ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY Pojištění bytu v osobním vlastnictví

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY Pojištění bytu v osobním vlastnictví"

Transkript

1 priv majetek.qxp :16 StrÆnka 4 ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY Pojištění bytu v osobním vlastnictví Platnost od Úvodní ustanovení Tyto zvláštní pojistné podmínky (dále jen ZPP) jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy pro pojištění bytu v osobním vlastnictví (dále jen BOV). Obecné zásady pojištění budov nebo jejich částí, které sjednává VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a.s., jsou stanoveny ve Všeobecných pojistných podmínkách pro pojištění budov (dále jen VPPB) platných a účinných po Článek 1 Předmět pojištění 1. Předmětem pojištění uzavřeného podle těchto ZPP jsou ve smyslu VPPB: a) byt v osobním vlastnictví ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb. kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (dále jen zákon o vlastnictví bytů ), v platném znění, b) nebytové prostory a společné části domu ve smyslu zákona o vlastnictví bytů. 2. Předmětem pojištění uzavřeného podle těchto ZPP ve smyslu VPPB nejsou: a) rozestavěný byt b) rozestavěný nebytový prostor c) stavební materiál potřebný k výstavbě rozestavěného bytu a zařízení staveniště d) stavební materiál a inventář nutný k běžné údržbě bytu Článek 2 Rozsah pojištění Pojistitel poskytuje následující varianty rozsahu pojištění: A) Varianta BASIC 1. Pojištěnému vznikne právo na pojistné plnění, jestliže škoda na pojištěné věci byla způsobena a) požárem, výbuchem, úderem blesku, střetem nebo zřícením letadel, vrtulníků, vzducholodí a podobných strojů, jejich částí nebo jejich nákladu a pádem vesmírných a nebeských těles (ve smyslu čl. 3 odst. 2 písm. a) VPPB), b) vichřicí nebo krupobitím, tíhou sněhu, pádem skály (ve smyslu čl. 3 odst. 2 písm. b) VPPB), c) nárazem vozidla nebo jeho nákladu (ve smyslu čl. 4 odst. 6 VPPB), d) pádem částí budovy, stromů, stožárů a jiných předmětů na pojištěný objekt, přičemž pád způsobila vichřice (ve smyslu čl. 5 odst. 2 písm. b) VPPB). 2. Odchylně od čl. 9 odst. 2 písm. a) a b) VPPB se pojištění vztahuje i na škody způsobené náhlým sesuvem hornin a zemin nebo zřícením lavin, ovšem pouze do výše stanovené v článku 6 těchto ZPP. B) Varianta SUPER 1. Pojištěnému vznikne právo na pojistné plnění, jestliže škoda na pojištěné věci byla způsobena a) požárem, výbuchem, úderem blesku, střetem nebo zřícením letadel, vrtulníků, vzducholodí a podobných strojů, jejich částí nebo jejich nákladu a pádem vesmírných a nebeských těles (ve smyslu čl. 3 odst. 2 písm. a) VPPB), b) vichřicí nebo krupobitím, tíhou sněhu, pádem skály (ve smyslu čl. 3 odst. 2 písm. b) VPPB), c) vodou z vodovodního zařízení (ve smyslu čl. 3 odst. 2 písm. c) VPPB), d) mrazem na topném systému a vodovodním zařízení (ve smyslu čl. 3 odst. 2 písm. d) VPPB), e) poškozením neoprávněnou třetí osobou a vandalismem (ve smyslu čl. 3 odst. 2 písm. e) VPPB), f) nárazem vozidla (ve smyslu čl. 4 odst. 6 VPPB), g) pádem částí budovy, stromů, stožárů a jiných předmětů na pojištěný objekt, přičemž pád způsobila vichřice (ve smyslu čl. 5 odst. 2 písm. b) VPPB). 2. Odchylně od čl. 9 odst. 2 písm. a) a b) VPPB se pojištění vztahuje i na škody způsobené náhlým sesuvem hornin a zemin nebo zřícením lavin, ovšem pouze do výše stanovené v článku 6 těchto ZPP. 3. Odchylně od čl. 9 odst. 2 písm. c) VPPB se pojištění rovněž vztahuje na škody způsobené táním sněhu nebo atmosférickými srážkami, ovšem pouze do výše stanovené v článku 6 těchto ZPP. Škodami vzniklými atmosférickými srážkami a táním sněhu se rozumí škody způsobené na pojištěném BOV vodou z povětrnostních srážek. Pojistná ochrana je zaručena pouze v případě, že je BOV řádně uzavřen. 4. Odchylně od čl. 4 odst. 4 písm. e) VPPB se pojištění vztahuje i na škody vzniklé nepřímým úderem blesku, a to v následujícím rozsahu: a) škody na elektrickém světelném a silovém zařízení, b) na elektrických částech centrálního vytápění, pokud tato škoda nemá být uhrazena z jiného druhu pojištění 5. Horní hranice limitů pojistného plnění pro jednotlivá rizika, spoluúčasti a pojištěné věci jsou uvedeny v čl. 6 těchto ZPP Článek 3 Výluky a odchylky z pojištění 1. Pojištění nemůže být sjednáno pro: a) byty, nacházející se v budovách sešlých, neudržovaných a opuštěných, b) byty, v nichž je více než 50% podlahové plochy všech místností užíváno k podnikatelské činnosti. Ve smyslu těchto ZPP se podnikatelskou činností rozumí i pronájem bytu k ubytování (penzióny), c) byty, ve kterých je provozována podnikatelská činnost jako je bar, bowling, diskotéka, erotické centrum, kasino, hodinový hotel, sexshop, varieté, zpracování výbušnin, zpracování dřeva, pila nebo zpracování hořlavých kapalin 1. a 2. stupně, d) byty umístěné v hospodářských budovách, v nichž je umístěna výroba, zpracování či skladování hořlavých látek, papíru nebo stébelnatých produktů (sláma, seno apod.). 2. Podmínkou pro sjednání pojištění bytu nacházejícího se v rodinném domě nebo rekreační stavbě, je jejich minimální vzdálenost 10 metrů od zemědělských budov, nebo je-li tato vzdálenost menší, musí být pojištěný byt od zemědělských budov oddělen požární zdí. Článek 4 Pojištěná škoda na bytu v soukromém vlastnictví 1. Dojde-li k pojistné události na bytové jednotce, poskytne pojistitel pojistné plnění do výše dle VPPB a těchto ZPP. 2. V případě škody na společných částech a společných zařízeních domu, bude pojistné plnění sníženo ve stejném poměru, jako je spoluvlastnický podíl pojištěného na poškozené části domu. 3. V případě škody na stavebních součástech společných se sousedními byty poskytne pojistitel pojistné plnění do výše, kterou se pojištěný podílí na znovuobnovení, maximálně však do výše poměru, kterým se pojištěný podílí spolu se sousedními byty na této stavební součásti. 4. V případě škody na stavebních součástech, obvodových zdech a vodorovných nosných a izolačních konstrukcích náležejících výlučně k pojištěnému bytu poskytne pojistitel pojistné plnění do plné výše. 5. V případě zničení budovy, která nebude znovu postavena a v níž se nachází pojištěný byt, poskytne pojistitel pojistné plnění do výše nákladů na obstarání bytu stejného druhu, kvality, velikosti a v dané lokalitě, avšak maximálně do výše pojistné částky, stanovené v pojistné smlouvě. Bude-li budova znovu postavena, poskytne pojistitel pojistné plnění v nové hodnotě do věku budovy 50 let včetně, a v časové hodnotě u budovy starší než 50 let, ve smyslu čl. 4 odst. 6 těchto ZPP. 6. Pojistnou hodnotou pro byty v osobním vlastnictví, nově zahajované stavby bytu v osobním vlastnictví je ve smyslu čl. 19 odst. 3 písm. a) VPPB hodnota nové věci, tj. cena na znovupořízení věci stejného druhu a kvality. V případě, že opotřebení nebo jiné znehodnocení pojištěné věci je vyšší než 50 % hodnoty nové věci, je pojistnou hodnotou časová cena věci ve smyslu čl. 19 odst. 3 písm. b) VPPB. Článek 5 Placení pojistného, zvláštní poplatky 1. Pojistné se hradí předem ke dni jeho splatnosti. Je-li celkové roční pojistné v jedné pojistné smlouvě větší než 1.000,- Kč, lze jej platit pololetními splátkami, je-li celkové roční pojistné v jedné pojistné smlouvě větší než 2.000,- Kč, lze jej platit čtvrtletními splátkami. Při pololetním způsobu placení si pojistitel účtuje přirážku ve výši 3 % z ročního pojistného, při čtvrtletním způsobu placení ve výši 5 % z ročního pojistného. 2. Pojistitel je oprávněn v pojistné smlouvě upravit pojistné srážkami a přirážkami, podle konkrétních okolností přejímaného rizika. 3. Pojistitel může stanovit minimální celkové roční pojistné v jedné pojistné smlouvě. 4. V případě, že pojistník zaplatil první pojistné až po termínu jeho splatnosti, náleží pojistiteli i část prvního pojistného od splatnosti do zaplacení jako poplatek za správu pojištění.

2 priv majetek.qxp :16 StrÆnka 5 Článek 6 Limity pojistného plnění 1. Horní hranice pojistného plnění, pro byty v osobním vlastnictví Pojistitel poskytne pojistné plnění v rámci sjednané pojistné částky maximálně do výše stanoveného procenta z pojistné částky nebo do výše stanoveného limitu v závislosti na sjednané variantě rozsahu pojištění následovně: Pojištěná rizika a pojištěné věci / varianty pojištění BASIC SUPER Pojistitel uhradí náklady ve smyslu čl. 2 odst. 1, písm. a) VPPB na: odvrácení nebo zmírnění následků škody Pojistitel uhradí náklady ve smyslu čl. 2 odst. 1, písm. b) VPPB na: odklizení a stržení a demoliční práce, Pojistitel uhradí náklady ve smyslu čl. 2 odst. 1, písm. c) VPPB na: přemístění a ochranu Pojistitel uhradí náklady ve smyslu čl. 2 odst. 1, písm. d) VPPB na: vyčištění a vysušení pojištěných BOV po pojistné události Pojistitel poskytne odchylně od čl. 4 odst. 4 písm. e) VPPB pojistné plnění za škody vzniklé nepřímým úderem blesku Pojistitel poskytne pojistné plnění za poškození bytu neoprávněnou třetí osobou ve smyslu čl. 8 odst.1 VPPB Pojistitel poskytne pojistné plnění za škody způsobené vandalismem ve smyslu čl. 8 odst. 5 VPPB Pojistitel poskytne pojistné plnění za škody způsobené sesuvem hornin a lavin ve smyslu článku 2 B) odst. 2 těchto ZPP ve variantě SUPER Pojistitel poskytne pojistné plnění za škody způsobené srážkovou vodou nebo táním sněhu ve smyslu čl. 2 B) odst. 3 těchto ZPP ve variantě SUPER 2% z pojistné částky 5% z pojistné částky 2% z pojistné částky 3% z pojistné částky nehradí se 3% z pojistné částky nehradí se nehradí se nehradí se 5% z pojistné částky 10% z pojistné částky 5% z pojistné částky 5% z pojistné částky 2% z pojistné částky 3 % z pojistné částky za první škodu, maximálně však ,- Kč, následné škody se nehradí za první škodu, max.však ,- Kč za první škodu,max.však ,- Kč 2. Další omezení a) Horní hranicí pojistného plnění z jedné pojistné události na pojištění bytu v osobním vlastnictví je pojistná částka uvedená v pojistné smlouvě. b) Na úhradu všech pojistných událostí vzniklých během jednoho pojistného období, včetně náhrad, které budou splatné až po jeho uplynutí, poskytne pojistitel pojistné plnění pouze do výše pojistné částky (čl. 20 odst. 7 VPPB). c) Náklady na opravu BOV pojištěných na časovou hodnotu ve smyslu čl. 19 odst. 3 písm. b) VPPB, uhradí pojistitel s přihlédnutím k jejich opotřebení. Pokud však pojistné plnění nepřesáhne částku 3.000,- Kč, nebude pojistitel opotřebení odečítat. Článek 7 Výklad pojmů 1. Bytem se rozumí místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k bydlení, včetně vedlejších místností určených ke společnému užívání s bytem a spoluvlastnického podílu na společných částech domu, jež je ve vlastnictví pojištěného ve smyslu zákona o vlastnictví bytu. Byt musí být zapsán v katastru nemovitostí jako bytová jednotka v osobním vlastnictví. Byt je ohraničen obvodovými stěnami a stropní a podlažní konstrukcí. Bytová jednotka je označena číslem a má přiřazen spoluvlastnický podíl na společných částech domu. 2. Nebytovým prostorem se rozumí místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k jiným účelům než k bydlení. Nebytovými prostory nejsou příslušenství bytu (tj. vedlejší místnosti a prostory určené k tomu, aby byly s bytem užívány, např. koupelna) nebo příslušenství nebytového prostoru (tj. vedlejší místnosti a prostory určené k tomu, aby byly s nebytovým prostorem užívány, např. WC) a ani společné části domu (tj. části určené pro společné užívání, např. střecha, schodiště, chodby, kočárkárny). Nebytový prostor v osobním vlastnictví musí být zapsán v katastru nemovitostí jako nebytová jednotka, resp. prostor, má přiděleno číslo a spoluvlastnický podíl na společných částech domu. 3. Společnými částmi domu se rozumí části domu určené pro společné užívání, zejména základy, střecha, hlavní svislé a vodorovné konstrukce, vchody, schodiště, chodby, balkóny, terasy, prádelny, sušárny, kočárkárny, kotelny, komíny, výměníky tepla, rozvody tepla, rozvody teplé a studené vody, kanalizace, plynu, elektřiny, vzduchotechniky, výtahy, hromosvody, společné antény, a to i když jsou umístěny mimo dům; dále se za společné části domu považují příslušenství domu (pozn. 121 odst. 1 občanského zákoníku, například drobné stavby) a společná zařízení domu (například vybavení společné prádelny). 4. BOV není považován za trvale obývaný, pokud jej pojištěný nebo osoby s ním trvale žijící ve společné domácnosti neužívají k trvalému bydlení a BOV je převážně opuštěn. Trvale obývaný objekt musí být obýván min. 270 dní v roce. 5. Za BOV sešlý se považuje takový byt, který má poruchy a vady na prvcích, které zajišťují stabilitu a bezpečný provoz bytu (trhliny v nosných stěnách, pokleslé základy, propadlé konstrukce krovů, deformace ve stropních konstrukcích atd.). 6. Za BOV neudržovaný se považuje takový byt, u kterého by v důsledku špatného stavu mohlo dojít k porušení prvků zajišťujících stabilitu a bezpečnost bytu (kde jsou promáčené stropy a podlahy, poškozená okna, poškozená střešní krytina, stěny vykazují dlouhodobé působení vody z atmosférických srážek, vodovodu nebo kanalizace atd.). 7. Za BOV opuštěný se považuje takový byt, který je dlouhodobě neužívaný a vykazuje stav bytu sešlého nebo neudržovaného. Článek 8 Zařazení BOV do stavebních tříd podle druhu nosných konstrukcí a střešních krytin Pro účely tohoto pojištění se ujednává následující klasifikace staveb podle druhu nosné konstrukce a střešních krytin: Stavební třída I. Tabulka 1 Druh stavby 1. Masivní nehořlavé stavby, které mají: svislé nosné konstrukce: z cihel s min. tl. 30 cm, stavebních kamenů s min. tl. 30 cm nebo z bloků CDM s min. tl. 25 cm a bez použití hořlavých materiálů; betonu a železobetonu; z železobetonového skeletu nebo ocelového skeletu, který je vyplněn cihlami nebo panely z nehořlavých materiálů. vodorovné nosné konstrukce: z nehořlavých materiálů nebo dřevěné stropy s omítaným podhledem a nehořlavou výplní Střešní krytina Tvrdá krytina krytina z nehořlavých látek nebo krytina z nesnadno hořlavé lepenky se zatavením, ale pouze pokud tvoří krytinu plochých betonových střech

3 priv majetek.qxp :16 StrÆnka 6 Stavební třída II. Tabulka 2 Druh stavby 1. Masivní nehořlavé stavby, které mají: svislé nosné konstrukce: z cihel s min. tl. 30 cm, stavebních kamenů s min. tl. 30 cm nebo z bloků CDM s min. tl. 25 cm a bez použití hořlavých materiálů, betonu a železobetonu; z železobetonového skeletu nebo ocelového skeletu, který je vyplněn cihlami nebo panely z nehořlavých materiálů. vodorovné nosné konstrukce: z nehořlavých materiálů nebo dřevěné stropy s omítaným podhledem a nehořlavou výplní 2. Smíšené stavby, které mají: svislé nosné konstrukce: - hrázděné, tj. nosné dřevěné prvky, které jsou vyplněné cihlami o min. tl. 30 cm, betonem, železobetonem nebo kamenem; - z železobetonového skeletu s vnějšími stěnami, ve kterých je použit hořlavý materiál; - z ocelového skeletu s nosníky a trámy ohnivzdorně obloženými, stěny mohou obsahovat hořlavý materiál.vodorovné nosné konstrukce:mohou obsahovat hořlavé materiály 3. Stavba z hořlavého materiálu svislé a vodorovné nosné konstrukce: převážně nebo celkově ze dřeva; stěny mohou být bez výplnínebo z materiálů, které nepatří do stavební třídy I. a II. Střešní krytina Měkká krytina krytina dřevěná, hořlavá lepenka, umělá hmota a všechny druhy střech, které nepatří do kategorie střech s tvrdou krytinou Tvrdá krytina krytina z nehořlavých látek nebo krytina z nesnadno hořlavé lepenky, ale pouze pokud tvoří krytinu plochých betonových střech Měkká krytina i tvrdá krytina - 3 -

4 priv majetek.qxp :16 StrÆnka 7-4 -

5 priv majetek.qxp :16 StrÆnka 8 VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ BUDOV Úvodní ustanovení Pro pojištění domácnosti, které sjednává VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a.s. (dále jen pojistitel ) platí zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů v platném znění, příslušná ustanovení zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví v platném znění, příslušná ustanovení občanského zákoníku v platném znění, tyto Všeobecné pojistné podmínky (dále jen VPP), zvláštní pojistné podmínky, doplňkové pojistné podmínky a smluvní ujednání, která jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy. Vysvětlení používaných výrazů Pojistitel: VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a.s. Navrhovatel / pojistník: osoba, která sjednává soukromé pojištění a na základě návrhu na pojištění uzavřela s pojistitelem pojistnou smlouvu. Pojištěný: osoba, na jejíž majetek se soukromé pojištění vztahuje. Osoba pojištěného a pojistníka nemusí být totožná. Pojištění se může vztahovat na majetek jiného než toho, kdo pojistnou smlouvu s pojistitelem uzavřel. V pojistné smlouvě může pojistitel s pojistníkem dohodnout, kdy právo na plnění z pojistné smlouvy vznikne pojistníkovi. Pojistné riziko: nebezpečí vzniku škody za okolností a z příčin, které jsou uvedeny v pojistné smlouvě. Škodní událost: skutečnost, ze které vznikla škoda a která by mohla být důvodem vzniku práva na pojistné plnění Pojistná událost: nahodilá škodní událost, s níž je podle ustanovení pojistné smlouvy spojen vznik povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnění. Pojistné: smluvní cena za poskytnutou pojistnou ochranu. Běžné pojistné: pojistné za dohodnuté pojistné období. Jednorázové pojistné: pojistné stanovené na celou dobu, na kterou bylo pojištění sjednáno. Pojistný rok: doba od výročního dne počátku pojištění do následujícího výročního dne počátku pojištění. Spoluúčast: částka dohodnutá mezi pojistníkem a pojistitelem v pojistné smlouvě. Uvádí se v procentech z pojistného plnění nebo absolutní hodnotou, případně kombinací těchto veličin. Spoluúčast se odečítá od pojistného plnění při každé pojistné události. Všeobecná ustanovení Čl. 1 Předmět pojištění Čl. 2 Pojištěné náklady Čl. 3 Pojištěná rizika a škody Čl. 4 Požár, výbuch, úder blesku, střet nebo zřícení letadla Čl. 5 Vichřice, krupobití Čl. 6 Voda z vodovodního zařízení Čl. 7 Prasklé potrubí a mráz Čl. 8 Poškození budovy neoprávněnou třetí osobou Čl. 9 Obecné výluky z pojištění Čl. 10 Místo pojištění Čl. 11 Vznik pojištění Čl. 12 Pojištění cizího pojistného rizika a pojištění ve prospěch třetí osoby Čl. 13 Pojistné období, pojistné a přizpůsobení pojistného Čl. 14 Změna pojistného při změně pojistného rizika Čl. 15 Placení pojistného Čl. 16 Přerušení pojištění Čl. 17 Plánovaná automatická indexace pojistné smlouvy Čl. 18 Spoluúčast Čl. 19 Pojistná částka, pojistná hodnota, podpojištění Čl. 20 Výplata a splatnost pojistného plnění Čl. 21 Odmítnutí a snížení pojistného plnění Čl. 22 Povinnosti pojištěného a pojistníka Čl. 23 Zánik pojištění Čl. 24 Navrácení věci Čl. 25 Zástavní právo Čl. 26 Pojištění zastavené nemovitosti Čl. 27 Vznik zástavního práva k nemovitosti již pojištěné Čl. 28 Doplňkové pojištění Čl. 29 Právní úkony, doručování Čl. 30 Ustanovení společná a závěrečná Doložka o ochraně a předání osobních dat Platnost od ČLÁNEK 1 Předmět pojištění 1. Předmětem pojištění jsou ve smlouvě uvedené: a) budovy; budovou je trvalá stavba spojená se zemí pevným základem, která je prostorově soustředěna a navenek uzavřena obvodovými stěnami a střešními konstrukcemi s dvěma prostorově uzavřenými samostatnými užitkovými prostory, s výjimkou hal; b) nově zahajované stavby budov a nedokončené budovy s platným stavebním povolením; c) studny, septiky, žumpy a neveřejné části přípojek trvale sloužících, které náležejí k pojištěným budovám a nacházejí se na pozemku, na němž je pojištěná budova či stavba; pozemek je prostorově vymezená část zemského povrchu, která je vedena jako pozemek v katastru nemovitostí; d) stavební materiál potřebný k výstavbě rozestavěné budovy pojištěné ve smyslu písm. b) tohoto odstavce, který se nachází na pojištěném pozemku, a to až do vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí; ve zvláštních pojistných podmínkách pojistitel může omezit pojištěná rizika a výši plnění; e) stavební materiál a inventář nutný k běžné údržbě budov pojištěných ve smyslu písm. a) tohoto odstavce do limitu stanoveného ve zvláštních pojistných podmínkách; f) zařízení staveniště potřebné pro stavby pojištěné ve smyslu písm. b) tohoto odstavce do limitu uvedeného ve smlouvě. 2. Pojištěny jsou i stavební součásti budov, uvedených v odst. 1, písm. a) a b) tohoto článku. 3. Pokud není v pojistné smlouvě ujednáno jinak, pojištění se nevztahuje na: a) reklamy, nápisy, markýzy, anténní a satelitní systémy apod., pokud nejsou předmětem doplňkového pojištění; b) stavební součásti zabudované do pojištěné budovy, které nájemce na vlastní náklady pořídil nebo je převzal a za které odpovídá; c) uměleckou či historickou hodnotu stavby a jejích součástí; d) stavby nemající charakter budovy např. opěrné zdi, venkovní úpravy, zahradní vodovody, krby, udírny, drobnou architekturu (např. bazény, zpevněné plochy, zahradní osvětlení), plynové zásobníky umístěné vně budovy, jakož i elektrická čerpadla apod., pokud nejsou předmětem doplňkového pojištění; e) oplocení a ohradní zdi, pokud nejsou předmětem doplňkového pojištění. ČLÁNEK 2 Pojištěné náklady 1. Pojištěny jsou účelně vynaložené a v příčinné souvislosti s pojistnou událostí vzniklé: a) náklady na odvrácení nebo zmírnění škody; pojistitel uhradí náklady na opatření provedená pojištěným k odvrácení bezprostředně hrozící škody nebo ke zmírnění následků škody, včetně opatření bezúspěšných, která byla přiměřená okolnostem, nejvýše však do částky uvedené ve zvláštních pojistných podmínkách; b) náklady na odklizení a stržení zbytků poškozených i zničených pojištěných věcí, včetně rozebrání a jejich odvozu na nejbližší skládku, pokud tak pojištěný učinil z důvodů bezpečnostních, hygienických nebo veřejného zájmu, nejvýše však do částky uvedené ve zvláštních pojistných podmínkách; c) náklady na přemístění a ochranu, které vzniknou tím, že z důvodu rekonstrukce nebo znovupořízení pojištěných věcí musely být jiné pojištěné věci přemístěny nebo chráněny, nejvýše však do částky uvedené ve zvláštních pojistných podmínkách; d) náklady na vyčištění a vysušení pojištěných staveb po pojistné události do částky uvedené ve zvláštních pojistných podmínkách. 2. Pojištěny nejsou náklady na výkony požární jednotky, nebo jiných subjektů povinných poskytovat pomoc ve veřejném zájmu. ČLÁNEK 3 Pojištěná rizika a škody 1. Pojištění budov dle těchto VPP je pojištěním škodovým. 2. Pojistnou událostí se rozumí, pokud předmět pojištění byl poškozen nebo zničen: a) požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, střetem nebo zřícením letadel, vrtulníků, vzducholodí a podobných strojů, jejich částí nebo jejich nákladu a pádem vesmírných a nebeských těles (ve smyslu čl. 4 těchto VPP); b) vichřicí, krupobitím, tíhou sněhu, pádem skály (ve smyslu čl. 5 těchto VPP); - 5 -

