a H. Fränkel, Dichtung und Philosophie des frühen Griechtums, 2. vyd., Mnichov, 1962, str. 30 sqq. Nejnovější přehled zkoumání literárních problémů ústní skladby obsahuje G. S. Kirk, The Songs of Homer, Cambridge, 1962, str. 55 sqq., jenž se zabývá zejména stanovisky A. B. Lorda, The Singer of Tales, Cambridge, J. Labarbe, op. cit,, str Srov. J.-P. Vernant, Aspects mythiques de la Mémoire en Grèce, Journ. Psych., 1959, str. 5 sqq. (= M.P., str. 55 sqq.) 27 Srov. J.-P. Vernant, art. cit,, str (M.P., str ). Nemůžeme souhlasit s A. Settim, La memoria e il canto, Studi ital. di filologia classica, 1958, jenž mluví o paměti historické, stejně jako jsou pro nás nepřijatelné poznámky S. Accameho, L'Invocazione alla Musa e la Verità in Omero e in Esiodo, Riv. fil. instruz. class., 1963, str a , týkající se údajné historické pravdivosti, zprostředkované poesií. O nic více nesouhlasíme ani s ústředním tvrzením těchto dvou článků. Pro některé mýtické rysy paměti v Indii srov. velmi krátké poznámky M. Eliadeho, Mythology of Memory and Forgetting, History of Religions, t. II, 1963, str. 329 sqq. (přetištěno v knize Aspects du mythe, fr. překl., Paříž, 1963, str. 142 sqq.). 28 Ílias, I, 70; Hodos, Zrození bohů, 32 a 38. K tomuto typu básníka-jasnovidce viz klasický výklad F. M. Cornforda, Principium Sapientiae. The Origins of Greek Philosophical Thought, Cambridge, 1952, str. 62 sqq. 29 V jiné kapitole této knihy se zabýváme podstatnými rysy tohoto typu promluvy, jenž je společný básníkovi, věštci a králi spravedlnosti. 30 Theokritos, XVI, 2, ed. Legrand. Jedná se o dvojí rejstřík básníka hésiodovského typu: Hésiodos, Zrození bohů, O významech krainein pojednáváme níže v této knize, 2. vyd., 1973, str Homérská hymna na Herma, 425 sq. 33 Tuto interpretaci hájil již roku 1955 L. R. Palmer, Achaens and Indo-Europeans, Oxford, Kritice ji jak známo podrobil například D. L. Page, History and the Homeric Iliad, Berkeley a Los Angeles, 1963 (publikováno roku 1959 jako Sather Classical Lectures), str. 183

