Návod k použití, montáži a údržbě S

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k použití, montáži a údržbě S-424-01"

Transkript

1 Návod k použití, montáži a údržbě ER E S

2 Informace k obalovému materiálu a pokyny k likvidaci Vážená zákaznice, vážený zákazníku! Naše vysoce hodnotné výrobky si vyžadují pro dlouhý transport až k Vám účinný ochranný obal. Při jeho dimenzování se omezujeme jen na bezpodmínečně nutné. Všechny použité obalové materiály jsou ekologické a recyklovatelné. Kartony jsou z 80 až 100 % ze starého papíru. Dřevěné díly nejsou chemicky ošetřeny. Fólie jsou z polyetylénu (PE), vázací pásky z polypropylénu (PP) a obložení z pěnového polystyrénu (PS) bez freonů. Tyto materiály jsou čisté sloučeniny uhlovodíku a jsou recyklovatelné. Jejich úpravou a znovuzhodnocením šetříte suroviny a snižujete množství odpadu. Adresy středisek pro likvidaci starých spotřebičů obdržíte na Vašem Obecním úřadě. Pomozte, prosím, tímto způsobem k ekologické likvidaci případně k recyklaci. Aby Vám varná deska dlouho přinášela radost, věnujte se, prosím, zejména kapitole 3 a 4 tohoto Návodu k použití. OBSAH 1. Montáž Před vestavbou Vestavba Elektrické připojení Připojení plynu (pro technika) Pozor Přestavba varné zóny s výjimkou varné zóny Wok na jiný druh plynu (pro technika) Tryska pro velký plamen Výměna trysky pro malý plamen Kontrola stability plamene Tabulka trysek Přestavba varné zóny Wok na jiný druh plynu (pro technika) Výměna hlavní trysky Nastavení primárního vzduchu Výměna tryskové destičky Výměna trysek pro malý plamen Kontrola stability plamene Tabulka trysek Ovládání To je Vaše nová varná deska Důležité upozornění pro hořák Wok Ovladač plynové zóny Ovladač plynové zóny Wok Zapalování Pojistka zhasnutí plamene Uzavření přívodu plynu Upozornění Na co musíte dávat pozor Některé rady k hrncům Před prvním vařením Důležitá upozornění Péče, čištění Ošetřování plynové varné desky Čištění Malé nečistoty na sklokeramických plochách Velké nečistoty na sklokeramických plochách Hořáky a kryty hořáků Kryty hořáků varné zóny Wok Podložky pod hrnce

3 1. MONTÁŽ Před vestavbou Tyto vestavné varné desky jsou určeny ke vsazení do výřezu pracovní desky. Připojení spotřebiče smí provést jen koncesovaný elektrikář s oprávněním, neboť pak je zaručeno, že jsou dodrženy zákonné předpisy a podmínky připojení, které jsou stanoveny místními elektrorozvodnými podniky. Rozměry k vestavbě najdete na tomto obrázku. Varné desky neinstalujte, prosím nad neodvětrávané pečicí trouby, chladničky, myčky nádobí a podstavné pračky. Odsavače instalujte podle jejich montážního návodu, avšak s minimálním odstupem 650 mm. U vestavného nábytku musí být umělohmotný povrch případně dýha zpracovány žáruvzdorným lepidlem. Jinak se mohou, zejména na úzkých stranách, zdeformovat nebo uvolnit. Neobroušené hrany výřezu zapečeťte vodotěsným materiálem např. silikonem. Před připojením spotřebiče zkontrolujte, zda místní podmínky připojení (druh a tlak plynu) a podmínky nastavení spotřebiče jsou shodné. Přitom dodržujte zvláštní ustanovení místních plynáren. Hodnoty nastavení tohoto spotřebiče jsou uvedeny na typovém štítku na spodní straně varné desky. Tento spotřebič se nepřipojuje na odtah plynových zplodin. Musí být instalován a připojen podle platných podmínek instalace. Zejména pamatujte na vhodné větrání. 4 Pokud se pod spotřebičem nachází zásuvka, zajistěte, aby v ní nebyly žádné předměty choulostivé na teplo nebo snadno vznětlivé, jako např. spreje nebo krémy na boty. Používejte jen tepelně odolné přihrádky na příbory. Vestavba Použití dřevěných zakončovacích lišt z masivního dřeva na pracovních deskách za vestavnou varnou deskou je přípustné tehdy, když jsou dodrženy minimální odstupy. Použití umělohmotných zakončovacích lišt ke stěně není přípustné. Barevné změny povrchových ploch jsou zapříčiněny působením světla. Varnou desku vsaďte do výřezu a upevněte výztužemi. 5

