Ceska skolni inspekce Jihocesky- inspektorat. v,, INSPEKCNI ZPRAVA. Cj. CSIC-580/11-C. Sti'edni skola obchodu, sluzeb a i'emesel a Jazykova

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ceska skolni inspekce Jihocesky- inspektorat. v,, INSPEKCNI ZPRAVA. Cj. CSIC-580/11-C. Sti'edni skola obchodu, sluzeb a i'emesel a Jazykova"

Transkript

1 I. Ceska skolni inspekce Jihocesky- inspektorat v,, INSPEKCNI ZPRAVA Nbev kontrolovane osoby: Sidlo: Sti'edni skola obchodu, sluzeb a i'emesel a Jazykova skola s pcivem statni jazykove zkousky, Tabor, Bydlinskeho 2474 Bydlinskeho 2474, Tabor Identifikator: Pravni forma: Zastoupena: Znzovatel: Misto inspek~ni cinnosti: pnspevkova organizace Mgr. Jaroslavem Petru JihoceskY kraj, U Zimnmo stadionu 1952/2, Ceske Budejovice Bydlinskeho 2474, Tabor Termin inspekcni cinnosti: njna 2011 Pfedmet inspekcni cinnosti Inspekcni cinnost podle 174 odst. 2 pismo b) a c) zakoria c. 561/2004 Sb., 0 predskolnim, zakladnim, strednim, vyssim odbomem a jinem vzdelavani (skolsky zakon), ve zneni pozdejsich predpisu. Ziskavani a analyzovani informaci 0 zajisteni podminek, prubehu a rysledku zkousek znalosti ceskeho jazyka pro ucely ziskani povoleni k trvalemu pobytu na uzemi Ceske republiky podle 174 odst. 2 pismo a) skolskeho zakona.

2 v _ I Jihoceskj inspektortit Ceske skolni inspekce i ' Cj. CSIC-580/11~C Aktualni stay skoly Stredni skola obchodu, sluzeb a remesel a Jazykova skola s pravem statni jazykove zkousky, Tabor, Bydlinskeho 2474 vykonava jako pravnicka osoba cinnost stfedni skoly, jazykove skoly s pravem statni jazykove zkousky, domova mladeze, skolni jidelny a skolni jidelny-vy-varovny. Inspekcni cinnost byla provedena v Jazykove skole s pravem statni jazykove zkousky. Jazykova skola realizuje v tomto skolnim roce jazykove vzdelavani zatim vanglickem jazyce. Dale nabizi yyuku nen1eckeho, francouzskeho, spanelskeho jazyka a cestiny pro cizince. VYuka probiha v ruzllych typech kurzii, napr. firemnich, individualnich, pripravnych ke statni Ci mezincirodni zkousce, pro deti MS, a to v dennim studiu i odpolednich a vecemich kurzech. Vzdelavani probiha podle skolniho vzdelavaciho programu (SVP). Ke dni inspekce bylo otevreno pet kurzii, z toho jeden jednorocni kurz denniho pomaturitniho studia. Pro cizince jazykova skola organizuje zkousku z ceskeho jazyka pro trvaly pobyt v CR. V prubehu inspekce tato zkouska probehla podruhe v tomto skolnin1 roce. Zucastnilo se ji 26 uchazecu. Hodnoceni hlavnich rysledkil vzdelavani ve vztahu k SVP Skolni vzdelavaci program s nazvem Janua linguarum reserata aneb Brana jazyku otevrena je zpracovan podle zasad stanovenych Ramcorym vzdelavacim programem pro jazykove skoly s pravem statni jazykove zkousky na prikladne urovni. Vedouci pedagozka jazykove skoly se primo podilela na tvorbe ramcoveho vzdelavaciho programu. Skola se nasledne zapojila do jeho pilotniho overovani a do zpracovani Manualu pro tvorbu SVP v jazykorych skolach s pravem statni jazykove zkousky. Skolni vzdelavaci program je prubezne vyhodnocovan vzhledem k potrebam praxe, zmenya inovace jsou oduvodnene, vychazejizejtneha z vlastniho hodnoceni skoly. Usporadani SVP je orientovano na cile jazykoveho vzdelavani a na podporu rozvoje osobnosti zaku v souladu se skolskym zakonem a prioritami rozvoje vzdelavani. Skola napliiuje ucebni plany dane SVP. Nabidka jednotlivych kurzii je dostatecne prezentovana verejnosti a jejich organizacni zajisteni vychazi vstfic pozadavkum zajemcu. Formy a metody prace ucitelu se zamefuji na motivacni pusobeni na zaky. Zaci se specialnimi vzdelavacimi potfebami jsou podporovani odpovidajicimi zpusoby. Hospitovana byla vyucovaci jednotka v jednoletem pomaturitnim studiu anglickeho jazyka. UCitelka ji ucelne vedla v kultivovanem anglickem jazyce, vhodne byla vyuzita prezentacni technologie (dataprojektor) a namnozene listy, zaci byli motivovani pozitivnim prubeznym hodnocenim, projevil se castecne individualni pfistup k zakyni se SVP. Celkovou efektivitu hodiny vsak snizilo uplatneni pouze frontalni formy ryuky, nebyly zacleneny metody podporujici aktivni zapojeni vsech zaku do cizojazycne komunikace. Vedouci ucitelka jazykove skoly pravide1ne systematicky hodnoti vysledky zaku v jazykorych kurzech, vysledky zpracovava a predklada vedeni skoly, dale je zverejiiuje ve vyrocni zprave a v autoevaluacni zprave. Je provadeno systemove hodnoceni v casove rade poslednich tn let. Vysledky jsou publikovany ve vyrocnich zpravach. Zaci se hlasili 2

