DAŠICKÉ OZVĚNY říjen Kč

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DAŠICKÉ OZVĚNY říjen 2009 5 Kč"

Transkript

1 DAŠICKÉ OZVĚNY říjen Kč 10 POSVÍCENÍ ZASTUPITELSTVO PROŘEZ STROMŮ a další...

2 o čem se jednalo na radnici Výběr z nejdůležitějších usnesení schůzí rady města: Rada souhlasí s Dodatkem č. 2 k nájemním smlouvám v kasárnách ohledně DPH a pověřuje starostu jejich podpisem. Rada schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene s firmou ČEZ Distribuce a.s. a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Rada vybrala ze dvou nabídek na investiční akci Sběrný dvůr Dašice nabídku firmy SPF Group, v.o.s. Ústí nad Labem a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Rada souhlasí s umístěním vodovodu na pozemku města p. Jelínkem. Rada pověřuje tajemníka vyvěšením záměru prodeje pozemku p.č. 2264/25 o rozloze 136 m 2 v k.ú. Dašice a postupuje další jednání zastupitelstvu. Rada souhlasí s pronájmem prostranství Na ostrově p. Luňáčkovi na posvícení 2010 a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Rada bere na vědomí ukončení nájmu firmy HANA REALITY v bývalých kasárnách. Rada pověřuje tajemníka prošetřením dlouhodobého pobytu cizinců v čp. 517 v souvislosti s ukončením nájmu. Rada pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy s Aloisem Bubeníčkem na pronájem budovy č. 7, místnosti č. 10 o rozloze 50 m 2 v areálu bývalých kasáren. Rada pověřuje místostarostu dalším jednáním pronájmu skladovacích prostor s p. Eliškou Žákovou. Rada pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy s firmou JR INTERNATIONAL TRANSPORT s.r.o. Dašice na pronájem haly č. 16 o rozloze 1880 m 2 a venkovních ploch v areálu bývalých kasáren. Rada schvaluje pronájem nebytových prostor budovy č. 10, místnost č. 9 o rozloze 50 m 2 p. Romanu Bačinovi, Černá za Bory a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Rada pověřuje starostu obnovením vánoční výzdoby v hodnotě 30 tis. bez DPH. Rada souhlasí se Smlouvou o dílo č. 2009/1014/0688 firmy Chládek a Tintěra Pardubice a.s. na rekonstrukci Jungmannovy ulice a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Rada ruší přílohu č. 1 Hodnocení naléhavosti bytové potřeby pro účely sestavování pořadníku. Rada schvaluje vypracování znění zápisu do městské kroniky. Rada se dohodla s p. Havlovcovou na ukončení spolupráce na městské kronice k Rada ukládá místostarostovi oslovit nového kronikáře. Rada vzala na vědomí informace o provozu Městské knihovny Dašice. Rada souhlasí s nabídkou p. Jiřího Marčíka na instalaci kotle Porotherm (37 tis. Kč vč. DPH) v kinosále kasárna Dašice a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo. Rada ukládá místostarostovi odpovědět na žádost p. Sehnoutka o údržbu veřejné cesty v ul. Jungmannova a osvětlení této cesty. Rada pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy s firmou EE Investment a.s. na budovy č. 24, č. 26, č. 27 a manipulační plochu v bývalých kasárnách. Rada schválila nákup rozmetadla zimního posypu pro zimní údržbu chodníků a komunikací ve správě města. Ing. Jan Horský, tajemník MěÚ Koupím poštovní známky, pohledy, obálky, bankovky, tuzexové bony, losy, akcie, celé sbírky větší množství pozůstalost po sběrateli. Platím v hotovosti nejvyšší možné ceny. Info na tel

3 Z jednání Zastupitelstva města Dašice Na pozvánce s programem zasedání zastupitelstva města Dašice dne 31. srpna byly připraveny pro jednání dva body: 1. Výběr zhotovitele na rekonstrukci budovy čp. 368 Hrdličkova ul. 2. Rozpočtové opatření k rozpočtu města Dašice na rok Ing. Janáková navrhla rozšířit program jednání o bod Jednorázové minimální sociální půjčky. Návrh nebyl schválen s výsledkem hlasování 2 pro návrh, 9 proti návrhu, 4 se zdrželi hlasování. Při kontrole plnění usnesení z minulého jednání se hovořilo i o dopravní obslužnosti, především o lince MHD č. 28, která zajíždí do Zminného. Ohledně této linky probíhají stále jednání, na příští zasedání zastupitelstva budou připraveny aktuální materiály. Starosta informoval, že byl městu nabídnut večerní spoj do Pardubic, na příští zastupitelstvo připraví bod programu. Marcela Čepková připomněla potřebnost spoje z Holic, především pro ty občany, kteří navštěvují zdravotnické středisko. V bodu programu Výběr zhotovitele pro rekonstrukci čp. 368 místostarosta informoval o jednání hodnotící komise. Přihlásilo se 8 zájemců, jeden byl vyřazen. Zastupitelstvo přijalo usnesení: Na základě doporučení hodnotící komise ze dne zastupitelstvo rozhoduje o vyřazení z výběrového řízení na Rekonstrukci kulturního domu v Dašicích uchazeče BVS HK s.r.o. a rozhoduje o tom, že nejvhodnější nabídku podal uchazeč ERMONT spol. s r.o., Tyršova 781, Hlinsko v Čechách. Zastupitelstvo pověřuje starostu uzavřením smlouvy o dílo s firmou ERMONT s.r.o., a to po uplynutí lhůty na podání námitek. Návrh usnesení byl přijat 14 hlasy z 15 přítomných zastupitelů. Dále byl projednán návrh rozpočtových opatření č. 04/2009 k Rozpočtu města Dašice na rok Jednalo se především o přijaté dotace na volby do Evropského parlamentu, přijaté dotace na zaměstnávání nezaměstnaných z Úřadu práce, převody z rozpočtových účtů a nakonec úpravy rozpočtu v závazných ukazatelích v paragrafech Činnost místní správy a Zastupitelé obcí. Návrh usnesení byl předem projednán ve Finančním výboru zastupitelstva, který jej doporučil ke schválení, návrh byl schválen hlasy všech přítomných zastupitelů. Na závěr jednání ještě místostarosta Mgr. Zikmund tlumočil poděkování dašickým hasičům od starosty Sezemic za vzorný zásah při požáru v Lukovně. Ing. Jan Horský Mistři světa z Dašic 3 Vážení čtenáři, velice rád bych se s Vámi podělil o radost, kterou mi udělal Leoš Kříž a můj syn Michal. Nebudu podrobně popisovat celou historii toho, jak se ocitli s družstvem starších žáků SDH Chlumec nad Cidlinou na mezinárodní olympiádě CTIF dětí i dospělých v Ostravě. Omezím se pouze na to, že nikde není dost šikovných dětí, a proto byli Leoš s Michalem osloveni panem Petrem Zborníkem (trenérem zmíněného družstva), zda by se nechtěli olympiády zúčastnit. Oba svolili a začali se poctivě na tuto událost připravovat. Stálo je to oba dost volného času. Od podzimu do jara každotýdenní tréninky v hale v Chlumci, v létě potom soustředění a přípravné závody v naší republice a Rakousku. Protože naše sdělovací prostředky, na rozdíl od zahraničních, nevěnovaly události téměř žádnou pozornost, neměl jsem žádné tušení, o jak velkou událost se jedná. Konečně nastal den D a družstvo odjelo do Ostravy. Michal se potýkal s angínou, ale odjet prostě musel. Děti v Ostravě absolvovaly kromě tréninků také například představení národů, táborovou olympiádu a další akce. Nádherné bylo zahájení Olympiády, nástup národních družstev a zapálení olympijského ohně. Atletický stadion ve Vítkovicích byl zaplněn takřka ze sta procent. Diváci přijeli za svými borci nejenom z blízkého Polska, ale také z Rakouska, Německa, Ruska atd. Vždyť zde bylo zastoupeno téměř pětadvacet zemí světa. Vlastní závod se uskutečnil ve čtvrtek 23. července ráno.

