Kniha rodu Ježíše Krista, a syna Davidova, syna Abrahamova:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kniha rodu Ježíše Krista, a syna Davidova, syna Abrahamova:"

Transkript

1 nový zákon

2

3 Evngelium podle MATOUŠE Mesiášův rodokmen Knih rodu Ježíše Krist, syn Dvidov, syn Abrhmov: 2 Abrhm zplodil Izák, Izák zplodil Jákob, Jákob zplodil Judu jeho brtry, 3 Jud zplodil Perese Zerch z Támr, Peres zplodil Checron, Checron zplodil Rm, 4 Rm zplodil Amindb, Amindb zplodil Nchšon, Nchšon zplodil Slmon, 5 Slmon zplodil Boáze z Rchb, Boáz zplodil Obéd z Rút, Obéd zplodil Jišje, 6 Jišj pk zplodil krále Dvid. Dvid zplodil Šlomoun z mnželky Uriášovy, 7 Šlomoun zplodil Rechoboám, Rechoboám zplodil Abiáše, Abiáš zplodil Asu, 8 As zplodil Jošft, Jošft zplodil Jehorm, Jehorm zplodil Uziáše, 9 Uziáš zplodil Jotm, Jotm zplodil Achze, Achz zplodil Ezechiáše, 10 Ezechiáš zplodil Menšeho, Menše zplodil Amon, Amon zplodil Jošiáše, 11 Jošiáš zplodil Jekoniáše jeho brtry pk přišlo bbylonské zjetí. 12 Po odvlečení do Bbylonu Jekoniáš zplodil Šeltiel, Šeltiel zplodil Zerubábel, 13 Zerubábel zplodil Abihud, Abihud zplodil Elikim, Elikim zplodil Azor, 14 Azor zplodil Sádok, Sádok zplodil Achim, Achim zplodil Eliud, 15 Eliud zplodil Elezr, 1 nebo Mesiáše (hebr. Mšich i řec. Christos znmenjí Pomzný Jn 1:41); tk i dále

4 Mtouš 1 Elezr zplodil Mtn, Mtn zplodil Jákob 16 Jákob zplodil Josef, muže Mrie, z níž se nrodil Ježíš zvný Kristus Celkem tedy bylo čtrnáct pokolení od Abrhm po Dvid, čtrnáct pokolení od Dvid po bbylonské zjetí čtrnáct pokolení od bbylonského zjetí po Krist. Bůh je s námi 18 Nrození Ježíše Krist se událo tkto: Jeho mtk Mrie byl zsnouben Josefovi, le předtím, než se vzli, se ukázlo, že je těhotná z Duch svtého. 19 Její muž Josef byl sprvedlivý, protože ji nechtěl veřejně zostudit, rozhodl se, že se s ní rozejde v tichosti. 20 Když všk o tom přemýšlel, hle, ve snu se mu ukázl Hospodinův nděl řekl: Josefe, synu Dvidův, neboj se vzít si Mrii z mnželku, neboť to, co v ní bylo počto, je z Duch svtého. 21 Porodí syn dáš mu jméno Ježíš, neboť on zchrání svůj lid od jejich hříchů. 22 To vše se stlo, by se nplnilo, co Hospodin řekl ústy prorok: 23 Hle, pnn počne porodí syn djí mu jméno Immnuel, b což se překládá: Bůh je s námi. 24 Když se Josef probudil, zchovl se, jk mu přikázl Hospodinův nděl, vzl si Mrii z mnželku. 25 Nespl s ní le ž do doby, kdy porodil syn, jemuž dl jméno Ježíš. Mudrcové z Východu 2 Ježíš se nrodil v judském Betlémě z dnů krále Herod.c Tehdy do Jeruzlém přišli mudrcové z Východu. 2 Kde je ten nrozený židovský král? ptli se. Sptřili jsme n Východě jeho hvězdu přišli jsme se mu poklonit. 3 Když se to doslechl král Herodes, velmi se rozrušil celý Jeruzlém s ním. 4 Svoll všechny vrchní kněze učitele lidu ptl se jich, kde se má nrodit Mesiáš. 5 V judském Betlémě, odpověděli mu. Neboť tk je psáno skrze prorok: 6 Ty všk, Betléme v judské zemi, nejsi z judských knížt vůbec nejmenší, vždyť právě z tebe vzejde Pnovník, Pstýř pro Izrel, můj lid. d 7 Tehdy Herodes tjně povoll mudrce vyptávl se jich, kdy přesně se jim t hvězd ukázl. 8 Potom je posll do Betlém se slovy: Jděte pečlivě vyhledejte to dítě. Jkmile je njdete, oznmte mi to, bych se mu mohl jít poklonit i já. 9 Jkmile vyslechli krále, vyrzili n cestu. A hle, hvězd, kterou viděli n východě, je předcházel, ž se zstvil nd místem, kde bylo to dítě. 10 Když tu hvězdu sptřili, zmocnil se jich nesmírná rdost. 11 Vešli do domu, když tm uviděli dítě s jeho mtkou Mrií, pdli n kolen klněli 20 hebr. Ješu, tj. Hospodin zchrňuje b 23 Iz 7:14 c 1 Herodes Veliký, judský král 37 4 př. n. l. d 6 Mich 5:1, 3

5 1257 se mu. Otevřeli své pokldy obětovli mu dry: zlto, kdidlo myrhu. 12 Když potom od Boh dostli ve snu pokyn, by se nevrceli k Herodovi, vrátili se do své země jinudy. Útěk do Egypt 13 A hle, po jejich odjezdu se Josefovi ve snu ukázl Hospodinův nděl řekl: Vstň, vezmi dítě i jeho mtku, uteč do Egypt zůstň tm, dokud ti nepovím. Herodes totiž bude to dítě hledt, by ho zbil. 14 Ještě tu noc tedy vstl, vzl dítě i jeho mtku odešel do Egypt, 15 kde zůstl ž do Herodovy smrti. Tk se nplnilo, co Hospodin promluvil ústy prorok: Povoll jsem svého Syn z Egypt. 16 Když Herodes poznl, že ho mudrci oklmli, nesmírně se rozhněvl dl v Betlémě v celém okolí povrždit všechny chlpce mldší dvou let, podle čsu, n který se vyptl mudrců. 17 Tehdy se nplnilo slovo prorok Jeremiáše: 18 V Rámě je slyšet křik nříkání mnohé úpění. Ráchel tm pláče nd svými dětmi, nd jejich ztrátou se nedá utěšit! b 19 Když potom Herodes zemřel, hle, Hospodinův nděl se ve snu ukázl Josefovi v Egyptě 20 řekl: Vstň, vezmi dítě i jeho mtku jdi do izrelské země. Ti, kdo usilovli o život dítěte, jsou již mrtví. 21 Josef tedy vstl, vzl dítě i jeho mtku přišel do izrelské země. 22 Uslyšel le, že v Judsku místo svého otce Herod krluje Archelos, c tk se tm bál jít. Když potom od Boh dostl ve snu pokyn, obrátil se do glilejského krje. 23 Přišel tm bydlel ve městě zvném Nzret. Tk se nplnil slov proroků, že bude nzýván Nzretský. d Hls voljícího 3 V těch dnech zčl Jn Křtitel kázt v judské poušti: 2 Čiňte pokání! Nebeské království je blízko! 3 To je ten, o kterém mluvil prorok Iziáš, když říkl: Hls voljícího n poušti: Připrvte Pánovu cestu! Urovnejte jeho stezky! e Mtouš 3 4 Ten Jn nosil oděv z velbloudí srsti, kolem boků měl kožený pás jeho pokrmem byly kobylky lesní med. 5 Jeruzlém, celé Judsko i celý jordánský krj tehdy vycházel k němu, 6 vyznávli své hříchy on je křtil v řece Jordán. 7 Když le uviděl, že se k němu přichází pokřtít mnoho frizeů sduceů, řekl jim: Plemeno zmijí, kdo vám ukázl, jk utéct před přicházejícím hněvem? 8 Zčněte nést ovoce odpovídjící všemu pokání. 9 A nemyslete, že si můžete říkt: Máme otce Abrhm. Říkám vám, že Bůh je schopen Abrhmovi vzbudit potomky z tohoto kmení! 10 Seker je už npřžen 15 Oze 11:1 b 18 Jer 31:15 c 22 nejstrší syn Herod Velikého; vládl v Judeji 4 př. n. l. 6 n. l. d 23 srov. Soud 13:5 e 3 Iz 40:3

