Knihovna Karla Dvořáčka příspěvková organizace Nádraţní 4, Vyškov ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Knihovna Karla Dvořáčka příspěvková organizace Nádraţní 4, Vyškov 682 01 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2014"

Transkript

1 nihovna arla Dvořáčka příspěvková organizace Nádraţní 4, yškov ZPRÁA O ČINNOSTI ZA RO 2014 yškov únor 2015

2 2

3 OBSAH Úvodní slovo 5 PLNĚNÍ ÚOLŮ OBLASTI HLANÍ ČINNOSTI NIHONY 6 nihovní fondy 6 Sluţby čtenářům 13 Regionální funkce 44 3

4 nihovna arla Dvořáčka, příspěvková organizace Nádraţní 4 yškov IČ: telefon a fax: ředitel: Dr. ladislav Raška mail: web: Provozní doba: Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle zavřeno Foto na titulní stránce ladimír otulán 4

5 Úvodní slovo Na následujících stránkách předkládáme přehled našich aktivit v roce 2014; můţete sami posoudit, jak úspěšné byly, co se nám podařilo, případně i to, nač bychom se měli více zaměřit. Pestrá a bohatá činnost knihovny je samozřejmě výsledkem společné práce aby kdokoli z nás mohl připravit zajímavý program, musí ostatní kolegové zajišťovat běţný provoz a kaţdodenní sluţby ostatních oddělení. Proto bych chtěl na tomto místě všem spolupracovníkům vyjádřit uznání a velký dík za odvedenou práci, neboť bez dobrého kolektivu je jakákoli týmová akce nemyslitelná. Poděkování patří v neposlední řadě našemu zřizovateli, bez jeho prozíravé a osvícené podpory bychom rovněţ ničeho dosáhnout nemohli. Navzdory stále se zvyšujícím nákladům na provoz usilujeme o udrţení chodu naší instituce na trvale nadstandardní úrovni. nihovny totiţ nenáleţejí ke zbytné kulturní nadstavbě jak by se mohl nezasvěcený a povrchní pozorovatel mylně domnívat a proto ji není moţné při kaţdém přechodném finančním nedostatku prostředků libovolně utlumovat. Tvoří totiţ nedílnou součást dlouhodobě budovaného vzdělávacího systému, který je páteří kaţdého sofistikovaného systému moderního státu. Takţe i knihovna má nezastupitelnou úlohu ve vzdělávání obyvatelstva města i regionu. Plní svou roli jednak v institucionálním školním systému, jednak i v tom neinstitucionálním, tedy mimoškolním. Napomáhá tak k tomu, ţe vzdělávající se občané nejsou závislí na sociálních dávkách, nýbrţ dovedou se o sebe postarat a finančně se zabezpečit. Jen tito občané pak mohou být dobrými plátci daní ku prospěchu celé společnosti. zdělaní občané jsou (nebo by alespoň měli být) i bohatými a ti pak mohou sanovat sociální systém a vůbec přispívat k všeobecnému blahu. Občané závislí na pravidelných dávkách sotva mohou jakkoli přispívat k pokroku společnosti. Platí tedy stará poučka: Bohatí občané = bohatý stát. tom tkví nezastupitelná úloha vzdělávání, potaţmo kultury vůbec. S hrdostí můţeme konstatovat, ţe se do tohoto systému snaţíme úspěšně a trvale včleňovat. Přátelé, kolegové a spolupracovníci nechť je nám štěstěna příznivě nakloněna i v dalších obdobích! yuţijeme toho dozajista vrchovatě ku prospěchu všech. e yškově dne 26. ledna 2015 Dr. ladislav Raška ředitel nihovny arla Dvořáčka 5

6 I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti knihovny nihovní fondy nihovních jednotek (dále J) bylo v roce 2014 zpracováno (loni 8.119), tj. o 345 J více neţ v loňském roce. oupeno bylo knih, darem jsme získali 706 knih. Celková cena těchto vyexpedovaných knih činí ,66 č. Mezi zpracovanými dokumenty bylo 94 knih s regionální tématikou; převaţují publikace o historii obcí. Během tohoto období bylo celkem zpracováno titulů knih. Počet nakoupených knihovních jednotek závisí na finanční částce, která je v rozpočtu na knihovní fond vyčleněna ( ,- č D) dále pak na finančních částkách, které poskytují obce svým knihovnám a finanční částce určené na výměnný fond z rozpočtu na regionální funkce. Průměrná prodejní cena knihy je 269,53 č (loni 264,14 č). Získaná mnoţstevní sleva za nákup knih představuje částku ,84 č, to znamená, ţe průměrná cena 1 knihy po odečtení mnoţstevní slevy činí 189,25 č (v loni 188,42 č). Průměrná prodejní cena se oproti roku 2012 zvedla o 19 č, hlavní příčinou je navýšení cen knih u dodavatelů. Akvizice byla prováděna nákupem v distribučních velkoobchodech i přímým nákupem od jednotlivých nakladatelů. Euromedia ponechala v roce 2014 slevu na knihy 31%, činnost ukončila distribuce rameriova, která byla nahrazena novým Beta Dobrovský, zde nám byla nabídnuta sleva 33 %. Albatros navýšil slevu z 28 % na 30 %. Alpress ponechal 30 %. Dále pak nakupujeme akční levné knihy, o které mají zájem knihovny s nízkým rozpočtem. Také se nám osvědčilo objednávání knih přes internet distributor osmas navýšil slevu z 26 % na 30 %. antikvariátech pak dokupujeme dezideráta knihy, které byly pro značné opotřebení či ztrátu čtenářem z fondu vyřazeny a nebyly nově vydány. Jejich nákup je zde cenově výhodnější. Do kooperačního systému je zapojeno 62 obcí. Jednotlivým obcím, které s námi uzavřely smlouvu o poskytování odborných knihovnických sluţeb, budujeme přírůstkový seznam, revizní katalog, jmenný katalog i databáze jednotlivých knihoven v celookresním elektronickém katalogu OPAC. nihovně Otnice, která pracuje v systému WIN-knihovna, posíláme data záznamů přes internet k importu do jejich PC. šem knihovnám, které s námi spolupracují v doplňování knihovního fondu, vlepujeme do knih čárové kódy, a tím postupně připravujeme tyto knihovny pro přechod na automatizovaný systém. roce 2014 jsme zpracovali a předali kooperujícím knihovnám knihovních jednotek za ,- č. Po odečtení získané mnoţstevní slevy ,58 č zaplatily však obce jen ,42 č. Zálohy sloţené na náš účet činily ,- č. 6

7 Přehled vyexpedovaných svazků na knihovny nihovna Počet svazků Obchodní cena Průměrná obchodní cena Cena po slevě k vyúčtování Průměrná cena po slevě Nákup Dary yškov D nihy ,00 267, ,80 191,64 CD+DD ,00 304, ,00 304,08 Časopisy ,40 541, ,40 541,54 nihy+ostatní ,40 281, ,20 211,50 F ,50 273, ,44 188,33 D+F ,00 269, ,00 190,47 Brankovice ,00 285, ,09 197,36 Drnovce ,00 286, ,19 197,47 řenovice ,00 274, ,80 189,35 Otnice ,00 280, ,18 195,00 Slavkov ,00 283, ,17 196,06 Celkem knihovny ,00 283, ,43 195,76 ML ,00 266, ,99 184,42 Celkem knihy ,50 269, ,66 189,25 Celkem ,90 282, ,06 203,07 e sledovaném období bylo vyexpedováno z ODZF celkem 320 souborů nových knih. Na profesionální knihovny bylo zasláno 564 knih ve 146 souborech, na oddělení veřejných knihoven bylo předáno 32 souborů s knihami, na jednotlivá oddělení D bylo vyexpedováno 113 souborů s knihami a výměnný fond byl vyexpedován ve 29 souborech s knihami. nihy byly předány s vyčíslenou finanční hodnotou na dodacích listech, ty jsou pak podkladem pro fakturaci obcím. Čtvrtletně je sledováno čerpání rozpočtu v jednotlivých knihovnách. Rozvoz knih je prováděn pravidelně na menší knihovny čtvrtletně, na knihovny Slavkov, Brankovice, Otnice, řenovice a Drnovice měsíčně. Pracovnice regionu z oddělení veřejných knihoven vyexpedovala pro jednotlivé knihovny na okrese knih ve 356 souborech. Na knihovny regionu bylo v roce 2014 z oddělení veřejných knihoven vyexpedováno 380 souborů z výměnného fondu s svazky. rámci plnění regionálních funkcí rozvoz zpracovaných knih, cirkulace výměnných fondů, revize knihovních fondů a metodické návštěvy bylo celkem najeto km. nihovníci místních knihoven uskutečnili 147 návštěv v D za účelem výběru knih. 7

