ANALÝZA DOPADŮ ZÁKONA Č. 300/2008 Sb.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ANALÝZA DOPADŮ ZÁKONA Č. 300/2008 Sb."

Transkript

1 ANALÝZA DOPADŮ ZÁKONA Č. 300/2008 Sb. A NÁVRH ZAJIŠTĚNÍ IMPLEMENTACE TOHOTO ZÁKONA pro Krajský úřad Plzeňského kraje Ivana Protivová Tomáš Kuba Michal Hala David Melichar Kateřina Candrová Verze: v1.00 (první připomínkování) Datum vydání: /55

2 Podmínky užití analýzy Dokument je určen pro potřeby Krajského úřadu Plzeňského kraje. Dokument může být použit pouze v souladu s podmínkami určenými Plzeňským krajem jako zadavatelem této analýzy. Dokument obsahuje informace chráněné autorskými právy. V dokumentu jsou použity části metodického rámce CorSet. Šíření a používání tohoto dokumentu nebo jeho částí je možné provedeno pouze se souhlasem a za podmínek stanovených zadavatelem. Verze Datum vydání 1.00 (první připomínkování) /55

3 OBSAH 1 SPECIFIKACE ZADÁNÍ A VÝSTUPŮ PROJEKTU Analyzované téma Jak s dokumentem pracovat Východiska analýzy Legislativa Dotazníkové šetření a osobní pohovory Internetové zdroje Zákonitá omezení analýzy a další navrhovaný postup DEFINICE POJMŮ A SPECIFIKACE ZÁKLADNÍCH VZTAHŮ Datové schránky Co vše budou datové schránky umět? Zřízení datové schránky Přístup do datových schránek Doručování dokumentů orgánů veřejné moci prostřednictvím datové schránky Znepřístupnění a zrušení datové schránky Související otázky Informační systém datových schránek (ISDS) Autorizovaná konverze dokumentů Co se autorizovanou konverzí se rozumí ( 22, zákona č.300/2008 Sb.) Důvody pro provádění konverze Použití elektronického podpisu Rekapitulace základních pojmů Elektronický podpis a datové schránky Elektronický podpis a autorizovaná konverze dokumentů Elektronický podpis a spisová služba 23 3 OBLASTI DOPADŮ ZÁKONA Č. 300/2008 SB Občan uživatel datové schránky Orgány veřejné moci ( 6, 7 zákona č.300/2008 Sb.) Fyzické osoby ( 3, zákona č.300/2008 Sb.) Datová schránka podnikajíc fyzické osoby ( 3, zákona č.300/2008 Sb.) Právnické osoby ( 5, zákona č.300/2008 Sb.) Úředník Orgán veřejné moci ( 5, odstavec 4, zákona č.300/2008 Sb.) Administrátor Pověřená osoba Legislativa Organizační řád Podpisový řád Pracovní náplně zaměstnanců Spisový a skartační řád Organizace Technologie /55

4 3.6 Finance Investice Provoz Mzdy 32 4 DŮLEŽITÉ INFORMACE O DATOVÝCH SCHRÁNKÁCH A ISDS Politika zpoplatňování datových schránek Zdroje financování některých komponent souvisejících s DS Technologická centra a spisové služby Harmonogram datových schránek Ukládání a archivace dokumentů ZÁVĚRY Z DOTAZNÍKOVÝCH ŠETŘENÍ Podrobný dotazník Přehledový dotazník DOPORUČENÍ PRO ORGÁNY VEŘEJNÉ MOCI Z ŘAD ÚSC Datové schránky Autorizovaná konverze dokumentů Elektronický podpis Spisová služba Zakládané a zřizované organizace DOPORUČENÍ ZMĚN LEGISLATIVY A PRAVIDEL Zákon č.300/2008 Sb Prováděcí vyhláška k zák. 499/04 Sb., 2 odst Prováděcí vyhláška k zák. 499/04 Sb., 2 odst RIZIKA NAVRŽENÉHO POSTUPU Analýzy rizik procesu implementace datových schránek Další rizikové faktory /55

5 1 Specifikace zadání a výstupů projektu 1.1 Analyzované téma Cílem této práce je provedení analýzy dopadů zákona č. 300/2008 Sb. a návrh řešení zajištění implementace tohoto zákona pro různé články a organizace územní veřejné správy: kraj a krajský úřad (KÚ); statutární město a jeho magistrát. obec III. typu (obec s rozšířenou působností) a její obecní úřad (ORP); obec II. typu (pověřená obec) a její obecní úřad (POU); obec I. typu a její obecní úřad (OU); Analýza zákona je provedena zvlášť pro část řešící datové schránky a část řešící autorizovanou konverzi s přihlédnutím k dalším zákonům či vyhláškám se zákonem č.300/2008 Sb. souvisejících. V době zpracování analýzy nebyly uvolněny ani do meziresortního připomínkování prováděcí vyhlášky k zákonu č.300/2008 Sb. Dále nebyla schválena novela k zákonu č.499/2004 Sb. a její nové prováděcí vyhlášky, které byly v době dokončování prací na analýze po prvním čtení v poslanecké sněmovně. Provozní řád k informačnímu systému datových schránek také nebyl dokončen (dne byla zveřejněna část pracovní verze, práce na něm stále pokračují. Uvedené dokumenty mohly proto být zohledněny pouze okrajově a pouze v rozsahu, ve kterém se s nimi tým, pracující na této analýze, mohl seznámit. 1.2 Jak s dokumentem pracovat Výstupem této práce je jednak obecný dokument, který řeší problematiku datových schránek v obecné rovině a typové projekty implementace zákona č. 300/2008 pro výše uvedené typy orgánů veřejné správy. Typové projekty jsou uvedeny jako příloha tohoto obecného dokumentu. Obecný dokument: Obecný dokument je určen pro čtenáře, kteří mají s problematikou datových schránek minimální zkušenosti a chtějí se v problematice datových schránek rychle a snadno orientovat. Tento dokument je určen pro všechny typy orgánů veřejné správy. Přílohy obecného dokumentu: Přílohy obecného dokumentu popisují typové scénáře uvedení zákona č.300/2008 Sb. do praxe pro jednotlivé kategorie orgánů veřejné moci z řad územních samosprávných celků. Tyto přílohy vycházejí z tezí a principů specifikovaných v obecném dokumentu. V případě, že se čtenář této analýzy v problematice datových schránek orientuje, může přejít přímo k typovému scénáři implementace zákona pro vybraný typ orgánu veřejné správy: Příloha č.1: Seznam obecných povinností v souvislosti se zákonem č. 300/2008 Sb. Příloha obsahuje obecný výčet povinností v souvislosti s uvedeným zákonem, bez rozlišení kategorie subjektu a bez návrhu způsobu jejich splnění. Slouží jako kostra pro ostatní přílohy. 5/55

6 Příloha č.2: Kraje CHARAKTERISTIKA: v čele kraje hejtman, v čele úřadu ředitel, úřad je organizačně podobný velkému městu bez územního členění, struktura korespondence je specifická, kraj řídí větší množství zřizovaných a zakládaných organizací ovšem často umístěných ve vzdálených lokalitách po území kraje. Příloha č.3: Územně členěná statutární města CHARAKTERISTIKA: v čele je primátor, úřad je magistrátem, město má městské části nebo obvody s vlastním zastupitelstvem a částečnou autonomií městské části nebo obvody se do značné míry samy chovají jako obec v některé předchozí kategorii, územně členěná statutární města mají složitý statut, který rozděluje pravomoci mezi městem a jeho částmi/obvody, město má velké množství zřizovaných a zakládaných organizací, město má kurýra pro vyřizování vlastní korespondence v rámci města (nárůst o korespondenci mezi městem a jeho částmi/obvody). Příloha č.4: Velké obce s rozšířenou působností, s výjimkou územně členěných statutárních měst CHARAKTERISTIKA: úřad má tajemníka a složitou organizační strukturu, vykonává velký rozsah agend v přenesené působnosti existuje velký počet písemností podle správního řádu, má povinnost vést spisovou službu, objevuje se potřeba elektronického podpisu, obec /město má více zřizovaných a zakládaných organizací, typicky zřizuje městskou policii, statutární města mají statut (většinou jednoduchý), města často mají kurýra pro vyřizování vlastní korespondence na území města. Příloha č.5: Střední obce s matrikou, stavebním úřadem nebo pověřeným obecním úřadem CHARAKTERISTIKA: úřad má obvykle tajemníka (není podmínkou u obcí 1. typu) a je organizačně členěn (má org. řád), vykonává přenesenou působnost proto má povinnost vést plnohodnotnou spisovou službu, v některých případech zřizuje obecní nebo městskou policii (spíše ojediněle). Příloha č.6: Malé obce s administrativními zaměstnanci bez matriky a stavebního úřadu CHARAKTERISTIKA: starosta obvykle uvolněn, úřad má alespoň jednoho administrativního zaměstnance, úřad nevykonává přenesenou působnost (nemá matriku ani stavební úřad), nevede spisovou službu, nově bude mít povinnost vést spisovou službu v omezené podobě. Příloha č.7: Nejmenší obce bez administrativních zaměstnanců CHARAKTERISTIKA: starosta obvykle neuvolněn, úřad nemá administrativní zaměstnance, nevede spisovou službu, nově bude mít povinnost vést spisovou službu v omezené podobě. 1.3 Východiska analýzy Legislativa Zákon č.300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů Výchozí zákon pro celou problematiku datových schránek a autorizované konverze. Publikován ve Sbírce zákonů: Účinnost od: /55

