Návod k použití, montáži a údržbě S

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k použití, montáži a údržbě S-424-01"

Transkript

1 Návod k použití, montáži a údržbě ER E S

2 Informace k obalovému materiálu a pokyny k likvidaci Vážená zákaznice, vážený zákazníku! Naše vysoce hodnotné výrobky si vyžadují pro dlouhý transport až k Vám účinný ochranný obal. Při jeho dimenzování se omezujeme jen na bezpodmínečně nutné. Všechny použité obalové materiály jsou ekologické a recyklovatelné. Kartony jsou z 80 až 100 % ze starého papíru. Dřevěné díly nejsou chemicky ošetřeny. Fólie jsou z polyetylénu (PE), vázací pásky z polypropylénu (PP) a obložení z pěnového polystyrénu (PS) bez freonů. Tyto materiály jsou čisté sloučeniny uhlovodíku a jsou recyklovatelné. Jejich úpravou a znovuzhodnocením šetříte suroviny a snižujete množství odpadu. Adresy středisek pro likvidaci starých spotřebičů obdržíte na Vašem Obecním úřadě. Pomozte, prosím, tímto způsobem k ekologické likvidaci případně k recyklaci. Aby Vám varná deska dlouho přinášela radost, věnujte se, prosím, zejména kapitole 3 a 4 tohoto Návodu k použití. OBSAH 1. Montáž Před vestavbou Vestavba Elektrické připojení Připojení plynu (pro technika) Pozor Přestavba varné zóny s výjimkou varné zóny Wok na jiný druh plynu (pro technika) Tryska pro velký plamen Výměna trysky pro malý plamen Kontrola stability plamene Tabulka trysek Přestavba varné zóny Wok na jiný druh plynu (pro technika) Výměna hlavní trysky Nastavení primárního vzduchu Výměna tryskové destičky Výměna trysek pro malý plamen Kontrola stability plamene Tabulka trysek Ovládání To je Vaše nová varná deska Důležité upozornění pro hořák Wok Ovladač plynové zóny Ovladač plynové zóny Wok Zapalování Pojistka zhasnutí plamene Uzavření přívodu plynu Upozornění Na co musíte dávat pozor Některé rady k hrncům Před prvním vařením Důležitá upozornění Péče, čištění Ošetřování plynové varné desky Čištění Malé nečistoty na sklokeramických plochách Velké nečistoty na sklokeramických plochách Hořáky a kryty hořáků Kryty hořáků varné zóny Wok Podložky pod hrnce

3 1. MONTÁŽ Před vestavbou Tyto vestavné varné desky jsou určeny ke vsazení do výřezu pracovní desky. Připojení spotřebiče smí provést jen koncesovaný elektrikář s oprávněním, neboť pak je zaručeno, že jsou dodrženy zákonné předpisy a podmínky připojení, které jsou stanoveny místními elektrorozvodnými podniky. Rozměry k vestavbě najdete na tomto obrázku. Varné desky neinstalujte, prosím nad neodvětrávané pečicí trouby, chladničky, myčky nádobí a podstavné pračky. Odsavače instalujte podle jejich montážního návodu, avšak s minimálním odstupem 650 mm. U vestavného nábytku musí být umělohmotný povrch případně dýha zpracovány žáruvzdorným lepidlem. Jinak se mohou, zejména na úzkých stranách, zdeformovat nebo uvolnit. Neobroušené hrany výřezu zapečeťte vodotěsným materiálem např. silikonem. Před připojením spotřebiče zkontrolujte, zda místní podmínky připojení (druh a tlak plynu) a podmínky nastavení spotřebiče jsou shodné. Přitom dodržujte zvláštní ustanovení místních plynáren. Hodnoty nastavení tohoto spotřebiče jsou uvedeny na typovém štítku na spodní straně varné desky. Tento spotřebič se nepřipojuje na odtah plynových zplodin. Musí být instalován a připojen podle platných podmínek instalace. Zejména pamatujte na vhodné větrání. 4 Pokud se pod spotřebičem nachází zásuvka, zajistěte, aby v ní nebyly žádné předměty choulostivé na teplo nebo snadno vznětlivé, jako např. spreje nebo krémy na boty. Používejte jen tepelně odolné přihrádky na příbory. Vestavba Použití dřevěných zakončovacích lišt z masivního dřeva na pracovních deskách za vestavnou varnou deskou je přípustné tehdy, když jsou dodrženy minimální odstupy. Použití umělohmotných zakončovacích lišt ke stěně není přípustné. Barevné změny povrchových ploch jsou zapříčiněny působením světla. Varnou desku vsaďte do výřezu a upevněte výztužemi. 5

4 Vestavná varná deska musí být instalována tak, aby ovládací prvky byly vpředu. Připojení plynu (pro technika) Tyto vestavné varné desky odpovídají třídě spotřebičů 3. Nastavení druhu plynu ve výrobě viz spodní strana varné desky vedle přípojky plynu. Přípojné kolínko s přiloženým těsněním našroubujte na plynovou přípojku spotřebiče. Elektrické připojení 6 Při elektrickém připojování desky je nutné počítat s instalací odpojovacího zařízení s odstupem kontaktů min. 3 mm, které umožní všepólové odpojení od sítě. Vhodnými odpojovacími zařízeními jsou LS spínač a jističe. Použitý kabel připojení k síti musí být min. typ HO5VV-F, resp. HO5VVH2-F. Průřez: 3G 1 mm 2. Pokud byl připojovací kabel poškozen, musí být nahrazen speciálním kabelem pouze autorizovaným servisem. Pokud je spotřebič připojen zástrčkou, musí být zástrčka přístupná také po montáži spotřebiče. Spotřebič odpovídá typu Y z hlediska ochrany proti nebezpečí požáru! Pouze spotřebiče tohoto typu smějí být jednou stranou instalovány k vedlejším vysokým skřínkám. CE: Spotřebič odpovídá následujícím směrnicím EU: - 72/23/EWG - směrnice k nízkému napětí - 89/336/EWG - EMV - směrnice - 90/396/EWG - směrnice pro plynové spotřebiče. Při dodržení platných předpisů musí být připojení varné zóny k plynu provedeno přes předřazený uzavírací kohout. Tento kohout musí být stále snadno přístupný. Připojení na zemní plyn se provede přímo na přípojku R ½ - vnější závit. Připojení na tekutý plyn (propan-butan) se provede vřazením těsného připojovacího dílu s trubkou 8 1 mm. Při plánování dbejte na polohu přípojek přívodu plynu. Připojka plynu musí mít uzavírací zařízení a být přístupná. Doporučujeme bezpečnostní plynovou zásuvku v levé vedlejší skříňce. 7

5 Pak můžete plynotěsně připojit 0,80 m dlouhou bezpečnostní plynovou hadici dle DIN 3383 přímo na připojovací hrdlo varné desky. Maximální přípustná délka je 2,5 m. Tuto bezpečnostní plynovou hadici položte tak, aby nebyla vedena horkými zónami nebo nemohla přijít do styku s horkými díly spotřebiče. Přestavba varných zón (s výjimkou varné zóny Wok) na jiný druh plynu (pro technika) Výměnné trysky si vyžádejte u servisu (viz seznam na třetí stránce obálky) nebo u specializovaného prodejce. Varná deska musí být před nastavením odpojena od elektrického proudu. Druh plynu nastavený ve výrobě viz spodní strana varné desky vedle přípojky plynu. Pozor Musí být vedena tak, aby probíhala volně a nepřišla do kontaktu s pohyblivými díly kuchyňských elementů (např. zásuvkou). Pojistky nebo hlavní vypínač zapněte teprve po vestavbě spotřebiče. Spotřebič musí být zabudován do nábytku podle tohoto návodu k použití a montáži. Tryska pro velký plamen Odstraňte kryt hořáku a trysku (1) vyšroubujte a vyměňte za odpovídající podle tabulky trysek. Uvědomte si, prosím, že nepřebíráme záruky za přímé nebo nepřímé škody, které byly zapříčiněny chybným připojením nebo nesprávnou vestavbou. Při opravách je nutno v každém případě spotřebič odpojit od elektrické sítě. Nikdy spotřebič neotvírejte, v případě potřeby volejte autorizovaný servis. Výměna trysky pro malý plamen Sundejte rošty a kryty hořáku. Uvolněte upevňovací šrouby hlavy hořáku (2) a sundejte hlavu hořáku. Zvláště věnujte pozornost těsnosti připojení! Připojení plynu musí být provedeno jen oprávněným technikem při dodržení předpisů DVGW-TRGI 1986/96 resp (Německo) resp. ÖVGW směrnice G 1 (Rakousko). Mimoto je nutné dodržet místní policejní předpisy, předpisy místních plynárenských podniků, příp. regionálně platná nařízení pro plynové spotřebiče. Upozornění: U varných desek s hořákem Wok, uvolnění hořáku viz str Tím je zajištěno dodržování zákonných předpisů a podmínek připojení místních plynárenských podniků. Stáhněte knoflík z osy ovladače Rám se skleněnou plochou odejměte směrem nahoru a trysku pro malý plamen (1) vyměňte podle tabulky trysek. 9