3 Jihocesky inspektonit Ceske skolni inspekce Inspekcni zprava q. CSIC-580/11-C k mezinarodne uznavane zkousce nebo k zakladni statni zkousce z ciziho jazyka podle sve konkretni vstupni a nasledne rystupni urovne. VetSina zakil uspela. DIe sdeleni vedouci ucitelky je trendem uprednostnovani mezinarodne uznavane zkousky z ciziho jazyka easteene proto, ze v nizsich urovnich muze b)1: tato zkouska snadnejsi nez statni jazykova zkouska. Skola tez sleduje na pozadovane urovni efektivitu a uspesnost skolniho systemu voblasti BOZ, prevence rizikoveho chovani a skolni neuspesnosti a prijima opatreni v souladu se zavery vlastniho hodnoceni. Hodnocelli predpokladu skoly podle pozadavku skolskeho zakona Pravidla pro praci jednotlivych soueasti ce1eho skolniho subjektu stanovuje kvalitni system vnitmich norem. Reditel poveril organizaenim zajistenim chodu jazykove skoly vedouci, ktera je soueasne spravcem odloueeneho pracoviste a vedouci metodicke komise cizich jazyku. Jeji rozhodovaci pravomoci jsou sladeny s naslednymi rykonnymi kompetencemi. Rizeni jazykove skoly vychazi z koncepenich zameru, potreb, podminek a vlastniho hodnoceni cele skoly. Na to navazuji dalsi aktivity, napr. pravidehla ueast vedouci jazykove skoly na jednanich poradniho sborn jazykorych skol s pravem statni jazykove zkousky pfi MSMT, na nichz jsou diskutovana hlavni temata a problematika einnosti jazykorych skol a stanovuji se zavazne terminy statnich zkousek. Velkou pozomost a usili jazykova skola venuje prezentaci sve vzdelavaci nabidky siroke verejnosti. Vedouci skoly pravidelne hodnoti prubeh a rysledky vzdelavani na poradach vedeni, ve vlastni evaluaci jazykove skoly a take vyroeni zpravy 0 einnosti skoly zahrnuji cast tykajici se jazykove skoly. Pedagogicky sbor je pomeme stabilni, vhodne vekove skladby. V jazykove skole UCI vetsinou pedagogove, kten maji zakladni cast uvazku ve stredni skole, a dale extemiste. V zavislosti na poetu otevrenych kurzu. zajisfovalo v lonskem skolnim roce vy-uku 12 ueitelu cizich jazyku a eestiny pro cizince. Vsichni pedagogove maji pozadovanou odbomou kvalifik;aci s ryjimkou jedne ueitelky, ktera dokoneuje studium na pedagogicke fakulte, a dvou rbdilych mluveich anglickeho jazyka, kteri nejsou pedagogove. K datu inspekce bylo v jazykove skole einnych pet pedagogu v zatim peti otevrenych kurzech. Z nich tri pedagogove zajisfuji v)'uku hlavne v jednoletem dennim pomatutitnim studiu a dalsi dva pedagogove jen v odpolednich ei veeemich kurzech. Vedouci jazykove skoly prubezne vyhodnocuje potrebu pedagogickych pracovniku a jejich dalsiho vzdelavani. DVPP je zamereno na aktualni potreby skoly, dane pnpravou norych maturitnich zkousek z ciziho jazyka a zkousek z eeskeho jazyka pro cizince zadajici povoleni k trvalemu pobytu. Jazykova skola je umistena v samostatne budove, rna k~dispozici sedm trid, aktuaine vyuziva tri. Didakticky jsou velmi dobre vybaveny poeitaci, interaktivnimi tabulemi, audiovizualni technikou a dalsimi v)'ukorymi pomuckami. Je zajisteno bezpeene prosttedi pro vzdelavani. Zdrojem financovani jazykove skoly jsou platby za kurzy a jazykove zkousky. V soueasne dobe se ve finanenich prijmech negativne projevuje snizeny zajem verejnosti 0 kurzy, ktery je dan radou ruznych faktoru. Konkurenceschopnost jazykove skoly vzhledem k podnikatelskym subjektum je take oslabovana faktem, ze ucitele, kten uei jak na stredni skole, tak na jazykove skole, dostavaji plat podle zavaznych predpisil, a skola nema prostor 3