7 zákon č. 301/2008, kterým se mění zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů Pro vytváření požadovaných výstupů analýzy není možné soustředit se toliko na zákon č.300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverze dokumentů a zákon č. 301/2008, kterým se mění zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. V průběhu analýzy bylo dále nutné zvážit dopady obou zákonů v souvislosti s dalšími právními předpisy: Prováděcí vyhláška k zákonu č. 300/2008 Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů; Prováděcí vyhláška k zákonu č. 300/2008 Sb., kterou se stanovují náležitosti přístupových údajů pro přihlašování do datové schránky, elektronické prostředky pro přihlašování. Obě tyto vyhlášky byly v době přípravy této analýzy v meziresortním připomínkování a vzhledem k tomu nebyla známa jejich finální podoba. Tyto vyhlášky precizují některé pojmy definované v zákoně č.300/2008 Sb. a stanovují řadu technických parametrů pro provozování informačního systému datových schránek. Zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád Datové schránky a elektronické dokumenty přináší revoluční změnu způsobu jednání veřejné správy s klienty. Případný nesoulad zákona č.300/2008 Sb. se správním řádem může být pro účastníky správního řízení značnou komplikací, která by mohla vést k poškození jednoho či více účastníků tohoto řízení. Vzhledem k tomu bylo při tvorbě této analýzy k těmto vazbám také přihlédnuto. Zákonem č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu Tento zákon upravuje v souladu s právem Evropských společenství používání elektronického podpisu, elektronické značky, poskytování certifikačních služeb a souvisejících služeb poskytovateli usazenými na území České republiky, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem. V rámci analýzy bylo nutné vyřešit vazbu datových schránek a elektronického podepisování dokumentů a navrhnou pro každý typ organizace veřejné správy vhodné řešení. Novelou zákona č. 499/2004 Sb. zákona o archivnictví a spisové službě Zákon č. 499/2004 Sb. upravuje výběr, evidenci a kategorizaci archiválií, ochranu archiválií, práva a povinnosti vlastníků archiválií, práva a povinnosti držitelů a správců archiválií (dále jen "držitel archiválie"), využívání archiválií, zpracování osobních údajů pro účely archivnictví, soustavu archivů, práva a povinnosti zřizovatelů archivů, spisovou službu, působnost Ministerstva vnitra (dále jen "ministerstvo") a dalších správních úřadů na úseku archivnictví a výkonu spisové služby, správní delikty. Novela tohoto zákona přináší řadu revolučních myšlenek především v oblasti povinného zavedení spisových služeb a v uchovávání elektronických dokumentů. Vazba mezi těmito dvěma zákony je velmi silná. V současné chvíli je předložen návrh novely v parlamentu, který (bude-li schválen) tuto vazbu dále prohloubí a přinese i další významné změny v oblasti práce s elektronickými dokumenty. Tento návrh je však vzhledem ke svému stavu dále posuzován pouze okrajově. Ve chvíli, kdy bude novela schválena, je silně doporučeno tuto analýzu aktualizovat. Dále bylo při analýze zohledněno: 7/55

8 Memorandum o spolupráci mezi MVČR a zástupci společností zabývající se výrobou a vývojem programů spisových služeb ( ) V rámci tohoto memoranda se zástupci producentů spisových služeb shodli spolu s náměstkem ministra vnitra na potřebě koncepčně vyřešit propojení jednotlivých spisových služeb užívaných orgány veřejné správy a nově vytvářenými datovými schránkami tak, aby došlo k co nejjednodušším úpravám nutným pro zajištění funkčnosti celého systému datových schránek a spisových služeb, včetně stanovení datového rozhraní. V této chvíli jde v podstatě o překonaný dokument, v současnosti vzniká nový dokument popisující rozhraní na spisové služby. Tento dokument je však v této chvíli stále jen v pracovní verzi, která analytickému týmu nebyla dána k dispozici. Zdroj: Základní systémové způsoby technického řešení vzájemné propojenosti datových schránek a spisových služeb Jedná se o dokument ministerstva vnitra, v rámci něhož je řešen návrh funkcí webových služeb pro komunikaci mezi informačním systémem datových schránek (IS DS) a spisovými službami (SS). Zdroj: Provozní řád informačního systému datových schránek (ISDS) V době přípravy tohoto dokumentu nebyl bohužel provozní řád k ISDS dokončen a vzhledem k tomu bude nutné po jeho dokončení nutné provést aktualizaci této analýzy. Provozní řád bude podrobněji upravovat provozování a využívání datových schránek Dotazníkové šetření a osobní pohovory Dotazníková šetření a osobní pohovory s různými subjekty územní veřejné správy sloužily především k získání zpětné vazby pro přípravu typových projektů implementace zákona č.300/2008 Sb. Pro osobní pohovory byly zvoleny zhruba tři desítky měst a obcí Plzeňského kraje různé velikosti počínaje malými obcemi I, typu po statutární město Plzeň, dále pět krajů a několik set měst, obcí a krajů pomocí přehledových a podrobných dotazníků. Podněty a dotazy zjištěné v průběhu dotazníkového šetření a osobních pohovorů byly následně ověřeny proti legislativě a zobecněny. Na tomto místě je třeba poděkovat všem, kteří našemu šetření věnovali svůj čas, ať už při samostatném vyplňování dotazníku, nebo při videokonferencích a osobních schůzkách Internetové zdroje V průběhu projektu byly intenzivně využívány následující internetové zdroje: 8/55

9 Při zpracování analýzy byla použita schémata z prezentací Ministerstva vnitra. 1.4 Zákonitá omezení analýzy a další navrhovaný postup Tato analýza byla zpracována v časovém limitu a v situaci, kdy probíhá intenzivní příprava implementace zákona č. 300/2008 Sb. Její zjištění proto odpovídají aktuálnímu statu quo ze začátku března 2009 a je tedy třeba brát toto omezení na zřetel. Jako velké omezení a zároveň jako velké riziko při zpracování výstupů z této analýzy lze hodnotit neexistenci kompletního balíčku platné legislativy, která spolu se zákonem č. 300/2008 Sb. souvisí. Jedná se především o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a připravovanou novelu zákona č.499/2004 Sb., která bude mít na obce, města, kraje i další organizace veřejné správy s největší pravděpodobností mnohem významnější dopady, než samotný zákon č. 300/2008 Sb. Vzhledem k tomu je pro zachování využitelnosti tohoto dokumentu nutné v průběhu následujících měsíců provádět jeho průběžné aktualizace tak, aby vždy byla zohledněna aktuálně platná legislativa. Další oblastí, o kterou by bylo vhodné analýzu doplnit, jsou dopady zákona č. 300/2008 na zřizované a zakládané organizace územní samosprávy, případně rozšířit analýzu i na fyzické a právnické osoby. 9/55

10 2 Definice pojmů a specifikace základních vztahů 2.1 Datové schránky Vznik a pravidla fungování datových schránek upravuje zákon č. 300/2008 Sb., ze dne 17. července 2008, o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Jedná se o systém, který umožní doručování orgánům veřejné moci 1 a provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci. Za orgány veřejné moci se ve smyslu zákona č. 300/ odst. 1 se rozumí státní orgány, orgány územních samosprávných celku, Pozemkový fond České republiky i jiné státní fondy, zdravotní pojišťovny, Český rozhlas, Česká televize, samosprávné komory zřízené zákonem, notáři a soudní exekutoři. Datové schránky přinesou pro občany a firmy výrazné zjednodušení v komunikaci s úřady v elektronické podobě, přičemž v rámci systému datových schránek bude zajištěna vysoká míra spolehlivosti a důvěryhodnosti ve srovnání s běžnou ové komunikaci (bude existovat legislativně ukotvená garance doručení). Datové schránky tak bude možné použít i tam, kde zákon vyžadoval ověřené doručení do vlastních rukou Datová schránka je elektronickým úložištěm, tedy datovým prostorem, který je vyhrazen pro orgán veřejné moci nebo právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu nebo pro fyzickou osobu, kam jsou orgány veřejné moci doručovány datové zprávy, kde jsou prováděny úkony vůči orgánům veřejné moci. Datová schránka je součástí informačního systému datových schránek (ISDS). Každý subjekt bude mít pouze jednu datovou schránku. Tato analýza je primárně zaměřena na dopady uvedeného zákona na územní samosprávné celky (ÚSC, tj. obce, města a kraje), dopady na ostatní subjekty jsou proto dále posuzovány jen okrajově a z pohledu ÚSC. Každý orgán veřejné správy bude mít pouze jednu datovou schránku. Městské části nebo obvody statutárního města budou mít také vlastní schránku. Formát Datové zprávy Datovou zprávu tvoří obálka a obsah zprávy. Obsahem zprávy může být jedna či více příloh v libovolném počítačovém formátu, s výjimkou spustitelných souborů jako je např..exe a komprimovaných souborů typu zip, arc, arj, cab, rar, tar, sfx, lha, lzh, hqx, btoa, bz2, tbz, cpt, tgz, bin, sit, sitx, taz, ync. Provozovatel má kromě toho právo nepřijmout k odeslání datovou zprávu obsahující škodlivý kód. Zdroj: Provozní řád ISDS pracovní verze z Omezení velikosti DS a doba jejího uschování ISDS umožní odeslat Datovou zprávu o maximální velikosti 10 MB. Doba uchovávání DS ISDS uchová doručenou datovou zprávu po dobu 90-ti dnů od doručení do datové schránky příjemce. Nedoručenou datovou zprávu uchovává ISDS po neomezenou dobu. Provozovatel má právo takové zprávy po 90-ti dnech od fikce doručení přemístit do off-line datového úložiště, ze kterého lze zprávu na žádost uživatele vrátit zpět do jeho datové schránky. 1 podle 1 odst. 1 zákona jsou takto označovány státní orgány, orgány územních samosprávných celků, Pozemkový fond ČR a jiné státní fondy, zdravotní pojišťovny, Český rozhlas, Česká televize, samosprávné komory zřízené zákonem, notáři a soudní exekutoři 10/55

11 Zdroj: Provozní řád ISDS pracovní verze z Zrušení datové schránky Datovou schránku zruší správce 3 roky po zániku existence subjektu pro který byla zřízena, viz 13. Záznamy o přenesených zprávách uchovává ISDS trvale. Zdroj: Provozní řád ISDS pracovní verze z Co vše budou datové schránky umět? odesílat zprávy přijímat zprávy zjišťovat stavy odeslaných zpráv přijímat doklady o dodání a doručení ověřovat, zda adresát má datovou schránku spravovat datovou schránku a měnit některé její parametry (oprávnění, vyšší forma přístupových údajů, notifikační ) datové schránky budou umět pracovat s elektronickými formuláři Zřízení datové schránky Orgánům veřejné moci a právnickým osobám zapsaným v obchodním rejstříku bude Datová schránka zřízena automaticky ze zákona. O zřízení Datové schránky mohou správce požádat fyzické osoby, fyzické osoby podnikající a právnické osobě nezapsané v obchodním rejstříku. Náležitosti žádosti definuje zákon v 3 odst. 3 a 4 (fyzické osoby), 4 odst 4 a 5 (podnikající fyzické osoby) a 5 odst. 4 a 5 (právnické osoby nezapsané v obchodním rejstříku). Žádost o zřízení datové schránky lze podat následujícími způsoby: 1. Na kontaktním místě veřejné správy (pracoviště Czech POINT). V tomto případě není nutné žádost opatřovat úředně ověřeným podpisem (viz 27 odst. 2). 2. Vyplněním elektronického formuláře žádosti a jeho následným uložením do internetové úschovny. Na pracovišti Czech POINT žadatel předá jednorázové heslo obsluze, která formulář stáhne, vytiskne a nechá žadatele podepsat, přičemž ověří jeho totožnost. 3. Odesláním vyplněného elektronického formuláře žádosti, podepsaného zaručeným elektronickým podpisem oprávněné osoby do datové schránky Správce. Formulář je (bude) umístěn na stránkách Správce zřídí Datovou schránku do 3 pracovních dnů od přijetí žádosti. Zdroj: Provozní řád ISDS pracovní verze z Stejný postup jako u zřízení datové schránky se používá při pověřování administrátora datových schránek, pověřených osob, či při podání žádosti o znepřístupnění datových schránek na žádost či pro zneplatnění přístupových údajů. 11/55

