Čl. 4 Výběrové řízení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Čl. 4 Výběrové řízení"

Transkript

1 MĚSTO TŘEBOŇ V Y H L Á Š K A vytvoření a použití účelových prostředků " Fondu rozvoje bydlení na území města Třeboně " Městské zastupitelstvo Třeboň schválilo na základě 14, odst. 1, písmeno i) a 36, odst. 1, písmeno f) zákona č. 367/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku: Čl. 1 Základní ustanovení 1. Město Třeboň v zájmu zlepšení úrovně bydlení, životního prostředí a vzhledu města vytvořilo zvláštní účet na podporu bydlení s názvem "FOND ROZVOJE BYDLENÍ MĚSTA TŘEBOŇ" ( dále jen Fond), který slouží k poskytování půjček na zvelebení obytných budov na území města podle dále stanovených pravidel a pdmínek. Obytnými budovami se rozumí domy ve smyslu ČSN Obytné budovy. 2. Fond se zakládá na základě dohody s Ministerstvem financí ČR a jeho založení a poskytnutí dlouhodobé bezúročné půjčky ze státního rozpočtu k jeho založení ve dvou ročních splátkách. Právo disponovat těmito prostředky je trvale podmíněno dodržováním uvedené dohody s Ministerstvem financí ČR a dále ustanoveními této vyhlášky, popř. jejich doplňků a novel ze strany města. Čl. 2 Příjmy fondu 1.Příjmy fondu jsou: - dotace a případné výpomoci ze státního rozpočtu - prostředky z rozpočtu města Třeboň - příjmy ze splátek půjček a úroků - dary a případné výpomoci z prostředků bank. podniků, jiných fondů, apod. - dotace, příp. výpomoci z rozpočtu OkÚ, popř. jiného územního orgánu státní správy - 20 procent prostředků získaných z prodeje obytných domů - jiné příjmy 2. Případné přírůstky stavu Fondu se nestávají výnosem (ziskem) města Třeboň a musí být bezezbytku ponechány Fondu k použití podle jeho pravidel. Čl. 3 Výdaje fondu 1. Prostředky fondu je možno použít výhradně k poskytování půjček subjektům podle pravidel dále uvedených při nejnižším úroku 3 procenta a nejdelší lhůtě splatnosti 8 let. 2. Výdaje fondu jsou též úhrady poskytované peněžnímu ústavu za vedení a zřizování účtů a náklady na výběrová řízení podle článku 4. Výdajem je režim čerpání prostředků Fondu v souladu s článkem 6.

2 3. Adresáty půjček z Fondu podle odst.1 mohou být pouze subjekty, tj. fyzické a právnické osoby, které jsou vlastníky obytných budov ( dle ČSN ) na území města Třeboně a které přijmou závazek podle článku 5 této vyhlášky. 4. Odst. 3 se vztahuje i na Obec Třeboň. 5. Z Fondu se poskytují tyto půjčky vlastníkům obytných domů : Kód Účel Lhůta Úrok Horní hranice splatnosti půjčky v Kč 01 Obnova střechy 4 roky 3 % do 60ti tisíc (krytina i konstrukce na jeden dům včetně komínů) 02 Obnova fasády domu 4 roky 4 % do 15ti tisíc staršího 10 let na jeden byt (včetně oplechování) 03 Dodatečná izolace 4 roky 4 % do 60ti tisíc domu proti spodní na jeden dům vodě (starší 10 let) 04 Zateplení obvodového 8 let 6 % do 30ti tisíc pláště domu na jeden byt (staršího 5 let) 05 Vybudování WC 4 roky 4 % do 25ti tisíc koupelny,kde dosud není na jeden byt 06 Zřízení plynového 8 let 6 % do 30ti tisíc nebo elektr.topení na jeden byt včetně přípojek (ve stávajícím domě) 07 Zřízení malé 4 roky 4 % do 25ti tisíc čistírny odpadních na jeden byt vod vč. přípojek ke stávaj. domu Kód Účel Lhůta Úrok Horní hranice splatnosti půjčky v Kč 08 Při půdní nástavbě 8 let 6 % do 80ti tisíc bytů rušící ploché na jeden byt