6 Kontrola stability plamene Tabulka trysek Poté nasaďte rám se skleněnou plochou a hlavu hořáku našroubujte. Knoflík nasaďte na osu ovladače. Nalepovacím štítkem pro náhradní trysky přelepte nálepku nastavení z výroby. Po přestavbě hořáku zkontrolujte, zda plamen stále stabilně hoří. Přitom otočte několikrát rychle kohoutem při zapáleném hořáku z velkého nastavení na malé. Plamen nesmí zhasnout. Používejte jen označené trysky! Přestavba varné zóny Wok na jiný druh plynu (pro technika) Výměnné trysky si vyžádejte u servisu (viz seznam na třetí stránce obálky) nebo u specializovaného prodejce. Varná deska musí být před nastavením odpojena od elektrického proudu. Druh plynu nastavený ve výrobě viz spodní strana varné desky vedle přípojky plynu. Sundejte rošty, malý kryt hořáku (2), velký kryt hořáku (3), kroužek hořáku - (4) a dolní díl pro velký kryt hořáku (5). Poloha jmen. jmen. Zatížení Zemní Zemní Propan Propan hořáku tepelné příkon malé trysky plyn plyn + butan + butan zatížení Propan H/E LL 50 mbar 28-30/37 zemní + butan 20 mbar 20 mbar mbar plyn Hs Hi Šroubovákem vyšroubujte 3 upevňovací šrouby (6). Z osy ovladače sundejte knoflík. Rám se skleněnou plochou odejměte směrem nahoru. vzadu velký 1,1 kw 1,1 kw 0,30 kw vpravo 1,0 kw 81 g/h malý vpředu velký vlevo 1,9 kw 1,9 kw 038 kw + vpravo 1,75 kw 138 g/h malý vzadu velký 2,8 kw 2,8 kw 0,60 kw vlevo 2,55 kw 203 g/h malý Jmenovitý příkon tekutého plynu (propan-butan) 13,3 kw 968 g/h Výměna hlavní trysky Vyšroubujte směrem doleva hlavní trysku z usazení trysky vidlicovým klíčem SW 10. Současně přidržujte v protisměru vidlicovým klíčem SW 13. Našroubujte novou hlavní trysku. Přitom znovu přidržujte v protisměru usazovanou trysku vidlicovým klíčem

7 Nastavení primárního vzduchu Výměna tryskové destičky Výměna trysek pro malý plamen Uvolněte uzavírací šroub (1) a pouzdro na vzduchovou směs (2) posuňte na rozměr uváděný v tabulce pro trysky. Uzavírací šroub (1) znovu dotáhněte. Vyšroubujte šroub (3) vidlicovým klíčem SW 8 z dílu (2). Přitom přidržujte klíčem SW 12 v protisměru. Poté vyšroubujte díl (2) vidlicovým klíčem SW 12 z dílu (1), přitom přidržujte vidlicovým klíčem SW 12 v protisměru. Tryskovou destičku (4) z dílu (1) vyjměte a nasaďte tryskovou destičku s odpovídajícím číslem podle tabulky trysek. Nastavte oba vzduchové otvory (6) otočením vzduchového pouzdra (5) na 2 mm. Uvolněte zástrčku (1) z mikrospínače (2). Malým šroubovákem vyšroubujte obě trysky pro malý plamen umístěné v přívodu plynu. Kontrola stability plamene Tabulka trysek Poté všechny díly v opačném pořadí pevně zašroubujte a přezkoušejte těsnost tak, že uvedete hořák do provozu bez položené sklokeramické plochy (zapalte zápalkou). Plynovou varnou desku znovu složte v obráceném pořadí. Nálepku s nastavením z výroby přelepte nálepkou náhradních trysek. Po přestavbě hořáku zkontrolujte, zda plamen stále stabilně hoří. Za tím účelem několikrát rychle otočte ovladačem při zapáleném hořáku z maximálního na minimální plamen. Plamen nesmí zhasnout. Používejte jen označené trysky! zemní zemní propan + propan + plyn plyn butan butan H/E LL G 20 G 25 G 30/31 G 30/31 20 mbar 20 mbar 50 mbar 28-30/37 mbar Hlavní tryska Trysková destička (hlavní tryska pro Č.6 Č.34 Č.7 Č.7 vnitřní hořák) Trysky pro malý plamen 74,36 88,40 64,20 72,23 Odstup X pro pouzdro na vzduchovou směs 10 mm 5 mm 7 mm 9 mm Trysky vytáhněte špičatými kleštěmi. Trysky uvedené v tabulce pro trysky nasaďte a zašroubujte. 3 = tryska pro malý plamen s menším průměrem vrtání 4 = tryska pro malý plamen s větším průměrem vrtání Jmenovité tepelné zatížení (zemní plyn) Hs - Hi Jmenovitý příkon (propan-butan) Zatížení malého plamene 5,6 kw - 5,0 kw 5,6 kw g/h 0,19 kw 12 13

8 2. OVLÁDÁNÍ To je Vaše nová varná deska 1. Úsporný hořák 1,1 kw 2. Normální hořák 1,9 kw 3. Silný hořák 2,8 kw 4. Hořák Wok 5,6 kw 5. Ovladače plynových zón Ovladač plynové varné zóny Tímto ovadačem nastavujete výkon plynového hořáku. Malý plamen = nejnižší výkon Velký plamen = nejvyšší výkon Důležité upozornění pro hořák Wok Položte hlavu hořáku 5 na tělo hořáku 7 a kryt hořáku 3 na hlavu hořáku 5 tak, aby ochranný výčnělek proti přetočení a ochranný kolíček proti přetočení 1 vždy ležely ve vybrání resp. ve vývrtu. Hlava hořáku 5 resp. kryty hořáku 2 a 3 musí být přesně složeny, neboť jinak není zaručena bezchybná funkčnost a mohlo by dojít k poškození spotřebiče. Ovladač plynové varné zóny Wok Popis nastavení: Vypnuto Největší plamen Velký plamen Malý plamen Nejmenší plamen Přívod plynu je uzavřen Velký plamen vnějšího a vnitřního okruhu hořáku Malý plamen vnějšího okruhu, velký plamen vnitřního okruhu hořáku. Velký plamen vnitřního okruhu hořáku Malý plamen vnitřního okruhu hořáku Nastavujte takto: K uvedení do varu ponechte nastavení Velký plamen resp. Největší plamen. K pokračování vaření můžete plynule nastavovat mezi polohou Velký plamen resp. Největší plamen a Malý plamen. Je třeba dbát na to, aby při rychlé regulaci na malý plamen plameny nezhasly