12 2.1.3 Přístup do datových schránek Přístup do datových schránek bude řešen přes webový portál nebo skrze aplikace třetích stran (typicky spisová služba) přes aplikační rozhraní. Webový portál o jednoduchá aplikace, dostupná prostřednictvím internetu; o funkce pro odesílání a příjem datových zpráv; o zcela dostačující pro jednotlivce a malé organizace; Oprávněná osoba bude mít přístup do datových schránek přes standardní internetový prohlížeč. Rozhraní spisových služeb o o umožní přímé propojení se spisovou službou či jinou aplikací; komfortní propojení s funkcemi spisové služby. Oprávněná osoba bude mít přístup do datových schránek přes aplikaci pro vedení spisové služby tzn. spisová služba bude po přihlášení oprávněné osoby nebo po vložení přístupových údajů oprávněné osoby načítat datové zprávy do spisové služby organizace. Každý přístup musí být autorizován oprávněnou osobou, administrátorem nebo pověřenou osobou. K přihlášení jsou potřebné přístupové údaje, a to: buď uživatelské jméno a heslo, vydané správcem ISDS do vlastních rukou odpovědné osoby (pro první přihlášení do systému s možností následných změn); anebo elektronický prostředek třetí strany vyhovující podmínkám specifikovaným vyhláškou správce ISDS (MV ČR). S vydáváním elektronických prostředků přímo ministerstvem vnitra se nepočítá (pouze elektronické prostředky třetí strany dle vyhlášky). Každý uživatel ISDS obdrží uživatelské jméno a heslo. Pokud bude držet elektronický prostředek třetí strany vyhovující podmínkám specifikovaným vyhláškou MV, může si na portále ISDS tento prostředek zaregistrovat a tím si umožnit přihlašování do ISDS pomocí tohoto prostředku (zatím vyhláška předpokládá komerční certifikát vydaný jednou z akreditovaných certifikačních autorit na tokenu nebo čipové kartě). Implementace přihlášení Pokud na straně uživatele je aplikace volající webové služby ISDS, přihlášení trvá po dobu, po kterou je kanál otevřen vytvoření ověřeného komunikačního kanálu vždy vyžaduje přihlášení. Přihlášení otevře šifrovaný SSL kanál mezi uživatelem DS a ISDS (na základě serverového certifikátu ISDS) a je realizované prostřednictvím přístupových údajů. Zdroj: Provozní řád ISDS pracovní verze z /55

13 2.1.4 Doručování dokumentů orgánů veřejné moci prostřednictvím datové schránky Datová schránka slouží pro doručování zpráv, nezajišťuje však jejich dlouhodobé uchovávání. Obsah zprávy bude po uplynutí 90 dní automaticky smazán. Znamená to mimo jiné, že příjemce si musí sám zajistit uložení zpráv. To je možné buď na vlastním počítači například prostřednictvím elektronické spisové služby, nebo prostřednictvím archivačních služeb, které bude časem nabízet Česká pošta. Menší obce pak mohou využít služeb tzv. egon center, která jim budou k dispozici na trojkových obcích. Informace o zprávě však zůstává ve schránce k dispozici. Je tak zachována možnost, aby odesílatel i příjemce i s odstupem času prokázat doručení zprávy. Bez ohledu na to, jak dlouho trvá uživateli, než si datové zprávy vyzvedne ze schránky, je zpráva, která byla do schránky doručena, za deset dní od jejího doručení považována za převzatou, resp. vyzvednutou, a to bez ohledu na to, zda si ji příjemce ze schránky skutečně vyzvedl. Umožňuje-li to povaha dokumentu, nedoručuje-li se veřejnou vyhláškou nebo na místě a má-li adresát zřízenou datovou schránku, má orgán veřejné moci povinnost doručovat prostřednictvím datové schránky. Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu. Nepřihlásí-li se do datové schránky vedoucí orgánu veřejné moci, administrátor, pověřená osoba ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty; to neplatí, vylučuje-li jiný právní předpis náhradní doručení. Doručení dokumentu do datové schránky má stejné právní účinky jako doručení do vlastních rukou. Pokud ve stanovené lhůtě nevyzvednete datovou zprávu z datové schránky z důvodu dočasné nepřítomnosti nebo z jiného vážného důvodu, můžete požádat o prominutí zmeškání úkonu (do 15 dnů ode dne, kdy překážka, která podateli bránila úkon učinit). Doručování mezi orgány veřejné moci prostřednictvím datové schránky se nepoužije, pokud je z bezpečnostních důvodů mezi těmito orgány zavedena jiná forma elektronické komunikace. Stejně jako v případě dnešní papírové pošty lze i v případě datových schránek určit, že některé zprávy budou adresovány přímo konkrétní osobě, či odboru, jiné budou posílány na základě určitého zákona či s určitým číslem jednacím. Tyto datové zprávy bude možné roztřídit v rámci organizace bez jejich otevření a odeslat uvnitř úřadu příslušné osobě. U datových zpráv, u kterých nebude možné identifikovat adresáta, bude nutné je otevřít a teprve podle obsahu předat příslušnému úředníkovi ke zpracování Znepřístupnění a zrušení datové schránky Ministerstvo znepřístupní datovou schránku orgánu veřejné moci dnem jejich zrušení, a to případně i zpětně. Datová schránka pak bude zrušena po uplynutí 3 let ode dne po zrušení tohoto orgánu Související otázky Znamená zavedení datových schránek konec elektronických podatelen? 13/55

14 Nikoli nutně, bude záležet na tom, jaký význam pro ten který úřad bude elektronická podatelna nadále mít. Některé úřady si ji z různých důvodů ponechají, jiné ji plně nahradí právě datovou schránkou. Je v souvislosti s datovou schránkou nutné zavádět na úřad i spisovou službu? Od určité velikosti úřadu, respektive objemu zpráv v datové schránce nepochybně. U velmi malých úřadů vystačí jakýsi základ spisové služby, který bude vlastně rozhraním datové schránky. Většina úřadů ale bude muset buď vlastnit elektronickou spisovou službu, nebo využít podobného servisu, který bude nabízet Česká pošta, respektive Telefónica O2. Menším obcím pak budou pomoc nabízet tzv. egon centra (technologická centra), která budou fungovat v rámci krajských úřadů, či trojkových obcí. Doporučení: : I malé obce by si ve vlastním zájmu měly pořídit svoji vlastní nebo hostovanou aplikaci pro vedení elektronické spisové služby. Důvodem je zákonem uložená povinnost uchovávání originálů dokumentů přitom v souvislosti se zahájením používání datových schránek naroste podíl originálů v elektronické podobě a pak také nově připravovaná povinnost vést spisovou službu alespoň v omezeném rozsahu (ta je obsažená v chystané novele zákona č. 499/2004 Sb. a bude platit i pro malé obce). V této souvislosti bude nejjednodušší cestou využití Technologických center na obcích s rozšířenou působností a krajích a výzvy na pořízení spisových služeb z Integrovaného operačního programu. V jakých formátech bude možné s datovou zprávou posílat přílohy? Přesně bude formáty stanovovat prováděcí vyhláška, která nyní prochází tzv. vnitroresortním připomínkovým řízením. S největší pravděpodobností by se ale mělo jednat o formáty PDF, TIF a PNG. Jaká je maximální velikost datové zprávy? Datová zpráva bude omezena, velikost tohoto omezení zatím není oficiálně stanovena. Bude se pravděpodobně jednat řádově o více jednotek MB s tím, že se zvažují možnosti a podmínky rozšíření tohoto limitu za úplatu. Pokud ze strany občana dostane úřad podání v papírové podobě, je nutné, aby odpovídal elektronicky či papírově? Mohlo by se zdát, že zvolil-li někdo ke komunikaci s veřejnou správou papírovou formu, přeje si takto komunikovat. Zákon č. 300/2008Sb. upřednostňuje, je-li to možné, elektronickou komunikaci. Proto i u reakcí na ta podání, která úřady obdrží papírovou formou, musí zjišťovat, zda má odesílatel datovou schránku. Pokud zjistí, že tato schránka existuje, odpověď je nutné odeslat elektronicky jejím prostřednictvím. Znamená zavedení datových schránek konec elektronických podatelen? Nikoli nutně, bude záležet na tom, jaký význam pro ten který úřad bude elektronická podatelna nadále mít. Některé úřady si ji z různých důvodů mohou ponechat, jiné ji plně nahradí právě datovou schránkou. 14/55

