P O K Y N. Vymezení pojmu oprávněný příjemce podpory v režimu de minimis

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P O K Y N. Vymezení pojmu oprávněný příjemce podpory v režimu de minimis"

Transkript

1 P O K Y N k nařízení vlády č. 468/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěrů poskytnutých právnickým a fyzickým osobám na opravy a modernizace domů Dne nabývá účinnosti nařízení vlády č. 144/2014 Sb., které novelizuje nařízení vlády č. 468/2012 Sb. Žádosti podané před tímto datem se řídí dosavadními právními předpisy s tím, že se na ně od vztahují podmínky na podporu de minimis v souladu s nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince Vymezení pojmu hrubý ekvivalent podpory Hrubý grantový ekvivalent podpory představuje součet diskontovaných rozdílů mezi úrokem, který by Úvěrovaný zaplatil v případě úrokové sazby rovné základní referenční sazbě stanovené Evropskou komisí pro ČR ke dni uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru zvýšené o příslušnou rizikovou přirážku a úrokem, který mu je skutečně účtován. Vymezení pojmu oprávněný příjemce podpory v režimu de minimis Příjemcem podpory se může stát: - příjemce, u kterého nepřesáhne v rozhodném období (tři po sobě jdoucí účetní období, stanovené podle účetního období používaného příjemcem) celková poskytnutá podpora částku EUR pro samostatného příjemce a zároveň EUR v součtu s ostatními propojenými podniky. Propojenost podniků je zjišťována z přílohy Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis. - příjemce, proti kterému není vedeno kolektivní insolvenční řízení ani nesplňuje kritéria podle vnitrostátního práva pro to, aby bylo proti němu na žádost jeho dlužníků zahájeno insolvenční řízení. V případě velkých podniků musí příjemce být v situaci srovnatelné s úvěrovým ratingem alespoň B-; SFRB Pokyn pro čerpání úvěru Stránka 1 z 4

2 Vymezení pojmu oprávněný příjemce podpory v režimu notifikace, maximální intenzita, její výpočet a další podmínky režimu notifikace Příjemcem podpory se může stát: - příjemce, jehož předmět podpory se nachází v regionu způsobilém pro podporu - příjemce, který nemůže nebo nechce čerpat úvěr dle podmínek de minimis Regiony způsobilé pro podporu: CZ02 Střední Čechy CZ03 Jihozápad CZ04 Severozápad CZ05 Severovýchod CZ06 Jihovýchod CZ07 Střední Morava CZ08 Moravskoslezsko Maximální intenzita podpory: - pro velké podniky 25% - pro střední podniky 35% (méně než 250 zaměstnanců, aktiva nepřesahují 43 mil. EUR, obrat nepřesahuje 50 mil. EUR) - pro malé podniky 45% (méně než 50 zaměstnanců, aktiva nebo obrat nepřesahují 10 mil. EUR) Pro stanovení velikosti podniku budou posuzovány součtové údaje za všechny propojené podniky. Velikost podniku je zjišťována z přílohy Prohlášení žadatele k propojeným podnikům. Stanovení intenzity podpory: hrubý grantový ekvivalent vypočtený na základě ref. sazby platné v době poskytnutí podpory celkové způsobilé výdaje * 100 Další podmínky režimu notifikace: - maximální intenzita podpory v rámci režimu a regiony způsobilé pro podporu jsou stanoveny v příslušné mapě regionální podpory pro Českou republiku 1, - podpora poskytnutá v rámci tohoto opatření bude v souladu s pravidly kumulace podpory stanovenými v pokynech k regionální podpoře, - maximální výše úvěru bude Kč a současně maximálně Kč/m² podlahové plochy bytů, - v rámci režimu nesmí docházet k diskriminaci příjemců na základě národnosti, - příjemci mají povinnost dodržovat platné vnitrostátní právní předpisy týkající se zadávání veřejných zakázek, - v rámci režimu nesmí docházet k diskriminaci zahraničních společností v souvislosti s prováděním prací nebo realizací způsobilých dodávek, - podpora nebude poskytnuta podnikům v obtížích, - výše úvěru poskytnutého na renovaci bytového domu musí být nižší než hodnota samotného bytového domu. 1 Rozhodnutí Evropské komise -Veřejná podpora č. SA (2013/N) Česká republika Mapa regionální podpory na období SFRB Pokyn pro čerpání úvěru Stránka 2 z 4