8 nihy pro místní knihovny 8 nihovna Záloha od obcí Prodejní cena Sleva yúčtování Celkem svazků č Bošovice 2 000, ,00 937, ,39 14 Bohdalice 5 000, , , ,03 28 Dětkovice 5 000, , , ,64 27 Heršpice 8 000, , , ,73 43 Drysice , , , ,51 53 Hodějice , , , , Holubice , , , ,42 52 Hostěrádky , , , ,26 78 Hoštice 6 000, , , ,74 32 Hrušky , , , , Hvězdlice 3 000, , , ,85 15 Chvalkovice 3 000, , , ,82 17 Ježkovice 2 000, ,00 951, ,16 12 omořany 5 000, , , ,37 26 obeřice 8 000, , , ,83 42 rásensko 7 000, , , ,14 43 ozlany , , , ,22 81 řižanovice 4 000, , , ,66 25 učerov 5 000, , , ,62 26 Letonice , , , , Lovčičky 7 000, , , ,57 42 Luleč 6 000, , , ,24 36 Lysovice 6 000, , , ,66 31 Mor.Málkovice , , , ,32 66 Medlovice 2 000, ,00 932, ,20 10 Milešovice 5 000, , , ,69 28 Milonice 3 000, , , ,08 16 Moravské Prusy 7 000, , , ,14 38 Mouchnice 5 000, , , ,75 27 Němčany 5 000, , , ,69 28 Nemochovice 1 500, ,00 655, ,33 8 Nemojany 6 000, , , ,51 30 Nemotice 3 000, , , ,27 17 Nesovice , , , ,50 53 Nevojice 3 000, , , ,80 18 Nížkovice 2 500, , , ,32 13 Olšany 4 000, , , ,92 20 Orlovice 6 500, , , ,73 37 Pístovice 4 000, , , ,04 21 Podbřežice 3 000, , , ,94 15 Podomí 2 000, ,00 926, ,75 14 Pustiměř , , , ,35 54 Radslavice 3 000, , , ,84 17 Račice 6 000, , , ,57 31 Rašovice 6 500, , , ,65 38 Ruprechtov 2 000, ,00 956, ,41 14 Snovídky , , , ,83 51 Studnice 5 000, , , ,42 27 Šaratice 5 000, , , ,22 34 Švábenice 8 000, , , ,70 45

9 nihovna Záloha od Prodejní Celkem Sleva yúčtování obcí cena svazků Topolany 7 000, , , ,27 39 Tučapy 3 500, , , ,46 22 ážany , , , ,43 32 elešovice , , , ,06 54 Zelená Hora 4 000, , , ,43 21 Zvonovice 5 000, , , ,21 27 Celkem stř , , , , Brankovice , , , ,09 83 Drnovice , , , , řenovice , , , ,80 68 Otnice , , , ,18 52 Slavkov , , , , Celkem stř , , , , Celkem , , , , F , , , , yškov , , , , Celkem D , , , , Celkem okres , , , , Do kooperačního systému na nákup a zpracování knihovního fondu se i v tomto roce nezapojily tři profesionální knihovny: Bučovice (s pobočkami Čerčín, loboučky, Marefy a ícemilice), Ivanovice na Hané (s pobočkou Chvalkovice na Hané) a Rousínov (s pobočkami Čechyně, rouţek, Slavíkovice, rálovopolské áţany a ítovice), dále pak 10 místních knihoven (Draţovice, Habrovany, ojátky, Malínky, Mouřínov, Nové Sady, Pavlovice, Podivice, Uhřice a áţany nad Litavou). Samozřejmostí je poskytování konzultační a poradenské činnosti v profesionálních i neprofesionálních knihovnách, cirkulace výměnných fondů, vyřizování objednávek na nákup i zápůjčky knih a cirkulace výměnných fondů. Celkově bylo za rok 2014 zharmonizováno jmenných autorit, 53 korporací a 193 věcných hesel. Námi bylo vytvořeno 62 jmenných autorit. Stále průběţně opravujeme a zvyšujeme úroveň starších katalogizačních záznamů, a tím pomáháme uţivatelům ve snadnějším získávání informací v on-line katalogu. Nadále pokračuje práce na harmonizaci autorit v naší databázi s národními autoritami v Souborném katalogu Národní knihovny. ýznam této práce spočívá v tom, ţe mnoho regionálních autorit (osobností regionu) zpracovaných naší knihovnou je moţné v souborném katalogu vyhledat a uţivatelé mohou údaje o nich dále vyuţít. I naše knihovna vyuţívá tuto databázi ke katalogizaci. e všech odděleních sluţeb čtenářům bylo v roce 2014 důsledně dbáno na ochranu všech knihovních jednotek knih, periodik, CD i audioknih. Přebaleno a opraveno bylo 510 knih. Pravidelně se kontrolovalo řazení a stavění knih na regálech jak ve volném výběru, tak i ve skladu. 9

10 roce 2015 musí mít knihovna podle zákona č. 257/2001 Sb. provedenou a dokončenou revizi knihovního fondu. Jelikoţ náš knihovní fond má přes svazků dokumentů musí být zpracována jednou za deset let. zhledem k náročnosti této akce jsme přistoupili na revidování knih po jednotlivých odděleních a započali jsme jiţ v roce 2013 (referenční oddělení a výměnné fondy na region). roce 2014 jsme započali a dokončili revizi dětského oddělení, včetně skladu a odrevidovali audio CD v T-klubu. Na pobočce Rychtářov jsme vyřadili zastaralé a zuţité knihy doplnili fond o nové a vše uloţili do knihovního systému ARL. Zároveň jsme provedli revizi v pobočce na Sídlišti íta Nejedlého a dokončili ji v prosinci. Celkově bylo odrevidováno dokumentů. Součástí revizí je také rozsáhlejší vyřazování zastaralých a zuţitých dokumentů. roce 2014 jsme kladli důraz především na aktualizaci a transparentnost fondu. Proto došlo ke kontrole stavění fondu, k probírce knih ve volném výběru a následnému přesunutí do skladu, popřípadě k jejímu vyřazení v oddíle sci-fi, horory, dobrodruţná, poezie, dramata, cizojazyčná, romány pro ţeny a detektivky. Pokračovali jsme v aktualizaci a odpisech u naučné literatury. Odepsáno bylo převáţně knih zuţitých (B-1.512, N-799, M-77, MN-34, H-466). Tyto knihy byly pak následně nabídnuty obyvatelům yškova v populárních bazarech před knihovnou a v Megabazarech v knihovně. loňském roce se uskutečnily celkem čtyřikrát. Přírůstek zvukového fondu činil 64 nových CD 18 titulů české populární hudby, 15 titulů zahraniční populární hudby, 25 audioknih a 6 titulů mluveného slova v celkové hodnotě ,- č. Průměrná cena jedné zvukové jednotky je 304,08 č. Největší zájem je nadále o audioknihy. Proto jsme se snaţili nakoupit takové tituly, které jsou ve formě tištěných knih velice oblíbené a často půjčované. Stávající fond naší knihovny nabízí čtenářům celkem 300 audio knih. Po dokončení revize a odepsání zuţitých CD byly vytvořeny nové, aktuální seznamy v tištěné i elektronické podobě. Chod studovny a čítárny zajišťuje referenční oddělení. roce 2014 knihovna odebírala 186 titulů novin a časopisů (157 předplacených, z toho 32 v remitendě) 29 titulů dostávala darem za celkovou hodnotu ,40 č. Některá periodika zanikla (Audio video, Gól, Ladění). Nově bylo objednáno 5 nových titulů (Naše rodina, Rodina a škola, Perpetuum, álka, Zbraně). Průměrná cena za předplatné jednoho titulu periodik je 541,54 č. Průběţně se provádí seřazování časopisů a také jejich vyřazování podle stupně jejich opotřebení a aktuálnosti. katalogu proběhla revize záznamů periodik a byly vyřazeny tituly časopisů, které jiţ zanikly nebo je knihovna neodebírá. Přílohy grafy ukazatelů nihovní fond Přírůstky 10