15 Bude existovat něco jako telefonní seznam datových schránek? Ne, z důvodu ochrany soukromí bude systém fungovat opačně: bude možné se zeptat, zda příslušná osoba má datovou schránku. Pokud ano, pude možné do ní zprávu odeslat. Dotaz bude nutné adresovat na provozovatele Informačního systému datových schránek, tedy na Ministerstvo vnitra. Informační systém datových schránek bude fungovat na principu dotaz odpověď. Tedy bude nutné vznést dotaz, zda pan Josef Novák má datovou schránku. Pokud nebude dotaz na to, zda subjekt má či nemá datovou schránku přesný, bude nutné dotaz přesněji specifikovat. Nebude možné vybírat si konkrétní datovou schránku z více datových schránek. Příklad: V rámci správního řízení bude potřeba oslovit pana Nováka Josefa. Pokud budou na stejné adrese dva Novákové Josefové, objeví se požadavek na podrobnější specifikaci požadavku. Bude třeba doplnit rok narození, rodné číslo, či další údaj, pomocí něhož bude možné danou osobu identifikovat. Neobjeví se na obrazovce výběr datových schránek dvou Josefů Nováků. 2.2 Informační systém datových schránek (ISDS) Informační systém datových schránek je informačním systémem veřejné správy, který obsahuje informace o datových schránkách a jejich uživatelích ( 14, zákona č. 300/2008 Sb.). Správcem informačního systému datových schránek je ministerstvo vnitra. Provozovatelem informačního systému datových schránek je držitel poštovní licence (Česká pošta a.s.). Odměna držiteli poštovní licence za provozování informačního systému datových schránek se stanoví podle cenových předpisů (podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů). Odměna držiteli poštovní licence bude požadována pouze od subjektů veřejné správy, který mají zřízení datových schránek povinné ze zákona. Povinnosti správce IS DS připojení kvalifikovaného časového razítka k odesílané datové zprávě dodání odesílané datové zprávy do datové schránky adresáta vyrozumění adresáta o dodání zprávy dodání oznámení odesílateli, že zpráva byla doručena (označeno elektronickou značkou), datová schránka příjemce byla znepřístupněna, zrušena, neexistuje. Vedení bezpečné evidence o těchto úkonech V informačním systému datových schránek se vedou tyto informace o datových schránkách: identifikátor datové schránky (dále jen identifikátor ), datum zřízení, zpřístupnění, znepřístupnění a zrušení datové schránky s uvedením hodiny, minuty a sekundy, datum přihlášení osoby oprávněné k přístupu do datové schránky do této datové schránky s uvedením hodiny, minuty a sekundy a údaj identifikující tuto osobu, datum odeslání dokumentu nebo provedení úkonu z datové schránky s uvedením hodiny, minuty a sekundy a údaj identifikující osobu, která odeslání dokumentu nebo úkon provedla, jméno, popřípadě jména, příjmení, datum a místo narození, adresa místa trvalého pobytu nebo jiného pobytu na území České republiky anebo adresa bydliště mimo území České republiky fyzické osoby, pro niž byla zřízena datová schránka, jméno, popřípadě jména, a příjmení, popřípadě obchodní firma podnikající fyzické osoby, pro niž byla zřízena datová schránka, datum a místo jejího narození, adresa místa trvalého pobytu u občanů České republiky, 15/55

16 místo, kde má povolení k pobytu nebo k trvalému pobytu v České republice, včetně uvedení adresy, a adresa bydliště v cizině, jde-li o cizince, adresa bydliště v členském státě Evropské unie, ve kterém je usazen, jde-li o státního příslušníka členského státu Evropské unie, který nemá povolení k pobytu nebo k trvalému pobytu v České republice, místo podnikání a identifikační číslo ekonomického subjektu, bylo-li přiděleno, obchodní firma nebo název právnické osoby, pro niž byla zřízena datová schránka, sídlo a identifikační číslo ekonomického subjektu, bylo-li přiděleno, název a sídlo organizační složky podniku zahraniční právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku, pro kterou byla zřízena datová schránka, název orgánu veřejné moci, pro nějž byla zřízena datová schránka, sídlo a identifikační číslo ekonomického subjektu, bylo-li přiděleno, jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu nebo jiného pobytu na území České republiky anebo adresa bydliště mimo území České republiky osoby oprávněné k přístupu do datové schránky, přístupové údaje, rozsah přístupu a datum vzniku a zániku oprávnění k přístupu do datové schránky s uvedením hodiny, minuty a sekundy, jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu nebo jiného pobytu na území České republiky anebo adresa bydliště mimo území České republiky administrátora a datum vzniku a zániku určení administrátorem s uvedením hodiny, minuty a sekundy, elektronická adresa nebo obdobný údaj pro vyrozumění o dodání datové zprávy do datové schránky, popřípadě kontaktní adresa, na niž má být adresátu doručováno; seznam kontaktních adres, u nichž byl dán souhlas k jejich zveřejnění, vede ministerstvo způsobem umožňujícím dálkový přístup, datum a čas událostí spojených s provozem informačního systému datových schránek. Výše uvedené údaje jsou neveřejné a nelze je poskytnout jiným osobám, s výjimkou kontaktní adresy, na niž má být adresátu doručováno, byl-li dán souhlas k jejímu zveřejnění. Ministerstvo vnitra umožní orgánům veřejné moci identifikovat datovou schránku tak, aby do ní mohlo být doručováno. Ministerstvo vnitra a Česká pošta zajišťují náležitá opatření v oblasti bezpečnosti informačního systému datových schránek. Ministerstvo vnitra a Česká pošta nejsou oprávněni k přístupu do datových schránek jiných subjektů. Celý systém bude pravidelně kontrolován a auditován. Kromě kontroly správce, tedy MV ČR, systém bude muset projít auditem shody dle zákona č. 365/2000 o informačních systémech veřejné správy, pravidelným každoročním bezpečnostním auditem a nakládání s osobními údaji bude pod kontrolu Úřadu na ochranu bezpečnostních údajů. Ministerstvo vnitra za účelem správy informačního systému datových schránek využívá některé údaje vedené v informačním systému evidence obyvatel ( 15, zákona č.300/2008 Sb). 2.3 Autorizovaná konverze dokumentů Autorizovaná konverze je činnost nutná k zajištění komplexního fungování ISDS. Podle zákona se konverzí rozumí buď úplné převedení dokumentu v listinné podobě do dokumentu obsaženého v datové zprávě, nebo úplné převedení dokumentu obsaženého v datové zprávě do dokumentu v listinné podobě. Dokument, který provedením konverze vznikl, má stejné právní účinky jako ověřená kopie dokumentu, jehož převedením výstup vznikl. Postup provádění konverze je popsán jak v zákoně 300/2008 Sb., tak ve vyhláškách k tomuto zákonu. Od tedy může být jakýkoliv dokument použit dle potřeby buď ve verzi elektronické nebo listinné. Ve spojení se systémem datových schránek tak budou moci orgány veřejné moci zasílat korespondenci do datové 16/55

17 schránky tomu, kdo ji bude mít zřízenu a tomu, kdo ji nebude mít, dokumenty pošlou ve stejné podobě jako dnes, tedy v listinné formě. Mezi sebou budou komunikovat prostřednictvím systému datových schránek elektronicky. Autorizovanou konverzi bude možné provádět u notářů, na krajských úřadech, na matričních úřadech a na obecních/zastupitelských úřadech oprávněných k vydání ověřeného výstupu z informačního systému veřejné správy Co se autorizovanou konverzí se rozumí ( 22, zákona č.300/2008 Sb.) Autorizovaná konverze znamená: a) úplné převedení dokumentu v listinné podobě do dokumentu obsaženého v datové zprávě, ověření shody obsahu těchto dokumentů a připojení ověřovací doložky, nebo b) úplné převedení dokumentu obsaženého v datové zprávě do dokumentu v listinné podobě a ověření shody obsahu těchto dokumentů a připojení ověřovací doložky. Dokument, který provedením konverze vznikl (dále jen výstup ), má stejné právní účinky jako ověřená kopie dokumentu, jehož převedením výstup vznikl (dále jen vstup ). Má-li být podle jiného právního předpisu předložen dokument v listinné podobě správnímu orgánu, nebo soudu anebo jinému státnímu orgánu, zejména aby byl užit jako podklad pro vydání rozhodnutí, je tato povinnost splněna předložením jeho výstupu. Typy konverzí: a) Konverze na žádost Konverzi na žádost provádějí kontaktní místa veřejné správy (Czech POINTy). Autorizovaná konverze na žádost se provádí na vyslovenou žádost žadatele. Pracoviště CP by neautorizovanou konverzi mohly provádět v případě, že žadatel chce přes CP podat své podání, které je třeba doložit nějakou přílohou a tu příslušný úřad nevyžaduje v podobě originálu či ověřené kopie. Konvertovaný dokument bude možné odeslat do Datové schránky žadatele, případně odeslat přes internetovou úschovnu za použití jednorázového hesla a nebo na žádost žadatele vypálit na médium CD, které kontaktní místo poskytne v ceně účtované za konverzi. Konverze na žádost je zpoplatněna: Provedení autorizované konverze dokumentů do elektronické podoby za každou i započatou stránku konvertované listiny: Kč 30 Provedení autorizované konverze dokumentů do listinné podoby za každou i započatou stránku konvertované listiny: Kč 30 Další údaje k cenám jsou uvedeny v zákoně č.301/2008 Sb. b) Konverze z moci úřední Při konverzi do dokumentu v listinné podobě subjekt provádějící konverzi ověří platnost kvalifikovaného časového razítka vstupu, ověří, že kvalifikovaný certifikát vydaný akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, na němž je založen zaručený elektronický podpis, kterým je podepsán vstup, nebo kvalifikovaný systémový certifikát 17/55

18 vydaný akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, na němž je založena elektronická značka, kterou je označen vstup, nebyly před okamžikem uvedeným v kvalifikovaném časovém razítku zneplatněny, ověří platnost zaručeného elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb (dále jen uznávaný elektronický podpis ) nebo platnost uznávané elektronické značky. Bezodkladně poté, kdy subjekt provádějící konverzi ověří shodu výstupu se vstupem a shoduje-li se výstup se vstupem, připojí k výstupu ověřovací doložku: Náležitosti provádění autorizovaných konverzí Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě je součástí výstupu a obsahuje název subjektu, který konverzi provedl, pořadové číslo, pod kterým je konverze vedena v evidenci provedených konverzí, údaj o ověření toho, že obsah výstupu odpovídá obsahu vstupu, údaj o tom, z kolika listů se skládá vstup, údaj o tom, zda vstup obsahuje vodoznak, reliéfní tisk nebo embossing, suchou pečeť nebo reliéfní ražbu, opticky variabilní prvek nebo jiný zajišťovací prvek, datum vyhotovení ověřovací doložky, jméno, případně jména, a příjmení osoby, která konverzi provedla. Ověřovací doložka konverze do dokumentu v listinné podobě je součástí výstupu a obsahuje: název subjektu, který konverzi provedl, pořadové číslo, pod kterým je konverze vedena v evidenci provedených konverzí, údaj o ověření toho, že obsah výstupu odpovídá obsahu vstupu, údaj o tom, z kolika listů se skládá výstup, datum vyhotovení ověřovací doložky, údaj o tom, zda byl vstup podepsán platným uznávaným elektronickým podpisem nebo označen platnou uznávanou elektronickou značkou, číslo kvalifikovaného certifikátu, na němž je uznávaný elektronický podpis založen, nebo číslo kvalifikovaného systémového certifikátu, na němž je uznávaná elektronická značka založena, a obchodní firmu akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb, který kvalifikovaný certifikát nebo kvalifikovaný systémový certifikát vydal, datum a čas uvedené v kvalifikovaném časovém razítku, číslo kvalifikovaného časového razítka a obchodní firmu akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb, který kvalifikované časové razítko vydal, otisk úředního razítka, jméno, popřípadě jména, příjmení a podpis osoby, která konverzi provedla. Při konverzi do dokumentu obsaženého v datové zprávě opatří subjekt, který konverzi provedl, výstup svou uznávanou elektronickou značkou nebo uznávaným elektronickým podpisem osoby, která konverzi provedla, a zajistí, aby byl výstup opatřen kvalifikovaným časovým razítkem. Technické náležitosti provádění konverze, vstupu a výstupu stanoví ministerstvo vyhláškou 2. 2 V době zpracování analýzy byl k dispozici pouze pracovní návrh vyhlášky z vnitřního připomínkovacího řízení MV ČR 18/55