3 Vymezení pojmu zahájení prací V režimu de minimis Opravy a modernizace mohou být zahájeny až po podání žádosti na SFRB. Za zahájení prací se rozumí buď předání staveniště, nebo zahájení stavebních prací v rámci investice, podle toho co nastane dříve. V režimu notifikace Opravy a modernizace mohou být zahájeny, až když žadatel o úvěr obdrží od SFRB potvrzení o kladném předběžném vyhodnocení projektu (Informace o předběžném vyhodnocení žádosti a výzva k doložení dalších dokladů). Za zahájení prací se rozumí buď zahájení stavebních prací v rámci investice, nebo první právně vymahatelný závazek objednat zařízení či jiný závazek (uzavřená smlouva nebo potvrzená objednávka), v jehož důsledku se investice stává nezvratnou, podle toho, která událost nastane dříve. Za zahájení prací se nepovažují nákup pozemků a přípravné práce, jako je získání povolení a zpracování studií proveditelnosti. Vymezení pojmu doklad prokazující výši energetických úspor Pokud je předmětem opravy a modernizace některá z činností uvedených pod čísly 5, 6, 7, 13, 15, 16, 17, 18 přílohy k nařízení vlády 468/2012 Sb., ve znění nařízení vlády č. 144/2014 Sb. musí žadatel o úvěr doložit doklad prokazující výši energetické úspory - energetický posudek. Energetický posudek musí žadatel doložit i v případě, že předmětem opravy a modernizace budou položky 8 a 19, pokud bude výsledkem opravy a modernizace úspora energie. V energetickém posudku budou uvedeny úspory stanovené z hodnot stavu domu před modernizací a z navrhovaného stavu dle schválené projektové dokumentace. Energetický posudek bude zpracován v rozsahu a) pro větší změnu dokončené budovy nebo b) pro jinou než větší změnu dokončené budovy. Vzor dokumentů je přílohou k tomuto pokynu. Platné dokumenty jsou umístěny na v části Soubory ke stažení. Pokud bude předán energetický posudek v jiné formě, lze jej akceptovat pouze v případě, že bude zpracován podle vyhl. 480/2012 Sb. a jeho věcný obsah bude odpovídat metodickým pokynům. Vymezení pojmu výdaje na opravy a modernizace způsobilé pro určení výše úvěru Podle ustanovení 3 zákona o Státním fondu rozvoje bydlení č. 211/2000 Sb. a na to navazujícího ustanovení 1 nařízení vlády č. nařízení vlády 468/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, mohou být prostředky Fondu použity formou úvěru pouze na opravy a modernizace domů, kdy předmětem opravy nebo modernizace domu musí být opravy a modernizace uvedené v části A přílohy k tomuto nařízení, ledaže stav domu některou opravu nebo modernizaci uvedenou v části A přílohy k tomuto nařízení pod jednotlivými položkami prokazatelně nevyžaduje. Výše úvěru v režimu de minimis Podle ustanovení 5 odst. 3 nesmí výše úvěru přesáhnout 90 % rozpočtových nákladů na opravy a modernizace domu uvedené v příloze k tomuto nařízení. Výše úvěru v režimu notifikace Podle ustanovení 5a odst. 3 nesmí výše úvěru přesáhnout 75% rozpočtových nákladů na opravy a modernizace domu uvedené v příloze k tomuto nařízení. SFRB Pokyn pro čerpání úvěru Stránka 3 z 4