4 Zúčastnilo se ho padesát družstev starších žáků. Chlumečtí zahájili soutěž požárním útokem CTIF. Jejich pokus se jim velice podařil a vytvořili nový světový rekord na hranici 39 vteřin. S takovým skvělým výsledkem jsme netrpělivě očekávali druhou disciplínu, štafetu CTIF. Děti ji zaběhly také velice pěkně a obsadily 4. místo. Celkově po součtu obou disciplín zvítězily ve své kategorii a porazily takové favority, jakými byla družstva Rakouska a Ruska. Tak se poprvé v historii České republiky podařilo získat našemu družstvu putovní pohár zvaný VETTER CUP (zájemci si o něm mohou přečíst níže) a odměnu v přepočtu Kč. Zcela úžasné bylo přivítání vítězů v Chlumci. Mistři projížděli na hasičském autě se zapnutou sirénou a majáky městem. Lidé je vítali s transparenty Děti, děkujeme!. Já bych chtěl závěrem poděkovat Petru Zborníkovi za jeho perfektní přípravu družstva a všem jeho členům za předvedený výkon. Oběma našim klukům, Leošovi a Michalovi, bych chtěl popřát, aby úspěšně pokračovali ve své sportovní kariéře a zároveň bych je chtěl upozornit, aby neusnuli na vavřínech. Pavel Ďurišík Od svého založení v roce 1964 vyvinula firma Manfred Vetter s. r. o. & Comp., Zülpich, Německo, mnoho nových produktů pro hasiče, záchranné složky a také pro ochranu životního prostředí, jako jsou např. pneumatické zvedací vaky, těsnící vaky, prostředky pro absorpci oleje, apod. Tyto produkty jsou vyváženy do 100 zemí světa. Prostřednictvím svých velice dobrých kontaktů na hasiče a mezinárodního zaměření se firma Vetter stala v roce 1985 členem CTIF (Mezinárodní komise pro prevenci a hašení požárů). Jako poděkování za celosvětově vynikající spolupráci s hasiči a k podpoře mládeže i mezinárodních soutěží mladých hasičů (vyšší motivace) zadala firma Vetter v roce 1988 respektované umělecké zlatnici Mechthild Baumann z Kolína nad Rýnem zakázku na zhotovení stříbrného poháru ze 4 kg stříbra s možností vygravírovat 30 jmen vítězů. VETTER CUP 4 Aby byla umožněna eventuelní oprava, byl pohár vytvořen z více jednotlivých dílů a poté sešroubován centrálním šroubem. Právě včas k mezinárodní hasičské soutěži roku 1989 ve Varšavě byl putovní Vetter-Pohár v dnešní ceně ca dokončen a mladí hasiči o tento impozantní pohár mohli poprvé bojovat. Pro snížení nákladů na dopravu účastníků soutěže, a to nejen z východních zemí, věnovala firma Vetter navíc ještě pro první tři družstva finanční prémii, která je garantována až do roku 2050 (dnešní kapitálová hodnota ca ). Od roku 1989 se vítězem stalo pětkrát Rakousko, jednou bývalá ČSFR a v roce 2001 v Kuopiu/Finsko i poprvé hrdé Rusko. Druhá místa obsazovala ponejvíce mužstva z Rakouska, zatímco na třetí místa se pomalu probojovávala mužstva z Polska, Portugalska, Čech a Slovenska. (Stav k roku 2005 pozn. překladatele Pavla Miffka.)

