K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ"

Transkript

1 ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ R E P U B L I K A (19) POPIS VYNALEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ (22] Přihlášen-o (21) (PV ) (11) (Bl) (51) Int. Cl. 2 F 28 D 7/10 ŮRAD FRO VYNÁLEZY A OBJEVY (40) Zveřejněno (45) Vydáno (53) MDT G (75) Doc. ing. FRANTIŠEK DUBŠEK, CSc., ing. JOSEF ŠRÚTEK Autor vynálezu a ing. JOSEF SÝKORA, BRNO (54] Protiproudý výměník tepla typu trubka v trubce 1 Předmětem vynálezu je protiproudý výměník tepla typu trubka v trubce, zvláště vhodný pro jadernou energetiku jako obrácený parogenerátor s tekutým kovem jako teplonositelem. Snahou projekce jaderných elektráren s tekutým kovem jako teplonositelem je zjednodušit schéma jaderné elektrárny, vytvořit podmínky, aby mohl být odstraněn neaktivní sekundární sodíkový okruh a tak aby byly podstatně sníženy investiční a provozní náklady. Jedním ze způsobů řsšení je použití tzv. obráceného parního generátoru, kde tekutý kov teče v teplosměnných trubkách a voda, resp. pára v mezitrubkovém prostoru. Zkoušky funkce havarijního systému totiž ukázaly, že při takovém uspořádání nedochází při poruše teplosměnné trubky k lavinovitému šíření poruch dalších teplosměnných trubek, ale naopak produkty havárie mají tendenci porušenou trubku ucpat. Tzv. obrácené parní generátory se projektují s přirozenou cirkulací nebo jako průtočné s najížděcím separátorem páry. Podle provedení se tzv. obrácené parní generátory projektují jako tělesové nebo článkové, např. tvaru U". Nevýhodou tělesových parních gfnerátorů je velice obtížné a pracné dosažení vhod- něho poměru průtočných ploch ze strany tekutého kovu a vody resp. páry. Používá se různých vytěsnitelů nebo trubek nekruhového průřezu. Navíc při poruše v tělesovém e parogenerátoru je třeba dlouhodobě odstavit značný výkon okolo 60 MW nebo odstavit krátkodobě ooklo 500 MW pro opravu takovéto části. Nevýhodou článkového parního generáto- M ru s články např. tvaru U" je, že var vody probíná ve vodorovné trubce a může docházet v mezitrubkovém prostoru k rozvrstvení kapalné a plynné fáze. Parogenerátory z článků typu U", vzhledem k minimálním u poloměrům ohybu obalové trubky 2,5 d, kde d je vnější průměr obalové trubky, jsou náročné na prostor a propojovací potrubí mezi články zvyšuje spotřebu materiálu, pracnost a tedy i cenu. 20 Výše uvedené nevýhody odstraňuje protiproudý výměník tspla typu trubka v trubce s teplosměnnými trubkami v plášti podle vynálezu, jehož podstata záleží v tom, že plášť výměníku je tvořen přímou svislou částí, 25 přecházející v první ohyb, na který navazuje první přímá vodorovná část, přecházející v druhý ohyb, na který navazuje druhá přímá vodorovná část, přičemž ohyby leží v jedné rovině. 3o 2 Parní generátory z protiproudých výmění

