ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU FVZ UO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU FVZ UO"

Transkript

1 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU FVZ UO ZE DNE Přítomen: doc. MUDr. Pavel Boštík, Ph.D., pplk. PharmDr. Daniel Jun, Ph.D., pplk. MUDr. Jan Psutka, pplk. doc. MVDr. Zuzana Šinkorová, CSc., mjr. PharmDr. Jana Žďárová Karasová, Ph.D., rtm. Lukáš Barnišin, rtm. Filip Rudisch, rtn. David Řezáč, des. Roman Blanař, rtn. Karla Janoušková Nepřítomen: pplk. MUDr. Jiří Páral, Ph.D., doc. Ing. Lenka Hernychová, Ph.D., pplk. Mgr. Zdeněk Hrstka, Ph.D., doc. PharmDr. Kamil Musílek, Ph.D., pplk. MUDr. Jan Smetana, Ph.D. Hosté: plk. prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D., MUDr. Roman Blanař, plk. Ing. Miroslav Procházka, Ph.D., Ing. Marian Tomášik Program: 1) Návrh a schválení programu jednání (Boštík) 2) Zpráva ze zasedání AS UO (Jun) 3) Aktuální vystoupení zástupců vedení fakulty 4) Problematika příspěvků na obědy pro studenty DSP (Hernychová/Boštík) 5) Osobní účty FKSP - příspěvky na obědy a ostatní možnosti (Boštík) 6) Různé 7) Závěr 1) Návrh a schválení programu jednání Předseda AS seznámil členy s jednotlivými body programu jednání. Hlasování: pro: 10, proti: 0, zdrželi se: 0 2) Zpráva ze zasedání AS UO Pplk. Jun informoval o průběhu zasedání AS UO, které proběhlo v Brně : Proběhly doplňující volby do AS. Na den byl stanoven termín příštího

2 zasedání, kde proběhne volba rektora UO. Proběhlo zvolení nového člena vědecké rady UO (pplk. Ing. Pavel Foltin, Ph.D.) Byla odsouhlasena změna ve studijním a zkušební řádu UO. Termín podávání návrhů na kandidáta na rektora UO byl stanoven na období od do Rektor UO informoval o dění na univerzitě. Budou připravovány možné úsporné varianty v oblasti personální i materiální v souladu s chystanými změnami v AČR. Byla diskutována možnost zveřejňování zápisů AS UO na veřejném internetu. Bylo schváleno, že zápisy budou dostupné pouze na vnitřní síti UO. Náhradníkem UO za RVŠ byl zvolen des. D. Thibaud. 3) Aktuální vystoupení zástupců vedení fakulty Děkan FVZ informoval o probíhajících přípravách vyhlášení ÚVN Praha fakultní nemocnicí. Dále pohovořil o chystaných úsporných opatřeních, které zahrnují např. optimalizaci tisku, zefektivnění chodu fakulty a optimální využívání přístrojů. Jako v loňském roce bude i letos kladen důraz na čerpání dovolené dle plánů. Informoval o nové kolektivní smlouvě a o změnách týkajících se příspěvků na bydlení vojáků. Proděkan Procházka shrnul průběh dne otevřených dveří, který na fakultě proběhl s účastí přibližně 320 osob. Proděkan Blanař pohovořil o nastávající volbě rektora UO a o možnostech, jak dosáhnout v rámci univerzity úspor. 4) Problematika příspěvků na obědy pro studenty DSP (Hernychová/Boštík) Předseda AS informoval o tom, že studenti prezenční formy DSP budou moci čerpat příspěvek na obědy. 5) Osobní účty FKSP - příspěvky na obědy a ostatní možnosti (Boštík) Předseda AS sdělil podrobnosti o příspěvcích na obědy z FKSP. Příspěvek je možné čerpat buď na stravu (obědy) nebo na další účely, vyjmenované v kolektivní smlouvě. Zaměstnanci budou mít zřízené osobní konto, na které se bude převádět buď celý příspěvek, nebo nevyčerpaná část na stravu. Účely čerpání jsou opět dány kolektivní smlouvou. Diskuzi doplnil citacemi z kolektivní smlouvy proděkan Procházka a dalšími podrobnostmi tajemník Tomášik s tím, že vše bude ještě upřesněno.

3 6) Různé Rtn. Řezáč se dotazoval na hrazení nákladů na studium mimo fakultu u studentů FVZ. Děkan odpověděl, že pokud bude student na studium vyslán rezortem MO, náklady budou hrazeny. 7) Závěr Předseda AS poděkoval přítomným hostům za účast a ukončil zasedání, další je plánováno dle harmonogramu na Zapsal: pplk. PharmDr. Daniel Jun, Ph.D.