5 Letní tábor Pavlátka 2009 Letos na začátku července proběhl opět letní tábor na Pavlátce u Nového Města nad Metují. Tento areál nám plně vyhovuje pro svoje hezké okolí, ubytování, výbornou stravu, ochotný a vstřícný personál, a proto se na toto místo rádi vracíme. Letos bylo na táboře 85 dětí, které tam strávily 12 dní plných her, soutěží a sportu. Mezi nejlepší táborové akce patřily tradičně kánoe a rafty a splutí Metuje. Letošním překvapením bylo vystoupení šermířského divadla Zubři, ukázka výcviku psů, vystoupení modelářů s RC modely kamionů a noční prohlídka zámku Nové Město nad Metují. Závěrem bychom rádi poděkovali všem sponzorům, kteří nám finančně i materiálně pomohli kvalitně zabezpečit tábor. Děkujeme městu Dašice a firmě Kataforesis CZ za sponzorování dopravy dětí na tábor, firmě Viva Gelato za nanuky, firmě Daýs Menu z Hostovic za dopravu zavazadel a materiálu, firmě Colorset za kovové hlavolamy a manželům Fialovým za finanční dar. Poděkování patří i všem rodičům, kteří nám poskytli i sebemenší dárky, pekáče buchet a koláčů anebo se za námi jen přijeli podívat. Děkujeme. Majka a Petr Vaškovi První zářijovou neděli strávila velká skupina lidí v dašickém parku. K místním dobrovolným hasičům přijeli po objednání na pomoc dva profesionální hasiči s vysokozdvižnou plošinou, která umí dosáhnout až do 30 m. Ovládající umí plošinu dostat až do vzdálenosti 15 m stranou mimo auto, čehož bylo také hojně využíváno. Od půl deváté ráno do půl sedmé večer jsme se věnovali vyřezávání suchých větví v našem zanedbaném parku. Stromy tam jsou nahusto a táhnou se za sluncem. Mnohé z nich jsou již za zenitem a koruny jim více či méně prosychají. Řekla bych, že toto byl první z nutných zásahů. Stihl se naštěstí dříve, než padající větve někoho zranily. Při pohledu na místě se ukázaly být perníkovými i větve, které zespodu vypadaly zdravě. Neděle v parku 5 Prořezávání suchých větví kus po kuse, strom po stromu byla velmi pracná činnost, kde se nedalo obejít bez výdobytků hasičské techniky, která přiblížila ruce s motorovou pilou na potřebnou vzdálenost. Začalo se u hasičské zbrojnice, tamější čtveřice stromů zabrala skoro tři hodiny činnosti první pracovní skupiny. Dorazivší plošina je na podvozku Tatra a je ji radost pozorovat při práci. Nejprve se Tatra zaparkuje na místo a vysune 4 talíře k zabezpečení lepší stability. Řidič vyskočí na korbu, zasedne na židličku a začne pracovat s ramenem, na jehož konci je plošina s pracovní posádkou třech lidí. Poté, co se dostane plošina zhruba tam, kde je třeba, předává spodní centrum ovládání nahoru. Tam na pultíku dvěma joysticky

6 manipuluje profesionální hasič jemněji, s lepším přehledem. Rameno je vícekloubové a na fotkách můžete vidět, jak to vypadalo při práci. Věnovali jsme se hlavně bezpečnostním řezům, prořezu proschlých větví. A vícekrát jsme museli aplikovat další pravidlo, které nám kladla ing. Fišarová z Agentury ochrany přírody a krajiny na srdce držet typický habitus stromu. Z tohoto důvodu šly někdy dolů i větve, které akutně proschlé nebyly. Celodenní práce se účastnila početná skupina hasičů, která zabezpečovala jak střídající se pracující osádky nahoře, tak odklízení větví dole a ochranu okolí před zraněním. Vůbec si nedokážu představit práci tohoto druhu bez vysílaček, které jsme k upřesnění, co ještě kde zkrátit, používali. Druhá posádka nastoupila do práce na bříze, z níž před pár dny spadla ztrouchnivělá větev v cca průměru 15 cm a přitom ta větev byla ozeleněná a zvenčí vypadala relativně zdravě. Tam to šlo docela rychle, podařilo se shodit i pár proschlých větví z okolních stromů. Velký zásah vyžadovala olše poblíž vstupu na cestu parkem od školy. V poledne hasičský guláš posílil účastníky a šlo se na druhou část, práci ze školního dvora. Tam to trvalo opravdu dlouho, než se podařilo odstranit proschlé větve z několika stromů. Byly k vidění eskamotérské kousky jak nastrčit plošinu, aby se dostala tam, kam je třeba. Také byly po částech zkracovány větve, které ohrožovaly pádem nízkou budovu a přístřešek na kola na dvoře školy. Bylo vidět, jak jsou hasičské manželky zběhlé v postarání se o občerstvení pracujících aktérů, po jejich svačině se jenom zaprášilo. 6 Děkuji tímto pracujícím hasičům za provedenou práci. Jsou to šikovní a ochotní chlapi. Byla radost s nimi spolupracovat a odvedli velký kus práce. Ač šlo o celodenní činnost, ošetřena byla pouze jedna strana parku, kde to bylo akutně potřeba. Ostatní záležitosti snesou odkladu a budou směrovány na zimní období. Ing. Alena Janáková

7 Posvícenské radování 2009 v Dašicích Že se vše podařilo, je zásluhou především organizátorů jednotlivých akcí a jejich pomocníků, a proto si zaslouží naše poděkování. Největší starost, jako obvykle, dala příprava výstavy ovoce, zeleniny a květin děkujeme panu Miroslavu Zemanovi a jeho spolupracovníkům. Děkujeme Šárce a Jirkovi Jelínkovým a jejich spolupracovníkům a pomocníkům za přípravu a organizaci soutěže v páce, taneční zábavy se skupinou PIHY, country bálu se skupinou VESLO i hudebního odpoledne s Josefem Sochorem. Děkujeme Ladě Morávkové a jejím pomocníkům za přípravu a organizaci volejbalového turnaje dvojic a kuličkované. Děkujeme Robertu Šůrovi a jeho pomocníkům za přípravu a organizaci nohejbalového turnaje dvojic, Janu Foldynovi a Václavu Touškovi za přípravu a organizaci obou turnajů ve stolním tenise, Jirkovi Horovi st., Rosťovi Vinařovi a funkcionářům fotbalového oddílu za organizaci fotbalového utkání starších pánů a ostatních zápasů v průběhu posvícení. Děkujeme Petru Zemanovi a jeho spolupracovníkům za přípravu a zabezpečení promítání a diskotéky pro děti. Děkujeme všem našim hasičům za zabezpečení akcí na náměstí T.G.M., průvod, ukázky hasičské techniky (i historické) a ukázky hasičského útoku komentované Pavlem Ďurišíkem ml. Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě a zabezpečení všech dalších plánovaných akcí biskupské bohoslužby v Dašicích, požehnání sochy a mše svaté ve Zminném, prohlídky kostela, vystoupení dechového orchestru Sebránecká, losování tomboly, a tak dále. Prostě všem, kteří se na zábavě pro spoluobčany jakýmkoliv způsobem aktivně podíleli. VELKÉ PODĚKOVÁNÍ patří i všem sponzorům, bez jejichž nezištné pomoci si posvícenské radování, ale zejména jednotlivé akce a soutěže již nedokážeme ani představit. Největším sponzorem posvícení bylo samozřejmě samotné město Dašice. Velkým množstvím cen do všech soutěží přispěl Finish v.o.s. Dašice i Magnet Pardubice, finanční částku organizátorům poskytla paní Sochová papírnictví, do jednotlivých soutěží přispěli zejména hodnotnými cenami Šárka a Jirka Jelínkovi Terasa Na Ostrově, SDH Dašice, SK Sparta Dašice, Petr Zeman-Sportklub a mnoha drobnostmi i řada dalších spoluobčanů. Věřím, že jednotliví organizátoři Vás v těchto Dašických ozvěnách se svými akcemi a jejich průběhem seznámí podrobněji. Já se s nimi se všemi těším na spolupráci při přípravě a zabezpečení posvícení v roce Jan Foldyna Posvícenský nohejbalový turnaj V sobotu 12. září se uskutečnil na hřišti v Dašicích Tradiční nohejbalový turnaj dvojic. Turnaje se zúčastnilo 13 dvojic. Vítězem se stala dvojice TOMCAR (Bidlo, Bidlo), na druhém místě Vingl team (Chmelař, Šafařík) a na třetím místě tým s názvem Slávie (Šafář, Šturma). Po slavnostním vyhlášení a předání hodnotných cen všem dvojicím byl turnaj zakončen v zahrádce restaurace Na hřišti, samozřejmě při pivku. Chtěl bych poděkovat všem týmům za účast, městu Dašice 7 a sponzorům za hodnotné ceny a p. Hubálkovi za občerstvení. Věřím, že se i napřesrok sejdeme u tohoto zajímavého a v Dašicích tak tradičního sportu. Robert Šůra