2 S ků tepla uspořádání trubka v trubce typu RO lze snadno zapojit do potrubního systému jaderné elektrárny, neboť vzhledem k velmi dobré kompenzační schopnosti článků lze přiváděči a odváděči komory provést jako pevné body. Vzhledem k vysokým tlakům ze strany vody, resp. páry, je výhodné provést plášť článků z bezešvých trubek. Pro dosažení vhodného poměru průtočných ploch ze strany tekutého kovu a vody, resp. páry, s ohledem na možnost uchycení teplosměnných trubek v trubkovnici, je výhodné u článků poblíž trubkovnice provést ohyby na teplosměnných trubkách a rozšíření obalové trubky u trubkovnic. Vhodnou nenáročnou úpravou je možno výměník tepla podle vynálezu upravit pro průtlačný parní generátor bez najíždějícího separátom tak, aby se dal použít jako parogenerátor s přirozenou cirkulací i jako průtlačný parogenerátor se separací páry. V první přímé vodorovné části lze zařadit vložené dvojité trubkovnice a provést otvor pro výstup páry k bubnu, resp. separátom a otvor pro vstup páry ze separátoru, resp. bubnu. Provedení parogenerátoru z protiproudélio výměníku tepla ' podle vynálezu dovoluje použít dvojitých trubkovnic. Příklady provedeni vynálezu jsou znázorněny na připojených výkresech, kde obr. 1 představuje celkový schematický pohled na protiproudý výměník tepla podle vynálezu, obr. 2 představuje konkrétní příklad provedení parního generátoru z protiproudého výměníku tepla podle vynálezu. Jak je znázorněno na obr. 1 protiproudý výměník tepla je tvořen z přímé svislé části 1, prvního ohybu 2, na který navazuje první přímá vodorovná část 3, druhý ohyb 4 a druhá přímá vodorovná část 5 tak, že tvar protiproudého výměníku tepla podle vynálezu připomíná řecké písmeno p. Uvnitř jsou teplosměnné trubky B, které jsou ukotveny do dvojitých trubkovnic 12 a sledují popsaný tvar protiproudého výměníku tepla podle vynálezu. Přímá svislá část 1 je opatřena spodním nátrubkem 8 a spodním hrdlem 11. Druhá přímá vodorovná část 5 je opatřena horním nátrubkem 9 a horním hrdlem 10. ťarní generátor, provedený z protiproudých výměníků tepla podle vynálezu, mů?e být použit jako tzv. přímý parní generátor 5 10 s tekutým- kovem jako teplonositelem, i jako tzv. obrácený parní generátor s tekutým kovem jako teplonositelem. U tzv. přímého parního generátoru primámí médium, tj. tekutý kov, vstupuje do protiproudého výměníku tepla podle vynálezu horním nátrubkem 9, vyplňuje mezitrubkový prostor 7 a vystupuje spodním nátrubkem 8. Sekundární médium, tj. veda, vstupuje do protiproudéha výměníku tepla podle vynálezu spodním hrdlem 11, vyplňuje teplosměnné trubky 6 a vystupuje horním hrdlem 10. i5 U tzv. obráceného parního generátoru, složeného z protiproudých výměníků tepla podle vynálezu, vstupuje do výměníku tepla primární médium, tj. tekutý kov, horním hrdlem 10, vyplňuje teplosměnné trubky 6 2L, a vystupuje z výměníku tepla spodním hrdlem 11. Sekundární médium, tj. voda, vstupuje do protiproudého výměníku tepla spodním nátrubkem 8, vyplňuje mezitrubkový prostor 7 a vystupuje horním nátrubkem 9. as Parní generátor, vytvořený z protiproudých výměníků tepla podle vynálezu je zvláště vhodný při použití jeko tzv. obrácený parogenerátor s tekutým kovem jako teplonositelem. Příklad užití tzv. obráceného 50 parního generátoru je nakreslen na obr.?. Primární médium, tj. tekutý kov 13 vstupuje do parního generátoru vstupní komorou 17, prochází horním hrdlem 10 a dvojitou trubkovnicí 12, rozděluje se do teploas směnných trubek 6, prochází druhou vloženou dvojitou trubkovnicí 21, spojuje se ve spojovací komůrce 19 a opět rozděluje v první vložené dvojité trubkovnici 20 do teplosměnných trubek 6, vystupuje spodním «hrdlem 11, kde z jednotlivých protiproudech výměníků tepla podle vynálezu se tekutý kov 13 spojuje ve výstupní komoře 18. Sekundární médium, tj. voda 14, vstupuje do parního generátoru spodním nátrubkem u 8, vyplňuje mezitrubkový prostor 7, prochází otvorem 15 pro výstup páry do separátoru páry nebo vodního bubnu. Ze separátoru páry nebo vodního bubnu postupuje pára otvorem 16 pro vstup páry, vyplňuje mezi- 50 trubkový prostor 7 a vystupuje z parního generátoru horním nátrubkem 9. PFTEDMÉT 1. Protiproudý výměník tepla typu trubka v trubce s teplosměnnými trubkami v plášti, vyznačující se tím, že plášť výměníku je tvořen přímou svislou částí (1), přecházející v první ohyb [2], na který navazuje první přímá vodorovná část (3), přecházející v druhý ohyb (4), na který navazuje druhá přímá vodorovná část (5), přičemž ohyby (2, 4] leží v jedné rovině. 2. Protiproudý výměník tepla podle bodu 1, vyznačený tím, že vstup tekutého kovu je VYNALEZU upraven do nátrubku [9] v druhé přímé vodorovné části (5) pláště výměníku a výstup es spodním nátrubkem [8] v přímé svislé části [1] výměníku, zatímco vstup sekundárního média je tvořen spodním hrdlem (11) v přímé svislé části (1) výměníku a výstup horním hrdlem (10) v druhé přímé vodorov- 60 né části (5J. 3. Protiproudý výměník tepla podle bodu 1, vyznačený tím, že vstup tekutého kovu je upraven do horního hrdla (10) v druhé pří-