9 K regulaci ze silného plamene na slabý plamen otočte ovládacím knoflíkem doleva na požadované nastavení. K regulaci ze slabého plamene na silný plamen otočte ovladačem varných zón doprava na požadované nastavení. Přitom mějte na hořáku postavený hrnec. Uzavření přívodu plynu Upozornění Přívod plynu se uzavře otočením ovládacího knoflíku do výchozí polohy. Používání plynového spotřebiče má za následek tvorbu tepla a vlhkosti v místě instalace. Zapalování Nejdříve otočte stisknutým ovládacím knoflíkem příslušného hořáku doleva (proti směru hodinových ručiček) na Velký plamen, resp. Největší plamen. Pojistka zhasnutí plamene - knoflík pevně stiskněte; teprve potom proudí z hořáku plyn a jiskrou dojde k bezpečnému zapálení. Dbejte na dobré větrání kuchyně: Nechte otevřené přirozené větrací otvory nebo si pořiďte mechanické odvětrávací zařízení (např. odsavač par). Intenzivní a dlouhodobé používání spotřebiče si může vyžádat přídavné větrání, např. otevření okna nebo účinné větrání, např. vyšším stupněm výkonu mechanického odvětrávacího zařízení (např. odsavače par). Pojistka zhasnutí plamene Ovládací knoflík netiskněte déle než 15 sekund. Pokud se hořák po uplynutí těchto 15 sekund nezapálil, nedržte již knoflík stisknutý a před každým novým pokusem o zapálení otevřete dveře nebo vyčkejte nejméně 1 minutu. Po uskutečněném zapálení musíte ovládací knoflík ještě několik sekund (cca 6-7) držet stisknutý, aby přívod plynu zůstal samočinně otevřený (pak je tepelné čidlo dostatečně zahřáté). Pustíte-li knoflík příliš brzy, plamen opět zhasne. Každá varná zóna je jištěna! To znamená: Pokud plamen zhasne (např. v důsledku přetečení), pak plyn neproudí

10 3. NA CO MUSÍTE DÁVAT POZOR Některé rady k hrncům Upozornění k vaření na varné zóně Wok 18 Stavte správný hrnec na správnou varnou zónu. Hrnec (dno hrnce) musí být vždy tak velký, že plamen zcela pokrývá dno a nesahá mimo dno hrnce. Jen tak je plamen plně využit. Ušetříte energii, čas a peníze, když použijete hrnec správné velikosti na správnou varnou zónu. Dbejte na to, abyste hrnce postavili vždy na střed plynové varné zóny. Doporučené Minimální průměry hrnců průměry hrnců Úsporný hořák mm 100 mm Normální hořák mm 120 mm Silný hořák mm 160 mm Hořák Wok Pro rošt mm 140 mm Pro pomocný rošt < 140 mm Průměr dna hrnce resp. pánve nesmí být větší než 28 cm. U větších hrnců nebo pánví mohou horké plynové zplodiny, které proudí pod dnem hrnců ven, poškodit pracovní desku nebo zeď, která není pokryta žáruvzdorným obkladem. U hrnců s průměrem dna menším než 14 cm používejte, prosím, pomocný rošt, aby tyto hrnce mohly bezpečně stát. Nastavte v tomto případě ovládací knoflík vždy na úsek mezi slabým a nejslabším plamenem. Při vaření s Wok používejte nasazovací kroužek pro Wok. Před prvním vařením Důležitá upozornění Zapněte varné zóny po sobě bez hrnců na tři minuty na nejvyšší stupeň. Tím se odstraní pach novosti Vaše sklokeramická varná deska je velmi odolná a při správném zacházení splňuje všechny nároky v domácnosti. Dříve než použijete varnou desku poprvé, přečtěte si následující upozornění: Tento spotřebič je určen jen k použití v domácnosti. Používejte spotřebič jen k přípravě jídel. Nepoužívejte varnou desku jako odkládací nebo pracovní plochu. Vyhněte se tomu, abyste stavěli na zapnuté hořáky prázdné smaltované hrnce. Jejich dno by se mohlo poškodit a při posunutí by mohlo poškodit povrch varné desky. Rovněž hrnce a pánve s okraji a žebry mohou varnou desku poškodit Zrnka písku - např. od čištěné zeleniny - mohou způsobit poškrábání desky. Dbejte na to, aby na varnou desku nespadly tvrdé nebo špičaté předměty - např. kořenky. Mohly by ji poškodit. Nepoužívejte spotřebič k vyhřívání místností. Objeví-li se na sklokeramické varné desce trhliny, pukliny, nebo praskliny, musíte ihned spotřebič vyřadit z provozu. Vypněte pojistky, uzavřete přívod plynu. Na varné desce nesmíte připravovat jídla v hliníkových foliích nebo v nádobách z umělé hmoty. Tento materiál se taví. Připálený cukr nebo jídla obsahující cukr ihned odstraňte skleněnou škrabkou; jinak může dojít k poškození. Povrch topných a varných spotřebičů se při provozu zahřívá. Malé děti k nim zásadně nepouštějte. Nebezpečí popálení je zvlášť velké u všech dílů hořáků a podložek pod hrnce. 19

11 20 Přehřáté tuky nebo oleje se mohou vznítit. Připravujete-li jídla na tuku nebo oleji - např. hranolky, buďte v blízkosti. Větrací otvory v žádném případě nezakrývejte např. utěrkou. Varnou zónu zapalte tehdy, když jsou všechny díly hořáku správně složeny. Nikdy nenechte plynovou varnou zónu hořet bez postaveného varného nádobí. Nikdy neflambujte pod odsavačem par. Plameny by mohly odsavač zapálit. Přípojné kabely elektrických spotřebičů se nesmějí dostat do kontaktu s plamenem hořáku nebo horkými díly spotřebiče. Taví se. Došlo by k poškození plynové varné desky a kabelové izolace. Při závadách vypněte spotřebič z el. sítě a uzavřete přívod plynu. Tlakové hrnce mějte stále pod dohledem, než dosáhnou správného tlaku. Varnou zónu zapněte nejdříve na nejvyšší stupeň a poté plamen včas stáhněte. Tento plynový spotřebič není vhodný pro vestavbu do auta a není to ani přípustné. Pokud kontaktujete náš servis (viz seznam na třetí stránce obálky) uveďte, prosím, E - číslo a FD-číslo. 4. PÉČE, ČIŠTĚNÍ Ošetřování plynové varné desky Čištění Při správném ošetřování zůstane Vaše varná deska dlouho hezká a bude se Vám snadno čistit. K údržbě skleněných dílů nebo oceli používejte houbu a mýdlový roztok (nebo běžné prostředky, které jsou v obchodech) ale jen tehdy, když je spotřebič zcela chladný. Vyleštěte je čistou suchou utěrkou, nebo lépe kouskem kůže. Na smalt nepoužívejte tekutiny obsahující kyseliny (citrónovou šťávu, ocet atd.). Ovládací prvky můžete sundat tak, že je vytáhnete nahoru. Nepoužívejte nikdy kleště nebo páku. Důležité je očistit varnou desku po každém použití. Používejte jen doporučené čisticí prostředky. Nepoužívejte k čištění parní čističe. Nečistoty na horké varné desce lze snadno odstranit přiloženou skleněnou škrabkou. Varnou desku poté důkladně očistěte, neboť i malé nečistoty se při dalším zapnutí varné desky připálí. Vhodné čisticí prostředky pro sklokeramické plochy: Čisticí prostředky Obdržíte v těchto centrech: Skleněné škrabky Obchody s domácími potřebami Obchody s elektrospotřebiči Obchody s kuchyňskými potřebami Zákaznický servis Náhradní čepele Obchody s domácími potřebami Drogérie Obchody s malířskými potřebami Zákaznický servis AKO mléko, Drogérie Aktivní čisticí prostředky Obchody s domácími potřebami pro sklokeramiku CERA CLEAN, Obchody s elektrospotřebiči Čisticí prostředky dr.bekmanna, Supermarkety Frisch Aktiv, Obchody s potravinami CERAN Sidol, Stahl-fix, Obchodní domy Čisticí prostředky pro varné desky, WECO, ZEKOL, Cera-fix, Hakasil 21

