ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU FVZ UO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU FVZ UO"

Transkript

1 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU FVZ UO ZE DNE Přítomen: doc. MUDr. Pavel Boštík, Ph.D., pplk. PharmDr. Daniel Jun, Ph.D., pplk. MUDr. Jan Psutka, pplk. doc. MVDr. Zuzana Šinkorová, CSc., mjr. PharmDr. Jana Žďárová Karasová, Ph.D., rtm. Lukáš Barnišin, rtm. Filip Rudisch, rtn. David Řezáč, des. Roman Blanař, rtn. Karla Janoušková Nepřítomen: pplk. MUDr. Jiří Páral, Ph.D., doc. Ing. Lenka Hernychová, Ph.D., pplk. Mgr. Zdeněk Hrstka, Ph.D., doc. PharmDr. Kamil Musílek, Ph.D., pplk. MUDr. Jan Smetana, Ph.D. Hosté: plk. prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D., MUDr. Roman Blanař, plk. Ing. Miroslav Procházka, Ph.D., Ing. Marian Tomášik Program: 1) Návrh a schválení programu jednání (Boštík) 2) Zpráva ze zasedání AS UO (Jun) 3) Aktuální vystoupení zástupců vedení fakulty 4) Problematika příspěvků na obědy pro studenty DSP (Hernychová/Boštík) 5) Osobní účty FKSP - příspěvky na obědy a ostatní možnosti (Boštík) 6) Různé 7) Závěr 1) Návrh a schválení programu jednání Předseda AS seznámil členy s jednotlivými body programu jednání. Hlasování: pro: 10, proti: 0, zdrželi se: 0 2) Zpráva ze zasedání AS UO Pplk. Jun informoval o průběhu zasedání AS UO, které proběhlo v Brně : Proběhly doplňující volby do AS. Na den byl stanoven termín příštího

2 zasedání, kde proběhne volba rektora UO. Proběhlo zvolení nového člena vědecké rady UO (pplk. Ing. Pavel Foltin, Ph.D.) Byla odsouhlasena změna ve studijním a zkušební řádu UO. Termín podávání návrhů na kandidáta na rektora UO byl stanoven na období od do Rektor UO informoval o dění na univerzitě. Budou připravovány možné úsporné varianty v oblasti personální i materiální v souladu s chystanými změnami v AČR. Byla diskutována možnost zveřejňování zápisů AS UO na veřejném internetu. Bylo schváleno, že zápisy budou dostupné pouze na vnitřní síti UO. Náhradníkem UO za RVŠ byl zvolen des. D. Thibaud. 3) Aktuální vystoupení zástupců vedení fakulty Děkan FVZ informoval o probíhajících přípravách vyhlášení ÚVN Praha fakultní nemocnicí. Dále pohovořil o chystaných úsporných opatřeních, které zahrnují např. optimalizaci tisku, zefektivnění chodu fakulty a optimální využívání přístrojů. Jako v loňském roce bude i letos kladen důraz na čerpání dovolené dle plánů. Informoval o nové kolektivní smlouvě a o změnách týkajících se příspěvků na bydlení vojáků. Proděkan Procházka shrnul průběh dne otevřených dveří, který na fakultě proběhl s účastí přibližně 320 osob. Proděkan Blanař pohovořil o nastávající volbě rektora UO a o možnostech, jak dosáhnout v rámci univerzity úspor. 4) Problematika příspěvků na obědy pro studenty DSP (Hernychová/Boštík) Předseda AS informoval o tom, že studenti prezenční formy DSP budou moci čerpat příspěvek na obědy. 5) Osobní účty FKSP - příspěvky na obědy a ostatní možnosti (Boštík) Předseda AS sdělil podrobnosti o příspěvcích na obědy z FKSP. Příspěvek je možné čerpat buď na stravu (obědy) nebo na další účely, vyjmenované v kolektivní smlouvě. Zaměstnanci budou mít zřízené osobní konto, na které se bude převádět buď celý příspěvek, nebo nevyčerpaná část na stravu. Účely čerpání jsou opět dány kolektivní smlouvou. Diskuzi doplnil citacemi z kolektivní smlouvy proděkan Procházka a dalšími podrobnostmi tajemník Tomášik s tím, že vše bude ještě upřesněno.

3 6) Různé Rtn. Řezáč se dotazoval na hrazení nákladů na studium mimo fakultu u studentů FVZ. Děkan odpověděl, že pokud bude student na studium vyslán rezortem MO, náklady budou hrazeny. 7) Závěr Předseda AS poděkoval přítomným hostům za účast a ukončil zasedání, další je plánováno dle harmonogramu na Zapsal: pplk. PharmDr. Daniel Jun, Ph.D.

4 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU FVZ UO ZE DNE Přítomen: prof. MUDr. Pavel Boštík, pplk. MUDr. Jiří Páral, Ph.D., doc. Ing. Lenka Hernychová, Ph.D., pplk. doc. MVDr. Zuzana Šinkorová, CSc., mjr. PharmDr. Jana Žďárová Karasová, Ph.D., pplk. Mgr. Zdeněk Hrstka, pplk. MUDr. Jan Smetana, Ph.D., rtm. Filip Rudisch, rtn. David Řezáč, rtn. Karla Janoušková Nepřítomen: doc. PharmDr. Kamil Musílek, Ph.D., MUDr. Jan Psutka, pplk. PharmDr. Daniel Jun, Ph.D., rtm. Lukáš Barnišin, čet. Roman Blanař Hosté: plk. prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D., doc. Ing. Kamil Kuča, Ph. D., Ing. Marian Tomášik, plk. prof. Jiří Kassa, CSc., prof. MUDr. Jiří Stulík, CSc., des. Daniel Thibaud Program: 1) Návrh a schválení programu jednání (Boštík) 2) Navrhované změny ve VR FVZ (Chlíbek) 3) Aktuální vystoupení zástupců vedení fakulty 4) Různé 5) Závěr 1) Návrh na schválení programu jednání: Předseda AS seznámil členy s jednotlivými body programu jednání. Hlasování: pro: 10, proti: 0, zdrželi se: 0 2) Navrhované změny ve VR FVZ Doc. Kuča prezentoval nového kandidáta do vědecké rady FVZ RNDr. Valacha. RNDr. Valach má nahradit současného člena VR Ing. Cmírala. Doc. Hernychová poznamenala, že má s RNDr. Valachem osobní, velmi dobrou zkušenost a že jeho zvolení za člena VR doporučuje. Hlasování: pro :10, proti: 0, zdrželo se: 0 3) Aktuální vystoupení zástupců vedení fakulty

5 Děkan: Informuje o návštěvě nového ředitele personální sekce MO Mgr. Vladimíra Tetúra. Hlavním účelem tohoto setkání bylo seznámit Mgr. Tetúra s vědeckou a pedagogickou činností na FVZ. Byly stanoveny priority spolupráce mezi oběma zúčastněnými stranami. Dne došlo k podepsání Zřizovací listiny Ústřední vojenské nemocnice Vojenské fakultní nemocnice Praha. Transformace na vojenskou fakultní nemocnici byla završena podpisem Smlouvy o vzájemné spolupráci mezi Fakultou vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Hradci Králové a Ústřední vojenskou nemocnicí (ÚVN). Dále informoval o tom, že o hlavních bodech vzájemné spolupráce se stále vyjednává. Proděkan Kuča: Informuje o vypsané soutěži na granty a o tom, že programy na tyto granty se připravují. K dnešnímu dni byly pro FVZ získány celkem tři projekty. S FN v Hradci Králové probíhají jednání o možnosti preklinického testování léčiv na vepřích, kteří by byli drženi na viváriu FVZ. FVZ kontaktoval redaktor z MF Dnes, že by měl zájem o každoměsíční příspěvek do Deníku MF Dnes za účelem zpopularizování a zviditelnění vědecké činnosti na FVZ. Březnový přispěvek je o vývoji vakcíny proti tularémii a článek na příští měsíc je plánován na téma Vývoj dekontaminačních prostředků pro OH v Londýně., Ing. Tomášik informuje přítomé o nutnosti zavedených opatření v oblasti zprůhlednění manipulace s majetkem a finančními prostředky a žádá, aby to nebylo vnímáno jako negativum a nátlak ze strany managementu. Intenzivně se jedná o rekonstrukci NI a zároveň o zlepšení životních podmínek studentů v nynějším objektu FVZ. Ujišťuje, že se vedení bude snažit o co

