DAŠICKÉ OZVĚNY říjen Kč

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DAŠICKÉ OZVĚNY říjen 2009 5 Kč"

Transkript

1 DAŠICKÉ OZVĚNY říjen Kč 10 POSVÍCENÍ ZASTUPITELSTVO PROŘEZ STROMŮ a další...

2 o čem se jednalo na radnici Výběr z nejdůležitějších usnesení schůzí rady města: Rada souhlasí s Dodatkem č. 2 k nájemním smlouvám v kasárnách ohledně DPH a pověřuje starostu jejich podpisem. Rada schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene s firmou ČEZ Distribuce a.s. a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Rada vybrala ze dvou nabídek na investiční akci Sběrný dvůr Dašice nabídku firmy SPF Group, v.o.s. Ústí nad Labem a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Rada souhlasí s umístěním vodovodu na pozemku města p. Jelínkem. Rada pověřuje tajemníka vyvěšením záměru prodeje pozemku p.č. 2264/25 o rozloze 136 m 2 v k.ú. Dašice a postupuje další jednání zastupitelstvu. Rada souhlasí s pronájmem prostranství Na ostrově p. Luňáčkovi na posvícení 2010 a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Rada bere na vědomí ukončení nájmu firmy HANA REALITY v bývalých kasárnách. Rada pověřuje tajemníka prošetřením dlouhodobého pobytu cizinců v čp. 517 v souvislosti s ukončením nájmu. Rada pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy s Aloisem Bubeníčkem na pronájem budovy č. 7, místnosti č. 10 o rozloze 50 m 2 v areálu bývalých kasáren. Rada pověřuje místostarostu dalším jednáním pronájmu skladovacích prostor s p. Eliškou Žákovou. Rada pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy s firmou JR INTERNATIONAL TRANSPORT s.r.o. Dašice na pronájem haly č. 16 o rozloze 1880 m 2 a venkovních ploch v areálu bývalých kasáren. Rada schvaluje pronájem nebytových prostor budovy č. 10, místnost č. 9 o rozloze 50 m 2 p. Romanu Bačinovi, Černá za Bory a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Rada pověřuje starostu obnovením vánoční výzdoby v hodnotě 30 tis. bez DPH. Rada souhlasí se Smlouvou o dílo č. 2009/1014/0688 firmy Chládek a Tintěra Pardubice a.s. na rekonstrukci Jungmannovy ulice a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Rada ruší přílohu č. 1 Hodnocení naléhavosti bytové potřeby pro účely sestavování pořadníku. Rada schvaluje vypracování znění zápisu do městské kroniky. Rada se dohodla s p. Havlovcovou na ukončení spolupráce na městské kronice k Rada ukládá místostarostovi oslovit nového kronikáře. Rada vzala na vědomí informace o provozu Městské knihovny Dašice. Rada souhlasí s nabídkou p. Jiřího Marčíka na instalaci kotle Porotherm (37 tis. Kč vč. DPH) v kinosále kasárna Dašice a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo. Rada ukládá místostarostovi odpovědět na žádost p. Sehnoutka o údržbu veřejné cesty v ul. Jungmannova a osvětlení této cesty. Rada pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy s firmou EE Investment a.s. na budovy č. 24, č. 26, č. 27 a manipulační plochu v bývalých kasárnách. Rada schválila nákup rozmetadla zimního posypu pro zimní údržbu chodníků a komunikací ve správě města. Ing. Jan Horský, tajemník MěÚ Koupím poštovní známky, pohledy, obálky, bankovky, tuzexové bony, losy, akcie, celé sbírky větší množství pozůstalost po sběrateli. Platím v hotovosti nejvyšší možné ceny. Info na tel

3 Z jednání Zastupitelstva města Dašice Na pozvánce s programem zasedání zastupitelstva města Dašice dne 31. srpna byly připraveny pro jednání dva body: 1. Výběr zhotovitele na rekonstrukci budovy čp. 368 Hrdličkova ul. 2. Rozpočtové opatření k rozpočtu města Dašice na rok Ing. Janáková navrhla rozšířit program jednání o bod Jednorázové minimální sociální půjčky. Návrh nebyl schválen s výsledkem hlasování 2 pro návrh, 9 proti návrhu, 4 se zdrželi hlasování. Při kontrole plnění usnesení z minulého jednání se hovořilo i o dopravní obslužnosti, především o lince MHD č. 28, která zajíždí do Zminného. Ohledně této linky probíhají stále jednání, na příští zasedání zastupitelstva budou připraveny aktuální materiály. Starosta informoval, že byl městu nabídnut večerní spoj do Pardubic, na příští zastupitelstvo připraví bod programu. Marcela Čepková připomněla potřebnost spoje z Holic, především pro ty občany, kteří navštěvují zdravotnické středisko. V bodu programu Výběr zhotovitele pro rekonstrukci čp. 368 místostarosta informoval o jednání hodnotící komise. Přihlásilo se 8 zájemců, jeden byl vyřazen. Zastupitelstvo přijalo usnesení: Na základě doporučení hodnotící komise ze dne zastupitelstvo rozhoduje o vyřazení z výběrového řízení na Rekonstrukci kulturního domu v Dašicích uchazeče BVS HK s.r.o. a rozhoduje o tom, že nejvhodnější nabídku podal uchazeč ERMONT spol. s r.o., Tyršova 781, Hlinsko v Čechách. Zastupitelstvo pověřuje starostu uzavřením smlouvy o dílo s firmou ERMONT s.r.o., a to po uplynutí lhůty na podání námitek. Návrh usnesení byl přijat 14 hlasy z 15 přítomných zastupitelů. Dále byl projednán návrh rozpočtových opatření č. 04/2009 k Rozpočtu města Dašice na rok Jednalo se především o přijaté dotace na volby do Evropského parlamentu, přijaté dotace na zaměstnávání nezaměstnaných z Úřadu práce, převody z rozpočtových účtů a nakonec úpravy rozpočtu v závazných ukazatelích v paragrafech Činnost místní správy a Zastupitelé obcí. Návrh usnesení byl předem projednán ve Finančním výboru zastupitelstva, který jej doporučil ke schválení, návrh byl schválen hlasy všech přítomných zastupitelů. Na závěr jednání ještě místostarosta Mgr. Zikmund tlumočil poděkování dašickým hasičům od starosty Sezemic za vzorný zásah při požáru v Lukovně. Ing. Jan Horský Mistři světa z Dašic 3 Vážení čtenáři, velice rád bych se s Vámi podělil o radost, kterou mi udělal Leoš Kříž a můj syn Michal. Nebudu podrobně popisovat celou historii toho, jak se ocitli s družstvem starších žáků SDH Chlumec nad Cidlinou na mezinárodní olympiádě CTIF dětí i dospělých v Ostravě. Omezím se pouze na to, že nikde není dost šikovných dětí, a proto byli Leoš s Michalem osloveni panem Petrem Zborníkem (trenérem zmíněného družstva), zda by se nechtěli olympiády zúčastnit. Oba svolili a začali se poctivě na tuto událost připravovat. Stálo je to oba dost volného času. Od podzimu do jara každotýdenní tréninky v hale v Chlumci, v létě potom soustředění a přípravné závody v naší republice a Rakousku. Protože naše sdělovací prostředky, na rozdíl od zahraničních, nevěnovaly události téměř žádnou pozornost, neměl jsem žádné tušení, o jak velkou událost se jedná. Konečně nastal den D a družstvo odjelo do Ostravy. Michal se potýkal s angínou, ale odjet prostě musel. Děti v Ostravě absolvovaly kromě tréninků také například představení národů, táborovou olympiádu a další akce. Nádherné bylo zahájení Olympiády, nástup národních družstev a zapálení olympijského ohně. Atletický stadion ve Vítkovicích byl zaplněn takřka ze sta procent. Diváci přijeli za svými borci nejenom z blízkého Polska, ale také z Rakouska, Německa, Ruska atd. Vždyť zde bylo zastoupeno téměř pětadvacet zemí světa. Vlastní závod se uskutečnil ve čtvrtek 23. července ráno.