12 Malé nečistoty na sklokeramických plochách Velké nečistoty na sklokeramických plochách Nevhodné čisticí prostředky: V žádném případě nepoužívejte drhnoucí houby nebo drhnoucí čisticí prostředky. Nesmíte používat chemicky agresivní čisticí prostředky, jako jsou spreje na trouby nebo odstraňovače skvrn Malé nečistoty na sklokeramických dílech odstraňte vlhkou utěrkou nebo teplým mycím roztokem. Zbytky mycího prostředku omyjte studenou vodu, poté plochu vytřete dobře do sucha. Skvrny od vody odstraníte octem, případně citrónem nebo prostředkem rozpouštějícím vápník. Pokud se některý tento čisticí prostředek dostal na rám, ihned jej otřete mokrou utěrkou, jinak vzniknou matné skvrny Odolné nečistoty a škraloupy odstraníte nejlépe skleněnou škrabkou. Pozor při manipulaci, nebezpečí poranění. Hořáky a kryty hořáků Kryty hořáků varné zóny Wok S čištěním začnete vždy až tehdy, když hořák po použití vychladl na normální teplotu, tzn. lze se jej dotknout holou rukou. Čištění provádějte normální horkou mycí vodou a běžným mycím prostředkem a použitím měkké houby a normální utěrky. Při silném znečištění doporučujeme namočit odnímatelné díly hořáku před vlastním mytím nejdříve do teplé vody. Zbytky po vaření na varné desce neseškrabujte. Čištění pomocí leptavých chemikálií by bylo škodlivé stejně jako čištění kyselinami nebo ředidly laku. Drhnoucí houba na hrnce nebo skelný papír poničí povrchovou plochu stejně jako drhnoucí písek nebo skelná vata. Kryty hořáků nemyjte v myčce na nádobí. Po vyčištění povrchové plochy spotřebiče dbejte na to, aby kryty hořáků byly znovu správně položeny, neboť jinak nedojde k elektrickému zapálení. Hořáky a kryty hořáku musí být před nasazením úplně suché. Čistěte kryty hořáků teprve tehdy, až vychladnou na normální teplotu, tj. když se jich lze dotknout holou rukou. Čištění provádějte normální horkou vodou a běžným mycím prostředkem s použitím měkké houby a normální utěrky. Při značném znečištění doporučujeme odnímatelné díly hořáku před čištěním nejprve namočit do teplé vody. Zbytky po vaření na varné desce raději neseškrabujte. Čištění pomocí leptavých chemikálií by bylo škodlivé stejně jako čištění kyselinami nebo ředidly laku. Drhnoucí houba na hrnce nebo skelný papír poničí povrchovou plochu stejně jako drhnoucí písek nebo skelná vata. Kryty hořáků nemyjte v myčce nádobí. Po vyčištění povrchové plochy spotřebiče dbejte na to, aby kryty hořáků byly znovu správně položeny, neboť jinak elektrické zapalování nebude funkční. Hořáky a kryty hořáků musí být před nasazením úplně suché

13 Podložky pod hrnce Podložky pod hrnce čistěte až tehdy, když vychladnou na normální teplotu, tj. můžete se jich dotknout holou rukou. Při čištění můžete podložky odejmout. Čištění provádějte normální horkou vodou a běžným mycím prostředkem s použitím měkké houby nebo normální utěrky. Nepoužívejte nikdy ostré nebo drhnoucí čisticí prostředky. Zbytky po vaření na varné desce neseškrabujte. Čištění pomocí leptavých chemikálií by bylo škodlivé stejně jako čištění kyselinami nebo ředidly laku. Drhnoucí houba na hrnce nebo skelný papír poničí povrchovou plochu stejně jako drhnoucí písek nebo skelná vata. Podložky pod hrnce nemyjte v myčce nádobí. Podložky pod hrnce musí být před nasazením úplně suché. 24

Návod k použití, montáži a údržbě S-424-01

Návod k použití, montáži a údržbě S-424-01 Návod k použití, montáži a údržbě ER 847501E S-424-01 Informace k obalovému materiálu a pokyny k likvidaci Vážená zákaznice, vážený zákazníku! Naše vysoce hodnotné výrobky si vyžadují pro dlouhý transport

Více

Návod k použití B-627-01

Návod k použití B-627-01 Návod k použití PGF 375 K.. B-627-01 Aby Vám varná deska dlouho přinášela radost, věnujte se, prosím, zejména kapitole 3 a 4 tohoto návodu k použití. OBSAH 1. Montáž..........................................4

Více

ER 51150EU. Návod k použití, montáži a údržbě. Informace k obalovému materiálu a pokyny k likvidaci

ER 51150EU. Návod k použití, montáži a údržbě. Informace k obalovému materiálu a pokyny k likvidaci Návod k použití, montáži a údržbě ER 51150EU Informace k obalovému materiálu a pokyny k likvidaci Vážená zákaznice, vážený zákazníku! Naše vysoce hodnotné výrobky si vyžadují pro dlouhý transport až k

Více

ER 51150EU. Návod k použití, montáži a údržbě. Informace k obalovému materiálu a pokyny k likvidaci

ER 51150EU. Návod k použití, montáži a údržbě. Informace k obalovému materiálu a pokyny k likvidaci Informace k obalovému materiálu a pokyny k likvidaci Vážená zákaznice, vážený zákazníku! Naše vysoce hodnotné výrobky si vyžadují pro dlouhý transport až k Vám účinný ochranný obal. Při jeho dimenzování

Více

Návod k použití, montáži a údržbě S-416-01

Návod k použití, montáži a údržbě S-416-01 Návod k použití, montáži a údržbě ET 513501E S-416-01 Informace k obalovému materiálu a pokyny k likvidaci Vážená zákaznice, vážený zákazníku! Naše vysoce hodnotné výrobky si vyžadují pro dlouhý transport

Více

Návod k použití B

Návod k použití B Návod k použití PGE 375 K.. B-625-01 2 Aby Vám varná deska dlouho přinášela radost, věnujte se, prosím, zejména kapitole 3 a 4 tohoto návodu k použití. OBSAH 1. Montáž Před vestavbou...........................................

Více

Návod k použití LC 66651 S-189-01

Návod k použití LC 66651 S-189-01 Návod k použití LC 66651 S-189-01 2 Při čtení návodu sledujte poslední stránky s obrázky. Popis odsavače Druhy provozu Toho lze dosáhnout tehdy, když neuzavíratelnými otvory, např. ve dveřích, oknech,

Více

CT 1800/E CT 1810 CT 3010

CT 1800/E CT 1810 CT 3010 CT 1800/E CT 1810 CT 3010 CT 3010 CT 1810 CZ Návod k použití Pokyny k použití Blahopřejeme Vám, zvolili jste speciální Ceran varnou desku! Před použitím doporučujeme, abyste si pozorně přečetli následující

Více

Návod k použití LC 48650 LC 48950 S-574-01

Návod k použití LC 48650 LC 48950 S-574-01 Návod k použití LC 48650 LC 48950 S-574-01 Obr. 1 PLYN 2 Popis odsavače ELEKTRO Popis odsavače Osvětlení Druhy provozu Provoz s odvětráním Ventilátor odsavače nasává kuchyňské výpary a odvádí je přes tukový

Více

NPD 615 CEU NPD 615 DEU

NPD 615 CEU NPD 615 DEU Montážní návod NPD 615 CEU NPD 615 DEU B-281-01 2 3 4 5 6 Pokyny pro technika (instalatéra) Je nutné, aby všechny zásahy týkající se vestavby, nastavení a uzpůsobení na jiný druh plynu byly provedeny autorizovaným

Více

Návod k použití LC 8K950 S-576-01

Návod k použití LC 8K950 S-576-01 Návod k použití LC 8K950 S-576-01 Popis odsavače Popis odsavače Druhy provozu Skleněný štít Kryt komínu Přepínač světlo/ventilátor Toho lze dosáhnout tehdy, když neuzavíratelnými otvory, např. ve dveřích,

Více

DKE 665 A DKE 765 A DKE 965 A

DKE 665 A DKE 765 A DKE 965 A Návod k použití DKE 665 A DKE 765 A DKE 965 A B-619-01 Obr. 1 PLYN Popis odsavače ELEKTRO Popis odsavače Osvětlení Druhy provozu Provoz s odvětráním Kryt komínu Přepínač světlo/ventilátor Ventilátor odsavače

Více

Návod k použití MS 75001

Návod k použití MS 75001 Návod k použití MS 75001 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE Obalový materiál ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o elektrických a elektronických vysloužilých

Více

Návod k použití MS 70001 S-354-01

Návod k použití MS 70001 S-354-01 Návod k použití MS 70001 S-354-01 2 Kráječ je určen pro použití v domácnosti. Spotřebič používejte jen pro zpracování množství a v časech běžných pro domácnost. Spotřebič nevyžaduje údržbu. Návod k použití,

Více

mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. DHI 6655 FF mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. B-361-01

mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. DHI 6655 FF mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. B-361-01 DHI 655 F B-361-01 Obr. 1 PLYN ELEKTRO Při čtení návodu sledujte poslední stránky s obrázky. Popis odsavače Přepínač světlo / ventilátor Druhy provozu Provoz s odvětráním Ventilátor odsavače nasává kuchyňské