19 Konverze se neprovádí v těchto případech: je-li dokument v jiné než v listinné podobě či v podobě datové zprávy (např. zvuková nahrávka, videozáznam) jde-li o dokument v listinné podobě, jehož jedinečnost nelze konverzí nahradit, zejména o občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský průkaz, vojenskou knížku, služební průkaz, průkaz o povolení k pobytu cizince, rybářský lístek, lovecký lístek nebo jiný průkaz, vkladní knížku, šek, směnku nebo jiný cenný papír, los, sázenku, geometrický plán, rysy a technické kresby; jsou-li v dokumentu v listinné podobě změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit jeho věrohodnost; není-li z dokumentu v listinné podobě patrné, zda se jedná o: o o o o prvopis, vidimovaný dokument, opis nebo kopii pořízenou ze spisu, nebo stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí anebo výroku rozhodnutí vydaného podle jiného právního předpisu, je-li dokument v listinné podobě opatřen plastickým textem nebo otiskem plastického razítka; jedná-li se o výstup z konverze; v případě provedení konverze na žádost, nebylo-li k dokumentu obsaženém v datové zprávě připojeno kvalifikované časové razítko, v případě provedení konverze na žádost, nebyl-li dokument obsažený v datové zprávě podepsán uznávaným elektronickým podpisem nebo označen uznávanou elektronickou značkou toho, kdo dokument vydal nebo vytvořil, byl-li dokument obsažený v datové zprávě podepsán uznávaným elektronickým podpisem oprávněné osoby nebo označen uznávanou elektronickou značkou toho, kdo příslušnou datovou zprávu vydal nebo vytvořil, a nebyla-li shledána shoda tohoto dokumentu s výstupem, jde-li o dokument obsažený v datové zprávě, který nelze konvertovat do listinné podoby, například o zvukový nebo audiovizuální záznam, pokud dokument obsažený v datové zprávě nesplňuje technické náležitosti podle odstavce 4. Konverzí se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených ve vstupu a jejich soulad s právními předpisy Důvody pro provádění konverze Především ke konverzi dokumentů vydaných ještě v době před působností zákona a v neposlední řadě pro umožnění elektronické komunikace. To znamená, že při dodržení daných pravidel lze převést dokument v listinné formě do elektronické podoby. Tento převod mohou dle 23 zákona provádět pouze kontaktní místa veřejné správy (konverze na žádost) a orgány veřejné moci pro výkon své působnosti. Proces převodu z listinné do elektronické (resp. opačně) se nazývá autorizovaná konverze dokumentů. Zákon také stanoví, kdy konverzi nelze provést, např. nelze konvertovat občanský průkaz, pas apod. Konverze se též neprovádí jedná-li se o výstup z (předchozí) konverze. Konverzí se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených ve vstupu a jejich soulad s právními předpisy. 19/55

20 2.4 Použití elektronického podpisu Nová legislativa s sebou přináší výrazný nárůst využití nástrojů, které definuje zákon o elektronickém podpisu 3 (dále zákon o EP), tedy především uznávaného elektronického podpisu, uznávané elektronické značky a kvalifikovaného časového razítka. Orgány veřejné moci mohou pro výkon veřejné moci používat výhradně tzv. uznávaný elektronický podpis ( zaručený elektronický podpis, založený na kvalifikovaném certifikátu, vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb ) nebo uznávanou elektronickou značku ( elektronická značka, založená na kvalifikovaném systémovém certifikátu, vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb ). Zároveň s tím je ve většině případů vyžadováno kvalifikované časové razítko. Hovoří-li se proto v následujícím textu o certifikátu, o elektronickém podpisu nebo o elektronické značce, je tím vždy míněn kvalifikovaný certifikát (případně kvalifikovaný systémový certifikát) vydaný akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, uznávaný elektronický podpis a uznávaná elektronická značka Rekapitulace základních pojmů Pro pochopení důsledků, které nová legislativa přináší, je nezbytné správné pochopení základních pojmů, uvedených v předchozím odstavci. V této kapitole jsou proto shrnuté základní definice ze zákona o EP. Základní normou, ze které tento popis vychází, je již zmíněný zákon o EP, se kterým je doporučeno se seznámit. Definice, uvedené v této kapitole, jsou záměrně zestručněné a zjednodušující a slouží pouze pro rychlé seznámení se základními pojmy a principy elektronického podepisování. Uznávaný elektronický podpis Elektronickým podpisem se rozumí údaje, které jsou připojené k datové zprávě a které slouží k jednoznačnému ověření identity podepsané osoby ve vztahu k datové zprávě. Poskytovatelé certifikačních služeb (také nazývané certifikační autority) poskytují za úplatu certifikáty, které držiteli umožňují vytvářet elektronické podpisy a ostatním tyto podpisy ověřovat 4. Certifikáty jsou platné omezenou dobu, typicky jeden rok. Elektronický podpis je považován za zaručený, pokud je garantováno, že z něj lze jednoznačně zjistit, kdo datovou zprávu podepsal, že to nemohl provést nikdo jiný a že datová zpráva nebyla od okamžiku podepsání změněna. Tuto jistotu je možné mít jen tehdy, pokud lze bezpečně věřit, že poskytovatel certifikátu, který byl použit pro vytvoření elektronického podpisu 1) je důvěryhodný a 2) ověřil totožnost osoby, které certifikát vydal. To první je zajištěno akreditací poskytovatelů certifikačních služeb. To druhé garantuje (akreditovaný) poskytovatel tím, že certifikát označí jako kvalifikovaný. 3 zákon č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů 4 toto je velmi zjednodušující a nepřesný popis, pro přesnější definici odkazujeme na zákon o EP 20/55

Identifikátor datové schránky

Identifikátor datové schránky 21 K 20 odst. 1 Ustanovení konkretizuje všechny činnosti ministerstva, které jako správce informačního systému datových schránek musí provádět. Ministerstvo zajišťuje průkaznost doručování datových zpráv

Více

11/1 Elektronizace veřejné správy

11/1 Elektronizace veřejné správy str. 1 11/1 Elektronizace veřejné správy Obce a zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů Dnem 1. července 2009 nabývá účinnosti zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a

Více

b) provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci,

b) provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci, Zákon č. 300/2008 Sb. ve znění změn čl. VI návrhu zákona dle senátního tisku č. 74/2008, schváleného Senátem dne 28. 5. 2009. Zkonsolidovaný text vytvořil Vojtěch Kment dne 4. 6. 2009. Nové části textu

Více

CzechPOINT autorizovaná konverze dokumentů

CzechPOINT autorizovaná konverze dokumentů CzechPOINT autorizovaná konverze dokumentů Právní předpisy zákon 365/200 Sb. o ISVS zákon 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu zákon 500/2004 Sb. správní řád zákon 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové

Více

Datové schránky. školení NKČR. Hradec Králové 2.6.2009. Mgr. Jan Dytrych

Datové schránky. školení NKČR. Hradec Králové 2.6.2009. Mgr. Jan Dytrych školení NKČR Mgr. Jan Dytrych Právní úprava Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů účinnost 1.7.2009 Parlamentem schválené změny sněmovní tisk č. 704 (novela

Více

300/2008 Sb. ZÁKON ze dne 17. července 2008

300/2008 Sb. ZÁKON ze dne 17. července 2008 Systém ASPI - stav k 3.6.2009 do částky 45/2009 Sb. a 18/2009 Sb.m.s. Obsah a text 300/2008 Sb. - poslední stav textu 300/2008 Sb. ZÁKON ze dne 17. července 2008 o elektronických úkonech a autorizované

Více

Prezentace estat.cz. Návrh zákona o elektronizaci některých procesních úkonů v oblasti orgánů veřejné moci. estat.cz

Prezentace estat.cz. Návrh zákona o elektronizaci některých procesních úkonů v oblasti orgánů veřejné moci. estat.cz Prezentace estat.cz Návrh zákona o elektronizaci některých procesních úkonů v oblasti orgánů veřejné moci Důvody vzniku předlohy Problémy s přílohami u elektronických podání (zejména je-li povinnost předložit

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Částka 98 Sbírka zákonů č. 300 / 2008 Strana 4491 300 ZÁKON ze dne 17. července 2008 o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět

Více

ZÁKON. ze dne 17. července 2008. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

ZÁKON. ze dne 17. července 2008. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů Sbírka zákonů Předpis č. 300/2008 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2008, částka 98, ze dne 19.8.2008 Stručnou charakteristiku změn najdete v redakční anotaci předpisu Tento text je prvotním zněním předpisu

Více

ANALÝZA DOPADŮ ZÁKONA Č. 300/2008 Sb. A NÁVRH ZAJIŠTĚNÍ IMPLEMENTACE TOHOTO ZÁKONA

ANALÝZA DOPADŮ ZÁKONA Č. 300/2008 Sb. A NÁVRH ZAJIŠTĚNÍ IMPLEMENTACE TOHOTO ZÁKONA ANALÝZA DOPADŮ ZÁKONA Č. 300/2008 Sb. A NÁVRH ZAJIŠTĚNÍ IMPLEMENTACE TOHOTO ZÁKONA pro Krajský úřad Plzeňského kraje Ivana Protivová Tomáš Kuba Michal Hala David Melichar Kateřina Candrová Verze: V2.00

Více

300/2008 Sb. ZÁKON ze dne 17. července 2008

300/2008 Sb. ZÁKON ze dne 17. července 2008 Systém ASPI - stav k 15.12.2008 do částky 140/2008 Sb. a 32/2008 Sb.m.s. Obsah a text 300/2008 Sb. - poslední stav textu 300/2008 Sb. ZÁKON ze dne 17. července 2008 o elektronických úkonech a autorizované

Více

Datové schránky. únor Jana Kratinová SIKS a.s.