6 Mtouš ke kořeni stromů. Kždý strom, který nenese dobré ovoce, bude vyťt vhozen do ohně. 11 Jistě, já vás křtím vodou k pokání, le ten, který přichází po mně, je silnější než já. Jemu nejsem hoden ni zout sndály. On vás bude křtít Duchem svtým ohněm. 12 Už má loptu v ruce vyčistí svůj mlt. Svou pšenici shromáždí do obilnice, le plevy bude pálit neuhsitelným ohněm! Milovný Syn 13 Tehdy přišel Ježíš z Glileje z Jnem k Jordánu, by se od něj nechl pokřtít. 14 Jn mu v tom le velmi bránil: Já potřebuji být pokřtěn od tebe, ty přicházíš z mnou? 15 Nebrň tomu, odpověděl mu Ježíš. Tkto máme nplnit veškerou sprvedlnost. A tk mu nebránil. 16 Jkmile byl Ježíš pokřtěn, vystoupil hned z vody hle, otevřel se mu nebes sptřil Božího Duch, jk sestupuje z nebe jko holubice přichází n něj. 17 Vtom se z nebe ozvl hls: Toto je můj milovný Syn, kterého jsem si oblíbil. Je psáno Tehdy byl Ježíš veden Duchem n poušť, by tm byl pokoušen od 4 ďábl. 2 Postil se čtyřicet dní čtyřicet nocí, ž nkonec vyhldověl. 3 Vtom k němu přistoupil Pokušitel řekl mu: Jsi-li Boží Syn, řekni tomuto kmení, ť se promění v chleby. 4 On všk odpověděl: Je psáno: Nejen chlebem bude člověk živ, le kždým slovem vycházejícím z Božích úst. b 5 Tehdy ho ďábel vzl do svtého měst postvil ho n vrcholek chrámu. 6 Jsi-li Boží Syn, řekl, vrhni se dolů! Je přece psáno: Svým ndělům přikáže o tobě ponesou tě n rukou, bys nenrzil nohou n kámen. c 7 Ježíš mu řekl: Tké je psáno: Nepokoušej Hospodin, svého Boh. d 8 Poté ho ďábel vzl n velmi vysokou horu ukázl mu všechn království svět jejich slávu. 9 To všechno ti dám, řekl mu, když pdneš n kolen pokloníš se mi. 10 Odejdi, stne! řekl mu n to Ježíš. Je přece psáno: Hospodinu, svému Bohu, se budeš klnět jemu jedinému sloužit. e 11 Tenkrát ho ďábel opustil hle, přistoupili ndělé sloužili mu. Světlo v Glileji 12 Když Ježíš uslyšel, že Jn byl uvězněn, vrátil se do Glileje. 13 Opustil Nzret přišel bydlet do pobřežního měst Kfrnum v krjinách Zbulon Neftlí. 14 Tk se nplnilo slovo prorok Iziáše: 15 Země Zbulon země Neftlí, při cestě k moři, z Jordánem, Glile pohnů: 17 Žlm 2:7; Iz 42:1 b 4 Deut 8:3 c 5 Žlm 91:11 12 d 7 Deut 6:16 e 10 Deut 6:13

7 Lid, který bydlel v temnotách, uviděl veliké světlo, obyvtelům krjiny stínu smrti světlo se zskvělo. Mtouš 5 17 Od té doby zčl Ježíš kázt: Čiňte pokání! Nebeské království je blízko! b 18 Jednou se procházel podél Glilejského jezer uviděl dv brtry, jk házejí síť do vody. Byli to rybáři Šimon (později zvný Petr) jeho brtr Ondřej. 19 Řekl jim: Pojďte z mnou udělám z vás rybáře lidí! 20 Oni hned opustili sítě šli z ním. 21 Poodešel dál uviděl jiné dv brtry Jkub Zebedeov jeho brtr Jn jk n lodi se svým otcem Zebedeem sprvují sítě. Zvoll je 22 oni hned opustili loď i svého otce šli z ním. 23 Ježíš pk procházel celou Glileu, učil v jejich syngogách, kázl evngelium o Království uzdrvovl kždou nemoc kždý neduh mezi lidmi. 24 Zpráv o něm se roznesl i po celé Sýrii, tk k němu přiváděli všechny nemocné, sužovné různými neduhy bolestmi, posedlé, trpící pdoucnicí i ochrnuté on je uzdrvovl. 25 A šly z ním veliké zástupy nejen z Glileje, le i z Dekpole, Jeruzlém, Judsk Zjordánsk. Blze vám Když Ježíš uviděl zástupy, vystoupil n horu. Posdil se, když k němu přistoupili jeho učedníci, 2 zčl je učit: 5 3 Blze chudým v duchu, neboť jim ptří nebeské království. 4 Blze plčícím, neboť budou potěšeni. 5 Blze mírným, neboť dostnou zemi z dědictví. 6 Blze těm, kdo hldovějí žízní po sprvedlnosti, neboť budou nsyceni. 7 Blze milosrdným, neboť dojdou milosrdenství. 8 Blze čistým v srdci, neboť uvidí Boh. 9 Blze těm, kdo působí pokoj, neboť budou nzváni Božími dětmi. 10 Blze pronásledovným pro sprvedlnost, neboť jim ptří nebeské království. 11 Blze vám, když vám budou zlořečit pronásledovt vás šířit o vás všelijké zlé lživé řeči kvůli mně. 12 Rdujte se jásejte, protože vše odplt v nebesích je veliká. Tkto totiž pronásledovli proroky, kteří byli před vámi. 13 Vy jste sůl země. Kdyby sůl ztrtil svou chuť, čím se zs osolí? Nebude už k ničemu, jen se vyhodí ven lidé ji pošlpou. 14 Vy jste světlo svět. Město ležící n hoře nemůže být skryto. 15 Stejně tk se nerozsvěcí lmp, 16 Iz 9:1 2 b 17 Mt 3:2

8 Mtouš by ji postvili pod vědro, le n svícen tehdy svítí všem, kdo jsou v domě. 16 Tk ť vše světlo září před lidmi, by viděli vše dobré skutky vzdli slávu všemu Otci v nebesích. Nplnění Zákon 17 Nemyslete si, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky. Nepřišel jsem je zrušit, le nplnit. 18 Amen, říkám vám: Dokud nepomine nebe země, nepomine ni nejmenší písmenko, ni jediná čárk ze Zákon, než se to všechno nplní. 19 Kdokoli by zrušil jedno z těchto nejmenších přikázání tk by učil lidi, bude v nebeském království povžován z nejmenšího. Ale kdokoli by je plnil učil, ten bude v nebeském království povžován z velikého. 20 Říkám vám, že pokud vše sprvedlnost nebude o mnoho převyšovt sprvedlnost znlců Písm frizeů, nikdy nevstoupíte do nebeského království. 21 Slýchli jste, že předkům bylo řečeno: Nezbíjej, kdokoli by někoho zbil, bude vydán soudu. 22 Já vám všk říkám, že kždý, kdo se hněvá n svého brtr, bude vydán soudu. Kdokoli by svému brtru řekl: Tupče! b bude vydán velerdě, kdokoli by mu řekl: Blázne! bude vydán pekelnému ohni. 23 Proto když bys přinášel n oltář svůj dr tm si vzpomněl, že tvůj brtr má něco proti tobě, 24 nech svůj dr tm před oltářem jdi se nejprve smířit se svým brtrem. Teprve potom přijď obětovt svůj dr. 25 Se svým odpůrcem se dohodni rychle, dokud jsi s ním n cestě, by tě tvůj odpůrce nevydl soudci soudce zřízenci byl bys vszen do vězení. 26 Amen, říkám ti: Určitě odtmtud nevyjdeš, dokud nevrátíš poslední hléř. 27 Slýchli jste, že bylo řečeno: Necizolož. c 28 Já vám všk říkám, že kždý, kdo by se chtivě podívl n ženu, už s ní zcizoložil ve svém srdci. 29 Svádí-li tě tvé prvé oko, vyloupni je zhoď pryč. Je pro tebe lepší, by zhynul jeden tvůj úd, než by celé tvé tělo bylo uvrženo do pekl. 30 Svádí-li tě tvá prvá ruk, usekni ji zhoď pryč. Je pro tebe lepší, by zhynul jeden tvůj úd, než by celé tvé tělo přišlo do pekl. 31 Tké bylo řečeno: Kdo chce zpudit svou mnželku, musí jí dát rozlukový list. d 32 Já vám všk říkám, že kždý, kdo zpudí svou mnželku (kromě přípdu smilstv), přivádí ji k cizoložství; kždý, kdo si zpuzenou vezme, cizoloží. 33 Slýchli jste tké, že předkům bylo řečeno: Nebudeš křivě přísht e Své sliby Hospodinu splň. f 34 Já vám všk říkám, byste vůbec nepříshli, ni při nebi, protože to je Boží trůn, 35 ni při zemi, protože to je podnož jeho nohou, ni při Jeruzlému, protože to je město toho velikého Krále. 36 Nepříshej ni n svou hlvu. Nemůžeš přece jediný svůj vls udělt bílým nebo černým. 37 Ať je tedy vše slovo Ano no Ne ne. Co je nd to, je od zlého. 38 Slýchli jste, že bylo řečeno: Oko z oko, zub z zub. g 39 Já vám všk říkám, byste neodporovli zlému člověku. Když tě někdo udeří do prvé tváře, nstv mu i druhou. 40 Když se s tebou někdo chce soudit, by tě připrvil o košili, nech mu i plášť. 41 Když tě někdo nutí jít s ním jednu míli, jdi dvě. 42 Tomu, kdo tě prosí, dej od toho, kdo si od tebe chce půjčit, se neodvrcej. 21 Exod 20:13; Deut 5:17 b 22 v řec. textu je rm. slovo Rák! c 27 Exod 20:14; Deut 5:18 d 31 Deut 24:1 e 33 Lev 19:12 f 33 Num 30:3; Deut 23:21 23 g 38 Exod 21:24; Lev 24:20; Deut 19:21