Více

Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FJO 604 FJO 904

Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FJO 604 FJO 904 Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FJO 604 FJO 904 OBSAH DOPORUČENÍ A POKYNY... TECHNICKÁ DATA... MONTÁŽ... 4 OBSUHA... 7 ÚDRŽBA... 8 DOPORUČENÍ A POKYNY MONTÁŽ Přístroj smí zapojit pouze kvalifikovaný

Více

Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244

Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244 Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod

Více

Návod k použití Z 01379+02549_CZ_V3

Návod k použití Z 01379+02549_CZ_V3 Návod k použití CZ Z 01379+02549_CZ_V3 01379+02549_CZ.indd 1 15.10.2013 15:24:44 01379+02549_CZ.indd 2 15.10.2013 15:26:16 Obsah Bezpečnostní pokyny 4 Používání v souladu s určením 4 Nebezpečí zranění

Více

Návod k použití S-414-01

Návod k použití S-414-01 Návod k použití ET 510501E S-414-01 2 Informace k obalovému materiálu a pokyny k likvidaci Vážená zákaznice, vážený zákazníku! Náš vysoce hodnotný výrobek vyžaduje pro dlouhý transport až k Vám účinný

Více

PKF 64.E PKE 64.E. Obsah. Ukazatel zbytkového tepla... 15. Pokyny pro likvidaci... 4. Obslužná pole... 13. Pole I... 14

PKF 64.E PKE 64.E. Obsah. Ukazatel zbytkového tepla... 15. Pokyny pro likvidaci... 4. Obslužná pole... 13. Pole I... 14 PKE 64.E PKF 64.E B-198-01 Obsah Ochrana životního prostředí... 4 Pokyny pro likvidaci... 4 Tak můžete ušetřit energii... 4 Před připojením... 5 Na co musíte dávat pozor... 6 Bezpečnostní upozornění...

Více

SIEMENS DE10104 návod k montáži a obsluze

SIEMENS DE10104 návod k montáži a obsluze SIEMENS DE10104 návod k montáži a obsluze Zkontrolujte nový přístroj, zda nebyl během transportu poškozen! Obal a případně starý přístroj likvidujte v souladu s ochranou životního prostředí. Návod k obsluze

Více

UNIVERZÁLNÍ NÁVOD K POUŽITÍ PRO PLYNOVÉ VARNÉ DESKY ZNAČKY PHILCO

UNIVERZÁLNÍ NÁVOD K POUŽITÍ PRO PLYNOVÉ VARNÉ DESKY ZNAČKY PHILCO UNIVERZÁLNÍ NÁVOD K POUŽITÍ PRO PLYNOVÉ VARNÉ DESKY ZNAČKY PHILCO Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto

Více

Varná deska Vestavná plynová varná deska CZ Montáž použití údržba

Varná deska Vestavná plynová varná deska CZ Montáž použití údržba Varná deska Vestavná plynová varná deska CZ Montáž použití údržba CZ Vážený zákazníku, děkujeme vám a blahopřejeme k provedenému výběru. Tento nově zkonstruovaný výrobek, zhotovený z materiálů nejvyšší

Více

Návod k použití. odsavač par CTB 6407

Návod k použití. odsavač par CTB 6407 Návod k použití odsavač par CTB 6407 2 Obsah Rady a pokyny 4 Parametry 5 Montáž 6 Obsluha 8 Údržba 9 Ochrana zdraví a životního prostředí Symbol na výrobku nebo na obalu upozorňuje na skutečnost, že materiál

Více

Návod k použití NPF 615 A01E B-469-01

Návod k použití NPF 615 A01E B-469-01 Návod k použití NPE 615 A01E NPF 615 A01E B-469-01 Obsah Důležitá upozornění 3 Před instalací 3 Bezpečnostní pokyny 4 Ochrana životního prostředí 6 To je vaše nová varná deska 7 Ovládání 9 Dvouokruhová

Více

17.12.2006 1 z 20 5410.299.00

17.12.2006 1 z 20 5410.299.00 17.12.2006 1 z 20 5410.299.00 17.12.2006 2 z 20 5410.299.00 VŠEOBECNÉ POKYNY přečtěte si pozorně pokyny v této příručce, obsahují důležitá upozornění ohledně bezpečnosti instalace a údržby přístroje tuto

Více

Návod k použití DHU 632 U DHU 632 E B-34-01 2

Návod k použití DHU 632 U DHU 632 E B-34-01 2 Návod k použití DHU 632 U DHU 632 E B-34-01 2 Při čtení, prosím, sledujte poslední stránky s ilustracemi. Popis spotřebiče Před prvním použitím Před prvním použitím Obsluha odsavače Druhy provozu Odvětrání

Více

6132M-MN Návod k použití Sklokeramická varná deska

6132M-MN Návod k použití Sklokeramická varná deska 6132M-MN Návod k použití Sklokeramická varná deska 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si prosím pozorně tento návod k použití, abyste zajistili optimální

Více

Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FTC 622 FTC 922

Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FTC 622 FTC 922 Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FTC 622 FTC 922 OBSAH DOPORUČENÍ A POKYNY... 2 TECHNICKÁ DATA... 3 MONTÁŽ... 4 OBSLUHA... 6 ÚDRŽBA... 7 DOPORUČENÍ A POKYNY MONTÁŽ Přístroj smí zapojit pouze kvalifikovaný

Více

s aktivním uhlím (viz Filtry a údržba). větrání - s filtrem s aktivním uhlím -, je Je-li odsavač použit k cirkulačnímu

s aktivním uhlím (viz Filtry a údržba). větrání - s filtrem s aktivním uhlím -, je Je-li odsavač použit k cirkulačnímu Návod k použití DHU 632 U DHU 632 E B-34-01 Při čtení, prosím, sledujte poslední stránky s ilustracemi. Popis spotřebiče opatření, může proudit vzduch ke spalování. Před prvním použitím Poznámka: Při posuzování

Více

OBSAH. Výrobce zařízení

OBSAH. Výrobce zařízení V e s t a v n é s p o t ř e b i č e S k l o k e r a m i c k á d v o u p l o t ý n k a P D V 3 2 / 1 I n s t a l a c e - p o u ž i t í - ú d r ž b a Vážený zákazníku, Děkujeme Vám za Vaši volbu. Tento

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD Obj. č.: 55 05 43 (titan), 55 05 44 (hliník)

MONTÁŽNÍ NÁVOD Obj. č.: 55 05 43 (titan), 55 05 44 (hliník) MONTÁŽNÍ NÁVOD Obj. č.: 55 05 43 (titan), 55 05 44 (hliník) Toto dekorační svítidlo vyrobené jako tlakový odlitek ze slitiny hliníku a zinku s povrchovou úpravou v barvě titanu nebo hliníku se saténovým

Více

Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FGL 6015 FGL 7015 FGL 9015

Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FGL 6015 FGL 7015 FGL 9015 Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FGL 6015 FGL 7015 FGL 9015 OBSAH DOPORUČENÍ A POKYNY... 2 TECHNICKÁ DATA... 3 MONTÁŽ... 4 OBSLUHA... 7 ÚDRŽBA... 8 DOPORUČENÍ A POKYNY MONTÁŽ Přístroj smí zapojit

Více

VÝROBEK JE URČEN POUZE PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ.