4 Zúčastnilo se ho padesát družstev starších žáků. Chlumečtí zahájili soutěž požárním útokem CTIF. Jejich pokus se jim velice podařil a vytvořili nový světový rekord na hranici 39 vteřin. S takovým skvělým výsledkem jsme netrpělivě očekávali druhou disciplínu, štafetu CTIF. Děti ji zaběhly také velice pěkně a obsadily 4. místo. Celkově po součtu obou disciplín zvítězily ve své kategorii a porazily takové favority, jakými byla družstva Rakouska a Ruska. Tak se poprvé v historii České republiky podařilo získat našemu družstvu putovní pohár zvaný VETTER CUP (zájemci si o něm mohou přečíst níže) a odměnu v přepočtu Kč. Zcela úžasné bylo přivítání vítězů v Chlumci. Mistři projížděli na hasičském autě se zapnutou sirénou a majáky městem. Lidé je vítali s transparenty Děti, děkujeme!. Já bych chtěl závěrem poděkovat Petru Zborníkovi za jeho perfektní přípravu družstva a všem jeho členům za předvedený výkon. Oběma našim klukům, Leošovi a Michalovi, bych chtěl popřát, aby úspěšně pokračovali ve své sportovní kariéře a zároveň bych je chtěl upozornit, aby neusnuli na vavřínech. Pavel Ďurišík Od svého založení v roce 1964 vyvinula firma Manfred Vetter s. r. o. & Comp., Zülpich, Německo, mnoho nových produktů pro hasiče, záchranné složky a také pro ochranu životního prostředí, jako jsou např. pneumatické zvedací vaky, těsnící vaky, prostředky pro absorpci oleje, apod. Tyto produkty jsou vyváženy do 100 zemí světa. Prostřednictvím svých velice dobrých kontaktů na hasiče a mezinárodního zaměření se firma Vetter stala v roce 1985 členem CTIF (Mezinárodní komise pro prevenci a hašení požárů). Jako poděkování za celosvětově vynikající spolupráci s hasiči a k podpoře mládeže i mezinárodních soutěží mladých hasičů (vyšší motivace) zadala firma Vetter v roce 1988 respektované umělecké zlatnici Mechthild Baumann z Kolína nad Rýnem zakázku na zhotovení stříbrného poháru ze 4 kg stříbra s možností vygravírovat 30 jmen vítězů. VETTER CUP 4 Aby byla umožněna eventuelní oprava, byl pohár vytvořen z více jednotlivých dílů a poté sešroubován centrálním šroubem. Právě včas k mezinárodní hasičské soutěži roku 1989 ve Varšavě byl putovní Vetter-Pohár v dnešní ceně ca dokončen a mladí hasiči o tento impozantní pohár mohli poprvé bojovat. Pro snížení nákladů na dopravu účastníků soutěže, a to nejen z východních zemí, věnovala firma Vetter navíc ještě pro první tři družstva finanční prémii, která je garantována až do roku 2050 (dnešní kapitálová hodnota ca ). Od roku 1989 se vítězem stalo pětkrát Rakousko, jednou bývalá ČSFR a v roce 2001 v Kuopiu/Finsko i poprvé hrdé Rusko. Druhá místa obsazovala ponejvíce mužstva z Rakouska, zatímco na třetí místa se pomalu probojovávala mužstva z Polska, Portugalska, Čech a Slovenska. (Stav k roku 2005 pozn. překladatele Pavla Miffka.)

5 Letní tábor Pavlátka 2009 Letos na začátku července proběhl opět letní tábor na Pavlátce u Nového Města nad Metují. Tento areál nám plně vyhovuje pro svoje hezké okolí, ubytování, výbornou stravu, ochotný a vstřícný personál, a proto se na toto místo rádi vracíme. Letos bylo na táboře 85 dětí, které tam strávily 12 dní plných her, soutěží a sportu. Mezi nejlepší táborové akce patřily tradičně kánoe a rafty a splutí Metuje. Letošním překvapením bylo vystoupení šermířského divadla Zubři, ukázka výcviku psů, vystoupení modelářů s RC modely kamionů a noční prohlídka zámku Nové Město nad Metují. Závěrem bychom rádi poděkovali všem sponzorům, kteří nám finančně i materiálně pomohli kvalitně zabezpečit tábor. Děkujeme městu Dašice a firmě Kataforesis CZ za sponzorování dopravy dětí na tábor, firmě Viva Gelato za nanuky, firmě Daýs Menu z Hostovic za dopravu zavazadel a materiálu, firmě Colorset za kovové hlavolamy a manželům Fialovým za finanční dar. Poděkování patří i všem rodičům, kteří nám poskytli i sebemenší dárky, pekáče buchet a koláčů anebo se za námi jen přijeli podívat. Děkujeme. Majka a Petr Vaškovi První zářijovou neděli strávila velká skupina lidí v dašickém parku. K místním dobrovolným hasičům přijeli po objednání na pomoc dva profesionální hasiči s vysokozdvižnou plošinou, která umí dosáhnout až do 30 m. Ovládající umí plošinu dostat až do vzdálenosti 15 m stranou mimo auto, čehož bylo také hojně využíváno. Od půl deváté ráno do půl sedmé večer jsme se věnovali vyřezávání suchých větví v našem zanedbaném parku. Stromy tam jsou nahusto a táhnou se za sluncem. Mnohé z nich jsou již za zenitem a koruny jim více či méně prosychají. Řekla bych, že toto byl první z nutných zásahů. Stihl se naštěstí dříve, než padající větve někoho zranily. Při pohledu na místě se ukázaly být perníkovými i větve, které zespodu vypadaly zdravě. Neděle v parku 5 Prořezávání suchých větví kus po kuse, strom po stromu byla velmi pracná činnost, kde se nedalo obejít bez výdobytků hasičské techniky, která přiblížila ruce s motorovou pilou na potřebnou vzdálenost. Začalo se u hasičské zbrojnice, tamější čtveřice stromů zabrala skoro tři hodiny činnosti první pracovní skupiny. Dorazivší plošina je na podvozku Tatra a je ji radost pozorovat při práci. Nejprve se Tatra zaparkuje na místo a vysune 4 talíře k zabezpečení lepší stability. Řidič vyskočí na korbu, zasedne na židličku a začne pracovat s ramenem, na jehož konci je plošina s pracovní posádkou třech lidí. Poté, co se dostane plošina zhruba tam, kde je třeba, předává spodní centrum ovládání nahoru. Tam na pultíku dvěma joysticky

6 manipuluje profesionální hasič jemněji, s lepším přehledem. Rameno je vícekloubové a na fotkách můžete vidět, jak to vypadalo při práci. Věnovali jsme se hlavně bezpečnostním řezům, prořezu proschlých větví. A vícekrát jsme museli aplikovat další pravidlo, které nám kladla ing. Fišarová z Agentury ochrany přírody a krajiny na srdce držet typický habitus stromu. Z tohoto důvodu šly někdy dolů i větve, které akutně proschlé nebyly. Celodenní práce se účastnila početná skupina hasičů, která zabezpečovala jak střídající se pracující osádky nahoře, tak odklízení větví dole a ochranu okolí před zraněním. Vůbec si nedokážu představit práci tohoto druhu bez vysílaček, které jsme k upřesnění, co ještě kde zkrátit, používali. Druhá posádka nastoupila do práce na bříze, z níž před pár dny spadla ztrouchnivělá větev v cca průměru 15 cm a přitom ta větev byla ozeleněná a zvenčí vypadala relativně zdravě. Tam to šlo docela rychle, podařilo se shodit i pár proschlých větví z okolních stromů. Velký zásah vyžadovala olše poblíž vstupu na cestu parkem od školy. V poledne hasičský guláš posílil účastníky a šlo se na druhou část, práci ze školního dvora. Tam to trvalo opravdu dlouho, než se podařilo odstranit proschlé větve z několika stromů. Byly k vidění eskamotérské kousky jak nastrčit plošinu, aby se dostala tam, kam je třeba. Také byly po částech zkracovány větve, které ohrožovaly pádem nízkou budovu a přístřešek na kola na dvoře školy. Bylo vidět, jak jsou hasičské manželky zběhlé v postarání se o občerstvení pracujících aktérů, po jejich svačině se jenom zaprášilo. 6 Děkuji tímto pracujícím hasičům za provedenou práci. Jsou to šikovní a ochotní chlapi. Byla radost s nimi spolupracovat a odvedli velký kus práce. Ač šlo o celodenní činnost, ošetřena byla pouze jedna strana parku, kde to bylo akutně potřeba. Ostatní záležitosti snesou odkladu a budou směrovány na zimní období. Ing. Alena Janáková