4 Výdaji způsobilými pro určení výše úvěru se rozumí: veškeré výdaje vynaložené na opravy a modernizace domu uvedené v příloze k nařízení vlády č. 468/2012 Sb., ve znění nařízení vlády č. 144/2014 Sb. Pokud v bytovém domě jsou nebytové prostory, které neslouží výhradně uživatelům bytů, budou se do celkových výdajů způsobilých pro určení výše úvěru započítávat shora uvedené výdaje pouze podílem podlahové plochy bytových a komerčních nebytových prostor, tímto podílem se bude propočítávat i úhrada výdajů na opravy a modernizaci společných prostor. Úvěr není možno použít na úhradu půjček a úvěrů, i kdyby byly použity na opravy a modernizace domu, na refundace úhrad již zaplacených faktur a na úhradu zálohových dokladů. Rozdělení ploch bytového domu pro účely tohoto Pokynu: 1. podlahová plocha bytů (včetně příslušenství bytů, nezapočítává se podlahová plocha balkonu, lodžie) 2. podlahová plocha společných prostor domu užívaných výhradně nájemníky/vlastníky bytů (prostory domovní vybavenosti např. chodby, schodiště, kočárkárna, místnost pro invalidní vozíky, úklidová komora, společenská místnost, místnost pro společné stravování, recepce, vnitřní garážová stání a balkóny, lodžie a terasy) 3. podlahová plocha nebytových prostor (nebytové, komerčně využívané prostory) 4. podlahová plocha ostatních společných částí domu (prostory užívané nájemníky/vlastníky bytů a současně vlastníky/uživatelů nebytových prostor) I. Celková plocha domu: Cp = II. Podíl podlahové plochy (prostor výhradně užívaných nájemníky/vlastníky bytů) (pro rozdělení ploch společných částí domu) Ppb = ( ) / ( ) Příklad: = 600 m 2, 3. = 200 m 2, 4. = 200 m 2 Výpočet: Cp = 1000 m 2, PpB = 600 / 800 = 0,75 Tento postup podílového výpočtu výdajů je možné nahradit samostatným položkovým rozpočtem v případě, že je možné shora uvedené výdaje vyčíslit v samostatném položkovém rozpočtu. JUDr. Ing. Eva Helclová ředitelka Fondu Příloha: Energetický posudek - pro větší změnu dokončené budovy Energetický posudek - pro jinou než větší změnu dokončené budovy SFRB Pokyn pro čerpání úvěru Stránka 4 z 4

5 Titulní list ENERGETICKÝ POSUDEK pro větší změnu budovy zpracovaný jako příloha žádosti o poskytnutí úvěru z prostředků SFRB na opravy a modernizace domů podle nařízení vlády č. 468/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů Předmět energetického posudku: Adresa: Žadatel: Datum vypracování: Vypracoval: Jméno a příjmení Číslo oprávnění Evidenční číslo energetického posudku z evidence o provedených činnostech energetických specialistů: verze 2.1 k

6 1 ÚČEL ZPRACOVÁNÍ ENERGETICKÉHO POSUDKU Energetický posudek je zpracován podle zákona 406/2000 Sb., o hospodaření energií v platném znění. Podle 9a odst. 1, písmeno d) za účelem posouzení proveditelnosti projektů týkajících se snížení energetické náročnosti budov, financovaných z programů podpory ze státních finančních prostředků. 2 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2.1 O VLASTNÍKOVI PŘEDMĚTU EP 1 Jméno (jména), příjmení/název nebo obchodní firma vlastníka předmětu EP 2 Adresa trvalého bydliště/sídlo, případně adresa pro doručování a) ulice b) č.p./č.o. c) část obce d) obec e) PSČ f) g) telefon 3 Identifikační číslo osoby, pokud bylo přiděleno 4 Údaje o statutárním orgánu a) jméno b) kontakt 2.2 O PŘEDMĚTU EP 1. Název předmětu EP 2. Adresa nebo umístění předmětu EP 3 STANOVISKO ENERGETICKÉHO SPECIALISTY Stanovení výsledků a podmínek proveditelnosti Závěrečný výrok o naplnění účelu EP verze 2.1 k

7 4 EVIDENČNÍ LIST ENERGETICKÉHO POSUDKU pro větší změnu dokončené budovy, zpracovaného podle 9a odst. 1, písmena d) a e) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů. Evidenční číslo 1. Část Identifikační údaje 1. Jméno (jména), příjmení/název nebo obchodní firma vlastníka předmětu EP 2. Adresa trvalého bydliště/sídlo, případně adresa pro doručování a) ulice b) č.p./č.o. c) část obce d) obec e) PSČ f) g) telefon 3. Identifikační číslo osoby, pokud bylo přiděleno 4. Údaje o statutárním orgánu a) jméno b) kontakt 5. Předmět energetického posudku a) název b) adresa nebo umístění c) popis předmětu EP Provedení dodatečné tepelné izolace neprůsvitného obvodového pláště Opravy a zateplení střech včetně nástaveb, kterými jsou například strojovny, komíny, atd. Vyregulování otopné soustavy Oprava objektových předávacích stanic nebo strojoven se zařízením pro přípravu teplé užitkové vody včetně instalace měřičů spotřeby Instalace termosolárních panelů sloužících k výrobě tepla nebo teplé vody domu Náhrada vnějších otvorových výplní tepelně technicky, případně hlukově dokonalejšími materiály Zateplení vybraných vnitřních konstrukcí Zkvalitnění ústřední regulace otopné soustavy. Modernizace otopné soustavy včetně využití obnovitelných zdrojů energie, která může být spojená s výměnou rozvodů a případně otopných těles a výměnou nebo instalací nových měřičů spotřeby tepla Výstavba nové kotelny pro potřeby domu Zřízení, oprava nebo modernizace vzduchotechniky verze 2.1 k