6 nejrychlejší rekonstrukci budovy NI tak, aby se studenti mohli navrátit zpět na NI. V současné době nejsou peníze z MŠMT na pořizování nového majetku. Budou se řešit pouze rekonstrukce a opravy nejnutnějšího materiálu, např. toho v havarijním stavu apod. Diskuze k bodu 3) Doc. Šinkorová se ptá na možnost akreditace vivária ohledně malých GMO hlodavců. Doc. Kuča odpovídá, že se s ní v současné době nepočítá, protože v popředí zájmu je plánovaná přestavba té části vivária, kde mají probíhat preklinické testy na vepřích. Prof. Boštík se ptá na program POSTDOC. Před Vánoci zájemci podali projekty a zatím nejsou známy výsledky. Doc. Kuča odpovídá, že se prozatím neví, zda podané projekty z FVZ byly úspěšné. Rtn. Rudish se zeptal, zda nebude z vyšších postů či ze strany ÚVN tendence k přesunutí kateder z FVZ z Hradce Králové do Prahy, do ÚVN. A zda se něco změní v rámci současného přístupu ÚVN k absolventům FVZ, kdy v ÚVN jsou upřednostňováni absolventi civilních lékařských fakult před absolventy FVZ. Děkan mu odpověděl, že si myslí, že stěhování kateder z FVZ do ÚVN je úplně mimo rámec ambic jakékoli zúčastněné strany. A že se samozřejmě musí v budoucnu napravit přístup k absolventům FVZ. ÚVN jako Vojenská fakultní nemocnice bude upřednostňovat absolventy FVZ.

7 Rtn. Řezáč rozšířil dotaz o poznatek, že v úplně té samé situaci se nachází pregraduální studenti FVZ v rámci svých praxí ve druhých a čtvrtých ročnících. Děkanova odpověď byla stejná, jako v předchozím případě. 4) Různé Rtn. Řezáč vznesl dotaz ohledně věcného záměru zákona o vysokých školách. Univerzita obrany zůstane do budoucna jedinou státní vysokou školou. Zajímalo ho, zda existuje nějaký speciální tým či skupina lidí, kteří se zabývají návrhem zákona se všemi potřebnými specifiky pro státní vysokou školu. Děkan: Ano, rektorát UO v čele s prof. Přikrylem se touto otázkou zabývá. Rtn. Řezáč doplňuje svůj dotaz, zda je tento věcný záměr znám a pokud ano, jestli bude poskytnut k nahlédnutí veřejnosti? S čím se v něm dá počítat? Děkan: Odpovídá, že do budoucna bude určitě k dispozici, určen k akademické diskuzi. Rtn. Řezáč: Na popud studentů se ptá na možnost přechovávání jízdních kol v budově FVZ. Hlavním problémem je nedostatečná kapacita v rámci venkovního vyhrazeného prostoru k parkování jízdních kol a zda by nešla udělit výjimka studentům s drahými jízdními koly. Děkan: Zákaz přechovávání jízdních kol v budově FVZ trvá nadále, výjimky se udělovat nebudou. Řešení nastalé situace vidí v rozšíření stávajících parkovacích kapacit a ve zkvalitnění zabezpečení daných prostorbezpečnostní stojany, elektrické zámky apod.

8 Rtn. Řezáč: Se ptá na možnost zřízení zastávky MHD před FVZ. Děkan: Vyjadřuje návrhu plnou podporu. Poznamenává, že jednou už takový návrh zkrachoval na nepřítomnosti přechodu pro chodce v okolí FVZ, který může být zhotoven pouze v místě, kde by zasahoval z chodníku na chodník. Vyjadřuje nutnost na domluvě mezi FVZ a dopravním podnikem města HK. Rtn. Řezáč se ptá na možnost změny schématu vojenského vyřazení a místa, kde k vyřazení dochází. Navrhuje například veřejné prostranství ve městě, kde by tím došlo i k prezentaci fakulty pro veřejnost. Studenty by zajímal postoj vedení školy k této případné změně. Padly návrhy na možnost rozdělení akademické a vojenské části apod. Děkan: Vidí možnost změny jako reálnou. Ovšem podotýká, že z hlediska organizace události, vyjednávání s městskými orgány HK to bude složité. Je nutné vše promyslet a určit místo, ozvučení, dopravu atd. Letošního vyřazení se změna ještě týkat nebude, z organizačního hlediska to není možné stihnout. 5) Závěr: Prof. Boštík uzavírá jednání AS FVZ. Děkuje všem zúčastněným. Zpracovala: Rtn. Karla Janoušková

9 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU FVZ UO ZE DNE Přítomen: prof. MUDr. Pavel Boštík, pplk. MUDr. Jiří Páral, Ph.D., CSc., mjr. PharmDr. Jana Žďárová Karasová, Ph.D., pplk. Mgr. Zdeněk Hrstka, pplk. MUDr. Jan Smetana, Ph.D., pplk. MUDr. Jan Psutka, rtn. David Řezáč, rtn. Karla Janoušková,. des. Roman Blanař Nepřítomen: doc. Ing. Lenka Hernychová, pplk. doc. MVDr. Zuzana Šinkorová, doc. PharmDr. Kamil Musílek, Ph.D., pplk. PharmDr. Daniel Jun, Ph.D., rtm. Lukáš Barnišin, rtm. Filip Rudisch Hosté: plk. prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D., Ing. Marian Tomášik, MUDr. Roman Blanař, plk. Ing. Miroslav Procházka, Ph.D. Program: 1) Návrh a schválení programu jednání (Boštík) 2) Aktuální vystoupení zástupců vedení fakulty 3) Zpráva ze zasedání AS UO (Jun) 4) Rozprava a schválení VZ FVZ za rok 2011 (Blanař) 5) Různé 6) Závěr 1) Návrh na schválení programu jednání: Předseda AS seznámil členy s jednotlivými body programu jednání. Hlasování: pro: 10, proti: 0, zdrželi se: 0 2) Aktuální vystoupení zástupců vedení fakulty Děkan: V současné době se nic zásadního neděje. V dohledné době čeká FVZ avízo ohledně výhledu plánů na zbylou část roku Jedná se především o optimalizaci struktur, o personální sféře prozatím ne přijede rektor UO na Tématickou kontrolu (TeKo), která bude zaměřena na rozpravu mezi ním a katedrami FVZ UO. Předpokládá se diskuze o současném stavu dění, možnostech jeho zlepšení a výhledu do budoucna.

10 Spolupráce s ÚVN nadále pokračuje, připravuje se první vzájemná účast děkana FVZ a zástupců ÚVN na zasedání vedoucích orgánů. V současné době se řeší problém nedostatku financí na letošní naplánované aktivity, snaha o řešení v podobě přesunů v rozpočtech. Např. studentům doktorandského studia se stipendia budou vyplácet z vlastních zdrojů. Proděkan Procházka: Žádá členy AS FVZ o přečtení Harmonogramu činností FVZ na akademický rok 2012/ 2013 a o hlasování o jeho případném schválení. Omlouvá se, že harmonogram nebyl schopen předložit dříve. PharmDr. Žďárová- Karasová si přeje zabudovat do nového harmonogramu posunutí termínů státnic pro studenty voj. farmacie o minimálně týden dopředu. Proděkan Procházka slibuje pokus o zabudování požadavku do harmonogramu. Předseda AS dává hlasovat o schválení harmonogramu na rok 2012/2013. Pro: 9 členů, proti: 0 členů, zdržel se: 1 Dále informuje o probíhajících státních zkouškách studentů vojenské medicíny, vojenské farmacie a vojenského zdrav. záchranáře- prozatím všichni úspěšně složili. Proděkan Blanař: Informuje o probíhajícím zasíťování ubytovacích prostorů studentů FVZ, konkrétně patra. Plně dokončena a spuštěna bude WiFi síť v září Tři studenti FVZ (ze 3. a 4. ročníku) koncem června odjíždí na zahraniční stáž na MAYO Clinic. Probíhá diskuze na téma jak zlepšit možnosti a podmínky studentů FVZ k vycestování na zahraniční stáže. Tajemník Tomášik: Průběžně probíhá kontrola úrovně ubytování studentů. Diskutuje se o nejvhodnější úrovni vybavenosti kuchyňských koutů.