4 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU FVZ UO ZE DNE Přítomen: prof. MUDr. Pavel Boštík, pplk. MUDr. Jiří Páral, Ph.D., doc. Ing. Lenka Hernychová, Ph.D., pplk. doc. MVDr. Zuzana Šinkorová, CSc., mjr. PharmDr. Jana Žďárová Karasová, Ph.D., pplk. Mgr. Zdeněk Hrstka, pplk. MUDr. Jan Smetana, Ph.D., rtm. Filip Rudisch, rtn. David Řezáč, rtn. Karla Janoušková Nepřítomen: doc. PharmDr. Kamil Musílek, Ph.D., MUDr. Jan Psutka, pplk. PharmDr. Daniel Jun, Ph.D., rtm. Lukáš Barnišin, čet. Roman Blanař Hosté: plk. prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D., doc. Ing. Kamil Kuča, Ph. D., Ing. Marian Tomášik, plk. prof. Jiří Kassa, CSc., prof. MUDr. Jiří Stulík, CSc., des. Daniel Thibaud Program: 1) Návrh a schválení programu jednání (Boštík) 2) Navrhované změny ve VR FVZ (Chlíbek) 3) Aktuální vystoupení zástupců vedení fakulty 4) Různé 5) Závěr 1) Návrh na schválení programu jednání: Předseda AS seznámil členy s jednotlivými body programu jednání. Hlasování: pro: 10, proti: 0, zdrželi se: 0 2) Navrhované změny ve VR FVZ Doc. Kuča prezentoval nového kandidáta do vědecké rady FVZ RNDr. Valacha. RNDr. Valach má nahradit současného člena VR Ing. Cmírala. Doc. Hernychová poznamenala, že má s RNDr. Valachem osobní, velmi dobrou zkušenost a že jeho zvolení za člena VR doporučuje. Hlasování: pro :10, proti: 0, zdrželo se: 0 3) Aktuální vystoupení zástupců vedení fakulty

5 Děkan: Informuje o návštěvě nového ředitele personální sekce MO Mgr. Vladimíra Tetúra. Hlavním účelem tohoto setkání bylo seznámit Mgr. Tetúra s vědeckou a pedagogickou činností na FVZ. Byly stanoveny priority spolupráce mezi oběma zúčastněnými stranami. Dne došlo k podepsání Zřizovací listiny Ústřední vojenské nemocnice Vojenské fakultní nemocnice Praha. Transformace na vojenskou fakultní nemocnici byla završena podpisem Smlouvy o vzájemné spolupráci mezi Fakultou vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Hradci Králové a Ústřední vojenskou nemocnicí (ÚVN). Dále informoval o tom, že o hlavních bodech vzájemné spolupráce se stále vyjednává. Proděkan Kuča: Informuje o vypsané soutěži na granty a o tom, že programy na tyto granty se připravují. K dnešnímu dni byly pro FVZ získány celkem tři projekty. S FN v Hradci Králové probíhají jednání o možnosti preklinického testování léčiv na vepřích, kteří by byli drženi na viváriu FVZ. FVZ kontaktoval redaktor z MF Dnes, že by měl zájem o každoměsíční příspěvek do Deníku MF Dnes za účelem zpopularizování a zviditelnění vědecké činnosti na FVZ. Březnový přispěvek je o vývoji vakcíny proti tularémii a článek na příští měsíc je plánován na téma Vývoj dekontaminačních prostředků pro OH v Londýně., Ing. Tomášik informuje přítomé o nutnosti zavedených opatření v oblasti zprůhlednění manipulace s majetkem a finančními prostředky a žádá, aby to nebylo vnímáno jako negativum a nátlak ze strany managementu. Intenzivně se jedná o rekonstrukci NI a zároveň o zlepšení životních podmínek studentů v nynějším objektu FVZ. Ujišťuje, že se vedení bude snažit o co

6 nejrychlejší rekonstrukci budovy NI tak, aby se studenti mohli navrátit zpět na NI. V současné době nejsou peníze z MŠMT na pořizování nového majetku. Budou se řešit pouze rekonstrukce a opravy nejnutnějšího materiálu, např. toho v havarijním stavu apod. Diskuze k bodu 3) Doc. Šinkorová se ptá na možnost akreditace vivária ohledně malých GMO hlodavců. Doc. Kuča odpovídá, že se s ní v současné době nepočítá, protože v popředí zájmu je plánovaná přestavba té části vivária, kde mají probíhat preklinické testy na vepřích. Prof. Boštík se ptá na program POSTDOC. Před Vánoci zájemci podali projekty a zatím nejsou známy výsledky. Doc. Kuča odpovídá, že se prozatím neví, zda podané projekty z FVZ byly úspěšné. Rtn. Rudish se zeptal, zda nebude z vyšších postů či ze strany ÚVN tendence k přesunutí kateder z FVZ z Hradce Králové do Prahy, do ÚVN. A zda se něco změní v rámci současného přístupu ÚVN k absolventům FVZ, kdy v ÚVN jsou upřednostňováni absolventi civilních lékařských fakult před absolventy FVZ. Děkan mu odpověděl, že si myslí, že stěhování kateder z FVZ do ÚVN je úplně mimo rámec ambic jakékoli zúčastněné strany. A že se samozřejmě musí v budoucnu napravit přístup k absolventům FVZ. ÚVN jako Vojenská fakultní nemocnice bude upřednostňovat absolventy FVZ.