8 2. Část Seznam stanovených kritérií 1. Energetická kritéria Dosažená úspora celkové dodané energie. 2. Ekologická kritéria 3. Ekonomická kritéria 4. Technická a ostatní kritéria Technická kritéria Ostatní kritéria Posouzení technické a funkční vhodnosti se nepožaduje Pro užitý PENB (příp. PENBy) uvedení: a) jména energetického specialisty, čísla oprávnění, data platnosti oprávnění pro energetické certifikace budov, data absolvování průběžného vzdělávání b) data zpracování PENB a termínu uložení v seznamu MPO ENEX. 3. Část Údaje o posuzovaném návrhu 1. Popis návrhu a jeho parametry 2. Základní energetické, ekologické, ekonomické, technické a ostatní údaje Energetické údaje Celková dodaná energie pro stávající budovu MWh/rok Třída energetické náročnosti budovy stávající opravené Celková dodaná energie pro opravenou budovu Úspora celkové dodané energie Ekologické údaje Ekonomické údaje Technické údaje MWh/rok pro stávající budovu Hodnota měrné potřeby kwh/(m 2.rok) celkové do- dané energie pro opravenou budovu kwh/(m 2.rok) MWh/rok určující horní hranici třídy C kwh/(m 2.rok) % Posouzení technické a funkční vhodnosti se nepožaduje Ostatní údaje PENB pro stávající budovu PENB pro opravenou budovu Energetický specialista (jméno a číslo oprávnění) Datum zpracování Datum platnosti oprávnění pro PENB Datum zpracování Datum platnosti oprávnění pro PENB Datum uložení do seznamu ENEX Datum absolvování posledního průběžného vzdělávání Datum uložení do seznamu ENEX Datum absolvování posledního průběžného vzdělávání verze 2.1 k

9 4. Část Výsledky posouzení proveditelnosti návrhu podle stanovených kritérií 1. Proveditelnost podle energetických kritérií 2. Proveditelnost podle ekologických kritérií Neposuzuje se 3. Proveditelnost podle ekonomických kritérií Neposuzuje se 4. Proveditelnost podle technických a ostatních kritérií Podle technických kritérií Podle ostatních kritérií Neposuzuje se 5. Část Doporučení a podmínky proveditelnosti 1. Doporučení 2. Podmínky proveditelnosti 6. Část Údaje o energetickém specialistovi 1. Jméno (jména) a příjmení Titul 2. Číslo oprávnění v seznamu energetických specialistů 3. Datum vydání oprávnění 3. Datum posledního průběžného vzdělávání 5. Podpis 6. Datum verze 2.1 k

10 Titulní list ENERGETICKÝ POSUDEK pro jinou než větší změnu budovy zpracovaný jako příloha žádosti o poskytnutí úvěru z prostředků SFRB na opravy a modernizace domů podle nařízení vlády č. 468/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů Předmět energetického posudku: Adresa: Žadatel: Datum vypracování: Vypracoval: Jméno a příjmení Číslo oprávnění Evidenční číslo energetického posudku z evidence o provedených činnostech energetických specialistů: Verze 2.1 k