5 CAHIERS DU CEFRES 75 vykonávající funkce náboženské, ekonomické a politické, přičemž však vedle tohoto všemocného krále existoval ještě náčelník vojska (laos), jenž velel mužům specializovaným na válečné řemeslo. 34 V tomto centralizovaném zařízení tvořila skupina bojovníků privilegovanou kastu se zvláštním postavením. 35 Jestliže druhý rejstřík promluvy dokonale odpovídá této společenské skupině, specializované na válečnou činnost, jakou povahu může mít vztah mezi theogoniemi a postavou krále? Díky zkoumání prehistorie řeckých theogonií je na tuto otázku možné odpovědět. 36 Jestliže totiž Hésiodos dlouho představoval první svědectví o theogonické literatuře, dnes se nám již jeví pouze jako poslední vyústění dlouhé posloupnosti vyprávění, na něž vrhají jisté světlo východní, chetitská a fénická svědectví. Diův boj proti Titánům a bitva svedená s Tyfónem podnítily F. M. Cornforda k cenným srovnáním s babylónskými theogoniemi, a především s bojem, v němž proti Mardukovi stojí Tiamat. 37 Toto srovnání se ukázalo jako velmi poučné, neboť Babylón nabízí příklad civilizace, v níž je mýtické vyprávění ještě živé, v níž je mýtus úzce spojen s rituálem. Každý rok, čtvrtého dne královské slavnosti stvoření nového roku, předváděl král rituální boj, který opakoval skutek vykonaný Mardukem proti Tiamat. Zatímco se odehrával rituál, byla přednášena báseň Stvoření, Enuma Eliš. J.-P. Vernantovi se pak podařilo ukázat, že v řeckých kosmogoniích a theogoniích je uspořádání světa neoddělitelné od mýtů o nejvyšší vládnoucí moci 38 a že mýty o vzniku světa spolu s tím, jak vyprávějí historii božských pokolení, stavějí do popředí určující úlohu božského krále, jenž po mnoha bojích vítězí nad svými nepřáteli a s konečnou platností nastoluje v kosmu řád. Hésiodova báseň, která je hlavním svědkem tohoto typu vyprávění v Řecku, podle všeho prozrazuje právě jeho úpadek, protože jde o dílo psané, nebo alespoň diktované, a nikoli již o ústní vyprávění, pronášené u příležitosti rituální slavnosti. Přesto snad máme v Hésiodově osobě jediného a posledního svědka zpívané promluvy, určené k chvále královské postavy, ve společnosti soustředěné na takovou vládní moc, jejíž příklad nám zřejmě nabízí mykénská civilizace. Touto královskou postavou je ovšem jedině Zeus. 39 Na této rovině je básník především úředníkem nejvyššího vládce : 40 když přednáší mýtus o vzniku, přímo spolupracuje na uspořádávání světa. 41 Druhý rejstřík básnické promluvy je beze zbytku věnován chvále válečnických skutků. Jakkoli nemáme žádné přímé doklady o fungování tohoto typu zpívané promluvy v mykénské civilizaci, můžeme si je snadno představit díky zkoumání takové archaické řecké společnosti, jako byla stará Sparta, zcela ovládaná skupinou váleč- Právě Hésiodova báseň obsahuje nejstarší dochované zobrazení básnické a náboženské Alétheia. Jaká je vlastně úloha Múz v rámci teologie promluvy, která se rozvíjí ve Zrození bohů? Múzy hrdě nárokují výsadu povědět pravdu (alétheia gérysasthai). 42 Celý svůj smysl čerpá tato Alétheia ze sepětí s Múzou a Pamětí; jsou to Múzy kdo říkají co je, co bude a co bylo ; 43 to skrze ně promlouvá Paměť. Již samotný kontext Zrození bohů tedy naznačuje úzkou soudržnost Alétheia a Paměti, a dokonce nás vybízí rozpoznat v těchto dvou náboženských mocnostech jednu a tutéž představu. Naplnění svého významu přesto Alétheia dochází teprve uvedením těch představ, které budou hrát určující roli ve druhém básníkově rejstříku. sqq. Srov. G. S. Kirk, The Songs of Homer, Cambridge, 1962, str. 29 a 36 sqq., a A. Yoshida, Survivances de la tripartition fonctionnelle en Grèce, Revue de l'histoire des réligions, 1964, str Ve svém příspěvku ke kolektivnímu dílu Problèmes de la guerre en Grèce ancienne, Bibliothèque de l'école des Hautes Études (VIe section), Paříž, 1967, zdůraznil M. Lejeune výjimečnou důležitost tabulek z řady Sc z Knóssu: přibližně 140 rytířů dostává od správy paláce zbroj, vozy a koně. 35 Pokud jde o vojenské instituce homérského světa, zásadním dílem zůstává H. Jeanmaire, Couroi et Courètes, Lille, Přehled o nejnovějším stavu zkoumání této otázky nabízí H. Schwabl, s.v. Weltschöpfung, 736 R.-E. (1962), Suppl. Band, IX, c sqq. 37 Srov. F. M. Cornford, Principium Sapientiae. The Origins of Greek Philosophical Thought, Cambridge, J.-P. Vernant, Les origines de la pensée grecque, Paříž, 1962, str. 102 sqq. 39 Hypotetické poznámky, které tímto způsobem rozvíjíme, vycházejí z prací, které se tak jako práce Websterovy pokusily ukázat jistou kontinuitu, která by existovala na básnické rovině mezi Mykénami a Homérem. Přesto se nám však v celkovém pohledu jeví jako důkladně podložené závěry, k nimž dospěl M. I. Finley (Historia, 1957, str ) ohledně ekonomického a politického zlomu mezi Mykénami a Homérem. 40 Tato funkce upadá v zapomnění spolu se svrchovanou vládou. Vzpomínku na ni ztratil již Hésiodos. Když Pindaros ve druhé Pýthické řadě (13-14) píše: každý svrchovaný vládce má svého básníka, jenž pro něj skládá souladnou znělku, odměnu za jeho ctnost, jedná se již pouze o jeden projev tematu esthlon ainein. K básníku jako funkcionáři svrchované vlády viz klasické stránky G. Dumézila, Servius et la Fortune, Paříž, 1943, str. 64 sqq. 41 Hypotéza mínójské poesie byla předložena již dávno; T. B. L. Webster neváhal v novější době (La Grèce de Mycènes à Homère, fr. překl., Paříž 1962, str. 96 sqq. Srov. A. J. Evans, The Minoan and Mycenaean Element in Hellenic Life, Journ. Hell. Stud., 1912, str. 277 sqq.) hovořit o básnické tradici mykénské. Totéž, co někteří autoři postulují, pokud jde o poesii epickou, o Homéra, lze se zcela stejným oprávněním postulovat, pokud jde o poesii theogonickou, o Hésioda. Z toho důvodu není nikterak nepravděpodobné, že tradiční rysy náboženské poesie, a především magicky-náboženskou promluvu založenou na paměti, lze datovat až do mykénské civilizace. Užívání písma v mykénské společnosti není překážkou výsadního postavení paměti; zdá se, že písmo zde bylo výsadou zvláštní vrstvy písařů, která byla patrně krétského původu; navíc se zdá, že písmo bylo užíváno výhradně k účelům administrativním: kvůli nedokonalému systému zaznamenávání by ani nemohlo dostát nárokům spjatým s veřejným vlivem a založit civilizaci psaného slova (Srov. Cl. Préaux, Du linéaire B créto-mycénien aux ostraca grec d'égypte, Chronique d'égypte, t. 34, 1959, str ). 42 Hésiodos, Zrození bohů, Hésiodos, Zrození bohů, 32 a 38.