8 Posvícenská kopaná Pátek Tradiční posvícenské fotbalové utkání starších pánů (hráči nad 35 let) Dašice : Moravany 5:2 (2:1) Cabicar, Pulpit, Borovec, J. Hora, M. Hora, Čermák, R. Vinař, Morávek, Schejbal, Turek, Pavlas, Matalík, Koubek, Krpata, Brunovský. Branky: Koubek, Matalík, Brunovský, Schejbal, J. Hora Sobota starší žáci SK Sparta Dašice : FK Horní Jelení 0:3 (0:0) Obst, Vlasák, Buchtele M., Vinař A., Štěpánek, Endr, Jeřábek, Šprta, Špulák, Novotný, Růžička, Krajíček, Žídková dorost SK Sparta Dašice : Bukovka 6:1 (3:0) Sestava: brankář: Skala, obrana: Buchtele M., Dlesk, Padlič, Demeter, záloha: Vyhnálek, Cabicar, D.Buchtele, Zušťák, útok: Vajer, Kučera, střídal: Racek, Borovec, trenéři: R. Vinař, P. Čermák. Na posvícenský zápas přijelo mužstvo Bukovky, které bylo od první minuty posunuto do role outsidera. Domácí se prezentovali pěknou kombinační hrou a svého soupeře jasně přehráli. Logickým vyústěním byly góly do sítě soupeře, o které se postaral D. Buchtele, Cabicar, Zušťák, Demeter, Vyhnálek a Borovec. O promarněných šancích ani nemluvě. Zápas se líbil, bylo na co koukat. Pochvala všem. muži Na hřišti železné Sparty Dašice se uskutečnilo mistrovské utkání III. třídy Holicko mezi domácími a hostujícím Sokolem Mnětice. Sestava domácích: trenér Sir Alex J. Hora, asistent Vlasta Petržela Brunovský, golman J. Metelka, obrana P. Čermák, J. Šibal, I. Morávek, J. Šmejda, záloha O. Šmejda, M. Král, O. Vajer, J. Špaček, útok P. Šmejda, K. Paus, střídali D. Šafařík, J. Zamastil, L. Křížek, v záloze J. Šafář. Úvod zápasu již tradičně odstartovaly neproměněné šance domácích hráčů. V páté minutě se v pokutovém území několika kličkami uvolnil P. Šmejda, ale nedokázal zakončit. V desáté minutě nedokázal ve vyložené šanci na malém vápně míč do odkryté branky dopravit Paus. A tak přišel trest v podobě rychle nakopnutého balonu na útočníka Mnětic, který se s ním nemazlil a střelou v pokutovém území nedal brankáři Metelkovi šanci. V tuto dobu se obraz hry zúžil na nakopávání balónů napříč hrací plochou, tak není divu, že leckterý divák přemýšlel, jestli se místo fotbalu nemá raději zhoupnout na místních posvícenských atrakcích. První poločas tak skončil 0:1 pro hosty. Do druhé půle šli domácí s vírou, že nepříznivý stav otočí. Pěknými střelami ze střední vzdálenosti se prezentoval O. Vajer. V tuto dobu byli již na hrací ploše střídající Šafařík a jak se později ukázalo, muž zápasu Zamastil. Hosté v této fázi zápasu nevystřelili na branku a tak přišla odpověď domácích. Po nakrátko zahraném rohu si míč vzal P. Šmejda a zavezl ho do pokutového území, kde byl jasně faulován hostujícím M. Turkem. Rozhodčí po právu nařídil pokutový kop. K němu se postavil O. Vajer a nekompromisně po zemi zařídil vyrovnání 1:1. Obraz hry přesto nijak nefascinoval. Po několika marných pokusech ohrozit bránu se míč dostal na kopny J. Zamastila a ten o tyč dopravil míč za brankovou čáru. 2:1 pro domácí. Za zmínku stojí ještě šance D. Šafaříka, který se po vybojovaném míči řítil sám na jednoho obránce, a to s Králem a O. Šmejdou, ale slibnou šanci zazdil. V nervózním koncovce dokázala domácí obrana nakonec odolat a tak konečný výsledek 2:1 pro Spartu. Výsledek dobrý, ale obraz hry zlepšit! Rosťa Vinař 8