11 1 ÚČEL ZPRACOVÁNÍ ENERGETICKÉHO POSUDKU Energetický posudek je zpracován podle zákona 406/2000 Sb., o hospodaření energií v platném znění. Podle 9a odst. 1, písmeno d) za účelem posouzení proveditelnosti projektů týkajících se snížení energetické náročnosti budov, financovaných z programů podpory ze státních finančních prostředků. 2 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2.1 O VLASTNÍKOVI PŘEDMĚTU EP 1 Jméno (jména), příjmení/název nebo obchodní firma vlastníka předmětu EP 2 Adresa trvalého bydliště/sídlo, případně adresa pro doručování a) ulice b) č.p./č.o. c) část obce d) obec e) PSČ f) g) telefon 3 Identifikační číslo osoby, pokud bylo přiděleno 4 Údaje o statutárním orgánu a) jméno b) kontakt 2.2 O PŘEDMĚTU EP 1. Název předmětu EP 2. Adresa nebo umístění předmětu EP 3 STANOVISKO ENERGETICKÉHO SPECIALISTY Stanovení výsledků a podmínek proveditelnosti Závěrečný výrok o naplnění účelu EP Verze 2.1 k

12 4 EVIDENČNÍ LIST ENERGETICKÉHO POSUDKU pro jinou než větší změnu dokončené budovy, zpracovaného podle 9a odst. 1, písmena d) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů. Evidenční číslo 1. Část Identifikační údaje 1. Jméno (jména), příjmení/název nebo obchodní firma vlastníka předmětu EP 2. Adresa trvalého bydliště/sídlo, případně adresa pro doručování a) ulice b) č.p./č.o. c) část obce d) obec e) PSČ f) g) telefon 3. Identifikační číslo osoby, pokud bylo přiděleno 4. Údaje o statutárním orgánu a) jméno b) kontakt 5. Předmět energetického posudku a) název b) adresa nebo umístění c) popis předmětu EP Částečné provedení dodatečné tepelné izolace neprůsvitného obvodového pláště Opravy a zateplení střech včetně nástaveb, kterými jsou například strojovny, komíny, atd. Vyregulování otopné soustavy Oprava objektových předávacích stanic nebo strojoven se zařízením pro přípravu teplé užitkové vody včetně instalace měřičů spotřeby Instalace termosolárních panelů sloužících k výrobě tepla nebo teplé vody domu Částečná náhrada vnějších otvorových výplní tepelně technicky, případně hlukově dokonalejšími materiály Zateplení vybraných vnitřních konstrukcí Zkvalitnění ústřední regulace otopné soustavy. Modernizace otopné soustavy včetně využití obnovitelných zdrojů energie, která může být spojená s výměnou rozvodů a případně otopných těles a výměnou nebo instalací nových měřičů spotřeby tepla Výstavba nové kotelny pro potřeby domu Zřízení, oprava nebo modernizace vzduchotechniky Verze 2.1 k

13 2. Část Seznam stanovených kritérií 1. Energetická kritéria Úspora potřeby tepla u stavebních funkčních dílů a úspora dílčí dodané energie u technických systémů budovy. 2. Ekologická kritéria 3. Ekonomická kritéria 4. Technická a ostatní kritéria a) Posouzení technické a funkční vhodnosti se nepožaduje. b) Ostatní kritéria: Seznam podkladů a dokumentace použité pro zpracování EP 3. Část Údaje o posuzovaném návrhu 1. Popis návrhu Opatření podle seznamu v Nařízení Užití Stručný popis Referenční hodnota Částečné provedení dodatečné tepelné izolace neprůsvitného obvodového pláště Částečná náhrada vnějších otvorových výplní tepelně technicky, případně hlukově dokonalejšími materiály Opravy a zateplení střech včetně nástaveb, kterými jsou například strojovny, komíny, atd. Zateplení vybraných vnitřních konstrukcí. U R Doporučená hodnota dle ČSN :2011 Hodnota parametru opravy Jednotka W/(m 2.K) W/(m 2.K) W/(m 2.K) W/(m 2.K) Míra úspory Vyregulování otopné soustavy - % Zkvalitnění ústřední regulace otopné soustavy. Modernizace otopné soustavy včetně využití obnovitelných zdrojů energie, která může být spojená s výměnou rozvodů a případně otopných těles a výměnou nebo instalací nových měřičů spotřeby tepla Oprava objektových předávacích stanic nebo strojoven se zařízením pro přípravu teplé vody včetně instalace měřičů spotřeby - % - % Výstavba nové kotelny pro potřeby domu η h,gen,r = 80% % Instalace termosolárních panelů sloužících k výrobě tepla nebo teplé vody domu. - % Zřízení, oprava nebo modernizace vzduchotechniky η H,hr,sys = 60 % % Verze 2.1 k