7 Rtn. Řezáč rozšířil dotaz o poznatek, že v úplně té samé situaci se nachází pregraduální studenti FVZ v rámci svých praxí ve druhých a čtvrtých ročnících. Děkanova odpověď byla stejná, jako v předchozím případě. 4) Různé Rtn. Řezáč vznesl dotaz ohledně věcného záměru zákona o vysokých školách. Univerzita obrany zůstane do budoucna jedinou státní vysokou školou. Zajímalo ho, zda existuje nějaký speciální tým či skupina lidí, kteří se zabývají návrhem zákona se všemi potřebnými specifiky pro státní vysokou školu. Děkan: Ano, rektorát UO v čele s prof. Přikrylem se touto otázkou zabývá. Rtn. Řezáč doplňuje svůj dotaz, zda je tento věcný záměr znám a pokud ano, jestli bude poskytnut k nahlédnutí veřejnosti? S čím se v něm dá počítat? Děkan: Odpovídá, že do budoucna bude určitě k dispozici, určen k akademické diskuzi. Rtn. Řezáč: Na popud studentů se ptá na možnost přechovávání jízdních kol v budově FVZ. Hlavním problémem je nedostatečná kapacita v rámci venkovního vyhrazeného prostoru k parkování jízdních kol a zda by nešla udělit výjimka studentům s drahými jízdními koly. Děkan: Zákaz přechovávání jízdních kol v budově FVZ trvá nadále, výjimky se udělovat nebudou. Řešení nastalé situace vidí v rozšíření stávajících parkovacích kapacit a ve zkvalitnění zabezpečení daných prostorbezpečnostní stojany, elektrické zámky apod.

8 Rtn. Řezáč: Se ptá na možnost zřízení zastávky MHD před FVZ. Děkan: Vyjadřuje návrhu plnou podporu. Poznamenává, že jednou už takový návrh zkrachoval na nepřítomnosti přechodu pro chodce v okolí FVZ, který může být zhotoven pouze v místě, kde by zasahoval z chodníku na chodník. Vyjadřuje nutnost na domluvě mezi FVZ a dopravním podnikem města HK. Rtn. Řezáč se ptá na možnost změny schématu vojenského vyřazení a místa, kde k vyřazení dochází. Navrhuje například veřejné prostranství ve městě, kde by tím došlo i k prezentaci fakulty pro veřejnost. Studenty by zajímal postoj vedení školy k této případné změně. Padly návrhy na možnost rozdělení akademické a vojenské části apod. Děkan: Vidí možnost změny jako reálnou. Ovšem podotýká, že z hlediska organizace události, vyjednávání s městskými orgány HK to bude složité. Je nutné vše promyslet a určit místo, ozvučení, dopravu atd. Letošního vyřazení se změna ještě týkat nebude, z organizačního hlediska to není možné stihnout. 5) Závěr: Prof. Boštík uzavírá jednání AS FVZ. Děkuje všem zúčastněným. Zpracovala: Rtn. Karla Janoušková

9 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU FVZ UO ZE DNE Přítomen: prof. MUDr. Pavel Boštík, pplk. MUDr. Jiří Páral, Ph.D., CSc., mjr. PharmDr. Jana Žďárová Karasová, Ph.D., pplk. Mgr. Zdeněk Hrstka, pplk. MUDr. Jan Smetana, Ph.D., pplk. MUDr. Jan Psutka, rtn. David Řezáč, rtn. Karla Janoušková,. des. Roman Blanař Nepřítomen: doc. Ing. Lenka Hernychová, pplk. doc. MVDr. Zuzana Šinkorová, doc. PharmDr. Kamil Musílek, Ph.D., pplk. PharmDr. Daniel Jun, Ph.D., rtm. Lukáš Barnišin, rtm. Filip Rudisch Hosté: plk. prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D., Ing. Marian Tomášik, MUDr. Roman Blanař, plk. Ing. Miroslav Procházka, Ph.D. Program: 1) Návrh a schválení programu jednání (Boštík) 2) Aktuální vystoupení zástupců vedení fakulty 3) Zpráva ze zasedání AS UO (Jun) 4) Rozprava a schválení VZ FVZ za rok 2011 (Blanař) 5) Různé 6) Závěr 1) Návrh na schválení programu jednání: Předseda AS seznámil členy s jednotlivými body programu jednání. Hlasování: pro: 10, proti: 0, zdrželi se: 0 2) Aktuální vystoupení zástupců vedení fakulty Děkan: V současné době se nic zásadního neděje. V dohledné době čeká FVZ avízo ohledně výhledu plánů na zbylou část roku Jedná se především o optimalizaci struktur, o personální sféře prozatím ne přijede rektor UO na Tématickou kontrolu (TeKo), která bude zaměřena na rozpravu mezi ním a katedrami FVZ UO. Předpokládá se diskuze o současném stavu dění, možnostech jeho zlepšení a výhledu do budoucna.