4 Vestavná varná deska musí být instalována tak, aby ovládací prvky byly vpředu. Připojení plynu (pro technika) Tyto vestavné varné desky odpovídají třídě spotřebičů 3. Nastavení druhu plynu ve výrobě viz spodní strana varné desky vedle přípojky plynu. Přípojné kolínko s přiloženým těsněním našroubujte na plynovou přípojku spotřebiče. Elektrické připojení 6 Při elektrickém připojování desky je nutné počítat s instalací odpojovacího zařízení s odstupem kontaktů min. 3 mm, které umožní všepólové odpojení od sítě. Vhodnými odpojovacími zařízeními jsou LS spínač a jističe. Použitý kabel připojení k síti musí být min. typ HO5VV-F, resp. HO5VVH2-F. Průřez: 3G 1 mm 2. Pokud byl připojovací kabel poškozen, musí být nahrazen speciálním kabelem pouze autorizovaným servisem. Pokud je spotřebič připojen zástrčkou, musí být zástrčka přístupná také po montáži spotřebiče. Spotřebič odpovídá typu Y z hlediska ochrany proti nebezpečí požáru! Pouze spotřebiče tohoto typu smějí být jednou stranou instalovány k vedlejším vysokým skřínkám. CE: Spotřebič odpovídá následujícím směrnicím EU: - 72/23/EWG - směrnice k nízkému napětí - 89/336/EWG - EMV - směrnice - 90/396/EWG - směrnice pro plynové spotřebiče. Při dodržení platných předpisů musí být připojení varné zóny k plynu provedeno přes předřazený uzavírací kohout. Tento kohout musí být stále snadno přístupný. Připojení na zemní plyn se provede přímo na přípojku R ½ - vnější závit. Připojení na tekutý plyn (propan-butan) se provede vřazením těsného připojovacího dílu s trubkou 8 1 mm. Při plánování dbejte na polohu přípojek přívodu plynu. Připojka plynu musí mít uzavírací zařízení a být přístupná. Doporučujeme bezpečnostní plynovou zásuvku v levé vedlejší skříňce. 7

5 Pak můžete plynotěsně připojit 0,80 m dlouhou bezpečnostní plynovou hadici dle DIN 3383 přímo na připojovací hrdlo varné desky. Maximální přípustná délka je 2,5 m. Tuto bezpečnostní plynovou hadici položte tak, aby nebyla vedena horkými zónami nebo nemohla přijít do styku s horkými díly spotřebiče. Přestavba varných zón (s výjimkou varné zóny Wok) na jiný druh plynu (pro technika) Výměnné trysky si vyžádejte u servisu (viz seznam na třetí stránce obálky) nebo u specializovaného prodejce. Varná deska musí být před nastavením odpojena od elektrického proudu. Druh plynu nastavený ve výrobě viz spodní strana varné desky vedle přípojky plynu. Pozor Musí být vedena tak, aby probíhala volně a nepřišla do kontaktu s pohyblivými díly kuchyňských elementů (např. zásuvkou). Pojistky nebo hlavní vypínač zapněte teprve po vestavbě spotřebiče. Spotřebič musí být zabudován do nábytku podle tohoto návodu k použití a montáži. Tryska pro velký plamen Odstraňte kryt hořáku a trysku (1) vyšroubujte a vyměňte za odpovídající podle tabulky trysek. Uvědomte si, prosím, že nepřebíráme záruky za přímé nebo nepřímé škody, které byly zapříčiněny chybným připojením nebo nesprávnou vestavbou. Při opravách je nutno v každém případě spotřebič odpojit od elektrické sítě. Nikdy spotřebič neotvírejte, v případě potřeby volejte autorizovaný servis. Výměna trysky pro malý plamen Sundejte rošty a kryty hořáku. Uvolněte upevňovací šrouby hlavy hořáku (2) a sundejte hlavu hořáku. Zvláště věnujte pozornost těsnosti připojení! Připojení plynu musí být provedeno jen oprávněným technikem při dodržení předpisů DVGW-TRGI 1986/96 resp (Německo) resp. ÖVGW směrnice G 1 (Rakousko). Mimoto je nutné dodržet místní policejní předpisy, předpisy místních plynárenských podniků, příp. regionálně platná nařízení pro plynové spotřebiče. Upozornění: U varných desek s hořákem Wok, uvolnění hořáku viz str Tím je zajištěno dodržování zákonných předpisů a podmínek připojení místních plynárenských podniků. Stáhněte knoflík z osy ovladače Rám se skleněnou plochou odejměte směrem nahoru a trysku pro malý plamen (1) vyměňte podle tabulky trysek. 9