VÝROBEK JE URČEN POUZE PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ. CZ Vážený zákazníku, Děkujeme vám za důvěru projevenou nákupem výrobku značky gorenje. Produkt je navržený a vyrobený tak, aby plně uspokojil vase požadavky. Prosíme věnujte pozornost instrukcím uvedeným

Více

MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ DOPORUČUJEME AUTORIZOVANÝM SERVISEM nebo firmou zabývající se instalatérskými pracemi

MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ DOPORUČUJEME AUTORIZOVANÝM SERVISEM nebo firmou zabývající se instalatérskými pracemi Před instalací si prosím přečtěte návod. MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ DOPORUČUJEME AUTORIZOVANÝM SERVISEM nebo firmou zabývající se instalatérskými pracemi Než započnete montáž, prostudujte si návod POZOR! Rohy skel

Více

Návod k použití SMOOTHIE & TO GO MIXÉR 2v1 R-539

Návod k použití SMOOTHIE & TO GO MIXÉR 2v1 R-539 Návod k použití SMOOTHIE & TO GO MIXÉR 2v1 R-539 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod

Více

KSW 30920 KSW 38920 B-321-01

KSW 30920 KSW 38920 B-321-01 KSW 30920 KSW 38920 B-321-01 2 Obsah Pokyny k likvidaci 4 Bezpečnostní pokyny 4 Před připojením 6 Váš nový spotřebič 6 Ovládací panel 7 Připojení spotřebiče 7 Skladování lahví 9 Praktické rady 9 Čištění

Více

3cz53251b.fm5 Page 4 Friday, April 11, 2003 12:42 PM JAK SNÍŽIT SPOTŘEBU ENERGIE JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS INSTALACE

3cz53251b.fm5 Page 4 Friday, April 11, 2003 12:42 PM JAK SNÍŽIT SPOTŘEBU ENERGIE JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS INSTALACE 3cz53251b.fm5 Page 4 Friday, April 11, 2003 12:42 PM NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM VARNÉ DESKY RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK SNÍŽIT SPOTŘEBU ENERGIE PÉČE A ÚDRŽBA

Více

1.1 Vaše nová varná deska s dotykovým ovládáním Touch-Control

1.1 Vaše nová varná deska s dotykovým ovládáním Touch-Control 1. Obsluha CZ 1.1 Vaše nová varná deska s dotykovým ovládáním Touch-Control Tento návod k obsluze zahrnuje modely: GKST 90-35..., GKST 90W, GKST 90N a GKSTF. 1.2 Dotykový ovládací panel Touch-Control Po

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 826 885. Model č. 123 55

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 826 885. Model č. 123 55 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 826 885 Model č. 123 55 Tato elektrická vrtačka je určena pro vrtání do různých materiálů jako je kov, dřevo, kámen,umělohmotné materiály, nebo keramické předměty a pro zašroubování

Více

NÁVOD A MONTÁŽ PARNÍHO MASÁŽNÍHO SPRCHOVÉHO BOXU. IDA STEAM s vysokou vaničkou

NÁVOD A MONTÁŽ PARNÍHO MASÁŽNÍHO SPRCHOVÉHO BOXU. IDA STEAM s vysokou vaničkou NÁVOD A MONTÁŽ PARNÍHO MASÁŽNÍHO SPRCHOVÉHO BOXU IDA STEAM s vysokou vaničkou Před instalací si prosím přečtěte návod. MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ DOPORUČUJEME AUTORIZOVANÝM SERVISEM nebo firmou zabývající se instalatérskými

Více

Přístupné části odsavače par mohou být horké při používání varné desky.

Přístupné části odsavače par mohou být horké při používání varné desky. UŽIVATELSKÝ NÁVOD Varování: Výrobek nesmí být používán dětmi do 8 let a osobami se sníženými fyzickými, smyslovými a mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dozorem

Více

ST-HT Teplovzdušný ventilátor Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web:

ST-HT Teplovzdušný ventilátor Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: ST-HT 8355 Teplovzdušný ventilátor Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn.

Více

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 G F E A B C D 1 2 3 2 BEZPEŚNOST Při používání přístroje dodržujte následující pokyny: 7 Tento přístroj je určen výhradě k domácímu použití. 7 Přístroj nikdy nepoužívejte ve

Více

NÁVOD K POUŽITÍ TROUBY. XF Elektrické manuální trouby

NÁVOD K POUŽITÍ TROUBY. XF Elektrické manuální trouby NÁVOD K POUŽITÍ TROUBY XF Elektrické manuální trouby OBSAH: I. Pokyny pro instalaci str. 03 1. TYPOVÝ ŠTÍTEK str. 03 2. CERTIFIKACE str. 03 3. INSTALACE str. 03 - PRVNÍ OPERACE 4. INSTALACE str. 04 4.1

Více

ODSAVAČ PAR MODELY: CCP 130B/N CCP 50B/N. Návod na montáž a používání OD 3

ODSAVAČ PAR MODELY: CCP 130B/N CCP 50B/N. Návod na montáž a používání OD 3 ODSAVAČ PAR MODELY: CCP 130B/N CCP 50B/N CZ Návod na montáž a používání OD 3 Odsávání Filtrace Uhlíkový filtr SERVIS Údržba Před započetím jakékoliv údržby odpojte odsavač od elektrické sítě. Uhlíkový

Více

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŢBĚ DŮLEŢITÉ INFORMACE, ZÁVAZNÉ POKYNY A DOPORUČENÍ

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŢBĚ DŮLEŢITÉ INFORMACE, ZÁVAZNÉ POKYNY A DOPORUČENÍ NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŢBĚ Vážený zákazníku, zakoupil jste si výrobek z naší nové řady plynových sporáků. Je naším přáním, aby Vám náš výrobek dobře sloužil. Doporučujeme Vám prostudovat tento návod a výrobek

Více

Návod k použití DKE 665 R B-805-01

Návod k použití DKE 665 R B-805-01 Návod k použití DKE 665 R B-805-01 Popis odsavače Obr. 1 PLYN ELEKTRO Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění. 2 Popis odsavače Mřížka filtru Osvětlení

Více

2. Děti smí přístroj obsluhovat pouze pod dozorem dospělé osoby! Pokud je přístroj v provozu, nenechávejte ho nikdy bez dozoru.

2. Děti smí přístroj obsluhovat pouze pod dozorem dospělé osoby! Pokud je přístroj v provozu, nenechávejte ho nikdy bez dozoru. reflecta Návod k obsluze CUBUS 400-3 Zpětný projektor Při používání přístroje dodržujte základní bezpečnostní předpisy. K bezpečnostním předpisům patří mimo jiné i tyto: 1. Před použitím si přečtěte všechny

Více

HM 2. Ruční mixér. Návod k použití

HM 2. Ruční mixér. Návod k použití HM 2 Ruční mixér CZ Návod k použití Ovládání Madlo vysunutí vysunutí Tělo Šlehací nástavce Hnětací nástavce Rychlost Regulace rychlosti TURBO zapnutí/ vypnutí Všeobecné Tento spotřebič je určený pouze

Více

ELEKTRICKÉ VARNÉ DESKY

ELEKTRICKÉ VARNÉ DESKY Návod k použití a údržbě ELEKTRICKÉ VARNÉ DESKY 30.4.2004 Strana 1 (celkem 10) TECNOINOX 5410.147.01 Vnější rozměry (cm) PC35E/0 PC35E/6/0 PC35E/G6/0 35 x 65 x 28 35 x 60 x 28 35 x 60 x 30 PC35E/1 PC35E/6/1

Více

R-811, R-812. Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR. česky. Stolní ventilátor R-811, R-812

R-811, R-812. Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR. česky. Stolní ventilátor R-811, R-812 Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR R-811, R-812 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod

Více

OBSAH. uživatelské instrukce instalace...2 používání...2 údržba...2 instrukce k instalaci instalace...5 umístění...5 elektrické připojení...

OBSAH. uživatelské instrukce instalace...2 používání...2 údržba...2 instrukce k instalaci instalace...5 umístění...5 elektrické připojení... V e s t a v n é s p o t ř e b i č e E l e k t r i c k á,, l i t i n o v á,, v a r n á p l o t n a ( d e s k a ) k v a ř e n í P D E 3 2 X I n s t a l a c e - p o u ž i t í - ú d r ž b a Vážený zákazníku,

Více

HAIR DRYER CERAMIC HD 3700

HAIR DRYER CERAMIC HD 3700 HAIR DRYER CERAMIC HD 3700 CS F E G D B C A 3 ČESKY 29-31 4 HAIR DRYER HD 3700 Bezpečnost Při používání přístroje dodržujte následující pokyny: 7 Tento přístroj je určen výhradě k domácímu použití. 7 Přístroj

Více

Provozní návod VISCONET II VISCONET II F VISCONET II M VISCONET II MF. Obecné údaje. Instalace/ sestavení. Uvedení do provozu. Provoz.