10 Spolupráce s ÚVN nadále pokračuje, připravuje se první vzájemná účast děkana FVZ a zástupců ÚVN na zasedání vedoucích orgánů. V současné době se řeší problém nedostatku financí na letošní naplánované aktivity, snaha o řešení v podobě přesunů v rozpočtech. Např. studentům doktorandského studia se stipendia budou vyplácet z vlastních zdrojů. Proděkan Procházka: Žádá členy AS FVZ o přečtení Harmonogramu činností FVZ na akademický rok 2012/ 2013 a o hlasování o jeho případném schválení. Omlouvá se, že harmonogram nebyl schopen předložit dříve. PharmDr. Žďárová- Karasová si přeje zabudovat do nového harmonogramu posunutí termínů státnic pro studenty voj. farmacie o minimálně týden dopředu. Proděkan Procházka slibuje pokus o zabudování požadavku do harmonogramu. Předseda AS dává hlasovat o schválení harmonogramu na rok 2012/2013. Pro: 9 členů, proti: 0 členů, zdržel se: 1 Dále informuje o probíhajících státních zkouškách studentů vojenské medicíny, vojenské farmacie a vojenského zdrav. záchranáře- prozatím všichni úspěšně složili. Proděkan Blanař: Informuje o probíhajícím zasíťování ubytovacích prostorů studentů FVZ, konkrétně patra. Plně dokončena a spuštěna bude WiFi síť v září Tři studenti FVZ (ze 3. a 4. ročníku) koncem června odjíždí na zahraniční stáž na MAYO Clinic. Probíhá diskuze na téma jak zlepšit možnosti a podmínky studentů FVZ k vycestování na zahraniční stáže. Tajemník Tomášik: Průběžně probíhá kontrola úrovně ubytování studentů. Diskutuje se o nejvhodnější úrovni vybavenosti kuchyňských koutů.

11 Z důvodu snížení zdrojového rámce se zvyšuje tlak na důkladná zdůvodnění výdajů všeho druhu. Rtn. Řezáč se ptá na termín dokončení a zprovoznění slibované posilovny na třetím patře. A navrhuje, že pokud provozuschopnosti posilovny brání pouze nepřítomnost koberce (z bezpečnostních důvodů pod posilovacími stroji musí být) mohli by si ho studenti zafinancovat z vlastních zdrojů. Tajemník Tomášik souhlasí pod podmínkou, že pak bude nutno koberec zařadit jako součást inventáře, tzn. propadne armádě. 3) Zpráva ze zasedání AS UO (Jun) Z důvodu nepřítomnosti doc. Juna, přednáší nejnovější závěry ze zasedání AS UO. PharmDr. Žďárová- Karasová: Diskutovalo se o novém modelu vzdělávání na UO. Z dosavadního tříletého (Bc.) s nástavbovým dvouletým (Mgr.) by se přešlo na obory rovnou pětileté, rovnou s titulem Mgr. Prof. Přikryl tuto problematiku diskutoval s představiteli AČR, který model by byl pro AČR do budoucna výhodnější. Dále se projednávala možnost prodloužení každoroční vojensko- odborné přípravy z dvou na tři měsíce. Minimálně v podmínkách výuky FVZ je to nerealizovatelné. Prý by byly udělovány výjimky. Jednalo se také o přesunutí základního vojenského výcviku a aplikačních kurzů v rámci prvních dvou ročníků zpět pod taktovku FVZ do HK. To je ovšem též nerealizovatelné, nejsou zde ani finanční rezervy, ani materiální zabezpečení a finálně ani kvalifikovaní instruktoři, kteří by byli schopni zabezpečit výcvik v rámci osnov zákl. voj výcviku a aplikační výuky prvního a druhého ročníku.

12 4) Rozprava a schválení VZ FVZ za rok 2011 (Blanař) Proděkan Blanař informuje pouze o obdržení technických připomínek, ne obsahových. Došlo k jejich napravení. Hlasování o přijetí: Pro: všichni přítomní plus doc. Jun, doc. Šinkorová a doc. Musílek vyjádřili svůj souhlas prostřednictvím e- mailu. Proti: 0, zdrželi se: 0. 5) Různé Rtn. Řezáč: Ptá se, jak je možné, že na útvarech nejsou místa pro absolventy bakalářského studijního programu voj. záchranář. Proděkan Blanař odpovídá, že útvary mají velký zájem o voj. záchranáře, akorát nejsou tabulková místa pro důstojníky na tyto funkce. Tudíž absolventi musí jít dobrovolně na nižší hodnostní zařazení nebo pro ně není umístění. Fakulta bude navrhovat dlouhodobou novelizaci studijních podmínek v rámci tohoto oboru, aby absolventi vycházeli s poddůstojnickými hodnostmi a měli automaticky uplatnění. V současných podmínkách není možné, aby absolvent UO vystudoval s poddůstojnickou hodností. Prof. Boštík se ptá jaký je plán náboru nových studentů do jednotlivých pregraduálních studijních programů. Proděkan Procházka odpovídá, že výhledově se ví, že pro akademický rok 2013/2014 není požadavek ani na voj. záchranáře ani na voj. farmaceuty. Je pouze požadavek na nábor 35 studentů do stud. programu voj. všeobecné lékařství. Rtn. Řezáč dodává, že na zasedání AS UO zaznělo, že do budoucna se má počet studentů na UO redukovat až o jednu třetinu.