7 Posvícenské radování 2009 v Dašicích Že se vše podařilo, je zásluhou především organizátorů jednotlivých akcí a jejich pomocníků, a proto si zaslouží naše poděkování. Největší starost, jako obvykle, dala příprava výstavy ovoce, zeleniny a květin děkujeme panu Miroslavu Zemanovi a jeho spolupracovníkům. Děkujeme Šárce a Jirkovi Jelínkovým a jejich spolupracovníkům a pomocníkům za přípravu a organizaci soutěže v páce, taneční zábavy se skupinou PIHY, country bálu se skupinou VESLO i hudebního odpoledne s Josefem Sochorem. Děkujeme Ladě Morávkové a jejím pomocníkům za přípravu a organizaci volejbalového turnaje dvojic a kuličkované. Děkujeme Robertu Šůrovi a jeho pomocníkům za přípravu a organizaci nohejbalového turnaje dvojic, Janu Foldynovi a Václavu Touškovi za přípravu a organizaci obou turnajů ve stolním tenise, Jirkovi Horovi st., Rosťovi Vinařovi a funkcionářům fotbalového oddílu za organizaci fotbalového utkání starších pánů a ostatních zápasů v průběhu posvícení. Děkujeme Petru Zemanovi a jeho spolupracovníkům za přípravu a zabezpečení promítání a diskotéky pro děti. Děkujeme všem našim hasičům za zabezpečení akcí na náměstí T.G.M., průvod, ukázky hasičské techniky (i historické) a ukázky hasičského útoku komentované Pavlem Ďurišíkem ml. Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě a zabezpečení všech dalších plánovaných akcí biskupské bohoslužby v Dašicích, požehnání sochy a mše svaté ve Zminném, prohlídky kostela, vystoupení dechového orchestru Sebránecká, losování tomboly, a tak dále. Prostě všem, kteří se na zábavě pro spoluobčany jakýmkoliv způsobem aktivně podíleli. VELKÉ PODĚKOVÁNÍ patří i všem sponzorům, bez jejichž nezištné pomoci si posvícenské radování, ale zejména jednotlivé akce a soutěže již nedokážeme ani představit. Největším sponzorem posvícení bylo samozřejmě samotné město Dašice. Velkým množstvím cen do všech soutěží přispěl Finish v.o.s. Dašice i Magnet Pardubice, finanční částku organizátorům poskytla paní Sochová papírnictví, do jednotlivých soutěží přispěli zejména hodnotnými cenami Šárka a Jirka Jelínkovi Terasa Na Ostrově, SDH Dašice, SK Sparta Dašice, Petr Zeman-Sportklub a mnoha drobnostmi i řada dalších spoluobčanů. Věřím, že jednotliví organizátoři Vás v těchto Dašických ozvěnách se svými akcemi a jejich průběhem seznámí podrobněji. Já se s nimi se všemi těším na spolupráci při přípravě a zabezpečení posvícení v roce Jan Foldyna Posvícenský nohejbalový turnaj V sobotu 12. září se uskutečnil na hřišti v Dašicích Tradiční nohejbalový turnaj dvojic. Turnaje se zúčastnilo 13 dvojic. Vítězem se stala dvojice TOMCAR (Bidlo, Bidlo), na druhém místě Vingl team (Chmelař, Šafařík) a na třetím místě tým s názvem Slávie (Šafář, Šturma). Po slavnostním vyhlášení a předání hodnotných cen všem dvojicím byl turnaj zakončen v zahrádce restaurace Na hřišti, samozřejmě při pivku. Chtěl bych poděkovat všem týmům za účast, městu Dašice 7 a sponzorům za hodnotné ceny a p. Hubálkovi za občerstvení. Věřím, že se i napřesrok sejdeme u tohoto zajímavého a v Dašicích tak tradičního sportu. Robert Šůra

8 Posvícenská kopaná Pátek Tradiční posvícenské fotbalové utkání starších pánů (hráči nad 35 let) Dašice : Moravany 5:2 (2:1) Cabicar, Pulpit, Borovec, J. Hora, M. Hora, Čermák, R. Vinař, Morávek, Schejbal, Turek, Pavlas, Matalík, Koubek, Krpata, Brunovský. Branky: Koubek, Matalík, Brunovský, Schejbal, J. Hora Sobota starší žáci SK Sparta Dašice : FK Horní Jelení 0:3 (0:0) Obst, Vlasák, Buchtele M., Vinař A., Štěpánek, Endr, Jeřábek, Šprta, Špulák, Novotný, Růžička, Krajíček, Žídková dorost SK Sparta Dašice : Bukovka 6:1 (3:0) Sestava: brankář: Skala, obrana: Buchtele M., Dlesk, Padlič, Demeter, záloha: Vyhnálek, Cabicar, D.Buchtele, Zušťák, útok: Vajer, Kučera, střídal: Racek, Borovec, trenéři: R. Vinař, P. Čermák. Na posvícenský zápas přijelo mužstvo Bukovky, které bylo od první minuty posunuto do role outsidera. Domácí se prezentovali pěknou kombinační hrou a svého soupeře jasně přehráli. Logickým vyústěním byly góly do sítě soupeře, o které se postaral D. Buchtele, Cabicar, Zušťák, Demeter, Vyhnálek a Borovec. O promarněných šancích ani nemluvě. Zápas se líbil, bylo na co koukat. Pochvala všem. muži Na hřišti železné Sparty Dašice se uskutečnilo mistrovské utkání III. třídy Holicko mezi domácími a hostujícím Sokolem Mnětice. Sestava domácích: trenér Sir Alex J. Hora, asistent Vlasta Petržela Brunovský, golman J. Metelka, obrana P. Čermák, J. Šibal, I. Morávek, J. Šmejda, záloha O. Šmejda, M. Král, O. Vajer, J. Špaček, útok P. Šmejda, K. Paus, střídali D. Šafařík, J. Zamastil, L. Křížek, v záloze J. Šafář. Úvod zápasu již tradičně odstartovaly neproměněné šance domácích hráčů. V páté minutě se v pokutovém území několika kličkami uvolnil P. Šmejda, ale nedokázal zakončit. V desáté minutě nedokázal ve vyložené šanci na malém vápně míč do odkryté branky dopravit Paus. A tak přišel trest v podobě rychle nakopnutého balonu na útočníka Mnětic, který se s ním nemazlil a střelou v pokutovém území nedal brankáři Metelkovi šanci. V tuto dobu se obraz hry zúžil na nakopávání balónů napříč hrací plochou, tak není divu, že leckterý divák přemýšlel, jestli se místo fotbalu nemá raději zhoupnout na místních posvícenských atrakcích. První poločas tak skončil 0:1 pro hosty. Do druhé půle šli domácí s vírou, že nepříznivý stav otočí. Pěknými střelami ze střední vzdálenosti se prezentoval O. Vajer. V tuto dobu byli již na hrací ploše střídající Šafařík a jak se později ukázalo, muž zápasu Zamastil. Hosté v této fázi zápasu nevystřelili na branku a tak přišla odpověď domácích. Po nakrátko zahraném rohu si míč vzal P. Šmejda a zavezl ho do pokutového území, kde byl jasně faulován hostujícím M. Turkem. Rozhodčí po právu nařídil pokutový kop. K němu se postavil O. Vajer a nekompromisně po zemi zařídil vyrovnání 1:1. Obraz hry přesto nijak nefascinoval. Po několika marných pokusech ohrozit bránu se míč dostal na kopny J. Zamastila a ten o tyč dopravil míč za brankovou čáru. 2:1 pro domácí. Za zmínku stojí ještě šance D. Šafaříka, který se po vybojovaném míči řítil sám na jednoho obránce, a to s Králem a O. Šmejdou, ale slibnou šanci zazdil. V nervózním koncovce dokázala domácí obrana nakonec odolat a tak konečný výsledek 2:1 pro Spartu. Výsledek dobrý, ale obraz hry zlepšit! Rosťa Vinař 8