3 1 7 B mé vodorovné části (5) plášte výměníku a výstup spodním hrdlem (11) v přímé svisié části (1) výměníku tepla, zatímco vstup sekundárního média je upraven spodním nátrubkem (8) v přímé svislé části [1] výměníku a výstup horním nátrubkem (9) v druhé přímé vodorovné části (5) výměníku. 4. Protiproudý výměník tepla podle bodu 2, vyznačený tím, že v první přímé vodorovné části [3] je zařazena první vložená dvojitá trubkovnice [20), spojená spojovací komůrkou (19) s druhou vloženou dvojitou trubkovnicí (21), přičemž před první vložei nou dvojitou trubkovnicí [20) je v plášti výměníku otvor (15) pro výstup páry a za druhou vloženou dvojitou trubkovnicí (21) otvor (16) pro vstup páry. 2 listy výkresů severograíin, n. p., provozovna 32, Mott

4 176478

5 176478

\ t л 12 POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ (BI) ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA < 19 ) (51) Int. Cl. 4 G 01 T 1/167

\ t л 12 POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ (BI) ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA < 19 ) (51) Int. Cl. 4 G 01 T 1/167 ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA < 19 ) POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ /22/ Přihlášeno 12 12 83 /21/ /PV 9304-83/ (BI) (51) Int. Cl. 4 G 01 T 1/167 ÚŘAD PRO VYNÁLEZY AOBJÉVY ( ) Zveřejněno

Více

Jaderná energetika, transmutační a vodíkové technologie v pracích mladé generace - 2011

Jaderná energetika, transmutační a vodíkové technologie v pracích mladé generace - 2011 Odbor energetického inženýrství Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně Česká nukleární společnost a Mladá generace ČNS, o. s. Český svaz vědeckotechnických společností Jaderná energetika, transmutační

Více

Projekt získávání tepla z odpadní vody budov U5. Bc. Radek Úředníček

Projekt získávání tepla z odpadní vody budov U5. Bc. Radek Úředníček Projekt získávání tepla z odpadní vody budov U5 Bc. Radek Úředníček Diplomová práce 2007 ABSTRAKT Tato práce se zabývá problematikou úspor tepla při ohřevu teplé užitkové vody pomocí tepelného čerpadla

Více

Vypracoval: Doc. Ing. Karel Trnobranský, CSc.