13 Rtn. Řezáč vznáší dotaz na případné zavedení zápisného. Kdo to bude studentům platit - fakulta, ministerstvo obrany, nebo student sám? Proděkan Procházka odpovídá, že s největší pravděpodobností student sám. Rtn. Řezáč podotýká, že z AS FVZ odchází tři studenti- des. Blanař, rtm. Barnišin a rtm. Rudish. Ptá se jestli budou vypsány mimořádné volby nebo budou- li řady senátorů doplněny ze zvolených zástupců s nižším počtem hlasů z voleb minulých. Prof. Boštík přislíbil, že se na daný problém podívá a dá vědět o optimálním řešení. 5) Závěr: Prof. Boštík uzavírá jednání AS FVZ. Děkuje všem zúčastněným. Zpracovala: Rtn. Karla Janoušková

14 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU FVZ UO ZE DNE Přítomni: prof. MUDr. Pavel Boštík, Ph.D., pplk. doc. PharmDr. Daniel Jun, Ph.D., pplk. MUDr. Jan Psutka, pplk. Mgr. Zdeněk Hrstka, Ph.D., pplk. doc. MUDr. Jiří Páral, Ph.D., pplk. doc. MVDr. Zuzana Šinkorová, CSc., mjr. PharmDr. Jana Žďárová Karasová, Ph.D., rtm. Daniel Hedánek, čet. Petr Svoboda, rtn. Pavel Skořepa Nepřítomni: doc. Ing. Lenka Hernychová, Ph.D., doc. PharmDr. Kamil Musílek, Ph.D., pplk. MUDr. Jan Smetana, Ph.D., rtn. Karla Janoušková, rtn. David Řezáč Hosté: plk. prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D., MUDr. Roman Blanař, plk. Ing. Miroslav Procházka, Ph.D., Ing. Marian Tomášik, des. Daniel Thibaud, des. Tomáš Kučera Program: 1) Návrh a schválení programu jednání (Boštík) 2) Slib nových senátorů AS UO (Chlíbek) 3) Diskuse k harmonogramu AR 2012/2013 (Procházka) 4) Aktuální vystoupení zástupců vedení fakulty 5) Různé 6) Závěr 1) Návrh a schválení programu jednání Předseda AS prof. Boštík seznámil členy s jednotlivými body programu jednání. Proděkan Procházka požádal z časových důvodů o výměnu bodů č. 3 a 4 původně rozeslaného programu. Hlasování o programu: proti - 0, zdrželi se ) Slib nových senátorů AS UO

15 Předseda AS představil tři nové senátory, kteří doplnili studentskou komoru. Přítomní senátoři rtm. Daniel Hedánek, čet. Petr Svoboda a rtn. Pavel Skořepa následně složili slib děkanovi FVZ prof. Chlíbkovi. 3) Diskuse k harmonogramu AR 2012/2013 Proděkan Procházka představil upravený grafikon AR 2012/13. Schválený harmonogram AR zůstává v platnosti, byla provedena změna oproti schválenému grafikonu AR 2012/2013 u 4. ročníků kvůli splnění prázdninových praxí před zápisem (požadavek LF UK Hradec Králové). Došlo ke vzájemnému přesunu stáží a výuky z měsíce září na měsíc červenec (vojenské všeobecné lékařství, vojenské zubní lékařství, vojenská farmacie). Z tohoto důvodu se posouvá také termín Zdravotnické přípravy v poli u 4. ročníků na 17. až 19. září 2013 (harmonogram AR 2012/2013). Hlasování o změně v grafikonu: proti - 0, zdrželi se ) Aktuální vystoupení zástupců vedení fakulty Děkan FVZ: Od nastoupil do funkce nový rektor UO, plk. prof. Ing. Bohuslav Přikryl, Ph.D. Dne proběhne setkání děkanů jednotlivých fakult UO s panem rektorem, bude zde představena podoba vzdělávání v rámci univerzity v dalším období. FVZ bude prostřednictvím pana děkana o nové podobě a změnách informována. Po schválení věcného záměru zákona, kterým se fakultní nemocnice mají změnit na nemocnice univerzitní, se očekává v měsíci březnu 2013 odpovídající legislativa. Ministerstvo obrany po dohodě s Min. zdravotnictví bude řešit začlenění ÚVN Praha do systému univerzitních nemocnic. Prozatímní spolupráce s ÚVN je hodnocena kladně. Na 9. podlaží velitelské budovy byla zřízena schránka děkana FVZ, sloužící k rozšíření stávajících metod komunikace s panem děkanem. Dočasné období, kdy jsou studenti ubytování v hlavní budově FVZ v Třebešské ulici, se oproti plánu prodlouží. Bude proto aktualizován vnitřní řád ubytovny. Bude také řešen přístup do tělocvičny v původní budově ubytovny v ulici Heyrovského. V přípravě je nový DSP Preventivní lékařství a ochrana veřejného zdraví, navazující na DSP Vojenská hygiena. Z důvodů úspor budou finančně náročnější záležitosti v rámci FVZ řešeny rozprostřeně v delších časových obdobích. Rtm. Hedánek položil dotaz, v jakém