9 Pan biskup O dašické posvícenské neděli byl zaplněn kostel, který zde stojí již 300 let. Církevní obřad zde vedl významný host biskup královéhradecký pan Dominik Duka. Měl jsem tu možnost s ním na městském úřadě promlouvat společně s naším panem farářem, s panem starostou a místostarostou Dašic, s panem starostou a místostarostou Sezemic a dalšími hosty. Setkání to bylo velice milé! Je povznášející být pospolu s moudrým člověkem, kterým pan biskup bezesporu je! Jeho slova o lidské vzájemnosti a ochotě nejen naslouchat bližním, ale také jim dokázat pomoci, byla povzbudivá. Pan biskup se také rozhovořil o pomoci královéhradecké diecéze chudým lidem v jednom indickém státě. Jejich mise se snaží zabezpečit vzdělávání indickým dětem z nejchudších poměrů. Škoda jen, že to bylo setkání tak krátké! Pan biskup musel z našeho městečka odjet za dalšími svými povinnostmi. Když se s námi pak loučil i náš pan farář, bylo z jeho slov patrné, o co by nám lidem mělo především jít. O umění naslouchat druhému, o tole- Foto z požehnání sochy Panny Marie ve Zminném ranci k názorům druhého o schopnosti se domluvit a směřovat ke všeobecnému prospěchu. Měl tím na mysli především prospěch lidí žijících v našem okolí, v našem městě a samozřejmě i jinde. V jakém kontrastu byla tato slova našeho pana faráře ke slovům našich vrcholných politiků! V poslední době jsme svědky spíše osobního napadání, měnění názorů tak, jak se to zrovna hodí, útoků proti těm, kteří mají jiný názor a horlivé kritiky všeho, s čím přichází druhá strana. Co je v těch slovech ješitnosti, samolibosti a pýchy! Velká škoda, že podobného způsobu jednání jsme také někdy svědky i v komunální politice! Jaroslav Lohynský Posvícenské turnaje ve stolním tenise Již první turnaj, který proběhl ve Sportklubu (kině) v sobotu 12. září od 9 hodin - neregistrovaných hráčů, předčil všechna očekávání pořadatelů a více než o třetinu překonal dosud největší účast soutěžících z loňského roku. Takže pořadatelé museli urychleně dovézt další ping-pongový stůl, aby se turnaj stihnul odehrát v rozumném čase. Celkem 18 soutěžících bylo rozlosováno do třech skupin po šesti hráčích, kteří bojovali každý s každým. Stejně jako vloni některé sportovní rodiny vyslaly do soutěže více svých zástupců. Rekordmany se stali Jirouškové: Libor st., Libor ml. a Jakub a Šmejdové: Jiří st., Jiří ml. a Ondřej. Z Uherska dorazili Jelínkové Josef a Milan. Ženy 9

10 reprezentovala Lenka Kaplanová i se svým Martinem Žídkem. Z jednotlivých skupin pak postoupili vítězové Milan Jelínek, Milan Novák a Jiří Šmejda st. společně s druhými Michalem Padličem, Liborem Jirouškem st. a Jiřím Dubinou do skupiny, ve které opět systémem každý s každým bojovali o 1. až 6. místo. Třetí ze základních skupin Josef Jelínek, Martin Žídek a Vojtěch Krátký společně se čtvrtými Jiřím Šmejdou ml., Lukášem Kučerou a Jakubem Jirouškem pak utvořili skupinu, kde každý s každým bojoval o 7. až 12. místo. Ze základních skupin nepostoupili a obsadili tak společné 13. místo pátí ve skupinách Karel Kohoutek, Jakub Skala a Jaroslav Růžička. Na dalších společných 14. místech skončili šestí ze skupin Lenka Kaplanová, Ondřej Šmejda a Libor Jiroušek ml.. Takže na 15. až 18. místě neskončil nikdo.všichni se umístili do 14. místa. Po urputných bojích ve skupině o 7. až 12. místo skončil 12. Lukáš Kučera, 11. Martin Žídek, 10. Jakub Jiroušek, 9. Vojtěch Krátký, 8. Šmejda Jiří ml. a tuto skupinu vyhrál a 7. místo obsadil Josef Jelínek. Ve skupině o celkové vítězství byla k vidění řada velmi vyrovnaných zápasů. Bohužel, po jediném zápase z časových důvodů musel skončit Libor Jiroušek st., který hned poté připravoval a komentoval více než profesionálně posvícenskou páku, takže pouze a jen z tohoto důvodu obsadil konečné 6. místo. Pátý skončil Jiří Dubina a čtvrtý Šmejda Jiří st. Vítězem turnaje neregistrovaných, pohár, zlatou medaili a věcnou cenu vybojoval Milan Jelínek. Stříbrnou medaili za 2. místo a věcnou cenu získal Milan Novák a bronzový s věcnou cenou skončil Michal Padlič. Ceny si odnesli i další soutěžící. Pro pořadatele byl loňský i letošní ročník příjemným varováním - bude nutné připravit další minimálně jeden stůl a podívat se po odpovídajících prostorech. Sláva vítězům a čest všem, kteří se sportovního zápolení zúčastnili. Po skončení turnaje neregistrovaných a půlhodinové přestávce byl zahájen otevřený turnaj o Putovní pohár Colorsetu. Již sedmý ročník měl odpovědět na otázku, zda-li tentokrát získá pohár do ročního držení někdo z minulých vítězů nebo poznáme již v pořadí sedmého vítěze. Hrálo se nejspravedlivějším způsobem každý s každým. Pátý skončil Josef Jelínek a čtvrté místo obsadil Michal Padlič. Všechny zápasy vyhrál, a proto i zaslouženě získal Putovní pohár Colorsetu, pamětní pohár, zlatou medaili a věcnou cenu Jan Foldyna. S jednou jedinou porážkou stříbrnou medaili a věcnou cenu získal Václav Toušek. Bronzový skončil Milan Novák. Všichni soutěžící získali věcné ceny. I když téměř po celodenním sportovním maratónu unaveni, ale šťastni a spokojeni se většina soutěžících rozloučila se slovy příští rok na viděnou. Sportu zdar a stolnímu tenisu zvláště. Jan Foldyna 10

11 Posvícenská výstava ovoce, zeleniny a květin Proběhla ve dnech září 2009 v prostorách sálu na Radnici. I přes letošní nepřízeň počasí (extrémní sucho) se podařilo sehnat od dašických i přespolních pěstitelů dostatek exponátů. Výstava byla doplněna drobným prodejem výpěstků, suchých vazeb, ovoce,... Celkem se přišlo podívat na výstavu cca 750 návštěvníků, což je víc, než tomu bylo loni. Na návštěvnosti se také podepsalo pohodové a příjemné počasí, které vylákalo dašické občany a jejich návštěvy ven. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kteří se na samotné přípravě akce podíleli, pomáhali nejen přímo, fyzicky, ale také pomocí sponzorských příspěvků. Poděkování patří všem, kteří své výpěstky věnovali Dětskému centru Veská. Za ZO ČZS Miroslav Zeman Posvícenský volejbalový turnaj a kuličkovaná 11 Stejně jako v loňském roce i letos sluníčko Posvícení v Dašicích přálo. Sportovních akcí v době sobotního dopoledne proběhlo hned několik, což zřejmě ovlivnilo nižší účast bojovníků a bojovnic na volejbalovém turnaji. Přesto všichni volejbalisté hráli jako o život. Ve finále byl každý účastník odměněn podle svých zásluh a já doufám, že k obecné spokojenosti. I když ceny byly lákavé, nebyly tím nejpádnějším důvodem, proč jsme si šli honit triko po antuce. Vydaná energie, společné zážitky a obyčejná radost ze hry to jsou ta pravá lákadla pro každého sportovce. Zároveň s volejbalovým turnajem proběhla na hřišti ZŠ Dašice i kuličkovaná. Letos si mohly děti poprvé vyzkoušet dvě nové superjamky, které jsme získali částečně za peníze vybrané na letošních čarodějnicích a částečně jako sponzorský dar od šikovného zhotovitele tohoto skvělého dílka pana Jirouta z Kostěnic. Tímto mu také děkujeme. Menší i větší cvrnkalové si užili napětí i legraci a jejich snaha o co nejpřesnější trefu byla podporována drobnými odměnami. Na příští rok už máme sluníčko na Posvícení objednané, a tak neváhejte a zastavte se na některé z akcí SK Sparta Dašice, kterou finančně podporuje MěÚ Dašice. Lada Morávková