4 Jihoceskj inspektorat Ceske skolni inspekc~ Inspekcni zprava pro marketingovou pnici s cenou kurz-u. Dlouhodobe nepriznive je, ze statni jazykova zkouska nema oficialni mezinarodni prrrazeni ke Spolecnemu evropskemu referencnimu ramci. Zaci pak casto voh mezinarodni licencovane zkousky, ktere shledavaji jako mene narocne ve srovnani se statni zkouskou a jako vice uplatnitelne na trhu prace. Financnim prinosen1 pro skolu je v soucasne dobe velky zajem cizincu 0 zkousku z cestiny pro udeleni trvaleho pobytu vcr, ktery alespoii castecne kompenzuje pokles zajmu 0 kurzy ze strany firem a statnich instituci. Zavery, celkove hodnoceni skoly Skola poskytuje jazykove vzdehivani zaku, studentu a dospelych v souladu se zasadami a chi skolskeho zakona a ramcoveho vzdelavaciho programu pro jazykove skoly. Prubeh a rysledky vzdelavani jak jednotlivcu, tak i celkove jsou sledovany a vyhodnocovany. PH ryuce jsou uplatdovany metodicke postupy odpovidajici specificnosti jazykorych kurzu, je efektivne vyuzivana didakticka technika a nazorne pomucky, velka pozornost je venovana motivaci llcastniku kurzu. Organizacni zabezpeceni chodu jazykove skoly vyhovuje aktualnim potfebam a umozduje zajist'ovat strategicke zamery rozvoje celeho subjektu stfedni skoly. Nastavena pravidla a rozhodovaci kompetence jsou podlozeny dobfe zpracovanymi vnitfuimi dokumenty, ktere jsou rychodiskem pro efektivni nzeni. Personalni, prostorove a materialni podminky umozduji skole plnit rychovne vzdelavaci cue na pozadovane urovni. Prilohyinspekcnizpravy Pnloha 1: Seznam dokladu a materialu, 0 ktere se inspekcni zjisteni opiralo 4

