PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Doreta 37,5 mg/325 mg potahované tablety tramadoli hydrochloridum/paracetamolum

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Doreta 37,5 mg/325 mg potahované tablety tramadoli hydrochloridum/paracetamolum"

Transkript

1 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Doreta 37,5 mg/325 mg potahované tablety tramadoli hydrochloridum/paracetamolum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. - Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. - Máte-li jakékoliv další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. - Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy. - Pokud se kterýkoliv z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoliv nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. V příbalové informaci naleznete: 1. Co je přípravek Doreta a k čemu se používá 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Doreta používat 3. Jak se přípravek Doreta užívá 4. Možné nežádoucí účinky 5. Jak přípravek Doreta uchovávat 6. Další informace 1. CO JE PŘÍPRAVEK DORETA A K ČEMU SE POUŽÍVÁ Přípravek Doreta je kombinací dvou analgetik (léků proti bolesti) tramadolu a paracetamolu, která společně zmírňují Vaši bolest. Přípravek Doreta je určen k léčbě středně silné až silné bolesti v případě, pokud Váš lékař usoudil, že je nutná kombinace tramadolu a paracetamolu. 2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK DORETA UŽÍVAT Neužívejte přípravek Doreta - jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na paracetamol, tramadol nebo na kteroukoli další složku přípravku Doreta; - jestliže pijete alkoholické nápoje; - užíváte-li jakýkoliv lék, který může způsobovat Vaši ospalost nebo sníženou bdělost; včetně analgetik s obsahem opioidů (látky původně získávané z opia), jako je morfin a kodein; - pokud užíváte současně inhibitory monoaminooxidázy (MAOI), například při depresi, nebo pokud jste užíval(a) kterýkoliv z MAOI během posledních dvou týdnů; - jestliže trpíte závažnými problémy jater; - máte-li epilepsii, která není užíváním Vašich současných léků náležitým způsobem potlačena. Zvláštní pozornosti při použití přípravku Doreta je zapotřebí - jestliže máte problémy s ledvinami; - jestliže máte problémy s játry nebo trpíte alkoholickým onemocněním jater nebo jste zaznamenal(a) zežloutnutí očí a kůže, což může ukazovat na žloutenku nebo problémy se žlučovody; - jestliže máte obtíže s dýcháním, například astma nebo plicní problémy; - pokud jste závislý(á) na jakýchkoliv jiných lécích užívaných pro zmírnění středně silné až silné bolesti, například na morfinu; - jestliže jste pacient(ka) s epilepsií nebo jste prodělal(a) záchvaty; 1/6

2 - pokud jste utrpěl(a) poranění hlavy, šok nebo máte silné bolesti hlavy, které mohou a nemusí být spojené se zvracením; - jestliže užíváte jiné léky obsahující paracetamol nebo tramadol. Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Riziko nežádoucích účinků je zvýšené, - jestliže užíváte léky, které mohou vyvolat křeče (záchvaty), jako některá antidepresiva nebo antipsychotika. Riziko vyvolání záchvatu se může zvýšit, jestliže s těmito léky současně užíváte i přípravek Doreta. Váš lékař Vám řekne, jestli je užívání přípravku Doreta pro Vás vhodné. - jestliže užíváte určitá antidepresiva. Přípravek Doreta a tyto léky se mohou vzájemně ovlivňovat a můžou se u Vás projevit příznaky jako bezděčné rytmické svalové stahy, včetně stahů okohybných svalů, neklid, nadměrné pocení, třes, zvýšené reflexy, zvýšení svalového napětí, tělesná teplota nad 38 C. Přípravek Doreta by se neměl užívat spolu s následujícími léky: - inhibitory monoaminooxidázy (MAOI), - analgetiky s obsahem opioidů, jako je morfin a kodein. Užívání přípravku Doreta se nedoporučuje spolu s následujícími léky: - karbamazepin, obvykle užívaný k léčbě epilepsie nebo faciální neuralgie (závažné záchvaty bolesti v obličeji), - opioidy užívané k léčbě závažné bolesti, například buprenorfin, nalbufin a pentazocin. Za určitých okolností lze přípravek Doreta užívat s následujícími léky: - inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI) užívané k léčbě deprese. V časové souvislosti s terapeutickým podáváním tramadolu v kombinaci s jinými serotonergními léky, jako jsou selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu a triptany, byl hlášen serotoninový syndrom. Známkami serotoninového syndromu mohou být například zmatenost, vzrušení, horečka, pocení, ataxie (porucha hybnosti a koordinace pohybů), nadměrné reflexy, myoklonie (krátké záchvatovité záškuby svalu) a průjem. - určité léky typu morfinu užívané například pro prevenci či zmírnění kašle, - sedativa (zklidňující léky), například benzodiazepiny, - prášky na spaní, například barbituráty, - určité léky užívané pro snižování krevního tlaku, - thalidomid, - baklofen užívaný pro uvolnění svalstva, - warfarin užívaný k ředění krve, - inhibitory CYP3A4, například ketokonazol (prostředek léčbě houbových infekcí) nebo erytromycin (k léčbě bakteriálních infekcí), - bupropion užívaný jako pomocný prostředek pro lidi, kteří přestávají kouřit, - tricyklická antidepresiva, - trankvilizéry (uklidňující prostředky). Užívání následujících léků spolu s přípravkem Doreta může ovlivnit působení přípravku Doreta ve Vašem organismu: - metoklopramid a domperidon, užívané při nevolnosti a zvracení, - kolestyramin užívaný k léčbě průjmu a svědivé pokožky. Chirurgické výkony a zkoušky Sdělte svému lékaři či zubnímu lékaři, že užíváte přípravek Doreta dříve, než se podrobíte jakékoliv anestezii (znecitlivění). Užívání přípravku Doreta s jídlem a pitím Přípravek Doreta lze užívat s jídlem i bez jídla. 2/6

