ARGUMENTÁŘ ISDS. (verze k )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ARGUMENTÁŘ ISDS. (verze k 27.3.2009)"

Transkript

1 ARGUMENTÁŘ ISDS (verze k )

2 CO JE DATOVÁ SCHRÁNKA?... 3 KDO MUSÍ (NEMUSÍ) MÍT DATOVOU SCHRÁNKU?... 4 ORGÁNY VEŘEJNÉ MOCI (OVM)... 5 JAK SI ZŘÍDIT DATOVOU SCHRÁNKU?... 8 JAK BUDE VYPADAT ROZESÍLÁNÍ PŘÍSTUPOVÝCH ÚDAJŮ?... 9 KDO MŮŽE DATOVOU SCHRÁNKU POUŽÍVAT? CENA ELEKTRONICKÝ PODPIS BUDE EXISTOVAT TELEFONNÍ SEZNAM DATOVÝCH SCHRÁNEK? ARCHIVACE DOTACE BEZPEČNOST KONVERZE DALŠÍ MOŽNÉ KLADENÉ DOTAZY:

3 CO JE DATOVÁ SCHRÁNKA? Datová schránka je elektronické úložiště, které je určeno k doručování dokumentů orgánů veřejné moci a k provádění podání vůči nim. Tento způsob komunikace do značné míry nahrazuje klasický způsob doručování v listinné podobě. Dokument, dodaný prostřednictvím datové schránky, bude mít stejnou váhu, jako dopis s pruhem, tedy doporučená zásilka, a to i do vlastních rukou. OVM mohou komunikovat i mezi sebou. Co není datová schránka? Datová schránka není ová schránka, je to prostředek pro realizování podání vůči orgánům veřejné moci ze strany občanů či právnických osob, nebo naopak doručování dokumentů ze strany orgánů veřejné moci. Pomocí datové schránky není možná komunikace mezi fyzickými či právnickými osobami navzájem. Na druhou stranu do ní nebudou chodit reklamy, zavirované přílohy apod. Datová schránka není ani dlouhodobým úložištěm. Co bude datová schránka umět? odesílat zprávy přijímat zprávy zjišťovat stavy odeslaných zpráv přijímat doklady o dodání a doručení ověřovat, zda adresát má datovou schránku datové schránky budou umět pracovat s elektronickými formuláři Jaké jsou výhody datové schránky pro občana? Přístupnost z kteréhokoliv místa planety, pokud je dostupný internet, úspora času, odpadnou problémy s doručováním a chozením na poštu. Tato služba je poskytována občanům bezplatně. 3

4 KDO MUSÍ (NEMUSÍ) MÍT DATOVOU SCHRÁNKU? Datová schránka se zřizuje pro právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku, pro právnické osoby zřízené zákonem a pro orgány veřejné moci. Tato povinnost pro ně plyne ze zákona č.300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, nemusejí o ni nikde žádat, bude jim zřízena automaticky. Školským zařízením, která jsou právnickými osobami zapsanými v obchodním rejstříku, se datová schránka zřizuje ze zákona.ostatním školským zařízením je doporučeno si DS zřídit. Společenství vlastníků jednotek - jsou právnické osoby, kterým se datová schránka nezřizuje, neboť dle zákona o vlastnictví bytů se SVJ registrují ve zvláštním registru, nikoli Obchodním rejstříku ve smyslu paragrafu 28 Obchodního zákoníku. Jedinou výjimkou jsou bytová družstva, která mají právní formu družstva dle Obchodního zákoníku. Nadace, nadační fondy a obecně prospěšné společnosti jsou právnickými osobami, kterým ze zákona datové schránky zřízeny nebudou, protože nejsou registrovány v Obchodním rejstříku. Města a obce jsou zřizovateli. Obec je zřizovatelem organizací, které získaly právní subjektivitu (školy, školky, domy pro seniory). Mají tedy přiděleno své IČ, jednají zcela samostatně. Jak přistupovat k problému, aby splnily zákonné povinnosti a staly se uživatelem Datové schránky? Jsou vůbec povinny Datovou schránku používat? Každé právnické osobě zapsané v Obchodním rejstříku bude datová schránka zřízena automaticky a takto bude moci využívat všech výhod datové schránky. Pokud není zapsána v obchodním rejstříku, datová schránka se zřizuje na žádost. 4

5 ORGÁNY VEŘEJNÉ MOCI (OVM) pro účely povinného zřízení datových schránek jsou státní orgány (orgány moci výkonné a jiné orgány). Jde o organizační jednotky státu, jejichž prostřednictvím stát jedná, které mají určité zákonné kompetence, orgány územních samosprávných celků, státní fondy, zdravotní pojišťovny, Český rozhlas, Česká televize, samosprávné komory, notáři a soudní exekutoři. Vymezení státních orgánů pro účely aplikace zákona č. 300/2008 Sb.: 1) Parlament 2) Orgány moci výkonné 3) Soudy a) prezident republiky b) vláda c) správní úřady d) státní sbory (ozbrojené síly a bezpečnostní sbory) e) státní zastupitelství 4) Nejvyšší kontrolní úřad 5) Česká národní banka 6) Veřejný ochránce práv 7) Organizační složky státu zřízené zákonem, které mají zákonem stanovenou působnost, avšak nedisponují vrchnostenskou mocí (např. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Probační a mediační služba) 8) Finanční arbitr Definice OVM výčtem typů některých OVM: Z hlediska samosprávných komor zřízených zákonem by měly mít zřízenu datovou schránku orgánu veřejné moci Česká advokátní komora, Exekutorská komora ČR, Česká lékařská komora, Česká stomatologická komora, Česká lékárnická komora, Komora veterinárních lékařů ČR, Komora patentových zástupců ČR, Komora daňových poradců ČR, Komora auditorů ČR, Česká komora architektů, Česká komora autorizovaných inženýrů a architektů činných ve výstavbě, Hospodářská komora ČR a Agrární komora ČR. 5

6 Výčet dalších subjektů, které jsou OVM: - jednotlivý notář - jednotlivý exekutor - katastrální úřady (pouze na úrovni krajů, okresní nikoli) - jednotlivé celní úřady - jednotlivé finanční úřady - jednotlivé úřady práce - jednotlivé správy sociálního zabezpečení - jednotlivé krajské hygienické stanice a krajské veterinární správy - jednotlivé pozemkové úřady - jednotlivé notářské komory se sídly u krajských soudů (tzn. v Brně, v Ústí nad Labem, v Praze, v Českých Budějovicích, v Plzni, v Hradci Králové a v Ostravě - jednotlivá okresní státní zastupitelství - jednotlivé okresní, krajské a ostatní soudy - jednotlivá krajská vojenská velitelství a újezdní úřady - zdravotní pojišťovna jen centrála Výčet subjektů, které nejsou OVM: - příspěvkové organizace státu, obcí a krajů - rozpočtové organizace státu, obcí a krajů, pouze organizace zřízené zákonem (pozn. rozpočtová organizace je původní termín aktuálně Organizační složka státu/územně správního celku) - detašovaná pracoviště vydávající samostatná rozhodnutí - jednotlivé zdravotní ústavy (bývalé okresní hygienické stanice) - pobočky zdravotních pojišťoven - jednotlivé školy, školky, výchovné ústavy a věznice 6

7 Subjekty v resortu Ministerstva vnitra, které budou mít zřízenu datovou schránku orgánu veřejné moci: Policie České republiky Hasičský záchranný sbor České republiky Národní archiv Státní oblastní archivy Subjekty v resortu Ministerstva vnitra, které nebudou mít zřízenu datovou schránku orgánu veřejné moci: Policejní akademie České republiky Vyšší a střední policejní školy a školy požární ochrany Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra Muzeum Policie ČR Bytová správa Ministerstva vnitra Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra Lázeňské léčebné ústavy Ministerstva vnitra Tiskárna Ministerstva vnitra Centrum sportu Ministerstva vnitra Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra Institut pro místní správu Praha 7