6 priv majetek.qxp :16 StrÆnka 9 c) vodou z vodovodního zařízení (ve smyslu čl. 6 těchto VPP); Dále poskytne pojistitel pojistné plnění také za: d) škody na prasklém potrubí systému zásobování vodou a za škody vzniklé mrazem na zařízeních spojených s potrubním systémem zásobování vodou a vystoupnutí vody z odpadního potrubí (ve smyslu čl. 7 těchto VPP); e) poškození budovy neoprávněnou třetí osobou a vandalismem (ve smyslu čl. 8 těchto VPP). 3. Právo na pojistné plnění vzniká také tehdy, jestliže k poškození, zničení, či ztrátě pojištěných věcí došlo v bezprostřední příčinné souvislosti s pojistnou událostí způsobenou pojištěným rizikem uvedeným v odst. 1 písm. a), b) a c) tohoto článku. Pojistitel může pojistné plnění za takovou škodu omezit do výše uvedené ve zvláštních nebo doplňkových pojistných podmínkách. 4. Každé z pojištěných rizik, uvedených v čl. 3 odst. 1. písm. a), b), c), d), a e) těchto VPP, může být pojištěno samostatně, pokud je tak uvedeno v pojistné smlouvě. ČLÁNEK 4 Požár, výbuch, úder blesku, střet a zřícení letadla 1. Požár je oheň, který vznikl mimo určené ohniště, nebo je opustil a rozšířil se vlastní silou. 2. Výbuch je náhle proběhnuvší silové působení plynů nebo par spočívající v jejich rozpínavosti. 3. Úder blesku je bezprostřední přechod blesku na pojištěnou věc. 4. Pojištění se nevztahuje na škody způsobené: a) ožehnutím, pokud nebylo způsobeno požárem, výbuchem nebo úderem blesku; b) vystavením věci užitkovému ohni, kouři nebo teplu, nebo jestliže věci do ohniště spadly nebo tam byly vrženy; c) cílenou explozí při trhacích pracích; d) aerodynamickým třeskem letadel při nadzvukových rychlostech, e) nepřímým úderem blesku. 5. Nárazem nebo zřícením letounu s posádkou nebo jeho části nebo nákladu se rozumí poškození nebo zničení pojištěné věci zapříčiněné nárazem nebo zřícením pilotovaného letounu, jeho části nebo nákladu. 6. Pojištěnému vznikne nárok na pojistné plnění, jestliže pojištěná věc byla poškozena nebo zničena nárazem neznámého vozidla nebo jeho nákladu. 7. Pojistná ochrana se však nevztahuje na škody způsobené: a) vozidly provozovanými pojištěným, b) na vozidlech samotných a na jejich nákladu. ČLÁNEK 5 Vichřice, krupobití 1. Vichřicí je podle těchto pojistných podmínek atmosférické proudění vzduchu způsobené počasím, které dosáhne v místě pojištění rychlosti nejméně 75 km/hod. (20,8 m/s). Pro místní zjištění rychlosti proudění vzduchu je v jednotlivých případech rozhodující informace příslušného hydrometeorologického ústavu. Není-li možno zjistit rychlost proudění vzduchu v místě pojištění, bude pro poskytnutí pojistného plnění rozhodující, jestliže pojištěný prokáže, že proudění vzduchu v okolí místa pojištění způsobilo škody na budovách v bezvadném stavu nebo na stejně odolných jiných věcech. 2. Pojištění se vztahuje na škody, které vzniknou: a) bezprostředním působením vichřice na pojištěné věci; b) tím, že vichřice způsobila pád částí budovy, stromů, stožárů nebo jiných předmětů na pojištěné věci; c) jako následky škod, které způsobila vichřice podle bodu a) a b). 3. Krupobitím se rozumí jev, při kterém kousky ledu různého tvaru, velikosti, váhy a hustoty (kroupy) vytvořené v atmosféře dopadají na pojištěnou věc, a tím dochází k jejímu poškození nebo zničení. 4. Tíhou sněhu se rozumí poškození nebo zničení pojištěné věci tíhou sněhové nebo ledové vrstvy. 5. Pojistná ochrana proti výše uvedeným rizikům se nevztahuje na: a) škody způsobené vniknutím atmosférických srážek nebo nečistot v důsledku stavební závady nebo poruchy na budově, nedostatečně uzavřenými okny, dveřmi nebo ostatními otvory, ledaže by tyto otvory vznikly v důsledku působení vichřice (krupobití); b) škody způsobené průvanem a prouděním vzduchu, které je nižší než 75 km/hod.; c) táním sněhu; d) podzemní vodou, dále stojatými nebo tekoucími vodami, povodní, záplavou nebo atmosférickými srážkami nebo zpětným vzdutím, které bylo způsobeno těmito příčinami a dále na škody vzniklé v příčinné souvislosti; viz čl. 9 těchto VPP; e) zemětřesením. Za zemětřesení jsou považovány přírodní vlivy způsobené otřesy zemského povrchu vyvolané geofyzikálními procesy v zemském nitru. ČLÁNEK 6 Voda z vodovodního zařízení 1. Za vodu z vodovodního zařízení je považována voda nebo vodní pára, která v rozporu se svým určením unikla: a) z přívodního nebo odpadního potrubí systému zásobování vodou; b) ze zařízení spojených s potrubním systémem zásobování vodou, nebo z částí takových zařízení; c) ze zařízení teplovodního nebo parního vytápění (ústřední, etážové, dálkové topení); d) ze zařízení klimatizačních, tepelných čerpadel nebo solárních topných zařízení; e) ze sprinklerových zařízení nebo jiných skrápěcích samočinných hasicích zařízení. 2. Pojištění se nevztahuje na škody způsobené: a) vodou při mytí a sprchování; b) vlhkostí, plísní nebo houbou; c) vodou vytékající z dešťových svodů; d) únikem kapalin vedoucích teplo, jako solanky, oleje, chladicí prostředky, apod.; e) sesuvem půdy nebo sedáním půdy, pokud nebyly způsobeny vodou z vodovodního zařízení podle čl. 6 odst. 1. těchto VPP. 3. Pojistná ochrana proti škodám způsobeným vodou z vodovodního zařízení se nevztahuje na škody vzniklé otevřením sprinklerů nebo jiných skrápěcích samočinných hasicích zařízení v důsledku požáru nebo kvůli tlakovým zkouškám, opravám či jiným pracím na systému nebo kvůli stavebním pracím na pojištěné budově. 4. Finanční újma za ztrátu vody není pojištěna. ČLÁNEK 7 Prasklé potrubí a mráz 1. Uvnitř pojištěné budovy jsou pojištěny škody na prasklém potrubí, způsobené mrazem nebo jinou nahodilou událostí (např. přetlakem), pokud nastanou na potrubí: a) systému zásobování vodou (přívodní a odpadní potrubí); b) teplovodního či parního vytápění; c) sprinklerových zařízení nebo jiných skrápěcích samočinných hasicích zařízení. 2. Mimo to jsou uvnitř pojištěné budovy pojištěny také škody způsobené mrazem na: a) koupacích zařízeních, umyvadlech, splachovacích záchodech, vodních kohoutcích, zápachových uzávěrkách, vodoměrech a podobných vodovodních instalacích; b) topných tělesech, kotlích na topení, bojlerech a podobných zařízeních teplovodního nebo topného systému; c) sprinklerových zařízeních nebo jiných skrápěcích samočinných hasicích zařízeních. 3. Mimo pojištěnou budovu jsou pojištěny škody, způsobené mrazem nebo jinou nahodilou událostí na přiváděcím či odpadním potrubí systému zásobování vodou nebo topení, pouze však na neveřejné části domovní přípojky, která slouží trvale k zásobování pojištěné budovy a nachází se na pozemku pojištěné budovy. 4. Pojistitel může ve zvláštních pojistných podmínkách nebo v pojistné smlouvě omezit rozsah a výši plnění za škody uvedené v čl. 7 odst. 1, 2 a 3. těchto VPP ČLÁNEK 8 Poškození budovy neoprávněnou třetí osobou 1. Pojištění se vztahuje na poškození nebo zničení dveří, zámků, oken, rolet a ochranných mříží pojištěné budovy, ke kterým došlo prokazatelně tím, že neoprávněná třetí osoba: a) se do pojištěné budovy vloupala za použití násilí (např. prolomení, vybourání, proražení), nebo do pojištěné budovy vnikla pomocí nástrojů, které nejsou určeny k řádnému otevření (použití těchto nástrojů není prokázáno pouhým zjištěním, že do pojištěné budovy neoprávněná třetí osoba vnikla, případně že došlo k odcizení věcí); b) se pokusila do pojištěné budovy vniknout způsobem, popsaným v bodě a) tohoto odstavce. 2. Pojištění se nevztahuje na výlohy a výkladní skříně včetně jejich rolet, ochranných mříží a dalších součástí. 3. Škody, které neoprávněná třetí osoba způsobí na pojištěné budově zvenčí jsou pojištěny jen v případě, že vznikly jako následek jednání pachatele, popsaného v odst. 1 tohoto článku. 4. Pojistná plnění za škody dle odst. 1 a 3 tohoto článku může pojistitel ve zvláštních pojistných podmínkách omezit. 5. Škody způsobené vandalismem jsou pojištěny pouze do výše uvedené ve zvláštních pojistných podmínkách. Vandalismem se rozumí úmyslné poškození nebo zničení pojištěné věci osobou jinou než je pojistník a pojištěný, příbuzný pojištěného v řadě přímé, jeho sourozenec, manžel, manželka anebo osoba žijící s pojištěným ve společné domácnosti. 6. Pojištění se nevztahuje na rozbití skla a na škody na fasádách domu. 7. Pojistná ochrana uvedená v čl. 8 těchto VPP se vztahuje pouze na budovy zkolaudované, trvale sloužící svému účelu. ČLÁNEK 9 Obecné výluky z pojištění 1. Pojištění se nevztahuje na škody způsobené přímo nebo nepřímo nebo v souvislosti s: a) jadernou energií, radioaktivní kontaminací; b) válečnými událostmi všeho druhu a jinými ozbrojenými střety; c) vnitřními nepokoji, revolucí, odtržením, povstáním, pučem, státním převratem či jinými násilnými nepokoji, nebo stávkami; d) konfiskací, zestátněním; e) vyhlášením výjimečného stavu

7 priv majetek.qxp :16 StrÆnka Pokud ve smlouvě není dohodnuto jinak, pojištění se rovněž nevztahuje na: a) škody způsobené lavinami; b) škody způsobené sesutím hornin a zemin, zemětřesením, poklesem půdy nebo přívalem bahna či suti; c) škody způsobené podzemní vodou, dále stojatou nebo tekoucí vodou, povodní, záplavami, táním sněhu nebo atmosférickými srážkami a na škody vzniklé v příčinné souvislosti. d) škody způsobené zemětřesením. Za zemětřesení jsou považovány přírodní vlivy způsobené otřesy zemského povrchu vyvolané geofyzikálními procesy v zemském nitru. 3. Lavinou se rozumí pád sněhové nebo ledové vrstvy z přírodních svahu. 4. Náhlým sesuvem hornin a zemin se rozumí přírodními vlivy zapříčiněné náhlé sesunutí hornin nebo zemin. 5. Pojištění se dále nevztahuje na škody způsobené přímo nebo nepřímo v důsledku: a) objemových změn základové půdy, b) lidské činnosti (např. průmyslovým nebo stavebním provozem), c) poklesu půdy. 6. Záplavou či povodní se rozumí zaplavení pozemků na pojištěném místě, způsobené povětrnostními srážkami, zpětným vzdutím kanalizace v důsledku povětrnostních srážek nebo vystoupením povrchových vod (stojatých či tekoucích) ze břehů. Pojištěny rovněž nejsou škody způsobené záplavami, které bylo možno předvídat. Záplavy je možno považovat za předvídatelné, pokud nastávají v dlouhodobém průměru častěji než jednou za 10 let a škody, které byly způsobeny výlučně zvýšením hladiny podzemní vody. 7. Pojištěnému nevznikne nárok na pojistné plnění, jestliže pojištěná věc byla poškozena nebo zničena vniknutím atmosférických srážek dovnitř budovy. 8. Nárok na pojistné plnění rovněž nevzniká, jestliže pojištěná věc byla poškozena nebo zničena: a) ve vedlejších prostorách, b) zatečením neuzavřenými vnějšími stavebními otvory, c) působením vlhkosti, hub a plísní. 9. Pojištěny nejsou dále škody způsobené pojistníkem nebo pojištěným: a) úmyslně nebo hrubou nedbalostí; b) následkem aplikace omamných a psychotropních látek či požitím nepřiměřeného množství alkoholu. 10. Z pojištění nevzniká právo na plnění za škody nepřímé (např. ušlého zisku, nemožnosti používat pojištěnou věc) a za vedlejší výlohy (expresní příplatky jakéhokoliv druhu, náklady právního zastoupení a podobně). 11. Z pojistné ochrany jsou vyloučeny všechny druhy škod, ztrát, nákladů nebo vydání, které byly přímo nebo nepřímo způsobeny teroristickými činy, nebo vznikly v souvislosti s úkony, které byly provedeny k zamezení, předejití nebo potlačení teroristických činů nebo se k těmto úkonům jakýmkoliv způsobem vztahují. Teroristickými činy se rozumí jakákoliv činnost osob nebo skupin osob vedoucí k dosažení politických, etnických, náboženských, ideologických nebo podobných cílů, která šíří strach či paniku u obyvatelstva nebo skupiny obyvatelstva, a tím působí na vládní nebo státní instituce. ČLÁNEK 10 Místo pojištění Místem pojištění jsou budovy uvedené v pojistné smlouvě (pojištěná budova) a pozemek uvedený v pojistné smlouvě, na němž se pojištěná budova nachází. ČLÁNEK 11 Vznik pojištění 1. Pojištění vzniká na základě pojistné smlouvy dnem uvedeným v návrhu jako počátek pojištění s účinností pojistné smlouvy ode dne následujícího po dni (00:00), kdy bylo zaplaceno první pojistné. Dnem počátku pojištění je nejdříve den následující po dni sepsání návrhu na pojištění. Při placení pojistného prostřednictvím pošty nebo peněžního ústavu je pro počátek pojistné ochrany rozhodující datum podání platby na poště nebo datum odepsání částky z pojistníkova konta prokazatelně na účet pojistitele. 2. V pojistné smlouvě může být uveden i jiný způsob vzniku pojištění. 3. Pojistná smlouva musí mít písemnou formu, a to i v případě, že se sjednává pojištění na dobu nejvýše jednoho roku. Pojistitel vydá pojistníkovi pojistku jako písemné potvrzení o uzavření pojistné smlouvy. Za vyhotovení duplikátu pojistné smlouvy je pojistitel oprávněn účtovat poplatek. 4. Obsahuje-li přijetí návrhu ze strany pojistitele dodatky, výhrady, omezení nebo jiné změny proti původnímu návrhu (protinávrh), považuje se takové přijetí za nový návrh. Nevyjádří-li se pojistník k protinávrhu ve lhůtě jednoho měsíce ode dne, kdy mu byl protinávrh doručen, považuje se nový návrh za odmítnutý. 5. Protinávrh pojistitele lze přijmout též zaplacením pojistného ve výši uvedené v protinávrhu, jestliže se tak stane ve lhůtě jednoho měsíce ode dne doručení pojistníkovi. Pojistná smlouva je v takovém případě uzavřena, jakmile bylo pojistné zaplaceno, s účinností od počátku pojištění uvedeném v protinávrhu. 6. Pojištění se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu jednoho roku, není-li ve smlouvě ujednáno jinak. Pojištění na dobu určitou končí dnem, který byl stanoven jako konec pojištění v 00:00 hod, pokud není v pojistné smlouvě dohodnuto jeho prodloužení. Pojištění sjednané na dobu jednoho roku uplynutím pojistné doby nezaniká, pokud pojistitel nebo pojistník nejméně šest týdnů před uplynutím pojistné doby nesdělí písemně druhé straně, že na dalším trvání pojištění nemá zájem. Pokud pojištění nezanikne, prodlužuje se za stejných podmínek o stejnou dobu, na kterou bylo sjednáno, nebylo-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak. ČLÁNEK 12 Pojištění cizího pojistného rizika a pojištění ve prospěch třetí osoby 1. Pojistník může uzavřít pojistnou smlouvu na pojistné riziko pojištěného, který je osobou odlišnou od pojistníka (dále jen pojištění cizího pojistného rizika ). 2. Pojistník je povinen seznámit pojištěného s obsahem pojistné smlouvy týkající se pojištění jeho pojistného rizika. 3. Právo na pojistné plnění může pojistník uplatnit pouze tehdy, jestliže prokáže splnění povinnosti podle odstavce 2 a jestliže prokáže, že mu byl k přijetí pojistného plnění dán souhlas pojištěného, popřípadě zákonného zástupce takové osoby, není-li zákonným zástupcem pojistník sám. 4. Zemře-li nebo zanikne-li bez právního nástupce pojistník, který sjednal pojištění cizího pojistného rizika, vstupuje pojištěný do pojištění namísto pojistníka, a to dnem, kdy pojistník zemřel nebo zanikl bez právního nástupce, nestanoví-li pojistná smlouva jinak. 5. Pojistnou smlouvu lze uzavřít i ve prospěch třetí osoby. Ustanovení občanského zákoníku o smlouvě ve prospěch třetí osoby se v takovém případě použijí obdobně. Souhlas třetí osoby může být dán i dodatečně při uplatnění práva na pojistné plnění. ČLÁNEK 13 Pojistné období, pojistné a přizpůsobení pojistného 1. Pojistným obdobím je dohodnuté časové období, za které se platí pojistné, neníli v pojistné smlouvě ujednáno jinak. 2. Pojistné je stanoveno promilovou sazbou z pojistné částky. Výši sazby stanoví pojistitel na základě ohodnocení rizika. Výše sazby a pojistného je uvedena v pojistné smlouvě. 3. Pojistitel je oprávněn přizpůsobit pojistné pro stávající pojistné smlouvy vývoji škod a nákladů, aby byla obnovena rovnováha mezi vyplaceným plněním a přijatým pojistným. Od přizpůsobení pojistného může být upuštěno, pokud lze změnu pojistných plnění považovat za přechodnou. 4. Pojistitel je povinen nově stanovenou výši pojistného sdělit pojistníkovi nejpozději ve lhůtě 2 měsíce před splatností pojistného za pojistné období, ve kterém se má výše pojistného změnit. 5. Pokud pojistník se změnou výše pojistného podle odstavce 1 nesouhlasí, musí svůj nesouhlas uplatnit do 1 měsíce ode dne, kdy se o navrhované změně výše pojistného dozvěděl; v tomto případě pak pojištění zanikne uplynutím pojistného období, na které bylo pojistné zaplaceno, nebylo-li dohodnuto jinak. Pojistitel je povinen ve sdělení o nově stanovené výši pojistného pojistníka na tento následek upozornit. 6. Pojistitel je rovněž oprávněn po dohodě s pojistníkem změnit výši pojistného v důsledku změny důvodu pro poskytnuté slevy pojistitelem dle sazebníku pojistitele. V tomto případě neplatí pro změnu pojistné smlouvy lhůty dle odst. 4 a 5 tohoto článku, ale pojistná smlouva se mění k počátku následujícího pojistného období po nahlášení změny pojistiteli. ČLÁNEK 14 Změna pojistné smlouvy při změně pojistného rizika 1. Pojistník je povinen bez zbytečného odkladu oznámit pojistiteli změnu nebo zánik pojistného rizika. V případě pojištění cizího pojistného rizika má tuto povinnost pojištěný. 2. Jestliže se v pojistné době pojistné riziko podstatně sníží, je pojistitel povinen úměrně tomuto snížení snížit pojistné, a to s účinností ode dne, kdy se o snížení pojistného rizika dozvěděl. 3. Jestliže se v době trvání pojištění pojistné riziko podstatně zvýší tak, že pokud by v tomto rozsahu existovalo již při uzavírání pojistné smlouvy, pojistitel by smlouvu uzavřel za jiných podmínek, vzniká pojistiteli právo do 1 měsíce ode dne, kdy se dozvěděl o zvýšení pojistného rizika, navrhnout změnu pojistné smlouvy ode dne, kdy se pojistné riziko zvýšilo. Pojistník je povinen se k tomuto návrhu vyjádřit do 1 měsíce ode dne jeho doručení, nebylo-li dohodnuto jinak. 4. Nesouhlasí-li pojistník se změnou pojistné smlouvy nebo nevyjádří-li se k této změně ve lhůtě podle odstavce 3, má pojistitel právo pojistnou smlouvu vypovědět, a to ve lhůtě 2 měsíců ode dne, kdy obdržel nesouhlas pojistníka se změnou pojistné smlouvy, nebo ode dne, kdy uplynula lhůta pro vyjádření pojistníka podle odstavce 3. V takovém případě pojištění zanikne uplynutím 8 dnů ode dne doručení výpovědi pojistníkovi. 5. Jestliže se v době trvání pojištění pojistné riziko podstatně zvýší tak, že pokud by v tomto rozsahu existovalo již při uzavírání pojistné smlouvy, pojistitel by za těchto podmínek pojistnou smlouvu neuzavřel, má právo pojistnou smlouvu vypovědět, a to ve lhůtě 1 měsíce ode dne, kdy se dozvěděl o zvýšení pojistného rizika. V takovém případě pojištění zanikne uplynutím 8 dnů ode dne doručení výpovědi pojistníkovi. 6. Jestliže pojistitel ve stanovené lhůtě pojistnou smlouvu nevypověděl a ani nepředložil návrh na její změnu, může se dodatečně dovolávat důsledků zvýšení pojistného rizika i po pojistné události. 7. V případě, že nebyla splněna povinnost oznámit zvýšení pojistného rizika a pojistitel na základě svého zjištění pojistnou smlouvu vypověděl dle odstavce 5, náleží mu pojistné až do konce pojistného období, ve kterém došlo k zániku pojištění; jednorázové pojistné náleží pojistiteli v tomto případě celé