5 Jihoceskj inspektortit Ceski skolni inspekce POlleeni Podle 174 odst. 13 skolskiho ztikona muze feditel skoly podat pfipominky k ohsahu inspekcni zprtivy Ceski skolni inspekci, a to do 14 dnu po jejim pfevzeti. Pfipadni pfipominky zaslete na adresu Ceskti skolni inspekce, Dukelskti 23, P. O. Box 36,37021 Ceski Budejovice. Inspekcni zprtivu spolecne s pfipominkami a stanoviskem Ceski skolni inspekce k jejich ohsahu zasl1ti Ceskti skolni inspekce zfizovateli a skolski rade. vcetne pfipominek je vefejnti a je ulozena po dohu 10 let ve skole, jiz se tjkti, a v Jihoceskim inspektortitu Ceski skolni inspekce. Slozeni inspekcniho t)'rmu a datum vyhotoveni inspekcni zpravy Titul, jmeno, pfijmeni, funkce PhDr. Jana Bartosova, skolni inspektorka Mgr. Jan Cempirek, skolni inspektor Ceske ~ud~jovice dne 14. fijna 2011 CESK.\ SKOLNI INSPEKCE, J!!,~l ';;"o,r;"~~'f'{~'"..", _. i..,.., _ N~PEKT'OI'" OJ -~.ll!,7' PRȦ CO '}F!. DUKj:7l ~ L Sl? J. L,.,", 3 ",. t,:;) 1.,"-- r't.r~ CESKE BUDSJOViCE...~.<... /~ ~;YVL Datum a podpis reditele skoly potvrzujici projedmini a prevzeti inspekcni zpravy (razitko) Mgr. Jaroslav Petru, feditel skoly Stl'c!dll'lkol. obcllodu, slufeb II hmesel JlIZYkova uo'1l S pnlvem stalnfjllzykove Zko:iky Tabor dne ~g!.~.i7:.t!~.1... TaOOr, BydliosJ(eho 2474., tel.: faxlz3zn.: (1) r.cz 5

6 I Jihocesky inspektortit Ceske skolni inspekce Priloha 1: Seznam dokladu a materia1u, 0 ktere se inspekcnf zjistenf opfralo Seznam dokladu a materhilij., 0 ktere se inspekcni zjisteni opiralo 1. Zfizovaci listina vydana KrajskYm ufadem Jihoeeskeho kraje se sidlem v Ceskych Budejovicich dne , veetne dodatku e. 1 az 6, posledni dodatek e. 6 ze dne 27. dubna 2010 bez eisel jednacich 2. Rozhodnuti ve veci zapisu zmeny v udajich vedenych v rejstfiku skol a skolskych zafizeni vydane MSMT CR dne ej / , s ueinnosti od Vykaz 0 jazykove skole S podle stavu k Informace a podminky studia ve skolnim roce (zakladni, stfedni, pfipravne a konverzaeni kurzy pro vefejnost, zkouska z eestiny pro cizince) 5. Skolni vzdelavaci program pro jazykovou skolu s pnlvem statni jazykove zkousky s nazvem Janua linguarum reserata aneb Brana jazyku otevrena platny od V)rroelli zprava 0 Cinnosti skoly za skolni rok 2009/ Autoevaluace einnosti Jazykove skoly s pravem statnijazykove zkousky, skolni roky 2009/2010 a 2010/ Ttidni knihy ve skolnim roce 2010/2011 a Kniha urazu, zaznamy 0 urazech zaku 10. Zaznam 0 uvodnim seznameni zaku se vseobecnymi zasadami bezpeenosti a ochrany zdravi pfi praci pfi nastupu do skoly ze dne Skolni fad Stfedni skoly obchodu, sluzeb a femesel a Jazykove skoly s pravem statni jazykove zkousky, Tabor, Bydlinskeho 2474 ze dne Skolni fad jazykove skoly s pravem statni jazykove zkousky ze dne 30. eervna Rozvrh hodinjazykove skoly ve skolnim roce Zaznamy z pedagogickych rad konanych ve sko1nim roce 2010/ Zapisy z jednani sko1ske rady za obdobi 2009/2010, 2010/ Zapisy z porad vedeni za skolni roky 2009/2010, 2010/2011, Zapisy ze schuzek metodicke komise ang1ickeho jazyka 18. Minimalni preventivni program pro skolni rok 2010/ Organizaeni schema - zafazeni do stupnu tizeni 20. Hodnoceni kontrolni a hospitaeni einnosti skolni rok 2010/ Doklady 0 odbome kvalifikaci pedagogickych pracovniku jazykove skoly 22. Plan DVPP pro skolni rok Skolni matrika I