8 JAK SI ZŘÍDIT DATOVOU SCHRÁNKU? Právnická osoba, datová schránka zřízena automaticky ze zákona. Obdrží poštou do vlastních rukou přístupové údaje (statutární zástupce). Právnická osoba zapsaná v Obchodním rejstříku nebo zřízená zákonem, datová schránka bude zřízena automaticky ze zákona. Statutární zástupce obdrží přístupové údaje poštou do vlastních rukou. Ostatní právnické osoby, mohou si o zřízení datové schránky požádat, podobně jako fyzické osoby. Orgán veřejné moci, datová schránka zřízena automaticky ze zákona. Poštou obdrží přístupové údaje (statutární orgán). Statutární zástupce obdrží přístupové údaje poštou do vlastních rukou. Fyzická osoba, může si o zřízení datové schránky požádat, nejlépe na Czech POINTu na základě předložení průkazu totožnosti a podepsání příslušné žádosti. Pokud má žadatel kvalifikovaný certifikát elektronického podpisu, může podat žádost prostřednictvím internetu. Protože fyzické osoby mohou požádat jak o zřízení tak o zneplatnění své datové schránky opětovně, je tato žádost vyřízena zdarma pouze poprvé. Při každém dalším opakování v průběhu 3 let bude zpoplatněna částkou 200 Kč. Podnikající fyzická osoba, může si o zřízení datové schránky požádat. A to na Czech POINTu. Bude potřebovat občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti, doklad o tom, že je podnikající fyzická osoba a podpis žádosti. Pokud má žadatel kvalifikovaný certifikát elektronického podpisu, může podat žádost prostřednictvím internetu. Do kdy musí Pošta orgánům veřejné moci a právnickým osobám schránku povinně zřídit? Do 90ti dnů od účinnosti zákona, tj. od 1.července Jak dlouho bude trvat zřízení datové schránky pro fyzické osoby? Od podání žádosti jim bude datová schránka zřízena do tří pracovních dnů a to bezplatně. 8

9 JAK BUDE VYPADAT ROZESÍLÁNÍ PŘÍSTUPOVÝCH ÚDAJŮ? S ohledem na bezpečnost budou přístupové údaje rozesílány formou doporučené zásilky do vlastních rukou, aby se nedostaly do rukou nikomu jinému, než držiteli, resp. statutárnímu orgánu držitele datové schránky. Zásilka bude obsahovat přístupové údaje (podobně, jako např. zásilka s PINem platební karty) a stručný návod k použití. Jak bude Pošta vědět, komu má přístupové údaje poslat? Přístupové údaje budou posílány do vlastních rukou na adresu statutárního orgánu (člena statutárního orgánu), který je uveden v příslušných státních registrech např. Obchodním rejstříku. Jaké jsou technické požadavky na používání datové schránky? Běžný počítač s připojením na internet. Formulář žádosti ke zřízení datové schránky? Aktuálně neexistuje žádný formulář žádosti. Jakmile bude formulář k dispozici, objeví se jeho elektronická verze ke stažení na Kolik bude celkem zřízeno datových schránek orgánům veřejné moci a kolik právnickým osobám? Odhady se pohybují cca tisíc datových schránek. Kde naleznu více informací na téma datových schránek? Na webových stránkách Dále pak ministerstvo vnitra připravilo řadu seminářů o datových schránkách. Semináře jsou určeny především těm, kterých se týká povinnost používat datové schránky (tzn. orgány veřejné moci a právnické osoby). Podrobnosti naleznete na 9

10 KDO MŮŽE DATOVOU SCHRÁNKU POUŽÍVAT? V prvním okamžiku může do schránky přistupovat jen tzv. oprávněná osoba, tedy ta, která obdržela přístupové kódy. Tou může být samotná fyzická osoba, která si nechala schránku na svou žádost zřídit či fyzická podnikající osoba. U orgánů veřejné moci a u právnických osob, je touto oprávněnou osobou vedoucí orgánu veřejné moci, resp. statutární orgán, člen statutárního orgánu, vedoucí organizační složky nebo vedoucí organizační složky podniku zahraniční právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku. Tato osoba může poté delegovat tuto činnost, tak jako v případě papírové pošty, na další osoby. Těmi může být tzv. administrátor a také pověřené osoba, na kterou může spravování schránky delegovat jak oprávněná osoba, tak administrátor. V praxi to může například znamenat, že oprávněnou osobou je starosta obce, který deleguje administrátorská práva na vedoucího odboru IT a pověřenou osobou učiní pracovníka podatelny. OD KDY BUDOU DATOVÉ SCHRÁNKY V PLNÉM PROVOZU? Plná funkčnost systému s napojením všech povinných subjektů lze očekávat po třech měsících od data účinnosti, tedy od Od 1.května, respektive června, bude možné si celý systém vyzkoušet v testovacím prostředí. Start celého systému byl záměrně nastaven na letní měsíce, tedy období, kdy je úřední komunikace nejméně. 10

11 CENA Budou celkem čtyři druhy datových schránek: - datová schránka orgánů veřejné moci (OVM se budou podílet na úhradě nákladů spojených s provozováním systému datových schránek, výše této úhrady bude odvozena od podílu OVM jako celku na využívání těchto služeb). - datová schránka pro právnické osoby (ZDARMA vše) - datová schránka pro fyzické osoby podnikající (ZDARMA vše) - datová schránka pro fyzické osoby (ZDARMA vše) Orgány veřejné moci budou platit cenu za odeslanou zprávu, cena bude stanovena dle následující tabulky: Hranice Náklady služby pro uživatele Transakcí kumulativně s DPH bez DPH 0-33 mil 17,90 15, mil 15,90 13, mil. 13,90 11, mil. 11,90 10,00 nad 123 mil. 9,90 8,32 Při tvorbě podílu na úhradě nákladů se vycházelo z modelu, že čím více datových zpráv bude posíláno, tím nižší budou jejich náklady na jednu zprávu. Hranice je počítána kumulativně, tzn. ve chvíli, když počet zásilek (datových zpráv) odeslaných za celou dobu provozu všemi orgány veřejné moci překročí např. hranici 33 milionů zásilek, sníží se náklad na jednu datovou zprávu pro všechny uživatele na 15,90 s DPH. NÁKLADY NA POSLÁNÍ DATOVÉ ZPRÁVY JSOU NIŽŠÍ NEŽ PŘI KLASICKÉM DORUČOVÁNÍ!!! 11

12 ÚSPORA JEDNOTLIVÝCH ORGÁNŮ VEŘEJNÉ MOCI OPROTI SOUČASNÉMU STAVU Orgán veřejné moci, který posílá většinu své korespondence jako obálky s pruhem ušetří podle objemu odeslaných zpráv celkem od 40 do 67 % nákladů, a to při průměrné ceně poštovní zásilky 30 Kč. Nákl. na 1 odeslanou zprávu Prům. cena poš. Zásilky Úspora 17, % 15, % 13, % 11, % 9, % Orgán veřejné moci, který posílá více obyčejných zásilek než obálek s pruhem ušetří podle objemu odeslaných zpráv celkem od 11 do 51 procent nákladů, a to při průměrné ceně poštovní zásilky 20 Kč. Nákl. na 1 odeslanou zprávu Prům. cena poš. zásilky Úspora 17, % 15, % 13, % 11, % 9, % Při srovnání nákladů na odeslanou datovou zprávu a běžné doporučené zásilky za 26 Kč se úspora orgánu veřejné moci pohybuje mezi 31 až 62 procenty. Nákl. na 1 odeslanou zprávu Dopor. Zásilka Úspora 17, % 15, % 13, % 11, % 9, % 12