3 - Doreta může způsobit pocity ospalosti. Alkohol může tyto pocity ještě zesílit. Alkohol: zvyšuje sedativní účinek opioidních analgetik; vliv na bdělost může být nebezpečný při řízení vozidel a ovládání nebezpečných strojů; vyhněte se pití alkoholických nápojů a léčivých přípravků obsahujících alkohol. Těhotenství a kojení Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. Jelikož je přípravek Doreta pevnou kombinací léčivých látek zahrnujících tramadol, neměl by se v průběhu těhotenství a kojení používat. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Neřiďte vozidla, neobsluhujte strojní zařízení ani neprovádějte další činnosti, při kterých je nutná Vaše bdělost, dokud nezjistíte, jak na Vás přípravek Doreta působí. Přípravek Doreta může způsobit Vaši ospalost. 3. JAK SE PŘÍPRAVEK DORETA UŽÍVÁ Vždy užívejte přípravek Doreta přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Obvyklá zahajovací dávka jsou dvě tablety. V případě potřeby lze užít další dávky vždy po šesti hodinách, podle doporučení Vašeho lékaře. Neužívejte více než 8 tablet denně (které odpovídají 300 mg tramadolu a 2600 mg paracetamolu). Dávkování se upravuje podle intenzity bolesti a podle individuální citlivosti na bolest. K odstranění bolesti by se měla použít nejnižší možná dávka přípravku. Závažné onemocnění jater a ledvin (nedostatečnost)/dialyzovaní pacienti Pacienti se závažnou nedostatečností jater nebo ledvin nesmí léčivý přípravek Doreta užívat. Jestliže máte mírnou nebo středně závažnou nedostatečnost, Váš lékař Vám může doporučit prodloužení dávkovacího intervalu. Přípravek Doreta není doporučen pro děti mladší 12 let. Starší pacienti U starších pacientů (nad 75 let) může být prodloužena doba vylučování přípravku. Jestli se Vás to týká, Váš lékař Vám doporučí prodloužení dávkovacího intervalu. Tablety musí být spolknuty a zapity tekutinou. Tablety by se neměly žvýkat ani drtit. Tablety by se měly užívat po co nejkratší období. Máte-li pocit, že je účinek přípravku Doreta příliš silný (tj. cítíte silnou ospalost nebo obtíže s dýcháním) nebo příliš slabý (tj. zmírnění bolesti je nedostatečné), obraťte se na svého lékaře nebo lékárníka. Pokud se Vaše příznaky nezlepší, navštivte svého lékaře. Jestliže jste užil(a) více přípravku Doreta, než jste měl(a) V případě předávkování je třeba ihned vyhledat lékařskou pomoc, dokonce i když se cítíte dobře, vzhledem k riziku opožděného závažného poškození jater. Jestliže jste užil(a) více přípravku Doreta, než jste měl(a), můžete zaznamenat vážnou poruchu prokrvování orgánů, ztrátu vědomí až kóma, mít křeče nebo potíže s dechem, cítit se špatně, zvracet, hubnout nebo mít bolesti břicha. Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Doreta Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Jestliže vynecháte některou dávku přípravku Doreta, vezměte svou další tabletu v obvyklé době. Jestliže přestal(a) užívat přípravek Doreta Jestliže jste přípravek Doreta po nějaký čas užíval(a), měl(a), byste sdělit svému lékaři, že chcete užívání přípravku přerušit, protože Vaše tělo si mohlo na přípravek zvyknout. Jestliže náhle přerušíte 3/6