3 střechy 09 Při vestavbě bytu 8 let 6 % do 60ti tisíc do půdního prostoru na jeden byt 10 Zřízení regulační 8 let 6 % do 3 tisíc a předávací stanice na jeden byt pro přípojku teplovodu na patě domu Jednotlivé tituly půjček lze kumulovat, s výhradou půjčky 02 - obnova fasády a 04 - zateplení obvodového pláště, které nemohou být poskytnuty na jeden objekt. Půjčku nelze získat opakovaně na jeden titul u téhož domu a téhož bytu. Úroky se platí měsíčně podle smlouvy o půjčce. Půjčka se splácí rovnoměrně měsíčními splátkami, počínaje lednem roku následujícího po roce, v němž byla půjčka poskytnuta. Zvláštní dohodou lze stanovit rychlejší splacení půjčky. Půjčky lze čerpat pouze do konce května roku následujícího po roce, v němž byla půjčka poskytnuta. Čl. 4 Výběrové řízení 1. Osoby, které splňují podmínky podle článku 3, odst. 3 mohou získat půjčku z Fondu na základě výběrového řízení. Výběrové řízení organizuje Městský úřad Třeboň prostřednictvím investičního odboru pro každý kalendářní rok samostatně. 2. Podmínky výběrového řízení musí být vyvěšeny a vhodným způsobem zveřejněny v tisku. Lhůta na podání žádosti o účast ve výběrovém řízení se stanoví přesným datem v rozmezí od 21 do 45 dní ode dne vyvěšení podmínek tohoto výběrového řízení. 3. Obsah žádosti se stanoví též vývěskou podle odstavce 2. Žádost musí obsahovat: a) jméno nebo název žadatele ( i statutární zástupce ) b) adresu bydliště nebo sídlo právnické osoby c) přesné označení předmětné budovy nebo její stavby - adresa, číslo popisné (je-li přiděleno), číslo parcely - prohlášení, nebo doklad o vlastnictví domu, či stavby - stavební povolení, či jiný doklad o přípustnosti akce, na níž nebo v jejímž rámci je žádáno o půjčku d) orientační cenu akce, při svépomoci odhad nákladů e) přesný popis účelu, na který je půjčka, či půjčky požadovány, při kumulaci titulů je třebo popis uvést odděleně f) předpokládaná lhůta dokončení předmětné akce g) požadovaná částka úvěru ( půjčky ) podle tabule v článku 3 a způsob jejího výpočtu h) jméno, adresa a čestné prohlášení ručitele půjčky 4. Městský úřad může pro snažší zpracování žádosti vydat závazný formulář v souladu s odstavcem 3. Ten však musí být k dispozici v den vyhlášení výběrového řízení. 5. Městský úřad vyhodnotí předložené žádosti o půjčky, zda splňují požadavky čl.4, bod 3.