6 Kontrola stability plamene Tabulka trysek Poté nasaďte rám se skleněnou plochou a hlavu hořáku našroubujte. Knoflík nasaďte na osu ovladače. Nalepovacím štítkem pro náhradní trysky přelepte nálepku nastavení z výroby. Po přestavbě hořáku zkontrolujte, zda plamen stále stabilně hoří. Přitom otočte několikrát rychle kohoutem při zapáleném hořáku z velkého nastavení na malé. Plamen nesmí zhasnout. Používejte jen označené trysky! Přestavba varné zóny Wok na jiný druh plynu (pro technika) Výměnné trysky si vyžádejte u servisu (viz seznam na třetí stránce obálky) nebo u specializovaného prodejce. Varná deska musí být před nastavením odpojena od elektrického proudu. Druh plynu nastavený ve výrobě viz spodní strana varné desky vedle přípojky plynu. Sundejte rošty, malý kryt hořáku (2), velký kryt hořáku (3), kroužek hořáku - (4) a dolní díl pro velký kryt hořáku (5). Poloha jmen. jmen. Zatížení Zemní Zemní Propan Propan hořáku tepelné příkon malé trysky plyn plyn + butan + butan zatížení Propan H/E LL 50 mbar 28-30/37 zemní + butan 20 mbar 20 mbar mbar plyn Hs Hi Šroubovákem vyšroubujte 3 upevňovací šrouby (6). Z osy ovladače sundejte knoflík. Rám se skleněnou plochou odejměte směrem nahoru. vzadu velký 1,1 kw 1,1 kw 0,30 kw vpravo 1,0 kw 81 g/h malý vpředu velký vlevo 1,9 kw 1,9 kw 038 kw + vpravo 1,75 kw 138 g/h malý vzadu velký 2,8 kw 2,8 kw 0,60 kw vlevo 2,55 kw 203 g/h malý Jmenovitý příkon tekutého plynu (propan-butan) 13,3 kw 968 g/h Výměna hlavní trysky Vyšroubujte směrem doleva hlavní trysku z usazení trysky vidlicovým klíčem SW 10. Současně přidržujte v protisměru vidlicovým klíčem SW 13. Našroubujte novou hlavní trysku. Přitom znovu přidržujte v protisměru usazovanou trysku vidlicovým klíčem

7 Nastavení primárního vzduchu Výměna tryskové destičky Výměna trysek pro malý plamen Uvolněte uzavírací šroub (1) a pouzdro na vzduchovou směs (2) posuňte na rozměr uváděný v tabulce pro trysky. Uzavírací šroub (1) znovu dotáhněte. Vyšroubujte šroub (3) vidlicovým klíčem SW 8 z dílu (2). Přitom přidržujte klíčem SW 12 v protisměru. Poté vyšroubujte díl (2) vidlicovým klíčem SW 12 z dílu (1), přitom přidržujte vidlicovým klíčem SW 12 v protisměru. Tryskovou destičku (4) z dílu (1) vyjměte a nasaďte tryskovou destičku s odpovídajícím číslem podle tabulky trysek. Nastavte oba vzduchové otvory (6) otočením vzduchového pouzdra (5) na 2 mm. Uvolněte zástrčku (1) z mikrospínače (2). Malým šroubovákem vyšroubujte obě trysky pro malý plamen umístěné v přívodu plynu. Kontrola stability plamene Tabulka trysek Poté všechny díly v opačném pořadí pevně zašroubujte a přezkoušejte těsnost tak, že uvedete hořák do provozu bez položené sklokeramické plochy (zapalte zápalkou). Plynovou varnou desku znovu složte v obráceném pořadí. Nálepku s nastavením z výroby přelepte nálepkou náhradních trysek. Po přestavbě hořáku zkontrolujte, zda plamen stále stabilně hoří. Za tím účelem několikrát rychle otočte ovladačem při zapáleném hořáku z maximálního na minimální plamen. Plamen nesmí zhasnout. Používejte jen označené trysky! zemní zemní propan + propan + plyn plyn butan butan H/E LL G 20 G 25 G 30/31 G 30/31 20 mbar 20 mbar 50 mbar 28-30/37 mbar Hlavní tryska Trysková destička (hlavní tryska pro Č.6 Č.34 Č.7 Č.7 vnitřní hořák) Trysky pro malý plamen 74,36 88,40 64,20 72,23 Odstup X pro pouzdro na vzduchovou směs 10 mm 5 mm 7 mm 9 mm Trysky vytáhněte špičatými kleštěmi. Trysky uvedené v tabulce pro trysky nasaďte a zašroubujte. 3 = tryska pro malý plamen s menším průměrem vrtání 4 = tryska pro malý plamen s větším průměrem vrtání Jmenovité tepelné zatížení (zemní plyn) Hs - Hi Jmenovitý příkon (propan-butan) Zatížení malého plamene 5,6 kw - 5,0 kw 5,6 kw g/h 0,19 kw 12 13