9 Slýchli jste, že bylo řečeno: Miluj svého bližního svého nepřítele měj v nenávisti. 44 Já vám všk říkám: Milujte své nepřátele modlete se z ty, kdo vás pronásledují. 45 Tk budete synové svého Otce v nebesích. On přece dává svému slunci vycházet n dobré lidi i n zlé posílá déšť n sprvedlivé i nesprvedlivé. 46 Jkou máte odpltu, když milujete jen ty, kdo milují vás? Neděljí snd totéž i výběrčí dní? 47 A co mimořádného děláte, když zdrvíte jen své brtry? Neděljí to snd i pohné? 48 Buďte tedy dokonlí, jko je dokonlý váš nebeský Otec. Skrytá zbožnost Dávejte si pozor, byste nepředváděli své dobré skutky lidem n odiv. 6 Jink totiž nemáte odměnu u svého Otce v nebesích. 2 Když dáváš chudým, nevytrubuj před sebou, jko to děljí pokrytci v syngogách n ulicích, by sklízeli chválu od lidí. Amen, říkám vám, že už mjí svou odměnu. 3 Rději, když dáváš chudým, ť tvá levice neví, co dělá prvice. 4 Tk tvé dobrodiní zůstne vskrytu tvůj Otec, který vidí vskrytu, tě odmění. 5 Tké když se modlíte, nebuďte jko pokrytci. Ti totiž při modlitbě rádi postávjí v syngogách n nárožích ulic, by se ukzovli před lidmi. Amen, říkám vám, že už mjí svou odměnu. 6 Rději, když se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zvři dveře modli se ke svému Otci, který je vskrytu. Tvůj Otec, který vidí vskrytu, tě odmění. 7 Když se tedy modlíte, neříkejte prázdná slov jko pohné, kteří si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. 8 Nebuďte jko oni. Váš Otec ví, co potřebujete, ještě předtím, než ho poprosíte. 9 Proto se modlete tkto: Otče náš, který jsi v nebesích, ť se posvětí tvé jméno! 10 Ať přijde tvé království! Ať se stne tvoje vůle jko v nebi, tk i n zemi. 11 Dej nám i dnes náš denní chléb 12 odpusť nám nše viny, jko i my odpouštíme nšim viníkům. 13 A neuveď nás do pokušení, le vysvoboď nás od zlého. b Mtouš 6 14 Odpustíte-li totiž lidem jejich prohřešky, odpustí tké váš nebeský Otec vám. 15 Ale když lidem jejich prohřešky neodpustíte, neodpustí ni váš Otec vše prohřešky vám. 16 A když se postíte, nebuďte zsmušilí jko pokrytci, kteří hyzdí své tváře, by ukázli lidem, že se postí. Amen, říkám vám, že už mjí svou odměnu. 17 Když se postíš, rději si pomž hlvu olejem umyj si tvář, 18 by tvůj půst nebyl zjevný lidem, le tvému Otci, který je vskrytu. A tvůj Otec, který vidí vskrytu, tě odmění. Bůh, nebo mmon? 19 Nehromďte si pokldy n zemi, kde je ničí mol rez kde zloději vykopávjí krdou. 20 Rději si hromďte pokldy v nebi, kde je mol rez 43 Lev 19:18 nvěky! Amen. b 13 Někt. rukopisy přidávjí Neboť tvé je království i moc i sláv

10 Mtouš neničí zloději nevykopávjí ni nekrdou. 21 Vždyť tm, kde máš pokld, budeš mít i srdce. 22 Oko je lmpou těl. Je-li tvé oko štědré, celé tvé tělo bude jsné. 23 Je-li všk tvé oko lkomé, celé tvé tělo bude temné. Jestliže je světlo v tobě tmou, jk veliká bude sm tm?! 24 Nikdo nemůže sloužit dvěm pánům. Buď totiž bude jednoho nenávidět druhého milovt, nebo se bude toho jednoho držet tím druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i mmonu. Nemějte strosti 25 Proto vám říkám: Nemějte strost o svůj život ni o své tělo co budete jíst pít co si oblečete. Není snd život víc než jídlo tělo víc než oblečení? 26 Podívejte se n ptáky n obloze. Nesejí, nesklízejí, neshromžďují do stodol, le váš nebeský Otec je živí. Nejste snd vy mnohem držší? 27 Copk si někdo z vás smými strostmi prodlouží život o jediný den? 28 A proč si děláte strosti s oblečením? Pomyslete n polní lilie, jk rostou. Neprcují ni nepředou, 29 le říkám vám, že ni Šlomoun ve vší své slávě nebyl oblečen jko jedn z nich. 30 Jestliže tedy Bůh tkto obléká polní trávu, která dnes je zítr bude hozen do pece, neoblékne snd mnohem spíš vás, vy mlověrní? 31 Nemějte tedy strosti. Neříkejte: Co budeme jíst? Co budeme pít? Co si oblečeme? 32 Všechny ty věci vyhledávjí pohné, le váš nebeský Otec ví, že to všechno potřebujete. 33 Hledejte nejprve Boží království jeho sprvedlnost, toto vše vám bude přidáno. 34 Nemějte strost o zítřek; zítřek bude mít své vlstní strosti. Den má dost svého trápení. Jk chcete, by se chovli k vám 7 Nesuďte, byste nebyli souzeni. 2 Jkým soudem totiž soudíte, tkovým budete souzeni, jkou mírou měříte, tkovou vám bude odměřeno. 3 Proč vidíš třísku v oku svého brtr, le trámu ve vlstním oku si nevšímáš? 4 Jk můžeš říci svému brtru: Nech mě, ť ti vytáhnu z ok třísku, přitom máš sám v oku trám! 5 Pokrytče, vytáhni nejdříve trám z vlstního ok, tehdy prohlédneš, bys vytáhl třísku z ok svého brtr. 6 Nedávejte svté věci psům neházejte své perly prstům; jink je zšlpou, otočí se roztrhjí vás. 7 Proste bude vám dáno, hledejte nleznete, tlučte bude vám otevřeno. 8 Neboť kždý, kdo prosí, dostává; kdo hledá, nlézá, tomu, kdo tluče, bude otevřeno. 9 Kdo z vás je tkový člověk, že podá svému synu kámen, když tě prosí o chléb? 10 Nebo když prosí o rybu, dáš mu snd hd? 11 Jestliže tedy vy, kteří jste zlí, umíte svým dětem dávt dobré dry, čím spíše váš Otec v nebesích dá dobré věci těm, kdo ho prosí? 12 Chovejte se k lidem přesně tk, jk chcete, by se oni chovli k vám. Právě v tom spočívá Zákon i Proroci. Poznáte je po ovoci 13 Vcházejte těsnou brnou. Prostorná brán široká cest vede do záhuby kdekdo tudy kráčí. 14 Těsná brán úzká cest všk vede k životu málokdo ji nchází.

11 1263 Mtouš 8 15 Dávejte si pozor n flešné proroky, kteří k vám přicházejí v ovčím rouše, le uvnitř jsou to drví vlci. 16 Poznáte je po jejich ovoci. Sklízejí se snd hrozny z trní fíky z bodláčí? 17 Tk tedy kždý dobrý strom nese dobré ovoce šptný strom nese zlé ovoce. 18 Dobrý strom nemůže nést zlé ovoce, stejně jko šptný strom nemůže nést dobré ovoce. 19 Kždý strom, který nenese dobré ovoce, bývá vyťt vhozen do ohně. 20 A tk tedy: poznáte je po jejich ovoci. 21 Ne kždý, kdo mi říká Pne, Pne, vejde do nebeského království, le ten, kdo koná vůli mého Otce v nebesích. 22 Mnozí mi v onen den řeknou: Pne, Pne, copk jsme ve tvém jménu neprorokovli? Nevymítli jsme ve tvém jménu démony? Nedělli jsme ve tvém jménu mnoho zázrků? 23 A tehdy jim jsně řeknu: Nikdy jsem vás neznl. Odejděte ode mě vy, kdo pácháte zlo! 24 Kždý, kdo slyší tto má slov plní je, bude podobný moudrému muži, který postvil svůj dům n skále. 25 Pk pdl déšť, přišly záplvy, strhly se vichřice udeřily n ten dům, le ten nespdl, protože byl zložen n skále. 26 Kždý, kdo slyší tto má slov neplní je, bude všk podobný bláznu, který svůj dům postvil n písku. 27 Pk pdl déšť, přišly záplvy, strhly se vichřice udeřily n ten dům, ten spdl jeho pád byl hrozný. 28 Když Ježíš dokončil tuto řeč, zástupy žsly nd jeho učením. 29 Učil je totiž jko ten, kdo má zmocnění, ne jko znlci Písm. Nše neduhy sňl 8 Když pk sestupovl z hory, šly z ním veliké zástupy. 2 Vtom přišel jeden mlomocný klněl se mu se slovy: Pne, kdybys jen chtěl, dokážeš mě očistit. 3 On vztáhl ruku dotkl se ho se slovy: Já to chci. Buď čistý! A jeho mlomocenství bylo ihned očištěno. 4 Potom mu Ježíš řekl: Dej pozor, bys to nikomu neříkl. Jdi le, ukž se knězi obětuj Bohu dr, který přikázl Mojžíš n svědectví pro ně. 5 Když vcházel do Kfrnum, přistoupil k němu římský setník prosil ho: 6 Pne, můj služebník leží dom rněn mrtvicí stršně trpí. 7 Ježíš mu řekl: Já přijdu uzdrvím ho. 8 Setník všk odpověděl: Pne, nezsloužím si, bys vešel pod mou střechu. Řekni jen slovo, můj služebník bude uzdrven. 9 Sám jsem přece člověk, který podléhá velení velí vojákům. Když někomu řeknu Jdi, jde; když řeknu jinému Přijď, přijde; když řeknu svému otroku Udělej to, udělá to. 10 Ježíš, překvpen tím, co uslyšel, řekl těm, kdo šli z ním: Amen, říkám vám, tkovou víru jsem nikde v Izreli nenšel! 11 Říkám vám, že mnozí přijdou od východu i od zápdu budou stolovt s Abrhmem, Izákem Jákobem v nebeském království, 12 le synové království budou vyvrženi do té venkovní tmy. Tm bude pláč skřípění zubů. 13 Tomu setníkovi pk Ježíš řekl: Jdi. Ať se ti stne, jk jsi uvěřil. A v tu chvíli byl jeho služebník uzdrven. 14 Když potom Ježíš přišel do Petrov domu, uviděl tm jeho tchyni, jk leží s horečkou. 15 Dotkl se její ruky, horečk ji opustil on vstl zčl ho obsluhovt. 16 Večer k němu přivedli mnoho lidí posedlých démony on 4 Lev 14:1 10