11 Z důvodu snížení zdrojového rámce se zvyšuje tlak na důkladná zdůvodnění výdajů všeho druhu. Rtn. Řezáč se ptá na termín dokončení a zprovoznění slibované posilovny na třetím patře. A navrhuje, že pokud provozuschopnosti posilovny brání pouze nepřítomnost koberce (z bezpečnostních důvodů pod posilovacími stroji musí být) mohli by si ho studenti zafinancovat z vlastních zdrojů. Tajemník Tomášik souhlasí pod podmínkou, že pak bude nutno koberec zařadit jako součást inventáře, tzn. propadne armádě. 3) Zpráva ze zasedání AS UO (Jun) Z důvodu nepřítomnosti doc. Juna, přednáší nejnovější závěry ze zasedání AS UO. PharmDr. Žďárová- Karasová: Diskutovalo se o novém modelu vzdělávání na UO. Z dosavadního tříletého (Bc.) s nástavbovým dvouletým (Mgr.) by se přešlo na obory rovnou pětileté, rovnou s titulem Mgr. Prof. Přikryl tuto problematiku diskutoval s představiteli AČR, který model by byl pro AČR do budoucna výhodnější. Dále se projednávala možnost prodloužení každoroční vojensko- odborné přípravy z dvou na tři měsíce. Minimálně v podmínkách výuky FVZ je to nerealizovatelné. Prý by byly udělovány výjimky. Jednalo se také o přesunutí základního vojenského výcviku a aplikačních kurzů v rámci prvních dvou ročníků zpět pod taktovku FVZ do HK. To je ovšem též nerealizovatelné, nejsou zde ani finanční rezervy, ani materiální zabezpečení a finálně ani kvalifikovaní instruktoři, kteří by byli schopni zabezpečit výcvik v rámci osnov zákl. voj výcviku a aplikační výuky prvního a druhého ročníku.

12 4) Rozprava a schválení VZ FVZ za rok 2011 (Blanař) Proděkan Blanař informuje pouze o obdržení technických připomínek, ne obsahových. Došlo k jejich napravení. Hlasování o přijetí: Pro: všichni přítomní plus doc. Jun, doc. Šinkorová a doc. Musílek vyjádřili svůj souhlas prostřednictvím e- mailu. Proti: 0, zdrželi se: 0. 5) Různé Rtn. Řezáč: Ptá se, jak je možné, že na útvarech nejsou místa pro absolventy bakalářského studijního programu voj. záchranář. Proděkan Blanař odpovídá, že útvary mají velký zájem o voj. záchranáře, akorát nejsou tabulková místa pro důstojníky na tyto funkce. Tudíž absolventi musí jít dobrovolně na nižší hodnostní zařazení nebo pro ně není umístění. Fakulta bude navrhovat dlouhodobou novelizaci studijních podmínek v rámci tohoto oboru, aby absolventi vycházeli s poddůstojnickými hodnostmi a měli automaticky uplatnění. V současných podmínkách není možné, aby absolvent UO vystudoval s poddůstojnickou hodností. Prof. Boštík se ptá jaký je plán náboru nových studentů do jednotlivých pregraduálních studijních programů. Proděkan Procházka odpovídá, že výhledově se ví, že pro akademický rok 2013/2014 není požadavek ani na voj. záchranáře ani na voj. farmaceuty. Je pouze požadavek na nábor 35 studentů do stud. programu voj. všeobecné lékařství. Rtn. Řezáč dodává, že na zasedání AS UO zaznělo, že do budoucna se má počet studentů na UO redukovat až o jednu třetinu.

13 Rtn. Řezáč vznáší dotaz na případné zavedení zápisného. Kdo to bude studentům platit - fakulta, ministerstvo obrany, nebo student sám? Proděkan Procházka odpovídá, že s největší pravděpodobností student sám. Rtn. Řezáč podotýká, že z AS FVZ odchází tři studenti- des. Blanař, rtm. Barnišin a rtm. Rudish. Ptá se jestli budou vypsány mimořádné volby nebo budou- li řady senátorů doplněny ze zvolených zástupců s nižším počtem hlasů z voleb minulých. Prof. Boštík přislíbil, že se na daný problém podívá a dá vědět o optimálním řešení. 5) Závěr: Prof. Boštík uzavírá jednání AS FVZ. Děkuje všem zúčastněným. Zpracovala: Rtn. Karla Janoušková

14 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU FVZ UO ZE DNE Přítomni: prof. MUDr. Pavel Boštík, Ph.D., pplk. doc. PharmDr. Daniel Jun, Ph.D., pplk. MUDr. Jan Psutka, pplk. Mgr. Zdeněk Hrstka, Ph.D., pplk. doc. MUDr. Jiří Páral, Ph.D., pplk. doc. MVDr. Zuzana Šinkorová, CSc., mjr. PharmDr. Jana Žďárová Karasová, Ph.D., rtm. Daniel Hedánek, čet. Petr Svoboda, rtn. Pavel Skořepa Nepřítomni: doc. Ing. Lenka Hernychová, Ph.D., doc. PharmDr. Kamil Musílek, Ph.D., pplk. MUDr. Jan Smetana, Ph.D., rtn. Karla Janoušková, rtn. David Řezáč Hosté: plk. prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D., MUDr. Roman Blanař, plk. Ing. Miroslav Procházka, Ph.D., Ing. Marian Tomášik, des. Daniel Thibaud, des. Tomáš Kučera Program: 1) Návrh a schválení programu jednání (Boštík) 2) Slib nových senátorů AS UO (Chlíbek) 3) Diskuse k harmonogramu AR 2012/2013 (Procházka) 4) Aktuální vystoupení zástupců vedení fakulty 5) Různé 6) Závěr 1) Návrh a schválení programu jednání Předseda AS prof. Boštík seznámil členy s jednotlivými body programu jednání. Proděkan Procházka požádal z časových důvodů o výměnu bodů č. 3 a 4 původně rozeslaného programu. Hlasování o programu: proti - 0, zdrželi se ) Slib nových senátorů AS UO

15 Předseda AS představil tři nové senátory, kteří doplnili studentskou komoru. Přítomní senátoři rtm. Daniel Hedánek, čet. Petr Svoboda a rtn. Pavel Skořepa následně složili slib děkanovi FVZ prof. Chlíbkovi. 3) Diskuse k harmonogramu AR 2012/2013 Proděkan Procházka představil upravený grafikon AR 2012/13. Schválený harmonogram AR zůstává v platnosti, byla provedena změna oproti schválenému grafikonu AR 2012/2013 u 4. ročníků kvůli splnění prázdninových praxí před zápisem (požadavek LF UK Hradec Králové). Došlo ke vzájemnému přesunu stáží a výuky z měsíce září na měsíc červenec (vojenské všeobecné lékařství, vojenské zubní lékařství, vojenská farmacie). Z tohoto důvodu se posouvá také termín Zdravotnické přípravy v poli u 4. ročníků na 17. až 19. září 2013 (harmonogram AR 2012/2013). Hlasování o změně v grafikonu: proti - 0, zdrželi se ) Aktuální vystoupení zástupců vedení fakulty Děkan FVZ: Od nastoupil do funkce nový rektor UO, plk. prof. Ing. Bohuslav Přikryl, Ph.D. Dne proběhne setkání děkanů jednotlivých fakult UO s panem rektorem, bude zde představena podoba vzdělávání v rámci univerzity v dalším období. FVZ bude prostřednictvím pana děkana o nové podobě a změnách informována. Po schválení věcného záměru zákona, kterým se fakultní nemocnice mají změnit na nemocnice univerzitní, se očekává v měsíci březnu 2013 odpovídající legislativa. Ministerstvo obrany po dohodě s Min. zdravotnictví bude řešit začlenění ÚVN Praha do systému univerzitních nemocnic. Prozatímní spolupráce s ÚVN je hodnocena kladně. Na 9. podlaží velitelské budovy byla zřízena schránka děkana FVZ, sloužící k rozšíření stávajících metod komunikace s panem děkanem. Dočasné období, kdy jsou studenti ubytování v hlavní budově FVZ v Třebešské ulici, se oproti plánu prodlouží. Bude proto aktualizován vnitřní řád ubytovny. Bude také řešen přístup do tělocvičny v původní budově ubytovny v ulici Heyrovského. V přípravě je nový DSP Preventivní lékařství a ochrana veřejného zdraví, navazující na DSP Vojenská hygiena. Z důvodů úspor budou finančně náročnější záležitosti v rámci FVZ řešeny rozprostřeně v delších časových obdobích. Rtm. Hedánek položil dotaz, v jakém