Vypracoval: Doc. Ing. Karel Trnobranský, CSc. Vydala: Èeská energetická agentura Vinohradská 8 120 00 Praha 2 tel: 02 / 2421 7774, fax: 02 / 2421 7701 e-mail: cea@ceacr.cz www.ceacr.cz Vypracoval: Doc. Ing. Karel Trnobranský, CSc. - 2 - O B S A H

Více

EKOLOGICKÁ VÝROBA TEPLA A ELEKTRICKÉ ENERGIE

EKOLOGICKÁ VÝROBA TEPLA A ELEKTRICKÉ ENERGIE EKOLOGICKÁ VÝROBA TEPLA A ELEKTRICKÉ ENERGIE Mgr. Roman Mendrygal Ing. Rostislav Hegar I Ing. Václav Čížek PODĚKOVÁNÍ Realizační tým Moravskoslezského energetického klastru věnuje poděkování autorům informačního

Více

Oddělovací převodníky MTL 5000. Zenerovy bariéry MTL 7700. Měření zbytkové vlhkosti sypkých látek Mütec. Oddělovací převodníky MTL 4000

Oddělovací převodníky MTL 5000. Zenerovy bariéry MTL 7700. Měření zbytkové vlhkosti sypkých látek Mütec. Oddělovací převodníky MTL 4000 2009 YSLIVNA 2009 IVNA 2009 009 IVNA 2009 MYSLIVNA 2009 Zenerovy bariéry MTL 7700 Oddělovací převodníky MTL 5000 Měření zbytkové vlhkosti sypkých látek Mütec Oddělovací převodníky MTL 4000 Jiskrově bezpečné

Více

Odvod tepla a vývin tepla vyhořelého jaderného paliva v úložištích

Odvod tepla a vývin tepla vyhořelého jaderného paliva v úložištích MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra fyziky Odvod tepla a vývin tepla vyhořelého jaderného paliva v úložištích Diplomová práce Brno 2011 Vedoucí práce: RNDr. Jindřiška Svobodová, Ph.D. Vypracoval:

Více

c-3 gsso&s Č C S ľ. OLi LOV ú! IS K A SOCIALISTICKÁ R j P U D U K ň 1X3) (51) Ili»t. Cl.» G 01 T 5/12 (22) Přihlášeno ÍL J.U 70 12J) (PV 0552-76)

c-3 gsso&s Č C S ľ. OLi LOV ú! IS K A SOCIALISTICKÁ R j P U D U K ň 1X3) (51) Ili»t. Cl.» G 01 T 5/12 (22) Přihlášeno ÍL J.U 70 12J) (PV 0552-76) c-3 gsso&s Č C S ľ. OLi LOV ú! IS K A SOCIALISTICKÁ R j P U D U K ň 1X3) POPÍŠ VYNÁLEZU 186037 Ul) (BI) (51) Ili»t. Cl.» G 01 T 5/12 (22) Přihlášeno ÍL J.U 70 12J) (PV 0552-76) ÚŘAD PRO VYNÁLEZY A OBJEVY

Více

KATALOG 03/2013. Klimatizační jednotky

KATALOG 03/2013. Klimatizační jednotky KATALOG 03/2013 Klimatizační jednotky Nový rozměr spolupráce Obsah Základní vlastnosti...2 Konstrukce a parametry...4 Výkony, normy...6 Variabilita a optimalizace rozměrů...7 Materiálové provedení...8

Více

(NOVÝ HYDROKRAK ZVÝŠENÍ KAPACITY A KONVERZE)

(NOVÝ HYDROKRAK ZVÝŠENÍ KAPACITY A KONVERZE) Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č. 4 zákona č. 100/01 Sb. ve znění zákona č. 93/2004 Sb. HCU REVAMP (NOVÝ HYDROKRAK ZVÝŠENÍ KAPACITY A KONVERZE) oznamovatel: ČESKÁ RAFINÉRSKÁ

Více

ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU PARAMETRŮ PÁRY

ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU PARAMETRŮ PÁRY VŠEOBECNÉ ZÁSADY PRO INSTALACI A POUŽÍVÁNÍ ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU PARAMETRŮ PÁRY verze 06/2005 ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU PARAMETRŮ PÁRY VŠEOBECNÉ ZÁSADY PRO INSTALACI A POUŽÍVÁNÍ OBSAH ÚVOD 1. USPOŘÁDÁNÍ (KONSTRUKCE)

Více

Optimalizace energetického hospodářství a úsporná opatření v Plzeňském Prazdroji a.s.