9 Pan biskup O dašické posvícenské neděli byl zaplněn kostel, který zde stojí již 300 let. Církevní obřad zde vedl významný host biskup královéhradecký pan Dominik Duka. Měl jsem tu možnost s ním na městském úřadě promlouvat společně s naším panem farářem, s panem starostou a místostarostou Dašic, s panem starostou a místostarostou Sezemic a dalšími hosty. Setkání to bylo velice milé! Je povznášející být pospolu s moudrým člověkem, kterým pan biskup bezesporu je! Jeho slova o lidské vzájemnosti a ochotě nejen naslouchat bližním, ale také jim dokázat pomoci, byla povzbudivá. Pan biskup se také rozhovořil o pomoci královéhradecké diecéze chudým lidem v jednom indickém státě. Jejich mise se snaží zabezpečit vzdělávání indickým dětem z nejchudších poměrů. Škoda jen, že to bylo setkání tak krátké! Pan biskup musel z našeho městečka odjet za dalšími svými povinnostmi. Když se s námi pak loučil i náš pan farář, bylo z jeho slov patrné, o co by nám lidem mělo především jít. O umění naslouchat druhému, o tole- Foto z požehnání sochy Panny Marie ve Zminném ranci k názorům druhého o schopnosti se domluvit a směřovat ke všeobecnému prospěchu. Měl tím na mysli především prospěch lidí žijících v našem okolí, v našem městě a samozřejmě i jinde. V jakém kontrastu byla tato slova našeho pana faráře ke slovům našich vrcholných politiků! V poslední době jsme svědky spíše osobního napadání, měnění názorů tak, jak se to zrovna hodí, útoků proti těm, kteří mají jiný názor a horlivé kritiky všeho, s čím přichází druhá strana. Co je v těch slovech ješitnosti, samolibosti a pýchy! Velká škoda, že podobného způsobu jednání jsme také někdy svědky i v komunální politice! Jaroslav Lohynský Posvícenské turnaje ve stolním tenise Již první turnaj, který proběhl ve Sportklubu (kině) v sobotu 12. září od 9 hodin - neregistrovaných hráčů, předčil všechna očekávání pořadatelů a více než o třetinu překonal dosud největší účast soutěžících z loňského roku. Takže pořadatelé museli urychleně dovézt další ping-pongový stůl, aby se turnaj stihnul odehrát v rozumném čase. Celkem 18 soutěžících bylo rozlosováno do třech skupin po šesti hráčích, kteří bojovali každý s každým. Stejně jako vloni některé sportovní rodiny vyslaly do soutěže více svých zástupců. Rekordmany se stali Jirouškové: Libor st., Libor ml. a Jakub a Šmejdové: Jiří st., Jiří ml. a Ondřej. Z Uherska dorazili Jelínkové Josef a Milan. Ženy 9

10 reprezentovala Lenka Kaplanová i se svým Martinem Žídkem. Z jednotlivých skupin pak postoupili vítězové Milan Jelínek, Milan Novák a Jiří Šmejda st. společně s druhými Michalem Padličem, Liborem Jirouškem st. a Jiřím Dubinou do skupiny, ve které opět systémem každý s každým bojovali o 1. až 6. místo. Třetí ze základních skupin Josef Jelínek, Martin Žídek a Vojtěch Krátký společně se čtvrtými Jiřím Šmejdou ml., Lukášem Kučerou a Jakubem Jirouškem pak utvořili skupinu, kde každý s každým bojoval o 7. až 12. místo. Ze základních skupin nepostoupili a obsadili tak společné 13. místo pátí ve skupinách Karel Kohoutek, Jakub Skala a Jaroslav Růžička. Na dalších společných 14. místech skončili šestí ze skupin Lenka Kaplanová, Ondřej Šmejda a Libor Jiroušek ml.. Takže na 15. až 18. místě neskončil nikdo.všichni se umístili do 14. místa. Po urputných bojích ve skupině o 7. až 12. místo skončil 12. Lukáš Kučera, 11. Martin Žídek, 10. Jakub Jiroušek, 9. Vojtěch Krátký, 8. Šmejda Jiří ml. a tuto skupinu vyhrál a 7. místo obsadil Josef Jelínek. Ve skupině o celkové vítězství byla k vidění řada velmi vyrovnaných zápasů. Bohužel, po jediném zápase z časových důvodů musel skončit Libor Jiroušek st., který hned poté připravoval a komentoval více než profesionálně posvícenskou páku, takže pouze a jen z tohoto důvodu obsadil konečné 6. místo. Pátý skončil Jiří Dubina a čtvrtý Šmejda Jiří st. Vítězem turnaje neregistrovaných, pohár, zlatou medaili a věcnou cenu vybojoval Milan Jelínek. Stříbrnou medaili za 2. místo a věcnou cenu získal Milan Novák a bronzový s věcnou cenou skončil Michal Padlič. Ceny si odnesli i další soutěžící. Pro pořadatele byl loňský i letošní ročník příjemným varováním - bude nutné připravit další minimálně jeden stůl a podívat se po odpovídajících prostorech. Sláva vítězům a čest všem, kteří se sportovního zápolení zúčastnili. Po skončení turnaje neregistrovaných a půlhodinové přestávce byl zahájen otevřený turnaj o Putovní pohár Colorsetu. Již sedmý ročník měl odpovědět na otázku, zda-li tentokrát získá pohár do ročního držení někdo z minulých vítězů nebo poznáme již v pořadí sedmého vítěze. Hrálo se nejspravedlivějším způsobem každý s každým. Pátý skončil Josef Jelínek a čtvrté místo obsadil Michal Padlič. Všechny zápasy vyhrál, a proto i zaslouženě získal Putovní pohár Colorsetu, pamětní pohár, zlatou medaili a věcnou cenu Jan Foldyna. S jednou jedinou porážkou stříbrnou medaili a věcnou cenu získal Václav Toušek. Bronzový skončil Milan Novák. Všichni soutěžící získali věcné ceny. I když téměř po celodenním sportovním maratónu unaveni, ale šťastni a spokojeni se většina soutěžících rozloučila se slovy příští rok na viděnou. Sportu zdar a stolnímu tenisu zvláště. Jan Foldyna 10