12 Vážení klienti, rok 2010 a další budou pro nás všechny náročné na naše peněženky. Zdraží se téměř všechny věci každodenní potřeby. Proto jsem pro Vás připravil bonusový program umožňující uspořit každému až několik tisíc korun za rok na platbách za různá pojištění, která využívá každá rodina nebo jsou povinná ze zákona. Například na povinném pojištění vozidel Vám mohu, při splnění určitých podmínek, nabídnout až 50 % bonus za bezeškodní průběh (převádí se celý bonus od předešlé pojišťovny) a k tomu pojištění vozíku nebo mopedu zdarma. (Při změně pojišťovny vrací původní pojišťovna již zaplacené nespotřebované pojistné.) Při roční platbě ještě 7% sleva CELKEM 70% Roční platba za Vaše vozidlo může být třeba jen dle následující tabulky: osobní automobil do 1000 ccm 1125,- nad 1000 do 1250 ccm 1375,- nad 1250 do 1350 ccm 1525,- nad 1350 do 1650 ccm 2100,- nad 1650 do 1850 ccm 2325,- nad 1850 do 2000 ccm 3200,- nad 2000 do 2500 ccm 3450,- nad ,- povinné ručení nákladní automobil do 3500 kg 3950,- nad 3500 do kg 6000,- nad kg 9100,- Chcete vědět kolik ušetříte konkrétně Vy za Váš automobil? Co pro to můžete udělat? V ČEM JE PROBLÉM? 1. zjistěte si následující údaje k Vašemu vozidlu a) typ vozidla (osobní, nákladní) b) rok výroby vozidla c) rok narození pojistníka, nebo máte vozidlo na podnikání? d) objem válců u osobního vozidla, nebo celková hmotnost u nákladního vozidla e) region dle obecního úřadu 2. zjištěné údaje mi zavolejte nebo pošlete formou SMS zprávy na telefon nebo mi pošlete mail na níže uvedenou adresu. 3. Já Vám vypočítám konkrétní platbu na Vaše vozidlo a tu Vám odešlu. Když budete s nabídkou spokojeni, tak si můžete dohodnout schůzku buď u Vás doma nebo u mne v kanceláři v Dašicích. Takto Vám pomohu vyhodnotit i další Vaše programy spoření, pojištění a úvěry. Kancelář DAŠICE: Halíř Jiří 28. října Dašice tel mail: Po posvícení hurá do tělocvičny...ano, už jsme se těšily na naše,, steptáče s Ladou Morávkovou. O prázdninách jsem okusila s kamarádkami totiž různá, více či méně zdařilá cvičení v blízkém i vzdáleném okolí, ba i na Šumavě na cvičebním pobytu. Udělala jsem si tento závěr: V Dašicích máme za malý peníz (120 Kč roční poplatek Sportovnímu klubu Sparta, který nás zaštiťuje) velmi kvalitní, všestranné cvičení pro dívky a ženy každého věku. Začátek aerobní, pak 12 posilovací a na závěr protahovací cviky. Vystřídají se velké balony, malé balónky owerbally, posilovací gumičky, činky, bedýnky-stepy. Přitom jinde běžně cvičitelky vybírají Kč za jednu hodinu. Jsem vděčná, že tato možnost v Dašicích je, a proto se dobrovolně a s radostí chodíme potit pondělky v hodin a středy v 19 hodin do tělocvičny a vyplavovat něco endorfinů, hormonů dobré nálady. Eva Růžičková

13 Ať chceme nebo ne, máme tu podzim a já Vám nabízím možnost, jak strávit prodlužující se večery v příjemné atmosféře. Dašická knihovna má pro Vás ve svých prostorách nachystáno cca různých knižních titulů pro děti i dospělé, 30 druhů různých časopisů (populárně-naučné, společenské, odborné, dětské, pro mládež, ). Stačí jen se stavit a přesvědčit se. Teď v říjnu jsme nakoupili např.: Beletrie a populárně-naučná literatura pro dospělé E. Burton-Phillipsová Mé syny zničil heroin H. Pawlowská Když sob se ženou snídá N. Robertsová Srdce oceánu I. Frühlingová Příběhy modelek A. Carrington Valérie C. Cooksová Tilly Trotterová S. Brown Milenec ze snů D. Čermáková Génius Zdeněk Svěrák P. Kosatík Člověk má dělat to, nač má sílu Říjen v knihovně V. Vondruška Znamení Jidáš E. McBain Velký šéf N. Amrein Doktorka Kateřina Beletrie a populárně-naučná literatura pro děti a mládež M. Kubátová Hajadla aneb Pohádky lesního ticha J. Havel, V. Faltová Barbánek J. Somper Vampiráti. Mořští démoni T. Brezina Klub záhad se superlupou J. Flanagan Hraničářův učeň. Kniha pátá. T. Brezina Klub Tygrů s detektivní lupou Angličtina pro děti. Zábavné rýmovačky. Přijďte, těším se na Vaši i zcela nezávaznou návštěvu Městské knihovny v Dašicích. Lenka Havlovcová, knihovnice Výzva ke kácení a okleštění stromoví a jiných porostů 13 Vážená zákaznice, vážený zákazníku, dovolujeme si Vás požádat o pokácení a okleštění stromoví a jiných porostů v blízkosti elektrických rozvodných zařízení na pozemcích, které vlastníte nebo užíváte. Okleštění dřevin proveďte prosím v termínu od 1. října do 15. listopadu. Důvodem je zabezpečení provozu rozvodného zařízení, zajištění bezpečnosti osob, kvalitní dodávky elektřiny a snížení ztrát v sítích na základě zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Okleštění (ořez) dřevin prosím provádějte tak, aby: nejmenší vzdálenost větví od vodičů nízkého napětí u ovocných stromů byla alespoň 1 m u holých vodičů; 0,5 m u izolovaného a kabelového vedení; u lesních a ostatních stromů 0,5 m u holého, izolovaného i kabelového vedení s uvažováním ročního přírůstku; v ochranném pásmu vedení vysokého napětí; tj. pod vedením a 7 m na každou stranu od krajních vodičů, dosahovaly porosty maximální výšky 3 m a minimální vzdálenost větví od vodičů a ovocných stromů byla 2,1 m u holých vodičů, 1,5 m u izolovaného vedení a 0,5 m u kabelového vedení; u lesních a ostatních stromů 0,6 m u holého vedení a 0,5 m u izolovaného a kabelového vedení s uvažováním ročního přírůstku; v ochranném pásmu vedení 110 kv, tj. pod vedením a 12 m na každou stranu od krajních vodičů dosahovaly porosty maximální výšky 3 m. Při práci prosím dodržujte bezpečné vzdálenosti od vodičů pod napětím dle ČSN EN ed. 2. Odstraňování stromoví, při kterém by mohla být ohrožena bezpečnost a funkčnost vedení, provádějte pouze se souhlasem společnosti ČEZ Distribuční služby, s.r.o. Pokud nedodržíte uvedený termín, provede okleštění, případně odstranění dřevin společnost ČEZ Distribuční služby, s.r.o. Děkujeme Vám za spolupráci. ČEZ Distribuce, a.s.

14 Výstava Zahrada Východních Čech Ve dnech října 2009 se uskuteční 11. oblastní zahrádkářská výstava pod názvem Zahrada Východních Čech ve výstavním areálu v Častolovicích. Otevřena bude od 8 do 18 hod. Pro návštěvníky bude připraveno nejen nové perspektivní ovoce ze třech ovocnářských výzkumných ústavů, ale i samostatná kolekce jablek, které pěstovali naší předkové. Také i květinové dekorace budou velmi bohaté. Jiřiny a jiřinky představí specializovaná organizace ČZS Dagla, begonie z Pardubic a chryzantémy z Hlinska upoutají každého diváka. Novinkou bude kolekce afrických fialek od specializované organizace ČZS SAINTPAULIA a květiny z dovozu z Holandska. Zelenina bude zastoupena samostatnými kolekcemi velkovýrobců, dále pak dvanácti odrůd česneku, paprik a dalších specialit. Nepřehlédnutelná bude i kolekce bylinek z botanické zahrady UK Hradce Králové, samostatná výstavka hub, ukázka pěstování včel a překrásná kolekce sukulentů a kaktusů. Po celou dobu výstavy bude otevřena odborná poradna, do oblíbené soutěže o nejlepší misku ovoce se může každý přihlásit dva dny před výstavou. Tak jako každý rok, tak i letos bude po celou dobu výstavy doprovodný kulturní pořad, odborné přednášky a besedy. Pořadatelé nezapomněli ani na stánkový prodej všeho, co každý potřebuje ke své zálibě na zahrádce. Bohaté občerstvení jistě ovlivní i dobrou náladu každého návštěvníka. Bližší informace na tel a na Josef Helmich, Častolovice Potřebujete jet na pohotovost? Lékařskou pohotovost už nenajdete ani poblíž pardubické nemocnice ani v objektu bývalého archívu Ministerstva vnitra ČR, kde byla od ledna Zdá se, že této instituci není souzeno mít stabilní sídlo. Ze Zborovského náměstí se odstěhovala od na Dubinu, na adresu Erno Košťála Špatně se to hledá, sídlí v budově, kde je penzion pro důchodce a také tam má úřadovnu městská policie. Před budovou stojí autobus 8, případně 88 (zastávka Dubina, penzion). Pracovní doba pohotovosti je omezená, každý den od 10 do 22 hodin. Není však vyloučeno, že se bude pracovní doba ještě krátit. Pokud potřebujete aktuální informaci, přímý telefon do ordinace je V provozu 24 hodin denně je linka pro odkladné stavy ZZS PAK (Zdravotnická záchranná stanice Pardubického kraje) s číslem V případně ohrožení života volejte přímo tísňovou linku 155. Poplatek 90 Kč zaplatíte na pohotovosti a pokud budete potřebovat další odborné vyšetření v nemocnici, zaplatíte tam dalších 90 Kč, protože to nejsou stejné instituce. V nemocnici tvrdili, že je možné se nechat ošetřit přímo v nemocnici, tedy s jedním poplatkem. A taky pokud Vám jsou předepsány léky, stejně musíte zase do nemocnice, kde je otevřena pohotovostní lékárna. Takže se Vám ten víkendový zdravotní problém prodraží. Ing. Alena Janáková