Optimalizace energetického hospodářství a úsporná opatření v Plzeňském Prazdroji a.s. E K O L O G I E H O S P O D Á R N O S T Optimalizace energetického hospodářství a úsporná opatření v Plzeňském Prazdroji a.s. Ing. Michal Pešta, specialista energetiky, Plzeňský prazdroj Optimalizace energetického

Více

O Z N Á M E N Í. Technologie energetického využití odpadu Hodonín - Pánov

O Z N Á M E N Í. Technologie energetického využití odpadu Hodonín - Pánov Prof. Ing. Vladimír Lapčík, CSc. O Z N Á M E N Í Technologie energetického využití odpadu Hodonín - Pánov (Oznámení ve smyslu přílohy č. 3 k zák. č. 100/2001 Sb., ve znění pozděj. předpisů) Prof. Ing.

Více

STUDIJNÍ MATERIÁL. k modulu Úspory energií a nové technologie v rozvodech technického zabezpečení budov. k projektu

STUDIJNÍ MATERIÁL. k modulu Úspory energií a nové technologie v rozvodech technického zabezpečení budov. k projektu STUDIJNÍ MATERIÁL k modulu Úspory energií a nové technologie v rozvodech technického zabezpečení budov k projektu Rozvoj dalšího profesního vzdělávání v Jihomoravském kraji CZ.1.07/3.2.04/01.0045 ÚSPORY

Více

01 Oblast působnosti vyhlášky a výjimky OBSAH

01 Oblast působnosti vyhlášky a výjimky OBSAH Revize 1 (10/2008) Skupina DP 01 01 Oblast působnosti vyhlášky a výjimky OBSAH Označení postupu DP 01/01 DP 01/02 DP 01/03 R 1 DP 01/04 Otázka k přijatému doporučenému postupu Vztahuje se povinnost posuzování

Více

Rosatom dostaví maďarskou jadernou elektrárnu Paks. Technologie VVER bezpečnostní a technické aspekty

Rosatom dostaví maďarskou jadernou elektrárnu Paks. Technologie VVER bezpečnostní a technické aspekty Měsíční zpravodaj Konsorcium MIR.1200 l leden 2014 www.mir1200.cz ŽÁDNÁ VYSPĚLÁ ZEMĚ SE NEOBEJDE BEZ ROZVOJE JADERNÉ ENERGETIKY Jaké je role žen v oboru jaderné energetiky? To a ještě více se dozvíte v

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 10 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Projekční podklady Vydání 01/2008. Projekční podklady. Dimenzování a výběr zásobníku pro ohřev teplé vody. Teplo je náš živel

Projekční podklady Vydání 01/2008. Projekční podklady. Dimenzování a výběr zásobníku pro ohřev teplé vody. Teplo je náš živel Projekční podklady Projekční podklady Vydání 01/2008 Dimenzování a výběr zásobníku pro ohřev teplé vody Teplo je náš živel Obsah Obsah 1 Zásobníky Buderus s označením Logalux k ohřevu teplé vody.................................

Více

Jaderná energetika v pracích mladé generace 2008

Jaderná energetika v pracích mladé generace 2008 Odbor energetického inženýrství Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně Český svaz vědeckotechnických společností Česká nukleární společnost a Mladá generace ČNS, o.s. Energovýzkum, spol. s r.o. Jaderná

Více

FYZIKÁLNÍ MODELOVÁNÍ KOMPONENT SYSTÉMU ZÁSOBOVÁNÍ TEPELNOU ENERGIÍ. Systém centrálního zásobování tepelnou energií SCZT

FYZIKÁLNÍ MODELOVÁNÍ KOMPONENT SYSTÉMU ZÁSOBOVÁNÍ TEPELNOU ENERGIÍ. Systém centrálního zásobování tepelnou energií SCZT FYZIKÁLNÍ MODELOVÁNÍ KOMPONENT SYSTÉMU ZÁSOBOVÁNÍ TEPELNOU ENERGIÍ Ing. Jiří Marek, CSc., Ing. Jozef Poláček, Ph.D. UNIS a.s. Brno, Jundrovská 33, 624 00 Brno Systém centrálního zásobování tepelnou energií

Více

Ústav Jaderného Výzkumu Řež, a.s. Divize jaderné bezpečnosti a energetiky. Palivové články. Ing. Zdeněk Porš

Ústav Jaderného Výzkumu Řež, a.s. Divize jaderné bezpečnosti a energetiky. Palivové články. Ing. Zdeněk Porš Ústav Jaderného Výzkumu Řež, a.s. Divize jaderné bezpečnosti a energetiky Palivové články Ing. Zdeněk Porš Ústav Jaderného Výzkumu Řež, a.s. Divize jaderné bezpečnosti a energetiky Palivové články Ing.