8 2. OVLÁDÁNÍ To je Vaše nová varná deska 1. Úsporný hořák 1,1 kw 2. Normální hořák 1,9 kw 3. Silný hořák 2,8 kw 4. Hořák Wok 5,6 kw 5. Ovladače plynových zón Ovladač plynové varné zóny Tímto ovadačem nastavujete výkon plynového hořáku. Malý plamen = nejnižší výkon Velký plamen = nejvyšší výkon Důležité upozornění pro hořák Wok Položte hlavu hořáku 5 na tělo hořáku 7 a kryt hořáku 3 na hlavu hořáku 5 tak, aby ochranný výčnělek proti přetočení a ochranný kolíček proti přetočení 1 vždy ležely ve vybrání resp. ve vývrtu. Hlava hořáku 5 resp. kryty hořáku 2 a 3 musí být přesně složeny, neboť jinak není zaručena bezchybná funkčnost a mohlo by dojít k poškození spotřebiče. Ovladač plynové varné zóny Wok Popis nastavení: Vypnuto Největší plamen Velký plamen Malý plamen Nejmenší plamen Přívod plynu je uzavřen Velký plamen vnějšího a vnitřního okruhu hořáku Malý plamen vnějšího okruhu, velký plamen vnitřního okruhu hořáku. Velký plamen vnitřního okruhu hořáku Malý plamen vnitřního okruhu hořáku Nastavujte takto: K uvedení do varu ponechte nastavení Velký plamen resp. Největší plamen. K pokračování vaření můžete plynule nastavovat mezi polohou Velký plamen resp. Největší plamen a Malý plamen. Je třeba dbát na to, aby při rychlé regulaci na malý plamen plameny nezhasly

9 K regulaci ze silného plamene na slabý plamen otočte ovládacím knoflíkem doleva na požadované nastavení. K regulaci ze slabého plamene na silný plamen otočte ovladačem varných zón doprava na požadované nastavení. Přitom mějte na hořáku postavený hrnec. Uzavření přívodu plynu Upozornění Přívod plynu se uzavře otočením ovládacího knoflíku do výchozí polohy. Používání plynového spotřebiče má za následek tvorbu tepla a vlhkosti v místě instalace. Zapalování Nejdříve otočte stisknutým ovládacím knoflíkem příslušného hořáku doleva (proti směru hodinových ručiček) na Velký plamen, resp. Největší plamen. Pojistka zhasnutí plamene - knoflík pevně stiskněte; teprve potom proudí z hořáku plyn a jiskrou dojde k bezpečnému zapálení. Dbejte na dobré větrání kuchyně: Nechte otevřené přirozené větrací otvory nebo si pořiďte mechanické odvětrávací zařízení (např. odsavač par). Intenzivní a dlouhodobé používání spotřebiče si může vyžádat přídavné větrání, např. otevření okna nebo účinné větrání, např. vyšším stupněm výkonu mechanického odvětrávacího zařízení (např. odsavače par). Pojistka zhasnutí plamene Ovládací knoflík netiskněte déle než 15 sekund. Pokud se hořák po uplynutí těchto 15 sekund nezapálil, nedržte již knoflík stisknutý a před každým novým pokusem o zapálení otevřete dveře nebo vyčkejte nejméně 1 minutu. Po uskutečněném zapálení musíte ovládací knoflík ještě několik sekund (cca 6-7) držet stisknutý, aby přívod plynu zůstal samočinně otevřený (pak je tepelné čidlo dostatečně zahřáté). Pustíte-li knoflík příliš brzy, plamen opět zhasne. Každá varná zóna je jištěna! To znamená: Pokud plamen zhasne (např. v důsledku přetečení), pak plyn neproudí

10 3. NA CO MUSÍTE DÁVAT POZOR Některé rady k hrncům Upozornění k vaření na varné zóně Wok 18 Stavte správný hrnec na správnou varnou zónu. Hrnec (dno hrnce) musí být vždy tak velký, že plamen zcela pokrývá dno a nesahá mimo dno hrnce. Jen tak je plamen plně využit. Ušetříte energii, čas a peníze, když použijete hrnec správné velikosti na správnou varnou zónu. Dbejte na to, abyste hrnce postavili vždy na střed plynové varné zóny. Doporučené Minimální průměry hrnců průměry hrnců Úsporný hořák mm 100 mm Normální hořák mm 120 mm Silný hořák mm 160 mm Hořák Wok Pro rošt mm 140 mm Pro pomocný rošt < 140 mm Průměr dna hrnce resp. pánve nesmí být větší než 28 cm. U větších hrnců nebo pánví mohou horké plynové zplodiny, které proudí pod dnem hrnců ven, poškodit pracovní desku nebo zeď, která není pokryta žáruvzdorným obkladem. U hrnců s průměrem dna menším než 14 cm používejte, prosím, pomocný rošt, aby tyto hrnce mohly bezpečně stát. Nastavte v tomto případě ovládací knoflík vždy na úsek mezi slabým a nejslabším plamenem. Při vaření s Wok používejte nasazovací kroužek pro Wok. Před prvním vařením Důležitá upozornění Zapněte varné zóny po sobě bez hrnců na tři minuty na nejvyšší stupeň. Tím se odstraní pach novosti Vaše sklokeramická varná deska je velmi odolná a při správném zacházení splňuje všechny nároky v domácnosti. Dříve než použijete varnou desku poprvé, přečtěte si následující upozornění: Tento spotřebič je určen jen k použití v domácnosti. Používejte spotřebič jen k přípravě jídel. Nepoužívejte varnou desku jako odkládací nebo pracovní plochu. Vyhněte se tomu, abyste stavěli na zapnuté hořáky prázdné smaltované hrnce. Jejich dno by se mohlo poškodit a při posunutí by mohlo poškodit povrch varné desky. Rovněž hrnce a pánve s okraji a žebry mohou varnou desku poškodit Zrnka písku - např. od čištěné zeleniny - mohou způsobit poškrábání desky. Dbejte na to, aby na varnou desku nespadly tvrdé nebo špičaté předměty - např. kořenky. Mohly by ji poškodit. Nepoužívejte spotřebič k vyhřívání místností. Objeví-li se na sklokeramické varné desce trhliny, pukliny, nebo praskliny, musíte ihned spotřebič vyřadit z provozu. Vypněte pojistky, uzavřete přívod plynu. Na varné desce nesmíte připravovat jídla v hliníkových foliích nebo v nádobách z umělé hmoty. Tento materiál se taví. Připálený cukr nebo jídla obsahující cukr ihned odstraňte skleněnou škrabkou; jinak může dojít k poškození. Povrch topných a varných spotřebičů se při provozu zahřívá. Malé děti k nim zásadně nepouštějte. Nebezpečí popálení je zvlášť velké u všech dílů hořáků a podložek pod hrnce. 19