16 stavuj je plánované pokrytí nových ubytovacích prostor studentů internetem. Děkan odpověděl, že se situace řeší s vedením UO v Brně a prostory by měly být pokryty. Rtn. Skořepa položil děkanovi otázku, zda se za FVZ bude někdo ucházet o pozici prorektora UO. Děkan odpověděl, že v současné době ne, potřebné záležitosti fakulty v rámci UO jsou řešeny na dostatečné úrovni i bez zástupce FVZ ve vedení univerzity. Dále se rtn. Skořepa se dotazoval, zda je plánován prodej bývalých ubytovacích prostor studentů. Proděkan Blanař odpověděl, že o ničem takovém nemá vedení fakulty informaci. Tajemník FVZ Ing. Tomášik: Internet u studentů již bylo zmíněno panem děkanem. Kolárna budovy FVZ je po realizovaných úpravách v reklamačním řízení, bude zprovozněna co nejdříve. Rtm. Hedánek položil dotaz, zda by na dražší, např. sportovní kola, nemohly být vyčleněny lépe zabezpečené prostory, než stávající kolárna. Tajemník odpověděl, že fakulta řeší situaci s ukládáním kol standardně dle platné legislativy, další prostory na ukládání kol (zejména v budově) je velmi obtížné najít. Pokud by bylo možné nějaké prostory v budoucnu vyčlenit, mohlo by být ukládání realizováno. Tajemník dále informoval o probíhajících rekonstrukcích a opravách v rámci fakulty. Do konce roku budou rekonstruovány sociální zařízení na 3. podlaží hlavní budovy a na 5. a 6. podlaží budou opraveny kuchyně pro studenty. V termínu proběhne fyzická inventarizace majetku fakulty. Dále probíhala volná diskuse se zástupci vedení FVZ: Doc. Šinkorová se obrátila na tajemníka s dotazem ohledně realizace revizí/oprav přístrojů. Tajemník odpověděl, že požadavek akceptuje formou žádanky, fakulta část realizuje ze svého rozpočtu, zbytek bude muset být hrazen z projektů. Des. Thibaud se tázal, zda je velitel šk. praporu postaven mimo službu. Děkan odpověděl, že se jedná o nepravdivou informaci. 5) Různé Des. Tomáš Kučera přednesl návrh na odvolání senátora čet. Svobody. V písemné podobě ho předal již předtím předsedovi AS. Předseda uvedl, že návrh je po formální stránce platný. Následovala diskuse o důvodech odvolání, které se účastnil čet. Svoboda, des. Thibaud a další hosté a členové AS. Předseda AS diskusi uzavřel s tím, že bude ustanovena tříčlenná komise, která zajistí hlasování studentů o

17 případném odvolání člena senátu. Jako předsedkyně komise byla navržena doc. RNDr. Vanda Boštíková, Ph.D., studentská komora navrhne předsedovi AS do další dva zástupce a komise bude následně schválena senátem hlasováním per rollam. Komise uspořádá hlasování tak, aby byla zajištěna maximální účast a výsledek byl znám do příštího zasedání AS, které proběhne Doktorka Žďárová Karasová se dotázala přítomných zástupců vedení fakulty na mechanizmus výběru studentů oceňovaných fakultou na konci studia. Upozornila na skutečnost, že při studiu magisterského studijního programu Farmacie může být student při hodnocení podle dosažených bodů znevýhodněn oproti studentům Všeobecného lékařství a toto se může negativně projevit i při výběru kandidátů na ocenění. Děkan popsal mechanizmus výběru (disciplinární komise sbírá návrhy, po jejich posouzení mu sdělí kandidáty) a upozornil také na skutečnost, že při výběru studentů pro ocenění nemusí být nutně přihlédnuto k již uděleným oceněním studenta na civilní fakultě, jelikož na FVZ jsou kritéria posuzování jiná. Des. Kučera se dotazoval, proč je nově studentům po absolvování kurzu ve Vyškově udělován zápočet a zda tato skutečnost byla patřičně projednána a schválena. Děkan odpověděl, že menší změny ve studijním programu jsou přípustné, položenou otázkou se bude dále zabývat proděkan Procházka (ten již nebyl ze služebních důvodů na zasedání AS přítomen), jelikož spadá do jeho kompetence. Des. Kučera se dále děkana dotazoval na složení disciplinární komise. 6) Závěr Předseda AS poděkoval přítomným členům senátu i hostům za účast a ukončil zasedání. Další je plánováno dle harmonogramu na Zapsal: pplk. doc. PharmDr. Daniel Jun, Ph.D.

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI UNIVERZITA OBRANY FAKULTA VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ ZA ROK 2012 HRADEC KRÁLOVÉ duben 2013 Výroční zpráva o činnosti za rok 2012

Více

V ý p i s. habilitační přednášky: Možnosti zneužití průmyslových škodlivin a agrochemikálií v terorismu.

V ý p i s. habilitační přednášky: Možnosti zneužití průmyslových škodlivin a agrochemikálií v terorismu. v Hradci Králové dne 30. ledna 2012 pořízený za účelem zveřejnění přijatého usnesení 12. Návrh na přijetí Usnesení z jednání VR FVZ a hlasování o návrhu aklamací schválila u s n e s e n í : 1. odsouhlasila

Více

Akademický senát FSv ČVUT

Akademický senát FSv ČVUT Akademický senát FSv ČVUT Zápis z 26. zasedání AS FSv, které se konalo dne 13. 11. 2013 Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: prof. Kohoutková, prof. Máca, Ing. Vlasák, doc. Čiháková Dr. Šibrava zahájil

Více

Z Á P I S z 2. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických studií, konané dne 24. října 2016

Z Á P I S z 2. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických studií, konané dne 24. října 2016 Č. j.: FZS/0284/16 PID: 372343 Akademický senát Fakulty zdravotnických studií Z Á P I S z 2. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických studií, konané dne 24. října 2016 Přítomni: dle

Více

Nepřítomní členové AS UO Omluveni (6) Eduard Hoško, Zbyněk Růžička, Tomáš Gottwald, Vladimír Pavlík, Hubert Hrdlička, Pavel Otřísal

Nepřítomní členové AS UO Omluveni (6) Eduard Hoško, Zbyněk Růžička, Tomáš Gottwald, Vladimír Pavlík, Hubert Hrdlička, Pavel Otřísal dne 2. září 2008 Schválený předsednictvem AS UO dne 13. 10. 2008 Prezenční listina: Přítomní členové AS UO (18) FEM FVT Martin Blaha Stanislav Beer Josef Navrátil Pavel Konečný Dalibor Pluskal Miroslav

Více

HODNOCENÍ. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK. pro akademický rok 2012/2013

HODNOCENÍ. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK. pro akademický rok 2012/2013 HODNOCENÍ Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK pro akademický rok 2012/2013 1) Studium a) Pokračovat v kvalitativním hodnocení pedagogické činnosti, včetně reálných dopadů na akreditační proces a fungování

Více

Zápis č. 15/2012 (14) z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty technologické konaného dne

Zápis č. 15/2012 (14) z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty technologické konaného dne Zápis č. 15/2012 (14) z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty technologické konaného dne 12. 11. 2012 Přítomni: Dr. Staněk, Dr. Halabalová, doc. Vilčáková, Dr. Vltavská, Dr. Rouchal, Ing. Ovsík,

Více

Zápis č. 11/2014 (46) z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty technologické konaného dne od 13 hodin

Zápis č. 11/2014 (46) z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty technologické konaného dne od 13 hodin Zápis č. 11/2014 (46) z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty technologické konaného dne 06. 10. 2014 od 13 hodin Přítomni: Dr. Staněk, Dr. Halabalová, Dr. Gál, doc. Vilčáková, Dr. Egner, Dr. Rouchal,

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Akademický senát Filozofické fakulty

Univerzita Palackého v Olomouci Akademický senát Filozofické fakulty Univerzita Palackého v Olomouci Akademický senát Filozofické fakulty Návrh zápisu ze zasedání Akademického senátu FF UP dne 1. dubna 2015 Přítomno: 19 členů AS FF UP (dle prezenční listiny) Omluven: doc.