Více

SKRIPTA. ke vzdělávacímu programu Energetický specialista. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.08/04.0017

SKRIPTA. ke vzdělávacímu programu Energetický specialista. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.08/04.0017 SKRIPTA ke vzdělávacímu programu Energetický specialista Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.08/04.0017 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR, prostřednictvím Operačního

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40. (s vodou chlazeným podstavcem)

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40. (s vodou chlazeným podstavcem) NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40 (s vodou chlazeným podstavcem) 1 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení automatického kotle na hnědé

Více

11. Obnovitelné zdroje energie, energie vody a větru 11.1 Obnovitelný a neobnovitelný zdroj energie

11. Obnovitelné zdroje energie, energie vody a větru 11.1 Obnovitelný a neobnovitelný zdroj energie 11. Obnovitelné zdroje energie, energie vody a větru 11.1 Obnovitelný a neobnovitelný zdroj energie K velkým problémům lidstva v současné době patří zajišťování jeho energetických potřeb. Energetická potřeba

Více

17 ZABEZPEČENÍ PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ PŘI ROZVODU A POUŽITÍ PLYNU

17 ZABEZPEČENÍ PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ PŘI ROZVODU A POUŽITÍ PLYNU Zabezpečení plynových zařízení při rozvodu a použití plynu 17 ZABEZPEČENÍ PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ PŘI ROZVODU A POUŽITÍ PLYNU 17.1 ZÁKLADNÍ POŽADAVKY 17.1.1 Úvod Plynová zařízení používaná k rozvodu nebo použití

Více

svépomocné solární systémy

svépomocné solární systémy Armin Themeßl Werner Weiß svépomocné solární systémy Příručka projektování a stavby solárních systémů Pro workshop svépomocné instalace přeložil a připravil Ekologický institut Autoři děkují všem, kteří

Více

PŘÍRUČKA PRO REGIONÁLNÍ VYUŽITÍ KOGENERAČNÍCH ZDROJŮ

PŘÍRUČKA PRO REGIONÁLNÍ VYUŽITÍ KOGENERAČNÍCH ZDROJŮ PŘÍRUČKA PRO REGIONÁLNÍ VYUŽITÍ KOGENERAČNÍCH ZDROJŮ Vydala: Česká energetická agentura Vinohradská 8, 120 00 Praha 2 Vypracoval: RAEN spol. s r.o. CityPlan spol. s r.o. Tato publikace je určena pro poradenskou

Více

Práce je doplněna především potřebnými grafy a schematy, v praxi nejčastěji používaných zařízení s četnými příklady na využívání odpadního tepla.

Práce je doplněna především potřebnými grafy a schematy, v praxi nejčastěji používaných zařízení s četnými příklady na využívání odpadního tepla. Úvod Účelem této práce je detailním způsobem seznámit především energetické auditory a pracovníky energetického poradenství o vybraných výrobách v odvětvích našeho průmyslu s nejčastěji se vyskytujícími

Více

1 Využití sluneční energie

1 Využití sluneční energie 1 Využití sluneční energie 1.1 Pasivní systémy 1.1.1 Okna (systém s přímým ziskem) Nejjednodušší systém je okno orientované na jih. Sluneční záření se dostává zasklením přímo do místnosti a přemění se

Více

STAŽENO z www.cklop.cz

STAŽENO z www.cklop.cz 6 Spárová průvzdušnost a vodotěsnost 6.1 Základní definice Průvzdušnost V [m 3 /s] charakterizuje množství vzduchu v m 3, který projde za jednotku času stavební konstrukcí, stavebním dílcem, konstrukčním

Více