11 20 Přehřáté tuky nebo oleje se mohou vznítit. Připravujete-li jídla na tuku nebo oleji - např. hranolky, buďte v blízkosti. Větrací otvory v žádném případě nezakrývejte např. utěrkou. Varnou zónu zapalte tehdy, když jsou všechny díly hořáku správně složeny. Nikdy nenechte plynovou varnou zónu hořet bez postaveného varného nádobí. Nikdy neflambujte pod odsavačem par. Plameny by mohly odsavač zapálit. Přípojné kabely elektrických spotřebičů se nesmějí dostat do kontaktu s plamenem hořáku nebo horkými díly spotřebiče. Taví se. Došlo by k poškození plynové varné desky a kabelové izolace. Při závadách vypněte spotřebič z el. sítě a uzavřete přívod plynu. Tlakové hrnce mějte stále pod dohledem, než dosáhnou správného tlaku. Varnou zónu zapněte nejdříve na nejvyšší stupeň a poté plamen včas stáhněte. Tento plynový spotřebič není vhodný pro vestavbu do auta a není to ani přípustné. Pokud kontaktujete náš servis (viz seznam na třetí stránce obálky) uveďte, prosím, E - číslo a FD-číslo. 4. PÉČE, ČIŠTĚNÍ Ošetřování plynové varné desky Čištění Při správném ošetřování zůstane Vaše varná deska dlouho hezká a bude se Vám snadno čistit. K údržbě skleněných dílů nebo oceli používejte houbu a mýdlový roztok (nebo běžné prostředky, které jsou v obchodech) ale jen tehdy, když je spotřebič zcela chladný. Vyleštěte je čistou suchou utěrkou, nebo lépe kouskem kůže. Na smalt nepoužívejte tekutiny obsahující kyseliny (citrónovou šťávu, ocet atd.). Ovládací prvky můžete sundat tak, že je vytáhnete nahoru. Nepoužívejte nikdy kleště nebo páku. Důležité je očistit varnou desku po každém použití. Používejte jen doporučené čisticí prostředky. Nepoužívejte k čištění parní čističe. Nečistoty na horké varné desce lze snadno odstranit přiloženou skleněnou škrabkou. Varnou desku poté důkladně očistěte, neboť i malé nečistoty se při dalším zapnutí varné desky připálí. Vhodné čisticí prostředky pro sklokeramické plochy: Čisticí prostředky Obdržíte v těchto centrech: Skleněné škrabky Obchody s domácími potřebami Obchody s elektrospotřebiči Obchody s kuchyňskými potřebami Zákaznický servis Náhradní čepele Obchody s domácími potřebami Drogérie Obchody s malířskými potřebami Zákaznický servis AKO mléko, Drogérie Aktivní čisticí prostředky Obchody s domácími potřebami pro sklokeramiku CERA CLEAN, Obchody s elektrospotřebiči Čisticí prostředky dr.bekmanna, Supermarkety Frisch Aktiv, Obchody s potravinami CERAN Sidol, Stahl-fix, Obchodní domy Čisticí prostředky pro varné desky, WECO, ZEKOL, Cera-fix, Hakasil 21