6 76 M. DETIENNE níků, naprosto soustředěných na válečné dílo. Ve staré Spartě mají platnost zákona dvě hrozivé mocnosti: Chvála a Hana. 44 Tato společnost, která zavedla zásadu rovnosti mezi všemi občany, nezná žádný jiný rozdíl než ten, jenž vyplývá z chvály a kritiky. Každý má právo hledět na ostatní, a naopak sám na sobě cítí pohledy ostatních. 45 Toto právo pohledu platí na všech rovinách společnosti: při některých slavnostech, například během Parthenají, měly mladé dívky výsadu stíhat nadávkami mladé lidi, kteří se dopustili nějaké chyby; když se toho naopak ukázali být hodni, pronášely jejich dlouhé veřejné chvály. 46 Opírajíce se o autoritu, kterou jim propůjčovala společnost uspořádaná podle věkových skupin, starci, kteří trávili velkou část dne v hovorně, věnovali svůj volný čas chvále krásných činů a hanění těch špatných. 47 Ve společnosti postavené na zápasení, jež staví nejvýše válečnou zdatnost, neexistuje žádná oblast více vyhrazená chvále a haně než oblast vojenské služby. V rámci tohoto základního rozvrhu je básník nejvyšším soudcem: v tuto chvíli již není úředníkem svrchované moci, ale stojí ve službách společenství podobných a rovných, 48 těch, kdo společně sdílejí výsadu vykonávání válečné profese. Ve společnosti válečníků, jakou je stará Sparta, náleží tedy Múzám plným právem důležité místo. Jsou uctívány ze dvou důvodů, nejprve jako ochránkyně hráčů na flétnu, na lyru a na citeru, protože hudba je součástí spartské výchovy a protože vojenské pochody a útoky se odehrávají za doprovodu flétny a lyry. 49 Múzy však mají především jinou, základní funkci: před každým podnikem jim králové obětují, aby tak připomněli všem podobným soudy, které o nich budou vynášeny, připravili je k tomu, aby čelili nebezpečí, aby vykonali činy hodné opěvování, 50 činy, které jim vynesou slavnou paměť (mnémé euklées). 51 Skutečnost, že se člověk nepoznává přímo ve svých činech, se může v civilizaci založené na soupeření jevit paradoxně. V oblasti boje se však aristokratický válečník zdá být jako posedlý dvěma základními hodnotami, jimiž jsou Kleos a Kydos jako dvě stránky slávy. 52 Kydos je sláva, v jejíž záři se ocitá vítěz; je jakousi okamžitou boží milostí. Bohové ji někomu přiznávají a jinému odmítají. 53 Kleos je naopak slávou, rozvíjející se předáváním od úst k ústům, z pokolení na pokolení. Přichází-li Kydos od bohů, Kleos stoupá až k nim. V žádném okamžiku se válečník nemůže cítit jako původce, jako zdroj svých činů: jeho vítězství naprosto závisí na přízni bohů a jakmile je jeho skutek jednou vykonán, existuje už jen prostřednictvím promluvy, která jej chválí. Hodnota člověka je tedy vposledku určena hodnotou, kterou má jeho logos. 54 O ceně válečníka rozhodují mistři Chvály, služebníci Múz; 55 to oni mu přiznávají nebo upírají Paměť. 56 Jaké postavení má chvála? V aristokratickém světě je v zásadě povinností: Abyste byli spravedliví, chvalte z celého srdce čin, říkal Mořský stařec, dokonce i čin vašeho nepřítele. 57 Pindarovy a Bakchylidovy básně ukazují rozsah této povinnosti: nejsou ničím jiným než chválou síly paží, bohatství králů, odvahy urozených. 