8 priv majetek.qxp :16 StrÆnka 11 ČLÁNEK 15 Placení pojistného 1. Právo pojistitele na pojistné vzniká dnem uzavření pojistné smlouvy nebo dnem dohodnutým v pojistné smlouvě. 2. Pojistník je povinen platit pojistné, a to za dohodnutá pojistná období (běžné pojistné). Lze též dohodnout, že pojistné bude zaplaceno najednou za celou dobu, pro kterou bylo pojištění sjednáno (jednorázové pojistné). 3. Nebylo-li dohodnuto jinak, je běžné pojistné splatné prvního dne pojistného období a jednorázové pojistné dnem počátku pojištění. 4. Je-li dohodnuté pojistné období kratší než 1 rok, je pojistitel oprávněn určovat podle tarifních podkladů procentuální přirážku k pojistnému. 5. Pojistitel má právo na pojistné za pojistnou dobu, nebylo-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak. 6. Jestliže běžné pojistné nebo jednorázové pojistné nebylo zaplaceno ve lhůtě splatnosti, zaniká pojištění dnem následujícím po marném uplynutí lhůty stanovené pojistitelem v upomínce k zaplacení pojistného nebo jeho části, doručené pojistníkovi. Lhůtu stanovenou v upomínce lze před jejím uplynutím dohodou prodloužit. Pojistitel má právo na pojistné za dobu do zániku pojištění. 7. Je-li pojistník či plátce pojistného v prodlení s placením pojistného, má pojistitel právo na úrok z prodlení a upomínací výlohy, pokud tyto vynaložil. 8. Jestliže je pojistník v prodlení s placením pojistného a dojde k pojistné události, je pojistitel oprávněn započíst proti pojistnému plnění dlužné částky pojistného a jiné splatné pohledávky z pojištění. 9. Nastala-li pojistná událost, v důsledku které pojištění zaniklo, náleží pojistiteli pojistné do konce pojistného období, v němž pojistná událost nastala; jednorázové pojistné náleží v takovém případě pojistiteli za celou dobu, na kterou bylo pojištění sjednáno, nebylo-li jinak dohodnuto. 10. Pojistitel má právo na pojistné do doby zániku pojistné smlouvy. 11. Jestliže pojistník zaplatí první pojistné, nebo jeho dohodnutou splátku, po termínu jeho splatnosti, postupuje pojistitel dle příslušných ustanovení zvláštních pojistných podmínek. ČLÁNEK 16 Přerušení pojištění 1. Pojištění může být během pojistné doby přerušeno. Za dobu přerušení pojištění netrvá povinnost platit pojistné a není dáno právo na plnění z událostí, které nastaly v době přerušení pojištění a které by byly jinak pojistnými událostmi. 2. Pojištění se přerušuje, nebylo-li předepsané pojistné zaplaceno v plné výši do 2 měsíců ode dne jeho splatnosti, pokud nebylo v pojistné smlouvě dohodnuto jinak. Přerušení nastává k datu uplynutí lhůty 2 měsíců od splatnosti pojistného. 3. Pojistiteli náleží pojistné do doby přerušení pojištění. 4. V pojistné smlouvě lze dohodnout další podmínky, za kterých může být pojištění přerušeno. 5. Doba přerušení pojištění se započítává do pojistné doby. ČLÁNEK 17 Plánovaná automatická indexace pojistné smlouvy Byla-li v návrhu pojistné smlouvy sjednána automatická indexace pojistné smlouvy s ohledem na růst indexu životních nákladů (dále jen indexace), platí pro pojištění budov tato ustanovení: 1. Indexaci pojistné smlouvy provádí pojistitel vždy k výročnímu dni počátku pojištění, poprvé po uplynutí jednoho roku. 2. Indexace spočívá ve zvýšení pojistného a pojistné částky o procentní sazbu vyjadřující růst nebo pokles indexu cen stavebních prací a stavebních děl zveřejněného Českým statistickým úřadem pro rok minulý vzhledem k datu přizpůsobení a předminulý. Při přizpůsobení pojistné částky a pojistného se vychází z posledního indexu stavebních prací, který před výročním datem pojistné smlouvy zveřejní Český statistický úřad. a) Zvýšení indexu cen stavebních prací a stavebních objektů. Jestliže procentní sazba uvedená ve zvláštních pojistných podmínkách v případě zvýšení indexu bude vyšší než index cen stavebních prací a stavebních děl zveřejněný Českým statistickým úřadem, zvýší pojistitel pojistnou částku o procentuální sazbu uvedenou ve zvláštních podmínkách. Jestliže index uvedený Českým statistickým úřadem bude vyšší než procentní sazba uvedená ve zvláštních pojistných podmínkách, zvýší pojistitel pojistnou částku o index uvedený Českým statistickým úřadem. b) Snížení indexu cen stavebních prací a stavebních objektů. Jestliže procentní sazba uvedená ve zvláštních pojistných podmínkách v případě snížení indexu cen stavebních prací a stavebních objektů bude vyšší nebo roven indexu cen stavebních prací a stavebních objektů, zveřejněný Českým statistickým úřadem, nebude pojistná částka měněna. Jestliže index uvedený Českým statistickým úřadem bude vyšší než procentní sazba uvedená ve zvláštních pojistných podmínkách, sníží pojistitel pojistnou částku o tento index. 3. Pojistník bude o indexaci informován, a to nejpozději jeden měsíc před zvýšením pojistné částky a pojistného. Nároky vyplývající ze zvýšení mají účinnost k termínu zvýšení. 4. Pokud pojistník sjednanou indexaci odmítne, je povinen tak učinit písemně během jednoho měsíce po obdržení sdělení o zvýšení pojistné částky a pojistného, a to s účinností od okamžiku, ke kterému mělo vstoupit v platnost. V opačném případě nastávají účinky indexace k výročnímu dni smlouvy a pojistník je povinen uhradit k datu splatnosti zvýšené pojistné. 5. Pokud pojištěný indexaci pojistné smlouvy odmítne, ačkoli byla sjednána při podpisu návrhu pojistné smlouvy, nebude mu pojistitelem dále nabízena, ledaže by o ni písemně požádal. Pojištění pak zůstává beze změny, ale pojistitel v případě pojistné události může snížit pojistné plnění dle článku 19 odst. 3 těchto VPP. 6. Indexace pojistné smlouvy se provádí pouze po dobu, po kterou je placeno pojistné. K poslednímu zvýšení dochází vždy jeden rok před uplynutím doby placení pojistného. 7. Indexace pojistné smlouvy se dotýká veškerých smluvních ujednání, sjednaných v rámci pojistné smlouvy. ČLÁNEK 18 Spoluúčast V pojistné smlouvě může být dohodnuto, že se ten, kdo má právo na plnění, podílí na pojistném plnění pevně stanovenou částkou nebo procentní sazbou (spoluúčastí). Výše spoluúčasti se odečítá z celkového pojistného plnění, které pojistitel vyplácí pojištěnému. ČLÁNEK 19 Pojistná částka, pojistná hodnota, podpojištění 1. Pojistná částka je částka stanovená v pojistné smlouvě jako horní hranice pojistného plnění a vyjadřuje pojistnou hodnotu věcí, které jsou předmětem pojištění. Pojistnou částku stanoví na vlastní odpovědnost pojistník. Pokud se pojistník liší od pojištěného, stanoví pojistnou částku pojištěný po dohodě s pojistníkem. Pojistitel je oprávněn při uzavření pojistné smlouvy přezkoumat hodnotu pojištěného majetku. 2. Pojištění budov se může vztahovat na jeden nebo více předmětů pojištění. V pojistné smlouvě jsou určeny jednotlivé předměty pojištění včetně pojistných hodnot, odpovídajících horní hranici pojistného plnění jednotlivých předmětů pojištění. 3. Pojistná hodnota představuje nejvyšší možnou majetkovou újmu, ke které by mohlo na pojištěné věci v důsledku pojistné události dojít. a) Pojištění na novou hodnotu. Pojistnou hodnotou je hodnota nové věci, t.j. cena na znovupořízení věci stejného druhu a kvality. b) Pojištění na časovou hodnotu. V případě, že opotřebení, nebo jiné znehodnocení pojištěné věci vyjádřené v procentech, bude vyšší, než hranice stanovená ve zvláštních pojistných podmínkách, je pojistnou hodnotou časová cena věci, t.j. cena nové věci stejného druhu a kvality, snížená o částku odpovídající míře opotřebení nebo jiného znehodnocení. 3. Je-li v okamžiku pojistné události pojistná částka nižší než pojistná hodnota pojištěných věcí (podpojištění), poskytne pojistitel pojistné plnění, které je k výši škody ve stejném poměru, jako pojistná částka k pojistné hodnotě pojištěných věcí. Totéž platí pro pojištěné náklady. 4. Pojistitel nebude uplatňovat podpojištění v případě, že pojistná částka byla stanovena na základě pojistitelem doporučené pojistné částky, uvedené v sazebníku pojistitele a v pojistné smlouvě, a bude každoročně upravována dle čl. 17 odst. 2 těchto VPP. Toto ustanovení se nevztahuje pro případy uvedené v čl. 17 odst. 5 těchto VPP. 5. Na základě písemné žádosti pojistníka může být výše pojistné částky v průběhu pojistného období změněna, aby odpovídala změněné pojistné hodnotě. Zpětná platnost této změny je vyloučena. 6. Převyšuje li pojistná částka pojistnou hodnotu pojištěného majetku, může pojistník nebo pojistitel navrhnout, aby byla pojistná částka snížena při současném poměrném snížení pojistného pro další pojistné období, následující po této změně. Pokud návrh na snížení pojistné částky nebude pojistitelem přijat ve lhůtě 1 měsíce ode dne obdržení, pojištění zaniká uplynutím posledního dne této lhůty. ČLÁNEK 20 Výplata a splatnost pojistného plnění 1. Dojde-li k pojistné události, poskytne pojistitel za podmínek stanovených v pojistné smlouvě pojistné plnění, nebylo-li ujednáno jinak. Pojistné plnění je splatné v ČR v tuzemské měně a je poskytováno pojištěnému nebo tomu, kdo má právo na plnění, nikoli však před počátkem pojistné ochrany ve smyslu čl. 11 těchto VPP. 2. Pojistitel uhradí: a) u zničených nebo ztracených věcí pojistnou hodnotu v okamžiku vzniku pojistné události v cenových relacích platných v místě pojištění, t.j. u pojištěných věcí podle čl. 19 odst. 3 písm. a) těchto VPP novou hodnotu a u věcí pojištěných dle čl. 19 odst. 3 písm. b) těchto VPP časovou hodnotu, vždy však nejvýše pojistnou částku uvedenou ve smlouvě. b) u poškozených věcí nutné náklady na opravu poškozených věcí v cenových relacích platných v místě pojištění a v době pojistné události, včetně případného znehodnocení, nejvýše však do výše pojistné částky věci uvedené ve smlouvě. Pokud by náklady na opravu zvýšily pojistnou hodnotu, kterou měla pojištěná věc bezprostředně před pojistnou událostí, budou tyto náklady kráceny o částku, odpovídající stáří a stupni opotřebení nebo jiného znehodnocení pojištěné věci bezprostředně před pojistnou událostí. c) u pojištěných věcí, jejichž hodnota nebyla pojištěným doložena ve smyslu ustanovení čl.19, odst. 2 písm. b) těchto VPP, pouze časovou hodnotu věci dle čl. 19 odst. 3 písm. b) těchto VPP

9 priv majetek.qxp :16 StrÆnka Zbytky poškozené nebo zničené věci zůstávají ve vlastnictví pojištěného a jejich zpeněžitelná hodnota se odečítá od pojistného plnění. 4. Přiměřené náklady na opravu věci jsou náklady na součásti, náhradní díly a nezbytné opravné materiály potřebné k uvedení poškozené věci do stavu před pojistnou událostí, včetně nákladů na rozebrání a sestavení. Tyto náklady jsou hrazeny v cenových relacích platných v místě pojištění v době vzniku pojistné události. 5. Horní hranice pojistného plnění za pojištěné věci a náklady je stanovena v pojistné smlouvě (zvláštních pojistných podmínkách). 6. Je-li budova pojištěna na novou hodnotu, může pojistitel vyplatit část pojistného plnění, která přesahuje časovou hodnotu věci až poté, co v průběhu 3 let od vzniku pojistné události pojištěný prokáže, že poškozenou nebo zničenou věc opravil nebo místo ní pořídil novou věc stejného druhu a ke stejnému účelu v původním místě pojištění. Pokud to není z právních, hospodářských či jiných pojistitelem uznaných důvodů v původním místě pojištění možné, stačí, když je budova znovu pořízena na jiném místě na území ČR. 7. V pojistné smlouvě může být dohodnuto, že pojistitel omezí výši celkového pojistného plnění pro všechny pojistné události v jednom pojistném roku. 8. Pojistitel je povinen po oznámení události, se kterou je spojen požadavek na plnění z pojištění, bez zbytečného odkladu zahájit šetření nutné ke zjištění rozsahu jeho povinnosti plnit. 9. Pojistitel ukončí šetření do tří měsíců po tom, co mu byla pojistná událost oznámena, nemůže-li ukončit šetření v této lhůtě, je povinen sdělit osobě, které má vzniknout nebo vzniklo právo na pojistné plnění důvody pro které nelze šetření ukončit a poskytnout jí na její žádost přiměřenou zálohu. Tato lhůta neběží, je-li šetření znemožněno nebo ztíženo z viny oprávněné osoby, pojistníka nebo pojištěného. 10. Pojistné plnění je splatné do 15 dnů po skončení šetření podle odstavce 8 tohoto článku. Šetření je skončeno, jakmile pojistitel sdělí jeho výsledky oprávněné osobě. 11. Pojistitel je oprávněn výplatu pojistného plnění nebo zálohy na pojistné plnění odložit, jestliže: a) existuje pochybnost o oprávněnosti výplaty pojistného plnění pojištěnému, a to až do dodání potřebných důkazů; b) proti pojistníkovi nebo pojištěnému bylo zahájeno trestní nebo soudní řízení v souvislosti se škodou, a to až do skončení tohoto řízení; c) proti pojistníkovi nebo pojištěnému bylo zahájeno správní řízení týkající se pojištěné věci. 12. Bylo-li pojistné plnění, popř. záloha na pojistné plnění vyplacena neoprávněně, je osoba, které bylo plnění vyplaceno, povinna toto vrátit, a to i po skončení pojištění. 13. Pokud byly náklady na šetření podle odstavce 8 tohoto článku, vynaložené pojistitelem, vyvolány nebo zvýšeny porušením povinností účastníků pojištění, má pojistitel právo požadovat na tom, kdo povinnost porušil, přiměřenou náhradu. 14. Jestliže pojištěnému vznikne v souvislosti s pojistnou událostí vůči třetí osobě nárok na finanční úhradu, která je předmětem tohoto pojištění, přechází jeho právo na pojistitele, a to do výše plnění vyplaceného na základě pojistné smlouvy. Pokud se pojištěný tohoto práva či nároku bez svolení pojistitele vzdá, nevzniká povinnost pojistitele plnit do výše nároku vůči třetí osobě. 15. Nároky na pojistné plnění nemohou být postoupeny. ČÁNEK 21 Odmítnutí a snížení pojistného plnění 1. Pojistitel může odmítnout plnění z pojistné smlouvy jestliže a) příčinou pojistné události byla skutečnost, o které se dozvěděl až po vzniku pojistné události a kterou nemohl zjistit při sjednávání pojištění nebo jeho změně v důsledku úmyslně nebo z nedbalosti nepravdivě nebo neúplně zodpovězených písemných dotazů, a jestliže by při znalosti této skutečnosti v době uzavření pojistné smlouvy tuto smlouvu neuzavřel, nebo ji uzavřel za jiných podmínek, nebo b) oprávněná osoba uvede při uplatňování práva na plnění z pojištění vědomě nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje týkající se rozsahu pojistné události nebo podstatné údaje týkající se této události zamlčí. 2. Dnem doručení oznámení o odmítnutí pojistného plnění dle odst. 1 pojištění zanikne. 3. Porušil-li při sjednávání pojištění nebo při změně pojistné smlouvy pojistník nebo pojištěný některou z povinností uvedených v zákoně o pojistné smlouvě nebo v pojistné smlouvě a bylo-li v důsledku toho stanoveno nižší pojistné, může pojistitel pojistné plnění přiměřeně snížit. 4. Pokud mělo porušení povinností uvedených v zákoně o pojistné smlouvě nebo v pojistné smlouvě podstatný vliv na vznik pojistné události, její průběh nebo na zvětšení rozsahu jejích následků anebo na zjištění nebo určení výše pojistného plnění, může pojistitel pojistné plnění snížit úměrně tomu, jaký vliv mělo toto porušení na rozsah jeho povinnosti plnit. To platí i v případě, kdy znemožnilo předložení důkazů o tom, že pojistná událost nastala ve smyslu těchto VPP. 5. Jestliže nedbalost pojistníka, pojištěného nebo osoby žijící s pojištěným ve společné domácnosti byla příčinou vzniku pojistné události nebo jejího zvětšení, či znemožnila předložení důkazů o tom, že ke vzniku škody došlo pojistnou událostí ve smyslu těchto všeobecných pojistných podmínek, je pojistitel oprávněn pojistné plnění z pojistné smlouvy snížit podle toho, jaký vliv měla tato nedbalost na rozsah jeho povinnosti plnit. 6. Pojistitel není povinen poskytnout pojistné plnění v případě, že pojistná událost byla způsobena pojistníkem, pojištěným nebo osobou žijící ve společné domácnosti úmyslně, pod vlivem nepřiměřeného množství alkoholu nebo omamných a psychotropních látek, anebo uvedli-li pojistitele v omyl o podstatných okolnostech týkajících se pojistné události. ČLÁNEK 22 Povinnosti pojištěného a pojistníka 1. Vedle povinností stanovených zákonem je pojištěný dále povinen: a) při sjednávání pojistné smlouvy pravdivě a úplně odpovědět na všechny dotazy pojistitele týkající se sjednání nebo změny pojistné smlouvy a oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu změny, které během trvání pojištění nastanou ve skutečnostech, na něž byl tázán při sjednání pojištění a které mají vliv na výpočet pojistného, zejména změnu způsobu užívání stavby, změnu v osobě vlastníka či spoluvlastníka pojištěné stavby; b) pojistník je povinen platit pojistné podle údajů, stanovených v pojistné smlouvě; c) veškerá sdělení a prohlášení týkající se pojištění musí mít písemnou formu a nabývají platnosti dnem doručení pojistiteli. Zástupce pojistitele může přijímat oznámení a prohlášení pojistníka, tato sdělení však nabývají platnosti teprve dnem doručení pojistiteli; d) oznámit pojistiteli neprodleně změnu bydliště; e) umožnit pojistiteli nebo jím pověřeným osobám vstup do prostor souvisejících s předmětem pojištění a podat jim veškeré informace potřebné k posouzení pojištěného rizika a k uzavření pojistné smlouvy; f) oznámit pojistiteli, že uzavřel pro pojištěné věci další pojištění proti témuž riziku u jiného pojistitele, přitom je povinen sdělit jméno pojistitele a výši pojistné částky; g) neprodleně oznámit pojistiteli, každou změnu na pojištěné budově, pokud by měla za následek zvýšení pojistné částky uvedené v pojistce o více než 20 %; h) zajistit řádné uzavření a uzamčení pojištěné budovy po dobu nepřítomnosti pojištěné osoby; g) přechodně nepoužívané budovy nebo jejich části dostatečně často kontrolovat a uzavřít zařízení systému zásobování vodou, kterými protéká voda; h) v zimním období pojištěnou budovu temperovat a dostatečně často kontrolovat, nebo zařízení systému zásobování vodou uzavřít, vyprázdnit a udržovat prázdná; i) provést přiměřená opatření k odvrácení vzniku hrozící škody a dbát, aby pojistná událost nenastala, zejména neporušovat povinnosti směřující k odvracení nebo zmenšení nebezpečí stanovené platnými právními předpisy nebo pojistnou smlouvou; j) udržovat pojištěnou budovu v řádném technickém stavu; k) jestliže za trvání pojištění vznikne k pojištěné nemovitosti zástavní právo, oznámit tuto skutečnost neprodleně písemně pojistiteli; l) jestliže je pojištěna rozestavěná budova ve smyslu čl. 1 odst.1 písm. b) těchto VPP, oznámit pojistiteli neprodleně veškeré změny ve stavebním povolení, zejména jeho případný zánik, či vydání kolaudačního rozhodnutí; m) v případě, že všechny osoby opustí budovu na dobu delší než 72 hodin, je třeba uzavřít všechny přívody vody a učinit vhodná opatření proti vzniku škod způsobených mrazem. Uvedená opatření je nutné učinit i v případě, že je budova průběžně kontrolována. 2. V případě vzniku pojistné události je pojištěný povinen: a) vznik pojistné události neprodleně písemně oznámit pojistiteli ; b) podat pojistiteli pravdivé vysvětlení a důkaz o vzniku a rozsahu pojistné události; rozsahem pojistné události se rozumí uvedení a doložení pořizovacích cen a stáří všech poškozených, zničených nebo ztracených pojištěných věcí a jejich popis; c) neprodleně oznámit orgánům činným v trestním řízení vznik pojistné události, která nastala za okolností, nasvědčujících spáchání trestného činu, nebo pokusu o něj, uvést popis, pořizovací cenu, a stáří všech poškozených, zničených, odcizených nebo ztracených pojištěných věcí; d) bez souhlasu pojistitele neměnit stav vzniklý pojistnou událostí, pokud to není nutné k odvrácení nebo zmírnění následků škody nebo v rozporu s obecným zájmem, přičemž je povinen zajistit průkaznost vzniku škody a výše škody; e) požádat pojistitele o potřebné pokyny ke zmírnění následků škody a postupovat v souladu s nimi; f) zachovat poškozené nebo zničené věci související s pojistnou událostí k posouzení pojistiteli; g) umožnit pojistiteli nebo osobám jím pověřeným provádět veškerá šetření potřebná pro posouzení nároku na pojistné plnění a na jeho výši a předložit potřebné originály dokladů, které si pojistitel k tomuto účelu vyžádá, případně i umožnit pojistiteli pořídit si z těchto dokladů kopie ; h) zabezpečit vůči jinému právo na náhradu vzniklé škody a jiná obdobná práva a uplatnit nárok na náhradu vzniklé škody vůči tomu, kdo za škodu odpovídá. 3. V případě, že osoba pojistníka a pojištěného není totožná a právo na plnění má pojistník, přecházejí povinnosti uvedené v čl. 22 těchto VPP i na pojistníka. 4. Oprávněna osoba je povinna vyčkat s opravou majetku poškozeného pojistnou událostí nebo s odstraňováním zbytků majetku takto zničeného do doby prohlídky poškozeného majetku pojistitelem, pokud není potřeba z bezpečnostních, hygienických, ekologických nebo jiných závažných důvodů s opravou majetku nebo s odstraněním jeho zbytků začít dříve