15 Ještě k novému školnímu roku na ZŠ Dašice Tímto článkem se ještě vracím k zahájení nového školního roku Dle ustálených seznamů má naše škola k celkem 206 žáků. Je to o více než polovinu méně než v osmdesátých letech minulého století, kdy ve školním roce chodilo na Základní školu v Dašicích celkem 444 žáků. Z toho pro zajímavost uvádím, že ve třídách bylo v pěti případech více než 30 dětí (v VI.A a VI.B bylo například po 35 dětech!). V současné době vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy stanoví nejvyšší počet žáků ve třídě na 30. Zřizovatel školy dle školského zákona může povolit výjimku do 4 žáků, tudíž v současné době na 34. Naší školy se to však v současnosti netýká. Zajímavý je také přehled žáků podle toho, pod který obecní či městský úřad spadají: Obecní (městský) úřad Počet žáků Dašice 138 Moravany 3 Slepotice 1 Kostěnice 22 Pardubice VIII (Hostovice) 9 Úhřetická Lhota 22 Lány u Dašic 11 Celkem 206 V tomto školním roce máme ve škole deset tříd. Jaké je rozložení žáků v jednotlivých třídách, je zřejmé z následující tabulky: Označení třídy Počet chlapců Počet dívek Celkem I.A II.A III.A IV.A IV.B V.A Celkem I. stupeň VI.A VII.A VIII.A IX.A Celkem II. stupeň Celkem na škole Informuje Mgr. Jaroslav Lohynský, ředitel školy V tajence se skrývalo jméno a příjmení básníka a překladatele, který se v roce 1890 oženil s dcerou dašického továrníka Anastázií Vosáhlovou. Na svatbu do Dašic přijel i jeho přítel, básník Jaroslav Vrchlický. Jaroslav Lohynský Minulá doplňovačka 6 K U P 10 P 2 P K O 9 S O D 3 E 5 A T P Á 11 T R P K K Č 7 Ů L D P K A R E L K U Č E R A A K E L Á A Č E V A D N Z N V I K E Á I Í E T L K D K S E E Y L N T 15

16 Doplňovačka V tajence se skrývá jméno a příjmení vzácného hosta, který o posvícenské neděli vedl bohoslužbu v dašickém kostele. Tento kostel byl vysvěcen právě před tři sta lety Budova, ve které hrají herci 2. Sportovkyně Barbora Špotáková hází.. 3. Barva na naší státní vlajce 4. Je náplní plnícího pera 5. Latinsky čítat, počítat, vypočítat (též přeneseně číslo ) 6. Tělesně postižený člověk 7. Řemeslné náčiní kováře 8. Čtvrtý měsíc v roce 9. Myslet 10. Rostlina, kterou pozná i slepý 11. Dopravní prostředek Přeji příjemnou chvilku při luštění! Jaroslav Lohynský společenská rubrika Narodili se srpna Natálie Vojtěchová 12. srpna Matyáš Vích 13. srpna Simona Švecová 15. srpna Tadeáš Rác 17. srpna Nataly Janková 4. září Bára Sotonová 6. září Anna Vlasta Zimanová V říjnu slaví narozeniny 3. října Ing. Karel Vrbický Dašice 18. října Karel Neruda Dašice 18. října Pavel Starý Dašice 31. října Dagmar Valská Dašice Pfiejeme v em jubilantûm hodnû zdraví, osobní pohody a radosti ze Ïivota! Opustili nás září Jozef Mihalik 19. září Ludmila Baťová Dašické ozvěny, měsíčník vydávaný pod evidenčním číslem MK ČR E 12579, vydává: Město Dašice, Komenského 25, Dašice, IČO , šéfredaktorka: Lenka Havlovcová, redakční rada: Ing. J. Foldyna, Ing. J. Horský, Ing. A. Janáková, Mgr. J. Lohynský, grafická úprava: Radka Pátková, tisk: Východočeská tiskárna, spol. s r. o., Husovo náměstí 54, Sezemice, 16 vydání číslo: 9/2009, vychází: v Dašicích , ceník inzerce: 1 strana: 320 Kč, 1/2 strany: 160 Kč, 1/4 strany: 80 Kč, příjem objednávek inzerce a příspěvků: Městská knihovna v Dašicích, Sadová 440, tel.: , nebo podatelna Městského úřadu Dašice, tel.: , fax: , cena výtisku: 5 Kč.

Vážení sportovní přátelé,

Vážení sportovní přátelé, Vážení sportovní přátelé, rád bych Vás přivítal u nás v Hradci Králové, již na 7. ročníku mezinárodního turnaje starších a mladších žáků v kopané O pohár primátora města Hradce Králové, který se koná každoročně

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

O pohár starosty města Modřice

O pohár starosty města Modřice Pozvánka na XIV. ročník mezinárodního turnaje mladších žáků (roč. 2002) O pohár starosty města Modřice srpna 2014 na hřišti v Modřicích www.turnaj-modrice.cz POZVÁNKA Organizační výbor zve všechny hráče,

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

CHRUDIM CITY CUP 2015

CHRUDIM CITY CUP 2015 II. ROČNÍK HOKEJOVÉHO TURNAJE O PUTOVNÍ POHÁR MĚSTA CHRUDIM CHRUDIM CITY CUP 2015 kategorie mladší žáci 21.3. - 22.3. 2015 Zimní stadión Chrudim Termín: 21. - 22. března 2015 (sobota - neděle) Začátek

Více

DVOUDENNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ ELÉVŮ O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA CHRUDIMI

DVOUDENNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ ELÉVŮ O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA CHRUDIMI DVOUDENNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ ELÉVŮ O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA CHRUDIMI Termín: 15. - 16. března 2014 (sobota - neděle) Začátek turnaje: v sobotu 15. 3. v 08:00 hod., konec turnaje: v neděli 16. 3. v cca

Více

Město Jihlava Město Pelhřimov Město Žďár nad Sázavou. Ve spolupráci s KVV ČSLH Kraje Vysočina

Město Jihlava Město Pelhřimov Město Žďár nad Sázavou. Ve spolupráci s KVV ČSLH Kraje Vysočina VI. ROČNÍK TRADIČNÍHO TURNAJE O POHÁR HEJTMANA KRAJE VYSOČINA Město Jihlava Město Pelhřimov Město Žďár nad Sázavou Ve spolupráci s KVV ČSLH Kraje Vysočina VI. ROČNÍK TRADIČNÍHO TURNAJE O POHÁR HEJTMANA

Více

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Termín: sobota 20.6.2015 Místo konání: Účastníci: fotbalové hřiště TJ Sokol Podlesí TJ Sokol Podlesí FC Lhota u Vsetína TJ Sokol Hošťálková

Více

P R O P O Z I C E halového turnaje starších přípravek FAIR PLAY CUP /26. ročník/

P R O P O Z I C E halového turnaje starších přípravek FAIR PLAY CUP /26. ročník/ P R O P O Z I C E halového turnaje starších přípravek FAIR PLAY CUP /26. ročník/ A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Pořadatel: SK Slavia Praha - fotbal a.s. 2. Termín: sobota 5.12.2015 3. Místo: sportovní hala

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK

FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK Č A S O V Ý P R O G R A M Příjezd: v úterý 13.5 2013 nejpozději do 11:00 hod., hřiště TJ Spartak Hluk. V kabině bude připraveno,

Více

MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ MLADÝCH HASIČŮ

MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ MLADÝCH HASIČŮ Středa, 15. července 2009 MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ MLADÝCH HASIČŮ od 19. do 26. července 2009 v OSTRAVĚ / Česká republika XVII. Mezinárodní soutěž mladých hasičů Táborová olympiáda Výstavka Národů - Představení

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Daniela Zábojníková a Patrik Bída

Daniela Zábojníková a Patrik Bída Staronový král a nová královna V loňském roce se ve spolupráci Šachového oddílu Kunovice a obou kunovických škol uskutečnil první ročník turnaje nazvaného O šachového krále a královnu Kunovických škol.