58 Básník však neplýtvá svou chválou na prvního, kdo se namane. Chvála je aristokratická: Nestor a Sarpedon z Ly- 44 Plútarchos, Lyc., VIII, 3-4; XXVI, 6. Básně přednášené ve Spartě byly nejčastěji věnovány chvále těch, kdo zemřeli pro Spartu, jejichž štěstí bylo vychvalováno, a odsouzení zbabělců, jejichž život byl líčen jako strastiplný a nešťastný (Plútarchos, Lyc., XXI, 2: epainoi a psogoi). Chvála a hana hrály klíčovou úlohu v Charóndových a Zaleukových Úvodních formulích Zákonů (srov. A. Delatte, Essai sur la politique pythagoricienne, Liège-Paříž, 1922, str. 184 sqq.), stejně jako v Platónových Zákonech (Zákony, 829c-e; 855a, 870a, atd.), to jest v dílech archaizujících a dórizujících. 45 Tyranie pohledu v rovnostářské společnosti jakou byla Sparta je něčím mnohem tíživějším než cenzura úst města v jisté východní monarchii (srov. J.-R. Kupper, L'Opinion publique de Mari, Rev. d'assyr. et d'arch. Orient., t. LVIII, 1964, str ). 46 Plútarchos, Lyc., XIV, Plútarchos, Lyc., XXV, 3 (epainein a psegein). 48 Pro homoioi viz svědectví, která shromáždil Schulthess, s.v. Homoioi, R.-E. (1913), c sqq. 49 Pausaniás, III, 17, 5. O pochodových rytmes srov. Plútarchos, Lyc., XXI, Plútarchos, Lyc., XXI, 7; Apopht. lacon., 221 A; De cohib. ira., 458 E. 51 Plútarchos, Instit. lacon., 238 C. 52 Srov. M. Greindl, KLEOS, KYDOS, EUCHOS, TIMÉ, FATIS, DOXA. Eine Bedeutungsgeschichtliche Untersuchung des epischen und lyrischen Sprachgebrauchs, disertace, Mnichov, 1938, str. 95 sqq., a analýzy W. Luthera, Weltansicht und Geistesleben, Göttingen, 1954, str. 63 sqq. 53 Ke kydos viz poznámky H. Fränkela, Dichtung und Philosophie des frühen Griechentums, 2. vyd., Mnichov, 1962, str. 88 a pozn Dva příklady umožňují uvědomit si důležitost pověsti ve válečnickém a aristokratickém světě: 1) Ílias, XX, 203 sqq., kde Aineiás oslovuje Achilla takto: Vzájemně známe svůj rod, své rodiče vzájemně známe, slyšíce proslulou zvěst (proklyt' akouontes epea) (překlad Vaňorný); 2) epizoda z Malé Íliady (A. Severyns, Le cycle épique dans l'école d'aristarque, Liège-Paříž 1928, str. 330 sqq., v souvislosti se druhým zlomkem Allenova vydání), v níž je spor mezi Odysseem a Aiásem o to, komu připadnou Achillovy zbraně, rozhodnut chválou, kterou mladé Trójanky opěvají Odyssea. 55 Vzpomeňme si jen na slova Tyrtaiova, zlomek 9, 1 D. 3 : out' an mnésaimén out' en logó andra titheién ktl. Kde není paměť, tam není logos. 56 Celý válečníkův život se upíná k této zpívané slávě, této dobré paměti: Ale ať bez boje aspoň a bez slávy nezhynu bídně! Velký vykonám čin, nechť o mně i potomci zvědí! (Ílias, XXII, ). Toto Héktorovo prohlášení má exemplární význam, srov. Pindaros, Pyth., IV, 185 sqq. Takový válečník jde bojovat z obavy, aby demos nepohrdal jeho dobrou pověstí (Apoll. Rhod., I, 141; 447). Úzkost Argonautů se týká toho, aby nezemřeli nónymnoi kai afantoi (Apoll. Rhod., IV, 1306, srov. II, ). 57 Pindaros, Pyth., IX, 95 sqq.; Nem., IX, Pindaros, 736 Nem., I, 5-6; IV, 93; V, 19; XI, 17 sqq.; Pyth., I, 43; II, 66-67; Isthm., III, 7-8; V, 59; I, 43 sqq.; atd