Více

Zápis z řádného zasedání Akademického senátu FSE UJEP ze dne od 14:00 ve studovně FSE UJEP (MO 223)

Zápis z řádného zasedání Akademického senátu FSE UJEP ze dne od 14:00 ve studovně FSE UJEP (MO 223) Zápis z řádného zasedání Akademického senátu FSE UJEP ze dne 19. 2. 2014 od 14:00 ve studovně FSE UJEP (MO 223) Přítomní senátoři: PhDr. Bc. Kateřina Smejkalová, Ph.D. - předsedkyně Bc. Miroslav Kopáček

Více

ZÁPIS Č. 3 Z JEDNÁNÍ AS FS DNE 29. 11. 2005

ZÁPIS Č. 3 Z JEDNÁNÍ AS FS DNE 29. 11. 2005 ZÁPIS Č. 3 Z JEDNÁNÍ AS FS DNE 29. 11. 2005 Přítomno: 12 členů akademické komory AS FS (omluveni Ing. Petr Kočí, Ph.D., Ing. Jiří Fries, Ph.D., nepřítomen Ing. Michal Richtář), 5 členů studentské komory

Více

Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 13. 4. 2015

Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 13. 4. 2015 Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 13. 4. 2015 Místo konání: Děkanát FZV UP v Olomouci, Tř. Svobody 8 pracovna děkana Datum: 13. 4. 2015 Čas:

Více

Zápis č. 11/2015 (124) z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty aplikované informatiky konaného dne

Zápis č. 11/2015 (124) z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty aplikované informatiky konaného dne Zápis č. 11/2015 (124) z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty aplikované informatiky konaného dne 5. 10. 2015 Přítomni: Ing. Miroslav Matýsek, Ph.D., prof. Ing. Roman Prokop, CSc., doc. Ing. František

Více

Zápis č. 8 z řádného jednání Akademického senátu EkF VŠB-TUO konaného dne

Zápis č. 8 z řádného jednání Akademického senátu EkF VŠB-TUO konaného dne Zápis č. 8 z řádného jednání Akademického senátu EkF VŠB-TUO konaného dne 23. 2. 2016 Počet přítomných senátorů: 15 Omluveni: 0 Neomluveni: 0 Hosté: prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová,, doc. Ing. Martin Macháček,

Více

Zápis č. 13 z řádného jednání Akademického senátu EkF VŠB-TUO konaného dne

Zápis č. 13 z řádného jednání Akademického senátu EkF VŠB-TUO konaného dne Zápis č. 13 z řádného jednání Akademického senátu EkF VŠB-TUO konaného dne 20. 12. 2016 Počet přítomných senátorů: 11 Omluveni: doc. Tichý, Ing. Mikulec Neomluveni: 0 Hosté: prof. Dr. Ing. Zdeněk Zmeškal,

Více

Zápis č. 15 ze zasedání Akademického senátu FTK UP dne

Zápis č. 15 ze zasedání Akademického senátu FTK UP dne Zápis č. 15 ze zasedání Akademického senátu FTK UP dne 5. 4. 2016 Přítomni: dle prezenční listiny 14 členů Bělka, Formánková, Gába, Janečka, Ješina, Kratochvíl, Kudláček, Maříková, Ořechovská, Salaj, Smékal,

Více

Čtvrtek, 17. 4. 2014, zasedací místnost FIT ČVUT, doba trvání 16:00 18:30

Čtvrtek, 17. 4. 2014, zasedací místnost FIT ČVUT, doba trvání 16:00 18:30 Zápis z 13. zasedání AS FIT Místo a čas konání Čtvrtek, 17. 4. 2014, zasedací místnost FIT ČVUT, doba trvání 16:00 18:30 Přítomni Členové AS FIT: Jan Nohavica, Jan Bouchner, Martin Kohlík, Alois Pluháček,

Více

Zápis ze zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP č. 15/2010 ze dne 13.05.2010

Zápis ze zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP č. 15/2010 ze dne 13.05.2010 Zápis ze zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP č. 15/2010 ze dne 13.05.2010 Přítomno: dle prezenční listiny 7 senátorů, od 13:11 8 senátorů, od 14:03 9 senátorů Omluveni: Eva Hlinková,

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Odborná společnost vojenských lékařů, farmaceutů a veterinárních lékařů ČLS JEP ve spolupráci s Fakultou vojenského zdravotnictví UO pořádají

Odborná společnost vojenských lékařů, farmaceutů a veterinárních lékařů ČLS JEP ve spolupráci s Fakultou vojenského zdravotnictví UO pořádají Odborná společnost vojenských lékařů, farmaceutů a veterinárních lékařů ČLS JEP ve spolupráci s Fakultou vojenského zdravotnictví UO pořádají 13. konferenci pod záštitou ředitele Agentury vojenského zdravotnictví

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI UNIVERZITA OBRANY FAKULTA VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ ZA ROK 2013 HRADEC KRÁLOVÉ duben 2014 Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Více

AKADEMICKÝ SENÁT SLEZSKÉ UNIVERZITY. 78. řádné zasedání 22. 6. 1999 ZÁPIS

AKADEMICKÝ SENÁT SLEZSKÉ UNIVERZITY. 78. řádné zasedání 22. 6. 1999 ZÁPIS AKADEMICKÝ SENÁT SLEZSKÉ UNIVERZITY 78. řádné zasedání 22. 6. 1999 ZÁPIS Přítomni: Vaněk, Sedlář, Wagnerová, Godulová, Franěk, Šaur, Vojtal, Kolář,, Horák, Petr, Truparová, Stavárek, Janoušek Omluveni:

Více

Zápis ze zasedání Akademického senátu Právnické fakulty Masarykovy univerzity konaného dne 09. února 2011

Zápis ze zasedání Akademického senátu Právnické fakulty Masarykovy univerzity konaného dne 09. února 2011 Zápis ze zasedání Akademického senátu Právnické fakulty Masarykovy univerzity konaného dne 09. února 2011 Konání: 09. února 2011, 11.30 h Místo zasedání: Zasedací místnost děkanátu Právnické fakulty, místnost

Více

Zápis ze 4. zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP č. 4/2015 ze dne 24. 9. 2015

Zápis ze 4. zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP č. 4/2015 ze dne 24. 9. 2015 Zápis ze 4. zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP č. 4/2015 ze dne 24. 9. 2015 Přítomno: dle prezenční listiny 8 členů Omluveni: p. Marie Pavlíková, Bc. Jiří Horalík Nepřítomni: Mgr.

Více

Akademický senát Farmaceutické fakulty v Hradci Králové Univerzity Karlovy v Praze

Akademický senát Farmaceutické fakulty v Hradci Králové Univerzity Karlovy v Praze Akademický senát Farmaceutické fakulty v Hradci Králové Univerzity Karlovy v Praze Zápis ze 7. zasedání konaného ve středu dne 24. června 2015 od 14:00 hodin v Choosy (penzion U Jana, Velké náměstí) Přítomní:

Více

Z Á P I S. Číslo: z jednání Akademického senátu LF OU

Z Á P I S. Číslo: z jednání Akademického senátu LF OU Strana: 1/1 PŘÍTOMNI: Komora akademických pracovníků: Mgr. Marek Bužga, Ph.D., MUDr. Igor Dvořáček, Ph.D., MUDr. Zdeňka Hajduková, Ph.D., doc. MUDr. Michal Hladík, Mgr. Jaroslava Chyliková, Ph.D., PhDr.

Více

Metodický pokyn děkana FZV UP pro podávání žádostí o akreditaci či prodloužení doby platnosti akreditace na FZV UP v Olomouci

Metodický pokyn děkana FZV UP pro podávání žádostí o akreditaci či prodloužení doby platnosti akreditace na FZV UP v Olomouci FZV-MPD-5/2014 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI PROVÁDĚCÍ NORMA Metodický pokyn děkana FZV UP pro podávání žádostí o akreditaci či prodloužení doby platnosti akreditace na FZV UP v Olomouci Obsah:

Více

Stipendijní řád DAMU

Stipendijní řád DAMU Článek 1 Úvodní ustanovení Stipendijní řád DAMU 1. Stipendijní řád DAMU se řídí ustanoveními zákona č. 111/ 1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen zákon). 2. Na stipendium,

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ AS FA VUT ze dne 10. 1. 2012 Místo zasedání: místnost 117A - FA Poříčí 5 začátek jednání: 15:00, konec jednání: 16:30

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ AS FA VUT ze dne 10. 1. 2012 Místo zasedání: místnost 117A - FA Poříčí 5 začátek jednání: 15:00, konec jednání: 16:30 Program zasedání: ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ AS FA VUT ze dne 10. 1. 2012 Místo zasedání: místnost 117A - FA Poříčí 5 začátek jednání: 15:00, konec jednání: 16:30 1. Zahájení zasedání a schválení programu 2. zasedání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI UNIVERZITA OBRANY FAKULTA VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ ZA ROK 2011 HRADEC KRÁLOVÉ duben 2012 Výroční zpráva o činnosti za rok 2011

Více

Zápis ze zasedání VR FZV UP

Zápis ze zasedání VR FZV UP Zápis ze zasedání VR FZV UP 16. 4. 2012 Místo konání: Děkanát FZV UP v Olomouci, Tř. Svobody 8 pracovna děkanky Datum: 16. 4. 2012 Čas: 14.00 hod Přítomni: prof. PhDr. Ivo Barteček, CSc. Mgr. et Mgr. Petra

Více

ZÁPIS Č. 2 Z JEDNÁNÍ AS FS DNE

ZÁPIS Č. 2 Z JEDNÁNÍ AS FS DNE ZÁPIS Č. 2 Z JEDNÁNÍ AS FS DNE 1. 10. 2002 Přítomno: 12 členů akademické komory AS FS (omluveni Ing. Lenka Landryová, CSc., doc. Ing.Vladimír Vrba, CSc., Ing. Michal Richtář) 6 členů studentské komory