4 6. Výběrové řízení schvaluje a o výběru rozhodne městská rada nebo orgán radou města pověřený. Výběrové řízení je ukončeno nabídkami k uzavření smluv o poskytnuté půjčce. Výsledek řízení nepodléhá právu odvolacímu. Čl.5 Smlouva o půjčce 1. S žadateli, kteří úspěšně projdou výběrovým řízením, (dále jen "uživatelé"), uzavře město smlouvu o půjčce a to bez zbytečných odkladů. 2. Smlouva musí obsahovat alespoň tyto údaje: - smluvní strany - identifikace typu půjčky podle čl. 3 - celkovou částku půjčky, v případě více titulů i skladbu - lhůtu splatnosti půjčky - režim splácení (úroky, jistina) vč. dne v příslušném měsíci - způsob splácení (složenkou, převodem atp.) - závazek uživatele k užití půjčky k dohodnutému účelu - záruky uživatele ( ručitel půjčky ) - smluvní pokuty za porušení účelovosti (okamžité vrácení plus 30 procent) - souhlas uživatele s kontrolním působením peněžního ústavu a Městského úřadu - závazek uživatele předkládat peněžnímu ústavu účetní doklady o čerpání účtu 3.Městský úřad může v dohodě s peněžním ústavem a v souladu s odst. 2 vydat závazný vzor smlouvy o půjčce. 4. Městský úřad neprodleně po podpisu smlouvy o půjčce předá dohodnutý počet exemplářů peněžnímu ústavu s výzvou na otevření účtu a k převodu prostředků z fondu na tento účet. Čl. 6 Režim čerpání prostředků fondu O způsobu a lhůtách převodů prostředků mezi fondem a účty uživatelů a o správě všech pohledávek fondů, jakož i odměně peněžnímu ústavu, uzavře město zvláštní smlouvu s vybraným peněžním ústavem. Městský úřad zajistí věcnou kontrolu čerpání poskytnutých finančních prostředků, včetně písemného záznamu o výsledcích této kontroly. Čl. 7 Ustanovení doplňková, závěrečná a přechodná 1. Jestiže se při poskytování půjček kumulují u jednoho uživatele půjčky s rozdílnou dobou splatnosti u téže obytné budovy, použije se při uzavírání smlouvy o půjčce lhůta delší. Kumulují-li se obdobně u jednoho objektu půjčky s rozdílným úrokem, použije se úrok vyšší. 2. Systém poskytování půjček upravených touto vyhláškou podléhá kontrole města, peněžního ústavu a Ministerstva financí ČR. ( Dodržení účelovosti poskytnutých prostředků ).

5 3. Městský úřad je povinen předložit zastupitelstvu vyhodnocení hospodaření fondu a dosažených věcných výsledků za předchozí kalendářní rok. 4. Z fondu nelze poskytnout půjčku Stavebním bytovým družstvům. Čl. 8 Závěrečná ustanovení Tato vyhláška byla schválena Městským zastupitelstvem dne s účinností a platností od Čl. 9 Touto vyhláškou se zrušuje ke dni vyhláška města Třeboně č. 7/95. Ing. Jiří Houdek starosta města Jan Ouška zástupce starosty

Město Vamberk. Pravidla k poskytování půjček, tvorbě a užití účelových prostředků z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ. Název dokumentu:

Město Vamberk. Pravidla k poskytování půjček, tvorbě a užití účelových prostředků z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ. Název dokumentu: Město Vamberk Název dokumentu: Pravidla k poskytování půjček, tvorbě a užití účelových prostředků z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ Číslo dokumentu: OS14 Vydání č.: 2 Počet výtisků: 1 Účinnost od: 17.06.2015 Platnost

Více

Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice

Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice Zastupitelstvo města Hranice vydává v souladu s ustanovením 35 odst.

Více

V ZVA K P EDKLÁDÁNÍ PROJEKTÒ NA POSKYTNUTÍ GRANTU Rada města Hlučína vyhlašuje

V ZVA K P EDKLÁDÁNÍ PROJEKTÒ NA POSKYTNUTÍ GRANTU Rada města Hlučína vyhlašuje ?'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y?

Více

Město Dolní Kounice ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA DOLNÍ KOUNICE

Město Dolní Kounice ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA DOLNÍ KOUNICE Město Dolní Kounice ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA DOLNÍ KOUNICE Obsah: I. Úvodní ustanovení II. III. IV. Omezení použití dotačních prostředků Průběh dotačního řízení Podmínky

Více

Město Chropyně. Článek I Základní ustanovení

Město Chropyně. Článek I Základní ustanovení Město Chropyně Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 Pravidla pro poskytování úvěrů vlastníkům bytového fondu v městě Chropyně podle nařízení vlády č. 396/2001 Sb. Zastupitelstvo města Chropyně vydává dne

Více

Úplné znění s vyznačením změn. Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Úplné znění s vyznačením změn. Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Úplné znění s vyznačením změn Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Změna: 450/2001 Sb. Změna: 320/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb. Změna: 421/2004 Sb. Změna: 557/2004 Sb. Změna:

Více

Úplné znění s vyznačením změn. Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Úplné znění s vyznačením změn. Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Úplné znění s vyznačením změn Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Změna: 450/2001 Sb. Změna: 320/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb. Změna: 421/2004 Sb. Změna: 557/2004 Sb. Změna:

Více

POSKYTOVÁNÍ PODPORY ZE STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ

POSKYTOVÁNÍ PODPORY ZE STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ POSKYTOVÁNÍ PODPORY ZE STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ METODIKA STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ 1 OBSAH: 1 ÚVOD. 3 2 ZÁKLADNÍ POJMY. 3 3 PŘÍJEMCE PODPORY BYTOVÉ DRUŽSTVO... 5 4 PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ A VYUŽITÍ

Více

250/2000 Sb. ZÁKON ze dne 7. července 2000 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

250/2000 Sb. ZÁKON ze dne 7. července 2000 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Systém ASPI - stav k 7.1.2008 do částky 119/2007 Sb. a 49/2007 Sb.m.s. Obsah a text 250/2000 Sb. - poslední stav textu Změna: 450/2001 Sb. Změna: 320/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb. Změna: 421/2004 Sb. Změna:

Více

250/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

250/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Změna: 450/2001 Sb. Změna: 320/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb. Změna: 421/2004 Sb. Změna: 557/2004 Sb. Změna: 557/2004 Sb. (část), 562/2004 Sb. Změna: 635/2004 Sb. Změna: 342/2005 Sb. Změna: 245/2006 Sb.

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 13 Rozeslána dne 5. února 2015 Cena Kč 57, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 13 Rozeslána dne 5. února 2015 Cena Kč 57, O B S A H : Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 13 Rozeslána dne 5. února 2015 Cena Kč 57, O B S A H : 23. Zákon, kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů

Více

Zásady pro program Podpora v oblasti kulturních a sportovních aktivit z rozpočtu města Třince na rok 2014

Zásady pro program Podpora v oblasti kulturních a sportovních aktivit z rozpočtu města Třince na rok 2014 MĚSTO TŘINEC Zásady pro program Podpora v oblasti kulturních a sportovních aktivit z rozpočtu města Třince na rok 2014 Účinnost od: 18.11.2013 Účinnost do: 31.12.2014 Schváleno: Radou města Třince dne

Více

Příloha č. 1 k Rozhodnutí ředitele č. 18 /2014. Pravidla pro financování programů, staveb a akcí z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury

Příloha č. 1 k Rozhodnutí ředitele č. 18 /2014. Pravidla pro financování programů, staveb a akcí z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury Příloha č. 1 k Rozhodnutí ředitele č. 18 /2014 Pravidla pro financování programů, staveb a akcí z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury 1 Obsah Článek 1 Základní pojmy... 3 Článek 2 Zásady pro

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II.

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma BYTOVÉ DRUŽSTVO DUBINA II. Článek 2 Sídlo družstva Odolena Voda:; Nad Štolami 459, PSČ 250 70 Článek 3 Vznik a trváni

Více

Pokyny pro poskytování podpor Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. I. ZÁSADY

Pokyny pro poskytování podpor Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. I. ZÁSADY Pokyny pro poskytování podpor Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. Č.j. PGRLF, a.s.: 5030/08 stav k 5.2.2008 I. ZÁSADY poskytování finanční podpory u jednotlivých investičních programů

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE Zpracoval: JUDr. František Dočekal, Ph.D., tajemník Městského úřadu Kroměříž Miroslav Marinčák vedoucí oddělení

Více

Pro účely tohoto zákona se rozumí

Pro účely tohoto zákona se rozumí Zákon č. 72/1994 Sb., ze dne 24. března 1994 kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví

Více

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483 PREAMBULE Bytové družstvo Bedřich 4483 je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových, hospodářských, sociálních a jiných potřeb

Více

Číslo vydání/ aktualizace: 8/5

Číslo vydání/ aktualizace: 8/5 PODMÍNKY poskytnutí dotace v rámci prioritní osy 2. Rozvoj firem, oblasti podpory 2.2 Podpora nových výrobních technologií, ICT a vybraných strategických služeb, programu ICT v Číslo projektu