SYMBOLIKA STŘEDU. Mircea Eliade. Obrazy a symboly. Esej o magicko-náboženských symbolech. Předmluva Georges Dumézil Computer Press

SYMBOLIKA STŘEDU. Mircea Eliade. Obrazy a symboly. Esej o magicko-náboženských symbolech. Předmluva Georges Dumézil Computer Press SYMBOLIKA STŘEDU Mircea Eliade Obrazy a symboly Esej o magicko-náboženských symbolech Předmluva Georges Dumézil Computer Press - II - OBRAZY A SYMBOLY Brno 2004 - III - SYMBOLIKA STŘEDU Obrazy a symboly

Více

ŽiVOT LIDí ZlOPOVESTNÝCH

ŽiVOT LIDí ZlOPOVESTNÝCH 126 127 vých textech, poskakující, tančící před námi, mezi námi; geniální myšlení, intenzivní myšlení, afirmativní myšlení, akategorické myšlení - vše tváře, které neznáme, masky, které jsme ještě neviděli;

Více

Psychologický výklad pohádek. Marie-Louise von Franz

Psychologický výklad pohádek. Marie-Louise von Franz Psychologický výklad pohádek Marie-Louise von Franz Název: Psychologický výklad pohádek Autor: Marie-Louise von Franz Nakladatelství: Portál, 1998 Stav: od nakladatele Tato kniha pochází z Knihovny digitálních

Více

Dokumenty Mezinárodní teologické komise věnované christologii a soteriologii do roku 1995

Dokumenty Mezinárodní teologické komise věnované christologii a soteriologii do roku 1995 Dokumenty Mezinárodní teologické komise věnované christologii a soteriologii do roku 1995 1 Dokumenty Mezinárodní teologické komise věnované christologii a soteriologii do roku 1995 úvodní studie a překlady:

Více

Cahiers du CEFRES. N 10, Antologie francouzských společenských věd : Město Françoise Mayer, Alban Bensa, Václav Hubinger (Ed.)

Cahiers du CEFRES. N 10, Antologie francouzských společenských věd : Město Françoise Mayer, Alban Bensa, Václav Hubinger (Ed.) Cahiers du CEFRES N 10, Antologie francouzských společenských věd : Město Françoise Mayer, Alban Bensa, Václav Hubinger (Ed.) Pierre NORA Mezi pamětí a historií : problematika míst Référence électronique

Více

La vie montante TEXTY PRO SPOLEČENSTVÍ SENIORŮ. Třetí fáze života je pro mne ta nejhezčí, neboť je to vigilie věčného života. /Papež Jan XXIII.