10 priv majetek.qxp :16 StrÆnka 13 ČLÁNEK 23 Zánik pojištění 1. Toto pojištění mohou vypovědět obě smluvní strany do dvou měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy. Dnem doručení výpovědi počíná běžet osmidenní výpovědní lhůta, jejímž uplynutím pojištění zaniká. 2. Je-li sjednáno pojištění s běžným pojistným, mohou obě smluvní strany pojištění vypovědět ke konci pojistného období; výpověď musí být doručena alespoň 6 týdnů před uplynutím pojistného období, jinak je neplatná. 3. Obě smluvní strany mohou pojištění vypovědět do 3 měsíců ode dne doručení oznámení vzniku pojistné události. Dnem doručení výpovědi počíná běžet výpovědní lhůta 1 měsíce, jejímž uplynutím pojištění zaniká. 4. Pojistitel a pojistník mají po vzniku každé pojistné události právo vypovědět pojistnou smlouvu ve lhůtě jednoho měsíce ode dne vyplacení pojistného plnění nebo odmítnutí pojistného plnění za škodu způsobenou pojištěným rizikem definovaným v čl. 3 těchto VPP. Dnem doručení výpovědi počíná běžet osmidenní výpovědní lhůta, jejímž uplynutím pojištění zaniká. 5. Pojistník může pojištění vypovědět do 1 měsíce ode dne doručení oznámení o převodu pojistného kmene nebo části nebo do 1 měsíce ode dne zveřejnění oznámení o odnětí povolení k provozování pojišťovací činnosti pojistitele. Dnem doručení výpovědi počíná běžet osmidenní výpovědní lhůta, jejímž uplynutím pojištění zaniká 6. V případě výpovědi náleží pojistiteli část pojistného do konce pojištění. 7. Je-li předmětem pojištění nově zahajovaná stavba nebo nedokončená stavba budovy podle čl. 1 odst. 1 písm. b) těchto VPP s platným stavebním povolením, zanikne pojištění zánikem platnosti stavebního povolení. Pojistiteli v tom případě náleží případný zbytek zaplaceného pojistného dle způsobu platby. Jestliže je vydáno pro pojištěnou stavbu pravomocné kolaudační rozhodnutí, navazující bezprostředně na platné stavební povolení, pojištění nezaniká a stává se dnem účinnosti pravomocného kolaudačního rozhodnutí pojištěním dokončené stavby se všemi souvisejícími změnami v pojištění. 8. Změnou v osobě vlastníka pojištěné věci pojištění zanikne, není-li dále nebo v pojistných podmínkách stanoveno jinak. 9. Je-li pojištěná budova ve společném jmění manželů, které zaniklo: a) smrtí jednoho z manželů, vstupuje do pojištění pozůstalý manžel, je-li nadále vlastníkem, nebo spoluvlastníkem; b) jinak, než smrtí nebo rozvodem, pojištění nezanikne, jestliže alespoň jeden manžel je nadále vlastníkem či spoluvlastníkem pojištěné budovy a ten do 30 dní od zániku společného jmění manželů oznámí tuto skutečnost písemně pojistiteli. 10. Je-li pojištěná budova ve společném jmění manželů a manželství zaniklo rozvodem, zaniká pojištění uplynutím lhůty 30 dní ode dne, kdy rozsudek o rozvodu manželství nabyl právní moci. 11. Je-li pojištěná budova v podílovém spoluvlastnictví více vlastníků: a) pojištění nezaniká změnou v osobách podílových spoluvlastníků; tato změna se nepovažuje za změnu v osobě vlastníka věci, nezaniklo-li vlastnictví všech; b) a dojde-li ke změně osoby podílového spoluvlastníka, který je současně pojistníkem, zanikne pojištění dnem této změny tj. dnem zápisu vlastnického práva do katastru nemovitostí; c) a došlo-li ke změně spoluvlastníka podle bodu b) tohoto odstavce děděním, vstupuje dědic do pojištění do konce období, za něž bylo zaplaceno pojistné. 12. Dojde-li během pojistného období ke změně způsobu užívání pojištěné budovy, je pojistitel oprávněn nově stanovit pojistnou částku a pojistné, případně pojištění vypovědět. Pojištění zanikne uplynutím osmi dnů ode dne doručení výpovědi pojistníkovi. 13. Zodpoví-li pojistník nebo pojištěný při sjednávání pojistné smlouvy úmyslně nebo z nedbalosti nepravdivě nebo neúplně písemné dotazy pojistitele týkající se sjednávaného pojištění, má pojistitel právo od pojistné smlouvy odstoupit, jestliže při pravdivém a úplném zodpovězení dotazů by pojistnou smlouvu neuzavřel. Toto právo může pojistitel uplatnit do 2 měsíců ode dne, kdy takovou skutečnost zjistil, jinak právo zanikne. To platí i v případě změny pojistné smlouvy. 14. Stejné právo odstoupit od pojistné smlouvy jako pojistitel má, za podmínek podle odstavce 13 tohoto článku, i pojistník, jestliže mu pojistitel nebo jím zmocněný zástupce nepravdivě nebo neúplně zodpověděl jeho písemné dotazy týkající se sjednávaného pojištění. 15. Odstoupením od pojistné smlouvy se smlouva od počátku ruší. Pojistitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě do 30 dnů ode dne odstoupení od pojistné smlouvy, vrátit zaplacené pojistné, od kterého se odečte to, co již ze pojištění plnil. V případě odstoupení pojistitele se od zaplaceného pojistného odečítají i náklady spojené se vznikem a správou pojištění. Pojistník nebo pojištěný, který není současně pojistníkem, popřípadě obmyšlený, je ve stejné lhůtě jako pojistitel povinen pojistiteli vrátit částku vyplaceného pojistného plnění, která přesahuje výši zaplaceného pojistného. 16. Pojištění může zaniknout v souladu s čl. 13 odst Pojištění může zaniknout ve smyslu čl. 14 odst. 4 a Pojištění může zaniknout z důvodu nezaplacení pojistného dle čl.15 odst Pojištění může zaniknout v souladu s čl 19 odst Pojištění může rovněž zaniknout odmítnutím pojistného plnění dle čl Pojistitel a pojistník se mohou na zániku pojištění dohodnout. V dohodě se určí okamžik zániku pojištění a způsob vzájemného vyrovnání závazků. 22. Pojištění zaniká dnem, kdy zanikl předmět pojištění, není-li dohodnuto jinak. ČLÁNEK 24 Navrácení věcí Nález ztracených nebo odcizených pojištěných věcí nebo jejich částí je pojištěný nebo pojistník povinen neprodleně oznámit pojistiteli. Znovunalezené nebo znovu vydané odcizené věci zůstávají majetkem pojištěného s tím, že vlastnictví nepřechází na pojistitele. Ten, komu bylo vyplaceno pojistné plnění, je však povinen vrátit pojistiteli odpovídající část pojistného plnění, sníženého o přiměřené náklady na opravu poškozené věci, které vznikly po dobu pohřešování věci, nebo vrátit částku odpovídající zpeněžitelné hodnotě zbytků věci v případě, kdy byla věc během doby pohřešování zničena. ČLÁNEK 25 Zástavní právo 1. Práva vyplývající z pojistné smlouvy mohou být zastavena (vinkulována) podle občanského zákoníku, ve prospěch třetí osoby. 2. Jestliže se pojišťuje zastavená nemovitost nebo za trvání pojištění dojde ke vzniku zástavního práva k pojištěné nemovitosti, vstupuje v platnost a účinnost čl. 26 čl. 27 těchto VPP a příslušná ustanovení zvláštních pojistných podmínek. ČLÁNEK 26 Pojištění zastavené nemovitosti 1. Jestliže se pojišťuje zastavená nemovitost, je pojistník a pojištěný povinen tuto skutečnost při uzavírání pojistné smlouvy sdělit pojistiteli a zároveň je povinen předložit zástavní smlouvu. 2. Jestliže dojde k pojistné události na budově, ke které je v pojistné smlouvě, platné v den vzniku pojistné události, vyznačeno zástavní právo, poskytne pojistitel pojistné plnění zástavnímu věřiteli, pokud v mezidobí nedošlo k zániku zástavní smlouvy nebo pokud zástavní věřitel dá výslovný pokyn k plnění k rukám pojištěného, případně pojistníka. Tento pokyn zástavního věřitele musí být dán písemně. 3. V případě, že zástavní věřitel odepře bezdůvodně plnění, složí je pojistitel na jeho náklady do soudní úschovy. ČLÁNEK 27 Vznik a zánik zástavního práva k nemovitosti již pojištěné 1. Jestliže za trvání pojištění dojde ke vzniku zástavního práva k pojištěné nemovitosti, je pojistník a pojištěný povinen tuto skutečnost pojistiteli neprodleně písemně oznámit spolu s názvem, adresou a bankovním spojením zástavního věřitele, příp. předložit zástavní smlouvu. 2. Pojistník a pojištěný tímto bere na vědomí, že okamžikem doručení oznámení pojistiteli, v případě pojistné události, poskytne pojistitel plnění z pojistné smlouvy zástavnímu věřiteli, pokud v mezidobí nedojde k zániku zástavní smlouvy nebo pokud nedá zástavní věřitel výslovný pokyn k plnění k rukám pojištěného, případně pojistníka. Tento pokyn musí být dán písemně. 3. Pojistník je povinen vždy pojistiteli písemně oznámit ukončení zástavní smlouvy k pojistnému plnění spolu s prohlášením zástavního věřitele, že nadále na vinkulaci pojistného plnění netrvá. 4. Ostatní vzájemná práva a povinnosti pojistitele a zástavního věřitele jsou dále upravena ve zvláštních pojistných podmínkách. ČLÁNEK 28 Doplňkové pojištění 1. V pojištění budov je možné sjednat prostřednictvím zvláštních nebo doplňkových pojistných podmínek nebo smluvních ujednání a za zvláštní pojistné pojištění jmenovitě určených věcí včetně těch, které jinak nejsou předmětem pojištění. 2. Pro doplňkové pojištění platí tyto všeobecné pojistné podmínky. ČLÁNEK 29 Právní úkony, doručování 1. Všechna sdělení pojistníka či pojištěného je nutno zasílat na adresu pojistitele písemně. Zástupci pojistitele jsou oprávněni sdělení převzít, sdělení se však považují za doručená až okamžikem, kdy je pojistitel obdrží. 2. Písemnosti pojistitele určené pojistníkovi nebo pojištěnému se doručují zpravidla držitelem poštovní licence, mohou být rovněž doručeny i zástupcem pojistitele, a to na jejich poslední pojistiteli známou adresu. 3. Odepřou-li pojistník nebo pojištěný písemnost bezdůvodně přijmout, považuje se písemnost za doručenou dnem, kdy její přijetí bylo pojistníkem nebo pojištěným odepřeno. 4. Nebyli-li pojistník či pojištěný zastiženi a písemnost pojistitele byla uložena doručovatelem u držitele poštovní licence nebo u místně příslušného obecního úřadu, považuje se písemnost pojistitele za doručenou posledním dnem její úložné lhůty, i když se pojistník či pojištěný o jejím uložení nedozvěděli. 5. Pokud pojistník či pojištěný nesplní povinnost stanovenou v čl. 21 odst. 1 písm. d) těchto VPP a nesdělí pojistiteli svoji novou adresu, považuje se písemnost za doručenou dnem vrácení nedoručitelné písemnosti pojistiteli zpět. 6. Pro řešení sporu z tohoto pojištění si smluvní strany stanovují místní příslušnost soudu dle sídla pojistitele

11 priv majetek.qxp :16 StrÆnka 14 ČLÁNEK 30 Ustanovení společná a závěrečná 1. Pro veškeré soudní spory, které nastanou v souvislosti s pojistnou smlouvou dle těchto pojistných podmínek, je příslušný soud v místě sídla pojistitele. 2. Od výše stanovených všeobecných pojistných podmínek se lze v pojistných smlouvách odchýlit, vyžaduje-li to účel a charakter pojištění. V jiných případech se lze odchýlit jen, pokud je to ku prospěchu pojištěného. 3. Tyto všeobecné pojistné podmínky pojištění budov jsou účinné pro pojistné smlouvy uzavřené po 1. lednu Doložka o ochraně a předání osobních dat Pojistník i pojištěný souhlasí s tím, aby pojistitel zpracovával ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, jejich osobní údaje. Souhlasí s tím, aby jejich osobní údaje byly zpracovávány společností VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a.s., se sídlem v Praze 2, Francouzská 28, v rámci činnosti v pojišťovnictví a činnosti související s pojišťovací a zajišťovací činností podle zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, ve znění předpisů pozdějších, a to po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích ze závazkového vztahu. Dále souhlasí s tím, aby osobní údaje pojistníka a pojištěných byly poskytnuty i ostatním subjektům podnikajícím v oblasti pojišťovnictví, bankovnictví a jiných peněžních služeb a asociacím těchto subjektů. Ve smyslu ustanovení 27 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, souhlasí s předáváním jejich osobních údajů do jiných států např. za účelem zajištění. Pojistník i pojištěný souhlasí, aby pojistitel uložil informace týkající se jejich pojištění do informačních systémů České asociace pojišťoven (dále jen ČAP) s tím, že tyto informace mohou být poskytnuty kterémukoliv členu ČAP, který je uživatelem některého z těchto systémů. Účelem informačních systémů je zjišťovat, shromažďovat, zpracovávat, uchovávat a členům ČAP poskytovat informace o klientech s cílem jejich ochrany a ochrany pojistitelů. Informační systémy slouží také k účelům evidence a statistiky. Pojistník i pojištěný prohlašují, že byli ve smyslu ustanovení 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění řádně informováni o zpracování jejich osobních údajů, svých právech a povinnostech zpracovatele údajů. VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU Platnost od Úvodní ustanovení Pro pojištění odpovědnosti za škodu, které sjednává VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a.s. (dále jen pojistitel ) platí zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů v platném znění, příslušná ustanovení zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví v platném znění, příslušná ustanovení občanského zákoníku v platném znění, tyto Všeobecné pojistné podmínky (dále jen VPP), zvláštní pojistné podmínky, doplňkové pojistné podmínky a smluvní ujednání, která jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy. Vysvětlení používaných výrazů Pojistitel: VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a.s. Navrhovatel / pojistník: osoba, která sjednává soukromé pojištění a na základě návrhu na pojištění uzavřela s pojistitelem pojistnou smlouvu. Pojistník: osoba, která sjednává soukromé pojištění a na základě návrhu na pojištění uzavřela s pojistitelem pojistnou smlouvu. Pojištěný: osoba, na jejíž odpovědnost za škody se soukromé pojištění vztahuje. Osoba pojištěného a pojistníka nemusí být totožná. Pojištění se může vztahovat na odpovědnost za škodu jiného než toho, kdo pojistnou smlouvu s pojistitelem uzavřel. V pojistné smlouvě může pojistitel s pojistníkem dohodnout, kdy právo na plnění z pojistné smlouvy vznikne pojistníkovi. Pojistné riziko: nebezpečí vzniku škody za okolností a z příčin, které jsou uvedeny v pojistné smlouvě. Škodní událost: nahodilá událost, která má za následek škodu na životě nebo na zdraví lidí (škoda na zdraví), nebo poškození či zničení věci (škoda na věci), nebo vznik jiné majetkové újmy. Pro účely tohoto pojištění se za jednu škodní událost považují všechny škodní události, vzniklé z téže příčiny nebo i z více příčin stejného druhu, pokud mezi nimi existuje příčinná nebo časová souvislost. Pojistná událost: pojistnou událostí je vznik povinnosti pojištěného nahradit škodu, za kterou pojištěný odpovídá a způsobenou jinému během trvání pojištění škodní událostí, která vznikla v důsledku činnosti nebo vztahu, uvedeného v pojistné smlouvě. Pojistné: smluvní cena za poskytnutou pojistnou ochranu. Běžné pojistné: pojistné za dohodnuté pojistné období. Jednorázové pojistné: pojistné stanovené na celou dobu, na kterou bylo pojištění sjednáno. Pojistný rok: doba od výročního dne počátku pojištění do následujícího výročního dne počátku pojištění. Spoluúčast: částka dohodnutá mezi pojistníkem a pojistitelem v pojistné smlouvě. Uvádí se v procentech z pojistného plnění nebo absolutní hodnotou, případně kombinací těchto veličin. Spoluúčast se odečítá od pojistného plnění při každé pojistné události. Všeobecná ustanovení Čl. 1 Předmět pojištění Čl. 2 Pojištěné procesní náklady Čl. 3 Obecné výluky z pojištění Čl. 4 Místo pojištění Čl. 5 Vznik pojištění Čl. 6 Pojištění cizího pojistného rizika a pojištění ve prospěch třetí osoby Čl. 7 Pojistné období, pojistné a přizpůsobení pojistného Čl. 8 Změna pojistného při změně pojistného rizika Čl. 9 Placení pojistného Čl. 10 Přerušení pojištění Čl. 11 Spoluúčast Čl. 12 Výplata a splatnost pojistného plnění Čl. 13 Odmítnutí a snížení pojistného plnění Čl. 14 Povinnosti pojištěného a pojistníka Čl. 15 Zánik pojištění Čl. 16 Právní úkony, doručování Čl. 17 Ustanovení společná a závěrečná Doložka o ochraně a předání osobních dat ČLÁNEK 1 Předmět pojištění 1. Z pojištění odpovědnosti za škodu má pojištěný právo, aby v případě pojistné události vzniklé za trvání pojištění, pojistitel za něho uhradil podle těchto VPP škodu vzniklou jinému na životě, zdraví či na věci anebo jinou majetkovou škodu, za kterou pojištěný odpovídá podle příslušných občanskoprávních předpisů. Rozhoduje-li o náhradě škody oprávněný orgán, platí, že pojistitel je povinen plnit teprve dnem, kdy rozhodnutí oprávněného orgánu nabylo právní moci. 2. Pojistná ochrana se vztahuje na zákonem stanovenou odpovědnost pojištěného, vyplývající z vlastnosti věci, právních vztahů nebo činnosti pojištěného, uvedených v pojistné smlouvě. 3. Pojištění odpovědnosti za škodu dle těchto VPP je pojištěním škodovým. 4. Vztahuje-li se pojištění odpovědnosti za škodu na jiné osoby než na samotného pojištěného, použijí se obdobně všechna ustanovení pojistné smlouvy týkající se pojištěného též na tyto osoby. Výkon práv z pojistné smlouvy přísluší pouze pojištěnému; tento je spolu s pojistníkem odpovědný za splnění povinností podle článku 14 těchto VPP. 5. Nároky z pojištění nemohou být před jejich konečným zjištěním převáděny bez písemného souhlasu pojistitele. ČLÁNEK 2 Pojištěné procesní náklady 1. Pokud se pojistitel k tomu předem písemně zavázal, uhradí za pojištěného náklady: a) za obhajobu v přípravném řízení a v trestním řízení před soudem 1. stupně vedeném proti pojištěnému v souvislosti s pojistnou událostí, b) občanského soudního řízení o náhradě škody, pokud bylo nutné k zjištění odpovědnosti pojištěného nebo výše škody, je-li pojištěný povinen tyto náklady uhradit a dále náklady právního zastoupení pojištěného v tomto řízení; c) mimosoudního projednání nároků poškozeného. Náklady právního zastoupení hradí pojistitel pouze do výše odpovídající maximálně mimosmluvní odměně advokáta v ČR podle platného advokátního tarifu. 2. Výše uvedené náklady pojistitel uhradí i nad sjednanou pojistnou částku. 3. Pokud je pojištěný povinen uhradit škodu přesahující pojistnou částku, hradí pojistitel procesní náklady snížené v poměru pojistné částky k celkové výši škodních nároků. ČLÁNEK 3 Obecné výluky z pojištění 1. Není-li ve smlouvě dohodnuto jinak, nevztahuje se pojistná ochrana na odpovědnost pojištěného za škodu: a) způsobenou úmyslně, přičemž úmyslu je na roveň postaveno jednání nebo opomenutí, při kterém musel být vznik škody předpokládán nebo očekáván, avšak pojištěný byl s jejím vznikem srozuměn. Vědomá znalost vadnosti nebo škodlivosti zboží a provedené práce se rovná úmyslu; b) převzatou nebo uznanou pojištěným nad rámec rozhodnutí příslušného orgánu nebo nad rámec stanovený právními předpisy; c) způsobenou nesplněním povinnosti k odvrácení škody; d) vzniklou v důsledku aktivní účasti na jakýchkoliv sportovních soutěžích a závodech všeho druhu, včetně přípravy na ně (trénink), pokud není v pojistné smlouvě ujednáno jinak;