Více

Pokyny pro poskytování podpor Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. I. ZÁSADY

Pokyny pro poskytování podpor Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. I. ZÁSADY Pokyny pro poskytování podpor Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. Č.j. MZe ČR: 14586/04-1100, 47678/2004-11000 Č.j. PGRLF, a.s.: 5184/04, 5520/04 stav k 15. 2. 2005 Pokyny pro poskytování

Více

ZÁSADY vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem

ZÁSADY vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem 10 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE ZÁSADY vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem Úplné znění k 1. 1. 2014 Schváleno radou

Více

131/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 13. dubna 2000. o hlavním městě Praze ČÁST PRVNÍ POSTAVENÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ HLAVA I

131/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 13. dubna 2000. o hlavním městě Praze ČÁST PRVNÍ POSTAVENÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ HLAVA I Změna: 145/2001 Sb. Změna: 273/2001 Sb. Změna: 450/2001 Sb. Změna: 320/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb. (část) Změna: 311/2002 Sb., 312/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 22/2004 Sb. Změna: 216/2004 Sb. Změna:

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV S M Ě R N I C E

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV S M Ě R N I C E MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV TAJEMNÍK ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI S M Ě R N I C E č. S /2009 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Garant: Rozsah působnosti: Jana Hovorková, finanční odbor Zaměstnanci MČ zařazení do ÚMČ Nabývá

Více

Pokyny pro poskytování podpor Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. I. ZÁSADY

Pokyny pro poskytování podpor Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. I. ZÁSADY Pokyny pro poskytování podpor Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. Č.j. MZe ČR: 14586/04-1100, 47678/2004-11000 Č.j. PGRLF, a.s.: 5184/04, 5520/04 stav k 1. 1. 2005 Pokyny pro poskytování

Více

NÁVRH ZÁKON. ze dne 2016, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek ČÁST PRVNÍ

NÁVRH ZÁKON. ze dne 2016, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek ČÁST PRVNÍ III NÁVRH ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o návykových

Více

Statutární město Ostrava

Statutární město Ostrava Statutární město Ostrava Obecně závazná vyhláška č. 14/2013, Statut města Ostravy (úplné znění se změnami a doplňky provedenými obecně závaznými vyhláškami č. 1/2014 ze dne 19.2.2014, č. 2/2014 ze dne

Více

STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích)

STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích) STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích) část první ZÁKLADNÍ POJMY Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu

Více

(1) Tento zákon upravuje postavení hlavního města Prahy jako hlavního města České republiky, kraje 1) a obce a dále postavení městských částí.

(1) Tento zákon upravuje postavení hlavního města Prahy jako hlavního města České republiky, kraje 1) a obce a dále postavení městských částí. 131/2000 Sb. ZÁKON ze dne 13. dubna 2000 o hlavním městě Praze Změna: 145/2001 Sb. Změna: 273/2001 Sb. Změna: 450/2001 Sb. Změna: 320/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb. (část) Změna: 311/2002 Sb., 312/2002 Sb.,

Více

DODATEK ČÍSLO 3 ke STANOVÁM dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska

DODATEK ČÍSLO 3 ke STANOVÁM dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska DODATEK ČÍSLO 3 ke STANOVÁM dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska Tímto Dodatkem číslo 3 se ruší text Stanov dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska ve znění Dodatku

Více

ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ŽADATELE K ADMINISTRACI ŽÁDOSTÍ V RÁMCI VÝZVY PRO VEŘEJNÉ BUDOVY. Verze k 18. 7. 2014

ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ŽADATELE K ADMINISTRACI ŽÁDOSTÍ V RÁMCI VÝZVY PRO VEŘEJNÉ BUDOVY. Verze k 18. 7. 2014 ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ŽADATELE K ADMINISTRACI ŽÁDOSTÍ V RÁMCI VÝZVY PRO VEŘEJNÉ BUDOVY Verze k 18. 7. 2014 Obsah 1. Obecná upřesnění příloh k formuláři Žádosti o poskytnutí podpory a k uzavření Smlouvy, resp.

Více