12 Mtouš ty duchy vymítl slovem všechny nemocné uzdrvil. 17 Tk se nplnilo slovo prorok Iziáše: Nše neduhy sňl nše nemoci nesl. Kdo to vůbec je? 18 Když Ježíš viděl, kolik je kolem něj lidí, přikázl učedníkům, ť se přeplví n druhý břeh. 19 Tehdy k němu přistoupil jeden znlec Písm se slovy: Mistře, budu tě následovt, kmkoli půjdeš. 20 Ježíš mu odpověděl: Lišky mjí doupt ptáci hnízd, le Syn člověk nemá, kde by hlvu složil. 21 Jiný z jeho učedníků mu řekl: Pne, dovol mi nejdřív odejít pochovt svého otce. 22 Ježíš mu odpověděl: Pojď z mnou nech mrtvé pochovávt své mrtvé. 23 Potom nstoupil n loď jeho učedníci z ním. 24 N jezeře se náhle strhl veliká bouře, tkže se vlny vlily přes loď. On le spl. 25 Přistoupili tedy vzbudili ho: Pne, zchrň nás, vždyť umíráme! 26 Proč se bojíte, mlověrní? řekl jim Ježíš. Potom vstl, okřikl vítr i vlny, nstl nprostý klid. 27 Učedníci byli ohromeni. Kdo to vůbec je? ptli se. Vždyť ho poslouchá i vítr vlny! Stádo prst 28 Když se pk přeplvil n druhou strnu do gdrenského b krje, střetli se s ním dv posedlí, kteří vyšli z hrobů. Byli tk nebezpeční, že tou cestou ni nemohl nikdo chodit. 29 Zčli křičet: Co je ti po nás, Boží Synu? Přišel jsi nás předčsně trýznit? 30 Opodál se páslo veliké stádo prst. 31 Démoni ho tedy prosili: Když nás vymítáš, pošli nás do toho stád prst. 32 Jděte! řekl jim, tk vyšli, vstoupili do toho stád prst celé to stádo se rozeběhlo ze srázu dolů do jezer, kde utonulo. 33 Psáci prst tehdy utekli, když přišli do měst, všechno to o těch posedlých vyprávěli. 34 Celé město hned vyšlo Ježíšovi nproti, jkmile ho uviděli, žádli ho, ť opustí jejich krj. Co je sndnější? 9 Nstoupil tedy n loď, přeplvil se přišel do svého měst. 2 Vtom k němu přinesli ochrnutého člověk n nosítkách. Když Ježíš uviděl jejich víru, řekl ochrnutému: Vzchop se, synu. Tvé hříchy jsou odpuštěny. 3 Někteří znlci Písm si řekli: Ten člověk se rouhá! 4 Ježíš le znl jejich myšlenky, tk se jich zeptl: Proč si hned myslíte něco zlého? 5 Co je podle vás sndnější říci: Jsou ti odpuštěny hříchy, nebo: Vstň choď? 6 Ale byste věděli, že Syn člověk má n zemi moc odpouštět hříchy tehdy pověděl ochrnutému Vstň, vezmi si lehátko jdi domů. 7 A on vstl odešel domů. 8 Když to uviděly zástupy, zmocnil se jich úžs vzdly slávu Bohu, který dl lidem tkovou moc. 17 Iz 53:4 8:26) b 28 někt. rukopisy gergesenského nebo gersenského (Mrek 5:1; Luk

13 1265 Mtouš 9 Nové víno 9 Cestou odtud Ježíš uviděl člověk jménem Mtouš, jk sedí v celnici. Řekl mu: Pojď z mnou, on vstl šel z ním. 10 Když pk Ježíš stolovl v jeho domě, přišlo tm mnoho výběrčích dní různých hříšníků stolovli s Ježíšem jeho učedníky. 11 Uviděli to frizeové řekli jeho učedníkům: Jk to, že váš mistr jí s výběrčími dní hříšníky? 12 Ježíš to uslyšel odpověděl jim: Lékře nepotřebují zdrví, le nemocní. 13 Jděte přemýšlejte, co znmená: Chci milosrdenství, ne oběti. Nepřišel jsem volt sprvedlivé, le hříšníky. 14 Potom k němu přišli učedníci Jn Křtitele. Jk to, že my frizeové se postíme čsto, le tvoji učedníci se nepostí? ptli se. 15 Ježíš jim odpověděl: Mohou ženichovi přátelé truchlit, dokud je ženich ještě s nimi? Přijdou dny, kdy jim bude ženich vzt, tehdy se budou postit. 16 Nikdo nepřišívá n strý plášť zápltu z nové látky. Tková výplň odtrhne i kus rouch dír bude ještě horší. 17 Tké se nelije nové víno do strých měchů. Jink se měchy roztrhnou, víno se rozlije měchy se zničí. Nové víno se lije do nových měchů, tk se obojí zchová. Kždou nemoc, kždý neduh 18 Ztímco k nim tkto mluvil, náhle k němu přistoupil předstvený syngogy klněl se mu se slovy: Moje dcer právě zemřel. Pojď le, vlož n ni ruku, bude žít! 19 Ježíš tedy vstl šel z ním jeho učedníci tké. 20 Náhle se zezdu přiblížil žen, která dvnáct let trpěl krvácením, dotkl se cípu jeho rouch. 21 Řekl si totiž: Jestli se jen dotknu jeho rouch, budu uzdrven. 22 Ježíš se otočil, když ji uviděl, řekl: Vzchop se, dcero. Tvá vír tě uzdrvil. A od té chvíle byl zdrvá. 23 Když Ježíš dorzil k domu předstveného syngogy uviděl hudebníky hlučný zástup kvílících, 24 řekl: Odejděte! T dívk neumřel, jenom spí. Jen se mu le vysmívli. 25 Když byl zástup konečně pryč, Ježíš vešel dovnitř, vzl ji z ruku t dívk vstl. 26 Zpráv o tom se roznesl po celé zemi. 27 Cestou odtud šli z Ježíšem dv slepci křičeli: Smiluj se nd námi, synu Dvidův! 28 Když došel domů, slepci přišli z ním. Věříte, že to dokážu? zeptl se jich Ježíš. Ano, Pne, odpověděli. 29 Dotkl se tedy jejich očí řekl: Ať se vám stne podle vší víry! 30 Vtom se jim otevřely oči. Ježíš je přísně npomenul: Dejte pozor, ť se to nikdo nedozví. 31 Ale oni šli roznesli zprávu o něm po celé zemi. 32 Sotv odešli, vtom k němu lidé přivedli němého člověk posedlého démonem. 33 Když pk byl ten démon vyhnán němý zčl mluvit, zástupy užsly říkly: Něco tkového je v Izreli nevídáno! 34 Frizeové le říkli: Vymítá démony knížetem démonů. 35 Tkto Ježíš obcházel všechn měst vesnice, vyučovl v jejich syngogách, kázl evngelium o Království uzdrvovl kždou nemoc 13 Oze 6:6