13 Co pokrývají tyto náklady? Nepřetržitý provoz 24 hodin denně 365 dní v roce při dodržení nejvyšších bezpečnostních standardů. Konstrukce úhrady provozu ISDS - odměna provozovateli systému ISDS (platí MV) - poplatek provozovateli za zřízení přístupu (platí MV) - maximální cena za licenci (platí MV) podíl OVM na úhradě provozních nákladů systému (platí OVM) Bude ministerstvo vnitra platit České poště nějaký roční poplatek? Ministerstvo vnitra bude hradit provozovateli jednak náklady na rozesílání přístupových údajů (odesílají se do vlastních rukou např. statutárního orgánu právnické osoby nebo vedoucímu orgánu veřejné moci zástupce organizace) a jednak odměnu za provoz systému, tzn. za jeho vysokou dostupnost v režimu 365/24/7, správu apod. Cena je stanovena podle počtu zpráv, které systém doručí. Jaké budou náklady se zřízením datové schránky? Samotná aktivace datové schránky je zdarma. Poplatek za zřízení elektronického podpisu je od 150 Kč. 13

14 ELEKTRONICKÝ PODPIS Elektronický podpis nemusí v rámci zasílání prostřednictví datových schránek použít fyzická osoba a právnická osoba s jedním jednatelem. U ostatních je povinnost opatřit datové správy elektronickým podpisem. ORGÁNY VEŘEJNÉ MOCI S ohledem na správní řád je třeba dodržet povinnost podepisování jednotlivých dokumentů zasílaných prostřednictvím datových schránek. Úřady (orgány veřejné moci) tedy musí zprávy odeslané datovou schránkou opatřit zaručeným elektronickým podpisem, tak aby příjemce nemohl pochybovat o tom, kdo mu ji zasílá. Množství potřebných elektronických podpisů v rámci úřadu by se mělo odvíjet i od dosavadního vnitřního chodu úřadu. Princip nakládání s dokumenty v elektronické podobě by se měl totiž řídit stejnými pravidly, kterými se v dané instituci řídí nakládání s papírovými dokumenty. Záleží tedy na zavedených vnitřních zvyklostech každého úřadu. Pokud v současné době úředník vydává konkrétní rozhodnutí v papírové podobě a podepisuje jej sám, může být pro práci se spisem v elektronické podobě vybaven rovněž elektronickým podpisem. Jsou ale úřady, které velmi často využívají možnosti, kdy úředník provede rozhodnutí, ale s dovětkem za správnost jej podepíše jeho sekretariát, pracovník spisové výpravny atp. Tedy za více pracovníků, kteří tato rozhodnutí provádějí, stvrzuje správnost svým podpisem pouze jedna osoba. Úplně stejným způsobem je totéž možno realizovat v elektronické podobě. V celém úřadě tak může existovat jen jeden elektronický podpis, například v rámci podatelny, kterým příslušný pracovník opatřuje spis a stvrzuje správnost rozhodnutí, která učinili ostatní jeho kolegové v jiných odděleních úřadu. FYZICKÉ OSOBY A PRÁVNICKÉ OSOBY S JEDNÍM JEDNATELEM Fyzické osoby to mají ještě jednodušší, neboť ty jsou samy sobě oprávněnou osobou. Pokud tedy budou odesílat dokumenty prostřednictvím datové schránky, nemusí je opatřovat elektronickým podpisem, neboť jejich autentizace je v tu chvíli zaručena právě tím, že používají svoji vlastní schránku. Fyzické osoby mohou tedy prostřednictvím datové schránky realizovat podání vůči veřejné správě bez vlastnictví elektronického podpisu. U právnické osoby s jedním jednatelem platí obdobný postup. 14

15 BUDE EXISTOVAT TELEFONNÍ SEZNAM DATOVÝCH SCHRÁNEK? Nebude. Informační systém datových schránek bude fungovat opačně, bude možné se zeptat, zda příslušná osoba má datovou schránku. Pokud ano, bude možné do ní zprávu odeslat. Důvodem pro tuto formu je ochrana dat a především skutečnost, že seznam schránek se může měnit. Speciálně fyzické osoby si mohou schránky zřizovat, ale i rušit. Jak zjistím, zda konkrétní osoba má datovou schránku, nebo jaká je datová schránka určité instituce? Informační systém datových schránek bude fungovat na principu dotaz odpověď. Bude nutné vznést dotaz zda například pan Josef Novák má datovou schránku. Pokud bude více datových schránek s tímto jménem, bude nutné danou osobu blíže specifikovat (nejčastěji datem narození). Teprve pak systém sdělí adresu příslušné datové schránky. ARCHIVACE Budou se zprávy v datové schránce archivovat? Nebudou. Zprávy doručené do datové schránky, v ní budou k dispozici až do okamžiku jejich vyzvednutí.datová schránka není archiv, proto ty zprávy, které již byly vyzvednuty a prohlédnuty, jsou po uplynutí devadesáti dní automaticky smazány. Příjemce by si tedy, pokud to je třeba, měl zprávy archivovat sám. To je možné buď na vlastním počítači například prostřednictvím elektronické spisové služby, nebo prostřednictvím archivačních služeb, které bude nabízet Česká pošta. Menší obce pak mohou využít služeb tzv. egon center, která budou k dispozici na tzv. trojkových obcích (obcích s rozšířenou působností státní správy). Pozor! Bez ohledu na to, jak dlouho trvá uživateli než si datové zprávy vyzvedne, je zpráva, která byla do schránky doručena za 10 dní od jejího doručení považována za převzatou- (tzv. fikce doručení). DOTACE Budou udělovány dotace k datovým schránkám? Dotace k datovým schránkám nejsou, k použití datové schránky je potřeba obyčejný počítač, webový prohlížeč a připojení na internet. Dotace se poskytují pouze obcím na zřízení kontaktního místa Czech POINT, která je možné využít i pro provoz datových schránek. Z tohoto dotačního titulu je možné získat částku ve výši Kč. 15

16 BEZPEČNOST Systém datových schránek je uzavřený se zaručenou doručitelností. Pracuje se stejnými bezpečnostními principy jako elektronické bankovnictví. Zajištění bezpečnosti bude stanoveno vyhláškou a realizováno v několika úrovních: 1) zajištění proti ztrátě dat architektura systému je taková, že vše bude nejméně zdvojeno a uloženo ve dvou odlišných geografických lokalitách. Každá datová zpráva bude prověřována proti výskytu škodlivého kódu, tedy počítačového viru. Systém bude pod nepřetržitým technickým dohledem, tak aby byl dostupný 365 dní v roce, 7 dní v týdnu, 24 hodin denně 2) zneužití osobních údajů zákon přesně vymezuje, které osobní údaje může správce a provozovatel při provozu využívat a komu je může zpřístupnit. 3) pro ochranu údajů, obsažených v datových zprávách zákon jasně stanoví, že ani správce, ani provozovatel nesmí datové zprávy číst, takže celý systém bude šifrován,aby bylo zajištěno zachování listovního tajemství 4) přístup k datové schránce: veškerá komunikace s datovou schránkou bude probíhat pomocí bezpečného protokolu (https) a bude vždy muset být autentizována oprávněnou osobou. Přístupové údaje, tedy jméno a heslo se budou vždy posílat jen do vlastních rukou. Každý bude mít navíc možnost zvolit si ještě bezpečnější přístup pomocí certifikátu, vydaného například certifikační autoritou České pošty PostSignum. Celý systém bude pravidelně kontrolován a auditován. Kromě kontroly správce, tedy Ministerstva vnitra, systém bude muset projít auditem shody dle zákona č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy, pravidelným každoročním bezpečnostním auditem a nakládání s osobními údaji bude pod kontrolu Úřadu na ochranu osobních údajů. Mohou mi být posílány dokumenty z datové schránky na ? Z důvodů ochrany osobních dat by nebylo vhodné posílat úřední dokumenty (určené do vlastních rukou) do nezabezpečené e- mailové schránky. Do ové schránky budou chodit pouze oznámení, že v datové schránce je nový dokument (nová datová zpráva). 16