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00.

Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00. Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00. Přítomni: 9 Hosté: Mgr. Josef Kozlovský, Kateřina Šabatová Ověřovatelé: Ing. Jaromír Poledňák, Markéta Počekajlová Program:

Více

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2009 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 7. 2009 od 17. 00 hodin

Více

Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna

Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna XI. ročník středa 30.9.2014 TCM FC Zbrojovka Brno v Brněnských Ivanovicích Milí sportovci a příznivci fotbalu zvlášť, vítám vás v moravské metropoli, kam

Více

Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna

Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna X. ročník středa 17.9.2014 TCM FC Zbrojovka Brno v Brněnských Ivanovicích Milí sportovci a příznivci fotbalu zvlášť, vítám vás v moravské metropoli, kam

Více

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:02

Více

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2010 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17. 6. 2010 od 17. 00 hodin

Více

TURNAJ VÝBĚRY OFS - U 12 pásmo - západ ve dnech 19. - 20. května 2015 sportovní areál SK Motorlet Praha

TURNAJ VÝBĚRY OFS - U 12 pásmo - západ ve dnech 19. - 20. května 2015 sportovní areál SK Motorlet Praha TURNAJ VÝBĚRY OFS - U 12 pásmo - západ ve dnech 19. - 20. května 2015 sportovní areál SK Motorlet Praha Č A S O V Ý P R O G R A M Příjezd: v úterý 19. 5. 2015 nejpozději do 11:00 hod., stadion SK Motorlet

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Schůzi Rady města zahájil v 9:03 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

PROPOZICE. VÁNOČNÍ TURNAJ V LEDNÍM HOKEJI ročník 2006 a mladší O POHÁR ŘEDITELE ZŠ MÍROVÉ NÁMĚSTÍ, HODONÍN

PROPOZICE. VÁNOČNÍ TURNAJ V LEDNÍM HOKEJI ročník 2006 a mladší O POHÁR ŘEDITELE ZŠ MÍROVÉ NÁMĚSTÍ, HODONÍN PROPOZICE VÁNOČNÍ TURNAJ V LEDNÍM HOKEJI ročník 2006 a mladší O POHÁR ŘEDITELE ZŠ MÍROVÉ NÁMĚSTÍ, HODONÍN HODONÍN zimní stadion Václava Nedomanského 28. 29. 12. 2015 Hodonín - 28.12.-29.12.2015 Propozice

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 2/2015 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 6. 5. 2015 v 18:00 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Zápis. ze 4. jednání Rady Městského obvodu Pardubice IV, které se konalo ve středu dne 2.2. 2011 v 17.00 hod. v zasedací místnosti ÚMO Pardubice IV

Zápis. ze 4. jednání Rady Městského obvodu Pardubice IV, které se konalo ve středu dne 2.2. 2011 v 17.00 hod. v zasedací místnosti ÚMO Pardubice IV Zápis ze 4. jednání Rady Městského obvodu Pardubice IV, které se konalo ve středu dne 2.2. 2011 v 17.00 hod. v zasedací místnosti ÚMO Pardubice IV Přítomni: Ing. Petr Heřmanský, p.marie Procházková, Ing.arch.Jan

Více

XV. HASIČSKÝ TÁBOR NEJEN PRO HASIČE. TERMÍN 10. 20. července 2016

XV. HASIČSKÝ TÁBOR NEJEN PRO HASIČE. TERMÍN 10. 20. července 2016 XV. HASIČSKÝ TÁBOR NEJEN PRO HASIČE TERMÍN 10. 20. července 2016 MÍSTO - RADÍKOV U OLOMOUCE Blízká lokalita tábora je velkou výhodou snížení nákladů na dopravu dítěte UBYTOVÁNÍ celkem max. 100 dětí ve

Více

SPORTOVNÍ AREÁL ČZU PRAHA

SPORTOVNÍ AREÁL ČZU PRAHA SPORTOVNÍ AREÁL ČZU PRAHA 17. 5. 2012 Sportovní hry zaměstnanců ČZU v Praze. Termín: čtvrtek 17. května 2012 Místo: sportovní areál ČZU v Praze Suchdole Garant akce: Prof.Ing. Jiří Balík, CSc., rektor

Více

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích:

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích: Bantam 1998 25. 28. 8. 2011 Mezinárodní hokejový turnaj žáků Peewee 2000 1. 4. 9. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna. Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na

Více

O POHÁR RADY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2015

O POHÁR RADY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2015 O POHÁR RADY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2015 SOBOTA - 14.11.2015 Začátek 900 hod. Hrací ča 1 x 020 min Přestávka 0200 min I. Základní skupiny Skupina A - Třebeš - dopoledne Skupina B - Třebeš - odpoledne

Více

pořádá HALOVÝ TURNAJ ŽÁKŮ pro ročník 2001 a mladší BRNO CUP 2013

pořádá HALOVÝ TURNAJ ŽÁKŮ pro ročník 2001 a mladší BRNO CUP 2013 pořádá HALOVÝ TURNAJ ŽÁKŮ pro ročník 2001 a mladší BRNO CUP 2013 Tréninkové centrum mládeže FC Zbrojovka Brněnské Ivanovice - hala s umělou trávou PROPOZICE 1. Termín konání: sobota 2. 2. 2013 2. Věková

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

O b e c. M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2009

O b e c. M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2009 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 3/2009 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 16.3.2009 od 18:00 hodin na Obecním úřadě Mikulov - zasedací místnost. Přítomno: 5 resp.6

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015. (č. 109/8 122/8)

- 1 - U S N E S E N Í. z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015. (č. 109/8 122/8) - 1 - U S N E S E N Í z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015 (č. 109/8 122/8) Přítomní členové rady : I. Mikulica, R. Schmuch, M. Konečná, M. Robenek, P. Kukučka Omluveni :

Více

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing.

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing. Z á p i s z 14. zasedání zastupitelstva Městyse Čestice konaného dne 27.09.2012 od 18.00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomno: 7 zastupitelů 4 zastupitelé omluveni 4 občané ( viz přiložené

Více

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková Kontrola

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více

Z Á P I S č. 3/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Koclířov konaného dne 10. 04. 2015 v 18:00 hod. v Kulturním domě Koclířov

Z Á P I S č. 3/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Koclířov konaného dne 10. 04. 2015 v 18:00 hod. v Kulturním domě Koclířov Z Á P I S č. 3/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Koclířov konaného dne 10. 04. 2015 v 18:00 hod. v Kulturním domě Koclířov Jednání zastupitelstva obce zahájil v 18.06 hodin a řídil starosta obce p.tesař,

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/29/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013.

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončeno ve 21:00 hodin. Na

Více

Příbramský pohár 2014 U12

Příbramský pohár 2014 U12 Fotbalový turnaj mladších žáků Příbramský pohár 2014 U12 TERMÍN TURNAJE: Čtvrtek 8.5.2014 Časový rozpis: 8.00-8:30 hod. prezence (u později zahajovaných zápasů stačí být ½ hod před prvním zápasem), 9:00

Více

Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a

Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a NIKE Premier Cup 2013 Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a Generální partner: NIKE Organizátoři: NIKE, FAČR, Slovenský fotbalový svaz, SPORT INVEST Marketing,

Více

Propozice 30.ročník Mezinárodního žákovského halového turnaje. Memoriál Evžena Hadamczika 12. 14. 11. 2010. Sportovní hala Dubina

Propozice 30.ročník Mezinárodního žákovského halového turnaje. Memoriál Evžena Hadamczika 12. 14. 11. 2010. Sportovní hala Dubina Bukovanského /0, 0 00 Slezská Ostrava Bukovanského /0, 0 00 Slezská Ostrava. Pořadatel, a. s. Bukovanského, 0 00 Slezská Ostrava. Datum turnaje... 00 Propozice 0.ročník Mezinárodního žákovského halového

Více

Město Jihlava Město Pelhřimov Město Žďár nad Sázavou. Ve spolupráci s KVV ČSLH Kraje Vysočina

Město Jihlava Město Pelhřimov Město Žďár nad Sázavou. Ve spolupráci s KVV ČSLH Kraje Vysočina V. ROČNÍK TRADIČNÍHO TURNAJE O POHÁR HEJTMANA KRAJE VYSOČINA Město Jihlava Město Pelhřimov Město Žďár nad Sázavou Ve spolupráci s KVV ČSLH Kraje Vysočina V. ROČNÍK TRADIČNÍHO TURNAJE O POHÁR HEJTMANA KRAJE

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015 Čas zahájení: 18:05 Ověřitelé: Oldřich Preisler, Hana Topinková Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku jednání