Provozní návod VISCONET II VISCONET II F VISCONET II M VISCONET II MF. Obecné údaje. Instalace/ sestavení. Uvedení do provozu. Provoz. Provozní návod VISCONET II VISCONET II F VISCONET II M VISCONET II MF Obecné údaje Instalace/ sestavení Uvedení do provozu Provoz Opravy/servis Před uvedením přístroje do provozu je bezpodmínečně nutné

Více

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST OSTATNÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST OSTATNÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ. NÁVOD K POUŽITÍ DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PŘED POUŽITÍM SKLOKERAMICKÉ VARNÉ DESKY INSTALACE PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI JAK SNÍŽIT SPOTŘEBU ENERGIE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ SKLOKERAMICKÉ

Více

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY V e s t a v n é s p o t ř e b i č e P l y n o v á v a r n á d e s k a P G 6 4 0,, P G 6 4 4,, P M 74 1 S V,, P G 7 5 0,, P G 2 D 6 4 0 I n s t a l a c e,, p o u ž i t í,, ú d r ž b a Vážený zákazníku,

Více

Návod k obsluze, zabudování a připojení. Návod na obsluhu, zabudovanie a pripojenie. Használati, beszerelési és csatlakoztatási utasítás

Návod k obsluze, zabudování a připojení. Návod na obsluhu, zabudovanie a pripojenie. Használati, beszerelési és csatlakoztatási utasítás CZ SK HU Návod k obsluze, zabudování a připojení Návod na obsluhu, zabudovanie a pripojenie Használati, beszerelési és csatlakoztatási utasítás Vestavná plynová varná deska Plynová vstavaná varná doska

Více

Varování: Přístupné části odsavače par mohou být horké při používání varné desky.

Varování: Přístupné části odsavače par mohou být horké při používání varné desky. UŽIVATELSKÝ NÁVOD Varování: Výrobek nesmí být používán dětmi do 8 let a osobami se sníženými fyzickými, smyslovými a mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dozorem

Více

RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ

RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM VARNÉ DESKY RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK SNÍŽIT SPOTŘEBU ENERGIE ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS INSTALACE 14 PŘED POUŽITÍM

Více

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ DŮLEŽITÉ INFORMACE, ZÁVAZNÉ POKYNY A DOPORUČENÍ

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ DŮLEŽITÉ INFORMACE, ZÁVAZNÉ POKYNY A DOPORUČENÍ NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ Vážený zákazníku, zakoupil jste si výrobek z naší nové řady plynových sporáků. Je naším přáním, aby Vám náš výrobek dobře sloužil. Doporučujeme Vám prostudovat tento návod a výrobek

Více

Úvod: Instalace: Používání: Elektrické připojení: Ovládání:

Úvod: Instalace: Používání: Elektrické připojení: Ovládání: Úvod: Pečlivě, prosím, prostudujte tento návod k použití včetně přiložených nákresů s číselnými a abecedními odkazy v textu. Výrobce neručí za případné poškození věci, ublížení na zdraví nebo možnost požáru

Více

Sálavé topidlo TERM 2000 NoGlare TYP NRCAC065, NRCJC130, NRCKC195 NÁVOD K POUŽITÍ A INSTALACI

Sálavé topidlo TERM 2000 NoGlare TYP NRCAC065, NRCJC130, NRCKC195 NÁVOD K POUŽITÍ A INSTALACI Sálavé topidlo TERM 2000 NoGlare TYP NRCAC065, NRCJC130, NRCKC195 NÁVOD K POUŽITÍ A INSTALACI 2 3 Vážený zákazníku, z důvodu bezpečnosti a správného používání si před prvním použitím topidla důkladně přečtěte

Více

PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE

PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto návodu. OBSAH

Více

12.4.2007 1 z 16 5410.296.00

12.4.2007 1 z 16 5410.296.00 12.4.2007 1 z 16 5410.296.00 A E ROZMĚRY PŘÍSTTROJE A UMÍSTĚNÍ PŘÍVODŮ připojení vody Ø 12 mm připojovací svorka pro přívod elektrického proudu 12.4.2007 2 z 16 5410.296.00 OVLÁDACÍ KOHOUT PRO NAPLŇOVÁNÍ

Více

R-825. Návod k použití STOJANOVÝ VENTILÁTOR. česky. Stojanový ventilátor R-825

R-825. Návod k použití STOJANOVÝ VENTILÁTOR. česky. Stojanový ventilátor R-825 Návod k použití STOJANOVÝ VENTILÁTOR R-825 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU

NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU HARMONY Model: KH-HARM-52-15085-G Prodejce: WellMall s.r.o. Brněnec 53, 569 04 BRNĚNEC www.wellmall.cz, www-levna-koupelna-cz Pro více informací se obracejte

Více

NÁVOD NA OBSLUHU PODAVAČE SVORNÍKU VBZ. Dodavatel a servis:

NÁVOD NA OBSLUHU PODAVAČE SVORNÍKU VBZ. Dodavatel a servis: NÁVOD NA OBSLUHU PODAVAČE SVORNÍKU VBZ Dodavatel a servis: PROWELD Hana Pospíšilová Štěpaňákova 723/6 719 00 Ostrava - Kunčice Telefon: 596623298, 603491549 Fax: 596623298 www.proweld.cz proweld@proweld.cz

Více

HM-843 Mixér Návod k obsluze

HM-843 Mixér Návod k obsluze HM-843 Mixér Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě

Více

CZ Návod k použití Zpěňovač mléka. Milchaufschäumer

CZ Návod k použití Zpěňovač mléka. Milchaufschäumer CZ Návod k použití Zpěňovač mléka Milchaufschäumer Obsah Bezpečnost... 3 Vybalení... 4 Požadavky pro místo instalace... 5 Před prvním použitím... 5 Zpěnění mléka... 5 Horká čokoláda a instantní nápoje...

Více

Ohřívač. Návod k obsluze

Ohřívač. Návod k obsluze Ohřívač 437 CZ Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího použití. VAROVÁNÍ

Více

Pro provozovatele. Návod k obsluze. allstor. Vyrovnávací zásobník

Pro provozovatele. Návod k obsluze. allstor. Vyrovnávací zásobník Pro provozovatele Návod k obsluze allstor Vyrovnávací zásobník CZ Obsah Obsah 1 Informace k dokumentaci... 3 1.1 Související dokumentace... 3 1.2 Archivace podkladů... 3 1.3 Použité symboly... 3 1.4 Platnost

Více

Kapesní akumulátorová svítilna. Obj.č.: 84 00 54

Kapesní akumulátorová svítilna. Obj.č.: 84 00 54 Kapesní akumulátorová svítilna Obj.č.: 84 00 54 Tento návod k obsluze náleží k tomuto výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a údržbě. Budete jej také potřebovat, budete-li tento výrobek

Více

Sombra vestavný modul. Návod k obsluze

Sombra vestavný modul. Návod k obsluze Sombra vestavný modul cz Návod k obsluze Vážení zákazníci, děkujeme, že jste si vybrali odsavač par GUTMANN. Před prvním použitím si prosím pozorně přečtěte následující informace a vysvětlení o správném

Více

Vážený zákazníku! Návod k použití. Návod k připojení. Typový štítek

Vážený zákazníku! Návod k použití. Návod k připojení. Typový štítek CZ Vážený zákazníku! Tento plynový sporák s integrovaným elektrickým zapalováním je vyroben pro použití v domácnosti. Naše spotřebiče jsou baleny do ekologických materiálů, které lze recyklovat, ukládat

Více

Návod k obsluze na dávkovač teplé a chlazené vody Typ GWD1S a GWD1T

Návod k obsluze na dávkovač teplé a chlazené vody Typ GWD1S a GWD1T Návod k obsluze na dávkovač teplé a chlazené vody Typ GWD1S a GWD1T Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod Spotřebič splňuje normy CE a RoHS Dovozce: PRIVEST s. r. o. e-mail: sales@privest.cz Důležité

Více

Návod na instalaci a použití

Návod na instalaci a použití Návod na instalaci a použití ELEKTRICKÉ SKLOKERAMICKÉ VARNÉ PLOTNY KONTAKTNÍ GRILY: XP010P, XP020 XP020P, XP030 OPEKACÍ DESKY: XP200, XP300 Obsah I. Pokyny pro technika 2 20.10.2004 1z9 3_6_el_sklokeram_desk_a_grily_unox.doc

Více

GAMAT Návod k obsluze

GAMAT Návod k obsluze GAMAT Návod k obsluze Konvekční kamna RGA 35/373 RGA 50/471 RGA 50/473 CZ NO 18/06 OBSLUHA Topidlo je vybaveno plynoventilovou kombinací italské firmy SIT s indikací nebo bez indikace.hoření 1. Zapnutí

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Sada pro bezdrátové spínání spotřebičů - 2 kw