17 KONVERZE Co je konverze? Je to autorizovaný převod dokumentu z elektronické podoby do papírové, nebo naopak. Platí, že konverze se dá použít pouze jednou (není možná tzv. opakovaná konverze). Je tedy možné převést papírový dokument na elektronický, přičemž bude stále považován za stejně hodnotný jako originál. Není ovšem možné už jeho další převedení zpět na papírovou podobu.(totéž platí i opačně tzn. je možná konverze z elektronického originálu do papírové podoby). Kde se provádí konverze dokumentů? Na kontaktních místech veřejné správy (Czech POINT), kde za poplatek dokumenty vytisknou nebo převedou do digitální podoby. V jakých formátech bude možné datovou zprávou posílat přílohy? V jakémkoli elektronickém formátu s vyloučením komprimovaných dokumentů. Provozovatel kromě toho může odmítnout příjem dokumentu obsahující škodlivý kód. 17

18 DALŠÍ MOŽNÉ KLADENÉ DOTAZY: Co s úředníky, kteří budou dále zasílat dokumenty v listinné podobě místo do datové schránky? Co s tím nadřízený má udělat? V tomto případě se jedná o porušení pracovní kázně, které je upraveno zákoníkem práce. Pokud ze strany občana dostane úřad podání v listinné podobě, je nutné, aby odpovídal elektronicky? Zákon č. 300/2008 Sb. upřednostňuje, je-li to možné, elektronickou komunikaci. Proto i u reakcí na ta podání, která úřady obdrží v listinné podobě, musí zjišťovat, zda má odesílatel datovou schránku. Pokud zjistí že tato schránka existuje, odpověď je nutné odeslat elektronicky jejím prostřednictvím, pokud to povaha poslaného dokumentu umožňuje. Je nutné při zřízení datové schránky zřídit zároveň elektronickou spisovou službu? Ne, podle zákona č. 300/2008 Sb. při zřízení datové schránky nevzniká orgánu veřejné moci povinnost zřídit zároveň elektronickou spisovou službu. Vede-li však orgán veřejné moci spisovou službu elektronicky, musí spisovou službu uzpůsobit ke komunikaci s informačním systémem datových schránek. Od určité velikosti úřadu, respektive objemu zpráv v datové schránce však bude třeba zřídit elektronickou spisovou službu. U velmi malých úřadů stačí základní webové rozhraní datové schránky. Většina úřadů ale bude muset buď vlastnit elektronickou spisovou službu, nebo využít podobného servisu, který bude nabízet Česká pošta, respektive Telefónica O2. Menším obcím pak budou pomoc nabízet tzv. egon centra, která budou fungovat v rámci Krajských úřadů, či trojkových obcí. Změní datová schránka současné organizační řešení oběhu papírových dokumentů uvnitř orgánu veřejné moci? Zavedení Datových schránek nemění interní systém oběhu dokumentů, pouze zavádí nový bezpečný způsob elektronického doručování. 18

DATOVÉ SCHRÁNKY. Petr Stiegler ředitel sekce egovernmentu Česká pošta, s.p.

DATOVÉ SCHRÁNKY. Petr Stiegler ředitel sekce egovernmentu Česká pošta, s.p. DATOVÉ SCHRÁNKY Petr Stiegler ředitel sekce egovernmentu Česká pošta, s.p. ČESKÁ POŠTA A DATOVÉ SCHRÁNKY Česká pošta bude provozovatelem systému na základě zákona a na základě smlouvy s Ministerstvem vnitra.

Více

Datové schránky konec obálek s pruhy

Datové schránky konec obálek s pruhy Datové schránky konec obálek s pruhy Petr Stiegler Ředitel sekce rozvoje služeb a e-governmentu Česká pošta s.p. Zákon o egovernmentu Zákon č. 300/2008 Sb. O elektronických úkonech a autorizované konverzi

Více

Projekt Datové schránky. Zdeněk Zajíček náměstek ministra vnitra

Projekt Datové schránky. Zdeněk Zajíček náměstek ministra vnitra Projekt Datové schránky Zdeněk Zajíček náměstek ministra vnitra ZÁKON O egovernmentu Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů Schválen PS PČR 25.6. 2008 Schválen

Více

Datové schránky konec obálek s pruhy. László Hajnal PMO MV Ministerstvo vnitra ČR, Česká pošta s. p.

Datové schránky konec obálek s pruhy. László Hajnal PMO MV Ministerstvo vnitra ČR, Česká pošta s. p. Datové schránky konec obálek s pruhy László Hajnal PMO MV Ministerstvo vnitra ČR, Česká pošta s. p. Zákon o egovernmentu Zákon č. 300/2008 Sb. O elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

Více

Datové schránky. školení NKČR. Hradec Králové 2.6.2009. Mgr. Jan Dytrych

Datové schránky. školení NKČR. Hradec Králové 2.6.2009. Mgr. Jan Dytrych školení NKČR Mgr. Jan Dytrych Právní úprava Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů účinnost 1.7.2009 Parlamentem schválené změny sněmovní tisk č. 704 (novela

Více

Datové schránky. únor Jana Kratinová SIKS a.s.

Datové schránky. únor Jana Kratinová SIKS a.s. Datové schránky únor 2009 Jana Kratinová SIKS a.s. Obsah Základní informace Datové schránky Informační systém datových schránek Informace o datových schránkách Základní informace Strategie rozvoje služeb

Více

Projekt Datové schránky. Zdeněk Zajíček náměstek ministra vnitra

Projekt Datové schránky. Zdeněk Zajíček náměstek ministra vnitra Projekt Datové schránky Zdeněk Zajíček náměstek ministra vnitra ZÁKON O egovernmentu Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů Schválen PS PČR 25.6. 2008 Schválen

Více

Datové schránky. Petr Stiegler ředitel sekce egovernmentu, Česká pošta, s.p.

Datové schránky. Petr Stiegler ředitel sekce egovernmentu, Česká pošta, s.p. Datové schránky Petr Stiegler ředitel sekce egovernmentu, Česká pošta, s.p. Aktuální informace V souladu se zákonem č.300/2008 Sb., o elektronických úkonech byla 1. listopadu provedena aktivace datových

Více

Typový postup implementace zákona č. 300/2008 Sb. OBČAN

Typový postup implementace zákona č. 300/2008 Sb. OBČAN Typový postup implementace zákona č. 300/2008 Sb. OBČAN verze 1.0 platná od 30. 4. 2009 Úvod Cílem této brožury je pomoci Vám připravit se na změny, které přináší zákon č. 300/2008 Sb. o elektronických

Více

Datové schránky na UK

Datové schránky na UK Datové schránky na UK září 2009 zpracovali: J. Douša, M. Maňásek, O. Salava (ÚVT UK) Datová schránka Existence datových schránek vyplývá ze zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované

Více

Jaké nároky na podniky přinese zákon o egovernmentu. 20.3. 2009 Jan Heisler, CNZ, o.s.

Jaké nároky na podniky přinese zákon o egovernmentu. 20.3. 2009 Jan Heisler, CNZ, o.s. Jaké nároky na podniky přinese zákon o egovernmentu 20.3. 2009 Jan Heisler, CNZ, o.s. Obsah prezentace: Úvod Legislativa Datové schránky Dopad na podniky Info o CNZ Úvod Na počátku bylo slovo Snahy o elektronizaci

Více

DATOVÉ SCHRÁNKY Petr Stiegler

DATOVÉ SCHRÁNKY Petr Stiegler DATOVÉ SCHRÁNKY Petr Stiegler ředitel sekce egovernmentu Česká pošta, s.p. Česká pošta a datové schránky Česká pošta je na základě zákona a na základě smlouvy s Ministerstvem vnitra provozovatelem informačního

Více

Datové schránky a spisové služby ve správním území ORP Jihlava

Datové schránky a spisové služby ve správním území ORP Jihlava Datové schránky a spisové služby ve správním území ORP Jihlava Vladimír Křivánek Vedoucí odboru informatiky Květen 2009 Aktuální informace Výzva Czech Point stav čerpání dotací Czech Point nové funkcionality

Více

egon myslí 30. Den malých obcí

egon myslí 30. Den malých obcí egon myslí 30. Den malých obcí Zdeněk Zajíček náměstek ministra vnitra Co všechno egon umí Co všechno egon umí 787 000 ověřených výpisů Co všechno egon umí KIVS Co všechno egon umí Společně šetříme více

Více

Aktuální stav ISDS. e-government 20:10, Mikulov. Česká pošta, s.p. 6.9.2011

Aktuální stav ISDS. e-government 20:10, Mikulov. Česká pošta, s.p. 6.9.2011 Aktuální stav ISDS e-government 20:10, Mikulov Česká pošta, s.p. 6.9.2011 Informační systém datových Aktuální data k 31. 8. 2011 442 124 aktivních datových schránek v druhé polovině 2012 očekáváme 500

Více

Co je Czech POINT? Co to znamená pro občana?