16 stavuj je plánované pokrytí nových ubytovacích prostor studentů internetem. Děkan odpověděl, že se situace řeší s vedením UO v Brně a prostory by měly být pokryty. Rtn. Skořepa položil děkanovi otázku, zda se za FVZ bude někdo ucházet o pozici prorektora UO. Děkan odpověděl, že v současné době ne, potřebné záležitosti fakulty v rámci UO jsou řešeny na dostatečné úrovni i bez zástupce FVZ ve vedení univerzity. Dále se rtn. Skořepa se dotazoval, zda je plánován prodej bývalých ubytovacích prostor studentů. Proděkan Blanař odpověděl, že o ničem takovém nemá vedení fakulty informaci. Tajemník FVZ Ing. Tomášik: Internet u studentů již bylo zmíněno panem děkanem. Kolárna budovy FVZ je po realizovaných úpravách v reklamačním řízení, bude zprovozněna co nejdříve. Rtm. Hedánek položil dotaz, zda by na dražší, např. sportovní kola, nemohly být vyčleněny lépe zabezpečené prostory, než stávající kolárna. Tajemník odpověděl, že fakulta řeší situaci s ukládáním kol standardně dle platné legislativy, další prostory na ukládání kol (zejména v budově) je velmi obtížné najít. Pokud by bylo možné nějaké prostory v budoucnu vyčlenit, mohlo by být ukládání realizováno. Tajemník dále informoval o probíhajících rekonstrukcích a opravách v rámci fakulty. Do konce roku budou rekonstruovány sociální zařízení na 3. podlaží hlavní budovy a na 5. a 6. podlaží budou opraveny kuchyně pro studenty. V termínu proběhne fyzická inventarizace majetku fakulty. Dále probíhala volná diskuse se zástupci vedení FVZ: Doc. Šinkorová se obrátila na tajemníka s dotazem ohledně realizace revizí/oprav přístrojů. Tajemník odpověděl, že požadavek akceptuje formou žádanky, fakulta část realizuje ze svého rozpočtu, zbytek bude muset být hrazen z projektů. Des. Thibaud se tázal, zda je velitel šk. praporu postaven mimo službu. Děkan odpověděl, že se jedná o nepravdivou informaci. 5) Různé Des. Tomáš Kučera přednesl návrh na odvolání senátora čet. Svobody. V písemné podobě ho předal již předtím předsedovi AS. Předseda uvedl, že návrh je po formální stránce platný. Následovala diskuse o důvodech odvolání, které se účastnil čet. Svoboda, des. Thibaud a další hosté a členové AS. Předseda AS diskusi uzavřel s tím, že bude ustanovena tříčlenná komise, která zajistí hlasování studentů o

17 případném odvolání člena senátu. Jako předsedkyně komise byla navržena doc. RNDr. Vanda Boštíková, Ph.D., studentská komora navrhne předsedovi AS do další dva zástupce a komise bude následně schválena senátem hlasováním per rollam. Komise uspořádá hlasování tak, aby byla zajištěna maximální účast a výsledek byl znám do příštího zasedání AS, které proběhne Doktorka Žďárová Karasová se dotázala přítomných zástupců vedení fakulty na mechanizmus výběru studentů oceňovaných fakultou na konci studia. Upozornila na skutečnost, že při studiu magisterského studijního programu Farmacie může být student při hodnocení podle dosažených bodů znevýhodněn oproti studentům Všeobecného lékařství a toto se může negativně projevit i při výběru kandidátů na ocenění. Děkan popsal mechanizmus výběru (disciplinární komise sbírá návrhy, po jejich posouzení mu sdělí kandidáty) a upozornil také na skutečnost, že při výběru studentů pro ocenění nemusí být nutně přihlédnuto k již uděleným oceněním studenta na civilní fakultě, jelikož na FVZ jsou kritéria posuzování jiná. Des. Kučera se dotazoval, proč je nově studentům po absolvování kurzu ve Vyškově udělován zápočet a zda tato skutečnost byla patřičně projednána a schválena. Děkan odpověděl, že menší změny ve studijním programu jsou přípustné, položenou otázkou se bude dále zabývat proděkan Procházka (ten již nebyl ze služebních důvodů na zasedání AS přítomen), jelikož spadá do jeho kompetence. Des. Kučera se dále děkana dotazoval na složení disciplinární komise. 6) Závěr Předseda AS poděkoval přítomným členům senátu i hostům za účast a ukončil zasedání. Další je plánováno dle harmonogramu na Zapsal: pplk. doc. PharmDr. Daniel Jun, Ph.D.