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze. Fakulta tropického zemědělství. Zápis z jednání Vědecké rady

Česká zemědělská univerzita v Praze. Fakulta tropického zemědělství. Zápis z jednání Vědecké rady Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta tropického zemědělství Zápis z jednání Vědecké rady 8. 4. 2016 Dne 8. dubna 2016 proběhlo zasedání Vědecké rady FTZ. Přítomni byli níže uvedení členové. Přítomní

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ. OBĚŽNÍK č. 3

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ. OBĚŽNÍK č. 3 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ V Hradci Králové dne 30. října 2015 OBĚŽNÍK č. 3 OBSAH: Archiv oběžníků: www.lfhk.cuni.cz/fakulta/dokumenty/obezniky-lf/ 1. Oznámení 2. Ocenění

Více

Zápis z 239. zasedání Akademického senátu Slezské univerzity konaného dne 14. 10. 2014 v Opavě

Zápis z 239. zasedání Akademického senátu Slezské univerzity konaného dne 14. 10. 2014 v Opavě Zápis z 239. zasedání Akademického senátu Slezské univerzity konaného dne 14. 10. 2014 v Opavě Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Hosté: Slováček, Sedlář, Vojtal, Bernatík, Kolibová, Curylo, Höflerová, Holzäpfl,

Více

Centrum transferu biomedicínských technologií Kamil Kuča

Centrum transferu biomedicínských technologií Kamil Kuča Centrum transferu biomedicínských technologií Kamil Kuča Fakultní nemocnice Hradec Králové Univerzita Hradec Králové Fakulta vojenského zdravotnictví Základní údaje Základní údaje o projektu Název projetu:

Více

Zpráva o výsledcích přijímacího řízení Fakulty vojenského zdravotnictví v roce 2007

Zpráva o výsledcích přijímacího řízení Fakulty vojenského zdravotnictví v roce 2007 Zpráva o výsledcích přijímacího řízení Fakulty vojenského zdravotnictví v roce 2007 Informace o přijímacích zkouškách ( 1 vyhlášky č. 276/2004 Sb. ze dne 26.4. 2004, kterou se mění vyhláška č. 343/2002Sb.

Více

Zápis z 1. zasedání Zastupitelstva obce Baška konaného dne v sále Kulturního domu v Bašce

Zápis z 1. zasedání Zastupitelstva obce Baška konaného dne v sále Kulturního domu v Bašce Zápis z 1. zasedání Zastupitelstva obce Baška konaného dne 30. 10. 2014 v sále Kulturního domu v Bašce Přítomni: 15 členů zastupitelstva 50 občanů 65 účast celkem 1. Zahájení, hymna 2. Informace o výsledcích

Více

Zápis č. 30 Akademického senátu Fakulty humanitních studií konaného dne 21. 10. 2009

Zápis č. 30 Akademického senátu Fakulty humanitních studií konaného dne 21. 10. 2009 Zápis č. 30 Akademického senátu Fakulty humanitních studií konaného dne 21. 10. 2009 Přítomni: Michaela Glücková, Mgr. J. Hladík,, Bc. T. Pijáček, Mgr. T. Skořepová Mgr. R. Trušník, Ph.D., Mgr. M. Zálešáková

Více

Zápis z 238. zasedání Akademického senátu Slezské univerzity konaného dne 23. 9. 2014 v Opavě

Zápis z 238. zasedání Akademického senátu Slezské univerzity konaného dne 23. 9. 2014 v Opavě Zápis z 238. zasedání Akademického senátu Slezské univerzity konaného dne 23. 9. 2014 v Opavě Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Hosté: Slováček, Sedlář, Vojtal, Bernatík, Kolibová, Curylo, Höflerová, Holzäpfl,

Více

Zápis z 3. zasedání AS FIT ČVUT v Praze

Zápis z 3. zasedání AS FIT ČVUT v Praze Zápis z 3. zasedání AS FIT ČVUT v Praze Místo a čas konání: Čtvrtek 28. 4. 2016, zasedací místnost T9:364 FIT ČVUT, doba trvání 19:45 22:00 Přítomni: Členové AS FIT: Rudolf B. Blažek, Matěj Bartík (pozdější

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOLEGIA DĚKANA FSE UJEP

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOLEGIA DĚKANA FSE UJEP ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOLEGIA DĚKANA FSE UJEP Datum konání: 12. 2.2014 Čas od 12.30 do 15.30 hod Jednání řídil: RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D. děkan Jednání zapsala: Alena Trefilová Místo konání: Přítomni: FSE

Více

Zápis z jednání AS UK FHS konaného

Zápis z jednání AS UK FHS konaného Prezenční listina Zápis z jednání AS UK FHS konaného 11. 9. 2014 Přítomni: L. Císařovská, J. Marek, J. Novotný, M. Seligová, A. Svoboda, J. Matoušek, V. Štěrba, V. Vávrová Nepřítomni: J. Blažejovský, J.

Více

Zápis ze 5. řádného zasedání AS ČVUT FD konaného dne (volební období )

Zápis ze 5. řádného zasedání AS ČVUT FD konaného dne (volební období ) Zápis ze 5. řádného zasedání AS ČVUT FD konaného dne 29. 6. 2011 (volební období 2011 2013) Přítomni: za zaměstnaneckou část: Ing. M. Brumovský, Ing. A. Dvořáčková, Ing. M. Jacura, Ph.D., Ing. J. Kaliková,

Více

Z á p i s. členové výboru (viz prezenční listina) Program jednání:

Z á p i s. členové výboru (viz prezenční listina) Program jednání: Z á p i s z 9. jednání finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 19.11.2009 od 9:00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Omluveni: členové výboru (viz prezenční

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY OBRANY NA OBDOBÍ 2006 2010 Aktualizace pro rok 2006 Brno, červen 2006 Aktualizace

Více

Zápis z 222. zasedání Akademického senátu Slezské univerzity konaného dne 22. 1. 2013 v Opavě

Zápis z 222. zasedání Akademického senátu Slezské univerzity konaného dne 22. 1. 2013 v Opavě Zápis z 222. zasedání Akademického senátu Slezské univerzity konaného dne 22. 1. 2013 v Opavě Přítomni: Sedlář, Vojtal, Harasimová, Urbanec, Janiš, Ševčík, Fogltonová, Řihák, Bernatík, Botlík, Šperka,

Více

Zápis z 5. zasedání AS FIT ČVUT v Praze

Zápis z 5. zasedání AS FIT ČVUT v Praze Zápis z 5. zasedání AS FIT ČVUT v Praze Místo a čas konání: Středa 5. 10. 2016, zasedací místnost T9:364 FIT ČVUT, doba trvání 19:45-21:30. Přítomni: - Členové AS FIT: Matěj Bartík, Rudolf B. Blažek (příchod

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTY JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZE DNE 13. 10. 2008

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTY JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZE DNE 13. 10. 2008 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTY JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZE DNE 13. 10. 2008 Přítomní členové (bez titulů): O. Doskočil, P. Zimmelová, P. Scholz, R.

Více

Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ

Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne 03.11. 2014 v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ Starosta všechny přivítal a zahájil ustavující zasedání zastupitelstva

Více

Zápis č. 01/2016 (20)

Zápis č. 01/2016 (20) Zápis č. 01/2016 (20) z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty technologické konaného dne 11. ledna 2016 v zasedací místnosti 230, v budově U15, Vavrečkova 5669, Zlín Přítomni: Hosté: Dr. Staněk,

Více

P O Z V Á N K A. Katedra radiolokace Fakulty vojenských technologií, Univerzity obrany v Brně. Vás zve na seminář

P O Z V Á N K A. Katedra radiolokace Fakulty vojenských technologií, Univerzity obrany v Brně. Vás zve na seminář P O Z V Á N K A Katedra radiolokace Fakulty vojenských technologií, Univerzity obrany v Brně Vás zve na seminář PŘÍPRAVA ODBORNÍKŮ PRO RADIOLOKAČNÍ SYSTÉMY, PASIVNÍ SLEDOVACÍ SYSTÉMY A SYSTÉMY ELEKTRONICKÉHO

Více

Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 3/2012 konaného dne

Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 3/2012 konaného dne Přítomni: Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 3/2012 konaného dne 13. 3. 2012 1. Rudolf Chloupek 6. Oldřich Sedlák 2. Jaroslav Soukup 7. Zdeněk Dobrý (předseda) 3. Jiří Kvasnička