Co je Czech POINT? Co to znamená pro občana? Co je Czech POINT? Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, jehož cílem je zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan veřejná správa. V současnosti musí občan

Více

Příjem a odesílání datových zpráv na UK

Příjem a odesílání datových zpráv na UK Příjem a odesílání datových zpráv na UK 21. září 2016 Obecné informace Datová schránka je součástí ISDS a slouží jako dočasné uložiště obsahu datových zpráv - 90 dnů ISDS je informační systém datových

Více

Aditivní služby k datovým schránkám, Poštovní datová zpráva

Aditivní služby k datovým schránkám, Poštovní datová zpráva Aditivní služby k datovým schránkám, Poštovní datová zpráva ISSS 2010, Hradec Králové Česká pošta, s.p. 12. 4. 2010 1 Obsah egovernment na České poště Poštovní datová zpráva Datový trezor SMS notifikace

Více

Datové schránky. Obecné podmínky u agend datových schránek

Datové schránky. Obecné podmínky u agend datových schránek Datové schránky V souvislosti s účinností zákona č. 300/2008 o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů se kontaktní místo veřejné správy stává prostředníkem mezi občanem a informačním

Více

Autorizovaná konverze dokumentů

Autorizovaná konverze dokumentů Autorizovaná konverze dokumentů Autorizovaná konverze Konverze z pohledu občana a úředníka CzechPOINT@office Principy konverze, centrální evidence doložek Poplatky za konverzi, digitální podpis Zkoušky

Více

Implementace egovernmentu v území

Implementace egovernmentu v území Implementace u v území Datové schránky a spisové služby Vladimír Křivánek Vedoucí odboru informatiky Září 2009 Aktuální informace Implementace u v území Datové schránky a autorizovaná konverze zákon 300/2008

Více

Schůzka informatiků MČ HMP. Datové schránky

Schůzka informatiků MČ HMP. Datové schránky Schůzka informatiků MČ HMP Datové schránky 7.5.2009 Aktuality 6.5.2009 Novela zákona o archivnictví a spisové službě Ve středu 6.5.2009 schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR novelu zákona č. 300/2008

Více

Pracoviště Czech POINT - ověřené výpisy z centrálních registrů

Pracoviště Czech POINT - ověřené výpisy z centrálních registrů Pracoviště Czech POINT - ověřené výpisy z centrálních registrů 03. Pojmenování (název) životní situace Pracoviště Czech POINT - ověřené výpisy z centrálních registrů 04. Základní informace k životní situaci

Více

DATOVÉ SCHRÁNKY Mgr. Zdeněk Zajíček

DATOVÉ SCHRÁNKY Mgr. Zdeněk Zajíček DATOVÉ SCHRÁNKY Mgr. Zdeněk Zajíček náměstek ministra vnitra pro veřejnou správu, informatiku, legislativu a archivnictví ZÁKON O EGOVERNMENTU Zákon č. 300/2008 Sb. O elektronických úkonech a autorizované

Více

Definice oprávněných žadatelů, požadavky na partnerství a stakeholdery

Definice oprávněných žadatelů, požadavky na partnerství a stakeholdery Příloha č. 1 výzvy č. 03_15_024 Definice oprávněných žadatelů, požadavky na partnerství a stakeholdery Žadatelé, školy, vysoké školy a veřejné výzkumné instituce, osoby samostatně výdělečně činné, obce,

Více

Czech POINT. RT=Výpis z rejstříku trestů. KN= Výpis z katastru nemovitostí

Czech POINT. RT=Výpis z rejstříku trestů. KN= Výpis z katastru nemovitostí Czech POINT Projekt Czech POINT (Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál) byl vytvořen pro zjednodušení komunikace občana s úřady. Nyní lze na jednom místě získat ověřené výstupy z informačních

Více

Datové schránky s návazností na aplikace spisové služby

Datové schránky s návazností na aplikace spisové služby Datové schránky s návazností na aplikace spisové služby Petr Oplátek Vedoucí týmu spisové služby ICZ a.s. Zákony a jejich změny Schváleno Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované

Více

Úvod do egovernmentu. Jana Třísková Zuzana Hamzová

Úvod do egovernmentu. Jana Třísková Zuzana Hamzová Úvod do egovernmentu Jana Třísková Zuzana Hamzová Obsah semináře: Úvod do egovernmentu Datové schránky a informační systém datových schránek Co potřebuje vědět klient o své datové schránce Změny ve spisové

Více

Variace. Datové schránky

Variace. Datové schránky Variace 1 Datové schránky Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Datové schránky Datová schránka je

Více

Czech POINT. Co je to Czech POINT. Kde najdu pobočky Czech POINT? Obecní úřad Ohrobec v současnosti poskytuje tyto služby:

Czech POINT. Co je to Czech POINT. Kde najdu pobočky Czech POINT? Obecní úřad Ohrobec v současnosti poskytuje tyto služby: Czech POINT Co je to Czech POINT Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa. Kde najdu pobočky

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY A JEJICH VYUŽITÍ PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY A JEJICH VYUŽITÍ PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY A JEJICH VYUŽITÍ PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ RNDr. Ing. Tomáš Ludík, Ing. Jiří Barta Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání

Více

Informace o provozu podatelny a podmínkách přijímání dokumentů. (podle 2 odst.3 vyhl. č.259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby)

Informace o provozu podatelny a podmínkách přijímání dokumentů. (podle 2 odst.3 vyhl. č.259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby) Informace o provozu podatelny a podmínkách přijímání dokumentů (podle 2 odst.3 vyhl. č.259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby) Dokumenty doručované prostřednictvím provozovatele poštovních

Více

Provozní řád ISDS. Zpracoval: Projektový manažer ISDS Ing. Pavel Tesař. MV ČR, Sekce rozvoje a projektového řízení ICT v oblasti veřejné správy

Provozní řád ISDS. Zpracoval: Projektový manažer ISDS Ing. Pavel Tesař. MV ČR, Sekce rozvoje a projektového řízení ICT v oblasti veřejné správy Provozní řád ISDS Zpracoval: Projektový manažer ISDS Ing. Pavel Tesař MV ČR, Sekce rozvoje a projektového řízení ICT v oblasti veřejné správy 1 Informační systém datových schránek - provozní řád Provozní

Více

Datové schránky, změny doručování, autorizovaná konverze, archivní zákon

Datové schránky, změny doručování, autorizovaná konverze, archivní zákon Datové schránky, změny doručování, autorizovaná konverze, archivní zákon Velké Meziříčí, 16.9.2009 Ing. Josef Švec Jiří Kratochvíl Jaroslav Hladík - Současný stav výzev (OPLZZ vzdělávání, IOP technologické

Více

Ing. Bohumil Pecold Krajský úřad Královéhradeckého kraje 19.2.2009

Ing. Bohumil Pecold Krajský úřad Královéhradeckého kraje 19.2.2009 Ing. Bohumil Pecold Krajský úřad Královéhradeckého kraje 19.2.2009 Aktuální oblas. implementace Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů o Účinnost od 1.7.2009,

Více

Registr osob. Právnické osoby - tuzemské. jiná obchodněprávní. Registr osob. obchodní společnost veřejná obchodní společnost