La vie montante TEXTY PRO SPOLEČENSTVÍ SENIORŮ. Třetí fáze života je pro mne ta nejhezčí, neboť je to vigilie věčného života. /Papež Jan XXIII. HNUTÍ KŘESŤANŮ TŘETÍHO VĚKU La vie montante TEXTY PRO SPOLEČENSTVÍ SENIORŮ 2010-2011 ARCIBISKUPSTVÍ OLOMOUCKÉ Centrum pro rodinný život Olomouc Třetí fáze života je pro mne ta nejhezčí, neboť je to vigilie

Více

KŘESŤANSKÉ KULTURNÍ DĚDICTVÍ

KŘESŤANSKÉ KULTURNÍ DĚDICTVÍ Příručka pro pedagogy základních a středních škol KŘESŤANSKÉ KULTURNÍ DĚDICTVÍ Využití křesťanského dědictví: modul B Bible kostely kláštery rituály symboly mnich VYUŽITÍ KŘESŤANSKÉHO DĚDICTVÍ Modul B:

Více

Pastorální konstituce o církvi v dnešním světě GAUDIUM ET SPES BISKUP PAVEL, SLUŽEBNÍKŮ BOŽÍCH, SPOLU S OTCI POSVÁTNÉHO SNĚMU NA TRVALOU PAMÁTKU

Pastorální konstituce o církvi v dnešním světě GAUDIUM ET SPES BISKUP PAVEL, SLUŽEBNÍKŮ BOŽÍCH, SPOLU S OTCI POSVÁTNÉHO SNĚMU NA TRVALOU PAMÁTKU Pastorální konstituce o církvi v dnešním světě GAUDIUM ET SPES BISKUP PAVEL, SLUŽEBNÍKŮ BOŽÍCH, SPOLU S OTCI POSVÁTNÉHO SNĚMU NA TRVALOU PAMÁTKU PŘEDMLUVA (1)((1/Pastorální konstituce o církvi v dnešním

Více

POHLEDY NA LÁSKU, S PŘIHLÉDNUTÍM K PROBLÉMU ZÁVISLOSTI

POHLEDY NA LÁSKU, S PŘIHLÉDNUTÍM K PROBLÉMU ZÁVISLOSTI Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce POHLEDY NA LÁSKU, S PŘIHLÉDNUTÍM K PROBLÉMU ZÁVISLOSTI (filozofie a psychologie lidských vztahů) Simona Vallová Plzeň 2013 Západočeská

Více

SCAN sion Books. Scan by: liberator (liberator@post.sk)

SCAN sion Books. Scan by: liberator (liberator@post.sk) SCAN sion Books Scan by: liberator (liberator@post.sk) Miroslav Petříček ÚVOD DO SOUČASNÉ FILOSOFIE (11 improvizovaných přednášek) Napsal Miroslav Petříček. Čtvrté upravené vydání. Vydalo nakladatelství

Více

Nyanaponika Théra (1901-1994), mnich německého původu, jenž na Cejloně žil od roku 1936, doplnil svůj překlad Buddhovy Rozpravy o čtyřech základech

Nyanaponika Théra (1901-1994), mnich německého původu, jenž na Cejloně žil od roku 1936, doplnil svůj překlad Buddhovy Rozpravy o čtyřech základech 254 Nyanaponika Théra (1901-1994), mnich německého původu, jenž na Cejloně žil od roku 1936, doplnil svůj překlad Buddhovy Rozpravy o čtyřech základech uvědomění rozsáhlou úvodní studií a závěrečnou antologií

Více

VERBUM DOMINI. Svatý otec Benedikt. Apoštolská exhortace Benedikta XVI VERBUM DOMINI. V překladu České sekce Vatikánského rozhlasu

VERBUM DOMINI. Svatý otec Benedikt. Apoštolská exhortace Benedikta XVI VERBUM DOMINI. V překladu České sekce Vatikánského rozhlasu VERBUM DOMINI Svatý otec Benedikt V překladu České sekce Vatikánského rozhlasu Apoštolská exhortace Benedikta XVI VERBUM DOMINI ÚVOD 1. Slovo Páně trvá navěky, totiž slovo evangelia, které vám bylo zvěstováno

Více

Hebrejská bible v zrcadle některých metanarativních vyprávění

Hebrejská bible v zrcadle některých metanarativních vyprávění Hebrejská bible v zrcadle některých metanarativních vyprávění Jakoubek Stříbrný Název: Hebrejská bible v zrcadle některých metanarativních vyprávění Autor: Jakoubek Stříbrný, 2013 Korektury: Jan Janča