11 Posvícenská výstava ovoce, zeleniny a květin Proběhla ve dnech září 2009 v prostorách sálu na Radnici. I přes letošní nepřízeň počasí (extrémní sucho) se podařilo sehnat od dašických i přespolních pěstitelů dostatek exponátů. Výstava byla doplněna drobným prodejem výpěstků, suchých vazeb, ovoce,... Celkem se přišlo podívat na výstavu cca 750 návštěvníků, což je víc, než tomu bylo loni. Na návštěvnosti se také podepsalo pohodové a příjemné počasí, které vylákalo dašické občany a jejich návštěvy ven. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kteří se na samotné přípravě akce podíleli, pomáhali nejen přímo, fyzicky, ale také pomocí sponzorských příspěvků. Poděkování patří všem, kteří své výpěstky věnovali Dětskému centru Veská. Za ZO ČZS Miroslav Zeman Posvícenský volejbalový turnaj a kuličkovaná 11 Stejně jako v loňském roce i letos sluníčko Posvícení v Dašicích přálo. Sportovních akcí v době sobotního dopoledne proběhlo hned několik, což zřejmě ovlivnilo nižší účast bojovníků a bojovnic na volejbalovém turnaji. Přesto všichni volejbalisté hráli jako o život. Ve finále byl každý účastník odměněn podle svých zásluh a já doufám, že k obecné spokojenosti. I když ceny byly lákavé, nebyly tím nejpádnějším důvodem, proč jsme si šli honit triko po antuce. Vydaná energie, společné zážitky a obyčejná radost ze hry to jsou ta pravá lákadla pro každého sportovce. Zároveň s volejbalovým turnajem proběhla na hřišti ZŠ Dašice i kuličkovaná. Letos si mohly děti poprvé vyzkoušet dvě nové superjamky, které jsme získali částečně za peníze vybrané na letošních čarodějnicích a částečně jako sponzorský dar od šikovného zhotovitele tohoto skvělého dílka pana Jirouta z Kostěnic. Tímto mu také děkujeme. Menší i větší cvrnkalové si užili napětí i legraci a jejich snaha o co nejpřesnější trefu byla podporována drobnými odměnami. Na příští rok už máme sluníčko na Posvícení objednané, a tak neváhejte a zastavte se na některé z akcí SK Sparta Dašice, kterou finančně podporuje MěÚ Dašice. Lada Morávková

12 Vážení klienti, rok 2010 a další budou pro nás všechny náročné na naše peněženky. Zdraží se téměř všechny věci každodenní potřeby. Proto jsem pro Vás připravil bonusový program umožňující uspořit každému až několik tisíc korun za rok na platbách za různá pojištění, která využívá každá rodina nebo jsou povinná ze zákona. Například na povinném pojištění vozidel Vám mohu, při splnění určitých podmínek, nabídnout až 50 % bonus za bezeškodní průběh (převádí se celý bonus od předešlé pojišťovny) a k tomu pojištění vozíku nebo mopedu zdarma. (Při změně pojišťovny vrací původní pojišťovna již zaplacené nespotřebované pojistné.) Při roční platbě ještě 7% sleva CELKEM 70% Roční platba za Vaše vozidlo může být třeba jen dle následující tabulky: osobní automobil do 1000 ccm 1125,- nad 1000 do 1250 ccm 1375,- nad 1250 do 1350 ccm 1525,- nad 1350 do 1650 ccm 2100,- nad 1650 do 1850 ccm 2325,- nad 1850 do 2000 ccm 3200,- nad 2000 do 2500 ccm 3450,- nad ,- povinné ručení nákladní automobil do 3500 kg 3950,- nad 3500 do kg 6000,- nad kg 9100,- Chcete vědět kolik ušetříte konkrétně Vy za Váš automobil? Co pro to můžete udělat? V ČEM JE PROBLÉM? 1. zjistěte si následující údaje k Vašemu vozidlu a) typ vozidla (osobní, nákladní) b) rok výroby vozidla c) rok narození pojistníka, nebo máte vozidlo na podnikání? d) objem válců u osobního vozidla, nebo celková hmotnost u nákladního vozidla e) region dle obecního úřadu 2. zjištěné údaje mi zavolejte nebo pošlete formou SMS zprávy na telefon nebo mi pošlete mail na níže uvedenou adresu. 3. Já Vám vypočítám konkrétní platbu na Vaše vozidlo a tu Vám odešlu. Když budete s nabídkou spokojeni, tak si můžete dohodnout schůzku buď u Vás doma nebo u mne v kanceláři v Dašicích. Takto Vám pomohu vyhodnotit i další Vaše programy spoření, pojištění a úvěry. Kancelář DAŠICE: Halíř Jiří 28. října Dašice tel mail: Po posvícení hurá do tělocvičny...ano, už jsme se těšily na naše,, steptáče s Ladou Morávkovou. O prázdninách jsem okusila s kamarádkami totiž různá, více či méně zdařilá cvičení v blízkém i vzdáleném okolí, ba i na Šumavě na cvičebním pobytu. Udělala jsem si tento závěr: V Dašicích máme za malý peníz (120 Kč roční poplatek Sportovnímu klubu Sparta, který nás zaštiťuje) velmi kvalitní, všestranné cvičení pro dívky a ženy každého věku. Začátek aerobní, pak 12 posilovací a na závěr protahovací cviky. Vystřídají se velké balony, malé balónky owerbally, posilovací gumičky, činky, bedýnky-stepy. Přitom jinde běžně cvičitelky vybírají Kč za jednu hodinu. Jsem vděčná, že tato možnost v Dašicích je, a proto se dobrovolně a s radostí chodíme potit pondělky v hodin a středy v 19 hodin do tělocvičny a vyplavovat něco endorfinů, hormonů dobré nálady. Eva Růžičková

OBJEVME NÁŠ LES. v areálu sokolské zahrady, sokolovny a zahrádkářské budovy v Častolovicích ZAHRADA VÝCHODNÍCH ČECH. číslo 5 2010201 01245du ben 2010

OBJEVME NÁŠ LES. v areálu sokolské zahrady, sokolovny a zahrádkářské budovy v Častolovicích ZAHRADA VÝCHODNÍCH ČECH. číslo 5 2010201 01245du ben 2010 číslo 5 2010201 01245du ben 2010 září - říjen 2013 2013201020101245du ben 2010 OBJEVME NÁŠ LES Město Borohrádek srdečně zve na oslavy 450 let od darování lesů do vlastnictví obce. Oslavy se uskuteční v

Více

DAŠICKÉ OZVĚNY březen 2009 Kč

DAŠICKÉ OZVĚNY březen 2009 Kč DAŠICKÉ OZVĚNY březen 2009 Kč ZASTUPITELSTVO BANKOMAT AKCE ZŠ DAŠICE a další... o čem se JeDnalo na radnici výběr z nejdůležitějších usnesení z únorových schůzí rady města: Rada schválila příspěvek 500