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI UNIVERZITA OBRANY FAKULTA VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ ZA ROK 2014 HRADEC KRÁLOVÉ duben 2015 Výroční zpráva o činnosti za rok 2014

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY Obsah: Čl. 1 Úvodní ustanovení... 3 Čl. 2 Základní ustanovení... 3 Čl. 3 Program celoživotního vzdělávání... 3 Čl. 4 Přijímání ke studiu... 4 Čl. 5 Průběh

Více

Zápis ze zasedání Akademického senátu Právnické fakulty Masarykovy univerzity konaného dne 10. března 2009

Zápis ze zasedání Akademického senátu Právnické fakulty Masarykovy univerzity konaného dne 10. března 2009 Zápis ze zasedání Akademického senátu Právnické fakulty Masarykovy univerzity konaného dne 10. března 2009 Konání: 10. března 2009, 16.00 hod Místo zasedání: Zasedací místnost děkanátu Právnické fakulty,

Více

Zápis ze zasedání AS LDF MENDELU v Brně konaného dne 10. února 2014

Zápis ze zasedání AS LDF MENDELU v Brně konaného dne 10. února 2014 Zápis ze zasedání AS LDF MENDELU v Brně konaného dne 10. února 2014 Přítomni: doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D, Dr. JUDr. Ing. Martin Flora, doc. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D., doc. Ing. Karel Drápela, CSc., doc.

Více

Zpráva o činnosti FBI za rok 2009

Zpráva o činnosti FBI za rok 2009 Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO Zpráva o činnosti FBI za rok 2009 Vedení fakulty - 2009 DĚKAN PRODĚKAN PRO PEDAGOGICKOU ČINNOST PRODĚKAN PRO VĚDU, VÝZKUM A ZAHRANIČNÍ STYKY PRODĚKAN PRO ROZVOJ

Více

FAKULTA STROJNÍ Akademický senát Fakulty strojní ČVUT v Praze Z Á P I S

FAKULTA STROJNÍ Akademický senát Fakulty strojní ČVUT v Praze Z Á P I S ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STROJNÍ Akademický senát Fakulty strojní ČVUT v Praze Z Á P I S z 8. zasedání Akademického senátu Fakulty strojní ČVUT v Praze konaného 1. října 2014 Přítomní

Více

ZÁPIS. z 1. ustavujícího jednání Regionální stálé konference

ZÁPIS. z 1. ustavujícího jednání Regionální stálé konference ZÁPIS z 1. ustavujícího jednání Regionální stálé konference Termín: 12.11.2014 Místo: zasedací místnost č. 326, Krajský úřad Libereckého kraje Čas zahájení jednání: 12:00 hodin Čas ukončení jednání: Přítomni

Více

ZÁPIS 36. ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ AS FA VUT ze dne

ZÁPIS 36. ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ AS FA VUT ze dne ZÁPIS 36. ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ AS FA VUT ze dne 11. 6. 2014 Místo zasedání: místnost 117A FA VUT v Brně, Poříčí 5 začátek jednání: 10:05, konec jednání: 12:30 Přítomni: Členové AS FA VUT v Brně: doc. Ing.

Více

ZÁPIS č. 7/1999 (86) z jednání Akademického senátu VUT ze dne 6. dubna 1999 konaného v zasedací místnosti rektora, Kounicova 67a v Brně

ZÁPIS č. 7/1999 (86) z jednání Akademického senátu VUT ze dne 6. dubna 1999 konaného v zasedací místnosti rektora, Kounicova 67a v Brně ZÁPIS č. 7/1999 (86) z jednání Akademického senátu VUT ze dne 6. dubna 1999 konaného v zasedací místnosti rektora, Kounicova 67a v Brně Přítomni: Omluveni: Hosté: viz presenční listina (celkem 23 senátorů)

Více

Zápis z Vědecké rady FBI VŠB TUO konané dne 16.5.2012

Zápis z Vědecké rady FBI VŠB TUO konané dne 16.5.2012 Zápis z Vědecké rady FBI VŠB TUO konané dne 16.5.2012 1. Úvod Děkan fakulty prof. Ing. Pavel Poledňák, PhD. zahájil zasedání VR, přivítal přítomné. Předal jmenovací dekrety nově jmenovaným členům VR FBI,

Více

Zápis z jednání Vědecké rady FIM Univerzity Hradec Králové konané dne 17. 3. 2010

Zápis z jednání Vědecké rady FIM Univerzity Hradec Králové konané dne 17. 3. 2010 Zápis z jednání Vědecké rady FIM Univerzity Hradec Králové konané dne 17. 3. 2010 Přítomni: viz prezenční listina /Příloha 1/ Program: 1. Zahájení 2. Habilitační řízení RNDr. Kamily Olševičové, Ph.D. 3.

Více

Stipendijní řád HAMU

Stipendijní řád HAMU Stipendijní řád HAMU Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Stipendijní řád HAMU se řídí ustanoveními zákona č. 111/ 1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dále

Více

Z á p i s. Omluveni: JUDr. Miroslav Antl, MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA, JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D., Ing.

Z á p i s. Omluveni: JUDr. Miroslav Antl, MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA, JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D., Ing. Z á p i s ze 7. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 18. 11 2013 od 14:00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Ing. Vladimír Derner, Ing.

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FARMACEUTICKÉ FAKULTY V HRADCI KRÁLOVÉ

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FARMACEUTICKÉ FAKULTY V HRADCI KRÁLOVÉ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FARMACEUTICKÉ FAKULTY V HRADCI KRÁLOVÉ Akademický senát Farmaceutické fakulty v Hradci Králové

Více

Volební a jednací řád Akademického senátu VŠB-TU Ostrava

Volební a jednací řád Akademického senátu VŠB-TU Ostrava Účinnost dokumentu od: 30.6.2006 Volební a jednací řád Akademického senátu VŠB-TU Ostrava Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/7 Volební

Více

Zápis č. 9 z řádného jednání Akademického senátu Ekonomické fakulty VŠB-TUO konaného dne

Zápis č. 9 z řádného jednání Akademického senátu Ekonomické fakulty VŠB-TUO konaného dne Zápis č. 9 z řádného jednání Akademického senátu Ekonomické fakulty VŠB-TUO konaného dne 4. 12. 2012 Počet přítomných senátorů: 12 Omluveni: Dr. Čulík, Ľuboš Mikolášik, Dr. Pochyla Neomluveni: 0 Hosté:

Více

Článek 4 Prospěchové stipendium

Článek 4 Prospěchové stipendium Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Akademický senát Filozofické fakulty

Univerzita Palackého v Olomouci Akademický senát Filozofické fakulty Univerzita Palackého v Olomouci Akademický senát Filozofické fakulty Zápis ze zasedání Akademického senátu FF UP dne 3. prosince 2014 Přítomno: 16 členů AS FF UP (dle prezenční listiny) Omluven: doc. E.

Více

Zápis ze společného zasedání odstupujícího a nově zvoleného AS HGF VŠB TU Ostrava dne 6. června 2014

Zápis ze společného zasedání odstupujícího a nově zvoleného AS HGF VŠB TU Ostrava dne 6. června 2014 Zápis ze společného zasedání odstupujícího a nově zvoleného AS HGF VŠB TU Ostrava dne 6. června 2014 Členové odstupujícího senátu: Přítomni: Černota, Polínková, Kučerová R., Staněk, Kučerová L., Václavík,

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. patře Přítomni: Návrhový výbor: Mandátový výbor: Ověřovatelé

Více

Zápis z jednání Sektorové rady pro dopravu, logistiku, poštovní a doručovací služby

Zápis z jednání Sektorové rady pro dopravu, logistiku, poštovní a doručovací služby Zápis z jednání Sektorové rady pro dopravu, logistiku, poštovní a doručovací služby Místo konání: Svaz dopravy, Praha - Bubeneč Datum: 14. 1. 2015 Přítomni: viz prezenční listina Cíl jednání: Hlavním cílem

Více

Akademický senát. Vysoké školy ekonomické v Praze. Program jednání. Zápis č. 6/09-12 Strana 1

Akademický senát. Vysoké školy ekonomické v Praze. Program jednání. Zápis č. 6/09-12 Strana 1 Strana 1 Předmět Zasedání 6/09-12 Datum 14. prosince 2009 Místo VŠE v Praze, NB 224 Přítomni Fakulta financí a účetnictví (F1): Radová, Marek, Zelenka, Bayer Fakulta mezinárodních vztahů (F2): Češková,

Více

Zápis č. 07/Z6 ze 7. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 9. května 2011

Zápis č. 07/Z6 ze 7. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 9. května 2011 Zápis č. 07/Z6 ze 7. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 9. května 2011 Přítomni: Omluven: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: 10 zastupitelů (Ing. Jiroušek přišel při projednávání bodu

Více

ZÁPIS Z 6. ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ SK AS FAST VUT V BRNĚ KONANÉHO DNE 25. 2. 2015 V 15:00

ZÁPIS Z 6. ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ SK AS FAST VUT V BRNĚ KONANÉHO DNE 25. 2. 2015 V 15:00 STUDENTSKÁ KOMORA AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY STAVEBNÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ZÁPIS Z 6. ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ SK AS FAST VUT V BRNĚ KONANÉHO DNE 25. 2. 2015 V 15:00 Program jednání: 1. Zahájení...