Více

ČESKOSLOVENSKÁ AKADEMIE VĚD sekce ekonomie, práva a filosofie FILOSOFICKÝ ÚSTAV ČSAV HEGEL DĚJINY FILOSOFIE

ČESKOSLOVENSKÁ AKADEMIE VĚD sekce ekonomie, práva a filosofie FILOSOFICKÝ ÚSTAV ČSAV HEGEL DĚJINY FILOSOFIE ČESKOSLOVENSKÁ AKADEMIE VĚD sekce ekonomie, práva a filosofie FILOSOFICKÝ ÚSTAV ČSAV HEGEL DĚJINY FILOSOFIE I ČESKOSLOVENSKÁ AKADEMIE VĚD Vědecká redaktorka prof. dr. Jiřina Popelová Recenzoval dr. Milan

Více

Reinkarnace v křesťanství

Reinkarnace v křesťanství Okruh a střed Reinkarnace v křesťanství Reinkarnace jako zkušenost vlastního Já Bible a převtělování Kristus a karma člověka Reinkarnace z hlediska přírodních věd Ahabah Obsah: REINKARNACE V KŘESŤANSTVÍ...

Více

THE PERSONALITY OF A CHURCH SCHOOL TEACHER LA PERSONALIDAD DEL PROFESOR DE UNA ESCUELA ECLESIASTICA

THE PERSONALITY OF A CHURCH SCHOOL TEACHER LA PERSONALIDAD DEL PROFESOR DE UNA ESCUELA ECLESIASTICA Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Studijní program: Studijní obor: primárního vzdělávání Učitelství pro ZŠ Učitelství pro 1. stupeň ZŠ OSOBNOST UČITELE

Více

Opravdového života v Bohu

Opravdového života v Bohu Vyjasnění situace Opravdového života v Bohu dle Kongregace pro nauku víry 3 4 Kancelář arcibiskupa Arcidiecéze Lipa San Lorenzo Drive 4217 Lipa City, Filipíny tel. (043) 756-2573 Fax (043) 756-2964 E-mail:

Více

Jacques Le Goff Svatý František z Assisi

Jacques Le Goff Svatý František z Assisi Jacques Le Goff Svatý František z Assisi JACQUES LE GOFF Svatý František z Assisi VYŠEHRAD Editions Gallimard 1999 Translation Kateřina Vinšová 2004 ISBN 80-7021- 651-4 Obsah Úvod........................................................

Více

DEUS CARITAS EST. Svatý otec Benedikt. V překladu České sekce Vatikánského rozhlasu

DEUS CARITAS EST. Svatý otec Benedikt. V překladu České sekce Vatikánského rozhlasu DEUS CARITAS EST Svatý otec Benedikt V překladu České sekce Vatikánského rozhlasu Encyklika Benedikta XVI. DEUS CARITAS EST ÚVOD 1.?Bůh je láska; kdo zůstává v lásce, zůstává v Bohu a Bůh zůstává v něm?

Více

Běda... Běda vám, nepraví vladaři, kteří hledáte svůj prospěch a ničíte národ vám svěřený, protože i vás pohltí bída, kterou způsobíte.

Běda... Běda vám, nepraví vladaři, kteří hledáte svůj prospěch a ničíte národ vám svěřený, protože i vás pohltí bída, kterou způsobíte. Res Claritatis MONITOR publicistický čtrnáctideník ročník XII., číslo 14 19. 7. 2015 / neprodejné Z OBSAHU Radost žít v rodině. Homilie papeže Františka 04 Benedikt XVI.: Západní hudba je pro mne důkazem

Více

VYBRANÉ PROBLÉMY ETICKÉ VÝCHOVY pro učitele na druhém stupni základních škol a na školách středních

VYBRANÉ PROBLÉMY ETICKÉ VÝCHOVY pro učitele na druhém stupni základních škol a na školách středních UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI P E D A G O G I C K Á F A K U L T A K A T E D R A S P O L EČENSKÝCH VĚD VYBRANÉ PROBLÉMY ETICKÉ VÝCHOVY pro učitele na druhém stupni základních škol a na školách středních

Více

Mám radost z ohlasu, se kterým se setkalo první vydání této knihy. V tomto novém vydání je látka předchozího vydání pojednána ve větší šíři a také je