11 nihovní jednotky Hlavní ukazatele roku D nihovní fond Rok 11

12 nihovní jednotky Hlavní ukazatele roku D Přírůstky Rok 12

13 Sluţby čtenářům roce 2014 bylo zaregistrováno (loni 5.283) čtenářů, coţ je o 161 méně neţ v loňském sledovaném období (mládeţ 905, dospělí 4.217). ýpůjček jsme zaevidovali (loni ). Do čítáren a studoven mají přístup i neregistrovaní uţivatelé knihovny, jejichţ počet nemůţe být sledován, a proto je nezahrnujeme do statistik. nihovnu navštívilo (loni ) uţivatelů. Akcí jsme uspořádali 274 a účastnilo se jich návštěvníků. Čtenářům také nabízíme on-line sluţbu, prodlouţit si výpůjční lhůtu přes internet, a tak nemusí vůbec přijít osobně do knihovny. Propagaci činnosti uskutečňujeme především elektronickou formou. nihovna arla Dvořáčka provozuje oficiální webové stránky na adrese které zhlédlo v loňském roce celkem návštěvníků. Nejen pro účastníky Akademie 3. věku, ale i pro celou seniorskou veřejnost spravujeme internetové stránky bylo zde zaznamenáno přístupů. Dalším dlouhodobým virtuálním projektem, ve kterém pokračujeme, je fan stránka D yškov na Facebooku (FB). e konci roku měla tato stránka fanoušků, coţ je nárůst o 52. Informace na FB jsou aktualizovány denně. Naše aktualizace zhlédlo od do celkem osob. Aktualizace na FB jsou automaticky zobrazovány na sociální síti Twitter - kde máme 79 followers, to je následovatelů. Pracovnice dětského oddělení vede Webíček malých čtenářů období leden aţ prosinec zaznamenala návštěv těchto internetových stránek. Organizátorka aktivit (mimochodem akreditovaná trenérka paměti) spravuje a doplňuje stránky Svazu knihovníků a informačních pracovníků nihovníci trenéři paměti Bylo uskutečněno přístupů. Se vznikem občanského sdruţení lub přátel D byly také zaloţeny internetové stránky lubu zhledem k tomu, ţe lub, potaţmo stránky, prezentují výhradně akce a činnost D yškov, jedná se o další médium, které o naší práci informuje. roce 2014 bylo zaznamenáno návštěv. Počet návštěvníků on-line katalogu byl Prodlouţení výpůjční doby nebo vytvoření rezervace přes on-line katalog vyuţilo našich čtenářů. knihovně zůstává nadále k dispozici celkem 42 stanic internetu, které navštívilo (loni 8.002) uţivatelů, z toho 884 návštěvníků vyuţilo sluţbu krátkodobého internetu, který slouţí jen pro nejnutnější vyhledání a ovou poštu. 13

14 Grafy návštěvníků webu 14

15 yškovská knihovnická keška oslavila v loňském roce čtvrté narozeniny a stále je hledači nejen z našeho města vyuţívána. To, ţe D tzv. drţí krok s dobou, jsme dokázali jiţ v roce 2011, kdy jsme zakoupili a našim čtenářům začali půjčovat čtečky elektronických knih, které jsou jedním z aktuálních trendů současnosti. naší nabídce jsou: Jinke Hanlin, indle a Pocket Book. Bohuţel po opadnutí módní vlny zájem o ně poklesl a v současné době se půjčují minimálně. Dalším trendem v knihovnách je půjčování e-knih, tato sluţba je ovšem placená a knihovna na provozování této sluţby uţivatelům nemá finanční prostředky. Ze strany uţivatelů, jak ukázal průzkum, by o tuto sluţbu zájem byl. 15

16 referenčním oddělení bylo v roce 2014 zaevidováno 584 dotazů, z toho 61 přijatých em. jejich zodpovězení pouţíváme jednak knihy z příruční knihovny a vlastní kartotéky a jednak placené elektronické databáze (Anopress plnotextové články z českých novin a časopisů s archivem od roku 1996, ASPI zákony, judikatura). yuţití databáze Anopress dle statistiky bylo v roce 2014 následující: 146 přihlášení a zobrazení, 1395 plných textů článků, v databázi ASPI bylo poloţeno 643 dotazů a zobrazeno 147 plných textů zákonů. Rovněţ jsou vypracovávány rešerše (16) na základě poţadavků především vysokoškolských studentů. roce 2014 se jednalo např. o tato zajímavá témata: Olympijské symboly a jejich právní ochrana, Předsudky a etnické stereotypy, Aktivní naslouchání v psychologii, Předmětové komise a kvalita vzdělávacího procesu na gymnáziích, Regionální rozvoj Lucemburska, Alternativní porody, Doping a sport, Hipoterapie, Zooterapie aj. Od března 2014 byly, namísto zrušené elektronické pracovny, zpřístupněny uţivatelům dvě placené databáze: Anopress a DTest a další volně přístupné informační i studijní zdroje. Bohuţel, zájem o tyto databáze je ze strany čtenářů zatím malý. Anopress je sice v knihovně vyuţíván, ale takovým způsobem, ţe knihovnice musí sama články vyhledat, a ty potom předává zájemcům, jak vyplývá z uvedené statistiky (viz výše). Stabilní zájem je o meziknihovní výpůjční sluţbu, která je oblíbená zejména u vysokoškolských studentů denního i dálkového studia k zajištění odborné literatury. Několika zájemcům jsme zprostředkovali i beletrii, která není v naší knihovně dostupná. niha nebo kopie článku je čtenáři k dispozici obvykle za 3 5 dnů od objednání. roce 2014 došlo k nárůstu ţádanek oproti roku 2013, realizovali jsme jich celkem 278. Z toho knih bylo objednaných 223 a kopií článků 55, z nichţ jedna byla zajištěna přes Národní knihovnu jako mezinárodní meziknihovní výpůjčka. D poskytla MS knih jiným knihovnám, převáţně v regionu. častým návštěvníkům referenčního oddělení patří zájemci o literaturu a tiskoviny vztahující se k yškovsku. Soustavně proto doplňujeme fond regionální literatury nově vycházejícími publikacemi, nákupem starších titulů z antikvariátů, nebo bakalářskými a diplomovými prácemi s vazbou k našemu regionu. roce 2014 přibylo 76 titulů regionální literatury. Nedílnou součástí činnosti referenčního oddělení je analytický popis článků do databáze regionálních dokumentů (REDO). Za rok 2014 bylo takto zpracováno 550 článků z yškovského deníku, yškovských Novin, yškovského zpravodaje a další zpravodajů obcí. databázi REDO zájemce nalezne bibliografický záznam článku, v knihovně potom i plný text. ýročí zajímavých osobností se vztahem k našemu regionu jsou připomínána na webu D v rubrice Osobnosti regionu. T-klubu a hudebním oddělení jsme na začátku roku zahájili spolupráci se školami ve yškově, kde jsme především propagovali naše sluţby a nově připravované akce. Naším cílem a přáním je, aby se mládeţ v T-klubu scházela i za jiným účelem, neţ jen za vyuţíváním hrací konzole XBox. Proto jsme jim na nástěnce zvané vzkazník dali moţnost napsat, co by chtěli, aby se v 16