Datové schránky. únor Jana Kratinová SIKS a.s. Datové schránky únor 2009 Jana Kratinová SIKS a.s. Obsah Základní informace Datové schránky Informační systém datových schránek Informace o datových schránkách Základní informace Strategie rozvoje služeb

Více

Datové schránky konec obálek s pruhy. László Hajnal PMO MV Ministerstvo vnitra ČR, Česká pošta s. p.

Datové schránky konec obálek s pruhy. László Hajnal PMO MV Ministerstvo vnitra ČR, Česká pošta s. p. Datové schránky konec obálek s pruhy László Hajnal PMO MV Ministerstvo vnitra ČR, Česká pošta s. p. Zákon o egovernmentu Zákon č. 300/2008 Sb. O elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

Více

Návrh zákona o elektronizaci některých procesních úkonů v oblasti orgánů veřejné moci. estat.cz

Návrh zákona o elektronizaci některých procesních úkonů v oblasti orgánů veřejné moci. estat.cz Návrh zákona o elektronizaci některých procesních úkonů v oblasti orgánů veřejné moci Důvody vzniku předlohy Problémy s přílohami u elektronických podání (zejména je-li povinnost předložit listinu, ověřený

Více

Aktuální stav ISDS. e-government 20:10, Mikulov. Česká pošta, s.p. 6.9.2011

Aktuální stav ISDS. e-government 20:10, Mikulov. Česká pošta, s.p. 6.9.2011 Aktuální stav ISDS e-government 20:10, Mikulov Česká pošta, s.p. 6.9.2011 Informační systém datových Aktuální data k 31. 8. 2011 442 124 aktivních datových schránek v druhé polovině 2012 očekáváme 500

Více

Datové schránky konec obálek s pruhy

Datové schránky konec obálek s pruhy Datové schránky konec obálek s pruhy Petr Stiegler Ředitel sekce rozvoje služeb a e-governmentu Česká pošta s.p. Zákon o egovernmentu Zákon č. 300/2008 Sb. O elektronických úkonech a autorizované konverzi

Více

Jaké nároky na podniky přinese zákon o egovernmentu. 20.3. 2009 Jan Heisler, CNZ, o.s.

Jaké nároky na podniky přinese zákon o egovernmentu. 20.3. 2009 Jan Heisler, CNZ, o.s. Jaké nároky na podniky přinese zákon o egovernmentu 20.3. 2009 Jan Heisler, CNZ, o.s. Obsah prezentace: Úvod Legislativa Datové schránky Dopad na podniky Info o CNZ Úvod Na počátku bylo slovo Snahy o elektronizaci

Více

Vidimace a legalizace

Vidimace a legalizace 1. Identifikační číslo: 2. Kód: 3. Pojmenování životní situace: Vidimace a legalizace 4. Základní informace k životní situaci: Od 01.03.2006 je účinný nový zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu

Více

Návrh. ČÁST PRVNÍ Elektronické úkony, osobní čísla a autorizovaná konverze dokumentu. Hlava I Předmět úpravy

Návrh. ČÁST PRVNÍ Elektronické úkony, osobní čísla a autorizovaná konverze dokumentu. Hlava I Předmět úpravy Návrh ZÁKON ze dne...2007 o elektronických úkonech, osobních číslech a autorizované konverzi dokumentu a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Elektronické

Více

ZÁKON. ze dne 17. července 2008. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

ZÁKON. ze dne 17. července 2008. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů 300/2008 Sb. znění účinné od 1. 1. 2010 do 30. 6. 2010 změněno s účinností od poznámka zákonem č. 190/2009 Sb. 1.7.2009 zákonem č. 219/2009 Sb. 1.9.2009 zákonem č. 190/2009 Sb. 1.1.2010 300 ZÁKON ze dne

Více

Projekt Datové schránky. Zdeněk Zajíček náměstek ministra vnitra

Projekt Datové schránky. Zdeněk Zajíček náměstek ministra vnitra Projekt Datové schránky Zdeněk Zajíček náměstek ministra vnitra ZÁKON O egovernmentu Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů Schválen PS PČR 25.6. 2008 Schválen

Více

Analýza dopadů datových schránek na informační systém HMP (analýza dopadů zákona č.300/2008 Sb.)

Analýza dopadů datových schránek na informační systém HMP (analýza dopadů zákona č.300/2008 Sb.) Analýza dopadů datových schránek na informační systém HMP (analýza dopadů zákona č.300/2008 Sb.) Plán prezentace 1. Cíl(e) projektu 2. Rozsah projektu 3. Organizace projektu 4. Výstup(y) projektu - popis

Více

Platné znění ZÁKONA č. 300/2008 Sb., ze dne 17. července 2008 o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

Platné znění ZÁKONA č. 300/2008 Sb., ze dne 17. července 2008 o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů Platné znění ZÁKONA č. 300/2008 Sb., ze dne 17. července 2008 o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů ve znění zákona č. 190/2009 Sb., Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Datové schránky. Petr Stiegler ředitel sekce egovernmentu, Česká pošta, s.p.

Datové schránky. Petr Stiegler ředitel sekce egovernmentu, Česká pošta, s.p. Datové schránky Petr Stiegler ředitel sekce egovernmentu, Česká pošta, s.p. Aktuální informace V souladu se zákonem č.300/2008 Sb., o elektronických úkonech byla 1. listopadu provedena aktivace datových

Více

Schůzka informatiků MČ HMP. Datové schránky

Schůzka informatiků MČ HMP. Datové schránky Schůzka informatiků MČ HMP Datové schránky 7.5.2009 Aktuality 6.5.2009 Novela zákona o archivnictví a spisové službě Ve středu 6.5.2009 schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR novelu zákona č. 300/2008

Více

300/2008 Sb. ZÁKON ze dne 17. července 2008. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Předmět úpravy

300/2008 Sb. ZÁKON ze dne 17. července 2008. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Předmět úpravy 300/2008 Sb. ZÁKON ze dne 17. července 2008 o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: (1) Tento zákon upravuje 1 Předmět úpravy a)

Více

Autorizovaná konverze dokumentů

Autorizovaná konverze dokumentů Autorizovaná konverze dokumentů Autorizovaná konverze Konverze z pohledu občana a úředníka CzechPOINT@office Principy konverze, centrální evidence doložek Poplatky za konverzi, digitální podpis Zkoušky

Více

Projekt Datové schránky. Zdeněk Zajíček náměstek ministra vnitra

Projekt Datové schránky. Zdeněk Zajíček náměstek ministra vnitra Projekt Datové schránky Zdeněk Zajíček náměstek ministra vnitra ZÁKON O egovernmentu Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů Schválen PS PČR 25.6. 2008 Schválen

Více

DATOVÉ SCHRÁNKY. Petr Stiegler ředitel sekce egovernmentu Česká pošta, s.p.

DATOVÉ SCHRÁNKY. Petr Stiegler ředitel sekce egovernmentu Česká pošta, s.p. DATOVÉ SCHRÁNKY Petr Stiegler ředitel sekce egovernmentu Česká pošta, s.p. ČESKÁ POŠTA A DATOVÉ SCHRÁNKY Česká pošta bude provozovatelem systému na základě zákona a na základě smlouvy s Ministerstvem vnitra.

Více

300/2008 Sb. ZÁKON ze dne 17. července 2008. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Předmět úpravy

300/2008 Sb. ZÁKON ze dne 17. července 2008. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Předmět úpravy 300/2008 Sb. ZÁKON ze dne 17. července 2008 o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: (1) Tento zákon upravuje 1 Předmět úpravy a)

Více

Czech POINT. Co je to Czech POINT. Kde najdu pobočky Czech POINT? Obecní úřad Ohrobec v současnosti poskytuje tyto služby:

Czech POINT. Co je to Czech POINT. Kde najdu pobočky Czech POINT? Obecní úřad Ohrobec v současnosti poskytuje tyto služby: Czech POINT Co je to Czech POINT Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa. Kde najdu pobočky

Více

jsou b) rodné příjmení,

jsou b) rodné příjmení, Zákon č. 300/2008 Sb. ve znění změn čl. VI návrhu zákona dle senátního tisku č. 74/2008, schváleného Senátem dne 28. 5. 2009. Zkonsolidovaný text vytvořil Vojtěch Kment dne 4. 6. 2009. Nové části textu

Více

ANALÝZA DOPADŮ ZÁKONA Č. 300/2008 Sb.

ANALÝZA DOPADŮ ZÁKONA Č. 300/2008 Sb. ANALÝZA DOPADŮ ZÁKONA Č. 300/2008 Sb. PŘÍLOHA 1 Seznam obecných povinností Verze: v1.00 (první připomínkování) Datum vydání: 12. 3. 2009 1/7 1 Popis přílohy Příloha obsahuje obecný výčet povinností v souvislosti

Více

01. Identifikační kód PDY Kód životní situace SC Pojmenování (název) životní situace. Vidimace a legalizace

01. Identifikační kód PDY Kód životní situace SC Pojmenování (název) životní situace. Vidimace a legalizace 01. Identifikační kód PDY00006 02. Kód životní situace SC00006 03. Pojmenování (název) životní situace Vidimace a legalizace 04. Základní informace k životní situaci Občan potřebuje na svých dokumentech

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2008 V. volební období. Vládní návrh. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2008 V. volební období. Vládní návrh. na vydání I. PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2008 V. volební období 445 Vládní návrh na vydání zákona o elektronických úkonech, osobních číslech a autorizované konverzi dokumentů - 2 - ZÁKON ze dne...2008

Více

Co je Czech POINT? Co to znamená pro občana?