4 užívání přípravku Doreta, můžete se cítit špatně. Můžete pociťovat úzkost, vzrušení, nervozitu, nespavost, hyperaktivitu, třes a/nebo žaludeční nevolnost. Máte-li jakékoliv další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Doreta nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Ve vzácných případech (vyskytujících se u méně než jedné z 1000, avšak u více než jedné z léčených osob) může užívání léku tohoto typu způsobit lékovou závislost, takže je těžké jej přestat užívat. Můžete pociťovat abstinenční příznaky, jako je vzrušení, úzkost, nervozita, nespavost, hyperaktivita, třes a/nebo žaludeční nevolnost. Jestliže zaznamenáte kterýkoliv z těchto účinků nebo jakékoliv jiné neobvyklé příznaky, sdělte to, prosím, co nejdříve svému lékaři nebo lékárníkovi. Velmi časté (vyskytující se u více než jedné z 10 léčených osob) nežádoucí účinky mohou zahrnovat: - nevolnost, - závratě, - ospalost. Jsou obvykle mírné a nezpůsobují žádné obtíže. Časté (vyskytující se u méně než jedné z 10, avšak u více než jedné ze 100 léčených osob) nežádoucí účinky mohou zahrnovat: - zvracení, - zácpu, - nadýmání, - průjem, - bolest žaludku, - trávící problémy, - sucho v ústech - bolest hlavy, - třes, - stav zmatenosti, - poruchy spánku, - změny nálad (úzkost, nervozita, euforie (pocit povznesené nálady)), - zvýšené pocení, - svědění. Méně časté (vyskytující se u méně než jedné ze 100, avšak u více než jedné z 1000 léčených osob) nežádoucí účinky zahrnují: - vysoký krevní tlak, poruchy srdečního rytmu a tepové frekvence, - obtíže nebo bolest při močení/bílkovina v moči, - kožní reakce/kopřivka, - zvonění v uších, - deprese, - noční můry, - halucinace (slyšení, vidění nebo pociťování věcí či dějů, které ve skutečnosti neexistují), - ztráta paměti, - obtíže při polykání, - krev ve stolici, - třes, - návaly horka, 4/6

5 - bolest na prsou, - nekoordinované pohyby, - svalové křeče, - neobvyklé pocity brnění nebo mravenčení, - křeče, - léková závislost, - rozostřené vidění, - dušnost, - zvýšené hladiny jaterních enzymů. Pokud se kterýkoliv z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoliv nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 5. JAK PŘÍPRAVEK DORETA UCHOVÁVAT Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. Přípravek Doreta nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6. DALŠÍ INFORMACE Co přípravek Doreta obsahuje - Léčivými látkami jsou tramadoli hydrochloridum a paracetamolum. Jedna potahovaná tableta obsahuje tramadoli hydrochloridum 37,5 mg, což odpovídá tramadolum 32,94 mg, a paracetamolum 325 mg. - Pomocnými látkami jsou: jádro tablety: předbobtnalý kukuřičný škrob, sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A), mikrokrystalická celulosa (E460) a magnesium-stearát (E572). potahová vrstva: hypromelosa, oxid titaničitý (E171), makrogol 400, žlutý oxid železitý (E172) a polysorbát 80. Jak přípravek Doreta vypadá a co obsahuje toto balení Potahované tablety jsou žlutohnědé, oválné, mírně bikonvexní. Potahované tablety jsou dostupné v balení po 2 (blistr se 2 tabletami) nebo po 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 a 100 tabletách (v blistrech po 10 tabletách), krabička. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Krka, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko Tato příbalová informace byla naposledy schválena: /6

6 Podrobné informace o tomto přípravku jsou uveřejněny na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv (www.sukl.cz). 6/6

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Anxila 5 mg Anxila 10 mg Anxila 20 mg. potahované tablety escitalopramum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Anxila 5 mg Anxila 10 mg Anxila 20 mg. potahované tablety escitalopramum PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Anxila 5 mg Anxila 10 mg Anxila 20 mg potahované tablety escitalopramum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Asentra 50 Asentra 100 potahované tablety sertralinum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Asentra 50 Asentra 100 potahované tablety sertralinum PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Asentra 50 Asentra 100 potahované tablety sertralinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. - Ponechte si

Více

Defluox je antidepresivum, které ovlivňuje centrální nervový systém. Defluox je určen k léčbě následujících stavů: Dospělí: Deprese.