Více

ZÁŘÍ 2012 ROČNÍK XXII. ČÍSLO 238. Zdena Lédlová. Výběr ze zápisu z 34. schůze rady města, konané 11. 7. 2012

ZÁŘÍ 2012 ROČNÍK XXII. ČÍSLO 238. Zdena Lédlová. Výběr ze zápisu z 34. schůze rady města, konané 11. 7. 2012 www.zdirec.cz Cena 5 Kè ZÁŘÍ 2012 ROČNÍK XXII. ČÍSLO 238 Září je tu, čas bezstarostných her je v nenávratnu a naše školáky čekají noví kamarádi, nové zážitky, ale především nové povinnosti. Ti starší již

Více

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ. červenec 2015 ÚŘAD INFORMUJE CO JSME ZAŽILI ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY CÍRKVE KULTURA SPORT RŮZNÉ

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ. červenec 2015 ÚŘAD INFORMUJE CO JSME ZAŽILI ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY CÍRKVE KULTURA SPORT RŮZNÉ POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ červenec 2015 ÚŘAD INFORMUJE CO JSME ZAŽILI ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY CÍRKVE KULTURA SPORT RŮZNÉ ÚŘAD INFORMUJE Slovo starosty Tak nám začaly prázdniny, dva měsíce, které děti milují. Rozjedou

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více

Vážení spoluobčané! Citát LEDEN 2014 ROČNÍK XXIV. ČÍSLO 253

Vážení spoluobčané! Citát LEDEN 2014 ROČNÍK XXIV. ČÍSLO 253 www.zdirec.cz Cena 5 Kè LEDEN 2014 ROČNÍK XXIV. ČÍSLO 253 Vážení spoluobčané! Přichází rok 2014, poslední rok volebního období 2010/2014. I v tomto roce bude pokračovat investiční činnost na celém území

Více

OBZOR SLOVO STAROSTKY. Slavnosti kaše Mistrovství ČR v motokrosu Memoriál Slávka Šimka Atrium Cup 2008 VYBÍRÁME Z OBSAHU

OBZOR SLOVO STAROSTKY. Slavnosti kaše Mistrovství ČR v motokrosu Memoriál Slávka Šimka Atrium Cup 2008 VYBÍRÁME Z OBSAHU HORAŽĎOVICKÝ ČERVENEC 2008 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU Slavnosti kaše Mistrovství ČR v motokrosu Memoriál Slávka Šimka Atrium Cup 2008 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ

Více

Slovo starosty 10/2013

Slovo starosty 10/2013 10/2013 Slovo starosty Vážení občané, v pondělí 16. září 2013 proběhlo ve víceúčelovém sále základní školy další veřejné jednání zastupitelstva obce. Na programu bylo schválení smlouvy s Moravskoslezským

Více

Občasník č. 1 Duben 2010

Občasník č. 1 Duben 2010 Občasník č. 1 Duben 2010 Přišel jsem si pro pomlázku Přišel jsem si pro pomlázku, nastavuji dlaň, běžím rychle přes dva vrchy jako hbitá laň. Běžím rychle jako zajíc, chci se vás dnes ptát, kolik vy mně

Více

Slovo starosty 2/2015. Vážení občané,

Slovo starosty 2/2015. Vážení občané, 2/2015 Slovo starosty Vážení občané, dovolte, abych Vás již nyní pozval na další plánované jednání zastupitelstva obce, které se bude konat v pondělí dne 16. března 2015 v 17 hodin ve společenském sále

Více

Zpravodaj města Cvikova. Vážení spoluobčané,

Zpravodaj města Cvikova. Vážení spoluobčané, Zpravodaj města Cvikova Zpravodaj únor 2010 města Cvikova Ročník 38 ÚNOR 2010 Cena 5 Kč Vážení spoluobčané, protože se zima ukázala v plné síle a napadlo dostatek sněhu, nemůžu se nezmínit o tom, že město

Více

Krásné prož Krásné pro ití ži tí jara Vá jara V m všem př ám všem p e ř je Obecní ú eje Obecní úřa ř d ve Sta ad ve St ré Pa aré P ce

Krásné prož Krásné pro ití ži tí jara Vá jara V m všem př ám všem p e ř je Obecní ú eje Obecní úřa ř d ve Sta ad ve St ré Pa aré P ce 1 2 2013 ZDARMA Krásné prožití jara Vám všem přeje Obecní úřad ve Staré Pace 2 USNESENÍ Z 14. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ 14. veřejné zasedání zastupitelstva Obce Stará Paka, konané dne 14. 2. 2013 v zasedací síni

Více

Ob asník Zbýova 2/2011 v novaný nejnov jím aktualitám DUBEN ERVENEC

Ob asník Zbýova 2/2011 v novaný nejnov jím aktualitám DUBEN ERVENEC Ob asník Zbýova 2/2011 v novaný nejnov jím aktualitám DUBEN ERVENEC Z OBSAHU: Pravidelné rubriky Z innosti místních zájmových organizací Záv r kolního roku 1 Přijetí nejlepších žáků na konci školního roku

Více

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011 foto: www.nejzahradnictvi.cz V poslední době se poměrně často setkáváme ve všech médiích s různými pohledy na naše školství. Dovolte mi, abych i já vyjádřil svůj názor na tuto součást našeho celospolečenského

Více

ÚNOR 2014 ročník 16, číslo 1

ÚNOR 2014 ročník 16, číslo 1 ÚNOR 2014 ročník 16, číslo 1 Vážení spoluobčané a čtenáři Semčického zpravodaje, v minulém čísle zpravodaje jsem vás informovala o tom, že jsme podali dvě žádosti o dotace na vodovod ve středu obce a na

Více

Libnatovské noviny ÚNOR 2013

Libnatovské noviny ÚNOR 2013 ˇ Libnatovské noviny ÚNOR 2013 Oslavy 120. výročí založení SDH Libňatov Libňatovské noviny - 2 - Úvodní slovo starosty obce Vážení spoluobčané! Držíte v rukách Libňatovské noviny s datem únor 2013 a jistě

Více

Slovo starosty - bilancování funkčního období

Slovo starosty - bilancování funkčního období Čtvrtletník obce Křepice Číslo 2/2008 Slovo starosty - bilancování funkčního období Vážení spoluobčané! Předchozí vydání Zpravodaje se nesloa ve znamení konce roku, Vánoc, informací o činnosti rady obce

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ ČERVEN 2010 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU Z RADNICE STR. 8 9 OBČAN A ZVÍŘE STR. 9 VOLNOČASOVÝ KLUB STR. 14 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA ROČNÍK XIII.