17 T-klubu dělo, a dle jejich přání jsme pro ně připravili různé akce. Zajímavá byla beseda s Janem Šarhanem nesoucí název Bezpečně na internetu. onala se v rámci akce Safer Internet Day. I kdyţ byla beseda zaměřena na mladé uţivatele internetu, zúčastnily se jí i starší ročníky. Podobně zajímavou akcí byla ve druhém pololetí beseda se studentkou University of Helsinky Barborou Adlerovou, která přilákala hlavně zájemce o studium v zahraničí. O pololetních prázdninách proběhl tzv. HERDEN kdy se po celý den hrály hlavně deskové hry, luštily se hádanky a soutěţilo na X-Boxu, s rozšířenou nabídkou nových her golf a závody aut. Pro velký zájem a kladné přijetí jsme o den později akci zopakovali. Nově mohou také návštěvníci T-klubu vyuţívat jednu počítačovou stanici s internetem. ybavení T-klubu obohatil i elektronický terč a v době jarních prázdnin, se uskutečnil první Turnaj v házení šipek o ceny. Nejúspěšnější akcí v T-klubu bylo setkání fanoušků fantasy ságy Hra o trůny s názvem Setkání v Západozemí. Medializace tohoto setkání proběhla i v místním tisku. Návštěvnost byla vysoká. Pouštěly se ukázky ze seriálu, hrály se hry, luštily se kvizy o ceny. Druhou akcí podobného typu bylo Setkání v Bradavicích s příznivci Harryho Pottera. elmi kreativní při přípravě i realizaci se projevil praktikant z yšší odborné školy knihovnické v Brně a akce tak ukázkově naplnila hlavní myšlenku T-klubu Mladí mladým. Další Setkání v Bradavicích podruhé, tentokrát na téma kouzla a lektvary, se uskutečnilo v říjnu, v rámci Týdne knihoven. Bohuţel akce neměla takový úspěch jako první setkání, na kterém si samotní účastníci toto pokračování přáli. Daleko větší účast pak mělo listopadové téma o spisovatelce J. L. Smithové, nesoucí název Upíří deníky, kde se besedovalo nejen o autorce, ale i o hlavních postavách této upírské ságy, která je mezi mladými velmi populární. Přispěl k tomu i televizní seriál natočený podle kniţní předlohy. Akce byla doplněna krátkými ukázkami ze seriálu a soutěţním kvizem o ceny. T-klub úzce spolupracuje s dětským oddělením např. při realizaci akcí Den hastrmanů, Pohádkové odpoledne, Den pro dětskou knihu a ánoční kapřík. aţdou středu pořádáme v T-klubu rouţek zábavné logiky pro děti a mládeţ od 6 do 15 let, kteří mají zájem zábavnou formou rozvíjet své intelektové schopnosti. rouţek vede naše pracovnice, certifikovaná trenérka paměti Zdeňka Adlerová, pod patronací áclava Fořtíka, výkonného ředitele Centra nadání Praha. elmi fundovaně a formou hry zde dochází k rozvoji vrozené logiky, verbálních a matematických schopností, představivosti, kreativity, důvtipu, postřehu, vnímání a čtenářské gramotnosti. Do krouţku se přihlásilo 16 dětí. Průměrná účast na jedné lekci byla 12 dětí. dětském oddělení, i kdyţ patří k jednomu z nejhezčích v knihovnách našeho typu, nadále probíhala snaha o zkulturnění prostor. Daří se nám to díky spolupráci s výtvarným oborem ZUŠ yškov a pracím jejich ţáků. Zajímavou byla např. výstava Mosty, kde se mohli návštěvníci prohlédnout nejen obrázky mostů, ale také trojrozměrné makety papírové, či vytvořené z modelářské 17

18 hlíny. podobném duchu se nesly i další prezentace Renesance, Hudba a ánoční výstavka. Navázaná byla téţ spolupráce se ZUŠ Ivanovice, takţe v budoucnu budou v dětském oddělení ke shlédnutí i jejich výtvory. Dle zájmu vyučujících ZŠ se uskutečnila řada knihovnických lekcí a besed především o spisovatelích (viz tabulka akcí). Nejzdařilejší se ukázala beseda na téma Ilustrace v knize a tvorba komiksu s ilustrátorkou Markétou ydrovou a jejím manţelem hudebníkem a texteřem Danielem ydrou. Nabídka pro školy byla obohacena o dvě nové besedy Němečtí autoři píšící knihy pro děti a O ţivotě a díle Bohumila Hrabala. Dětské oddělení se téţ pravidelně účastní všech celostátně vyhlášených knihovnických akcí. měsíci březnu se uskutečnil jiţ druhý ročník čtenářské Superstar. Z vybraných 20 dětí se závěrečné soutěţe nakonec zúčastnilo pouze 8 dětí, které plnily řadu úkolů z oblasti literatury. ýherci byli oceněni drobnými dárky a pro povzbuzení do další četby také poukazem na roční poplatek do knihovny. roce 2014 se dětské oddělení poprvé zapojilo do celostátního projektu SIP níţka pro prvňáčka. Přihlásily se čtyři první třídy, které navštívily v průběhu měsíce dubna knihovnu. Při netradiční, hravé besedě plnily děti různé úkoly, při nichţ musely uplatnit svoje čtenářské i písařské znalosti. nihy, jako odměna za zvládnutí čtenářských dovedností, byly předány na následné besedě, jiné třídy zvolily formu předání odměn na slavnostní akci Pasování prvňáčků na čtenáře. Na této akci, která má v D jiţ dlouholetou tradici, se pravidelně podílejí i členové skupiny historického šermu Armet yškov. romě jiţ vzpomínané knihy dostaly děti i upomínkový glejt pasovaného čtenáře a roční průkaz do knihovny. závěru Března Měsíce čtenářů na přání vyučujících ze ZŠ Pustiměř se uskutečnila Noc v knihovně. Pro nocleţníky ze třetích tříd byly připraveny úkoly a soutěţe na téma strašidla a duchové. Děti se dobře bavily a v prostorách knihovny usínaly aţ kolem půlnoci. měsíci říjnu v Týdnu knihoven proběhlo zábavné odpoledne pod názvem niţní hrátky. Děti si vyzkoušely jak např. obalit knihu a seznámily se, jaká je cesta knihy od spisovatele ke čtenáři. oncem listopadu si mohly děti v rámci bohatého celodenního programu akce Den pro dětskou knihu vyzkoušet v oddělení pro děti mimo jiné výrobu loutek z ponoţek. dětském oddělení jsou pro malé návštěvníky připravovány programy v dopoledních i odpoledních hodinách. O některé, jiţ déle trvající aktivity jako např. Listohrátky a Čteme pejskovi, jiţ děti poněkud ztratily zájem, ale podařilo se nám připravit plnohodnotnou náhradu v podobě zábavného soutěţního odpoledne s velmi zajímavými názvy a tématy: Den hastrmanů, Čarodějnický sabat, Pohádkové odpoledne a Detektivní odpoledne. Zasoutěţit si mohly vţdy jednou za měsíc od března do června a při tom se dověděly i mnoho zajímavého. Na jarní a velikonoční prázdniny byly přichystány aktivity, kde si děti mohly vyzkoušet autodráhu, výrobu šperků z drátů a z korálků, samozřejmě i půjčit knihy s podrobnými návody na jejich výrobu. Potěšitelné pro nás bylo, ţe s dětmi 18

19 přišli i prarodiče a zapojili se s nimi do tvůrčího procesu. Po dobu letních prázdnin byly vyhrazeny středy pro výrobu zajímavých výtvorů např. gelové svíčky, záloţky do knih, drhané náramky, létající vlaštovky, náramky z drátků a korálků. Na podzim jsme v dětském oddělení vyzkoušeli nový typ programu Hrátky s ečerníčkem, určený pro předškolní děti s doprovodem dospělých. Nejdříve to byl rtek a kalhotky Zdeňka Milera a následně Štaflík a Špagetka Aleny Munkové. Děti se seznámily s pohádkou, zacvičily si zábavnou rozcvičku a vyrobily jednoduchou hračku. podobném duchu se nesly také akce ýroba dýňových strašidel a ánoční kapřík. S kočárkem do knihovny Muzikoterapie 19