Registr osob. Právnické osoby - tuzemské. jiná obchodněprávní. Registr osob. obchodní společnost veřejná obchodní společnost Právnické y - tuzemské obchodněprávní: obchodní společnost veřejná obchodní společnost komanditní společnost společnost s ručením omezeným akciová společnost evropská společnost evropské hospodářské zájmové

Více

Služby egovernmentu. Certifikační autorita PostSignum Poštovní datová zpráva. Pavel Plachý Andrea Barešová

Služby egovernmentu. Certifikační autorita PostSignum Poštovní datová zpráva. Pavel Plachý Andrea Barešová Služby egovernmentu Certifikační autorita PostSignum Poštovní datová zpráva Pavel Plachý Andrea Barešová Certifikační autorita PostSignum Služby certifikační autority Komerční certifikáty - bezpečný způsob

Více

300/2008 Sb. ZÁKON ze dne 17. července 2008

300/2008 Sb. ZÁKON ze dne 17. července 2008 Systém ASPI - stav k 15.12.2008 do částky 140/2008 Sb. a 32/2008 Sb.m.s. Obsah a text 300/2008 Sb. - poslední stav textu 300/2008 Sb. ZÁKON ze dne 17. července 2008 o elektronických úkonech a autorizované

Více

Internet ve státní správě a samosprávě. Informační systém datových schránek (ISDS) Realizační tým ISDS: 4. 4. 2011 Aldis, Hradec Králové

Internet ve státní správě a samosprávě. Informační systém datových schránek (ISDS) Realizační tým ISDS: 4. 4. 2011 Aldis, Hradec Králové Internet ve státní správě a samosprávě 4. 4. 2011 Aldis, Hradec Králové Informační systém datových schránek (ISDS) Realizační tým ISDS: Rostislav Šimoníček Dušan Forejt Obsah 1. Mýty o datových schránkách

Více

Práce s dokumenty v digitální podobě doručenými původcům vedoucím spisovou službu v listinné podobě

Práce s dokumenty v digitální podobě doručenými původcům vedoucím spisovou službu v listinné podobě Práce s dokumenty v digitální podobě doručenými původcům vedoucím spisovou službu v listinné podobě PhDr. Jiří Úlovec Ministerstvo vnitra odbor archivní správy a spisové služby Tel.: 974 847 601 E-mail:

Více

POŽADOVANÉ DOKLADY PRO VÝPLATU NÁHRAD VKLADŮ OPRÁVNĚNÝM OSOBÁM NA POBOČCE VYPLÁCEJÍCÍ INSTITUCE

POŽADOVANÉ DOKLADY PRO VÝPLATU NÁHRAD VKLADŮ OPRÁVNĚNÝM OSOBÁM NA POBOČCE VYPLÁCEJÍCÍ INSTITUCE POŽADOVANÉ DOKLADY PRO VÝPLATU NÁHRAD VKLADŮ OPRÁVNĚNÝM OSOBÁM NA POBOČCE VYPLÁCEJÍCÍ INSTITUCE 1. Oprávněná osoba: fyzická osoba Fyzická osoba prokazuje svoji totožnost platným průkazem totožnosti: a)

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Provozní řád

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Provozní řád Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Provozní řád Vytvořeno dne: 1. 6. 2011 Aktualizováno: 17. 6. 2011 Platnost od: 18. 6. 2011 Verze: 1.0 2011 MVČR MV-65578-1/REG/1-2011 Uveřejnění jakékoli

Více

Návrh zákona o elektronizaci některých procesních úkonů v oblasti orgánů veřejné moci. estat.cz

Návrh zákona o elektronizaci některých procesních úkonů v oblasti orgánů veřejné moci. estat.cz Návrh zákona o elektronizaci některých procesních úkonů v oblasti orgánů veřejné moci Důvody vzniku předlohy Problémy s přílohami u elektronických podání (zejména je-li povinnost předložit listinu, ověřený

Více

Datové schránky a Statutární město Brno. Vladimír Halm, OMI MMB 24/2/2009

Datové schránky a Statutární město Brno. Vladimír Halm, OMI MMB 24/2/2009 Datové schránky a Statutární město Brno Vladimír Halm, OMI MMB 24/2/2009 Vliv změny legislativy na IS SMB Základní prvky zákona 300/2008 Sb. Datové schránky a jejich informační systém Autorizovaná konverze

Více

Požadované doklady pro výplatu náhrad vkladů oprávněným osobám na pobočce

Požadované doklady pro výplatu náhrad vkladů oprávněným osobám na pobočce Požadované doklady pro výplatu náhrad vkladů oprávněným osobám na pobočce 1. Oprávněná osoba: Fyzická osoba Fyzická osoba prokazuje svoji totožnost platným průkazem totožnosti: a) osoba se státní příslušností

Více

Inspirace pro slovenský egovernment?

Inspirace pro slovenský egovernment? Inspirace pro slovenský? 02 úřad úřad úřad úřad 03 úřad úřad úřad úřad 04 Seznamte se egon má stejné vlastnosti jako : je vstřícný, jednoduchý a funkční základní registry veřejné správy jako mozek informační

Více

Seznámení s návrhem strategie implementace egovernmentu. Bc. Jaroslav BOŘEK

Seznámení s návrhem strategie implementace egovernmentu. Bc. Jaroslav BOŘEK Seznámení s návrhem strategie implementace egovernmentu Bc. Jaroslav BOŘEK Obsah přednášky : 1. Úvod do problematiky egovernmentu 2. Legislativní rámec 3. Informační systém datových schránek 4. Způsob

Více

300/2008 Sb. ZÁKON ze dne 17. července 2008

300/2008 Sb. ZÁKON ze dne 17. července 2008 Systém ASPI - stav k 3.6.2009 do částky 45/2009 Sb. a 18/2009 Sb.m.s. Obsah a text 300/2008 Sb. - poslední stav textu 300/2008 Sb. ZÁKON ze dne 17. července 2008 o elektronických úkonech a autorizované

Více

Průvodce administrací opatřením 3.3., záměru e) Pořádání veletrhů a výstav a účast na nich kolo příjmu žádostí OP Rybářství

Průvodce administrací opatřením 3.3., záměru e) Pořádání veletrhů a výstav a účast na nich kolo příjmu žádostí OP Rybářství Oddělení metodiky OP Rybářství V Praze dne 8. ledna 2013 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 785 fax: 222 871 764 e-mail: info@szif.cz Průvodce administrací opatřením 3.3., záměru e) Pořádání

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Částka 98 Sbírka zákonů č. 300 / 2008 Strana 4491 300 ZÁKON ze dne 17. července 2008 o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět

Více

DATOVÉ SCHRÁNKY - SOUČÁST ICT ŘEŠENÍ TELEFÓNICA O2. Pavel Smolík Top Account Manager

DATOVÉ SCHRÁNKY - SOUČÁST ICT ŘEŠENÍ TELEFÓNICA O2. Pavel Smolík Top Account Manager DATOVÉ SCHRÁNKY - SOUČÁST ICT ŘEŠENÍ TELEFÓNICA O2 Pavel Smolík Top Account Manager 2 Obsah prezentace Obsah Úvod. Architektura ISDS. Poskytované služby. Způsoby přístupu k ISDS. Bezpečnost. Doplňkové

Více

Role datových schránek v elektronické komunikaci zdravotnických zařízení

Role datových schránek v elektronické komunikaci zdravotnických zařízení Role datových schránek v elektronické komunikaci zdravotnických zařízení Ing. Svetlana Drábková konzultant pro oblast zdravotnictví email: drabkova@datasys.cz Základní fakta o společnosti DATASYS Společnost

Více

ZÁKON. ze dne 17. července 2008. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

ZÁKON. ze dne 17. července 2008. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů Sbírka zákonů Předpis č. 300/2008 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2008, částka 98, ze dne 19.8.2008 Stručnou charakteristiku změn najdete v redakční anotaci předpisu Tento text je prvotním zněním předpisu