14 Mtouš kždý neduh. 36 Když se dívl n zástupy, byl pohnut soucitem k nim, protože byli ztrápení zmtení jko ovce bez pstýře. 37 Tehdy řekl svým učedníkům: Žeň je obrovská, le dělníků málo. 38 Proste Pán žně, ť vypudí dělníky n svou žeň. Jko ovce mezi vlky Potom svoll svých dvnáct učedníků dl jim moc nd nečistými duchy, by je vymítli by uzdrvovli kždou nemoc kždý neduh. 2 A toto jsou jmén dvnácti poštolů: 10 Nejprve Šimon zvný Petr jeho brtr Ondřej, Jkub Zebedeův jeho brtr Jn, 3 Filip Brtoloměj, Tomáš výběrčí dní Mtouš, Jkub Alfeův Tdeáš, 4 Šimon Horlivec Jidáš Iškriotský, který ho potom zrdil. 5 Těchto dvnáct Ježíš vysll s těmito pokyny: Nechoďte n cestu pohnů, nevstupujte do měst Smritánů, 6 le rději jděte ke ztrceným ovcím z lidu Izrele. 7 Jděte ohlšujte: Nebeské království je blízko! b 8 Nemocné uzdrvujte, mrtvé křiste, mlomocné očišťujte, démony vymítejte. Zdrm jste dostli, zdrm dejte. 9 Neberte si s sebou do opsků zlto, stříbro ni peníze 10 ni mošnu ni náhrdní košile ni obuv ni hůl dělník si přece zslouží svůj pokrm. 11 Když přijdete do měst nebo vesnice, njděte tm hodného člověk zůstňte u něj, dokud neodejdete. 12 Když budete vcházet do něčího domu, popřejte mu pokoj. 13 Bude-li toho ten dům hoden, pk ť váš pokoj přejde n něj. Nebude-li hoden, ť se váš pokoj vrátí k vám. 14 Pokud vás někdo nepřijme nebude posloucht vše slov, vyjděte z toho domu nebo měst setřeste si z nohou i jeho prch. 15 Amen, říkám vám, že v soudný den bude sodomskému gomorskému krji lehčeji než tkovému městu. 16 Posílám vás jko ovce mezi vlky, proto buďte chytří jko hdi nevinní jko holubice. 17 Dejte si pozor n lidi, protože vás budou vydávt soudům bičovt vás ve svých shromážděních. 18 Kvůli mně vás povedou i před vládce krále n svědectví pro ně pro národy. 19 Když vás jim vydjí, nestrejte se, jk co máte říkt. Co máte říci, vám bude dáno v tu chvíli. 20 Nejste to totiž vy, kdo mluví, le Duch všeho Otce, který mluví ve vás. 21 Brtr brtr i otec syn tehdy vydá n smrt, děti povstnou proti svým rodičům zbijí je. 22 Kvůli mému jménu vás budou všichni nenávidět, le kdo vytrvá ž do konce, bude zchráněn. 23 Když vás budou pronásledovt v jednom městě, utečte do jiného. Amen, říkám vám, že neprojdete izrelská měst, než přijde Syn člověk. 24 Není učedník nd mistr ni služebník nd svého pán. 25 Pro učedník je dost n tom, když bude jko jeho mistr služebník jko jeho pán. Jestliže hospodáře nzvli Belzebubem, čím spíše jeho domácí? 26 Nebojte se jich. Není totiž nic skrytého, co nebude zjeveno, ni nic tjného, co nebude poznáno. 27 Co vám říkám ve tmě, mluvte n světle; 4 rm. Knnit (řec. Zélot; Luk 6:15; Skut 1:13) b 7 Mt 3:2; 4:17

15 1267 Mtouš 11 co slyšíte šeptt do uch, hlásejte ze střech! 28 Nebojte se těch, kdo zbíjejí tělo, le duši zbít nemohou. Rději se bojte Toho, který může duši i tělo zhubit v pekle. 29 Neprodávjí se snd dv vrbci z hléř? Přitom ni jeden z nich nepdne n zem bez vědomí všeho Otce. 30 Vám jsou le spočítány i všechny vlsy n hlvě! 31 Proto se nebojte. Jste držší než mnoho vrbců. 32 Kdokoli mě vyzná před lidmi, toho i já vyznám před svým Otcem v nebesích. 33 Kdo by mě le před lidmi zpřel, toho i já zpřu před svým Otcem v nebesích. 34 Nemyslete si, že jsem přišel, bych n zem přinesl pokoj. Nepřišel jsem přinést pokoj, le meč. 35 Přišel jsem, bych rozdělil člověk proti jeho otci, dceru proti mtce snchu proti tchyni. 36 Člověk bude mít nepřátele ve vlstní rodině. 37 Kdo má rád otce nebo mtku více než mě, není mě hoden. Kdo má rád syn nebo dceru více než mě, není mě hoden. 38 Kdo nebere svůj kříž nenásleduje mě, není mě hoden. 39 Kdo nlezne svou duši, ten ji ztrtí, kdo ztrtí svou duši kvůli mně, ten ji nlezne. 40 Kdo vás přijímá, ten přijímá mě, kdo přijímá mě, přijímá Toho, který mě posll. 41 Kdo přijímá prorok jkožto prorok, dostne odpltu prorok. Kdo přijímá sprvedlivého jkožto sprvedlivého, dostne odpltu sprvedlivého. 42 Kdo by třeb jen podl pohár studené vody jednomu z těchto mličkých, protože je to můj učedník, men, říkám vám, že nepřijde o svou odpltu. 11 Když Ježíš dokončil tyto pokyny svým dvnácti učedníkům, odešel odtud, by učil kázl v jejich městech. Více než prorok 2 Jn se ve vězení doslechl o Kristových skutcích posll z ním své učedníky 3 s otázkou: Jsi Ten, který má přijít, nebo máme čekt jiného? 4 Ježíš jim odpověděl: Jděte vyprávějte Jnovi, co tu slyšíte vidíte: 5 slepí vidí, chromí chodí, mlomocní jsou čistí, hluší slyší, mrtví se křísí chudým se káže evngelium. 6 A blze tomu, kdo se nde mnou nepohoršuje. 7 Když pk ti muži odešli, Ježíš promluvil k zástupům o Jnovi: Co jste si přišli do pouště prohlédnout? Třtinu větrem se klátící? 8 N co jste se šli podívt? N člověk v nádherných štech? Ti, kdo nosí nádherné šty, jsou k vidění v královských domech. 9 N co jste se tedy šli podívt? N prorok? Ano, říkám vám, více než n prorok. 10 Toto je ten, o kterém je psáno: Hle, posílám svého posl před tváří tvou, jenž připrví tvou cestu před tebou. b 11 Amen, říkám vám, žádné ženě se nenrodil nikdo nd Jn Křtitele, le kdo je nejmenší v nebeském království, je větší než on. 12 Ode dnů Jn Křtitele ž dosud nebeské království snáší násilí násilníci je uchvcují. 13 Až po Jn o tom prorokovli všichni Proroci i Zákon. 14 Jste-li to ochotni přijmout, on je ten Eliáš, který měl přijít. 15 Kdo má uši, slyš! 36 Mich 7:6 b 10 Ml 3:1

16 Mtouš Ke komu mám le přirovnt toto pokolení? Podobá se dětem, které sedí n návsi voljí n druhé: 17 Pískli jsme vám, netnčili jste; nříkli jsme, neplkli jste! 18 Jn totiž přišel, nejedl nepil oni říkjí: Je posedlý! 19 Přišel Syn člověk, jí pije oni říkjí: Podívejte, žrout pijn vín, přítel výběrčích dní hříšníků! Moudrost je le potvrzen svými skutky. Pojďte ke mně 20 Městům, ve kterých se stlo nejvíce jeho zázrků, tehdy zčl vyčítt, že nečinil pokání: 21 Běd tobě, Korozim, běd tobě, Betsido! Kdyby se zázrky, které se dějí u vás, stly v Týru Sidonu, dávno by činili pokání v pytlovině popelu. 22 Říkám vám: Týru Sidonu bude v soudný den lehčeji než vám! 23 A ty, Kfrnum, budeš snd vyvýšeno ž do nebe? Až do pekl se propdneš! Vždyť kdyby se zázrky, které se dějí v tobě, stly v Sodomě, zůstl by stát ž dodnes. 24 Říkám vám: Sodomské zemi bude v soudný den lehčeji než tobě. 25 V té době Ježíš řekl: Chválím tě, Otče, Pne nebe i země, že jsi tyto věci skryl před moudrými rozumnými zjevil jsi je nemluvňtům. 26 Jistě, Otče, neboť tk se ti zlíbilo. 27 Všechno je mi dáno od mého Otce nikdo nezná Syn, jedině Otec, ni Otce nikdo nezná, jedině Syn ten, komu by ho Syn chtěl zjevit. 28 Pojďte ke mně, všichni uprcovní obtěžkní, já vám dám odpočinout. 29 Vezměte n sebe mé jho učte se ode mě, neboť jsem mírný pokorný v srdci, vše duše njdou odpočinutí. 30 Mé jho je totiž příjemné mé břemeno lehké. Pán soboty Jednou v sobotu Ježíš procházel obilím. Jeho učedníci dostli hld, 12 tk zčli trht klsy jíst. 2 Když to uviděli frizeové, řekli mu: Podívej se, tvoji učedníci děljí, co se v sobotu nesmí! 3 On jim všk řekl: Copk jste nečetli, co uděll Dvid, když se svými muži dostl hld? 4 Jk vešel do Božího domu jedl posvátné chleby předložení, které nesměl jíst on ni jeho muži, le pouze smotní kněží? 5 A nečetli jste v Zákoně ni to, že kněží svou sobotní prcí v chrámu znesvěcují sobotu, jsou nevinní? 6 Říkám vám le, že zde je někdo větší nežli chrám. 7 Kdybyste věděli, co znmená: Chci milosrdenství, ne oběti, neodsuzovli byste nevinné. 8 Syn člověk je totiž pánem i nd sobotou. 9 Odešel odtud přišel do jejich syngogy. 10 Byl tu jeden člověk s ochrnutou rukou, tk se Ježíše vyptávli: Smí se v sobotu uzdrvovt? Chtěli ho totiž z něčeho obvinit. 11 On jim všk řekl: Je snd mezi vámi tkový člověk, že kdyby měl jednu ovci t by mu v sobotu spdl do jámy, nevzl by ji nevytáhl? 12 O co cennější je člověk než ovce? A proto se v sobotu smí kont dobro. 13 Tehdy řekl tomu muži: Ntáhni ruku. A když ji ntáhl, byl znovu zdrvá jko t druhá. 14 Frizeové se pk odešli rdit, jk by ho zničili. 7 Oze 6:6; Mt 9:13