7 .. I Jihocesky inspektortit Ceske skolniinspekce Cj. CSIC C Priloha 1: Seznam dokladu a maferitilu, 0 ktere se inspekcnf zjisfenf opfralo Zpracovala, / e.- PhDr. Jana Bartosova, skolni inspektorka... Ceske Budejovice dne 14. fijna MtJ'-Pt Prevzal Mgr. Jaroslav Petru, feditel skoly Tabor doe..~.7.1.~f..~1l. II

Jihocesky inspektorat. v,, INSPEKCNI ZPRAVA. Cj. CSIC-32/14-C. Gymnazium, Trhove Sviny, Skolni 995

Jihocesky inspektorat. v,, INSPEKCNI ZPRAVA. Cj. CSIC-32/14-C. Gymnazium, Trhove Sviny, Skolni 995 Ceska skolni inspekce \ 1 \...J V Ceska skolni inspekce Jihocesky inspektorat GYMNAzIUM, Trhove Svlny. Skolni 995 doslo dne:...t;,/t... ~:...i.r:;:.(f............ c rs. :~f.s...p.p..94 r. ~'?..1(k.v. pace!

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-42/11-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-42/11-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIS-42/11-S Název kontrolované osoby: Sídlo: Střední škola gastronomie a hotelnictví Mladá Boleslav, s.r.o. Václavkova 1040, 293 01

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2168/12-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2168/12-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-2168/12-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Střední odborné učiliště společného stravování, Poděbrady, Dr. Beneše

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIP-803/10-P. okres Klatovy. Rohozenská 225, Janovice nad Úhlavou

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIP-803/10-P. okres Klatovy. Rohozenská 225, Janovice nad Úhlavou Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIP-803/10-P Název kontrolované osoby: Sídlo: Masarykova základní škola Janovice nad Úhlavou okres Klatovy Rohozenská 225, 340 21 Janovice

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIB-1411/10-B. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIB-1411/10-B. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIB-1411/10-B Název kontrolované osoby: Základní škola a mateřská škola Babice nad Svitavou Sídlo: 664 01 Bílovice nad Svitavou, Babice

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIZ-176/12-Z. Mgr. Barborou Petrů Puhrovou, ředitelkou školy

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIZ-176/12-Z. Mgr. Barborou Petrů Puhrovou, ředitelkou školy Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIZ-176/12-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Tečovice, příspěvková organizace Sídlo:

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-149/13-C

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-149/13-C Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-149/13-C Název právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Frymburk vykonávající činnost školy: Sídlo: 382 79 Frymburk 112 IČO:

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2124/10-T. příspěvková organizace

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2124/10-T. příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2124/10-T Název kontrolované osoby: Základní škola Orlová-Lutyně K. Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace Sídlo:

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-241/12-C

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-241/12-C Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-241/12-C Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola T. G. Masaryka, Vimperk, 1. máje 268, okres Prachatice Sídlo:

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-919/14-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-919/14-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-919/14-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Gymnázium Jana Palacha, Mělník, Pod Vrchem

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIJ-189/15-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIJ-189/15-J INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIJ-189/15-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Želetava Pražská 164, 675 26 Želetava dohnal@zszeletava.cz

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-28/13-C. Česko-anglické gymnázium s. r. o.