Defluox je antidepresivum, které ovlivňuje centrální nervový systém. Defluox je určen k léčbě následujících stavů: Dospělí: Deprese. PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Defluox 20mg tvrdé tobolky fluoxetinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. - Ponechte si příbalovou informaci

Více

ADJUVIN 50 mg ADJUVIN 100 mg potahované tablety Sertralini hydrochloridum

ADJUVIN 50 mg ADJUVIN 100 mg potahované tablety Sertralini hydrochloridum Příloha č. 2 k rozhodnutí o převodu registrace sp. zn. sukls238089/2010 a sp. zn. sukls238091/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE ADJUVIN 50 mg ADJUVIN 100 mg potahované tablety Sertralini

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Aclexa 100 mg tvrdé tobolky Aclexa 200 mg tvrdé tobolky. Celecoxibum

Příbalová informace: informace pro uživatele. Aclexa 100 mg tvrdé tobolky Aclexa 200 mg tvrdé tobolky. Celecoxibum Příbalová informace: informace pro uživatele Aclexa 100 mg tvrdé tobolky Aclexa 200 mg tvrdé tobolky Celecoxibum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta. Likarda 2,5 mg potahované tablety letrozolum

Příbalová informace: informace pro pacienta. Likarda 2,5 mg potahované tablety letrozolum Příbalová informace: informace pro pacienta Likarda 2,5 mg potahované tablety letrozolum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Gabagamma 100 Gabagamma 300 Gabagamma 400 tvrdé tobolky Gabapentinum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Gabagamma 100 Gabagamma 300 Gabagamma 400 tvrdé tobolky Gabapentinum PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Gabagamma 100 Gabagamma 300 Gabagamma 400 tvrdé tobolky Gabapentinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Setaloft 50 mg, potahované tablety Setaloft 100 mg, potahované tablety sertralinum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Setaloft 50 mg, potahované tablety Setaloft 100 mg, potahované tablety sertralinum PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Setaloft 50 mg, potahované tablety Setaloft 100 mg, potahované tablety sertralinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Faxiprol 37.5 Faxiprol 75 Faxiprol 150 Faxiprol 225 Venlafaxinum Tablety s prodlouženým uvolňováním

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Faxiprol 37.5 Faxiprol 75 Faxiprol 150 Faxiprol 225 Venlafaxinum Tablety s prodlouženým uvolňováním Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sukls211652/2010 Příloha k sp.zn. sukls114944/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Faxiprol 37.5 Faxiprol 75 Faxiprol 150 Faxiprol 225 Venlafaxinum

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Zypsilan 20 mg Zypsilan 40 mg Zypsilan 60 mg Zypsilan 80 mg tvrdé tobolky ziprasidonum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Zypsilan 20 mg Zypsilan 40 mg Zypsilan 60 mg Zypsilan 80 mg tvrdé tobolky ziprasidonum PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Zypsilan 20 mg Zypsilan 40 mg Zypsilan 60 mg Zypsilan 80 mg tvrdé tobolky ziprasidonum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls109204/2010

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls109204/2010 Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls109204/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Venlafaxin Orion 75 mg Venlafaxin Orion 150 mg tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Calumid 50 mg potahované tablety bicalutamidum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. Ponechte si příbalovou

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Aletro 2,5 mg potahované tablety letrozolum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Aletro 2,5 mg potahované tablety letrozolum Příloha k sp.zn. sukls77670/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Aletro 2,5 mg potahované tablety letrozolum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls206851/2011 a příloha k sp. zn. sukls119306/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE- INFORMACE PRO UŽIVATELE

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls206851/2011 a příloha k sp. zn. sukls119306/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE- INFORMACE PRO UŽIVATELE Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls206851/2011 a příloha k sp. zn. sukls119306/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE- INFORMACE PRO UŽIVATELE MONACE 10 mg, MONACE 20 mg tablety Fosinoprilum natricum

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele

Příbalová informace: informace pro uživatele Příbalová informace: informace pro uživatele EFECTIN ER 37,5 mg EFECTIN ER 75 mg EFECTIN ER 150 mg tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním venlafaxinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve,

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta. HEDONIN 25 mg HEDONIN 100 mg HEDONIN 200 mg potahované tablety quetiapinum