20 Akce a aktivity knihovny: Rok 2014 charakterizovaly dvě významná výročí, která si nihovna arla Dvořáčka ve yškově připomenula řadou akcí a aktivit. Bylo to 100. výročí narození Bohumila Hrabala a 100 let od zahájení 1. světové války. Za zmínku stojí např. recesivně-happeningová akce S Hrabalem na yškovské pivo aneb Odhalené tajemství jevíčské věţe, která se nesla převáţně neváţně a zcela v duchu velkého pábitele a milovníka zlatavého moku. Druhé jubileum, pro země Evropy velmi tragickou událost, vzpomenula knihovna cyklem přednášek s lektory zvučných jmen, jako jsou prof. dr. Robert vaček, doc. dr. Jiří Pernes, plk. dr. Eduard Stehlík nebo Mgr. Robert Bílek. Celý cyklus inicioval a moderoval dr. Ivan Pokorný. Pěknou, jiţ několikaletou tradicí, je zpříjemňování prostor knihovny instalací kvalitních výstav, většinou spojených s vernisáţí a kulturním programem. Z těch, které návštěvníky knihovny opravdu zaujaly a byly kvitovány s uznáním, jmenujme např. výstavu Ladislav Rolný Obrazy nebo Maňáskové divadlo Sokolík a především výstavy, které svým rozsahem a významem vybočovaly. těm patřily např výročí zaloţení Čtenářsko-pěveckého a divadelního spolku Haná ve yškově, která byla výjimečná značným mnoţstvím exponátů (fotografie, plakáty, programy) a několika místy, kde se prezentovala (D, TIC a Besední dům). Podobnou byla výstava nazvaná Od spolkové knihovny ke D, která zčásti navazovala na předchozí, a to tím, ţe se také vztahovala ke 150. výročí zaloţení spolku Haná, neboť jeho součástí byla hned od počátku knihovna a později i čítárna. Neméně zdařilou byla výstava výtvarných prací ţáků MŠ, ZŠ SŠ a Dětský domov yškov Dva světy: svět obrazů a svět písma, která - přestoţe se jednalo o práce dětí z tzv. specky - udivila návštěvníky svoji kvalitou a vyzrálostí. e stejném duchu se nesla výstava 20 let Sdruţení Piafa ve yškově. Poněkud netradičně jsme pojali jiţ zaţitou jarní prodejní výstavu Půvab jara ukrytý ve špercích, letos zúţenou na exponáty šperků, jarních květinových aranţmá a bonsají. Její zimní obdobou je tradiční ánoční výstava. Drobné propagační výstavky v prostorách půjčoven, které inspirují čtenáře k četbě a připomínají jim významná kulturní a společenská výročí, se staly naprostou samozřejmostí. Pravidelně se zapojujeme do celostátně vyhlášených akcí a aktivit, z nichţ nejdůleţitější jsou tyto: Březen měsíc čtenářů, tentokrát jak jinak s mottem Hrabalovský rok v knihovnách byl naplněn bohatým programem. Nabídka byla velmi pestrá a pro všechny věkové kategorie. Ze všech uvedených v přehledu akcí připomeňme alespoň slavnostní vyhodnocení velmi zásluţné literární a výtvarné soutěţe yškovský cedník a nihovna je IN 2013 pro děti yškovska nebo anketu Papírové vs. elektronické knihy, kde nás potěšilo zjištění, ţe ani vyznavači elektronického čtení nezatracují, aţ na výjimky, papírovou knihu a sluţby knihoven. podobném stylu se také prezentoval Týden knihoven, který je svátkem všech knihoven a knihovníků a tomu odpovídá i jeho průběh. Program jsme tak trochu spojili s oslavou Mezinárodního dne seniorů, takţe Týdnu předcházela beseda o Finsku iitos, Suomi! pro lub seniorů a především, hned navazující na Týden - Dny zdraví v D. První byl Den zdraví s Chytrou lékárnou 20

Obyvatelstvo. z toho. ženy. ve věku 0-14 let ve věku 65 a více let

Obyvatelstvo. z toho. ženy. ve věku 0-14 let ve věku 65 a více let CZ0646 88 154 44 753 12 895 13 784 43 808 39 736 1 171 19 300 14 363 26 484 24 927 38 551 32 215 1. Bohaté Málkovice 59289 7 251 130 33 43 126 107 4 39 61 98 95 105 87 Bohaté Málkovice 00600 9 0 2. Bohdalice-Pavlovice

Více

Knihovna Karla Dvořáčka, příspěvková organizace Nádražní 4, Vyškov 682 01 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2015

Knihovna Karla Dvořáčka, příspěvková organizace Nádražní 4, Vyškov 682 01 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2015 nihovna arla Dvořáčka, příspěvková organizace Nádražní 4, yškov 682 01 ZPRÁA O ČINNOSTI ZA RO 2015 yškov leden 2016 1 OBSAH YŠO LEDEN 2016 1 Úvodní slovo 4 PLNĚNÍ ÚOLŮ OBLASTI HLANÍ ČINNOSTI NIHONY 5 nihovní

Více

Školní informační centrum (ŠIC)

Školní informační centrum (ŠIC) Školní informační centrum (ŠIC) Před rokem to všechno začalo Bc. Romana Cichá ŠKOLA 21. STOLETÍ - ŠKOLA INFORMACÍ INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM

Více

Výroční zpráva Místní knihovna v Železnici. Obsah :

Výroční zpráva Místní knihovna v Železnici. Obsah : Místní knihovna v Železnici Výroční zpráva 2015 Obsah : I. Základní údaje II. Provoz knihovny a její poslání III. Základní ukazatele knihovny IV. Činnost knihovny V. Zpráva hospodaření VI. Závěr Zpracovala

Více

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004 KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004 Jak v předcházejících letech, tak i letos byli čtenáři obou oddělení, dětského i dospělého, seznamováni s životními výročími známých českých

Více

Důvodová zpráva: 1. ZHODNOCENÍ KNIHOVNY V OBDOBÍ OD 1. 1. 2011 31. 12. 2011 1. 1. EKONOMICKÁ OBLAST

Důvodová zpráva: 1. ZHODNOCENÍ KNIHOVNY V OBDOBÍ OD 1. 1. 2011 31. 12. 2011 1. 1. EKONOMICKÁ OBLAST Důvodová zpráva: Dle požadavku zastupitelů ze 4. zasedání zastupitelstva ze dne 25. 4. 2012 je zpráva doplněna o statistické výkazy knihovny za roky 2009 a 2010, koncepci rozvoje knihovny v roce 2012 a

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 Středy 2. a 16. listopadu 9.30 11.30 hudební sál MKD TERAPIE BARVAMI Otevřený relaxační kurz s A. Rohde Kabele. Vstupné 50 Kč Středa 2. listopadu v 19.30 hodin hudební sál MKD

Více

NOVÉ SLUŽBY PŘEHLED AKCÍ

NOVÉ SLUŽBY PŘEHLED AKCÍ NOVÉ SLUŽBY Absenční půjčování tabletů pro e-výpůjčky Od 16. 3. 2015 Uživatelé Městské knihovny v Přerově s platnou registrací budou moci od poloviny března v půjčovně pro dospělé nově využívat službu

Více

KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE VE ZLÍNĚ

KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE VE ZLÍNĚ KNIHOVNICKÉ A INFORMAČNÍ SLUŽBY KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE VE ZLÍNĚ Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvková organizace Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín +420 573 032 400 info@kfbz.cz

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2010

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2010 Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2010 Městská knihovna Loštice zajišťuje pro obyvatele města pravidelné sluţby v oblasti půjčování knih a časopisů, informační sluţby ze všech oblastí dostupných

Více

Výroční zpráva o činnosti Infocentra - městské knihovna Ždánice v roce 2016

Výroční zpráva o činnosti Infocentra - městské knihovna Ždánice v roce 2016 Výroční zpráva o činnosti Infocentra - městské knihovna Ždánice v roce 2016 Přehled základních ukazatelů Registrovaní čtenáři knihovny 304 z toho registrovaní uživatelé do 15 let 114 Počet návštěvníků

Více

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK PROGRAM MEKUC ČERVEN 2015 Pondělí 1. června až čtvrtek 4. června Městská knihovna Mělník TÝDEN ČTENÍ DĚTEM Program pro děti i rodiče konaný v rámci celorepublikové akce. Středa 3. června v 19.30 hodin

Více

VÝRO Č NÍ ZPRÁVA 2005

VÝRO Č NÍ ZPRÁVA 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA ÚVOD V dubnu r. byla zpracována Koncepce rozvoje Městské knihovny Písek / 2006 2010 /, která se stala součástí plánu strategického rozvoje kultury města Písku. V obsahu koncepce je stanoven

Více

1 ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

1 ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD za rok 2011 1 ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI... 2 2 KNIHOVNÍ FOND... 3 3 PROSTORY KNIHOVNY... 3 4 ČINNOST KNIHOVNY... 3 4.1 Účast na školeních a seminářích...

Více

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy Harmonogram kulturních akcí pořádaných příspěvkovými organizacemi Moravskoslezského kraje k 70. výročí osvobození Československa, města Ostravy a Ostravsko-opavské operace Kdy? Akce Kde? Co? Osvobození

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD KNIHOVNY UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Základní ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD KNIHOVNY UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Základní ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD KNIHOVNY UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Rozdělovník: rektor, kvestor, děkani fakult, tajemníci fakult, ředitel KMZ, vedoucí všech rektorátních pracovišť Zpracoval: PhDr. Ondřej Fabián

Více

Obec Šardice leží na Jižní Moravě 11 km jihozápadně od města Kyjova. V současnosti v obci žije přibližně obyvatel.

Obec Šardice leží na Jižní Moravě 11 km jihozápadně od města Kyjova. V současnosti v obci žije přibližně obyvatel. Obec Šardice leží na Jižní Moravě 11 km jihozápadně od města Kyjova. V současnosti v obci žije přibližně 2 200 obyvatel. Historie obce Šardic a její pamětihodnosti První písemná zmínka o Šardicích pochází

Více

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník.