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-28/13-C. Česko-anglické gymnázium s. r. o. Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-28/13-C Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Česko-anglické gymnázium s. r. o. Sídlo: Třebízského 1010, 370 06 České Budějovice

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-133/13-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-133/13-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-133/13-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno Sídlo:

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2032/13-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2032/13-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-2032/13-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Sportovní gymnázium Kladno, Plzeňská 3103

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-103/15-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-103/15-S INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-103/15-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČ 62451511 Identifikátor 600 049 205 Právní forma Zastoupená Zřizovatel Místo inspekční

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-837/12-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-837/12-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-837/12-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola, Telnice okres Brno-venkov, příspěvková

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-110/08-07

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-110/08-07 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-110/08-07 Název školy: České reálné gymnázium s. r. o. Adresa: Pražská 54a, 373 04 České Budějovice Identifikátor: 600 008 100 IČ: 49

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01461/09-U. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01461/09-U. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-01461/09-U Název školy: Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Adresa: Komenského 10, 408 15 Rumburk Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1008/11-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1008/11-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-1008/11-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky,

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2590/13-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2590/13-S Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-2590/13-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152,

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-546/10-J

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-546/10-J Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-546/10-J Název kontrolované osoby: Základní škola a Mateřská škola Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace Sídlo: 594

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-747/14-J. Základní škola Polná, okres Jihlava

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-747/14-J. Základní škola Polná, okres Jihlava Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIJ-747/14-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČO 48 461 539 Identifikátor 600 117

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-171/13-L

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-171/13-L Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIL-171/13-L Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola pro tělesně postižené, Liberec, Lužická

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-377/14-T. Zámecký okruh 848, Opava

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-377/14-T. Zámecký okruh 848, Opava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-377/14-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 47 813 075 Identifikátor 600 017 265 Právní forma Zastoupená Zřizovatel

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-627/08-07. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-627/08-07. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-627/08-07 Název školy: Gymnázium, Strakonice, Máchova 174 Adresa: Máchova 174, 386 48 Strakonice Identifikátor: 600 008 789 IČ: 60 650

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2222/10-S. Komenského náměstí 94, 281 44 Zásmuky

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2222/10-S. Komenského náměstí 94, 281 44 Zásmuky Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIS-2222/10-S Název kontrolované osoby: Sídlo: Základní škola Zásmuky, okres Kolín Komenského náměstí 94, 281 44 Zásmuky IČO: 48 66

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIB-1554/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIB-1554/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIB-1554/10-B Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Znojmo, Přemyslovců 4 Adresa: Přemyslovců

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-70/10 U Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, Stavbařů 5, příspěvková organizace Adresa: Stavbařů 5, 400 11 Ústí

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-259/08-07

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-259/08-07 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-259/08-07 Název školy/školského zařízení: Základní škola a Mateřská škola T.G.Masaryka Sedlice, okres Strakonice Adresa: Komenského

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Středočeský inspektorát. Základní škola Obříství, okres Mělník. Předmět inspekční činnosti. Inspekční zjištění

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Středočeský inspektorát. Základní škola Obříství, okres Mělník. Předmět inspekční činnosti. Inspekční zjištění Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-408/08-02 Základní škola Obříství, okres Mělník Adresa: 277 42 Obříství Identifikátor: 600 047 717 IČ: 70886865 Místo

Více