17 1269 Hle, můj služebník 15 Ježíš se to le dozvěděl odešel odtud. Šly z ním veliké zástupy on je všechny uzdrvil. 16 Přísně je všk npomínl, by ho neuváděli ve známost. 17 Tk se nplnilo slovo prorok Iziáše: 18 Hle, můj služebník, jehož jsem vyvolil, můj milovný, kterého jsem si oblíbil. N něj položím svého Duch, on oznámí sprvedlnost národům. 19 Nebude se hádt ni křičet, jeho hls n ulicích slyšet nebude. 20 Nlomenou třtinu nedolomí doutnjící knot neuhsí, dokud nedovede sprvedlnost k vítězství. 21 A v jeho jménu bude nděje národů. Mtouš 12 Ježíš Belzebub 22 Potom k němu přivedli slepého němého člověk posedlého démonem on ho uzdrvil, tkže mluvil viděl. 23 Všechny zástupy žsly: Není snd tohle ten Syn Dvidův? 24 Když to uslyšeli frizeové, řekli: Tenhle nevymítá démony jink než Belzebubem, knížetem démonů! 25 Ježíš le znl jejich myšlenky, tk jim řekl: Kždé království rozdělené smo proti sobě zpustne žádné město nebo dům rozdělený proti sobě neobstojí. 26 Vymítá-li stn stn, je rozdělen sám proti sobě. Jk tedy obstojí jeho království? 27 A pokud já vymítám démony Belzebubem, kým je vymítjí vši synové? Oni proto budou všimi soudci. 28 Vymítám-li všk démony Božím Duchem, jistě k vám přišlo Boží království. 29 Jk může někdo vejít do silákov domu uloupit jeho mjetek, pokud toho silák nejdříve nespoutá? Teprve tehdy vyloupí jeho dům. 30 Kdo není se mnou, je proti mně; kdo neshromžďuje se mnou, rozptyluje. 31 Proto vám říkám: Kždý hřích i rouhání bude lidem odpuštěno, le rouhání proti Duchu jim odpuštěno nebude. 32 Kdokoli by řekl slovo proti Synu člověk, bude mu odpuštěno, le kdokoli by mluvil proti Duchu svtému, tomu nebude odpuštěno ni v tomto věku, ni v budoucím. 33 Šlechtěte strom, jeho ovoce bude dobré. Nechte strom zplnět, jeho ovoce bude zlé. Strom se přece pozná po ovoci. 34 Plemeno zmijí! Jk byste mohli mluvit dobré věci, když jste zlí? Co n srdci, to n jzyku! 35 Dobrý člověk vynáší ze svého dobrého pokldu to dobré, zlý člověk vynáší ze zlého pokldu zlé. 36 Říkám vám le, že z kždého prázdného slov, které lidé řeknou, budou skládt účty v soudný den. 37 Svými vlstními slovy budeš osprvedlněn, svými vlstními slovy budeš odsouzen. Zlé pokolení 38 Tehdy mu někteří ze znlců Písm frizeů odpověděli: Mistře, chceme od tebe vidět nějké znmení. 39 On jim všk řekl: Zlé cizoložné pokolení vyžduje znmení, le žádné znmení nedostne kromě znmení prorok Jonáše. 40 Jko byl Jonáš tři 21 Iz 42:1 4

18 Mtouš dny tři noci v břiše velryby, tk bude Syn člověk tři dny tři noci v srdci země. 41 Obyvtelé Ninive povstnou n soudu s tímto pokolením odsoudí je, neboť po Jonášově kázání činili pokání, b hle, zde je někdo víc než Jonáš. 42 Královn Jihu povstne n soudu s tímto pokolením odsoudí je, neboť přijel z krje svět, by slyšel Šlomounovu moudrost, c hle, zde je někdo víc než Šlomoun. 43 Když nečistý duch vyjde z člověk, bloudí po vyprhlých místech hledá odpočinek, le nenchází. 44 Tehdy si řekne: Vrátím se do svého domu, odkud jsem vyšel. A když přijde nlezne ho vymetený ozdobený, le prázdný, 45 jde přibere k sobě sedm jiných duchů, horších než je sám. Pk vejdou dovnitř, zbydlí se tm nkonec tomu člověku bude hůře než n zčátku. Tk tomu bude i s tímto zlým pokolením. Ježíšov rodin 46 A ztímco ještě mluvil k zástupům, hle, jeho mtk brtři stáli venku, neboť s ním chtěli promluvit. 47 Někdo mu řekl: Pohleď, tvá mtk tví brtři stojí venku. Chtějí s tebou mluvit. 48 On mu všk odpověděl: Kdo je má mtk? Kdo jsou mí brtři? 49 Ukázl rukou n své učedníky řekl: Pohleď, má mtk mí brtři. 50 Kdokoli plní vůli mého nebeského Otce, to je můj brtr, má sestr, má mtk. Podobenství o rozsévči 13 Toho dne Ježíš vyšel z domu posdil se n břehu jezer. 2 Sešly se k němu tk veliké zástupy, že nstoupil n loď posdil se. Celý ten zástup stál n břehu 3 on jim v podobenstvích vyprávěl o mnoh věcech. Řekl: Hle, vyšel rozsévč, by rozsévl. 4 A jk rozsévl, některá semen pdl podél cesty přiletěli ptáci sezobli je. 5 Jiná pdl n sklntá míst, kde neměl dost země, ihned vzešl, protože země neměl hloubku. 6 Když pk vyšlo slunce, spálilo je, protože neměl kořen, uschl. 7 Jiná zs pdl do trní, když trní vyrostlo, udusilo je. 8 Ještě jiná všk pdl n dobrou půdu vydl úrodu některé stonásobnou, jiné šedesátinásobnou jiné třicetinásobnou. 9 Kdo má uši, slyš! 10 Tehdy k němu přistoupili učedníci ptli se: Proč s nimi mluvíš v podobenstvích? 11 Vám je dáno znát tjemství nebeského království, odpověděl jim, le jim to dáno není. 12 Tomu, kdo má, totiž bude dáno bude mít hojnost, le tomu, kdo nemá, bude vzto i to, co má. 13 Proto k nim mluvím v podobenstvích, že vidí, le nevidí slyší, le neslyší ni nerozumějí. 14 Nplňuje se n nich Iziášovo proroctví: Sluchem uslyšíte, le nepochopíte, zrkem uvidíte, le neprohlédnete. 15 Neboť srdce tohoto lidu ztvrdlo; ušim ztěžk slyšeli oči pevně zvřeli, jen by očim neuviděli, ušim neuslyšeli, srdcem nepochopili neobrátili se, bych je nemohl uzdrvit. d 40 Jon 2:1 b 41 Jon 3:5 c 42 1.Král 10:1 13; 2.Let 9:1 d 15 Iz 6:9 10

19 Ale blze všim očím, že vidí, všim uším, že slyší. 17 Amen, říkám vám, že mnozí proroci sprvedliví toužili vidět, co vy vidíte, le neviděli slyšet, co vy slyšíte, le neslyšeli. 18 Poslechněte si tedy význm podobenství o rozsévči: 19 Ke kždému, kdo slyší slovo o Království nerozumí, přichází ten zlý uchvcuje to, co bylo zseto do jeho srdce. To je ten, u koho bylo zseto podél cesty. 20 N sklnté zemi je zseto u toho, kdo slyší Slovo hned je s rdostí přijímá, 21 le nemá v sobě kořen je nestálý. Jkmile kvůli Slovu nstne soužení nebo pronásledování, hned odpdá. 22 Do trní je zseto u toho, kdo slyší Slovo, le strosti tohoto svět oklmání bohtstvím to slovo dusí, tk se stává neplodným. 23 Do dobré země je zseto u toho, kdo slyší Slovo rozumí který oprvdu přináší úrodu: někdo stonásobnou, jiný šedesátinásobnou jiný třicetinásobnou. Jiná podobenství o Království 24 Pověděl jim dlší podobenství: Nebeské království je, jko když člověk rozsívá n svém poli dobré semeno. 25 Ale ztímco lidé spli, přišel jeho nepřítel, nsel mezi pšenici koukol odešel. 26 Když pk vzešl stébl přinesl úrodu, tehdy se ukázl i koukol. 27 Služebníci toho hospodáře tedy přišli ptli se ho: Pne, nensel jsi n svém poli dobré semeno? Odkud se tedy vzl ten koukol? 28 Odpověděl jim: To uděll nepřítel. Služebníci se zeptli: Chceš, bychom ho šli vytrht? 29 Ale on řekl: Nikoli, protože byste při trhání koukolu mohli vytrhnout i pšenici. 30 Nechte obojí růst spolu ž do žně. V čs žně řeknu žencům: Vytrhejte nejdříve koukol svžte do snopků ke spálení. Pšenici le shromážděte do mé obilnice. 31 Pověděl jim dlší podobenství: Nebeské království je jko hořčičné zrnko, které člověk vzl zsel n svém poli. 32 To zrnko je sice nejmenší ze všech semen, le když vyroste, je větší než jiné byliny je z něj strom, tkže ptáci přiletí uhnízdí se v jeho větvích. 33 Vyprávěl jim ještě dlší podobenství: Nebeské království je jko kvs, který žen vzl zděll do tří měřic mouky, ž nkonec všechno zkvsilo. 34 To všechno Ježíš zástupům vyprávěl v podobenstvích. Jink než v podobenství k nim vůbec nemluvil. 35 Tk se nplnilo slovo prorok: Otevřu svá úst v podobenstvích, budu vyprávět věci skryté od stvoření svět. b Mtouš Tehdy propustil zástupy šel domů. Tm z ním přišli jeho učedníci žádli: Vysvětli nám to podobenství o koukolu n poli. 37 Odpověděl jim: Rozsévč dobrého semene je Syn člověk, 38 pole je tento svět, dobré semeno jsou synové Království koukol jsou synové toho zlého. 39 Nepřítel, který je rozsívá, je ďábel, žeň je konec tohoto svět ženci jsou ndělé. 40 Jko se tedy sbírá koukol spluje se v ohni, tk to bude n konci svět. 41 Syn člověk pošle své nděly ti vyberou z jeho království všechno pohoršující, totiž ty, kdo páchjí zlo, 42 uvrhnou je do ohnivé 33 si 27 kg b 35 Žlm 78:2