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník. PROGRAM MEKUC KVĚTEN 2015 Pondělí 4. května v 17.00 MKD KVĚTEN 1945 NA MĚLNÍKU Přednáška vojenského historika pplk. PhDr. Eduarda Stehlíka doplněná výstavou dobových fotografií a plakátů ze Státního archivu

Více

Základní školy Literární besedy Věková kategorie Svět obrů a čarodějů Roalda Dahla (literární beseda s prvky informační výchovy)

Základní školy Literární besedy Věková kategorie Svět obrů a čarodějů Roalda Dahla (literární beseda s prvky informační výchovy) Tisková zpráva č. 12/2011 Nabídka vzdělávacích akcí pro školy Oddělení pro děti a mládež a hudební oddělení v Ústřední knihovně a obvodní knihovny Krajské knihovny Františka Bartoše připravily na školní

Více

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2011

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2011 Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2011 Městská knihovna Loštice zajišťuje pro obyvatele města pravidelné služby v oblasti půjčování knih a časopisů, informační služby ze všech oblastí dostupných

Více

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: Pondělí: -kroužek ručních prací -instruktorky sociální péče - aktivity s uživateli na 1. a 4. odd. Úterý -čtení

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Nabídka knihovnických lekcí a besed na školní rok 2011/201

Nabídka knihovnických lekcí a besed na školní rok 2011/201 MĚSTSKÁ KNIHOVNA ORLOVÁ Oddělení pro děti a mládež Masarykova 1324, Orlová Lutyně Nabídka knihovnických lekcí a besed na školní rok 2011/201 2012 Své návštěvy ohlaste, prosím, předem osobně nebo telefonicky

Více

Eva Kordová Kultura a vzdělávání

Eva Kordová Kultura a vzdělávání Projekt je realizován za finanční podpory města Turnova a ve spolupráci se ZSST Turnov. Probíhá v rámci aktivit Zdravé město Turnov a Místní agenda 21. PŘEHLED AKCÍ ROKU 2016 LEDEN SETKÁNÍ S PŘÍBĚHEM A

Více

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ Centrum pro rozvoj muzejní pedagogiky a práce muzeí se zdravotně postiženou mládeží bylo zřízeno při oddělení

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2015 ZPRÁVA O ČINNOSTI 2015 Středisko KNIHOVNA www.mek.hranet.cz mek@mek.hranet.cz I. STRUKTURA ORGANIZACE 1. PRACOVIŠTĚ: 1. 1. oddělení pro veřejnost - VKIS (dospělé, dětské) 1. 1. 1. výpůjční protokol a referenční

Více

Anketa pro studenty vyškovských středních škol

Anketa pro studenty vyškovských středních škol 27. 03. 2014 09:05:17 Základní údaje Název výzkumu Anketa pro studenty vyškovských středních škol Autor Jana Barová a Zdeňka Adlerová, KKD Vyškov a stážista Vladimír Bureš, student VOŠ knihovnické, Brno

Více

PREZENTACE REGIONÁLNÍHO ODDĚLENÍ. Knihovny města Ostravy

PREZENTACE REGIONÁLNÍHO ODDĚLENÍ. Knihovny města Ostravy PREZENTACE REGIONÁLNÍHO ODDĚLENÍ Knihovny města Ostravy PŘEDSTAVENÍ A VYMEZENÍ REGIONÁLNÍHO ODDĚLENÍ Obsáhlý fond dokumentů o regionu a od regionálních autorů. Pořádá vzdělávací a kulturní akce, digitalizuje

Více

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2009 KNIHOVNÍ FOND Knihovna letos rozšířila svůj fond o 748 nových knih. 46 jich bylo naopak vyřazeno, zejména kvůli nedostatku místa na regálech.

Více

Městská knihovna je knihovnou s univerzálním knihovním fondem. Jejím úkolem a posláním je:

Městská knihovna je knihovnou s univerzálním knihovním fondem. Jejím úkolem a posláním je: Zpráva o činnosti Městské knihovny v Bakově nad Jizerou v roce 2015 Zřizovatel knihovny: Vedoucí knihovny: Knihovník: Město Bakov nad Jizerou Taťána Dvořáková Mgr. Karel Novák Spolupráce při realizaci

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00, IČO: 22832335 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové

Více

Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2008. počet obyvatel Ústí nad Orl.

Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2008. počet obyvatel Ústí nad Orl. Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2008 K 31.12.2008 bylo registrováno v MěK knihovnu navštívilo v roce 2008 za rok 2008 bylo realizováno počet obyvatel Ústí nad Orl. 1.939 čtenářů

Více

CENTRUM ROSA PROGRAM NA BŘEZEN 2015

CENTRUM ROSA PROGRAM NA BŘEZEN 2015 CENTRUM ROSA PROGRAM NA BŘEZEN 2015 Od 5. 3. je otevřeno Café Rosa kavárna 2. 3. 2015 (pondělí) 3. 3. 2015 (úterý) 13:30 14:30 Zdravá záda pod vedením fyzioterapeutky Mgr. Kristýny 4. 3. 2015 (středa)

Více

Rozbor činnosti a hospodaření Knihovny Jana Drdy Příbram za rok 2015

Rozbor činnosti a hospodaření Knihovny Jana Drdy Příbram za rok 2015 Rozbor činnosti a hospodaření Knihovny Jana Drdy Příbram za rok 2015 Úvod Knihovna Jana Drdy příspěvková organizace města Příbram poskytovala v roce 2015 veřejné knihovnické a informační služby jako veřejná

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Přeměna školní knihovny na informační centrum školy

Přeměna školní knihovny na informační centrum školy Přeměna školní knihovny na informační centrum školy ŠKOLA 21. STOLETÍ ŠKOLA INFORMACÍ Cíl projektu: Zvýšit kvalitu a efektivitu vzdělávání na 1. a 2. stupni ZŠ (nové metody, učební pomůcky, výukové materiály)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, 251 01 Říčany www.cks-ricany.cz e-mail: cks.ricany@seznam.cz Základní data společnosti Název: Centrum komunitních

Více

Rozvozová místa podzim 2016 Vyškovsko

Rozvozová místa podzim 2016 Vyškovsko Rozvozová místa podzim 2016 Vyškovsko Telefon: 517 350 353 Mobil: 517 358 926 732 848 619 774 067 688 Objednávky volejte PO - PÁ: E-mail: alenanovakova.vy@seznam.cz 9.00-12.00 a 13.00-16.00 Datum sobota

Více

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2013

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2013 Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2013 Městská knihovna Loštice zajišťuje pro obyvatele města pravidelné služby v oblasti půjčování knih a časopisů, informační služby ze všech oblastí dostupných

Více

VYCHÁZÍ 30. ČERVNA Předání čestného odznaku ASOCIACE Vojáci společně z. s. generálnímu řediteli VoZP

VYCHÁZÍ 30. ČERVNA Předání čestného odznaku ASOCIACE Vojáci společně z. s. generálnímu řediteli VoZP VOJÁCI SPOLEČNĚ Mediální platforma ASOCIACE Vojáci společně z.s. VYCHÁZÍ 30. ČERVNA 2016 Předání čestného odznaku ASOCIACE Vojáci společně z. s. generálnímu řediteli VoZP Čestný odznak ASOCIACE Vojáci

Více

Zpráva o činnosti za volební období 2010 2012. Jana Galášová, předsedkyně SKIP10 Opava 13. 3. 2013

Zpráva o činnosti za volební období 2010 2012. Jana Galášová, předsedkyně SKIP10 Opava 13. 3. 2013 Zpráva o činnosti za volební období 2010 2012 Jana Galášová, předsedkyně SKIP10 Opava 13. 3. 2013 Mgr. Zuzana Bornová, Ing. Pavel Cimbálník, Mgr. Renata Domoráková, Mgr. Lenka Fišrová, Jana Galášová, Mgr.

Více

Jak si stojíme se statistikami? Seminář neprofesionálních knihoven a

Jak si stojíme se statistikami? Seminář neprofesionálních knihoven a Jak si stojíme se statistikami? Seminář neprofesionálních knihoven 16. 8. a 17.8. 2016 Regionální služby Zajišťují: KBBB a 4 profesionální knihovny: Uherský Brod Bojkovice Starý Hrozenkov Ostrožská Nová

Více

Základní legislativní dokumenty

Základní legislativní dokumenty Mgr. Monika Oravová Základní legislativní dokumenty Knihovní zákon 257/2001 Sb. Autorský zákon 121/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb. Manifest UNESCO a IFLA o školních knihovnách Doporučení

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

JAK SE DAŘÍ KOMUNITNÍ PRÁCI V BOROVANECH?