14 2. Základní energetické, ekologické, ekonomické, technické a ostatní údaje Energetické údaje Popis opatření podle Nařízení Úspora jednotka Částečné provedení dodatečné tepelné izolace neprůsvitného obvodového pláště Částečná náhrada vnějších otvorových výplní tepelně technicky, případně hlukově dokonalejšími materiály Opravy a zateplení střech včetně nástaveb, kterými jsou například strojovny, komíny, atd. Zateplení vybraných vnitřních konstrukcí Vyregulování otopné soustavy Zkvalitnění ústřední regulace otopné soustavy. Modernizace otopné soustavy včetně využití obnovitelných zdrojů energie, která může být spojená s výměnou rozvodů a případně otopných těles a výměnou nebo instalací nových měřičů spotřeby tepla Oprava objektových předávacích stanic nebo strojoven se zařízením pro přípravu teplé vody včetně instalace měřičů spotřeby Výstavba nové kotelny pro potřeby domu Instalace termosolárních panelů sloužících k výrobě tepla nebo teplé vody domu. Zřízení, oprava nebo modernizace vzduchotechniky Úspora energie domu Ekologické údaje Ekonomické údaje Technické údaje MWh/rok Posouzení technické a funkční vhodnosti se nepožaduje Ostatní údaje (seznam použité dokumentace) 4. Část Výsledky posouzení proveditelnosti návrhu podle stanovených kritérií 1. Proveditelnost podle energetických kritérií MWh/rok 2. Proveditelnost podle ekologických kritérií Neposuzuje se 3. Proveditelnost podle ekonomických kritérií Neposuzuje se 4. Proveditelnost podle technických a ostatních kritérií Podle technických kritérií Podle ostatních kritérií Neposuzuje se Verze 2.1 k

15 5. Část Doporučení a podmínky proveditelnosti 1. Doporučení 2. Podmínky proveditelnosti 6. Část Údaje o energetickém specialistovi 1. Jméno (jména) a příjmení Titul 2. Číslo oprávnění v seznamu energetických specialistů 3. Datum vydání oprávnění 3. Datum posledního průběžného vzdělávání 5. Podpis 6. Datum Verze 2.1 k

Státní fond rozvoje bydlení

Státní fond rozvoje bydlení Státní fond rozvoje bydlení Programy a nástroje podpory SFRB Ing. František Hadáček X. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje 29. 1.2015, Tábor Co děláme? Národní program podpory bydlení snížení

Více

Platné znění nařízení vlády č. 299/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

Platné znění nařízení vlády č. 299/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Platné znění nařízení vlády č. 299/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Nařízení vlády č. 299/2001 Sb. o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části úroků z úvěrů poskytnutých bankami

Více

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL)

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 1. 5. 2009) Poskytovatel podpory: Státní fond rozvoje bydlení (pro dotace na úhradu úroků) Českomoravská záruční a

Více

Program na podporu oprav bytových domů postavených panelovou technologií PANEL

Program na podporu oprav bytových domů postavených panelovou technologií PANEL Program na podporu oprav bytových domů postavených panelovou technologií PANEL (ve znění platném od 1. 12. 2008) Navrhovatel programu: Poskytovatel podpory: Státní fond rozvoje bydlení Státní fond rozvoje

Více

Program na podporu oprav bytových domů postavených panelovou technologií PANEL

Program na podporu oprav bytových domů postavených panelovou technologií PANEL Program na podporu oprav bytových domů postavených panelovou technologií PANEL (ve znění platném od 2. 4. 2008) Navrhovatel programu: Státní fond rozvoje bydlení Poskytovatel podpory: 1. Předmět a účel

Více

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY PANEL 2013 + (NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 468/2012 Sb.) - Příjem žádostí od 11. ledna 2013 - Finanční zdroje 210 mil. Kč startovací rozpočet

Více

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ Programy a nástroje podpory SFRB XI. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje 12. 2. 2015, Praha Bc. Petr Fulín, SFRB Co děláme? Národní program podpory bydlení snížení