20 Mtouš pece. Tm bude pláč skřípění zubů. 43 Sprvedliví tehdy zzáří v království svého Otce jko slunce. Kdo má uši, slyš! 44 Nebeské království je, jko když člověk njde pokld ukrytý v poli. Znovu ho ukryje pk jde, s rdostí prodá všechno, co má, koupí to pole. 45 Nebeské království je, jko když kupec hledjící krásné perly 46 njde jednu velmi vzácnou perlu. Jde, prodá všechno, co má, koupí ji. 47 Nebeské království je jko síť spuštěná do moře, která nbírá všechno možné. 48 Když se nplní, rybáři ji vytáhnou n břeh, sednou si to, co je dobré, vyberou do kádí; to, co je šptné, le vyhodí. 49 Totéž se bude dít n konci svět: Vyjdou ndělé, oddělí zlé od sprvedlivých 50 vhodí je do ohnivé pece. Tm bude pláč skřípění zubů. 51 Pochopili jste to všechno? Ano, odpověděli mu. 52 N to jim řekl: Kždý učitel Písm, který se stl učedníkem nebeského království, je jko hospodář, který vynáší ze svého pokldu nové i stré věci. Prorok beze cti 53 Když Ježíš dokončil tto podobenství, šel odtud. 54 Přišel do svého domovského měst učil je v jejich syngoze tk, že žsli říkli: Odkud má tenhle tkovou moudrost zázrčné schopnosti? 55 Není to snd syn toho tesře? Nejmenuje se jeho mtk Mrie jeho brtři Jkub, Josef, Šimon Jud? 56 Nejsou snd všechny jeho sestry u nás? Odkud tedy má všechny tyto věci? 57 A tk se nd ním pohoršovli. Ježíš jim řekl: Prorok není beze cti; jedině ve své vlsti ve svém domě. 58 A kvůli jejich nevíře tm nevykonl mnoho zázrků. Přines mi jeho hlvu! 14 V tu dobu uslyšel zprávu o Ježíši i tetrrch Herodes. 2 To je Jn Křtitel! řekl svým služebníkům. Vstl z mrtvých, proto se skrze něj dějí zázrky. 3 Herodes totiž Jn ztkl, spoutl uvěznil kvůli Herodidě, mnželce svého brtr Filip, 4 protože Jn mu říkl: Tvůj sňtek s ní je nezákonný! b 5 Herodes ho tedy chtěl zbít, le bál se zástupu, protože ho měli z prorok. 6 Dcer té Herodidy pk n oslvě Herodových nrozenin tnčil uprostřed hodovníků Herodovi se tk zlíbil, 7 že jí příshl splnit jkékoli přání. 8 Předem nveden svou mtkou mu tedy řekl: Přines mi n téhle míse hlvu Jn Křtitele! 9 Králi se to nelíbilo, le kvůli přísze kvůli svým hostům poručil, ť jí to splní. 10 Posll tedy kt, by Jn ve vězení sťl. 11 Když n míse přinesli jeho hlvu, dli ji té dívce t ji odnesl mtce. 12 Později přišli Jnovi učedníci, vzli tělo pochovli je. Potom šli pověděli to Ježíšovi. Pět chlebů dvě ryby 13 Když to Ježíš uslyšel, odplvil se odtud o smotě n pusté místo. Jkmile se to doslechly zástupy, vyprvily se z ním pěšky z měst. 14 Když vystoupil z loďky uviděl veliký zástup lidí, byl nplněn soucitem k nim uzdrvovl jejich nemocné. 1 Herodes Antips, mldší syn Herod Velikého; vládl v Glileji Pereji 4 př. n. l. 39 n. l. b 4 Lev 18:16; 20:21

Vidění o Judovi a Jeruzalémě, které viděl Izaiáš, syn Amosův, za vlády

Vidění o Judovi a Jeruzalémě, které viděl Izaiáš, syn Amosův, za vlády iziáš Pozůsttek se nvrátí Vidění o Judovi Jeruzlémě, které viděl Iziáš, syn Amosův, z vlády judských králů Uziáše, Jotm, Achze Ezechiáše. Jko Sodom Gomor 2 Slyšte, nebes, země, vyslechni, co prví Hospodin:

Více

TOMÁŠOVO EVANGELIUM. Gnosis9.net Internetový magazín pro ty, kdo hledají poznání URL článku: http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2005010001

TOMÁŠOVO EVANGELIUM. Gnosis9.net Internetový magazín pro ty, kdo hledají poznání URL článku: http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2005010001 TOMÁŠOVO EVANGELIUM Tomášovo evangelium je součástí souboru gnostických spisů objevených v egyptském Nag Hammádí v roce 1945 (NHC II/2). Nejnovější výzkumy posunují vznik evangelia stále hlouběji do minulosti,

Více

Maria Valtorta ŽIVOT PÁNA JEŽÍŠE

Maria Valtorta ŽIVOT PÁNA JEŽÍŠE Tato hodina musela přijít. Maria Valtorta ŽIVOT PÁNA JEŽÍŠE 1. VSTUP DO VEŘEJNÉHO ŽIVOTA Ježíš své Matce Křest v Jordánu Vidím údolí Jordánu... V dálce kopce. A v okolí Jordánu veliký klid, zvláštní ovzduší,

Více

Zpěvník chval. Církev bratrská Chomutov

Zpěvník chval. Církev bratrská Chomutov Zpěvník chvl írkv brtrská homutov Něktré méně pouţívné kordy: Obsh: 1. BB, OTČ... 1 2. J KBY NKVITOL FÍK... 1 3. Ť BŮH, HOSPOIN... 1 4. Ť LÁ ZMĚ SLYŠÍ... 1 5. Ť LÝ SVĚT VÍ, Ž PÁN BRZO PŘIJ... 2 6. Ť

Více

15. neděle v mezidobí

15. neděle v mezidobí 15. neděle v mezidobí VSTUPNÍ ANTIFONA Žl 17,15 Ve spravedlnosti uzřím tvou tvář, Hospodine, až procitnu, nasytím se pohledem na tebe. Uvedení do bohoslužby A Drazí bratři a sestry, kdybych si dovolil

Více

1. Víra změní tvůj svět

1. Víra změní tvůj svět 1. Víra změní tvůj svět Víra změní tvůj svět! To je poněkud odvážné prohlášení, nemyslíte? Víra nejen k požehnání tvých slepiček na dvorku. Víra nejen k rozjetí tvého automobilu. Víra na změnu světa! Víra

Více

Deset dnů modliteb 2015

Deset dnů modliteb 2015 Deset dnů modliteb 2015 2 Vítejte u deseti dnů modliteb Úvod Bůh vykonal mnoho zázraků v průběhu deseti dnů modliteb. Duch svatý přinesl oživení, obrácení, obnovení nadšení pro evangelizaci a uzdravoval

Více

DUCHOVNÍ OBLAST A NAŠE MYSL

DUCHOVNÍ OBLAST A NAŠE MYSL DUCHOVNÍ OBLAST A NAŠE MYSL CECIL ducille (Únor 1975) Dnes bych chtěl promluvit o duchovní oblasti. My lidé jsme ze dvou třetin duchovní a z jedné třetiny tělesné povahy, přesto má tato jedna třetina tendenci

Více

Život v Duchu PŘEDMLUVA

Život v Duchu PŘEDMLUVA Život v Duchu Ernst Sievers Otče, vylij svého Ducha na svůj lid a daruj nám nový pohled na Tvou slávu, nové zakoušení Tvé moci, novou důvěru k Tvému slovu, novou odevzdanost pro Tvou službu, aby Tvoje

Více

POHÁDKY ZE VŠECH KOUTŮ SVĚTA vám přináší esperanto.