12 Malé nečistoty na sklokeramických plochách Velké nečistoty na sklokeramických plochách Nevhodné čisticí prostředky: V žádném případě nepoužívejte drhnoucí houby nebo drhnoucí čisticí prostředky. Nesmíte používat chemicky agresivní čisticí prostředky, jako jsou spreje na trouby nebo odstraňovače skvrn Malé nečistoty na sklokeramických dílech odstraňte vlhkou utěrkou nebo teplým mycím roztokem. Zbytky mycího prostředku omyjte studenou vodu, poté plochu vytřete dobře do sucha. Skvrny od vody odstraníte octem, případně citrónem nebo prostředkem rozpouštějícím vápník. Pokud se některý tento čisticí prostředek dostal na rám, ihned jej otřete mokrou utěrkou, jinak vzniknou matné skvrny Odolné nečistoty a škraloupy odstraníte nejlépe skleněnou škrabkou. Pozor při manipulaci, nebezpečí poranění. Hořáky a kryty hořáků Kryty hořáků varné zóny Wok S čištěním začnete vždy až tehdy, když hořák po použití vychladl na normální teplotu, tzn. lze se jej dotknout holou rukou. Čištění provádějte normální horkou mycí vodou a běžným mycím prostředkem a použitím měkké houby a normální utěrky. Při silném znečištění doporučujeme namočit odnímatelné díly hořáku před vlastním mytím nejdříve do teplé vody. Zbytky po vaření na varné desce neseškrabujte. Čištění pomocí leptavých chemikálií by bylo škodlivé stejně jako čištění kyselinami nebo ředidly laku. Drhnoucí houba na hrnce nebo skelný papír poničí povrchovou plochu stejně jako drhnoucí písek nebo skelná vata. Kryty hořáků nemyjte v myčce na nádobí. Po vyčištění povrchové plochy spotřebiče dbejte na to, aby kryty hořáků byly znovu správně položeny, neboť jinak nedojde k elektrickému zapálení. Hořáky a kryty hořáku musí být před nasazením úplně suché. Čistěte kryty hořáků teprve tehdy, až vychladnou na normální teplotu, tj. když se jich lze dotknout holou rukou. Čištění provádějte normální horkou vodou a běžným mycím prostředkem s použitím měkké houby a normální utěrky. Při značném znečištění doporučujeme odnímatelné díly hořáku před čištěním nejprve namočit do teplé vody. Zbytky po vaření na varné desce raději neseškrabujte. Čištění pomocí leptavých chemikálií by bylo škodlivé stejně jako čištění kyselinami nebo ředidly laku. Drhnoucí houba na hrnce nebo skelný papír poničí povrchovou plochu stejně jako drhnoucí písek nebo skelná vata. Kryty hořáků nemyjte v myčce nádobí. Po vyčištění povrchové plochy spotřebiče dbejte na to, aby kryty hořáků byly znovu správně položeny, neboť jinak elektrické zapalování nebude funkční. Hořáky a kryty hořáků musí být před nasazením úplně suché

13 Podložky pod hrnce Podložky pod hrnce čistěte až tehdy, když vychladnou na normální teplotu, tj. můžete se jich dotknout holou rukou. Při čištění můžete podložky odejmout. Čištění provádějte normální horkou vodou a běžným mycím prostředkem s použitím měkké houby nebo normální utěrky. Nepoužívejte nikdy ostré nebo drhnoucí čisticí prostředky. Zbytky po vaření na varné desce neseškrabujte. Čištění pomocí leptavých chemikálií by bylo škodlivé stejně jako čištění kyselinami nebo ředidly laku. Drhnoucí houba na hrnce nebo skelný papír poničí povrchovou plochu stejně jako drhnoucí písek nebo skelná vata. Podložky pod hrnce nemyjte v myčce nádobí. Podložky pod hrnce musí být před nasazením úplně suché. 24

Návod k použití S-360-01

Návod k použití S-360-01 Návod k použití LI 46630 S-360-01 Při čtení návodu sledujte poslední stránky s obrázky. PLYN Obr. 1 ELEKTRO Popis odsavače Přepínač světlo/ ventilátor Druhy provozu Rám filtru Provoz s odvětráním Ventilátor

Více

Návod k použití B-525-01

Návod k použití B-525-01 Návod k použití DIE 165 E B-525-01 Popis odsavače Obr. 1 PLYN ELEKTRO Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění. 2 Popis odsavače Druhy provozu Mřížka

Více

PI 740 AS PI 741 AS PI 750 AS PI 750 AST

PI 740 AS PI 741 AS PI 750 AS PI 750 AST PI 740 AS PI 741 AS PI 750 AS PI 750 AST Varná deska Návod k instalaci a použití PI 740 AS PI 741 AS PI 750 AS PI 750 AST Varná deska Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste

Více

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŢBĚ DŦLEŢITÉ INFORMACE, ZÁVAZNÉ POKYNY A DOPORUČENÍ

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŢBĚ DŦLEŢITÉ INFORMACE, ZÁVAZNÉ POKYNY A DOPORUČENÍ NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŢBĚ Vážený zákazníku, zakoupil jste si výrobek z naší nové řady plynových sporáků. Je naším přáním, aby Vám náš výrobek dobře sloužil. Doporučujeme Vám prostudovat tento návod a výrobek

Více

Návod k použití B-513-01

Návod k použití B-513-01 Návod k použití KGV 26610 FF B-513-01 Obsah Pokyny k likvidaci, 3 Likvidace dosloužilého spotřebiče 3 Likvidace obalu nového spotřebiče 3 Bezpečnostní pokyny 4 Ustanovení 5 Seznámení se spotřebičem 5 Celkový

Více

Dbejte na okolní teplotu místnosti a větrání... 6. Vybavení vnitřního prostoru... 8 Čištění spotřebiče... 9. Připojení spotřebiče...