Více

Příručka pro žadatele o dotaci z programu. Zelená úsporám. Část A zateplení

Příručka pro žadatele o dotaci z programu. Zelená úsporám. Část A zateplení A Dotační program na zateplování a ekologické vytápění domů 2009 2012 Příručka pro žadatele o dotaci z programu Zelená úsporám Část A zateplení Verze 2.1 Zelená úsporám Obsah 1 Práce s příručkou 2 2 Úvod

Více

Příloha č. 1. Základní definice a přehled podporovaných opatření. Pro potřeby Programu Zelená úsporám (dále jen Program ) se rozumí:

Příloha č. 1. Základní definice a přehled podporovaných opatření. Pro potřeby Programu Zelená úsporám (dále jen Program ) se rozumí: Příloha č. 1 Základní definice a přehled podporovaných opatření Pro potřeby Programu Zelená úsporám (dále jen Program ) se rozumí: pověřeným subjektem Státní fond životního prostředí ČR (dále jen Fond

Více

Státní fond rozvoje bydlení

Státní fond rozvoje bydlení Státní fond rozvoje bydlení Realizace finančního nástroje JESSICA Mgr. Ing. František Steiner, PhD náměstek ředitele SFRB 11. září 2012 BYTOVÝ FOND ČR kde jsme výchozí situace ZANEDBANOST BYTOVÉHO FONDU

Více

BYTOVÝ DŮM Nízkoúročené úvěry pomocí Integrovaného operačního programu aktualizace k 17.3.2014.

BYTOVÝ DŮM Nízkoúročené úvěry pomocí Integrovaného operačního programu aktualizace k 17.3.2014. BYTOVÝ DŮM Nízkoúročené úvěry pomocí Integrovaného operačního programu aktualizace k 17.3.2014. Vhodný úvěr pro zařazení Účel úvěru Termín poskytnutí Splatnost Charakter Modernizace, rekonstrukce bytového

Více

Příloha k č.j.: 38821/ENV/13, 2924/M/13 PŘÍLOHY II. Pravidla a podmínky poskytování podpory

Příloha k č.j.: 38821/ENV/13, 2924/M/13 PŘÍLOHY II. Pravidla a podmínky poskytování podpory PŘÍLOHY II Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 9/2013 o poskytování finančních prostředků v rámci programu Nová zelená úsporám 2013 Pravidla a podmínky poskytování podpory Obsah: Příloha č. II/1...3

Více

ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ŽADATELE K ADMINISTRACI ŽÁDOSTÍ V RÁMCI VÝZVY PRO VEŘEJNÉ BUDOVY. Verze k 18. 7. 2014

ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ŽADATELE K ADMINISTRACI ŽÁDOSTÍ V RÁMCI VÝZVY PRO VEŘEJNÉ BUDOVY. Verze k 18. 7. 2014 ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ŽADATELE K ADMINISTRACI ŽÁDOSTÍ V RÁMCI VÝZVY PRO VEŘEJNÉ BUDOVY Verze k 18. 7. 2014 Obsah 1. Obecná upřesnění příloh k formuláři Žádosti o poskytnutí podpory a k uzavření Smlouvy, resp.

Více

DOKUMENTACE PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

DOKUMENTACE PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM Ministerstvo životního prostředí DOKUMENTACE PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM identifikační číslo 115 280 Dokumentace programu Ministerstva životního prostředí zpracovaná dle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových

Více

PŘÍLOHY II. Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 1/2014 o poskytování finančních prostředků v programu Nová zelená úsporám

PŘÍLOHY II. Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 1/2014 o poskytování finančních prostředků v programu Nová zelená úsporám PŘÍLOHY II Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 1/2014 o poskytování finančních prostředků v programu Nová zelená úsporám Pravidla a podmínky poskytování podpory v podprogramu Nová zelená úsporám

Více

Příručka pro žadatele o úvěr na opravy a modernizace domů (podle nařízení vlády č. 468/2012 Sb.)

Příručka pro žadatele o úvěr na opravy a modernizace domů (podle nařízení vlády č. 468/2012 Sb.) Příručka pro žadatele o úvěr na opravy a modernizace domů (podle nařízení vlády č. 468/2012 Sb.) Nařízení vlády č. 468/2012 Sb. nově umožňuje Státnímu fondu rozvoje bydlení (dále jen Fondu) poskytovat

Více

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. www.mzp.cz OBSAH

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. www.mzp.cz OBSAH VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ www.mzp.cz OBSAH SMĚRNICE A DODATKY DODATEK č. 1 ke směrnici MŽP č. 1/2014 o poskytování finančních prostředků z programu Nová zelená úsporám.. 1 DODATEK č. 2 ke

Více

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010).