UNIVERZITA OBRANY Výroční zpráva o činnosti za rok 2011

UNIVERZITA OBRANY Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 UNIVERZITA OBRANY Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 1 Úvod Výroční zpráva o činnosti Univerzity obrany za rok 2011 (dále jen Výroční zpráva ) je vypracována a zveřejňována v souladu s ustanovením 21

Více

Univerzita obrany. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014

Univerzita obrany. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Univerzita obrany Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Brno 2015 1 1 Úvod Výroční zpráva o činnosti Univerzity obrany za rok 2014 (dále jen Výroční zpráva ) byla vypracována a zveřejněna v souladu s ustanovením

Více

Univerzita obrany. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Univerzita obrany. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Univerzita obrany Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Brno, květen 2014 1 Úvod Výroční zpráva o činnosti Univerzity obrany za rok 2013 (dále jen Výroční zpráva ) byla vypracována a zveřejněna v souladu

Více

ÚNOR 2014 LISTY UNIVERZITY OBRANY

ÚNOR 2014 LISTY UNIVERZITY OBRANY ÚNOR 04 LISTY UNIVERZITY OBRANY 0. výročí vzniku Univerzity obrany Vážení členové akademické obce, vážení příslušníci Univerzity obrany, v letošním roce si připomínáme deset let od vzniku Univerzity obrany.

Více

!!!!!!!! Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky

!!!!!!!! Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky Z P R A V O D A J 1/2002!!!!!!!! Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky O B S A H Úvodní slovo Zápis ze schůze výboru SROBF konané 10.7.2001 Zápis ze schůze výboru SROBF konané 25.9.2001 Zápis

Více

Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015

Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015 Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015 P ř í t o m n i : Adam Vojtěch MUDr, Blatný Jan Ing., Buček Milan, Fajks Pavel, Feith Erik Ing., MBA, Halouzka Radek,

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh konaného dne 17.04.2013. Program 23. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh konaného dne 17.04.2013. Program 23. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh konaného dne 17.04.2013 Pan starosta přivítal přítomné zastupitele a občany města a zahájil 23. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh. Program jednání byl

Více

Zápis ze 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. prosince 2014

Zápis ze 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. prosince 2014 Zápis ze 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. prosince 2014 P ř í t o m n i : O m l u v e n i : Blatný Jan Ing., Buček Milan, Fajks Pavel, Feith Erik Ing., MBA, Halouzka

Více

INFORMACE O ŠKOLE A STUDIU. pro absolventy úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání

INFORMACE O ŠKOLE A STUDIU. pro absolventy úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání INFORMACE O ŠKOLE A STUDIU pro absolventy úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání Brno 2008 UNIVERZITA OBRANY Univerzita obrany je jediná vysoká vojenská škola v České republice. Jako

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI 2 0 0 9 Osnova: 1. Úvod... 3 2. Informace o fakultě, struktura a její orgány... 4 3. Studium...11 4. Kvalita akademického života...20 5. Internacionalizace...28 6. Věda, výzkum

Více

[Krizová připravenost zdravotnictví]

[Krizová připravenost zdravotnictví] 0 Číslo: 1/2013 3. ročník Čtvrtletník se věnuje krizovému řízení a plánování ve všech složkách IZS, organizacích působících ve zdravotnictví a dalších subjektech, které vytvářejí, příp. se spolupodílejí

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 Zápis 4. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 konané dne 27.06.2011 Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, členka rady, Mgr. Jakub

Více

12/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Dohoda s Českou poštou platí

12/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Dohoda s Českou poštou platí MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 12/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Z jednání Rady Ke kalkulačce RUD Dohoda s Českou poštou platí Majetkové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Fakulty vojenských technologií za rok 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Fakulty vojenských technologií za rok 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Fakulty vojenských technologií za rok 2014 Brno 2015 2 Výroční zpráva FVT za rok 2014 Výroční zpráva FVT za rok 2014 3 OBSAH: 1.Úvod 7 1.1 Úplný název fakulty, používaná zkratka názvu, adresa,

Více

Akademický senát Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni. Zápis z 16. řádného zasedání AS FPE konaného dne 13.

Akademický senát Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni. Zápis z 16. řádného zasedání AS FPE konaného dne 13. Akademický senát Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni Zápis z 16. řádného zasedání AS FPE konaného dne 13. listopadu 2013 Prezence AS FPE viz tabulka o hlasování. Přítomno: 15 členů Omluveni:

Více

ÚSTAV OCHRANY PROTI ZBRANÍM HROMADNÉHO NIČENÍ UNIVERZITY OBRANY HISTORIE A SOUČASNOST VYSOKOŠKOLSKÉ PŘÍPRAVY CHEMIKŮ VE VYŠKOVĚ

ÚSTAV OCHRANY PROTI ZBRANÍM HROMADNÉHO NIČENÍ UNIVERZITY OBRANY HISTORIE A SOUČASNOST VYSOKOŠKOLSKÉ PŘÍPRAVY CHEMIKŮ VE VYŠKOVĚ ÚSTAV OCHRANY PROTI ZBRANÍM HROMADNÉHO NIČENÍ UNIVERZITY OBRANY HISTORIE A SOUČASNOST VYSOKOŠKOLSKÉ PŘÍPRAVY CHEMIKŮ VE VYŠKOVĚ VYŠKOV 2009 PUBLIKACE K 5. VÝROČÍ VZNIKU ÚSTAVU Úvodní slovo ředitele ústavu