NÁVOD K OBSLUZE. Sada pro bezdrátové spínání spotřebičů - 2 kw NÁVOD K OBSLUZE Sada pro bezdrátové spínání spotřebičů - 2 kw Základní údaje Bezdrátový podmítkový spínač Provozní napětí: 230 V/AC, 50Hz Parametry spínání: 2000 W (odporová zátěž) 600 W (induktivní zátěž)

Více

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS SUŠIČKY PŘÍPOJKA PRO ODVĚTRÁVÁNÍ ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS SUŠIČKY PŘÍPOJKA PRO ODVĚTRÁVÁNÍ ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ OBSAH PŘED POUžITÍM SUŠIČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS SUŠIČKY PŘÍPOJKA PRO ODVĚTRÁVÁNÍ ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ 8 PŘED POUžITÍM SUŠIČKY/PŘIPOJENÍ 1. Rozbalení a kontrola Po vybalení

Více

Vestavná elektrická varná deska se spínači

Vestavná elektrická varná deska se spínači PES 3... Název v katalogu: PE 0420 NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Vestavná elektrická varná deska se spínači Dvouplotýnková elektrická varná deska je kvalitní výrobek, který splňuje technické normy a předpisy

Více

Sklokeramický vařič k vestavění

Sklokeramický vařič k vestavění Sklokeramický vařič k vestavění Vážený spotřebiteli! Sklokeramický vařič k vestavění je určen k používání v domácnosti. Pro balení výrobků používáme takové materiály, které se mohou bez nebezpečí pro okolí

Více

Obecné pokyny pro instalaci, používání a údržbu

Obecné pokyny pro instalaci, používání a údržbu Obecné pokyny pro instalaci, používání a údržbu ELEKTRICKÁ OPÉKACÍ DESKA Model: FTE9-05L, FTE9-05R FTE/C9-05L, FTE/C9-05R FTE9-10L, FTE9-10R, FTE9-10L+R FTE/C9-10L, FTE/C9-10R, FTE/C9-10L+R FTE7-05L, FTE7-05R

Více

PL40ASX. Návod k obsluze a instalaci Plynová varná deska

PL40ASX. Návod k obsluze a instalaci Plynová varná deska PL40ASX Návod k obsluze a instalaci Plynová varná deska 1 OBSAH Vybalení... 2 Doporučení... 3 Instalace... 4 Nastavení minimálního plamene hořáku varné desky... 9 Použití spotřebiče... 10 NĚKOLIK TIPŮ......

Více

Návod ke správné montáži a k užívání Pultová mraznička NORDline

Návod ke správné montáži a k užívání Pultová mraznička NORDline Návod ke správné montáži a k užívání Pultová mraznička NORDline Děkujeme, že jste si zakoupili náš výrobek.abyste zajistili správný chod spotřebiče, doporučujeme přečtení tohoto manuálu dříve než uvedete

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Měnič napětí 6 V DC 12 V DC Typ 2238.0 Obj. č.: 51 81 08 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení přístroje do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek

Více

BATERIE S OKAMŽITÝM OHŘEVEM TEPLÉ VODY

BATERIE S OKAMŽITÝM OHŘEVEM TEPLÉ VODY IN 201502 M BATERIE S OKAMŽITÝM OHŘEVEM TEPLÉ VODY NÁVOD K POUŽITÍ Model č.: KDR-4E-3 PŘEDSTAVENÍ VÝROBKU 3 INSTALAČNÍ PODMÍNKY 3 ZPŮSOBY INSTALACE VÝROBKU 5 INSTALACE ZAŘÍZENÍ SE SPODNÍM PŘÍVODEM 6 KLÍČOVÉ

Více

NÁVOD POUŽITÍ SVÁŘEČKY PLASTOVÝCH TRUBEK

NÁVOD POUŽITÍ SVÁŘEČKY PLASTOVÝCH TRUBEK NÁVOD POUŽITÍ SVÁŘEČKY PLASTOVÝCH TRUBEK NÁVOD POUŽITÍ SVÁŘEČKY PLASTOVÝCH TRUBEK 1850W trnová Obsah: 1. Bezpečnostní pokyny a výstrahy 2. Součástí přístroje 3. Použití ke stanovenému účelu 4. Obecné bezpečnostní

Více

Sklokeramická varná deska

Sklokeramická varná deska Sklokeramická varná deska Važený spotřebiteli! Sklokeramická varná deska je určena k použvání v domácnosti. Pro balení výrobků používáme takové materiály, které se mohou bey nebezpečí pro okolí znovu pŕedělat

Více

Vestavné spotřebiče Sklokeramická varná deska PPV 604/1 PPV 605/1

Vestavné spotřebiče Sklokeramická varná deska PPV 604/1 PPV 605/1 Vestavné spotřebiče Sklokeramická varná deska PPV 604/1 PPV 605/1 Návod k obsluze zařízení Vážený uživateli, děkujeme za výběr našeho výrobku. Jsme si jisti, že tato sklokeramická varná deska bude zcela

Více

D 302 Domino. Elektrická varná deska. Návod k instalaci a obsluze

D 302 Domino. Elektrická varná deska. Návod k instalaci a obsluze D 302 Domino Elektrická varná deska Návod k instalaci a obsluze D 302 Domino Elektrická varná deska Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti MERLONI

Více

Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FGC 615 FGC 915 FGC 625 FGC 925

Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FGC 615 FGC 915 FGC 625 FGC 925 Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FGC 615 FGC 915 FGC 625 FGC 925 OBSAH DOPORUČENÍ A POKYNY... 2 TECHNICKÁ DATA... 3 MONTÁŽ... 4 OBSLUHA... 7 ÚDRŽBA... 9 DOPORUČENÍ A POKYNY MONTÁŽ Přístroj smí

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

Návod k použití Elektrická konvice. Wasserkocher

Návod k použití Elektrická konvice. Wasserkocher CZ Návod k použití Elektrická konvice Wasserkocher CZ Obsah Bezpečnostní pokyny...3 Vybalení...5 Požadavky pro místo instalace...5 Před prvním použitím...5 Vaření vody...5 Filtr vodního kamene...5 Ochrana

Více

CZ - ROBOTIC MOP EL8068 FD-RMS(A)

CZ - ROBOTIC MOP EL8068 FD-RMS(A) CZ - ROBOTIC MOP EL8068 FD-RMS(A) Obsah ZAMÝŠLENÉ VYUŽITÍ strana 1 DÍLY strana 2 NÁVOD K POUŽITÍ strana 2-4 Spuštění přístroje Doporučení k úklidu Nabíjení baterie NÁVOD K ÚDRŽBĚ strana 5-6 Demontáž a

Více

Návod k použití. Model Millennio

Návod k použití. Model Millennio Návod k použití Model Millennio Důležitá upozornění Vážený zákazníku, děkujeme za Vaši důvěru při výběru odsavače par. Tento výrobek byl navržen a vyroben s maximální péčí, na základě dlouholeté tradice,

Více

Návod k použití. Důležitá bezpečnostní upozornění

Návod k použití. Důležitá bezpečnostní upozornění Návod k použití Gratulujeme Vám k nákupu spotřebiče Multicooker. Tento neocenitelný kuchyňský pomocník má šest funkcí: gril, pečení, smažení, vaření v páře, pomalé vaření a dušení. Před použitím si pečlivě

Více

Indukční varná deska. Návod k obsluze HPI 430 BLA

Indukční varná deska. Návod k obsluze HPI 430 BLA Indukční varná deska Návod k obsluze HPI 430 BLA 1 Všeobecná varování PŘEČTĚTE SI POZORNĚ TYTO POKYNY PRO MAXIMÁLNÍ VYUŽITÍ VAŠÍ VARNÉ DESKY. Doporučujeme, abyste si návod k obsluze uschovali pro případné

Více

ST-EK Varná konvice Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web:

ST-EK Varná konvice Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: ST-EK 0005 Varná konvice Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme si

Více

NÁVOD K OBSLUZE - indukční varná deska TI612, TI600, TI680

NÁVOD K OBSLUZE - indukční varná deska TI612, TI600, TI680 NÁVOD K OBSLUZE - indukční varná deska TI612, TI600, TI680 VÝHRADNÍ DOVOZCE: ELMAX STORE a.s. Dlouhá třída 860/1a Havířov Město KONTAKTNÍ ADRESA: Horní Těrlicko 777 735 42 Těrlicko Tel.: 559 529 251 Fax:

Více