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010). Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010). Poskytovatel podpory: Státní fond rozvoje bydlení (pro dotace na úhradu úroků) Českomoravská záruční

Více

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy. Úspory energie

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy. Úspory energie MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy Úspory energie Název programu

Více

Program na podporu oprav bytových domů postavených panelovou technologií PANEL

Program na podporu oprav bytových domů postavených panelovou technologií PANEL Program na podporu oprav bytových domů postavených panelovou technologií PANEL http://zateplujeme.cz/ Přílohy č. 1: Seznam typizovaných konstrukčních soustav, realizovaných v hromadné bytové výstavbě bytových

Více

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. www.mzp.cz OBSAH. 3. Dodatek č. 15 ke Směrnici MŽP č. 6/2010 o poskytování

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. www.mzp.cz OBSAH. 3. Dodatek č. 15 ke Směrnici MŽP č. 6/2010 o poskytování VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ www.mzp.cz Ročník XIII, Červenec 2013, Částka 7 OBSAH 1. Dodatek č. 2 ke Směrnici MŽP č. 7/2010 o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního

Více

PŘÍLOHY II. Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 1/2014 o poskytování finančních prostředků z programu Nová zelená úsporám

PŘÍLOHY II. Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 1/2014 o poskytování finančních prostředků z programu Nová zelená úsporám PŘÍLOHY II Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 1/2014 o poskytování finančních prostředků z programu Nová zelená úsporám Pravidla a podmínky poskytování podpory v podprogramu Nová zelená úsporám

Více

Únor 2007 Ročník XVII částka 2 OBSAH

Únor 2007 Ročník XVII částka 2 OBSAH Únor 2007 Ročník XVII částka 2 OBSAH RESORTNÍ PŘEDPISY 1. Směrnice MŽP č. 13/2006 o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí České republiky...1 2. Přílohy II Směrnice Ministerstva

Více

Příručka pro žadatele o dotaci z programu. Zelená úsporám. Část B pasivní domy

Příručka pro žadatele o dotaci z programu. Zelená úsporám. Část B pasivní domy B Dotační program na zateplování a ekologické vytápění domů 2009 2012 Příručka pro žadatele o dotaci z programu Zelená úsporám Část B pasivní domy Verze 1 Zelená úsporám Obsah 1 Práce s příručkou 3 2

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 43 Rozeslána dne 4. května 2015 Cena Kč 57, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 43 Rozeslána dne 4. května 2015 Cena Kč 57, O B S A H : Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 43 Rozeslána dne 4. května 2015 Cena Kč 57, O B S A H : 103. Zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů,

Více

SMĚRNICE MŽP č. 4/2006

SMĚRNICE MŽP č. 4/2006 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 28. února 2006 Č.j.: 1084/M/06 SMĚRNICE MŽP č. 4/2006 o poskytování finančních prostředků z Operačního programu Infrastruktura Priorita 3, včetně spolufinancování

Více

Č.j. PGRLF, a.s. 17438/2015

Č.j. PGRLF, a.s. 17438/2015 Pokyny pro poskytování podpor Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. v rámci programu Podpora školkařských provozoven na pozemcích určených k plnění funkce lesa Č.j. PGRLF, a.s. 17438/2015

Více

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy. ICT a sdílené služby

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy. ICT a sdílené služby MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy ICT a sdílené služby Název programu

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI ROZVOJ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI ROZVOJ Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU Řídicí orgán OPPI Identifikace výzvy VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI ROZVOJ Prioritní osa 2 Program Rozvoj Číslo výzvy III. výzva,

Více

ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY Z PODPROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM RODINNÉ DOMY V RÁMCI 2. VÝZVY K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ

ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY Z PODPROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM RODINNÉ DOMY V RÁMCI 2. VÝZVY K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY Z PODPROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM RODINNÉ DOMY V RÁMCI 2. VÝZVY K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ Obsah 1. Úvod... 5 2. Oblasti podpory a podmínky poskytování podpory...

Více