Dbejte na okolní teplotu místnosti a větrání... 6. Vybavení vnitřního prostoru... 8 Čištění spotřebiče... 9. Připojení spotřebiče... KTR 18420 B-408-01 Obsah Pokyny k likvidaci... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Seznámení se spotřebičem... 5 Ovládací panel... 5 Dbejte na okolní teplotu místnosti a větrání... 6 Připojení spotřebiče... 6 Zapnutí

Více

CX65SEA I /HA CX65SEA X I /HA

CX65SEA I /HA CX65SEA X I /HA CX65SEA I /HA CX65SEA X I /HA Sporák Návod k instalaci a obsluze CX65SEA I /HA CX65SEA X I /HA Sporák Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti

Více

Návod k použití HEV 2230250 B-447-01

Návod k použití HEV 2230250 B-447-01 Návod k použití HEV 230250 B-447-01 Obsah Na co musíte dávat pozor.................. 4 Před montáží............................. 4 Bezpečnostní pokyny....................... 5 Takto zabráníte škodám na

Více

Návod k obsluze a montáži

Návod k obsluze a montáži Návod k obsluze a montáži Vinotéka KWT 1602 Vi KWT 1612 Vi Před umístěním, instalací a uvedením přístroje do provozu si bezpodmínečně pročtěte tento návod k obsluze. Ochráníte tak sebe a zabráníte možnosti

Více

Nástěnný plynový kotel s integrovaným zásobníkem teplé užitkové vody

Nástěnný plynový kotel s integrovaným zásobníkem teplé užitkové vody reset min Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Nástěnný plynový kotel s integrovaným zásobníkem teplé užitkové vody 45 55 65 75 85 reset max max max min max 6 720 613 627-00.1O DAGAS PLUS 03-28 BT DAGAS

Více

Návod k montáži a provozu

Návod k montáži a provozu MEVA a.s. Roudnice n. L. Návod k montáži a provozu Propan-butanové mobilní zahradní topidlo PYRAMIDA Nerez Typ TZ02003 (H50) Propan-butanové mobilní zahradní topidlo PYRAMIDA Typ TZ02004 (H502) Důležité

Více

Návod k montáži a provozu

Návod k montáži a provozu MEVA a.s. Roudnice n. L. Návod k montáži a provozu Propan-butanové mobilní zahradní topidlo PYRAMIDA Nerez Typ TZ02003 (BFH-A) Propan-butanové mobilní zahradní topidlo PYRAMIDA Typ TZ02004 (BFH-B) Důležité

Více

Návod k obsluze a montáži

Návod k obsluze a montáži Návod k obsluze a montáži Vestavná chladnička K 5122 Ui Před umístěním, instalací a uvedením přístroje do provozu si bezpodmínečně pročtěte tento návod k obsluze. Ochráníte tak sebe a zabráníte možnosti

Více

C3VP6R Sporák se sklokeramickou deskou

C3VP6R Sporák se sklokeramickou deskou C3VP6R Sporák se sklokeramickou deskou Návod k instalaci a obsluze C3VP6R Sporák se sklokeramickou deskou Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti

Více

Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic BDS461SS Myčka nádobí

Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic BDS461SS Myčka nádobí Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic BDS461SS Myčka nádobí POZNÁMKA: Tento návod s pokyny pro uživatele obsahuje důležité informace včetně bodů k bezpečnosti a instalaci, které Vám umožní získat co

Více

! Důležitá informace výrobce!

! Důležitá informace výrobce! PŘEKLAD PŮVODNÍHO NÁVODU K POUŽITÍ JK 0541708141400aCZ Peletová krbová kamna typ: Pelletto 417.08, Toledo 32, Almeria 17, Almeria 32-C Návod k instalaci a obsluze Dbejte prosím následujících pokynů: Kvalita

Více

PW 7 BI PW 19 BI. Vinotéka NÁVOD K OBSLUZE

PW 7 BI PW 19 BI. Vinotéka NÁVOD K OBSLUZE PW 7 BI PW 19 BI Vinotéka NÁVOD K OBSLUZE Vážený zákazníku, Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto návodu. OBSAH ČÁST

Více

WFLI 2440 EU B-437-01

WFLI 2440 EU B-437-01 WFLI 2440 EU B-437-01 Obsah Návod k použití Pokyny pro likvidaci..................... 5 Likvidace obalů....................... 5 Likvidace starého spotřebiče............. 5 Ochrana životního prostředí