12 priv majetek.qxp :16 StrÆnka 15 e) vzniklou na věci postupným působením teploty, plynů, výparů nebo vlhkosti, usazenin (kouř, rez, popílek, prach apod.) dále odpadních vod a odpadů všeho druhu, tvořením bahna, sesedáním půdy a na ní umístěných staveb či zařízení, sesouváním půdy, otřesy způsobenými stavební nebo demoliční činností, záplavami stojatých nebo tekoucích vod, f) na porostech, způsobenou pasoucím se dobytkem a škodu způsobenou zvěří; g) na věcech, které nejsou ve vlastnictví pojištěného, i když je má pojištěný v držení, nebo je pojištěný užívá protiprávně; h) vzniklou na věcech převzatých od jiného za účelem jejich zpracování, opravy, úpravy, prodeje, úschovy, uskladnění, přezkoušení apod.; i) způsobenou zavlečením nebo rozšířením nakažlivé choroby lidí, zvířat nebo rostlin a to i z nedbalosti; j) způsobenou výkonem práva myslivosti; k) způsobenou při činnosti, na kterou se ze zákona nebo ze zvláštních právních předpisů vztahuje povinnost uzavřít pojistnou smlouvu, nebo je stanoveno, že pojištění vznikne bez uzavření pojistné smlouvy na základě jiných skutečností; l) na škodní události, které mají za následek ztrátu či odcizení věci. 2. Z pojištění jsou vyloučeny škody a) způsobené jadernou energií, laserovými paprsky, vyzařováním soustředěných paprsků a dále formaldehydem a azbestem; b) způsobené únikem nafty, olejů nebo jiných kapalin z nádrží nebo nádob; c) způsobené na životním prostředí; d) způsobené přímo nebo nepřímo nebo v souvislosti: - s válečnými událostmi všeho druhu a jinými ozbrojenými střety; - s vnitřními nepokoji, revolucí, odtržením, povstáním, pučem, státním převratem či jinými násilnými nepokoji, jako jsou teroristické akce nebo stávky (za terorizmus se považuje násilné jednání sledující politické, sociální, ideologické nebo náboženské cíle s úmyslem zastrašit obyvatelstvo); - s konfiskací nebo zestátněním; - s vyhlášením výjimečného stavu. 3. Pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škodu: a) za níž odpovídá pojištěný svému manželu, příbuzným v řadě přímé, osobám, které s ním žijí ve společné domácnosti, pojistníkovi a osobám spolupojištěným; b) vzniklou při plnění pracovních úkolů v pracovněprávních vztazích (výkon povolání) nebo v přímé souvislosti s nimi; c) vzniklou na výsledcích práce nebo věcech vyrobených nebo dodaných pojištěným (nebo z jeho pověření nebo na jeho účet třetími osobami) jejichž příčina je ve výrobě nebo v dodávce; d) podnikatele při výkonu jeho podnikatelské činnosti, a to včetně odpovědnosti za škodu vzniklou jeho pracovníkovi při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi, a na odpovědnost za výrobek; e) za kterou pojištěný odpovídá následkem toho, že strpěl porušení jemu uložených povinností ze strany třetích osob. 4. Pojištění odpovědnosti se dále nevztahuje na škodu: a) způsobenou provozem motorového vozidla nebo přívěsu k motorovému vozidlu; b) způsobenou provozem motorového nebo bezmotorového plavidla včetně windsurfingu; c) způsobenou provozem letadla; d) na věcech, vyplývající z přepravních smluv; e) kterou pojištěný způsobí při přepravě dopravním prostředkem provozovaným ve vlastní režii mimo rámec přepravních smluv, f) kterou by jinak pojistitel byl povinen uhradit, ale pojištěný bez jeho vědomí a souhlasu nevznesl námitku promlčení, nepodal odvolání proti rozhodnutí nebo odpor proti platebnímu rozkazu a nebo uzavřel dohodu o narovnání nebo soudní smír; g) na jejíž úhradu byl nárok promlčen, a přesto se pojištěný zavázal škodu uhradit. Výluky uvedené v odstavci 1 až 4 tohoto článku platí ve stejném rozsahu i pro osoby spolupojištěné v rámci pojistné smlouvy. ČLÁNEK 4 Místo pojištění Není-li v pojistné smlouvě sjednáno něco jiného, vztahuje se pojištění na škodní události, které vzniknou během doby trvání pojistného vztahu na území České republiky. ČLÁNEK 5 Vznik pojištění 1. Pojištění vzniká na základě pojistné smlouvy dnem uvedeným v návrhu jako počátek pojištění s účinností pojistné smlouvy ode dne následujícího po dni (00:00 hod.), kdy bylo zaplaceno první pojistné. Dnem počátku pojištění je nejdříve den následující po dni sepsání návrhu PS. Při placení pojistného prostřednictvím pošty nebo peněžního ústavu je pro počátek pojistné ochrany rozhodující datum podání platby na poště nebo datum odepsání částky z pojistníkova konta prokazatelně na účet pojistitele. 2. V pojistné smlouvě může být ujednán i jiný způsob vzniku pojištění. 3. Pojistná smlouva musí mít písemnou formu a to i v případě, že se sjednává pojištění na dobu nejvýše jednoho roku. Pojistitel vydá pojistníkovi pojistku jako písemné potvrzení o uzavření pojistné smlouvy. Za vyhotovení duplikátu pojistné smlouvy je pojistitel oprávněn účtovat poplatek. 4. Obsahuje-li přijetí návrhu ze strany pojistitele dodatky, výhrady, omezení nebo jiné změny proti původnímu návrhu (protinávrh), považuje se takové přijetí za nový návrh. Nevyjádří-li se pojistník k protinávrhu ve lhůtě jednoho měsíce ode dne, kdy mu byl protinávrh doručen, považuje se nový návrh za odmítnutý. 5. Protinávrh pojistitele lze přijmout též zaplacením pojistného ve výši uvedené v protinávrhu, jestliže se tak stane ve lhůtě jednoho měsíce ode dne doručení pojistníkovi. Pojistná smlouva je v takovém případě uzavřena, jakmile bylo pojistné zaplaceno, s účinností od počátku pojištění uvedeném v protinávrhu. 6. Pojištění se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu jednoho roku, není-li ve smlouvě ujednáno jinak. Pojištění na dobu určitou končí dnem, který byl stanoven jako konec pojištění v 00:00 hod, pokud není v pojistné smlouvě dohodnuto jeho prodloužení. Pojištění sjednané na dobu jednoho roku uplynutím pojistné doby nezaniká, pokud pojistitel nebo pojistník nejméně šest týdnů před uplynutím pojistné doby nesdělí písemně druhé straně, že na dalším trvání pojištění nemá zájem. Pokud soukromé pojištění nezanikne, prodlužuje se za stejných podmínek o stejnou dobu, na kterou bylo sjednáno, nebylo-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak. ČLÁNEK 6 Pojištění cizího pojistného rizika a pojištění ve prospěch třetí osoby 1. Pojistník může uzavřít pojistnou smlouvu na pojistné riziko pojištěného, který je osobou odlišnou od pojistníka (dále jen pojištění cizího pojistného rizika ). 2. Pojistník je povinen seznámit pojištěného s obsahem pojistné smlouvy týkající se pojištění jeho pojistného rizika. 3. Právo na pojistné plnění může pojistník uplatnit pouze tehdy, jestliže prokáže splnění povinnosti podle odstavce 2 a jestliže prokáže, že mu byl k přijetí pojistného plnění dán souhlas pojištěného, popřípadě zákonného zástupce takové osoby, není-li zákonným zástupcem pojistník sám. 4. Zemře-li nebo zanikne-li bez právního nástupce pojistník, který sjednal pojištění cizího pojistného rizika, vstupuje pojištěný do soukromého pojištění namísto pojistníka, a to dnem, kdy pojistník zemřel nebo zanikl bez právního nástupce, nestanoví-li pojistná smlouva jinak. 5. Pojistnou smlouvu lze uzavřít i ve prospěch třetí osoby. Ustanovení občanského zákoníku o smlouvě ve prospěch třetí osoby se v takovém případě použijí obdobně. Souhlas třetí osoby může být dán i dodatečně při uplatnění práva na pojistné plnění. ČLÁNEK 7 Pojistné období, pojistné a přizpůsobení pojistného 1. Pojistným obdobím je dohodnuté časové období, za které se platí pojistné, neníli v pojistné smlouvě ujednáno jinak. 2. Pojistné je stanoveno pojistitelem na základě ohodnocení rizika, pojistné částky a rozsahu pojištění. Pojistné je smluvní cenou za sjednanou pojistnou ochranu. Výše pojistného a jeho splatnost musí být uvedeny v pojistné smlouvě. 3. Pojistitel je oprávněn přizpůsobit pojistné pro stávající pojistné smlouvy vývoji škod a nákladů, aby byla obnovena rovnováha mezi vyplaceným plněním a přijatým pojistným. Od přizpůsobení pojistného může být upuštěno, pokud lze změnu pojistných plnění považovat za přechodnou. 4. Pojistitel je povinen nově stanovenou výši pojistného sdělit pojistníkovi nejpozději ve lhůtě 2 měsíce před splatností pojistného za pojistné období, ve kterém se má výše pojistného změnit. 5. Pokud pojistník se změnou výše pojistného podle odstavce 3 nesouhlasí, musí svůj nesouhlas uplatnit do 1 měsíce ode dne, kdy se o navrhované změně výše pojistného dozvěděl; v tomto případě pak soukromé pojištění zanikne uplynutím pojistného období, na které bylo pojistné zaplaceno, nebylo-li dohodnuto jinak. Pojistitel je povinen ve sdělení o nově stanovené výši pojistného pojistníka na tento následek upozornit. 6. Pojistitel je rovněž oprávněn po dohodě s pojistníkem změnit výši pojistného v důsledku změny důvodu pro poskytnuté slevy pojistitelem dle sazebníku pojistitele. V tomto případě neplatí pro změnu pojistné smlouvy lhůty dle odstavců 4 a 5 tohoto článku, ale pojistná smlouva se mění k počátku následujícího pojistného období po nahlášení změny pojistiteli. 7. Pojistitel má právo vyžádat si od pojištěného za účelem ověření podkladů a údajů pro stanovení výše pojistného potřebné doklady a informace. ČLÁNEK 8 Změna pojistného při změně pojistného rizika 1. Pojistník je povinen bez zbytečného odkladu oznámit pojistiteli změnu pojistného rizika. V případě pojištění cizího pojistného rizika má tuto povinnost pojištěný. 2. Jestliže se v pojistné době pojistné riziko podstatně sníží, je pojistitel povinen úměrně tomuto snížení snížit pojistné, a to s účinností ode dne, kdy se o snížení pojistného rizika dozvěděl. 3. Jestliže se v době trvání soukromého pojištění pojistné riziko podstatně zvýší tak, že pokud by v tomto rozsahu existovalo již při uzavírání pojistné smlouvy, pojistitel by smlouvu uzavřel za jiných podmínek, vzniká pojistiteli právo do 1 měsíce ode dne, kdy se dozvěděl o zvýšení pojistného rizika, navrhnout změnu pojistné smlouvy ode dne, kdy se pojistné riziko zvýšilo. Pojistník je povinen se k tomuto návrhu vyjádřit do 1 měsíce ode dne jeho doručení, nebylo-li dohodnuto jinak

13 priv majetek.qxp :16 StrÆnka Nesouhlasí-li pojistník se změnou pojistné smlouvy nebo nevyjádří-li se k této změně ve lhůtě podle odstavce 3, má pojistitel právo pojistnou smlouvu vypovědět, a to ve lhůtě 2 měsíců ode dne, kdy obdržel nesouhlas pojistníka se změnou pojistné smlouvy, nebo ode dne, kdy uplynula lhůta pro vyjádření pojistníka podle odstavce 3. V takovém případě soukromé pojištění zanikne uplynutím 8 dnů ode dne doručení výpovědi pojistníkovi. 5. Jestliže se v době trvání soukromého pojištění pojistné riziko podstatně zvýší tak, že pokud by v tomto rozsahu existovalo již při uzavírání pojistné smlouvy, pojistitel by za těchto podmínek pojistnou smlouvu neuzavřel, má právo pojistnou smlouvu vypovědět, a to ve lhůtě 1 měsíce ode dne, kdy se dozvěděl o zvýšení pojistného rizika. V takovém případě soukromé pojištění zanikne uplynutím 8 dnů ode dne doručení výpovědi pojistníkovi. 6. Jestliže pojistitel ve stanovené lhůtě pojistnou smlouvu nevypověděl a ani nepředložil návrh na její změnu, může se dodatečně dovolávat důsledků zvýšení pojistného rizika i po pojistné události. 7. V případě, že nebyla splněna povinnost oznámit zvýšení pojistného rizika a pojistitel na základě svého zjištění pojistnou smlouvu vypověděl dle odstavce 5, náleží mu pojistné až do konce pojistného období, ve kterém došlo k zániku pojištění; jednorázové pojistné náleží pojistiteli v tomto případě celé. ČLÁNEK 9 Placení pojistného 1. Právo pojistitele na pojistné vzniká dnem uzavření pojistné smlouvy nebo dnem dohodnutým v pojistné smlouvě. 2. Pojistník je povinen platit pojistné, a to za dohodnutá pojistná období (běžné pojistné). Lze též dohodnout, že pojistné bude zaplaceno najednou za celou dobu, pro kterou bylo pojištění sjednáno (jednorázové pojistné). 3. Nebylo-li dohodnuto jinak, je běžné pojistné splatné prvního dne pojistného období a jednorázové pojistné dnem počátku pojištění. 4. Je-li dohodnuté pojistné období kratší než 1 rok, je pojistitel oprávněn určovat podle tarifních podkladů procentuální přirážku k pojistnému. 5. Pojistitel má právo na pojistné za pojistnou dobu, nebylo-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak. 6. Jestliže běžné pojistné nebo jednorázové pojistné nebylo zaplaceno ve lhůtě splatnosti, zaniká pojištění dnem následujícím po marném uplynutí lhůty stanovené pojistitelem v upomínce k zaplacení pojistného nebo jeho části, doručené pojistníkovi. Lhůtu stanovenou v upomínce lze před jejím uplynutím dohodou prodloužit. Pojistitel má právo na pojistné za dobu do zániku pojištění. 7. Je-li pojistník či plátce pojistného v prodlení s placením pojistného, má pojistitel právo na úrok z prodlení a upomínací výlohy, pokud tyto vynaložil. 8. Jestliže je pojistník v prodlení s placením pojistného a dojde k pojistné události, je pojistitel oprávněn započíst proti pojistnému plnění dlužné částky pojistného a jiné splatné pohledávky z pojištění. 9. Nastala-li pojistná událost, v důsledku které pojištění zaniklo, náleží pojistiteli pojistné do konce pojistného období, v němž pojistná událost nastala; jednorázové pojistné náleží v takovém případě pojistiteli za celou dobu, na kterou bylo pojištění sjednáno, nebylo-li jinak dohodnuto. 10. Pojistitel má právo na pojistné do doby zániku pojistné smlouvy. 11. Jestliže pojistník zaplatí první pojistné, nebo jeho dohodnutou splátku, po termínu jeho splatnosti, postupuje pojistitel dle příslušných ustanovení zvláštních pojistných podmínek. ČLÁNEK 10 Přerušení pojištění 1. Soukromé pojištění může být během pojistné doby přerušeno. Za dobu přerušení soukromého pojištění netrvá povinnost platit pojistné a není dáno právo na plnění z událostí, které nastaly v době přerušení soukromého pojištění a které by byly jinak pojistnými událostmi. 2. Soukromé pojištění se přerušuje, nebylo-li předepsané pojistné zaplaceno v plné výši do 2 měsíců ode dne jeho splatnosti, pokud nebylo v pojistné smlouvě dohodnuto jinak. Přerušení nastává k datu uplynutí lhůty 2 měsíců od splatnosti pojistného. 3. Pojistiteli náleží pojistné do doby přerušení pojištění. 4. V pojistné smlouvě lze dohodnout další podmínky, za kterých může být soukromé pojištění přerušeno. 5. Doba přerušení soukromého pojištění se započítává do pojistného období. ČLÁNEK 11 Spoluúčast V pojistné smlouvě může být dohodnuto, že se pojištěný podílí na pojistném plnění pevně stanovenou částkou nebo určitým procentem (spoluúčast). Výše spoluúčasti se odečítá od celkového pojistného plnění poskytovaného pojistitelem. V případě, že výše škody, za kterou poškozený požaduje náhradu od pojištěného, nedosáhne výše sjednané spoluúčasti, není pojistitel povinen plnit. ČLÁNEK 12 Výplata a splatnost pojistného plnění 1. Dojde-li k pojistné události, poskytne pojistitel za podmínek stanovených v pojistné smlouvě pojistné plnění, nebylo-li ujednáno jinak. Pojistné plnění je splatné v ČR v tuzemské měně a je poskytováno pojištěnému nebo tomu, kdo má právo na plnění, nikoli však před počátkem pojistné ochrany ve smyslu čl. 5 těchto VPP. 2. Pojistitel nahradí za pojištěného škodu z jedné škodní události maximálně do výše pojistné částky uvedené v pojistné smlouvě. To platí i tehdy, jestliže se pojistná ochrana vztahuje na více osob povinných hradit škodu. 3. Převyšuje-li součet nároku více poškozených limit pojistného plnění ujednaný v pojistné smlouvě, pojistné plnění se každému z nich snižuje v poměru sjednaného limitu k součtu nároku všech poškozených. 4. Pojistitel poskytne na náhradu všech pojistných událostí, které nastanou v jednom pojistném roce, včetně plnění splatných z takových pojistných událostí až po jeho uplynutí, celkové plnění pouze do výše dvojnásobku pojistné částky, není-li ve smlouvě dohodnuto jinak. 5. Pojistitel je povinen po oznámení události, se kterou je spojen požadavek na plnění z pojištění, bez zbytečného odkladu zahájit šetření nutné ke zjištění rozsahu jeho povinnosti plnit. 6. Pojistitel ukončí šetření do tří měsíců po tom, co mu byla pojistná událost oznámena, nemůže-li ukončit šetření v této lhůtě, je povinen sdělit osobě, které má vzniknout nebo vzniklo právo na pojistné plnění, důvody, pro které nelze šetření ukončit a poskytnout jí na její žádost přiměřenou zálohu. Tato lhůta neběží, je-li šetření znemožněno nebo ztíženo z viny oprávněné osoby, pojistníka nebo pojištěného. 7. Pojistné plnění je splatné do 15 dnů po skončení šetření podle odstavce 6 tohoto článku. Šetření je skončeno, jakmile pojistitel sdělí jeho výsledky oprávněné osobě. 8. Pojistitel je oprávněn výplatu pojistného plnění nebo zálohy na pojistné plnění odložit, jestliže: a) existuje pochybnost o oprávněnosti výplaty pojistného plnění pojištěnému, a to až do dodání potřebných důkazů; b) proti pojistníkovi nebo pojištěnému bylo zahájeno trestní nebo soudní řízení v souvislosti se škodou, a to až do skončení tohoto řízení; c) proti pojistníkovi nebo pojištěnému bylo zahájeno správní řízení týkající se pojištěné věci. 9. Bylo-li pojistné plnění, popř. záloha na pojistné plnění vyplacena neoprávněně, je osoba, které bylo plnění vyplaceno, povinna toto vrátit, a to i po skončení pojištění. 10. Pokud byly náklady na šetření podle odstavce 5 tohoto článku, vynaložené pojistitelem, vyvolány nebo zvýšeny porušením povinností účastníků soukromého pojištění, má pojistitel právo požadovat na tom, kdo povinnost porušil, přiměřenou náhradu. 11. Uhradil-li pojištěný škodu, za kterou odpovídá přímo poškozenému, má proti pojistiteli právo na úhradu vyplacené částky, a to až do výše, do které by byl jinak povinen plnit poškozenému pojistitel. 12. Jednorázové odškodnění budoucích nároků v případě nároku na náhradu škody za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti, na náhradu nákladů na výživu pozůstalých či jiného nároku majícího charakter opakovaného plnění může pojistitel, který nárok vyplácí z pojištění odpovědnosti za škodu povinné osoby, navrhnout oprávněné osobě formou jednorázové výplaty. Pro stanovení její výše použije pojistitel pojistně matematických metod. Dojde-li mezi oprávněnou osobou a pojistitelem k dohodě o této formě odškodnění, jsou jednorázovou výplatou vyrovnány tyto veškeré již vzniklé a budoucí nároky. 13. Náhradu škody platí pojistitel poškozenému; poškozený však nemá právo na pojistné plnění proti pojistiteli. ČLÁNEK 13 Odmítnutí a snížení pojistného plnění 1. Pojistitel může odmítnout plnění z pojistné smlouvy jestliže a) příčinou pojistné události byla skutečnost, o které se dozvěděl až po vzniku pojistné události a kterou nemohl zjistit při sjednávání pojištění nebo jeho změně v důsledku úmyslně nebo z nedbalosti nepravdivě nebo neúplně zodpovězených písemných dotazů, a jestliže by při znalosti této skutečnosti v době uzavření pojistné smlouvy tuto smlouvu neuzavřel, nebo ji uzavřel za jiných podmínek, nebo b) oprávněná osoba uvede při uplatňování práva na plnění z pojištění vědomě nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje týkající se rozsahu pojistné události nebo podstatné údaje týkající se této události zamlčí. 2. Dnem doručení oznámení o odmítnutí pojistného plnění dle odst. 1 pojištění zanikne. 3. Porušil-li při sjednávání soukromého pojištění nebo při změně pojistné smlouvy pojistník nebo pojištěný některou z povinností uvedených v zákoně o pojistné smlouvě nebo ve VPP a bylo-li v důsledku toho stanoveno nižší pojistné, může pojistitel pojistné plnění přiměřeně snížit. 4. Pokud mělo porušení povinností uvedených v zákoně o pojistné smlouvě nebo ve VPP podstatný vliv na vznik pojistné události, její průběh nebo na zvětšení rozsahu jejích následků anebo na zjištění nebo určení výše pojistného plnění, může pojistitel pojistné plnění snížit úměrně tomu, jaký vliv mělo toto porušení na rozsah jeho povinnosti plnit. To platí i v případě, kdy znemožnilo předložení důkazů o tom, že pojistná událost nastala ve smyslu těchto VPP. 5. Jestliže nedbalost pojistníka, pojištěného nebo osoby žijící s pojištěným ve společné domácnosti byla příčinou vzniku pojistné události nebo jejího zvětšení, či znemožnila předložení důkazů o tom, že ke vzniku škody došlo pojistnou událostí ve smyslu těchto VPP, je pojistitel oprávněn pojistné plnění z pojistné smlouvy snížit podle toho, jaký vliv měla tato nedbalost na rozsah jeho povinnosti plnit