JAK SE DAŘÍ KOMUNITNÍ PRÁCI V BOROVANECH? JAK SE DAŘÍ KOMUNITNÍ PRÁCI V BOROVANECH? KNIHOVNA AUGUSTINA DUBENSKÉHO Knihovna Augustina Dubenského BÝVALÝ KLÁŠTER AUGUSTINIÁNŮ Ajka pošle foto Knihovna INTERIÉRY KNIHOVNY Výpůjční pult KNIHOVNA AUGUSTINA

Více

KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY

KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY KDE NÁS NAJDETE Krajská knihovna Vysočiny Havlíčkovo náměstí 87 580 02 Havlíčkův Brod 2 Telefon: + 420 569 400 499 GSM: + 420 777 327 844 Fax: + 420 569 400 490 E-mail: knihovna@kkvysociny.cz

Více

Výroční zpráva Městské knihovny v Nejdku za rok 2013

Výroční zpráva Městské knihovny v Nejdku za rok 2013 Výroční zpráva Městské knihovny v Nejdku za rok 2013 1. Služby knihovny 2. Akce 3. Statistika 4. Hospodaření knihovny Služby knihovny Městská knihovna je organizační složkou odboru kultury Města Nejdek.

Více

Základní legislativní dokumenty. Mgr. Monika Oravová

Základní legislativní dokumenty. Mgr. Monika Oravová Základní legislativní dokumenty Mgr. Monika Oravová Základní legislativní dokumenty Zákony, doporučení Knihovní zákon 257/2001 Sb. Autorský zákon 121/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 MĚSTSKÁ KNIHOVNA PÍSEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 MĚSTSKÁ KNIHOVNA PÍSEK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 MĚSTSKÁ KNIHOVNA PÍSEK OBSAH Úvod Služby Statistické ukazatele 2008 Statistika vybraných ukazatelů 2006, 2007, 2008 Přepočtený přehled ukazatelů 2008 Besedy a výstavy Kulturní akce

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 3. volební období rozpočtový výbor. USNESENÍ z 30. schůze dne 3. května 2000

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 3. volební období rozpočtový výbor. USNESENÍ z 30. schůze dne 3. května 2000 Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 3. volební období - 2000 rozpočtový výbor 297 USNESENÍ z 30. schůze dne 3. května 2000 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 13/1993 Sb., celní

Více

ROK 2010 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2010 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2010 NA ZÁMKU A V KULTUŘE Rok 2010 se nesl v duchu projektu Revitalizace a regenerace centra města, takţe počet akcí značně poklesl. Od jara se nekonaly téměř ţádné kulturní a společenské akce, zámek

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 ÚVOD ČINNOST PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ KNIHOVNÍ FOND ČTENÁŘI, VÝPŮJČKY, NÁVŠTĚVNÍCI SLUŽBY KULTURNĚ VÝCHOVNÁ ČINNOST HOSPODAŘENÍ VÝKON REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ VYPRACOVALA - MIROSLAVA

Více

Standard pro doplňování a aktualizace knihovního fondu

Standard pro doplňování a aktualizace knihovního fondu Standard pro doplňování a aktualizace knihovního fondu Seminář pracovníků profesionálních knihoven Zlínského kraje Uherské Hradiště, 27. dubna 2016 Standard pro doplňování a aktualizaci knihovního fondu

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz KLUBY ZDRAVÍ

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Divadelní festivaly Datum vytvoření 15.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Přehlídka hlavních českých divadelních festivalů Způsob využití Výklad nové

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

Zkušenosti s e-knihami Flexibooks. Vědecká knihovna Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Marcela Hladíková

Zkušenosti s e-knihami Flexibooks. Vědecká knihovna Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Marcela Hladíková Zkušenosti s e-knihami Flexibooks Vědecká knihovna Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Marcela Hladíková Základní informace o knihovně Vznik v roce 2013 sloučením 5 fakultních knihoven (ocenění Knihovna

Více

Výroční zpráva 2015. Nocování v knihovně Piráti

Výroční zpráva 2015. Nocování v knihovně Piráti Výroční zpráva 2015 Nocování v knihovně Piráti Trutnov, leden 2016 OBSAH 1) SLUŽBY...- 3-2) SLUŽBY V REGIONU A METODICKÁ ČINNOST... - 5-3) KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ AKCE... - 7-4) KNIHOVNÍ FONDY.....- 11-5)

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2015 2016 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa : Chodovská 236,

Více

Automatizace knihoven PhDr. Anna Stöcklová

Automatizace knihoven PhDr. Anna Stöcklová Automatizace knihoven PhDr. Anna Stöcklová HISTORIE AKS Děrnoštítkové stroje Velké sálové počítače - automatizace jednotlivých procesů -pokusy Mikropočítače - Integrované AKS Internet otevřené integrované

Více

Knihovny a podpora čtenářské a informační gramotnosti

Knihovny a podpora čtenářské a informační gramotnosti www.knihovna.brandysnl.cz Knihovny a podpora čtenářské a informační gramotnosti Mgr. Věra Krajíčková, Mgr. Jaroslava Fialová Knihovny a podpora gramotností O čem to bude? Knihovny a neformální vzdělávání

Více

NOVÉ SLUŽBY Bezdrátové připojení k síti Wi-Fi Možnost připojení k bezdrátové síti Wi-Fi na vlastním zařízení (tabletu, notebooku, chytrém telefonu) po dobu dvou hodin pro všechny registrované čtenáře a

Více

Základní školy 1. stupeň. Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Pavla Řehová

Základní školy 1. stupeň. Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Pavla Řehová Základní školy 1. stupeň Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Pavla Řehová Vážená paní učitelko, pane učiteli, pro letošní školní rok 2016/2017 Vám nabízíme LITERÁRNÍ BESEDY A LEKCE INFORMAČNÍ VÝCHOVY, vhodné pro

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnost 3. Činnost v průběhu roku 4. Výhled na

Více

Novinky v MAPech Strategický rámec MAP Vzdělávací kurz v pátek v Dramacentru Sdružení D v Olomouci od 8:30 do 12:30 Úvodní kurz

Novinky v MAPech Strategický rámec MAP Vzdělávací kurz v pátek v Dramacentru Sdružení D v Olomouci od 8:30 do 12:30 Úvodní kurz Novinky v MAPech Ti, kteří sledují činnost naší MAS, jistě vědí, že jsme realizátorem projektu MAP pro ORP. Pro ty s projektem neseznámené oznamujeme, že MAP je Místní akční plán vzdělávání, který je zaměřen

Více

Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 2013

Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 2013 Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 213 213 Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 213 1) Knihovní fond - k 31. 12. 213 vlastnila knihovna 2.989 svazků knih. Z toho 5.152 svazků

Více

Akce školy 2015/2016

Akce školy 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem p.o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz 1. pololetí

Více

Zpráva o činnosti Městské knihovny za rok 2011

Zpráva o činnosti Městské knihovny za rok 2011 Zpráva o činnosti Městské knihovny za rok 2011 Městská knihovna Blovice je veřejnou knihovnou pro obyvatele města i přilehlých obcí. Od roku 2002 je knihovnou pověřenou regionálními funkcemi pro okolní

Více

Základní školy a víceletá gymnázia. Oddělení pro děti a mládež hrabuvka.detske@kmo.cz tel.: 599 522 311

Základní školy a víceletá gymnázia. Oddělení pro děti a mládež hrabuvka.detske@kmo.cz tel.: 599 522 311 Základní školy a víceletá gymnázia Oddělení pro děti a mládež hrabuvka.detske@kmo.cz tel.: 599 522 311 Oddělení pro dospělé hrabuvka@kmo.cz tel.: 599 522 300 Dr. Martínka 4 700 30 Ostrava-Hrabůvka ODDĚLENÍ

Více

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2016

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2016 Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2016 Městská knihovna Loštice zajišťuje pro obyvatele města pravidelné služby v oblasti půjčování knih a časopisů, informační služby ze všech oblastí dostupných

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MĚSTA MILEVSKA ZA ROK 2014. Rok ve znamení oslav 100. výročí založení knihovny

VÝROČNÍ ZPRÁVA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MĚSTA MILEVSKA ZA ROK 2014. Rok ve znamení oslav 100. výročí založení knihovny VÝROČNÍ ZPRÁVA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MĚSTA MILEVSKA ZA ROK 2014 Rok ve znamení oslav 100. výročí založení knihovny KNIHOVNA V ČÍSLECH ČTENÁŘI KNIHOVNY celkem 1743 50-69 let 19% 30-49 let 19% 69 let a