POHÁDKY ZE VŠECH KOUTŮ SVĚTA vám přináší esperanto. POHÁDKY ZE VŠECH KOUTŮ SVĚTA vám přináší esperanto. Pohádky vypráví dětem babičky, dědové a rodiče na celém světě. Český esperantista Theodor Kilián požádal své přátele, roztroušené po celém světě, aby

Více

Jan Pavel II. ŽIVOT KRISTŮV. (Vita di Cristo) překlad: doc. Dr. Ctirad Václav Pospíšil OFM. papežovy kristologické katecheze 1987-1989

Jan Pavel II. ŽIVOT KRISTŮV. (Vita di Cristo) překlad: doc. Dr. Ctirad Václav Pospíšil OFM. papežovy kristologické katecheze 1987-1989 Jan Pavel II. ŽIVOT KRISTŮV (Vita di Cristo) překlad: doc. Dr. Ctirad Václav Pospíšil OFM papežovy kristologické katecheze 1987-1989 (Světlo 44/2000 30/2002) SV. OTEC JAN PAVEL II. POVAŽOVAL KRISTOLOGICKÉ

Více

IZRAEL Boží Země, Boži Lid

IZRAEL Boží Země, Boži Lid IZRAEL Boží Země, Boži Lid Izrael Boží Země, Boži Lid Vysoko na úbočí kopce stál stařec - Mojžíš. Izraelité pod kopcem stáli tiše a s napětím čekali, až znovu promluví. Byl to jeho lid, jeho ovce, které

Více

20. neděle v mezidobí

20. neděle v mezidobí 20. neděle v mezidobí VSTUPNÍ ANTIFONA Žl 84,10-11 Štíte náš, Bože, pohleď, popatři na tvář svého pomazaného! Lepší je jeden den v tvých nádvořích než jinde tisíc. Uvedení do bohoslužby A Když se tu scházíme

Více

Evangelium podle Jidáše (Judy) iškariotského )

Evangelium podle Jidáše (Judy) iškariotského ) Jidášovo evangelium ( Evangelium podle Jidáše (Judy) iškariotského ) ÚVOD (podle něm. překladu B. Sieberta do češtiny přeložil: Mgr. Jan Kozák, http://sweb.cz/gnostica) Tajná slova zjevení, která pravil

Více

Vilém D.Schneeberger. Lid zvaný metodisté. Příběhy vážné i méně vážné

Vilém D.Schneeberger. Lid zvaný metodisté. Příběhy vážné i méně vážné Vilém D.Schneeberger Lid zvaný metodisté Příběhy vážné i méně vážné Praha 2005 Sestavil ThDr. Vilém D. Schneeberger Evangelická církev metodistická Ilustrace Alfréda Kobela 1. vydání Praha 2005 ISBN 80-7356-009-7

Více

Nemám větší radost, než když slyším, že moje děti žijí v pravdě. (3. J 1,4 ČEP)

Nemám větší radost, než když slyším, že moje děti žijí v pravdě. (3. J 1,4 ČEP) Rozpory v Písmu a jak je lze vysvětlit Petr Doušek Úvod: Nemám větší radost, než když slyším, že moje děti žijí v pravdě. (3. J 1,4 ČEP) Tato kniha by se dala nenapsat, aby nikdo neměl vůbec dojem, že

Více

3 2. kniha Mojžíšova - Exodus

3 2. kniha Mojžíšova - Exodus 3 2. kniha Mojžíšova - Exodus NÁZEV: Kniha Exodus (z řeckého ἔξοδος exodos vyjití), hebrejsky שׁ מוֹת, šemot ( jména ), označovaná někdy též jako 2. kniha Mojžíšova, je druhá kniha Tóry neboli Pentateuchu

Více

KRÁTKÝ A VELMI SNADNÝ ZPŮSOB MODLITBY,

KRÁTKÝ A VELMI SNADNÝ ZPŮSOB MODLITBY, KRÁTKÝ A VELMI SNADNÝ ZPŮSOB MODLITBY, KTERÝ MŮŽE KAŽDÝ VELMI SNADNO POUŽÍVAT A S JEHO POMOCÍ DOSÁHNOUT V KRÁTKÉ DOBĚ VYSOKÉHO STUPNĚ DOKONALOSTI JEANNE GUYON Tato kniha je v anglickém originálu zdarma

Více

K Ř ESŤ ANSKÝ Č ASOPIS O RODINĚ

K Ř ESŤ ANSKÝ Č ASOPIS O RODINĚ K Ř ESŤ ANSKÝ Č ASOPIS O RODINĚ Červen 2011, č. 31 Cena 80 Kč JAK DOKÁZAT, ŽE JSTE MUŽ OTEC A SYN HAŠTEŘENÍ ČAS S DĚTMI O LENOSTI JAK VYBUDOVAT VZTAH S DĚTMI ZE ZÁPISNÍKU MLADÝCH OBSAH: Úvodník 1 Jak dokázat,

Více

Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo.

Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo. FARNÍ INFORMÁTOR SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ 18. ČERVNA 2006 Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo. MODLITBA VĚŘÍCÍCH K: Bratři a sestry, svátost Těla a Krve Páně je vrcholem a zdrojem veškerého

Více

Maria Valtorta ŽIVOT PANNY MARIE

Maria Valtorta ŽIVOT PANNY MARIE ÚVOD Maria Valtorta ŽIVOT PANNY MARIE Kdo tě nebude milovat, až tě pozná? Sv. Jan (Valt. 10) Italská vizionářka MARIA VALTORTA (1897-1961) patří k nejvýznamnějším omilostněným duším všech dob. Posledních

Více

ZRNÍČKO. Svazek 5, číslo 1 leden 2005. Moře

ZRNÍČKO. Svazek 5, číslo 1 leden 2005. Moře ZRNÍČKO Svazek 5, číslo 1 leden 2005 Moře Nejsou vždy plodnými ty životy, které přitahují pozornost. Ani ne ty, které se s nezměrnou pýchou vrhají na nepřekonatelné překážky. Ale pokorný život pod Božím

Více

Díl první : Lidé - Smlouvy Díl druhý : Lidé - Cesty Anthony E. Gilles

Díl první : Lidé - Smlouvy Díl druhý : Lidé - Cesty Anthony E. Gilles Díl první : Lidé - Smlouvy Díl druhý : Lidé - Cesty Anthony E. Gilles ÚVOD 1.SVĚDEK DOBY SKUTKŮ APOŠTOLSKÝCH Skutky apoštolské Skutky a prvotní kérygma Prameny Nového zákona Lukášovo poselství ve Skutcích

Více

Ne všichni svatí začali dobře, ale každý z nich dobře skončil!

Ne všichni svatí začali dobře, ale každý z nich dobře skončil! www.milujte.se 12/2010 ISSN 1802-4327 Časopis pro novou evangelizaci Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás. Jan15,12 Ne všichni svatí začali dobře, ale každý z nich dobře skončil! Svatý Jan Maria

Více

Úkon odevzdání se Neposkvrněné

Úkon odevzdání se Neposkvrněné Úmysly modliteb Rytířstva Neposkvrněné na rok 2008 Říjen Aby nás naše modlitba růžence a úcta ke svatým vedla k pochopení velikosti našeho povolání být Božím dítětem a pěstovala v nás stále větší důvěru

Více

18.00: chrám sv. Benedikta v Pustiměři

18.00: chrám sv. Benedikta v Pustiměři إن السلام ھو خیر یتخطى أي حاجز لا نھ خیر للبشریة باسرھا Mír je dobrem, co překonává všechny překážky, protože je dobrem celého lidstva (papež František, 1. 9. 2013) SOBOTA, 7. ZÁŘÍ 2013 Den postu a modlitby

Více

POSELSTVÍ KNIHY MALACHIÁŠ

POSELSTVÍ KNIHY MALACHIÁŠ ÚČEL KÁZÁNÍ: Projevovat úctu Hospodinu. POSELSTVÍ KNIHY MALACHIÁŠ HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Hospodin miluje svůj lid, který ho však nectí tak, jak by měl. Božím řešením je 1. a 2. Kristův příchod. A. ÚVOD

Více

John Stott Basic Christianity (Základ křesťanství) ISBN-10: 0-8308-3403-6

John Stott Basic Christianity (Základ křesťanství) ISBN-10: 0-8308-3403-6 John Stott Basic Christianity (Základ křesťanství) ISBN-10: 0-8308-3403-6 Stručné výpisky OBSAH Část první osoba Ježíš Krista 1. Správný přístup...3 1.1 Bůh jednal...3 1.2 Reakce lidí...3 2. Co Kristus

Více

Roční cyklus A: Čtvrtek po slavnosti Seslání Ducha Svatého Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze Svátek 1. ČTENÍ Gn 22, 9-18 Oběť našeho praotce Abraháma. Čtení z první knihy Mojžíšovy. Abrahám a Izák

Více

2. listopadu: Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

2. listopadu: Vzpomínka na všechny věrné zemřelé 2. listopadu: Vzpomínka na všechny věrné zemřelé VSTUPNÍ ANTIFONA 1 Sol 4,14; 1 Kor 15,22 Jako Ježíš umřel a vstal z mrtvých, tak s Ježíšem přivede Bůh i ty, kdo zesnuli ve spojení s ním. A jako pro svoje

Více