Více

Zápis průběhu 5. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.04.2015

Zápis průběhu 5. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.04.2015 Statutární město Ostrava zastupitelstvo města Zápis Zápis průběhu 5. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.04.2015 Místo konání: Předsedající: Přítomno: Omluveni: Zahájení: Přestávka: Ukončení:

Více

VI. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY PARDUBICE ZE DNE 27. ČERVNA 2014

VI. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY PARDUBICE ZE DNE 27. ČERVNA 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. dubna 2006

Více

DUBEN 2010 LISTY UNIVERZITY OBRANY

DUBEN 2010 LISTY UNIVERZITY OBRANY DUBEN 2010 LISTY UNIVERZITY OBRANY DEN DĚTÍ V POSÁDCE BRNO sobota 29. května 2010 9.00 13.00 hodin kasárna Univerzity obrany ulice Šumavská č. 2, Brno Na co se můžete těšit? ukázky vojenské pozemní techniky,

Více

Zápis z 8. schůze SK RVŠ 19. 21. října 2012, Praha UK

Zápis z 8. schůze SK RVŠ 19. 21. října 2012, Praha UK Zápis z 8. schůze SK RVŠ 19. 21. října 2012, Praha UK Přítomni: /18/ Delegáti a delegátky: /15/ Petr Baierl (ZČU), Dominik Dvořák (UJEP), Marek Hodulík (UPOL), Miroslav Jašurek (UK), Aneta Kozáková (OU),

Více

Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola MO Jevíčská 937/7, Moravská Třebová, PSČ 57101, datová schránka 77rere4

Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola MO Jevíčská 937/7, Moravská Třebová, PSČ 57101, datová schránka 77rere4 Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola MO Jevíčská 937/7, Moravská Třebová, PSČ 57101, datová schránka 77rere4 Čj. 225-1/2014-4190 Výtisk č. 1 Počet listů: 31 Schvaluji. Velitel VSŠ a VOŠ MO plukovník

Více

Zápis z 8. schůze SK RVŠ 19. 21. října 2012, Praha UK

Zápis z 8. schůze SK RVŠ 19. 21. října 2012, Praha UK Zápis z 8. schůze SK RVŠ 19. 21. října 2012, Praha UK Přítomni: /18/ Delegáti a delegátky: /15/ Petr Baierl (ZČU), Dominik Dvořák (UJEP), Marek Hodulík (UPOL), Miroslav Jašurek (UK), Aneta Kozáková (OU),

Více

INFORMACE O ŠKOLE A STUDIU. pro zájemce o studium na Univerzitě obrany

INFORMACE O ŠKOLE A STUDIU. pro zájemce o studium na Univerzitě obrany INFORMACE O ŠKOLE A STUDIU pro zájemce o studium na Univerzitě obrany Brno 2009 UNIVERZITA OBRANY Univerzita obrany je jediná vysoká vojenská škola v České republice. Jako státní škola zajišťuje přípravu

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 KVĚTEN 2013 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení vědecké rady,

Více

K a r l o v a r s k ý k r a j se sídlem v Karlových Varech Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 ZÁPIS

K a r l o v a r s k ý k r a j se sídlem v Karlových Varech Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 ZÁPIS K a r l o v a r s k ý k r a j se sídlem v Karlových Varech Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 ZÁPIS z 1. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje, které se uskutečnilo dne 13.02.2014 v době od 9:05

Více

Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2

Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 Zápis 3. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 konané dne 02.05.2011 Přítomni: Dále Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová,

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Praha, červen 2014 Obsah 1 ÚVOD... 6 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VYSOKÉ ŠKOLE... 6 2.1 Úplný název vysoké školy, běžně užívaná zkratka, sídlo... 6 2.2 Organizační schéma vysoké

Více

Zápis z 8. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 7. 11. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici

Zápis z 8. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 7. 11. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Zápis z 8. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 7. 11. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Přítomni : dle presenční listiny Omluveni : --- Neomluveni : --- Na začátku jednání

Více

září 2006 LISTY UNIVERZITY OBRANY

září 2006 LISTY UNIVERZITY OBRANY září 2006 LISTY UNIVERZITY OBRANY EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS XIII. ROČNÍK www.gaudeamus.cz BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTĚ PAVILON BRNO 31.10. 3.11.2006 NA VELETRHU SE PREZENTUJÍ

Více

27 Ročník 10 Vychází 18. května 2001

27 Ročník 10 Vychází 18. května 2001 Kandidáti na funkci děkana PF UP Druhý ročník sympozia Radiologie hrudníku Molekulární patologie Z galerie olomoucké univerzity 27 Ročník 10 Vychází 18. května 2001 Akademické obci se představili kandidáti

Více