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Mikrovlnná trouba SE 2617

NÁVOD K OBSLUZE. Mikrovlnná trouba SE 2617 NÁVOD K OBSLUZE Mikrovlnná trouba SE 2617 2 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení výrobku BRANDT. Naše společnost vkládá všechny své vědomosti a know-how do realizace každého spotřebiče tak, aby

Více

Návod k obsluze a montáži Pečicí trouba

Návod k obsluze a montáži Pečicí trouba Návod k obsluze a montáži Pečicí trouba Před umístěním, instalací a uvedením přístroje do provozu si bezpodmíneènì pročtěte tento návod k obsluze. Ochráníte tak sebe a zabráníte možnosti vzniku škod na

Více

návod k použití Pračka EWF 10771 W

návod k použití Pračka EWF 10771 W návod k použití Pračka EWF 10771 W 2 electrolux Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Obsah Bezpečnostní informace 2 Popis spotřebiče 4 Ovládací panel 5 Při prvním

Více

Model ESF 6161. Návod k použití

Model ESF 6161. Návod k použití M y č k a n á d o b í Model ESF 6161 CS Návod k použití Obsah Bezpečnostní pokyny 3 Instalace 4 Umístění pod pracovní desku 4 Vyrovnání na podlaze 4 Připojení vody 4 Připojení odpadní hadice 5 Elektrické

Více

URČENÉ POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM PRAČKY

URČENÉ POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM PRAČKY URČENÉ POUŽITÍ Tato pračka je určena výhradně k praní a odstřeďování prádla vhodného pro praní v pračce v množství, které je v domácnosti obvyklé. Při používání pračky dodržujte pokyny uvedené v tomto

Více

Návod k obsluze KOMBINOVANÝ SPORÁK

Návod k obsluze KOMBINOVANÝ SPORÁK Návod k obsluze KOMBINOVANÝ SPORÁK Obsah Instalace Umístění a vyrovnání Elektrické připojení Připojení plynu Přizpůsobení jinému typu plynu Tabulka specifikací hořáků a trysek Tabulka charakteristiky KN6T62SA/I

Více

Návod k použití a údržbě Návod na používanie a údržbu Felhasználói és karbantartási kézikönyv Manual de utilizare şi întreţinere

Návod k použití a údržbě Návod na používanie a údržbu Felhasználói és karbantartási kézikönyv Manual de utilizare şi întreţinere AKZM 654 Návod k použití a údržbě Návod na používanie a údržbu Felhasználói és karbantartási kézikönyv Manual de utilizare şi întreţinere DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH

Více

Návod k použití SN 56N580 EU Q4ACZM0901

Návod k použití SN 56N580 EU Q4ACZM0901 Návod k použití SN 56N580 EU Q4ACZM0901 1 V tomto přehledu je uveden max. možný počet programů a speciálních funkcí. Příslušné programy a speciální funkce si prosím zjistěte na ovládacím panelu. Obsah

Více

DOR F. Návod k obsluze. DOR F 12 DOR F 16 DOR F 20 DOR F 24 DOR F 25 Max DOR F 27 DOR F 32 DOR F 32D

DOR F. Návod k obsluze. DOR F 12 DOR F 16 DOR F 20 DOR F 24 DOR F 25 Max DOR F 27 DOR F 32 DOR F 32D Návod k obsluze DOR F KOTEL NA PEVNÁ PALIVA DOR F 12 DOR F 16 DOR F 20 DOR F 24 DOR F 25 Max DOR F 27 DOR F 32 DOR F 32D DOR F 12 WT DOR F 16 WT DOR F 20 WT DOR F 24 WT DOR F 25 Max WT DOR F 27 WT DOR

Více

Návod k použití SGI 45N05EU

Návod k použití SGI 45N05EU Návod k použití SGI 45N05EU Q4ACZM0788 1 Obsah Bezpečnostní pokyny............ 4 Seznámení s myčkou............ 6 Zařízení ke změkčování vody...... 7 Plnění speciální soli............. 8 Plnění lešticího

Více

OBSAH URČENÉ POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM PRAČKY VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS PRAČKY PŘED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM PŘÍPRAVA PRÁDLA

OBSAH URČENÉ POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM PRAČKY VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS PRAČKY PŘED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM PŘÍPRAVA PRÁDLA IFU-TL HR CZ.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:36 PM OBSAH URČENÉ POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM PRAČKY VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS PRAČKY PŘED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM PŘÍPRAVA PRÁDLA PRACÍ PROSTŘEDKY A

Více

DV 320 MS D 320 MS D 310 MST

DV 320 MS D 320 MS D 310 MST DV 320 MS D 320 MS D 310 MST Plynová varná deska Návod k instalaci a použití DV 320 MS D 320 MS D 310 MST Plynová varná deska Návod k instalaci a použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil

Více