Více

DOHODU O VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCI PŘI USKUTEČŇOVÁNÍ DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ

DOHODU O VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCI PŘI USKUTEČŇOVÁNÍ DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA DOHODA O VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCI PŘI USKUTEČŇOVÁNÍ DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ 2004 AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY (dále jen

Více

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Vnitřní norma VŠCHT Praha č. 20.32/13 V Praze, 27.11.2013 Čj. 965/13/2013 Grantový řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Čl. 1 Základní ustanovení

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AS FŽP

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AS FŽP VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AS FŽP Akademický senát Fakulty životního prostředí ČZU v Praze se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. d) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění

Více

Zápis z jednání Akademického senátu JAMU

Zápis z jednání Akademického senátu JAMU Zápis z jednání Akademického senátu JAMU ze dne 17. prosince 2013 Přítomni (7): doc. Mgr. Petr Francán; doc. MgA. Vít Spilka, Ph.D.; Mgr. MgA. Tomáš Krejčí; prof. Barbara Maria Willi, Ph.D.; prof. Mgr.

Více

Zápis z 5. zasedání školské rady 15. 10. 2007

Zápis z 5. zasedání školské rady 15. 10. 2007 Zápis z 5. zasedání školské rady 15. 10. 2007 Přítomni: L. Curylo, D. Kaniová, J. Kavala, M. Kracík, M. Pišková, M. Vavroš, J. Vejpustková Omluveni: L. Pospíšil, R. Zapletalová Hosté: A. Balnar, ředitel

Více

Zápis z ustavujícího setkání Řídícího výboru MAP

Zápis z ustavujícího setkání Řídícího výboru MAP Zápis z ustavujícího setkání Řídícího výboru MAP Místo konání: Velká zasedací místnost na Městském úřadě ve Světlé nad Sázavou Datum konání: 9. května 2016 od 14:00 Seznam účastníků: viz Prezenční listina

Více

Z á p i s. Omluveni: JUDr. Miroslav Antl, Ing. Petr Kilevník, JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D., Ing. Zdeněk Urban

Z á p i s. Omluveni: JUDr. Miroslav Antl, Ing. Petr Kilevník, JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D., Ing. Zdeněk Urban Z á p i s z 12. jednání Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 14. 4. 2014 od 15:00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Ing. Vladimír Derner, Mgr.

Více

Děkan: prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc. Úřední hodiny: Út: 13:00 14:00 hod Čt: 13:00 15:00 hod

Děkan: prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc.   Úřední hodiny: Út: 13:00 14:00 hod Čt: 13:00 15:00 hod Cíl: seznámit nové studenty Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (dále LF UP) se základními informacemi, souvisejícími se studiem na LF UP. Prezentace: zásady kreditového systému základní normy

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Akademický senát Přírodovědecké fakulty UP. Zápis č. 9. ze zasedání Akademického senátu PřF UP dne 3.

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Akademický senát Přírodovědecké fakulty UP. Zápis č. 9. ze zasedání Akademického senátu PřF UP dne 3. UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Akademický senát Přírodovědecké fakulty UP Zápis č. 9 ze zasedání Akademického senátu PřF UP dne 3. října 2012 Přítomni: 14 členů AS PřF dle prezenční listiny omluveni:

Více

Zápis z řádného zasedání Akademického senátu FSE UJEP ze dne od 12:00 v MO 409 na FSE UJEP

Zápis z řádného zasedání Akademického senátu FSE UJEP ze dne od 12:00 v MO 409 na FSE UJEP Zápis z řádného zasedání Akademického senátu FSE UJEP ze dne 27. 6. 2016 od 12:00 v MO 409 na FSE UJEP Přítomní senátoři: Akademická komora AS FSE UJEP Ing. Eva Fuchsová doc. PhDr. Václav Houžvička Ing.

Více

Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě vojenského zdravotnictví Univerzity obrany

Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě vojenského zdravotnictví Univerzity obrany Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě vojenského zdravotnictví Univerzity obrany červen 2013 O zahájení hodnocení doktorských studijních programů (dále

Více

dle prezenční listiny přítomno 7 členů + 19 x plná moc

dle prezenční listiny přítomno 7 členů + 19 x plná moc Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 28.7.2015 v zasedací místnosti N3.118 (3. patro) v sídle Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Pivovarské náměstí 1245, v Hradci Králové.

Více

AKADEMICKÝ SENÁT FAKULTY LOGISTIKY A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ. Zápis č. 12/2010 (13)

AKADEMICKÝ SENÁT FAKULTY LOGISTIKY A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ. Zápis č. 12/2010 (13) AKADEMICKÝ SENÁT FAKULTY LOGISTIKY A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ Zápis č. 12/2010 (13) z 13. řádného zasedání Akademického senátu FLKŘ konaného dne 31. května 2010 v zasedací místnosti budovy UH1, Studentské náměstí

Více

LEGIONÁŘSKÁ. Hotel Legie, Sokolská 33, Praha 2 tel ,

LEGIONÁŘSKÁ. Hotel Legie, Sokolská 33, Praha 2 tel , ČESKOSLOVENSKÁ OBEC LEGIONÁŘSKÁ Hotel Legie, Sokolská 33, 120 00 Praha 2 tel. 224 266 235, 224 266 241 www.csol.cz sekretariat@csol.cz Zápis o zasedání Statutárního orgánu ČsOL dne 4. srpna 2016 Přítomní:

Více

Stipendijní řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2013

Stipendijní řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

Zápis z 14. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty mezinárodních vztahů (AS FMV) VŠE v Praze

Zápis z 14. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty mezinárodních vztahů (AS FMV) VŠE v Praze Zápis z 14. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty mezinárodních vztahů (AS FMV) VŠE v Praze Datum a místo zasedání: 17. března 2011, 13h00, místnost 244NB Přítomni: Češková, Krčál, Dubský, Pošvicová,

Více

DOHODU O VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCI PŘI USKUTEČŇOVÁNÍ DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ

DOHODU O VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCI PŘI USKUTEČŇOVÁNÍ DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ DOHODA O VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCI PŘI USKUTEČŇOVÁNÍ DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ 2005 AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY (dále jen AV ČR) se sídlem Národní

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU AGRONOMICKÉ FAKULTY MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU AGRONOMICKÉ FAKULTY MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU AGRONOMICKÉ FAKULTY MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ schváleno Akademickým senátem Mendelovy univerzity v Brně dne 13. prosince 2010 pod č. j. 11598/2011-291 Článek

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO M A S MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk Zápis Valné hromady Místo konání: zasedací místnost Městského úřadu v Žamberku Dne: 25. května 2007. Účastníci: členové občanského

Více

infrastrukturu ZHMP, ze dne

infrastrukturu ZHMP, ze dne Zápis a usnesení z 01/2013 zasedání Výboru pro infrastrukturu ZHMP, ze dne 22.01.2013 Zasedání: 01/2013 Dne: 22. ledna 2013 Počátek jednání - konec jednání: 14:00-14:45 Místo: Prostřední salonek primátora,

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Akademického senátu FSI VUT v Brně dne

Zápis z 2. řádného zasedání Akademického senátu FSI VUT v Brně dne Obrázek nelze zobrazit. V počítači pravděpodobně není k dispozici dostatek paměti pro otevření obrázku nebo byl obrázek poškozen. Restartujte počítač a otevřete příslušný soubor znovu. Pokud se opět zobrazí

Více

Z á p i s. K bodu 1 Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti hostů na jednání

Z á p i s. K bodu 1 Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti hostů na jednání Z á p i s z 10. jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 16. ledna 2014 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Karla Poláčka 9-P1.905 Krajského

Více

Univerzita Karlova v Praze. Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Univerzita Karlova v Praze. Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Studijní program ZDRAVOTNICKÁ BIOANALYTIKA obor Odborný pracovník v laboratorních metodách MAGISTERSKÉ STUDIUM NAVAZUJÍCÍ KOMBINOVANÁ FORMA

Více