Více

Konference s mezinárodní účastí

Konference s mezinárodní účastí Konference s mezinárodní účastí esvět: Quo vadis elektronizace ve veřejné správě? 14. 15. října 2009 BENEŠOV PŘÍNOS ELEKTRONIZACE DO ADVOKÁTNÍ PRAXE ejustice: ejustice: finanční úspora úspora času komfortní

Více

ověřený výpis z Katastru nemovitostí parcelní číslo 100,- Kč za první stránku, 50,- Kč za každou další stránku

ověřený výpis z Katastru nemovitostí parcelní číslo 100,- Kč za první stránku, 50,- Kč za každou další stránku Co je Czech POINT? Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, jehož cílem je zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa. V současnosti musí

Více

Integrace datových schránek do elektronické spisové služby MPSV

Integrace datových schránek do elektronické spisové služby MPSV Integrace datových schránek do elektronické spisové služby MPSV Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV ISSS 2010 ALDIS Hradec Králové 12. a 13.4.2010 Práce s dokumenty se na MPSV řídí

Více

Nová reglementace spisové služby

Nová reglementace spisové služby Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Návrh vyhlášky o podrobnostech

Více

CO POSKYTUJE CZECH POINT:

CO POSKYTUJE CZECH POINT: CO POSKYTUJE CZECH POINT: Výpis z Katastru nemovitostí Výpis z Obchodního rejstříku Výpis z Živnostenského rejstříku Výpis z Rejstříku trestů Přijetí žádosti podle živnostenského zákona ( 72) Výpis bodového

Více

Prezentace estat.cz. Návrh zákona o elektronizaci některých procesních úkonů v oblasti orgánů veřejné moci. estat.cz

Prezentace estat.cz. Návrh zákona o elektronizaci některých procesních úkonů v oblasti orgánů veřejné moci. estat.cz Prezentace estat.cz Návrh zákona o elektronizaci některých procesních úkonů v oblasti orgánů veřejné moci Důvody vzniku předlohy Problémy s přílohami u elektronických podání (zejména je-li povinnost předložit

Více

Zastupitelstvo Kraje Vysočina

Zastupitelstvo Kraje Vysočina Zastupitelstvo Kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na opravu a údržbu válečných hrobů a pietních míst vztahujících se k událostem 2. světové války u příležitosti

Více

ANALÝZA DOPADŮ ZÁKONA Č. 300/2008 Sb.

ANALÝZA DOPADŮ ZÁKONA Č. 300/2008 Sb. ANALÝZA DOPADŮ ZÁKONA Č. 300/2008 Sb. PŘÍLOHA 5 Typový postup implementace střední obec s matrikou, stavebním úřadem nebo pověřeným obecním úřadem Verze: v1.00 (první připomínkování) Datum vydání: 16.

Více

Nová šance pro veřejné zakázky

Nová šance pro veřejné zakázky Nová šance pro veřejné zakázky Datové schránky a zákon o veřejných zakázkách Eva Vízdalová Ministerstvo pro místní rozvoj Praha 12.10. 2010 Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované

Více

Elektronické dokumenty a spisová služba

Elektronické dokumenty a spisová služba N_SAS / VŠFS / LS 2013 / PS Přednáška č. 20 Elektronické dokumenty a spisová služba Hlavní okruhy problémů: I. Novelizace AZ v roce 2009: elektronické dokumenty v legislativě SSl a ASL II. Současná SSL

Více

egovernment Uherské Hradiště Reduta 29. ledna 2009

egovernment Uherské Hradiště Reduta 29. ledna 2009 egovernment Uherské Hradiště Reduta 29. ledna 2009 egon Prsty Czech POINT Oběhová soustava KIVS Srdce zákon 300/2008 Sb. Mozek základní registry Přínosy konec zbytečného obcházení úřadů zrovnoprávnění

Více

Podmínky a postup při vydávání občanských průkazů

Podmínky a postup při vydávání občanských průkazů Občanské průkazy Kdo je povinen mít občanský průkaz občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky Povinnost podat žádost o vydání občanského průkazu je po dovršení

Více

- František Kozák, nar , bytem Kněžnice 11, Kněžnice - sdělení o evidovaných pohledávkách

- František Kozák, nar , bytem Kněžnice 11, Kněžnice - sdělení o evidovaných pohledávkách VOJENSKÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY Drahobejlova 1404/4, Praha 9, PSČ 190 03 Zapsána v obchodním rejstříku, oddíl A, vložka 7564, vedeném Městským soudem v Praze Pobočka Hradec Králové, Malé

Více

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. 1. Oficiální název: Obecní úřad Všeradov 2. Důvod a způsob založení: Obec Všeradov ( dále jen obec) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s 1 a 2 zákona

Více

Malá revoluce v doručování dokumentů?

Malá revoluce v doručování dokumentů? Malá revoluce v doručování dokumentů? e-government 20:10, Mikulov Česká pošta, s.p. 9. 9. 2014 Anketa Připravujeme novou službu Zajímají nás názory a požadavky potenciálních uživatelů Krátký dotazník Drobná

Více

ŠIFROVÁNÍ, EL. PODPIS. Kryptografie Elektronický podpis Datové schránky

ŠIFROVÁNÍ, EL. PODPIS. Kryptografie Elektronický podpis Datové schránky ŠIFROVÁNÍ, EL. PODPIS Kryptografie Elektronický podpis Datové schránky Kryptografie Kryptografie neboli šifrování je nauka o metodách utajování smyslu zpráv převodem do podoby, která je čitelná jen se

Více

Provozní dokumentace. Seznam datových schránek. Příručka pro statutárního zástupce

Provozní dokumentace. Seznam datových schránek. Příručka pro statutárního zástupce Provozní dokumentace Seznam datových schránek Příručka pro statutárního zástupce Vytvořeno dne: 2. 8. 2011 Aktualizováno: 28. 11. 2011 Verze: 1.2 2011 MVČR Obsah Příručka pro statutárního zástupce 1 Úvod...3

Více

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE Stav ke dni 4. 12. 2012 Obsah: 1 Úvod... 3 1.1 Podmínky provozu... 3 1.2 Pokyny k užívání dokumentu... 3 2 Registrace profilu zadavatele... 4 2.1 Přihlášení uživatele...

Více

Co jsme si to postavili aneb Sdílené služby ve veřejné správě ČR. Ondřej Felix Hlavní architekt egovernmentu ČR

Co jsme si to postavili aneb Sdílené služby ve veřejné správě ČR. Ondřej Felix Hlavní architekt egovernmentu ČR Co jsme si to postavili aneb Sdílené služby ve veřejné správě ČR Ondřej Felix Hlavní architekt egovernmentu ČR Strategie egon 2007 2013 Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby 2007 Pentagon

Více

Zákon č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru

Zákon č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru Zákon č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru Dne 19. září 2016 byl zveřejněn ve Sbírce zákonů zákon č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce a související změnový

Více

ISPOP v roce Obsah prezentace

ISPOP v roce Obsah prezentace ISPOP v roce 2017 Ing. Pavla Jirůtková - oddělení ISPOP a IRZ CENIA, česká informační agentura životního prostředí Seminář pro ohlašovatele, Ekomonitor Brno, 11. 1. 2017 Hradec Králové, 12. 1. 2017 Obsah

Více

Odbor správní. Kategorie osobních Kategorie subjektu údajů. A B C D E F Agenda matriky v souladu se: - zákonem č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu

Odbor správní. Kategorie osobních Kategorie subjektu údajů. A B C D E F Agenda matriky v souladu se: - zákonem č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu Informace o zpracování osobních dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních a o změně některých zákonů, ve znění Odbor správní P. č. Účel zpracování Kategorie osobních Kategorie subjektu

Více

Žádost o neinvestiční dotaci a povinné přílohy

Žádost o neinvestiční dotaci a povinné přílohy Příloha A) Programu podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles působících v Ústeckém kraji na rok 2014 Žádost o neinvestiční dotaci a povinné přílohy č. 1 Žádost v elektronické