Mám radost z ohlasu, se kterým se setkalo první vydání této knihy. V tomto novém vydání je látka předchozího vydání pojednána ve větší šíři a také je Mám radost z ohlasu, se kterým se setkalo první vydání této knihy. V tomto novém vydání je látka předchozího vydání pojednána ve větší šíři a také je doplněn o další materiál. Jediná větší změna se týká

Více

4.HISTORIE SE OPAKUJE

4.HISTORIE SE OPAKUJE 57 4.HISTORIE SE OPAKUJE Kdo tě udělal tak důležitým? Máš snad něco, co jsi nedostal? A když jsi všechno dostal, jak to že se chlubíš, jako bys to nedostal? - 1. Korinťanům 4:7, Nová Bible kralická. ZAKLADATEL

Více

Jan Pavel II. ŽIVOT KRISTŮV. (Vita di Cristo) překlad: doc. Dr. Ctirad Václav Pospíšil OFM. papežovy kristologické katecheze 1987-1989

Jan Pavel II. ŽIVOT KRISTŮV. (Vita di Cristo) překlad: doc. Dr. Ctirad Václav Pospíšil OFM. papežovy kristologické katecheze 1987-1989 Jan Pavel II. ŽIVOT KRISTŮV (Vita di Cristo) překlad: doc. Dr. Ctirad Václav Pospíšil OFM papežovy kristologické katecheze 1987-1989 (Světlo 44/2000 30/2002) SV. OTEC JAN PAVEL II. POVAŽOVAL KRISTOLOGICKÉ

Více

O ZÁKLADECH KŘESŤANSKÉ VÍRY JEŽÍŠ, CÍRKEV A BIBLE

O ZÁKLADECH KŘESŤANSKÉ VÍRY JEŽÍŠ, CÍRKEV A BIBLE O ZÁKLADECH KŘESŤANSKÉ VÍRY JEŽÍŠ, CÍRKEV A BIBLE Jakoubek Stříbrný Autor: Jakoubek Stříbrný, březen 2010 Korektury: Jana Hlaváčová Redakční úpravy: Jan Janča Obsah PŘEDMLUVA... 1 ÚVOD... 2 SLOVO VÍRY...

Více

Reflexe mezináboženských vztahů u Jana Hellera

Reflexe mezináboženských vztahů u Jana Hellera Univerzita Pardubice Fakulta filosofická Reflexe mezináboženských vztahů u Jana Hellera Hana Zrínyová Bakalářská práce 2012 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Všechny převzaté údaje a

Více

Studijní texty pro 9. ročník ZŠSV

Studijní texty pro 9. ročník ZŠSV 1) Indické národní náboženství Studijní texty pro 9. ročník ZŠSV Posvátný jazyk - sanskrt (zdokonalený, upravený, definitivní) posvátný jazyk hinduismu, árijský původ, staletý vývoj bohatá slovní zásoba

Více

Dějiny křesťanství Úvod

Dějiny křesťanství Úvod ALISTER E. McGRATH Dějiny křesťanství Úvod ALISTER E. McGRATH Dějiny křesťanství Úvod VOLVOX GLOBATOR Alister E. McGrath Christian History. An Introduction přeložila Markéta Hofmeisterová Copyright Alister

Více

KRISTUS JAKO MOŽNÝ PEDAGOGICKÝ IDEÁL V KATOLICKÉM A PROTESTANTSKÉM MYŠLENÍ. Bc. Silvie Šobáňová

KRISTUS JAKO MOŽNÝ PEDAGOGICKÝ IDEÁL V KATOLICKÉM A PROTESTANTSKÉM MYŠLENÍ. Bc. Silvie Šobáňová KRISTUS JAKO MOŽNÝ PEDAGOGICKÝ IDEÁL V KATOLICKÉM A PROTESTANTSKÉM MYŠLENÍ Bc. Silvie Šobáňová Diplomová práce 2014 ABSTRAKT Tato diplomová práce se v teoretické části zabývá analýzou osobnosti Ježíše

Více

Michel Foucault filosofie a dějinný pohyb

Michel Foucault filosofie a dějinný pohyb Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce Michel Foucault filosofie a dějinný pohyb Lenka Vaníková Plzeň 2012 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Katedra filozofie

Více