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Tomáš Kubala, Jindřich Mackowski

Více

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES MČ PRAHA - BŘEZINĚVES U Parku 140/3, 182 00 Praha 8 Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Březiněves Zasedání bylo zahájeno v 17.00 hod. starostou Ing. Jiřím Haramulem. Přítomní zastupitelé: dle prezenční

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 11-2008 z 11. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 28.8. 2008 od 18.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012. Vážení fotbaloví přátelé,

Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012. Vážení fotbaloví přátelé, Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012 Vážení fotbaloví přátelé, dovolte mi vás jménem fotbalového klubu FK Ústí nad Labem a.s. pozvat na další setkání série turnajů Partners Cup, kde hlavní cenou bude opět

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2008 Rozpočet města Městec Králové na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2007. Z roku 2007 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Fotbalový turnaj na Kladně

Fotbalový turnaj na Kladně Fotbalový turnaj pro ročník 2006 a mladší Fotbalový turnaj na Kladně ------------------------------------------------------------------------------------ SK Kladno Dívejme se na naše děti a pojďme si to

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu v prostorách restaurace a příprava na hru

7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu v prostorách restaurace a příprava na hru Středoškolský pohár 2012 GC Mstětice 10.5. 2012 Organizační pokyny Program dne: Příjezd na hřiště 7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu

Více

47/12/2013- RO U Příloha k usnesení ze 47. zasedání rady obce konané dne 2. 12. 2013 v kanceláři starosty obce v 17 hodin

47/12/2013- RO U Příloha k usnesení ze 47. zasedání rady obce konané dne 2. 12. 2013 v kanceláři starosty obce v 17 hodin 47/12/2013- RO U Příloha k usnesení ze 47. zasedání rady obce konané dne 2. 12. 2013 v kanceláři starosty obce v 17 hodin Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

MČR 9. TŘÍD V LEDNÍM HOKEJI OSTRAVA 3.-5.4.2009 HC VÍTKOVICE STEEL. pořádá. Mistrovství České republiky9. tříd v lednímhokeji pro sezónu 2008/2009

MČR 9. TŘÍD V LEDNÍM HOKEJI OSTRAVA 3.-5.4.2009 HC VÍTKOVICE STEEL. pořádá. Mistrovství České republiky9. tříd v lednímhokeji pro sezónu 2008/2009 MČR 9. TŘÍD V LEDNÍM HOKEJI OSTRAVA 3.-5.4.2009 HC VÍTKOVICE STEEL pořádá Mistrovství České republiky9. tříd v lednímhokeji pro sezónu 2008/2009 MFH Ostrava-Vítkovice 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Pořádající

Více

Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014

Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014 Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014 Dne: 21.1.2014 Přítomni: Dita Dvořáková, Petr Novák, Radek Číž, Petr Videcký Omluveni: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS A. Všeobecná ustanovení ROZPIS FINÁLOVÉ ČÁSTI SOUTĚŽE 1. Řídící orgán Sportovně technický úsek sekretariátu ČTS Leoš Fiala, Ing.

Více

www.fklovosice.cz LOVOSICKÝ ZPRAVODAJ FK LOVOSICE FK NERATOVICE BÝŠKOVICE Datum: sobota 10. 11. 2012 Výkop: 10:15h

www.fklovosice.cz LOVOSICKÝ ZPRAVODAJ FK LOVOSICE FK NERATOVICE BÝŠKOVICE Datum: sobota 10. 11. 2012 Výkop: 10:15h www.fklovosice.cz LOVOSICKÝ ZPRAVODAJ FK LOVOSICE - FK NERATOVICE BÝŠKOVICE Datum: sobota 10. 11. 2012 Výkop: 10:15h Sezóna: 2012/2013 Soutěž: divize B Kolo: 14 Rozhodčí: Šmakal, Kubr, Teuber Delegát:

Více

1. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 13.12.2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu

1. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 13.12.2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu 1. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 13.12.2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Milan Pilous, Václav Chmelař, Jiří Špindler, Martin Roušal, Iva Šmatláková, Miroslav Horák, Jaroslav

Více

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Obecní úřad Rušinov, Rušinov 47, 583 01 Chotěboř telefon: 569692281, mobil: 724288418 www.obecrusinov.cz e mail: rusinov@seznam.cz Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Datum a čas konání: 2.9.2015

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Obec Vysokov ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Přítomni: R. Fiedlerová, Z. Hovorková, H. Černá, J. Kosinka, P.

Více

HOKEJOVÝ POHÁR JOSEFA VAŠÍČKA

HOKEJOVÝ POHÁR JOSEFA VAŠÍČKA HOKEJOVÉ KLUBY HC LEDEČ N.S. A HC SVĚTLÁ N.S. pořádají 1. ročník dvoudenního hokejového turnaje mladších a starších žáků HOKEJOVÝ POHÁR JOSEFA VAŠÍČKA Získal Stanley Cup, vyhrál mistrovství světa dospělých

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.17 / 2013, které se konalo dne 9. 12. 2013

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.17 / 2013, které se konalo dne 9. 12. 2013 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.17 / 2013, které se konalo dne 9. 12. 2013 Přítomni : Leo Kordas, Martin

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 25. řádné jednání rady městské části, konané dne 21. 9. 2010 v 9:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Kobylková, Vejvodová, Nedoma,

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Město Touškov - Nýřany

Město Touškov - Nýřany TJ SOKOL MĚSTO TOUŠKOV Sportovní zpravodaj Vydání č. 11 20.5.2005 Cena zpravodaje Cena zpravodaje vč. vstupu 15 Kč 25 Kč Vážený fotbalový fanoušku, vítáme tě na dalším domácím utkání. Minulý týden jsme

Více

První kolo se našim chlapcům a děvčatům moc nevydařilo.

První kolo se našim chlapcům a děvčatům moc nevydařilo. Víkendové výsledky vodního póla 3. víkend probíhají nadstavbové turnaje vodního póla, ve kterých se rozhoduje o pořadí v jednotlivých soutěžích. Přebor ČR starších žáků Svoji účast v nadstavbových turnajích

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Z Á P I S č. 1/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Hajany dne 25. 01. 2015

Z Á P I S č. 1/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Hajany dne 25. 01. 2015 Z Á P I S č. 1/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Hajany dne 25. 01. 2015 Přítomni: D. Vohryzková, M. Bláha, R. Vaněčková, Z. Jestřábová, V. Kuchta, J. Meloun, M. Necudová Omluveni: - Přítomno 7 členů

Více

FK Jablonec, z.s. pořádal v sobotu 13.12.2014. halový fotbalový turnaj pro hráče narozené 1.1.2004 a mladší

FK Jablonec, z.s. pořádal v sobotu 13.12.2014. halový fotbalový turnaj pro hráče narozené 1.1.2004 a mladší Jablonec, z.s. pořádal v sobotu 13.12.2014 halový fotbalový turnaj pro hráče narozené 1.1.2004 a mladší Účastníci turnaje: BAUMIT Jablonec A,B,C, Gryf Swidnica, FC Slovan Liberec, Admira Praha, Arsenal

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

RO č. 13 2011 06-20 strana č.1

RO č. 13 2011 06-20 strana č.1 Přehled přijatých usnesení z 13. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 20. 06. 2011 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zod Termín Kontrola usnesení: ZO 3/71 Úkoly uložené 3. zasedáním Zastupitelstva

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 2.6.2015 od 19:00 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 2.6.2015 od 19:00 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 2.6.2015 od 19:00 hodin. Přítomní členové ZO: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec, E. Křivancová,

Více

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0 ZÁPIS USNESENÍ 19. ŘÍJNA 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 124. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Kaššák Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod.

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. 1 / 9 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 9 Schválení programu 9. zasedání zastupitelstva

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA č.04/11 ve Vysokém konaného dne 15.4.2011

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ve spolupráci se ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ pořádá 31. května - 1. června 2007 7. ročník REPUBLIKOVÉHO FINÁLE srovnávací soutěže základních škol se zaměřením

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 TEXT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

FK Jablonec OS v rámci projektu Jablonec 2012 pořádá v sobotu 8.12.2012

FK Jablonec OS v rámci projektu Jablonec 2012 pořádá v sobotu 8.12.2012 Jablonec OS v rámci projektu Jablonec 2012 pořádá v sobotu 8.12.2012 Mikulášský halový fotbalový turnaj pro hráče narozené 1.1.2003 a mladší Účastníci turnaje: BAUMIT Jablonec A,B,C, FC Slovan Liberec,,

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 4 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka,p.Halák.,p. Mišta, p.novák,.p.

Více