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové aktivity

Více

Městská knihovna Děčín

Městská knihovna Děčín Městská knihovna Děčín Knihovna pro všechny (???) Mgr. Ladislav Zoubek, ředitel MěK Jak to celé začalo Od počátku 90-tých let žádosti o novou knihovnu První skutečné záměry v r. 2007 1. projekt ve tvaru

Více

Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2015/2016 www.zs-mzizkov.cz

Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2015/2016 www.zs-mzizkov.cz Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2015/2016 www.zs-mzizkov.cz Profilace školy Naše škola se chce profilovat svým individuálním přístupem k žákům, zákonným zástupcům, vytvářet prostor

Více

Koncepce rozvoje knihovny v letech Knihovna VŠLG

Koncepce rozvoje knihovny v letech Knihovna VŠLG Koncepce rozvoje knihovny v letech 2016 2020 Činnost knihoven je veřejnou službou a knihovny jsou považovány za instituce veřejného zájmu. Jsou nástrojem základního lidského práva na rovný přístup k informacím,

Více

Spolek Jenštejn. Výroční zpráva Výroční zpráva Spolek Jenštejn. se sídlem. Hradní 135, , Jenštejn

Spolek Jenštejn. Výroční zpráva Výroční zpráva Spolek Jenštejn. se sídlem. Hradní 135, , Jenštejn Výroční zpráva 2015 Spolek Jenštejn se sídlem Hradní 135, 250 73, Jenštejn 1 Cíle spolku Provozovat rodinné centrum Jenštejnský trpaslík Vytvořit místo pro setkávání rodičů a dětí Umožnit rodičům, dětem

Více

NABÍDKA TEMATICKÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO MŠ A ZŠ. KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY Havlíčkův Brod

NABÍDKA TEMATICKÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO MŠ A ZŠ. KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY Havlíčkův Brod NABÍDKA TEMATICKÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO MŠ A ZŠ KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY Havlíčkův Brod 2014/2015 kontakt dětské oddělení Monika Dolejší, Lenka Živná 569 400 484 detske@kkvysociny.cz m centrum 569

Více

OBČANSKÉ SDRUŢENÍ POČÍTÁTE S NÁMI?

OBČANSKÉ SDRUŢENÍ POČÍTÁTE S NÁMI? OBČANSKÉ SDRUŢENÍ POČÍTÁTE S NÁMI? Obsah výroční zprávy 2010 Úvodní slovo 3 Historie sdružení 4 Poslání, cílová skupina 5 Členové sdružení 6 Činnost 7 Terapie očima dětí 11 Hospodaření sdružení 12 Identifikační

Více

Základní školy Víceletá gymnázia. Bronislava Vaculová Marcela Kališová Ing. Eva Tallová

Základní školy Víceletá gymnázia. Bronislava Vaculová Marcela Kališová Ing. Eva Tallová Základní školy Víceletá gymnázia Bronislava Vaculová Marcela Kališová Ing. Eva Tallová KNIHOVNICKÉ LEKCE Cílem lekcí informačního vzdělávání je zvýšit informační a čtenářskou gramotnost dětí. Nenásilnou

Více

Zpráva o činnosti Městské knihovny v Bakově nad Jizerou v roce Souhrnné vyhodnocení činnosti

Zpráva o činnosti Městské knihovny v Bakově nad Jizerou v roce Souhrnné vyhodnocení činnosti Zpráva o činnosti Městské knihovny v Bakově nad Jizerou v roce 2012 1. Souhrnné vyhodnocení činnosti Městská knihovna v Bakově nad Jizerou je veřejná knihovna s univerzálními knihovními fondy. Jejím úkolem

Více

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet. (školní rok 2015/2016)

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet. (školní rok 2015/2016) Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet (školní rok 2015/2016) Jméno školy: Základní umělecká škola Pardubice-Polabiny, Lonkova 510 Adresa: Lonkova 510, PSČ 530 09 Pardubice Tel.: 466 415 701, fax:

Více

Městská knihovna Blansko

Městská knihovna Blansko Městská knihovna Blansko A. Zpráva o činnosti za rok 2015 Obsah: 1. Základní statistické údaje za rok 2015 2. Kulturní akce knihovny v roce 2015 3. Ostatní záležitosti v roce 2015 Základní statistické

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Městská knihovna Ervína Špindlera, středisko příspěvkové organizace Kulturní zařízení Města Roudnice nad Labem Výroční zpráva za rok 2005 1. Základní informace 2. Zpráva o činnosti 3. Hospodaření 1. Základní

Více

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2015

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2015 Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2015 Městská knihovna Loštice zajišťuje pro obyvatele města pravidelné služby v oblasti půjčování knih a časopisů, informační služby ze všech oblastí dostupných

Více

Nabídka pro žáky ZŠ

Nabídka pro žáky ZŠ Nabídka pro žáky ZŠ 2016 2017 Nabízíme vám širší nabídku akcí, které Městská knihovna ve Frenštátě pod Radhoštěm připravila pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY pro školní rok 2016 2017. Lze ji běžně využívat i mimo základní

Více

Zpráva ze zahraniční služební cesty

Zpráva ze zahraniční služební cesty Zpráva ze zahraniční služební cesty Termín služební cesty: 6. 4. 9. 4. 2016 Místo pobytu: Městské knihovny Herning, Aarhus, Kodaň Účastníci: Mgr. Helena Sedláčková, Bc. Marie Sýkorová, Bc. Anna Pajerská

Více

OBČANSKÉ SDRUŢENÍ POČÍTÁTE S NÁMI?

OBČANSKÉ SDRUŢENÍ POČÍTÁTE S NÁMI? OBČANSKÉ SDRUŢENÍ POČÍTÁTE S NÁMI? Obsah výroční zprávy 2009 Úvodní slovo 3 Historie sdružení 4 Poslání, cílová skupina 5 Členové sdružení 6 Činnost 7 Hospodaření sdružení 10 Identifikační údaje 11 Poděkování

Více

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 Neděle 2. října v 10.00 19.00 MKD, města DEN ARCHITEKTURY MĚLNÍK 10.00 12.00 tvůrčí program pro děti 13.30 procházka po městě s městským architektem (sraz u věže chrámu sv. Petra

Více

Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace

Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace Lipý Česká Lípa, příspěvková organizace, U Vodního hradu 63 470 01 Česká Lípa, IČ : 72090642 Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace Služby v rámci hlavní činnosti: Dle Zřizovací

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

DNY GIS LIBEREC 2008 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ

DNY GIS LIBEREC 2008 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ DNY GIS LIBEREC 2008 Podruhé se Krajská vědecká knihovna v Liberci stala místem setkání s moderními technologiemi. Ve dnech 12. 14. listopadu se v ní uskutečnily Dny geografických informačních systémů

Více

Standard pro doplňování a aktualizaci KF PRAHA, K I NK, 2016 VÍT RICHTER, M A R I E ŠEDÁ

Standard pro doplňování a aktualizaci KF PRAHA, K I NK, 2016 VÍT RICHTER, M A R I E ŠEDÁ Standard pro doplňování a aktualizaci KF PRAHA, K I NK, 2016 VÍT RICHTER, M A R I E ŠEDÁ Zdůvodnění standardu Pravidelná aktualizace i nákup KF nástroj pro udržení zdravého stavu fondu knihovny udržení

Více

Zpráva o činnosti komunitního plánování sociálních služeb na Kostelecku

Zpráva o činnosti komunitního plánování sociálních služeb na Kostelecku Zpráva o činnosti komunitního plánování sociálních služeb na Kostelecku březen 2011 červen 2012 Rada města Kostelec nad Orlicí dne 11. 06. 2012 Zastupitelstvo města Kostelec nad Orlicí dne 25. 06. 2012

Více

PROGRAM ÚTERÝ 22. listopadu 2016

PROGRAM ÚTERÝ 22. listopadu 2016 PROGRAM ÚTERÝ 22. listopadu 2016 09:00 otevření kulturního domu, coffee break, prezence 10:15 zahájení Podzimního semináře 10:30 12:00 Daně z příjmů I. část Ing. Kytler (90 min.) 12:00 13:00 oběd (60 min.)

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2014

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2014 Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2014 Městská knihovna Loštice zajišťuje pro obyvatele města pravidelné služby v oblasti půjčování knih a časopisů, informační služby ze všech oblastí dostupných

Více