Příbalová informace: informace pro pacienta. HEDONIN 25 mg HEDONIN 100 mg HEDONIN 200 mg potahované tablety quetiapinum sp.zn. sukls184974/2014 Příbalová informace: informace pro pacienta HEDONIN 25 mg HEDONIN 100 mg HEDONIN 200 mg potahované tablety quetiapinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Rolpryna 2 mg Rolpryna 4 mg Rolpryna 8 mg Tablety s prodlouženým uvolňováním Ropinirolum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Rolpryna 2 mg Rolpryna 4 mg Rolpryna 8 mg Tablety s prodlouženým uvolňováním Ropinirolum PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Rolpryna 2 mg Rolpryna 4 mg Rolpryna 8 mg Tablety s prodlouženým uvolňováním Ropinirolum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls193312/2010

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls193312/2010 Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls193312/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Castispir 10 mg, potahované tablety montelukastum Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

sp.zn. sukls109409/2015

sp.zn. sukls109409/2015 sp.zn. sukls109409/2015 Příbalová informace: informace pro uživatele APO-GAB 100 APO-GAB 300 APO-GAB 400 tvrdé tobolky Gabapentinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. MEDORISPER 0,5 mg MEDORISPER 1 mg MEDORISPER 2 mg MEDORISPER 3 mg. potahované tablety risperidonum

Příbalová informace: informace pro uživatele. MEDORISPER 0,5 mg MEDORISPER 1 mg MEDORISPER 2 mg MEDORISPER 3 mg. potahované tablety risperidonum Příloha č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls100594/2010, sukls100596/2010, sukls100598/2010, sukls100599/2010 a příloha k sp.zn. sukls265876/2011, sukls45709/2010, sukls138326/2010 Příbalová

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Parnassan 2,5 mg potahované tablety. Parnassan 15 mg potahované tablety

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Parnassan 2,5 mg potahované tablety. Parnassan 15 mg potahované tablety Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls187858/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Parnassan 2,5 mg potahované tablety Parnassan 5 mg potahované tablety Parnassan 7,5 mg

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Letrozol Apotex 2,5 mg potahované tablety letrozolum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Letrozol Apotex 2,5 mg potahované tablety letrozolum PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Letrozol Apotex 2,5 mg potahované tablety letrozolum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Sertalin Apotex 100 mg potahované tablety. sertralinum

Příbalová informace: informace pro uživatele. Sertalin Apotex 100 mg potahované tablety. sertralinum Sp.zn. sukls222503/2012, sukls222504/2012 Příbalová informace: informace pro uživatele Sertalin Apotex 50 mg potahované tablety Sertalin Apotex 100 mg potahované tablety sertralinum Přečtěte si pozorně

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Transmetil 500 mg tablety enterosolventní tablety Ademetioninum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Transmetil 500 mg tablety enterosolventní tablety Ademetioninum sp. zn. sukls53756/2015 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Transmetil 500 mg tablety enterosolventní tablety Ademetioninum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento

Více

Nolpaza 20mg por.tbl.ent.7x20mg

Nolpaza 20mg por.tbl.ent.7x20mg Nolpaza 20mg por.tbl.ent.7x20mg PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Nolpaza 20 mg enterosolventní tablety Pantoprazolum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls151067/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Atorvastatin +pharma 10 mg, potahované tablety Atorvastatin +pharma 20 mg, potahované tablety

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls97420/2011 a příloha k sp.zn.sukls200957/2012

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls97420/2011 a příloha k sp.zn.sukls200957/2012 Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls97420/2011 a příloha k sp.zn.sukls200957/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Klaritromycin Mylan 250 mg Klaritromycin Mylan 500 mg

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA Purcema 20 mg potahované tablety escitalopramum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA Purcema 20 mg potahované tablety escitalopramum sp.zn. sukls28127/2015 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA Purcema 20 mg potahované tablety escitalopramum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls62562/2011. VOLTAREN 50 enterosolventní tablety (Diclofenacum natricum)

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls62562/2011. VOLTAREN 50 enterosolventní tablety (Diclofenacum natricum) Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls62562/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE VOLTAREN 50 enterosolventní tablety (Diclofenacum natricum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

RISEPRO 1 mg RISEPRO 2 mg RISEPRO 3 mg RISEPRO 4 mg RISEPRO 6 mg potahované tablety. risperidonum

RISEPRO 1 mg RISEPRO 2 mg RISEPRO 3 mg RISEPRO 4 mg RISEPRO 6 mg potahované tablety. risperidonum PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE RISEPRO 1 mg RISEPRO 2 mg RISEPRO 3 mg RISEPRO 4 mg RISEPRO 6 mg potahované tablety risperidonum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete

Více