Co je Czech POINT? Co to znamená pro občana? Co je Czech POINT? Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, jehož cílem je zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan veřejná správa. V současnosti musí občan

Více

Úvod do egovernmentu. Jana Třísková Zuzana Hamzová

Úvod do egovernmentu. Jana Třísková Zuzana Hamzová Úvod do egovernmentu Jana Třísková Zuzana Hamzová Obsah semináře: Úvod do egovernmentu Datové schránky a informační systém datových schránek Co potřebuje vědět klient o své datové schránce Změny ve spisové

Více

Datové schránky a spisové služby ve správním území ORP Jihlava

Datové schránky a spisové služby ve správním území ORP Jihlava Datové schránky a spisové služby ve správním území ORP Jihlava Vladimír Křivánek Vedoucí odboru informatiky Květen 2009 Aktuální informace Výzva Czech Point stav čerpání dotací Czech Point nové funkcionality

Více

Datové schránky s návazností na aplikace spisové služby

Datové schránky s návazností na aplikace spisové služby Datové schránky s návazností na aplikace spisové služby Petr Oplátek Vedoucí týmu spisové služby ICZ a.s. Zákony a jejich změny Schváleno Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované

Více

Informace o provozu podatelny a podmínkách přijímání dokumentů. (podle 2 odst.3 vyhl. č.259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby)

Informace o provozu podatelny a podmínkách přijímání dokumentů. (podle 2 odst.3 vyhl. č.259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby) Informace o provozu podatelny a podmínkách přijímání dokumentů (podle 2 odst.3 vyhl. č.259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby) Dokumenty doručované prostřednictvím provozovatele poštovních

Více

Datové schránky na UK

Datové schránky na UK Datové schránky na UK září 2009 zpracovali: J. Douša, M. Maňásek, O. Salava (ÚVT UK) Datová schránka Existence datových schránek vyplývá ze zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované

Více

egon myslí 30. Den malých obcí

egon myslí 30. Den malých obcí egon myslí 30. Den malých obcí Zdeněk Zajíček náměstek ministra vnitra Co všechno egon umí Co všechno egon umí 787 000 ověřených výpisů Co všechno egon umí KIVS Co všechno egon umí Společně šetříme více

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY 21/2006 Sb. ZÁKON ze dne 20. prosince 2005 o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování) Změna: 165/2006 Sb. 189/2008 Sb.,

Více

Implementace egovernmentu v území

Implementace egovernmentu v území Implementace u v území Datové schránky a spisové služby Vladimír Křivánek Vedoucí odboru informatiky Září 2009 Aktuální informace Implementace u v území Datové schránky a autorizovaná konverze zákon 300/2008

Více

Czech POINT. RT=Výpis z rejstříku trestů. KN= Výpis z katastru nemovitostí

Czech POINT. RT=Výpis z rejstříku trestů. KN= Výpis z katastru nemovitostí Czech POINT Projekt Czech POINT (Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál) byl vytvořen pro zjednodušení komunikace občana s úřady. Nyní lze na jednom místě získat ověřené výstupy z informačních

Více

DATOVÉ SCHRÁNKY Petr Stiegler

DATOVÉ SCHRÁNKY Petr Stiegler DATOVÉ SCHRÁNKY Petr Stiegler ředitel sekce egovernmentu Česká pošta, s.p. Česká pošta a datové schránky Česká pošta je na základě zákona a na základě smlouvy s Ministerstvem vnitra provozovatelem informačního

Více

Provozní řád ISDS. Zpracoval: Projektový manažer ISDS Ing. Pavel Tesař. MV ČR, Sekce rozvoje a projektového řízení ICT v oblasti veřejné správy

Provozní řád ISDS. Zpracoval: Projektový manažer ISDS Ing. Pavel Tesař. MV ČR, Sekce rozvoje a projektového řízení ICT v oblasti veřejné správy Provozní řád ISDS Zpracoval: Projektový manažer ISDS Ing. Pavel Tesař MV ČR, Sekce rozvoje a projektového řízení ICT v oblasti veřejné správy 1 Informační systém datových schránek - provozní řád Provozní

Více

N á v r h. ZÁKON ze dne. 2007. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ. Hlava I. Předmět úpravy

N á v r h. ZÁKON ze dne. 2007. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ. Hlava I. Předmět úpravy N á v r h ZÁKON ze dne. 2007 o elektronizaci některých procesních úkonů a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ELEKTRONIZACE NĚKTERÝCH PROCESNÍCH ÚKONŮ

Více

DATOVÉ SCHRÁNKY - SOUČÁST ICT ŘEŠENÍ TELEFÓNICA O2. Pavel Smolík Top Account Manager

DATOVÉ SCHRÁNKY - SOUČÁST ICT ŘEŠENÍ TELEFÓNICA O2. Pavel Smolík Top Account Manager DATOVÉ SCHRÁNKY - SOUČÁST ICT ŘEŠENÍ TELEFÓNICA O2 Pavel Smolík Top Account Manager 2 Obsah prezentace Obsah Úvod. Architektura ISDS. Poskytované služby. Způsoby přístupu k ISDS. Bezpečnost. Doplňkové

Více

Variace. Datové schránky

Variace. Datové schránky Variace 1 Datové schránky Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Datové schránky Datová schránka je

Více

Elektronické dokumenty a spisová služba

Elektronické dokumenty a spisová služba N_SAS / VŠFS / LS 2013 / PS Přednáška č. 20 Elektronické dokumenty a spisová služba Hlavní okruhy problémů: I. Novelizace AZ v roce 2009: elektronické dokumenty v legislativě SSl a ASL II. Současná SSL

Více

Vidimace a legalizace. Školitel: Petr Bartek E-mail: petr.bartek@ub.cz

Vidimace a legalizace. Školitel: Petr Bartek E-mail: petr.bartek@ub.cz Vidimace a legalizace Školitel: Petr Bartek E-mail: petr.bartek@ub.cz 1 Úvod V této části kurzu se seznámíme s legislativní úpravou vidimace a legalizace a se správnými postupy při vykonávání této činnosti.

Více

Ing. Bohumil Pecold Krajský úřad Královéhradeckého kraje 19.2.2009

Ing. Bohumil Pecold Krajský úřad Královéhradeckého kraje 19.2.2009 Ing. Bohumil Pecold Krajský úřad Královéhradeckého kraje 19.2.2009 Aktuální oblas. implementace Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů o Účinnost od 1.7.2009,

Více

ANALÝZA DOPADŮ ZÁKONA Č. 300/2008 Sb.

ANALÝZA DOPADŮ ZÁKONA Č. 300/2008 Sb. ANALÝZA DOPADŮ ZÁKONA Č. 300/2008 Sb. PŘÍLOHA 5 Typový postup implementace střední obec s matrikou, stavebním úřadem nebo pověřeným obecním úřadem Verze: v1.00 (první připomínkování) Datum vydání: 16.

Více

Akreditovaná certifikační autorita eidentity

Akreditovaná certifikační autorita eidentity Akreditovaná certifikační autorita eidentity ACAeID 35 Zpráva pro uživatele Verze: 1.2 Odpovídá: Ing. Jiří Hejl Datum: 21. 12. 2012 Utajení: Veřejný dokument eidentity a.s. Vinohradská 184,130 00 Praha

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 98 Rozeslána dne 19. srpna 2008 Cena Kč 46, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 98 Rozeslána dne 19. srpna 2008 Cena Kč 46, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 98 Rozeslána dne 19. srpna 2008 Cena Kč 46, O B S A H : 299. Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu jistin státního dluhu, splatných v letech 2009

Více

Studijní materiál k e-learningovému kurzu

Studijní materiál k e-learningovému kurzu Studijní materiál k e-learningovému kurzu Autorizovaná konverze dokumentů, vidimace a legalizace Autor: Mgr.Simona Vavrochová 2015, RENTEL a. s. Obsah: Cíl kurzu... 3 Klíčové pojmy... 3 1. Vymezení pojmů

Více

ověřený výpis z Katastru nemovitostí parcelní číslo 100,- Kč za první stránku, 50,- Kč za každou další stránku

ověřený výpis z Katastru nemovitostí parcelní číslo 100,- Kč za první stránku, 50,- Kč za každou další stránku Co je Czech POINT? Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, jehož cílem je zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa. V současnosti musí

Více

Konference s mezinárodní účastí

Konference s mezinárodní účastí Konference s mezinárodní účastí esvět: Quo vadis elektronizace ve veřejné správě? 14. 15. října 2009 BENEŠOV PŘÍNOS ELEKTRONIZACE DO ADVOKÁTNÍ PRAXE ejustice: ejustice: finanční úspora úspora času komfortní

Více

Pracoviště Czech POINT - ověřené výpisy z centrálních registrů

Pracoviště Czech POINT - ověřené výpisy z centrálních registrů Pracoviště Czech POINT - ověřené výpisy z centrálních registrů 03. Pojmenování (název) životní situace Pracoviště Czech POINT - ověřené výpisy z centrálních registrů 04. Základní informace k životní situaci

Více

Nová reglementace spisové služby

Nová reglementace spisové služby Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Návrh vyhlášky o podrobnostech

Více

Rodná čísla Novelizace zákonů Datové schránky. Peter Garláthy

Rodná čísla Novelizace zákonů Datové schránky. Peter Garláthy Rodná čísla Novelizace zákonů Datové schránky Peter Garláthy 26.11.2009 1 Předání sestav rodných čísel V případě sestav rodných čísel v elektronické podobě je nutné popisovat CD názvem výdejového místa,

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 1 Zajištění funkcionality "Internetové kontaktní místo veřejné správy Czech POINT" 1. Obecná informace Projekt Czech POINT (dále i CzP) v současné

Více

STRATEGIE IMPLEMENTACE egovernmentu V ÚZEMÍ

STRATEGIE IMPLEMENTACE egovernmentu V ÚZEMÍ MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ STRATEGIE IMPLEMENTACE egovernmentu V ÚZEMÍ Ing. Josef Švec svec@mestovm.cz Tel: 566 781 150 MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ Moderní, přátelský a efektivní úřad - egon, symbol

Více

Příjem a odesílání datových zpráv na UK

Příjem a odesílání datových zpráv na UK Příjem a odesílání datových zpráv na UK 21. září 2016 Obecné informace Datová schránka je součástí ISDS a slouží jako dočasné uložiště obsahu datových zpráv - 90 dnů ISDS je informační systém datových

Více

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí:

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí: Karta projektového okruhu Číslo a název projektového okruhu: Garant karty projektového okruhu: Spolupracující subjekty: 3.1 Úplné elektronické podání Ministerstvo vnitra Správa základních registrů, OSS,

Více

Vývoj legislativy SSL a ASL v moderní době

Vývoj legislativy SSL a ASL v moderní době N_SAS / VŠFS / LS 2014 / KS Přednáška č. 11 + 12 Vývoj legislativy SSL a ASL v moderní době -Zákon č. 499/2004 Sb. o archivnictví a o spisové službě = historicky 1. legislativní úprava spisové služby (platnost