14 priv majetek.qxp :16 StrÆnka Jestliže pojištěný způsobí škodu svým jednáním, které bylo ovlivněno požitím alkoholu nebo aplikací omamných nebo psychotropních látek, má pojistitel proti němu právo na náhradu toho, co za něho plnil. 7. Na pojistitele přechází právo pojištěného: a) na vrácení vyplacené částky nebo na snížení důchodu či na zastavení jeho výplaty, pokud za něj pojistitel tuto částku zaplatil nebo za něj vyplácí důchod; b) na úhradu nákladů řízení o náhradě škody, které mu bylo přiznáno proti odpůrci, pokud je pojistitel za něj zaplatil; c) na vypořádání nebo na postih, a to až do výše částek, které za něj pojistitel uhradil. Pokud nastane právní skutečnost, která odůvodňuje právo uvedené v čl. 13 odstavci 7, písm. a), b), c), těchto VPP je pojištěný povinen to oznámit pojistiteli neprodleně a odevzdat mu doklady potřebné k uplatnění těchto práv. 8. Ustanovení odstavců 6 a 7 se nevztahuje na případy, kdy pojištěný užil léky obsahující návykové látky nebo přípravky obsahující návykové látky, pokud tyto léky užil způsobem předepsaným lékařem a pokud nebyl lékařem nebo výrobcem léku upozorněn, že v době aplikace těchto léků nelze vykonávat činnost, v důsledku které způsobil škodu. ČLÁNEK 14 Povinnosti pojištěného a pojistníka 1. Pojistník a pojištěný jsou při sjednávání nebo změně pojistné smlouvy povinni pravdivě a úplně odpovědět na všechny dotazy pojistitele týkající se sjednání a oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu změny, které během trvání pojištění nastanou ve skutečnostech, na něž byl tázán při sjednání pojištění a které mají vliv na výpočet pojistného. 2. Pojištěný je povinen dbát, aby pojistná událost nenastala a provést přiměřená opatření k odvrácení vzniku hrozící škody. Nesmí především porušovat povinnosti, vyplývající z právních předpisů nebo pojistné smlouvy, směřující k odvrácení nebo zmenšení bezprostředně hrozící škody. Nesmí strpět porušování těchto povinností ani ze strany třetích osob. 3. Pojištěný je povinen: a) neprodleně písemně oznámit pojistiteli každou škodní událost, která by mohla být důvodem vzniku práva na plnění pojistitele; b) veškerá sdělení a prohlášení týkající se pojištění sdělovat písemnou formou a nabývají platnosti dnem doručení pojistiteli. Zástupce pojistitele může přijímat oznámení a prohlášení pojistníka, tato sdělení však nabývají platnosti teprve dnem doručení pojistiteli; c) poskytnout pojistiteli součinnost při odvracení škody; d) podat důkaz o vzniku a rozsahu pojistné události; e) poskytnout pojistiteli součinnost, potřebnou pro zjištění příčiny a rozsahu škody a učinit nutná opatření k tomu, aby se rozsah škody nezvětšoval; f) ve lhůtě stanovené pojistitelem mu předložit vyžádané doklady; g) zabezpečit vůči jinému právo na náhradu škody, právo na postih a vypořádání; h) pojistník je povinen platit pojistné podle údajů, stanovených v pojistné smlouvě; i) oznámit pojistiteli, že uzavřel pro pojištěné věci další pojištění proti témuž riziku u jiného pojistitele; přitom je povinen sdělit jméno pojistitele a výši pojistné částky; j) oznámit pojistiteli změny vlastnictví, držení, nájmu nebo správy věci, je-li sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu v jejich souvislosti. 4. Pojištěný je povinen pojistiteli bez zbytečného odkladu oznámit, že: a) vznikla škodná událost; b) poškozený uplatnil proti němu právo na náhradu škody, a vyjádřit se ke své odpovědnosti za vzniklou škodu, požadované náhradě škody a její výši; c) bylo proti němu v souvislosti se škodnou událostí zahájeno řízení před státním orgánem nebo rozhodčí řízení, sdělit jméno svého právního zástupce a informovat o průběhu a výsledcích řízení; d) v souvislosti s pojistnou událostí s ním bylo zahájeno trestní řízení. 5. Pojištěný v řízení o náhradě škody je povinen postupovat v souladu s pokyny pojistitele. Náklady tohoto řízení vynaložené pojištěným hradí pojistitel. 6. Je-li zahájeno řízení o nároku na náhradu škody, je pojištěný povinen poskytnout pojistiteli veškerou součinnost, informace a vysvětlení, která bude pojistitel považovat za nezbytná. 7. Na pokyn pojistitele je pojištěný povinen v řízení o náhradu škody podat opravný prostředek. Opravné řízení se vede na náklady pojistitele. Pojištěný není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu pojistitele uznat nebo uspokojit nárok na náhradu škody v celé výši nebo zčásti. V případě porušení této povinnosti je pojistitel zproštěn povinnosti plnit, kromě případů soudního smíru a narovnání. Pojištěný není bez souhlasu pojistitele oprávněn zavázat se k náhradě promlčené pohledávky nebo uzavřít soudní smír či dohodu o narovnání. 8. Pojistitel je zmocněn učinit k vyřízení nebo odvrácení nároku veškerá prohlášení jménem pojištěného, která budou podle úvahy pojistitele účelná. 9. V případě vzniku pojistné události je pojištěný povinen: a) neprodleně oznámit orgánům činným v trestním řízení vznik pojistné události, která nastala za okolností, nasvědčujících spáchání trestného činu nebo pokusu o něj; b) bez souhlasu pojistitele neměnit stav vzniklý pojistnou událostí, pokud to není nutné k odvrácení nebo zmírnění následků škody nebo v rozporu s obecným zájmem, přičemž je povinen zajistit průkaznost vzniku škody a výši škody; c) požádat pojistitele o potřebné pokyny ke zmírnění následků škody a postupovat v souladu s nimi; d) zachovat poškozené nebo zničené věci související s pojistnou událostí k posouzení pojistiteli; e) umožnit pojistiteli nebo osobám jím pověřeným provádět veškerá šetření potřebná pro posouzení nároku na pojistné plnění a na jeho výši a předložit kompletní potřebné originály dokladů, které si pojistitel k tomuto účelu vyžádá, případně i umožnit pojistiteli pořídit si z těchto dokladů kopie; f) zabezpečit vůči jinému právo na náhradu vzniklé škody a jiná obdobná práva a uplatnit nárok na náhradu vzniklé škody vůči tomu, kdo za škodu odpovídá; 10. Pojistitel je oprávněn zjišťovat v souvislosti se šetřením škodné události týkající se pojištění odpovědnosti za škodu údaje o zdravotním stavu nebo o příčině smrti poškozeného. 11. V případě, že osoba pojistníka a pojištěného není totožná a právo na plnění má pojistník, přecházejí povinnosti uvedené v čl. 14 těchto VPP i na pojistníka. ČLÁNEK 15 Zánik pojištění 1. Toto pojištění mohou vypovědět obě smluvní strany do dvou měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy. Dnem doručení výpovědi počíná běžet osmidenní výpovědní lhůta, jejímž uplynutím pojištění zaniká. 2. Je-li sjednáno soukromé pojištění s běžným pojistným, mohou obě smluvní strany pojištění vypovědět ke konci pojistného období; výpověď musí být doručena alespoň 6 týdnů před uplynutím pojistného období, jinak je neplatná. 3. Obě smluvní strany mohou soukromé pojištění vypovědět do 3 měsíců ode dne doručení oznámení vzniku pojistné události. Dnem doručení výpovědi počíná běžet výpovědní lhůta 1 měsíce, jejímž uplynutím soukromé pojištění zaniká. 4. Pojistitel a pojistník mají po vzniku každé pojistné události právo vypovědět pojistnou smlouvu ve lhůtě jednoho měsíce ode dne vyplacení pojistného plnění nebo odmítnutí pojistného plnění za škodu způsobenou pojištěným. Dnem doručení výpovědi počíná běžet osmidenní výpovědní lhůta, jejímž uplynutím pojištění zaniká. 5. Pojistník může pojištění vypovědět do 1 měsíce ode dne doručení oznámení o převodu pojistného kmene nebo části nebo do 1 měsíce ode dne zveřejnění oznámení o odnětí povolení k provozování pojišťovací činnosti pojistitele. Dnem doručení výpovědi počíná běžet osmidenní výpovědní lhůta, jejímž uplynutím pojištění zaniká 6. V případě výpovědi náleží pojistiteli část pojistného do konce pojištění. 7. Pokud je pojištěna odpovědnost za škodu vyplývající z vlastnictví věci, zanikne pojištění změnou v osobě vlastníka věci, není-li dále nebo v pojistných podmínkách stanoveno jinak. 8. Je-li pojištěna odpovědnost za škodu vyplývající z vlastnictví nemovitosti: a) vstupuje nový vlastník nabytím vlastnictví do pojištění na místo dosavadního vlastníka; nový vlastník musí změnu vlastníka bez zbytečného odkladu písemně oznámit pojistiteli; b) která je ve společném jmění manželů a manželství zaniklo rozvodem, zaniká pojištění uplynutím lhůty třiceti dní ode dne, kdy rozsudek o rozvodu manželství nabyl právní moci; c) která je ve společném jmění manželů a manželství zaniklo smrtí jednoho z manželů, vstupuje do pojištění pozůstalý manžel, je-li nadále vlastníkem nebo spoluvlastníkem nemovitosti; d) která je ve společném jmění manželů a manželství zaniklo jinak než smrtí nebo rozvodem, pojištění nezanikne, jestliže alespoň jeden z manželů je nadále vlastníkem či spoluvlastníkem nemovitosti a do třiceti dní od zániku společného jmění manželů oznámí tuto skutečnost písemně pojistiteli; e) během pojistného období dojde ke změně způsobu užívání nemovitosti, je pojistitel oprávněn nově stanovit pojistné, případně pojištění vypovědět; výpovědní lhůta je osmidenní. 9. Zemře-li fyzická osoba nebo zanikne-li právnická osoba, která sjednala pojištění vztahující se na odpovědnost jiné osoby, vstupuje tato osoba do pojištění na místo toho, kdo s pojistitelem pojistnou smlouvu uzavřel. 10. Zodpoví-li pojistník nebo pojištěný při sjednávání pojistné smlouvy úmyslně nebo z nedbalosti nepravdivě nebo neúplně písemné dotazy pojistitele týkající se sjednávaného soukromého pojištění, má pojistitel právo od pojistné smlouvy odstoupit, jestliže při pravdivém a úplném zodpovězení dotazů by pojistnou smlouvu neuzavřel. Toto právo může pojistitel uplatnit do 2 měsíců ode dne, kdy takovou skutečnost zjistil, jinak právo zanikne. To platí i v případě změny pojistné smlouvy. 11. Stejné právo odstoupit od pojistné smlouvy jako pojistitel má, za podmínek podle odstavce 10 tohoto článku, i pojistník, jestliže mu pojistitel nebo jím zmocněný zástupce nepravdivě nebo neúplně zodpověděl jeho písemné dotazy týkající se sjednávaného soukromého pojištění. 12. Odstoupením od pojistné smlouvy se smlouva od počátku ruší. Pojistitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě do 30 dnů ode dne odstoupení od pojistné smlouvy, vrátit zaplacené pojistné, od kterého se odečte to, co již ze soukromého pojištění plnil. V případě odstoupení pojistitele se od zaplaceného pojistného odečítají i náklady spojené se vznikem a správou soukromého pojištění. Pojistník nebo pojištěný, který není současně pojistníkem, popřípadě obmyšlený, je ve stejné lhůtě jako pojistitel povinen pojistiteli vrátit částku vyplaceného pojistného plnění, která přesahuje výši zaplaceného pojistného

15 priv majetek.qxp :16 StrÆnka Pojištění může zaniknout v souladu s čl. 7 odst Pojištění může zaniknout ve smyslu čl. 8 odst. 4 a Pojištění může zaniknout z důvodu nezaplacení pojistného dle čl. 9 odst Pojištění může rovněž zaniknout odmítnutím pojistného plnění dle čl. 13 odst Pojistitel a pojistník se mohou na zániku pojištění dohodnout. V dohodě se určí okamžik zániku pojištění a způsob vzájemného vyrovnání závazků. 18. Pojištění zaniká dnem, kdy zanikla věc, na níž se pojištění odpovědnosti za škodu vztahovalo, nebo dnem, kdy došlo ke smrti pojištěné fyzické osoby nebo zániku pojištěné právnické osoby bez právního nástupce, není-li dohodnuto jinak. 19. Pojištění zaniká uplynutím pojistné doby, není-li dohodnuto jinak. ČLÁNEK 16 Právní úkony, doručování 1. Všechna sdělení pojistníka či pojištěného je nutno zasílat na adresu pojistitele písemně. Zástupci pojistitele jsou oprávněni sdělení převzít, sdělení se však považují za doručená až okamžikem, kdy je pojistitel obdrží. 2. Písemnosti pojistitele určené pojistníkovi nebo pojištěnému se doručují zpravidla držitelem poštovní licence, mohou být rovněž doručeny i zástupcem pojistitele, a to na jejich poslední pojistiteli známou adresu. 3. Odepřou-li pojistník nebo pojištěný písemnost bezdůvodně přijmout, považuje se písemnost za doručenou dnem, kdy její přijetí bylo pojistníkem nebo pojištěným odepřeno. 4. Nebyli-li pojistník či pojištěný zastiženi a písemnost pojistitele byla uložena doručovatelem u držitele poštovní licence nebo u místně příslušného obecního úřadu, považuje se písemnost pojistitele za doručenou posledním dnem její úložné lhůty, i když se pojistník či pojištěný o jejím uložení nedozvěděli. 5. Pokud pojistník či pojištěný nesdělí pojistiteli svoji novou adresu, považuje se písemnost za doručenou dnem vrácení nedoručitelné písemnosti pojistiteli zpět. ČLÁNEK 17 Ustanovení společná a závěrečná 1. Pro veškeré soudní spory, které nastanou v souvislosti s pojistnou smlouvou dle těchto VPP, je příslušný soud v místě sídla pojistitele. 2. Od výše stanovených všeobecných pojistných podmínek se lze v pojistných smlouvách odchýlit, vyžaduje-li to účel a charakter pojištění. V jiných případech se lze odchýlit jen, pokud je to ku prospěchu pojištěného. 3. Tyto VPP jsou účinné pro pojistné smlouvy uzavřené po 1. lednu Doložka o ochraně a předání osobních dat Pojistník i pojištěný souhlasí s tím, aby pojistitel zpracovával ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, jejich osobní údaje. Souhlasí s tím, aby jejich osobní údaje byly zpracovávány společností VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a.s., se sídlem v Praze 2, Francouzská 28, v rámci činnosti v pojišťovnictví a činnosti související s pojišťovací a zajišťovací činností podle zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, ve znění předpisů pozdějších, a to po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích ze závazkového vztahu. Dále souhlasí s tím, aby osobní údaje pojistníka a pojištěných byly poskytnuty i ostatním subjektům podnikajícím v oblasti pojišťovnictví, bankovnictví a jiných peněžních služeb a asociacím těchto subjektů. Ve smyslu ustanovení 27 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, souhlasí s předáváním jejich osobních údajů do jiných států např. za účelem zajištění. Pojistník i pojištěný souhlasí, aby pojistitel uložil informace týkající se jejich pojištění do informačních systémů České asociace pojišťoven (dále jen ČAP) s tím, že tyto informace mohou být poskytnuty kterémukoliv členu ČAP, který je uživatelem některého z těchto systémů. Účelem informačních systémů je zjišťovat, shromažďovat, zpracovávat, uchovávat a členům ČAP poskytovat informace o klientech s cílem jejich ochrany a ochrany pojistitelů. Informační systémy slouží také k účelům evidence a statistiky. Pojistník i pojištěný prohlašují, že byli ve smyslu ustanovení 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, řádně informováni o zpracování jejich osobních údajů, svých právech a povinnostech zpracovatele údajů. ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY Pojištění odpovědnosti za škodu Platnost od Úvodní ustanovení Tyto zvláštní pojistné podmínky (dále jen ZPP) jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy pro pojištění odpovědnosti za škodu. Obecné zásady pro pojištění odpovědnosti za škodu, které sjednává VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a.s., jsou stanoveny ve Všeobecných pojistných podmínkách pro pojištění odpovědnosti za škodu (dále jen VPPO) platných a účinných po Článek 1 Rozsah pojištění 1. Pojistitel poskytuje následující druhy pojištění: a) pojištění odpovědnosti občana za škodu v běžném občanském životě; b) pojištění odpovědnosti vlastníka nebo opatrovatele psa; c) pojištění odpovědnosti vlastníka nebo opatrovatele koně; d) pojištění odpovědnosti za škodu vlastníka, držitele, nájemce nebo správce nemovitosti; e) pojištění odpovědnosti za škodu vlastníka budovy nebo díla ve stavbě nebo demolici; 2. Tato ZPP jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu. 3. Pro jednotlivé druhy pojištění odpovědnosti za škodu platí následující ZPP: Článek 2 Pojištění odpovědnosti občana za škodu v běžném občanském životě 1. Toto pojištění se vztahuje na odpovědnost pojištěného za škodu způsobenou jeho činností, která je v občanském životě běžná, není-li taková činnost vyloučena Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti za škodu, nebo ZPP. Pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou pojištěným: a) vedením domácnosti nebo vzniklou z provozu jejího zařízení; b) při rekreačních sportech s výjimkou účasti na lovu nebo honu; c) jako chodcem, cyklistou nebo při jízdě na koni s výjimkou koně, který je ve vlastnictví pojištěného; d) jako vlastníkem nebo opatrovatelem domácích zvířat a drobných hospodářských zvířat s výjimkou psů, koní, skotu, divokých zvířat a dále všech zvířat držených pro výdělečnou nebo zemědělskou činnost; e) zbraní, drženou legálně k soukromým účelům. 2. Pojistná ochrana uvedená v čl. 2 odst. 1 těchto ZPP se současně s pojištěným vztahuje i na níže uvedené spolupojištěné osoby, pokud žijí ve společné domácnosti s pojištěným: a) manžel pojištěného; b) nezletilé děti pojištěného nebo jeho manžela a děti, které žijí trvale ve společné domácnosti pojištěného a dále osvojenci a děti svěřené pojištěnému nebo jeho manželu do pěstounské péče; u zletilých pouze po dobu soustavné přípravy na zaměstnání, pokud nemají vlastní domácnost nebo nemají vlastní pravidelný příjem, nejvýše však do 25 let jejich věku. 3. Pojištění podle čl. 2 odst. 1, písm. a) a d) těchto ZPP se dále vztahuje na občansko právní odpovědnost: a) osob, které v domácnosti pojištěného vykonávají pomocné práce; b) osob, jimž pojištěný svěřil opatrování nebo běžnou údržbu svého bytu. Podmínkou je, že škoda byla způsobena při výkonu činnosti dle písm. a) a b) tohoto odstavce. Pojištění se nevztahuje na škody způsobené pojištěnému nebo členu jeho domácnosti. 4. Pojištění podle čl. 2 těchto ZPP se nevztahuje na odpovědnost za škodu občana dle článku 1 odst. 1, písm. b), c), d) a e) těchto ZPP. 5. Pro pojištění odpovědnosti občana za škodu v běžném občanském životě podle čl. 2 těchto ZPP platí výluky z pojištění dle čl. 3 VPPO, není-li v pojistné smlouvě stanoveno jinak. ČLÁNEK 3 Pojištění odpovědnosti vlastníka nebo opatrovatele psa 1. Toto pojištění se vztahuje na odpovědnost pojištěného za škodu způsobenou psem uvedeným v pojistné smlouvě třetí osobě, pokud za takovou škodu odpovídá jako vlastník nebo opatrovatel, nejedná-li se však o výdělečnou nebo zemědělskou činnost. 2. Pojištěna je rovněž škodní odpovědnost osoby, které pojištěný psa svěřil do opatrování, pokud škoda byla způsobena při této činnosti a nejde-li o výdělečnou činnost opatrovatele. Pojištění se nevztahuje na škody způsobené pojistníkovi, pojištěným a spolupojištěným osobám a členům domácnosti pojištěného. 3. Pojištění se nevztahuje na škodu způsobenou loveckým psem používaným při výkonu práva myslivosti. 4. Pojištění se nevztahuje na odpovědnost vlastníka nebo opatrovatele bojových psů. Pro účely tohoto pojištění se za bojového psa považuje: Bulteriér, Pitbulteriér, Neapolský mastin, Brazilská Fila, Bordeauxská doga, španělský mastin, staffordšírský bulteriér, argentinská doga, Bandog, stejně jako rasy, vzniklé křížením výše uvedených psů. Pojistná ochrana se však neposkytuje za škody způsobené zvířatům přivedeným k připuštění. 5. Pojištění podle čl. 3 těchto ZPP se nevztahuje na odpovědnost za škodu občana dle článku 1 odst. 1 písm. a), c), d) a e) těchto ZPP. 6. Pro pojištění odpovědnosti vlastníka nebo opatrovatele psa podle článku 3 těchto ZPP platí výluky z pojištění dle čl. 3 VPPO, není-li v pojistné smlouvě stanoveno jinak