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace k projektu CZECH POINT Popis použití komerčního a kvalifikovaného certifikátu Vytvořeno dne: 20.5.2008 Aktualizováno: 23.5.2008 Verze: 1.3 Obsah Uživatelská dokumentace...1 Obsah...2

Více

Informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 1. Oficiální název Obec Tupadly 2. Důvod a způsob založení Nabytím účinnosti zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, ke dni 24.11.1990

Více

ZÁKON. ze dne 17. července 2008. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

ZÁKON. ze dne 17. července 2008. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů 300/2008 Sb. znění účinné od 1. 1. 2010 do 30. 6. 2010 změněno s účinností od poznámka zákonem č. 190/2009 Sb. 1.7.2009 zákonem č. 219/2009 Sb. 1.9.2009 zákonem č. 190/2009 Sb. 1.1.2010 300 ZÁKON ze dne

Více

Nástup komunikace prostřednictvím ISDS na obcích I. typu

Nástup komunikace prostřednictvím ISDS na obcích I. typu Nástup komunikace prostřednictvím ISDS na obcích I. typu Mgr. Tomáš Lechner Vysoká škola ekonomická v Praze Národohospodářská fakulta Katedra práva Obsah přednášky Komunikace ve veřejné správě Informační

Více

Platné znění ZÁKONA č. 300/2008 Sb., ze dne 17. července 2008 o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

Platné znění ZÁKONA č. 300/2008 Sb., ze dne 17. července 2008 o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů Platné znění ZÁKONA č. 300/2008 Sb., ze dne 17. července 2008 o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů ve znění zákona č. 190/2009 Sb., Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Vývoj legislativy SSL a ASL v moderní době

Vývoj legislativy SSL a ASL v moderní době N_SAS / VŠFS / LS 2014 / KS Přednáška č. 11 + 12 Vývoj legislativy SSL a ASL v moderní době -Zákon č. 499/2004 Sb. o archivnictví a o spisové službě = historicky 1. legislativní úprava spisové služby (platnost

Více

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace Povinně zveřejňované informace Povinně zveřejňované informace podle 5, odst. 1 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 1. Název Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, 2. května 500, okres

Více

JUDr. Milan Vlha, soudní exekutor Exekutorský úřad Ostrava, Prokešovo náměstí 5, Ostrava. Usnesení

JUDr. Milan Vlha, soudní exekutor Exekutorský úřad Ostrava, Prokešovo náměstí 5, Ostrava. Usnesení JUDr. Milan Vlha, soudní exekutor Exekutorský úřad Ostrava, Prokešovo náměstí 5, 70200 Ostrava č.j. 102 EX 00103/13-029 Usnesení Soudní exekutor JUDr. Milan Vlha, Exekutorský úřad Ostrava se sídlem Prokešovo

Více

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí:

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí: Karta projektového okruhu Číslo a název projektového okruhu: Garant karty projektového okruhu: Spolupracující subjekty: 3.1 Úplné elektronické podání Ministerstvo vnitra Správa základních registrů, OSS,

Více

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. 1. Oficiální název: Obecní úřad Všeradov 2. Důvod a způsob založení: Obec Všeradov (dále jen obec) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s 1 a 2 zákona

Více

Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji ZVLÁŠTNÍ ČÁST

Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji ZVLÁŠTNÍ ČÁST Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji ZVLÁŠTNÍ ČÁST Podprogram č. 2 Dotace z rozpočtu Olomouckého kraje určená na poskytování sociálních služeb nestátními neziskovými

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 3258 Sbírka zákonů č. 263 / 2011 263 ZÁKON ze dne 29. července 2011, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších

Více

Návrh funkcí webových služeb (WS) pro komunikaci mezi Informačním systémem datových schránek (ISDS) a spisovými službami (SS)

Návrh funkcí webových služeb (WS) pro komunikaci mezi Informačním systémem datových schránek (ISDS) a spisovými službami (SS) Návrh funkcí webových služeb (WS) pro komunikaci mezi Informačním systémem datových schránek (ISDS) a spisovými službami (SS) Úvod Návrh funkcí WS pro komunikaci mezi IS DS a SS vychází z výsledků předchozích

Více

Sdílené služby ve veřejné správě ČR. Ondřej Felix Hlavní architekt egovermentučr Petr Tiller

Sdílené služby ve veřejné správě ČR. Ondřej Felix Hlavní architekt egovermentučr Petr Tiller Sdílené služby ve veřejné správě ČR Ondřej Felix Hlavní architekt egovermentučr Petr Tiller Strategie egon 2007-2013 Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby 2007 Pentagon Strategie rozvoje

Více

Č. TYP ŽADATELE FORMA ŽADATELE (právní předpis) 1. Fyzická osoba A. Výlučné vlastnictví. ZA ŽADATELE JEDNÁ (zastupování v rámci ZÚ) VEŘEJNÁ PODPORA

Č. TYP ŽADATELE FORMA ŽADATELE (právní předpis) 1. Fyzická osoba A. Výlučné vlastnictví. ZA ŽADATELE JEDNÁ (zastupování v rámci ZÚ) VEŘEJNÁ PODPORA Č. TYP ŽADATELE FORMA ŽADATELE (právní předpis) Výlučný vlastník 1. Fyzická osoba A. Výlučné vlastnictví Fyzická osoba B. Spoluvlastnictví Fyzická osoba C. Společné jmění manželů (SJM) Režim podílového

Více

PŘÍSTUPOVÁ KONTA PRO POVĚŘENÉ OSOBY DRŽITELŮ ZL

PŘÍSTUPOVÁ KONTA PRO POVĚŘENÉ OSOBY DRŽITELŮ ZL PŘÍSTUPOVÁ KONTA PRO POVĚŘENÉ OSOBY DRŽITELŮ ZL (verze 1.00 ze dne 17. 6. 2014) 1. POPISY OPRÁVNĚNÍ Držitelé ZL mají v systému CRZ - subsystému pro držitele ZL oprávnění k procesům v jednotlivých jeho

Více

Záznam o ověření elektronického podání doručeného na elektronickou podatelnu: Krajský soud v Ústí nad Labem

Záznam o ověření elektronického podání doručeného na elektronickou podatelnu: Krajský soud v Ústí nad Labem Záznam o ověření elektronického podání doručeného na elektronickou podatelnu: Krajský soud v Ústí nad Labem Počet podaných příloh:4 dle vyhlášky 259/2012 Sb. Pořadové číslo zprávy: 77934 / 2014 Ev. číslo:

Více

Mgr. Robert Steska, advokát a insolvenční správce. Věc: Vyúčtování odměny a hotových výdajů předběžného insolvenčního správce

Mgr. Robert Steska, advokát a insolvenční správce. Věc: Vyúčtování odměny a hotových výdajů předběžného insolvenčního správce Mgr. Robert Steska, advokát a insolvenční správce zapsán v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod č. 12549, se sídlem Brno, třída Kpt. Jaroše 1844/28, PSČ 602 00 +420 602 116 606, fax: +420

Více

Právní úprava elektronické spisové služby a digitálního archivnictví Dosavadní vývoj a výhledy

Právní úprava elektronické spisové služby a digitálního archivnictví Dosavadní vývoj a výhledy Právní úprava elektronické spisové služby a digitálního archivnictví Dosavadní vývoj a výhledy 1 Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů Do dnešního dne 6 x novelizován

Více

Co je Czech POINT. Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál. Nejpohodlnější způsob, jak z jediného místa komunikovat s úřady a institucemi.

Co je Czech POINT. Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál. Nejpohodlnější způsob, jak z jediného místa komunikovat s úřady a institucemi. Co je Czech POINT Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál Nejpohodlnější způsob, jak z jediného místa komunikovat s úřady a institucemi. Czech POINT je asistovaným místem výkonu veřejné správy,

Více