Více

ÚVODNÍK. Zprávy z obce. Vážení a milí spoluobčané, Výpis usnesení ze zápisu ze 117. schůze Rady obce Zašová konané dne 12.

ÚVODNÍK. Zprávy z obce. Vážení a milí spoluobčané, Výpis usnesení ze zápisu ze 117. schůze Rady obce Zašová konané dne 12. Ročník ČÍSLO 7 XVIII., - 8 č. 10 ČERVENEC 15. října - SRPEN 2011 2014 5,- Kč ÚVODNÍK Vážení a milí spoluobčané, naše stará neupravená náves splnila začátkem měsíce svůj každoroční úkol - v době pouti pohostit

Více

Generální rekonstrukce KD pokračuje

Generální rekonstrukce KD pokračuje Informační zpravodaj Městského úřadu, Palackého náměstí 133, 539 73 Skuteč ČERVENEC 2007 CENA 5,- Kč Miroslav Florian RANNÍ POBOŽNOST V zahrádce ztřísněné létem jak dětská dlaň na slunce zprudka narážejí

Více

LETOHRADSKÝ Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE 1. MÍSTOSTAROSTY MĚSTA

LETOHRADSKÝ Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE 1. MÍSTOSTAROSTY MĚSTA ZPRÁVY Z RADNICE 20. 10. účast na jednání správní rady TO OHP (Dobruška); jednání na KrÚ územní plán kraje (Pardubice) 21. 10. jednání s managementem spol. Golem Group; jednání s Ing. Priknerem (PSŠ);

Více

DĚTSKÝ DEN LETNÍ DĚTSKÉ TÁBORY JIŽ BRZY. Realitní kancelář KONTAKT- servis KLUB JUNIOR. JUDr. Jan Šimáček & JUDr. Jana Šimáčková

DĚTSKÝ DEN LETNÍ DĚTSKÉ TÁBORY JIŽ BRZY. Realitní kancelář KONTAKT- servis KLUB JUNIOR. JUDr. Jan Šimáček & JUDr. Jana Šimáčková 5 LIBUŠ a PÍSNICE 2 0 0 8 LIBUŠSKO-PÍSNICKÝ JARMARK 17. KVĚTNA 2008 SBÍRKA BRÝLÍ PRO AFRICKÉ DĚTI ODPALOVÁNÍ ZÁBAVNÉ PYROTECHNIKY DVAADVACET CENTIMETRŮ NĚŽNOSTÍ ATD. PŘÍLOHA: TŘETÍ HOSPODA VÝSADNÍ Ulice

Více

NASE NOVINY SETKÁNÍ RODÁKŮ ŽDÍRCE NAD DOUBRAVOU

NASE NOVINY SETKÁNÍ RODÁKŮ ŽDÍRCE NAD DOUBRAVOU NASE NOVINY 2015 SETKÁNÍ RODÁKŮ ŽDÍRCE NAD DOUBRAVOU Osmé setkání rodáků je za námi. Několik týdnů příprav a jeden víkend, a vše je již historií. Podle ohlasů občanů se akce vydařila... Nakonec přálo i

Více

ŘÍJEN 2008 ROČNÍK XVIII. ČÍSLO 195

ŘÍJEN 2008 ROČNÍK XVIII. ČÍSLO 195 www.zdirec.cz Cena 5, Kè ŘÍJEN 2008 ROČNÍK XVIII. ČÍSLO 195 Čas mezi odcházejícím létem a nastupující zimou... Zatímco se venku předvádějí všechny syté barvy v dokonalé kráse podzimu, my jsme přírodě vděční

Více

SLOVO STAROSTY VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 1 ROČNÍK 8 BŘEZEN 2014. Foto: Antonín Špaček

SLOVO STAROSTY VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 1 ROČNÍK 8 BŘEZEN 2014. Foto: Antonín Špaček VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 1 ROČNÍK 8 BŘEZEN 2014 Foto: Antonín Špaček Vážení spoluobčané, SLOVO STAROSTY letošní první číslo našeho Zpravodaje se rodí mimo jiné v období, kdy mnozí z nás sledujeme

Více

číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 3 Poplatek za komunální odpad strana 3 5 Informace z radnice strana 6 Ze života naší čtvrti

Více

Město Borohrádek srdečně zve na BOROHRÁTKY 2014 v sobotu 30. srpna 2014 na fotbalovém hřišti TJ Lokomotiva Borohrádek

Město Borohrádek srdečně zve na BOROHRÁTKY 2014 v sobotu 30. srpna 2014 na fotbalovém hřišti TJ Lokomotiva Borohrádek číslo 4 2010201 01245du ben 2010 červenec srpen 2014 2013201020101245dube n 2010 Město Borohrádek srdečně zve na BOROHRÁTKY 2014 v sobotu 30. srpna 2014 na fotbalovém hřišti TJ Lokomotiva Borohrádek Uvnitř

Více

Začínají prázdniny. Obsah:

Začínají prázdniny. Obsah: Obsah: - Z jednání zastupitelstva - Jak je to s tenisovými kurty - O historii města s naší p. kronikářkou - Nemáte doma pěkný betlém? - Hasiči předvedli dětem svou techniku - Závěr roku S flétničkou ve

Více

BŘEZEN 2008 ROČNÍK XVIII. ČÍSLO 189

BŘEZEN 2008 ROČNÍK XVIII. ČÍSLO 189 www.zdirec.cz Cena 5, Kè BŘEZEN 2008 ROČNÍK XVIII. ČÍSLO 189 Hrátky s jarem Jako bychom se znovu narodili, když se ve větvích zase rozezpívají ptáci a my poprvé ve vzduchu ucítíme jaro. To proto, že se

Více

se zprávami z Biskupic, Chornic a Jaroměřic

se zprávami z Biskupic, Chornic a Jaroměřic se zprávami z Biskupic, Chornic a Jaroměřic Měsíčník města Jevíčka DUBEN 2014 GYMNÁZIUM JEVÍČKO Vážení pánové, již delší dobu sleduji politické hry kolem gymnázií v ČR. Je smutné, že v 21. století se opět

Více