16 priv majetek.qxp :16 StrÆnka 19 ČLÁNEK 4 Pojištění odpovědnosti vlastníka nebo opatrovatele koně 1. Toto pojištění se vztahuje na odpovědnost pojištěného za škodu způsobenou koněm uvedeným v pojistné smlouvě třetí osobě, pokud za takovou škodu odpovídá jako vlastník nebo opatrovatel, nejedná-li se však o výdělečnou nebo zemědělskou činnost. 2. Pojištěna je rovněž škodní odpovědnost osoby, které pojištěný koně svěřil do opatrování, pokud škoda byla způsobena při této činnosti a nejde-li o výdělečnou činnost opatrovatele. Pojištění se nevztahuje na škody, způsobené pojistníkovi, pojištěným a spolupojištěným osobám a členům domácnosti pojištěného. 3. Předmětem pojištění jsou koně, mezci, poníci a osli. Poníci a osli do výšky 148 cm. 4. Pojištění podle čl. 4 těchto ZPP se nevztahuje na odpovědnost za škodu občana dle článku 1 odst. 1, písm. a), b), d) a e) těchto ZPP. 5. Pro pojištění odpovědnosti vlastníka nebo opatrovatele koně podle čl. 4 těchto ZPP platí výluky z pojištění dle čl. 3 VPPO, není-li v pojistné smlouvě stanoveno jinak. ČLÁNEK 5 Pojištění odpovědnosti za škodu vlastníka, držitele, nájemce nebo správce nemovitosti 1. Toto pojištění se vztahuje na odpovědnost pojištěného za škodu vyplývající: a) z vlastnictví, držby, nájmu či správy nemovitosti uvedené v pojistné smlouvě; b) z vlastnictví a provozu zařízení této nemovitosti, které je určeno ke společnému užívání nájemci; c) z provádění demoličních, stavebních, opravných a výkopových prací na pojištěné nemovitosti, pokud celkové náklady na stavební záměr při započtení případných vlastních výkonů nepřekročí ,- Kč. Jen u takovýchto stavebních záměrů jsou připojištěny níže uvedené odpovědnosti pojištěnce jakožto investora: - odpovědnost za škody způsobené na věcech a osobách, které vzniknou v souvislosti se stanoveným projektem k provedení prací uvedených pod písm.c) tohoto odstavce; - odpovědnost za škody na podzemních zařízeních (jako elektrické vedení, plynové nebo vodovodní potrubí, telekomunikační kabely, kanály apod.); - odpovědnost za škody způsobené podkopáním staveb; - odpovědnost za škody způsobené poklesnutím pozemku i staveb nebo částí staveb na tomto pozemku jakož i škody způsobené sesuvem půdy; - odpovědnost za škody na sousedních stavbách způsobené následkem zanedbání řádného vyztužení a vzepření. 2. Pojištění se vztahuje i na osoby, které pojištěný pověřil čištěním a údržbou chodeb, schodišť, chodníků a prostranství patřících k nemovitosti uvedené v poj. smlouvě, pokud byla škoda způsobena při výkonu této činnosti. Pojištění se nevztahuje na škody způsobené pojištěným osobám a členům jejich domácnosti. 3. Jestliže je pojištěna odpovědnost všech spoluvlastníků nemovitosti uvedené v poj. smlouvě a dojde-li ke změně v osobě spoluvlastníka, pojištění nezanikne, pokud nový spoluvlastník přistoupí k dohodě spoluvlastníků ve věci pojištění a sdělí to neprodleně písemně pojistiteli. 4. Pojištění podle čl. 5 těchto ZPP se nevztahuje na odpovědnost za škodu občana dle článku 1 odst. 1 písm. a), b), c) a e) těchto ZPP. 5. Pro pojištění odpovědnosti za škodu vlastníka, držitele, nájemce nebo správce nemovitosti podle čl. 5 těchto ZPP platí výluky z pojištění dle čl. 3 VPPO, neníli v pojistné smlouvě stanoveno jinak. ČLÁNEK 7 Ustanovení společná a závěrečná Pro všechny výše uvedené druhy pojištění odpovědnosti platí: 1. Placení pojistného, zvláštní poplatky a) pojistné se hradí ročně předem, není-li ve smlouvě dohodnuto jinak. b) v případě, že pojistník zaplatil první pojistné až po termínu jeho splatnosti, náleží pojistiteli i část prvního pojistného od splatnosti do zaplacení jako poplatek za správu pojištění. c) za vyhotovení duplikátů poj. smlouvy si může pojistitel účtovat poplatek ve výši 50,- Kč. d) pojistné se hradí ročně předem. Je-li celkové roční pojistné v jedné pojistné smlouvě větší než 1.000,- Kč, lze jej platit pololetními splátkami, je-li celkové roční pojistné v jedné pojistné smlouvě větší než 2.000,- Kč, lze jej platit čtvrtletními splátkami. Při pololetním způsobu placení si pojistitel účtuje přirážku ve výši 3 % z ročního pojistného, při čtvrtletním způsobu placení ve výši 5 % z ročního pojistného. e) pojistitel může v pojistné smlouvě upravit pojistné srážkami a přirážkami, podle konkrétních okolností přejímaného rizika. f) pojistitel může stanovit minimální celkové roční pojistné v jedné pojistné smlouvě. 2. Pojistné částky Pojistné částky za škodu na zdraví, na věci a případně finanční škodu jsou uvedeny v pojistce. 3. Ve smyslu čl. 11 VPPO se ujednává, že pojištěný se podílí na pojistném plnění z každé pojistné události částkou 500,- Kč (spoluúčast). 4. Procesní náklady ve smyslu čl. 2 VPPO. V případě spoluodpovědnosti více subjektů záleží na úvaze pojistitele, zda převezme úhradu i za jiné subjekty nad rámec rozsahu odpovědnosti pojištěného. ČLÁNEK 6 Pojištění odpovědnosti za škodu vlastníka budovy nebo díla ve stavbě nebo demolici. 1. Toto pojištění se vztahuje na odpovědnost pojištěného za škodu vyplývající: a) z vlastnictví budovy nebo díla ve stavbě uvedených v pojistné smlouvě a z vlastnictví nebo užívání k nim příslušných pozemků; b) z provádění stavební činnosti na budově nebo díle uvedených v pojistné smlouvě; c) z provádění demolice budovy nebo díla uvedeného v pojistné smlouvě. 2. Pojištění se vztahuje: a) na fyzickou osobu, pověřenou pojištěným k výkonu stavebního dozoru; b) na fyzické osoby, které vypomáhají pojištěnému z jeho pověření při stavbě; pojištěna je však pouze jejich občanskoprávní odpovědnost za škodu při této činnosti. Pojištění se nevztahuje na škody způsobené pojištěným osobám a členům jejich domácnosti. 3. Pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škodu z provádění stavebních či demoličních prací dodavatelským způsobem. 4. Jestliže je pojištěna odpovědnost všech spoluvlastníků nemovitosti uvedených v poj. smlouvě a dojde-li ke změně v osobě spoluvlastníka, pojištění touto změnou nezanikne, pokud nový spoluvlastník přistoupí k dohodě spoluvlastníků ve věci pojištění a sdělí to neprodleně písemně pojistiteli. 5. Pojištění podle čl. 6 těchto ZPP se nevztahuje na odpovědnost za škodu občana dle článku 1 odst. 1, písm. a), b), c) a d) těchto ZPP. 6. Pro pojištění odpovědnosti za škodu vlastníka budovy nebo díla ve stavbě nebo demolici podle čl. 6 těchto ZPP platí výluky z pojištění dle čl. 3 VPPO, není-li v pojistné smlouvě stanoveno jinak

HLAVA PATNÁCTÁ. Pojistné smlouvy ODDÍL PRVNÍ. Pojistná smlouva

HLAVA PATNÁCTÁ. Pojistné smlouvy ODDÍL PRVNÍ. Pojistná smlouva HLAVA PATNÁCTÁ Pojistné smlouvy ODDÍL PRVNÍ Pojistná smlouva 788 (1) Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje poskytnout ve sjednaném rozsahu plnění, nastane-li nahodilá událost ve smlouvě blíže označená,

Více

Nabídka pojištění Společenství vlastníků jednotek pro dům Rezidence Tulipán, Praha 9

Nabídka pojištění Společenství vlastníků jednotek pro dům Rezidence Tulipán, Praha 9 Nabídka pojištění Společenství vlastníků jednotek pro dům Rezidence Tulipán, Praha 9 Předkládá: RENOMIA, a. s. Pobočka Praha Vlkova 46 130 00 Praha tel.: 221 421 750 fax: 222 720 855 e-mail: jana.voleska@renomia.cz

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ BUDOV A OBECNÍHO MAJETKU VPP-BOM/01

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ BUDOV A OBECNÍHO MAJETKU VPP-BOM/01 VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ BUDOV A OBECNÍHO MAJETKU VPP-BOM/01 Obsah I. OBECNÁ ČÁST Článek 1 Úvodní ustanovení Článek 2 Vznik a trvání pojištění Článek 3 Zánik pojištění Článek 4 Změna pojištění

Více

Je to nejzákladnější pojistný druh v pojištění majetku, pojišťující rizika a škody, která můžou vzniknout na majetku movitém či nemovitém.

Je to nejzákladnější pojistný druh v pojištění majetku, pojišťující rizika a škody, která můžou vzniknout na majetku movitém či nemovitém. Živelní pojištění Obecná problematika Je to nejzákladnější pojistný druh v pojištění majetku, pojišťující rizika a škody, která můžou vzniknout na majetku movitém či nemovitém. Živelní pojištěni se sjednává

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění trvale obývané nemovitosti ZPP - N 01

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění trvale obývané nemovitosti ZPP - N 01 ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění trvale obývané nemovitosti ZPP - N 01 Článek 1 Úvodní ustanovení Obecné zásady pojištění nemovitosti, jež sjednává Allianz pojišťovna, a. s., jsou stanoveny ve

Více

Pojištění staveb pro případ živelních a dalších sjednaných pojistných nebezpečí

Pojištění staveb pro případ živelních a dalších sjednaných pojistných nebezpečí Pojistná smlouva číslo: 23431555-17 Stav k datu 6. 3. 2014 Pořadové číslo pojištění: 1 SVJ domu Římská 41, Praha 2 Římská 41/1287 120 00 PRAHA 2 ČESKÁ REPUBLIKA Pojištění staveb pro případ živelních a

Více

Pojištění 26.8.2014. Pojistný zájem

Pojištění 26.8.2014. Pojistný zájem Pojištění Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje vůči pojistníkovi poskytnout jemu nebo třetí osobě pojistné plnění, nastane-li nahodilá událost krytá pojištěním (pojistná událost), a pojistník se zavazuje

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1983. Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1983. Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1983 Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983 12 V Y H L Á Š K A m i n i s t e r s t v a f i n a n c í Č e s k é s o c i a l i s t i c k é r e p u b l

Více

podmínky Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění nemovitosti, domácnosti a odpovědnosti za škodu VPP BX/01 Wüstenrot pojišťovna a. s.

podmínky Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění nemovitosti, domácnosti a odpovědnosti za škodu VPP BX/01 Wüstenrot pojišťovna a. s. podmínky Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění nemovitosti, domácnosti a odpovědnosti za škodu VPP BX/01 Obsah I. OBECNÁ ČÁST Článek 1 Úvodní ustanovení Článek 2 Vznik a trvání pojištění Článek 3 Uzavření

Více

č. 56766493-28 o pojištění bytových domů

č. 56766493-28 o pojištění bytových domů Pojistná smlouva č. 56766493-28 STRANA: 1 Česká pojišťovna a.s. Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika IČ 452 72 956 zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 1464,

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ - ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka - stránky pojištění: etická stránka (= princip solidarity)

Více

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY e-bond pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY Tyto Všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4. 2009 KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. VPP

Více

č. 36268193-14 o pojištění bytových domů

č. 36268193-14 o pojištění bytových domů Pojistná smlouva č. 36268193-14 STRANA: 1 Česká pojišťovna a.s. Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika IČ 452 72 956 zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 1464,

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTI

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTI VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTI Platnost od 25. 6. 2008 Úvodní ustanovení Pro pojištění domácnosti, které sjednává VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a.s. (dále jen pojistitel ) platí

Více

Zvláštní smluvní ujednání pro pojištění agentury práce pro případ jejího úpadku (ZSU ÚAP 1/11)

Zvláštní smluvní ujednání pro pojištění agentury práce pro případ jejího úpadku (ZSU ÚAP 1/11) Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Zvláštní smluvní ujednání pro pojištění agentury práce pro případ jejího úpadku (ZSU ÚAP 1/11) Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Soukromé pojištění

Více

KOMPLET Pojištění domácnosti

KOMPLET Pojištění domácnosti KOMPLET Pojištění domácnosti Pojistná nebezpečí kompletní živel (požár a jeho původní jevy, výbuch, úder blesku, náraz nebo zřícení letadla, povodeň nebo záplava, vichřice, krupobití, sesuv půdy, zřícení

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY. pro. veřejnou zakázku. Pojištění Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky

TECHNICKÉ PODMÍNKY. pro. veřejnou zakázku. Pojištění Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky TECHNICKÉ PODMÍNKY pro veřejnou zakázku podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) na Pojištění Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky

Více

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx Příloha č. 3 k k Dohodě o podmínkách pojištění odpovědnosti provozovatele zdravotnického zařízení pro členy Asociace klinických psychologů ČR č. 7402000002 Pojistná smlouva č. 4300000xxxx pro pojištění

Více

Dotazník. pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM)

Dotazník. pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM) Dotazník pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK Jméno a příjmení nebo název společnosti RČ/IČO Adresa bydliště nebo sídla společnosti POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM)

Více

NABÍDKA ŠKODOVÉHO POJIŠTĚNÍ BUDOV - REALITY

NABÍDKA ŠKODOVÉHO POJIŠTĚNÍ BUDOV - REALITY NABÍDKA ŠKODOVÉHO POJIŠTĚNÍ BUDOV - REALITY Pojistitel: Generali Pojišťovna a.s., Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika, IČ: 61859869, Generali Pojišťovna a.s. je zapsána v obchodním rejstříku

Více

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02. KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje

Více

Pojistník: Pojištěný: Allianz varianta č.1

Pojistník: Pojištěný: Allianz varianta č.1 Pojistník: Pojištěný: živel + odcizení Allianz varianta č.1 Allianz varianta č. 2 Allianz varianta č. 3 rizika pojistné částky spoluúčast Roční pojistné pojistné částky spoluúčast Roční pojistné pojistné

Více

396/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

396/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 396/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 21. srpna 2002 o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na úhradu části nákladů spojených s výstavbou bytu fyzickými osobami postiženými povodněmi

Více

Pojistná smlouva č. 8026624113

Pojistná smlouva č. 8026624113 Pojistná smlouva č. 8026624113 Smluvní strany: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Sídlo: Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458, PSČ 532 18 IČ: 455 34 306 Zápis v OR: KS v Hradci

Více

Soubor pojistných podmínek pro pojištění PERSPEKTIVA

Soubor pojistných podmínek pro pojištění PERSPEKTIVA www.koop.cz Soubor pojistných podmínek pro pojištění PERSPEKTIVA PERSPEKTIVA Co je důležité vědět: Dovolujeme si Vás upozornit, že ne všechny části tohoto souboru pro Vás musí být relevantní. Vždy se prosím

Více

Obytné a kancelářské budovy Všeobecné pojistné podmínky pojištění majetku a odpovědnosti - OBKB 140101... 2 Část I. Úvodní ustanovení...