Více

POVINNOSTI VE VÝKONU SPISOVÉ SLUŽBY

POVINNOSTI VE VÝKONU SPISOVÉ SLUŽBY POVINNOSTI VE VÝKONU SPISOVÉ SLUŽBY Metodické setkání k výkonu spisové služby v elektronické podobě, Clam-Gallasův palác, 29. 9. 2015 Monitoring AHMP výsledky Typ původce Počet původců Počet digitálních

Více

Co musí udělat obec. informačního systému datových schránek (ISDS)

Co musí udělat obec. informačního systému datových schránek (ISDS) Co musí udělat obec I. a II. typu před spuštěním informačního systému datových schránek (ISDS) 1. Zajistit vybavení pro práci s DS a autorizovanou konverzi dokumentů Minimální požadavky na vybavení obce:

Více

ARGUMENTÁŘ ISDS. (verze k 27.3.2009)

ARGUMENTÁŘ ISDS. (verze k 27.3.2009) ARGUMENTÁŘ ISDS (verze k 27.3.2009) CO JE DATOVÁ SCHRÁNKA?... 3 KDO MUSÍ (NEMUSÍ) MÍT DATOVOU SCHRÁNKU?... 4 ORGÁNY VEŘEJNÉ MOCI (OVM)... 5 JAK SI ZŘÍDIT DATOVOU SCHRÁNKU?... 8 JAK BUDE VYPADAT ROZESÍLÁNÍ

Více

Typový postup implementace zákona č. 300/2008 Sb. OBČAN

Typový postup implementace zákona č. 300/2008 Sb. OBČAN Typový postup implementace zákona č. 300/2008 Sb. OBČAN verze 1.0 platná od 30. 4. 2009 Úvod Cílem této brožury je pomoci Vám připravit se na změny, které přináší zákon č. 300/2008 Sb. o elektronických

Více

Průvodce administrací opatřením 3.3., záměru e) Pořádání veletrhů a výstav a účast na nich kolo příjmu žádostí OP Rybářství

Průvodce administrací opatřením 3.3., záměru e) Pořádání veletrhů a výstav a účast na nich kolo příjmu žádostí OP Rybářství Oddělení metodiky OP Rybářství V Praze dne 8. ledna 2013 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 785 fax: 222 871 764 e-mail: info@szif.cz Průvodce administrací opatřením 3.3., záměru e) Pořádání

Více

Vyřizování elektronických podání, podnětů a jiných písemností podle správního řádu s důrazem na vyřizování úkonů bez uznávaného elektronického podpisu

Vyřizování elektronických podání, podnětů a jiných písemností podle správního řádu s důrazem na vyřizování úkonů bez uznávaného elektronického podpisu Odbor legislativy a koordinace předpisů Vyřizování elektronických podání, podnětů a jiných písemností podle správního řádu s důrazem na vyřizování úkonů bez uznávaného elektronického podpisu Podání obecně

Více

e-government v České republice

e-government v České republice 1 e-government v České republice Opora pro předmět: 5PR425 Zpracoval: Tomáš Lechner Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu

Více

Zákon č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru

Zákon č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru Zákon č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru Dne 19. září 2016 byl zveřejněn ve Sbírce zákonů zákon č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce a související změnový

Více

egovernment Uherské Hradiště Reduta 29. ledna 2009

egovernment Uherské Hradiště Reduta 29. ledna 2009 egovernment Uherské Hradiště Reduta 29. ledna 2009 egon Prsty Czech POINT Oběhová soustava KIVS Srdce zákon 300/2008 Sb. Mozek základní registry Přínosy konec zbytečného obcházení úřadů zrovnoprávnění

Více

Datové schránky. Obecné podmínky u agend datových schránek

Datové schránky. Obecné podmínky u agend datových schránek Datové schránky V souvislosti s účinností zákona č. 300/2008 o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů se kontaktní místo veřejné správy stává prostředníkem mezi občanem a informačním

Více

Jak může probíhat vedení čistě elektronické zdravotní dokumentace v NIS

Jak může probíhat vedení čistě elektronické zdravotní dokumentace v NIS Jak může probíhat vedení čistě elektronické zdravotní dokumentace v NIS Ing. Petr Jelínek, STAPRO s.r.o. s využitím podkladů M. Novotného, P. Grodzického, J. Horáka a dalších Cíl řešení elektronické zdravotní

Více

Ověřené výstupy a Czech POINT nejčastější dotazy a odpovědi (FAQ)

Ověřené výstupy a Czech POINT nejčastější dotazy a odpovědi (FAQ) Ověřené výstupy a Czech POINT nejčastější dotazy a odpovědi (FAQ) (podle zákona č. 365/2000 Sb., o ISVS, ve znění zák. č. 81/2006 Sb., zák. č. 110/2007 Sb. a zák. č. 269/2007 Sb., účinném od 1. ledna 2008)

Více

POVINNOSTI VE VÝKONU SPISOVÉ SLUŽBY

POVINNOSTI VE VÝKONU SPISOVÉ SLUŽBY POVINNOSTI VE VÝKONU SPISOVÉ SLUŽBY Metodické setkání k výkonu spisové služby v elektronické podobě, Clam-Gallasův palác, 9. 6. 2015 Monitoring AHMP výsledky Typ původce Počet původců Počet digitálních

Více

Na pracovišti Czech POINTu lze vydat tyto ověřené výstupy z registrů veřejné správy:

Na pracovišti Czech POINTu lze vydat tyto ověřené výstupy z registrů veřejné správy: Czech POINT Na pracovišti Czech POINTu lze vydat tyto ověřené výstupy z registrů veřejné správy: Výpis z Katastru nemovitostí Výpis z Obchodního rejstříku Výpis z Živnostenského rejstříku Výpis z Rejstříku

Více

zákon . 300/2008 Sb. zákon . 499/2004 Sb zákon . 227/2000 Sb. zákon . 500/2004 Sb Datové schránky

zákon . 300/2008 Sb. zákon . 499/2004 Sb zákon . 227/2000 Sb. zákon . 500/2004 Sb Datové schránky Základními právními předpisy upravujícími komunikaci prostřednictvím datových schránek a úkony s tím související jsou: zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů,

Více

USNESENÍ č. 48 A výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj z 13. schůze dne 15. června 2011

USNESENÍ č. 48 A výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj z 13. schůze dne 15. června 2011 Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 6. volební období USNESENÍ č. 48 A výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj z 13. schůze dne 15. června 2011 Návrh poslanců Jaroslava Krupky, Stanislava

Více

Nová archivní legislativa

Nová archivní legislativa Nová archivní legislativa Jana Hájková, Ministerstvo vnitra Miroslav Kunt, Národní archiv Důvody a důsledky Rozvoj e-govermentu a zákon 300/2008 Sb. (novela archivního zákona mění i tento zákon) Zkušenosti

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 3258 Sbírka zákonů č. 263 / 2011 263 ZÁKON ze dne 29. července 2011, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších

Více

VYHLÁŠKA ze dne 1. prosince 2014, kterou se mění vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby

VYHLÁŠKA ze dne 1. prosince 2014, kterou se mění vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby Částka 115 Sbírka zákonů č. 283 / 2014 Strana 3273 283 VYHLÁŠKA ze dne 1. prosince 2014, kterou se mění vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby Ministerstvo vnitra stanoví podle

Více

Vymezení pojmů a obecné informace. I. Datové schránky

Vymezení pojmů a obecné informace. I. Datové schránky Vymezení pojmů a obecné informace I. Datové schránky Zákon č. 300/2008 Sb. definuje datovou schránku jako elektronické úložiště, které je určeno k doručování orgány veřejné moci, provádění úkonů vůči orgánům

Více

Aditivní služby k datovým schránkám, Poštovní datová zpráva

Aditivní služby k datovým schránkám, Poštovní datová zpráva Aditivní služby k datovým schránkám, Poštovní datová zpráva ISSS 2010, Hradec Králové Česká pošta, s.p. 12. 4. 2010 1 Obsah egovernment na České poště Poštovní datová zpráva Datový trezor SMS notifikace

Více

Národní digitální archiv a egovernment 2. 12. 2009

Národní digitální archiv a egovernment 2. 12. 2009 Národní digitální archiv a egovernment 2. 12. 2009 Elektronizace veřejné správy - rok 2009 je z hlediska eletronizace přelomový - Informační systém datových schránek (ISDS) - zákon č. 300/2008 Sb. - povinnost

Více

Datové schránky a Statutární město Brno. Vladimír Halm, OMI MMB 24/2/2009

Datové schránky a Statutární město Brno. Vladimír Halm, OMI MMB 24/2/2009 Datové schránky a Statutární město Brno Vladimír Halm, OMI MMB 24/2/2009 Vliv změny legislativy na IS SMB Základní prvky zákona 300/2008 Sb. Datové schránky a jejich informační systém Autorizovaná konverze

Více

354/2015 Sb. VYHLÁKA

354/2015 Sb. VYHLÁKA 354/2015 Sb. VYHLÁKA ze dne 11. prosince 2015, kterou se mění vyhláka č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí Český úřad zeměměřický a katastrální stanoví podle 66 odst. 1 písm. j)

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autorita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÁ ČASOVÁ RAZÍTKA Stupeň důvěrnosti : veřejný dokument Verze 2.1 Zpráva pro uživatele je veřejným dokumentem, který je vlastnictvím společnosti

Více

Datové schránky, změny doručování, autorizovaná konverze, archivní zákon

Datové schránky, změny doručování, autorizovaná konverze, archivní zákon Datové schránky, změny doručování, autorizovaná konverze, archivní zákon Velké Meziříčí, 16.9.2009 Ing. Josef Švec Jiří Kratochvíl Jaroslav Hladík - Současný stav výzev (OPLZZ vzdělávání, IOP technologické

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

Částka 4 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

Částka 4 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Strana 58 Sbírka zákonů č.9/2011 9 VYHLÁŠKA ze dne 10. ledna 2011, kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek

Více

Role datových schránek v elektronické komunikaci zdravotnických zařízení

Role datových schránek v elektronické komunikaci zdravotnických zařízení Role datových schránek v elektronické komunikaci zdravotnických zařízení Ing. Svetlana Drábková konzultant pro oblast zdravotnictví email: drabkova@datasys.cz Základní fakta o společnosti DATASYS Společnost

Více

Konverze dokumentů na kontaktních místech Czech POINT

Konverze dokumentů na kontaktních místech Czech POINT Konverze dokumentů na kontaktních místech Czech POINT Benešov 16. 1. 2009 Ing. Jindřich Kolář vrchní ředitel sekce rozvoje a projektového řízení ICT v oblasti veřejné správy Konverze z pohledu občana 1.

Více