Obytné a kancelářské budovy Všeobecné pojistné podmínky pojištění majetku a odpovědnosti - OBKB 140101... 2 Část I. Úvodní ustanovení... Obytné a kancelářské budovy Všeobecné pojistné podmínky pojištění majetku a odpovědnosti - OBKB 140101... 2 Část I. Úvodní ustanovení... 2 Článek 1 Předmět pojištění... 2 Článek 2 Pojistná událost... 2

Více

Článek I. Předmět úpravy

Článek I. Předmět úpravy Směrnice č.2/2011 O nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Článek I. Předmět úpravy (1) Tato směrnice upravuje: a) nájemné v bytech

Více

KOMPLET Pojištění rodinného domu / bytové jednotky

KOMPLET Pojištění rodinného domu / bytové jednotky KOMPLET Pojištění rodinného domu / bytové jednotky Obsah produktu Pojištění rodinného domu / a ostatních objektů nebo Pojištění bytové jednotky vždy automaticky v kombinaci s Pojištěním odpovědnosti za

Více

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů Úvodní část pojistné smlouvy Číslo pojistné smlouvy: 79437024-14 Stav k datu 1. 6. 2007 Kód produktu: MN Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů Z-VPPN01/N Společenství

Více

SMĚRNICE S/7413-21. Sazebník pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou členy orgánů společenství vlastníků a bytových družstev

SMĚRNICE S/7413-21. Sazebník pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou členy orgánů společenství vlastníků a bytových družstev Kooperativa pojišťovna, a.s, Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 SMĚRNICE Číslo: S/7413-21 Verze: 1. Název: Sazebník pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou členy orgánů

Více

Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7

Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7 Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7 I. Úvodní ustanovení Tyto Zásady se vztahují na převod vlastnictví jednotek v domech,

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ PODNIKATELŮ

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ PODNIKATELŮ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ PODNIKATELŮ č. 1/14 OBSAH Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění podnikatelů VPP-P článek 1-22 str. 2 Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění majetku podnikatelů ZPP-MP

Více

DOTAZNÍK K POJIŠTĚNÍ RODINNÉHO DOMU

DOTAZNÍK K POJIŠTĚNÍ RODINNÉHO DOMU DOTAZNÍK K POJIŠTĚNÍ RODINNÉHO DOMU Tento dotazník je shrnutím informací potřebných k vypracování návrhu pojištění rodinného domu. Uveďte, prosím, požadované informace, které se týkají Vaší společnosti,

Více

OZNÁMENÍ INFORMACÍ ZÁJEMCŮM PŘED UZAVŘENÍM POJISTNÉ SMLOUVY

OZNÁMENÍ INFORMACÍ ZÁJEMCŮM PŘED UZAVŘENÍM POJISTNÉ SMLOUVY OZNÁMENÍ INFORMACÍ ZÁJEMCŮM PŘED UZAVŘENÍM POJISTNÉ SMLOUVY V souladu s 66 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě (dále také jen Zákon ), poskytuje MetLife pojišťovna a.s. (dále také jen pojišťovna

Více

Nájemní smlouva. se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této

Nájemní smlouva. se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této Nájemní smlouva Smluvní strany Jméno a příjmení:, Trvalé bydliště:, Rodné číslo:, Číslo OP:, dále jen pronajímatel, na straně jedné a Jméno a příjmení:, Trvalé bydliště:, Rodné číslo:, Číslo OP:, dále

Více

Dohoda. Článek 1 Předmět dohody

Dohoda. Článek 1 Předmět dohody Dohoda o náhradě nákladů právního zastoupení při mimosoudním vyřízení nároků poškozeného z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla 1. Česká kancelář pojistitelů se sídlem Štefánikova

Více

Příloha č. 3 - Doložky a zvláštní ujednání

Příloha č. 3 - Doložky a zvláštní ujednání Příloha č. 3 - Doložky a zvláštní ujednání Dále uvedené doložky budou součástí pojistné smlouvy jako smluvní ujednání a mají vždy přednost před jakýmikoliv ujednáními pojistných podmínek, standardizovaných

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY Příloha č. 1b pro skupinové pojištění výdajů vzniklých zneužitím kreditní či úvěrové karty, ztrátou dokladů nebo klíčů č.j.: 03/2009 (ZPP-PV-K) ve znění účinném od 1. 4. 2015

Více

Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR)

Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR) se sídlem v ulici Freyova 82/27, 190 00 Praha 9 - Vysočany identifikační číslo: 69781389 zapsaného ve

Více

j) majitelem účtu, ke kterému je vydána karta, se pro účely tohoto pojištění rozumí fyzická nebo právnická osoba, na jejíž jméno je účet veden;

j) majitelem účtu, ke kterému je vydána karta, se pro účely tohoto pojištění rozumí fyzická nebo právnická osoba, na jejíž jméno je účet veden; Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění finanční ztráty vzniklé ze zneužití platební karty v důsledku jejího odcizení nebo její ztráty (VPP K 05/2012) Článek 1 Úvodní ustanovení Pro soukromé pojištění

Více

Bankovnictví a pojišťovnictví

Bankovnictví a pojišťovnictví Bankovnictví a pojišťovnictví JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Provozovat na území České republiky

Více

DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŠKODOVÉ POJIŠTĚNÍ ŽIVELNÍHO PŘERUŠENÍ PROVOZU

DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŠKODOVÉ POJIŠTĚNÍ ŽIVELNÍHO PŘERUŠENÍ PROVOZU DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŠKODOVÉ POJIŠTĚNÍ ŽIVELNÍHO PŘERUŠENÍ PROVOZU DPZ PP -201 5 T009/15 ČLÁNEK 1 Úvodní ustanovení 1. Škodové pojištění živelního přerušení provozu se řídí Všeobecnými pojistnými

Více

Soubor bytových domů včetně nebytových prostor a administrativních budov ve vlastnictví pojištěných

Soubor bytových domů včetně nebytových prostor a administrativních budov ve vlastnictví pojištěných Rozsah pojištění dle rámcové smlouvy č. 7720625053 Materiál č. 1 Pojistník: Bytové družstvo Pragostav, Strašnická 1397/20, 102 00 Praha 10 Pojistitel: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Více

1. Nájemce se zavazuje uhradit Pronajímateli dohodnutou úplatu za poskytnutí motorového vozidla.

1. Nájemce se zavazuje uhradit Pronajímateli dohodnutou úplatu za poskytnutí motorového vozidla. Smluvní ujednání: Článek I. Předmět smlouvy 1. Pronajímatel se zavazuje, že od účinnosti této smlouvy přenechá Nájemci po dobu a za podmínek dále uvedených v této smlouvě do užívání náhradní motorové vozidlo.

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ze dne 1. 1. 2005 Úvodní ustanovení 1. Životní pojištění, které sjednává ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB (dále jen pojistitel ), se řídí příslušnými

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za škodu společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.

Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za škodu společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za škodu společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s. DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ: otevřené zadávací řízení SPECIFIKACE PŘEDMĚTU

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI MO 100301 Platnost od 1. 3. 2010

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI MO 100301 Platnost od 1. 3. 2010 VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI MO 100301 Platnost od 1. 3. 2010 OPO 130 04.10 ČÁST I. Společná ustanovení Pro pojištění majetku a odpovědnosti (dále jen pojištění ), které

Více

Pravidla o prodeji bytů ve vlastnictví města Žamberka

Pravidla o prodeji bytů ve vlastnictví města Žamberka ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Pravidla o prodeji bytů ve vlastnictví města Žamberka Číslo dokumentu: SAM 3216 Vydání č.: 03 Výtisk č.: 01 Platnost od: 22.09.2010 Účinnost od : 22.09.2010 Platnost do: Zpracoval:

Více

Kooperativa. Pojistná smlouva č. 7720636923 Úsek pojištění hospodářských

Kooperativa. Pojistná smlouva č. 7720636923 Úsek pojištění hospodářských & Kooperativa VIENNA INSURANCE GROUP Pojistná smlouva č. 7720636923 Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Templová 747, Praha 1, PSČ 11001, Česká

Více

Pojistná smlouva číslo 0013956744

Pojistná smlouva číslo 0013956744 .t"čpp VIENNA INsuRANcE GROUP Pojistná smlouva číslo 0013956744 Sídlo: Praha 8, Pobřežní 665/23, PSČ 186 00 Jednající: Mgr. Jakub Póbiš, manažer odboru pojištění odpovědnosti a speciálních rizik a Ing.

Více

VPP ZPP 2014. Všeobecné pojistné podmínky zvláštní část Pojištění živelního přerušení provozu OBSAH. Pojistná nebezpečí, věcná škoda

VPP ZPP 2014. Všeobecné pojistné podmínky zvláštní část Pojištění živelního přerušení provozu OBSAH. Pojistná nebezpečí, věcná škoda ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí 1458 PSČ 532 18, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 Zapsána v OR u KS Hradec Králové, oddíl B, vložka

Více

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 58878916-18 Pojištění majetku podnikatelů

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 58878916-18 Pojištění majetku podnikatelů Úvodní část pojistné smlouvy Číslo pojistné smlouvy: 58878916-18 Stav k datu 4. 9. 2008 Kód produktu: MN Úvodní část pojistné smlouvy č.: 58878916-18 Pojištění majetku podnikatelů Nová hejčínská 384/3

Více

Zákon č. 440/2005 Sb.

Zákon č. 440/2005 Sb. Zákon č. 440/2005 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 403/1990 Sb., zákonem č. 529/1990 Sb.,

Více

Informace pro zájemce o sjednání pojistné smlouvy (před uzavřením pojistné smlouvy)

Informace pro zájemce o sjednání pojistné smlouvy (před uzavřením pojistné smlouvy) OBO 303 04.14 Bezpečný domov Informace pro zájemce o sjednání pojistné smlouvy (před uzavřením pojistné smlouvy) 1. Informace o pojistiteli A) Obchodní firma a právní forma pojistitele ERGO pojišťovna,

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění asistenčních služeb (VPP ČEZ 120628)

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění asistenčních služeb (VPP ČEZ 120628) Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění asistenčních služeb (VPP ČEZ 120628) Článek 1 Úvodní ustanovení Pro soukromé pojištění (dále jen pojištění ) asistenčních služeb, které prostřednictvím pojistného

Více

WP-9-1-MAJ 10.2008. Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění nemovitosti, domácnosti a odpovědnosti za škodu VPP-B/01

WP-9-1-MAJ 10.2008. Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění nemovitosti, domácnosti a odpovědnosti za škodu VPP-B/01 WP-9-1-MAJ 10.2008 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění nemovitosti, domácnosti a odpovědnosti za škodu VPP-B/01 Průvodce pojištěním Vážený kliente, touto smlouvou jste zvolil pojištění na ochranu

Více

Informace k pojištění platebních karet

Informace k pojištění platebních karet Informace k pojištění platebních karet Účinné od 1. 1. 2014 I. Úvodní ustanovení 1. Tyto informace jsou určeny držitelům debetních nebo kreditních karet (pro všechny typy karet je v těchto informacích

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET Evidenční číslo smlouvy: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET v souladu s ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) uzavřená

Více

Metodický pokyn č. 8/2010 METODICKÝ POKYN. Úsek řízení produktů. členové představenstva zaměstnanci společnosti ANO NE *

Metodický pokyn č. 8/2010 METODICKÝ POKYN. Úsek řízení produktů. členové představenstva zaměstnanci společnosti ANO NE * METODICKÝ POKYN Věc: Číselná řada: 8/2010 Ukončení pojistné smlouvy odstoupením, z důvodu absolutní neplatnosti a odmítnutím plnit Ruší se interní předpis č.: -- Odborný garant: Bc. Naďa Matějovská Datum

Více

67/2013 ZÁKON. ze dne 19. února 2013,

67/2013 ZÁKON. ze dne 19. února 2013, 67/2013 ZÁKON ze dne 19. února 2013, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

116/1990 Sb. ZÁKON. Vymezení pojmu. zrušen. Vznik nájmu. zrušen. Práva a povinnosti pronajimatele a nájemce

116/1990 Sb. ZÁKON. Vymezení pojmu. zrušen. Vznik nájmu. zrušen. Práva a povinnosti pronajimatele a nájemce 116/1990 Sb. ZÁKON ze dne 20. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor ve znění zákonů č. 403/1990 Sb., č. 529/1990 Sb., č. 229/1991 Sb., č. 540/1991 Sb., č. 302/1999 Sb., č. 522/2002 Sb. a č.

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VPPPOV 1/12

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VPPPOV 1/12 VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VPPPOV 1/12 VPP POV OBSAH Článek 1 Úvodní ustanovení Článek 2 Pojistná událost, pojistná nebezpečí, rozsah pojištění

Více

Pojistná smlouva c.8026327212

Pojistná smlouva c.8026327212 BOZP - PO s.r.o. Lhotská2203 19300 Praha 9-Horní Pocernice IC: 27199509 Zápis v OR: MS v Praze, oddíl C, vložka 103886 (dálejen "pojistník") iednaiící:petra Netušilová :~~ e.~ tf Pojistná smlouva c.8026327212...

Více

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory ORLOVAN, městské bytové družstvo Energetiků 640, Orlová Lutyně SMĚRNICE č. 12/2005 Nájem nebytových prostorů a užívání společných prostorů v domě Schválena: shromážděním delegátů dne 8. 6. 2006 Nabývá

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA Obsah ÚVODNÍ USTANOVENÍ A. ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Článek 1 Výklad pojmů Článek 2 Rozsah pojištění,

Více

ZVLÁŠTNÍ SMLUVNÍ PODMÍNKY. pro případ částečného nebo plného propadnutí kauce ve prospěch vlastníka či pronajímatele sportovního plavidla

ZVLÁŠTNÍ SMLUVNÍ PODMÍNKY. pro případ částečného nebo plného propadnutí kauce ve prospěch vlastníka či pronajímatele sportovního plavidla Havarijní pojištění sportovních plavidel ZVLÁŠTNÍ SMLUVNÍ PODMÍNKY pro případ částečného nebo plného propadnutí kauce ve prospěch vlastníka či pronajímatele sportovního plavidla Úvodní ustanovení Pojištění

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Zákon č. 37/2004 Sb. ze dne 17. prosince 2003 o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě)

Zákon č. 37/2004 Sb. ze dne 17. prosince 2003 o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě) Zákon č. 37/2004 Sb. ze dne 17. prosince 2003 o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě) ve znění zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 198/2009 Sb.,

Více

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET B I. Úvodní ustanovení 1. Tyto informace jsou určeny držitelům debetních nebo kreditních karet (pro všechny typy karet je v těchto informacích dále použit souhrnný

Více

116/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor

116/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor 116/1990 Sb. ZÁKON ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor Změna: 403/1990 Sb. Změna: 529/1990 Sb. Změna: 229/1991 Sb. Změna: 540/1991 Sb. Změna: 302/1999 Sb. Změna: 522/2002 Sb. Změna:

Více

Díl 15 Závazky z odvážných smluv. Oddíl 1 Obecná ustanovení

Díl 15 Závazky z odvážných smluv. Oddíl 1 Obecná ustanovení Porovnání znění nové právní úpravy pojistné smlouvy v novém občanském zákoníku s úpravou provedenou zákonem č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě),

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku Prodávající: SAMPRO, s.r.o. Zapsaná v obchodním rejstříku v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21507 Zastoupena: Pavlem Krajčírem jednatelem společnosti

Více

Pojištění osob VPP PO 01/2014. Všeobecné pojistné podmínky OBSAH

Pojištění osob VPP PO 01/2014. Všeobecné pojistné podmínky OBSAH VPP PO 01/2014 ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí 1458 PSČ 532 18, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 Zapsána v OR u KS Hradec Králové,

Více

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání (uzavřená dle 2302 NOZ).. (název) se sídlem,. IČO: zastoupen/ jednající.. (dále jen Pronajímatel ) a... (jméno a příjmení) s místem podnikání IČO:... (dále

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Předmět a rozsah pojištění

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Předmět a rozsah pojištění ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro skupinové pojištění výdajů vzniklých zneužitím kreditní či úvěrové karty, ztrátou dokladů nebo klíčů č.j.: 03/2009 (ZPP-PV-K) ve znění účinném od 1. 4. 2010 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

Směrnice o nájemném z bytu

Směrnice o nájemném z bytu Směrnice o nájemném z bytu Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 12.6.2014 12.6.2014 0 Dne: 14.5.2014 Dne: 12.6.2014 1 / 5 Směrnice o nájemném z bytu Čl. 1 Předmět úpravy (1) Tyto směrnice upravují

Více

Pojištění majetku a odpovědnosti občanů 2010

Pojištění majetku a odpovědnosti občanů 2010 ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458 PSČ 532 18, Česká republika IČ: 45534306, DIČ: CZ699000761 Zápis v OR: KS v Hradci Králové, oddíl B,

Více

Informace pro zájemce o sjednání pojistné smlouvy (před uzavřením pojistné smlouvy)

Informace pro zájemce o sjednání pojistné smlouvy (před uzavřením pojistné smlouvy) Informace pro zájemce o sjednání pojistné smlouvy (před uzavřením pojistné smlouvy) 1. Informace o pojistiteli A) Obchodní firma a právní forma pojistitele ERGO pojišťovna, a.s., IČO: 618 58 714, provozující

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ZDRAVÍ A DŮCHOD

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ZDRAVÍ A DŮCHOD Úvodní ustanovení Pro investiční životní pojištění pro zdraví a důchod, které sjednává Wüstenrot, životní pojišťovna, a.s., adresa nám. Kinských 602/2, 150 00 Praha 5, IČ: 257 20 198, zapsaná v Obchodním

Více

Společenství Zd. Štěpánka 1787 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka S 5292 IČ: 27782255

Společenství Zd. Štěpánka 1787 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka S 5292 IČ: 27782255 Společenství Zd. Štěpánka 1787 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka S 5292 IČ: 27782255 Zásady upravující poskytování plnění spojených s užíváním bytů a postup při určování

Více

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. PRO HYPOTEČNÍ ÚVĚRY. (dále jen Podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1.1. Rozsah platnosti a změny

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. PRO HYPOTEČNÍ ÚVĚRY. (dále jen Podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1.1. Rozsah platnosti a změny PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. PRO HYPOTEČNÍ ÚVĚRY (dále jen Podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny 1.1.1. Tyto Podmínky upravují pravidla pro poskytování účelových

Více

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Trávníky, bytové družstvo se sídlem na adrese Příčná 1541, 765 02 Otrokovice IČO: 00048852 zapsané v rejstříku u Krajského

Více

Zákon č. 37/2004 Sb. ze dne 17. prosince 2003 o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě)

Zákon č. 37/2004 Sb. ze dne 17. prosince 2003 o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě) Zákon č. 37/2004 Sb. ze dne 17. prosince 2003 o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě) ve znění zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 198/2009 Sb.,

Více

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah:

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah: 1. Prohlášení o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám podle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "zákon") Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68,

Více

Technické podmínky. Pojištění majetku Městské části Praha 1. Specifikace požadavků na pojištění zadavatele. Pojistná smlouva na pojištění majetku

Technické podmínky. Pojištění majetku Městské části Praha 1. Specifikace požadavků na pojištění zadavatele. Pojistná smlouva na pojištění majetku Technické podmínky pro veřejnou zakázku malého rozsahu - 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů pod názvem Pojištění majetku Městské části Praha 1 Specifikace

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY. Pojištění podnikatelů pro případ základního přerušení provozu v důsledku věcné škody

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY. Pojištění podnikatelů pro případ základního přerušení provozu v důsledku věcné škody VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY Pojištění podnikatelů pro případ základního přerušení provozu v důsledku věcné škody Úvodní ustanovení 1. Pro smluvní pojištění podnikatelů, tj. právnických a fyzických osob

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor dle zákona č. 116/1990 Sb., v aktuálním znění. uzavřená dne... mezi smluvními stranami: čl. 1.

Smlouva o nájmu nebytových prostor dle zákona č. 116/1990 Sb., v aktuálním znění. uzavřená dne... mezi smluvními stranami: čl. 1. JUDr. Rudolf Hrubý, advokát nám. Míru 140, 373 72 Lišov IČ: 66227801 zapsaný v ČAK pod evid. č. 7804 tel/fax: 387994544, 602165334 bank. spoj. GE Money Bank a.s., č. 1646133544/0600 e-mail: ak.hruby@volny.cz

Více

pro pojištení rizika nezaplacení pohledávek z dodání zboží nebo služeb (GA-MSP) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY

pro pojištení rizika nezaplacení pohledávek z dodání zboží nebo služeb (GA-MSP) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY e-bonus pro pojištení rizika nezaplacení pohledávek z dodání zboží nebo služeb (GA-MSP) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY Tyto Všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4. 2009 KUPEG úvěrová pojišťovna,

Více

FinCall s.r.o. Reklamační řád upravuje rozsah odpovědnosti společnosti FinCall s.r.o.,

FinCall s.r.o. Reklamační řád upravuje rozsah odpovědnosti společnosti FinCall s.r.o., REKLAMAČNÍ ŘÁD Společnost FinCall s.r.o., se sídlem Čihákova 872/17, IČ 27854477, DIČ CZ27854477 zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praha, oddíl C., vložka 198125, vydává v souladu s příslušnými

Více

Město Strakonice. ZÁSADY PRODEJE BYTŮ ve vlastnictví města Strakonice

Město Strakonice. ZÁSADY PRODEJE BYTŮ ve vlastnictví města Strakonice Město Strakonice ZÁSADY PRODEJE BYTŮ ve vlastnictví města Strakonice Schváleno Městským zastupitelstvem dne 9.5.2001 (čl. III. bod 1, IV. a VI c) schválen ZM dne 16.6.2004) (čl. III. bod 1 a čl. VII. schválen

Více

Nájemní smlouva. ..., r.č. / IČ., trvale bytem/sídlem.,..,

Nájemní smlouva. ..., r.č. / IČ., trvale bytem/sídlem.,.., Nájemní smlouva., r.č. / IČ:, trvale bytem/sídlem,, jednající bankovní spojení: vedený u.., var.symbol:, tel: email:. dále jen pronajímatel a., r.č. / IČ, trvale bytem/sídlem,, jednající. bankovní spojení:

Více

SMEWAD 1/2014. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. SMEWAD 1/2014

SMEWAD 1/2014. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. SMEWAD 1/2014 SMEWAD 1/2014 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. SMEWAD 1/2014 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. SMEWAD 1/2014 Smlouvu uzavírají společnosti: Smarty CZ a.s. se sídlem: Praha Nové Město, Politických vězňů 1272/21, okres

Více

Pojistná smlouva č. 7720796680 Úsek pojištění hospodářských rizik

Pojistná smlouva č. 7720796680 Úsek pojištění hospodářských rizik Pojistná smlouva č. 7720796680 Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika IČ: 47116617 zapsaná

Více

PŘÍLOHA Č. 1 POJIŠTĚNÍ MAJETKU, ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU

PŘÍLOHA Č. 1 POJIŠTĚNÍ MAJETKU, ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU PŘÍLOHA Č. 1 POJIŠTĚNÍ MAJETKU, ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU Pojistník, pojištěný: Obec Dobrá Dobrá 230, 739 51 Dobrá IČ: 00 29 65 89 Pojištěnými jsou dále: A. NÁSLEDUJÍCÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 1. Základní škola

Více

Článek I. Předmět nájmu

Článek I. Předmět nájmu Nájemní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. 685 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami: Jméno a příjmení:,

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro důchodové pojištění DP 120917

Všeobecné pojistné podmínky pro důchodové pojištění DP 120917 Všeobecné pojistné podmínky pro důchodové pojištění DP 120917 Platnost od 17. 9. 2012 OBO 701 09.12 Úvodní ustanovení Pro důchodové pojištění, které sjednává ERGO pojišťovna, a. s. (dále jen pojistitel

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. HP Invest 1/2010

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. HP Invest 1/2010 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. HP Invest 1/2010 Smlouvu uzavírají společnosti: HP Invest a.s. se sídlem: Zlín, Prštné - Kútiky 637, PSČ 760 01 IČ: 607 32 792 zapsána v obchodním rejstříku vedeném

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor dle zákona č. 116/1990 Sb., v aktuálním znění. uzavřená dne... mezi smluvními stranami:

Smlouva o nájmu nebytových prostor dle zákona č. 116/1990 Sb., v aktuálním znění. uzavřená dne... mezi smluvními stranami: JUDr. Rudolf Hrubý, advokát nám. Míru 140, 373 72 Lišov IČ: 66227801 zapsaný v ČAK pod evid. č. 7804 tel/fax: 387994544, 602165334 bank. spoj. GE Money Bank a.s., č. 1646133544/0600 e-mail: ak.hruby@volny.cz

Více